Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2285(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0256/2008

Predkladané texty :

A6-0256/2008

Rozpravy :

PV 24/09/2008 - 17
CRE 24/09/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 25/09/2008 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0461

Rozpravy
Streda, 24. septembra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

17. Výživa, nadváha a obezita(Biela kniha) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom programu je správa (A6-0256/2008) pána Alessandra Fogliettu v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín o Bielej knihe o „Stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou“ (2007/2285(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta, spravodajca. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pred otvorením tejto rozpravy o správe, o ktorej budeme hlasovať zajtra, by som rád využil túto príležitosť, aby som niekoľkými slovami vyjadril vďačnosť. Začal by som poďakovaním svojej kolegyni Adriane Poli Bortoneovej, ktorá je v súčasnej dobe senátorkou Talianskej republiky a od ktorej som prevzal návrh správy a už podrobnú, precíznu štúdiu danej problematiky. Ďalej by som sa rád poďakoval svojmu tímu, ktorý ma s entuziazmom a svedomito podporoval v rozširovaní môjho výskumu a v analýze tohto fenoménu. Nakoniec by som sa rád poďakoval tieňovým spravodajcom, ktorých odhodlanie nepochybne prispelo k prijatiu textu vo Výbore pre životné prostredie s prakticky jednohlasným konsenzom všetkých strán.

Dámy a páni, keď mi bol zverený tento návrh textu, pýtal som sa sám seba, aký by mal byť môj zámer ako spravodajcu pri pokračovaní v štúdii tohto druhu. Odpoveď som našiel v strategickej povahe tohto dokumentu, ktorý mi ukázal dva piliere a na nich som postavil svoju prácu: v prvom rade úplnosť, aby neostali žiadne medzery ani aby sa nepodcenila dôležitosť žiadneho z početných aspektov danej problematiky; a praktickosť s cieľom zostaviť dokument, ktorý sa skutočne orientuje na budúcnosť a identifikuje účinné nástroje a riešenia.

Pri uplatnení tohto prístupu som sa spoliehal na údaje, štatistiky a percentá, ktoré už sú všeobecne k dispozícii vo vzťahu k tejto problematike. Tieto percentá nás uvádzajú do rozpakov, keď do nich nahliadneme, keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má viac než 1 miliarda ľudí nadváhu a viac než 300 miliónov ľudí je obéznych. Detská obezita rapídne narastá a mali by sme mať na pamäti, že choroby súvisiace s obezitou a nadváhou pohltia až 6 % štátnych výdavkov na zdravotníctvo v určitých členských štátoch.

Pri hľadaní možných riešení sa snažíme vystríhať démonizácie istých druhov potravín a nepripisovať im plnú zodpovednosť za problém s obezitou. Problém sa nevyrieši elimináciou takýchto potravín z nášho jedálnička, ale skôr výchovou konzumentov a obzvlášť mladých ľudí a detí k rozumnému stravovaniu. Tuky sú nevyhnutnou súčasťou nutrične správnej výživy, ale v správnych množstvách a v správnom čase v priebehu dňa. Vzdelávanie o výžive, na ktoré kladiem veľký dôraz, nie je o schopnosti rozoznať dobré potraviny od zlých, pretože nič nie je škodlivé v absolútnom ponímaní, a nič sa nemusí vylúčiť zo stravy zdravého človeka, ktorý netrpí žiadnou z porúch príjmu potravy.

Ďalším problémom, na ktorý by som rád upriamil vašu pozornosť, je, že obezita rozhodne predstavuje chorobu. Ide o chorobu, ktorej príčiny sú nielen fyzické ale často sociálne alebo psychologické, no v každom prípade ostáva chorobou, ktorá každý rok stojí naše národné zdravotnícke systémy obrovské finančné prostriedky. Je to choroba, ktorá sa ako taká musí riešiť prakticky, a riešenia musia prebiehať na viacerých úrovniach. Počas týchto mesiacov štúdia som si však uvedomil, že tento aspekt verejná mienka až príliš často podceňuje a oddáva sa plne oprávnenej panike a zvyšovaniu povedomia o anorexii, ale taktiež zastáva rovnako neopodstatnený utešujúci prístup so sloganmi ako „veľké je krásne“ a tak ďalej. Toto je zavádzajúce a predstavuje to nesprávne posolstvo. Nediskutujeme o estetike ani o vzhľade, hovoríme o zdraví. Preto je potrebné nielen rázne bojovať s metlou ľudstva v podobe anorexie, ale rovnakým spôsobom by sme chceli bojovať aj s obezitou, pričom pracovať treba na rôznych frontoch, ako sa uvádza v tejto správe, ktorá volá po paralelnom a konzistentnom úsilí.

Úsilie sa vyžaduje od pedagógov, odborníkov v oblasti zdravotníctva, potravinárskeho priemyslu a médií, najmä od televízie. Všetci títo musia uplatniť veľký zmysel pre zodpovednosť vychádzajúci z ich potenciálu ovplyvňovať verejnú mienku. Štátne orgány, najmä tie miestne, musia tiež zohrať svoju úlohu.

Rád by som na záver, dámy a páni, spomenul správu, ktorá v posledných dňoch rozvírila hladinu: a síce, že jeden z dvoch kandidátov v boji o Biely dom vyhlásil, že by bolo užitočné, správne a vhodné vymerať daň obéznym občanom, tak ako v prípade alkoholikov a fajčiarov. Toto je, podľa môjho názoru, v princípe absurdné, ale verím, že týmto vážnym problémom sa musíme zaoberať primeraným spôsobom, pretože pozitívne dôsledky sa dosiahnu len vtedy, ak sa problém bude riešiť frontálne.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Žiadam všetkých rečníkov, aby venovali mimoriadnu pozornosť času, pretože nemôžeme prekročiť čas vymedzený na túto rozpravu vzhľadom na to, že ide o večernú rozpravu a máme veľmi obmedzený čas, najmä pokiaľ ide o logistiku, ako napríklad tlmočnícku službu.

Prosím, postarajte sa, aby som vás nemusel prerušovať, pretože to pokladám za veľmi nevhodné pre funkciu predsedajúceho a uprednostnil by som, keby každý z vás niesol individuálnu zodpovednosť.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, veľmi som uvítal správu Parlamentu v reakcii na Bielu knihu Komisie o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou. Predovšetkým mi dovoľte zablahoželať pánu Alessandrovi Fogliettimu k jeho excelentnej práci.

Je mi potešením poznamenať, že Parlament zdieľa stanovisko Komisie, že epidémiu obezity je možné zastaviť jedine pomocou integrovaného prístupu a že Parlament víta bielu knihu Komisie ako dôležitý krok k zamedzeniu nárastu obezity a nadváhy v rámci celej Európy. Taktiež som si všimol žiadosť Parlamentu o množstvo ďalších krokov – vrátane viacerých regulačných opatrení – nad rámec tých opatrení, ktoré Komisia v súčasnosti predpokladá.

Komisia bude v roku 2010 po prvýkrát hodnotiť výsledky v porovnaní s cieľmi stanovenými v Bielej knihe z roku 2007.

Ak monitorovanie ukáže, že pokrok nie je adekvátny, bude, samozrejme, potrebné zvážiť ďalšie kroky vrátane možného regulačného prístupu.

Čo sa týka procesu monitorovania, rád by som upriamil vašu pozornosť na dôležitú úlohu, ktorú zohráva Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Pracujeme spolu v súlade so závermi ministerskej konferencie WHO v Istanbule, pričom stredobodom záujmu je monitorovacia činnosť v členských štátoch s cieľom zrealizovať bielu knihu Komisie, ako aj stratégiu WHO.

Na záver by som sa s vami dnes rád podelil o najaktuálnejší vývoj v plnení stratégie pre Európu, čo sa týka zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou, ktorá reaguje na niektoré kroky požadované vo vašej správe.

Ako viete, v záujme posilnenia aktivít na európskej úrovni musí Komisia zostaviť skupinu na vysokej úrovni zameranú na zdravotné problémy súvisiace s výživou a fyzickou aktivitou. Skupina zabezpečuje rýchlu výmenu myšlienok a postupov medzi členskými štátmi s prehľadom o všetkých vládnych politikách.

Prihliadnuc na súčasnú angažovanosť zainteresovaných subjektov, celoeurópskych organizácií, členov Európskej akčnej platformy pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie v súčasnej dobe sa realizuje viac ako 200 záväzkov v kľúčových oblastiach, ako sú zmena zloženia výrobkov, označovanie a zodpovedná propagácia.

Monitorovanie pokračuje a výročné správy sú sprístupnené verejnosti na internetovej stránke Komisie.

Ako doplnok k platforme EÚ v súčasnosti existujú verejno-súkromné partnerstvá medzi vládami a súkromným sektorom v 17 členských štátoch EÚ a myslím, že vývoj ide správnym smerom.

V júli sa skupina expertov na najvyššej úrovni stretla s Európskou akčnou platformou pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie s cieľom prediskutovať potenciál pre súčinnosť a partnerstvá sústrediac sa najmä na zníženie príjmu soli – čo je dohodnutá počiatočná priorita pre spoločný postup členských štátov.

Toto spoločné rokovanie bolo pozitívne a som presvedčený, že takéto stretnutia za účasti vysoko postavených činiteľov z členských štátov, ako aj členov platformy posilnia vplyv činností jednak zo strany štátnych orgánov, ako aj zo strany členov platformy v budúcnosti.

Dovoľte mi tiež dať vám do pozornosti návrh Komisie z júla minulého roku s cieľom každoročne vyhradiť 90 miliónov EUR na nákup a distribúciu ovocia a zeleniny do škôl zdarma.

Zvrátiť vývoj obezity je jednou z najdôležitejších úloh v oblasti zdravotníctva, pred ktorou dnes Európa stojí.

Som vďačný za vašu pretrvávajúcu podporu a teším sa na pokračovanie dialógu s Parlamentom na tému, ako čo najlepšie postupovať, aby sa Európska únia mohla v plnej miere podieľať na riešení tohto problému.

 
  
MPphoto
 

  Małgorzata Handzlik, spravodajkyňa Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa požiadaného o stanovisko. (PL) Vážený pán predsedajúci, obezita a nadváha predstavujú výzvu pre dnešnú spoločnosť. Vedú k mnohým chronickým stavom, ako sú choroby obehového systému, hypertenzia, cukrovka typu 2, mozgová mŕtvica a určité druhy rakoviny. Boj s obezitou a nadváhou by mal byť prioritou politiky Únie v oblasti zdravotníctva. Mal by sa doň zapojiť čo najväčší možný počet partnerov. Mám na mysli miestne inštitúcie, členské štáty, Európsku komisiu, ako aj predstaviteľov priemyslu. Nemali by sme však prehliadať konzumentov, ktorí sa sami rozhodujú o svojej strave. Zdá sa, že najlepší prístup spočíva vo výchovnej kampani a v propagácii fyzickej aktivity. Konzumenti by potom mali jasné a zrozumiteľné informácie, na základe ktorých by sa mohli múdro rozhodnúť o svojej strave. Neverím však, že samotným prijatím reštrikcií pre výrobcov potravín sa dosiahne zníženie počtu jednotlivcov s nadváhou. Napríklad mám na mysli reklamu.

Taktiež by som chcela poukázať na ďalší, do istej miery zanedbávaný, aspekt tejto rozpravy: primerané školenie pre profesionálnych zdravotníkov, najmä pokiaľ ide o starostlivosť o diabetikov a liečbu cukrovky. Takéto školenie sa akosi zanedbávalo, a to hlavne v nových členských štátoch.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, spravodajca Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka požiadaného o stanovisko. (PL) Vážený pán predsedajúci, takmer akoby som tento dokument napísal ja sám. Podporujem opatrenia uvedené v bielej knihe. Týkajú sa osvojenia si zdravšieho životného štýlu a fyzickej aktivity všetkých druhov, čo sú najefektívnejšie metódy liečby. Biela kniha tiež obsahuje preventívne opatrenia vo forme ďalekosiahlych odporúčaní pre výrobcov potravín, konzumentov, majiteľov reštaurácií, reťazce rýchleho stravovania a reklamný priemysel. Spomínajú sa aj informačné kampane.

Koordinácia medzi jednotlivými oblasťami politiky a úrovňami manažmentu za účasti súkromného sektora je kľúčová pre efektívnu realizáciu týchto opatrení. Musíme čeliť tomuto problému spoločne. Mimoriadny dôraz je potrebné klásť na vykonávanie tých činností, ktoré majú za cieľ prevenciu obezity u detí. Dospelí sú zodpovední za to, aby si deti osvojili rozumné stravovacie návyky. Často sa však stane, že my dospelí si sami nie sme plne vedomí toho, čo je a čo nie je vhodné. To je dôvod, prečo je také dôležité organizovať informačné kampane zamerané na rodičov, aby tí mohli zabezpečiť, že ich potomkovia si doprajú vyváženú stravu.

Programy propagujúce zásady zdravého stravovania a fyzickej aktivity by sa mali tiež orientovať na deti a mladých ľudí. V každom prípade platí, že obezita je veľmi rozšírená. No je tiež pravda, že existuje aj silná utkvelá predstava, tlak, ba dokonca požiadavka byť štíhly. Osemdesiat percent tínedžeriek mladších ako 18 rokov sa pokúšalo schudnúť minimálne raz v živote. Snaha schudnúť nesprávnym spôsobom môže byť nebezpečná. Z toho vyplýva, že tak ako je dôležité poskytnúť vedomosti o svete mladým ľudom múdro, rovnako aj mladí ľudia sa musia poučiť o rozumnej výžive, čo spôsobí hlad po vedomostiach. Tento typ hladu je vysoko žiaduci.

Malo by sa vyvinúť všetko možné úsilie na realizáciu celoeurópskeho programu známeho ako program podpory konzumácie ovocia na školách. Európska Komisia navrhla prideliť tomuto programu len 90 miliónov EUR. Myslím si, že táto suma by mala byť niekoľkonásobne vyššia, aby sa všade prítomné školské predajné automaty preplnené zemiakovými lupienkami, čokoládovými tyčinkami a bublinkovými nápojmi nahradili inými automatmi s čerstvým ovocím, zeleninou a mliečnymi výrobkami. Mali by sme vždy pamätať na to, že strava našich detí predurčí ich zdravie v neskoršom živote.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská, spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť požiadaného o stanovisko. (SK) Ďakujem pán predseda, nemám veľa času, tak aspoň niekoľko bodov.

Ako vždy som za prevenciu, a to za prevenciu od detského veku. Táto prevencia je úzko spojená s podporou zodpovednosti rodičov. Najlepším spôsobom, ako predísť obezite detí, je nevyužívať televízor, videohry a internet ako babysitting. Ak chýbajú kreatívne aktivity, deti a dospievajúci nemajú dostatok pohybu.

Deti si musia osvojiť stravovacie návyky ako v oblasti kvality a množstva jedla, tak aj v spôsobe stolovania. Je potrebné podporovať spoločné stolovanie rodičov a detí. Nie je nič lepšie, ako keď rodina môže prežiť aspoň jedno jedlo spoločne. Aby to bolo možné, je nevyhnutné umožniť zosúladenie rodinného a pracovného života. Rovnako odovzdávanie znalostí vo varení deťom je dobrým spôsobom, ako predísť obezite. Deti veľmi radi asistujú pri varení a bolo by dobré to využiť.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews, v mene skupiny PPE-DE. Vážený pán predsedajúci, obezita je jedným z najväčších problémov v oblasti zdravia, ale niekto by mohol namietať, čo má táto téma do činenia s nami tu na pôde Európskeho parlamentu? Alebo dokonca v rámci EÚ?

Sú prinajmenšom dva dôvody. Jedným z nich je, ako už poznamenal pán spravodajca, že choroby súvisiace s obezitou predstavujú viac ako 6 % výdavkov pre zdravotníctvo zo štátnych rozpočtov financovaných z daní daňových poplatníkov v EÚ. My všetci za to musíme zaplatiť. Po druhé, jednotlivé štáty EÚ sa k riešeniu problému stavajú rôzne a všetky štáty sa majú navzájom čo učiť jeden od druhého.

A teda mi dovoľte zablahoželať Komisii k tomu, že jej biela kniha bola impulzom pre túto rozpravu, a rád by som len vyzdvihol niektoré z kľúčových bodov. Vo všeobecnosti vítame návrh Komisie na označovanie potravín, ale cítime, že by nebolo vhodné, aby táto správa zabránila podrobným diskusiám, ktoré budú potrebné k tejto osobitnej problematike.

Čo sa týka obezity, skúsenosť dokazuje, že problém oveľa viac spočíva v tom, koľko pohybovej aktivity ľudia vykonávajú, než len v tom, koľko potravín konzumujú. Je to aj o energetickom výdaji, nielen o energetickom príjme. Preto by určite bolo absolútne nesprávne viniť potravinársky a nápojový priemysel za to, že zapríčinil problém alebo za neúspech poskytnúť dostatočné riešenie.

Realita je v skutočnosti oveľa komplikovanejšia. Potrebujeme viac spoločenstiev podporujúcich aktivitu s väčšou ponukou cyklistických trás, lepšie územné plánovanie, viac propagácie mestskej hromadnej dopravy, viac parkov a športových zariadení, viac školských ihrísk a, áno, lepšie vzdelávanie. Potrebujeme zmenu v mnohých aspektoch našich životov.

Takže mi dovoľte zablahoželať spravodajcovi k jeho rozsiahlej správe a k jeho veľmi zložitej úlohe, ktorú prevzal od svojej predchodkyne a ktorá sa zaoberá toľkými aspektmi, toľkými myšlienkami samými osebe. Obzvlášť mu ďakujem za uznanie niektorých z mojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vrátane tých, ktoré súvisia s problémom podvýživy, najmä v nemocniciach a domovoch dôchodcov. Je mimoriadne dôležité starať sa o tých zraniteľnejších členov našej spoločnosti.

Niektorí ľudia robia sami seba zraniteľnými, a ak môžem uviesť až príliš zovšeobecňujúcu generalizáciu, jedným z problémov dnešnej spoločnosti je chýbajúca osobná zodpovednosť, presvedčenie, že každé zlyhanie je problémom niekoho iného, že niekto iný ho vyrieši. Viac regulácie jednoducho živí toto vnímanie, odpoveďou je viac samoregulácie a sebadisciplíny. Musíme podporovať väčšiu osobnú zodpovednosť a týmto spôsobom celá spoločnosť ako taká dosiahne väčší pokrok.

 
  
MPphoto
 

  Linda McAvan, v mene skupiny PSE. Vážený pán predsedajúci, toto je dlhá správa. Bolo k nej 400 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a ja by som rada poďakovala spravodajcovi, pretože sa jej snažil porozumieť. Dúfam, že kľúčové posolstvá sa nestratia pre to, že správa je taká dlhá.

Pre nás v Skupine socialistov sú kľúčové posolstvá – a je tu niekoľko veľmi pozitívnych bodov – že potrebujeme dobrú reguláciu označovania potravín a chceme vidieť označenie na prednej strane balenia, podľa možnosti s farebným kódovaním, čo bude predmetom ďalších diskusií. Vieme, že Komisia sa týmto zaoberá a to je to, čo chceme vidieť.

Je nám potešením, že teraz je podpora v rámci celého Parlamentu pre zákaz umelých transmastných kyselín. Keď som sa o tomto po prvýkrát zmienila pred dvoma rokmi, v Parlamente nebola žiadna podpora – v skutočnosti Komisia zažalovala Dánsko a nič sa neudialo. Teraz sme dostali písomné vyhlásenie a máme konsenzus, a teda dúfam, že Komisia urobí niečo také.

Pán komisár, hovorili ste o zmene zloženia výrobkov. Myslím si, že toto je rozhodujúce. Je pravda, čo hovorí pán Philip Bushill-Matthews, že ľudia očividne musia prevziať istú zodpovednosť, ale výrobcovia majú zodpovednosť za to, akým spôsobom vyrábajú produkty. Mnohí z nich teraz vyvíjajú obrovské úsilie, aby zredukovali obsah soli, tuku a cukru. Tieto veci sú často v potravinách skryté. Spotrebiteľom nie je zrejmé, keď kupujú kečup alebo jogurt, že tieto produkty obsahujú tak veľa cukru. Systém označovania často maskuje to, čo produkt v skutočnosti obsahuje, ako napríklad jogurty, ktoré sú označené ako „nízkotučné“, pričom obsahujú veľmi veľké množstvo cukru.

Nie sme toho názoru, že samoregulácia je odpoveďou na všetko. Myslíme si, že istý stupeň regulácie je potrebný, obzvlášť vo vzťahu k deťom. Áno, dospelí si môžu vybrať, ale deti treba chrániť zákonom, a to je dôvod, prečo chceme mať nezávislé monitorovanie akýchkoľvek dobrovoľných dohôd priemyslu. Vieme, že uskutočňujete prvé kroky v tomto smere.

Koniec koncov, toto je nesmierne veľký problém pre Európu. Odčerpá z verejnej peňaženky množstvo peňazí, ak sa ním nebudeme zaoberať, a teraz potrebujeme určité konkrétne návrhy od Komisie – nie čo sa týka problémov, za ktoré nesú zodpovednosť jednotlivé štáty, ale v tých oblastiach, kde zodpovednosť nesie EÚ, potrebujeme jasnú politiku, ktorá pomôže vládam jednotlivých štátov zredukovať obezitu.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries, v mene skupiny ALDE. (FR) Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na zdravotné ťažkosti súvisiace so sedavým životným štýlom a v súčasnosti narastajúcu chorobnosť u mladých ľudí, ako bolo povedané, problém s obezitou je kľúčový pre prácu tohto Parlamentu a bolo to tak už od začiatku súčasného legislatívneho obdobia. Každoročne pribudne viac ako 400 000 mladých ľudí na dlhý zoznam tých, ktorí sú predurčení zistiť všetko o jojo efekte diét.

Európa sa preto rozhodla správne, keď mieni riešiť tento problém frontálne. V tejto oblasti bola schválená jednoznačná stratégia v marci 2005, keď sa spustila Európska platforma, ktorá mala za cieľ zjednotiť všetky zainteresované subjekty vrátane agropotravinárskeho priemyslu, maloobchodného a distribučného sektora, odborníkov v oblasti zdravotníctva a spotrebiteľských združení.

Je potrebné uznať – a viacerí to už dnes spomenuli – že nie je jednoduché presvedčiť ľudí o tom, že Európa by mala robiť viac než len viesť reči o tomto boji proti obezite. Aby sme to dokázali, musíme začať objasnením úrovní kompetencie, čo nám nebráni – a v skutočnosti to už robíme – pripomínať členským štátom, aké sú ich právomoci a povinnosti.

Mám pri tom na mysli dva ofenzívne návrhy, ktoré podávame v tejto správe: prvým je prevencia diskriminácie a stigmatizácie obéznych ľudí tým, že sa obezita oficiálne uzná za chronickú chorobu, ako to urobila napríklad WHO a Portugalsko a druhým návrhom je zabezpečiť, aby všetky školopovinné deti mali prístup k fyzickým a športovým aktivitám – dve hodiny týždenne by bola minimálna požiadavka, podľa môjho názoru – spolu s lepším financovaním školských jedální, aby sa v jedálničku detí objavovali čerstvé produkty, a tu vítam iniciatívu Komisie za bezplatnú distribúciu ovocia do škôl, ako spomenul pán komisár. Rada by som tiež dodala, že takýmito jednoduchými, hmatateľnými a zmysluplnými krokmi dosiahneme, aby ľudia opäť mali radi Európu.

Teraz sa dostávam k správe pána Fogliettu a rada by som mu poďakovala za všetko jeho úsilie, ktoré na ňu vynaložil. Rada by som zdôraznila dva návrhy, ktoré sú v nej uvedené. Prvý sa týka uprednostnenia politického stimulu – ako sú napríklad nižšie ceny a daňové úľavy – pred systémom, ktorý je založený na zvýšení dane z vysokokalorických potravín, menovite ide o povestnú „daň z tuku“, ktorý by nakoniec najviac postihol domácnosti s nízkym príjmom.

Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu, ktorú tu dnes zastupujem, je preto proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 6 Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie a podporuje návrh na výrazné zníženie DPH na ovocie a zeleninu podľa ustanovenia v odseku 28.

Moja skupina tiež podporuje zákaz umelých transmastných kyselín, ktoré sa preukázateľne spájajú s významným nárastom kardiovaskulárnych problémov. Preto sme proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu pána Bloklanda, ktorý sa zameriava na zmiernenie účinku odsekov 32, 34 a 35 a pripravuje pôdu pre tieto hydrogenizované tuky, ba dokonca vylepšuje ich reputáciu. Naše posolstvo pre výrobcov je celkom jednoznačné: ukážte dobrú vôľu a urobte inovácie v záujme zdravia konzumentov a tiež vo vašom najlepšom záujme.

Keďže času je málo, dovoľte mi na záver spomenúť prvé parlamentné rokovania o problematike výživy a zdravia, ktoré som iniciovala v tomto Parlamente pred rokom. Toto bol začiatok hlavnej rozpravy pre všetky zainteresované strany a stredobodom záujmu boli štyri kľúčové priority: osloviť ľudí už od veľmi nízkeho veku, konzumovať pestrú a vyváženú stravu, uznať obezitu za chronickú chorobu a legislatíva podľa potreby. Toto je viac než len slogan, toto je morálna povinnosť Európskej Únie a musíme sa plne angažovať v boji proti obezite a sedavému životnému štýlu.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, v mene skupiny UEN. (PL) Vážený pán predsedajúci, viac ako 50 % európskych občanov trpí buď obezitou, alebo nadváhou. Tri milióny detí sú obézne a 22 miliónov má nadváhu. Obezita vytvára veľkú záťaž na štruktúru kostí so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré to so sebou prináša. Tiež spôsobuje metabolické poruchy a z toho plynúci sklon k cukrovke, chorobám obehového systému, hypertenzii a vysokej hladine cholesterolu.

Tento problém čiastočne spôsobuje nevhodná výživa a sčasti zaň zodpovedá sedavý životný štýl s chýbajúcou fyzickou námahou. Určité charakteristiky našej civilizácie, predovšetkým stres, v tom tiež zohrávajú istú úlohu. Sociálny rozmer problému si vyžaduje rozhodné kroky, najmä pokiaľ ide o ochranu detí. Deti konzumujú príliš veľa sladkostí namiesto vyvážených jedál a trávia celé dni pred televízorom alebo počítačom. Dôvodom je, že dospelí nedokážu vhodne usmerniť životný štýl detí ani poskytnúť dobré modely správania. Biela kniha o výžive je užitočný dokument z hľadiska krokov na kontrolu obezity hlavne medzi deťmi. Voľbe zdravých produktov by mala napomôcť propagačná a informačná politika zameraná na deti, no predovšetkým na ich rodičov. V prvom rade podporujeme Program podpory konzumácie ovocia na školách.

 
  
MPphoto
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, v mene skupiny Verts/ALE. (NL) Vážený pán predsedajúci, dnes diskutujeme o nadváhe a obezite a ja si myslím, že je dôležité – ako už povedali viacerí – nehovoriť príliš veľa o diétach a chudnutí, ale hovoriť najmä o potrebe jesť zdravo.

Pred niekoľkými mesiacmi som bola veľmi šokovaná, keď moja dcéra, extrémne štíhle dievča, prišla domov a nechcela zjesť druhý krajec chleba, aby nepribrala. Počula toho veľa v škole o tom, ako predovšetkým nesmie byť tučná, ale nevedela dostatočne, ako by mala jesť zdravo a aká je normálna porcia jedla. Osemročné dieťa naozaj nerozumie, kedy už je niekto príliš tučný. Preto je veľmi dôležité hovoriť najmä o zdravom stravovaní, a nie o tom, či je niekto príliš tučný.

V skutočnosti sú najmä rodičia zodpovední za to, aby svojim deťom ukázali, čo je zdravé a čo znamená jesť vyvážené porcie, a školy sú zodpovedné za to, aby tieto informácie šírili a išli príkladom. Samotní rodičia sa musia naučiť viac o energetických hodnotách potravín a obsahu tuku v produktoch, a tak súhlasím s tým, čo bolo povedané predtým o označovaní. Mali by sme preto revidovať tento bod v legislatíve o označovaní.

Taktiež si myslím, že je dobrý nápad hovoriť veľa o športe a o tom, že je potrebné, aby sa deti šťastne hrali vonku. A teda v každom prípade musíme vydať odporúčanie, aby sa pri územnom plánovaní miest a vidieka venovala väčšia pozornosť prianiam detí, aby mali dostatok voľného priestoru.

Pokiaľ ide o stravovanie, Európska komisia má veľmi dobrú internetovú stránku EU MiniChefs. Táto internetová stránka už bola vylepšená. Teraz sa tam už nachádzajú aj vegetariánske jedlá, hoci predtým ich tam veľa nebolo, ale takmer všetky recepty obsahujú mäso. Buďme úprimní, pokiaľ ide o to, že živočíšne bielkoviny sa významne podieľajú na nadváhe. Nehovoriac teraz o ochrane zvierat Európska komisia by nemala explicitne propagovať konzumáciu mäsa.

Chcela by som na záver uviesť pár slov k DPH. Pani Riesová práve povedala, že je proti nášmu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 6, pretože chce ľudí odmeňovať a nie ich trestať. Preto nechce daň z tuku alebo vyššie dane z nezdravých produktov a tovarov, ale v prvom rade nižšie dane zo zdravých produktov. S týmto určite súhlasím, ale teraz sa zdá, že napríklad aj v Holandsku všetky potraviny momentálne spadajú do nižšej kategórie. Zemiakové lupienky, lízanky a podobne teda majú nižšiu sadzbu DPH, ale istotne nemôže byť zámerom urobiť takúto špeciálnu výnimku pre nezdravé produkty. Teda to nie je otázka trestu; nemali by sa odmeňovať produkty, ktoré nie sú zdravé, tým, že im znížite sadzbu DPH.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, v mene skupiny GUE/NGL.(SV) Tretina Európanov trpí nadváhou a obezitou. Podstatný podiel verejných výdavkov na zdravotníctvo v členských štátoch sa musí vyčleniť na boj s problémami v dôsledku nadváhy. Navyše problém s nadváhou odráža sociálno-ekonomickú nerovnosť. Nízkopríjmové skupiny obyvateľstva sú najhoršie postihnuté, keďže konzumujú viac cukru a nasýtených tukov. Jednoducho majú horšiu stravu.

Je to jednoznačne úloha pre politikov vytvoriť pre ľudí čo najlepšie podmienky na to, aby mohli jesť zdravšie. To je presne to, čo pán Foglietta zamýšľa urobiť v tejto správe. Z tohto dôvodu má podporu Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice. Správa apeluje na EÚ, aby bola flexibilnejšia pri povoľovaní členským štátom uplatniť nižšie sadzby DPH na zdravé potraviny a vyššie sadzby na potraviny, ktorých by sme mali konzumovať menej. Je to dôležitá požiadavka, ktorú, ako dúfam, lídri EÚ vypočujú. Čo na to povie Komisia? Môže sa Komisia vrátiť s revíziou smernice Rady EÚ o DPH a umožniť väčšiu flexibilitu v členských štátoch tak, aby sme sa dostali k tomu, že bude napríklad možné platiť nižšiu DPH na zdravé potraviny?

Ďalšia otázka pre Komisiu sa týka transtukov. Vieme, že transtuky sú pre nás zlé. Zhodli sa na tom inštitúcie v členských štátoch, ako aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Na vypočutí vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín dňa 1. apríla tohto roku komisárka Androulla Vassiliouová uviedla, že transtuky určite nie sú prospešné pre zdravie, nie sú o tom žiadne pochybnosti. V tejto správe žiadame zákaz transtukov, ale Komisia ho odmieta navrhnúť. Pani Vassiliouová dokonca nedovolí jednotlivým členským štátom, aby zašli ďalej a zaviedli zákazy v jednotlivých štátoch. Teraz má Komisia šancu upustiť od tohto škodlivého stanoviska. Kedy získame zákaz transtukov? Môže Komisia aspoň zaručiť členským štátom slobodu zakázať transtuky, ak si to prajú?

Mäso je ďalším rozmerom problému verejného zdravia, na čo upozornila predchádzajúca rečníčka, pani Buitenwegová. Konzumácia mäsa je v celosvetovom meradle veľmi vysoká. Ak sa nič nepodnikne, Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) varuje, že už teraz vysoká konzumácia mäsa sa do roku 2050 zdvojnásobí. Mäso obsahuje nasýtené tuky a prispieva k obezite. Okrem toho mäsopriemysel závažne prispieva k urýchľovaniu klimatických zmien. EÚ by mala stiahnuť dotácie mäsopriemyslu, avšak v samotnom rozpočte pre rok 2007 bolo vyčlenených viac ako 45 miliónov EUR len na marketingové náklady mäsopriemyslu. Je to kontraproduktívne a okrem toho je to neobvyklé mrhanie peniazmi daňových poplatníkov. Stiahnutie dotácií mäsopriemyslu a stratégia redukcie konzumácie mäsa by mali byť samozrejmými opatreniami pre lepšie zdravie v EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, v mene skupiny IND/DEM. (NL) Vážený pán predsedajúci, transmastné kyseliny nepatria k najzdravším mastným kyselinám. Tieto mastné kyseliny existujú v prírodnej a priemyselnej forme a nachádzajú sa v mnohých potravinárskych výrobkoch.

Hoci sa výsledky vedeckých výskumov rôznia, väčšina výskumov dokazuje, že transmastné kyseliny prirodzene sa vyskytujúce v potravinách a umelo pridané priemyselné transmastné kyseliny predstavujú rovnaké riziko. Obidva typy transmastných kyselín sú v skutočnosti rovnako škodlivé pri ich nadmernej konzumácii. Preto sa mi nezdá primerané zachovať tento rozdiel v aktuálnom návrhu; a preto predkladám môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Navyše je veľmi ťažké zakázať všetky transmastné kyseliny kompletne bez vytvorenia ďalších rizík pre zdravie verejnosti. Napríklad podľa britskej Agentúry pre potravinové štandardy vedie zákaz transmastných kyselín v skutočnosti ku koncentrácii nasýtených mastných kyselín. Nasýtené mastné kyseliny sú prinajmenšom rovnako škodlivé ako transmastné kyseliny. V priemere je celkový príjem nasýtených mastných kyselín výrazne vyšší ako odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Preto som predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom obmedziť aj množstvo nasýtených mastných kyselín a zároveň navrhujem, aby sme nežiadali o zákaz transmastných kyselín, ako sa uvádza teraz v odseku 32 tejto správy.

Čo by mohlo byť jednou možnosťou pre nás, je stanovenie limitu, napríklad 2 % podiel transmastných kyselín na celkovom energetickom príjme. To sa javí ako technicky realizovateľné a do istej miery sa to už vykonáva. Musíme sa vyhnúť tomu, aby sa len nenahradili transmastné kyseliny nasýtenými mastnými kyselinami, pričom v dôsledku toho, by vôbec nedošlo k zlepšeniu zdravotného stavu konzumentov.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). - (SK) Zhoršujúci sa trend nezdravého stravovania a nedostatku telesnej aktivity v Európe je alarmujúci. Preto vysoko hodnotím fakt, že sa uvedenou problematikou zaoberáme aj tu na pôde Európskeho parlamentu.

Vieme, že obezita je jeden z faktorov, ktoré sú zodpovedné za tzv. civilizačné choroby, ako sú vysoký krvný tlak, ochorenia srdca, cukrovka, prípadne aj následné ochorenia pohybového aparátu. 17. septembra som organizovala pracovný obed tu na pôde Európskeho parlamentu, ktorý sa venoval problematike vzťahu obezita a cukrovka v tehotenstve. Prítomní poslanci a asistenti mali možnosť si vypočuť špičkových odborníkov z Európy, napríklad Dr. Rosu Corcoy Plaovú, ktorá je predsedníčkou pracovnej skupiny pre diabetes v tehotenstve, profesora F. Andre Van Asscheho, ktorý bol prezidentom Európskej asociácie gynekológov a pôrodníkov a profesora Dr. Pera Ovesena.

Obezita a materská cukrovka predstavujú zvýšené riziko materskej, ale aj novorodeneckej chorobnosti a úmrtnosti. Musíme si uvedomiť, že vlastne ide už nielen o ochorenie matky, teda osoby, ktorá nerešpektuje veľakrát racionálnu výživu, ale aj o zodpovednosť za zdravý vývin budúcej populácie.

Obézna diabetická matka má obézne dieťa, a tak to ďalej pokračuje do ďalšej generácie. Preto si vás, vážení kolegovia, dovolím upozorniť na písomnú deklaráciu, ktorú sme pripravili s mojimi kolegyňami práve k tejto problematike vzťahu cukrovky a obezity v tehotnosti. Členské štáty Európskej únie by mali venovať väčšiu pozornosť prevencii a vyšetrenia cukrovky v tehotnosti, ale aj zvýšiť informovanosť obyvateľstva o rizikách a dôsledkoch obezity.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, bielou knihou Komisia zamýšľa prezentovať integrovanú stratégiu pre EÚ, ktorej zámerom je zredukovať ochorenia súvisiace so zlou výživou a zdravotné problémy súvisiace s nadváhou a obezitou. To je správne a vhodné, keďže nárast ochorení spojených so zlou výživou a nedostatkom pohybu nás núti konať.

Zámer Komisie prijať stanovisko integrujúce jednotlivé oblasti vládnych politík je správny. To je jediný spôsob, ako riešiť príčiny chorôb súvisiacich s obezitou. Je dôležitá vyvážená strava, ako aj vzdelávanie o výžive a propagácia športu na školách a je dôležité poskytnúť vedenie a podporu, aby sa ľudia v Európskej únii mohli posunúť týmto smerom. Viaceré pozitívne iniciatívy už boli spustené. Európska akčná platforma pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie je jednou z nich a podporuje tento cieľ. Ide o celoeurópsku iniciatívu, ktorá sa usiluje podporovať občanov, aby spravili potrebné zmeny. Program Komisie na propagáciu konzumácie ovocia na školách je ďalším príkladom.

No ak sa opäť uchýlime k populistickým požiadavkám, ktoré správa obhajuje, potom len jednoducho odvrátime pozornosť od skutočného problému. Aký má zmysel opäť žiadať obmedzenie reklamy? Práve sme prijali smernicu Televízia bez hraníc. Táto obsahuje veľmi jasné pravidlá, a predsa znovu prichádzame s novými myšlienkami a požiadavkami.

40 rokov som žil v takej oblasti Európy, kde bola reklama zakázaná. Výsledkom nebolo to, že všetci v komunistickej časti Európy sme zoštíhleli. Čo robia Zelení tým, že volajú po daniach z potravín s určitým typom nutričného obsahu? Chceme, aby chudobní v Európskej únii nemohli jesť určité druhy potravín, pretože si ich už nemôžu dovoliť? Akú stratégiu vlastne chceme zaujať?

Stratégia, ktorú by sme mali prijať, začína vzdelávaním a školením. Do tohto by sme mali investovať. Nemali by sme obmedzovať slobodu voľby našich občanov represívnymi opatreniami ani obmedzovať dostupnosť potravín.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Vážený pán predsedajúci, táto rozprava je veľmi dôležitá. Preto chcem začať uvítaním iniciatívy Komisie a správy pána Fogliettu. Viac sa povedalo o anorexii ako o obezite, hoci obezita sa skutočne stala globálnou epidémiou. Viac ako 50 % Európanov má nadváhu a približne 6 % verejných výdavkov na zdravotníctvo sa minie na obezitu, ako sa tu už dnes povedalo. Detská obezita stále narastá, v súčasnosti má 22 miliónov európskych detí nadváhu.

Boj proti obezite musí byť politickou prioritou Európskej únie. Z tohto dôvodu súhlasím s väčšinou navrhovaných opatrení: informácie pre konzumentov, obmedzenia pre reklamu v televízii, informácie o nutričných hodnotách a zdraví na obaloch potravín. Ľudia si musia uvedomiť, že obezita je jednou z hlavných príčin úmrtnosti a spája sa s mnohými chronickými chorobami, napríklad cukrovkou, vysokým krvným tlakom, kardiovaskulárnymi poruchami, problémami s kosťami a kĺbmi, chorobami dýchacieho ústrojenstva a rakovinou. Musíme konať a musíme konať rýchlo. Riešenie nie je žiadnym tajomstvom: viac fyzického pohybu a väčšia opatrnosť v jedle, čo je presný opak toho, čo robí väčšina ľudí. Sendviče a sladené nealkoholické nápoje, sladkosti a slané pochutiny by sa nemali konzumovať denne, rovnako ako sedavý životný štýl neprispieva k vášmu zdraviu.

Fyzická aktivita môže znamenať len obyčajnú chôdzu aspoň pol hodiny denne. Nevyžaduje si to veľa námahy ani to veľa nestojí, ale funguje to. Je to dôležité pre dospelých a nevyhnutné pre deti. Mnohí rodičia si vôbec neuvedomujú, ako svojim deťom škodia tým, že im dovolia tráviť voľný čas pred televízorom alebo počítačom a jesť to, čo by nemali, bez akéhokoľvek dozoru alebo kontroly.

Musíme spojiť svoje sily v boji proti obezite, preto musí byť náš postup koordinovaný a je potrebné zapojiť doň školy, rodiny a odborníkov vo výrobe, zdravotníctve a sociálnom sektore. Každý má zodpovednosť. Rodina má pri zmene návykov rozhodujúcu úlohu. Školy by mali byť zodpovedné za kontrolu školských jedál po kvalitatívnej a nutričnej stránke a za zákaz predaja produktov s vysokým obsahom tuku, soli alebo cukru v bufetoch a predajných automatoch. Súčasne by mali podporovať a propagovať fyzické aktivity študentov.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, veľmi vítam stratégiu uvedenú v bielej knihe, ktorá nám umožní riešiť príčiny zlej výživy a obezity a s tým súvisiacich chorôb. Bohužiaľ, v európskej potravinovej politike, či už hovoríme o nutričných profiloch alebo o označovaní potravín alebo aj o niektorých aspektoch bielej knihy, máme tendenciu uchyľovať sa k veľmi jednostrannému prístupu. Vo všeobecnosti sa snažíme riešiť problémy Európy prostredníctvom politiky výrobkov.

Z môjho pohľadu uvažovať o tom, že sú dobré a zlé potraviny, je zásadne nesprávny prístup. Mnohé z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov dokazujú, že to tak nie je. Sú len dobré a zlé alebo vyvážené a nevyvážené typy stravovania. To by mal byť náš prístup. Je veľa dôvodov, prečo sa ľudia zle stravujú. Riešiť problém tým, že sa pokúsime viesť konzumentov určitým smerom pomocou označovania produktov alebo dokonca zavedením zákazov reklamy, reguláciami alebo uplatnením rôznych sadzieb DPH, nás nedovedie k očakávanému cieľu.

Nechcem predbiehať rozpravu o smernici o nutričnom označovaní potravín, ale myslím, že čokoľvek tu urobíme, by sa malo riadiť princípom motivovať konzumentov k tomu, aby sa zamýšľali nad svojimi stravovacími návykmi. Označovanie potravín farbami svetiel semaforu – ktoré by malo konzumenta zastaviť a prinútiť zamyslieť sa nad tým, či si ide vybrať dobrý alebo zlý produkt – je prístup, ktorý je voči konzumentom skôr blahosklonný, ale nevzdeláva ich ani nezvyšuje ich informovanosť. Rád by som videl vyváženejší prístup a zároveň uznanie, že presadzovaním prístupu, ktorý sa orientuje výlučne na produkt, sa veľmi ďaleko nedostaneme.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN). - (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rada by som začala poklonou pani spravodajkyni k jej vynikajúcej práci. Samozrejme, že zopakujem mnohé poznámky, ktoré už uviedli moji kolegovia, ale myslím, že by sme si mali naliať čistého vína: obezita ovplyvňuje približne 25 % európskych detí, a preto predstavuje vážnu hrozbu pre ich budúce zdravie. K príčinám patrí neadekvátna informovanosť, zlé stravovacie návyky, nedostatok fyzickej aktivity a aj nedostatok športových zariadení. Nemali by sme podceňovať ani súvisiace sociálne a psychologické problémy, pretože aj kvôli nadváhe sa deti často stávajú obeťami šikanovania.

Z tohto dôvodu si myslím, že navrhované zvýšenie financovania Programu podpory konzumácie ovocia na školách, pričom ovocie a zelenina by boli v triedach k dispozícii zadarmo, je dobrý nápad. V roku 2009 by naozaj malo nastať oživenie záujmu o stredomorskú stravu a produkciu ovocia a zeleniny, najmä vzhľadom na posledné údaje WHO, ktoré poukazujú na pokles konzumácie týchto potravín, dokonca i v štátoch Stredozemia. V rámci tejto iniciatívy sa ovocie, namiesto toho, aby sa zničilo a tým sa zachovali vysoké ceny, použije na zabezpečenie zdravšej stravy najmä pre naše deti, a tým pre zdravšiu budúcnosť občanov Európy.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Vážený pán predsedajúci, je nevyhnutné zaujať komplexný a jednotný prístup k výžive, nadváhe a obezite vzhľadom na mnohé dotknuté faktory, pričom problémy potravinovej chudoby, podvýživy a nedostatku informácií o zdravej strave sú mimoriadne dôležité.

Otázka garancie zdravej stravy má preto kľúčový význam. Musíme zaručiť prostredníctvom verejných politík, aby mal každý prístup k zdravej strave. To znamená realizáciu mnohých opatrení na zabezpečenie miestnej a vysokokvalitnej poľnohospodárskej výroby vysokokvalitných potravín, ako sú mlieko, ovocie a zelenina, a ich distribúcie obyvateľom s nízkymi príjmami.

Okrem toho je ďalšia spoločná poľnohospodárska politika, ktorá zahŕňa ochranu rodinne založeného poľnohospodárstva a vytvorenie miestnych trhov s ovocím, zeleninou a ďalšími základnými potravinami a ktorá s náležitou podporou výroby môže garantovať zdravú stravu za dostupné ceny pre širokú verejnosť.

Keďže existujú návrhy na poskytnutie podpory distribúcie ovocia a zeleniny do škôl, je nevyhnutné zvýšiť sumu, ktorú Európska komisia navrhuje pre tento program s cieľom garantovať bezplatnú a dennú distribúciu pre všetky školopovinné deti, a to nielen raz týždenne, ako sa deje v súčasnosti. Avšak je rovnako dôležité implementovať celý rad opatrení a programov verejného zdravia, ktorých jednou z priorít je výživa, vrátane kampaní na vzdelávanie a informovanie o zdraví a propagáciu zdravého životného štýlu a zdravej stravy. Tieto opatrenia musia obsahovať telesnú výchovu a šport všeobecne dostupný pre širokú verejnosť, hlavne deti a mládež, a to najmä v školách.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). - (PL) Vážený pán predsedajúci, text o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, obezitou a nadváhou obsahuje mnoho dôležitých zistení. Uvádza alarmujúce ukazovatele, ktoré dokazujú, akou bežnou sa stala nadváha. V tomto zmysle je nevyhnutné bojovať s týmto problémom a venovať primeranú pozornosť propagácii organickej stravy, športovania a fyzického pohybu od útleho veku. Je rovnako dôležité zvyšovať povedomie o škodlivej reklame, ktorá zámerne podporuje prejedanie sa. K ďalším pozitívnym znakom dokumentu patrí propagácia dojčenia, opatrenia na zlepšenie kvality školských jedál, zabezpečenie ovocia a zákaz predaja potravín s vysokým obsahom tuku, soli a cukru v priestoroch škôl.

No sú aj ďalšie príčiny obezity a nadváhy. Patrí k nim trauma a psychické podmienky, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu. Viaceré psychické poruchy vedú k iracionálnym poruchám príjmu potravy. Anorexia a bulímia sú očividnými príkladmi. Biologické reakcie, ktoré vznikli v dôsledku všeobecnej dostupnosti rýchleho občerstvenia, môžu byť oveľa silnejšie, ako je zvyčajné, ak sa pridruží neadekvátny vývoj osobnosti a nedostatok úcty voči hodnotám, všeobecne rozšírená depresia a nervozita. Pohŕdanie etickými a mravnými zásadami a ľahostajnosť voči významu pôstu môžu dokonca zabrzdiť osobnostný rozvoj tým, že sa jednotlivec stane závislým od hladiny cukru v krvi a od zrakových a chuťových vnemov.

Je prekvapujúce, že nebola ani zmienka o význame nasýtených mastných kyselín v e-mailovej komunikácii ani v predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Konzumácia týchto látok stúpa. Zdá sa, že problém odlišného účinku umelých transmastných kyselín sa na rozdiel od ostatných problémov vyjasnil. Vo svojej prirodzenej podobe sa transmastné kyseliny vyskytujú len v niekoľkých produktoch, najmä v mlieku, ktoré obsahuje malé percento týchto kyselín.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, viac ako polovica európskej populácie má nadváhu a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má jedna miliarda svetovej populácie nadváhu a z toho 300 miliónov obyvateľov je obéznych. Až 50 % Európanov vôbec necvičí.

Kardiometabolické choroby ako cukrovka, hypertenzia a srdcové choroby pribúdajú alarmujúcim tempom a ľudia s vysokým stupňom obezity sú extrémne náchylní na cukrovku typu 2 a z toho plynúce zdravotné problémy, o čom svedčí alarmujúci nárast tohto typu cukrovky u veľmi mladých tínedžerov. Podľa lekárov existuje aj závažná súvislosť medzi obezitou a demenciou, Alzheimerovou chorobou.

Táto kritická situácia je obrovskou výzvou pre politikov, najmä pokiaľ ide o deti v Európe, z ktorých 22 miliónov má nadváhu. Dnes sme dospeli do takého štádia v tomto našom zvláštnom svete, že viac ľudí trpí nadváhou ako hladom. Okrem toho máme predovšetkým v bohatších štátoch čoraz problematickejší vzťah k jedlu, pribúdajú prípady anorexie a bulímie – chorôb štátov, kde je dostatok jedla.

Hoci zdravotné problémy z veľkej časti patria do sféry kompetencie jednotlivých členských štátov, je veľa spôsobov, ktorými sa záležitosti súvisiace s obezitou dajú riešiť na úrovni EÚ: výmena osvedčených postupov, propagácia zdravšieho životného štýlu v príslušných politikách EÚ a cezhraničná epidemiologická spolupráca.

Minulý týždeň som hostila týždeň raňajok tu v Parlamente, kde sme zdôraznili fakt, že 61 % Európanov pravidelne vynecháva raňajky počas týždňa. Tento fakt lekári priamo spájajú s nadváhou. Harvardská medicínska škola nedávno vykonala štúdiu so zistením, že ľudia, ktorí každý deň raňajkujú, majú o 35 % nižšiu pravdepodobnosť, že budú obézni. Tento výskum dokázal aj to, že ľudia, ktorí vynechávajú raňajky, budú ráno pravdepodobne unavenejší, podráždenejší a nesústredenejší.

Začať deň so správnou hladinou cukru v krvi je najlepším prostriedkom proti prejedaniu a túžbe po cukre. Hoci občania sú v konečnom dôsledku osobne zodpovední za svoje vlastné stravovanie, sústavná propagácia zdravšieho životného štýlu je nevyhnutná.

Silne podporujem túto správu s výnimkou odseku 28, s ktorým nemôžem súhlasiť: nemyslím si, že správa o zdravotných záležitostiach by mala obsahovať daňové opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Åsa Westlund (PSE).(SV) Vážený pán predsedajúci, ako už mnohí uviedli, záležitosť, o ktorej tu dnes diskutujeme, je dôležitá. Je to nesmierne dôležitá téma, o ktorej si členské štáty môžu navzájom vymeniť svoje poznatky, ale je tiež nesmierne dôležité, aby sme rešpektovali zásadu subsidiarity, keď diskutujeme o tejto problematike.

Je toho veľa, čo môže EÚ spraviť v záujme zmiernenia problému s obezitou, a na čo by sme mali sústrediť našu pozornosť tu v Parlamente. Reklama a informovanie spotrebiteľov sú oblasti, o ktorých rozhodujeme tu v Parlamente a na ktoré by sme sa mali zamerať. Myslím si, že v tomto ohľade sme do určitej miery zlyhali. Napríklad sme nedokázali zakázať reklamu zameranú na deti, čo je skupina, ktorá nedokáže rozlišovať medzi reklamou a skutočnosťou, a preto akékoľvek informácie, ktoré im sú prezentované týmto spôsobom, sú a priori zavádzajúce práve pre takýchto spotrebiteľov. Veľa reklamy určenej pre deti sa naozaj týka potravín, ktoré obsahujú veľa tuku, soli alebo cukru. Zákaz reklamy určenej pre deti by bol efektívnym spôsobom redukcie problému s obezitou v Európe.

Druhý bod, ktorý som chcela vyzdvihnúť, sa týka transtukov. Som mimoriadne spokojná s tým, že zajtra možno budeme môcť vyzvať Komisiu, aby navrhla zákaz transtukov. Zvyčajným argumentom proti takémuto zákazu je, že nasýtené tuky sú tým skutočne najväčším problémom pre verejné zdravie v Európe. Prísne vzaté je to pravda, ale prečo by sme nemali argumentovať ako v Dánsku? Keďže už máme obrovský problém s nasýtenými tukmi, prečo by sme sa mali zmieriť ešte aj s ďalším problémom s transtukmi? Nerozumiem prečo. Nemôžeme odstrániť všetky nasýtené tuky, ale môžeme efektívne odstrániť priemyselnú výrobu transtukov, čo je len lacný a zlý spôsob výroby potravín.

Som tiež mimoriadne spokojná s tým, že sme sa v správe zaoberali otázkou glutamátov. Nakoniec chcem opäť zdôrazniť dôležitosť subsidiarity. Mohli sme oveľa menej rozprávať o tom, čo by mali školy robiť a aké jedlá by mali podávať. Skutočne si myslím, že sú vhodnejšie politické roviny, na ktorých by mali takéto rozhodnutia prijať, ako tu v Európskom parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). - (RO) Všetci sme počuli štatistiky týkajúce sa obéznych detí a dospelých, takže by nemalo zmysel opakovať ich. Čo nás trápi je, že vyhliadky po roku 2010 sú ešte horšie. Preto by nás nadváha a obezita mala zaujímať a preto vítam bielu knihu Komisie, ako aj správu pána Fogliettu.

Bohužiaľ sa obezita týka hlavne ľudí so znevýhodnených kategórií o to viac, že ceny základných potravín výrazne stúpli; avšak propagáciou zdravého životného štýlu a zdravého stravovania by sme mohli predchádzať obezite a znížiť počet obéznych osôb a zároveň znížiť náklady v systéme zdravotníctva eliminovaním potreby liečiť všetky komplikácie spojené s obezitou.

Taktiež si myslím, že donucovacie prostriedky nie sú riešením. Európski občania majú slobodu voľby. Riešením sú lepšie nutričné informácie s primeraným označením špecifikujúcim obsah, ako aj informačné kampane financované Európskou komisiou a vládami členských štátov. Nemali by sme zabúdať na kampane zamerané na rodičov, ktorí majú veľmi dôležitú úlohu, a kampane zamerané na deti. Okrem toho by členské štáty mali dohliadať na obsah predajných automatov umiestnených v školách, mali by monitorovať jedlo podávané v školách a materských školách a mali by podporovať konzumáciu ovocia a zeleniny. Hodiny telesnej výchovy sú rovnako veľmi dôležité. V neposlednom rade by Komisia mala venovať mimoriadnu pozornosť iniciatívam v oblasti priemyslu v súvislosti so zodpovednou reklamou a redukciou soli, cukru a tukov.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, podľa štatistík WHO má viac ako 1 miliarda ľudí nadváhu a 300 miliónov ľudí je obéznych. Situácia v Európe je dokonca ešte dramatickejšia. Obezita už nie je len problém, stala sa z nej epidémia zahŕňajúca cukrovku, hypertenziu, infarkt a určité druhy rakoviny.

Boj s nadváhou a obezitou si vyžaduje komplexný súbor opatrení. Patrí k nim výroba zdravých potravín, rozumná výživa, zlepšenie finančnej situácie najchudobnejších ľudí, zvyšovanie informovanosti spoločnosti, rozvoj výskumu, sledovanie stravy detí, osvojenie si zdravého životného štýlu a propagácia aktívneho využívania voľného času. Nanešťastie existujú okrem všeobecne uznávaných príčin obezity a nadváhy aj nepriame faktory spájané s nezodpovednosťou a túžbou po vytváraní zisku. Dobrým príkladom je šírenie geneticky modifikovaných organizmov. Ich pestovanie a kultivácia má škodlivý vplyv na biodiverzitu a nahrádza zdravé potraviny.

V záujme prosperity, rozvoja a zdravia ľudstva by sme mali uplatniť jednotný postup, aby sme Európu zbavili GMO. Týmto tiež prispejeme k ochrane životného prostredia. Musíme pamätať na to, že zdravé prírodné potraviny sú najlepším spôsobom, ako bojovať s chorobami vrátane obezity a nadváhy.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE). - (DE) Vážený pán predsedajúci, nadváha a obezita sú hlavným problémom našej spoločnosti. Vieme, že nemôžeme zmeniť správanie spotrebiteľov pomocou legislatívy. Práve naopak, zmena v správaní celej spoločnosti má vplyv na jednotlivca: veď kto už by chcel byť outsiderom? Naše zdravotné návyky a stravu ovplyvňuje naše sociálne prostredie. Boli tu sťažnosti, že konzumácia mäsa je na vzostupe. Avšak na vzostupe je, lebo viac ľudí v spoločnosti si môže dovoliť jesť mäso, nie preto že stúpa samotná konzumácia mäsa na hlavu.

Zdravý vzťah k jedlu a pitiu je obzvlášť dôležitý. Posadnutosť štíhlosťou je pre zdravie rovnako zlá ako nutkavé jedenie. Zákon nemôže regulovať stravovacie návyky. Potreby ľudí v stravovaní sú rôzne a pre energetický príjem ani pre príjem tukov neplatí „jedna veľkosť pre všetkých“. Ľudia sú rôzni a ich potreby energetického príjmu sú tiež rôzne v závislosti od veku, pohlavia, povolania a úrovne fyzickej aktivity. Zákazy sú slabou náhradou zdravého rozumu. Nepotrebujeme novú legislatívu: čo potrebujeme, sú informačné kampane na šírenie vedomostí. Potrebujeme slobodu, nie rozmaznávanie. Sloboda znamená aj zodpovednosť.

Naši občania sú inteligentní dospelí ľudia, ktorí dokážu myslieť sami za seba. Označovanie potravín farbami svetiel semaforu nie je reprezentatívne, keďže poukazuje len na isté izolované aspekty, čím mätie spotrebiteľov. Čo si mám vybrať, ak označenie na obale produktu zobrazuje, že určitá potravina obsahuje červené, žlté a zelené nutričné prvky? Potravinársky priemysel prenesie náklady na nové označovanie na spotrebiteľa, čím poženie ceny ešte vyššie.

Som proti „pestúnskemu“ prístupu a povinnému označovaniu nutričných hodnôt na prednej strane obalu produktov prostredníctvom farebného kódovania, a preto by som rada požiadala svojich kolegov poslancov, aby hlasovali proti odseku 37 tejto správy. Ak to bude potrebné, môžeme sa tým zaoberať neskôr v inom kontexte, potom ako vyriešime problematiku označovania. Berme bielu knihu o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou ako nástroj formujúci povedomie, ktorý spoločnosti poskytne duševnú potravu, nie ako príležitosť nastoliť ešte viac podmienok a vytvoriť novú legislatívu!

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). - Vážený pán predsedajúci, rád by som pogratuloval pani spravodajkyni k úspešnému zvládnutiu tak rozsiahlej problematiky.

Po prvé chcem zdôrazniť dôležitosť zabezpečenia bezplatných obedov pre školopovinné deti, čo je zvykom v mojej krajine, v Litve, nie však v ostatných členských štátoch. Samozrejme, že sú námietky k nedostatočnému financovaniu a vo všeobecnosti ku kvalite podávaného jedla, ale pomáha to deťom – najmä z najchudobnejších rodín – aby mali riadnu stravu v primeranej kvalite.

Tiež vítam iniciatívu distribuovať ovocie a zeleninu do škôl. Malo by sa to považovať za príklad osvedčeného postupu. Verím, že financovanie EÚ by mohlo byť užitočné pri pomoci členským štátom s ich finančným bremenom. Dôležitosť tohto spočíva v tom, že takéto projekty približujú EÚ priamo k občanom.

V neposlednom rade chcem uviesť, že správa nespomína konzumáciu v zmysle nadmernej konzumácie. V dnešnej dobe meniace sa vzory konzumácie znamenajú zmenu v našom životnom štýle. Možno je ťažké predstaviť si súvislosť medzi obezitou a klímou, ale takáto závislosť skutočne existuje. Ak by sme začali uvažovať o obidvoch témach súčasne, možno by sme dovážali menej jabĺk a jahôd z cudziny, pestovali ich viac doma a predávali na miestnych trhoch s potravinami namiesto kupovania v supermarketoch – čo je presne jeden z bodov, ktoré daná správa navrhuje.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Vážený pán komisár, dámy a páni, počet ľudí s nadváhou a obezitou tu bol spomenutý už viackrát, ale podľa odborníkov k nim v budúcom roku pribudne ďalších 1,3 milióna ľudí. To je rovnaký počet ako celková populácia mojej krajiny, Estónska. Je to hrozivá predstava. Za zlou stravou a obezitou stojí mnoho faktorov, hoci v našom hodnotení musíme bezpochyby vziať do úvahy cenu, dostupnosť a informovanosť o potravinách.

Šestnásť štátov Európskej únie ponechalo DPH na potraviny nižšiu ako je štandardná sadzba, čo považujeme za chvályhodné rozhodnutie. Návrh uvedený v správe na zníženie DPH na ovocie a zeleninu pod päť percent je vítaný. Správa o zdraví WHO poukazuje na nízky príjem ovocia a zeleniny ako na jedno zo siedmych zdravotných rizík. Preto by bolo chvályhodné začať s poskytovaním ovocia na školách, pričom podpora Európskej únie by bola nevyhnutná, ak chceme zaviesť toto opatrenie vo všetkých 27 členských štátoch.

Nie je možné povedať veľa za tak krátku chvíľu, ale rada by som dodala pár slov o reklame a médiách. Ich pomoc a nápady sú potrebné pre reklamy na mrkvu, nie na pepsikolu, a tiež druhy stereotypov a obrazov tela, ktoré by sa mali propagovať, keďže zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní povedomia ľudí. Dovoľte mi na záver poďakovať sa Komisii a pani spravodajkyni za ich úsilie.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). - (PL) Vážený pán predsedajúci, dnes vedieme rozpravu o rastúcom počte obéznych ľudí. Zároveň Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vedie rozpravu o budúcej poľnohospodárskej politike. V istom zmysle sú obidve tieto rozpravy o tom istom, a síce o zdraví našej spoločnosti a najmä mladých ľudí.

Niekedy sa mi zdá, že v určitých dokumentoch lamentujeme nad zdravotnými problémami, kým v iných propagujeme geneticky modifikované organizmy, klonovanie a dovoz potravín z regiónov, kde sa vyrábajú metódami, ktoré majú veľmi ďaleko od prirodzených metód. V rámci WTO chcú naši vyjednávači ďalšie otváranie sa trhom mimo Európy. Mali by sme sa pýtať samých seba, či nám naozaj záleží na našej spoločnosti alebo či len jednoducho nedávame sľuby do vetra. Väčšina priamych platieb pre poľnohospodárstvo je určená veľkým poľnohospodárskym koncernom, ktoré vyrábajú potraviny s vysokým obsahom chemikálií, namiesto rodinných fariem, ktoré vyrábajú zdravé potraviny.

Táto správa je jednoznačne veľmi potrebná, ale hlavné zistenia, ktoré obsahuje, sa musia realizovať. Vo svetle súčasných priorít Komisie vážne pochybujem, či sa tak stane.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE).(FR) Vážený pán predsedajúci, 27 % mužov, 38 % žien a jedno dieťa zo štyroch v Európe má buď nadváhu, alebo sa dá pokladať za obézne, a každoročne pribudne okolo 400 000 nových prípadov. Je to nákaza, ktorá sa zmocňuje celoeurópskej spoločnosti. Informačné kampane a preventívne opatrenia sú určite efektívnou odozvou, pretože nanešťastie sme teraz konfrontovaní s problémom verejného zdravia, ktorý sa stáva sociálnym problémom. Je poľutovaniahodné, že obezita sa často spája aj s chudobou a vylúčením zo spoločnosti.

Veľa sa povedalo o informačných kampaniach a prevencii. Nechcem sa vracať späť k tomu, čo už bolo povedané o označovaní potravín, úlohe verejných inštitúcií, školských jedální, športových zariadení, primeraných informáciách, zdravom stravovaní a potrebe každodennej fyzickej aktivity.

Avšak rád by som upriamil pozornosť na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú odborníci v oblasti zdravotníctva a sú tu nato, aby identifikovali chronické zdravotné riziká spojené s obezitou vrátane cukrovky a srdcovocievnych chorôb, a, samozrejme, aj dôsledky, ktoré takéto ochorenia prinášajú obéznym ľuďom. Prevenciu umožní výmena osvedčených postupov a zároveň rešpektovanie princípu subsidiarity.

Štúdie dokázali, napríklad, že obvod pásu väčší ako 88 cm u žien, okrem obdobia tehotenstva, a 102 cm u mužov znamená obezitu v brušnej oblasti a predstavuje zdravotné riziko, a to platí bez ohľadu na výšku danej osoby. Tento veľmi jednoduchý orientačný údaj praktickí lekári ešte stále dostatočne neuznávajú. Obvod pásu by mal slúžiť ako jednoduchý orientačný bod pre všetkých pacientov a mal by byť podnetom pre okamžité vyšetrenie súvisiacich rizikových faktorov vrátane intolerancie glukózy, čo je znakom pred-diabetického štádia, nadmernej hladiny cholesterolu, triglyceridov a arteriálnej hypertenzie. Teraz už, bohužiaľ, vieme, že všetky tieto symptómy poukazujú na vznik Alzheimerovej choroby.

Preto skutočne musíme vyzdvihnúť úlohu zdravotníckych odborníkov, ktorú musia zohrať v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Vážený pán predsedajúci, rada by som zablahoželala pani spravodajkyni: táto správa je veľmi aktuálna a zaslúži si plnú pozornosť politických činiteľov. Fakty o obezite sú zarážajúce a už boli citované. Včera na hlavnej konferencii v Dubline istý odborník na výživu tvrdil, že Írsko je na vrchole krízy obezity a podobná situácia sa určite týka celej Európy.

Chcem len stručne spomenúť jednu záležitosť: samoregulácia verzus legislatíva. Máme dobrovoľný kódex reklamy potravín s nízkou nutričnou hodnotou určenú deťom, ale je veľkým otáznikom, či je účinný alebo nie. Podľa Írskej nadácie srdca tento dobrovoľný kódex nie je účinný. Myslím, že to musíme veľmi dôkladne monitorovať a v prípade potreby okamžite konať.

Pán Bushill-Matthews spomenul osobnú zodpovednosť. To je v poriadku v jednej rovine, ale potrebujeme jasné, zrozumiteľné označovanie potravín – farebné kódovanie je pozitívny krok. Žijeme vo svete, kde sa konzumujú čoraz väčšie množstvá polotovarov. Dokonca aj niektoré politiky EÚ toto propagujú – lisabonská stratégia: viac ľudí v práci, menej času na prípravu jedla. Plne podporujem lisabonskú stratégiu, ale popri tom máme my ako politickí činitelia EÚ povinnosť zabezpečiť, aby výrobcovia potravín jednoznačne uvádzali, čo obsahujú spracované potraviny, ktoré vyrábajú.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, otázka zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou je predmetom všeobecného záujmu a je správne, že sa týmto teraz zaoberáme. Celý svet, nielen Európa, čelí hrozivému problému súvisiacemu s obezitou a chorobami s ňou priamo či nepriamo spájanými. Výdavky na ich liečbu stúpajú alarmujúcim tempom. Šesťdesiat percent populácie Spojených štátov má nadváhu a momentálne jedna tretina trpí obezitou. Najaktuálnejšie údaje o tomto štáte signalizujú, že výdavky na uvedené problémy presiahli sumu 100 miliárd USD. To je viac ako 10 % výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Európa pomaly dobieha svojich susedov, pokiaľ ide o tieto neslávne štatistiky. Viac a viac detí a mladých ľudí trpí hypertenziou a cukrovkou. Táto situácia je často spôsobená zlou výživou a nedostatkom pohybu. V záujme budúcnosti Európy a jej obyvateľov musíme venovať viac pozornosti problémom, na ktoré poukazuje správa pána Fogliettu. Zdravotná katastrofa hroziaca Európe a celému globalizovanému svetu sa dá odvrátiť jedine pohotovým, rozhodným a spoločným postupom.

Európsky parlament sa v súčasnosti zaoberá mnohými problémami týkajúcimi sa hospodárskych a sociálnych záležitostí. Ak ich však máme úspešne ukončiť, nesmieme zabúdať na to, že len zdravé spoločnosti sú schopné naplno využiť výhody, ktoré majú k dispozícii. Je potrebné konať vo veci propagácie zdravého životného štýlu. Je však rovnako nevyhnutné zaviesť zákonné opatrenia, ktorými sa členským štátom prisúdi zodpovednosť za rozhodnejšie úsilie pri zlepšovaní telesného zdravia svojich občanov pomocou zdravej stravy a športu. Pochopiteľne by sme mali mať na mysli, že konkrétne postupy a politiky zamerané na boj s týmto fenoménom spadajú do kompetencie členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Biela kniha navrhuje brať do úvahy tri činitele v súvislosti so stratégiou riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe. Po prvé, každý je zodpovedný za svoj spôsob života. Po druhé, len dobre informovaný jedinec je schopný robiť správne rozhodnutia. Po tretie, biela kniha navrhuje koordináciu medzi jednotlivými oblasťami – potraviny, spotrebitelia, športové aktivity, vzdelávanie, preprava atď.

Avšak všetky tieto činitele sú ovplyvnené reklamou. Čo jeme? Kde vidíme tieto výrobky? Ako sa o nich dozvedáme? Až 89 % všetkých potravinových výrobkov v televíznych reklamách je nezdravých. Viac ako 70 % detí žiada svojich rodičov, aby im kupovali tie potraviny, ktoré videli v televíznej reklame.

Myslím si, že v diskusii o otázkach zdravia nám chýba ešte jeden účastník – predstavitelia potravinového priemyslu. Boli by sme radi, keby si uvedomili, že nezdravé potraviny poškodzujú zdravie a náklady, ktoré z tohto vyplývajú, musí znášať spoločnosť. Chceli by sme, aby nielenže prestali s reklamou nezdravých potravín, ale tiež, aby vyrábali zdravšie potraviny.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Viac ako polovica európskej populácie trpí nadváhou. Podľa štatistík sa za ľudí s nadváhou považuje takmer 27 % mužov, 38 % žien, a viac než 5 miliónov detí je obéznych. 5 – 7 % výdavkov v zdravotníctve priamo súvisí s obezitou, a to predstavuje miliardy. Práve kvôli týmto znepokojujúcim faktom je potrebné prijať na všetkých úrovniach rázne iniciatívy na zamedzenie tohto javu.

Vítam kroky Komisie k prijatiu bielej knihy, ktorými jasne posunula oblasť výživy, nadváhy a obezity na úroveň politickej priority Európskej únie, a zastávam názor, že pokrok v boji proti obezite môžeme dosiahnuť koordináciou rôznych sektorových politík na európskej úrovni.

Dovoľte mi upriamiť pozornosť na problém nadváhy detí a mládeže – práve táto veková kategória by mala byť jednou z priorít. Správna výživa a telesná aktivita sú predpokladmi normálneho rastu a zdravého vývinu dieťaťa. Výchova k zdravej výžive patrí hlavne rodičom, ale vzdelávanie v tejto oblasti prináleží aj školám. Tie by sa mali stať ďalším centrom činností zameraných na boj proti obezite.

Súhlasím so spravodajcom v názore, aby sa na školách zabezpečila prítomnosť lekára, špecialistu na výživu. Ďalej presadzujem zákaz predaja mastných, presolených a presladených výrobkov v školských zariadeniach, ktoré sú k dispozícii najmä v automatoch. Podľa štatistík dnešná mládež trávi viac ako 5 hodín denne sedavou činnosťou, a to hlavne pozeraním televízie a hraním sa na počítači. Pohyb, na druhej strane, zvyšuje ukladanie vápnika v kostiach, rozvíja sociálne zručnosti dieťaťa a je významným faktorom v boji proti stresu. Dôležité je vytvoriť školám podmienky, aby mohli vyhradiť počas dňa dostatočný čas na telesnú výchovu a viesť deti k športu, napríklad aj výstavbou ihrísk a športových hál. Tieto kroky sú nevyhnutné, ak chceme našim mladým generáciám pripraviť zdravú budúcnosť.

Už len v závere poviem: k prevencii obezity patrí aspoň jedno pokojné zdravé jedlo v rodinnom kruhu, kde sa majú predovšetkým pestovať zdravé návyky.

 
  
MPphoto
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). - (HU) Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, dámy a páni, obezita a nadváha nie sú problémom len zo zdravotného hľadiska, ale taktiež aj zo sociálneho hľadiska v najširšom význame. Veľmi ma potešilo, že biela kniha a správa poukazujú na to, že otázku obezity a nadváhy nesmieme riešiť až vtedy, keď už prerástla do skutočného zdravotného problému, práve naopak, musíme skúmať korene týchto príčin.

Myslím si, že treba zdôrazniť, že biela kniha a Parlament musia svoju pozornosť obrátiť skôr na občanov a komunity, čiže na spoločnosť, a nie na sektor zdravotníctva. Túto veľmi dôležitú otázku musíme riešiť v súlade s ďalšími dokumentmi Európskej únie, keďže príčiny tohto problému sú mnohostranné. Výsledky budú prichádzať z rôznych strán a musíme ich koordinovať, aby sme dosiahli úspech.

Ak chceme dosiahnuť, aby bol zdravý životný štýl populárnejší, budeme potrebovať všetku dostupnú podporu, a to na úrovni Európskej únie, členských štátov, ako aj na regionálnej a miestnej úrovni. Obzvlášť veľkú pozornosť musíme venovať takým programom, ktoré privedú deti a mladých ľudí k zdravému životnému štýlu. Tu musím zdôrazniť úlohu miestnej správy, keďže väčšinou práve tá prevádzkuje školy. Tie programy, ktoré budú úspešné, treba vo veľkej miere propagovať.

Vieme, že pri formulovaní názorov je postavenie médií veľmi silné: reklama dokáže zdravé stravovacie návyky, šport, pravidelné cvičenie, v podstate zdravý životný štýl, pretvoriť do módneho hitu, ktorý budú ostatní nasledovať. V prevencii proti obezite je význam cvičenia a športu úzko spojený so zdravým stravovaním, ale sústrediť sa len na tieto dva aspekty nestačí: podpora ľudí, aby viedli zdravý životný štýl, sa musí stať najdôležitejšou prioritou vo všetkých príslušných oblastiach politiky.

Naším cieľom je, aby ľudia pochopili, že zdravá, vyvážená strava neznamená hneď, že už nikdy nebudeme konzumovať určité potraviny. Pravidelné cvičenie neznamená, že musíme cvičiť každú voľnú chvíľu. Zdôrazňujeme striedmosť, prostredníctvom ktorej sa naša strava a život stanú vyváženejšími. Rád by som poďakoval pánovi spravodajcovi za jeho prácu a vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). - (PL) Vážený pán predsedajúci, dnes sa venujeme dvom poruchám stravovania. Prvou z nich je anorexia, ktorej psychologický pôvod je spojený s faktom, že štíhle telo je viac atraktívne. Všetci poznáme extrémne prípady, pri ktorých táto porucha viedla až k smrti. Našťastie, keďže móda sa mení, výskyt tejto poruchy sa znižuje. Tou druhou poruchou je obezita, ktorá môže mať tiež psychologický pôvod. Jedlo môže byť spôsob, ako sa vyrovnať so stresom a uniknúť problémom v živote. Domnievam sa, že v tomto prípade je kľúčovým problémom výživa. Výrobcovia a distribútori potravín nesú v tomto prípade oveľa väčšiu zodpovednosť. Správu, ktorú tu máme, sme privítali s veľkým ohlasom a mala by slúžiť ako varovanie. Rýchle občerstvenie, ktoré sa podáva žiakom na výletoch, je nebezpečné. Koniec koncov, nezdravý životný štýl je pre nás ponaučením. V tejto oblasti potrebujeme primeranú výchovu a vzdelávanie a kontrolu potravín. Podľa môjho názoru naše snahy predstavujú krok správnym smerom, a preto túto správu podporujem.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). - (RO) Som presvedčený, že naša pozornosť by sa mala upriamovať na deti s nadváhou a že by sme mali pripraviť nové programy na boj proti obezite práve pre to obdobie, keď získavame svoje stravovacie návyky. Výchovu a vzdelávanie v tejto oblasti by sme mali podporovať nielen na základných školách, ale aj neskôr. Všetky členské štáty by mali do svojich školských vzdelávacích programov začleniť základy vyváženej stravy a cvičenie.

Podľa niektorých štatistík bude o desať rokov v Európe viac ako 30 miliónov detí s nadváhou. Veľmi sa obávam tohto závažného problému. A preto som začal so sériou písomných vyhlásení, v ktorých navrhujem vytvorenie špeciálnych programov na školách, ktoré by zahŕňali pravidelné zdravotné prehliadky a poradenstvo. Súhlasím s návrhmi v bielej knihe, ako sú vhodné označovanie potravín, obmedzenia v reklame pre výrobky škodlivé pre deti, zníženie DPH na ovocie a zeleninu a na detskú stravu. Na záver by som rád pogratuloval pánovi spravodajcovi k tomuto úspechu.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, člen Komisie. − Vážený pán predsedajúci, som veľmi rád, že poslanci Parlamentu, ktorí vystúpili so svojím prejavom, v zásade súhlasili s bielou knihou Európskej komisie. Nielenže sa podelili s nami o svoje názory, ale aj vyjadrili podporu iniciatívam Komisie.

Oceňujem komplexný prístup všetkých rečníkov. Je plne v súlade s komplexnou povahou problému obezity. Viacerí rečníci naliehajú, aby sa zvýšilo povedomie verejnosti a zlepšila spolupráca s potravinovým priemyslom, čo sa tiež úplne zhoduje s textom a duchom bielej knihy. Záväzok Komisie sa odráža v návrhu o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, o ktorom sa bude už čoskoro rokovať v Parlamente a v Rade.

Chcem zdôrazniť, že v Európskej únii existuje množstvo programov a projektov, ktoré vzájomne podporujú bielu knihu o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou, ako napríklad zelená kniha o mestskej mobilite alebo biela kniha o športe, ktoré sú zamerané na zdravší životný štýl a zdravšie životné prostredie. Ďalšie zahŕňajú hodnotenie stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky – ktoré by, napríklad, znížilo pomoc na spotrebu masla – alebo školské mliečne programy a program podpory konzumácie ovocia v školách, predpisy Spoločenstva o reklame a marketingu na podporu zodpovednej reklamy alebo smernica o nečestných obchodných praktikách.

Tieto veľmi dôležité iniciatívy sú v úplnom súlade so stanoviskom Komisie. Komisia bude pokračovať v práci s akčnou platformou EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie a s odborníkmi na vysokej úrovni z členských štátov.

Chcem taktiež zdôrazniť, že Komisia podporuje iniciatívy, ktoré pomáhajú v prevencii nárastu srdcovocievnych ochorení v Európe. Pre tieto ochorenia sú transmastné kyseliny spolu s celkovým príjmom tukov a nasýtených mastných kyselín rizikovým faktorom. Dobrovoľná zmena môže priniesť výsledky. V rámci akčnej platformy EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie sme sa zaviazali zmodernizovať výrobky a znížiť v nich podiel transmastných a nasýtených kyselín.

Ešte by som chcel spomenúť jednu problematiku, ktorá sa dotýka môjho portfólia – zdaňovanie. Hovorilo sa o návrhu preskúmať možnosť zníženej DPH na zeleninu a ovocie. K tomuto návrhu mám veľmi kladný postoj, pretože jasne ukazuje, ako daňová politika môže pomôcť dosiahnuť ďalšie dôležité politické ciele.

Na záver chcem zdôrazniť, že Parlament je jeden zo zakladajúcich členov tejto platformy a že Európska komisia je pripravená pravidelne informovať Parlament o činnosti platformy. Parlament by mal prerokovať monitorovaciu správu v roku 2010.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Túto rozpravu ukončí prejav spravodajcu pána Fogliettu, ktorého žiadam, aby sa držal svojich vymedzených dvoch minút.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta, spravodajca. − (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som zdôraznil jeden aspekt vyhlásenia pani komisárky, ktorý pokladám za veľmi dôležitý. Mali by sme venovať veľkú pozornosť tej otázke, ktorá si vyžaduje náročné zváženie, a zároveň v rovnakom čase sa snažiť vytvoriť nové možnosti.

Domnievam sa, že táto téma mnohých zaujíma, keďže sa jej venovalo niekoľko vynikajúcich prejavov, v ktorých sa od Komisie žiadali konkrétne kroky. Predovšetkým ale správa objasňuje, že sa tu venujeme veľmi dôležitému faktu: obezite.

Čo sa týka zdravotných problémov, obezita sa stáva nesmierne komplexným problémom, ktorý treba riešiť. Potrebujeme pomoc a potrebujeme vypracovať správu, ktorá nám pomôže dosiahnuť naše ciele. Pani komisárka, Komisia zdôrazňuje úlohu Svetovej zdravotníckej organizácie, nezabúdajme na to, že i ona sama chce, aby sa trend rastúcej detskej obezity do roku 2015 zastavil. Ďalším dôležitým dátumom bude rok 2010, keď budeme môcť hodnotiť výsledok našej stratégie.

Preto by som rád poďakoval všetkým tým, ktorí vystúpili v tejto rozprave, a tieňovým spravodajcom. Ďakujem za všetky návrhy a myslím si, že musíme byť veľmi pozorní a opatrní, aby sme vypracovali správu, ktorá nám umožní uvažovať v zmysle prevencie a správnych stravovacích návykov nielen kvôli nášmu telu, ale aj kvôli našej mysli a duši. Domnievam sa, že vďaka našej spolupráci môžeme tento cieľ dosiahnuť. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili v prospech tejto správy. Ďakujem, pani komisárka.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Pán Foglietta, ďakujem za vašu prácu, ku ktorej všetci vyjadrujeme naše uznanie.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. – (PL) Nadváha a obezita sú v súčasnosti niečo ako epidémia s nebezpečnými dôsledkami pre zdravie a dokonca pre život ľudí. Cukrovka, poruchy obehovej sústavy, vysoký krvný tlak, infarkt a niektoré druhy rakoviny sú len niektoré z nebezpečných následkov obezity a nadváhy. Preto je nevyhnutné, aby sa Európsky parlament zapojil do boja proti nadváhe a obezite. Parlament by mal podporovať orgány zodpovedné za zdravie občanov EÚ, aby sa do tohto boja tiež zapojili. Hovorím o orgánoch na všetkých úrovniach národnej aj európskej správy.

Detská obezita si vyžadujú osobitný záujem. V súčasnosti je v Európe obéznych 22 miliónov detí a toto číslo sa neustále zvyšuje. Ak tento trend nezastavíme, naša spoločnosť bude onedlho ešte viac obézna, menej zdravá a menej produktívna. Toto sú dôvody, prečo túto správu plne podporujem. Domnievam sa, že nadišiel čas, aby sme spojili naše sily a začali odhodlaný a vytrvalý boj proti obezite. Musíme sa sústrediť na najcitlivejšie skupiny našej spoločnosti, a to na deti a starších ľudí, predovšetkým na ženy a ľudí žijúcich osamote.

Ak presvedčíme spoločnosť, že kontrola našej hmotnosti a boj proti obezite má zmysel, a ak sa nám podarí vytvoriť mechanizmy, ktoré budú propagovať zdravý životný štýl, potom budeme schopní vyhnúť sa množstvu závažných problémov. Prevencia proti obezite preto nie je len zdravotná a estetická záležitosť, ale má aj spoločenské a kultúrne dôsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), písomne. – Problém obezity a chorôb spojených s výživou nabral na obrátkach v celosvetovom meradle. Podľa môjho názoru, dômyselné a agresívne marketingové techniky bránia spotrebiteľom kvalifikovane sa rozhodovať v súvislosti s výživou. V tomto ohľade sú zraniteľné najmä deti. Smernica o audiovizuálnej mediálnej službe stanovuje, že poskytovatelia mediálnych služieb by mali dobrovoľne prijať kódex správania týkajúci sa obchodnej komunikácie o potravinách a nápojoch. Hoci oceňujem samoregulačné snahy priemyslu a médií, radšej by som videl konkrétne obmedzenia týkajúce sa množstva a druhu reklamy zacielenej na deti. Škodlivé dôsledky nekvalitného jedla na spoločnosť sú porovnateľné s dôsledkami alkoholových a tabakových výrobkov, ktorých reklama je vo veľkej miere regulovaná. Podobný prístup by sa mal vzťahovať aj na jedlo, ktoré má škodlivé účinky na ľudské zdravie. Spotrebitelia potrebujú jasné a objektívne informácie, ktoré môžu dostať, ak budeme požadovať prísnejšie normy na označovanie potravín a viac obmedzení v reklame.

Súčasná finančná kríza znova odhalila dôsledky nedostatočnej regulácie. Či už očakávame, že prídeme o dom alebo o zdravie, myslím si, že naše stávky sú pre tento nevšímavý marketingový prístup príliš vysoké. Ako regulačný orgán musíme do tohto problému vstúpiť a konať.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. – (PL) S radosťou som uvítal správu o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou, ktorú predložil pán Foglietta. Je veľmi dobré, že sa Parlament znovu venuje takej dôležitej otázke, akou je podpora zdravého stravovania. Pripomeňme si, že zdravá výživa je jedným z dvanástich faktorov, ktoré podľa Svetovej zdravotníckej organizácie prispievajú k dobrému zdraviu. Zdravý jednotlivec je nevyhnutný pre zdravú spoločnosť. Bezpečnosť potravín je v tomto prípade nevyhnutná. Dokázal to aj nedávny prípad s kontaminovaným mliekom pre deti v Číne.

Nedostatočná výživa je pôvodcom množstva zdravotných problémov vrátane nadváhy a obezity. Obezita znamená nadmerné zásoby tuku v tele. Zvyšuje riziko ochorení srdca, vysokého krvného tlaku, kôrnatenia tepien, cukrovky, žlčových kameňov, obličkových kameňov, kameňov v močových cestách, degenerácie kostí a kĺbov a niektorých typov rakoviny. V Poľsku je 65 % obyvateľov vo veku od 35 do 65 rokov obéznych. Výskyt obezity medzi našimi najmladšími obyvateľmi dosiahol rozsah epidémie. Dvadsaťdva miliónov detí v Európe trpí nadváhou alebo obezitou. Veľmi závažný je aj negatívny vplyv reklamy potravín s vysokým obsahom tuku, cukru a soli. Je dôležité, aby si školy a rodiny uvedomovali našu snahu propagovať správne pripravené a kvalitné jedlo. Školy a rodiny by mali podporovať mladých ľudí, aby si osvojili zdravý životný štýl, ktorý v sebe zahŕňa šport a rekreačné aktivity.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), písomne. – (PL) Nadváha a obezita sú problémom, ktorý v nedávnom čase dosiahol veľkosť epidémie pre svoj negatívnemu vplyvu na ľudské zdravie. Údaje Svetovej zdravotníckej organizácie ukazujú, že 50 % populácie v Európe trpí nadváhou alebo obezitou. Fakt, že viac ako 5 miliónov detí je obéznych a 22 miliónov detí má nadváhu, si vyžaduje náš mimoriadny záujem. Tieto údaje rastú alarmujúcou rýchlosťou. Obezita je jednou z hlavných príčin úmrtia a chronických chorôb, ako sú cukrovka druhého typu, poruchy obehového systému, vysoký krvný tlak, infarkt a niektoré typy rakoviny.

Liečba obezity je mimoriadne nákladná. Predstavuje približne výšku 7 % z rozpočtu na zdravotnú starostlivosť v EÚ a výšku až 6 % z výdavkov vlády na zdravotnú starostlivosť.

Ak chceme bojovať proti tomuto problému, európski spotrebitelia musia mať lepší prístup k informáciám o zdrojoch kvalitných potravín, aby si mohli vybrať vhodnú stravu. Potraviny by mali byť jasne označené. Niektoré prísady, ako napríklad umelé transmastné kyseliny a trans-izoméry, by sa nemali používať. Taktiež je dôležité uvedomiť si, že televízne reklamy ovplyvňujú takzvané krátkodobé konzumné návyky detí medzi 2. a 11. rokom života. Tie predstavujú negatívny vplyv na vývoj stravovacích návykov.

Boj proti obezite, predovšetkým medzi deťmi, by mal byť prioritou na medzinárodnej, európskej, národnej a miestnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), písomne. – (RO) Výskyt obezity a nadváhy z dôvodu nesprávnym stravovacích návykov a nedostatku cvičenia v EÚ stále rastie a vyúsťuje do vážnych hospodárskych a spoločenských dôsledkov. Komisia sa musí aktívne zapojiť do propagácie zdravšej spoločnosti tým, že bude podporovať členské štáty, aby zredukovali škodlivé dôsledky nevyváženej stravy a sedavých činností. Avšak propagovať zdravý životný štýl medzi obyvateľmi EÚ nestačí, musíme ich motivovať a poskytnúť infraštruktúru. Mali by existovať opatrenia na miestnej úrovni, ktoré by znižovali používanie áut a podporovali by chôdzu pešo, mali by existovať parky a cestičky pre cyklistov. Stratégie na boj proti obezite by sa mali realizovať spolu s rozvojom miest a dopravnou politikou, akou je napríklad Zelená kniha o mestskej mobilite, a tieto stratégie by mali v sebe zahŕňať všetky stratégie podporujúce cvičenie. Mali by sme venovať viac pozornosti spoločensky a ekonomicky znevýhodneným skupinám, ktoré najviac postihuje zvyšovanie cien surovín a potravín, taktiež by sa pozornosť mala venovať aj najviac zraniteľným skupinám, ako sú deti a tehotné ženy. Podpora výchovy a vzdelávania v oblasti zdravia v školách a zákaz predaja potravín s vysokým obsahom tuku, cukru a soli v školách a materských školách zabezpečí zdravie pre budúcu generáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), písomne. – (DE) Vzhľadom na znepokojujúci trend zdravotného stavu detí v Európe – viac ako 5 miliónov detí je obéznych a 22 miliónov má nadváhu – sme s radosťou uvítali krok, ktorým je stratégia riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou. Starostlivé označovanie potravín obsahujúce nutričné údaje je dobrý nástroj, ktorý umožní spotrebiteľom kvalifikovane sa rozhodovať a zlepšiť svoje stravovanie. Komplexné budovanie povedomia od raného detstva nesporne pomôže zvrátiť tento trend v najbližších rokoch. Zo strednodobého hľadiska sú dočasné programy, ako napríklad obstaranie čerstvého ovocia pre školy, kľúčové. Školy v Európe musia prijať väčšiu zodpovednosť za športové aktivity na školách a denné cvičenie a poskytnúť deťom a mladým ľuďom možnosť tráviť viac času v škole.

Nariadenia na európskej úrovni môžu vytvoriť prostredie pre zdravé stravovanie, ale nemali by nahrádzať zodpovednosť občanov. Ak je zámer dosiahnuť zdravšiu Európu dlhodobý, potom sa musí Európska únia snažiť o spoluprácu na všetkých úrovniach: na politickej scéne, v obchodnom sektore aj v občianskej spoločnosti.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia