Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0145(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0294/2008

Pateikti tekstai :

A6-0294/2008

Debatai :

PV 20/10/2008 - 16
CRE 20/10/2008 - 16

Balsavimas :

PV 21/10/2008 - 8.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0497

Diskusijos
Pirmadienis, 2008 m. spalio 20 d. - Strasbūras Tekstas OL

16. Programa „Erasmus Mundus“ (2009–2013) (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Kitas klausimas – M. De Sarnezo pranešimas (A6-0294/2008) Kultūros ir švietimo komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo sukuriama aukštojo mokslo kokybės gerinimo ir kultūrų tarpusavio supratimo skatinimo bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis programa (Erasmus Mundus) (2009–2013 m.). [COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145)COD)]

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, pranešėja. − (FR) Pone pirmininke, šį vakarą diskutuojame dėl programos „Erasmus Mundus“ 2009-2013 m., dėl kurios galiausiai pasiekėme susitarimą su Taryba. Todėl dabar įmanoma, kad programa įsigalios nuo 2009 m. sausio mėn. ir ims teikti naudą studentams nuo rugsėjo mėn. prasidėsiančių mokslo metų pradžios. Norėčiau padėkoti visiems savo kolegoms nariams, kurie buvo Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Moterų teisės ir lyčių lygybės komiteto, Biudžeto komiteto, Vystymosi komiteto ir Užsienio reikalų komiteto nuomonių referentais, bei savo kolegoms Kultūros ir švietimo komitete ir, be abejo, padėkoti Europos Komisijai. Taip pat norėčiau padėkoti „Erasmus Mundus“ asociacijos prezidentui ir vykdančiosioms agentūroms, kurios galėjo mums padėti pasidalydamos savo žiniomis ir, svarbiausia, patirtimi.

Praėjus beveik penkeriems metams po programos „Erasmus Mundus“ patvirtinimo, esu laiminga, galėdama jums pristatyti šią antros kartos programą, kurios tikslas ir toliau yra Europos aukštojo mokslo kokybės skatinimas, sudarant sąlygas patiems talentingiausiems studentams iš ne ES valstybių ir iš Europos dalyvauti aukšto lygio bendrose programose bent trijuose universitetuose ir naudotis aukštos kokybės priėmimu ir svariomis stipendijomis.

Ankstesnės programos skaičiai kalba patys už save: 2004–2008 m. buvo atrinkti ir patvirtinti 103 magistrantūros kursai, daugiau nei 6 000 studentų gavo „Erasmus Mundus“ stipendijas, daugiau nei tūkstantis mokytojų iš ne ES valstybių buvo atvykę į Europos universitetus ir iš viso dalyvavo daugiau nei 400 Europos ir ne Europos aukštojo mokslo įstaigų.

Naujoji programa apima tris veiksmus. Pirmuoju veiksmu programa atveriama doktorantams ir sudaromos sąlygos Europos studentams taip pat gauti stipendijas, nors ir mažesniame lygyje. Antrasis veiksmas yra išimtinai skirtas partnerystei su ne ES šalių aukštojo švietimo institucijomis, o trečiasis veiksmas apima informavimo kampaniją, kuri bus vykdoma tarptautiniu lygiu. Programos biudžetas yra 950 mln. EUR. Palyginimui galiu pasakyti, kad pirmosios programos biudžetas buvo 230 mln. EUR.

Parlamentas pateikė ypač svarbių svarių programos patobulinimų, kuriuos norėčiau pabrėžti, kad tam tikra prasme būtų galima jums padėkoti. Pirmasis patobulinimas yra tai, kad dabar studentų atrankos kriterijai bus akademinės kompetencijos kriterijai ir tą patį galima pasakyti ir apie partnerystes. Antra, bus paisoma geografinio paskirstymo kriterijaus, siekiant kiek galima geriau suderinto atstovavimo. Trečia, bus laikomasi vyrų ir moterų lygybės ir nediskriminavimo principų. Ketvirta, yra būtina pašalinti administracines kliūtis ir procedūras, ypač susijusias su vizomis. Valstybės narės privalės imtis reikalingų veiksmų, kad palengvintų vizų išdavimą studentams ne iš ES valstybių, kurie keliaus į valstybes nares. Šiam klausimui skyrėme didelę svarbą, nors dėl jo ir buvo sunkoka susitarti mūsų derybose su Taryba.

Be to, priimančiuose universitetuose bus skatinamas užsienio kalbų mokymasis. Doktorantūra apims įstaigas bent trijose skirtingose Europos valstybėse. Taip bus pasiekta didelė tyrimo sričių ir tezių įvairovė ir bus sudarytos daug didesnės įvairesnio judumo galimybės. Stipendijos bus geriau pritaikytos ir bus atsižvelgiama į stojimo mokestį ir numatomas studijų išlaidas. Buvo dirbama artimai bendradarbiaujant su Danijos nuolatine atstovybe ir Danijos švietimo ministerijos ekspertu dėl stojimo mokesčio ir tai leido pasiekti visiems mums priimtiną kompromisą. Bus skatinamos viešos – privačios partnerystės su universitetais ir specialus dėmesys bus skirtas „protų nutekėjimo“ problemai. Pagal 2 veiksmo pagrindus lėšos bus nukreiptos ir naudojamos pagal vystymosi ir išorės santykių priemonių tikslus. Universitetuose prieinama informacija bus aiškesnė. Galiausiai įvertinimo ataskaita, kuri turi būti parengta po dvejų metų, bus išsamesnė ir bus pateikta informacija pagal veiksmų ir geografinių sričių pjūvius.

Ponios ir ponai, išvada yra tokia: „Erasmus Mundus“ yra puiki programa ir šiais sunkiais laikais ji padeda kurti teigiamą Europos įvaizdį. Todėl tikiuosi, kad Parlamentas ją patvirtins ir patenkins daugelio studentų, akademikų ir tyrėjų Europoje ir visame pasaulyje norus.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, Komisijos narys. Pone pirmininke, džiaugiuosi šiandien būdamas čia ir dar kartą pareiškiu padėką už stiprų politinį pritarimą švietimo darbotvarkei, t. y. antrajai programai „Erasmus Mundus“ ateinantiems penkeriems metams. Manau, kad pasiekus susitarimą pirmojo svarstymo metu iš tiesų bus patvirtinta tokia parama.

Ypač norėčiau padėkoti pranešėjai Mariellai De Sarnez ir kultūros ir švietimo komitetui, bei kitiems komitetams, ypač Užsienio reikalų komitetui ir Vystymosi komitetui, kaip tvirtesnio bendradarbiavimo partneriams.

Kaip sakė pranešėja, tai yra pasaulinės klasės programa. Ji skatina tarpkultūrinį supratingumą ir žmonių ryšius, nes nuo programos pradžios sudaryta daugiau nei šimtas Europos jungtinių magistrantūros programų. Buvo suteikta daugiau nei 7 000 stipendijų studentams ir akademikams. Ir manau, kad esant didesniam biudžetui, kaip buvo minėta – ir ypač ačiū už tai Parlamentui ir Tarybai – galėsime patenkinti augantį poreikį ir entuziazmą šios programos atžvilgiu. Antrame programos etape bus tęsiami esami veiksmai bei bus naujovių. Yra naujų elementų, nes tai reiškia programos apimties išplėtimą iki doktorantūros lygmens; tai reiškia, kad trečiųjų šalių universitetai galės dalyvauti jungtinėse programose; bus teikiamos visapusiškos stipendijos Europos studentams, kad jie galėtų tęsti mokslus jungtiniuose magistrantūros ir doktorantūros kursuose.

Kaip jau sakėme, programos „Erasmus Mundus“ Išorės bendradarbiavimo langai arba kitaip Bendradarbiavimo langai patenka į vieną namą arba po vienu stogu. Bus tęsiamos pagal šį veiksmą finansuojamos partnerystės: bus sudarytos sąlygos perduoti praktinę patirtį ir vykdyti studentų ir profesorių mainus visuose aukštojo mokslo lygiuose. Be abejo, partnerystėmis ir toliau bus atsižvelgiama į susijusių valstybių poreikius ir prioritetus ir taip bus prisidedama prie tų valstybių vystymo.

Baigdamas noriu pasakyti, kad iš tiesų esu patenkintas, kad Parlamentas ir Taryba galėjo paremti mūsų pasiūlytą programos struktūrą, taip pat džiaugiuosi dėl vertingo indėlio į vizų, nepalankioje padėtyje esančių grupių ar minimalių reikalavimų naujiems doktorantūros kursams klausimus.

Norėčiau baigti pasveikindamas Parlamentą su puikiai atliktu darbu, nes darbas lengvas nebuvo. Mes, Komisija, visiškai pritariame pasiektam susitarimui, kuriame atsižvelgta į kompromisinius pakeitimus, kuriuos pateikė M. De Sarnez, D. Pack, L. Novak, C. Prets ir H. Trüpel. Kai tik bus užbaigta oficiali teisėkūros procedūra, paskelbsime kvietimą teikti pasiūlymus, kad užtikrintume sklandų dabartinių kursų tęstinumą ir naujų programų atranką.

 
  
MPphoto
 

  Samuli Pohjamo, Užsienio reikalų komiteto nuomonės referentas. (FI) Pone pirmininke, kaip Užsienio reikalų komiteto nuomonės referentas, norėčiau sutelkti dėmesį į programos užsienio politikos aspektą. Šiam tikslui bus naudojamas Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės ir pasirengimo narystei paramos priemonės lėšos.

Užsienio reikalų komiteto pateiktais pakeitimais buvo siekiama užtikrinti, kad programos tikslai atspindėtų šiuos politikos prioritetus. Komitetas taip pat priminė visiems apie Parlamento teisę stebėti bendros pagalbos įgyvendinimą ir paragino pagerinti vizų politiką. Į daugelį komiteto pakeitimų buvo atsižvelgta ir už tai norėčiau padėkoti pranešėjai M. De Sarnez ir kultūros ir švietimo komitetui. Be to, norėčiau pabrėžti Tarpinstitucinio susitarimo dėl tvirto finansų valdymo svarbą ir Sprendimą 1999/468/EB, ir ypač jo 8 straipsnį, pagal kurį Komisija privalo konsultuotis su Europos Parlamentu.

Galiausiai norėčiau visiems dar kartą priminti apie ES vertybes ir jos užsienio politikos tikslus programos įgyvendinime ir apie tai, kad reikia geriau informuoti apie programą trečiosiose šalyse.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Battilocchio, Vystymosi komiteto nuomonės referentas. – (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai M. De Sarnez, kuri nepaisant aplinkybių, kurioms esant Komisija ir, pirmiausia, Taryba ne visuomet noriai reagavo į Parlamento pastabas, parengė puikų bendrą galutinį pranešimą.

Vystymosi komitetas mano pranešimą patvirtino vienbalsiai. Kai kurios mūsų pastabos buvo priimtos, tačiau dėl kai kurių kitų punktų mes nesame visiškai patenkinti. Tačiau jausdami atsakomybę, nusprendėme atsitraukti, nes manome, jog svarbiausia, kad pirmojo svarstymo metu būtų patvirtintas visas paketas ir būtų užtikrinta, kad programa galėtų būti pradėta sausio 1 d.

Yra nuostabu, kad keturis kartus padidinime finansavimą studentams, tačiau norėčiau pabrėžti, kad didelė suma yra paimta iš vystymui skirtų išteklių: Vystomojo bendradarbiavimo priemonės (VBP) ir Kotonu susitarimo. Todėl pasirūpinsime, kad būtų pareikalauta visiško atitikimo bendram teisėkūros pagrindui, ypač VBP atžvilgiu. Šiuo metu norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės daugeliui jaunų žmonių iš Europos ir viso pasaulio, kurie draugystės dvasia ir dalydamiesi bendru noru mokytis ir tobulėti, dalyvaus šioje nepaprastoje švietimo veikloje.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonės referentė. – (ES) Pone pirmininke, Komisijos nary, Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete mes manome, kad moterų dalyvavimo atžvilgiu sėkmė pirmame programos etape nebuvo didelė: studentės sudarė 44 proc. visų studentų, tačiau šis skaičius labai skyrėsi kiekvienoje valstybėje, o dėstytojų moterų dalis siekė tik 22 proc. ir tai, mūsų nuomone, yra nepriimtina.

Todėl antrajame etape mūsų siekis yra dvipusis: pirmiausia dar kartą siekti apsaugoti vienodas teises į švietimą, kad būtų užtikrinta teisingos ir demokratinės visuomenės plėtra ir, antra, padidinti moterų dalyvavimą, kad būtų užkirstas kelias talentų eikvojimui mokslo ir kultūros srityse. Tai galima pasiekti nustačius atrankos kriterijus, pagal kuriuos atsižvelgiama į lytį, proporcingai abiem lytims dalyvaujant programos komiteto darbe bei renkant pagal lytį suskirstytus duomenis programos vertinimo ataskaitose.

Žinome, kad moterų padėtis daugelyje valstybių trukdo pasiekti didesnę lyčių lygybę, tačiau manome, kad šiuo požiūriu reikia didesnių Komisijos pastangų.

Sveikinu pranešėją.

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak, PPE-DE frakcijos vardu. (SL) Diskusijose dėl programos „Erasmus Mundus“ dalyvavo daug komitetų, todėl pranešėjai teko nelengvas uždavinys surasti kompromisinius sprendimus. Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijoje stipriai remiame kiek galima spartesnį programos patvirtinimą – pirmojo svarstymo metu – kad galėtume pradėti įgyvendinti programą kitais metais.

Pasauliniam vystymuisi reikia keistis įvairia patirtimi ir moksliniai pasiekimais bei skatinti jaunus mokslininkus imtis aktyvaus vaidmens. Ši programa skatina meistriškumą ir lygų lyčių atstovavimą ir sudaro sąlygas vienodomis sąlygomis dalyvauti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

Nors norime pritraukti jaunus mokslininkus iš trečiųjų šalių, siekdami šio tikslo neturėtume skatinti protų nutekėjimo iš šalių, kurios besistengdamos sumažinti skurdą, jau ir taip kenčia nuo reikalingo kvalifikuoto personalo trūkumo. Labai dažnai nutinka, kad teikdami pagalbą viena ranka, kita ranka paimame daug daugiau nei davėme.

Kaip ir kitais atvejais, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija ir šios programos atžvilgiu remia administracinių kliūčių sumažinimą ir vizų suteikimo sistemos pagerinimą, kad patys geriausi studentai ir mokslo darbuotojai galėtų atsiduoti savo studijoms ir savo mokslinių tyrimų sričiai ir neturėtų rūpintis dėl administracinių kliūčių, kurios užkerta kelią jų studijų pradžiai.

 
  
MPphoto
 

  Lissy Gröner, PSE frakcijos vardu. – (DE) Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, remdamas programą „Erasmus Mundus“, Europos Parlamentas krizės laikmečiu siunčia tinkamą signalą. Suartėjimas per švietimą ir ES, kaip mokymosi visame pasaulyje meistriškumo centro, vystymas yra tradiciniai socialinės demokratijos poreikiai.

Tačiau šiam laikotarpiui skirtas 950 mln. EUR biudžetas atrodo nedidelis, ypač jei palygintume su šimtais milijardų, kurie dabar leidžiami taisant bankų vadovų klaidas.

Pirmojo programos etapo meistriškumo tikslas turi būti įgyvendinamas toliau. Naująja programa taip pat siekiama skatinti tarpkultūrinį supratingumą ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, bei skatinti jų vystymą aukštojo mokslo srityje. Svarbiausios naujovės, lyginant su pirmąja iniciatyva, yra jungtinių doktorantūros programų įtraukimas, didesnės lėšos ir intensyvesnis struktūrinis bendradarbiavimas su trečiųjų šalių universitetais.

Padaryta pažanga visose srityse. Magistrantūros ir doktorantūros programomis siekiama skatinti Europos aukštojo meistriškumą pasaulyje. Čia taip pat pasiekta pažanga. Skirtas dėmesys didesnėms išlaidoms, skirtoms studentams iš trečiųjų šalių, ir mūsų pranešėjo derybiniais įgūdžiais buvo pagerinti pagrindiniai kriterijai, kuriuos Parlamentas norėjo įtraukti į programą „Erasmus Mundus III“.

Mūsų tikslus – geografinę pusiausvyrą, vizų kliūčių panaikinimą – parėmė Taryba. Mums tai pavyko „Jaunimo“ programoje – tą patį turime padaryti ir programoje „Erasmus“.

 
  
  

PIRMININKAVO: A. BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula, ALDE frakcijos vardu. (FI) Pone pirmininke, Komisijos nary J. Figel’, pirmiausia norėčiau padėkoti mūsų nuostabiai pranešėjai poniai M. De Sarnez už šią programą „Erasmus Mundus“. Kaip pabrėžė Komisijos narys, ši programa iš tikrųjų svarbi – tai pavyzdinė programa. Tai vienas iš tų sėkmingų atvejų, kai mums pavyko kažką sukurti, priimti ir įgyvendinti Europos Sąjungos mastu, ir aš tikiu, kad ši naujo formato programa išsiplės ir bus dar sėkmingesnė.

Šiuo metu ir trečiųjų šalių studentams suteikiame galimybę dalyvauti šioje programoje bei ja pasinaudoti, siekiant pagerinti savo žinias ir įgūdžius, kad grįžę į savo šalis, jie ir ten galėtų kurti gerovę. Svarbu, kad vystomasis bendradarbiavimas ir socialiniai aspektai būtų laikomi esminiais veiksniais, nes Europai reikia laikytis požiūrio, kad mes pasiruošę kažką duoti kitiems žemynams, kurdami ne tik Europą, bet ir visą pasaulį, kuriame gyvename.

Jauni mokslininkai, studentai ir mokytojai padarys pažangą, mums kuriant Europą Lisabonos strategijos tikslų pagrindu. Inovacijos, tyrimai, pridėtinės vertės kūrimas – to mums reikia, kad užtikrintume pastovų ekonominį augimą ateinančiais dešimtmečiais.

Šioje programoje didelis dėmesys skiriamas lygybės klausimui. Svarbu užtikrinti, kad būtų išlaikyta lygybė, taip pat svarbu užtikrinti, kad neįgalieji taip pat galėtų dalyvauti šiose programose. Daugybės pasisakymų metu buvo išreikštas susirūpinimas dėl ankstesnių problemų, susijusių su biurokratizmu ir vizų reikalais, todėl tikiuosi, kad mums pavyks jas išspręsti ir kartu užtikrinti, kad ši programa labai greitai duotų rezultatų. Tokiu būdu mes turėsime iš to kylančius sėkmingus pavyzdžius.

Dėkoju, pone pirmininke, ponia M. De Sarnez. Atliktas puikus darbas, tikrai verta judėti pirmyn.

 
  
MPphoto
 

  Mikel Irujo Amezaga, Verts/ALE frakcijos vardu. – (ES) Komisijos nary, ponia M. De Sarnez, manau, kad jūsų pasirengimas pasiekti susitarimą dėl pakeitimų iš esmės sulaukė vieningo dėkingumo ir pripažinimo komitete, tas pats vyksta ir čia.

Kaip sakėte savo pasisakymo metu, vienas iš daugybės šios programos tikslų yra teigiamo įvaizdžio formavimas. Mūsų nuomone, šio pranešimo teigiamas rezultatas yra sėkmingas pusiausvyros tarp to, kas pradiniame pasiūlyme buvo vadinama pranašumu, ir to, ką iš tikrųjų reiškia vystomasis bendradarbiavimas, ieškojimas. Manau, kad pranašumo poreikis, siekiant išvengti protų nutekėjimo, aiškiai atsispindi pakeitimuose. Mums pavyko pasiekti bendrą susitarimą dėl to, ką neabejotinai vadiname teigiamu šio pranešimo rezultatu. Kitas teigiamas dalykas yra tai, kad buvo diskutuojama dėl didesnės kontrolės, skiriant stipendijas, tai iš pradžių taip pat buvo mūsų frakcijos pasiūlymas, kuris buvo priimtas. Todėl dar kartą dėkoju poniai M. De Sarnez, taip pat sveikinu komitetą, parengus šį pranešimą

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Pone pirmininke, rytoj neabejotinai balsuosiu prieš šio pranešimo priėmimą, nes dabartinė programa „Erasmus Mundus“ man yra visiškai nepriimtina. Ji nepriimtina, nes mastas, suteikiant perdėtą pirmenybę studentams iš ne ES šalių, lyginant su Europos studentais, yra per didelis.

Pagaliau skaičiai kalba patys už save. Nuo programos pradžios 2004 m. joje dalyvavo apie 4 150 studentų iš ne Sąjungos šalių. Vienų metų trukmės studijoms skiriama 21 000 EUR, dviem metams – 42 000 EUR. Tai reiškia, kad bendrosios išlaidos studentų iš ne Sąjungos šalių atžvilgiu sudaro ne mažiau nei 161 850 000 EUR.

Apie 200 ES studentų, kurie dalyvavo programoje, vidutiniškai gavo tik 3 100 EUR studijoms už Europos ribų. Tai sudaro tik 620 000 EUR.

Na, tokio tipo diskriminacija man nepriimtina, todėl šios programos išplėtimas visiškai neteisingas.

 
  
MPphoto
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). - (EL) Pone pirmininke, Komisijos nary, iš pradžių norėčiau pasveikinti pranešėją kaip nuostabiai dirbančią ir sėkmingai koordinuojančią kitų komitetų darbą. 4 424 stipendijos buvo skirtos trečiųjų šalių studentams, 323 universitetai dalyvavo šioje programoje 2004–2008 m. Tai padeda mums suprasti jos mastą.

Naujoji programa „Erasmus Mundus“ turės būti pritaikyta prie padidėjusio mobilumo poreikio, kartu išlaikant jos kriterijus. Manau, labai svarbu, kad stipendijos būtų skiriamos Europos aspirantams ir doktorantams, siekiant padidinti mobilumą Europoje ir trečiosiose šalyse, turint omenyje, kad jų judėjimo laikas praeityje buvo ribojamas.

Taip pat sutinku su pranešėja, kad skiriant stipendiją, būtina atsižvelgti į mokesčio už mokslą dydį, išlaidas studijoms bei pragyvenimo lygį paskirties šalyje. Pagaliau Komisija turėtų apsvarstyti galimybę specialiomis priemonėmis paskatinti tokias šalis kaip Graikija, Austrija, Slovakija ir apskritai naująsias Europos Sąjungos valstybes nares, kurioms mažiau atstovaujama „Erasmus Mundus“ asociacijose. Taip būtų sukurta vieningesnė tvarka, siekiant sustiprinti mobilumą mokymosi tikslais Europos Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 

  Christa Prets (PSE). (DE) Pone pirmininke, Komisijos nary, labai sveikintina, kad po penkerių metų – tiek tęsiasi ši programa – jau galime matyti teigiamą poslinkį ir todėl galime pereiti į tolimesnį lygį tiek turinio, tiek finansine prasme.

Paprastai Parlamentas nėra nusiteikęs priimti pranešimą anksčiau nei po pirmo svarstymo; tačiau manau, kad pranešimas yra taip puikiai parengtas, tad mes tikrai galime pritarti jo turiniui, nes svarbiau šį projektą priimti jau per pirmą svarstymą nei jį blokuoti. Studentai nesuprastų, kodėl mums reikėtų antro svarstymo. Manau, kad labai svarbu, jog mes skatintume tarpkultūrinį supratimą ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, o ne pedantiškai vardytume skaičius, kiek tai mums kainuoja, kaip ką tik minėjo kai kurie mūsų kolegos Parlamento nariai. Mainai visada duoda naudos, o mes visada sugebėjome ja pasinaudoti. Tai abipusis laimėjimas. Kitoks požiūris į tai yra ribotas ir truputį per siauras.

Taip pat svarbu patobulinti šios programos propagavimą, dar labiau reklamuoti ją šalyse, kurios per mažai joje dalyvauja, supaprastinti kai kuriuos dalykus. Pavyzdžiui, susitarimas dėl vizų klausimo yra toks pat svarbus ir esminis, kaip ir vienodo visoms šalims registracijos mokesčio klausimas. Reikia daugiau komparatorių ir didesnio supaprastinimo, norint, kad projektas dar labiau progresuotų. Žinoma, visų šalių geografinis pasiskirstymas turėtų būti kaip įmanoma įvairesnis, kad projektas būtų dar sėkmingesnis.

Mes tikrai galime didžiuotis šiais penkeriais metais ir mes tikrai padarysime dar didesnę pažangą šioje srityje ateityje. Tai atitinka mainų ir 2008 m. Europos kultūrų dialogo metų tikslus, kurie neturi vykti tik įvairių diskusijų lygmeniu, bet taip pat ir įgyvendinami praktiškai.

 
  
MPphoto
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE). - Pone pirmininke, norėčiau pasveikinti ponią M. De Sarnez šio labai išsamaus pranešimo parengimo ir jo didelių tikslų proga. Labai svarbu, kad ši programa padėtų aukštos kvalifikacijos studentams ir dėstytojams įgyti kvalifikaciją ir patirties Europos Sąjungoje, kad jie atitiktų darbo rinkos reikalavimus, bei remiantis specialia partnerystės sistema, paskatintų juos dalytis savo patirtimi ar kvalifikacija, grįžus į savo kilmės šalį.

Noriu pabrėžti, kad „Erasmus Mundus“ užtikrins struktūriškesnį tarptautinį bendradarbiavimą tarp aukšto mokslo institucijų – už tai turime dėkoti padidėjusiam mobilumui tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių – tobulinant tiek aukštojo mokslo Europoje prieinamumą, tiek matomumą pasaulyje. Pabrėžiu, kad ši programa turėtų būti įgyvendinama, siekiant mokslinio tobulėjimo bei subalansuoto geografinio atstovavimo, norint išvengti kai kurių šalių nedalyvavimo bei per didelio Azijos studentų dalyvavimo, pakenkiant, pavyzdžiui, Viduržemio jūros regiono ar AKR regiono studentams.

 
  
MPphoto
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE). - (EL) Pone pirmininke, Komisijos nary, iš pradžių noriu pasveikinti jus už jūsų atsidavimą ir naujo pranešimo parengimą, kurį pristatėte. Taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją M. De Sarnez ir savo kolegas, kurie dirbo, siekdami geresnio pasiūlymo ir tinkamo susitarimo. Norėčiau pabrėžti šios programos svarbą mobilumo Europoje atžvilgiu, nes ji suteikia progą europiečiams pažinti išorinį pasaulį ir prisidėti prie Europos vaidmens vystymosi ir tarpkultūrinio dialogo moderniame pasaulyje srityse.

Taip pat norėčiau šiems Rūmams priminti, kad ši programa gali veikti kaip papildanti du naujus svarbius mūsų žinioje esančius darinius – ES ir Viduržemio jūros regiono universitetas ir Europos inovacijų ir technologijų institutas – privalome be išimčių pasinaudoti visomis galimybėmis.

Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad turime atlikti tiek kokybinį vertinimą ir analizę, tiek įvertinti skaičius, kurie kartais būna teigiami, kartais neigiami. Turime orientuotis į šalis, kurios nedalyvauja programoje, ir sužinoti, kodėl jos nedalyvauja, nes metodai, kurie buvo taikomi programai „Erasmus“, kurių pagrindu buvo siekiama dalyvavimo joje bei kuriais ji buvo vertinama, iš esmės nesiskiria viename ar kitame universitete.

Tačiau gaila, kad šios galimybės prarastos dėl iškraipymų, netinkamo mokymosi įstaigų požiūrio ar kai kuriose šalyse kilusių biurokratinių problemų.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) 2004 m. 2,5 mln. studentų mokėsi kitose šalyse, bet iš tikrųjų 70 proc. jų mokėsi tik šešiose šalyse. 2007 m. 1,84 proc. Europos Sąjungos BVP buvo skirta tyrimams ir inovacijoms. Norėčiau pateikti dar keletą skaičių: 81 proc. fondų lėšų, skirtų tyrimams ir vystymuisi, buvo panaudotos pramonės sektoriuje, tačiau tik 42 proc. pramonės srityje veikiančių įmonių užsiima su inovacijomis susijusia veikla. Tai reiškia, kad jeigu mes norime konkurencingos ekonomikos, mums reikia mokslininkų ir žmonių, įgijusių magistro ir daktaro laipsnius.

Mes turime tęsti programą „Erasmus“. Reikia išplėsti programą, kad ji apimtų ir doktorantus. Taip pat turime paskirti daugiau fondo lėšų Europos dalyviams šioje programoje. Noriu pabrėžti užsienio kalbų mokymosi, numatyto naujojoje programoje „Erasmus Mundus“, svarbą. Pabaigoje norėčiau pasakyti, kad daugiau fondų lėšų turėtų būti skirta „Erasmus“ daliai, skirtai jauniesiems verslininkams.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Komisijos nary, geležinės uždangos sugriuvimas jauniems žmonėms iš 27 Europos valstybių suteikė didžiules galimybes, ypač mokslo srityje. Mainų vizitai ir mokslų daktarams skirti kursai žymiuose Europos universitetuose pašalina bendravimo barjerus, todėl su susidomėjimu klausiausi detalios informacijos, kurią pateikė pranešėja ir Komisijos narys J. Figel’.

Prisimenu savo studijų laikus, kai man kaip slovakei buvo suteikta galimybė studijuoti Budapešto universiteto architektūros fakultete. Su pavydu žvelgiau į savo kolegas studentus, kurie galėjo vykti į Paryžių įgyti darbo patirties. Aš negalėjau gauti Prancūzijos vizos. Dėkoju dangui, kad mūsų vaikai nebesusiduria su tokiomis problemomis.

Todėl norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie kalbėjo apie poreikį supaprastinti vizų režimą studentams iš trečiųjų šalių – Ukrainos, Baltarusijos, Gruzijos ir Moldovos – kurie nori sužinoti, kaip gyvena jų kolegos ES. Tai būtų aiškus ženklas toms šalims, kurias siekiame priartinti prie Europos.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE) - (BG) Pone pirmininke, Komisijos nary, ypač svarbu išplėsti programos „Erasmus Mundus“ sritį, siekiant ją paversti efektyviu įrankiu aukštojo mokslo lygiui pakelti tiek valstybėse narėse, tiek kitose šalyse, patenkančiose į jos geografinę sritį. Jeigu darbo rinkai labai svarbu, kad žmogiškiesiems ištekliams būtų suteiktas mobilumas, tokiu atveju vieninga mokslo ir ekonominė erdvė turi suteikti mobilumą reikalaujamoms kvalifikacijoms.

Norėčiau pasveikinti Komisiją ir pranešėją, jiems stengiantis pasiekti, kad būtų įgyvendinta išplėsta programa. Programa yra viena iš priežasčių bei galimybė sukurti panašaus turinio mokslo programas, kurios ne tik palengvintų procesą, bet taip pat ir prisidėtų prie baigusiųjų universitetą bei įgijusių mokslo daktaro laipsnį žmonių skaičiaus padidėjimo, taip pat atitiktų mokslo, suderinto su ES ekonominiais prioritetais, reikalavimus. Integracija moksle būtų bendro vystymosi garantija. Programa yra labiau savalaikė dėl pastaruoju metu sumažėjusio susidomėjimo doktorantūros studijų programomis daugybėje šalių bei dėl pasikeitusių sąlygų, siekiant įgyti ir suteikti aukštąjį išsilavinimą.

Dėkoju.

 
  
MPphoto
 

  Mihaela Popa (PPE-DE). - (RO) Kai kalbame apie „Erasmus Mundus“, kalbame apie apsikeitimą požiūriais, apie mainus, kurie pasiekiami būtent mobilumu ir nuomonių apsikeitimu, taip pat skatinant daugiakalbystę ir, kaip minėjo Komisijos narys, visuomeninius santykius.

„Erasmus Mundus“ yra ypač svarbi studentams, doktorantams ir dėstytojams, nes mes gyvename mobilioje Europoje, kurioje kiekviena šalis išlaiko savo identitetą, tačiau tuo pačiu metu stengiasi pažinti ir suprasti esančias aplink ją šalis. Galėjimas laiku, tinkamomis ir profesionaliomis priemonėmis gauti informaciją yra ypač svarbus, jeigu studentai siekia pasinaudoti visomis jiems siūlomomis galimybėmis Europos Sąjungoje.

Todėl pateikiau šio pranešimo projekto pakeitimą, siūlydama nustatyti mobilumo schemą magistro studijų programų atžvilgiu, kuriuo į ją būtų įtrauktas „Erasmus Mundus“ Europos informacijos portalas. Ši programa pirmiausia yra svarbi dėl viešo vertybių, kuriomis remiasi Europos Sąjunga, išaukštinimo. Turiu omenyje žmogaus teisių gerbimą, socialinę įvairovę, toleranciją ir galiausiai ne mažiau svarbią taiką, kurios mums taip reikia šioje planetoje.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) Kalbant apie mobilumą programos „Erasmus“ atžvilgiu, šį rytą Rumunijos Iaşi miesto radijo stotys paviešino informaciją apie neeilinius trečiadienio įvykius. Daugiau nei 100 jaunuolių iš 17 šalių bus sutikti universiteto paskaitų salėje, tradiciškai pasveikinti su duona ir druska

universiteto valdybos ir visos jaunimo bendruomenės. Ko daugiau galima norėti nei tokio pobūdžio įvykių, kai visos Europos jaunimas susirenka dėl daugiakultūriškumo ir daugiaklabystės? Manau, kad programos išplėtimas geriausių studentų, mokančių daugumą užsienio kalbų, atžvilgiu bus palankiai sutiktas, Europa negali tuo nepasinaudoti.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Jaunų žmonių mainai yra vienas iš pavyzdinių Sąjungos projektų. Tai yra geriausias būdas panaudoti mūsų lėšas, nes šie mainai turi neįkainojamą naudą tikros vienovės vystymui ir bendradarbiavimui pasauliniu mastu.

Klabant apie antrą programos „Erasmus Mundus“ leidimą, norėčiau iškelti klausimą dėl jos siekių. Turiu omenyje europiečius, kurie keliauja į besivystančias šalis ar Balkanų valstybes. Manau, kad kartu su siekiu padidinti stipendijas turėtų būti siekiama skatinti europiečius keliauti į tas šalis. Mainų dalyviai tose mažiau populiariose šalyse galėtų geriau įvertinti jų vietines tradicijas, kultūrą ir politiką. Jie įgytų supratimą apie tolimesnes šalis ir tautas. Mūsų žinios apie tai dažnai paremtos neigiamais stereotipais.

Mano nuomone, turėtume skatinti jaunimo mainus su Baltarusija, Ukraina ir Gruzija. Mokymasis mūsų aukštojo mokslo institucijose būtų puiki galimybė tų šalių studentams tobulėti Vakarų standartų pagrindu. Jie galėtų įsisavinti principus, kuriais paremta mūsų demokratija. Tai galėtų būti jiems kaip pavyzdys.

Europos Sąjunga tvirtai įsipareigojusi remti provakarietiškus politikus tose šalyse. Dabartiniai studentai galėtų būti rytojaus elitas. Jie galėtų pasinaudoti tuo, ką išmoktų mūsų aukštojo mokslo institucijose, siekdami įtakoti pokyčius savo gimtosiose šalyse.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE).(PL) Pone pirmininke, Europai labai reikia gabių amatininkų, mokslininkų ir aukštos kvalifikacijos ekspertų. Todėl nuoširdžiai pritariu naujam programos „Erasmus Mundus“, kuria siekiama paruošti tokius asmenis, etapui. Programa parengta labai tinkamu metu, kalbant apie dabartinį pasaulinį Europos aukštojo mokslo institucijų reitingavimą. Deja, šiuo metu jiems sekasi ne per geriausiai ir nėra aukštai vertinami, lyginant su tik prieš kelis dešimtmečius buvusia padėtimi.

Kad ir kaip ten būtų, norėčiau išskirti tam tikrus teisinius aspektus, susijusius su programa „Erasmus Mundus“. Dvigubi diplomai nėra teisiškai pripažįstami visose valstybėse narėse. Todėl nacionaliniai teisės aktai turi būti taip pritaikyti, kad asmenys galėtų užsiimti aptariama veikla. Kitas svarbus klausimas, kurį noriu iškelti, yra šios programos naudos gavėjų kontrolė. Pas mus atvyksta studentai iš trečiųjų šalių, deja, kai kurių iš jų gimtosios šalys vis dar nėra demokratinės. Buvau informuotas, kad Baltarusija mums siunčia ne geriausius savo žmones, o tuos, kuriuos remia pono A. Lukašenkos diktatūra ir vietinė KGB.

 
  
MPphoto
 

  Jamila Madeira (PSE).(PT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, dar kartą atsiprašau už vėlavimą. Šiais metais mes švenčiame Europos kultūrų dialogo metus. Poreikis kiekvienam tame dalyvauti ir mokslo, žinių bei skirtingų kultūrų sąveikos svarbos suvokimas yra seniai žinomi. Dėl šios priežasties daug su šiuo metų paminėjimu susijusių iniciatyvų buvo įgyvendintos įvairiose veikimo ir intervencinėse srityse.

Programa „Erasmus Mundus“ taip pat vaidina tam tikrą vaidmenį šioje srityje ir šios naujos perspektyvos atžvilgiu yra įtraukta į naują reglamentą. Programa „Erasmus Mundus“ labai prisideda prie ekspertų centrų ES, kurie tam tikru mastu apribos protų nutekėjimą iš Europos Sąjungos, sukūrimo. Ji taip pat atlieka svarbų vaidmenį, išaukštinant Europos vertybes tarp trečiųjų šalių piliečių, atvykstančių čia studijuoti ir senajame žemyne surandančių neprilygstamą kultūrinę ir kalbinę įvairovę, kuri atspindi tikrąjį žavesį ir išskiria mus iš kitų pasaulyje egzistuojančių modelių.

Kad ir kaip ten būtų, dialogas ir tarpkultūrinis suvokimas susidūrė su keliomis problemomis. Vizų klausimas „Erasmus Mundus“ studentų atžvilgiu ir dažni kylantys sunkumai, prašant ar siekiant atnaujinti tas vizas, dažnai lemia pusiau nelegalią studentų padėtį Europos Sąjungoje, kadangi jie lanko tas pačias paskaitas, tačiau gyvena turistinės vizos, kurios galiojimas kartasi baigiasi, pagrindu.

Mano nuomone, labai svarbu ir skubu surasti sprendimą, kuris sąlygotų vizų klausimo tempą, skaidrumą ir efektyvumą tų studentų atžvilgiu. Kalbos mokėjimas taip pat svarbus, nes tai lemia kultūrinį supratimą ir bendrą sambūvį būtent akademinėje srityje. Todėl būtinai privalome užtikrinti šią prielaidą. Pagaliau turiu padėkoti poniai M. De Sarnez už kelią, kuriuo ji vadovavosi viso proceso metu, ir už harmoningą pranešimą, kurį ji parengė.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, Komisijos narys. – (SK) Norėčiau išreikšti ypatingą padėką už aktyvias diskusijas, kurios išryškino susitarimą dėl didesnio ir geresnio mobilumo, kitaip sakant, dėl Europos, kuri mokslo srityje specifiškai paruošia ne tik savo studentus, bet ir studentus iš užsienio šalių, kad būtų sukurta atviresnė tarptautinė aplinka ir didesnė atsakomybė. Tik norėčiau pateikti keletą pastabų šiuo klausimu.

Visiškai sutinku, kad „Erasmus Mundus“ yra labai svarbus įrankis ne tik mobilumui, bet ir, pavyzdžiui, visam procesui, siekiant, kad Europos universitetai taptų patrauklesni, ir kuriant Europos erdvę aukštajam mokslui, kitaip sakant, Bolonijos procesui. Po kelerių metų tapo akivaizdu, kad ji apima ne tik visą Europos žemyną, bet ir šalis už Europos ribų, kurios dalyvauja šiame procese, ir kad šiandieniniame pasaulyje Europa vaidina didesnį vaidmenį tarptautinio mobilumo atžvilgiu. Pavyzdžiui, iš dalies esame dėkingi „Erasmus Mundus“, jog remdamiesi oficialiais Kinijos statistiniais duomenimis, galime teigti, jog vis daugiau Kinijos studentų teikia pirmenybę Europos universitetams, lyginant su Jungtinėmis Valstijomis.

75 proc. Šanchajaus reitinguose aukščiausiai vertinamų universitetų dalyvauja programoje „Erasmus Mundus“. Tai puikus rezultatas vien tik per ketverius metus. Kalbant apie atrankos kokybę, pavyzdžiui, labai svarbu paminėti, kad pastaruosius ketverius metus į vieną vietą programoje buvo aštuoni pretendentai, arba santykiu 8:1, o tai yra puiki prielaida atrankai bei patvirtinimas apie didelę programos paklausą ir kokybę. Galimybė suteikiama vienam iš septynių universitetui ar jų konsorciumui. Taigi vienas konsorciumas yra atrenkamas iš septynių pareiškėjų. Faktas, kad 15 proc. pasiseka, dar kartą patvirtina pranašumo lygį.

Kalbant apie informavimą, dėsime visas pastangas, kad užtikrintume, jog informacija pasiektų tas vietas, kur jos trūksta, kad programos paplitimas bei dalyvavimas joje būtų labiau subalansuotas. Tai ypač taikoma naujosioms valstybėms narėms, taip pat tarptautinei arenai. Kaip žinote, šiuo metu baigiame ruošti labai svarbų tinklapį, pavadinimu study-in-europe.org, kuris bus naudingas kiekvienam, kurį domina tam tikra specifinė informacija. Be to, organizuosime specialias tikslines ir kryptingas informacines kampanijas.

Todėl programa ir yra keičiama, kad būtų įmanomas dvipusis mobilumas, ne tik į, bet ir iš ES valstybių narių, o tai, mano nuomone, labai reikšmingas kokybinis pokytis, turėsiantis rezultatų. Mus domino ir domina jungtiniai diplomai ir jungtinės studijų programos, kurios padės reformos procese ir padarys mokymąsi Europoje patrauklesnį. Užbaigdamas galiu pasakyti, kad šiandien po ketverių metų „Erasmus Mundus“ yra viena aukščiausiai kokybės prasme vertinamų tarptautinių programų, todėl manau, kad laikui bėgant ji prisidės prie Europos universitetų populiarumo, kurie daugiau nebus antro plano universitetai, o užims vietą tarp pasaulio geriausiųjų. Toks yra mūsų bendradarbiavimo tikslas.

Labai jums dėkoju, didžiausi mano linkėjimai, įgyvendinant programą.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, pranešėja. − (FR) Pone pirmininke, norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems mano kolegoms nariams. Pritariu viskam, ką jie sakė šiuo klausimu, ir esu labai patenkinta labai plačiu susitarimu, kuris mus šį vakarą suvienijo.

Labai dėkoju Europos Komisijai už jos pagalbą šiame darbe. Labai dėkoju Kultūros ir švietimo komitetui, jo pirmininkui ir sekretoriatui, kurie buvo labai aktyvūs. Labai dėkoju visiems Kultūros komiteto nariams. Taip pat labai dėkoju tiems, kurie kalbėjo Plėtros komiteto, Užsienio reikalų komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu.

Trumpai kalbant, norėčiau pasakyti, kad visiškai sutinku su jūsų pateiktais tikslais. Turime didinti moterų dalyvavimą programoje ir užtikrinti, kad skirtos fondų lėšos būtų panaudotos plėtros ir išorinių santykių tikslais. Šiuo klausimu Parlamentas privalo būti ir bus akylas ateinančiais metais.

Jeigu norime priimti susitarimą pirmojo svarstymo metu, tai, mano manymu, gali virsti realybe rytoj ryte, nes kiekvienas iš mūsų visapusiškai ir teigiamai aktyviai atliko savo pareigas. Mūsų bendravimas su Europos Komisija, mūsų kolegų narių pateikti pakeitimai, mūsų diskusijos su Kultūros komitetu, komitetų darbas, pateikiant nuomones – visa tai galų gale lėmė aukštos kokybės programos atsiradimą. Nuoširdžiausiai jums už tai dėkoju. Manau, kad tokiu būdu mes būsime įvykdę užduotį parodyti, kad Europa gali tuo pačiu metu turėti reiklių vertybių, bet ir būti dosni.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks antradienį.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), raštu.(IT) Dėkoju, pone pirmininke, kaip jau minėjau ankstesnėje savo kalboje, Plėtros komitetas pritaria programos „Erasmus Mundus“ tikslams ir palaiko šį pasiūlymą. Mano pranešime buvo pateikti pasiūlymai, kuriuos pranešėja priėmė. Vis dėlto norėčiau kreiptis į Komisiją: nekartokime praeities klaidų. Tik prieš kelis mėnesius turėjome kreiptis į Europos Teisingumo Teismą, kad būtų užtikrintas Tarptautinės vaikų teisių apsaugos organizacijos (DCI) priimtų teisės aktų nuostatų laikymasis. Principas, kurį norime išlaikyti, yra paprastas ir atviras: plėtrai skirtos lėšos turi būti iš tikrųjų visa apimtimi panaudotos plėtrai. Atkreipėme dėmesį į Komisijos nario J. Figel’io įsipareigojimą šioje srityje ir įdėmiai stebėsime, siekdami užtikrinti, kad būtų visa apimtimi laikomasi nurodytos teisinės sistemos.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), raštu.(PL) Kaip Europos Parlamento narė ir ilgą laiką dirbusi aukštojo mokslo mokytoja daugybę kartų mačiau bendravimo tarp aukštojo mokslo institucijų ir tarp studentų naudą. Todėl tikrai pritariu pranešimui ir palaikau pranešėjos pasiūlymus. ES inicijuoti studentų mainai dabar labai išvystyti, tapo puikiu antnacionalinio ir ypač efektyvaus bendradarbiavimo pavyzdžiu. Daugiau nei milijonas studentų jau pasinaudojo galimybe studijuoti kitoje Europos šalyje. „Erasmus Mundus“ yra naujesnė programa, skirta studentų mobilumui ir moksliniam bendradarbiavimui. Toliau bus siūloma asmenims iš ne ES šalių pasinaudoti galimybe studijuoti Europos šalyse. Be to, dėl šios programos Europos studentai taip pat galės pasinaudoti programoje dalyvaujančių institucijų patirtimi iš viso pasaulio.

Europos Parlamentas yra vienintelė demokratiškai renkama ES institucija. Manau, kad jo įsipareigojimas šios programos atžvilgiu sustiprina programos padėtį ir užtikrina, kad jai daugiau reikšmės bus suteikiama valstybėse narėse, universitetų miesteliuose ir susidomėjusiose aukštojo mokslo institucijose.

Todėl pritariu visiems pasiūlymams ir idėjoms, kuriais siekiama pašalinti kliūtis ir administracinius barjerus, dėl kurių programa yra sunkiau prieinama ir kurie gali atbaidyti galimus dalyvius. Ypač atkreipiu dėmesį į maksimalų vizų gavimo palengvinimą programos dalyvių atžvilgiu. Esu tikra, kad verta to siekti. Didžiulio masto studentų įgalinimas dalyvauti programoje yra geriausia investicija, kurią galėtume padaryti. Tai taps nematomu intelektualiu turtu, kuriuo Europa visada galės remtis.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), raštu. (RO) Pripažinkime programos „Erasmus“ pirmojo veikimo etapo sėkmę. Jos pakeitimai antrojo veikimo etapo metu yra aukštos kokybės, o trečiųjų šalių įtraukimas yra puiki idėja. Tuo pačiu metu matome jaunų programoje dalyvaujančių moterų skaičiaus kritimą.

Manau, kad siekis suteikti aukščiausios kokybės išsilavinimą, remiant asmeninį Europos universitetų dėstytojų tobulėjimą, socialinės sanglaudos rėmimas ir aktyvių piliečių teisių ir lygybės skatinimas, naikinant socialinius lyčių stereotipus, turi būti vykdomi kaip bendradarbiavimo programos dalis. Taip pat manau, kad reikia palengvinti jaunų moterų, gyvenančių kaimo vietovėse bei ekonomiškai mažiau palankiuose regionuose arba turinčių mokymosi problemų, priėjimą prie programos.

Tai yra vienintelis būdas kovoti su visų formų diskriminacija ilgalaikėje perspektyvoje ir skatinti aktyvų jaunų žmonių ir moterų dalyvavimą jų šalių socialiniame ir politiniame gyvenime. Tai leis programai, skirtai mokyklose besimokantiems jauniems žmonėms Europoje ir trečiosiose šalyse, suteikti tikrą, naudingą turinį.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika