Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2002/0072(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0373/2008

Předložené texty :

A6-0373/2008

Rozpravy :

PV 20/10/2008 - 13
CRE 20/10/2008 - 13

Hlasování :

PV 22/10/2008 - 4.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0507

Rozpravy
Pondělí, 20. října 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

13. Agenturní zaměstnávání (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předseda. − Dalším bodem je doporučení pro druhé čtení (A6-0373/2008), předložené jménem Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, týkající se společného postoje Rady (10599/2/2008 – C6-0327/2008 – 2002/0072(KOD)) k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o dočasné agenturní práci (zpravodaj: pan Désir).

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir, zpravodaj. (FR) Pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové – doufám, že předsednictví Rady se k nám připojí – uplynulo již více než šest let od doby, kdy bylo odloženo přijetí směrnice o dočasné agenturní práci, a to nikoli vinou Parlamentu, který předložil své stanovisko, jakmile v roce 2002 obdržel návrh Komise, ale proto, že jednání některých členských států v rámci Rady uvízla na mrtvém bodě.

Poté, co členské státy přijaly společné stanovisko, máme dnes, v době, kdy očekávání sociální Evropy jsou vysoká, příležitost dostat se k této důležité součásti sociálně právních předpisů a této příležitosti musíme využít. Dočasné zaměstnání představuje v Unii více než tři miliony pracovních míst. Dočasné pracovníky využívá okolo 20 000 podniků s obratem 75 miliard EUR.

Jedná se o sektor, kde zjevně velice často dochází ke kolísání růstu, a dočasní pracovníci jsou dnes první, kterých se dotkne hospodářské zpomalení a růst nezaměstnanosti. Avšak stejně jako jiné druhy nejistého a netypického zaměstnávání dočasná práce v posledních několika letech zaznamenala strukturální růst, který se odhaduje téměř na 60 % za posledních pět let. Tento vývoj probíhá i nadále obzvlášť intenzivně v nových členských státech.

Dočasná práce se týká velkého počtu odvětví, která se liší podle jednotlivých členských států: v některých zemích je to průmysl, v jiných služby a v dalších zase stavebnictví, zemědělství a doprava. Jejich podíl v jednotlivých zemích je rovněž velice různý, kupříkladu ve Spojeném království může činit až 5 % všech zaměstnanců. Liší se i délka přidělení. V některých zemích je krátké, například ve Francii to bývá přibližně 10 dní, ve Španělsku méně než týden a ve Finsku zhruba 20 dní. V jiných zemích, jako je Irsko, Belgie a Nizozemsko, to však může být i několik měsíců, a v Rakousku dokonce až rok nebo více.

Dočasní pracovníci, jak víme, jsou více vystaveni zdravotním a bezpečnostním rizikům, vysokému pracovnímu tempu a nebezpečí pracovních úrazů. Jejich zapracování je často méně důkladné. Velmi častý je také stres související s nejistotou jejich pracovního místa.

Skutečností je, že zákony a typy právních rámců, které se na jejich situaci vztahují, se v jednotlivých členských státech velice liší – a to natolik, že dočasní pracovníci jsou například opravdu chráněni na základě rovného zacházení, zejména v otázce mezd, pouze v 10 z 27 zemí Evropské unie. Odborná příprava, sociální ochrana, mateřská dovolená – ke všem těmto věcem se v jejich případě přistupuje úplně jinak a v jednotlivých členských státech jsou garantovány zcela rozdílným způsobem.

Proto Evropská komise na žádost sociálních partnerů a s podporou Evropského parlamentu požadovala právní úpravu, která by zaručila rovné zacházení. Po obdržení počátečního návrhu v listopadu 2002 Evropský parlament navázal na zprávu mé kolegyně paní van den Burgové, která je zde ve sněmovně dosud přítomna a které bych chtěl vzdát poctu, a posílil tento návrh tím, že zaručil rovné zacházení od prvního dne, především v oblasti odměňování.

Když loni v červnu Rada přijímala společný postoj, souhlasila nakonec se stanoviskem Evropského parlamentu. Domnívala se tedy, že rovné zacházení od prvního dne by mělo být obecným pravidlem a že jakákoli odchylka od této zásady musí být schválena sociálními partnery prostřednictvím kolektivního vyjednávání nebo prostřednictvím dohod uzavřených se sociálními partnery na vnitrostátní úrovni. Do společného postoje byly zahrnuty také změny definice základních pracovních a zaměstnaneckých podmínek navržené Evropským parlamentem, především otázka odměňování zahrnutá do článku 3.

Společný postoj Rady nakonec zachoval změny v přístupu dočasných pracovníků k zaměstnání, společným zařízením a odborné přípravě a k právu na zastupování za stejných podmínek, jako mají stálí zaměstnanci uživatelského podniku.

Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci probíhala rozprava o původním návrhu Parlamentu, který měnil návrh Komise přidáním prvků týkajících se zdraví, bezpečnosti a pracovní hygieny, které nebyly přijaty Radou. Tyto záruky však existují podle podmínek jiné směrnice, směrnice Rady z 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou či v dočasném pracovním poměru.

Jak víte, dámy a pánové – již budu s tímto prvním vystoupením na toto téma končit – Evropská konfederace odborových svazů na jedné straně a profesní orgány zastupující agentury zprostředkovávající dočasnou práci na straně druhé požadují, abychom tyto právní předpisy přijali. Přijetí těchto právních úprav dnes znamená, že postoje Evropského parlamentu v prvním čtení se nadále stávají právním předpisem; že tento rámec na ochranu dočasných pracovníků může být proveden během příštích tří let a že Pandořina skříňka nejistých vyjednávání s Radou nemůže být znovu otevřena. Proto Výbor pro zaměstnanost a sociální věci dne 7. října rozhodl doporučit přijetí společného postoje, a to beze změny s cílem ochránit toto nejméně chráněné odvětví zaměstnanosti v Evropě.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PANÍ ROTHE
Místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. – (CS) Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych v prvé řadě poděkoval zpravodaji panu Harlemu Désirovi za práci, kterou odvedl, a myslím si, že k obecnému zdůvodnění, které bylo teď předneseno, nemám co dodávat. Dovolte mi jenom, abych se soustředil na výsledky politické dohody ze dne 10. června. Dovolte mi, abych poukázal na úspěch, kterého bylo dosaženo v řadě bodů klíčových v zájmu Evropského parlamentu. Jde o přímé uplatnění zásady rovného zacházení na zaměstnance zprostředkované přes agenturu od prvního dne přidělení, neexistenci jakýchkoli výjimek v případě krátkodobých přidělení, tzv. doba odkladu, objasnění definicí a konzultace se sociálními partnery nebo jejich zapojení představující podmínku pro výjimky, jež umožňují určité odchylky od zásad rovného zacházení. Komise je konsensem ohledně společného postoje Rady v rámci Výboru pro zaměstnanost potěšena a znovu musím říci, že blahopřeji zpravodaji a politickým skupinám, že potvrdili svou vůli přijmout společný postoj bez dalších změn.

Dámy a pánové, součástí politického konceptu Evropské unie je respekt k sociálním partnerům, a proto jsem zaznamenal s velkým uspokojením jak pozici odborů, tak pozici zaměstnavatelů. Dámy a pánové, myslím si, že podmínky pro přijetí v prvním čtení jsou splněné.

 
  
MPphoto
 

  Xavier Bertrand, úřadující předseda Rady. – (FR) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, ačkoliv jsem si Vás osobně nemohl poslechnout, pane Désire, vaše vystoupení mně bylo, myslím, věrně tlumočeno, stejně jako vaše, paní komisařko.

Dne 9. června v Lucemburku dospěla Rada ke shodě na dvou textech, o nichž členské státy Evropské unie jednaly několik let. Prvním, jak víte, je návrh na revizi směrnice o pracovní době, která byla na pořadu jednání od roku 2004. Tento text není dnes večer předmětem rozpravy.

Druhým textem je návrh směrnice o pracovních podmínkách dočasných pracovníků, který se projednává od roku 2002. Cílem tohoto návrhu je zvýšení ochrany dočasných pracovníků a zlepšení kvality dočasné práce. Dnes se scházíme, abychom tento text s konečnou platností přijali.

V první řadě bych vám chtěl říci, že přijetím tohoto textu o dočasných pracovnících vyšleme podle mého názoru velice silný signál všem Evropanům, že rok 2008 může být rokem obnovy sociální sféry. Celá léta jsme čekali, až v sociální sféře dojde k výraznému pokroku v oblasti právních předpisů. S konečným přijetím směrnice o dočasné práci se nyní začínáme posunovat dopředu z mrtvého bodu, na němž jsme po léta ustrnuli.

Lidé v Evropě na tento signál čekali, na signál Evropy poskytující větší ochranu. Jejich očekávání, jak víme, jsou za současných podmínek finanční krize a jejích dopadů na hospodářství ještě větší. Nyní více než kdy předtím je čas dát jim konkrétním způsobem najevo, že jsme schopni sladit cíl hospodářské prosperity s cílem sociální soudržnosti a že máme vůli bránit a prosazovat evropský sociální model.

Návrh směrnice, který dnes večer projednáváme, je pro začátek nesmírně důležitý text vzhledem k počtu Evropanů, které ovlivní. V roce 2006 byly v Evropě 3,4 miliony dočasně zaměstnaných pracovníků. Počítáme-li však všechny, kteří se občas ocitnou na seznamu agentur zprostředkovávajících dočasnou práci, dojdeme k číslu 6 milionů lidí, kterých se to týká.

Dodávám, že po dobu 20 let byla dočasná práce nejrychleji se rozšiřujícím druhem netypické práce. Navíc podle Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek se sídlem v Dublinu se tento typ zaměstnávání přinejmenším zdvojnásobil téměř ve všech členských státech a pětinásobně vzrostl v Dánsku, Itálii, Španělsku a Švédsku – počet evropských podniků, které se k němu uchylují, aby našli pracovníky splňující jejich specifické požadavky, se stále zvyšuje.

Dnes se tedy bavíme o klíčovém odvětví evropského hospodářství a pro toto klíčové odvětví jste, pane Désire, předložil klíčový text, který evropským pracovníkům poskytne skutečné další záruky.

První z těchto záruk je zásada rovného zacházení od prvního dne se stálými i dočasnými zaměstnanci. Tato novinka představuje zásadní pokrok pro dočasné pracovníky v Evropě, pro něž právní předpisy dříve podobná ochranná opatření nestanovovaly. Během jejich přidělení se na tyto pracovníky napříště vztahují stejné pracovní podmínky jako na ty, kteří byli přijati na totéž pracovní místo přímo podnikem. To se týká pracovní doby, přesčasů, přestávek, doby odpočinku, noční práce, placeného volna, ochrany zdraví zaměstnanců, práva na nediskriminaci a ochrany těhotných žen.

To je podstatné, protože pokud jde o tyto věci, rovněž víme, že dočasní pracovníci jsou v současné době vystavováni minimálně stejně závažným bezpečnostním a zdravotním rizikům jako stálí zaměstnanci, a také pracovnímu tempu, které někdy bývá i rychlejší.

Zásada rovného zacházení od prvního dne bude platit také při odměňování. Od začátku svého přidělení budou dočasní pracovníci pobírat stejnou mzdu jako lidé, kteří byli přijati na stejnou práci přímo uživatelským podnikem.

Odchylky od této zásady, zejména pak zavedení kvalifikační doby, budou možné pouze na základě dohody sociálních partnerů, to znamená, budou-li pro pracovníky dohodnuty kompenzace.

A konečně, směrnice poskytne nové záruky pro přístup dočasně zaměstnaných pracovníků ke stálým pracovním místům, ke společným zařízením, stravovacím službám, dětským zařízením a dopravním službám a pro přístup k odborné přípravě nebo zastupování.

Jako úřadující předseda Rady vám chci říci, že s velkou radostí sleduji, že dnes jsou pro přijetí tohoto textu připraveny podmínky. Zároveň je pravda, že tento text zahrnuje velký počet změn přijatých Parlamentem v prvním čtení v listopadu 2002. To také bezpochyby vysvětluje, proč se Výbor pro zaměstnanost a sociální věci – prakticky všichni jeho členové – rozhodl, že jej nebude měnit, a chtěl bych ještě jednou poděkovat za konstruktivní přístup panu zpravodaji pro text a všem poslancům, kteří se na něm aktivně podíleli.

Tato skutečně jednomyslná podpora zároveň jasně vypovídá o užitečnosti a kvalitě tohoto textu a chtěl bych zde ve sněmovně také vyjádřit poklonu panu Špidlovi, který tuto iniciativu vždy podporoval a nesouhlasil se stažením tohoto textu, přestože se v prosinci 2007 zdálo, že se rozpravy dostaly do slepé uličky, například v Bruselu.

Jak víte, dosáhnout příznivých výsledků se nám podařilo během slovinského předsednictví. Rád bych také vyzdvihl úsilí, které v této věci vynaložilo Spojené království, a ocenil dohodu dosaženou mezi sociálními partnery ve Spojeném království 19. května 2008. To byl důležitý moment. Nakonec bych chtěl upozornit na podporu, kterou poskytli evropští sociální partneři společnému postoji k dočasné práci přijatému 9. června.

Můžeme tak dnes říci, že mezi všemi zúčastněnými stranami panuje v této věci shoda. To zároveň dokazuje, že s vytrvalostí, tvořivostí a dialogem lze vyřešit i zdánlivě beznadějné situace, dokonce i v oblasti sociální, dokonce i v Evropě, dokonce za účelem přijetí směrnic.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin, jménem skupiny PPE-DE. – (FR) Paní předsedající, pane Bertrande, pane Špidlo, za prvé zde máme výsledek nesmírně konstruktivní spolupráce mezi evropskými orgány na jedné straně a členskými státy na straně druhé, ale také mezi politickými skupinami a sociálními partnery. Výsledný text je založen na konsensu se sociálními partnery. Tento návrh směrnice nyní stanovuje celkový rámec pro dočasně zaměstnané pracovníky ve 27 členských státech, což je nesmírně důležitý pokrok vycházející ze zásady nediskriminace mezi stálými a dočasnými pracovníky.

Do textu jsme zahrnuli závazek prosazovat transparentnost – transparentnost podmínek poskytovaných zaměstnancům – ale také závazek budovat důvěru mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Bezpečnost zaměstnanců a flexibilita, kterou požadují podniky, jsou nesmírně důležité; proto se dnes skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů – která vychází z těchto základů rovného zacházení, přístupu k odborné přípravě a z postupů pro zastupování dočasných pracovníků v souladu s kolektivními smlouvami – rovněž snaží v této práci dosáhnout pokroku a shody.

Evropa dnes tyto pracovníky chrání. Zmíněná rámcová směrnice o ochraně dočasných agenturních pracovníků stanovuje nové pracovní podmínky. Pevně věříme, že v otázce sociální Evropy společně postupujeme kupředu. Proto budeme pochopitelně hlasovat pro tuto směrnici bez jakýchkoli změn, tak jak byla dnes předložena.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, jménem skupiny PSE. – Paní předsedající, některé věci, na kterých se usilovně pracovalo, se nikdy neuskuteční a některé příliš pozdě. To je případ této směrnice. Nikdo by už nečekal, že na ni dojde.

V roce 2002, před šesti lety, jsem se tímto návrhem Komise velice intenzivně zabývala jako vaše zpravodajka v prvním čtení po rozhovorech v rámci sociálního dialogu o oblastech sociálního partnerství.

Podařilo se nám přesvědčit Komisi a velkou většinu Rady, aby přijala 95 % našich změn a vylepšení textu, pouze blokující menšina, tehdy 4 z 15 členských států, se nechtěla k této většině připojit. Několik předsednictví se usilovně snažilo tuto patovou situaci překonat, ale za několik let byl návrh – pokud ne úplně mrtvý, tak minimálně v komatu.

Byla to ostuda, neboť problémy, které směrnice řeší, ani zdaleka nezmizely – v době rozšiřování EU právě naopak. Ani směrnice tyto problémy vykořisťování migrujících pracovníků úplně neřeší, a musíme na ní tedy pracovat i nadále, ale prvním krokem je směrnice o dočasné agenturní práci. Vyjasňuje postavení a práva při zaměstnávání dočasných agenturních pracovníků, neboť posiluje zásadu rovného zacházení jako základní zásadu pracovního práva, ale zároveň – což je neméně důležité – zdůrazňuje úlohu kolektivního vyjednávání a slušných pracovních vztahů v oblasti agenturní práce, která se neustále rozšiřuje a rozvíjí.

Toto zdůrazňuji a vyvolává to negativní představu vykořisťování vedoucími čet v oblasti organizovaného profesního agenturního zaměstnávání. V současné směrnici se tato oblast skutečně může projevit jako vyspělá, může v ní fungovat dobrý sociální dialog s odbory, a navíc napomáhá k dosažení velice moderní organizace práce na pracovním trhu z hlediska flexibility a bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė, jménem skupiny ALDE. Paní předsedající, dnes hovořím za svou kolegyni Liz Lynnovou, která je stínovou zpravodajkou pro tuto směrnici za skupinu ALDE, neboť kvůli k problémům s lety do Štrasburku tady s námi dnes nemůže být.

Sdílím její obecné obavy ohledně tohoto dokumentu, a zejména její přesvědčení, že tato směrnice zdaleka není ideální, ale mohla být horší. Řada podniků ve Spojeném království využívajících agenturní práci nechce, aby tato směrnice byla přijata, avšak jedině z toho důvodu, že je to přinejmenším velmi špatná varianta. Vždy jsme tvrdili, že tato věc by se neměla řešit na evropské úrovni, neboť v jednotlivých členských státech existují výrazné rozdíly a odlišné tradice. Nicméně chápeme účel zaměstnaneckých agentur, které mají zajistit lidem více pracovních míst a zajistit pružnější pracovní trh.

Tuto směrnici Rada samozřejmě připojila ke směrnici o pracovní době a stínová zpravodajka skupiny ALDE má za to, že tyto dvě otázky budou spojeny i nadále. Za daných okolností by proto stínová zpravodajka skupiny ALDE tento dokument podpořila a naše politická skupina se jejími doporučeními bude při hlasování řídit.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, jménem skupiny Verts/ALE. Paní předsedající, jménem své skupiny bych také chtěla tuto dohodu uvítat. Nedomníváme se, že v otázce smíru získáme něco víc, proto jsme v této věci paní zpravodajku podpořili.

Vzhledem k tomu, že předsednictví to považuje za krok vpřed směrem k sociální Evropě, připouštím, že bychom to rádi vnímali jako krok tímto směrem. Vítám – jako britská poslankyně pochopitelně – pro jednou některá upřímná slova o postoji vlády Spojeného království. Věřím, že stejně konstruktivní budou i v dalších otázkách v této oblasti, které má sněmovna v tuto chvíli řešit. Pokládám za velmi důležité, že v současné situaci dosahujeme v oblasti práv pracujících skutečného pokroku a že se nesnažíme dovozovat, že ti, kteří jsou zaměstnáni jen dočasně, jsou nějak méně důležití, ať už z lidského či ekonomického hlediska. Jak kdosi uvedl, zatímco někteří takto pracují z vlastní vůle, jiní pracují tímto způsobem, protože nemají na výběr. Například v řadě zemědělských oblastí najdeme omezené pracovní příležitosti, kde jeden zaměstnavatel poskytuje v podstatě většinu pracovních míst. Pokud se jako dočasně zaměstnaný pracovník odvážíte zpochybnit podmínky, v nichž se nacházíte, můžete skutečně zjistit, že vás příslušná organizace už nikdy znovu nezaměstná.

Myslím si tedy, že právní jistota, kterou tato dohoda poskytuje, je nesmírně důležitá. Mohlo by to určitým způsobem pomoci například člověku, s nímž jsem se setkala v Londýně: byl to jediný člověk pracující v hotelové kuchyni, který neměl stálou pracovní smlouvu, a jeho úkolem bylo čistit kuchyňské trouby a jejich vnitřní části s pomocí silných chemikálií, bez zaškolení a bez ochranného oděvu, protože tento pracovník byl pouze v dočasném pracovním poměru, takže na zdraví a bezpečnosti tolik nezáleželo. Pro takovéto lidi bude proto tato právní úprava nesmírně důležitá a těšíme se na její rychlé uplatnění.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, jménem skupiny UEN.(PL) Paní předsedající, trvale vysoká nezaměstnanost v posledních letech vedla k nerovnováze ve vzájemném postavení zaměstnavatelů a zaměstnanců na trhu práce. Pracovníci se ocitli ve velice obtížné situaci a museli přijímat jakoukoli práci, aby uživili svoje rodiny. Souhlasili proto s tzv. pružnými pracovními podmínkami, které nezaručovaly důstojné smluvní podmínky. Většina zaměstnavatelů pak situaci bezohledně zneužívala.

Směrnice zaručující rovné mzdy, ochranu zdraví a bezpečnost při práci, mateřské výhody a možnost odborné přípravy pro dočasné pracovníky představuje důležitý krok směrem k opětovnému zavedení civilizovaných podmínek na trh práce. Podstatné je, že tyto rovné podmínky mají být uplatňovány od prvního pracovního dne. Dohoda dosažená mezi sociálními partnery dodává této směrnici zvláštní hodnotu. Dočasně zaměstnaní pracovníci nesmí být zbaveni ochrany.

Považujeme proto za zásadní, aby tento dokument byl přijat bez jakýchkoli změn. Právní ochrana by měla začít fungovat při nejbližší příležitosti.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, jménem skupiny GUE/NGL. – (PT) Paní předsedající, tento nový návrh směrnice, která je předmětem naší rozpravy, navzdory hlásání zásady o rovném zacházení mezi pracovníky v otázce pracovních podmínek, omezení maximální pracovní doby a týdenní doby odpočinku umožňuje řadu odchylek, které mohou tyto základní zásady v praxi ohrozit, a tím spíše musíme důsledně bojovat proti zvyšování počtu zaměstnaneckých agentur zprostředkujících dočasnou práci, abychom skoncovali s nejistou prací a neustálým zpochybňováním práv pracovníků.

Prostřednictvím řady změn chceme proto dosáhnout například toho, aby se pracovní poměr na dobu určitou využíval ve výjimečných případech, jako je doba mimořádné pracovní aktivity a doba dočasné překážky v práci kmenového zaměstnance. Dále aby pracovníci v dočasném pracovním poměru mohli požívat stejných pracovních práv a práv sociálního zabezpečení, jaká jsou přiznána ostatním pracovníkům, včetně práv zakotvených v kolektivních pracovních smlouvách v příslušném odvětví, aby dočasná práce nebyla využívána k omezení práva na stávku a aby se na dočasné pracovníky vztahovala stejná ustanovení o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci jako na pracovníky podniku, který je využívá.

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark, jménem skupiny IND/DEM. – Paní předsedající, toto si Komise a Rada stále vzájemně přehazují už od roku 2002, tedy šest let. Až do června letošního roku neexistovalo společné stanovisko – nyní to však jako horký brambor předávají Parlamentu.

Zajímalo by mě, zda ta náhlá změna názoru není způsobena současným hospodářským poklesem. Ať tomu tak je nebo ne, v současné době, kdy roste nezaměstnanost, to nepomůže, protože zpráva říká, že dočasní pracovníci mají být placeni stejně jako stálí zaměstnanci na plný úvazek. To je chyba! Na jedné straně toho využívají agentury zprostředkující dočasnou práci a nabízejí životní start nebo další příležitost mladým lidem. Na druhé straně pracovníci bez zkušeností budou placeni stejně jako zkušení dlouholetí zaměstnanci, což je přímo v rozporu se zavedenou praxí. Oslabuje to loajalitu zaměstnanců, kterou každý podnik potřebuje. Více zkušeností rovná se více dovedností rovná se vyšší mzda. Je to chybné opatření. Zamítněte je.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (NI). - Paní předsedající, je to špatná legislativní úprava – mohla by být sice ještě horší, ale v každém případě je špatná. Jako již tolikrát v tomto parlamentu je regulace zaměstnávání zaváděna ve jménu práv pracovníků, a přesto její dopad se projeví hlavně v tom, že mnoha tisícům lidí bude zcela upřeno právo na práci. Náš trh práce tak bude méně konkurenceschopný a méně pružný. Poškozuje to naše hospodářství právě v době, kdy si to můžeme nejméně dovolit.

Dočasná práce je široce a správně uznávána jako žebřík vedoucí zpátky k trvalému zaměstnání u těch zaměstnanců, kteří se z nějakého důvodu ocitli mimo trh práce.

A právě tento žebřík, který pomáhal pracovníkům dostat se zpátky do zaměstnání, dnes ve sněmovně podtrháváme. Britská vláda tomuto opatření dlouho odolávala, ale nakonec zjistila, že mu již není schopna čelit. Nemohlo by se vám dostat názornějšího příkladu toho, jak EU podkopává demokracii v členských státech.

 
  
MPphoto
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE).(PT) Paní předsedající, pane Bertrande, paní komisařko, dámy a pánové, mám velkou radost z této zprávy, která uzavírá otázku neřešenou od roku 2002. Podle mého názoru je to vyvážený výsledek, který chrání dočasné pracovníky, zvyšuje pružnost trhu práce a respektuje zásadu subsidiarity.

Tento návrh obecně zajišťuje rovné zacházení od prvního dne pracovníkům zprostředkovaným zaměstnaneckými agenturami. Sociálním partnerům však také nabízí možnost dohodnout se jinak, pokud si to přejí. Vezmeme-li v úvahu různé postupy a právní předpisy členských států v této oblasti, je povzbuzující, že Parlament, Rada a Komise dosáhly dohody. Tato dohoda zajistí stabilní rámec pro zaměstnanecké agentury, jejichž úloha na evropském trhu práce je nepopiratelná. Větší právní průhlednost může přispět k vytváření pracovních míst a umožnit nové a pružnější formy práce.

Vím, že hospodářský rozvoj potřebuje pružnější trh práce, ale tato pružnost bude výhodná pro všechny pouze tehdy, pokud bude zároveň zajištěno dodržování práv zaměstnanců ve všech aspektech, zejména při ochraně zdraví a v oblasti bezpečnosti práce. Domnívám se, že konečné znění této směrnice je dobrým příkladem takové vyváženosti. Doufám, pane Bertrande, že totéž budu moci říci příští měsíc o směrnici o pracovní době.

Musím poděkovat za práci panu Désirovi a také stínové zpravodajce paní Morinové, která je z mé politické skupiny. Blahopřeji jí, že se tak významně podílela na tomto konečném výsledku.

 
  
MPphoto
 

  Richard Falbr (PSE).(CS) V úvodu bych rád poznamenal, že budu hlasovat pro návrh, protože jeho znění zřejmě odpovídá maximu, kterého bylo možno dosáhnout. Za další krok bych považoval důkladné prozkoumání praxe členských států. V některých z nich existuje sice slušná právní úprava postavení agenturních pracovníků, ale naprosto nedostatečně je upraveno poskytování akreditací vznikajícím agenturám. Jinými slovy, zaměstnávat lidi může kdekdo a kontrola nad činností některých těchto pochybných agentur prakticky neexistuje. Hovořím samozřejmě o praxi v České republice. Agentury často v zájmu vydělávání peněz zaměstnávají pracovníky nikoliv na základě pracovních smluv, ale na základě dohod o pracovní činnosti, takže nemusí platit sociální a nemocenské pojištění za své zaměstnance. To vede k tomu, že pokud je výdělek postaven na respektování minimální mzdy, pak je jasné, že pracovníkům zbývá po zaplacení odvodů peněz mnohem méně. Je vůbec podezřelé, že se počet agenturních zaměstnanců neustále zvyšuje na úkor těch, kteří pracují v řádném pracovním poměru v zaměstnávající organizaci. Proto je úkolem orgánů inspekce práce i odborů, aby na nekalé praktiky vyskytující se v některých zemích poukazovaly a nedovolily omezovat právo agenturních pracovníků se odborově sdružovat. Přes dobrou vůli, kterou lze spatřovat ve znění návrhu směrnice, který se předkládá, zbývá ještě mnoho vykonat, aby nezůstalo jen u toho, co je na papíře. A k tomu, co tady zaznělo, bych poznamenal, že bych některé poslance Evropského parlamentu zaměstnal jako agenturní pracovníky, aby poznali, jaká je to slast.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Paní předsedající, dámy a pánové. V Estonsku se říká: „Lepší pozdě nežli nikdy“, a je dobré, že směrnici o dočasné agenturní práci nakonec schvalujeme. Dočasná agenturní práce se začíná využívat stále častěji, a je tedy velice důležité, aby byla regulována. Směrnice má zároveň velký význam pro ty země, které dosud nemají přístup na trh práce zemí Evropské unie a jejichž pracovníci jsou využíváni zejména k nepatřičným účelům a jejich práva jsou porušována.

Dnes víme, že záruka ochrany dočasných agenturních pracovníků se v jednotlivých členských státech velmi liší. V některých členských státech pak taková ochrana zcela chybí. Domnívám se proto, že návrh směrnice v její současné podobě pomůže zajistit v celé Evropě alespoň minimální úroveň základní ochrany dočasných agenturních pracovníků, což vyloučí diskriminaci pracovníků, kteří tuto formu zaměstnání využívají, stejně jako v jiných formách zaměstnání.

Doufám, že tuto směrnici schválíme, a také doufám, že její uplatnění nám nebude trvat příliš dlouho.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Paní předsedající, v souvislosti s rozpravou o směrnici týkající se dočasných pracovníků chci upozornit na to, že počet těchto pracovníků v Evropské unii obzvlášť v posledních letech výrazně vzrostl. Tento nárůst je často způsoben hospodářskou situací, a je proto nezbytně nutné urychlit příslušnou právní úpravu na evropské úrovni. Dále bych se chtěl zmínit také o tom, že ačkoliv Evropská komise předložila na toto téma návrhy, které poté Evropský parlament již v roce 2002 pozměnil, je politováníhodné, že teprve v červnu 2008 se Evropská rada dohodla v této otázce na kompromisu. Do té doby uplynulo více než šest let.

Měli bychom podpořit zejména řešení obsažená v návrhu směrnice týkající se rovného zacházení s dočasnými pracovníky a jinými pracovníky, pokud jde o postavení a bezpečnost, a zároveň dodržování sociálních norem, které se v oblasti rovného zacházení od podniků vyžaduje v otázce odměňování a pracovních podmínek pro dočasné zaměstnance a jiné pracovníky.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). - (EL) Paní předsedající, dočasní pracovníci jsou ze strany zaměstnavatelů vykořisťováni a potřebují rovný přístup a ochranu své bezpečnosti. Evropská komise však směřuje spíše k deregulaci pracovněprávních vztahů a k rozvoji pružných forem práce.

Podle oficiálních statistik Komise nezaměstnanost v roce 2007 dosáhla 4,7 %, přičemž dlouhodobá nezaměstnanost se udržuje na 2,8 %. Prosazování modelu flexibility a bezpečnosti dává zaměstnavatelům silnou zbraň umožňující zvyšování podílu dočasné agenturní práce, což vede k méně výhodným pracovním podmínkám a oslabuje kolektivní smlouvy. Zrušení možnosti regulace těchto věcí členskými státy a jejich přesun na úroveň sociální má zajistit dosažení finanční integrace evropského trhu práce.

Nesouhlasíme s kroky, které jsou v tomto směru neustále přijímány, protože jsou to kroky umožňující Evropské unii snadněji prosazovat neoliberální politiky na úkor pracovníků. Naším hlavním cílem by měla být ochrana všech pracovníků. Dočasní pracovníci musí být chráněni, ale hlavními prioritami nesmí být nic menšího než právní jistota a bezpečnost při práci a obrana všech práv pracovníky nabytých.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - Paní předsedající, na začátku bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji k jeho zprávě, a to nejen proto, co řekl, ale také vzhledem k délce jeho zprávy – nebo bych měl říci vzhledem ke stručnosti jeho zprávy? Za devět let, co působím v tomto parlamentu jako poslanec, je to nejkratší zpráva, jakou jsem kdy od nějakého socialisty z Výboru pro zaměstnanost a sociální věci zažil, a doufám, že tím dal příklad, kterého budou někteří z jeho kolegů následovat – ale k tomu se vrátíme později.

Také jsem byl rád, že řekl, a za to mu děkuji, že důvodem k této krátké zprávě bylo, zcela správně, že obě hlavní zúčastněné strany vyjádřily s tímto společným postojem souhlas, a tak jej Rada podpořila. Odbory a podniky – nikoli podniky obecně, nýbrž konkrétní podniky, které mají odpovědnost za agenturní pracovníky – všechny kolektivně, ať k tomu měly jakékoli důvody, řekly své „Ano“: mohly by se pod tento postoj podepsat.

Myslím si, že pro nás politiky z toho vyplývá ponaučení, že když zúčastněné strany samy říkají, že něco skutečně chtějí, je podle mě naší povinností, abychom se snažili umožnit to všude, kde je to možné, a opravdu mu děkuji, že k prosazení použil argument konsensu.

Nakonec bych poděkoval panu ministrovi, že připomenul těm, kteří takové připomenutí potřebují, že Rada formulovala tento společný postoj v rámci balíčku spolu se směrnicí o pracovní době. Naše skupina se ovšem původně krátce domnívala, že bychom možná při rozvrhování práce Parlamentu měli obě témata spojit a projednat je v prosinci. Ale po dalším zvážení, a jelikož vím, že by na tom velice rádo začalo pracovat francouzské předsednictví, jsme to s velkou radostí podpořili, abychom s touto problematikou skutečně mohli „pohnout kupředu“. A o to, myslím, v této oblasti jde: pohnout se kupředu. Až se dostaneme ke druhé části balíčku týkající se směrnice o pracovní době, věřím, že z naší strany také projevíme odpovědnost a pohneme s ní kupředu.

 
  
MPphoto
 

  Harald Ettl (PSE).(DE) Paní předsedající, zejména zaměstnavatelé využívají každé příležitosti a požadují na evropském trhu práce stále větší mobilitu a flexibilitu. Rovné zacházení a minimální sociální normy jsou jediným způsobem, jak zmírnit obavy zaměstnanců z otevřených trhů práce a z deregulace. Evropská unie potřebuje preventivní opatření pro trh práce, který se naštěstí čím dál více otevírá.

Současný návrh zprávy o dočasné agenturní práci ukazuje, jak obtížné je dosáhnout v této oblasti pokroku. Šest let byla tato směrnice blokována v Radě z různě závažných důvodů. Tento návrh zaručuje, že se dočasným zaměstnancům dostane stejného zacházení jako jiným pracovníkům hned od prvního dne zaměstnání, i když s určitými omezeními. Právo požívat výhod pracovního práva a stejné odměňování za stejnou práci – to jsou hlavní zásady rovného zacházení. Velice důležité je, že předpisy v členských státech se zcela rozdílným základem, které jsou lepší než současná směrnice, nejsou touto směrnicí nijak oslabeny. Správný směr to nabralo za francouzského předsednictví.

Ti, kteří blokovali směrnici o pracovní době – a to platí rovněž o směrnici o přenositelnosti nároků na důchodové připojištění by si teď měli obdobně poopravit své mylné názory na sociální otázky a pochopit, že sociální Evropa potřebuje minimální normy. To je jediný způsob, jak dospět ke kladnějšímu hodnocení, lepšímu chápání Evropské unie, a dokonce ke ztotožnění se s ní.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry (PPE-DE). - (HU) Paní předsedající, pane ministře, pane komisaři, kolegové, z hlediska vytvoření jednotného evropského trhu práce a zaručení rovných příležitostí všem zaměstnancům v rámci EU představuje směrnice, o níž diskutujeme, výrazný pokrok. Samozřejmě to neznamená, že tato část právních předpisů povede k vytvoření harmonizovaného rámce na úrovni Společenství pro zaměstnávání dočasných agenturních pracovníků. Není to ani nutné, ani žádoucí, neboť při zachování zásady subsidiarity bude základní regulace zaměstnávání v tomto směru i nadále spadat do pravomoci členských států. Nicméně úsilí o zavedení jasných a jednoznačných minimálních požadavků na území EU, jejichž prostřednictvím budou dočasní agenturní pracovníci chráněni na celém území Společenství, je nutno uvítat jako krok správným směrem.

Jsem toho názoru, že bez jakýchkoli ideologických podtónů a nezávisle na příslušnosti k naší straně se všichni shodneme na tom, že ochrana těhotných žen, záruka rovného zacházení s muži a ženami, boj proti jakékoli diskriminaci na základě etnického původu, náboženství, vyznání, věku nebo příslušnosti k menšinové skupině jsou těmi nejdůležitějšími cíli. Všechny tyto úvahy opravňují úsilí o jednotnou právní úpravu těchto věcí v celé EU. Se zřetelem k dosažení tohoto cíle zákonodárci EU vypracovali tento systém minimálních požadavků. Důležité je, že kromě posílení individuálního profesního rozvoje slouží směrnice také hospodářským zájmům Evropy, neboť dočasným agenturním pracovníkům zajišťuje rovné příležitosti v přístupu k odborné přípravě, v péči o děti a v oblasti dalších infrastrukturálních programů. To platí i v období mezi jednotlivými přiděleními. Je v zájmu nás všech, aby dočasní agenturní pracovníci nebyli vystaveni diskriminaci, aby si mohli zvyšovat znalosti a aby se pro ně sladění pracovního a soukromého života nestalo nepřekonatelným problémem. V této oblasti bezesporu potřebujeme jednotný postoj, a proto já osobně schválení této směrnice podporuji. Velmi vám děkuji, paní předsedající.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE). - (RO) Vycházíme-li z práce pana zpravodaje Désira, můžeme to vyjádřit latinským úslovím Multum in parvum (mnoho v jednom). Sem můžeme zařadit i dnešní návrh směrnice, neboť zaručuje právo na práci dokonce i v případě, kdy činnost, kterou zaměstnanec vykonává, je vzhledem k určitým specifickým aspektům prováděné práce dočasná. Domnívám se, že díky takovémuto opatření se profese, které se vyskytují jen zřídka nebo je lze jen stěží využít na konkrétním pracovišti, budou na základě těchto specifik prosazovat v různých kombinacích podle toho, které z těchto dovedností dotyční pracovníci ovládají, a podle požadavků trhu. Vytvoří se tak mozaika kvalifikovaných profesí nabízených lidmi, které lze označit jako renesanční všestranné jedince.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji Désirovi. Tato rozprava je součástí opatření, která musíme přijmout, abychom vytvořili evropský rámec zaručující evropským občanům důstojné pracovní a životní podmínky. Zaručení minimální úrovně ochrany pro dočasné agenturní pracovníky je součástí budování sociální Evropy. Aby se Evropská unie stala nejkonkurenceschopnější ekonomikou založenou na znalostech, musí mít evropské podniky možnost vybrat si zaměstnance a dovednosti, které potřebují.

Osobně se domnívám, že pokud dočasným agenturním pracovníkům zaručíme stejné podmínky, jako mají zaměstnanci v podnicích, které tyto pracovníky využívají, chráníme tím nejen dočasné agenturní pracovníky, ale především místní kmenové zaměstnance. Tyto rovné podmínky se týkají pracovní doby, doby odpočinku, placené dovolené, výše mzdy, postavení a bezpečnosti. Zaručení vhodných podmínek pro dočasné agenturní pracovníky odstraní nelegální práci a sociální dumping. Podle mého osobního názoru se sociální Evropa pozvedne, budou-li mít odbory právo spolurozhodovat o udělení určitých výjimek na základě kolektivních pracovních smluv.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).(DE) Paní předsedající, jak již uvedla moje kolegyně paní Lambertová, jedná se o velice důležitý průlom na cestě k sociální Evropě, i když je to jen první krok. Občané od nás očekávají, že podnikneme faktické kroky směrem k sociální Evropě a zajistíme, aby svou úlohu hrála zaměstnanecká práva na vnitřním trhu a rovné mzdy za stejnou práci na stejném místě.

Tuto zásadu rovnosti, kterou původní návrh Komise postrádal, se Evropskému parlamentu podařilo do směrnice začlenit. Pokládám za velmi důležité, že Rada nás v tomto podpořila, neboť podstatné je, aby konkurence na vnitřním trhu byla založena na rovnosti, nikoli na mzdách.

Na závěr bych chtěla dodat ještě jednu věc. Stejně důležitý jako tento průlom je průlom týkající se směrnice o pracovní době, nikoli však takové, jakou navrhoval pan Bushill-Matthews, nýbrž naprosto bez jakýchkoli výjimek, tak, jak byla navržena v parlamentním čtení. Mohu pouze vyzvat Radu, aby nás v tomto rovněž podpořila.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Zabýváme se obzvlášť důležitým tématem. Jsem si vědom mnoha obav týkajících se postavení a situace dočasně zaměstnaných osob. Mám na mysli formální a právní otázky a rovněž pracovní podmínky. To je zvlášť patrné v případě zaměstnávání velkého počtu osob z nových členských států. Tyto osoby jsou z důvodu vysoké nezaměstnanosti ochotny přijmout doma či v zahraničí jakoukoli pracovní nabídku. Smluvní pracovní podmínky se nemohou řídit situací na trhu práce a dostupností zaměstnání. Zdůrazňuji, že je nutno dodržovat v současnosti platné pracovní normy a požadavky. To se týká bezpečnosti, sociálních podmínek, pojištění a sazeb odměny.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). - Paní předsedající, jsem velmi hrdý, že jsem se zúčastnil hlasování ve výboru o této směrnici a že se účastním dnešní rozpravy o hlasování o přijetí této směrnice týkající se dočasných agenturních pracovníků. Pro labouristickou vládu u nás v Británii to bylo hlavní prioritou, součástí ujednání s našimi odbory známého jako dohoda z Warwicku, a dnes se tento slib naplňuje.

S velkou radostí to podporuji a tuto směrnici jsem propagoval ze tří důvodů.

Prvním důvodem je zranitelnost dočasných agenturních pracovníků – přes veškeré protesty některých osob z protější strany. Osmdesát procent dotázaných v průzkumu Britského kongresu odborových svazů (TUC) uvedlo, že byli v horším postavení, pokud jde o mzdu, odbornou přípravu a placené volno, a že chtějí lepší podmínky.

Druhým důvodem je, že největší počet migrantů z východní Evropy, kteří od rozšíření přišli pracovat do Británie, směřoval do mého regionu, na východ Anglie, a to často prostřednictvím pracovních agentur, které se neřídí žádnými pravidly a bývají velice často zodpovědné za zneužívání. Toto zneužívání musí skončit.

Posledním důvodem pak je, že máme dohodu o sociálním partnerství, která se v Británii vyskytuje vzácně, mezi britskými odbory TUC a Konfederací britského průmyslu (CBI): toto hlasování znamená její převedení do podoby zákona.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Paní předsedající, chci rovněž blahopřát nejen předsednictví a Komisi, ale také zpravodaji a všem, kteří přispěli ke schválení směrnice a předznamenali nový úspěch Evropské unie ve prospěch občanů. Zároveň bych chtěla sněmovně připomenout, že velkou část agenturních pracovníků tvoří ženy.

Obzvlášť potěšitelné je, že dočasné pracovnice budou také mít zaručena práva od prvního dne přidělení, stejně jako rodiče obecně, a nebudou tedy v nevýhodě, neboť cílem tohoto nového návrhu Evropské unie zaměřeného na občany, zaměstnavatele i zaměstnance je zavedení humánního zacházení vzhledem k tomu, že jednodenní či několikadenní práce je stejně hodnotná a musí být stejným způsobem uznávána.

Doufám, že bude možné uplatnit všechno, co bylo dohodnuto, protože právě při uplatňování právních předpisů selháváme. Například v Řecku byl tento právní předpis zahrnut do sbírky zákonů a zaručuje rovné zacházení dočasným i stálým zaměstnancům. Problémem však je uplatňování tohoto právního předpisu.

 
  
MPphoto
 

  Xavier Bertrand, úřadující předseda Rady.(FR) Paní předsedající, chtěl bych stejně jako někteří z předchozích řečníků potvrdit, že přijetí této nové směrnice o dočasné práci bude skutečným krokem vpřed. Někdo to nazval „průlomem“, a to je podle mě to správné slovo.

Ovšem, jak si velice dobře uvědomuji, neznamená to pro nás konec práce. V příštích týdnech budeme mít další příležitosti ukázat, že se sociální Evropou jsme schopni dosáhnout většího pokroku. Mám tím samozřejmě na mysli směrnici o pracovní době, která je druhou částí společného postoje přijatého 9. června v Lucemburku.

Jsem si vědom, že někteří z vás mají s tímto textem problém, ale chci vám dnes večer připomenout, že jediný způsob, jak jsme mohli získat souhlas Rady s tímto textem, který se chystáte přijmout a který posiluje práva dočasných pracovníků, bylo jeho připojení ke směrnici o pracovní době.

Mám na mysli také směrnici o Evropské radě zaměstnanců, kterou je třeba revidovat. Čtrnáct a půl milionu Evropanů pracuje v podnicích, které tyto rady zřídily, a čekají na revizi uvedené směrnice, která v budoucnu zlepší ochranu jejich sociálních práv, a abych byl upřímný, vzhledem k současné hospodářské situaci je tato revize stále důležitější, stále potřebnější a stále naléhavější.

Tento problém bude naší první příležitostí dokázat, že Rada a Parlament jsou ochotné ujmout se své úlohy jako spoluzákonodárci. Jak víte, evropští sociální partneři již prokázali, že chápou, co je v sázce, když na konci léta předložili osm společných návrhů, na jejichž základě jsou ochotni – prohlásili, že jsou ochotni – souhlasit s návrhem Komise, milý Vladimíre. Nyní je na nás, abychom předvedli, že jsme stejně tak odhodláni jednat.

Dámy a pánové, pane Désire, pane komisaři, růst sektoru agenturního zaměstnávání v Evropě až dosud často probíhal v naprostém právním vakuu, bez skutečné ochrany pracovníků. Od pozítří budeme moci říci, že tato situace skončila. Pozítří budeme moci také říci, že v době, kdy náš kontinent čelí vážným hospodářským a finančním problémům, jsme jako politici ochotni spojit své síly a učinit kroky s cílem znovu nastartovat sociální Evropu.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. – (CS) Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, debata podle mého jasně ukázala, jak důležitá je tato direktiva, jak velkého počtu pracovníků se týká a jak podstatný pokrok přináší. Prokázala dále, že nad touto direktivou existuje skutečně silný konsensus, který vyplývá z hluboké debaty a ze souhlasu a z podpory sociálních partnerů. V debatě také zaznělo, že direktiva přichází opožděně, a v různých jazycích zaznělo „Lépe pozdě, než nikdy.“ V češtině se říká „ Pozdě, ale přece.“ Jistě bych našel v dalších jazycích formulace, které jsou obdobné. Ano, po dlouhém úsilí se přesto dosáhlo pokroku, protože důvod pro tuto direktivu je stejně platný nebo ještě platnější, než byl před oněmi šesti lety.

Dámy a pánové, chtěl bych ještě zdůraznit jednu věc, která po mém soudu je do jisté míry pozoruhodná, protože tato direktiva, velmi obtížná direktiva, která opravdu otevírá opět dveře sociální Evropě, byla přijata v Evropě s dvacetisedmi státy, když v Evropě s patnácti státy velmi dlouho vázla. Je to po mém soudu jasným příkladem toho, že Evropa s dvacetisedmi státy je schopna sociálního pokroku.

Dámy a pánové, řada z vás zmínila další direktivy, které jsou v projednávání v Parlamentu. Myslím si, že krok, který teď činíme, je dobrým příznakem toho, jak bychom měli přistupovat i k direktivám následujícím. Jsou to samozřejmě obtížné a komplikované otázky, ale přesto si myslím, že určitá dynamika již byla vytvořena a že možnost dospět ke kladnému výsledku je vyšší než kdykoliv dříve

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir, zpravodaj. – (FR) Paní předsedající, dámy a pánové, na začátku bych chtěl poděkovat svým kolegům za jejich připomínky a stínovým zpravodajům, koordinátorům a všem ostatním zúčastněným v této rozpravě za podporu, kterou mi poskytli, a stejně tak za dokončení tohoto procesu.

Je pravda, že tato zpráva se omezuje na vysvětlující prohlášení a jediný požadavek: „Řekněme ano“. Bezprostřední přijetí této směrnice během dvou dnů, jak doufám, je vítězstvím Evropského parlamentu a vítězstvím sociálních partnerů a rád bych využil této příležitosti a odpověděl členům Konfederální skupiny Sjednocená evropská levice/Severská zelená levice, kteří předložili řadu změn. Chápu, odkud tyto změny v zásadě pocházejí, nicméně bych chtěl zdůraznit, že Evropská konfederace odborových svazů před několika dny opět hovořila s předsedy politických skupin a sdělila jim, že přijetí této směrnice v nezměněné podobě vyšle silný signál, že sociální pokrok na úrovni EU je nutný a také možný, a že sociální Evropa je stále živá.

V době, kdy oblast agenturního zaměstnávání roste, stejně jako další netypické formy pracovního poměru, potřebujeme právní rámec, a právě o tom nyní rozhodujeme. Evropa je prostorem spravedlnosti: musí jím být v zájmu občanských práv a také z hlediska hospodářského a sociálního. V různých směrnicích jsme již zakotvili ochranu a práva požívaná všemi pracovníky. Nyní, kdy se dočasnými pracovníky stává stále větší počet lidí, musíme zajistit stejná práva také jim a zabránit tomu, aby dočasná práce byla zneužívána jako způsob obcházení práv dotyčných pracovníků či práv některých jiných pracovníků, kteří by následně byli vystaveni tlakům a sociálnímu dumpingu.

Přijetím této směrnice chceme rovněž ukázat, že sociální Evropa může pokročit kupředu a že může mít reálný obsah, na rozdíl od toho, co jsme občas slýchali od Komise – nikoli od pana Špidly, ale od jiných komisařů. Můžeme rovněž tvořit – můžeme spoluvytvářet – zákony o sociálních otázkách, a dokázat tak členům Rady, kteří velice dlouho blokovali přijetí této právní úpravy a jiných předpisů, že se nemusí obávat pokroku ve vytváření modelu sociální Evropy a že pokud dokážeme, že Evropa brání občany a zaměstnance, může to přispět také ke smíření mezi občany a orgány Unie a utišit obavy vyjádřené v Irsku, Nizozemsku a u nás ve Francii.

Domnívám se, že další pokrok v oblasti sociálních směrnic pomůže rovněž posílit další pokrok ve věci politické Evropy a povzbudí podporu, kterou lidé budování politické Evropy projevují.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat 22. října 2008.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), písemně. (RO) Stanovení práv evropských občanů, kteří pracují v dočasném pracovním poměru v zemích EU, prostřednictvím směrnice představuje pro sociální Evropu skutečný úspěch. Problém je, zda členské státy Unie a zaměstnavatelé ustanovení této směrnice dodržují, jelikož konkrétní příklady z trhu práce této teorii v mnoha případech odporují. Jedním takovým konkrétním případem je neuznávání diplomů rumunských a bulharských občanů po přistoupení obou zemí k EU, i když směrnice týkající se této věci prosazovala něco jiného. Otázkou je, co můžeme udělat, aby občané z nových zemí, které vstoupily do EU, neztratili důvěru a neříkali, že v Bruselu se něco schválí a vlády v evropských hlavních městech pak rozhodnou úplně jinak. Je nutno vzít v úvahu také skutečnost, že pokračuje hospodářská krize, která v každém případě ovlivní způsob uplatňování směrnic týkajících se pracovní problematiky na území jednotlivých států Evropy. Evropská komise by měla neprodleně vytvořit vhodný systém, který by monitoroval uplatňování pracovněprávních předpisů, a nediskriminačně využívat kárných opatření vůči příslušným zemím.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí