Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0047(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0404/2008

Predkladané texty :

A6-0404/2008

Rozpravy :

PV 20/10/2008 - 17
CRE 20/10/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0508

Rozpravy
Pondelok, 20. októbra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

17. Viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0404/2008) pani Angelilliovej v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom programe Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie (KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, spravodajkyňa.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som sa poďakovať Komisii, francúzskemu predsedníctvu, kolegom poslancom, predovšetkým však spravodajcom stanovísk, za ich tvrdú prácu pri vypracovaní kompromisného textu v prvom čítaní, čo umožní, aby program „Bezpečnejší internet“ vstúpil do platnosti v plánovanom čase, teda od 1. januára 2009.

Nový program zameraný na deti, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie, sa bude zakladať, ako vieme, na štyroch hlavných činnostiach: zníženie nezákonného alebo škodlivého obsahu a boj proti škodlivému správaniu na internete, podpora bezpečnejšieho prostredia na internete aj prostredníctvom technologických nástrojov ad hoc, informovanie, účasť a prevencia na zvýšenie verejného povedomia o možnostiach a rizikách spojených s technológiami na internete a napokon vytvorenie vedomostnej základne na podporu spolupráce a výmeny osvedčených postupov a informácií na medzinárodnej úrovni.

Štatistika hovorí sama za seba, ako si uvedomuje aj komisárka Redingová: vek, v ktorom majú deti prístup na internet, sa výrazne znížil. Deti vo veku 9 alebo 10 rokov chodia na internet niekoľkokrát za týždeň a 75 % 12- až 15-ročných v Európe používa internet približne tri hodiny denne, komunikuje cez chatovacie služby, služby zasielania správ a stránky na nadväzovanie spoločenských kontaktov.

Cieľom programu, samozrejme, nie je kriminalizovať internet v katastrofickej vízii nových technológií, práve naopak. Naším cieľom je poskytnúť vhodné nástroje na lepšie pochopenie a navigovanie sveta nových technológií, na plné pochopenie ich pozitívneho potenciálu, príležitostí, ktoré ponúkajú v oblasti informácií, vzdelávania a socializácie, pritom sa zároveň naučiť chrániť sa proti zneužívaniu. Nemôžeme totiž ignorovať aktuálne čísla, ktoré hovoria o tom, že 30 % mladých ľudí malo aspoň jedno nepríjemné stretnutie na internete, aspoň jeden nepríjemný zážitok, pri ktorom dieťa narazilo na pornografický obsah, urážlivé alebo násilné posolstvá rôzneho druhu alebo sexuálne ponuky alebo obsah propagujúci násilie alebo sebapoškodzovanie, samovraždy, anorexiu alebo bulímiu.

Nemôžeme ignorovať exponenciálny nárast stránok s detskou pornografiou. Musíme zohľadniť údaje, ktoré poskytol Interpol a v ktorých sa uvádza, že každoročne sa na internet dostáva aspoň 500 000 nových originálnych materiálov s detskou pornografiou. Výbor okrem iného takisto upozornil na tri nové trendy: tzv. „grooming“, to znamená, snaha o kontaktovanie detí prostredníctvom psychologickej manipulácie s cieľom dohodnúť kontakt v reálnom živote. „Grooming“ je obzvlášť zákerný, pretože sa na začiatku nezdá taký nebezpečný. Na začiatku sa nerobia žiadne sexuálne návrhy. Dieťa sa získava srdečným a dôverným správaním, nevníma nebezpečenstvo a vytvára sa uzavretý vzťah, ktorý sa rozvíja, a dieťa o tom nehovorí s nikým, už vôbec nie s rodičmi. Ide o veľmi nebezpečnú situáciu, pretože sa tak nejaví a často sa končí osobným stretnutím a skutočným zneužitím.

Ďalšou prioritou je tzv. internetové šikanovanie, forma šikanovania s využitím nových technológií, pri ktorom sa zintenzívňuje prenasledovanie obete, pričom vzniká riziko, že obeť bude šikanovaná 24 hodín denne prostredníctvom internetu a mobilného telefónu. Existuje aj ďalší problém: technologická priepasť medzi generáciami. Máme generáciu detí narodených v digitálnej epoche, detí, ktoré vo veku piatich rokov suverénne používajú videohry a dokážu bez problémov surfovať na internete, a potom generáciu dospelých, ich rodičov a učiteľov, z ktorých mnohí nevedia ani zapnúť počítač, ani poslať textovú správu alebo ktorí používajú nové technológie opatrne a váhavo. Je preto absolútne nevyhnutné preklenúť túto priepasť.

Ciele programu sú ambiciózne, možno až príliš ambiciózne vzhľadom na dostupný rozpočet 55 miliónov EUR, ale napriek tomu je to dobré východisko. Parlament sa ako zvyčajne snaží vyslať impulz prostredníctvom priekopníckych návrhov, o ktorých nebudem podrobne rozprávať, pretože sú uvedené v mojej správe a môj čas takmer uplynul. Vážený pán predsedajúci, na záver by som chcela zdôrazniť, že je našou povinnosťou, povinnosťou Parlamentu, a som tiež presvedčená, že aj povinnosťou Komisie, neustále sledovať túto záležitosť.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, členka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcela by som najprv poďakovať Parlamentu za rýchlu reakciu na návrh Komisie, čo umožní začať program tak rýchlo, ako to bude možné.

Po druhé, chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni, pretože zdôraznila veľmi dôležité otázky, ktorými sa tu musíme zaoberať. Využívanie a aplikácie internetu a mobilných telefónov sa od ich zavedenia výrazne rozrástli. Máme teraz interaktívne trhy a veľmi mladé deti, nielen mladí dospelí trávia množstvo svojho času na internete, niekedy dokonca viac ako pred televízorom. Nastáva situácia, keď rodičia nevedia, ako sa narába s týmito novými technológiami alebo aké sú ich funkcie.

Myslím, že by sme nemali byť negatívni. Internet a mobilné telefóny sú vynikajúcou, vzrušujúcou príležitosťou. No napriek tomu nesmieme ignorovať druhú stranu mince. V reálnom svete existujú riziká spojené s používaním internetu a mobilných telefónov, najmä pre zraniteľnejšiu časť nášho obyvateľstva – naše deti. Tieto nebezpečenstvá siahajú, ako pani spravodajkyňa správne zdôraznila, od pozerania škodlivého obsahu až po šikanovanie, pričom sa tieto nebezpečné praktiky stali ľahšie a bežnejšie. Čo je ešte horšie, internet sa stal kanálom sexuálneho zneužívania. Napriek spoločnému úsiliu v rámci boja proti výrobe a distribúcii týchto strašných materiálov ich objem narastá. Preto je naliehavo potrebné bojovať proti týmto negatívnym a neprijateľným praktikám.

Ochrana detí musí byť spoločnou zodpovednosťou. Začína sa, samozrejme, v rodine, ale musíme rodinám umožniť, aby dokázali pomôcť svojim deťom. Táto vec sa týka vlád, priemyslu, neziskových organizácií a škôl. Práve toto je cieľom nového programu bezpečnejšieho internetu. Program zachová výsledky dosiahnuté v predošlých rokoch v oblasti súčasnej ochrany na internete, ale tieto úspešné aktivity rozvinie a zlepší ochranu detí v súčasnom prostredí internetu. Vieme, že tieto spoločné iniciatívy vlád, súkromných organizácií a priemyslu sú veľmi dobrým príkladom, ako môže Európa priamo ovplyvniť každodenný život občanov. Čoraz viac detí využíva internet doma alebo v škole, ale rodičia a učitelia nie sú vždy dobre informovaní o možnostiach a rizikách. Preto budeme aktívne vyvíjať úsilie zamerané na vytvorenie bezpečnejšieho prostredia na internete pre deti prostredníctvom informovania rodičov, zaškolenia učiteľov a iniciovaním koordinovaných postupov zo strany národných vlád a vzdelávacích spoločností.

Samozrejme, zachováme podstatu návrhov Komisie, ale Parlament predložil celú sériu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré poskytujú presnejší popis jedného alebo viacerých cieľov a ktoré podľa všetkého zohľadňujú široký konsenzus v rámci Parlamentu. Komisia preto môže podporiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené v správe pani Angelilliovej. Pripravia tak cestu úspešnej dohode s Radou v prvom čítaní. Som si istá, že Parlament väčšinou hlasov podporí kompromisný text programu, ktorý vám bol dnes predložený, a dúfam, že to urobí aj druhý legislatívny orgán.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris, spravodajca Výboru pre kultúru a vzdelávanie, požiadaného o stanovisko. – Vážený pán predsedajúci, na tomto dokumente som pracoval s radosťou. Po prvýkrát môžem úprimne povedať, že mi bolo potešením spolupracovať v tejto veci s každým, kto sa podieľal na tomto spise, najmä s pani spravodajkyňou Angelilliovou.

Dovolil som si uskutočniť konzultácie o tomto spise so svojimi voličmi prostredníctvom inzerátov v novinách, a preto niektoré poznámky, ktoré teraz uvediem, sú založené na názoroch mojich voličov.

Vo Výbore pre kultúru sme viedli naozaj plodnú rozpravu na vážnu tému, pričom niektoré príspevky obsahovali dosť kvalifikované informácie. Všetci sme si uvedomili, že nemusíme znovu vynájsť koleso. Čo sa týka samoregulácie, v praxi sa už uplatňuje množstvo dobrých postupov: mobilní operátori, ako napr. T-mobile, sú v tejto oblasti priekopníkmi s rôznymi kontrolnými mechanizmami, ktoré uplatňujú predtým, než dieťa získa prístup k obsahu na internete, nehovoriac už o pochybnom obsahu. Prevádzkovatelia internetových služieb a organizácie, ako napríklad nadácia Internet Watch Foundation v Spojenom kráľovstve a INHOPE na európskej báze, spolupracujú naozaj dobre v boji proti problémom, ktoré súvisia s určitým obsahom na internete a s prístupom maloletých v Európe k tomuto obsahu.

Existujú, samozrejme, problémy. Pani spravodajkyňa uviedla tzv. „grooming“. V Európe neexistuje spoločná definícia tohto javu a v žiadnom členskom štáte nie je nezákonné nadviazať kontakt s dieťaťom spôsobom, ktorý popísala pani Angelilliová. Na toto by sme sa mali bližšie pozrieť. Možno by to pani Redingová mohla niektorým krajinám, ktoré v tejto oblasti málo konajú, navrhnúť na niektorom zasadnutí Rady.

Na tejto téme som vo svojom výbore pracoval s radosťou, vymenili sme si zaujímavé skúsenosti a po prvýkrát vítam rozpočtové opatrenie v tomto Parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Titus Corlăţean, spravodajca Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. (RO) Vzhľadom na rýchle sa meniaci audiovizuálny sektor musíme nielen vychovávať deti, ale aj primerane informovať rodičov a pracovníkov v oblasti výchovy o rizikách hroziacich deťom a zapojiť ich do vytvárania situácií, keď sa informácie na internete môžu využívať v bezpečnom prostredí.

Na základe stanoviska Výboru pre právne veci je naším cieľom vypracovať európsku stratégiu boja proti javu nazvaného „grooming“ na internete a na ochranu fyzickej, duševnej a morálnej integrity detí, na ktoré môže mať negatívny vplyv prístup k nevhodnému obsahu prostredníctvom nových komunikačných médií. Požiadali sme o prijatie značky kvality pre poskytovateľov internetových služieb, aby mohli používatelia jednoducho skontrolovať, či určitý poskytovateľ dodržiava kódex správania, a tiež o vytvorenie filtrov a efektívnych systémov overovania veku.

Kriminalita v tejto oblasti sa šíri bez ohľadu na hranice štátov. Myslím, že potrebujeme koordinovaný postup vzhľadom na rôzne vnútroštátne databázy a musíme ich prepojiť s Europolom. V súčasnosti nemôžeme ignorovať ani hospodárske riziká spojené s používaním internetu deťmi, preto sme požiadali, aby aj služby mobilných telefónov boli výslovne uvedené ako oblasť, v ktorej musia byť deti chránené pred zneužívaním alebo škodlivým správaním. Na záver by som chcel povedať, že podporujeme prijatie správy a blahoželáme pani spravodajkyni.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť požiadaného o stanovisko. (EL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, myslím si, že viacročný program na ochranu detí pri používaní internetu a iných komunikačných technológií je v globálnom kontexte priekopníckou iniciatívou Európskej únie v oblasti ochrany detí. Preto je aj príležitosťou zablahoželať pani spravodajkyni Európskeho parlamentu, pretože aj my sme súčasťou tohto procesu a dávame najavo, že si uvedomujeme závažnosť problematiky.

Ako Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť zdôrazňujeme vo svojom stanovisku najmä to, že je vždy potrebné zohľadniť osobitosti každého pohlavia, účasť každého pohlavia, znalosti a používanie nových technológií a osobitnú ochranu, ktorú potrebuje každé pohlavie osobitne, ako aj ochranu pred nebezpečenstvom, ktoré sa odlišuje v závislosti od pohlavia, či ide o chlapcov alebo dievčatá, a čo sa musí uviesť a analyzovať osobitne.

Odkazujeme aj na ochranu zraniteľných skupín, zraniteľných detí vystavených nebezpečenstvu sexuálneho zneužívania, obťažovania a šikanovania.

Ďalšou oblasťou, ktorú zdôrazňujeme, je informovanie rodičov, opatrovateľov a vychovávateľov bez ohľadu na ich zaradenie. Zdôrazňujeme tiež, že je potrebný výskum ochrany detí. Samozrejme, vieme, že ste vykonali hodnotenie vplyvu a uskutočnili verejnú konzultáciu na túto tému. Výskum však musí pokračovať a musí najmä zohľadňovať rodové rozdiely.

Chceli by sme tiež zdôrazniť potrebu rozvinúť podnikanie, ktoré musí prekonať prekážky a nebezpečenstvá, reagovať na nebezpečenstvá a pokračovať v činnosti, aby sme mali Európu, ktorá bude silná v rozvoji a pri ochrane svojich občanov.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor, v mene skupiny PPE-DE.(HU) Ďakujem vám, pán predsedajúci. Táto správa je pre mňa vypracovaná na mieru, pretože všetky moje štyri deti surfujú na internete a každodenne musím čeliť týmto obavám. Členské štáty EÚ vynakladajú veľa úsilia, aby sa internet stal vhodnejším pre deti, a nesmieme zabudnúť, že už v roku 1999 Komisia iniciovala program „Bezpečnejší internet+“, ktorý je dnes ešte v platnosti. Ako sme si vypočuli, program sa zameriava na boj proti škodlivému a nezákonnému obsahu a kladie veľký dôraz na zvyšovanie povedomia o používaní internetu, ako aj na presadzovanie rozvoja bezpečného prostredia na internete. K tomu, čo sa tu už povedalo, by som chcel dodať už len to, že od roku 2001 do roku 2007 zmizlo 20 000 detí, pričom sa z nich našlo 500.

Spomedzi uvedených úloh by som chcel zdôrazniť boj proti nezákonnému obsahu a proti škodlivému správaniu na internete. V tejto oblasti existujú veľké nedostatky. Nie každý členský štát EÚ má tiesňovú linku, kde je možné okamžite nahlásiť akýkoľvek nezákonný obsah, na ktorý ste narazili, alebo ak objavíte stránky, ktoré sa snažia nalákať deti (tzv. „grooming“).

Nesmieme zabudnúť na ďalšiu dôležitú vec: vytvorenie vedomostnej základne si bude vyžadovať intenzívnejšiu a efektívnejšiu spoluprácu členských štátov. Nie je náhodné, že tento program vynakladá takmer polovicu z celkovej sumy 55 miliónov EUR na zvyšovanie povedomia verejnosti, pretože prevencia je najlepšou terapiou. V každom prípade orgány činné v trestnom konaní vynakladajú všetok svoj čas na vystopovanie zločincov, či už hovoríme o trestných činoch súvisiacich so softvérom alebo iných typoch trestnej činnosti. Práve z toho dôvodu by sme chceli upozorniť členské štáty na skutočnosť, že aj ony samy by mohli vyhradiť vlastné prostriedky – popri prostriedkoch Európskej únie vo výške 55 miliónov EUR – a mohli by spolupracovať efektívnejšie pri realizácii programu opísaného v tejto správe. Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov podporuje prijatie tejto správy. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Malinova Iotova, v mene skupiny PSE. – (BG) Ďakujem vám, vážený pán predsedajúci, dámy a páni. Vážená pani Angelilliová, dovoľte mi, aby som pridala svoje poďakovanie a úprimne vám zablahoželala k vašej správe. Je správne, že v súčasnosti, keď je hlavnou témou svetová finančná kríza, jej venujeme všetku pozornosť. Problematika počítačovej kriminality voči deťom však uniká pozornosti, hoci sme si vedomí, že kedykoľvek môžeme čeliť závažnej hrozbe vo forme skutočnej pandémie nezákonného obsahu na internete. Práve dnes BBC vysielala štúdiu, prieskum, ktorý uskutočnila, a ten preukázal, že tri zo štyroch detí narazili na internetové stránky so škodlivým obsahom. Táto správa nebije len na poplach, ale predkladá aj veľké množstvo predstáv, ako bojovať proti nezákonnému obsahu na internete. Pracovala som na tejto veci ako tieňová spravodajkyňa. Minulý týždeň som zorganizovala okrúhly stôl u nás v Bulharsku. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia policajného zboru, mimovládneho sektora, Agentúry na ochranu detí a mobilných operátorov a dodávateľov mobilných telefónov. Témou stretnutia bola táto správa.

Viedli sme závažnú, podrobnú diskusiu, ktorá dospela k viacerým záverom. Po prvé je potrebné vykonať veľa práce na zvýšenie povedomia o závažnosti a realite tohto problému v celej európskej spoločnosti. Je to, žiaľ, problém, ktorý často uniká našej pozornosti. Po druhé, výchova detí by sa mala začať v rodine a v škole, z čoho vyplýva, že sú potrebné špecializované pokyny pre rodičov a učiteľov. Individuálne snahy sú odsúdené na neúspech. Veľmi dôležitý je koordinovaný postup, výmena informácií, vytvorenie databázy a medzinárodná spolupráca. Mnohé z inštitúcií, ktoré som spomenula, naliehali na Európsku komisiu, aby členským štátom odporučila zvýšiť tresty v rámci vnútroštátnych právnych predpisov za distribúciu a vytváranie škodlivého a nezákonného obsahu a obchodovanie s ním. Odporúčali aj vytvorenie európskeho právneho rámca na iniciovanie trestného konania.

Európske inštitúcie a občania by mali byť odteraz lepšie informovaní o tomto programe. Vytváranie ďalších tiesňových liniek je tiež mimoriadne dôležité. Je tiež veľmi dôležité, aby sme spolupracovali s policajnými orgánmi a vytvorili túto databázu. Spoločná značka „vhodné pre deti“ je potrebná, aby sme rodičom a deťom pomohli identifikovať bezpečné stránky. Som presvedčená o tom, že tento program bude pokračovať aj po roku 2013 a že v Európskej únii sa budú iniciovať ďalšie programy.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, v mene skupiny UEN. (PL) Vážený pán predsedajúci, sloboda využívania internetu, mobilných telefónov a iných druhov komunikačných technológií je veľmi hodnotná pre dospelých, ale môže byť škodlivá pre deti, pretože nie sú ešte dostatočne vyspelé a chýbajú im potrebné skúsenosti. Internet je mimoriadne užitočným nástrojom pre nás všetkých, i keď sa využíva na vytvorenie stránok na výmenu pedofilného a pornografického materiálu a využíva sa tiež na pokusy skontaktovať sa s neplnoletými. To isté sa týka mobilného telefonovania.

Aj iné, menej extrémne aktivity môžu byť škodlivé. Reklama nezdravých potravín v televízii a na internete zameraná na deti má negatívny vplyv na ich zdravie. Môže to viesť k rodinným hádkam a neprimeraným stravovacím návykom v rámci tejto skupiny. Parlament prednedávnom diskutoval o obezite a nadváhe detí. Trávenie mnohých hodín denne pred monitorom počítača alebo televíznou obrazovkou znižuje telesnú aktivitu detí a pôsobí negatívne na ich fyzický vývoj. Deti takto trávia priemerne tri hodiny denne, ale niektoré v skutočnosti trávia pred obrazovkou oveľa viac času. Agresívne správania prezentované v televíznych programoch má negatívny psychologický vplyv na deti.

Preto je veľmi dôležité realizovať program zameraný na zodpovedné využívanie nových technológií deťmi a mladými ľuďmi. Ďakujem pani spravodajkyni a Európskej komisii za to, že sa zaoberajú týmto problémom.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI).(SK) Ako jedna zo spoluautoriek správy o stratégii o právach dieťaťa som veľmi rada, že sa dostáva na rokovanie Európskeho parlamentu aj návrh rozhodnutia Parlamentu o ochrane detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie. Internet je klasickým príkladom, že vec, ktorá je pre ľudí mimoriadne prospešná, na druhej strane, ak ju používajú ľudia s kriminálnym správaním, môže pôsobiť proti spoločnosti.

Denne sme svedkami toho, že prostredníctvom internetu dochádza k lákaniu a zneužívaniu detí na prostitúciu, pedofíliu a pornografiu. Je preto povinnosťou celej spoločnosti, ale, samozrejme, v prvom rade rodičov, aby vysvetlili deťom pravidlá používania, ale aj zneužívania a riziká, ktoré internet so sebou nesie. Deti už od veľmi skorého veku láka počítač. Veľakrát my dospelí im závidíme ich technickú zručnosť a vo svojej detskej naivite môžu byť ľahko zneužiteľné.

Som vďačná za to, že aktivity takéhoto druhu sa presadzujú ako priorita v Európskom parlamente, a podporujem urýchlenie navrhovaného programu, aby mohla začať jeho realizácia do januára 2009.

 
  
MPphoto
 

  Inger Segelström (PSE).(SV) Vážený pán predsedajúci, chcela by som začať poďakovaním pani Angelilliovej za konštruktívnu správu, v ktorej rozpracovala rozhodnutia zo stratégie týkajúcej sa detí. Minulý týždeň som predložila správu o mladých ľuďoch a médiách. Išlo o rozsiahly prieskum mediálneho správania mladých ľudí, v ktorom sme diskutovali aj o názoroch rodičov. Novým trendom je, že väčšina mladých ľudí vo Švédsku má vo svojich izbách vlastný počítač a televízory boli vyhodené.

Je veľký rozdiel medzi tým, ako používajú internet dievčatá a chlapci. Dievčatá chatujú, nadväzujú spoločenské kontakty a posielajú textové správy, zatiaľ čo chlapci sa hrajú počítačové hry. Dievčatá sú oslovované kvôli sexuálnym kontaktom. S pornografickými stránkami prišlo do styku menej dievčat ako v minulosti a o pornografii na internete majú len hmlisté predstavy. V skutočnosti sa len málo z nich stretne s cudzím človekom mimo internetu.

Mladí ľudia majú v súčasnosti zdravý názor na médiá, ale vysoká miera používania médií niektorými z nich predstavuje problém pre rodičov i pre nás ako politikov. Táto osobitná skupina mladých ľudí musí byť zahrnutá do budúcich programov Spoločenstva. Ako intenzívneho používateľa sme definovali osobu, ktorá určité médium využíva viac než tri hodiny denne. To sa celkovo vzťahuje približne na osem až deväť percent mladých ľudí. V súčasnom Švédsku má však 96 % mladých ľudí a 70 % detí mobilný telefón, to znamená, že tieto veci sa vyvíjajú závratným tempom. Úloha nás ako poslancov Európskeho parlamentu je zamerať sa na negatívne stránky tohto procesu.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som pani Angelilliovej poďakovať za riešenie tohto veľmi dôležitého problému. Správa, ktorú máme pred sebou, je vynikajúca. Bolo by však oveľa lepšie, keby sme o tomto probléme nemuseli viesť rozpravu. Bolo by oveľa lepšie, keby sme sa nemuseli zaoberať ľuďmi, ktorí sa snažia skaziť a zneužiť deti na účely hodné zavrhnutia. Bez zábran označujem takýchto ľudí ako zlých.

Zvykneme hovorievať, že deti sú naším pokladom. Každý poklad treba chrániť pred zlodejmi. Takto vnímam aktivity na ochranu detí, ktoré používajú moderné technológie, najmä internet. Existujú deti, ktoré trávia niekoľko hodín denne surfovaním na internete. V súčasnom svete sú tieto technológie súčasťou každodenného života. Umožňujú jednotlivcom komunikovať efektívnejšie a veľmi nám pomáhajú v každodennom živote. Uľahčujú napríklad záležitosti v oblasti správy, vedy, prístupu ku kultúre a vedomostiam. To je pozitívna stránka, ktorú treba podporovať a rozvíjať. Je tu, žiaľ, aj negatívna stránka, keď sa internet a moderné komunikačné technológie zneužívajú na šírenie škodlivého obsahu, ako napríklad pornografie, zneužívania drog, satanizmu, hazardných hier a nevhodného životného štýlu.

Pedofili využívajú internet na vyhľadávanie svojich obetí. Internet možno prirovnať k nožu, ktorý je užitočný na krájanie chleba, ale môže byť použitý na spôsobenie závažnej psychologickej ujmy deťom kvôli nevhodnému obsahu. Podľa môjho názoru je potrebné prijať niekoľko dôležitých opatrení. Po prvé, je potrebné vytvoriť systém umožňujúci vystopovať páchateľov týchto aktivít a iniciovať proti nim trestné konanie. Po druhé, všetky zúčastnené strany si musia lepšie uvedomovať nebezpečenstvá, ktoré predstavuje internet, mobilné telefonovanie, televízia a videohry. Odkazujem pritom na deti, rodičov, vychovávateľov, učiteľov nedeľných škôl a organizácie mladých ľudí, ako napríklad hnutie skautov. Po tretie, je potrebná lepšia spolupráca dozorných a nadväzných orgánov v Európskej únii a na celom svete. Veď servery, ktoré umiestňujú škodlivý materiál na internet, možno vystopovať v ktorejkoľvek krajine. Na záver chcem povedať, že naša činnosť by mala mať preventívny a systematický charakter a páchatelia by mali byť trestnoprávne stíhaní.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). – Vážený pán predsedajúci, chcel by som svoj príspevok využiť a vyzvať všetky členské štáty EÚ, aby nasledovali prax vo Veľkej Británii, pokiaľ ide o tiesňové linky na oznamovanie a prijatie opatrení, konkrétne ak sú na internete objavené a oznámené obrázky sexuálneho zneužívania detí, tiesňová linka môže okamžite nariadiť poskytovateľovi služby alebo spoločnosti poskytujúcej internetový priestor, aby bol obsah odstránený. Tento návrh presadila nadácia Internet Watch Foundation so sídlom v Oakingtone v grófstve Cambridgeshire v mojom volebnom obvode. Chcel by som sa úprimne poďakovať komisárke Redingovej za úlohu v rámci celej EÚ, ktorou ich poverila.

Náš parlamentný pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 25 vyzývajúci na vytvorenie týchto tiesňových liniek a ich úzke prepojenie s políciou môže pomôcť dosiahnuť tento cieľ. Je potrebná rýchla reakcia policajných a súdnych orgánov, aby sa zabránilo tomu, že stránky budú jednoducho skákať zo servera na server v rôznych krajinách, aby sa vyhli vystopovaniu, a tiež tomu, aby sa zabránilo ďalšiemu zneužívaniu detí, ku ktorému dochádza nielen pri výrobe týchto materiálov, ale aj pri každom ich prezeraní.

 
  
MPphoto
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE).(EL) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, návrh na vytvorenie európskeho programu na ochranu detí pri používaní internetu bol predložený v súvislosti s európskou iniciatívou za väčšiu bezpečnosť neplnoletých využívajúcich nové technológie. Ide o dôležitý krok Komisie.

Nárast poznatkov v oblasti informačných technológií viedol k intenzívnejšiemu vystaveniu detí nebezpečenstvu nezákonného a škodlivého obsahu na internete. Aj ja preto vítam úsilie, ktoré každý vynaložil na dosiahnutie cieľov Komisie, to znamená maximálnej bezpečnosti pri využívaní internetu, najmä deťmi.

Podporujem tiež návrh pani spravodajkyne, ktorej blahoželám, na okamžité prijatie programu, aby mohol vstúpiť do platnosti od 1. Januára 2009. Takisto dúfam, že sa vytvorí primeraný finančný rámec na obdobie od roku 2009 do roku 2013 vzhľadom na to, že nárast frekvencie detskej pornografie na internete je alarmujúci a predstavuje výzvu na okamžité konanie.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE) . – (SK) Blahoželám pani spravodajkyni. Voda je dobrá, ale ak nie je čistá, filtruje sa. To platí aj o internete. Filter Davide umožňuje prístup na internet prostredníctvom bezpečnej a kontrolovanej siete a chráni najmä mladistvých užívateľov pred nevhodnými web stránkami. Využíva najpokrokovejšie technológie a je neprestajne aktualizovaný. Jeho účinnosť je vysoká. Na stránky obsahujúce pornografiu, pedofíliu, násilie, satanizmus, mágie a ďalšie sa nedá vstúpiť. Zároveň je signalizovaný dôvod ich blokovania.

Filter je účinný aj proti dílerom, ktorí sa pripájajú na telefónne čísla za vysoké ceny. Davide sa obracia na všetkých, ktorí chcú chrániť svoje počítače pred nebezpečnými stránkami. Kódex, ku ktorému sa hlási, vyžaduje, aby bol pre mladistvých zaručený bezpečný prístup na internet. Na používanie filtra sa stačí zaregistrovať na stránke www.davide.it.

 
  
MPphoto
 

  Pál Schmitt (PPE-DE). (HU) Ďakujem vám, pán predsedajúci, pani komisárka. Internet, herné konzoly a počítačové hry obsahujú množstvo násilného, brutálneho a erotického obsahu a môžu viesť k závislosti, nespavosti, nepokoju a poruchám príjmu potravy. Väčšina detí ešte nie je pripravená na tento druh obsahu a existuje riziko, že z nich vyrastú psychicky narušení, úchylní dospelí ľudia. Moderné technológie nepochybne umožňujú odfiltrovať neželaný obsah pomocou softvérových aplikácií, podobne ako v prípade spamu, teda nevyžiadaných e-mailov, a zablokovať škodlivé internetové stránky na počítačoch, ktoré využívajú deti. Informácie o tejto možnosti by sa mali rozšíriť medzi rodičov a na výrobcov počítačov treba naliehať, aby takéto programy boli súčasťou povinného vybavenia nových počítačov. Potrebujeme určitú ochranu digitálneho prostredia. Je zrejmé, že niektorí ľudia to interpretujú ako pokus o obmedzenie slobody na internete, ale podľa môjho názoru je ochrana duševného zdravia a dôstojnosti našich detí vyššou hodnotou. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vážený pán predsedajúci, počet Európanov pripojených na internet rastie exponenciálnou rýchlosťou. Deti trávia na internete čoraz viac času a podobne rýchlo rastú i kriminálne aktivity na internetových stránkach, ktoré sú ľahko dostupné mladým ľuďom. V súčasnej situácii je v databáze Interpolu evidovaných viac než päť tisíc fotografií s detskou pornografiou – polovica detí sa už niekedy dostala na stránky s pornografiou a len 4 % rodičov takú možnosť u svojich detí vôbec nepripúšťa, preto sa obávam, že rozpočet na bezpečnosť na internete je príliš nízky. Musíme investovať do vývoja počítačových systémov, ktoré budú účinne predchádzať podobným javom už v ich zárodkoch. Európska únia musí spojiť svoje sily v tejto oblasti s USA a Japonskom. Doterajšie izolované projekty sa musia nahradiť opatreniami zameranými na deti, rodičov, školy, telekomunikačných operátorov, štátne inštitúcie a mimovládne organizácie. Na druhej strane oceňujem vytvorenú sieť liniek tiesňového volania, kde môžu občania a rodičia nahlásiť škodlivý obsah na internete. V Českej republike je to napríklad tiesňová linka, ktorú prevádzkuje mimovládna organizácia Naše dítě.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pán predsedajúci, je smutnou skutočnosťou, že vynikajúce možnosti, ktoré predstavuje internet pre nás všetkých, priamo úmerne zvýšili morálne, fyzické a sociálne nebezpečenstvo pre naše deti a mladých ľudí na celom svete.

Táto správa sa teda oprávnene zameriava na opatrenia, ktoré môžeme prijať v rámci boja proti zneužívaniu na internete, najmä vzhľadom na detskú pornografiu, tzv. „grooming“ na internete a navádzanie na sebapoškodzovanie, pričom jednou z najstrašnejších vecí sú stránky navádzajúce na samovraždu.

Verím, že program „Bezpečnejší internet“ bude úspešne riešiť tieto problémy. Pre mňa sú kľúčové tri problémy. Po prvé, zlepšenie účinnej policajnej spolupráce a myslím si, že je potrebné vytvoriť európsku databázu týkajúcu sa detskej pornografie. Po druhé, lepšia vystopovateľnosť finančných pohybov, ktoré súvisia s detskou pornografiou, a po tretie, riadne vypracovaná spoločná bezpečnostná značka kvality, aby rodičia spoľahlivo vedeli, ktorý obsah je pre ich deti bezpečný.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(SK) Rád by som sa vyjadril k predkladanej správe. Správa hovorí o nebezpečenstvách ako zastrašovanie, detská pornografia, internetový „grooming“, šikanovanie, šírenie rasistického obsahu a navádzanie na sebapoškodzovanie. Som si istý, že internet je jedným z najväčších technických výdobytkov 20. storočia, ale na druhej strane môže pripraviť naše deti o radosť zo spoznávania čistej a úprimnej lásky a vytvárania prirodzených vzťahov. Ten, kto v internetových debatách nepoužíva vulgárny slovník, ten, kto sa nevystatuje svojimi sexuálnymi úspechmi, ten je úplne „out“.

Nebudem dnes ale hovoriť o hroziacich štatistikách zneužívania detí prostredníctvom internetu. Ako poslanec, pre ktorého sú rodinné hodnoty tým najdôležitejším, chcem poukázať na to, že táto spoločnosť aj vďaka internetu môže kradnúť deťom ich nevinnosť. Vážené dámy, vážení páni, chcem poukázať na potrebu väčšej zodpovednosti, a to je kľúčové slovo, poskytovateľov internetových služieb, ale aj rodičov pred prístupom detí k obsahu, ktorý by mohol narušiť ich prirodzený vývoj.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, členka Komisie. Vážený pán predsedajúci, plne súhlasím so všetkým, čo bolo povedané v Parlamente a ďakujem poslancom nielen za túto rozpravu, ale aj za zapojenie svojich voličov do tejto diskusie, zapojenie ľudí v oblastiach, kde pôsobia, pretože podľa mňa problém spočíva v tom, že dospelí o tom nevedia dosť.

Deti často vedia veľmi dobre, ako zaobchádzať s novými technológiami, a po prvý raz v histórii ľudstva vedia deti viac než rodičia, vychovávatelia a dospelí. Preto tu naozaj musíme poveriť rodičov, vychovávateľov a dospelých a myslím si, že je to spoločná zodpovednosť všetkých zložiek spoločnosti, nielen politikov, ale aj mimovládnych organizácií a najmä poskytovateľov internetových služieb. Som napríklad vďačná za to, že priemysel mobilných telefónov podpísal memorandum o porozumení s cieľom informovať rodičov a zabrániť škodlivému obsahu, aby sa dostal do telefónov 3G.

Sieť tiesňových liniek, ktoré sme vytvorili prostredníctvom nášho programu „Bezpečnejší internet“, je veľmi dôležitá a funguje výborne vo väčšine členských štátoch. Chcem odpovedať na otázku maďarského poslanca: maďarská tiesňová linka bude opätovne spustená v roku 2009. Len dva členské štáty zatiaľ nemajú takúto tiesňovú linku a jeden členský štát prenecháva tieto problémy policajným zložkám. Preto už môžeme povedať, že program „Bezpečnejší internet“ mal dnes veľmi pozitívny účinok. Osobne by som si želala, aby tieto tiesňové linky boli známejšie. V niektorých krajinách sú dobre známe, no nie vo všetkých. Ako poslanci Parlamentu tak môžete pomôcť spropagovať tieto tiesňové linky prostredníctvom najrôznejších aktivít. Za to by som sa vám chcela veľmi poďakovať a myslím si, že rodičia i deti by sa vám za túto iniciatívu tiež poďakovali.

Bolo položených niekoľko otázok týkajúcich sa trestného stíhania v EÚ. Musím vám povedať, že by bolo veľmi dobré, keby Dohovor o počítačovej kriminalite ratifikovali všetky členské štáty. Môžem vám tiež povedať, že ministri vnútra a spravodlivosti pod vedením môjho priateľa komisára Barrota pracujú na všetkých týchto otázkach vrátane problematiky tzv. „groomingu“, ku ktorej pán Barrot onedlho predloží návrh. Môžem vás ubezpečiť, že medzinárodná spolupráca polície a orgánov činných v trestnom konaní napreduje dobre. V tejto oblasti sa veci hýbu správnym smerom.

Čo sa týka otázky filtrov na neželaný obsah, ide tu opäť o informovanie rodičov. Väčšina rodičov nevie, že filtre existujú a že ich môžu využívať. Preto som požiadala poskytovateľov internetových služieb, aby rodičov pri uzatváraní zmlúv skutočne informovali o možnostiach, ako tento obsah zablokovať pred ich deťmi.

Týka sa to malých detí. V prípade adolescentov musíme, samozrejme, informovať samotné deti, a preto si myslím, že informovať ich, ako sa môžu vyhnúť nastaveným pasciam, je najlepší spôsob, pretože nemôžeme postaviť policajta za každé dieťa, to naozaj nie je možné. Ale deti vedia veľmi dobre pochopiť, čo je pozitívny obsah a čo je negatívny obsah. Preto si myslím, že prostredníctvom programu „Bezpečnejší internet“ musíme popri zvýšení informovanosti rodičov a vychovávateľov poučiť samotné deti. To bude našou povinnosťou počas nadchádzajúcich mesiacov a rokov a ak sa do toho každý zapojí, znamenalo by to vyriešenie problému.

Ďakujem pani spravodajkyni a všetkým poslancom, ktorí napomáhajú tomu, aby bol internet bezpečným miestom pre naše deti.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, spravodajkyňa.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som sa poďakovať pani komisárke, ktorá nám dala dôležité ubezpečenia vrátane skutočnosti, že Komisia a komisár Barrot chcú nájsť právne záväznú definíciu javu nazývaného „grooming“, ktorá bude spoločnou definíciou pre všetky členské štáty. Podľa môjho názoru ide bezpochyby o veľmi dôležitý cieľ.

Myslím si, že tento program, samozrejme, nemôže vyriešiť všetky problémy nielen preto, lebo je to len program. Má, samozrejme, právne i rozpočtové obmedzenia. Z rozpravy je tiež zrejmé, že Európsky parlament chce byť aktívny v rámci boja proti škodlivému obsahu na internete. Cieľom do budúcnosti je tiež zlepšiť koordináciu opatrení proti tomuto obsahu na európskej úrovni, sprostredkovať osvedčené postupy, opatrenia, ktoré dosiahli najväčší úspech a vymieňať si informácie a metódy. Podľa môjho názoru sa musí medzinárodná spolupráca v tejto oblasti zintenzívniť, keďže ide o oblasť – ako povedal jeden z kolegov – ktorá nepozná hranice. Preto musíme zabezpečiť výmenu údajov a informácií v reálnom čase.

Parlament chce v tejto oblasti zostať v popredí. Máme veľa návrhov, niektoré z nich uviedli moji kolegovia: myšlienka značky „vhodné pre deti“, úloha tiesňových liniek a policajných opatrení zameraných na prevenciu a boj proti zneužívaniu na internete, ale aj potreba realizovať iniciatívy v oblasti samoregulácie mobilných operátorov a poskytovateľov služieb. Okrem toho si myslím, že musíme pracovať na identifikácii finančných transakcií spojených s výmenou materiálov detskej pornografie.

Stotožňujem sa s názorom pani komisárky, že pre európske deti sú mimoriadne dôležité informačné a vzdelávacie kampane zamerané nielen na deti, ale aj na dospelých, rodičov a učiteľov, nie však s cieľom kriminalizovať nové technológie, pretože sú mimoriadne dôležité.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), písomne.(RO) Vítam túto iniciatívu, ktorá sa zameriava na poučenie rodičov a detí, ako používať internet, aby sa zabezpečilo, že deti budú menej zraniteľné v súvislosti so zneužívaním na internete. Myslím si, že je dobrou myšlienkou vypracovať informačný materiál na školách, ale podľa môjho názoru by bolo užitočné poskytnúť programy prispôsobené rôznym vekovým skupinám. Nemožno predsa vysvetľovať veci rovnakým spôsobom šesť- alebo sedemročnému dieťaťu a šestnásťročnému teenagerovi.

Myslím si tiež, že je potrebné vypracovať účinnejšie filtrovacie technológie, pretože sa pomerne často stáva, že do e-mailovej schránky prichádzajú spamové správy obsahujúce pornografický materiál, ku ktorému majú deti s e-mailovou schránkou ľahký prístup. Je takisto potrebné vyvinúť ďalšie úsilie vzhľadom na overenie veku osôb navštevujúcich stránky s pornografickým materiálom, pretože pre mladistvých je veľmi jednoduché navštíviť tieto stránky.

Napokon tiež podporujem iniciatívu s cieľom dosiahnuť medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. Bolo by však lepšie dosiahnuť globálnu dohodu, najmä vzhľadom na označovanie stránok informáciou „obsah vhodný pre deti“, pretože obrovské množstvo stránok, ktoré sú pre deti škodlivé, je umiestnených na doménach, ktoré nespravujú organizácie z EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), písomne. – (HU) Vytvorenie viacročného programu Spoločenstva na ochranu detí pri využívaní internetu a iných moderných komunikačných technológií má podľa môjho názoru rozhodujúci význam a je absolútne nevyhnutné, pretože je v našom spoločnom spoločenskom záujme využiť všetky dostupné prostriedky na ochranu našich detí pred škodlivým a nebezpečným obsahom.

Iniciatívy – odhliadnuc od skutočnosti, že ich zámerom je predovšetkým chrániť deti – budú mať viacnásobný účinok, pretože budú presadzovať väčšiu bezpečnosť na internete. Na dosiahnutie cieľov bude potrebná spolupráca rodičov, škôl, poskytovateľov služieb, verejných orgánov a združení, pretože len ak budeme spolupracovať, budeme môcť prijať účinné opatrenia na ochranu našich detí.

V boji proti škodlivému obsahu majú veľký význam aj opatrenia prijaté členskými štátmi, ako napríklad vytvorenie národných kontaktných miest a ich efektívna spolupráca. Považujem za dôležité vytvoriť účinné metódy a mechanizmy, ktoré budú zahŕňať informácie, pomoc prostredníctvom tiesňovej linky, okamžité opatrenia, prevenciu, vytvorenie databázy skúseností a osvedčených postupov, ako aj priebežné monitorovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE), písomne. – (HU) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, máme prijať nové uznesenie o ochrane detí. Ako matka tiež vítam túto iniciatívu a súhlasím s tým, že deti musia byť chránené proti nezákonnému obsahu na internete a iných fórach, ktoré sa na ne zameriavajú, ako aj proti obsahu, ktorý iným spôsobom ohrozuje ich vývoj.

Odhliadnuc od cieľov uvedených vyššie, som presvedčená, že neuspejeme, ak sa budeme snažiť deti chrániť len tým, že sa pokúsime vylúčiť pornografický alebo nezákonný obsah z ich okolia. Hoci by bolo ideálne, keby sme to dokázali urobiť, ale je to nemožné. Preto popri prevencii považujem za dôležité poučiť deti o tom, ako sa majú správať, ak dostanú žiadosť tohto druhu alebo ak sú vystavené takémuto vplyvu.

Deti si musia uvedomovať, že môžu požiadať o pomoc a táto pomoc musí byť naozaj reálna a dostupná. Musíme každé dieťa pripraviť vopred na takéto prípady, podobne ako ich učíme, že nemajú nasadať do neznámeho auta alebo prijímať sladkosti od cudzích ľudí. Tento druh prípravy je prvotnou zodpovednosťou ich bezprostredného okolia: rodičov, rodiny, školy. Návrh, o ktorom máme teraz hlasovať, má osobitný význam, ale môže byť účinný len vtedy, ak sa spojí s úsilím chrániť prostredie dieťaťa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), písomne. – (HU) Chcela by som zablahoželať kolegyni Roberte Angelilliovej k jej správe o ochrane detí pri používaní internetu a iných komunikačných technológií, ktorá poukazuje na ďalšie závažné a zväčšujúce sa nebezpečenstvo. Prostredníctvom čoraz prístupnejších nových technológií a počítačových zručností sú naše deti v čoraz väčšej miere vystavované nebezpečenstvu obťažovania, detskej pornografie, šikanovania a podnecovania rasizmu. Počuli sme o rastúcom počte prípadov, keď zločinci využívajú internetové chatovacie portály na zvádzanie mladistvých obetí, ktoré nie sú chránené, získajú si ich dôveru s cieľom sexuálne ich zneužiť.

Alarmujúce údaje naznačujú, že na nové hrozby, ktoré prináša technologická revolúcia, treba reagovať zosúladeným akčným plánom EÚ, ktorý by sa zameral na riešenie tohto problému v celej jeho komplexnosti, pričom by sa doň zapojili deti, rodiny, školy a učitelia v spolupráci s operátormi v komunikačnom priemysle a orgánmi činnými v trestnom konaní. Viacročný program Spoločenstva iniciovaný Komisiou musí obsahovať na jednej strane opatrenia na boj proti, bohužiaľ, čoraz rozšírenejšiemu nezákonnému a škodlivému obsahu na internete zvyšovaním povedomia a na druhej strane musí účinnejšie a koordinovanejšie využívať nástroje trestného práva, ktoré sú k dispozícii v každom členskom štáte. Učitelia, vychovávatelia a predovšetkým rodičia musia byť informovaní o skrytom nebezpečenstve nových komunikačných technológií. Som presvedčená o tom, že Parlament v súlade so zámerom mojej kolegyne prijme tento návrh čo najskôr a že v januári sa program bude môcť začať.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE) , písomne. (HU) Podľa Eurobarometra používa 74 % detí vo veku 12 až 15 rokov internet každý deň a mnohé z nich sú vystavené pornografickým materiálom. Podľa prieskumu nadácie Internet Watch Foundation sa prípady zneužitia detí na internete v posledných rokoch zvýšili o 16 %. Tieto údaje jasne naznačujú, že bezpečnosť detí na internete možno dosiahnuť len prístupom na viacerých úrovniach, do ktorého by sa zapojili deti, rodiny, školy, operátori v telekomunikačnom sektore a v rámci neho poskytovatelia internetových služieb a súdne orgány.

Podľa môjho názoru musí pri ochrane detí na internete zohrávať kľúčovú úlohu prevencia. Považujem za dôležité, aby na prevádzkovanie stránok s pornografickým, násilným a iným obsahom škodlivým pre vývoj detí a na prístup na tieto stránky bolo potrebné špeciálne povolenie. Vzhľadom na to, že v niektorých krajinách je zablokovanie internetových stránok s pedofilným materiálom na domácich a zahraničných serveroch so súhlasom justičných orgánov zavedenou praxou a keďže súčasné právne predpisy krajín vo všeobecnosti umožňujú odstrániť takýto obsah, vyzývam justičné orgány členských štátoch, aby prijali potrebné kroky na zablokovanie týchto stránok. Malo by sa tiež zvážiť, či by sa za trestný čin nemalo pokladať nielen vytváranie takýchto internetových stránok, ale aj ich prezeranie.

Na prevenciu je potrebná vhodná osveta a rozsiahle informácie. Deti treba primeranými vedomosťami pripraviť, aby mohli využiť rôzne nástroje na identifikáciu potenciálnych násilníkov a na ochranu proti nim.

 
  
MPphoto
 
 

  Roxana Plumb (PSE), písomne.(RO) Internet v súčasnosti poskytuje množstvo informácií a zábavy, ale je aj prostredím, ktoré je mimoriadne nebezpečné pre deti. Preto považujem za absolútne nevyhnutné iniciovať program „Bezpečnejší internet“, aby sme chránili deti, ktoré využívajú internet a nové technológie.

Úspech tohto programu bude závisieť od využitia rozpočtu 55 miliónov EUR, ale závisí aj od toho, ako úspešne dokážeme skombinovať technické a osvetové aspekty. Štúdie preukázali, že používanie softvérových aplikácií na filtrovanie nebezpečenstva, ktorému sú vystavené deti, chráni 90 % detí, zatiaľ čo rodičia a bezprostrední opatrovatelia sú zodpovední za ochranu zvyšných 10 %. Musia týmto maloletým vysvetliť, že nesmú súhlasiť so stretnutím s cudzím človekom z internetu, že nesmú odpovedať na správy s obscénnym obsahom a že cudzím ľuďom nesmú poskytovať informácie a fotografie osobného charakteru.

Model, ktorý sa využíva v oblasti vizuálnych masmédií, kde televízne kanály uvádzajú minimálny vek, od ktorého je povolené pozerať určitý film alebo program, je potrebné prispôsobiť aj internetovým médiám. Prvým krokom na ochranu detí pred nezákonným obsahom na internete by bolo zreteľné označovanie stránok ako vhodných pre deti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), písomne.(PL) Program na ochranu detí pri používaní internetu a nových technológií je jednou zo základných foriem ochrany detí z hľadiska rozšírenia technológie i z hľadiska väčšej zručnosti pri používaní počítačov. Výsledkom je, že deti sú v súčasnosti ohrozené rizikom nezákonného obsahu a neprimeraného správania, ako napríklad detskej pornografie, šikanovania, tzv. „groomingu“ a zvádzania prostredníctvom internetu.

Podľa štatistík využíva viac než 70 % mladých ľudí vo veku od 12 do 15 rokov internet približne tri hodiny denne. Väčšina z týchto mladých ľudí si, žiaľ, pozrela materiál pornografického charakteru. Rastúci počet internetových stránok obsahujúcich pornografiu a čoraz nižší priemerný vek detí, ktoré sa stávajú obeťou tohto procesu, je tiež alarmujúci.

Jediným spôsobom, ako zvýšiť bezpečnosť detí na internete, je prístup kombinujúci viaceré aspekty. Tento široko koncipovaný program musí zahŕňať deti, ich rodiny, školy, komunikačných operátorov, poskytovateľov internetových služieb a iné inštitúcie. Dôležitú úlohu v rámci boja proti škodlivému správaniu na internete by mali zohrávať tiesňové linky, ktoré by slúžili na zbieranie informácií o škodlivom obsahu. Deti treba naučiť, ako sa vyhnúť nebezpečnému správaniu na internete. Rodičia a učitelia by sa mali zapojiť do osvetových kampaní o používaní počítačov s cieľom preklenúť generačnú priepasť v oblasti nových technológií a zabezpečiť, aby sa proti nebezpečenstvu mohlo postupovať účinnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), písomne. – (ET) Internet sa stáva čoraz viac súčasťou nášho každodenného života a dnešné deti sú vystavené väčšiemu riziku, že sa stanú v prostredí internetu obeťou zneužívania, kontaktovania na sexuálne účely alebo obťažovania atď.

Podľa nedávno zverejnenej správy EÚ o deťoch na internete má 68 % detí v mojej krajine, Estónsku, prístup na internet z domu. Je to jeden z najvyšších podielov v Európe a je porovnateľný s Dánskom, Belgickom, Švédskom a Spojeným kráľovstvom.

Široká dostupnosť internetu by nemala automaticky znamenať, že existuje väčšia hrozba obťažovania alebo kontaktu s materiálmi nepríjemného obsahu, ale Estónsko je spomedzi krajín, ktoré boli skúmané, v skupine s najvyššou dostupnosťou internetu spolu s Holandskom a Spojeným kráľovstvom.

V celej Európe existuje viacero podobných javov – polovica detí prezradí informácie o sebe, štyri deti z desiatich prídu do kontaktu s pornografickým materiálom, jedna tretina narazí na materiály s násilnými prvkami, mnohé deti dostávajú nevyžiadané správy sexuálneho charakteru a celých deväť percent sa v reálnom živote stretne s ľuďmi, s ktorými sa zoznámili na internete. 15 – 20 % európskych mladých ľudí zažilo obťažovanie na internete. V Estónsku je toto číslo ešte vyššie, až 31 % (deti vo veku od 6 do 14 rokov).

Myslím, že by sme sa na tieto veci mali viac zamerať. Najmä v členských štátoch ako Estónsko, kde deti v čoraz väčšej miere používajú internet v každodennom živote. Používanie internetu má svoje kladné stránky. Musíme však venovať viac pozornosti nebezpečenstvám, ktoré tiež existujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), písomne. – Vážený pán predsedajúci, správa pani Roberty Angelilliovej sa výrazne zameriava na pornografiu na internete, ktorá je dostupná deťom, no existuje ďalší problém, ktorý je ešte závažnejší. Je to násilie. Zatiaľ čo pornografický materiál môže byť dosť nepríjemný, tak pozeranie veľmi realistických zobrazení násilia voči iným alebo dokonca sebapoškodzovania naozaj môže mladých ľudí vyprovokovať k neuváženým činom. Myslím na všetku tú diskrimináciu a agresiu voči mladým ľuďom patriacim k menšinám alebo na strieľanie na školách.

Len prednedávnom sa vo Fínsku – teda blízko môjho volebného obvodu, Estónska – strieľalo na dvoch školách. Zistilo sa, že strelec si pred spáchaním tohto hrozného činu stiahol násilný materiál z internetu. Tento materiál bol dostupný aj ďalším problémovým mladým ľuďom a nevieme, čo bude nasledovať v budúcnosti.

Myslím si, že Európska únia by mala podniknúť vážne kroky, aby sa zastavilo obhajovanie násilia, pričom by sa nemala obmedzovať sloboda prejavu človeka. Každý ľudský život sa musí považovať za cenný a keď naša mládež potrebuje pomoc alebo podporu, mali by sme jej ju poskytnúť. Nemôžeme si dovoliť zničiť alebo premrhať životy mladých ľudí, ktorí sú budúcnosťou Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), písomne.(PL) Mladí ľudia sú v súčasnosti zväčša skúsenejší pri využívaní nových technológií než staršia generácia. Internet neskrýva tajomstvá pred deťmi a mladými ľuďmi, ktorí sú o jeho fungovaní vo všeobecnosti lepšie informovaní než ich rodičia. Deti a mladí ľudia sú však súčasne najväčšmi vystavení riziku psychologického násilia na internete.

Na základe údajov získaných v rámci kampane o používaní internetu deťmi polovica všetkých Poliakov používajúcich internet uviedla, že boli obeťou urážok, ponižovania a vyhrážania na internete.

Situácia je ešte vážnejšia, pokiaľ ide o deti. Vyše 70 % mladých používateľov internetu si pozrelo pornografický alebo erotický materiál a viac než polovica z nich pozerala kruté a násilné scény.

Treba však zdôrazniť, že veľká väčšina týchto mladých ľudí narazila na tento materiál náhodne a nevyhľadávali ho úmyselne. Len 12 % detí priznalo, že vyhľadávali stránky tohto typu.

Citujem tieto štatistiky v Parlamente, aby som poslancom zdôraznil vážnosť nebezpečenstva, ktorému sú vystavení naši najmladší občania, pričom používam ako príklad svoju krajinu.

Preto si myslím, že plánovaný program na ochranu detí sa musí bezpodmienečne zrealizovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne.(RO) Deti v čoraz väčšej miere využívajú internet na komunikáciu, vyhľadávanie informácií, získavanie prístupu k vedomostiam a na trávenie voľného času. Deti a ich rodiny si musia uvedomovať riziká spojené s internetom a predovšetkým musia dodržiavať určité pravidlá, ktoré zabezpečia ich ochranu pri využívaní internetu.

Internet musí zostať otvoreným, ale zároveň bezpečným médiom. Program bezpečnejšieho internetu pokračuje a rozširuje predchádzajúce programy „Bezpečnejší internet“ a „Bezpečnejší internet plus“. Chcela by som vás však upozorniť na skutočnosť, že ich účinnosť závisí od zvyšovania povedomia verejnosti a od spôsobu, ako sa budú na národnej úrovni presadzovať konkrétne právne predpisy. Každý incident, pri ktorom sa dieťa alebo mladý človek stretne na internete s neželanými požiadavkami alebo dokonca so šikanovaním, je potrebné brať vážne, oznámiť ho a primerane naň reagovať.

Aktuálna správa uvádza, že dve tretiny mladých ľudí dostali neželané požiadavky pri používaní internetu a 25 % si pozeralo materiál s neslušným obsahom. Veľa rodičov a učiteľov sa, žiaľ, nevyzná v digitálnych médiách a neprijímajú potrebné opatrenia na ochranu detí na internete. Chcela by som vyzvať Komisiu, aby spolu s členskými štátmi iniciovala spoluprácu centier na oznamovanie a reagovanie na incidenty týkajúce sa bezpečnosti na internete.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia