Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0087(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0337/2008

Rozpravy :

PV 08/10/2008 - 23
CRE 08/10/2008 - 23

Hlasovanie :

PV 09/10/2008 - 7.6
CRE 09/10/2008 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0468

Rozpravy
Štvrtok, 9. októbra 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

10. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Panzeri (A6-0365/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE). (BG) Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, dovoľte mi začať blahoželaním kolegovi Panzerimu k jeho správe. Bola som tieňovou spravodajkyňou pre skupinu PPE-DE a hlasovala som za túto správu.

Hlasovala som týmto spôsobom, pretože si myslím, že prostredníctvom našej práce na kompromisoch sa nám podarilo zaviesť určité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a dosiahnuť vyváženejší prístup k určitým návrhom. Zároveň však pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené našou skupinou, vďaka ktorým by bola správa komplexnejšia, schválené neboli.

Správa by jednoznačne mala obsahovať text, ktorý by uvádzal nadmerné daňové zaťaženie a vysoké príspevky do sociálneho zabezpečenia ako hlavné dôvody existencie, a dokonca aj nárastu tieňovej ekonomiky v určitých odvetviach. V boji proti nelegálnej práci musíme získať podnikateľskú komunitu za svojho spojenca.

Mali by sa obmedziť administratívne prekážky a zjednodušiť postupy pre malé a stredné podniky. Zjavne však v tejto fáze nemožno navrhnúť rozhovory a zmeny a doplnenia, pretože správa sa začala podľa jedného súboru pravidiel a ukončila sa a hlasovalo sa o nej podľa iného.

 
  
  

Správa: Zimmer (A6-0364/2008)

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasovala som proti správe pani Zimmerovej, napriek tomu však chcem bezvýhradne podporiť cieľ správy spočívajúci v podpore sociálneho začleňovania a v boji proti chudobe vrátane chudoby detí v Európskej únii. Jednoznačne vítam prístup, ktorý obhajuje systémy minimálnych príjmov ako základnú požiadavku dôstojného života. Táto zásada sa musí vzťahovať na pracujúcich ľudí i na nezamestnaných.

Nemôžem však hlasovať za správu, ktorá opakovane naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaviedli minimálne mzdy, a ktorá vyzýva Radu, aby vyjadrila súhlas s cieľovou hodnotou minimálnej mzdy pre EÚ. Táto požiadavka porušuje zásadu subsidiarity a základné právomoci členských štátov v oblasti sociálnych právnych predpisov.

Správa zároveň výslovne víta návrh Komisie na horizontálnu smernicu zaoberajúcu sa všetkými formami diskriminácie. Som proti diskriminácii, no domnievam sa, že tento prístup nie je správny.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám za príležitosť vysvetliť dôvody môjho hlasovania. Tak ako predchádzajúca rečníčka, ani ja si nemyslím, že by niekto mohol nesúhlasiť s cieľmi správy, pokiaľ ide o podporu sociálneho začleňovania a boj proti chudobe.

Musíme však skutočne uznať to, že sa musíme zbaviť myšlienky, že bez ohľadu na problém treba riešenie vždy hľadať na úrovni EÚ. V skutočnosti sa riešenie často nedá nájsť ani na vnútroštátnej úrovni.

Ak naozaj chceme bojovať proti chudobe, ak chceme naozaj podnietiť sociálne začleňovanie, často sa musíme pozrieť na riešenia v rámci svojich vlastných komunít. V rámci Európskej únie, v rámci môjho vlastného štátu, v rámci mesta, ktoré zastupujem, Londýna, najväčšieho mesta sveta, vidíme mnoho miestnych spoločenských skupín, ktoré skutočne bojujú proti chudobe, a to bez akýchkoľvek zásahov zo strany štátu. Komunity chápu problémy, a preto konajú spoločne. Musíme vytvoriť správne podmienky, aby mohli miestne komunity riešiť tieto problémy. Ak sa chcete pozrieť na riešenia, navštívte webovú stránku Strediska pre sociálnu spravodlivosť v mojom volebnom obvode v Londýne.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Vážený pán predsedajúci, chudoba má viacero stránok. Všeobecne sa spája s nezamestnanosťou a konkrétne s dlhodobou nezamestnanosťou. Práve preto sa práca považuje za najlepší spôsob, ako chudobe predchádzať. Práca však nie je jediným spôsobom predchádzania chudobe, ako to dokazuje mnoho prípadov chudoby medzi pracujúcimi ľuďmi. Mali by sme uviesť, že chudoba v Európskej únii ohrozuje 78 miliónov jednotlivcov. Predstavuje to 16 % občanov Únie.

Verejné orgány na všetkých úrovniach musia spojiť sily so sociálnymi partnermi, organizáciami občianskej spoločnosti a jednotlivými občanmi. Potrebujeme lepšiu a účinnejšiu organizáciu sociálnej politiky a politiky trhu práce. Potrebujeme udržateľné a rozsiahle úsilie na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Mali by sme pamätať aj na to, že legislatívne programy sociálnej ochrany by mali mať aj preventívnu úlohu. Mali by slúžiť na propagovanie sociálnej súdržnosti a na umožnenie sociálnej integrácie. Jeden z dôležitých bodov správy sa týka odstránenia chudoby detí. Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať prípadom detí vychovávaných jedným rodičom, vyrastajúcich vo veľkých rodinách alebo v rodinách prisťahovalcov. Potrebujeme účinné riešenia, ktorými by sa predišlo tomu, že budú títo ľudia odsunutí na okraj spoločnosti.

 
  
  

Správa: Panzeri (A6-0365/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . – (DE) Vážený pán predsedajúci, toto uznesenie Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci môžem podporiť, pretože obsahuje moje konkrétne návrhy na boj proti čiernemu trhu práce a najmä nelegálnej práci.

Zvlášť ma teší podpora môjho návrhu požiadať Európsku komisiu, aby vypracovala pilotný nástroj na základe modelov ako projekt 2 Plus v Luxembursku spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, ktorý sa zameriava na potláčanie nelegálnej práce tým, že ju vďaka obrovskému zjednodušeniu administratívnych požiadaviek na zamestnávateľov robí menej atraktívnou, pričom zároveň zaručuje sociálne zabezpečenie pre pracovníkov, atraktívne sadzby dane pre zamestnávateľov, a to aj prostredníctvom zníženia poplatkov týkajúcich sa práce vykonávanej na určitom mieste a daňového oslobodenia pre každú prácu vykonávanú za nižší plat, než je suma určená členským štátom.

Zahrnutý bol aj môj návrh rámcového štatútu pre manželky a manželov alebo rodinných príslušníkov pomáhajúcich v rodinných podnikoch, aby bola zaručená ich povinná účasť v systéme sociálneho zabezpečenia, a to ma veľmi teší. Teší ma aj to, že sme poukázali na skutočnosť, že aj samotné zabezpečenie fungovania rodiny je rodinným podnikaním a že by sa malo zvážiť uznávanie tejto netypickej práce v rodine a jej zahrnutie do systému sociálneho zabezpečenia. Faktom totiž je, že okrem bežnej práce na čiernom trhu tu máme milióny Európanov, najmä žien, ktoré pracujú v rodinných podnikoch a nemajú žiadne individuálne sociálne zabezpečenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Chcel by som len objasniť jednu vec, milá Astrid. Rečnícky čas je obmedzený na jednu minútu, nie na dve. Je to takmer ako nelegálna práca.

 
  
  

Situácia v Bielorusku (RC B6-0527/2008)

 
  
MPphoto
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). (DE) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za uznesenie, pretože predstavuje jednohlasnú výzvu bieloruskej vláde, aby už konečne dodržiavala ľudské práva.

Je sklamaním, že sa nádeje na demokratický vývoj pre ľud Bieloruska, ktorý musí žiť v poslednej diktatúre v Európe, nenaplnili v parlamentných voľbách, ktoré sa konali v septembri a ktoré boli pochybné, ak nie priamo sfalšované. To isté sa vzťahuje na strategické potláčanie opozície a občianskej spoločnosti.

Dnes sme zároveň vyzvali Radu a Komisiu, aby podnikli ďalšie kroky smerom k zjednodušeniu a zintenzívneniu vzájomných kontaktov medzi ľuďmi a k demokratizácii krajiny a aby zvážili možnosť zníženia poplatkov za víza pre bieloruských občanov vstupujúcich do Schengenského priestoru, čo je jediný spôsob, ako zabrániť ešte väčšej izolácii Bieloruska a jeho občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Vážený pán predsedajúci, porážka demokracie v Bielorusku v súvislosti s novou politikou Únie urovnať vzťahy s touto krajinou po udalostiach v Gruzínsku je mimoriadne bolestivá. Pán Lukašenko neprijal gesto zo strany Európy a príležitosť dostať sa z izolácie. V správe OBSE sa uvádza, že sa pri voľbách v Bielorusku nedodržali demokratické normy. Nový parlament preto bude znovu zložený z ľudí, ktorí posluhujú poslednému európskemu diktátorovi. Zdá sa však nevyhnutné pokračovať v politike uvoľňovania vzájomných vzťahov aj napriek tomuto zneužívaniu moci. Treba však zdôrazniť, že ústupky by nemala robiť len Únia. Prezident Bieloruska musí ukázať jasnú dobrú vôľu podloženú primeranými krokmi. Treba zintenzívniť tlak na pána Lukašenka, no zároveň treba ľuďom Bieloruska ponúknuť určité výhody, aby vnímali ponuku Európy ako lepšiu voľbu než alternatívu nadväzovania bližších väzieb s Ruskom.

 
  
  

Pozastavenie kola rokovaní WTO v Dauhe (RC-B6-0521/2008)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Vážený pán predsedajúci, úspešné dokončenie rokovaní v rámci dauhaského kola sa zdá byť stále nepravdepodobnejšie. Jedným z dôvodov je odstúpenie pána Mandelsona z pozície komisára pre obchod. Rozhovory budú pokračovať pravdepodobne až začiatkom roka 2010. Situáciu ešte viac komplikuje skutočnosť, že v priebehu najbližších dvoch rokov sa majú konať voľby nielen v Spojených štátoch, ale aj v Indii a v Brazílii. Znamená to, že nové rokovania bude viesť iná skupina ľudí. Európska únia po prvýkrát nenesie zodpovednosť za prerušenie rozhovorov. Zlyhanie júlového ministerského stretnutia majú na svedomí aj Spojené štáty a India. Podľa expertov bol však hlavným dôvodom prerušenia nedostatočný pokrok v službách a priemysle.

Ak by teda došlo k návratu za rokovací stôl, prioritu musí dostať spôsob pomoci najchudobnejším krajinám. Zároveň však nesmieme ignorovať svoje vlastné záujmy, konkrétne záujmy v odvetví poľnohospodárstva. Neprimerané otvorenie nášho trhu by mohlo viesť k vážnemu ohrozeniu stability príjmov poľnohospodárov. Následkom by mohol byť úpadok mnohých fariem. Ak by sa to stalo, ako zabezpečíme potravinovú bezpečnosť Európskej únie? Neschopnosť dosiahnuť dohodu o obchodných otázkach je príkladom, aké náročné je dosiahnuť kompromis o dôležitých veciach, keď sa do rozhovorov zapája veľký počet krajín s takými rozdielnymi záujmami.

Dúfajme teda v pozitívnejší výsledok medzinárodných rokovaní o boji proti zmene klímy.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za príležitosť vysvetliť svoje hlasovanie o pozastavení kola rokovaní v Dauhe.

S veľkou vďačnosťou prijímam, že väčšina tohto Parlamentu je smutná z pozastavenia kola rokovaní WTO v Dauhe, pretože ďalšia liberalizácia by pomohla dosiahnuť skutočné ciele.

Bohužiaľ, bolo to znovu poľnohospodárstvo, ktoré nás zdržalo, a aj keď sa EÚ vyhla zodpovednosti, myslím, že musíme uznať, že máme svoje vlastné interné politiky a že keď chcel komisár Mandelson pokračovať ďalej v otázkach poľnohospodárstva, zadržali ho niektoré z najprotekcionárskejších štátov v Európskej únii.

Musíme priznať, že tu existuje väčší cieľ, že služby, ktoré tvoria takú veľkú časť nášho hospodárstva, musíme otvoriť a liberalizovať. Pred otvorením obchodu so službami však najprv, bohužiaľ, musíme otvoriť poľnohospodárstvo a obchod s tovarmi.

Potrebujeme ďalšie otvorenie obchodu. Musíme zastaviť ochranu nekonkurenčných poľnohospodárov. Musíme zjednodušiť obchodovanie podnikateľov a poľnohospodárov v rozvíjajúcich sa krajinách a v chudobnejších krajinách s nami, predaj ich tovarov a služieb, pretože len obchod, nie veľký priemysel pomoci, môže týmto ľuďom pomôcť dostať sa z chudoby.

 
  
  

Správa: Carnero González (A6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Pęk (UEN). (PL) Vážený pán predsedajúci, predošlá správa už získala súhlas väčšiny tohto Parlamentu. Krátko pred začiatkom hlasovania sa však pán Duff, jeden z dobre známych poslancov, odvážil vyjadriť svoje prekvapenie, že štáty východnej Európy, ktoré len nedávno vstúpili do Únie, sú proti zavedeniu vlajky a hymny ako povinnosti v Európskom parlamente. Musím naozaj okamžite pánovi Duffovi vysvetliť, že taký jednoduchý slogan, aký sa používal počas kampane, „včera Moskva, dnes Brusel“, má svoje odôvodnenie. Veď ľahkosť, s akou dokáže Brusel zavádzať a vykonávať zmeny, ktoré porušujú európske zákony, je v ostrom kontraste s vykonávaním zásad solidarity, čestnosti a nediskriminácie. Príkladom by mohla byť energetická politika. Tá Poľsku ukladá opatrenia, ktoré z moci zákona zničia jeho energetický priemysel, ale sú v rozpore so zásadami, o ktorých som hovoril.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Vážený pán predsedajúci, práve sme s veľkou väčšinou, aj keď ja a mnohí moji kolegovia sme hlasovali proti, prijali správu, ktorá v tejto inštitúcii zavádza používanie vlajky, hymny, motta a štátny sviatok, teda všetkých symbolov, „okrás“ reálneho štátu. V Holandsku máme kabaretného umelca, Wima Sonnevelda, ktorý by sem do tohto Parlamentu celkom zapadol, a ten by povedal o niečom takomto: „Nuž, už toho bolo dosť“.

Chcem vám pripomenúť, že to nebolo tak dávno, čo sa po jasnom odmietnutí európskej ústavy v Holandsku a zároveň vo Francúzsku používanie symbolov veľmi obozretne vypustilo a nemali sa už zahŕňať do Lisabonskej zmluvy, pretože sme si uvedomili, že verejnosť ich nechce. Teraz sa ich Parlament znovu chystá prijať a dokonca do textu zahrnúť, že musia byť súčasťou, aby občania dostali jasný politický signál. Aký cynický vtip! Európska nomenklatúra privilegovaných ľudí pochoduje ďalej, ale, dámy a páni, ľud Európy ich prestal nasledovať už dávno.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Vážený pán predsedajúci, počas rozpravy o správe pána Carnera Gonzáleza sa niekedy zdalo, akoby sme hovorili o samotných európskych symboloch, a nie o ich začlenení do rokovacieho poriadku. Táto rozprava nie je o symboloch, aj keď si viem dosť dobre predstaviť, že mnoho ľudí má otázky o Dni Európy 9. mája. Hlavné však je, že sme v prvom rade sľúbili, že vonkajšie symboly európskeho superštátu nebudú zahrnuté do Lisabonskej zmluvy, čo väčšina členských štátov ratifikovala. A teraz sa zrazu majú stať súčasťou a majú byť uvedené v rokovacom poriadku Európskeho parlamentu. To len dokazuje pohŕdanie voličmi, občanmi Európy. V našej naivnosti v Bruseli sa nám znovu podarilo ešte viac stratiť podporu od občanov v členských štátoch. Je to smutné.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, všeobecne sme podnecovaní k tomu, aby sme sa na nacionalizmus pozerali ako na niečo svojvoľné, prchavé a trochu nedôstojné. Ak však ide o euronacionalizmus, zaujímame úplne iný postoj a sme vyzývaní, aby sme sa tešili z emblémov a okrás štátnictva: z vlajky, hymny, štátneho sviatku a všetkého ostatného.

Namietam hlavne proti prisvojeniu si Beethovenovej Deviatej symfónie ako európskej hymny, pri ktorej sa teraz od nás všetkých očakáva, že budeme stáť v pozore. Obávam sa, že to má na mňa podobný vplyv ako na Alexa v knihe Mechanický pomaranč a dôvody sú rovnaké, a to nesprávne konotácie.

Chcel som však poukázať na toto: keď sa európska ústava zmenila na Lisabonskú zmluvu, urobila sa v nej výhradná, viac-menej symbolická zmena, a to vypustenie týchto európskych národných symbolov.

Pri ich jednohlasom vrátení späť tento Parlament, tento starnúci a vetchý Parlament, dáva voličom, ktorí odmietli európsku ústavu, starecký kopanec.

Ak chcete, aby boli tieto symboly záväzné, nájdite odvahu a predložte ich ľuďom v referende. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (NI). – Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti tejto správe pána Carnera Gonzáleza, ktorá sa usiluje znovu zaviesť v tomto Parlamente rozsiahlejšie používanie európskej vlajky a európskej hymny.

V mojom štáte sa ľuďom povedalo, že Lisabonská zmluva je natoľko odlišná od európskej ústavy, že nie je dôvod, aby o nej bolo referendum. No jediný podstatný význam, ktorý vidím ja medzi ústavou a Lisabonskou zmluvou, je vyňatie týchto okrás štátnictva. A teraz sa Parlament usiluje o to, aby ich vrátil.

To len znázorňuje podvod, na ktorom je postavený celý európsky projekt. Znázorňuje to aj kolosálne pohŕdanie, s akým v tomto Parlamente pristupujeme k verejnej mienke a k voličom, ktorí nás zvolili na toto miesto. Teraz musíme mať referendum o Lisabonskej zmluve ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za príležitosť vysvetliť svoje hlasovanie o tejto veľmi dôležitej otázke.

Ako predchádzajúci rečníci, aj ja vidím pokrytectvo, s ktorým často operujú tí, ktorí podporujú európsky projekt. Bolo nám napríklad povedané, že ak by nejaký štát hlasoval proti Lisabonskej zmluve, táto padne. Keď Francúzi a Holanďania riadne hlasovali proti nej, bolo nám povedané, že väčšina štátov v nej chce pokračovať, preto by sme mali pokračovať.

Keď Zmluvu odmietli Íri, namiesto prijatia toho, že to bol posledný klinec do rakvy Lisabonskej zmluve, nám bolo povedané, že musíme nájsť spôsob, ako by mohli Íri znovu hlasovať, až kým nezahlasujú správnym spôsobom. Existuje však aj ďalší príklad. Bolo nám povedané, že Lisabonská zmluva je úplne iná než ústava. Hovorili nám: „Pozrite sa na dôkaz. Zmenili sme veľkosť písma, popresúvali sme text, je úplne iná a vynechali sme symboly Európskej únie.“ Varovali sme, že to nebude trvať dlho. Tí, ktorí projekt podporujú, si nájdu cestu, ako znovu zaviesť symboly. A to sa práve deje.

Prosím tých, ktorí podporujú európsky projekt, aby boli čestní voči voličom a mali odvahu predložiť Zmluvu do referenda.

 
  
  

Správa: Seeber (A6-0362/2008)

 
  
MPphoto
 

  Gyula Hegyi (PSE). – (HU) Zdá sa, že zmena klímy v strednej Európe by sa dala vyjadriť hlavne ako radikálne prerozdelenie zrážok. Po dlhom období sucha nasledovali prudké dažde. Suchá a záplavy môžu spôsobiť miliardové škody. Naznačuje nám to, že zmena klímy už naozaj začala. Európska politika v oblasti klímy musí riešiť znižovanie škôd, prevenciu katastrof a spôsoby spomalenia zmeny klímy. Musíme vytvoriť systémy na uchovávanie vody a na zavlažovanie, v našich mestách a na vidieku musíme vytvárať zásobníky zrážkovej vody, aby sme mali vodu v čase sucha. Mimoriadny význam to má v maďarskom regióne Dunajskej kotliny. Európska únia musí dosiahnuť lepšie vodohospodárske riadenie v rámci politiky Spoločenstva, pričom v rozpočte na ďalší rok by sa malo vyčleniť rozsiahlejšie financovanie zo strany Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE). (ES) Vážený pán predsedajúci, musím povedať, že som hlasovala proti správe, pretože je to zlá správa. Téma zmeny klímy je veľmi rozsiahla a nedostatok vody je problémom, ktorý ovplyvňuje aj pevninu a vyžaduje si komplexný prístup.

Zdá sa, že tento dokument uvádza ako jediné riešenie chrániť vodu vo vodovodoch a v potrubiach našich miest. Tento prístup je obmedzený, nesystematický a neudržateľný. Hlasovala som proti správe, aj keď obsahuje aj niektoré dobré body, ako napríklad to, že voda musí byť pre všetkých, že sa musíme deliť o zdroje a že medzi regiónmi musí panovať solidarita.

Súhlasím však s pánom Hegyim, že vo vzťahu k pevnine musíme prijať určité kroky. Nový prístup spočíva v ochrane vody na pevnine pomocou nových hrádzí, novej regulácie riek, pomocou prevencie katastrof, nových stratégií v oblasti poľnohospodárstva, ktoré nám umožnia nový prístup a, samozrejme, odklonenie vody tam, kde je to potrebné.

Sociálne a hospodárske záležitosti ovplyvňujú životy ľudí aj z hľadiska nedostatku potravín, ktorému svet čelí. Práve toto sa malo zohľadniť v tomto návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Madeleine Jouye de Grandmaison (GUE/NGL). (FR) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za správu pán Seebera pre jej kladné stránky. Ďakujem tým, ktorí umožnili prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré som predniesla.

Mám však jednu obavu. Týka sa znečistenia pôdy a podzemnej vody v dôsledku využívania nebezpečných poľnohospodárskych znečisťujúcich látok. Došlo k nemu vo francúzskych zámorských oblastiach, konkrétne na Martiniku a v Guadeloupe, v dôsledku používania chlórdekónu, molekuly s dlhou životnosťou. Táto znečisťujúca látka, ktorá je v Európe zakázaná už takmer 30 rokov, sa vo francúzskych zámorských oblastiach používala až do roku 1997.

Dnes toto znečistenie okrem hrozby vážnych problémov verejného zdravia a brzdenia hospodárskeho rozvoja spôsobuje, že nebude možné splniť ciele stanovené európskou rámcovou smernicou o vode z 23. októbra 2000, aspoň pokiaľ ide o Martinik.

Prizná už konečne Európska komisia, že niektoré členské štáty porušujú jej smernice v sektoroch takých dôležitých ako životné prostredie či zdravie?

 
  
  

Správa: van den Burg a Dăianu (A6-0359/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) . – (FR) Vážený pán predsedajúci, chcela by som opraviť svoje hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 3 a 9 k správe pani van den Burgovej. Omylom som hlasovala proti nim, ale chcela som hlasovať za ne. Prečo? Myslím si, že návrh o kapitálových požiadavkách by mohol vymedziť, aby si pôvodcovia museli ponechať časť svojich sekuritizovaných produktov vo vlastných súvahách, mohol by definovať kapitálové požiadavky platné pre pôvodcov vypočítané na základe toho, že budú držať časť svojich úverov, alebo určiť iné prostriedky na zaistenie primeranosti záujmov investorov a pôvodcov. Rovnako sa domnievam, že samoregulačné riešenia navrhované úverovými ratingovými agentúrami sa môžu ukázať ako nepostačujúce vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú majú v rámci finančného systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Zostali vám štyri sekundy, ktoré môžete využiť nabudúce, Astrid.

 
  
  

Správa: Alojz Peterle (A6-0350/2008)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, práve sme si vypočuli, že oponenti reformy žijú v minulosti. My chceme tvarovať budúcnosť! Tí, ktorí stoja proti reforme, by mali zostať doma vo svojich vlastných štátoch a podporovať tých, ktorí pracujú pre Európu.

Pán Peterle to všetko povedal: chceme, aby naši občania žili dlho a zdravo. Práve preto sme aktívne pracovali na téme chorôb súvisiacich s vekom v siedmom rámcovom programe EÚ pre výskum. Prišiel čas, aby sme v rámci iniciatívy „Small Business Act", teda zákona o malých podnikoch, masívne podporili slobodné povolania, samostatných pracovníkov a podniky s jednou osobou, aby aj oni mohli zohrávať aktívnu úlohu na trhu zdravia, a dali tak občanom v budúcnosti viac možností na tomto trhu a umožnili im vybrať si najlepšie riešenie z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Leinen (A6-0372/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som v prospech rozhodnutia schváliť všeobecný rámec stanovujúci hlavné aspekty oznámenia Komisie o Európe s názvom Komunikovanie o Európe v partnerstve. Jeho cieľom je vytvoriť rámec na posilnenie rozsiahlych komunikačných prvkov ich zahrnutím do širšej štruktúry uvedenej v Bielej knihe o európskej komunikačnej politike. Tá obhajuje obojstrannú komunikáciu charakterizovanú aktívnou účasťou občanov a Plán D (plán D pre demokraciu, dialóg a diskusiu).

Dôležité je uznať, že toto oznámenie uvedené Komisiou po páde návrhu ústavnej zmluvy s cieľom podnietiť diskusie o vzťahoch medzi demokratickými inštitúciami Únie a jej občanmi podľa všetkého nesplnilo svoje ciele. Plán D zlyhal. Ako môže existovať demokracia bez dialógu a dialóg bez diskusie? Zjavne len veľmi málo prispieva k prekonaniu obrovského rozdielu, ktorý sa vytvoril medzi občanmi, ktorí už nerozumejú významu európskej integrácie, a inštitúciami, ktoré sa stali príliš nejasnými a nepochopiteľnými. Môžeme len dúfať, že tento nový pokus o dosiahnutie medziinštitucionálnej dohody nám umožní posunúť sa vpred.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Nemáme žiadne námietky k tomu, aby boli občania v členských štátoch objektívne a fakticky informovaní a vzdelávaní o spolupráci v EÚ. Nesmie sa to však stať propagandou pre zavedenie ešte väčšej nadnárodnej kontroly v Únii.

V spoločnej deklarácii o komunikovaní o Európe, na ktorú sa táto správa odvoláva, sa spomína aj niekoľko rôznych programov EÚ, ako napríklad Plán D a Občania pre Európu, ktorú strana Júnový zoznam intenzívne kritizuje. Vyhlásenie venuje pozornosť aj stranám EÚ a súvisiacim politickým základniam, ktoré podľa strany Júnový zoznam musia byť postavené zdola, z národných strán členských štátov, a nie zhora, európskou byrokraciou.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti správe. Domnievame sa, že spoločné vyhlásenie o komunikovaní o Európe malo byť vypracované inak a malo by zdôrazňovať faktické informovanie, vzdelávanie a otvorenú diskusiu, na ktorej sa môžu zúčastniť politické sily, ktoré sa usilujú o medzivládnu spoluprácu v Európe, nie o Spojené štáty európske.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Ďalšia „typická“ správa…

Pri presadzovaní „komunikácie ako dôležitého prvku zastupiteľskej a participatívnej demokracie“ je správa znepokojená – čo je najkrajší spôsob, ako to vyjadriť – s výsledkami referend, ktoré odmietli navrhovanú Zmluvu, teraz známu ako Lisabonskú zmluvu, a konkrétne s jedným referendom konaným v Írsku.

Preto sa väčšina v Parlamente rozhodla schváliť spoločné vyhlásenie s názvom Komunikovanie o Európe v partnerstve. V ňom sa tri z inštitúcií EÚ (Rada, Európska komisia a Parlament) dohodli na vedení propagandy – ktorá, a to treba poznamenať, bude pokračovať až po nastávajúce voľby do Európskeho parlamentu – na základe predpokladu, že rastúce odmietanie a spoznávanie triednej povahy a hlavných záujmov, ktoré stoja v pozadí politík EÚ, ako to ukázali tieto referendá, sa prekoná formovaním a ovládaním mediálneho programu.

V skutočnosti to zahŕňa pokus skryť či zatajiť skutočný obsah politík a prijímania rozhodnutí EÚ v prípade rozporu záujmov pracovníkov a iných sociálnych vrstiev v rôznych štátoch EÚ.

Správa sa demagogickým používaním slov demokracia a komunikovanie v skutočnosti snaží len ich spochybniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), písomne. − Spolu so svojimi kolegami z britskej Konzervatívnej strany podporujeme, aby mala verejnosť faktické informácie o politikách a inštitúciách EÚ a aby sa zlepšila transparentnosť.

Vzhľadom na súčasné hospodárske a finančné okolnosti sa však domnievame, že existujú iné priority, ktorých riešenie je pre EÚ omnoho naliehavejšie a dôležitejšie.

Preto sme sa rozhodli zdržať sa hlasovania o tejto správe.

 
  
  

Správa: Marinescu (A6-0343/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LV) Tento protokol je logickým rozšírením dohody uzatvorenej s EÚ s 25 členskými štátmi. Na rovnakom právnom základe ako predošlý protokol (pre EÚ s 10 členskými štátmi) dáva súčasný protokol Švajčiarsku právo ponechať si kvantitatívne obmedzenia platné pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby z Rumunska a Bulharska s cieľom postupne zjednodušiť prístup štátnych príslušníkov týchto dvoch štátov na švajčiarsky trh práce, pričom každý rok sa povoľuje práca väčším skupinám.

Podľa mňa rozšírenie tejto dohody o Rumunsko a Bulharsko zintenzívni konkurenciu na švajčiarskom trhu práce. Švajčiarsko bude môcť ľahšie vysielať svojich zamestnancov do týchto dvoch krajín, zlepšia sa možnosti náboru rumunských a bulharských zamestnancov a zároveň sa otvoria budúce trhy pre švajčiarsky vývoz.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. (PT) Podporujem iniciatívu, ktorá sa zameriava na ďalšie rozšírenie Dohody (z júna 2002) o voľnom pohybe osôb medzi Švajčiarskom a EÚ tak, aby zahŕňala aj Rumunsko a Bulharsko.

Toto rozšírenie má nepochybne pozitívny vplyv na podporu nových pracovných a investičných príležitostí, ako aj na hospodársky rast všetkých zainteresovaných krajín, najmä prostredníctvom zvýšenia objemu obchodu medzi nimi.

Naplánované sú osobitné prechodné obdobia v trvaní maximálne sedem rokov, počas ktorých bude mať Švajčiarsko právo ponechať si kvantitatívne obmedzenia platné pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby z Rumunska a Bulharska s cieľom postupne zjednodušiť prístup štátnych príslušníkov týchto dvoch štátov na švajčiarsky trh práce a zvýšiť počet nových pracovníkov, ktorí dostanú každý rok možnosť pracovať v tejto krajine, pri zohľadnení potrieb trhu a dostupnosti práce v Švajčiarsku.

Počas tohto obdobia môžu rovnaké kvantitatívne obmedzenia uplatniť aj Rumunsko a Bulharsko na švajčiarskych štátnych príslušníkov.

Po skončení tohto obdobia sa môžu kvóty znovu zaviesť len po splnení potrebných podmienok stanovených v ochrannej doložke. Tá sa môže uplatniť len do roku 2019.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. (PL) Hlasoval som za prijatie správy o rozhodnutí Rady o uzavretí protokolu k dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb so zreteľom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii v mene Spoločenstva a jeho členských štátov (9116/2008 – C6-0209/2008 – 2008/0080(AVC)).

Spravodajca pán Marinescu bezvýhradne súhlasí s rozšírením rozsahu tejto dohody. Správne poukazuje na to, že predstavuje obrovskú príležitosť pre Švajčiarsko na jednej strane a Rumunsko a Bulharsko na strane druhej. Zároveň ide o krok, ktorým sa rozširuje politika Európskej únie založená na hospodárskom raste a raste zamestnanosti.

Ako však uvádza pán Marinescu, skutočnosť, že dosiahnuté riešenie sa z hľadiska časového rozvrhu líši od predchádzajúcej zmluvy s desiatimi členskými štátmi, dáva dôvod na obavy. Úplne súhlasím s tým, že predĺženie prechodného obdobia pre dva štáty spomínané vyššie, ktoré je obsiahnuté v dokumente, je negatívnym krokom.

Je dôležité pamätať na to a tlačiť na rýchly proces ratifikácie a vykonávania ihneď po referende v roku 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písomne. (RO) Referendum o rozšírení dohody o voľnom pohybe osôb s Európskou úniou a zahrnutie Rumunska a Bulharska sa uskutoční 8. februára 2009 vo Švajčiarsku.

Podľa niektorých švajčiarskych strán je referendum zamerané na zastavenie „masívnej nekontrolovanej migrácie“ z Rumunska a Bulharska. Švajčiarsko pripravilo podobné referendum aj v septembri 2005 po rozšírení EÚ v roku 2004. Výsledok tohto referenda bol, našťastie, kladný.

Nesmieme namietať proti právu každého štátu na uskutočnenie referenda, ale som presvedčený, že každý členský štát musí zabezpečiť jednotu Európskej únie bez ohľadu na výsledky príslušného referenda.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za odporúčanie pána Mariana Jeana Marinescu (A6-0343/2008) z týchto dôvodov:

V článku 45 Charty základných práv Európskej únie je uvedené, že „každý občan Únie má právo na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov“ a v Rímskej zmluve z roku 1957 je uvedené, že „akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti je zakázaná“.

Je prirodzené, že Rumunsko aj Bulharsko sa ako nové členské štáty Európskej únie zúčastňujú na podpise protokolu k Dohode o voľnom pohybe osôb medzi ES a Švajčiarskom, aby využívali jej ustanovenia a uplatňovali rovnaké práva ako všetky európske štáty. Inak by sme nemohli rozprávať o skutočnom „európskom občianstve“ v súlade s Maastrichtskou zmluvou (1993).

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Marinescu o rozšírení Dohody o voľnom pohybe osôb medzi Švajčiarskom a EÚ pre Rumunsko a Bulharsko, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. januára 2007.

Rovnako ako pán spravodajca som presvedčený, že toto rozšírenie by malo priniesť hospodárske výhody obidvom zmluvným stranám, pokiaľ ide o podporu zamestnanosti, sprístupnenie vývozných trhov a na základe toho zvýšenie obchodu a hospodárskeho rastu, a zároveň zabezpečí právo Švajčiarska na uplatňovanie prechodných opatrení, ktoré boli ustanovené už v predchádzajúcom protokole (EÚ-10), aj keď s potrebnými úpravami.

 
  
  

Správa: Romagnoli (A6-0360/2008) .

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LV) Cieľom tohto návrhu je uplatňovanie zásad dohodnutých v rámci predchádzajúcich regulačných nástrojov, a to vytvorením elektronického prepojenia vnútroštátnych registrov trestov, ktorého absencia doteraz bránila účinnému fungovaniu európskeho registra trestov. Cieľom tohto návrhu je doplniť z technického hľadiska a z hľadiska informačných technológií systém vytvorený predchádzajúcimi regulačnými nástrojmi. Základné zásady sa však nemenia. Východiskovým bodom zostáva členský štát, ktorého štátnu príslušnosť má odsúdená osoba. Informácie sa uchovávajú v jednotlivých vnútroštátnych centrálnych registroch a nie sú priamo dostupné registrom iných členských štátov. Členské štáty spravujú a aktualizujú svoje databázy.

Prijatím tejto právnej úpravy by 27 členských štátov, z ktorých všetky majú v súčasnosti svoje citlivé miesta v súdnej a sociálnej oblasti, získalo spoločný základ.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. (PT) Európska komisia predložila od roku 2005 niekoľko legislatívnych iniciatív zameraných na úpravu a zjednodušenie výmeny registrov trestov s cieľom odstrániť pomalý a v podstate neúčinný systém, ktorý fungoval na základe mechanizmov ustanovených v dohovore Rady Európy z roku 1959.

Prvé zlepšenie bolo dosiahnuté rozhodnutím Rady z roku 2005 o výmene informácií z registra trestov, najmä v súvislosti so skrátením lehôt na odovzdávanie informácií.

V roku 2007 dosiahla Rada politickú dohodu o rámcovom rozhodnutí, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby každý členský štát mohol čo najzodpovednejšie a najsprávnejšie reagovať na žiadosti o trestné záznamy svojich občanov.

Cieľom súčasnej iniciatívy nie je nahradiť základné zásady tohto rámcového rozhodnutia, ale doplniť ich. Súčasná iniciatíva je zameraná na vytvorenie počítačového systému na výmenu informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi, inými slovami, Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS).

Stále bude existovať 27 rôznych právnych systémov s vlastnými citlivými miestami v súdnej a sociálnej oblasti, cieľom je však vytvoriť spoločný základ a umožniť tak praktické využitie systému.

V tejto súvislosti a s cieľom zabezpečiť primeranú ochranu údajov sa opäť zreteľne objavuje naliehavá potreba prijať rámcové rozhodnutie o ochrane údajov v rámci tretieho piliera, na čo som opakovane vyzýval.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), písomne. (FR) Hlasoval som za správu o systéme ECRIS, pretože za touto nejasnou skratkou sa skrýva kľúčový prvok pri vytváraní siete vnútroštátnych registrov trestov.

Nemýľte sa, nechystáme sa vytvoriť senzačnú, centralizovanú databázu. Každý členský štát bude aj naďalej sústreďovať informácie o svojich občanoch. Každá vnútroštátna centrálna správa bude jediným orgánom, ktorý bude mať prístup k prepojeniu s ostatnými európskymi registrami.

Vnútroštátne súdne orgány tak nebudú mať priamy prístup k „európskemu registru trestov“. Budú musieť poslať žiadosť o informácie centrálnemu registru trestov vo svojej krajine, ktorý bude plniť úlohu sprostredkovateľa.

Európsky systém registrov doteraz nefungoval účinne. Samozrejme, že existoval pilotný projekt, ktorý sme začali v roku 2006. Na tomto projekte sa zúčastnilo Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko a Španielsko, ku ktorým sa na základe jeho úspechu následne pridali ostatné štáty.

Bolo tiež prijaté rozhodnutie týkajúce sa organizácie a medzi členskými štátmi bol vytvorený obsah výmeny informácií získaných z registrov trestov.

Chýbala nám však úprava, ktorá by sa týkala tohto elektronického prepojenia na technickej úrovni.

V súčasnosti sme to dosiahli prostredníctvom systému ECRIS, ktorý je dôkazom, že nové technológie uľahčujú každodenné fungovanie spravodlivosti v Únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písomne. (NL) Správa pána Romagnoliho si zaslúži našu podporu, pretože predstavuje skutočný pokrok v justičnej spolupráci medzi členskými štátmi. V minulosti sa vyskytlo príliš veľa prípadov, keď registre trestov nebezpečných páchateľov žijúcich v inom členskom štáte, než bola krajina ich pôvodu, neboli k dispozícii úradu verejného žalobcu. Najsmutnejším príkladom tohto postupu je prípad Fourniret v Belgicku.

Je to dobrá myšlienka, mať harmonizovaný európsky systém registrov trestov, samozrejme, za predpokladu, že budú zabezpečené základné práva každého občana. Sloboda prejavu, v niektorých členských štátoch vážne obmedzená zákonmi „proti rasizmu“, ktoré ukladajú trest odňatia slobody, môže v tejto súvislosti spôsobovať ťažkosti. Kriminalizácia prejavov názorov v Belgicku siaha napríklad oveľa ďalej než v krajinách, akými sú Taliansko a Spojené kráľovstvo, v ktorých sa sloboda prejavu v skutočnosti dodržiava.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Toto je konzultačný postup, ktorého cieľom je dosiahnuť dohodu o návrhu vytvoriť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), ktorý bude zahŕňať počítačovú výmenu informácií medzi členskými štátmi.

Komisia potvrdzuje, že hlavným cieľom je posilniť európsky priestor bezpečnosti a spravodlivosti a že informácie o predchádzajúcich rozsudkoch sa budú vymieňať medzi sudcami a štátnymi zástupcami, ako aj policajnými orgánmi.

Ako je uvedené, dosiahnutie cieľa predpokladá systematickú výmenu informácií medzi príslušnými úradmi členských štátov získaných z vnútroštátnych registrov trestov spôsobom, ktorý by zabezpečil ich vzájomnú zhodu a účinnosť tejto výmeny.

Sme presvedčení, že v prípade potreby sa presun informácií získaných z registrov trestov občanov jedného členského štátu do iného členského štátu musí uskutočniť na základe (bilaterálnej) spolupráce medzi príslušnými stranami. Avšak okrem iných otázok, ktorých možnosti a dôsledky by bolo potrebné posúdiť, správa ukladá členským štátom povinnosti v rámci prebratia problematiky spravodlivosti a vnútra podľa právnej úpravy Spoločenstva v rozsahu, ktorý prekračuje základ nami odporúčanej spolupráce medzi členskými štátmi.

Samozrejme, že uznávame nevyhnutnosť mechanizmov, ktoré umožňujú vzájomný presun informácií získaných z registrov trestov medzi členskými štátmi, ale musíme to posúdiť v každom jednotlivom prípade a v rámci spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. (FR) Správa nášho kolegu predstavuje skutočný pokrok v súvislosti s organizáciou a obsahom výmeny informácií získaných z registrov trestov medzi členskými štátmi.

Niet pochýb o tom, že sa niekde môžu nachádzať jednotlivci ako Fourniret, odporný pedofil, ktorý terorizoval ľudí vo Francúzsku a neskôr v Belgicku, lebo jeho register trestov nebol poslaný z jednej krajiny do druhej. Títo netvori, vrahovia, surovci a zlodeji sa nemôžu skryť pred spravodlivosťou za nedostatok transparentnosti v rôznych vnútroštátnych databázach.

Z týchto naliehavých dôvodov podporujeme vytvorenie Európskeho informačného systému registrov trestov, pokiaľ bude zabezpečovať základné slobody každej osobe. Konkrétne mám na mysli nevyhnutnú ochranu slobody prejavu a ideologické potrestanie trestného činu názoru, ktorý nie je v súlade s proeurópskymi dogmami a diktatúrou politickej korektnosti.

Elektronické prepojenie registrov trestov bude tiež vyžadovať, aby sme prijali nevyhnutné preventívne opatrenia, ako napríklad zabezpečenie neporušenosti a pravosti vymieňaných informácií a ich aktuálnosti. V súčasnosti sme v predbežnej fáze prijatia tohto mechanizmu. Musíme byť preto ostražití a opatrní.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. (PL) Hlasoval som za správu o návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2008/XX/SVV (KOM (2008) 0332 – C6 – 0216/2008 – 2008/0101(CNS)).

Pán spravodajca Romagnoli správne zdôraznil, že cieľom uvedeného návrhu je zaviesť už odsúhlasené zásady a poskytnúť vykonávacie opatrenia a nie ich opäť načrtnúť.

Je mimoriadne dôležité vytvoriť elektronickú komunikáciu s cieľom zefektívniť presun informácií v rámci Európskeho informačného systému registrov trestov. V súčasnosti trvá presun údajov príliš dlho. V dnešnom svete je to však na dosiahnutie úspechu nesmierne dôležité.

Nesmieme zabúdať na tieto ciele:

– mali by sme vynaložiť čo najväčšie úsilie a poskytnúť súdnym orgánom nástroje na výskum, aby sme zabezpečili úspech v plnej miere,

– na ochranu údajov je dôležitý systém S-TESTA zaručujúci bezpečnosť siete.

Bolo uvedené, že navrhovaný právny základ nie je vhodný. Toto tvrdenie vzbudzuje obavy a malo by sa overiť porovnaním s príslušnými zmluvami.

Na záver sa domnievam, že správa by mala byť prijatá a malo by sa vynaložiť úsilie s cieľom vykonať rozhodnutia v členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V čase nárastu cezhraničnej trestnej činnosti je spolupráca medzi členskými štátmi ešte dôležitejšia. Nemali by sme zabúdať ani na to, že trestnú činnosť, ktorá môže byť predmetom prísnych trestov v jednej krajine, možno posudzovať ako menší priestupok v inej krajine. Na tento poznatok by sme nemali zabúdať. Je tiež nevyhnutné dodržiavať požiadavky na ochranu údajov a podporovať práva obvinených a obetí. Zdá sa, že toto je zabezpečené v správe, ktorú máme pred sebou. Z toho dôvodu som za ňu hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože som presvedčený, že zohráva dôležitú úlohu pri zavedení európskeho informačného systému o súdnych registroch tým, že poskytuje technické a praktické prostriedky zabezpečujúce výmenu informácií medzi členskými štátmi.

Som však presvedčený, že správu, za ktorú som hlasoval, možno v budúcnosti vylepšiť (po dočasnom používaní administratívnej komunikačnej siete S-TESTA) používaním komunikačného systému Európskej justičnej siete z týchto dôvodov:

– prijatím správy pani Kaufmannovej Európsky parlament podporil vytvorenie modernej a bezpečnej telekomunikačnej siete pre Európsku justičnú sieť,

– informácie o súdnom registri predstavujú jednu z tém v rámci Európskej súdnej siete, ktorá pomáha presadzovať spravodlivosť v členských štátoch,

– používanie jednej komunikačnej siete povedie k veľkým úsporám,

– používanie jedinečného systému komunikácie právnej povahy umožní zainteresovaným stranám rýchly, bezpečný, jednotný a jednoduchý prístup k požadovaným informáciám.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písomne. Britskí konzervatívci hlasovali proti tomuto návrhu, pretože rozširuje možnosti vnútroštátnych úradov získavať informácie o registroch trestov bez riadneho preskúmania. Naďalej podporujeme medzivládnu spoluprácu v oblasti trestného súdnictva, ale nie automatické právo prístupu k týmto údajom.

 
  
  

Správa: Panzeri (A6-0365/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My švédski sociálni demokrati, sme sa rozhodli hlasovať za túto správu o boji proti nelegálnej práci (A6-0365/2008). Správa obsahuje mnoho dôležitých ustanovení vrátane tých, ktoré sa týkajú zodpovednosti hlavnej zmluvnej strany za nezrovnalosti zo strany subdodávateľov. Správa obsahuje aj námietku proti súčasnej snahe Súdneho dvora pri výklade smernice o vysielaní pracovníkov.

Správa je vcelku dobre spracovaná, ale radi by sme jasne vyjadrili svoje presvedčenie o tom, že daňová politika, a predovšetkým voľba úrovne zdanenia, je záležitosťou členských štátov. Nemali sme však možnosť hlasovať o týchto častiach správy oddelene.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za túto správu z vlastnej iniciatívy môjho talianskeho kolegu Piera Antonia Panzeriho o zintenzívnení boja proti nelegálnej práci zostavenej na základe oznámenia Európskej komisie. V správe odporúča posilniť boj proti tieňovému hospodárstvu, ktoré ohrozuje hospodárstvo ako celok, ponecháva pracovníkov bez akejkoľvek ochrany, poškodzuje spotrebiteľov, znižuje rozpočtový príjem a má za následok nespravodlivú hospodársku súťaž medzi podnikmi.

Je dôležité jasne rozlišovať medzi trestnými alebo nelegálnymi činnosťami a prácou, ktorá je legálna, ale nie je oznámená úradom, t. j. ktorá nepodlieha rôznym regulačným obmedzeniam, najmä platbe príspevkov na sociálne zabezpečenie a platbe daní. Prirodzene je potrebné zintenzívniť uskutočňovanie kontrol. Musíme však tiež pokračovať v znižovaní daňového zaťaženia pracovnej sily v súlade so situáciou v jednotlivých krajinách zlepšením stavu verejných financií. Je nevyhnutné zjednodušiť administratívnu zložitosť daňových systémov a systémov sociálneho zabezpečenia, ktorá môže viesť k nelegálnej práci predovšetkým medzi samostatne zárobkovo činnými osobami a malými podnikmi.

Nutne musíme preskúmať vytvorenie európskej platformy pre spoluprácu medzi inšpektormi práce a inými príslušnými orgánmi zodpovednými za monitorovanie a boj proti podvodom.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), písomne. Britskí konzervatívci podporujú opatrenia na zintenzívnenie boja proti nelegálnej práci, najmä niektoré opatrenia uvedené v správe, ktoré podnecujú k zníženiu daňového zaťaženia pracovnej sily zo strany členských štátov a ktoré napríklad obhajujú výhody legálneho zamestnania.

Niektoré opatrenia v správe však nemôžeme podporiť.

Tieto opatrenia zahŕňajú zriadenie platformy na úrovni Spoločenstva pre koordináciu inšpektorátov práce a pre preskúmanie smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov. Britskí konzervatívci sú presvedčení, že smernicu je potrebné uplatňovať dôslednejšie. Nevyžaduje si však právnu úpravu, ktorá by mohla spôsobiť zmätok pre zamestnávateľov a zamestnancov. Z toho dôvodu sa konzervatívci zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za správu o urýchlení boja proti nelegálnej práci, keďže nelegálna práca je vážnym problémom v celom Spoločenstve. Rozšírenie čierneho trhu práce je predovšetkým dôsledkom nadmerného zdaňovania a byrokracie a vedie k značnému zníženiu výnosov z daní a nepriamo k rozpočtovému deficitu.

Zamestnávanie pracovníkov bez dodržiavania nevyhnutných formálnych náležitostí navyše podporuje nespravodlivú hospodársku súťaž. Okrem zvýšenej pozornosti, ktorú by úrady mali venovať zníženiu daní na pracovnom trhu a obmedzeniu byrokracie, by som v tejto súvislosti zdôraznil nevyhnutnosť podpory tvorby nových pracovných miest a zavedenia flexibilných pravidiel pre dočasné a príležitostné pracovné miesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Dobre fungujúci pracovný trh si vyžaduje kvalitné právne predpisy a účinnú koordináciu sociálnych partnerov a príslušných úradov. Nelegálna práca je iba jedným z mnohých závažných problémov, ktorých riešenie musia sociálni partneri nájsť.

V správe pána Panzeriho sa nachádza množstvo dobrých úmyslov a v niektorých prípadoch dobre mienených rád o možnostiach jednotlivých členských štátov v súvislosti s usporiadaním pracovných trhov vo všeobecnosti a riešením konkrétnych problémov nelegálnej práce. Pán spravodajca okrem iného podporuje členské štáty, aby pokračovali v reformách daňového systému a systému sociálneho zabezpečenia a prijali spoločné opatrenia v boji proti nelegálnej práci. Pán spravodajca tiež navrhuje spoločný prístup k prisťahovalectvu v EÚ, a to, že „akákoľvek reforma hospodárskej politiky, daňového systému a systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov členskými štátmi by mala byť integrovaná a mala by zohľadňovať hlavné príčiny nelegálnej práce“.

Strana Júnový zoznam považuje politiku pracovného trhu za vnútroštátnu záležitosť, a preto sme veľmi znepokojení zo spôsobu, akým sa EÚ opakovane snaží zvýšiť svoj vplyv v týchto otázkach na úkor samourčenia jednotlivých členských štátov. Z tohto dôvodu hlasovala strana Júnový zoznam proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Nelegálna práca je zložitý a mnohostranný jav. Má hospodárske, sociálne, inštitucionálne a dokonca kultúrne rozmery a poškodzuje mnohé subjekty. Národný rozpočet stráca príjem, ktorý, samozrejme, potrebuje na pokrytie svojich výdavkov. Pokiaľ ide o samotných pracovníkov tieňového hospodárstva, často sú im upierané práva, na ktoré majú zamestnanci nárok. Okrem toho sú títo pracovníci vystavení zdravotným a bezpečnostným rizikám a majú málo príležitostí na profesionálny rozvoj.

Nelegálna práca spôsobuje ťažkosti aj v rámci vnútorného trhu. Škodí jeho fungovaniu. Dôvody nelegálnej práce sú v členských štátoch rôzne a opatrenia prijímané v rámci boja proti nej sa preto musia v závislosti od nich líšiť. Súhlasím s hlavnými opatreniami v správe, pričom úsilie v boji proti tomuto javu by sa malo zintenzívňovať. Preto som podporila správu pána Panzeriho.

Rada by som však jasne uviedla, že nie som presvedčená o tom, že navrhované preskúmanie ustanovení smernice v súvislosti s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora sa ukáže ako účinný nástroj v boji proti nelegálnej práci. Budem vytrvalo odmietať výzvy na zmenu a doplnenie ustanovení smernice o vysielaní pracovníkoch.

Som presvedčená, že v súvislosti s bojom proti nelegálnej práci, ktorý sa týka vysielania pracovníkov, spočívajú všetky potrebné opatrenia v posilnení administratívnej spolupráce a výmene informácií medzi členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. (SV) Domnievame sa, že musíme prijať účinné opatrenia s cieľom zastaviť nelegálnu prácu.

Nemôžeme však pripustiť to, aby napríklad spoločná prisťahovalecká politika bola súčasťou riešenia problému nelegálnej práce. Preto sme sa zdržali konečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Nelegálna práca je jav, ktorý sa týka všetkých členských štátov EÚ. Nelegálna práca sa najčastejšie vyskytuje v zamestnaní, ktoré je náročné na pracovnú silu a často slabo platené a v ktorom príslušní pracovníci nemajú výhodu istoty zamestnania, sociálnych dávok alebo práv zamestnancov. EÚ a jej členské štáty musia prijať opatrenie s cieľom znížiť úroveň nelegálnej práce a v súlade s tým som hlasoval za správu pána Panzeriho.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. (FR) Je nevyhnutné bojovať proti nelegálnej práci najmä vtedy, ak sa táto rakovina hospodárstva šíri, a tým brzdí náš rast a narúša hospodársku súťaž na vnútornom trhu prostredníctvom sociálneho dumpingu. Prvými obeťami tohto tieňového hospodárstva sú legálni zamestnanci, občania členských štátov, ktorých legitímne hospodárske a sociálne práva sú ohrozené.

Mohli by sme uvítať túto správu za to, čo odsudzuje. Nanešťastie, je to ďalšia príležitosť pre týchto neústupných proeurópanov, aby využili túto možnosť rozsiahleho hospodárskeho prisťahovalectva ako sociálnu páku. Podľa ich názoru je prisťahovalectvo v núdzových situáciách dôvodom narušeného európskeho hospodárstva a narušeného demografického vývoja. Táto výzva na nahradenie prisťahovalectva nelegálnej pracovnej sily „legálnym“ prisťahovalectvom je prejavom neodôvodneného pokrytectva. Okrem toho nemá tento krok hospodársky, sociálny ani spoločenský význam.

Francúzsko a Európa nemusia otvárať viac „ciest pre legálne prisťahovalectvo“, ak nedokážu zastaviť ani nelegálne prisťahovalectvo. Aby sme podporili rast a znovu získali kontrolu nad vnútorným trhom, musíme obnoviť dôveru občanov pomocou politiky zameranej na rodinu a pôrodnosť prostredníctvom kvalitnejšieho vzdelávania a usmerňovania mladých ľudí a nezamestnaných a nakoniec prostredníctvom zásady preferencie a ochrany Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písomne. (NL) Zdržala som sa hlasovania o správe pána Panzeriho o zintenzívnení boja proti nelegálnej práci. Aj napriek tomu, že správa obsahuje niektoré kvalitné opatrenia, som presvedčená, že na európsky pracovný trh opäť urýchlene zavedie prvky „flexiistoty“. Flexiistota bude znamenať väčšiu flexibilitu pre zamestnávateľov a nižšiu úroveň zabezpečenia pre pracovníkov. S tým nemôžem súhlasiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písomne. V správe je niekoľko sporných momentov vrátane podpory netypických pracovných zmlúv a „flexiistoty“, čo môže oslabiť zmluvy o stabilnom zamestnaní. Rovnako problematická je aj skutočnosť, že správa je zostavená v rámci mimoriadne nekvalitnej lisabonskej stratégie.

Rozpory sa objavujú aj v súvislosti s vyjadreniami o vysielaných pracovníkoch v rôznych jazykových verziách.

Napriek týmto problémom správa obsahuje dostatočné množstvo pozitívnych prvkov na to, aby som ju podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Približne 20 % práce v Európe predstavuje nelegálna práca. Uvedený stav oslabuje náš systém sociálneho zabezpečenia. Tento návrh pripúšťa, že trh je do istej miery narušený a že tento stav spôsobuje nespravodlivú hospodársku súťaž. Podporujeme opatrenia proti nelegálnej práci, ale musíme sa zdržať hlasovania, pretože tento návrh má vážne nedostatky. Nanešťastie, vychádza z neoliberálnej predstavy, ktorá stavia pracovníkov proti sebe. Boj proti nelegálnej práci sa využíva ako ospravedlnenie s cieľom podporiť väčšiu flexibilitu pracovnej sily. Táto situácia stavia Európanov do horšej pozície na pracovnom trhu, pretože sú nútení súťažiť s lacnou pracovnou silou z iných miest.

Rozšírenie EÚ v rokoch 2004 a 2007 má ďalekosiahle dôsledky. Rozdiely v úrovni blahobytu v rámci EÚ sa značne zvýšili, pretože v mnohých nových členských štátoch skrachovali v minulosti úspešné priemyselné odvetvia. Tieto krajiny v súčasnosti najmä dovážajú tovar a vyvážajú pracovnú silu. Obyvatelia Poľska a Rumunska cestujú do iných krajín, aby pracovali v neprijateľných podmienkach a za mzdy, ktoré nie sú v týchto krajinách povolené. Ich nízke mzdy sa následne využívajú na znižovanie miezd iných pracovníkov. Európa sa nemôže ďalej zjednocovať, ak máme rozdielne úrovne príjmov v rámci EÚ a tieto rozdiely sa využívajú v rámci hospodárskej súťaže.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasujem za správu pána Panzeriho o zintenzívnení boja proti nelegálnej práci.

Som presvedčený, že v súčasnosti je nevyhnutnejšie než kedykoľvek predtým bojovať proti šíreniu javu, ktorý bráni spravodlivej hospodárskej súťaži medzi podnikmi a jednotlivými oblasťami, spôsobuje administratívne ťažkosti a má výrazne nepriaznivý vplyv na legálne zamestnaných pracovníkov. Súhlasím s potrebou vynaložiť dôkladné a spoločné úsilie na boj proti tomuto javu prostredníctvom preventívnych opatrení, podnetov a zvýšeného zmyslu pre zodpovednosť, ako aj prostredníctvom represívnych opatrení uskutočnených pomocou účinného dohľadu a primeraných sankcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Musíme vykonať viac, aby sme pomohli tým pracovníkom, na ktorých má vplyv využívanie nelegálnej práce. Ich zdravie a bezpečnosť sú ohrozené bezohľadnými zamestnávateľmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasujeme proti správe, pretože jej základným cieľom je pokračovať v drastickom zneužívaní pracovníkov. Nezaoberá sa problémom nelegálnej práce z hľadiska záujmov pracovníkov. Práve naopak. Vychádza z potreby zachovať ziskovosť kapitálu a posilniť konkurencieschopnosť monopolov EÚ v rámci lisabonskej stratégie. Z tohto dôvodu ponúka namiesto opatrení v podobe inšpekcií a sankcií pre zamestnávateľov podnety pre kapitál, ako napríklad „znižovanie mimomzdových nákladov“. Tento krok vedie k obmedzeniu alebo k zrušeniu povinnosti platiť príspevky na sociálne zabezpečenie. Týka sa to aj daňových úľav, znižuje sa aj finančná záťaž podnikov a zavádzajú sa neoficiálne pracovné zmluvy.

Tieto opatrenia nielenže neriešia tento problém nelegálnej práce, ale poskytujú kapitálu úplnú beztrestnosť. Uvedené opatrenia tak vyvolajú nárast tohto spôsobu zamestnávania, takže pracovná sila, sociálne práva a právo na sociálne zabezpečenie budú porušované a robotnícka trieda bude ešte viac zneužívaná.

Pracujúci nemôžu očakávať žiadne riešenie v ich prospech v mene EÚ, Európskeho parlamentu ani politických zamestnancov plutokracie.

Cieľom zápasu pracovníkov prostredníctvom robotníckeho hnutia je zvrátiť neľudovú politiku EÚ a buržoáznych vlád členských štátov. Toto úsilie vyvolá radikálne zmeny v mocenských štruktúrach a zabezpečí, aby bolo bohatstvo vytvárané pracovníkmi použité v prospech ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. (PL) Nelegálna práca sa stala v Európskej únii rozšíreným javom. V Dánsku napríklad až 18 % obyvateľov vykonáva prácu tohto druhu alebo sa s touto prácou stretlo.

Veľmi často sa stáva, že zamestnanec nedostane za výkon tejto práce žiadnu pokutu. Vo všeobecnosti je potrestaný zamestnávateľ. V najlepšom prípade zamestnanec dostane pokutu, ktorá je stále nižšia než pokuta, ktorú zaplatí zamestnávateľ. Z teoretického hľadiska neposkytuje nelegálna práca dôvody pre vyhostenie osoby do krajiny jej pôvodu. Niektoré krajiny, ako napríklad Belgicko a Dánsko, však naznačujú, že tento postup možno v niektorých prípadoch uplatňovať, napríklad pri očividnom a neustálom porušovaní zákona.

Európska únia by mala vyvinúť všetko úsilie, aby uspela v boji proti tomuto javu. Najúčinnejší prístup spočíva v znížení daní a odstránení administratívnych prekážok na legálnom trhu práce, aby sa nelegálna práca nakoniec stala nevýnosnou pre obidve strany.

 
  
  

Správa: Zimmer (A6-0364/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My švédski sociálni demokrati sme hlasovali za túto správu o dôležitom úsilí v boji proti sociálnemu vylúčeniu. Radi by sme však objasnili svoje stanovisko k otázkam o minimálnych mzdách. Zastávame názor, že počet pracujúcich, ktorí žijú v Európe v chudobe, sa musí znížiť. Všetci pracujúci v Európe musia mať zabezpečený primeraný príjem. Členské štáty, ktoré to chcú dosiahnuť prostredníctvom stanovených minimálnych miezd, tak môžu urobiť. Je tiež zrejmé, že členské štáty, ktoré ponechali stanovenie miezd na sociálnych partneroch, v tom musia pokračovať.

Porovnávajú sa rôzne modely pracovného trhu a spôsoby, akými zabezpečujú pracovníkom primerané mzdy v rámci lisabonskej stratégie. Je dôležité, aby si členské štáty takto navzájom vymieňali skúsenosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za správu svojej nemeckej kolegyne Gabriele Zimmerovej o podpore sociálneho začlenenia a boji proti chudobe, najmä detskej chudobe, v Európskej únii. Značná časť obyvateľov Únie je stále sociálne vylúčená: 16 % obyvateľov je ohrozených príjmovou chudobou, jedna pätina žije v bytových podmienkach nedosahujúcich potrebný štandard, 10 % žije v domácnostiach, kde nikto nepracuje, úroveň dlhodobej nezamestnanosti dosahuje takmer 4 % a podiel tých, ktorí predčasne končia školskú dochádzku, dosahuje viac než 15 %. Ďalším, čoraz dôležitejším aspektom sociálneho vylúčenia je nedostatočný prístup k informačným technológiám.

Podobne ako drvivá väčšina mojich kolegov poslancov vítam prístup Komisie k aktívnemu sociálnemu začleňovaniu, ktoré musí umožniť ľuďom viesť dôstojný život a zúčastňovať sa na fungovaní spoločnosti a na pracovnom trhu. Podporujem výzvu členských štátov zameranú na vymedzenie systémov minimálnych príjmov s cieľom podporiť sociálne začleňovanie a systémy, ktorých cieľom je dostať ľudí z chudoby a umožniť im viesť dôstojný život.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LV) Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je hlavnou otázkou programu Európskej únie a členských štátov. Po začatí uplatňovania lisabonskej stratégie v marci 2000, nariadila Rada členským štátom a Európskej komisii, aby prijali opatrenia s cieľom výrazne znížiť chudobu a aby ju do roku 2010 úplne odstránili. Členské štáty preukázali odhodlanie prostredníctvom svojich mnohých opatrení na úrovni EÚ a na národnej úrovni. Boj proti chudobe a snaha o opätovné začlenenie ľudí odmietnutých na pracovnom trhu zostáva však aj naďalej veľkou úlohou pre rozšírenú Európsku úniu. Ak budeme pokračovať v plytvaní ľudským kapitálom, ktorý je naším najvzácnejším zdrojom, nebudeme môcť dosiahnuť ciele revidovanej lisabonskej stratégie.

Väčšina členských štátov plní politiku sociálnej starostlivosti, ako aj aktivačnú politiku s cieľom opätovne začleniť ľudí, ktorí boli vytlačení z trhu práce. Stále však existuje veľká skupina ľudí, ktorí majú malú šancu nájsť si zamestnanie a ktorí sú tak ohrození sociálnym vylúčením a životom pod hranicou chudoby. Systémy minimálnych príjmov sú jediným spôsobom, aby sa tí, ktorí sú najviac vzdialení trhu práce, vyhli krutej chudobe. Popri plnení týchto životne dôležitých funkcií by mali systémy minimálnych príjmov viesť k podpore integrácie na trhu práce pre tých, ktorí sú schopní pracovať. Hlavnou úlohou je preto zaručiť, aby politika sociálnej starostlivosti pomáhala účinne zabezpečovať mobilizáciu tých, ktorí sú schopní pracovať, ako aj dosahovať dlhodobý cieľ spočívajúci v zabezpečovaní prijateľného životného štýlu pre tých, ktorí sú a zostanú mimo pracovného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), písomne. Britskí konzervatívci súhlasia s podporou sociálneho začleňovania a boja proti chudobe. Aj napriek tomu, že správa obsahuje niektoré pozitívne prvky a upozorňuje na nepríjemnú situáciu niektorých skupín v spoločnosti, nemôžeme podporiť iné odseky, v ktorých sa uvádza napríklad zavedenie minimálnej mzdy v celej EÚ. Mnoho krajín v EÚ má stanovenú minimálnu mzdu, ale britskí konzervatívci sa domnievajú, že rozhodnutie je záležitosťou členských štátov.

Správa tiež obsahuje niekoľko negatívnych odkazov na prácu na čiastočný úväzok, o ktorých sa delegácia domnieva, že v žiadnom prípade nezodpovedajú stavu v Spojenom kráľovstve. Z týchto dôvodov sa konzervatívci zdržali hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. (SV) Rozhodli sme sa hlasovať proti správe o podpore sociálneho začlenenia a boji proti chudobe v EÚ, pretože mnoho návrhov sa týka oblastí, ktorými by sa bolo potrebné zaoberať na národnej úrovni. Obsah časti o zdravotnej starostlivosti je primárne národnou zodpovednosťou, rovnako ako je ňou zásadne aj osobitný obsah politiky pracovného trhu. Tieto dve oblasti sú najlepšie riešené na národnej úrovni, bližšie k občanom. Opatrenia, ako napríklad minimálne mzdy, sú tiež v rozpore s cieľom správy, pretože vytvárajú rôzne prekážky v boji proti sociálnemu vylúčeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Uvedomujeme si, že percento pracujúcich, ktorí žijú v chudobe, sa zvyšuje v dôsledku rastu neistých a nedostatočne platených pracovných miest. Táto otázka by preto mala byť stredobodom záujmu tých, ktorí sú zodpovední za fungovanie Európskej únie. Plat vo všeobecnosti, no hlavne minimálne mzdy, bez ohľadu na to, či sú stanovené zákonom, alebo v rámci kolektívnej dohody, musia zabezpečovať dôstojnú životnú úroveň.

Je dôležité, aby táto správa bola prijatá, ale je poľutovaniahodné, že väčšina neumožnila rozpravu o tejto správe na plenárnom zasadnutí. Podpora sociálneho začleňovania a podpora boja proti chudobe, predovšetkým chudobe detí v EÚ, sú nepríjemné otázky za predpokladu, že nechceme byť konfrontovaní s faktami. Tvrdí sa, že 20 miliónov ľudí v EÚ, najmä ženy, alebo približne 6 % celkovej populácie sú pracujúci, ktorí žijú v chudobe, a že 36 % aktívneho obyvateľstva hrozí, že budú patriť do tejto kategórie. Okrem rôznych odporúčaní v správe Európsky parlament naliehavo žiada členské štáty, aby znížili úroveň detskej chudoby do roku 2012 o 50 % a dohodli sa na celoeurópskom záväzku odstrániť do roku 2015 jav detí ulice.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), písomne. (RO) Chválim správu za kvalitné spracovanie faktorov na podporu procesu aktívneho sociálneho začleňovania, a preto som hlasoval za text, ktorý je predmetom rozpravy. S cieľom zefektívniť toto začlenenie by som vám rád pripomenul niektoré otázky, ktoré považujem za vhodné z hľadiska vzdelávacieho procesu. Domnievam sa, že mladým ľuďom by malo byť poskytované mimoriadne stabilné vzdelávanie uskutočňované organizovanou a súvislou metódou sociálneho a profesionálneho rozvoja.

Som presvedčený, že v rámci EÚ – 27 potrebujeme jednotný prístup k vzdelávacím systémom, ale potrebujeme sa tiež sústrediť na uznávanie diplomov, osvedčení o odbornej spôsobilosti a jazykové vzdelávanie s cieľom odstrániť komunikačné bariéry v rámci Európy. Uvítal by som aj zavedenie súvislej metódy monitorovania budúcich absolventov a ich praktického vzdelávania z dôvodu ich začlenenia do trhu práce prostredníctvom úradov práce organizovaného podľa regionálnych kritérií a nielen podľa národných kritérií s cieľom podporovať vyššiu dynamiku zamestnávania v rámci EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Táto správa o chudobe v Európe je dôkazom ohromného neúspechu politík uplatňovaných Európskou úniou a ďalším znázornením nedostatku zmyslu pre realitu v tomto Parlamente.

Viac než 80 miliónov ľudí v Európe je „vystavených riziku chudoby“, aby som použil výraz zo správy. Viac než 100 miliónov Európanov žije v bytových podmienkach nedosahujúcich štandard a viac než 30 miliónov pracovníkov dostáva mimoriadne nízke mzdy. Tento číselný údaj je v skutočnosti omnoho vyšší, keďže iba vo Francúzsku je 7 miliónov pracovníkov považovaných za chudobných.

Rád by som sa sústredil na posledné uvedené hľadisko. Pani spravodajkyňa navrhuje stanoviť minimálne mzdy a dostatočnú úroveň príjmov s cieľom zabrániť sociálnemu vylúčeniu. Aký zmysel má však tento krok v Európe, v ktorej sa zároveň podporuje rozsiahle prisťahovalectvo nízkonákladovej pracovnej sily? Aký zmysel má tento krok v Európe, ktorá umožňuje sociálny dumping medzi svojimi členskými štátmi, ako na to upozorňujú škandalózne rozhodnutia Súdneho dvora v prípadoch Viking a Laval? Aký zmysel má tento krok v Európe, ktorá obetuje svojich pracovníkov z dôvodu režimu voľného obchodu na celosvetovej úrovni? Je cieľom prispievať k zahanbujúco nízkym mzdám z verejných zdrojov a umožniť ich zachovanie?

Opäť sme raz svedkami obmedzení systému, ktorý nám vnucujete 50 rokov. Nastal čas na zmenu!

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Je poburujúce, že detská chudoba je aj v Európe 21. storočia takou naliehavou otázkou. V mojej krajine, Škótsku, ktoré má bohaté prírodné zdroje, máme nedôstojnú úroveň detskej chudoby, zatiaľ čo vláda Spojeného kráľovstva v Londýne naďalej uskutočňuje také neúsporné a neľudské projekty, akým je obnovenie systému riadenej strely Trident. Škótska vláda sa však, našťastie, zaviazala využiť svoje súčasné právomoci na boj proti detskej chudobe. Škótsky tajomník ministerstva školstva iba minulý týždeň oznámil zavedenie programu na bezplatné poskytovanie školských jedál počas prvých troch rokov školskej dochádzky. V súčasnej hospodárskej situácii je to vítaný krok. Tento krok pomôže v boji proti detskej chudobe. Ak nezávislé Škótsko získa úplnú kontrolu nad svojimi finančnými prostriedkami, bude možné dosiahnuť oveľa viac.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), písomne. (DE) Hlasoval som za správu pani Zimmerovej o boji proti chudobe. Politici musia prijať rázne opatrenia s cieľom znížiť úroveň chudoby a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu. Niekomu, kto žije z neprimerane nízkych sociálnych príspevkov, pracuje v neistom pracovnoprávnom vzťahu alebo vyrastá v rodine s dlhodobou tradíciou chudoby, pekné slová nestačia. Primeraná sociálna ochrana, vzdelávanie a odborné vzdelávanie od raného veku, ako aj motivácia jednotlivca k tomu, aby sa vlastným úsilím dostal z večného kruhu chudoby, zohrávajú životne dôležitú úlohu.

Je preto veľmi poľutovaniahodné, že už nie je možné predložiť na plenárnom zasadnutí pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k správe z vlastnej iniciatívy. Skupina PPE-DE odmieta odsek 5 a odseky 10 až 17, ktoré sa venujú otázke minimálnych miezd. Odmietame stanovenie podmienok v rámci celej EÚ: partneri v rámci kolektívneho rokovania by mali byť schopní prijímať svoje rozhodnutia autonómne. Samozrejme, že si neželáme žiadnych chudobných pracujúcich, inými slovami, ľudí, ktorí pracujú veľmi ťažko za mimoriadne nízky plat. Spravodlivosť je základným prvkom sociálneho trhového hospodárstva a spravodlivý postoj je potrebný aj v otázke platov. Odvodenie nároku na minimálnu mzdu však nemôžeme podporiť.

Predmetom návrhu je aj horizontálna smernica o nediskriminácii, ktorú moja skupina jednohlasne odmieta. Okrem toho by sme radi uprednostnili stručnejšiu správu. Keďže ciele a opatrenia sú správne, najmä pokiaľ ide o zníženie chudoby v rámci celej EÚ, väčšina skupiny, ktorú zastupujem, môže hlasovať za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Boj proti chudobe je prioritou v každej demokratickej spoločnosti, ktorá má svoje základy v ľudskej dôstojnosti a v účasti všetkých občanov na rozvoji takejto spoločnosti. Opatrenia prijaté do tejto chvíle ešte nedospeli k želaným výsledkom prudkého zníženia sociálneho vylúčenia a chudoby. Chýba nám globálny prístup k problému globálneho rozsahu, ktorého zložitosť má vážne sociálne a hospodárske dôsledky pre spoločnosť ako celok.

Podpora hospodárskeho rastu ako prvoradého cieľa pre prosperujúcu, spravodlivú a environmentálne udržateľnú budúcnosť Európy si vyžaduje podporu príjmov s cieľom zabrániť sociálnemu vylúčeniu, prepojenie so začleňujúcimi trhmi práce, lepší prístup ku kvalitným službám a aktívnu účasť všetkých občanov. Nemôžeme si dovoliť, aby 16 % európskej populácie bolo ohrozených chudobou, aby každý piaty Európan žil v bytových podmienkach nedosahujúcich štandard alebo aby každý desiaty žil v rodine, v ktorej nikto nepracuje. Toto sú dôvody nášho neustáleho boja proti chudobe, utrpeniu, ktoré ohrozuje každého a zabraňuje budúcemu zdravému rastu našich spoločností.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Zimmerovej o podpore sociálneho začlenenia a boji proti chudobe, vrátane detskej chudoby, v Európskej únii.

Je zrejmé, že bude potrebné vynaložiť ešte značné úsilie v rámci Európskej únie s cieľom zabezpečiť, aby bolo začlenenie, o ktorom tak často diskutujeme, skutočné a účinné. Ciele odstránenia chudoby, rozvoja pracovných trhov, ktoré podporujú sociálne začleňovanie, zabezpečenie prístupu k vysokokvalitným službám pre všetkých občanov, ako aj dostatočného príjmu s cieľom zaručiť slušnú životnú úroveň, ako to uviedla pani Zimmerová vo svojej správe, by, samozrejme, bolo potrebné schváliť a vyžadujú si našu plnú pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Správa pani Gabriele Zimmerovej je typickým príkladom toho, čo sa stane, ak zvolená téma nie je vymedzená dostatočne jasne. Nepochybne obsahuje množstvo rozumných návrhov o dôležitosti primeraného fiškálneho tlaku, no zároveň aj zvláštne vyhlásenia o dôležitosti miezd občanov a minimálnych miezd stanovených EÚ. Bez ohľadu na váš názor na obsah správy, pričom v posledných dvoch prípadoch je moje stanovisko rozhodne záporné, môžete vidieť, že toto nie sú oblasti, v ktorých EÚ má alebo by mala mať právomoci. Vzhľadom na to, že politický obsah ani politická úroveň nie sú v súlade s mojím základným presvedčením liberála a člena Liberálnej strany Švédska, strany Folkpartiet, hlasoval som preto s cieľom zamietnuť návrh aj napriek tomu, že správa obsahuje niekoľko pripomienok, ktoré si zaslúžia pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Boj proti chudobe v EÚ je nevyhnutný na vytvorenie rovnoprávnejšej spoločnosti. Každé piate dieťa v EÚ žije na pokraji chudoby a pritom sme jedno z najbohatších miest na svete. Musíme pracovať spoločne, aby sme našli riešenie toho, ako odstrániť detskú chudobu v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. (PL) V roku 2006 bolo chudobou ohrozených 19 % detí v porovnaní so 16 % celkovej populácie. Z celkového počtu 78 miliónov ľudí, ktorí žijú na našom kontinente v chudobe, je 19 miliónov detí.

Rád by som uviedol len niektoré z mnohých príčin chudoby. Medzi tieto príčiny patrí nedostatočný príjem, neuspokojivý prístup k základným službám, obmedzené možnosti rozvoja a rozdiely v účinnosti všeobecných a cielených politických opatrení.

Politické opatrenia zamerané na podporu rodín s deťmi umožňujú boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktoré postihujú slobodných rodičov. Tieto opatrenia by mali umožniť aj boj proti hrozbe uvedených problémov. Z toho dôvodu som presvedčený, že Únia by nemala šetriť úsilím vynaloženým v tejto oblasti.

 
  
  

Správa: Zaleski (A6-0337/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za správu svojho váženého poľského kolegu a priateľa Zbigniewa Zaleskeho zameranú na schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou v súvislosti so zachovaním záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami obsiahnutých v dohode o partnerstve a spolupráci, ktorá bola podpísaná v roku 1994 v Luxemburgu a vstúpila do platnosti 1. marca 1998. Tieto služby sú súčasťou záväzkov Ukrajiny v rámci jej vstupu do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) s výnimkou medzinárodnej námornej prepravy, ktorá je aj naďalej predmetom bilaterálnej dohody.

Súhlasím s pánom spravodajcom v tom, že oblasť služieb je základom pre hospodárstvo EÚ a Ukrajiny. Vítam všetko úsilie, ktoré Európska únia vynakladá na podporu snahy Ukrajiny stať sa členom Svetovej obchodnej organizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Strana Júnový zoznam súhlasí s rozšírením obchodu a prehĺbením hospodárskych vzťahov s Ukrajinou. Predtým sme hlasovali za vypracovanie dohody o spolupráci s Ukrajinou (správa pána Broka A6-0023/2004).

Správa pána Zaleskeho vychádza z návrhu Komisie, ktorého cieľom je obnoviť iba niektoré ustanovenia dohody o spolupráci s Ukrajinou po jej vstupe do WTO. Správa však obsahuje intervenčné ambície a ďalekosiahle návrhy o spôsoboch kontroly vývoja niektorých oblastí politiky na Ukrajine zo strany EÚ vrátane energetickej politiky, finančnej politiky, politiky v oblasti telekomunikácií, vodohospodárstva, cestovného ruchu a vzdelávania.

Vzhľadom na to, že strana Júnový zoznam je rozhodne proti ambíciám EÚ v oblasti zahraničnej politiky, rozhodli sme sa hlasovať proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Dôvodová správa priložená k tejto správe vynikla v tom, že poukázala na skutočný stav vecí a stala sa tak dôvodom nášho hlasovania proti uvedenej správe.

Pán spravodajca potvrdzuje, že vstup Ukrajiny do WTO by vydláždil „cestu na vytvorenie komplexnej zóny voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou vrátane ďalších záväzkov v oblasti obchodu so službami“, a potvrdzuje to, že na dosiahnutie tohto cieľa „musí Ukrajina uskutočniť domáce reformy a viesť ambiciózne rokovania s EÚ“.

Na základe tohto predpokladu uvádza pán spravodajca niekoľko príkladov:

– „urýchliť ďalšiu integráciu ukrajinskej dopravnej infraštruktúry, najmä prístavov a vodných ciest, do európskej dopravnej siete“;

– „plnohodnotne začleniť Ukrajinu do jednotného európskeho neba, čo by mohlo priniesť určitú liberalizáciu činností súvisiacich s letectvom vrátane letísk“;

– „trvá na tom, že riadne fungujúci trh s energiou a efektívna politika prepravy ropy a plynu sú nevyhnutnými predpokladmi plného začlenenia Ukrajiny do energetického systému EÚ“;

– „uzatvorenie dohody o voľnom obchode umožňuje odstrániť nielen obmedzenia pohybu kapitálu, ale aj obmedzenia v oblasti finančných služieb“.

Myslím, že netreba viac slov...

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasujem za správu pána Zaleskeho o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou v súvislosti so zachovaním záväzkov týkajúcich sa obchodu so službami obsiahnutých v dohode o partnerstve a spolupráci, pokiaľ ide o slobodu poskytovania služieb medzinárodnej námornej dopravy na ich vnútrozemských vodných cestách.

Súhlasím s pánom Zaleskim v tom, že rast obchodu medzi EÚ a Ukrajinou má obrovský potenciál, najmä pokiaľ ide o obchod so službami. Som presvedčený, že táto správa je v plnom súlade s európskou susedskou politikou, ktorej súčasťou je Ukrajina od roku 2004, a som presvedčený aj o tom, že v sektore služieb môže byť táto politika najužitočnejšia v súvislosti s hospodárskymi výhodami pre obidve strany.

 
  
  

IASCF: Revízia stanov – verejná zodpovednosť a zloženie IASB – návrhy na zmenu (B6-0450/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za uznesenie predložené Výborom pre hospodárske a menové veci o reforme IASB (Rady pre medzinárodné účtovné štandardy) v rámci rozpravy, ktorá sa uskutočnila po ústnej otázke predloženej v rámci konzultácie s Nadáciou výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (IASCF).

Je dôležité, aby sme nezabúdali, že Európska únia prostredníctvom postupu výboru a v rámci práva Spoločenstva mení medzinárodné účtovné štandardy vytvorené IASB. Aj napriek tomuto postupu prijímania Spoločenstva je nevyhnutné zabezpečiť, aby IASB fungovala správne a aby vytvorenie monitorovacej skupiny bolo pozitívnym krokom. Táto monitorovacia skupina by mala odrážať rovnováhu najvýznamnejších menových oblastí sveta, kultúrnu rôznorodosť a záujmy rozvinutých a rozvíjajúcich sa hospodárstiev, rovnako ako aj medzinárodných inštitúcií, ktoré musia plniť požiadavky a majú voči verejným orgánom zodpovednosť.

Monitorovacia skupina musí zohrávať aktívnu úlohu v oblasti podpory transparentnosti finančného výkazníctva a rozvoja a účinného fungovania kapitálových trhov, ako aj zamedzovania procyklickým účinkom a zabezpečovania stability finančného trhu a predchádzania systémovým rizikám.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. Hlasoval som za túto správu, o ktorej v tejto chvíli náležite rokujeme vo výbore a na pôde Európskeho parlamentu.

Je nesmierne dôležité, aby sme mali dôsledný monitorovací orgán zostavený z inštitúcií, ktoré podliehajú voleným orgánom.

V tejto chvíli dúfam, že transparentnosť rozhodnutí je považovaná za rovnako dôležitú ako rozhodnutia samotné.

 
  
  

Situácia v Bielorusku (RC B6-0527/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2008 predložené šiestimi politickými skupinami vrátane skupiny PPE-DE, o situácii v Bielorusku po parlamentných voľbách z 28. septembra 2008. Vyhlásenia prezidenta Alexandra Lukašenka v nás vzbudzujú nádej: 10. júla 2008 verejne vyzval na otvorené a demokratické voľby a opakovane túto výzvu zdôraznil na televíznej obrazovke 29. augusta 2008. Zároveň sľúbil, že voľby budú mať úplne nový charakter, pokiaľ ide o ich spravodlivosť. Je neprijateľné, aby napriek niekoľkým menším zlepšeniam voľby z 28. septembra 2008 nesplnili medzinárodne uznávané demokratické štandardy potvrdené volebnou pozorovateľskou misiou OBSE. Posledný diktátor v Európe z obavy pred demokraciou premrhal možnosť pripojiť sa k pozoruhodnému a veľkolepému historickému vývoju, ktorého svedkami sme boli od pádu Berlínskeho múru v roku 1989 a od pádu komunizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Strana Júnový zoznam považuje EÚ za úniu hodnôt, a preto by mala zohrávať úlohu pri podpore demokracie a ľudských práv vo svojom susedstve. Týka sa to aj Bieloruska.

Nezdá sa, že parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnili v septembri v Bielorusku, splnili medzinárodné štandardy. Tento poznatok zdôraznili aj zahraniční pozorovatelia. Pre Bielorusko, ako aj pre región a celú Európu je veľmi poľutovaniahodné, že voľby neboli transparentné a demokratické.

Uznesenie však obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré by nemali byť zahrnuté. Európsky parlament napríklad vyzýva Bielorusko, aby zrušilo postup predbežného hlasovania. Je možno pravdou, že pri tomto druhu volieb dochádza k istým volebným podvodom, ale my sa stále domnievame, že záleží na rozhodnutí suverénneho štátu, akým spôsobom voľby prebehnú, pokiaľ budú demokratické. Aj predstavy v súvislosti s vízami považujeme za vnútroštátnu záležitosť. Každý suverénny štát sa môže rozhodnúť, komu povolí zdržiavať sa na svojom území.

Napriek uvedeným námietkam sme hlasovali za uznesenie, pretože sme presvedčení, že je dôležité zdôrazniť dôležitosť toho, aby sa Bielorusko stalo demokratickou krajinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Neočakávajte, že už po entý raz budeme maskovať vaše prejavy pokrytectva a nehanebného zasahovania.

Okrem iných aspektov, ktoré je potrebné spomenúť, väčšina v tomto Parlamente sa v tomto uznesení pokúsila prostredníctvom nepriameho postupu spochybniť to, čo volebná pozorovateľská misia OBSE nespochybnila (napríklad demokratickú legitimitu zvoleného parlamentu), a naliehavo požadovať využitie finančných zdrojov EÚ na opatrenia na zásah.

Dôležitá otázka sa však týka morálky tohto Parlamentu, ktorý posudzuje voľby v rôznych krajinách na základe geostrategických, politických a hospodárskych záujmov hlavných veľmocí EÚ. Rád by som vám pripomenul zlyhanie pri rozpoznaní výsledkov volieb v Palestíne… Rád by som vám pripomenul výsledky volieb v Gruzínsku… Je to číry cynizmus.

Akú morálku má Parlament, ktorý trvá na prijatí navrhovanej Zmluvy, ktorú Francúzsko a Holandsko odmietlo v roku 2005 a Írsko v roku 2008, bez akéhokoľvek ohľadu na demokraticky a suverénne vyjadrenú vôľu týchto občanov?

Akú morálku má Parlament, ktorý na tomto rokovaní prijal správu, ktorej cieľom je zaviesť takzvané „symboly Únie“, keď táto Únia z právneho hľadiska neexistuje a po tom, čo tieto symboly boli odstránené zo znenia navrhovanej Zmluvy?

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písomne. (PL) Hlasoval som za uznesenie o Bielorusku. Je to vyvážené a potrebné uznesenie. Predstavuje úsilie zlepšiť situáciu v Bielorusku. Všetci samozrejme túžime po slobodnom a demokratickom Bielorusku, ktoré sa stotožňuje s našimi európskymi hodnotami a normami. Som presvedčený, že situáciu možno zlepšiť. Nájsť vhodný scenár a zaviesť jeho ustanovenia je podmienkou sine qua non pre zlepšenie. Verím, že prijaté uznesenie nás posunie bližšie k tomuto riešeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Bielorusko predstavuje jasnú úlohu v súvislosti s cieľom Európskej únie, ktorým je podpora demokracie vo svete, najmä v jej susedných krajinách.

V rámci teoretickej diskusie o tejto otázke sme na strane tých, ktorí sú presvedčení, že samotná podpora demokracie je natoľko legitímna a hodnotná, ako je ochrana jej vlastných záujmov. Z toho dôvodu som okrem súčasných veľmi dôležitých otázok (ako napríklad prepustenie politických väzňov alebo nepatrné zlepšenie kvality volebného procesu) presvedčený o tom, že by sme mali zdôrazniť, že je pre nás dôležitá odpoveď na otázku, čo môže EÚ urobiť na podporu demokracie v susedných krajinách? Aké mechanizmy má (a najmä aké mechanizmy by mala mať) EÚ na tento účel? Ak naozaj chceme byť demokratickými susedmi, a odmenu vo forme pristúpenia k EÚ nemáme pre každého, akým smerom by sme mali postupovať?

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh uznesenia Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku po parlamentných voľbách z 28. septembra 2008.

Napriek pozoruhodným prejavom otvorenosti zo strany bieloruských orgánov, akými boli napríklad prepustenie politických väzňov a odmietnutie uznať nezávislosť jednostranne vyhlásenú Južným Osetskom a Abcházskom, som v skutočnosti presvedčený, že demokratická legitimita nedávnych volieb je prinajmenšom spochybniteľná.

Táto situácia je dôsledkom vnútorných politík, ktoré v žiadnom prípade nie sú v súlade s politikami Európskej únie. Dokazuje to existencia trestu smrti a uplatňovanie niektorých článkov trestného zákonníka ako nástrojov útlaku. Z toho dôvodu musí bieloruská vláda v budúcnosti uskutočniť kroky na zabezpečenie skutočne demokratických volieb v súlade s ustanoveniami medzinárodného práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písomne. Ja a moji kolegovia z britskej Konzervatívnej strany sme dnes pevne hlasovali za spoločný návrh o situácii v Bielorusku. V plnej miere podporujeme sily demokratickej opozície v Bielorusku a súhlasíme so všetkými podstatnými bodmi v súvislosti so spochybniteľnou demokratickou legitímnosťou nového parlamentu.

V súvislosti s odsekom 19 uznesenia by sme radi zdôraznili, že trest smrti je pre poslancov britskej Konzervatívnej strany vecou svedomia.

 
  
  

Pozastavenie kola rokovaní WTO v Dauhe (RC-B6-0521/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za a podpísal som uznesenie strany PPE, ktoré vypracoval môj grécky priateľ a bývalý minister Georgios Papastamkos, o pozastavení dauhaského kola rokovaní. Tieto rokovania dospeli v júli 2008 do slepej uličky a mrzí ma tvrdohlavá nástojčivosť pána Pascala Lamyho dosiahnuť za každú cenu príliš ambicióznu dohodu, pričom zabudol, že kolo rokovaní o rozvojovej agende v Dauhe bolo zamerané na pomoc najmenej rozvinutým a rozvojovým krajinám.

Toto zlyhanie prispieva k súčasnej celosvetovej hospodárskej neistote, spochybňuje dôveryhodnosť WTO a má za následok posun smerom k regionálnym a dvojstranným obchodným dohodám. Som plne oddaný multilaterálnemu prístupu k obchodnej politike a WTO, ktorý umožňuje dosiahnuť komplexný a vyvážený výsledok pre medzinárodný obchod na základe úplného dodržiavania rozvojových cieľov milénia Organizácie Spojených národov.

Ľutujem, že pán komisár Peter Mandelson nebol prítomný v Európskej komisii, aby uplatnil svoj mandát a rozpoznal naliehavú potrebu prítomnosti člena v britskej vláde, ktorý zjednoduší európsky prístup najmä v súvislosti s riešením finančnej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Podporil som spoločné uznesenie, ktoré vyjadruje ľútosť a sklamanie Parlamentu nad pozastavením dauhaského kola rokovaní WTO. Sme tak blízko a zároveň tak ďaleko. Skutočnosťou je, že s blížiacimi sa voľbami v USA v novembri a následným príchodom novej vlády do Washingtonu nebude žiaden americký obchodný vyjednávač v pozícii, aby sa zúčastnil rokovaní skôr ako budúce leto. V tomto období sa bude v Európe samotnej meniť politické ťažisko. Rokovanie v Dauhe je nevyhnutné a potrebné, ale uskutoční sa najskôr v roku 2010. Medzitým musí EÚ pokračovať v rokovaniach o dohodách o voľnom obchode medzi jednotlivými regiónmi s Kórejskou republikou, krajinami ASEAN a Indiou.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Strana Júnový zoznam súhlasí s tvrdením, že EÚ zohráva ústrednú úlohu v obchodnej politike. Dobré vzťahy, ako aj rozvinutý celosvetový obchod sú základnými požiadavkami v rámci úsilia o hospodársku prosperitu pre všetky krajiny na svete, v neposlednom rade pre najchudobnejšie krajiny.

Strana Júnový zoznam preto podporuje mnoho ustanovení tohto uznesenia. Vítame výzvu pre rozvinuté a vyspelejšie rozvojové krajiny, aby ponúkli najmenej rozvinutým krajinám prístup na trhy bez ciel a bez kvót vrátane prístupu na svoje trhy. Podporujeme aj návrh na reformu WTO s cieľom zefektívniť jej činnosť, dosiahnuť vyššiu transparentnosť a zvýšiť jej demokratickú legitimitu po skončení dauhaského kola rokovaní.

Na druhej strane nás mrzí, že uznesenie obsahuje odkazy na Lisabonskú zmluvu. Vstup do platnosti navrhovanej zmluvy by sa mal považovať za mimoriadne neistý, predovšetkým vzhľadom na odmietnutie zmluvy írskym ľudom v prvej polovici tohto roka. Neustále odkazy na Lisabonskú zmluvu preto naznačujú neschopnosť prijať pravidlá demokratického systému.

Avšak ustanovenia v uznesení sú vo všeobecnosti založené na zdravom pochopení dôležitosti celosvetového obchodu pre neustály rozvoj a prosperitu. Strana Júnový zoznam sa preto rozhodla hlasovať za uznesenie ako celok.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Toto je prípad povestného pštrosa s hlavou v piesku…

Vzhľadom na prerušenie rokovaní WTO v júli 2008, ktorých sa zúčastnilo iba sedem členských štátov, a z dôvodu rozdielov v názoroch medzi EÚ a Spojenými štátmi na jednej strane a hlavnými rozvojovými krajinami na strane druhej bola väčšina v tomto Parlamente okolnosťami opäť prinútená prispôsobiť svoje vyjadrenia, aby sa pokúsila zachrániť program a ciele liberalizácie svetového obchodu prostredníctvom súčasného kola rokovaní.

Za eufemistickým výrazom „rozvojová agenda z Dauhy“ a inými frázami väčšina tohto Parlamentu v podstate nespochybnila základný moment, ktorým je súčasný rokovací mandát, ktorý Rada vymedzila pred siedmimi rokmi a ktorý sa Európska komisia zúfalo snaží formalizovať.

Napriek jej neustálej snahe sa však program ekonomickej kontroly podporovaný hlavnými finančnými a hospodárskymi skupinami EÚ v súčasnosti stretol s narastajúcimi rozpormi a záujmami rozvojových krajín.

Skutočné zámery EÚ sú uvedené v obsahu dvojstranných dohôd o voľnom obchode, ktoré sa snaží uplatniť v prípade skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov a v prípade krajín Latinskej Ameriky a Ázie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písomne. Po zlyhaní rokovaní bolo stále jasnejšie, že poľnohospodárstvo v EÚ bolo oslabované v mene „rozvoja“. Uvedený „rozvoj“ bol však v záujme poskytovateľov služieb v rozvinutých krajinách a nadnárodných potravinárskych korporácií a nie obyvateľov rozvojových krajín.

Návrhy pána komisára Mandelsona by mali byť okamžite stiahnuté.

V súčasnej situácii, v ktorej sú dôsledky nedostatočnej regulácie medzinárodných financií oveľa viditeľnejšie, sa otázka potravinovej bezpečnosti musí stať prioritou tak, aby bola prospešná pre rozvojové aj rozvinuté krajiny. To je dôvod vytvorenia netrhových mechanizmov s cieľom podporiť poľnohospodárske odvetvie. V súčasnej situácii, v ktorej sú dôsledky nedostatku kontroly medzinárodných financií príliš viditeľné, je tento krok mimoriadne naliehavý.

Dauhaské kolo rokovaní WTO je potrebné úplne presmerovať s cieľom dosiahnuť výhody pre obe strany, pre EÚ aj pre rozvojové krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne (RO) Ako sociálni demokrati sa obávame, že pozastavenie dauhaského kola rokovaní Svetovej obchodnej organizácie by mohlo ohroziť dosiahnutie rozvojových cieľov milénia.

V súčasnej hospodárskej, finančnej a potravinovej kríze je nevyhnutné podporovať vytvorenie multilaterálneho systému, ktorý by zabezpečil dôveryhodný a spravodlivý obchod. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa Európsky parlament aktívne zúčastňoval na medzinárodných obchodných rokovaniach v duchu Lisabonskej zmluvy.

Rumunsko podporuje závery kola rokovaní, ktoré poskytujú rovnováhu pre všetky odvetvia ako celok, ako aj pre každé odvetvie osobitne, napríklad pre odvetvie poľnohospodárstva a priemyselných výrobkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Bezvýchodisková situácia, v ktorej sa ocitlo dauhaské kolo rokovaní, je zlou správou pre svet. Hospodárstvo je stále viac globalizované, či to vlády chcú, alebo nechcú. Otázka preto znie, či vnútroštátne orgány chcú regulovať túto globalizáciu, či chcú podporiť a podnietiť mechanizmy na dosiahnutie úspechu tohto procesu vytvárania celosvetového bohatstva. V prípade kladnej odpovede, ktorú sa snažíme dosiahnuť, musíme podporovať viac obchodu, vyššiu transparentnosť, zrozumiteľnosť a predvídateľnosť v rámci pravidiel. Slepá ulička dauhaského kola rokovaní neprinesie úžitok rozvinutým ani rozvojovým krajinám. Neprinesie väčšie bohatstvo ani zvýšenú dôveru v čase turbulencie vo svetovom hospodárstve. Z týchto dôvodov si toto tvrdenie o nevyhnutnosti odhodlane pokračovať v procesoch, ktoré vedú k zintenzívneniu medzinárodného obchodu, zaslúži náš súhlas. Skutočnosť, že Európsky parlament je stále nadšený v súvislosti s výhodami a existenciou obchodu, je dobrým znamením.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh uznesenia o pozastavení dauhaského kola rokovaní WTO.

Dostatočne si uvedomujem ťažkosti spojené s cieľom dospieť k jednoznačnému záveru týchto rokovaní. Som presvedčený, že ťažkosti súvisiace s dauhaským kolom rokovaní zdôrazňujú skutočnosť, že WTO potrebuje uskutočniť vnútornú reformu zameranú na zabezpečenie transparentnosti a účinnosti, ktoré v súčasnosti chýbajú. Okrem toho by som rád opätovne zdôraznil nevyhnutnosť poskytnúť v rámci kola rokovaní o rozvoji v Dauhe technickú pomoc rozvojovým krajinám. Napokon som presvedčený, že v súčasnej situácii by sa pozitívny záver dauhaského kola rokovaní mohol ukázať ako faktor stability pre celé svetové hospodárstvo.

 
  
  

Správa: Carnero González (A6-0347/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My švédski sociálni demokrati sme sa rozhodli hlasovať proti správe pána Carlosa Carnera Gonzáleza o používaní symbolov Únie Európskym parlamentom (A6-0347/2008).

Tieto symboly už existujú, používajú sa a nie je potrebné upraviť ich používanie týmto spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za správu môjho španielskeho kolegu Carlosa Carnera Gonzáleza o pridaní nového článku 202a o používaní symbolov Únie do Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Tri symboly (vlajka s dvanástimi zlatými hviezdami na modrom pozadí, hymna, ktorá vychádza z Ódy na radosť, Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena, a heslo „Zjednotení v rozmanitosti“ umožňujú priblížiť občanov Európskej únii a vytvoriť európsku identitu, ktorá dopĺňa národné identity členských štátov.

Uvedené symboly používajú všetky európske inštitúcie viac než 30 rokov a Európska rada ich oficiálne prijala na zasadnutí v roku 1985. Mám radosť z toho, že 9. máj bol zvolený za Deň Európy. Tento dátum je oslavou 9. mája 1950, keď francúzsky minister zahraničných vecí, pán Robert Schuman, vo svojom prejave v Salon de l’Horloge na ulici Quai d’Orsay verejne načrtol predstavu pána Jeana Monneta spojiť výrobu uhlia a ocele pod záštitu nadnárodného vysokého úradu, a tým spoločne využívať zdroje potrebné na výzbroj. V tom období bolo jeho cieľom predísť ďalšej vojne medzi Francúzskom a Nemeckom a pevne pripútať Nemecko k západnému táboru na začiatku studenej vojny.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), písomne. (NL) Hlasoval som proti tejto správe. Európska únia nie je štát, takže sa nesmie zdobiť symbolmi štátu alebo národa, akými sú národná hymna, vlajka a podobne. Bolo to zámerom aj Lisabonskej zmluvy a jej kópie, tzv. európskej ústavy. Proti tomuto zámeru hlasovali Íri, Francúzi a Holanďania. Ak si Európa želá získať demokratickú legitimitu, určite by bolo vhodné trochu rešpektovať demokraticky vyjadrenú vôľu občanov. Vlajky a hymny patria národom, nie združeniam pre hospodársku spoluprácu medzi štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Správa o používaní symbolov Únie týmto Parlamentom nie je správou, ale aktom zloženia ústavného sľubu, výrazom kvázi náboženského kréda!

Symboly Európskej únie – vlajka, hymna a heslo – už z právneho hľadiska neexistujú vzhľadom na to, že dva európske národy úplne odmietli európsku ústavu v roku 2005. Nie sú obsiahnuté ani v Lisabonskej zmluve, ktorá je po írskom referende tiež mŕtva. Európsky „superštát“ neexistuje!

Pokus o jeho oživenie prostredníctvom týchto symbolov by sa mohol zdať absurdný, keby nesúvisel s vaším hlboko zakoreneným pohŕdaním demokratickým výrazom a vašou túžbou za každú cenu vytvoriť nadnárodný eurokratický štát.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Sme svedkami zúfalých pokusov vybudovať európsky národ s vlastnou národnou identitou. Skúsenosti ukazujú, že spoločnú identitu nie je možné vytvoriť umelo. Je mnoho príkladov potvrdzujúcich toto tvrdenie vrátane belgického štátu, ktorý bol vytvorený pred takmer 180 rokmi spojením Flámska a Valónska. Napriek spoločnej kráľovskej rodine, vlajke, národnej hymne a mene sa Belgicko naďalej rozpadá.

Z vlajok EÚ, národných hymien a dní Európy sa môžu stať symbolické otázky bez veľkej vážnosti. Sú však súčasťou všeobecnej ambície Európskeho parlamentu vybudovať Spojené štáty európske. Pôvodná ústava EÚ, ktorá bola porazená v referendách vo Francúzsku a Holandsku, obsahovala okrem iného odkazy na národnú hymnu a vlajku EÚ. Tieto odkazy boli vymazané a predstavitelia EÚ predložili „novú“, takzvanú Lisabonskú zmluvu. V súčasnosti sa teda Európsky parlament snaží pomstiť a prepašovať používanie symbolov EÚ zadnými vrátkami.

Domnievame sa, že spoluprácu EÚ stihne rovnaký osud ako projekt Esperanto, projekt umelo vytvoreného jazyka, ktorý sa nikdy nestal svetovým jazykom, ale v prevažnej miere zanikol. Identitu a jednotu tvoria ľudia, nie vládnuca elita.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Prijatím tejto správy, pričom 503 poslancov hlasovalo za správu, 96 poslancov proti nej a 15 poslancov sa hlasovania zdržalo, väčšina tohto Parlamentu opäť ukázala hlbokú nevšímavosť voči demokracii a suverenite občanov.

Ide o pokus zaviesť takzvané „symboly Únie“, v tomto prípade prostredníctvom ich zapracovania do Rokovacieho poriadku tohto Parlamentu, v ktorom bude stanovené, že „vlajka je vyvesená vo všetkých priestoroch Parlamentu a pri oficiálnych príležitostiach“, že „vlajka sa používa vo všetkých zasadacích miestnostiach Parlamentu“, že „hymna sa hrá pri otvorení každého ustanovujúceho zasadania alebo pri iných slávnostných schôdzach“ a že „heslo [Zjednotení v rozmanitosti] sa uvádza na úradných dokumentoch Parlamentu“.

Správa obsahuje odkaz na „význam symbolov pre obnovu prepojenia občanov s Európskou úniou a pre vytváranie európskej identity, ktorá dopĺňa národné identity členských štátov“.

Znamená uvedená „obnova prepojenia“ prehliadanie a pokus o obchádzanie demokraticky a suverénne vyjadrenej vôle občanov, ktorí odmietli prvý návrh „ústavnej“ zmluvy a následne Lisabonskú zmluvu? Aké pokrytectvo...

Znamená uvedená „obnova prepojenia“ zavedenie týchto „symbolov Únie“ v čase, keď Únia právne neexistuje a po tom, čo tieto symboly boli odstránené zo znenia navrhovanej Zmluvy? Aký cynizmus…

V podstate je to ďalší manéver s cieľom znova sa pokúsiť o oživenie odmietnutej a dvojnásobne zaniknutej navrhovanej Zmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE-DE), písomne. − (SV) Rozhodla som sa hlasovať proti správe pána Carlosa Carnera Gonzáleza o používaní symbolov Únie Európskym parlamentom. Nie som totiž presvedčená, že je potrebné ustanoviť používanie symbolov v zmluve alebo v rokovacom poriadku. Európske symboly v každom prípade existujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Nemohol som hlasovať za správu pána Carnera, ale nechcel som podporiť ani euroskeptické stanovisko. Celým svojím srdcom podporujem Európsku úniu. Strana, ktorej som predsedom, je založená na zásade, že Škótsko by malo byť nezávislým štátom, a sme presvedčení, že túto nezávislosť by malo prijať ako slobodný členský štát EÚ. Nemyslím si však, že obyvatelia Európy mimoriadne túžia po tom, aby Únia nadobudla podobu superštátu. Symboly EÚ boli ustanovené v rámci ústavy EÚ. Tento dokument odmietlo Francúzsko a Holandsko. Symboly boli neskôr vynechané z Lisabonskej zmluvy, ktorú však Írsko napriek tomu odmietlo. Ak sa chce Európa znova stotožniť so svojimi občanmi, musí predkladať stratégie, na ktorých obyvateľom záleží, a nepohrávať sa s bezvýznamnými symbolmi, ktoré nemajú žiadne opodstatnenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), písomne. (ES) Obyvateľov Európy spolu s obrovskou väčšinou poslancov mimoriadne znepokojuje stav hospodárstva a očividná zraniteľnosť bankového sektora. Kde je bezpečnosť pre naše pracovné miesta, úspory a dôchodky? Európski občania namiesto toho, aby boli v súlade s heslom EÚ „Zjednotení v rozmanitosti“, sú vyľakaní nepriaznivou situáciou a toto hlasovanie budú sledovať s nedôverou.

Parlament touto správou uskutočnil istý druh neplodnej analýzy seba samého a znehodnocuje celú našu kvalitnú prácu. Predstavitelia Parlamentu sa len bezradne škrabú po hlave a pýtajú sa, prečo európski občania nedokážu Parlamentu dať to, čo mu patrí. Zdá sa, že sa rozhodli, že symboly a hymny problém vyriešia.

Upozorňujem, že keby sa niektorí poslanci sústredili menej na koberce a Beethovena a viac na plnenie skutočných parlamentných povinností, nemuseli by sme žiadať o dôveru voličov.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. (FR) Európa sa chce ozdobiť korunovačným klenotom štátu. Chce svoju vlastnú hymnu, vlajku, deň, menu a heslo. Neželáme si tento superštát, neželáme si tento predpísaný federalizmus.

V roku 2005 obyvatelia Francúzska a Holandska odmietli v referende návrh európskej ústavy, ktorá obsahovala tieto symboly. V júni 2008 Íri odmietnutím Lisabonskej zmluvy opäť popreli symboly tohto superštátu.

Je absolútne škandalózne snažiť sa o ich opätovné zavedenie prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k Rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu.

Obyvatelia Európy majú k tejto záležitosti čo povedať a musíme ich rešpektovať. Majú tiež povinnosť pamätať si. Vzhľadom na naše čoraz globalizovanejšie spoločnosti a hospodárstva nesmieme zabúdať, a v súčasnosti viac než kedykoľvek predtým, na to, kto sme, odkiaľ pochádzame, aké sú naše hodnoty a aká je naša identita.

Európa sa nevybuduje tým, že poprie históriu svojich obyvateľov a národov a bude postupovať v rozpore so skutočnou situáciou v jednotlivých krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písomne. (FR) Jedným zo zriedkavých rozdielov medzi európskou ústavou a Lisabonskou zmluvou, ktorú podpísalo 25 hláv štátov alebo predsedov vlád, boli presne tieto symboly EÚ, vlajka, hymna, heslo a Deň Európy, ktoré boli jednohlasne odmietnuté 13. decembra 2007. Bolo dôležité udržať zdanie a nevyvolávať v európskych občanoch dojem, že sa zavádza štruktúra federálneho štátu.

Snahou o opätovné zavedenie týchto symbolov sa Európsky parlament zase raz posúva mimo hraníc zákona a zámerne porušuje európske zmluvy.

Európske inštitúcie nepochybne uplatnili tento postup aj v minulosti. Škandalózny spôsob, akým sa inštitúcie snažia prinútiť Írsko uskutočniť ďalšie referendum, je karikatúrou ich predstavy demokracie. Všetko, čo je v rozpore s európskou integráciou, sa musí odstrániť všetkými možnými prostriedkami vrátane právnych prostriedkov.

Ako môžeme dôverovať tejto Európe, ktorá šliape po zásadách, ktoré by mala chrániť, a pôsobí dojmom bývalého Sovietskeho zväzu, v ktorom bola sloboda myslenia a prejavu ustanovená v ústave, ale nebola nikdy uplatňovaná?

Dámy a páni, neuplatňujeme demokraciu ani totalitarizmus. To je dnes až príliš zrejmé.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Pán spravodajca Carnero González tvrdí, že je veľmi otázne, či by uznanie vlajky mohlo byť prekážkou ratifikácie Lisabonskej zmluvy. Spochybňuje tým tvrdenia holandského premiéra, pána Balkenendeho. Pán Balkenende 23. mája 2007 v Štrasburgu tvrdil, že symboly EÚ by nemali byť zahrnuté v ústavnej zmluve.

Hlavným dôvodom tohto tvrdenia bolo, že inak by holandská Štátna rada považovala za nevyhnutné uskutočniť v Holandsku ďalšie referendum. Pán Carnero González teraz navrhuje, aby vlajka, hymna a heslo EÚ boli obsiahnuté v Rokovacom poriadku Európskeho parlamentu. Argumentuje tým, že spomínaný krok vysiela politický signál o tom, že tieto symboly zastupujú európske hodnoty. Očakáva, že z EÚ sa stane ukazovateľ slobody, rozvoja a solidarity vo svete. EÚ sa tiež prinajmenšom v rovnakej miere vyznačuje nekontrolovanou ctižiadostivosťou, znepokojujúcim zasahovaním, nebezpečným tlakom na hospodársku slobodu a prejavom vojenskej sily.

Bude lepšie, ak Európa nadobudne jasnejšiu identitu „počúvaním hlasu voličov“. Táto politika symbolov nič nezmení. Modrá vlajka je už na všetkých bankovkách a poznávacích značkách automobilov. Stále konáme tak, akoby bolo schválenie Lisabonskej zmluvy možné, pričom bola odmietnutá v súlade s ustanovenými pravidlami.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Moc symbolov netreba podceňovať. Môžu byť prejavom nehmatateľného a môžu vytvárať identitu. Symboly však môžu mať aj záporný význam, napríklad zo symbolu ľudskej DNA sa stal symbol genetickej manipulácie. „Manipulačným“ by som nazval aj súčasný prístup EÚ.

V referendách v roku 2005 obyvatelia Francúzska a Holandska odmietli ústavu EÚ. Vďaka tradičnej vytrvalosti EÚ však v súčasnosti dochádza k pokusu o oživenie celého projektu upustením od symbolov EÚ a opätovným vzkriesením tohto neúspešného, ale takmer rovnakého projektu prostredníctvom Lisabonskej zmluvy. Ak bude EÚ trvať na tomto pokuse o oživenie pôvodnej Zmluvy zavedením iba jedného skutočného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý spočíva v upustení od symbolov EÚ, stratí posledné zvyšky svojej dôveryhodnosti. Toto je jasný pokus o oklamanie našich občanov, preto som správu odmietol.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), písomne. (IT) Rada by som zablahoželala pánovi spravodajcovi k zavedeniu symbolov Únie do Rokovacieho poriadku po ich prekvapivom odstránení z novej Zmluvy. Ako členka Európskeho konventu som vždy tvrdila, že Únia potrebuje dušu, ktorá ju privedie bližšie k občanom Európy prostredníctvom našich vzájomných spoločných hodnôt.

Vylúčenie symbolov zo Zmluvy bolo ďalším krokom, ktorý vzdialil európske inštitúcie od občanov. Ako môžeme od občanov očakávať, že sa stotožnia s Úniou, keď sa Únia sama stáva neidentifikovateľnou, vzdáva sa svojich vlastných symbolov, ktoré by ju, naopak, mali reprezentovať v členských štátoch a v rámci medzinárodných vzťahov?

Ak symboly Únie uznajú všetci, bude to prvý krok smerom k spoločnému cieľu vybudovať spoločný európsky domov, v ktorom by bolo možné poskytovať občanom Európy nielen politické odpovede, ale aj opäť dať politike význam, ktorý si v rámci nášho chápania a riadenia „verejného blaha“ zaslúži.

Preto by som rada ešte raz zablahoželala pánovi spravodajcovi v nádeji, že na túto iniciatívu Európskeho parlamentu nadviažu ostatné európske inštitúcie, a v presvedčení, že tento krok posilní parlamentné inštitúcie, ku ktorým patríme.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) Európske spoločenstvo a neskôr Európska únia sa od svojho počiatku snažili, aby mali symboly, ktoré verejnosť ľahko identifikuje. Proces ratifikácie ústavnej zmluvy stroskotal neúspešným referendom vo Francúzsku a v Holandsku. Lisabonská zmluva, ktorá bola výsledkom kompromisu a nahradila text ústavnej zmluvy, symboly pod tlakom niektorých členských štátov neprevzala.

Verejnosť je zvyknutá, že každá organizácia má svoje logo. Vlajky, emblémy, hymny, heslá, farby a iné druhy symbolov vysielajú emocionálny obraz o hodnotách každej organizácie v komunikácii navonok.

Táto skúsenosť, ktorú máme v našich krajinách, regiónoch, cirkvách, stranách, občianskych zoskupeniach, platí rovnako aj na úrovni EÚ. Vlajka s kruhom dvanástich zlatých hviezd na modrom pozadí ma vždy fascinuje. Keď prichádzam na Slovensko a vidím ju viať na budovách, som šťastná, že Slovensko je súčasťou spoločného európskeho domu. Len ťažko by sa našiel taký známy hudobno-poetický úryvok, ktorý by lepšie symbolizoval myšlienku európskej integrácie ako hymna EÚ vychádzajúca z Deviatej symfónie Ludwiga van Beethovena.

Aj keď jednotná mena ešte neplatí vo všetkých členských štátoch, najmä v tretích krajinách sa EÚ začína stotožňovať s eurom, rovnako ako stotožňujú USA s dolárom. Za dokonalú definíciu podstaty európskeho projektu považujem heslo „Zjednotení v rozmanitosti“. Súhlasím s používaním symbolov EÚ, preto som hlasovala za správu pána spravodajcu Carnera Gonzáleza.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Budem rád, keď sa v zázname uvedie, že hlasujem za správu pána Carnera Gonzáleza o pridaní nového článku o používaní symbolov Únie do Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Ako všetci dobre vieme, symboly majú vyššiu cenu než akékoľvek slogany alebo slová. Sú životne dôležitými prvkami v každom druhu komunikácie, najmä vtedy, ak súvisia s procesmi identifikácie v rámci sociálnej skupiny alebo organizácie. Vlajky, obrazy a hymny sú základom, ktorý umožňuje, aby verejnosť rozpoznala organizáciu ako takú.

Z tohto dôvodu chválim iniciatívu nášho kolegu zameranú na pomoc občanom, aby sa vo väčšej miere zapájali a boli vo väčšom kontakte v rámci európskeho projektu, a tým prispievali k jeho legitimite.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), písomne. (CS) Pokiaľ ide o správu týkajúcu sa používania symbolov Únie, musím konštatovať, že ide o ďalší prejav toho, ako sú v Európskej únii obchádzané demokratické postupy. Symboly Únie svojho času padli spolu s odmietnutím návrhu takzvanej európskej ústavy. Zatiaľ čo ústava, alebo aspoň jej základné znenie, má byť v podstate „oživené“ Lisabonskou zmluvou, Európsky parlament sa snaží o oživenie symbolov Únie. Musím sa preto spýtať, ako zamýšľajú postupovať európske orgány a inštitúcie v prípade zneužívania týchto symbolov? Celý svet napríklad nedávno obleteli obrazy gruzínskeho prezidenta, ktorý mal vo svojej pracovni v období rozpútania konfliktu s Ruskom nielen gruzínsku vlajku, ale aj vlajku EÚ. To je, samozrejme, neprijateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písomne. (PL) Hlasoval som proti právnemu uznaniu symbolov Európskej únie zo strany Európskeho parlamentu z týchto dôvodov.

Po prvé, vyjadrenie právneho uznania je priamo v rozpore s rozhodnutiami Európskej rady. V rozhodnutiach sa všetky členské štáty rozhodli vynechať otázku európskych symbolov z reformnej zmluvy, ktorá nahradila návrh ústavnej zmluvy.

Po druhé, rozhodnutie Parlamentu znamená zaviesť symboly zadnými vrátkami navzdory vôli členských štátov. Parlament ukazuje slabosť, nie silu tým, že sa uchyľuje k týmto právnym kľučkám.

Po tretie, opatrenia tohto druhu vyvolávajú odôvodnenú nedôveru medzi mnohými občanmi členských štátov Európskej únie, ktorí si neželajú, aby symboly vyhradené národným štátom boli prisúdené medzinárodným organizáciám, akou je Európska únia.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Národy Európy sú pohoršené touto navrhovanou výzvou Európskeho parlamentu, aby zohrávali hlavnú úlohu pri podpore a intenzívnom využití symbolov EÚ. Prostredníctvom parlamentnej iniciatívy dochádza k snahe „oživiť“ „euroústavu“ nielen v jej pozmenenej a doplnenej verzii, Lisabonskej zmluve, ktorú nedávno odmietli írski občania, ale v jej pôvodnom znení, ústavnej zmluve, ktorú tiež odsúdili občania Francúzska a Holandska.

Prijatím tohto stanoviska sa Európsky parlament opäť raz prejavuje ako základný tvorca a architekt reakcionárskych reforiem EÚ. Prejavuje hrubé pohŕdanie rozhodnutím občanov Francúzska, Holandska a Írska a jasným stanoviskom všetkých ostatných európskych národov, ktorí nesúhlasia s politikami, inštitúciami, hodnotami, víziami a symbolmi európskej plutokracie, ktoré sú také typické pre neľudový charakter EÚ.

Národy Európy musia zintenzívniť svoj zápas, aby nakoniec odmietli reakcionársku euroústavu. Musia bojovať, aby oslabili imperialistickú EÚ chudoby, nespravodlivosti a útlaku. Očakávajú jej rozpad a dosiahnutie cieľa, ktorý spočíva v nadobudnutí ich vlastnej moci vytvorenej v rámci nových inštitúcií a symbolov, ktoré sú v súlade s ich vlastnými potrebami a hodnotami.

 
  
  

Správa: Seeber (A6-0362/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My švédski sociálni demokrati súhlasíme s tým, že spotrebitelia budú zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní trvalo udržateľného využívania vodných zdrojov v EÚ. Domnievame sa však, že informačné a vzdelávacie kampane by sa mali uskutočňovať predovšetkým na miestnej a regionálnej úrovni a nie na žiadosť EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za túto vynikajúcu správu z vlastnej iniciatívy môjho rakúskeho kolegu Richarda Seebera v reakcii na oznámenie Európskej komisie „o riešení problému nedostatku vody a sucha v Európskej únii“.

Aj mne je ľúto, že prístupu Európskej komisie chýbal akýkoľvek skutočný medzinárodný rozmer a podporujem návrhy pána spravodajcu týkajúce sa toho, že osobitosť problému nedostatku vody a sucha si vyžaduje koordinovaný postup na úrovni EÚ a členských štátov, ako aj na regionálnej úrovni a úrovni miestnej samosprávy. Prinajmenšom 11 % populácie a 17 % územia Európskej únie zasiahol nedostatok vody a posledný vývoj ukázal pravdepodobnosť čoraz väčšieho nedostatku vody v Európe.

Európska únia naliehavo potrebuje zaviesť takú politiku v oblasti vodného hospodárstva, ktorá nám umožní zabezpečiť dostatok vody primeranej kvality pre potreby obyvateľov Európy, podniky, verejné orgány, flóru, faunu atď.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN) , písomne. Nedostatok vody je naliehavou záležitosťou, ktorá sa týka občanov Európy a celého sveta. Táto správa nás informuje o tom, že EÚ spotrebuje zbytočne 20 % vody z dôvodu neefektívneho hospodárenia, že verejnosť je nedostatočne informovaná, čo sa týka podpory šetrenia vodou, a že výrazný nedostatok vody postihol už 17 % územia EÚ. EÚ musí v rámci reakcie na túto situáciu prijať holistický prístup s presne stanovenými opatreniami zameranými na lepšie hospodárenie s vodou a lepšie dodávky vody.

Je zrejmé, že máme obrovský potenciál (úspory vody na úrovni takmer 40 %) pre šetrenie vodou pomocou technologických zlepšení, zmien v ľudskom správaní a v modeloch výroby, ktoré by mali nahradiť súčasný spôsob krízového riadenia. Technológie na šetrenie vodou a riadenie zavlažovania v priemyselnom a poľnohospodárskom odvetví by mohli znížiť nadmerné využívanie vody o takmer 43 % a opatrenia na efektívne využívanie vody by mohli znížiť plytvanie vodou až o jednu tretinu. Odvetvie poľnohospodárstva v súčasnosti spotrebuje 64 % vody, energetické odvetvia 20 %, verejnosť spotrebuje 12 % a 4 % spotrebuje priemysel. Okrem toho vedie zmena klímy k čoraz rozsiahlejším suchám a tie spôsobujú lesné požiare, ktoré ničia životné prostredie.

Cieľom EÚ je zlepšiť recykláciu odpadovej vody a zdokonaliť odsoľovanie, zlepšiť politiky hospodárenia s vodou založené na zásade „znečisťovateľ platí“, vytvoriť systémy označovania, uskutočňovať výskumné a monitorovacie činnosti s cieľom zastaviť rozširovanie púští, zlepšiť systémy rotácie plodín a podporovať efektívnejšie hospodárenie s vodou v rámci verejnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne. (EL) Množstvo príjemných slov nemôže zakryť neľudovú povahu návrhov v správe, podstatou ktorých je reakcionárska predstava o hospodárení s vodou založenom na dopyte. V závere správy je zdôraznený rad opatrení, ktoré sú v zásade zamerané na zvýšenie ceny vody a nákladov na jej dodávku. Od ľudí a malých a stredných poľnohospodárov sa tak vyžaduje ďalší dôležitý poplatok, pretože s vodou sa obchoduje v plnej miere. Cieľom je tiež zvýšiť ziskovosť monopolných obchodných skupín.

V uznesení nie je rozlíšené medzi suchom a nedostatkom vody, ktoré predstavujú dva rozdielne javy vyžadujúce rozdielne reakcie. Neobsahuje žiadnu zmienku o zásade zachovania a zvýšenia pomeru využiteľných zásob vody k dostupným zásobám vody a miere zrážok.

V správe nie je docenená pozitívna úloha lesov ako aktívneho činiteľa pri zmierňovaní prírodného úkazu sucha a boji s nedostatkom vody. V dôsledku toho nielenže neobsahuje návrh zalesňovacích opatrení, ale zdôrazňuje, že k „zvýšeniu rozsahu lesných porastov“ by sa malo pristúpiť, iba ak „je to veľmi dôležité“.

V správe sa zľahčuje riziko záplav a nevyhnutnosť prijatia protipovodňových opatrení. Práve naopak, vyžaduje sa v nej, aby sme „zabránili vytváraniu prekážok prirodzenému toku riek“ a obsahuje šírenie paniky v súvislosti so sociálnymi a environmentálnymi problémami spôsobenými odklonom riek.

Pracovníci bojujú za primerané dodávky čistej a bezpečnej vody. Sú proti obchodovaniu so spoločenským blahom aj napriek tomu, že je korisťou ziskových monopolov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Nesúhlasíme s dôvodmi tvrdenia, že hospodárenie s vodou sa musí riadiť zásadami trhu a v rámci toho, že cena (tarify) musia byť hlavným nástrojom kontroly spotreby. Správa obsahuje zmienku o potrebe návratnosti investícií, ako keby v tom spočívalo celkové alebo čiastočné riešenie problému nedostatku vody. Toto jednoducho nie je pravda.

Je zrejmé, že straty vody, plánovanie povodí riek, opätovné využívanie úžitkovej vody, výmena medzi štátmi a postupné vytvorenie monitorovacieho strediska sú otázkami alebo návrhmi, ktoré sú plné očividne dobrých zámerov. Uvedené návrhy však nie sú zrejmé z programu ustanoveného v rámcovej smernici o vode, ktorá je výzvou na uplatňovanie hospodárskych a finančných zásad hospodárenia s vodou bez toho, aby zabezpečila jeho hlavné podmienky: jeho zachovanie ako práva a jeho demokratické riadenie.

Objavili sa aj obavy, ktoré by sa mali zohľadniť, aj keď spochybňujú politiku EÚ. V správe je uvedený priamy vzťah medzi lesníckou a poľnohospodárskou politikou, medzi ničím neobmedzeným mestským rozvojom a rozširovaním púští a suchom. Avšak SPP nie je nikdy spochybňovaná ako primárny zdroj rozširovania púští v krajinách ako Portugalsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Ako zástupca Škótska sa domnievam, že moji voliči sa o mnoho otázok obsiahnutých v správe pána Seebera zaujímajú len do istej miery. Poskytovanie vysokokvalitných vodných zdrojov je však mimoriadne dôležité vo všetkých geografických zónach EÚ a otázky, ako napríklad strata vody v dôsledku neúčinného hospodárenia, sa týkajú nás všetkých. V Škótsku dodáva vodu verejná spoločnosť, ktorá sa zodpovedá škótskemu parlamentu. Škótska vláda má predstavu, že riešenie otázky dodávky vody v Škótsku sa stane v celom svete pôsobivým príkladom najlepšieho spôsobu poskytovania vodohospodárskych služieb. V plnej miere podporujem túto predstavu a odporúčam, aby ju prijal aj tento Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), písomne. (IT) Problémy s nedostatkom vody a suchom, ktoré vzájomne priamo súvisia, ohrozujú mnoho oblastí najmä v južnej Európe ničivými následkami na životné prostredie a miestnych obyvateľov.

Región, z ktorého pochádzam, Sicília, trpí obdobiami nedostatku vody a sucha pravidelne každý rok, čo spôsobuje obrovské škody v poľnohospodárstve. Je to znepokojujúci problém, ktorý je možné čiastočne vyriešiť prijatím účinných opatrení minimálne v dvoch oblastiach. Prvá sa týka infraštruktúry. Na ostrove Sicília sa napríklad veľké množstvo vody, odhadom takmer 30 %, stráca v dôsledku nedostatočnej starostlivosti o vodovodné potrubie. Druhá sa týka prevencie. V plnej miere súhlasím s tvrdením pána spravodajcu, že odborná príprava a vzdelávanie prostredníctvom informačných kampaní sú už od školského veku mimoriadne dôležité na to, aby priniesli zmenu v správaní a vytvorili kultúru založenú na úspore vody a na jej uváženej spotrebe.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) Pri hlasovaní o správe Richarda Seebera som sa zdržala hlasovania. Správa je príliš rozvláčna a viackrát sa opakujú niektoré odporúčania. Najväčší problém spočíva v tom, že celá správa je postavená na starej vodnej paradigme a iba v jedinom bode 48 sa okrajovo dotýka novej, teda potreby nasycovania krajiny dažďovou vodou.

Ostatné návrhy a opatrenia v praxi nebudú mať úspech, lebo sú neprehľadné. Správa zabúda na integrovaný prístup a zameriava sa len na úsporu vody v kohútikovom používaní. Je veľmi štruktúrovaná, čím sa stráca jednoznačný výklad.

Dopadne to podobne ako s rámcovou smernicou EÚ pre vodu. Smernica mala ambíciu presadzovať integrovaný manažment vodných zdrojov v povodiach. Skĺzlo to iba na sektorový princíp. Dôkazom toho je, že minulý rok bola schválená ďalšia smernica. Smernica o povodniach. Ak je niečo integrované, tak sa to rieši ako celok a nie po častiach. Žiaľ, integrovane sa to nezvládlo. A tak vodohospodári robia z rámcovej smernice pre vodu trhací kalendár. Raz riešia povodne a následne zase sucho.

Podobne to bolo na Slovensku za socializmu v prípade Východoslovenskej nížiny. Najsamprv sme riešili odvodňovanie a potom v druhej etape sme riešili zavlažovanie. Východoslovenská nížina je dnes ako horúca platňa, ktorá vytláča mraky do chladnejších Karpát, kde štartujú extrémne povodne.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Seebera, ktorá sa venuje vážnemu problému nedostatku vody a sucha v Európskej únii.

Vodné zdroje sú vyčerpateľné. Ochrana našich ekosystémov, vodných zdrojov, pitnej vody a vody na hygienické účely zohráva zásadnú úlohu pri ochrane životného prostredia. Z tohto dôvodu jednotná akcia na európskej úrovni zabezpečí to, aby sme s týmto vzácnym zdrojom hospodárili najlepším možným spôsobom.

Okrem toho by som chcel vysloviť pánovi Seeberovi pochvalu za jeho prácu. Upozornil na hlavné otázky, ktorými by sa Únia mala zaoberať. Uvedené otázky spočívajú v nadmernej spotrebe vody a následnom plytvaní vodou, neznalosti a nedostatku informovanosti o probléme, ako aj v nedostatočnom spoločnom európskom prístupe.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), písomne. (PL) Problém nedostatku vody a sucha je v súčasnosti kritický, rovnako ako súvisiace dôsledky globálneho otepľovania. V posledných desaťročiach došlo k dramatickému zvýšeniu prípadov extrémneho sucha a nedostatku vody. Uvedená situácia je zväčša dôsledkom neefektívneho hospodárenia s vodou a nadmerného využívania vody na poľnohospodárske účely.

Samotná Európska únia čelí vážnym hrozbám v dôsledku zmeny klímy a ľudskej činnosti. Viac než jedna tretina Európanov žije v oblastiach postihnutých nedostatkom vody. Pokiaľ nebudú bezodkladne prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie uváženejšieho a trvalo udržateľnejšieho využívania vody, musíme pripustiť, že nedostatok vody postihne v budúcnosti čoraz viac ľudí. Predpokladané zvýšenie počtu obyvateľov zo šesť na deväť miliárd do roku 2050 navyše spôsobí väčší dopyt po vode.

Niektorí odborníci začínajú prirovnávať vodu k rope. Obdobie lacnej a pomerne ľahko prístupnej vody sa skončilo. Nedostatok vody v odvetví poľnohospodárstva by sa mal riešiť vybudovaním zariadení na zadržiavanie vody a zdokonalením zavlažovacích systémov. Okrem toho by sa mala vytvoriť osobitná kultúra uváženého šetrenia vodou prostredníctvom aktívnej politiky zvyšovania informovanosti.

Každý z nás by mal začať šetriť vodou a rozumne ju používať. Je tiež nevyhnutné zaviesť technológiu s cieľom zabrániť plytvaniu vody a zvýšiť spoločenskú informovanosť o tomto probléme. Okrem toho je potrebný aj integrovanejší prístup k problémom súvisiacim s vodou a suchom.

 
  
  

Správa Arktídy (RC-B6-0523/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu o správe Arktídy, ktoré predložilo päť politických skupín vrátane skupiny PPE-DE. V 20. storočí sa teplota v Arktíde zvýšila približne o 5 °C a tento nárast je desaťnásobne rýchlejší ako zaznamenaný nárast globálnej priemernej teploty zemského povrchu. V priebehu nasledujúcich 100 rokov sa v Arktíde naozaj očakáva ďalšie oteplenie o 4 – 7 °C.

Dôrazne podporujem tvrdenie, že čas na stanovenie príčin uplynul a nastal čas na prácu. Tri z arktických štátov sú navyše členskými štátmi EÚ a ďalšie dva arktické štáty, s ktorými EÚ susedí, sa podieľajú na vnútornom trhu prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), čo znamená, že EÚ a jej pridružené štáty tvoria viac než polovicu členov Arktickej rady.

Tento región zohráva kľúčovú úlohu v zásadnej rovnováhe planéty a blahoželám autorom tohto uznesenia počas medzinárodného polárneho roka.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 Strany európskych socialistov, ktorý požaduje vytvorenie demilitarizovanej Arktídy bez jadrových zbraní. Veľmi dobre si uvedomujem, že v súčasnosti pôsobia v týchto vodách ponorky Spojeného kráľovstva, ale to nie je dôvod, aby sme v budúcnosti nepodporili návrh na dosiahnutie medzinárodnej dohody s cieľom zastaviť šírenie jadrových zbraní a ukončiť vojenskú činnosť v tejto oblasti. Som sklamaný, že sme to neuskutočnili, hoci vítam odkaz na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve a potrebu jeho ratifikácie zo strany Senátu Spojených štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Zamietnutie navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k uvedenému uzneseniu považujeme za veľmi negatívny krok. Tieto návrhy zdôraznili „nebezpečenstvá spojené s možným využitím Arktídy na strategické alebo vojenské účely a nutnosť vytvoriť zo Severného ľadového oceánu demilitarizovanú a bezatómovú zónu“ a naznačili, že sme naďalej „mimoriadne znepokojení pretrvávajúcou honbou za prírodnými zdrojmi v Arktíde, čo môže viesť k bezpečnostným hrozbám… a celkovej medzinárodnej nestabilite“.

Preto aj napriek tomu, že uznesenie obsahuje niektoré body, ktoré považujeme za pozitívne, umožňuje pokračovanie prebiehajúceho zápasu o prírodné zdroje na tomto kontinente predovšetkým ustanovením, že ďaleký sever „je súčasťou politiky severnej dimenzie Európskej únie“, a ustanovením, že Európsky parlament „je presvedčený, že informovanosť o význame Arktídy v celosvetovom meradle treba aj naďalej zvyšovať prostredníctvom vytvorenia osobitnej politiky EÚ pre Arktídu“.

Uznesenie tiež Komisiu vyzýva na to, „aby zahrnula otázky energie a bezpečnostnej politiky v arktickom regióne do svojho programu“ a „aby konala v otázke Arktídy aktívne a aby ako prvý krok aspoň prevzala úlohu pozorovateľa v Arktickej rade“.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen a Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písomne. Aj nás znepokojujú, rovnako ako sa uvádza v uznesení, dôsledky zmeny klímy na trvalú udržateľnosť spoločenstiev, ktoré obývajú arktickú oblasť, ako aj vplyv na prirodzený biotop, a uznávame význam Arktídy pre globálnu klímu, a tým považujeme Arktídu za spoločný problém.

Uvedené uznesenie však nemôžeme podporiť, pretože jeho hlavným motívom sú predovšetkým záujmy EÚ. Sme presvedčení, že politika, ktorá nemá pevné základy v záujmoch národov arktickej oblasti, je nezákonná. Sme presvedčení, že východiskovým bodom všetkých rozhovorov a iniciatív v súvislosti s arktickou oblasťou musí byť ohľad na zvrchovanosť územia arktických národov a zároveň zapojenie všetkých národov arktickej oblasti ako rovnocenných partnerov.

Napokon, väčšina v rámci hlasovania odmietla pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý zdôrazňoval potrebu toho, aby sa Arktída stala demilitarizovanou a bezatómovou zónou. Týmto krokom vznikol priestor, aby v rámci politiky v Arktíde, na ktorú toto uznesenie vyzýva, došlo k militarizácii Arktídy a umiestneniu jadrových zbraní v tejto oblasti. Tento postup nemôžeme za žiadnych okolností podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh uznesenia o správe Arktídy v našom globalizovanom svete.

Som presvedčený o potrebe využiť potenciál arktického regiónu v globálnom kontexte. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby EÚ vytvorila pre tento región osobitnú politiku zameranú na rešpektovanie miestnych obyvateľov a životného prostredia. Vítam iniciatívu nášho kolegu v tom, že životné prostredie je mimoriadne dôležitou témou. Je potrebné vytvoriť cezhraničnú alebo právnu štruktúru, ktorá by umožnila rokovať o politických konfliktoch týkajúcich sa prírodných zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písomne. Rovnako ako sa uvádza v uznesení, aj nás znepokojuje vplyv zmeny klímy na trvalú udržateľnosť spoločenstiev, ktoré obývajú arktickú oblasť, ako aj vplyv na prirodzený biotop. Uznávame význam Arktídy pre globálnu klímu, a preto považujeme Arktídu za spoločný problém.

Uvedené uznesenie však nemôžeme podporiť, pretože jeho hlavným motívom sú predovšetkým záujmy EÚ. Sme presvedčení, že politika, ktorá nemá pevné základy v záujmoch národov arktickej oblasti, je nezákonná. Sme presvedčení, že východiskovým bodom všetkých rozhovorov a iniciatív v súvislosti s arktickou oblasťou musí byť ohľad na zvrchovanosť územia arktických národov a zároveň zapojenie všetkých národov arktickej oblasti ako rovnocenných partnerov.

Napokon väčšina v rámci hlasovania odmietla pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý zdôrazňoval potrebu toho, aby sa Arktída stala demilitarizovanou a bezatómovou zónou. Týmto krokom vznikol priestor, aby v rámci politiky v Arktíde, na ktorú toto uznesenie vyzýva, došlo k militarizácii Arktídy a umiestneniu jadrových zbraní v tejto oblasti. Tento postup nemôžeme za žiadnych okolností podporiť.

 
  
  

Správa: Cercas (A6-0357/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy svojho španielskeho kolegu Alejandra Cercasa (PSE, ES) o uplatňovaní právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Súhlasím, že je poľutovaniahodné, ak v uplatňovaní a zabezpečovaní dodržiavania nariadenia (EHS) č. 3820/85 o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, stále pretrvávajú značné rozdiely.

Musíme naliehať na členské štáty, aby vyvinuli väčšie úsilie a zabezpečili účinné a jednotné uplatňovanie sociálnych ustanovení, transponovali smernicu 2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave a zaručili tak bezpečnosť na cestách pre občanov a zdravie a bezpečnosť vodičov a poskytli jasný rámec pre spravodlivú hospodársku súťaž.

Európska komisia musí postupovať čo najprísnejšie voči porušeniam právnych predpisov Spoločenstva zo strany členských štátov, čo sa týka sociálnych ustanovení v sektore cestnej dopravy, zabezpečovať donucovacie opatrenia v prípade nedodržania týchto ustanovení a vykonávať preventívne opatrenia na zabezpečenie prísneho dodržiavania právnych predpisov Spoločenstva, v prípade potreby aj právnou cestou. Tento postup je dôležitý na zabezpečenie spravodlivej a nenarušenej hospodárskej súťaže.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), písomne. Hlasoval som za túto správu z dôvodu naliehavej potreby, aby členské štáty transponovali právne predpisy v sociálnej oblasti a zabezpečili ich náležité uplatňovanie. Zdravie a dobré životné podmienky vodičov pri preprave tovaru, ako aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky závisia od jasne stanovených predpisov týkajúcich sa pracovného času, času jazdy a odpočinku, ako aj od účinných kontrol a pokút za ich nedodržiavanie.

Je preto veľmi dôležité, aby členské štáty urýchlili proces transpozície smernice 2002/15/ES a tiež to, aby Európsky parlament presadil podporu zapojenia všetkých vodičov cestnej dopravy v rámci právnych predpisov o pracovnom čase uplatniteľných v tejto oblasti bez ohľadu na ich postavenie v zamestnaní. Nevidím žiadny dôvod, prečo by sa samostatne zárobkovo činných vodičov nemali týkať opatrenia, ktoré prispievajú k bezpečnosti na cestách.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) S veľkými pochybnosťami sme sa rozhodli hlasovať za túto správu. Odvetvie cestnej dopravy je však cezhraničnou otázkou a pracovné podmienky samostatne zárobkovo činných vodičov sú súčasťou tejto otázky.

S niektorými časťami správy nesúhlasíme, napríklad s otázkou bezpečných a zabezpečených miest odpočinku pre vodičov z povolania, ktorú považujeme za záležitosť členských štátov. Okrem toho sa domnievame, že otázky súvisiace s pracovným časom sú vo všeobecnosti tiež záležitosťou členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Právne predpisy EÚ v sociálnej oblasti v rámci cestnej dopravy sú mimoriadne dôležité. Cestná doprava zohráva životne dôležitú hospodársku úlohu v celej Únii. Okrem toho je však dôležité aj to, aby sa právne predpisy v sociálnej oblasti uplatňovali s cieľom chrániť vodičov a verejnosť vo všeobecnosti. V platných právnych predpisoch sú odlišnosti a v rámci vnútroštátnej transpozície sa vyskytli nedostatky. V súlade s uvedenými skutočnosťami som hlasoval za správu pána Cercasa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne. (LV) Cestná doprava je jednou z hospodárskych oblastí, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu na európskom vnútornom trhu. Táto oblasť je mimoriadne dôležitá v súvislosti so zamestnanosťou, keďže viac než 3 milióny ľudí pracujú v dopravnom priemysle EÚ. Aj napriek veľkému množstvu právnych predpisov EÚ zameraných na zaručenie bezpečnosti občanov EÚ na cestách a na zaručenie zdravia a bezpečnosti vodičov pri preprave osôb a tovaru sa v členských štátoch zvyšuje počet prípadov porušovania predpisov týkajúcich sa prestávok a času odpočinku.

Uvedená situácia má dva hlavné dôvody: neschopnosť členských štátov transponovať právne predpisy v oblasti cestnej dopravy do vnútroštátnych predpisov alebo neschopnosť vynaložiť pri tom väčšie úsilie. Zdravotné a bezpečnostné požiadavky na vodičov s pracovnou zmluvou sa odlišujú od požiadaviek uplatňovaných na samostatne zárobkovo činných vodičov. Súčasný stav, v ktorom sa právne predpisy o pracovnom čase uplatňujú iba na zamestnancov, ktorí majú uzavretú pracovnú zmluvu, a nie na samostatne zárobkovo činné osoby, môže narušiť hospodársku súťaž v dopravnom priemysle. Počet údajných samostatne zárobkovo činných vodičov sa zvyšuje, keďže zdravotné a bezpečnostné požiadavky uplatňované na týchto vodičov sú menej prísne. Tento stav nielenže podporuje nespravodlivú hospodársku súťaž, ale aj ohrozuje zdravie a bezpečnosť vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky. Cieľom Európskej komisie je zabezpečiť, aby samostatne zárobkovo činní vodiči museli dodržiavať rovnaké pravidlá ustanovené v príslušných právnych predpisoch.

Uvedené opatrenia by nám umožnili dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti na cestách a zaručiť primerané zdravotné a bezpečnostné podmienky pre vodičov, ako aj spravodlivú hospodársku súťaž v odvetví cestnej dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. (NL) Tento návrh je pokusom vziať vážne predchádzajúce rozhodnutia prostredníctvom dôslednejších kontrol, lepšej informovanosti, zabezpečených parkovísk na diaľniciach a zrušením výnimiek pre samostatne zárobkovo činné osoby od 23. marca 2009. Transpozícia a uplatňovanie právnych predpisov v sociálnej oblasti v cestnej doprave v rámci vnútroštátnych právnych predpisov beznádejne mešká.

Štyri členské štáty, ktoré v tejto súvislosti zaostali, sú chránené, pretože sa o nich otvorene nehovorí. Skutočnosť, že neusmerňujú pracovný čas, čas jazdy a čas odpočinku, ohrozuje bezpečnosť na cestách a dobré životné podmienky vodičov z povolania. Socialistická strana, ktorej som členom, podporuje plán, aby sa v tejto situácii prijalo určité riešenie aj napriek tomu, že v predchádzajúcich hlasovaniach boli zamietnuté kvalitnejšie návrhy. Konáme tak, pretože sme presvedčení, že je dôležité dodržiavať právne predpisy v sociálnej oblasti, a preto, lebo samostatne zárobkovo činní vodiči musia byť tiež zahrnutí do pôsobnosti smernice. Týmto krokom sa zastaví zneužívanie zo strany zamestnávateľov, ktorí nútia svojich pracovníkov, aby sa stali samostatne zárobkovo činnými osobami a nie zamestnancami.

Keďže sú nesprávne zaradení ako samostatne zárobkovo činné osoby, majú horšie pracovné podmienky a musia podstupovať neprijateľné obchodné riziká. Hospodárska súťaž v tomto odvetví je neľútostná. Slová o dodržiavaní predpisov sa musia zmeniť na činy. Iba vtedy môžu vodiči stále zarábať dosť a zabezpečiť si živobytie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Budem rád, keď sa v zázname uvedie, že hlasujem za správu pána Cercasa o uplatňovaní právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.

Európsky parlament musí o záležitosti tohto významu otvorene hovoriť. Iba týmto spôsobom môžeme zaručiť bezpečnosť na cestách, bezpečnosť vodičov a cestujúcich a v neposlednom rade spravodlivú hospodársku súťaž v rámci spoločného európskeho priestoru.

Okrem toho chválim iniciatívu nášho kolegu, pretože je životne dôležité zaviesť jasné predpisy a monitorovacie postupy s cieľom správne usmerňovať pracovný čas osôb pôsobiacich v odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Právne predpisy, ktorými sa zaoberá pán Alejandro Cercas, sú diskutabilné. Myslím, že všetci súhlasíme s tým, že je v záujme vodičov nákladných vozidiel aj verejnosti, aby veľké a ťažké vozidlá neriadili ľudia, ktorí trpia vážnym nedostatkom spánku. Je zrejmé, že v tejto oblasti treba zaviesť predpisy. Zároveň si musíme uvedomiť, že k štrajku vodičov nákladných vozidiel, ktorý vypukol na Oresundskom moste v novembri 2007, nedošlo náhodou. Predpisy týkajúce sa pracovného času, ktoré vypracovala EÚ v mnohých odvetviach tohto odboru, mnohokrát kritizovali zamestnávatelia aj zamestnanci. Preto by bolo možno vhodnejšie požiadať Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie vplyvu s cieľom preskúmať účinnosť a prijatie právnych predpisov, a nie vyzývať na ich prísnejšie uplatňovanie. Uvedené právne predpisy si vyžadujú značnú flexibilitu, aby bolo možné pracovať povedzme v Rumunsku aj v Dánsku. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
  

Správa: van den Burg a Dăianu (A6-0359/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy svojej holandskej kolegyne Ieke van den Burgovej a svojho rumunského kolegu Daniela Dăiana s odporúčaniami Komisii o nadviazaní na Lamfalussyho postup: systém dohľadu v budúcnosti.

Podporujem oficiálnu žiadosť Komisii o predloženie legislatívnych návrhov na zlepšenie regulačného rámca pre finančné služby v EÚ nielen z dôvodu finančnej krízy, ale aj preto, že nebudeme schopní vytvoriť európsky vnútorný trh, ak nemáme európsku regulačnú politiku. Je mi ľúto, že v správe sa nepožaduje, aby Komisia uplatnila postup ustanovený v článku 105 ods. 6 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorý jej umožňuje navrhnúť Rade, aby poverila Európsku centrálnu banku osobitnými úlohami, ktoré sa týkajú politík dohľadu nad obozretným podnikaním úverových inštitúcií.

Dôrazne podporujem nariadenie s cieľom posilniť a objasniť postavenie a zodpovednosť výborov tretej Lamfalussyho úrovne (Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov CESR pre cenné papiere, Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov CEIOPS pre poistenie a dôchodky a Výbor európskych orgánov bankového dohľadu CEBS pre banky), pričom sa im poskytne právne postavenie úmerné ich úlohám.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. (PT) Poslanci z portugalskej Sociálno-demokratickej strany (PSD) podporujú túto správu, ktorá je mimoriadne aktuálna vzhľadom na medzinárodnú finančnú krízu. Finančná stabilita musí byť zaručená a z dlhodobého hľadiska musíme prijať opatrenia na odstránenie systémových rizík.

Globálne problémy si vyžadujú koordinované riešenia na globálnej úrovni. Medzinárodná spolupráca je nevyhnutná na zabezpečenie a obnovu dôveryhodnosti trhov.

Európska únia nie je výnimkou a riešenie súčasných problémov nemôže závisieť od oddelených iniciatív v každom členskom štáte, ale vyžaduje si jednotný postup. Základom je väčšia súdržnosť medzi členskými štátmi EÚ.

Po krátkodobom rýchlom zásahu naliehavo potrebujeme vykonať inštitucionálnu reformu finančného systému, a stabilizovať tak hospodárstvo, oživiť hospodársky rast a posilniť alebo zlepšiť to, čo ponúka finančná inovácia.

Je dôležité zabezpečiť väčšiu transparentnosť a kvalitnejšie finančné informácie s využitím dostupných technológií. Iba týmto spôsobom môžu mať ľudia lepší prístup ku kvalitnejším postupom, výrobkom a finančným službám. Inovácia a finančné trhy musia podporovať lepšiu ochranu spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Tento Parlament verí v skutočne dobrý stav finančných trhov, v ich schopnosť odolávať a v schopnosť samoregulácie a práve preto existuje iba minimálne množstvo osobitných pravidiel na európskej a možno celosvetovej úrovni.

Súčasná kríza však dokazuje presný opak. Dostali sme sa na okraj priepasti vďaka odstráneniu finančného sprostredkovania, globálnej integrácii európskeho finančného sektora, rozsiahleho voľného pohybu kapitálu, sekuritizácii globalizovaného hospodárstva a hre bláznivého trhu, ktorý produkuje čoraz komplexnejšie výrobky, ktoré sú stále viac mimo dosahu skutočnej hospodárskej činnosti. Štát je ochrancom a v súčasnosti je dôležité jeho rozhodnutie.

Systém predpokladanej voľnej medzinárodnej hospodárskej súťaže dosiahol svoje hranice a musí sa zmeniť. So zmenou by mala začať samotná Európska únia, ktorej politiky a ideologické tendencie sú čiastočným dôvodom súčasného stavu. Dnes sa ukazuje ako úplne zbytočná, keďže konajú a reagujú štáty. Zajtra ukáže svoj potenciál spôsobovať škody, keďže si v mene hospodárskej súťaže zachováva možnosť ukladať sankcie za vnútroštátne ochranné opatrenia.

Áno, je najvyšší čas, aby takáto Európa zanikla.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. Hlasovala som za túto správu vzhľadom na naliehavosť finančnej situácie, ktorá postihla trh EÚ a ostatné svetové finančné trhy.

Táto správa je dôležitá, pretože potrebujeme prijať účinné regulačné a dozorné opatrenia s cieľom zlepšiť monitorovanie procesov na trhu s finančnými službami.

Obzvlášť vítam ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zaručenie rovnakých podmienok v súvislosti s ochranou vkladov občanov EÚ. Je nespravodlivé, ak občania v jednom členskom štáte môžu mať výhody lepšej úrovne ochrany výšky vkladov. Úroveň ochrany vkladov sa v členských štátoch pohybuje od sumy 20 000 EUR po neobmedzenú ochranu v Írsku.

Vítam tiež výzvu na koordinovanejšiu reakciu v EÚ na finančnú krízu a na čo najvýraznejšie zníženie odchýlok medzi vnútroštátnymi schémami členských štátov.

Rada by som tiež požiadala írsku vládu, aby predložila všetky podrobné údaje systému ochrany bánk a uviedla, že systém bol v súčasnosti rozšírený na ostatné, nielen írske banky, pričom boli zohľadnené pravidlá hospodárskej súťaže v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Hlasoval som za návrh uznesenia s odporúčaniami Komisii o nadviazaní na Lamfalussyho postup: systém dohľadu v budúcnosti.

Vzhľadom na vážnu krízu, ktorá ohrozuje trhy, je životne dôležité začať prijímať nové opatrenia na reguláciu finančných služieb v Európskej únii. Hospodárska stabilita je jedným z hlavných cieľov Únie, a preto v plnej miere podporujem uvedenú iniciatívu zameranú na zabezpečenie pokojnej a stabilnej budúcnosti našich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), písomne. − (PT) Európska únia čelí kríze dôvery spôsobenej nerozhodnosťou, nedostatkom transparentnosti, schopnosti viesť a nedostatkom právomocí európskych inštitúcií.

Nerozhodnosť prevláda, pretože nikto nemá jasnú predstavu o ukončení krízy.

Nedostatok transparentnosti je spôsobený tým, že finančné trhy sú neprehľadnejšie, než sme sa domnievali.

Neexistuje dostatočná schopnosť viesť, pretože kým Spojeným štátom sa podarilo predstaviť obraz pragmatizmu a ukázať, že nestratia kontrolu nad situáciou, Európa predstavila obraz zmätku a dokonca rozporov.

Európske inštitúcie majú nedostatočné právomoci, pretože každý členský štát koná podľa svojho uváženia. V prípade ochrany vkladov nebol doteraz stanovený spoločný číselný údaj.

Ak členské štáty, ktoré majú spoločnú menu, nie sú schopné zaviesť mechanizmy nadnárodnej pomoci, sme v situácii, ktorá by mohla spôsobiť zánik samotnej meny.

Súčasný výnimočný celosvetový stav si vyžaduje výnimočnú a predovšetkým okamžitú reakciu na celosvetovej úrovni.

Súčasnú krízu dôvery prekonáme iba okamžitým a koordinovaným postupom.

Európsky parlament robí svoju prácu. Som presvedčený, že Rada sa nakoniec vyrovná so situáciou, ktorá je naliehavá.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. Možno ešte nenastal čas na zriadenie centrálne umiestneného jediného orgánu na európskej úrovni. Dochádza však k jasnému tlaku, ktorý naznačuje, že tento úmysel (aj keď v predstihu) je opodstatnený. Dúfam, že počas súčasných finančných kríz sa EÚ nevyhne odstraňovaniu žiadneho zo súčasných nedostatkov v rámci dohľadu. Prístup formou „kolégia“ v súlade s projektom Solventnosť II je zásadným krokom vpred a umožňuje vytvoriť istý medzistupeň.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Bolo hrozné vidieť Nezávislú stranu Spojeného kráľovstva (UKIP) a niektorých britských konzervatívcov, ako sa snažia predísť ústnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý by v súčasnej hospodárskej situácii chránil sporiteľov. Ich konanie bolo hanebné.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Podporujem správu pani van den Burgovej a pána Dăiana o nadviazaní na Lamfalussyho postup: systém dohľadu v budúcnosti.

Nemôžeme pochybovať o tom, že vzhľadom na súčasnú finančnú krízu spôsobenú príliš riskantnými investíciami a inými činnosťami bánk v Spojených štátoch vzniká naliehavá potreba reformy regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi. Bez Lisabonskej zmluvy však koordinovaná politika EÚ v súvislosti s finančnou krízou nemôže fungovať účinne. Ratifikácia Zmluvy je nevyhnutná na zabezpečenie primeraného zastúpenia európskych inštitúcií v medzinárodných finančných štruktúrach.

Integrácia trhu je pozitívny jav. Nanešťastie, príslušný finančný dohľad sa uskutočňoval zároveň s ňou. Som presvedčený, že dohľad je potrebné aktualizovať čo najskôr. Pred aktualizáciou by sa mali dôsledne preskúmať regulačné a dozorné opatrenia EÚ.

Občanom, investorom a dozorným orgánom by mala byť zaručená primeraná úroveň transparentnosti. Preto by bolo vhodné zostaviť skupinu poradcov, ktorá by vypracovala dlhodobú víziu dohľadu a pripravila program alebo akčný plán dlhodobej reformy.

Súhlasím s tým, aby Únia začala v súčasnosti pracovať na kohéznejších a účinnejších právnych úpravách s cieľom zmierniť riziko budúcich kríz.

 
  
  

Správa: Alojz Peterle (A6-0350/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. (FR) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy svojho váženého slovinského kolegu a priateľa Alojza Peterleho v reakcii na Bielu knihu Európskej komisie s názvom „Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013“. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) začínajú chronické choroby, infarkty a srdcové choroby postupne prevažovať nad infekčnými chorobami. Vzniká preto naliehavá potreba prijať prísnejšie opatrenia v oblasti prevencie prostredníctvom rozsiahleho zavedenia hodnotení vplyvov na zdravie.

Boj proti falšovaniu liekov sa musí stať prioritou. Je mi ľúto, že Komisia podrobne nepreskúmala problémy, ktoré postihujú zdravotných pracovníkov, ktorí musia byť v centre každej zdravotnej politiky. Súhlasím s pánom spravodajcom v tom, že jedným z prvotných cieľov v sektore zdravotníctva by malo byť zníženie nerovností a nespravodlivosti v oblasti zdravia. Som za moderný prístup k propagácii a ochrane zdravia predovšetkým v prípade najzraniteľnejších častí obyvateľstva, ako napríklad malých detí, a za zavedenie integrovaných sociálnych a zdravotných politík.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. − (PT) Hlasovala som za správu pána Peterleho o stratégii v oblasti zdravia na obdobie 2008 – 2013, lebo som presvedčená, že zabezpečenie celoživotnej ochrany ľudského zdravia na vysokej úrovni musí byť prioritou EÚ.

Chcela by som opakovane zdôrazniť odporúčania v tejto správe, najmä návrhy, ktoré som predložila a ktoré upozorňujú na dôležitosť prípravy plánov prevencie a propagačných akcií v súvislosti so zdravým životným štýlom v celej EÚ. Ďalej upozorňujú na dôležitosť uskutočňovania kontrolných programov na uľahčenie včasného odhalenia a okamžitého liečenia choroby a znižujú tak s nimi spojenú úmrtnosť a chorobnosť.

Rada by som upozornila aj na potrebu zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a pomoci poskytovanej občanom. Nesmieme pritom zabúdať na zvýšenú prevahu chronických chorôb a intenzívnejšie starnutie európskeho obyvateľstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. (PL) V plnej miere podporujem správu pána Peterleho. Som presvedčená, že správnym spôsobom nadväzuje na priority slovinského predsedníctva. Slovinské predsedníctvo uprednostňovalo vo vysokej miere otázky zdravia, čo je úplne pochopiteľné, pretože zdravie je najväčší dar, ktorým možno požehnať ľudskú bytosť počas jej života. Nanešťastie sa v Európe vyskytli v oblasti zdravia určité znepokojujúce vývojové trendy. Patrí medzi ne zvýšenie počtu prípadov rakoviny, ako aj prípadov cukrovky, srdcovo-cievnych ochorení a obezity. Okrem toho musíme čeliť novým výzvam v súvislosti so starnutím obyvateľstva, zmenou klímy, globalizáciou a dokonca s dôsledkami terorizmu, pokiaľ ide o ohrozenie biologickými zbraňami.

V systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov sa však vyskytujú výrazné nerovnosti. Týka sa to najmä prístupu k zdravotnej starostlivosti, prevencie, odhaľovania a účinnej liečby niektorých chorôb. Výsledkom sú značné rozdiely v predpokladanej dĺžke života Európanov. Z preskúmania zdravotnej mapy Európy vyplýva smutný záver, že železná opona v istom zmysle stále existuje. Tentoraz v oblasti zdravia.

Ak chceme situáciu zlepšiť, musíme skvalitniť spôsoby spolupráce v tejto oblasti. Musíme tiež zvýšiť účinnosť našich opatrení a využiť celý takzvaný zdravotnícky potenciál Európy. Podporujem výzvu pána spravodajcu na zvýšenie investícií do systémov zdravotnej starostlivosti. Som presvedčená, že finančné prostriedky vynaložené v rámci zdravotnej starostlivosti nie sú typickými výdavkami. Naopak, sú životne dôležitou investíciou do kvality ľudského kapitálu. Zdravie občanov EÚ je nevyhnutné chápať ako jeden z kľúčových sociálnych a politických faktorov, ktorý ovplyvní budúcnosť Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som za správu pána Peterleho o zdravotnej stratégii EÚ. Správa potvrdzuje, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti je záležitosťou členského štátu, a som pevne presvedčený, že tak by to malo zostať. V tomto Parlamente a v celej EÚ sa vyskytujú skupiny, ktoré sú presvedčené, že zdravotná starostlivosť by mala úplne podliehať kolísaniam voľného trhu. Uvedené názory v plnej miere odmietam. EÚ však musí zohrávať dôležitú úlohu pri výmene informácií a propagácii zdravého životného štýlu. Komisia musí v súčasnosti predložiť konkrétne návrhy celoeurópskych opatrení na propagáciu zdravia a zároveň zaručiť práva jednotlivých členských štátov prijímať svoje vlastné rozhodnutia v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne. (LT) Prístup k zdravotnej starostlivosti je právom všetkých občanov EÚ a poskytovanie rovnakého prístupu k zdravotníckym službám vysokej kvality pre všetkých je zásadnou úlohou verejných orgánov v členských štátoch.

Podporujem tento dokument a súhlasím s tým, že sa venuje najnaliehavejším problémom v oblasti zdravotnej starostlivosti. Na úrovni EÚ a v jednotlivých členských štátoch by sme sa mali nepochybne viac sústrediť na dlhodobú ochranu zdravia. Tento postup je mimoriadne dôležitý v prípade starších ľudí, ľudí s fyzickým alebo psychickým postihnutím a ľudí v domácej zdravotnej starostlivosti.

Vzhľadom na nedostatok opatrovateľov a na uznanie dôležitosti nimi poskytovaných služieb je potrebné zlepšiť ich pracovné podmienky a zabezpečiť im poskytovanie odbornej prípravy na vysokej úrovni. Členské štáty by mali reagovať na výzvu Európskeho parlamentu, aby pacientom zaručili prístup k liekom na záchranu života, aj keď sú finančne nákladné, s cieľom zaručiť právo všetkých na zdravie.

Členské štáty by mali okamžite začať uskutočňovať zdravotnú stratégiu EÚ. Tento krok by podporil a zjednodušil poskytovanie medzinárodných služieb zdravotnej starostlivosti a voľný pohyb kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a pacientov. Zároveň by posilnil spoluprácu medzi súkromnými a verejnými orgánmi. Najdôležitejšie je však to, že uskutočnením zdravotnej stratégie EÚ by ľudia v celej Únii získali prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písomne. − (SK) V súčasnosti stále existujú veľké rozdiely v zdravotnej starostlivosti medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie. Podľa Eurostatu dosahujú rozdiely v predpokladanej priemernej dĺžke života pri narodení v závislosti od krajiny EÚ deväť rokov v prípade žien a trinásť rokov v prípade mužov, pričom dojčenská úmrtnosť sa líši šesťnásobne. Úprimne preto vítam úsilie pána poslanca Peterleho, ktorý vo svojej správe hovorí o nutnosti zmiernenia týchto nerovností. Obzvlášť oceňujem zmienku o dôležitosti prevencie, keďže až 40 % chorôb je spojených s nezdravým životným štýlom a až tretine prípadov výskytu rakoviny je možné predísť včasnou diagnózou.

Podporujem, aby sa zvýšil rozpočet z rezortov zdravotníctva určený na prevenciu chorôb, keďže sú na ňu vyčlenené iba 3 %. Väčšou informovanosťou obyvateľstva o dôležitosti prevencie a zdravom životnom štýle totiž v konečnom dôsledku znížime výdavky na zdravotnícku službu, keďže je lacnejšie chorobám predchádzať, ako ich následne liečiť. Som presvedčený, že krajiny musia podniknúť kroky na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, a v tomto kontexte predstavujú biela kniha Komisie a závery Rady z decembra 2007 dobrý základ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V Nemecku musia zatvoriť 20 až 30 kliník ročne, pretože lekári sa dostávajú do platobnej neschopnosti z dôvodu žiadostí o náhradu škody za to, že údajne predpisujú príliš nákladné lieky. Všetky časti krajiny sú v dôsledku toho vážne ohrozené poskytovaním nedostatočných služieb zdravotnej starostlivosti. Toto sú iba niektoré dôsledky nezmyselných zdravotných politík uskutočňovaných v posledných rokoch. Situácia však nie je povzbudivejšia nikde v Európe. Problém nespočíva iba v tom, že financovanie zdravotnej starostlivosti je chúlostivá záležitosť. Mierne povedané, lekári a zdravotnícky personál sú nútení tráviť čoraz viac času nad svojím pracovným stolom a venovať sa byrokracii namiesto toho, aby plnili svoju skutočnú úlohu a poskytovali zdravotnú starostlivosť.

Potrebujeme radikálnu reformu na úrovni EÚ. Potrebujeme napríklad kvalitné stratégie, aby sme zabezpečili primerané množstvo lekárov spolu s príkladmi osvedčených postupov. Okrem toho potrebujeme riešiť základné problémy, akým je pokles pôrodnosti pôvodného obyvateľstva vytvorením lepších podnetov. Potrebujeme aj modely na podporu zdravého životného štýlu. Prevencia je iba malým kúskom v mozaike zdravotnej starostlivosti. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) Zdravie je jednou z najdôležitejších hodnôt v ľudskom živote, preto vítam zdravotnú stratégiu Komisie s názvom „Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013“. Hlasovala som za správu Alojza Peterleho, ktorý postavil svoju správu na troch kľúčových slovách: spolupráca, rozdiely a prevencia.

Hoci starostlivosť o zdravie patrí v rámci princípu solidarity výlučne do kompetencie členských štátov, nič nebráni tomu, aby zdravie na báze spolupráce nadobudlo aj európsky rozmer. Ťažiť z úspechov môžu všetky členské štáty vzájomnou výmenou svojho know-how v rámci najlepšej praxe. Ak v niektorom členskom štáte EÚ dokážu vyliečiť pacienta z rakoviny, mal by mať rovnakú šancu využiť túto možnosť občan z každého kúta EÚ.

Medzi členskými krajinami a v rámci nich existujú priepastné rozdiely v starostlivosti o zdravie. Čo sa týka rakoviny, rozdiely v miere prežitia medzi novými a starými členskými krajinami sú také, že možno hovoriť o „železnej opone v oblasti zdravia“. V oblasti prevencie chorôb je potrebné dosiahnuť výrazný strategický pokrok, preto dlhodobé plány preventívnych opatrení môžu byť východiskom.

Do výskumu rakoviny sa v Európe investuje päťkrát menej investícií ako v USA, preto je nevyhnutné investovať do zdravia oveľa viac ako doteraz a neustále ho zahŕňať do politiky na všetkých úrovniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), písomne.(RO) Hlasovala som za túto správu v presvedčení, že zavedenie odporúčaní do praxe zvýši predpokladanú dĺžku života občanov Európskej únie a pomôže dosiahnuť lisabonské ciele týkajúce sa hospodárskeho rastu.

Správa poukazuje na dôležitú súvislosť medzi slabým uplatňovaním právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia a nežiaducimi vplyvmi na kvalitu života občanov.

Boj o znižovanie účinkov zmeny klímy na zdravie obyvateľstva musia podporiť aj aktívne politiky zacielené na prispôsobenie sa zmene klímy. Jedným z príkladov je rozvoj metodík prognostiky a predchádzania veľkým zdravotným problémom, ku ktorým môže dôjsť v závislosti od závažnosti zmeny klímy, pričom by sme nemali zabúdať na sociálno-hospodárske podmienky.

Musíme zintenzívniť svoje úsilie, aby sme splnili cieľ navrhnutý Komisiou v roku 2005, ktorý hovorí o 40 % znížení počtu úmrtí spôsobených znečistením ovzdušia do roku 2020. Vykonané štúdie potvrdili, že dve z piatich úmrtí vo svete sú priamo alebo nepriamo spojené s ekologickými faktormi.

Blahoželám spravodajcovi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Biela kniha o problematike zdravia v Európskej únii nastoľuje mnoho dôležitých otázok o budúcnosti Európy, najmä o typických zmenách, ktoré ovplyvnia fungovanie našich spoločností v budúcnosti. Súhlasím preto s pánom Peterlem, keď upozorňuje na aspekty súvisiace s týmito novými problémami, akými sú starnutie obyvateľstva, zmena klímy, globalizácia a mobilita. Uvedené problémy musia byť základom nových politík, pretože prinesú zásadné spoločenské a hospodárske zmeny. Musíme však zohľadňovať aj súčasné zdravotné problémy, ktorými sú srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka, obezita a rakovina. Politiky prevencie sú preto čoraz dôležitejšie a my musíme vytvoriť jasný rámec, ktorý bude vychádzať zo súčasného stavu. Nesmieme pritom zabúdať na situáciu v 27 členských štátoch a zohľadňovať súčasné nerovnosti medzi sociálnymi skupinami a členskými štátmi. Len tak budeme môcť prijať politiky zamerané na zdravie a zahŕňajúce viacero sektorov, ktoré vytvoria podmienky pre účinný rozvoj zdravotnej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Peterleho o záväzku a prístupe EÚ k zdraviu.

Otázka, ktorou sa zaoberáme, má obrovský význam vzhľadom na nové hrozby v oblasti zdravia, ktorým čelí Európska únia. Z tohto dôvodu musíme zvoliť spoločný prístup pri poskytovaní primeranej ochrany európskym občanom pred uvedenými rizikami. Okrem toho oceňujem iniciatívu nášho kolegu, pretože jeho správa upozornila všetkých na dôležitosť zdravia, ktoré neznamená len neprítomnosť ochorenia alebo choroby.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Koordinácia osvedčených postupov v rámci zdravotnej politiky je v EÚ dôležitá preto, aby bola občanom EÚ poskytovaná najlepšia možná liečba a ochrana zdravia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Hlasoval som za správu nazvanú „Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013“. Uvedená stratégia je osobitnou reakciou na Bielu knihu Európskej komisie o zdravotnej politike na obdobie 2008 – 2013. Hlavné ustanovenia v bielej knihe zahŕňajú propagáciu zdravého životného štýlu a odstránenie prekážok v rámci prístupu k službám zdravotnej starostlivosti v členských štátoch EÚ. Zdôrazňujú tiež ochranu občanov pred zdravotnými rizikami, záruku vyvážených systémov zdravotnej starostlivosti a zavádzanie nových technológií v tejto oblasti. Som presvedčený, že v stratégiách na propagáciu zdravia by sa mal klásť veľký dôraz na prevenciu a včasné odhaľovanie chorôb.

V poslednom období sa v oblasti zdravia vyskytli niektoré znepokojujúce trendy. Zahŕňajú nárast prípadov rakoviny, cukrovky a srdcovo-cievnych ochorení. Z rozpočtov na zdravotnú starostlivosť sú v súčasnosti vyčlenené iba 3 % na prevenciu, aj keď je všeobecne známe, že prevencia je účinnejšia než liečba.

Boj proti chorobám modernej civilizácie vyhráme iba vtedy, ak poskytneme občanom primeranú zdravotnú starostlivosť a liečbu. Okrem toho musíme bojovať proti nerovnostiam v prístupe k službám zdravotnej starostlivosti zo strany jednotlivých sociálnych skupín a obmedziť rozdiely medzi členskými štátmi v súvislosti s prístupom k zdravotnej starostlivosti. Veľmi dôležité je tiež vynaložiť úsilie na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Väčšie úsilie by sa malo vynaložiť aj na lepšie prispôsobenie zdravotnej starostlivosti potrebám pacientov.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) EÚ sa zameriava na verejné zdravie a jeho komercializáciu. Cieľom je znásobiť zisk zhoršením stavu verejných subjektov odkázaných na sektory s vysokými nákladmi, ktoré neprinášajú zisk súkromným prevádzkovateľom.

EÚ pristupuje k zdraviu ako k prostriedku na zvýšenie produktivity pracovníkov a zníženie sociálnych nákladov. Zasahuje do sektora, ktorý je výhradne v pôsobnosti členských štátov, uplatňuje kritériá súkromných podnikov, propaguje podnikateľskú činnosť a prehliada základné ľudské právo na zdravie a život. EÚ zároveň využíva otázku zdravia ako zámienku na propagáciu expanzívnych, imperialistických plánov tým, že navrhuje zahrnutie zdravotníckych služieb do SZBP, medzinárodného obchodu a do vzťahov s tretími krajinami.

Rámec Spoločenstva pre zdravotné služby, riadenie inovácií v oblasti zdravotníckych systémov, vytváranie európskych centier excelentnosti a iné navrhované opatrenia sú iba prvým krokom smerom k tomu, aby boli zdravotné služby sústredené v rukách malého počtu medzinárodných spoločností. Tieto spoločnosti budú obchodovať so súkromnými poisťovňami a rozhodovať o službách poskytovaných na základe neprijateľného systému triednej diskriminácie.

Hlasujeme proti správe, pretože sa pripájame k zápasu pracovníkov proti komercializácii a privatizácii zdravia. Podporujeme boj za zdravotnícky systém s voľným prístupom verejnosti a so službami na vysokej úrovni, ktoré v plnej miere zodpovedajú potrebám obyčajných rodín.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. (PL) Hlasujem za prijatie správy o stratégii zdravotnej starostlivosti EÚ na roky 2008 – 2013. Sumy vyčlenené na prevenciu chorôb v rámci rozpočtu na zdravotnú starostlivosť sú príliš nízke. Predstavujú takmer iba 3 % finančných zdrojov.

Čoraz viac si uvedomujeme nárast civilizačných chorôb. Medzi tieto choroby patrí rakovina, srdcovo-cievne ochorenia a cukrovka. Uvedený stav vyplýva najmä zo zlých stravovacích návykov a nezdravého životného štýlu. Prevencia prostredníctvom informačných kampaní by možno omnoho menej zaťažila rozpočty služieb zdravotnej starostlivosti.

Ďalšia otázka sa týka podmienok liečby. Tie sa v značnej miere líšia na celom území Európskej únie. V takzvanej starej Únii dosahujú podmienky liečby veľmi vysokú úroveň a naopak v krajinách, ktoré pristúpili v poslednom období, je úroveň oveľa nižšia. Prejavuje sa to napríklad vo vyššej detskej úmrtnosti a v kratšej dĺžke života mužov aj žien.

Európska únia by mala prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky liečby vo všetkých členských štátoch. Politika v oblasti zdravotnej starostlivosti by mala byť pre Úniu prioritou.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia