Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0145(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0294/2008

Předložené texty :

A6-0294/2008

Rozpravy :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Hlasování :

PV 21/10/2008 - 8.21
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0497

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 20. října 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

16. Program Erasmus Mundus (2009-2013) (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Dalším bodem je zpráva (A6-0294/2008) paní De Sarnezové předložená jménem Výboru pro kulturu a vzdělávání o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009-2013). [KOM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145)COD)]

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, zpravodajka. - (FR) Pane předsedající, dnes večer diskutujeme o programu Erasmus Mundus 2009-2013, na kterém jsme se nakonec s Radou shodli. Bude proto možné, aby tento program vstoupil v platnost v lednu 2009, a studenti tak mohli nastoupit hned na začátku akademického roku v září. Zde bych chtěla poděkovat všem svým kolegům, kteří byli navrhovateli stanovisek Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, Rozpočtovému výboru, Výboru pro rozvoj a Výboru pro zahraniční záležitosti, a rovněž svým kolegům z Výboru pro kulturu a vzdělávání. Děkuji samozřejmě také Evropské komisi. A děkuji také předsedovi Asociace Erasmus Mundus a výkonným agenturám, že nám pomohly svými odbornými znalostmi, a především svými zkušenostmi.

Pět let po přijetí programu Erasmus Mundus, téměř na den, jsem ráda, že vám mohu představit tento program druhé generace, jehož cílem zůstává podpora špičkové úrovně evropského vysokoškolského vzdělávání a který umožňuje těm nejtalentovanějším studentům ze zemí mimo EU i z Evropy využívat společné programy na vysoké úrovni minimálně na třech univerzitách a těžit z vysoce kvalitního studia a významných stipendií.

Statistická čísla předchozího programu hovoří sama za sebe: v letech 2004 až 2008 bylo ve 103 případech vybráno a schváleno magisterské studium, více než 6 000 studentů získalo v rámci programu Erasmus Mundus stipendia, na evropské univerzity přišla více než tisícovka učitelů ze zemí mimo EU a zapojilo se více než 400 vysokoškolských zařízení z Evropy i mimo Evropu.

Nový program obsahuje tři aktivity. První otevírá program k získání doktorátu a evropským studentům zároveň umožní získat stipendia, i když na nižší úrovni. Druhá je věnována výhradně partnerství s vysokoškolskými institucemi v zemích, které nejsou členy EU, a třetí zahrnuje informační kampaň vedenou v mezinárodním měřítku. Rozpočet činí 950 milionů EUR. První program měl ve srovnání s tím rozpočet pouhých 230 milionů EUR.

Parlament v tomto programu provedl některá velice významná zlepšení. Na ně bych vás chtěla upozornit a v určitém smyslu vám tak vzdát hold. Prvním zlepšením je to, že výběr studentů se nyní provádí na základě vysokých akademických kritérii, a to platí rovněž v rámci partnerství. Za druhé budou respektována kritéria zeměpisného rozložení, aby zastoupení bylo co nejvyváženější. Za třetí budou dodržovány zásady rovnosti mezi muži a ženami a nediskriminace. Za čtvrté bude nutno odstranit administrativní překážky a postupy, zejména v souvislosti s vízy. Členské státy budou muset podniknout nezbytné kroky umožňující vydávání víz studentům ze zemí mimo EU, kteří se pohybují v řadě členských států. Této věci přikládáme zvláštní význam, třebaže bylo poněkud obtížné tuto situaci na našich jednáních s Radou vyřešit.

Dále bude podporována výuka cizích jazyků v hostitelských univerzitách. Doktoráty budou zahrnovat stáže na vysokých školách alespoň ve třech různých evropských zemích. To povede k velké rozmanitosti předmětů výzkumu a disertačních prací a poskytne mnohem širší možnosti mobility. Stipendia budou lépe přizpůsobena a budou zohledňovat výši školného i odhadované výdaje studentů na studium. Práce probíhala v těsné spolupráci s dánským stálým zastoupením a s odborníkem v oblasti školného z dánského ministerstva školství a to nám umožnilo dosáhnout kompromisu přijatelného pro všechny. Partnerství veřejného a soukromého sektoru s univerzitami bude povzbuzováno a zvláštní pozornost bude věnována otázce odlivu mozků. V rámci aktivity 2 budou finanční prostředky směrovány a využívány v souladu s cíli rozvoje a nástroji vnějších vztahů. Informace poskytované na univerzitách budou jasnější. A konečně, hodnotící zpráva, která bude dokončena za dva roky, bude podrobnější a členěná podle aktivit a zeměpisných oblastí.

Dámy a pánové, abych to uzavřela: Erasmus Mundus je dobrý program a v této těžké době ukazuje Evropu v příznivém světle. Proto věřím, že Parlament ho přijme, a splní tak přání mnoha studentů a akademických a výzkumných pracovníků v Evropě a na celém světě.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, člen Komise. - Pane předsedající, jsem rád, že zde mohu být přítomen a opět vyjádřit poděkování za velmi silnou politickou podporu vzdělávací agendě, zejména druhému programu Erasmus Mundus pro příštích pět let. Myslím si, že dosažení dohody v prvním čtení je opravdu dobrým stvrzením této podpory.

Zvlášť bych chtěl poděkovat zpravodajce paní Marielle De Sarnezové, ale také Výboru pro kulturu a vzdělávání a dalším výborům, jmenovitě Výboru pro zahraniční záležitosti a Výboru pro rozvoj jako partnerům v rámci posílené spolupráce.

Jak zpravodajka uvedla, jedná se o špičkový světový program. Podporuje mezikulturní porozumění, ale také vzájemné kontakty mezi lidmi, a od zavedení programu máme již více než stovku evropských společných magisterských programů. Bylo uděleno více než 7 000 stipendií studentům a akademickým pracovníkům. A domnívám se, že s navýšeným rozpočtem, jak bylo uvedeno – opět hlavně díky Parlamentu a Radě – budeme moci uspokojit rostoucí poptávku po tomto programu a entuziazmus, který vzbuzuje. Druhá etapa programu umožní pokračovat ve stávajících aktivitách, ale přináší také inovaci. Jsou zahrnuty nové prvky, neboť to představuje rozšíření programu o doktorský stupeň studia; to znamená, že univerzity ve třetích zemích se mohou podílet na společných programech; evropským studentům to zajistí plné studijní stipendium při studiu společného magisterského a doktorského studijního programu.

Jak jsme již řekli, „vnější okna Erasmus Mundus“ neboli vnější okna spolupráce, přicházejí do jednoho domu, pod jednu střechu. Partnerství financovaná v rámci této aktivity budou pokračovat: umožní přenos know-how a výměny studentů a profesorů na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání. Samozřejmě, že i nadále budou respektovat potřeby a priority příslušných zemí, a přispívat tak k jejich rozvoji.

Abych to shrnul, mám opravdu radost, že Parlament a Rada podporují strukturu programu, tak jak jsme ji navrhli, a vítám také cenné příspěvky, například v otázce víz, znevýhodněných skupin nebo minimálních požadavků pro nové doktorské studijní programy.

Dovolte mi, abych na závěr poblahopřál Parlamentu k odvedené práci, neboť to nebylo snadné. My jako Komise plně sdílíme dosaženou shodu, což se odráží v kompromisních pozměňovacích návrzích předložených paní De Sarnezovou, paní Packovou, paní Novakovou, paní Pretsovou a paní Trüpelovou. Jakmile bude legislativní proces dokončen, zahájíme svou výzvu k předkládání návrhů, abychom zajistili hladký průběh současných studijních programů a výběr nových programů.

 
  
MPphoto
 

  Samuli Pohjamo, navrhovatel stanoviska Výboru pro zahraniční záležitosti. - (FI) Pane předsedající, jako zpravodaj pro stanovisko Výboru pro zahraniční záležitosti se chci zaměřit na rozměr zahraniční politiky programu. Finanční prostředky na tuto oblast jsou čerpány z nástroje evropského sousedství a partnerství a z nástroje pro předvstupní pomoc.

Pozměňovací návrhy předložené Výborem pro zahraniční záležitosti byly pokusem zajistit, aby cíl programu odrážel tyto priority politiky. Výbor také všem připomenul právo Parlamentu sledovat provádění společné pomoci a vyzval ke zlepšení vízových politik. Mnohé z těchto pozměňovacích návrhů Výboru byly přijaty, za což děkuji zpravodajce paní De Sarnezové a Výboru pro kulturu a vzdělávání. Kromě toho bych rád zdůraznil význam meziinstitucionální dohody o řádném finančním řízení a rozhodnutí 1999/468/ES, a především článek 8, na základě něhož musí Komise provést konzultaci s Evropským parlamentem.

Na závěr bych chtěl všem znovu připomenout hodnoty EU a cíle její zahraniční politiky při provádění programu a nutnost zlepšit informovanost o tomto programu ve třetích zemích.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Battilocchio, navrhovatel stanoviska Výboru pro rozvoj. – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, v první řadě bych chtěl poděkovat zpravodajce paní De Sarnezové, která vypracovala výbornou souhrnnou zprávu navzdory okolnostem, kdy Komise, a hlavně Rada ne vždy projevovaly vůči výzvám tohoto Parlamentu vstřícnost.

Výbor pro rozvoj moji zprávu jednomyslně schválil. Některé z našich připomínek byly přijaty; na druhé straně stále nejsme úplně spokojeni. Z pocitu odpovědnosti jsme se však rozhodli udělat krok zpět, neboť se domníváme, že nejdůležitější je schválení celého balíčku v prvním čtení, aby byla záruka, že program začne 1. ledna příštího roku.

Je skvělé, že finanční prostředky pro studenty čtyřnásobně vzrostly, ale chtěl bych upozornit na to, že značná část jich je odebrána ze zdrojů určených pro rozvoj nástroje rozvojové spolupráce (DCI) a dohody z Cotonou. Budeme proto důsledně požadovat naprostou shodu s celkovým legislativním rámcem, zejména ve vztahu k DCI. Na tomto místě bych chtěla popřát hodně štěstí mnoha mladým lidem z Evropy a z celého světa, kteří se v duchu přátelství a se společným přání učit se a růst zapojí do této mimořádné vzdělávací zkušenosti.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, navrhovatelka stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. – (ES) Pane předsedající, pane Komisaři, v našem Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví se domníváme, že úspěch první etapy programu nebyl tak povzbudivý, pokud jde o účast žen: studentky tvořily 44 %, ale účast se lišila, přičemž velice záleželo na zemi, a ženské akademičky tvořily pouze 22 %, což je podle našeho názoru nepřijatelné.

V této druhé etapě máme dvojí cíl: za prvé opět bránit rovné právo na vzdělání, a zajistit tak spravedlivou a demokratickou společnost, a za druhé zvýšit účast žen, aby nedocházelo k mrhání talentů ve vědě a kultuře. Toho všeho lze dosáhnout prostřednictvím genderově citlivých kritérií výběru, vyváženého zastoupení mužů a žen ve výborech programu a údajů založených na rovnosti mužů a žen v hodnotících zprávách.

Jsme si vědomi, že situace žen v mnoha zemích brání větší rovnosti pohlaví, ale považujeme za nutné, aby v tomto směru Komise vyvíjela další úsilí.

Panu zpravodaji blahopřeji.

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak, jménem skupiny PPE-DE. (SL) Do diskuse o programu Erasmus Mundus se zapojil velký počet výborů, a tak nebylo pro zpravodajku snadným úkolem najít kompromisní řešení. Ve Skupině Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů jsme rozhodně souhlasili s co nejrychlejším přijetím programu v prvním čtení, abychom ho v novém roce mohli začít provádět.

Globální rozvoj vyžaduje výměnu různých odborných znalostí a vědeckých úspěchů, stejně jako povzbuzení mladých výzkumníků, aby aktivně převzali svou úlohu. Tento program podporuje nejvyšší kvalitu a rovné zastoupení obou pohlaví a také umožňuje účast na rovném základě lidem se zvláštními potřebami.

Ačkoli chceme přitáhnout mladé výzkumné pracovníky z třetích zemí, neměli bychom přitom povzbuzovat odliv mozků ze zemí, které již trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků pro své vlastní potřeby v boji za snížení chudoby. Velmi často se stává, že jednou rukou poskytujeme pomoc a druhou si bereme zpět dokonce více, než jsme dali.

U tohoto programu, stejně jako v jiných případech, Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů pevně podporuje snižování administrativních překážek a zdokonalení systému udělování víz, aby se ti skutečně nejlepší studenti a výzkumní pracovníci mohli věnovat studiu a výzkumu ve svém příslušném oboru a nemuseli se zabývat administrativními překážkami, které jim brání začít studovat.

 
  
MPphoto
 

  Lissy Gröner, jménem skupiny PSE. – (DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, podporou programu Erasmus Mundus Evropský parlament vysílá ten správný signál v dobách krize. Sbližování prostřednictvím vzdělání a rozvíjením EU jako centra špičkového vzdělávání po celém světě patří mezi tradiční požadavky sociální demokracie.

Nicméně rozpočet 950 milionů EUR na toto období se zdá skromný, zejména ve srovnání se stovkami miliard, které se nyní vynakládají v důsledku selhání bankovních manažerů.

Cíl dosahovat vynikajících výsledků, který leží za první etapou programu, by měl být naplňován i nadále. Nový program se rovněž snaží podporovat mezikulturní porozumění a spolupráci s třetími zeměmi a posilovat jejich rozvoj v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Nejdůležitějšími novými prvky ve srovnání s první iniciativou je zahrnutí společných doktorských studijních programů, zvýšení grantů a intenzivnější strukturální spolupráce s univerzitami ve třetích zemích.

Bylo dosaženo pokroku ve všech třech oblastech. Cílem magisterských a doktorských studijních programů je podpora špičkové kvality evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě. Rovněž v tom jsme dosáhli úspěchu. Bylo přihlédnuto ke zvýšeným výdajům na studenty z třetích zemí a díky vyjednávacím schopnostem naší zpravodajky se zlepšila klíčová kritéria, která chtěl Parlament zavést do programu Erasmus Mundus III.

Naše cíle – zeměpisná vyváženost, vyvážené zastoupení pohlaví, odstranění vízových bariér – získaly podporu Rady. Uspěli jsme zde s programem „Mládež“ a stejně musíme postupovat také v případě programu Erasmus.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN BIELAN
Místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, jménem skupiny ALDE. (FI) Pane předsedající, pane komisaři Figeli', na začátku bych chtěl poděkovat naší skvělé zpravodajce paní De Sarnezové za tento program Erasmus Mundus. Skutečně platí, jak zde pan komisař zdůraznil, že se jedná o významný program: je to přímo ukázkový program. Je to jeden z těch příběhů úspěchu, které jsme my v Evropské unii dokázali vytvořit a uskutečnit, a jsem přesvědčen, že program v tomto novém formátu se bude dále rozvíjet a bude ještě úspěšnější.

Nyní dáváme také studentům ve třetích zemích možnost zapojit se do tohoto programu a využít jej ke zlepšení svých znalostí a dovedností, tak aby po návratu do své země i tam budovali prosperitu. Je důležité, že základní složky tvoří rozvojová spolupráce a sociální hledisko, protože evropský přístup musí být takový, abychom byli ochotni dělat něco i pro jiné kontinenty, a tím budovali nejen Evropu, ale celý svět, který společně sdílíme.

Mladí výzkumní pracovníci, mladí studenti a učitelé budou předvojem při našem budování Evropy v souladu s cíli Lisabonské strategie. Inovace, výzkum, vytváření přidané hodnoty – právě to potřebujeme, jestliže máme v příštích desetiletích zajistit udržitelnost hospodářského růstu.

Tento program se zaměřil zvláště na otázku rovnosti. Je důležité, abychom dokázali zajistit rovnost, a stejně důležité je, abychom umožnili plné zapojení do těchto programů také lidem s postižením. V mnoha příspěvcích zaznívala obava z dřívějších problémů v souvislosti s byrokracií a vízovými politikami a doufejme, že z naší strany je také dokážeme odstranit, aby se v rámci tohoto programu velice rychle dostavily výsledky. Tímto způsobem se dočkáme příběhů úspěchu, které se z něj odvíjejí.

Děkuji vám, pane předsedající a paní De Sarnezová. Je to skvělá práce a opravdu stojí za to na ni dál navázat.

 
  
MPphoto
 

  Mikel Irujo Amezaga, jménem skupiny Verts/ALE. – (ES) Pane komisaři, paní De Sarnezová, domnívám se, že vaše odhodlání dosáhnout konsensu ohledně pozměňovacích návrhů bylo ve výboru skutečně jednomyslně oceněno a stějně je tomu i zde.

Jak jste uvedla ve svém vystoupení, jedním z mnoha cílů tohoto programu je předávat kladný obraz. Podle našeho názoru bylo pozitivním výsledkem této zprávy úspěšné hledání rovnováhy mezi tím, co původní návrh označoval jako špičkovou kvalitu, a tím, co rozvojová spolupráce skutečně znamená. Potřeba této špičkové kvality, která zabrání odlivu mozků, se podle mě v pozměňovacích návrzích jasně odráží. V tom se nám podařilo dosáhnout obecné shody, což považujeme jednoznačně za pozitivní výsledek této zprávy. Další pozitivní věcí je prosazení větší kontroly prostřednictvím odstavce o udělování stipendií, což byla původně také změna iniciovaná naší skupinou, která byla přijata. Ještě jednou tedy děkuji paní De Sarnezové a ke zprávě blahopřeji také výboru.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Pane předsedající, zítra budu důrazně hlasovat proti této zprávě, protože program Erasmus Mundus ve své současné podobě je pro mě zcela nepřijatelný. Je nepřijatelný proto, že v nepřiměřeně velkém rozsahu poskytuje přednost studentům ze zemí mimo EU ve srovnání s evropskými studenty.

Čísla konec konců hovoří sama za sebe. Od spuštění programu v roce 2004 se ho zúčastnilo přibližně 4 150 studentů ze zemí mimo EU. Grant pro jednoroční studium činí 21 000 EUR a pro dvouleté 42 000 EUR. To znamená, že celkové náklady na studenty ze zemí mimo EU, kteří se programu zúčastnili, dosahují 161 850 000 EUR.

Zhruba 200 studentů ze zemí EU, kteří se do programu zapojili a studovali mimo Evropu, obdrželi v průměru grant pouze 3 100 EU. To převedeno na celkové náklady činí pouhých 620 000 EUR.

Diskriminace tohoto druhu je pro mě nepřijatelná, a rozšiřování tohoto programu je proto naprosto scestné.

 
  
MPphoto
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). - (EL) Pane předsedající, na začátku bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce ke skvěle odvedené práci a k úspěšné koordinaci činnosti ostatních výborů. V letech 2004 až 2008 bylo studentům ze třetích zemí uděleno 4 424 stipendií a do programu se zapojilo 323 univerzit To nám dává představu o jeho rozsahu.

Nový program Erasmus Mundus bude nutno přizpůsobit zvýšeným nárokům na mobilitu, ale zároveň zachovat jeho úroveň. Naprosto nezbytné je podle mě přiznávat stipendia evropským postgraduálním studentům a doktorandům, abychom zvýšili mobilitu v Evropě a v třetích zemích, vzhledem k tomu, že v minulosti byl jejich pohyb časově omezen.

Souhlasím s paní zpravodajkou také v tom, že při stanovení výše stipendií je třeba vzít v úvahu výši školného, výdaje na studium obecně a náklady spojené s pobytem studenta v cílové zemi. A uzavřel bych tím, že Komise by měla projednat možnost udělování zvláštních pobídek zemím, jako je Řecko, Rakousko, Slovensko a nové členské státy Evropské unie obecně, které nejsou ve sdruženích Erasmus Mundus dostatečně zastoupeny. To přispěje k tomu, aby vyváženější politika posílila vzdělanostní mobilitu v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Christa Prets (PSE). (DE) Pane předsedající, pane komisaři, je třeba s radostí uvítat, že po pěti letech trvání programu již konečně vidíme zlepšení, a můžeme tedy z hlediska věcného i finančního přistoupit k další etapě.

Parlament obvykle není nakloněn tomu, aby byla zpráva přijata už v prvním čtení, ale myslím si, že tato zpráva je tak dobře zpracovaná a její obsah má mezi námi tak silnou podporu, že je důležitější schválit ji hned v prvním čtení, než celý projekt blokovat. Nikdo ze studentů by nepochopil, proč potřebujeme ještě druhé čtení. Myslím si, že je velice důležité, abychom podpořili mezikulturní porozumění a spolupráci s třetími zeměmi, a nikoli abychom jako někteří naši kolegové v této sněmovně úzkostlivě uváděli čísla, co ten či onen pro nás dělá. Výměna vždy přinášela výhody a my jsme z ní vždy měli prospěch. Je to oboustranně výhodná situace. Dívat se na to jakkoli jinak je omezené a poněkud malicherné.

Je rovněž důležité, abychom tento program lépe propagovali, abychom mu dělali větší reklamu v zemích, které se málo zapojují, abychom mnohé věci zjednodušili. Velice důležitá a zásadní je například dohoda v otázce víz, stejně jako jednotné zápisné ve všech zemích. Musíme více porovnávat a více zjednodušovat, abychom projekt posunuli ještě dále. Zeměpisná přítomnost všech zemí by pochopitelně měla být co největší, aby byl projekt ještě úspěšnější.

Na těch pět let můžeme být vlastně velice hrdí a v budoucnu zde určitě dosáhneme ještě většího pokroku. To je v souladu s tématy výměny a Evropského roku mezikulturního dialogu 2008, která se nesmějí omezit jen na různé diskuse, ale je třeba uvádět je do praxe.

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE). - Pane předsedající, chtěla bych paní De Sarnezové k této velice komplexní zprávě a jejím ušlechtilým cílům poblahopřát. Je důležité, aby tento program pomohl nejschopnějším studentům a akademickým pracovníkům získat odbornou kvalifikaci a zkušenosti v rámci Evropské unie, aby byli schopni dostát požadavkům trhu práce a aby je v určitém rámci partnerství povzbudil ke sdílení svých zkušeností či odborných znalostí po návratu do země, odkud pocházejí.

Chci zdůraznit, že program Erasmus Mundus zajistí strukturovanější mezinárodní spolupráci vysokoškolských institucí – díky větší mobilitě mezi Evropskou unií a třetími zeměmi – a zlepší dostupnost a zvýší viditelnost evropského vysokého školství ve světě. Podtrhuji skutečnost, že tento program je třeba provádět v souladu s cíli špičkového akademického vzdělávání a při vyváženém zeměpisném zastoupení, aby se zabránilo nedostatečnému zastoupení některých evropských zemí a rovněž nadměrnému zastoupení asijských studentů, třeba na úkor studentů ze Středomoří nebo ze zemí africké, karibské a tichomořské skupiny.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). - (EL) Pane předsedající, pane komisaři, nejprve vám chci poblahopřát k vaší vytrvalosti a k novému programu, který jste představil. Chtěla bych také poblahopřát zpravodajce paní De Sarnezové a svým kolegům, kteří pracovali na vylepšení znění návrhu a dobré dohodě. Dovolte mi, abych vyzdvihla význam tohoto programu pro mobilitu v Evropě, neboť Evropanům umožňuje poznávat okolní svět a přispívá k plnění úlohy Evropy při rozvíjení kultur a kulturního dialogu v moderním světě.

Zároveň si dovolím sněmovně připomenout, že tento program může fungovat jako doplněk – a my zde musíme využít všech možností tak, aby se nepřekrývaly – ke dvěma důležitým novým nástrojům, které máme k dispozici: Evropsko-středomořské univerzitě a Evropskému institutu pro inovace a technologie.

Chtěla bych také upozornit, že musíme zvážit kvalitativní hodnocení a analýzu a rovněž statistická čísla, která bývají někdy kladná, někdy záporná. Musíme se zaměřit na země, které se nezapojují, a na to, proč se nezapojují, neboť používané metody uplatňování, programu Erasmus, přístup k němu a jeho hodnocení se na jednotlivých univerzitách značně liší.

Je proto škoda, že tyto příležitosti se promarňují v důsledku zkreslených informací nebo chybného přístupu ze strany vzdělávacích institucí či byrokratických problémů v různých zemích.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) V roce 2004 studovalo v jiných zemích 2,5 milionů studentů, ale 70 % z nich vlastně studovalo pouze v šesti zemích. V roce 2007 bylo 1,84 % HDP Evropské unie vynaloženo na výzkum a inovaci. Uvedu vám několik dalších čísel: 81 % finančních prostředků vyčleněných na výzkum a vývoj bylo použito v odvětví průmyslu, ale pouze 42 % průmyslových podniků se věnuje inovační činnosti. To znamená, že pokud chceme mít konkurenceschopné hospodářství, potřebujeme výzkumné pracovníky a lidi s magisterským a doktorským stupněm vzdělání.

V programu Erasmus musíme pokračovat. Musíme program rozšířit také o doktorandské studium. A musíme rovněž vyčlenit více finančních prostředků pro evropské účastníky programu. Chtěla bych zdůraznit význam, jaký se v novém programu Erasmus Mundus přikládá studiu cizích jazyků. Na závěr bych chtěla dodat, že více prostředků je třeba přidělit také sekci Erasmus věnované mladým podnikatelům.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Vážený pane komisaři, pád železné opony přinesl mladým lidem v evropské 27 obrovské možnosti, hlavně v oblasti vzdělávání. Výměnné pobyty, doktorandské studium na renomovaných evropských univerzitách odstraňují bariéry v komunikaci, proto jsem si se zájmem vyslechla podrobné informace paní zpravodajky a pana komisaře Figeľa.

Vzpomínám na svoje studentská léta, když jsem jako Slovenka dostala možnost studovat na fakultě architektury na budapešťské univerzitě. Se závistí jsem pohlížela na své spolužáky, kteří měli možnost pracovat v Paříži. Já jsem tehdy vízum do Francie nedostala. Chválabohu, že naše děti už tyto problémy neznají.

Připojuji se ke všem kolegům, kteří hovoří o nutnosti zjednodušení vízového režimu pro studenty z třetích zemí. Přimlouvám se za studenty Ukrajiny, Běloruska, Gruzie a Moldavska, kteří chtějí poznat život svých vrstevníků v EU. Byl by to jasný signál pro země, které chceme přiblížit k EU.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE) - (BG) Pane předsedající, pane komisaři, je zvlášť důležité, abychom se snažili z programu Erasmus Mundus vytvořit účinný nástroj pro zlepšování úrovně vysokoškolského vzdělávání v členských státech a v ostatních zemích, které jsou v zeměpisné působnosti EU, a rozšířit tak rozsah programu. Je zvlášť důležité, aby trh práce zajišťoval mobilitu lidských zdrojů, jednotný prostor vzdělanosti a jednotný hospodářský prostor pak musí zajistit mobilitu pro získávání odborné kvalifikace.

Blahopřeji panu komisaři a paní zpravodajce k jejich úsilí o dosažení výsledků při provádění rozšířeného programu. Tento program je jedním z důvodů a příležitostí k vytvoření vzdělávacích programů podobného obsahu, což nejen celý proces usnadní, ale v budoucnu také pomůže při získávání vysokoškolských absolventů a doktorandů a naplní požadavky na vzdělání, které je v souladu s hospodářskými prioritami EU. Integrace ve vzdělání bude zárukou celkového rozvoje. Program je o to aktuálnější vzhledem nedávnému poklesu zájmu o doktorandské studijní programy v mnoha zemích a změny atmosféry pro získávání a poskytování vysokoškolského vzdělání.

Děkuji vám.

 
  
MPphoto
 

  Mihaela Popa (PPE-DE). - (RO) Když hovoříme o programu Erasmus Mundus, hovoříme o výměně postojů, výměně, která se uskutečňuje konkrétně prostřednictvím mobility a výměny názorů a prostřednictvím podpory multikulturalismu, a jak říkal pan komisař, vzájemných mezilidských vztahů.

Program Erasmus Mundus je pro studenty, doktorandy a vysokoškolské učitele proto tak důležitý, protože žijeme v mobilní Evropě, kde si každá země zachovává svoji identitu, ale zároveň se snaží poznat země kolem sebe a porozumět jim. Mít možnost dostat se k informacím dostatečně rychle a vhodným a profesionálním způsobem je nesmírně důležité, pokud studenti dokážou využít všech možností, které se jim v rámci Evropské unie nabízejí.

Proto jsem k tomuto návrhu zprávy předložila pozměňovací návrh, v němž se požaduje zavedení plánu mobility pro magisterské programy a zahrnutí evropského informačního portálu programu Erasmus Mundus. Tento program je důležitý především pro veřejnou podporu hodnot, na nichž je Evropská unie založena. Tím poukazuji na respektování lidských práv, sociální rozmanitosti, tolerance a v neposlední řadě zachování míru, který na této planetě tolik potřebujeme.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) Pokud jde o téma mobility v rámci programu Erasmus, dnes dopoledne informovaly rozhlasové stanice v rumunském městě Iaşi o mimořádné události, která se má konat ve středu. Více než 100 mladých lidí z více než 17 zemí bude slavnostně přivítáno podle tradice chlebem a solí v přednáškovém sále univerzity vedením univerzity a všemi mladými lidmi místního společenství. Co víc byste si mohli přát, než takovouto událost, kdy se sejdou mladí lidé z celé Evropy ve jménu multikulturalismu a mnohojazyčnosti? Domnívám se, že rozšíření programu pro nejlepší studenty, kteří umí nejvíce cizích jazyků, by se setkalo s ohlasem a Evropa by z toho měla jen prospěch.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Výměnné pobyty mladých lidí jsou jedním z vlajkových projektů Unie. Je to nejlepší způsob, jak jsme mohli využít své zdroje, neboť tyto výměny neocenitelně přispívají k rozvíjení skutečné jednoty a spolupráce po celém světě.

Vzhledem k tomu, že diskutujeme o druhé etapě programu Erasmus Mundus, chtěl bych nanést téma místa určení. Mám na mysli Evropany, kteří jezdí do rozvojových zemí nebo do balkánských států. Domnívám se, že kromě navrhovaného zvýšení stipendií, je třeba snažit se povzbuzovat Evropany, aby do těchto zemí jezdili. Účastníci výměn s těmito méně oblíbenými zeměmi by lépe dokázali ocenit místní tradice, kulturu a politiku. Porozuměli by vzdáleným zemím a národům. Naše znalosti o těchto národech bývají kusé a často vycházejí z negativních stereotypů.

Podle mého názoru bychom měli podporovat výměny mládeže s Běloruskem, Ukrajinou a Gruzií. Studium na našich vysokých školách by bylo skvělou příležitostí pro studenty z těchto zemí, aby se zdokonalovali podle západních norem. Vstřebali by zásady, podle nichž funguje naše demokracie. Ta by pro ně mohla být vzorem.

Evropská unie velmi podporuje prozápadní politiky v těchto zemích. Dnešní studenti by mohli být zítřejší elitou. Mohli by čerpat z toho, co se naučili během svého pobytu na našich vysokých školách, neboť se snaží ovlivňovat hnutí prosazující v jejich zemi změnu.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE).(PL) Pane předsedající, Evropa velice potřebuje vynikající řemeslníky, vědce a vysoce kvalifikované odborníky. Proto upřímně vítám další etapu programu Erasmus Mundus, který má takovéto lidi připravovat. Program přichází ve velice vhodnou dobu, vezmeme-li v úvahu současný světový žebříček evropských vysokoškolských institucí. V současné době se jim bohužel příliš nedaří, na rozdíl od doby před několika desítkami let nemají vysoké hodnocení.

Chci však upozornit na některé právní otázky, které souvisejí s programem Erasmus Mundus. Dvojí osvědčení není ve všech členských státech právně uznáváno. Vnitrostátní právní předpisy je proto nutno přizpůsobit, aby lidem příslušné aktivity umožnily. A chci se dotknout další velice důležité otázky, podle mého názoru by příjemci výhod tohoto programu měli být sledovaní. Přicházejí k nám studenti z třetích zemí, ačkoliv některé země původu bohužel nejsou dosud demokratické. Dozvěděl jsem se, že Bělorusko k nám neposílá své nejlepší lidi, ale pouze ty, které podporuje diktatura pana Lukašenka a místní KGB.

 
  
MPphoto
 

  Jamila Madeira (PSE).(PT) Pane předsedající, dámy a pánové, musím znovu požádat o prominutí za své zpoždění. V tomto roce slavíme Evropský rok mezikulturního dialogu. Nutnost, aby se zapojil každý, a vnímání klíčové úlohy vzdělání, znalostí a vzájemného působení různých kultur jsou již dobře známými skutečnostmi. Právě z tohoto důvodu probíhaly v různých oblastech aktivit a zásahů mnohé iniciativy spojené s tímto rokem.

Program Erasmus Mundus má hrát v této souvislosti určitou úlohu a v rámci tohoto nového pohledu je již zahrnut do nového nařízení. Program Erasmus Mundus významně přispívá ke vzniku center špičkového vzdělávání v EU, které do určité míry zpomalí odliv mozků z Evropské unie. Hraje zároveň velmi důležitou úlohu při prosazování evropských hodnot mezi příslušníky třetích zemí, kteří sem přicházejí studovat a na starém kontinentě nalézají nevídanou kulturní a jazykovou rozmanitost, která představuje opravdové lákadlo a která nás odlišuje od modelů existujících jinde ve světě.

Nicméně dialog a mezikulturní porozumění narážejí na určité problémy. Otázka víz pro studenty v programu Erasmus Mundus a časté potíže, které se vyskytují při získávání a prodlužován těchto víz, často vedou k tomu, že studenti žijí v Evropské unii napůl nelegálně, neboť navštěvují stejnou výuku, ale mají turistická, občas už prošlá víza.

Podle mého názoru je naprosto nezbytné a naléhavé najít v otázce víz pro tyto studenty rychlé, transparentní a účinné řešení. Velice důležité jsou také jazykové znalosti, neboť umožňují kulturní porozumění a vzájemné soužití mimo přísně akademickou sféru. Proto musíme tento předpoklad plně zaručit. Nakonec musím poděkovat paní De Sarnezové za způsob, jakým celý proces řídil, a za vyváženou zprávu, kterou vypracovala.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, člen Komise. – (SK) Chtěl bych poděkovat hlavně za živou diskusi, která jen potvrzuje, že tady existuje shoda ve věci větší a lepší mobility, míněno pro Evropu, která zejména v oblasti vzdělávání připravuje svoje, ale také mezinárodní studenty na otevřenější mezinárodní prostředí a na odpovědnost. Snad jen několik poznámek k tomu, co zde zaznělo.

Plně souhlasím s tím, že Erasmus Mundus je velice důležitým nástrojem, a to nejen pro mobilitu, ale také například pro celý proces zvyšování atraktivnosti evropských univerzit, pro vytváření evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, tedy Boloňský proces. A po několika letech, kdy tento proces probíhá, jsou výsledky zřejmé nejen z toho, že zahrnuje celý kontinent, ale z toho, že k tomuto procesu se hlásí i státy mimo Evropu, že Evropa se na mezinárodní mobilitě v dnešním světě podílí největší mírou. Například také díky programu Erasmus Mundus můžeme nyní na základě čínských oficiálních statistik říci, že na univerzitní úrovni více studentů z Číny míří nyní do Evropy než do Spojených států.

Do programu Erasmus Mundus je zapojeno 75 % nejlepších univerzit podle šanghajského žebříčku (Shanghai Ranking). Po čtyřech letech je to velice výrazný úspěch. Co se týče kvality výběru, už to, že například na jedno místo v programu se v posledních čtyřech letech, během nichž program funguje, hlásí osm žadatelů, tedy poměr 8:1, vytváří výborný předpoklad pro výběr, ale je zároveň potvrzením vysokého zájmu a kvality programu. Šanci dostane jedna univerzita nebo konsorcium ze sedmi. Tedy jedno konsorcium vzejde ze sedmi soutěží. 15% úspěšnost znovu potvrzuje prostor pro špičkovou úroveň.

Co se týká informací, budeme velice usilovat o to, aby se dostaly i tam, kde chybí, aby ten podíl a účast na programu byly vyváženější. Zvlášť to platí pro nové členské země, ale také pro mezinárodní sféru. Jak víte, v těchto dnech jsme spustili velice důležitou webovou stránku study-in-europe.org, která je určená všem, kteří mají zájem o přesné informace. Kromě toho budeme pořádat speciálně zaměřené, cílené informační kampaně.

Program se upravuje právě proto, aby umožnil obousměrnou mobilitu, nejen do zemí EU, ale také ze zemí EU, a to je podle mě velice důležitá kvalitativní změna, která přinese výsledky. Naším zájmem bylo, a nadále zůstává, aby například společné diplomy, společné studijní plány napomáhaly procesu reforem, napomáhaly zvyšování atraktivnosti studia v Evropě. A tak jako dnes můžeme říci, a tím skončím, že Erasmus Mundus je po čtyřech letech jedním z nejkvalitnějších vysoce hodnocených mezinárodních programů, tak věřím, že se to po určité době přenese i do hodnocení univerzit, že ty evropské nebudou tradičně o něco pozadu, ale že se posunou mezi světovou špičku. To je jedním z cílů naší spolupráce.

Velmi vám děkuji a při provádění programu přeji jen vše dobré.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, zpravodajka - (FR) Pane předsedající, chtěla bych poděkovat všem svým kolegům, kteří hovořili. Souhlasím se vším, co k podstatě věci řekli, a mám velkou radost z nesmírně širokého konsensu, který nás dnes večer spojuje.

Velice děkuji Evropské komisi za veškerou její pomoc na této práci. Velice děkuji Výboru pro kulturu a vzdělávání, jeho předsedovi a sekretariátu výboru, který byl velmi aktivní. Velice děkuji všem členům Výboru pro kulturu. Velice děkuji také těm, kteří hovořili za Výbor pro rozvoj, Výbor pro zahraniční záležitosti a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví.

Ve stručnosti chci říci, že plně souhlasím s vašimi cíli. Musíme zvýšit účast žen v programu a musíme zajistit, aby finanční prostředky byly používány v souladu s cíli rozvoje a vnějších vztahů. V této věci Parlament musí zůstat a zůstane v nadcházejících letech bdělý.

Jestliže se blížíme k dohodě v prvním čtení, což jak věřím, se zítra dopoledně stane skutečností, je to proto, že každý z nás přistupoval ke své úloze s plnou vážností a pozitivně. Naše kontakty s Evropskou komisí, pozměňovací návrhy předložené našimi kolegy, naše diskuse v rámci Výboru pro kulturu, práce výborů, které vypracovávaly stanoviska – to vše se nakonec odrazilo ve vysoké kvalitě tohoto programu. Za to vám co nejupřímněji děkuji. Jsem přesvědčena, že tímto způsobem splníme užitečný úkol, neboť ukážeme, že Evropa může vyznávat náročné hodnoty a současně může projevovat i štědrost.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat v úterý.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně.(IT) Děkuji vám, pane předsedající, jak jsem již uvedl ve svém předchozím vystoupení, Výbor pro rozvoj souhlasí s cíli programu Erasmus Mundus a tento návrh podporuje. Moje zpráva obsahovala návrhy, které zpravodajka akceptovala. Nicméně Komisi vyzývám: neopakujme minulé chyby. Před pouhými několika měsíci jsme se museli obrátit na Evropský soudní dvůr, abychom zajistili soulad s ustanoveními právních předpisů obsaženými v DCI. Zásada, které se chceme držet, je jednoduchá a přímočará: prostředky určené pro rozvoj musí být všechny skutečně použity pro rozvoj. Bereme v úvahu závazek pana komisaře Figeľa v rámci této věci a budeme pečlivě sledovat, aby vše bylo plně v souladu s referenčním legislativním rámcem.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písemně.(PL) Jako poslankyně Evropského parlamentu a dlouholetá vysokoškolská učitelka jsem často viděla, jak prospěšné jsou kontakty mezi vysokoškolskými institucemi a studenty. Proto zprávu, kterou mám před sebou, plně podporuji, a souhlasím s návrhem paní zpravodajky. Studentské výměny, které zahájila Evropská unie, nyní velmi čile fungují a staly se zářným příkladem nadnárodní a mimořádně účinné spolupráce. Více než jeden milion studentů již využil výhodné možnosti studovat v jiné evropské zemi. Erasmus Mundus je novější program studentské mobility a akademické spolupráce. I nadále bude jednotlivcům ze zemí mimo EU poskytovat možnost studovat v evropských zemích. Kromě toho díky tomuto programu také evropští studenti budou mít prospěch ze zkušeností partnerských institucí po celém světě.

Evropský parlament je jediným demokraticky voleným orgánem EU. Jsem přesvědčena, že jeho pevná víra v tento program ještě zlepší dobrou pověst programu a zvýší jeho důležitost v členských státech, univerzitních městech a zúčastněných vysokoškolských institucích.

Proto podporuji všechny návrhy a myšlenky týkající se zrušení překážek a administrativních bariér, které omezují přístupnost programu a mohou odrazovat potenciální účastníky. Zejména vyzývám k co největšímu zjednodušení vízového režimu pro účastníky programu. Jsem si jista, že to za to stojí. Umožnit širokému okruhu studentů zapojit se do programu je naší nejlepší možnou investicí. Vytvoří se tak skrytý intelektuální kapitál, na který se Evropa bude moci vždy spolehnout.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), písemně. (RO) Přiznejme si, že úspěch programu Erasmus je první etapou celého projektu. Změny provedené v programu, které jsou připravené pro druhou etapu jeho fungování, jsou výborné a zapojení třetích zemí je správná myšlenka. Zároveň zaznamenáváme pokles v procentuálním zastoupení mladých žen, které se programu účastní.

Domnívám se, že cíle poskytovat prvotřídní vzdělání, podporovat osobní rozvoj evropských vysokoškolských učitelů, napomáhat sociální soudržnosti a prosazovat aktivní občanství a rovnost vyloučením sociálních stereotypů spojených s rovností žen a mužů musí být naplňovány v rámci programu spolupráce. Také si myslím, že program musí být dostupnější pro mladé ženy žijící ve venkovských oblastech a v hospodářsky znevýhodněných regionech a pro ty, kteří mají problémy s učením.

To je jediná cesta, jak můžeme dlouhodobě bojovat proti jakékoli formě diskriminace a povzbudit aktivní účast mladých lidí a žen ve společenském, hospodářském a politickém životě svých zemí. To nám poté umožní naplnit tento program reálným, užitečným obsahem, zaměřeným na mladé lidi z evropských škol a ze škol ve třetích zemích.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí