Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0145(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0294/2008

Indgivne tekster :

A6-0294/2008

Forhandlinger :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Afstemninger :

PV 21/10/2008 - 8.21
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0497

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 20. oktober 2008 - Strasbourg EUT-udgave

16. Programmet Erasmus Mundus (2009-2013) (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. − Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0294/2008) af De Sarnez for Kultur- og Uddannelsesudvalget om forlag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et program, der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) (2009-2013. [COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145)COD)]

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, ordfører. − (FR) Hr. formand! I aften drøfter vi Erasmus Mundus-programmet 2009-2013, som vi endelig er nået til enighed om med Rådet. Det er derfor muligt for programmet at træde i kraft i januar 2009 og dermed gavne de studerende, der starter fra begyndelsen af det akademiske år i september. I den forbindelse vil jeg gerne takke alle mine kolleger, der var ordførere for udtalelser i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Budgetudvalget, Udviklingsudvalget og Udenrigsudvalget samt mine kolleger i Kultur- og Uddannelsesudvalget. Jeg vil selvfølgelig også gerne takke Kommissionen. Jeg vil også gerne takke formanden for Erasmus Mundus-samarbejdet og de forvaltningsorganer, der har været i stand at hjælpe os med deres ekspertviden og først og fremmest deres erfaring.

Fem år, næsten på dato, efter vedtagelsen af Erasmus Mundus er det mig en glæde at præsentere Dem for dette andengenerationsprogram, der fortsat har til formål at fremme det høje niveau på europæiske videregående uddannelser, hvilket gør det muligt for de dygtigste studerende fra tredjelande og fra Europa at følge fælles programmer på et højt niveau på mindst tre universiteter og drage fordel af en modtagelse af høj kvalitet og af betragtelige stipendier.

Tallene for det forrige program taler for sig selv. Mellem 2004 og 2008 blev der valgt og godkendt 103 mastersuddannelser, mere end 6 000 studerende modtog Erasmus Mundus-stipendier, over tusind undervisere fra lande uden for EU kom til europæiske universiteter, og mere end 400 højere uddannelsesinstitutioner i og uden for Europa deltog.

Det nye program omfatter tre foranstaltninger. Den første åbner programmet for uddannelser på ph.d.-niveau og vil gøre det muligt for europæiske studerende at modtage stipendier, selv om de er på et lavere niveau. Den anden er udelukkende helliget partnerskaber med højere uddannelsesinstitutioner i tredjelande, og den tredje dækker den oplysningskampagne, der skal føres på den internationale scene. Budgettet er på 950 mio. EUR. Til sammenligning havde det første program et budget på kun 230 mio. EUR.

Parlamentet har foretaget nogle ekstremt vigtige forbedringer af programmet, og jeg vil gerne påpege disse for i en vis forstand at takke Dem. Den første forbedring er, at kriterierne for udvælgelse af studerende nu angår akademisk ekspertise, og det gælder også i forbindelse med partnerskaberne. For det andet vil kriterierne for den geografiske fordeling blive overholdt for at opnå så ligelig en repræsentation som muligt. For det tredje vil principperne om ligestilling mellem mænd og kvinder og ikkeforskelsbehandling blive fulgt. For det fjerde skal administrative hindringer, særligt i forbindelse med visa, fjernes. Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at lette udstedelsen af visa til studerende fra tredjelande, der flytter rundt mellem en række medlemsstater. Vi lægger særlig vægt på dette punkt, selv om det var lidt svært at finde en løsning i vores forhandlinger med Rådet.

Dernæst skal de studerende tilskyndes til at lære fremmedsprog på værtsuniversiteterne. Ph.d.-studier vil omfatte ophold ved institutioner i mindst tre forskellige europæiske lande. Dette vil give mulighed for et stort udvalg af forskningsemner og afhandlinger og give meget mere forskellige muligheder for mobilitet. Stipendierne bliver mere skræddersyede og vil tage studieafgiften og de anslåede studieudgifter i betragtning. Arbejdet er blevet foretaget i tæt samarbejde med Danmarks faste repræsentation og en ekspert i studieafgifter fra det danske undervisningsministerium, og det har gjort os i stand til at indgå et kompromis, der er acceptabelt for alle. Programmet vil tilskyndet til offentlig-private partnerskaber med universiteterne, og der vil være særlig fokus på problemet med hjerneflugt. Inden for rammerne af foranstaltning 2 målrettes og anvendes midlerne i overensstemmelse med målsætningerne for instrumenterne for udvikling og eksterne forbindelser. De oplysninger, der er tilgængelige på universiteterne, bliver mere overskuelige. Endelig vil den evalueringsrapport, der skal udarbejdes om to år, være mere detaljeret samt opdelt efter foranstaltninger og geografiske områder.

Min konklusion er, at Erasmus Mundus er et godt program, og i disse svære tider giver det et positivt billede af Europa. Jeg håber derfor, at Parlamentet vil vedtage det og dermed opfylde de ønsker, som mange studerende, akademikere og forskere i Europa og i resten af verden, har.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figel', medlem af Kommissionen. (SK) Hr. formand! Det glæder mig at være her, og jeg ønsker endnu en gang at takke for den meget store politiske støtte til uddannelsesdagsordenen, nemlig det nye Erasmus Mundus-program for de næste fem år. Det er en virkelig positiv bekræftelse på denne støtte at nå til enighed ved førstebehandlingen.

Jeg ønsker især at takke ordføreren, Mariella De Sarnez, men også Kultur- og Uddannelsesudvalget og andre udvalg, især Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget, som partnerne i et forstærket samarbejde.

Som ordføreren nævnte, er det et kvalitetsprogram i verdensklasse. Programmet har til formål at fremme mellemfolkelig forståelse og især også mellemfolkelige kontakter, og vi har efter oprettelsen af programmet over 100 europæiske fælles mastersprogrammer. Der er uddelt over 7 000 stipendier til studerende og akademikere. Og jeg tror, at vi med det forøgede budget, som blev nævnt – og endnu en gang tak til især Parlamentet og Rådet – vil være i stand til at opfylde den stigende efterspørgsel efter og store interesse for programmet. I programmets anden fase vil de eksisterende aktioner blive videreført, men der vil også være innovative strategier. Et af de nye elementer vil være en udvidelse af programmets anvendelsesområde til at omfatte ph.d.-studieprogrammer. Det betyder, at universiteter i tredjelande kan deltage i de fælles programmer. Programmet vil omfatte stipendier i hele studieforløbet til europæiske studerende med henblik på at følge fælles masters- og ph.d.-studieprogrammer.

Som vi allerede har nævnt, vil de eksterne Erasmus Mundus-vinduer eller samarbejdsvinduer være i samme hus eller under ét tag. Partnerskaber, der er finansieret under denne aktion, vil fortsætte. Med disse partnerskaber vil det være muligt at udveksle viden og studerende og universitetslærere på alle niveauer for højere uddannelse. De vil naturligvis fortsat respektere de pågældende landes behov og prioriteter og på denne made bidrage til deres udvikling.

Som afslutning ønsker jeg at understrege, at det glæder mig, at Parlamentet og Rådet har støttet den programstruktur, som vi har foreslået, og jeg bifalder endvidere de værdifulde bidrag til spørgsmålene om visumbestemmelser, ugunstigt stillede grupper og mindstekrav for nye ph.d.-studieprogrammer.

Lad mig slutte af med at takke Parlamentet for den store indsats, for det har ikke været let. Vi kan som Kommission fuldt ud tilslutte os den opnåede aftale, som er afspejlet i kompromisændringsforslagene fra fru De Sarnez, fru Pack, fru Novak, fru Prets og fru Trüpel. Så snart den formelle retlige procedure er afsluttet, vil vi iværksætte forslagsindkaldelsen for at sikre den løbende fortsættelse af eksisterende studieprogrammer og udvælgelse af nye programmer.

 
  
MPphoto
 

  Samuli Pohjamo, ordfører for udtalelsen fra Udenrigsudvalget. (FI) Hr. formand! Som ordfører for udtalelsen fra Udenrigsudvalget ønsker jeg at fokusere på programmets udenrigspolitiske dimension. Midlerne hertil kommer fra det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument og instrumentet til førtiltrædelsesbistand.

Ændringsforslagene fra Udenrigsudvalget var et forsøg på at sikre, at programmets målsætninger afspejler disse politiske prioriteter. Udvalget mindede endvidere om Parlamentets ret til at overvåge gennemførelsen af den fælles støtte og opfordrede til, at visumpolitikken forbedres. Mange af udvalgets ændringsforslag er vedtaget, og det ønsker jeg at takke ordføreren, fru De Sarnez, og Kultur- og Uddannelsesudvalget, for. Jeg ønsker endvidere at fremhæve betydningen af den interinstitutionelle aftale om forsvarlig økonomisk forvaltning og afgørelse 1999/468/EF og især artikel 8, i medfør af hvilken Kommissionen skal konsultere Europa-Parlamentet.

Endelig ønsker jeg endnu en gang at minde om EU's værdier og udenrigspolitiske målsætninger i gennemførelsen af programmet og behovet for bedre formidling af oplysninger om programmet i tredjelande.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Battilocchio, ordfører for udtalelsen fra Udviklingsudvalget. – (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg ønsker først og fremmest at takke fru De Sarnez, som har sammensat en fremragende opsummerende betænkning på trods af en situation, hvor Kommissionen og især Rådet ikke altid har været åbne over for appeller fra Parlamentet.

Udviklingsudvalget godkendte enstemmigt min betænkning. Nogle af vores kommentarer er accepteret. Vi er stadig ikke helt tilfredse på andre punkter. Vi har imidlertid for at være ansvarlige valgt at tage et skridt tilbage, da vi mener, at det vigtigste er, at hele pakken godkendes under førstebehandlingen for at sikre, at programmet kan iværksættes den 1. januar næste år.

Det er fantastisk, at støtten til de studerende er firedoblet, men jeg ønsker at understrege, at der skal afsættes et betydeligt beløb til udvikling, udviklingssamarbejdsinstrumentet og Cotonou-aftalen. Vi skal derfor kræve fuld overensstemmelse med det overordnede retsgrundlag, især i forbindelse med udviklingssamarbejdsinstrumentet. Jeg vil gerne ønske held og lykke til de mange unge mennesker fra Europa og hele verden, der med ønsket om venskab og fællesskab og tilegnelse af viden og udvikling vil deltage i denne ekstraordinære uddannelsesmæssige oplevelse.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. – (ES) Hr. formand, hr. kommissær! Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling mener ikke, at succesen i programmets første fase har været så stor, hvad angår deltagelsen af kvinder. De kvindelige studerende udgjorde godt nok 44 %, men deltagelsen varierede meget, alt efter det pågældende land, og de kvindelige akademikere udgjorde kun 22 %, og det er efter vores opfattelse uacceptabelt.

I anden fase har vi derfor to målsætninger. For det første ønsker vi endnu en gang at forsvare ligeret til uddannelse med henblik på at skabe retfærdige og demokratiske samfund, og for det andet ønsker vi at øge kvinders deltagelse for at forhindre, at talenter går til spilde i forbindelse med forskning og kultur. Disse målsætninger kan opfyldes gennem udvælgelseskriterier, der tager hensyn til køn, afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i programmets udvalg og kønsbaserede data i evalueringsrapporterne.

Vi ved, at situationen for kvinder i mange af landene hindrer yderligere ligestilling, men vi mener, at Kommissionen skal yde en større indsats i denne sammenhæng.

Jeg ønsker endnu en gang at takke ordføreren for betænkningen.

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak, for PPE-DE-Gruppen. (SL) Hr. formand! Et stort antal udvalg var involveret i drøftelserne af Erasmus Mundus-programmet, så det var ingen let opgave for ordføreren at finde kompromisløsninger. Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater går stærkt ind for, at programmet vedtages hurtigst muligt under førstebehandlingen, således at vi kan iværksætte gennemførelsen i det nye år.

Den globale udvikling kræver, at forskellige ekspertiser og forskningsresultater udveksles, og at unge forskere opfordres til at spille en aktiv rolle. I programmet fremmes dygtighed og ligelig repræsentation af begge køn og deltagelse på lige fod for personer med særlige behov.

Selv om vi ønsker at tiltrække unge forskere fra tredjelande, skal vi ikke derigennem fremme hjerneflugt fra lande, der allerede mangler uddannet personale til at dække egne behov i bekæmpelsen af fattigdom. Det sker alt for ofte, at vi på den ene side yder støtte, men på den anden side kræver endnu mere, end vi har ydet.

I forbindelse med dette program og andre tilfælde støtter Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater fuldt ud en indsats til mindskelse af administrative barrierer og fremme af visumordningen, således at de bedste studerende og forskere kan hellige sig studier og forskning på deres særlige område og ikke være nødt til at bruge tid på administrative barrierer, som forhindrer dem i at koncentrere sig om deres studier.

 
  
MPphoto
 

  Lissy Gröner, for PSE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Europa-Parlamentet sender det rette signal i denne krisetid ved at støtte Erasmus Mundus-programmet. Fremme af fællesskabet gennem uddannelse og udvikling af EU som ekspertisecenter inden for læring på verdensplan er blandt de traditionelle krav til et socialt demokrati.

Budgettet på 950 mio. EUR for denne periode virker dog meget beskedent, især i sammenligning med de hundrede milliarder, der nu anvendes som følge af bankdirektørernes fejltrin.

Strategien for ekspertise, der ligger til grund for programmets første fase, skal forfølges. Det nye program har endvidere til formål at fremme mellemfolkelig forståelse og samarbejde med tredjelande og fremme udviklingen på området for videregående uddannelse. De vigtigste nye punkter i forhold til det første initiativ er inkluderingen af fælles ph.d.-programmer, større tilskud og mere intensivt strukturelt samarbejde med universiteterne i tredjelandene.

Der er sket fremskridt på alle tre områder. Masters- og ph.d.-studieprogrammerne har til formål at fremme europæiske videregående uddannelsers ekspertise på verdensplan. Der er også sket fremskridt på dette område. Der er taget højde for de yderligere udgifter til studerende fra tredjelande, og takket være ordførerens forhandlingstalent er de vigtigste kriterier, som Parlamentet ønskede indført i Erasmus Mundus III, forbedret.

Rådet støtter vores målsætning – geografisk balance, ligestilling, fjernelse af visumkrav. Det lykkedes os med programmet "Youth", og det skal også lykkes os med Erasmus Mundus.

 
  
  

FORSÆDE: Adam BIELAN
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, for ALDE-Gruppen. (FI) Hr. formand, kommissær Figel'! Jeg ønsker at takke vores fremragende ordfører, fru De Sarnez, for dette Erasmus Mundus-program. Som kommissæren pointerede, er det ganske rigtigt et vigtigt program. Det er et eksemplarisk program. Det er en af de succeshistorier, som vi i EU har haft mulighed for at skabe, se og gennemføre, og jeg mener, at programmet i det nye format vil brede sig og være en endnu større succes.

Nu giver vi også studerende i tredjelandene mulighed for at deltage i programmet, udnytte mulighederne i programmet til at øge deres viden og kvalifikationer og vende tilbage til deres hjemlande for at skabe fremgang dér også. Det er vigtigt, at udviklingssamarbejde og det sociale aspekt indgår som uhyre vigtige elementer, da den europæiske strategi skal være udformet således, at vi også kan give noget til andre kontinenter og dermed ikke blot opbygge et Europa, men hele den verden, som vi deler.

Unge forskere, unge studerende og lærere vil være i forreste række, når vi opbygger et Europa i overensstemmelse med målsætningerne i Lissabon-strategien. Innovation, forskning, generering af merværdi – disse punkter er uhyre vigtige for os for at sikre, at den økonomiske vækst er bæredygtig i de kommende årtier.

I programmet er der lagt særlig vægt på spørgsmålet om ligestilling. Det er vigtigt, at vi sikrer, at der er ligestilling, og det er ligeledes vigtigt at sikre, at handicappede personer også kan deltage fuldt ud i programmerne. Nogle af de bekymringer, som mange af talerne har givet udtryk for, gælder de problemer, der tidligere har været forbundet med bureaukrati og visumpolitikker, og vi vil forhåbentlig kunne eliminere disse bekymringer og dermed sikre, at programmet skaber resultater meget hurtigt. På denne måde vil vi med programmet opleve flere succeshistorier.

Mange tak, hr. formand, og fru De Sarnez. Det er et fremragende stykke arbejde, og der er grundlag for fremskridt.

 
  
MPphoto
 

  Mikel Irujo Amezaga, for Verts/ALE-Gruppen. – (ES) Hr. formand! Hr. kommissær og fru De Sarnez, Deres indsats for at opnå tilslutning til ændringsforslagene er mødt med stor taknemmelighed og anerkendelse på udvalgsplan, og det samme er tilfældet her.

Som De nævnte i Deres tale, er en af de mange målsætninger at skabe et positivt image. I den fremragende betænkning har man med positivt resultat søgt efter og fundet balancen mellem det indledende forslag om ekspertise og det, der reelt menes med udviklingssamarbejde. Behovet for denne ekspertise for at undgå hjerneflugt er efter min opfattelse tydeligt afspejlet i ændringsforslagene. Det er lykkedes os at nå til enighed om dette spørgsmål, som vi betragter som et meget positivt resultat af betænkningen. Et andet positivt punkt er, at man har argumenteret for større kontrol i aftalen om at fremme stipendier, som også indledningsvis var et af de ændringsforslag, som Verts/ALE-Gruppen havde accepteret. Jeg ønsker derfor endnu en gang at takke fru De Sarnez og lykønske udvalget med betænkningen.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Hr. formand! Jeg ønsker at understrege, at jeg vil stemme imod betænkningen i morgen, fordi Erasmus Mundus-programmet i sin nuværende form er helt uacceptabelt. Det er uacceptabelt, fordi man i programmet giver alt for stor præference til studerende fra lande uden for EU sammenlignet med de europæiske studerende.

Tallene taler for sig selv. Siden iværksættelsen af programmet i 2004 har ca. 4 150 studerende fra lande uden for EU deltaget. Tilskuddet til et studieforløb på et år ligger på 21 000 EUR og 42 000 EUR for et studieforløb på to år. Dette betyder, at de samlede udgifter til studerende, der deltager fra lande uden for EU, ligger på mindst 161 850 000 EUR.

De ca. 200 studerende fra EU, der har deltaget i programmet, modtog i gennemsnit et tilskud på 3 100 EUR til studier uden for Europa. Dette giver en samlet udgift på 620 000 EUR.

Denne form for diskrimination er efter min opfattelse uacceptabel, og en udvidelse af programmet er derfor ikke hensigtsmæssig.

 
  
MPphoto
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). – «(EL) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil starte med at takke ordføreren for den fremragende betænkning og for at have foretaget en vellykket koordinering af de øvrige udvalgs arbejde. Mellem 2004 og 2008 blev der uddelt 4 424 stipendier til studerende fra tredjelande, og 323 universiteter deltog i programmet. Det giver os en idé om programmets omfang.

Det nye Erasmus Mundus-program skal tilpasses det stigende behov for mobilitet og samtidig opretholde de fastsatte standarder. Det er efter min opfattelse uhyre vigtigt at uddele stipendier til europæiske masters- og ph.d.-studerende for at øge mobiliteten i Europa og tredjelandene, da mobilitet tidligere har været underlagt tidsbegrænsninger.

Jeg er endvidere enig med ordføreren i, at der ved fastlæggelsen af stipendierne i forhold til undervisningsgebyrerne skal tages højde for udgifterne til studieprogrammerne generelt og omkostningerne forbundet med den studerendes ophold i destinationslandet. Endelig bør Kommissionen drøfte muligheden for at fastlægge særlige incitamenter til lande som Grækenland, Østrig, Slovakiet og de nye medlemsstater i EU generelt, der er underrepræsenteret i Erasmus Mundus-sammenhæng. Det vil skabe en mere harmonisk politik til fremme af uddannelsesmæssig mobilitet i EU.

 
  
MPphoto
 

  Christa Prets (PSE).(DE) Hr. formand, hr. kommissær! Det bifaldes i høj grad, at vi efter fem år – programmets varighed – allerede kan se en forbedring og således kan tage endnu et væsentligt skridt - også i økonomisk sammenhæng.

Parlamentet er ikke normalt så positivt indstillet på at vedtage en betænkning allerede ved førstebehandlingen, men da betænkningen er så velskrevet, og vi fuldt ud kan støtte indholdet, er det vigtigere at få truffet en beslutning ved førstebehandlingen end at blokere for projektet. Ingen af de studerende vil kunne forstå, at det skulle være nødvendigt med en andenbehandling. Jeg mener, at det er meget vigtigt at fremme mellemfolkelig forståelse og samarbejde med tredjelande og ikke, som nogle af vores kolleger i Parlamentet netop har bemærket, omhyggeligt beregne, hvad dette og hint vil betyde for os. Udveksling har altid givet mange fordele, og vi har altid kunnet drage fordel heraf. Det er en situation, hvor der ikke er tabere. Alle andre måder at anskue situationen på er snæversynet og lidt smålig.

Det er også vigtigt at yde endnu en indsats for at fremme programmet. Det er vigtigt at reklamere endnu mere i de lande, som ikke er tilstrækkeligt involveret, og at forenkle forskellige elementer. Det er uhyre vigtigt og helt fundamentalt at nå til enighed om visumspørgsmålet og at gennemføre harmonisering i alle landene vedrørende f.eks. indskrivningsgebyrer. Der er brug for flere komparatorer og større forenkling for at fremme projektet yderligere. Der skal tages størst mulig højde for det geografiske aspekt i alle landene for at gøre projektet endnu mere vellykket.

Vi har god grund til at være stolte af resultaterne i de sidste fem år, og vi skal helt klart opnå yderligere fremskridt fremover. Det vil være i tråd med spørgsmålene om udveksling og det europæiske år for interkulturel dialog 2008, som ikke må begrænses til diverse drøftelser, men som også skal gennemføres i praksis.

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE). - (RO) Hr. formand! Jeg ønsker at takke fru De Sarnez for den meget omfattende betænkning og de generøse målsætninger. Det er meget vigtigt, at programmet hjælper højt kvalificerede studerende og akademikere med at opnå kvalifikationer og erfaringer inden for EU for at kunne opfylde kravene på arbejdsmarkedet, og at de pågældende personer inden for de specifikke rammer for partnerskab opfordres til at udveksle erfaringer eller kvalifikationer, efter at de er vendt tilbage til deres hjemland.

Jeg ønsker at understrege, at Erasmus Mundus vil skabe et mere struktureret internationalt samarbejde mellem højere læreanstalter – takket være større mobilitet mellem EU og tredjelande – og både fremme adgangen til og synligheden af europæiske videregående uddannelser i verden. Jeg ønsker endvidere at understrege, at programmet skal gennemføres i tråd med målsætningerne for akademisk ekspertise og med en afbalanceret geografisk fordeling, således at man undgår overrepræsentation af asiatiske studerende og underrepræsentation af studerende fra visse europæiske lande til ulempe for f.eks. studerende fra Middelhavslandene eller AVS-landene.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). - (EL) Hr. formand! Hr. kommissær, jeg vil starte med at takke Dem for Deres ihærdighed og det nye program, som De har præsenteret. Jeg ønsker endvidere at takke ordføreren, fru De Sarnez, og mine kolleger, der har ydet en stor indsats for at udarbejde et bedre forslag og en tilfredsstillende aftale. Jeg ønsker at fremhæve den betydning, som programmet vil have for mobiliteten i Europa, idet europæiske borgere får større mulighed for at lære om verden uden for Europa og bidrage til Europas rolle i udviklingen af og dialogen mellem kulturer i den moderne verden.

Jeg vil endvidere minde Parlamentet om, at programmet kan fungere som supplement – og vi skal i denne sammenhæng udnytte alle muligheder uden overlapning – til to vigtige nye instrumenter: Euro-Middelhavsuniversitetet og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi.

Jeg ønsker endvidere at slå fast, at vi skal tage hensyn til den kvalitative evaluering og analyse samt tallene, der sommetider er positive og sommetider negative. Vi skal se på de lande, som ikke deltager, og undersøge, hvorfor de ikke deltager, da metoderne til anvendelse, strategi og evaluering af Erasmus reelt varierer fra det ene universitet til det andet.

Det er således en skam, at disse muligheder går tabt på grund af uddannelsesinstitutioners forkerte opfattelser eller strategier eller bureaukratiske problemer i de forskellige lande.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Hr. formand! I 2004 var der 2,5 mio. studerende, som studerede i andre lande, men 70 % af de studerende var faktisk kun fordelt på seks lande. I 2007 blev der brugt 1,84 % af EU's BNP på forskning og innovation. Jeg ønsker at nævne to yderligere tal. 81 % af de midler, der er afsat til forskning og udvikling, blev anvendt i industrisektoren, men kun 42 % af industrivirksomhederne er involveret i innovationsaktiviteter. Det betyder, at vi har brug for forskere og personer med masters- og ph.d.-uddannelser, hvis vi ønsker at have en konkurrencedygtig økonomi.

Erasmus Mundus-programmet skal videreføres. Programmet skal endvidere udvides til at omfatte ph.d.-studieprogrammer. Der skal også afsættes flere midler til de europæiske deltagere i programmet. Jeg ønsker at understrege betydningen af at studere fremmedsprog i det nye Erasmus Mundus-program. Jeg ønsker endvidere at påpege, at der også skal afsættes flere midler til den del af Erasmus Mundus, som vedrører unge iværksættere.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Hr. formand, hr. kommissær! Jerntæppets fald har skabt enorme muligheder for unge mennesker i EU's 27 medlemsstater, især på uddannelsesområdet. Udvekslingsbesøg og Ph.d.-studieforløb på anerkendte europæiske universiteter er med til at nedbryde barriererne for kommunikation, og jeg har derfor lyttet med interesse til ordførerens og kommissær Figels detaljerede oplysninger.

Jeg husker mine egne studieår, da jeg som slovakisk statsborger fik mulighed for at studere arkitektur på arkitektskolen i Budapest. Jeg fulgte med misundelse mine medstuderende, der fik mulighed for at komme til Paris og opnå jobmæssige erfaringer. Jeg kunne ikke få et visum til Frankrig. Vores børn har gudskelov ikke længere disse problemer.

Jeg ønsker derfor at tilslutte mig de kolleger, der har talt om behovet for at forenkle visumordningen for studerende fra tredjelande – studerende fra Ukraine, Belarus, Georgien og Moldova – som ønsker at lære om livet i andre lande i EU. Det vil endvidere sende et klart signal til de lande, som vi ønsker en tættere forbindelse med i EU.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE) - (BG) Hr. formand, hr. kommissær! Det er især vigtigt for os at udvide anvendelsesområdet for Erasmus Mundus-programmet ved at skabe et effektivt redskab til fremme af standarderne for videregående uddannelse i medlemsstaterne og andre lande inden for det geografiske område. Hvis det er særlig vigtigt for arbejdsmarkedet at fremme mobiliteten for menneskelige ressourcer, skal et fælles uddannelsesmæssigt og økonomisk område således fremme mobiliteten med hensyn til tilegnelse af kvalifikationer.

Jeg ønsker at takke Kommissionen og ordføreren for deres indsats for at opnå resultater med hensyn til gennemførelsen af det udvidede program. Programmet er en af begrundelserne og mulighederne for at skabe uddannelsesprogrammer med lignende indhold, som ikke blot vil lette processen, men også bidrage til at producere kandidater og ph.d.-studerende i fremtiden, og opfylde kravene til en uddannelse, der er i overensstemmelse med EU's økonomiske prioriteter. Uddannelsesmæssig integration vil være en garant for den generelle udvikling. Programmet er endvidere meget vigtigt på grund af den dalende interesse for ph.d.-programmer i mange lande og de ændrede regler for opnåelse af og tilbud om videregående uddannelse.

 
  
MPphoto
 

  Mihaela Popa (PPE-DE). - (RO) Hr. formand! Når vi taler om Erasmus Mundus, taler vi om udveksling og formidling af tankegange, en udveksling, som opnås specifikt gennem mobilitet og udveksling af synspunkter og gennem fremme af flersprogethed og – som kommissæren nævnte – personlige forbindelser.

Erasmus Mundus er så vigtigt et program for studerende, ph.d.-kandidater og universitetslærere, fordi vi lever i et mobilt Europa, hvor ethvert land har sin egen identitet, men samtidig yder en indsats for at tilegne sig viden om og forståelse af landene omkring det. Muligheden for at have adgang til rettidige oplysninger på en relevant og professionel måde er uhyre vigtig, hvis de studerende skal kunne drage fordel af de muligheder, som tilbydes inden for EU.

Jeg har derfor stillet et ændringsforslag til betænkningen om oprettelse af en mobilitetsordning for masters-programmerne, der omfatter en europæisk Erasmus Mundus-informationsportal. Det vigtigste med hensyn til programmet er offentligt at fremme de værdier, som Den Europæiske Union er baseret på. Jeg henviser hermed til respekten for menneskerettigheder, social diversitet, tolerance og sidst, men ikke mindst, fred, som vi har så stort behov for i verden.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) Hr. formand! Hvad angår mobilitet i Erasmus Mundus-programmet offentliggjorde radiostationer i den rumænske by, Iaşi, her til morgen, at der er planlagt en ekstraordinær begivenhed på onsdag. Over 100 unge mennesker fra mere end 17 lande vil blive hyldet i universitetets forelæsningssal, når de bydes velkommen på den traditionelle måde med brød og salt af universitetets bestyrelse og alle de unge fra lokalsamfundet. Hvad kunne man ønske sig mere end denne form for begivenhed, der involverer unge mennesker fra hele Europa i multikulturismens og flersprogethedens navn? Jeg mener, at en udvidelse af programmet for de dygtigste studerende med kendskab til de fjerneste fremmedsprog vil være en fordel og noget, som Europa ikke kan undgå at drage fordel af.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Hr. formand! Udvekslingsprogrammerne for unge studerende er et af EU's vigtigste projekter. Disse projekter er den bedste måde, hvorpå vi kan anvende vores ressourcer, da udvekslingsprogrammerne yder et vigtigt bidrag til opnåelse af reel forening og samarbejde over hele verden.

Når vi drøfter den anden udgave af Erasmus Mundus-programmet, ønsker jeg at rejse spørgsmålet om destinationer. Jeg tænker her på de europæiske borgere, der rejser til udviklingslandene eller Balkan. Jeg mener, at der ud over forslaget om afsættelse af yderligere midler til stipendier skal ydes en indsats for at opfordre europæiske statsborgere til at rejse til de pågældende lande. Deltagerne i udvekslingsprogrammer til mindre populære lande vil være i stand til at sætte pris på landenes lokale traditioner, kultur og politikker. De vil få en bedre forståelse af fjerntliggende lande og deres befolkning. Vores viden om disse lande er ofte fragmenteret og baseret på negative stereotyper.

Vi skal efter min opfattelse fremme ungdomsudvekslingsprogrammer med Belarus, Ukraine og Georgien. Optagelsen af studerende fra disse lande på vores højere læreanstalter vil være en fremragende mulighed for dem for at udvikle sig efter vestlige standarder. De vil få indgående kendskab til de principper, der styrer funktionen af vores demokratier. Og det vil tjene som et godt eksempel for dem.

EU støtter stærkt de politikere i de pågældende lande, som har en pro-vestlig indstilling. Nutidens studerende kan være fremtidens elite. De studerende kan bruge det, de har lært under deres ophold og studieforløb på vores højere læreanstalter, når de forsøger at få indflydelse på gennemførelsen af ændringer i deres hjemland.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE).(PL) Hr. formand! Europa har stærkt brug for dygtige håndværkere, forskere og højt kvalificerede eksperter. Derfor bifalder jeg i høj grad næste trin i Erasmus Mundus-programmet, der er rettet imod udviklingen af sådanne personer. Programmet iværksættes på det helt rigtige tidspunkt, hvis vi ser på de europæiske højere læreanstalters placering på den nuværende verdensrangliste. De klarer sig desværre ikke for godt i øjeblikket og rangerer ikke så højt på listen som for blot få årtier siden.

Jeg ønsker imidlertid at rejse bestemte retlige spørgsmål i forbindelse med Erasmus Mundus-programmet. Dobbelte eksamensbeviser er ikke retligt anerkendt i alle medlemsstater. Den nationale lovgivning skal derfor tilpasses, således at enkeltpersoner kan gennemføre de pågældende aktiviteter. Et andet meget væsentligt spørgsmål, som jeg ønsker at rejse, er spørgsmålet om overvågning af programmets deltagere, som efter min opfattelse er en nødvendighed. Studerende fra tredjelande besøger Europa, men kommer ofte selv fra lande, der desværre stadig ikke har demokrati. Jeg har fået oplyst, at Belarus ikke sender sine mest kvalificerede studerende, men kun de personer, som støttes af hr. Lukashenkos diktatur og det lokale KGB.

 
  
MPphoto
 

  Jamila Madeira (PSE).(PT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg ønsker endnu en gang at beklage, at jeg kom for sent. I år fejrer vi det europæiske år for interkulturel dialog. Det er et veldokumenteret faktum, at det er nødvendigt for alle at være involveret og dele synspunktet om, at uddannelse, viden og samspil mellem forskellige kulturer er af afgørende betydning. Netop derfor er der taget mange initiativer på forskellige områder for handling og indgriben.

Erasmus Mundus-programmet spiller også en rolle i denne sammenhæng, og programmet er ud fra dette nye perspektiv allerede inkluderet i den nye forordning. Med Erasmus Mundus-programmet ydes der et vigtigt bidrag til oprettelse af ekspertisecentre i EU, som i et vist omfang vil begrænse hjerneflugten fra EU. Programmet spiller endvidere en meget vigtig rolle med hensyn til at fremme de europæiske værdier blandt tredjelandsstatsborgere, som kommer til Europa for at studere, og som på det gamle kontinent oplever en helt speciel kulturel og sproglig mangfoldighed, der er en reel attraktion, og som adskiller os fra de modeller, der eksisterer i resten af verden.

Dialog og mellemfolkelig forståelse er dog forbundet med visse problemer. Spørgsmålet om visa til Erasmus Mundus-studerende og de hyppige problemer med at opnå og forny de pågældende visa resulterer ofte i, at studerende under deltagelsen i uddannelsesprogrammer opholder sig i EU på turistvisa, der sommetider er udløbet.

Det er efter min opfattelse uhyre vigtigt at finde en hurtig, gennemsigtig og effektiv løsning på spørgsmålet om visa for disse studerende. Sprogkundskaber er også uhyre vigtige, da det fremmer den kulturelle forståelse og gensidige sameksistens i andre sammenhænge end den strengt akademiske sammenhæng. Derfor er det vigtigt at fokusere på dette aspekt. Endelig ønsker jeg at takke fru De Sarnez for den måde, hvorpå hun har styret denne proces, og for den afbalancerede betænkning, som hun har udarbejdet.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figel', medlem af Kommissionen. – (SK) Hr. formand! Jeg ønsker især at takke for den meget intense forhandling, som har vist, at der er enighed om behovet for større og bedre mobilitet eller med andre ord et Europa, der specifikt gennem uddannelse ikke blot forbereder egne studerende, men også studerende fra tredjelande, på et mere åbent internationalt miljø og større ansvarlighed. Jeg vil lige knytte et par kommentarer til emnet.

Jeg er helt enig i, at Erasmus Mundus er et meget betydningsfuldt instrument, ikke blot med hensyn til mobilitet, men også i forbindelse med hele processen med f.eks. at fremme de europæiske universiteter og oprette et europæisk rum for videregående uddannelse, dvs. Bologna-processen. Og her efter et par år fremgår det tydeligt, at det ikke blot involverer alle de europæiske lande i processen, men også lande uden for Europa, og at Europa spiller en større rolle i forbindelse med international mobilitet i verden i dag. Det skyldes til dels Erasmus Mundus, at vi f.eks. nu kan oplyse – baseret på kinesiske officielle statistikker – at der kommer flere kinesiske universitetsstuderende til Europa end til USA.

I henhold til Shanghai-målestokken deltager 75 % af de bedste universiteter i Erasmus Mundus-programmet. Det er et fantastisk resultat efter blot fire år. Med hensyn til kvaliteten af udvælgelseskriterierne er den omstændighed, at der for hver plads, som dækkes af programmet, i løbet af de sidste fire år har været otte ansøgere – eller et forhold på 8:1 – en fremragende betingelse for udvælgelse og en bekræftelse på den store efterspørgsel efter programmet og programmets kvalitet. Et ud af syv universiteter og konsortier får chancen. Således udvælges ét konsortium ud af syv bud. At det lykkes for 15 % er også en bekræftelse på den store ekspertise.

Hvad angår spørgsmål om formidling af oplysninger, træffer vi alle tænkelige foranstaltninger for at sikre, at oplysningerne når ud til områder, hvor der ikke er tilstrækkelig information, og at deltagelsen i programmet er mere afbalanceret. Dette gælder især de nye medlemsstater, men også internationalt. Som De ved, iværksætter vi en meget vigtig webside, study-in-europe.org, der vil være nyttig for alle, som er interesseret i at indhente specifikke oplysninger. Vi vil derudover organisere særligt målrettede og fokuserede oplysningskampagner.

Derfor tilpasses programmet, således at der er mulighed for mobilitet begge veje, ikke blot ind i, men også ud af EU-medlemsstaterne, en efter min opfattelse meget vigtig kvalitativ ændring, som vil skabe resultater. Vores plan var og er, at de fælles diplomer og uddannelsesprogrammer skal understøtte reformprocessen og gøre uddannelse i Europa mere attraktiv. Som konklusion kan jeg i dag fastslå, at Erasmus Mundus efter fire år er et af de bedste og højest rangerende internationale programmer, så jeg er sikker på, at programmet vil være et positivt bidrag til de europæiske universiteters omdømme, således at de ikke længere vil blive betragtet som gennemsnitsuniversiteter, men som nogle af verdens bedste. Det er formålet med vores samarbejde.

Mange tak, og held og lykke med gennemførelsen af programmet.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, ordfører. − (FR) Hr. formand! Jeg ønsker at takke alle de af mine kolleger, der har talt i dag. Jeg kan tilslutte mig alt, hvad de har sagt om emnet, og jeg bifalder den meget brede enighed, som forener os i aften.

Mange tak til Europa-Kommissionen for al dens støtte til dette arbejde. Mange tak til Kultur- og Uddannelsesudvalget, udvalgets formand og udvalgets sekretariat, som har ydet en stor indsats. Mange tak til alle medlemmerne af Kultur- og Uddannelsesudvalget. Jeg ønsker endvidere at takke de medlemmer, der har talt i dag, fra Udviklingsudvalget, Udenrigsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling.

Jeg ønsker helt kort at understrege, at jeg fuldt ud kan tilslutte mig Deres målsætninger. Vi skal fremme kvinders deltagelse i programmet, og vi skal sikre, at midlerne anvendes i overensstemmelse med målsætningerne om udvikling og eksterne forbindelser. Parlamentet skal i denne sammenhæng fortsat overvåge situationen i de kommende år.

Hvis vi når til enighed ved førstebehandlingen, som jeg tror, at vi gør i morgen tidlig, er det fordi, at vi alle har udfyldt vores roller fuldt ud og med en positiv indstilling. Vores drøftelser med Europa-Kommissionen, ændringsforslagene fra vores kolleger, vores diskussioner inden for Kulturudvalget, indsatsen fra de udvalg, som har udarbejdet udtalelser – alt dette har resulteret i programmets høje kvalitet. Og det er jeg meget taknemmelig for. På denne måde har vi efter min opfattelse opnået et virkelig positivt resultat og vist, at Europa er bygget på krævende værdier, men samtidig åbent og generøst.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted tirsdag.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. (IT) Som jeg allerede har pointeret i min tidligere tale, tilslutter Udviklingsudvalget sig fuldt ud målsætningerne i Erasmus Mundus-programmet og støtter forslaget. Min betænkning indeholdt forslag, som ordføreren har inkluderet. Jeg ønsker imidlertid at appellere til Kommissionen. Lad os ikke gentage tidligere fejl. For blot et par måneder siden måtte vi henvende os til EU-Domstolen for at sikre overensstemmelse med lovbestemmelserne i instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde. Det princip, vi ønsker at følge, er enkelt og ligetil. De midler, der er afsat til udvikling, skal rent faktisk alle anvendes til udvikling. Vi har bemærket kommissær Figel's engagement i forhold til dette spørgsmål, og vi vil nøje følge situationen for at sikre, at der er fuld overensstemmelse med den juridiske ramme.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), skriftlig. – (PL) Som medlem af Europa-Parlamentet og som universitetslærer gennem mange år har jeg ofte oplevet de store fordele ved kontakterne mellem højere læreanstalter og mellem studerende. Jeg bifalder derfor fuldt ud betænkningen og kan tilslutte mig ordførerens forslag. Udvekslingen af studerende, iværksat af EU, er nu højt udviklet og et lysende eksempel på supranationalt og uhyre effektivt samarbejde. Over en million studerende har allerede haft glæde af muligheden for at studere i et andet europæisk land. Erasmus Mundus er et nyere program til fremme af mobilitet for studerende og akademisk samarbejde. Programmet vil fortsat tilbyde studerende uden for EU mulighed for at studere i et europæisk land. Herudover vil europæiske studerende takket være programmet også drage fordel af erfaringer fra partnerinstitutioner verden over.

Europa-Parlamentet er den eneste demokratisk valgte EU-institution. Jeg mener, at Parlamentets engagement i programmet vil fremme programmet og sikre, at det er mere synligt i medlemsstaterne, universitetsbyer og interesserede højere læreanstalter.

Jeg støtter derfor alle forslag og idéer om at fjerne hindringer og nedbryde administrative barrierer, som medfører at programmet er mindre tilgængeligt og eventuelt afholder studerende fra at deltage. Jeg ønsker især at opfordre til, at visumbestemmelserne lettes så meget som muligt for programmets deltagere. Jeg er sikker på, at det kan betale sig. Den bedste investering, vi kan gøre, er at give et bredt udsnit af de studerende mulighed for at deltage i programmet. Det vil resultere i latent intellektuel kapital, som Europa altid vil kunne regne med.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), skriftlig. (RO) Vi skal alle anerkende succesen for Erasmus Mundus-programmets første fase. De ændringsforslag, der var stillet i forbindelse med anden fase, er fremragende, og medtagelsen af tredjelande er en god idé. Samtidig bemærker vi et fald i procentdelen af unge kvinder, der deltager i programmet.

Jeg mener, at man som led i samarbejdsprogrammet skal yde en stor indsats for at opfylde målsætningerne med at tilbyde uddannelse af høj kvalitet, fremme de europæiske universitetslæreres personlige udvikling, bidrage til social samhørighed og fremme aktivt medborgerskab og ligestilling ved at eliminere sociale kønsstereotyper. Jeg mener endvidere, at programmet skal lette adgangen for unge kvinder fra landdistrikter og økonomisk ugunstigt stillede regioner og for personer med indlæringsproblemer.

Det vil være den eneste måde, hvorpå vi kan bekæmpe enhver form for diskrimination på lang sigt og fremme den aktive deltagelse af unge mennesker og kvinder i det sociale, økonomiske og politiske liv i de pågældende lande. Det vil således give os mulighed for at skabe et reelt og anvendeligt indhold i programmet, der er rettet imod unge mennesker fra skoler i Europa og tredjelande.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik