Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2002/0072(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0373/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0373/2008

Keskustelut :

PV 20/10/2008 - 13
CRE 20/10/2008 - 13

Äänestykset :

PV 22/10/2008 - 4.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0507

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 20. lokakuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

13. Vuokratyö (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (DE) Esityslistalla on seuraavana työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi vuokratyöstä (10599/2/2008 – C6-0327/2008 – 2002/0072(COD)) (Esittelijä: Harlem Désir).

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir, esittelijä. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet – ja toivon, että neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja liittyy seuraamme – on kulunut yli kuusi vuotta siitä, kun vuokratyötä koskevan direktiivin hyväksymistä siirrettiin, ei parlamentin vuoksi, koska se esitti kantansa heti saatuaan komission ehdotuksen vuonna 2002, vaan siksi, että tilanne oli lukkiutunut joidenkin jäsenvaltioiden osalta neuvostossa.

Jäsenvaltioiden omaksuttua yhteisen kannan olemme saaneet tilaisuuden hyväksyä tämän tärkeän sosiaalisen lainsäädännön alaan kuuluvan säädöksen, aikana, jolloin sosiaaliselta Euroopalta odotetaan paljon, ja tähän tilaisuuteen meidän on tartuttava. Unionissa on yli kolme miljoonaa vuokratyöntekijää. Vuokratyöntekijöitä työllistää noin 20 000 yritystä, joiden liikevaihto on 75 miljardia euroa.

Ala on selvästi hyvin altis kasvun vaihteluille, ja talouden hidastuminen ja työttömyyden kasvu vaikuttavat tällä hetkellä ensimmäiseksi vuokratyöntekijöihin. Muiden epävarmojen ja epätyypillisten työllisyysmuotojen tavoin vuokratyön osuus on kasvanut viime vuosina, arvioiden mukaan lähes 60 prosenttia viiden viime vuoden aikana. Kehityssuunta on jatkunut erityisen voimakkaana uusissa jäsenvaltioissa.

Vuokratyötä tehdään monella alalla, jotka vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen: teollisuuden alalla, palvelualalla tai rakennus-, maatalous- ja liikennealalla valtiosta riippuen. Myös vuokratyön osuus vaihtelee merkittävästi valtiosta toiseen. Se voi olla niinkin paljon kuin viisi prosenttia kaikista työntekijöistä Yhdistyneen kuningaskunnan kaltaisissa valtioissa. Toimeksiantojen kesto vaihtelee myös. Joissakin valtioissa toimeksiannot ovat lyhyitä, kuten esimerkiksi Ranskassa, jossa ne kestävät noin 10 päivää, Espanjassa alle viikon tai Suomessa noin 20 päivää. Muissa valtioissa, kuten Irlannissa, Belgiassa ja Alankomaissa, toimeksiantojen kesto voi olla useita kuukausia, jopa enemmän kuin vuosi, kuten Itävallassa.

Kuten tiedämme, vuokratyöntekijät altistuvat enemmän fyysisille vaaroille ja työpaikalla sattuville onnettomuuksille, ja heidän työmääränsä on suurempi. He saavat usein vähemmän koulutusta. Työpaikkojen epävarmuudesta aiheutuva stressi on myös erittäin yleistä.

Tosiasia on, että vuokratyöhön liittyvät säädökset ja oikeudelliset kehykset vaihtelevat suuresti jäsenvaltioissa – jopa siinä määrin, että vuokratyöntekijöitä suojataan esimerkiksi takaamalla heille yhtäläinen palkkaus ainoastaan 10:ssä Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta. Vuokratyöntekijöiden pääsy koulutukseen, sosiaalinen suojelu, äitiyslomat – kaikki nämä vaihtelevat eikä niitä ole taattu samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

Tästä syystä Euroopan komissio kehotti laatimaan työmarkkinaosapuolien pyynnöstä ja Euroopan parlamentin tuella säädöksen, jossa taataan tällainen yhtäläinen kohtelu. Vastaanotettuaan alustavan luonnoksen marraskuussa 2002 Euroopan parlamentti lujitti lainsäädäntöluonnosta kollegani van den Burgin, joka on edelleen täällä parlamentissa ja jolle haluan osoittaa kunnioitustani, laatiman mietinnön pohjalta mahdollistamalla yhdenvertaisen kohtelun ensimmäisestä päivästä alkaen erityisesti palkkaukseen liittyen.

Viime kesäkuussa hyväksyttiin neuvoston yhteinen kanta, jossa neuvosto yhtyi lopulta Euroopan parlamentin kantaan. Neuvosto katsoi näin ollen, että yleissääntönä on oltava yhdenvertainen kohtelu ensimmäisestä päivästä alkaen ja että tästä voidaan poiketa vain sopimalla asiasta työmarkkinaosapuolten kanssa, käymällä työehtosopimusneuvotteluja tai tekemällä työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen tason sopimus. Yhteiseen kantaan sisältyvät myös Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka koskevat vuokratyöntekijöiden olennaisten työolojen ja työehtojen määritelmiä ja erityisesti palkkauksen lisäämistä määritelmiin (3 artikla).

Neuvoston yhteisessä kannassa on säilytetty myös tarkistukset, jotka koskevat mahdollisuutta saada työpaikka, käyttää yhteisiä järjestelyjä ja osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä vuokratyöntekijöiden oikeus edustukseen samoin edellytyksin, joita sovelletaan käyttäjäyrityksen työntekijöihin.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa on keskusteltu parlamentin alkuperäisestä ehdotuksesta komission ehdotuksen tarkistamisesta sisällyttämällä siihen tekijöitä, jotka liittyvät työterveyteen, työturvallisuuteen ja työhygieniaan ja joita neuvosto ei hyväksynyt. Nämä tekijät taataan kuitenkin määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden parantamisen edistämistä koskevien toimenpiteiden täydentämisestä 25. kesäkuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä.

Hyvät parlamentin jäsenet, kuten tiedätte – ja päätän tähän ensimmäisen puheenvuoroni – yhtäältä Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ja toisaalta työvoiman vuokrausyrityksiä edustavat ammatilliset järjestöt haluavat meidän hyväksyvän säädöksen. Hyväksyessämme nyt säädöksen takaamme, että Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämät kannat sisällytetään siihen, että vuokratyöntekijöiden suojaamista koskeva kehys voidaan saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä seuraavien kolmen vuoden kuluessa ja että Pandoran lipasta, joka sisältää neuvoston kanssa käytävät epävarmat neuvottelut, ei voida avata uudelleen. Tästä syystä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta päätti 7. lokakuuta 2008 suositella yhteisen kannan hyväksymistä tekemättä siihen tarkistuksia, jotta suojataan yhteisön turvattominta työllisyyden alaa.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, komission jäsen. (CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aivan ensimmäiseksi kiittää esittelijää, Harlem Désiriä, hänen tekemästään työstä. Minulla ei ole mitään lisättävää esitettyihin yleisiin seikkoihin, mutta haluan vain kiinnittää huomion 10. kesäkuuta 2008 tehdyn poliittisen sopimuksen tuloksiin ja monissa Euroopan parlamentin tärkeinä pitämissä asioissa saavutettuun edistykseen. Säädökseen on nyt sisällytetty vuokratyöntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteen välitön soveltaminen ensimmäisestä työpäivästä alkaen ilman minkäänlaisia lyhytaikaisia toimeksiantoja koskevia poikkeuksia, "lykkäysajat", määritelmien selvennys sekä työmarkkinaosapuolien kuuleminen tai poikkeuksista sopiminen työmarkkinaosapuolien kanssa, jotta yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta voidaan tietyissä tapauksissa poiketa. Komissio on tyytyväinen neuvoston yhteisestä kannasta saavuttamaan yksimielisyyteen teollisuuden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa, ja onnittelen vielä esittelijää ja poliittisia ryhmiä sen johdosta, että he vahvistivat halukkuutensa vahvistaa yhteisen kannan ilman lisätarkistuksia.

Hyvät parlamentin jäsenet, työmarkkinaosapuolien kunnioittaminen on Euroopan unionin poliittisen mallin keskeinen tekijä, minkä vuoksi panen tyytyväisenä merkille sekä työmarkkinajärjestöjen että työnantajien omaksumat kannat. Hyvät parlamentin jäsenet, meillä on edellytykset hyväksyä ehdotus ensimmäisessä käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 

  Xavier Bertrand, neuvoston puheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, vaikka en ollutkaan läsnä kuulemassa jäsen Désirin puheenvuoroa, hänen huomautuksensa on uskoakseni välitetty tietooni tarkasti, kuten komission jäsenenkin huomautukset.

Neuvosto pääsi 9. kesäkuuta 2008 Luxemburgissa sopimukseen kahdesta asiakirjasta, joista Euroopan unionin jäsenvaltiot olivat keskustelleet vuosien ajan. Kuten tiedätte, ensimmäinen asiakirja on ehdotus työaikadirektiivin tarkistamiseksi, mistä on neuvoteltu vuodesta 2004 alkaen. Se ei kuitenkaan ole tämäniltaisen keskustelun aiheena.

Toinen on luonnos direktiiviksi vuokratyöntekijöiden työoloista, mistä on keskusteltu vuodesta 2002 alkaen. Luonnoksen tarkoituksena on kohentaa vuokratyöntekijöiden suojaa ja parantaa vuokratyön laatua. Tavoitteenamme on tänään hyväksyä ehdotus lopullisesti.

Haluan ensinnäkin todeta, että tämän vuokratyöntekijöitä koskevan säädöksen hyväksyminen on mielestäni kaikille eurooppalaisille hyvin voimakas osoitus siitä, että vuosi 2008 voi olla sosiaalisen Euroopan elvyttämisen vuosi. Odotimme vuosien ajan merkittävän lainsäädännöllisen edistyksen saavuttamista sosiaalialalla. Vuokratyötä koskevan direktiivin lopullisen hyväksymisen myötä alamme päästä eteenpäin umpikujaan ajautumisen vuosista.

Euroopan kansat odottivat tällaista osoitusta suojelevamman Euroopan syntymisestä. Kuten tiedämme, heidän odotuksensa ovat kasvaneet nykytilanteessa entisestään talouskriisin ja sen taloudelle aiheuttamien seurauksien vuoksi. On tullut entistä selvemmin aika osoittaa heille konkreettisesti, että pystymme sovittamaan yhteen taloudellisen vaurauden ja sosiaalisen koheesion tavoitteet ja että haluamme puolustaa ja edistää Euroopan sosiaalista mallia.

Direktiiviluonnos, josta keskustelemme tänä iltana, on keskeinen asiakirja ensinnäkin siitä syystä, että se vaikuttaa moniin eurooppalaisiin. Vuonna 2006 Euroopassa oli 3,4 miljoonaa vuokratyöntekijää. Jos kuitenkin lasketaan, kuinka moni on jossakin elämänsä vaiheessa ollut vuokratyöntekijöitä välittävän yrityksen listalla, luku nousee kuuteen miljoonaan ihmiseen.

Lisään vielä, että epätyypillisen työn muodoista vuokratyön osuus on kasvanut 20 vuodessa eniten. Lisäksi Dublinissa sijaitsevan eurooppalaisen säätiön mukaan vuokratyön osuus on vähintään kaksinkertaistunut lähes kaikissa jäsenvaltioissa ja viisinkertaistunut Tanskassa, Italiassa, Espanjassa ja Ruotsissa: entistä useammat eurooppalaiset yritykset käyttävät vuokratyöntekijöitä saadakseen erityisvaatimukset täyttäviä työntekijöitä.

Niinpä keskustelemme tänään Euroopan talouden keskeisestä alasta. Hyvä jäsen Désir, olette laatinut tätä keskeistä alaa käsittelevän keskeisen asiakirjan, jolla tarjotaan todellisia lisätakuita eurooppalaisille työntekijöille.

Näistä takuista ensimmäinen on vakituisten työntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun periaate ensimmäisestä päivästä alkaen. Uudistus on merkittävä Euroopan vuokratyöntekijöiden kannalta, koska lainsäädännössä ei aiemmin ollut heitä koskevia suojamääräyksiä. Näin ollen vuokratyöntekijöihin sovelletaan kaikkien toimeksiantojen yhteydessä samoja työehtoja kuin niihin työntekijöihin, jotka yritys palkkaa suoraan suorittamaan samoja tehtäviä. Tämä koskee työaikaa, ylitöitä, taukoja, lepoaikoja, palkallista lomaa, työntekijöiden terveydenhoitoa, oikeutta syrjimättömyyteen ja raskaana olevien naisten suojelua.

Tämä on olennaisen tärkeää, koska tiedämme myös kaikkiin näihin asioihin liittyen, että vuokratyöntekijät altistuvat vähintään yhtä merkittäville fyysisille vaaroille kuin vakituiset työntekijät, ja heidän työtahtinsa on usein kiivaampi.

Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ensimmäisestä päivästä alkaen sovelletaan myös palkanmaksuun. Vuokratyöntekijöille maksetaan toimeksiannon alusta alkaen samaa palkkaa kuin niille työntekijöille, jotka käyttäjäyritys palkkaa suoraan suorittamaan samoja tehtäviä.

Tästä periaatteesta ja erityisesti koulutusjaksojen käyttöönotosta voidaan poiketa vain, jos siitä sovitaan työmarkkinaosapuolien välillä, eli työntekijöille maksetaan korvauksia.

Direktiivissä annetaan lisäksi vuokratyöntekijöille uusia takuita, jotka liittyvät heidän mahdollisuuteensa saada vakituisia työpaikkoja, käyttää yhteisiä järjestelyjä, osallistua työpaikkaruokailuun, käyttää lastenhoito- ja liikennejärjestelyjä ja osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä vuokratyöntekijöiden edustukseen.

Totean neuvoston puheenjohtajana panevani mielihyvin merkille, että olot ovat tänään suotuisat asiakirjan hyväksymiseksi. On myös totta, että asiakirja sisältää monet niistä tarkistuksista, jotka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä marraskuussa 2002. Tämä selittää epäilemättä myös, miksi työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta päätti lähes kokonaisuudessaan olla tarkistamatta asiakirjaa, ja haluan vielä kerran kiittää asiakirjan esittelijää ja kaikkia asian parissa aktiivisesti toimineita jäseniä heidän rakentavasta lähestymistavastaan.

Lähes yksimielinen kannatus osoittaa myös selvästi asiakirjan hyödyllisyyden ja laadukkuuden, ja haluankin osoittaa kunnioitustani tässä parlamentissa komission jäsenelle Špidlalle, joka on aina kannattanut aloitetta ja jonka ansiosta asiakirjaa ei vedetty takaisin, vaikka keskustelut näyttivät ajautuneen umpikujaan joulukuussa 2007, kuten esimerkiksi Brysselissä.

Kuten tiedätte, saavutimme myönteisen lopputuloksen Slovenian puheenjohtajakaudella. Korostan myös Yhdistyneen kuningaskunnan asian edistämiseksi toteuttamia toimia ja ilmaisen kunnioitukseni sopimusta kohtaan, jonka Yhdistyneen kuningaskunnan työmarkkinaosapuolet tekivät 19. toukokuuta 2008. Se oli tärkeä tekijä. Viittaan lopuksi tukeen, jota Euroopan työmarkkinaosapuolet antoivat 9. kesäkuuta 2008 hyväksytylle vuokratyötä koskevalle yhteiselle kannalle.

Näin ollen tänään voidaan todeta, että kaikki asianosaiset ovat päässeet sopimukseen. Tämä osoittaa myös, että sinnikkyyden, luovuuden ja vuoropuhelun avulla selvitämme tilanteet, jotka näyttävät ajautuneen umpikujaan, myös sosiaalialalla ja direktiivejä hyväksyttäessä.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Bertrand, arvoisa komission jäsen Špidla, näin on ensinnäkin saatettu päätökseen erittäin rakentava työ, johon ovat yhtäältä osallistuneet yhteisön toimielimet ja toisaalta jäsenvaltiot, mutta myös poliittiset ryhmät ja työmarkkinaosapuolet. Työn tuloksena laadittu asiakirja perustuu työmarkkinaosapuolien kanssa saavutettuun yhteisymmärrykseen. Direktiiviluonnoksessa vahvistetaan yleinen kehys vuokratyötä varten 27 jäsenvaltiossa. Kyse on erittäin tärkeästä edistysaskeleesta, joka perustuu vakituisten työntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden välisen syrjimättömyyden periaatteeseen.

Asiakirjassa sitoudutaan työntekijöille tarjottuihin työskentelyoloihin liittyvään avoimuuteen mutta myös edistämään työntekijöiden ja työnantajien välistä luottamusta. Työntekijöiden turvallisuus ja yrityksien edellyttämä joustavuus ovat erittäin tärkeässä asemassa. Tästä syystä Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä – jonka pohdinnan perustana ovat juuri yhdenvertainen kohtelu, pääsy ammatilliseen koulutukseen ja vuokratyöntekijöiden edustus työehtosopimusneuvottelujen mukaisesti – on pyrkinyt edistämään työtä ja saavuttamaan yksimielisyyden.

Yhteisössä suojellaan nyt näitä vuokratyöntekijöitä. Vuokratyöntekijöiden suojelemisesta annetussa puitedirektiivissä vahvistetaan uudet työehdot. Olemme vakaasti sitä mieltä, että onnistumme yhdessä edistämään sosiaalista Eurooppaa. Tästä syystä suostumme tietysti äänestämään direktiivin puolesta sellaisena kuin se on tänään annettu tarkasteltavaksemme esittämättä siihen tarkistuksia.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, PSE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, on asioita, joiden hyväksi tehdään paljon työtä ja jotka eivät koskaan toteudu, ja on asioita, jotka toteutuvat vasta paljon myöhemmin. Tämä pätee tähän direktiiviin. Sen ei enää odotettu toteutuvan.

Kuusi vuotta sitten, vuonna 2002, tein kovasti töitä komission ehdotuksen esittelijänä ensimmäisessä käsittelyssä työmarkkinaosapuolien edustamista aloista käydyn sosiaalisen vuoropuhelun jälkeen.

Onnistuimme saamaan komission ja neuvoston laajan enemmistön vakuuttuneiksi siitä, että 95 prosenttia tarkistuksistamme ja asiakirjaan ehdottamistamme parannuksista hyväksyttiin, mutta 4 jäsenvaltiota tuolloisista 15 jäsenvaltiosta asettui vastustamaan enemmistön kantaa. Monet puheenjohtajavaltiot yrittivät kovasti selvittää umpikujaan ajautuneen tilanteen, mutta muutaman vuoden kuluttua ehdotus oli – ei ehkä suoranaisesti kuollut, mutta ainakin vajonnut koomaan.

Se oli sääli, koska direktiivissä käsitellyt ongelmat eivät olleet kadonneet mihinkään vaan päinvastoin korostuneet EU:n laajentuessa. Direktiivillä ei myöskään ratkaista täysin maahanmuuttajatyöntekijöihin liittyviä ongelmia, joten asian parissa tehtävää työtä on jatkettava, mutta vuokratyötä koskeva direktiivi on ensimmäinen askel. Siinä selvennetään vuokratyöntekijöiden asemaa ja oikeuksia työsuhteessa vahvistamalla yhdenvertaisen kohtelun periaatetta työlainsäädännön perusperiaatteena, samalla kun korostetaan yhtä lailla tärkeää asiaa eli työehtosopimusneuvottelujen ja asianmukaisten työmarkkinasuhteiden merkitystä vuokratyön kasvavalla ja kehittyvällä alalla.

Korostan tätä niiden kielteisten sivumerkitysten yhteydessä, jotka liittyvät järjestäytyneen ammatillisen vuokratyön alalla toimivien työporukoiden johtajien harjoittamaan hyväksikäyttöön. Tässä direktiivissä kyseinen ala voi todella osoittaa kehittyneisyytensä ja sen edustajat voivat käydä hyvää sosiaalista vuoropuhelua työmarkkinajärjestöjen kanssa sekä pyrkiä hyvin edistyneisiin järjestelyihin joustavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi työmarkkinoilla.

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, käytän tänään puheenvuoron kollegani Liz Lynnen puolesta, joka on direktiivin ALDE-ryhmän varjoesittelijä. Hän ei päässyt tänään paikalle Strasbourgin-lentoihin liittyvien ongelmien vuoksi.

Jaan hänen yleiset huolenaiheensa tästä asiakirjasta ja erityisesti hänen kantansa, jonka mukaan direktiivi on kaukana ihanteellisesta, mutta se voisi olla huonompikin. Monet Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivat vuokratyövoimaa välittävät yritykset haluavat nyt, että direktiivi hyväksytään, mutta vain siitä syystä, että se on "vähiten huono" vaihtoehto. Kantamme on aina ollut se, ettei asiaa pitäisi hoitaa yhteisössä, ottaen huomioon eri jäsenvaltioiden jyrkät eroavuudet ja perinteet. Ymmärrämme kuitenkin, mikä on vuokratyövoimaa välittävien yrityksien tehtävä: luoda ihmisille lisää työpaikkoja ja parantaa työmarkkinoiden joustavuutta.

Neuvosto nivoi direktiivin tietysti työaikadirektiiviin, ja ALDE-ryhmän varjoesittelijä katsoo, että nämä kaksi asiaa liittyvät vastakin toisiinsa. Niinpä ALDE-ryhmän varjoesittelijä tukee asiakirjaa näiden edellytyksien vallitessa ja poliittinen ryhmämme noudattaa hänen suosituksiaan äänestettäessä asiakirjasta.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, ilmaisen ryhmäni puolesta myöskin tyytyväisyytemme sopimusta kohtaan. Katsoimme, että sovittelumenettelystä ei aiheudu minkäänlaista lisähyötyä, joten päätimme kannattaa esittelijän näkemystä.

Myönnän, että kun ajatellaan puheenjohtajavaltion kantaa, jonka mukaan kyse on askeleesta kohti sosiaalista Eurooppaa, toivoisimme tämän olevan askel kyseiseen suuntaan. Yhdistyneestä kuningaskunnasta kotoisin olevana parlamentin jäsenenä pidän myönteisenä, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kannasta lausuttiin kerrankin lämpimiä sanoja. Toivon, että muista alaan liittyvistä asioista, jotka ovat parhaillaan parlamentin käsiteltävinä, esitetään yhtä rakentavia lausuntoja. Mielestäni on hyvin tärkeää, että edistämme vallitsevassa ilmapiirissä tosiasiallisesti työntekijöiden oikeuksia, sen sijaan, että uskottelemme, että vuokratyöntekijät ovat jollakin tavoin merkityksettömämpiä ihmisinä tai talouden kannalta. Kuten eräs puhuja totesi, vaikka jotkut tekevät tällaista työtä omasta vapaasta valinnastaan, toiset joutuvat työskentelemään vuokratyöntekijöinä, koska heillä ei ole valinnan vapautta. Esimerkiksi maaseutualueilla työllistymismahdollisuudet ovat rajoitetut, kun työnantajia on käytännössä vain yksi. Jos vuokratyöntekijä uskaltaa kyseenalaistaa työolot, voi käydä niin, ettei kyseinen yritys enää työllistä häntä.

Olen siis sitä mieltä, että sopimuksessa taattu oikeusvarmuus on erittäin tärkeä. Sillä saatettaisiin esimerkiksi auttaa erästä ihmistä, jonka tapasin Lontoossa: ainoa hotellin keittiössä työskennellyt henkilö, jolla ei ollut vakituista työpaikkaa, oli se, jonka tehtävänä oli puhdistaa uunit hyvin voimakkailla kemiallisilla aineilla, ilman minkäänlaista koulutusta tai suojavarusteita, koska kyseinen työntekijä oli vain vuokratyöntekijä eikä terveydellä ja turvallisuudella ollut sen vuoksi niin paljon väliä. Säädös on erittäin tärkeä tällaisten henkilöiden kannalta, ja odotamme innokkaasti sen nopeaa täytäntöönpanoa.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, viime aikojen pysyvät korkeat työttömyysluvut ovat horjuttaneet työnantajien ja työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla. Työntekijät ovat joutuneet hyvin hankaliin tilanteisiin, ja heidän on pitänyt ottaa vastaan kaikenlaisia työpaikkoja voidakseen elättää perheensä. Tästä syystä he ovat suostuneet niin sanottuihin joustaviin työehtosopimuksiin, joissa ei taata asianmukaisia työehtoja ja -oloja. Työnantajien enemmistö on käyttänyt tilannetta häikäilemättä hyväkseen.

Direktiivi, jossa vuokratyöntekijöille taataan yhdenvertainen palkkaus, työterveys ja -turvallisuus, äitiyslomat ja ammatillinen koulutus, on tärkeä askel kohti asianmukaisten sopimusehtojen ottamista uudelleen käyttöön työmarkkinoilla. On merkille pantavaa, että näitä yhdenvertaisia ehtoja on sovellettava ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Työmarkkinaosapuolien saavuttama sopimus lisää direktiivin erityisarvoa. Vuokratyöntekijöiden ei pidä jäädä osattomiksi suojelusta.

Tästä syystä katsomme, että on olennaisen tärkeää hyväksyä asiakirja tekemättä siihen tarkistuksia. Oikeudellinen suoja on taattava mahdollisimman pian.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (PT) Arvoisa puhemies, huolimatta siitä, että tässä uudessa direktiiviehdotuksessa, josta nyt keskustelemme ja jossa julistetaan työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta työoloihin, työajan enimmäisrajoituksiin ja viikoittaiseen lepoaikaan nähden, mahdollistetaan sellaiset poikkeukset, jotka saattavat käytännössä vaarantaa juuri kyseiset periaatteet, on sitäkin tärkeämpää, että estämme ja minimoimme vuokratyövoimaa välittävien yrityksien määrän kasvamisen, jotta teemme lopun epävarmoista työpaikoista ja työntekijöiden oikeuksien jatkuvasta kyseenalaistamisesta.

Haluamme esittämillämme tarkistuksilla esimerkiksi varmistaa, että vuokratyöntekijöitä käytetään ainoastaan poikkeustilanteissa, kuten tavanomaista vilkkaampina aikoina ja vakituisten työntekijöiden ollessa väliaikaisesti estyneinä, vuokratyöntekijöihin sovelletaan muille työntekijöille myönnettyjä työhön ja sosiaalihuoltoon liittyviä oikeuksia, kuten asianomaisella alalla noudatettaviin työehtosopimuksiin sisältyviä oikeuksia, vuokratyöntekijöiden käyttämisellä ei vaaranneta lakko-oikeutta ja vuokratyöntekijöitä koskevat samat työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät määräykset kuin käyttäjäyrityksen työntekijöitä.

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark, IND/DEM-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, asiaa on vatvottu komission ja neuvoston välillä jo vuodesta 2002, eli kuuden vuoden ajan. Yhteinen kanta saavutettiin vasta tämän vuoden kesäkuussa, mutta nyt asia on heitetty parlamentille kuin kuuma peruna.

Mahtaako tämä äkillinen mielenmuutos johtua talouden tämänhetkisestä laskusuuntauksesta? Oli miten oli, siitä ei ole apua työttömyyden kasvaessa, koska mietinnön mukaan vuokratyöntekijöille on maksettava sama palkka kuin vakituisille kokopäiväisille työntekijöille. Väärin! Yhtäältä vuokratyövoimaa välittävät yritykset hyödyntävät tätä auttaakseen nuoria heidän elämänsä alussa tai jotta he saisivat uuden tilaisuuden. Toisaalta kokemattomille työntekijöille maksetaan samaa palkkaa kuin kokeneille pitkäaikaisille työntekijöille, mikä on täysin vakiintuneen käytännön vastaista. Tämä ei kannusta työntekijöitä pysymään uskollisina työnantajalleen, mitä jokainen yritys kuitenkin tarvitsee. Kokemus on yhtä kuin ammattitaito, mikä puolestaan on yhtä kuin suurempi palkka. Tämä ei ole hyvä toimenpide. Torjukaa se.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (NI). - (EN) Arvoisa puhemies, säädös on huono: ei ehkä niin huono kuin se olisi voinut olla, mutta huono yhtä kaikki. Kuten monet parlamentissa esitetyt työllisyysasioita koskevat säädökset, tämäkin perustuu työntekijöiden oikeuksiin, mistä huolimatta sen pääasiallisena vaikutuksena on evätä tuhansilta ja taas tuhansilta ihmisiltä oikeus työhön ylipäätään. Se heikentää työmarkkinoidemme kilpailukykyä ja vähentää niiden joustavuutta. Se vahingoittaa talouttamme, mihin meillä ei todellakaan olisi varaa tällaisina aikoina.

Vuokratyövoimaa pidetään laajalti ja perustellusti keinona, jonka avulla työmarkkinoilta jostakin syystä väliaikaisesti poistuneet työntekijät voivat päästä takaisin vakituisiksi työntekijöiksi.

Me täällä parlamentissa estämme tänään työntekijöitä hyödyntämästä tätä keinoa, joka mahdollistaa heidän töihinpaluunsa. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on vastustanut toimea pitkän aikaa, mutta on lopulta huomannut, ettei se ole enää mahdollista. Ei voisi olla selvempää esimerkkiä siitä, miten EU nujertaa demokratian jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE). (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Bertrand, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, olen hyvin tyytyväinen tähän mietintöön, jossa saatetaan päätökseen vuodesta 2002 vireillä ollut asia. Lopputulos on mielestäni tasapainoinen ja suojaa vuokratyöntekijöitä, lisää joustavuutta työmarkkinoilla ja noudattaa toissijaisuusperiaatetta.

Ehdotuksessa varmistetaan yleisesti tasavertainen kohtelu vuokratyövoimaa välittävien yrityksien kautta tulleille työntekijöille ensimmäisestä päivästä alkaen. Siinä tarjotaan kuitenkin myös työmarkkinaosapuolille mahdollisuus sopia toisin niin halutessaan. On rohkaisevaa, että parlamentti, neuvosto ja komissio pääsivät sopimukseen, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden eri käytännöt ja lainsäädäntö tällä alalla. Sopimuksella taataan vakaa kehys vuokratyövoimaa välittäville yrityksille, joiden merkitys yhteisön työmarkkinoilla on kiistaton. Sääntelyn lisääntyvä avoimuus voi edistää työpaikkojen luomista ja mahdollistaa uudet ja joustavammat työskentelymuodot.

Tiedän, että talouskehitys edellyttää, että työmarkkinat ovat joustavampia, mutta joustavuudesta on hyötyä kaikille vain, jos samalla kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia kaikilta osin, erityisesti työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyen. Direktiivin lopullinen teksti on mielestäni hyvä esimerkki tällaisesta tasapainosta. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Bertrand, toivon, että voin ensi kuussa sanoa samaa työaikadirektiivistä.

Kiitän jäsen Désiriä hänen tekemästään työstä samoin kuin varjoesittelijä Moriniä, joka kuuluu kanssani samaan poliittiseen ryhmään. Onnittelen häntä sen johdosta, että hän vaikutti merkittävästi lopputulokseen.

 
  
MPphoto
 

  Richard Falbr (PSE). (CS) Aloitan toteamalla, että äänestän ehdotuksen puolesta, koska nykyinen versio on selvästi parasta, mihin pystymme. Seuraavaksi on mielestäni valvottava tiiviisti tapaa, jolla ehdotus pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa noudatetaan asianmukaisia oikeudellisia järjestelyjä, joilla vuokratyöntekijöiden asemaa säännellään, mutta hiljattain perustettujen vuokratyövoimaa välittävien yrityksien akkreditointijärjestelyt ovat valitettavan epätarkoituksenmukaisia. Toisin sanoen kuka tahansa voi työllistää ihmisiä, eikä epäilyttävien vuokratyövoimaa välittävien yrityksien toimintaa valvota käytännössä lainkaan. Viittaan tällä tietysti Tšekin tasavallassa vallitsevaan tilanteeseen. Ansioidensa kasvattamiseksi yritykset työllistävät usein työntekijöitä työsuoritukseen perustuvien sopimuksien perusteella työsopimuksien sijaan, jotta yritykset välttyvät maksamasta sosiaaliturva- ja sairaanhoitovakuutusta työntekijöilleen. Tästä seuraa, että palkat voidaan pitää vähimmäispalkkojen tasolla, jolloin työntekijät jäävät selvästi puille paljaille, kun heidän palkoistaan on pidätetty maksut. On yleisesti epäilyttävää, että vuokratyöntekijöiden määrä kasvaa jatkuvasti vakituisessa kokopäivätyössä työskenteleviin nähden. Tästä syystä työtarkastuselimien ja ammattijärjestöjen tehtävänä on kiinnittää huomiota vääristyneisiin käytäntöihin joissakin maissa ja huolehtia siitä, ettei vuokratyöntekijöiden oikeutta liittyä ammattijärjestöihin saa rajoittaa. Direktiiviluonnoksen tämänhetkisen version ilmeisen hyvistä aikeista huolimatta on vielä paljon tehtävää sen täytäntöön panemiseksi. Saanen vielä todeta vastauksena siihen, mitä jotkut Euroopan parlamentin jäsenet ovat todenneet, että palkkaisin heidät mielihyvin vuokratyöntekijöiksi, jotta he huomaisivat itse, miten hauskaa se on.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Virossa sanotaan: "Parempi myöhään kuin ei milloinkaan", ja on myönteistä, että olemme vihdoin hyväksymässä vuokratyötä koskevan direktiivin. Vuokratyö on entistä yleisempää, minkä vuoksi on hyvin tärkeää säännellä sitä. Direktiivi on myös hyvin tärkeä niiden maiden kannalta, joilla ei vielä ole pääsyä Euroopan unionin valtioiden työmarkkinoille ja joiden työntekijöitä käytetään ensisijaisesti epäasianmukaisiin tarkoituksiin rikkoen heidän yhtäläisiä oikeuksiaan.

Tiedämme nyt, että vuokratyöntekijöiden suojelu taataan hyvin vaihtelevasti jäsenvaltiosta toiseen. On jäsenvaltioita, joissa heitä ei suojella mitenkään. Näin ollen katson, että direktiiviluonnoksella sen nykyisessä sanamuodossa on mahdollista varmistaa vuokratyöntekijöiden perussuojelun vähimmäistaso kaikkialla yhteisössä, millä estetään vuokratyöntekijöiden syrjintä muihin työntekijöihin nähden.

Toivon, että hyväksymme direktiivin ja että emme anna kovin pitkää aikaa sen täytäntöönpanoa varten.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, vuokratyöntekijöitä koskevasta direktiivistä käytävän keskustelun yhteydessä haluan huomauttaa, että vuokratyöntekijöiden määrä Euroopan unionissa on kasvanut merkittävästi, erityisesti viime vuosina. Kasvu johtuu usein taloudellisesta tilanteesta, minkä vuoksi on olennaisen tärkeää vauhdittaa ilmiön oikeudellista sääntelyä yhteisössä. Haluan myös mainita, että on valitettavaa, että vaikka Euroopan komissio teki asiaan liittyviä ehdotuksia, joihin Euroopan parlamentti esitti tarkistuksia vuonna 2002, Euroopan neuvosto pääsi ehdotuksista kompromissiin vasta kesäkuussa 2008. Tuolloin oli kulunut yli kuusi vuotta.

Meidän olisi erityisesti tuettava direktiiviluonnokseen sisältyviä ratkaisuja, jotka koskevat vuokratyöntekijöiden ja muiden työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua asemaan ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, sekä yrityksiltä edellytettävää yhteiskunnallisten normien kunnioittamista vuokratyöntekijöiden ja muiden työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun alalla palkkaukseen ja työoloihin liittyen.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). - (EL) Arvoisa puhemies, työnantajat käyttävät hyväksi vuokratyöntekijöitä; heitä on kohdeltava yhdenvertaisesti ja heidän turvallisuuttaan on puolustettava. Euroopan komissio aikoo kuitenkin purkaa työsuhteita koskevaa sääntelyä ja kehittää joustavia työskentelymuotoja.

Komission virallisten tilastojen mukaan työttömyys oli 4,7 prosenttia vuonna 2007 ja pitkäaikaistyöttömyys 2,8 prosenttia. Jousto- ja turvallisuusmallin edistäminen tarjoaa työnantajille tilaisuuden lisätä vuokratyön osuutta, mikä johtaa vähemmän suotuisiin työskentelyoloihin ja vesittää työehtosopimukset. Poistamalla mahdollisuus säännellä tällaisia asioita jäsenvaltioissa ja siirtämällä asioiden käsittely yhteiskunnalliselle tasolle pyritään saavuttamaan yhteisön työmarkkinoiden rahoituksellinen yhdentyminen.

Vastassamme ovat tähän suuntaan jatkuvasti otetut askeleet, koska ne vahvistavat Euroopan unionille tarjoutunutta tilaisuutta edistää uusliberalistista politiikkaa työntekijöiden kustannuksella. Kaikkien työntekijöiden suojelun olisi oltava päätavoitteenamme. Vuokratyöntekijöitä on suojeltava, mutta keskeisinä painopistealoina on pidettävä rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä työpaikoilla sekä kaikkien työntekijöiden hankkimien oikeuksien puolustamista.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, saanen aloittaa onnittelemalla esittelijää hänen mietinnöstään, ei vain sen vuoksi, mitä hän sanoi, vaan myös mietinnön pituuden – vai pitäisikö sanoa lyhyyden – johdosta. Olen toiminut parlamentin jäsenenä yhdeksän vuotta, ja tämä on lyhyin mietintö, jonka työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaan kuuluva sosialistiryhmän jäsen on sinä aikana laatinut; toivon, että hän toimii esimerkkinä kollegoilleen, mutta siihen palataan myöhemmin.

Olin myös ilahtunut siitä – ja kiitän häntä tästä – että hän ilmoitti lyhyen mietinnön perusteeksi sen, että suurimmat asianosaiset olivat tosiaan todenneet kannattavansa tätä yhteistä kantaa, minkä vuoksi neuvosto tuki sitä. Ammattijärjestöt ja yritykset – ei ainoastaan yleinen yrityspuoli vaan myös erityisalojen yritykset, eli ne, jotka vastaavat vuokratyövoiman välittämisestä – vastasivat kaikki yhdessä, kuka mistäkin syystä, voivansa tukea yhteistä kantaa.

Meidän on poliitikkoina mielestäni otettava tästä opiksemme sikäli, että kun asianosaiset ilmoittavat itse olevansa tyytyväisiä tilanteeseen, meidän on yritettävä mahdollisuuksien mukaan tasoittaa tietä, joten kiitän häntä siitä, että hän vetosi yhteisymmärrykseen perusteena asian hyväksymiseksi.

Kiitän lopuksi ministeriä siitä, että hän muistutti niitä, jotka tarvitsivat muistutusta, että kun neuvosto laati yhteisen kannan, se laadittiin osana samaa pakettia työaikadirektiivin kanssa. Ryhmämme pohti nimittäin parlamentin toiminnan aikatauluttamisen yhteydessä jonkin aikaa asiakokonaisuuksien yhdistämistä ja niistä keskustelemista joulukuussa. Jatkettuamme pohdintaa ja koska tiedän, että puheenjohtajavaltio Ranska oli hyvin halukas aloittamaan asian käsittelyn, mukauduimme kuitenkin mielellämme tähän, jotta voisimme tosiaankin edetä asiassa. Se on mielestäni asiakirjan sanoma: asiassa eteneminen. Kun käsittelemme työaikadirektiiviä koskevan paketin toista osaa, toivon, että toimimme osaltamme vastuullisesti ja etenemme asiassa.

 
  
MPphoto
 

  Harald Ettl (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, erityisesti työnantajat hyödyntävät jokaista tilaisuutta vaatiakseen entistä enemmän liikkuvuutta ja joustavuutta yhteisön työmarkkinoilla. Yhdenvertainen kohtelu ja sosiaaliset vähimmäisnormit ovat ainoa keino lievittää levottomuutta, jota avoimet työmarkkinat ja sääntelyn purkaminen aiheuttavat työntekijöissä. Euroopan unioni tarvitsee ennalta ehkäiseviä toimia työmarkkinoita varten, jotka onneksi ovat avautumassa entistä enemmän.

Käsiteltävänä oleva mietintöluonnos, joka koskee vuokratyövoimaa, osoittaa, miten vaikeaa alalla on edistyä. Neuvosto on estänyt direktiivin käsittelyn kuuden vuoden ajan pätevyydeltään vaihtelevin perustein. Ehdotuksessa taataan, että vuokratyöntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti muihin työntekijöihin nähden ensimmäisestä työpäivästä alkaen, vaikkakin tietyin rajoituksin. Yhdenvertaisen kohtelun tärkeimpiä periaatteita ovat oikeus työlainsäädännön mukaisiin oikeuksiin ja oikeus saada sama palkka samasta työstä. On hyvin tärkeää, että direktiivi ei vaikuta haitallisesti jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, jonka perustat vaihtelevat suuresti ja jotka ovat direktiiviä parempia. Ranskan puheenjohtajakaudella on otettu oikea kurssi.

Niiden, jotka estivät työaikadirektiivin samoin kuin siirrettävyysdirektiivin käsittelyn, olisi vastaavasti nyt korjattava vääristynyttä ajattelutapaansa sosiaaliasioissa ja ymmärrettävä, että sosiaalinen Eurooppa tarvitsee vähimmäisnormeja. Se on ainoa tapa edistää Euroopan unionin hyväksymistä ja ymmärtämistä ja jopa siihen samastumista.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry (PPE-DE). - (HU) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, käsiteltävänä oleva direktiivi on merkittävä edistysaskel yhtenäisten eurooppalaisten työmarkkinoiden luomisen ja kaikkien EU:n työntekijöiden yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamisen kannalta. Se ei tietenkään tarkoita, että tällä EU:n säädöksellä luodaan yhdenmukainen yhteisön kehys, joka koskee vuokratyöntekijöiden työllisyyttä. Se ei ole myöskään tarpeen saati toivottavaa, koska toissijaisuusperiaatteen mukaisesti työllisyysalaa koskeva peruslainsäädäntö kuuluu tältä osin edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan. On kuitenkin syytä pitää myönteisenä ja oikeansuuntaisena pyrkimystä ottaa käyttöön selkeitä ja yksiselitteisiä vähimmäisvaatimuksia kaikkialla EU:ssa, minkä ansiosta vuokratyöntekijöitä suojataan koko yhteisön alueella.

Katson, että ideologisista näkemyksistä ja puoluekannoista riippumatta lienemme kaikki samaa mieltä siitä, että raskaana olevien naisten suojelu, miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun takaaminen ja kaikenlaisen etniseen alkuperään, uskontoon, mielipiteisiin, ikään tai johonkin vähemmistöryhmään kuulumiseen perustuvan syrjinnän torjuminen ovat perustavan tärkeitä tavoitteita. Kaikki nämä seikat puoltavat pyrkimystä säännellä näitä asioita yhtenäisesti koko EU:ssa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU:n lainsäätäjät ovat laatineet vähimmäisvaatimuksia koskevan järjestelmän. On tärkeää, että sen lisäksi, että direktiivissä vaalitaan yksilöiden ammatillista kehitystä, siinä edistetään yhteisön taloudellisia etuja varmistamalla, että vuokratyöntekijöille taataan myös yhdenvertaiset mahdollisuudet saada koulutusta ja lastenhoitoa sekä osallistua muihin infrastruktuuriohjelmiin. Tämä pätee myös toimeksiantojen välisinä aikoina. On kaikkien etujemme mukaista, että vuokratyöntekijöitä ei syrjitä, että heilläkin on mahdollisuus laajentaa tietämystään ja että työelämän ja muun elämän yhteensovittamisesta ei muodostu heidän kannaltaan ylitsepääsemätöntä ongelmaa. Tarvitsemme tällä alalla yhtenäistä näkemystä, minkä vuoksi kannatan direktiivin hyväksymistä. Arvoisa puhemies, paljon kiitoksia.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE). - (RO) Sen pohjalta, mitä esittelijä Désir on tehnyt, sitä voidaan kuvailla latinankielisellä lauseella Multum in parvum (monta yhdessä). Tällä tavalla voidaan luokitella tämänpäiväinen direktiiviehdotus, koska siinä taataan oikeus työhön silloinkin, kun työnteko on väliaikaista tietyistä suoritettavaan työhön liittyvistä seikoista johtuen. Katson, että tällaisen toimen ansiosta edistetään sellaisia ammatteja, joita tarvitaan vain harvoin tai joita tarvitaan harvoin tietyllä työpaikalla, siten, että kyseisten ammattien edustajat yhdistävät voimansa markkinoiden kysynnän mukaan. Siten luodaan eräänlainen ammatillinen mosaiikki ihmisistä, joita voidaan kuvailla renessanssiajan uomo universale -ihmisiksi.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). (RO) Haluan kiittää esittelijä Désiriä. Keskustelu kuuluu osana toimiin, joita on toteutettava luodaksemme yhteisön kehyksen; sen avulla takaamme yhteisön kansalaisille asianmukaiset työskentely- ja elinolot. Vähimmäistason suojelun takaaminen vuokratyöntekijöille on osa sosiaalisen Euroopan rakentamista. Eurooppalaisten yritysten on voitava valita tarvitsemansa työntekijät ja ammattitaito, jotta Euroopan unionista tulee kilpailukykyisin tietoon perustuva talousalue.

Olen sitä mieltä, että jos takaamme vuokratyöntekijöille samat ehdot, joita sovelletaan käyttäjäyrityksien työntekijöihin, emme pelkästään suojele vuokratyöntekijöitä vaan ennen kaikkea paikallista vakituista henkilöstöä. Nämä yhtäläiset ehdot liittyvät työaikaan, lepoaikaan, palkalliseen lomaan, palkkatasoon, asemaan ja turvallisuuteen. Takaamalla vuokratyöntekijöille asianmukaiset työskentelyolot pääsemme eroon laittomasta työnteosta ja sosiaalisesta polkumyynnistä. Olen sitä mieltä, että parannamme sosiaalista Eurooppaa ottamalla ammattijärjestöt mukaan päätöksentekoon tiettyjen poikkeuksien myöntämiseksi työehtosopimuksien avulla.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). (DE) Arvoisa puhemies, kuten kollegani, jäsen Lambert, on jo todennut, kyse on hyvin tärkeästä läpimurrosta matkalla kohti sosiaalista Eurooppaa, vaikkakin vasta ensimmäisestä askeleesta. Kansalaiset odottavat meidän toteuttavan todellisia toimia edistyäksemme kohti sosiaalista Eurooppaa sekä varmistavan, että työntekijöiden oikeudet sisämarkkinoilla ja periaate, jonka mukaan on maksettava sama palkka samassa työpaikassa tehtävästä samasta työstä, otetaan asianmukaisesti huomioon.

Euroopan parlamentti on onnistunut sisällyttämään yhdenvertaisuuden periaatteen direktiiviin; komission alkuperäinen ehdotus ei sisältänyt kyseistä periaatetta. On hyvin tärkeää, että neuvosto on tukenut meitä tässä asiassa, koska on olennaisen tärkeää, että kilpailu sisämarkkinoilla perustuu laatuun eikä palkkoihin.

Haluan mainita lopuksi vielä yhden asian. On yhtä tärkeää saavuttaa läpimurto myös työaikadirektiiviin liittyen, ei kuitenkaan sellainen läpimurto, jollaista jäsen Bushill-Matthews esittää, vaan sellainen, johon ei sisälly minkäänlaisia vapautuksia, kuten parlamentin käsittelyssä ehdotettiin. Voin vain kehottaa neuvostoa tukemaan meitä tässäkin.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Käsittelemme erityisen tärkeää asiaa. Olen tietoinen monista huolenaiheista, jotka liittyvät vuokratyöntekijöiden asemaan ja tilanteeseen. Tarkoitan virallisia ja oikeudellisia kysymyksiä sekä työehtoja. Tämä käy erityisen selvästi ilmi työllistettäessä runsain mitoin uusista jäsenvaltioista kotoisin olevia ihmisiä. He ovat valmiit ottamaan vastaan mitä hyvänsä työtä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin korkeiden työttömyyslukujen vuoksi. Työehdot ja työskentelyolot eivät voi riippua työmarkkinatilanteesta ja työvoiman saatavuudesta. Korostan, että työehtojen ja -olojen on vastattava voimassa olevia työllisyysalan normeja ja edellytyksiä. Tämä koskee turvallisuutta, sosiaaliturvaa, vakuutusalaa ja palkkatasoa.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, olen hyvin ylpeä siitä, että osallistuin valiokunnassa toimitettuun äänestykseen tästä direktiivistä ja siitä, että osallistun tänään keskusteluun vuokratyöntekijöitä koskevasta direktiivistä toimitettavasta äänestyksestä. Direktiivi oli Labour-hallituksen keskeinen painopiste kotimaassani Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä osa ammattijärjestöjemme kanssa tehtyä niin sanottua Warwick Agreement -sopimusta, ja nyt lupaus vihdoin täytetään.

Kannatan direktiiviä mielihyvin ja olen kampanjoinut sen puolesta kolmesta syystä.

Ensimmäinen syy on, että vuokratyöntekijät ovat haavoittuvassa asemassa, riippumatta siitä, mitä vastustajamme sanovat. Yhdistyneen kuningaskunnan ammattiliittojen keskusjärjestön (Trades' Union Congress, TUC) tekemässä tutkimuksessa 80 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heitä oli kohdeltu huonommin palkkaukseen, koulutukseen ja palkallisiin vapaisiin liittyvissä asioissa, ja että he halusivat tilanteen kohentuvan.

Toinen syy on, että laajentumisen jälkeen suurin Itä-Euroopasta kotoisin olevien maahanmuuttajien ryhmä, joka on tullut työskentelemään Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on tullut kotiseudulleni Itä-Englantiin, usein vuokratyövoimaa välittävien yrityksien kautta; näissä yrityksissä, joiden toimintaa ei säännellä, on liian usein syyllistytty väärinkäytöksiin. Niistä tehdään loppu.

Viimeinen syy on, että Yhdistyneen kuningaskunnan ammattiliittojen keskusjärjestö (TUC) ja Yhdistyneen kuningaskunnan teollisuudenalojen yhteisjärjestö (Confederation of British Industry, CBI) ovat tehneet sosiaalisen kumppanuussopimuksen, mikä on harvinaista Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sopimus muuttuu säädökseksi tämän äänestyksen myötä.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Arvoisa puhemies, haluaisin myös onnitella puheenjohtajavaltion ja komission lisäksi esittelijää ja kaikkia niitä, jotka auttoivat meitä hyväksymään direktiivin; se oli Euroopan unionin kannalta uusi saavutus, joka hyödyttää kansalaisia. Haluan myös muistuttaa parlamenttia siitä, että suuri osa vuokratyöntekijöistä on naisia.

On erityisen ilahduttavaa, että myös naispuolisten vuokratyöntekijöiden oikeuksia suojataan ensimmäisestä päivästä alkaen, kuten vanhempien oikeuksia yleensäkin, eivätkä he tästä syystä joudu huonompaan asemaan. Tämän Euroopan unionin niin kansalaisia, työnantajia kuin työntekijöitäkin koskevan uuden ehdotuksen tavoitteena on nimittäin taata inhimillinen kohtelu, kun otetaan huomioon, että ehdotuksen mukaan yhden päivän ja yhden kuukauden aikana tehty työ on yhtä arvokasta ja kunnioitettavaa.

Toivon, että kaikki, mistä on sovittu, voidaan panna täytäntöön, koska lain täytäntöönpano on kompastuskivemme. Esimerkiksi Kreikassa laki on sisällytetty lainsäädäntöön, ja siinä säädetään vuokratyöntekijöiden ja vakituisten työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Ongelmana on kuitenkin lain täytäntöönpano.

 
  
MPphoto
 

  Xavier Bertrand, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, yhdyn joihinkin edellisiin puhujiin ja vahvistan, että vuokratyötä koskevan uuden direktiivin hyväksyminen on todellinen edistysaskel. Joku nimitti sitä läpimurroksi, jota pidän täysin oikeana ilmaisuna.

Ainoa ongelma on, ettei työmme pääty tähän, mistä olen hyvin tietoinen. Saamme tulevina viikkoina muita tilaisuuksia osoittaa, että on mahdollista saavuttaa sosiaalista Eurooppaa koskevaa lisäedistystä. Tarkoitan tällä tietysti työaikadirektiiviä, joka on Luxemburgissa 9. kesäkuuta 2008 hyväksytyn yhteisen kannan toinen asiakokonaisuus.

Olen tietoinen ongelmista, joita joillakin teistä on tähän asiakirjaan nähden, mutta haluan muistuttaa teille tänä iltana, että ainoa tapa saada neuvosto tukemaan asiakirjaa, jota olette hyväksymässä ja jossa vahvistetaan vuokratyöntekijöiden oikeuksia, oli yhdistää se työaikadirektiiviin.

Tarkoitan myös eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevaa direktiiviä, jota on tarkistettava. 14,5 miljoonaa eurooppalaista työskentelee yrityksissä, joissa on perustettu tällaisia yritysneuvostoja. He odottavat direktiivin tarkistamista, jotta heidän sosiaalisia oikeuksiaan parannettaisiin tulevaisuudessa; rehellisyyden nimissä on todettava, että nykyisen taloudellisen ilmapiirin vuoksi direktiivin tarkistaminen on entistä tärkeämpää, tarpeellisempaa ja kiireellisempää.

Tältä osin olemme saaneet ensimmäisen tilaisuuden osoittaa, että neuvosto ja parlamentti haluavat hoitaa tehtävänsä yhteislainsäätäjinä. Kuten tiedätte, Euroopan työmarkkinaosapuolet ovat jo osoittaneet ymmärtävänsä, mikä asiassa on panoksena: ne esittivät kesän lopussa kahdeksan yhteistä ehdotusta, joiden pohjalta työmarkkinaosapuolet ovat valmiit – ne ovat ilmoittaneet olevansa valmiit – hyväksymään komission ehdotuksen, hyvä Vladimir. Meidän on nyt osoitettava suhtautuvamme yhtä päättäväisesti toimien toteuttamiseen.

Hyvät parlamentin jäsenet, hyvä jäsen Désir, arvoisa komission jäsen, vuokratyövoiman ala on kasvanut Euroopassa tähän asti täydellisessä oikeudellisessa tyhjiössä ilman minkäänlaisia työntekijöitä koskevia todellisia takuita. Huomisesta alkaen voimme sanoa, että tilanne on saatettu päätökseen. Huomisesta alkaen voimme myös todeta, että aikana, jolloin maanosallamme on vakavia taloudellisia ja rahoituksellisia ongelmia, haluamme poliitikkoina yhdistää voimamme ja toteuttaa toimia käynnistääksemme sosiaalisen Euroopan uudelleen.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Špidla, komission jäsen. – (CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, keskustelu on mielestäni osoittanut selvästi direktiivin merkityksen, kun otetaan huomioon, miten moneen työntekijään se vaikuttaa ja millaisia parannuksia se tuo tullessaan. Keskustelu on myös osoittanut, että direktiivistä on vallinnut aito, voimakas yhteisymmärrys, joka on kummunnut kauaskantoisista keskusteluista ja työmarkkinaosapuolien yksimielisyydestä ja tuesta. Keskustelussa on myös tuotu esille direktiivin viivästyminen, mutta kuten sanonta kuuluu joissakin kielissä: "Parempi myöhään kuin ei milloinkaan". Tšekin kielessä on vastaava sanonta, kuten varmasti muissakin kielissä. Pitkittyneiden ponnistuksien jälkeen olemme saavuttaneet todellista edistystä, koska direktiivi on nyt yhtä merkittävä, jollei vielä merkittävämpi, kuin kuusi vuotta sitten.

Hyvät parlamentin jäsenet, haluan vielä mainita mielestäni merkille pantavan seikan, eli sen, että tämä direktiivi, tämä hyvin haastava direktiivi, jossa avataan ovi sosiaaliselle Euroopalle, on hyväksytty 27 jäsenvaltion yhteisössä sen jälkeen, kun 15 jäsenvaltion yhteisö esti sen käsittelyn vuosien ajan. Tämä on mielestäni selvä esimerkki siitä, että 27 jäsenvaltion yhteisö pystyy saavuttamaan edistystä sosiaalialalla.

Hyvät parlamentin jäsenet, monet teistä mainitsivat muut parlamentin käsiteltävinä olevat direktiivit. Katson, että tänään toteuttamamme toimi on lupaava merkki siitä, miten voimme lähestyä tulevia direktiivejä. Meidän on tietenkin vielä käsiteltävä haastavia ja monimutkaisia asioita, mutta katson tästä huolimatta, että olemme nyt luoneet tietynlaista dynamiikkaa ja että meillä on entistä paremmat mahdollisuudet saavuttaa myönteisiä tuloksia.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir, esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, aloitan kiittämällä parlamentin kollegojani heidän huomautuksistaan samoin kuin varjoesittelijöitä, koordinaattoreita ja kaikkia muita keskusteluun osallistuneita saamastani tuesta ja prosessin päätökseen saattamisen tukemisesta.

On totta, että mietintö voidaan kiteyttää perusteluosaan ja pyyntöön vastata myönteisesti. Direktiivin toivoakseni välitön hyväksyminen kahden päivän kuluessa on voitto Euroopan parlamentille ja voitto työmarkkinaosapuolille, ja käytän tilaisuutta hyväkseni vastatakseni Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston jäsenille, jotka esittivät joitakin tarkistuksia. Ymmärrän, mihin tarkistukset perustuvat olennaisilta osin, mutta haluan kuitenkin korostaa, että Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön edustaja puhui jälleen kerran poliittisten ryhmien puheenjohtajille muutama päivä sitten ja totesi, että direktiivin hyväksyminen tarkistamattomana olisi selvä osoitus siitä, että sosiaalinen edistys EU:ssa on sekä tarpeen että mahdollista, ja että sosiaalinen Eurooppa on yhä voimissaan.

Vuokratyövoiman alan kasvaessa ja muiden epätyypillisten työsopimusten yleistyessä tarvitsemme oikeudellista kehystä, ja siitä olemme nyt päättämässä. Eurooppa on alue, jolla oikeusperiaatteet vallitsevat; sen on oltava sellainen alue kansalaisoikeuksien sekä taloudellisten ja yhteiskunnallisten normien vuoksi. Eri direktiiveissä vahvistetaan jo kaikkien työntekijöiden suojelua ja oikeuksia. Nyt, kun vuokratyöntekijöitä on entistä enemmän, on varmistettava, että heillä on samat oikeudet, ja että vuokratyövoimaa ei voida käyttää väärin joko kyseisten tai muiden työntekijöiden oikeuksien kiertämiseksi, mistä aiheutuisi painostusta ja sosiaalista polkumyyntiä.

Hyväksymällä direktiivin haluamme myös osoittaa, että sosiaalista Eurooppaa voidaan edistää ja että sillä on todellisuuspohja, toisin kuin mitä olemme joskus kuulleet komission jäsenien väittävän – ei komission jäsenen Špidlan, mutta muiden komission jäsenien. Me voimme antaa myös sosiaalialaa koskevaa lainsäädäntöä toimien yhteislainsäätäjinä ja osoittaa siten neuvoston jäsenille, jotka ovat jo liian kauan estäneet tämän ja muiden säädöksien hyväksymisen, että on turha pelätä sosiaalisen Euroopan edistymistä, ja jos voimme näyttää toteen, että yhteisö puolustaa kansalaisia ja työntekijöitä, voimme lähentää kansalaisia ja unionin toimielimiä sekä lievittää Irlannissa, Alankomaissa ja kotimaassani Ranskassa ilmaistuja huolenaiheita.

Olen sitä mieltä, että edistämällä sosiaalialaa koskevia direktiivejä voimme myös edistää poliittista Eurooppaa sekä lisätä tukea, jota ihmiset osoittavat poliittisen Euroopan edistämiselle.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan 22. lokakuuta 2008.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), kirjallinen. (RO) EU:n jäsenvaltioissa käytettävään vuokratyövoimaan kuuluvien Euroopan kansalaisten oikeuksien vahvistaminen direktiivillä on ollut todellinen menestys sosiaalisen Euroopan kannalta. Ongelmana on, noudattavatko unionin jäsenvaltiot ja työnantajat direktiivin määräyksiä, koska työmarkkinoilla toimitaan tietyissä tapauksissa teorian vastaisesti. Mainittakoon esimerkiksi, että Romanian ja Bulgarian kansalaisten tutkintotodistuksia ei ole tunnustettu valtioiden liityttyä EU:hun, vaikka direktiivissä säädetäänkin toisin. Kysymys kuuluu: mitä on tehtävä, jotta EU:hun liittyneiden uusien jäsenvaltioiden kansalaiset eivät menetä luottamustaan arvellen, että vaikka jokin asia on hyväksytty Brysselissä, Euroopan pääkaupunkien hallitukset voivatkin päättää jotakin muuta? On myös otettava huomioon, että meneillään on taloudellinen kriisi, joka vaikuttaa joka tapauksessa siihen, miten työvoimaa koskevat direktiivit pannaan täytäntöön Euroopan valtioissa. Euroopan komission olisi luotava välittömästi asianmukainen järjestelmä, jolla valvotaan työvoimaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja langetetaan valikoimattomia rangaistuksia asianmukaisia valtioita kohtaan.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö