Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2285(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0256/2008

Předložené texty :

A6-0256/2008

Rozpravy :

PV 24/09/2008 - 17
CRE 24/09/2008 - 17

Hlasování :

PV 25/09/2008 - 7.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0461

Rozpravy
Středa, 24. září 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

17. Bílá kniha o zdravotních otázkách souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Následujícím bodem je zpráva (A6-0256/2008) pana A. Foglietty jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o bílé knize o strategii pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (2007/2285(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta, zpravodaj. − (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, před zahájením rozpravy o zprávě, o níž budeme zítra hlasovat, bych chtěl využít této příležitosti a vyjádřit stručné poděkování. Nejdříve bych chtěl poděkovat své kolegyni, Adrianě Poliové Bortoneové, nyní člence senátu Italské republiky, po níž jsem zdědil návrh zprávy a již podrobnou, pečlivě zpracovanou studii k tomuto tématu, dále bych rád poděkoval svým spolupracovníkům, kteří mne s nadšením a svědomitě podporovali v dalším bádání a analyzování tohoto jevu, a nakonec chci poděkovat stínovým zpravodajům, jejich odhodlání bezpochyby přispělo k přijetí tohoto znění ve Výboru pro životní prostředí, a to formou skutečného jednomyslného konsensu všech stran.

Dámy a pánové, když jsem obdržel tento návrh znění, ptal jsem se sám sebe, co se ode mne jako od zpravodaje při dalším pokračování této studie očekává. Odpověď jsem nalezl ve strategické povaze tohoto dokumentu, z něhož vyplynuly dva pilíře, na nichž jsem založil svou práci: zaprvé úplnost, abych nenechal nějaké mezery nebo podcenil význam kteréhokoli z četných aspektů tohoto tématu, a poté účelnost, abych byl schopen vypracovat dokument zaměřený skutečně do budoucnosti, který bude vytyčovat účinné nástroje a účinná řešení.

Když jsem přijímal tento přístup, spoléhal jsem se na údaje, statistiky a procenta, která byla k tomuto tématu již v široké míře k dispozici. Pokud přihlédneme k procentům, jsou znepokojující, neboť podle Světové zdravotnické organizace má více než jedna miliarda lidí nadváhu a více než 300 milionů lidí je obézních. Dětská obezita rychle narůstá a musíme si uvědomit, že nemoci spojené s obezitou a s nadváhou pohlcují v některých členských státech až 6 % domácích výdajů na zdravotnictví.

Při hledání možných řešení jsme dbali na to, abychom nedémonizovali některé potraviny jako jedinou příčinu problému s obezitou. Problém se nevyřeší vyřazením některých potravin z našeho jídelníčku, ale výchovou spotřebitelů, zejména mladých lidí a dětí, tak, aby se stravovaly rozumně. Tuky jsou podstatnou součástí správného příjmu živin, ale ve správném množství a ve vhodnou denní dobu. Poučení z jídelníčku, na něž kladu velký důraz, nespočívá ve schopnosti rozlišovat dobré a špatné potraviny, nic není absolutně škodlivé a nic není třeba vylučovat z jídelníčku zdravých osob, které netrpí žádnou stravovací poruchou.

Jinou věcí, na niž bych vás rád upozornil, je fakt, že obezita představuje skutečně nemoc. Je to nemoc, jejíž příčiny jsou nejen fyzické, ale často společenské a psychologické, ale zůstává nicméně nemocí, která stojí každoročně naše domácí systémy zdravotnictví ohromné částky peněz. Je to nemoc, u níž je třeba hledat praktická, mnohovrstevná řešení. V průběhu měsíců, kdy jsem tuto problematiku studoval, jsem si však uvědomil, že tento aspekt je příliš často podceňován veřejným míněním, které si libuje ve zcela oprávněné panice a informačních kampaních o anorexii, ale zároveň zaujímá neodůvodněný uklidňující přístup k nadváze se slogany jako „co je velké, to je hezké“ apod. To je zavádějící, vysílá to špatný signál. Nediskutujeme o estetické kategorii vzhledu, hovoříme o zdraví. Proto stejně jako musíme energicky bojovat proti zlu anorexie, musíme se pokusit bojovat stejným způsobem s obezitou, pracovat na různých frontách vymezených v této zprávě, což vyžaduje paralelní a neustálé úsilí.

Úsilí musí vynakládat pedagogové, zdravotničtí odborníci, potravinářský průmysl a média, zejména televize. Každý z nich musí mít silný pocit zodpovědnosti vyplývající z jejich schopnosti řídit veřejné mínění. Veřejné orgány, zejména na místní úrovni, musí rovněž sehrát svou úlohu.

Dámy a pánové, rád bych skončil zprávou, která v minulých dnech způsobila rozruch, tedy že jeden ze dvou kandidátů na křeslo v Bílém domě prohlásil, že bude užitečné, správné a vhodné zdanit obézní občany, stejně jako alkoholiky a kuřáky. To je podle mého názoru v zásadě absurdní, ale jsem přesvědčen, že je třeba se tomuto závažnému problému patřičným způsobem věnovat, neboť pouze pokud se mu postavíme se vztyčenou hlavou, dosáhneme kladných výsledků.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Žádám všechny řečníky, aby věnovali zvýšenou pozornost času, neboť nemůžeme překročit limit stanovený pro tuto rozpravu, jelikož jde o večerní rozpravu a máme velmi omezený čas, zejména pokud jde o služby, například o tlumočnický servis.

Dbejte prosím na to, abych vás nemusel přerušovat, protože se mi to jako předsedajícímu zdá nemístné a byl bych raději, kdybyste se všichni chovali zodpovědně.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, člen Komise. − Pane předsedající, velice vítám zprávu Parlamentu, která reaguje na bílou knihu Komise o zdravotních otázkách souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou. Dovolte mi zejména poblahopřát Alessandrovi Figliettovi za jeho vynikající práci.

Jsem rád, že Parlament sdílí názor Komise, že epidemii obezity může zastavit pouze integrovaný přístup a že Parlament vítá bílou knihu Komise jako důležitý krok k zastavení nárůstu obezity a nadváhy v celé Evropě. Všímám si i toho, že Parlament vyzývá k řadě dalších opatření, včetně většího počtu regulačních opatření, nad rámec těch, s nimiž v současné době počítá Komise.

Komise vypracuje v roce 2010 poprvé přehled dosažených výsledků v porovnání s cíli, jež stanoví bílá kniha z roku 2007.

Pokud sledování ukáže, že pokrok není odpovídající, bude samozřejmě nutné uvažovat o dalších opatřeních, včetně možné regulace.

Co se týče sledování, rád bych vás upozornil na důležitou úlohu, kterou hraje Světová zdravotnická organizace. Spolupracujeme s ní v souladu se závěry ministerské konference WHO v Istanbulu se zaměřením na sledování, jak se v členských státech uplatňuje jak bílá kniha Komise, tak strategie WHO.

Konečně bych se s vámi dnes chtěl podělit o nejnovější výsledky v provádění strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou, které jsou reakcí na některá opatření, po nichž voláte ve své zprávě.

Jak víte, Komise musela ustanovit skupinu na vysoké úrovni se zaměřením na zdravotní problémy související s výživou a fyzickou aktivitou, aby posílila kroky na úrovni EU. Tato skupina zajišťuje rychlou výměnu názorů a postupů mezi členskými státy a má přehled o veškerých vládních politikách.

Pokud se podíváme na dosavadní zapojení zúčastněných stran, celoevropské organizace, které jsou členy akční platformy EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, zahájili dosud více než 200 iniciativ v klíčových oblastech, jako je přepracování produktu, označování a odpovědná reklama.

Sledování probíhá neustále a výroční zprávy jsou k dispozici na internetových stránkách Komise.

Kromě platformy EU jsou dosud hlášena partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi vládami a soukromou sférou v 17 členských státech EU a já se domnívám, že to je cesta správným směrem.

V červenci se skupina na vysoké úrovni setkala s akční platformou EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, aby projednala možnosti synergií a partnerství se zvláštním zaměřením na snižování obsahu soli, což bylo přijato jako prvotní priorita pro společný postup s členskými státy.

Toto společné setkání bylo pozitivní a jsem si jist, že taková setkání vysokých představitelů členských států a členů platformy posílí dopad opatření, která budou v budoucnu přijímat vládní orgány i členové platformy.

Chtěl bych vás upozornit i na červencový návrh Komise vyhradit každoročně 90 milionů EUR na nákup a bezplatnou distribuci ovoce a zeleniny do škol.

Obrátit vlnu obezity je jednou z nejdůležitějších zdravotních výzev, před níž dnes v Evropě stojíme.

Vítám vaši stálou podporu a těším se na pokračování dialogu s Parlamentem o tom, jak nejlépe postupovat tak, aby Evropská unie mohla sehrát svou úlohu v řešení této problematiky.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik, navrhovatelka stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. − (PL) Pane předsedající, obezita a nadváha jsou problémy současné společnosti. Vedou k mnoha chronickým potížím, jako jsou oběhová onemocnění, vysoký tlak, diabetes 2. typu, mrtvice a některé druhy rakoviny. Boj s obezitou a nadváhou by měl být v rámci zdravotní politiky Unie prioritou. Zapojit by se mělo co nejvíce partnerů. Myslím tím místní orgány, členské státy, Evropskou komisi i představitele průmyslu. Neměli bychom však přehlédnou spotřebitele, neboť jsou to oni, kdo si vybírají potraviny. Zdá se, že nejlepším přístupem jsou vzdělávací kampaně a podpora fyzické aktivity. Spotřebitelé by pak měli srozumitelné informace o základu, na němž si mohou informovaně vybírat potraviny. Nemyslím si však, že pouze omezení ukládaná výrobcům potravin povedou ke snížení počtu osob s nadváhou. Mám tím na mysli například reklamu.

Chtěla bych vás upozornit i na jiný, poněkud přehlížený aspekt této rozpravy, jímž je odpovídající školení zdravotnických odborníků, zejména co se týče péče o diabetiky a o léčbu diabetu. Toto školení je poněkud přehlíženo, zejména v nových členských státech.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, navrhovatel stanoviska Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. − (PL) Pane předsedající, tento dokument jsem téměř mohl navrhnout já sám. Podporuji opatření obsažená v bílé knize. To se týká přijetí zdravějšího způsobu života a fyzické aktivity všeho druhu jako nejúčinnějších metod léčby. Bílá kniha obsahuje i preventivní opatření ve formě dalekosáhlých doporučení pro výrobce potravin, pro spotřebitele, majitele restaurací, diskontní potravinové řetězce a reklamní průmysl. Zmiňují se i informační kampaně.

Koordinace mezi různými oblastmi politiky a úrovněmi řízení společně se zapojením soukromého sektoru je rozhodující pro účinné zavádění těchto opatření. Tomuto problému musíme čelit společně. Zvláštní důraz musí být kladen na provádění těch kroků, které mají předcházet obezitě u dětí. Dospělí jsou odpovědni za to, aby do dětí vtloukli rozumné stravovací návyky. Často se však stává, že my, dospělí, nevíme jistě, co je a co není žádoucí. Proto je tak důležité organizovat informační kampaně zaměřené na rodiče, aby rodiče mohli zajistit, že jejich potomstvo se bude stravovat vyváženě.

Programy propagující zásady zdravého stravování a fyzické aktivity by měly být zaměřeny na děti a na mládež. Je jisté, že obezita je velmi rozšířená. Je však rovněž pravda, že existuje silná posedlost, naléhavost a skutečný požadavek na to, být hubený. Osmdesát procent dospívajících dívek ve věku do 18 let zkoušelo alespoň jednou v životě hubnout. Zkoušet hubnout špatným způsobem může být nebezpečné. Z toho vyplývá, že stejně jako je důležité předávat mladým lidem vědomosti o tom, co znamená slovo „moudře“, je třeba mladé lidi učit o rozumné výživě tak, že se budou hladově pídit po poznatcích. Takový hlad je vysoce žádoucí.

Je třeba vyvinout veškerou snahu pro zavedení celoevropského programu známého jako projekt Ovoce do škol. Evropská komise navrhla vyčlenit na tento program pouhých 90 milionů EUR. Já se domníváme, že tato částka by měla být několikanásobně zvýšena tak, aby všudypřítomné školní prodejní automaty naplněné chipsy, čokoládovými tyčinkami a perlivými nápoji mohly být nahrazeny jinými automaty na prodej čerstvého ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Měli bychom mít stále na paměti, že jídelníček našich dětí bude později v jejich životě určovat jejich zdraví.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská, navrhovatelka stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. − (SK) Děkuji, pane předsedající, nemám mnoho času, tak chci uvést jen několik bodů.

Jako vždy jsem pro prevenci, a to pro prevenci od dětského věku. Tato prevence je úzce spojena s podporou zodpovědnosti rodičů. Nejlepším způsobem, jak předejít obezitě dětí, je nepoužívat televizor, videohry a internet jako prostředek k hlídání dětí. Pokud chybí kreativní činnosti, děti a dospívající nemají dostatek pohybu.

Děti si musí osvojit stravovací návyky jak v oblasti kvality a množství jídla, tak i ve způsobu stolování. Je potřeba podporovat společné stolování rodičů a dětí. Není nic lepšího, než když rodina může alespoň jednou společně stolovat. Aby to bylo možné, je nevyhnutelné umožnit sladění rodinného a pracovního života. Stejně tak učit děti vařit je dobrým způsobem, jak předcházet obezitě. Děti velmi rády pomáhají při vaření a bylo by dobré to využít.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews, jménem skupiny PPE-DE. – Pane předsedající, obezita je jedním z největších evropských zdravotních problémů, ale někdo může říci, co to má společného s námi tady v Evropském parlamentu? Nebo dokonce v EU?

Existují nejméně dva důvody. Jedním je, jak již uvedl zpravodaj, že nemoci související s obezitou představují více než 6 % národních rozpočtů na zdravotnictví v EU financovaných daňovými poplatníky. My všichni za to musíme platit. Zadruhé, různé země EU přistupují k této záležitosti různě a všechny se mohou od sebe vzájemně hodně učit.

Takže mohu Komisi poděkovat, že její bílá kniha spustila tuto rozpravu, a chtěl bych zdůraznit několik klíčových bodů. Obecně vítáme návrh Komise na označování potravin, ale myslím si, že by nebylo na místě, aby tato zpráva předjímala podrobné diskuse, které budou k této konkrétní problematice nezbytné.

K obezitě, je dokázáno, že problém spočívá spíše v tom, jak moc se lidé hýbají, než v tom, kolik jídla snědí. Problém spočívá ve výdeji kalorií, nejen v příjmu kalorií. Bylo by tedy naprosto špatné vinit potravinářský a nápojový průmysl z tohoto problému nebo z toho, že nepřichází s dostatečným řešením.

Skutečnost je totiž mnohem složitější. Potřebujeme více společenství nakloněných fyzické aktivitě, která nabízejí více cyklistických tras, lepší plánování měst, větší podporu veřejné dopravy, více parků a sportovišť, více školních hřišť a v neposlední řadě lepší výchovu. Potřebujeme, aby se změnilo mnoho aspektů našeho života.

Chtěl bych tedy poblahopřát zpravodaji k jeho rozsáhlé zprávě a k velmi složitému úkolu, který převzal od své předchůdkyně, a k tomu, že se vyrovnal s tolika stínovými zpravodaji, kteří přinesli tolik vlastních myšlenek. Děkuji mu zejména za to, že přijal několik mých pozměňovacích návrhů, včetně návrhů týkajících se problému podvýživy, zejména v nemocnicích a pečovatelských domech pro seniory. Je nanejvýš důležité, abychom se starali o ty nejzranitelnější členy naší společnosti.

Někteří lidé se stanou zranitelnými a mohu-li skončit povšechnou generalizací, jedním z problémů dnešní společnosti je nedostatek osobní odpovědnosti, přesvědčení, že každý nedostatek je problém někoho jiného, že jej vyřeší někdo jiný. Narůstající množství předpisů tento pocit jen přiživuje, ale odpovědí je samoregulace a sebekázeň. Musíme pěstovat větší osobní odpovědnost a tak dosáhneme jako společnost většího pokroku.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, jménem skupiny PSE. – Pane předsedající, toto je dlouhá zpráva. Bylo předloženo 400 pozměňovacích návrhů a já bych chtěla poděkovat zpravodaji, protože ten se snažil najít smysl této zprávy. Doufám, že klíčové poselství nebude ztraceno proto, že je dlouhá.

Pro nás ve skupině sociálních demokratů je klíčovým poselstvím, a to velmi pozitivním, že potřebujeme kvalitní předpisy týkající se označování potravin a chceme, aby do chystaných diskusí bylo zahrnuto označování na přední straně obalu, pokud možno za použití barevných kódů. Víme, že Komise se tím zabývá, a to chceme.

Jsme rádi, že zákaz umělých transmastných kyselin má nyní podporu v celém Parlamentu. Když jsem se o tom poprvé zmínila před dvěma lety, žádná podpora v Parlamentu nebyla – Komise dala Dánsko k soudu a nic se nedělo. Nyní existuje písemné prohlášení a panuje shoda, takže doufám, že Komise udělá něco podobného.

Pane komisaři, hovořil jste o přepracování produktu. Myslím si, že to je to hlavní. To, co říká pan Philip Bushill-Matthews o tom, že lidé musí mít samozřejmě nějakou odpovědnost, je pravda, ale výrobci musí zodpovídat za to, jak vyrábějí své produkty. Mnoho z nich se nyní snaží snižovat obsah soli, tuku a cukru. Tyto věci jsou často v potravinách skryty. Pro spotřebitele není zřejmé, že když si koupí kečup nebo jogurt, obsahují spoustu cukru. Systém označování často zakrývá to, co je ve výrobku, jako například jogurty, které jsou značeny jako „odtučněné“, a přitom mají vysoký obsah cukru.

Nemyslíme si, že samoregulace je odpovědí na všechno. Myslíme si, že musí existovat určitá míra regulace, zejména ve vztahu k dětem. Dospělí si samozřejmě mohou vybírat, ale děti musí být chráněny zákonem a proto chceme, aby existovalo nezávislé sledování všech dobrovolných dohod v průmyslu. Víme, že v tomto směru děláte první kroky.

Nakonec bych chtěla uvést, že toto je pro Evropu velký problém. Veřejnou pokladnu bude stát mnoho peněz, pokud se tím nebudeme zabývat, a my nyní potřebujeme, aby z Komise vzešly nějaké konkrétní návrhy – nikoli k záležitostem, za něž zodpovídají jednotlivé členské státy, jasné politiky, které pomohou vnitrostátním vládám omezit obezitu, potřebujeme v těch oblastech, kde má odpovědnost EU.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, jménem skupiny ALDE.(FR) Pane předsedající, bylo řečeno, že obezita jako onemocnění ze sedavého způsobu života, která se nyní stále více stává onemocněním mladých lidí, je ústředním tématem činnosti této sněmovny a je jím již od začátku nynějšího volebního období. Každý rok přibývá více než 400 000 mladých lidí na seznam těch, kdo jsou odsouzeni k tomu poznat jojo efekt.

Je proto dobře, že Evropa tomuto problému čelí se vztyčenou hlavou. V březnu 2005 přijala i jasnou strategii, když otevřela evropskou platformu, která měla sdružovat všechny zapojené subjekty, včetně potravinářského průmyslu a zemědělství, maloobchodu a distribuce, zdravotnických odborníků a sdružení spotřebitelů.

Je třeba přiznat, a dnes to tu řada z vás uvádí, že není snadné přesvědčit lidi, že Evropa by v tomto boji měla dělat více, než jen mluvit. Musíme tedy začít vyjasněním pravomocí, což nám nebrání, – a my tak skutečně činíme, - abychom členským státům připomněli, jaké mají pravomoci a povinnosti.

V této souvislosti mám na mysli dva efektivní návrhy, které jsme předložili ve zprávě: první má zabránit diskriminaci a stigmatizaci obézních osob tím, že obezita bude oficiálně uznána za chronické onemocnění, jak to učinily například WHO a Portugalsko; druhý má zajistit, aby všichni školáci měli přístup k tělesné výchově a sportu – podle mého názoru by měly být vyžadovány nejméně dvě hodiny týdně – společně s lepším financováním školních jídelen tak, aby se na dětském jídelníčku objevovaly čerstvé produkty, a zde vítám iniciativu Komise týkající se bezplatné distribuce ovoce do škol, jak o tom hovořil pan komisař. Chtěla bych ještě dodat, že díky takovým jednoduchým, hmatatelným a praktickým krokům se lidé opět naučí mít rádi Evropu.

Nyní přejdu ke zprávě pana Foglietty a chtěla bych mu poděkovat za úsilí, které do ní vložil. Chtěla bych vyzdvihnout dva návrhy, které zde zazněly. První se týká volby politických stimulů, jako jsou nižší ceny a daňové úlevy, spíše než systému založeného na zvyšování daní u produktů s vysokou kalorickou hodnotou, zejména známé „daně z tuku“, který by ve svém důsledku nejvíce trestal domácnosti s nízkými příjmy.

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, kterou zde dnes zastupuji, se proto staví proti pozměňovacímu návrhu 6 skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance a podporuje raději návrh na podstatné snížení DPH u ovoce a zeleniny, jak je uvedeno v bodě 28.

Moje skupina rovněž podporuje zákaz umělých transmastných kyselin, u nichž se uznává, že mají spojitost s výrazným nárůstem kardiovaskulárních problémů. Stavíme se proto proti pozměňovacím návrhům předloženým panem Bloklandem, jejichž cílem je zmírnění dopadu bodů 32, 34 a 35 a příprava cesty pro možné zakrytí těchto hydrogenovaných tuků. Naše poselství výrobcům je zcela jasné: ukažte dobrou vůli a inovujte v zájmu zdraví spotřebitelů i ve svém nejlepším zájmu.

Vzhledem k tomu, že času je málo, chtěla bych skončit zmínkou o prvních parlamentních schůzích o otázkách výživy a zdraví, které jsem v této sněmovně organizovala před rokem. Byl to začátek rozsáhlé rozpravy pro všechny zúčastněné strany, rozpravy zaměřené na čtyři hlavní priority: proniknout k lidem ve velmi mladém věku, jíst rozmanitě a vyrovnaně, považovat obezitu za chronické onemocnění a v případě potřeby vytvářet právní předpisy. To je více než jen heslo, to je morální povinnost této naší Evropské unie a my musíme s plným odhodláním bojovat proti obezitě a sedavému způsobu života.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, jménem skupiny UEN. – (PL) Pane předsedající, více než 50 % evropských občanů trpí buď obezitou, nebo nadváhou. Tři miliony dětí je obézních a 22 milionů má nadváhu. Obezita představuje velkou námahu pro strukturu kostí se všemi negativními důsledky, které nese s sebou. Způsobuje i metabolické poruchy a následný sklon k cukrovce, oběhovým onemocněním, vysokému tlaku a vysoké hladině cholesterolu.

Problém je způsoben částečně nevhodnou stravou a částečně sedavým způsobem života, v němž není místo pro žádnou fyzickou námahu. Svou roli hrají i některé rysy naší civilizace, konkrétně stres. Děti jedí příliš mnoho sladkostí místo vyvážených jídel a tráví celé dny před televizí nebo před počítačem. Je to tím, že dospělí neorganizují dobře životní styl dětí a nepředstavují dobrý příklad chování. Bílá kniha o výživě je užitečný dokument v tom smyslu, že představuje krok k regulaci obezity, zejména u dětí. Výběr zdravých produktů by měl být usnadněn reklamní a informační politikou zaměřenou na děti, ale především na jejich rodiče. Podporujeme zejména projekt Ovoce do škol.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, jménem skupiny Verts/ALE. – (NL) Pane předsedající, dnes se bavíme o obezitě a o nadváze a já si myslím, že je důležité – jak uvedlo již několik jiných lidí – nemluvit příliš o dietě a hubnutí, ale je třeba mluvit o potřebě zdravého stravování.

Před několika měsíci jsem byla doslova šokována, když moje dcera, mimořádně štíhlá dívka, přišla domů a nechtěla sníst svůj druhý krajíček chleba, aby neztloustla. Ve škole slyšela hodně o tom, že člověk nesmí být hlavně tlustý, ale nebyla dostatečně informována o tom, jak jíst zdravě a jaké je normální porce jídla. Osmileté dítě ve skutečnosti nerozumí tomu, když je někdo příliš tlustý. Proto je velmi důležité hovořit hlavně o zdravém stravování, nikoli o tom, že někdo je příliš tlustý.

Je to vlastně hlavně na rodičích, aby ukázali dětem, co je zdravé a co to znamená jíst vyvážené porce, a na školách, aby tyto vědomosti předávaly a byly příkladem. Sami rodiče se musí naučit více o výživových hodnotách potravin a o obsahu tuku ve výrobcích, takže souhlasím s tím, co již bylo řečeno o označování. Tuto otázku musíme promítnout do právních předpisů o označování.

Myslím si také, že je dobrý nápad hovořit hodně o sportu a o skutečnosti, že děti musí mít možnost spokojeně si hrát venku. Musíme proto v každém případě doporučit, aby při plánování měst i venkova bylo věnováno více pozornosti přání dětí mít hodně volnosti.

Co se týče stravování, Evropská komise má velmi dobré internetové stránky EU MiniChefs. Tyto stránky již byly i vylepšeny. Nyní jsou na nich i vegetariánská jídla, jichž tam dříve bylo málo, ale téměř všechny recepty obsahují maso. Budeme-li upřímní, živočišné bílkoviny vekou měrou přispívají k nadváze. Odhlédneme-li od pohody zvířat, Evropská komise by neměla výslovně podporovat spotřebu masa.

Nakonec chci věnovat několik slov DPH. Paní Riesová právě uvedla, že je proti našemu pozměňovacímu návrhu 6, protože ona chce lidi odměňovat, nikoli trestat. Proto nechce daň z tuku nebo zavedení vyšších daní z nezdravých produktů a dovozů, ale chce zejména zavedení nižších daní ze zdravých produktů. S tím pochopitelně souhlasím, ale teď se zdá, že například i v Nizozemsku spadají nyní veškeré potraviny do nižší kategorie. Chipsy, lízátka a všechny podobné věci mají v tuto chvíli nízkou sazbu DPH, ale samozřejmě nemůže být úmyslem zavést tuto zvláštní výjimku pro nezdravé produkty. Takže to není otázka trestání; není možné zvýhodňovat produkty, které nejsou zdravé, tím, že na ně bude uplatňována nižší DPH.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, jménem skupiny GUE/NGL. – (SV) Třetina Evropanů trpí nadváhou a obezitou. Významná část zdravotních rozpočtů členských států musí být vyčleněna na boj s problémy způsobenými nadváhou. Problémy s nadváhou kromě toho odrážejí i společensko-ekonomickou nerovnost. Lidé s nízkými příjmy jsou hůře postiženi, neboť konzumují více cukru a nasycených tuků. Mají jednoduše chudší jídelníček.

Je samozřejmě úlohou politiky vytvořit nejlepší možné podmínky k tomu, aby se lidé stravovali zdravěji. Přesně to navrhuje pan Foglietta v této zprávě. Má proto podporu skupiny Evropské sjednocené levice. Zpráva vyzývá EU, aby byla pružnější a umožňovala členským státům uplatňovat nižší sazby DPH na zdravé potraviny a vyšší sazby na to, čeho bychom měli jíst méně. Je to důležitý požadavek a já doufám, že jej vedoucí představitelé EU vyslyší. Co k tomu má říci Komise? Může Komise přijít s revizí směrnice EU o DPH a umožnit členským státům větší flexibilitu tak, abychom mohli například platit nižší DPH na zdravé potraviny?

Další otázka pro Komisi se týká trans tuků. Víme, že trans tuky jsou pro nás škodlivé. To zjistily orgány v členských státech i EFSA, vlastní Úřad pro bezpečnost potravin EU. Na slyšení ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin dne 1. dubna tohoto roku řekla komisařka Androulla Vassiliouová, že trans tuky nejsou s konečnou platností dobré pro zdraví, o tom není pochyby. V této zprávě vyzýváme k zákazu trans tuků, ale Komise to nechce navrhnout. Paní Vassiliouová nedovolí ani jednotlivým členským státům, aby zašly dále a zavedly vnitrostátní zákazy. Nyní má Komise příležitost dostat se z tohoto nedobrého postavení. Kdy budeme mít zákaz trans tuků? Může Komise alespoň zaručit, že členské státy budou moci zakázat trans tuky v případě, že si to přejí?

Dalším aspektem problému veřejného zdraví je maso, jak přede mnou zdůraznila paní Buitenwegová. Spotřeba masa po celém světě roste. Pokud se nic nezmění, Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) varuje, že již nyní vysoká spotřeba masa se do roku 2050 zdvojnásobí. Maso obsahuje nasycené tuky a přispívá k obezitě. Masný průmysl kromě toho výrazně napomáhá urychlení změny klimatu. EU může postupně snižovat dotace masnému průmyslu, jen v rozpočtu na rok 2007 bylo vyčleněno více než 45 milionů EUR jen na marketingové náklady masného průmyslu. To je kontraproduktivní a je to kromě toho neskutečné plýtvání penězi daňových poplatníků. Postupné snižování těchto dotací masnému průmyslu a strategie na snížení spotřeby masa by měly být samozřejmými opatřeními na zlepšení zdraví v EU.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, jménem skupiny IND/DEM. – (NL) Pane předsedající, transmastné kyseliny nejsou nejzdravějšími mastnými kyselinami. Tyto mastné kyseliny existují v přirozené a v průmyslově vyrobené formě a nacházejí se v mnoha potravinách.

Přestože se výsledky vědeckého výzkumu liší, většina výzkumů ukazuje, že transmastné kyseliny vyskytující se v potravinách přirozeně a uměle dodávané transmastné kyseliny představují stejné riziko. Oba typy transmastných kyselin jsou ve skutečnosti pro zdraví škodlivé, pokud jsou konzumovány v příliš velkém množství. Proto se mi nezdá vhodné zachovávat v tomto návrhu toto rozlišení, takový je můj pozměňovací návrh.

Kromě toho je velmi obtížné úplně zakázat všechny transmastné kyseliny, aniž by tím vznikla jiná rizika pro veřejné zdraví. Podle Food Standards Agency ve Spojeném království vede například zákaz transmastných kyselin ke koncentraci nasycených mastných kyselin. Nasycené mastné kyseliny jsou přinejmenším stejně škodlivé jako transmastné kyseliny. Celkový příjem nasycených mastných kyselin je v průměru o hodně vyšší, než doporučuje Světová zdravotnická organizace. Proto jsem předložil pozměňovací návrhy na omezení množství nasycených mastných kyselin a zároveň navrhuji, abychom nevolali po zákazu transmastných kyselin, jak je nyní uvedeno v odstavci 32 zprávy.

Možností pro nás může být stanovení limitu, například 2% podílu transmastných kyselin na celém energetickém příjmu. Zdá se, že to je technicky velmi dobře proveditelné a do určité míry se to již dělá. Musíme zajistit, aby nedošlo k náhradě transmastných kyselin nasycenými mastnými kyselinami, což by ve svém výsledku nezlepšilo zdraví spotřebitelů.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). - (SK) Zhoršující se trend nezdravého stravování a nedostatku tělesné aktivity v Evropě je alarmující. Proto vysoce hodnotím fakt, že se uvedenou problematikou zabýváme i zde na půdě Evropského parlamentu.

Víme, že obezita je jedním z faktorů, které jsou zodpovědné za tzv. civilizační choroby, jako je vysoký krevní tlak, srdeční choroby, diabetes a případně i následná onemocnění pohybového aparátu. 17. září jsem organizovala pracovní oběd zde na půdě Evropského parlamentu, který se věnoval problematice vztahu obezity a diabetu v těhotenství. Přítomní poslanci a asistenti měli možnost si poslechnout špičkové odborníky z Evropy, např. Dr. Rosu Corcoy Plaovou, předsedkyni pracovní skupiny pro diabetes v těhotenství, profesora F. Andre Van Assche, který byl prezidentem Evropské asociace gynekologů a porodníků, a profesora Dr. Pera Ovesena.

Obezita a mateřský diabetes představují zvýšené riziko mateřské, ale i novorozenecké nemocnosti a úmrtnosti. Musíme si uvědomit, že se vlastně jedná už nejen o onemocnění matky, tedy osoby, která často nerespektuje racionální výživu, ale jde již o zodpovědnost za zdravý vývoj budoucí populace.

Obézní diabetická matka má obézní dítě a tak nám to dále pokračuje do další generace. Proto si vás, vážení kolegové, dovolím upozornit na písemné prohlášení, které jsme připravili s mými kolegyněmi právě k této problematice, tedy vztahu diabetu a obezity v těhotenství. Členské státy Evropské unie by měly věnovat větší pozornost prevenci a screeningu diabetu v těhotenství, ale i zvýšit informovanost obyvatelstva o rizicích a důsledcích obezity.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE-DE). - (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, s bílou knihou chce Komise představit integrovanou strategii pro EU, jejímž cílem je omezit choroby související se špatnou výživou a zdravotní problémy spojované s nadváhou a obezitou. To je správné a vhodné, neboť rostoucí počet onemocnění souvisejících se špatnou výživou a nedostatkem fyzické aktivity nás nutí jednat.

Cíl Komise, jímž je přijetí integrovaného přístupu ve všech oblastech vládní politiky, je správný. Je to jediná cesta, jak řešit příčiny nemocí spojených s obezitou. Důležitý je vyvážený jídelníček, stejně důležitá je výchova ke správné výživě a podpora sportu ve školách a důležité je, abychom poskytli vedení a podporu tak, aby se lidé v Evropské unii mohli touto cestou vydat. Bylo zahájeno již několik pozitivních iniciativ. Jednou z nich je akční platforma EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, která tento cíl podporuje. Je to celoevropská iniciativa, která se pokouší podněcovat občany, aby provedli nezbytné změny. Dalším příkladem je projekt Komise Ovoce do škol.

Pokud se však znovu uchýlíme k populistickým požadavkům, jak jsou obhajovány v návrhu, odvrátíme prostě pozornost od skutečného problému. Jaký smysl má požadovat již zase omezení reklamy? Sotva jsme přijali směrnici „televize bez hranic“. Ta obsahuje velmi jasná pravidla a my tady již zase přicházíme s novými nápady a požadavky.

Čtyřicet let jsem žil v té části Evropy, kde reklama byla zakázaná. A výsledkem nebylo, že bychom v komunistické části Evropy všichni zhubli. Co dělají Zelení, když volají po daních z potravin s určitým obsahem živin? Chceme, aby chudí lidé v Evropské unii nemohli jíst některé druhy potravin proto, že si je již nemohou dovolit? Jakou strategii chceme vlastně přijmout?

Strategie, kterou bychom měli přijmout, začíná výchovou a vzděláváním. Tam bychom měli investovat. Neměli bychom omezovat svobodný výběr občanů represivními opatřeními nebo omezováním jejich přístupu k potravinám.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Pane předsedající, tato rozprava je velmi důležitá. V úvodu chci proto uvítat iniciativu Komise a zprávu pana Foglietty. Více se mluví o anorexii než o obezitě, přestože z obezity se stává skutečně celosvětová epidemie. Více než 50 % Evropanů má nadváhu a přibližně 6 % výdajů na zdravotnictví se utratí za obezitu, jak tady již dnes bylo řečeno. Dětské obezity neustále přibývá, 22 milionů evropských dětí má nyní nadváhu.

Boj proti obezitě musí být politickou prioritou Evropské unie. Proto souhlasím s většinou navrhovaných opatření: informace pro spotřebitele, omezení televizní reklamy, nutriční a zdravotní informace na označování potravin. Lidé si musí uvědomit, že obezita je jednou z hlavních příčin úmrtí a je spojena s mnoha chronickými onemocněními, jako je diabetes, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární choroby a rakovina. Musíme jednat a musíme jednat rychle. Řešení není žádným tajemstvím: více fyzické aktivity a větší pozornost věnovaná potravinám, což naprostý opak toho, co většina lidí dělá. Sendviče a sladké nápoje, sladkosti a různé zákusky by se neměly konzumovat každý den a sedavý způsob života vašemu zdraví neprospěje.

Fyzická aktivita může znamenat jednoduše chůzi alespoň půl hodiny denně. To nestojí mnoho námahy ani peněz, ale funguje to. Je to důležité pro dospělé a naprosto podstatné pro děti. Mnoho rodičů si ani neumí představit, jak škodí svým dětem, když je nechávají trávit volný čas u televize nebo u počítače a jíst to, co by jíst neměly, a to naprosto bez dozoru nebo kontroly.

Musíme spojit síly a bojovat proti obezitě, proto musí být opatření koordinovaná a zahrnovat školy, rodiny a subjekty ve výrobní, zdravotnické a sociální oblasti. Úloha rodiny při změně zvyklostí je rozhodující. Školy by měly odpovídat za kvalitu a výživnou hodnotu školních jídel a měly by zakázat prodej vysoce tučných produktů s vysokým obsahem soli nebo cukru ve školních jídelnách a v prodejních automatech. Zároveň by měly podporovat a propagovat fyzickou aktivitu vhodnou pro studenty.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE). - (DE) Pane předsedající, velmi vítám strategii stanovenou v bílé knize, která nám umožní řešit příčiny špatné výživy a obezity a nemocí, které s ní souvisejí. V evropské potravinové politice, bez ohledu na to, zda hovoříme o nutričních hodnotách nebo o označování potravin, nebo i v některých aspektech bílé knihy, máme bohužel sklon uchylovat se k velmi jednostrannému přístupu. Obvykle se snažíme vyřešit evropské problémy pomocí produktové politiky.

Přístup založený na tom, že existují dobré a špatné potraviny, je podle mého názoru zásadně špatný. Jak je vidět z mnoha pozměňovacích návrhů, není tomu tak. Je jen dobrý nebo špatný, vyvážený nebo nevyvážený jídelníček. Takový by měl být náš přístup. Existuje mnoho důvodů, proč lidé mají špatný jídelníček. Budeme-li řešit problém tak, že se budeme pokoušet nasměrovat spotřebitele určitým směrem pomocí označování potravin, nebo dokonce zaváděním zákazů nebo regulace reklamy nebo uplatňováním rozdílné výše DPH, nedostaneme se blíže ke svému vytouženému cíli.

Nechci předjímat rozpravu ke směrnici o označování potravin, ale pevně věřím, že jakékoli opatření, které zde přijmeme, by mělo být vedeno zásadou, že bychom měli motivovat spotřebitele, aby přemýšleli o svých stravovacích zvyklostech. Označování podobné světlům na semaforu, které by údajně mělo spotřebitele zarazit a přimět k zamyšlení, zda si vybírá dobrý nebo špatný výrobek, je přístupem, který jedná se spotřebiteli s blahosklonnou povýšeností, místo aby je učil a zvyšoval jejich informovanost. Rád bych viděl vyváženější přístup společně s uznáním, že přístup zaměřený pouze na produktovou politiku nás daleko nedovede.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN). - (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, nejdříve bych chtěla poblahopřát zpravodaji k jeho vynikající práci. Samozřejmě se chystám zopakovat mnoho z toho, co uvedli již mí kolegové, ale myslím si, že bychom to měli říci naplno: obezita postihuje přibližně 25 % evropských dětí a je proto závažnou hrozbou pro jejich budoucí zdraví. Mezi příčiny patří nedostatečná informovanost, špatné stravovací zvyklosti, nedostatek fyzické aktivity a v neposlední řadě i málo sportovišť. Nesmíme podceňovat ani s tím související sociální a psychologické problémy, zčásti proto, že děti s nadváhou jsou často obětmi šikany.

Z tohoto důvodu jsem přesvědčena, že navrhované navýšení finančních prostředků na program Ovoce do škol, v jehož rámci je ve třídách bezplatně poskytováno ovoce a zelenina, je dobrým nápadem. V roce 2009 by totiž mělo dojít k opětovnému oživení středomořského jídelníčku, zejména s ohledem na nejnovější údaje WHO, které ukazují, že spotřeba těchto potravin upadá dokonce i ve Středomoří. Podle této iniciativy bude ovoce využíváno k zajištění zdravějšího jídelníčku, zejména pro naše děti, a bude tak zajišťovat zdravější budoucnost evropských občanů, místo aby bylo ničeno z důvodu zachování vysokých cen.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Pane předsedající, je mimořádně důležité, aby přístup k výživě, nadváze a obezitě byl komplexní a integrovaný, vzhledem k tomu, že zde existuje mnoho faktorů, mezi nimiž je mimořádně důležitá potravinová chudoba, podvýživa a nedostatek informací o zdravém jídelníčku.

Klíčový význam má proto zaručení zdravých potravin. Musíme pomocí veřejných politik zaručit, že každý bude mít přístup ke zdravým potravinám. To znamená zavést řadu opatření, která zajistí místní vysoce kvalitní zemědělskou produkci vysoce kvalitních potravin, včetně mléka a ovoce a zeleniny, a jejich distribuci lidem s nízkými příjmy.

Zdravé potraviny za přijatelné ceny pro většinu obyvatelstva může kromě toho zaručit další společná zemědělská politika, která zahrnuje ochranu rodinných hospodářství a vznik místních trhů s ovocem, zeleninou a jinými základními potravinami, jejichž výroba bude odpovídajícím způsobem podporována.

Vzhledem k tomu, že existují návrhy na podporu distribuce ovoce a zeleniny do škol, je nutné zvýšit částku, kterou Evropská komise navrhuje pro tento program, aby byla zaručena každodenní bezplatná distribuce všem školákům, nejen jednou týdně, jak je tomu nyní. Stejně důležité však je provádět v oblasti veřejného zdraví celou řadu politik a programů, které mají jako jednu ze svých priorit výživu, včetně kampaní za zdravotní výchovu a informovanost a za podporu zdravého životního stylu a jídelníčku. To musí zahrnovat tělesnou výchovu a sport a zaručovat jeho přístupnost pro veškeré obyvatelstvo, zejména pro děti a mládež, výslovně ve školách.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). - (PL) Pane předsedající, text týkající se zdravotních otázek souvisejících s výživou, obezitou a nadváhou obsahuje mnoho důležitých postřehů. Jsou v něm alarmující ukazatele, které svědčí o tom, jak běžné se stalo mít nadváhu. Proto je důležité proti tomu bojovat a věnovat zvláštní pozornost propagaci biopotravin, sportu a fyzické aktivitě od mládí. Důležité je rovněž více informovat o škodlivé reklamě, která záměrně podporuje přejídání. Dalším pozitivním rysem dokumentu je podpora kojení, opatření na zlepšení kvality školního jídla, poskytování ovoce a zákaz prodeje potravin a nápojů s vysokým obsahem tuku, soli a cukru ve školních prostorách.

Existují však i jiné příčiny obezity a nadváhy. Mezi ně patří traumata a psychické důvody, které hrají důležitou roli. Celá řada psychických poruch vede k iracionálním poruchám příjmu potravy. Anorexie a bulimie jsou toho zřejmým příkladem. Biologické reakce vyvolané obecnou dostupností rychlého občerstvení mohou být mnohem silnější než obvykle, jedná-li se o nedostatečně rozvinutou osobnost, nedostatek respektu k hodnotám, obecně rozšířenou depresi a nervové poruchy. Pohrdání etickými a morálními zásadami a přehlížení smyslu hladovění může dokonce zbrzdit rozvoj osobnosti a udělat z člověka osobu závislou na obsahu cukru v krvi a na vizuálních a chuťových vjemech.

Je překvapivé, že v e-mailových diskusích ani v předložených pozměňovacích návrzích nebyla ani zmínka o významu nasycených mastných kyselin. Spotřeba těchto látek roste. Zdá se však, že problém odlišného účinku umělých transmastných kyselin ve srovnání se účinkem ostatních se vyřešil. Ve své přirozené formě se transmastné kyseliny vyskytují pouze v několika málo produktech, zejména v mléce, které obsahuje malé procento těchto kyselin.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Pane předsedající, více než polovina obyvatel Evropy má nadváhu a Světová zdravotnická organizace uvádí, že nadváhu má jedna miliarda lidí po celém světě a 300 milionů z nich je obézních. Až 50 % Evropanů vůbec nijak necvičí.

Kardiovaskulární a metabolické poruchy, jako je diabetes, vysoký krevní tlak a choroby srdce se vyskytují stále častěji, což je alarmující, a lidé, kteří jsou velmi obézní, mají sklon k onemocnění diabetem druhého typu se všemi následnými projevy choroby, jak o tom svědčí alarmující nárůst tohoto typu diabetu mezi velmi mladými lidmi do dvaceti let. Lékaři nyní rovněž uvádějí, že existuje skutečná souvislost mezi obezitou a alzheimerovou chorobou (demencí).

To je ohromná výzva pro tvůrce politik, zejména co se týče našich dětí, z nichž 22 milionů má v Evropě nadváhu. V našem podivném dnešním světě jsme dospěli do stavu, kdy má více lidí nadváhu než hlad. A nad tím vším, zejména v bohatších zemích, máme stále problematičtější vztah k jídlu s rostoucím počtem případů anorexie a bulimie v zemích, kde je jídla až nadbytek.

Přestože zdravotní problematika spadá do oblasti odpovědnosti jednotlivých členských států, je mnoho způsobů, jak řešit problémy spojené s obezitou na úrovni EU: výměna osvědčených postupů, podpora zdravějšího životního stylu v příslušných politikách EU a přeshraniční epidemiologická spolupráce.

Minulý týden jsem zde v Parlamentu organizovala týden snídaní, na němž jsme zdůraznili skutečnost, že 61 % Evropanů pravidelně v týdnu vynechává snídani. Tato skutečnost může mít přímou spojitost s nadměrným váhovým přírůstkem, o němž hovoří lékaři. Harvard Medical School provedla v nedávné době studii, v níž bylo zjištěno, že lidé, kteří každý den snídají, mají o 35 % nižší pravděpodobnost, že budou obézní. Ve výzkumu bylo rovněž zjištěno, že lidé, kteří vynechávají snídani, mají po ránu větší sklon k únavě, podrážděnosti a nesoustředěnosti.

Začít den se správnou hladinou krevního cukru je nejlepší obranou proti dalšímu mlsání a potřebě cukru. Takže i když občané jsou nakonec osobně odpovědni za svůj vlastní jídelníček, trvalá propagace zdravějšího způsobu života je povinnost.

Já tuto zprávu velmi silně podporují, s výjimkou odstavce 28, s nímž nemohu souhlasit. Myslím si, že ve zprávě se zdravotní problematikou by se neměla uvádět daňová opatření.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund (PSE).(SV) Pane předsedající, jak zde již mnozí uvedli, otázka, kterou zde dnes projednáváme, je velmi významná. Je to nesmírně důležité téma, na němž se jako členské státy můžeme vzájemně učit jeden od druhého, ale zároveň je pro nás nesmírně důležité dodržovat při diskusi o tomto tématu zásadu subsidiarity.

EU může hodně přispět k omezení problému obezity a my zde v Parlamentu můžeme věnovat pozornost hodně věcem. Reklama a informovanost spotřebitelů jsou oblasti, o nichž rozhodujeme zde v Parlamentu a na něž bychom se měli soustředit. Myslím si, že jsme v tomto ohledu poněkud selhali. Nepodařilo se nám například zakázat reklamu zaměřenou na děti, tedy na skupinu, která není schopna rozlišovat mezi reklamou a skutečností, a každá informace, která je jim touto cestou předkládána, je pro tyto spotřebitele proto a priori zavádějící. Velká část reklamy zaměřené na děti se týká potravin, které obsahují mnoho tuku, soli nebo cukru. Zákaz reklamy zaměřené na děti by tedy byl účinným způsobem, jak omezit problém obezity v Evropě.

Druhý bod, kterému se chci věnovat, jsou trans tuky. Jsem velmi rád, že zítra budeme možná moci vyzvat Komisi, aby navrhla zákaz trans tuků. Obvyklým argumentem proti takovému zákazu je, že největším problémem veřejného zdraví v Evropě jsou právě nasycené tuky. Upřímně řečeno, je to tak, ale proč neargumentovat tak, jako argumentují v Dánsku? I když máme obrovský problém s nasycenými tuky, proč si musíme nechat líbit i další problém s trans tuky? Nechápu. Nemůžeme odstranit všechny nasycené tuky, ale můžeme skutečně odstranit průmyslovou výrobu trans tuků, která je jen levnou a špatnou cestou, jak vyrábět potraviny.

Jsem velice rád, že jsme se ve zprávě věnovali otázce glutamátů. A nakonec bych chtěl znovu připomenout význam subsidiarity. Byli bychom mohli hovořit mnohem méně o tom, co by měly dělat školy a jaké jídlo by měly podávat. Myslím si totiž, že jsou lepší politické kruhy, v nichž by se měla přijímat taková rozhodnutí, než zde v Evropském parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). - (RO) Všichni jsme si vyslechli statistické údaje týkající se obézních dětí, takže by nemělo smysl je opakovat. Znepokojující je, že prognózy po roce 2010 jsou ještě chmurnější. Proto se nás nadváha a obezita musí týkat, proto vítám bílou knihu Komise i zprávu pana Foglietty.

Obezita postihuje bohužel většinou lidi ze znevýhodněných kategorií, a to tím spíše, jak značně vzrostla cena základních potravin. Propagace zdravého životního stylu a zdravé stravy by však mohla zabránit obezitě a vést k poklesu počtu obézních osob a zároveň snížit náklady na systém zdravotnictví tím, že nebude potřeba léčit veškeré komplikace spojené s obezitou.

Věřím také, že donucovací opatření nejsou řešením. Evropští občané mají svobodnou volbu. Řešením jsou lepší nutriční informace s odpovídajícím označováním, které bude uvádět obsah, a informační kampaně financované Evropskou komisí a vládami členských států. Neměli bychom zapomínat na kampaně zaměřené na rodiče, kteří hrají velmi důležitou úlohu, a na děti. Členské státy by kromě toho měly kontrolovat obsah automatů umístěných ve školách, měly by sledovat jídlo podávané ve školách a ve školkách a měly by podporovat spotřebu ovoce a zeleniny. Velmi důležité jsou i hodiny tělocviku. Komise by měla v neposlední řadě věnovat zvláštní pozornost iniciativám průmyslu týkajícím se zodpovědné reklamy a omezení soli, cukru a tuků.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Pane předsedající, podle statistik WHO má více než jedna miliarda lidí nadváhu a více než 300 milionů lidí je obézních. Situace v Evropě je ještě dramatičtější. Obezita již není pouhým problémem, stala se epidemií zahrnující diabetes, vysoký tlak, infarkty a některé druhy rakoviny.

Boj proti nadváze a obezitě vyžaduje komplexní škálu opatření. Ta zahrnují výrobu zdravých potravin, rozumnou výživu, zlepšení finanční situace nejchudších lidí, zvýšení informovanosti ve společnosti, rozvoj výzkumu, sledování jídelníčku dětí, zdravý životní styl a propagaci aktivně stráveného volného času. Bohužel kromě obecně uznávaných příčin obezity a nadváhy existují ještě další faktory spojené s nezodpovědností a s touhou po zisku. Dobrým příkladem je rozšíření geneticky modifikovaných organismů. Jejich sázení a pěstování poškozuje biologickou rozmanitost a zabírá místo zdravým potravinám.

V zájmu lidského blaha, rozvoje a zdraví bychom měli přijmout společné opatření pro Evropu bez geneticky modifikovaných organismů. Ochráníme tím i přirozené prostředí. Musíme mít na paměti, že zdravé přirozené potraviny jsou nejlepší cestou, jak bojovat proti chorobám, včetně obezity a nadváhy.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE). - (DE) Pane předsedající, nadváha a obezita jsou pro naši společnost velkým problémem. Víme, že pomocí právních předpisů nemůžeme změnit chování spotřebitelů. Ovšem změna chování v celé společnosti má dopad na jedince, kdo by chtěl být outsiderem? Naše chování, pokud jde o zdraví a jídelníček, je ovlivněno naším sociálním prostředím. Někdo si tu stěžoval, že stoupá spotřeba masa. Ta samozřejmě stoupá, protože více lidí ve společnosti si může dovolit jíst maso, nikoli proto, že by stoupala spotřeba masa na hlavu.

Zdravý vztah k jídlu a k pití je mimořádně důležitý. Posedlost tím, být hubený, je pro zdraví stejně škodlivá jako nutkavé jezení. Stravovací zvyklosti nelze regulovat zákonem. Potřeby lidí, co se týče jídelníčku, jsou různé a neexistuje požadavek, který by se hodil na všechny, co se týče příjmu kalorií nebo tuku. Lidé jsou různí a liší se i jejich individuální energetická potřeba, která závisí na věku, pohlaví, zaměstnání a míře aktivity. Zákazy jsou ubohou náhražkou zdravého rozumu. Nepotřebujeme nové právní předpisy, potřebujeme informační kampaně, abychom předávali znalosti. Potřebujeme svobodu, nikoli opatrování. A svoboda zahrnuje odpovědnost.

Naši občané jsou inteligentní dospělí lidé, kteří mohou přemýšlet sami za sebe. Označování barvami jako na semaforu není reprezentativní, neboť pouze izolovaně ukazuje některé aspekty, takže mate spotřebitele. Co bych si měla vybrat, pokud označení na výrobku ukazuje, že tato konkrétní potravina má červené, žluté a zelené nutriční prvky? Potravinářský průmysl přenese náklady na nové označování na spotřebitele, což ještě více zvýší ceny.

Jsem proti přístupu založenému na „opatrování“ a proti povinnému označování potravin na přední straně obalu barevnými kódy, a proto bych ráda požádala své kolegy poslance, aby hlasovali proti odstavci 37 zprávy. Je-li to nezbytné, můžeme se tím zabývat později v jiné souvislosti, až se budeme zabývat označováním. Považujme bílou knihu o zdravotních otázkách souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou za nástroj pro formování názorů, který poskytuje společnosti myšlenkový prostor, nikoli za příležitost, jak uložit ještě více podmínek a vytvářet nové právní předpisy!

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). - Pane předsedající, chtěl bych poblahopřát zpravodaji, že se tak úspěšně ujal tak rozsáhlého tématu.

V první řadě bych chtěl zdůraznit význam poskytování bezplatných obědů dětem ve školách. Tuto praxi máme, na rozdíl od všech ostatních členských států, v mé domovské zemi v Litvě. Existují samozřejmě námitky týkající se nedostatečného financování a obecně kvality jídla, které je v dané chvíli na talíři, ale dětem, zejména těm z nejchudších rodin, to pomáhá, aby měly řádné jídlo slušné kvality.

Vítám rovněž iniciativu týkající se bezplatné distribuce ovoce a zeleniny do škol. Mělo by to být považováno za příklad výměny osvědčených postupů. Věřím, že financování ze strany EU by mohlo členským státům odpomoci od finančního břemene. Význam tohoto opatření spočívá v  tom, že takové projekty přibližují EU přímo k občanům.

V neposlední řadě se zpráva nevěnuje spotřebě ve smyslu přílišné spotřeby. V této době se změny ve spotřebních vzorcích rovnají změně v našem životním stylu. Možná je obtížné představit si paralelu mezi obezitou a změnou klimatu, ale tato závislost skutečně existuje. Kdybychom o obou tématech začali přemýšlet zároveň, možná bychom dováželi letecky méně jablek a jahod ze zahraničí a pěstovali jich více doma, prodávali je na místních trzích s potravinami místo v supermarketech, což je přesně jedno z opatření, která zpráva navrhuje.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Pane komisaři, dámy a pánové, několikrát se zde již hovořilo o počtu osob s nadváhou a obezitou, ale podle odborníků vstoupí do jejich řad v příštím roce dalších 1,3 milionu lidí. To odpovídá celkovému počtu obyvatel mé vlasti, Estonska, což je děsivá myšlenka. Za špatným jídelníčkem a obezitou je mnoho faktorů, i když ve svém hodnocení musíme vzít v úvahu náklady, dostupnost a informovanost.

Šestnáct zemí Evropské unie drží DPH u potravin pod standardní úrovní, což je chvályhodné rozhodnutí. Návrh na snížení DPH u ovoce a zeleniny pod pět procent, zahrnutý do zprávy, je vítaný. Zdravotní zpráva WHO uvádí nízkou spotřebu ovoce a zeleniny jako jedno ze sedmi zdravotních rizik. V této souvislosti by bylo doporučeníhodné začít poskytovat ovoce ve školách a pokud chceme zavést toto opatření ve všech 27 členských státech, byla by nezbytná podpora Evropské unie.

Za jednu minutu se toho nedá příliš mnoho říci, ale já bych chtěla dodat ještě několik slov o reklamě a médiích. Jejich pomoc a nápady jsou nezbytné pro propagaci mrkve, nikoli Pepsi-Coly. A také o stereotypech a znázornění těla v reklamě, protože to hraje velmi důležitou úlohu ve zlepšování povědomí lidí. Nakonec mi dovolte, abych poděkovala výboru a zpravodaji za jejich úsilí.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). - (PL) Pane předsedající, dnes se bavíme o rostoucím množství obézních lidí. Výbor pro zemědělství zároveň projednává budoucnost zemědělské politiky. V určitém smyslu se obě tyto rozpravy týkají téhož problému, tedy zdraví naší společnosti, zejména mladých lidí.

Někdy se mi zdá, že v některých dokumentech naříkáme nad zdravotními problémy, zatímco v jiných propagujeme geneticky modifikované organismy, klonování a dovoz potravin z oblastí, kde jsou vyráběny metodami, které daleko zaostávají za metodami přirozenými. V rámci WTO se naši vyjednavači chtějí více otevřít trhům mimo Evropu. Měli bychom se ptát sami sebe, zda máme skutečnou starost o svou společnost, nebo zda jde o plané sliby. Většina přímých plateb v zemědělství směřuje do velkých zemědělsko obchodních koncernů, které vyrábějí potraviny s vysokým obsahem chemických látek, místo aby směřovaly do rodinných farem, které vyrábějí zdravé potraviny.

Je jisté, že tato zpráva je velice potřebná, avšak hlavní zjištění, která obsahuje, musí být provedena. Ve světle nynějších priorit Komise vážně pochybuji, že se tak stane.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE).(FR) Pane předsedající, 27 % mužů, 38 % žen a jedno dítě ze čtyř v Evropě je nyní považováno za osoby s nadváhou nebo obezitou a každoročně přibývá přibližně 400 000 případů. To je pohroma, která postihuje evropskou společnost. Informační kampaně a preventivní opatření jsou jistě účinnou odpovědí, neboť stojíme bohužel před zdravotním problémem, z něhož se vyvíjí společenský problém. Obezita je bohužel často spojována s chudobou a s vyloučením.

Bylo řečeno hodně o informačních kampaních a o prevenci. Nechci se vracet k tomu, co bylo řečeno o označování potravin, o úloze orgánů veřejné moci, o školních jídelnách, o řádném informování, o zdravém jídelníčku a o potřebě každodenního fyzického cvičení.

Chtěla bych však upozornit na důležitou úlohu, kterou hrají zdravotničtí odborníci, kteří jsou zde proto, aby stanovili chronická zdravotní rizika související s obezitou, včetně diabetu a kardiovaskulárních onemocnění, a samozřejmě důsledky, které mají tato onemocnění pro osoby s nadváhou. Prevence lze dosáhnout výměnou osvědčených postupů a zároveň respektováním zásady subsidiarity.

Studie například ukazují, že obvod pasu u žen větší než 88 centimetrů, s výjimkou těhotenství, a u mužů větší než 102 centimetrů, znamená břišní obezitu a představuje zdravotní riziko, a to bez ohledu na výšku. Tento velmi jednoduchý test odborníci stále dostatečně neuznávají. Měření obvodu pasu by proto mělo být jednoduchým orientačním bodem u všech pacientů a mělo by být podnětem k zahájení bezprostředního zkoumání souvisejících rizikových faktorů, včetně intolerance glukózy, která signalizuje stav před vypuknutím diabetu, vysoké hladiny cholesterolu, triglyceridů a arteriální hypertenze, a bohužel rovněž víme, že všechny tyto symptomy ukazují na rozvoj alzheimerovy choroby.

Proto musíme skutečně zdůrazňovat úlohu, kterou musí v této oblasti hrát zdravotničtí odborníci.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Pane předsedající, chtěla bych poblahopřát zpravodaji. Tato zpráva je velmi aktuální a zaslouží si plnou pozornost tvůrců politik. Skutečnosti o obezitě jsou zarážející a byly již citovány. Včera na velké konferenci v Dublinu jistý odborník na výživu tvrdil, že Irsko je na vrcholu krize, co se týče obezity, a podobná situace je vskutku v celé Evropě.

Chtěla bych se krátce zmínit jen o jedné věci: samoregulace versus právní předpisy. U nás existuje dobrovolný kodex pro reklamu na potraviny se špatnou výživovou hodnotou, která je zaměřena na děti, ale velký otazník visí nad tím, zda tento kodex funguje, či nikoli. Podle Irish Heart Alliance není tento dobrovolný kodex účinný. Myslím si, že musíme situaci pečlivě sledovat a v případě potřeby okamžitě zasáhnout.

Pan Bushill-Matthews se zmiňoval o osobní odpovědnosti. Ta je na určité úrovni dobrá, ale my potřebujeme jasné, srozumitelné označování potravin – pozitivním krokem jsou barevné kódy. Žijeme ve světě, kde konzumujeme stále větší množství zpracovaných potravin. Některé politiky EU to dokonce podporují – Lisabonská agenda: více lidí v práci, méně času na přípravu jídla. Já plně podporuji Lisabonskou agendu, ale kromě toho my, jako tvůrci politik EU, máme povinnost zajistit, aby výrobci potravin naprosto jasně vyznačili, co je obsaženo ve zpracovaném jídle, které vyrábějí.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). - (PL) Pane předsedající, zdravotní otázky souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou jsou právě předmětem zájmu a je správné, že se jimi máme nyní zabývat. Nejen Evropa, ale celý svět nyní stojí před ohromnou výzvou, kterou je obezita a choroby přímo nebo nepřímo s ní spojené. Výdaje na jejich léčbu stoupají alarmující rychlostí. Šedesát procent obyvatelstva Spojených států má nadváhu a jedna třetina nyní trpí obezitou. Nejnovější údaje z této země ukazují, že výdaje na výše uvedené choroby přesahují 100 miliard USD. To je více než 10 % rozpočtu pro zdravotnictví. Co se týče těchto neslavných statistických údajů, Evropa své sousedy pomalu dohání. Stále více dětí a mladých lidí trpí vysokým krevním tlakem a diabetem. Tyto choroby jsou často způsobeny špatnou výživou a nedostatkem pohybu. V zájmu budoucnosti Evropy a jejích obyvatel musíme věnovat větší pozornost problémům uvedeným ve zprávě pana Foglietty. Zdravotní katastrofa, která ohrožuje Evropu a celý globalizovaný svět, může být odvrácena pouze prostřednictvím rychlému, rozhodnému a společnému kroku.

Evropský parlament se v současné době zabývá mnoha záležitostmi z hospodářské a sociální oblasti. Máme-li je úspěšně prosadit, nesmíme zapomínat, že jedině zdravá společnost je schopna využít ve svůj prospěch výhody, které se jí nabízejí. Je třeba přijmout opatření na podporu zdravého životního stylu. Zároveň je však nezbytné zavést opatření na úrovni právních předpisů, podle nichž bude každý členský stát odpovídat za rozhodnější úsilí o zlepšení fyzické kondice svých občanů pomocí zdravější stravy a sportu. Samozřejmě je třeba mít na mysli, že konkrétní kroky a politiky v oblasti boje proti tomuto jevu spadají do pravomoci členských států.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Bílá kniha navrhuje zvážit tři faktory při stanovování strategie pro Evropu v oblasti zdravotních otázek souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou. Především, každý jedinec je odpovědný za svůj způsob života. Za druhé, jen dobře informovaný jedinec se může správně rozhodovat. Za třetí, bílá kniha doporučuje koordinaci řady oblastí – potravinami, spotřebiteli, sportovními činnostmi, vzděláváním, dopravou atd.

Všechny tyto faktory jsou však ovlivňovány reklamou. Co jíme? Kde vídáme tyto výrobky? Jak se o nich dozvídáme? Mezi potravinami inzerovanými v televizi je 89 % nezdravých výrobků. Více než 70 % dětí chce po svých rodičích, aby jim kupovali potraviny, na něž viděly reklamu v televizi.

Myslím si, že v diskusi o zdravotních otázkách chybí jeden účastník – zástupci potravinářského průmyslu. Chtěli bychom, aby si uvědomili škody, které způsobují nezdravými potravinářskými výrobky, a následné náklady, které společnost musí nést. Chceme, aby nejen zastavili reklamu na nezdravé potraviny, ale aby vyráběli zdravější potravinářské výrobky.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Více než polovina obyvatel Evropy trpí nadváhou. Podle statistik se za lidi s nadváhou považuje téměř 27 % mužů, 38 % žen a více než 5 milionů dětí je obézních. 5–7 % výdajů ve zdravotnictví přímo souvisí s obezitou, a to představuje miliardy. Právě kvůli těmto znepokojujícím faktům je potřeba přijmout na všech úrovních rázné iniciativy na zamezení tohoto jevu.

Vítám kroky Komise k přijetí bílé knihy, kterými jasně posunula oblast výživy, nadváhy a obezity na úroveň politické priority Evropské unie, a zastávám názor, že pokroku v boji proti obezitě můžeme dosáhnout koordinací různých odvětvových politik na evropské úrovni.

Dovolte mi věnovat pozornost problému nadváhy dětí a mládeže – právě tato věková kategorie by měla být jednou z priorit. Správná výživa a tělesná aktivita jsou předpokladem normálního růstu a zdravého vývoje dítěte. Výchova ke zdravé výživě patří zejména do rukou rodičů, ale vzdělávání v této oblasti je záležitostí i škol. Ty by se měly stát dalším centrem činností zaměřených na boj proti obezitě.

Souhlasím se zpravodajem v názoru, aby se na školách zabezpečila přítomnost lékaře – specialisty na výživu. Dále prosazuji ve školních zařízeních zákaz prodeje tučných, přesolených a přeslazených výrobků, které jsou k dispozici zejména v automatech. Podle statistik dnešní mládež tráví více než 5 hodin denně sedavou činností, a to hlavně sledováním televize a hraním na počítači. Pohyb, na druhé straně, zvyšuje ukládání vápníku v kostech, rozvíjí sociální zručnosti dítěte a je významným faktorem v boji proti stresu. Důležité je vytvořit školám podmínky, aby mohly vyhradit v průběhu dne dostatečný čas tělesné výchově a vést děti ke sportu, například i výstavbou hřišť a sportovních hal. Tyto kroky jsou nevyhnutelné, pokud chceme našim mladým generacím připravit zdravou budoucnost.

Už jen závěrem chci říci: k prevenci obezity patří alespoň jedno klidné zdravé jídlo v rodinném kruhu, kde se mají především pěstovat zdravé návyky.

 
  
MPphoto
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). - (HU) Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, dámy a pánové, obezita a nadváha nejsou problémem jen ze zdravotního hlediska, ale i ze společenského hlediska v nejširším smyslu. Velice rád vidím, že bílá kniha a zpráva zdůrazňují, že otázce obezity a nadváhy nesmí být věnována pozornost až ve stádiu, kdy se již rozroste na skutečný zdravotní problém, ale musíme se vrátit k základním příčinám.

Považuji za důležité zdůraznit, že stanovisko bílé knihy a Parlamentu se nesmí týkat zdravotnictví, ale občanů a komunit, jinými slovy společnosti. K této mimořádně důležité otázce je třeba přistupovat v souladu s dalšími dokumenty Evropské unie, neboť příčiny problému jsou mnohostranné, takže řešení musí vycházet z mnoha různých směrů a musí být koordinované, aby bylo úspěšné.

Všemi způsoby je třeba podporovat popularizaci zdravého životního stylu na úrovni Evropské unie, členských států, regionů i na místní úrovni. Musíme klást velký důraz zejména na programy a opatření, která mají vychovávat školní děti a mládež ke zdravému životnímu stylu. Zde musím zdůraznit význam místních správních orgánů, neboť jsou to obvykle ony, kdo provozuje školy. Dobře fungující programy musí být široce propagovány.

Všichni víme, že úloha médií v procesu formulování znalostí je stále výraznější, síla reklamy může ze zdravého stravování, sportu, pravidelného cvičení, zkrátka ze zdravého životního stylu, vyčarovat módní model, který je třeba následovat. Při předcházení obezitě musí být význam tělesného cvičení a sportu úzce spojován s požadavky na zdravé stravování, ale nestačí zaměřit se pouze na tyto dva aspekty. Nejvyšší prioritou ve všech oblastech příslušných politik se musí stát prosazování zdravého životního stylu.

Cílem je, aby lidé pochopili, že zdravá, vyvážená strava neznamená, že nikdy nemůžeme konzumovat některá jídla. Pravidelné cvičení neznamená, že musíme cvičit každou volnou minutu. Důraz je kladen na umírněnost, tak bude náš jídelníček i náš život vyváženější. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za zprávu a vám za to, že jste mně vyslechli. Děkuji vám.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Pane předsedající, dnes se zabýváme dvěma poruchami souvisejícími se stravováním. Jednou z nich je anorexie, která má obvykle psychický základ spojený se skutečností, že hubená těla jsou většinou prezentována jako přitažlivější. Všichni známe extrémní případy, kdy tato porucha vedla ke smrti. Móda se však naštěstí mění a tato porucha je dnes méně rozšířená. Druhou poruchou je obezita, která může mít rovněž psychický základ. Jídlo může být vnímáno jako způsob, jak se vypořádat se stresem a jak uniknout životním problémům. Věřím, že proti těmto okolnostem je třeba jako nejdůležitější postavit výživu. Výrobci a distributoři potravin nesou v tomto ohledu mnohem větší díl viny. Zpráva, kterou máme před sebou, je velmi vítaná a měla by sloužit jako varování. Takzvané rychlé občerstvení poskytované žákům škol na výletech je nebezpečné. Znamená to ostatně lekci o stravování. Nezbytná je řádná výchova a kontrola potravin. Naše snahy představují podle mého názoru krok správným směrem a proto podporuji tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). - (RO) Domnívám se, že bychom měli soustředit svou pozornost na děti s nadváhou a že bychom se měli pokusit připravit nové programy na boj s obezitou v dětství, kdy získáváme stravovací návyky. Měli bychom podporovat výchovu ke správnému stravování v základních školách i později. Všechny členské státy by měly zahrnout do školních osnov základy vyvážené stravy a cvičení.

Podle některých statistik bude za deset let v Evropě 30 milionů dětí s nadváhou. Tento velký problém mne hluboce trápí. Proto jsem začal vydávat sérii písemných stanovisek navrhujících vytváření zvláštních školních programů, včetně pravidelných bezplatných zdravotních prohlídek a poradenství. Podporuji návrhy uvedené v bílé knize, jako je příslušné označování potravin, omezení reklamy na výrobky, které jsou pro děti škodlivé, snížení DPH u ovoce a zeleniny a potravin určených výhradně pro děti. Závěrem bych chtěl poblahopřát zpravodaji za dosažené úspěchy.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, člen Komise. − Pane předsedající, jsem skutečně potěšen, že poslanci Parlamentu, kteří zde hovořili, v zásadě souhlasili s bílou knihou Komise. Nejen že se podělili o své názory, ale vyjádřili i podporu iniciativám Komise.

Oceňuji komplexní přístup řečníků. Ten je plně v souladu s komplexní povahou problému obezity. Mnoho řečníků vybízí ke zvyšování povědomí veřejnosti a ke spolupráci s potravinářským průmyslem, což je rovněž plně v souladu s duchem i literou bílé knihy. Odhodlání Komise se odráží v návrhu na poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o němž budeme brzy diskutovat s Parlamentem, ale i s Radou.

Chci zdůraznit, že v Evropské unii existují různé programy a projekty, které vzájemně posilují bílou knihu o výživě, nadváze a obezitě, například zelená kniha o městské mobilitě nebo bílá kniha o sportu, jež jsou obě zaměřeny na zdravější životní styl a na zdravější prostředí. Jiné zahrnují kontrolu stavu společné zemědělské politiky, podle níž by například měla poklesnout podpora spotřeby másla, nebo programy školního mléka a ovoce, právní předpisy Společenství pro reklamu a marketing na podporu zodpovědné reklamy nebo směrnici o nekalých obchodních praktikách.

Jedná se o velmi významné iniciativy v naprostém souladu se stanoviskem Komise. Komise bude nadále spolupracovat s akční platformou EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví a se skupinou na vysoké úrovni tvořenou odborníky z členských států.

Chci zdůraznit i to, že Komise podporuje iniciativy, které pomáhají předcházet rozvoji kardiovaskulárních onemocnění v Evropě, jež považují konzumaci transmastných kyselin za další rizikový faktor vedle celkového příjmu tuků a příjmu nasycených mastných kyselin. Dobrovolné přepracování produktů může přinést výsledky. V rámci akční platformy EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví byly přijaty závazky týkající se přepracování produktů a snížení obsahu trans tuků a nasycených tuků v těchto potravinách.

Dále chci zmínit již jen jeden problém, neboť se týká mého portfolia, a tím je zdanění. Navrhovalo se prověřit možnost uplatňovat sníženou sazbu DPH na ovoce a zeleninu. Sympatizuji s tímto návrhem, neboť přesně ukazuje, jak daňová politika může podpořit dosažení jiných důležitých politických cílů.

Závěrem chci zdůraznit, že Parlament je jedním ze zakládajících členů platformy, a Evropská komise je připravena pravidelně informovat Parlament o činnostech platformy. Očekává se, že Parlament bude projednávat monitorovací zprávu v roce 2010.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Tuto rozpravu ukončíme vystoupením zpravodaje, pana Foglietty, kterého důrazně vyzývám, aby dodržel přidělené dvě minuty.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta, zpravodaj. − (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych zdůraznit jeden aspekt stanoviska komisaře, který považuji za velmi důležitý, tedy náležitou pozornost, kterou je třeba věnovat záležitosti, jež zaslouží vážné úvahy, jíž jsou pokusy o vytváření nových příležitostí.

Jsem přesvědčen, že toto téma je tématem, které se týká mnoha z nás, neboť několik přesně zaměřených vystoupení se jím zabývalo a snažilo se podnítit Komisi k akci. Cílem této zprávy je však především vysvětlit, že se zabýváme velmi vážným problémem – obezitou.

Co se týče zdravotních problémů, z obezity se nyní stává komplexní problém, který je třeba řešit. Je třeba poskytnout pomoc a my musíme vypracovat zprávu, která nám pomůže dosáhnout cílů. Pane komisaři, Komise skutečně podtrhla úlohu Světové zdravotnické organizace, ale nezapomínejme, že WHO sama volá po tom, aby trend narůstající dětské obezity byl zvrácen do roku 2015. Dalším důležitým datem je rok 2010, kdy budeme schopni posuzovat výsledky této strategie.

Chtěl bych proto poděkovat všem, kdo vystoupili v rozpravě, a stínovým zpravodajům. Oceňuji všechny přednesené návrhy a domnívám se, že musíme být velmi ostražití a pečliví, abychom vypracovali důležitou zprávu, která nám skutečně umožní přemýšlet o prevenci a o vyváženém zdravém stravování, a to nejen ve prospěch těla, ale i mysli a duše. Věřím, že tohoto cíle můžeme určitě dosáhnout, budeme-li všichni spolupracovat. Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří ve svém vystoupení podpořili tuto zprávu. Děkuji, pane Komisaři.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Pane Foglietto, děkuji vám za vaši práci, kterou zde každý uznává.

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písemně. – (PL) Nadváha a obezita jsou něco jako epidemie dnešních dní s nebezpečnými následky pro zdraví, a dokonce pro život lidských bytostí. Diabetes, oběhové poruchy, vysoký tlak, infarkty a některé druhy rakoviny jsou jen některými důsledky obezity a nadváhy. Pro Evropský parlament je tedy zcela přirozené, že se zapojil do boje proti nadváze a obezitě. Je rovněž správné, aby Parlament podněcoval orgány zodpovědné za zdraví občanů EU, aby se do tohoto boje zapojily. Mám na mysli orgány na všech úrovních vnitrostátní správy a správy EU.

Zvláštní pozornost vyžaduje dětská obezita. V Evropě je již 22 milionů dětí s nadváhou a tento počet se neustále zvyšuje. Pokud tento trend nezvrátíme, bude naše společnost brzy ještě obéznější, méně zdravá a o mnoho méně produktivní. Proto plně podporuji tuto zprávu. Domnívám se, že nadešel čas, abychom spojili své úsilí a zahájili rozhodný a trvalý útok na nadváhu a obezitu. Musíme se zaměřit na nejcitlivější místa ve společnosti, jako jsou děti a starší lidé, zejména ženy a lidé, kteří žijí sami.

Podaří-li se nám přesvědčit společnost, že má cenu sledovat tělesnou hmotnost a bojovat proti nadváze, a zvládneme-li prosadit mechanismus na podporu zdravého životního stylu, budeme se moci vyhnout řadě problémů. Předcházení obezitě je proto nejen záležitostí zdraví a krásy, ale má také společenské a kulturní souvislosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), písemně. – Problém obezity a chorob souvisejících se stravováním nabyl po celém světě dramatických rozměrů. Promyšlené a agresivní marketingové metody zabraňují podle mého názoru spotřebitelům uplatňovat informovaný výběr, co se týče stravy. V tomto směru jsou zranitelné zejména děti. Směrnice o audiovizuálních mediálních službách předpokládá, že provozovatelé mediálních služeb přijmou dobrovolně kodex chování týkající se sdělení na potravinách a nápojích. I když oceňuji úsilí průmyslu a médií o samoregulaci, viděl bych raději konkrétní omezení týkající se množství a typu reklamy zaměřené na děti. Destruktivní účinky nekvalitních potravin na společnost jsou srovnatelné s účinky alkoholu a tabáku, jejichž propagace je silně regulována. Podobný přístup je možno uplatnit u potravin, u nichž bylo zjištěno, že jsou škodlivé pro lidské zdraví. Spotřebitelé potřebují jasné a objektivní informace, které je možno poskytovat pomocí požadavků na vyšší standardy označování potravin a na větší omezení reklamy.

Nynější finanční krize znovu ukázala výsledky kombinace chamtivosti a nedostatečné regulace. Máte-li se bránit ztrátě bydlení nebo zdraví, myslím si, že sázky jsou příliš vysoké na lhostejný marketingový přístup. Jako tvůrci předpisů musíme zasáhnout a vykonat svou práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písemně. – (PL) Vítám zprávu o zdravotních otázkách souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou, kterou předložil pan Foglietta. Je velmi správné, že Parlament se znovu zabývá tak důležitou věcí, jako je podpora zdravé výživy. Měli bychom mít na paměti, že zdravá výživa je jedním z 12 faktorů zdůrazňovaných Světovou zdravotnickou organizací, které přispívají k dobrému zdraví. Zdravý jedinec je nezbytnou podmínkou zdravé společnosti. V této souvislosti je velmi důležitá bezpečnost potravin. Nedávné případy, mezi nimi i kontaminované čínské mléko pro děti, dokazují, jak je to důležité.

Špatná výživa je příčinou mnoha nemocí, včetně nadváhy a obezity. Obezitou je třeba rozumět nadměrné ukládání tuku v těle. Zvyšuje riziko srdečních onemocnění, vysokého tlaku, aterosklerózy, diabetu, žlučových kamenů, ledvinových a močových kamenů, degenerace kostí a kloubů a některých druhů rakoviny. V Polsku má 65 % lidí ve věku 35 až 65 let nadváhu, nebo je obézních. Výskyt obezity mezi nejmladšími občany dosáhl rozměrů epidemie. Postiženo je 22 milionů evropských dětí. Negativní dopad reklamy na potraviny s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli je velmi vážný. Důležité je informovat školy a rodiny o úsilí na podporu řádně připraveného kvalitního jídla. Školy a rodiny by měly podporovat mladé lidi, aby přijali zdravý způsob života, k němuž patří sport a jiné rekreační činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), písemně. – (PL) Nadváha a obezita jsou problémy, které díky svému dopadu na lidské zdraví dosahují v poslední době rozměrů epidemie. Údaje Světové zdravotnické organizace ukazují, že 50 % obyvatel Evropy má nadváhu nebo je obézních. Fakt, že více než 5 milionů dětí je obézních a 22 milionů dětí má nadváhu, je důvodem ke skutečným obavám. Počty se zvyšují závratnou rychlostí. Obezita je jednou z hlavních příčin úmrtnosti a chronických onemocnění, jako je diabetes druhého typu, oběhové problémy, vysoký tlak, infarkty a některé druhy rakoviny.

Léčba obezity je skutečně velmi nákladná. Představuje přibližně 7 % vnitrostátních rozpočtů na zdravotnictví v Unii a až 6 % vládních výdajů na zdravotnictví.

K boji s tímto problémem by evropští spotřebitelé měli mít lepší přístup k informacím o nejlepších zdrojích potravin, aby si mohli vybírat odpovídající stravu. Potraviny by měly být zřetelně označeny. Některé složky, jako například transmastné kyseliny a trans izomery by neměly být používány. Rovněž je důležité mít na paměti, že televizní reklama ovlivňuje takzvané krátkodobé spotřební návyky dětí ve věku od 2 do 11 let. To má negativní dopad na rozvoj stravovacích návyků.

Boj proti nadváze, zejména u dětí, musí být prioritou na mezinárodní, evropské, vnitrostátní i místní úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písemně. – (RO) Obezita a přibírání na váze v důsledku nesprávných stravovacích návyků a nedostatku pohybu se všude v EU objevuje stále častěji a má velké ekonomické a společenské důsledky. Na podporu zdravější společnosti by se Komise měla aktivněji zapojit formou pomoci členským státům při omezování škodlivých účinků nevyvážené stravy a sedavého způsobu života. Propagace zdravého životního stylu mezi občany EU však nestačí, musíme poskytnout i potřebnou motivaci a infrastrukturu. Měla by existovat místní opatření na omezení používání automobilů a na podporu chůze, měly by existovat parky a cyklostezky. Politika boje proti obezitě by měla být v souladu s politikou rozvoje měst a s dopravní politikou, jako je zelená karta k městské mobilitě, a všechny tyto politiky by měly doplňovat politiky podporující tělesný pohyb. Měli bychom věnovat větší pozornost sociálně a ekonomicky znevýhodněným skupinám, které jsou postiženy zvýšením cen surovin a potravin, a zranitelným skupinám, jako jsou děti a těhotné ženy. Podpora výchovy ke zdraví ve školách a zákaz prodeje potravin s vysokým obsahem tuků, cukru a soli ve školách a ve školkách zajistí zdraví budoucí generace.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), písemně. – (DE) Vzhledem ke znepokojivým zdravotním trendům mezi evropskými dětmi – více než pět milionů dětí je obézních a 22 milionů má nadváhu – je rozvoj strategie pro Evropu týkající se výživy velmi vítaným krokem. Svědomité označování potravin nutričními informacemi je rozumným nástrojem, který umožní spotřebitelům provádět informovaný výběr a zkvalitnit tak svůj jídelníček. Komplexní pěstování informovanosti od útlého dětství rovněž bezpochyby pomůže v následujících letech zvrátit tento trend. Ve střednědobém horizontu jsou v mezidobí velmi důležité kampaně, jako je poskytování čerstvého ovoce ve školách. Evropské školy musí také přijmout zodpovědnost za sport ve škole a za větší rozšíření každodenního cvičení, neboť děti a mladí lidé tráví většinu dne ve škole.

Regulace na evropské úrovni však může pouze vytvořit prostředí pro zdravé stravování, neměla by zbavovat občany základní odpovědnosti. Má-li být v dlouhodobé perspektivě Evropa zdravější, musí Evropská unie hledat partnerství na všech úrovních: v politické aréně, v obchodních kruzích a v občanské společnosti.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí