Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0047(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0404/2008

Ingivna texter :

A6-0404/2008

Debatter :

PV 20/10/2008 - 17
CRE 20/10/2008 - 17

Omröstningar :

PV 22/10/2008 - 4.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0508

Debatter
Måndagen den 20 oktober 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

17. Skydd av barn vid användning av Internet och annan kommunikationsteknik (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. - Nästa punkt är ett betänkande av Roberta Angelilli, för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att skydda barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik (KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD)) (A6-0404/2008).

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, föredragande.(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka kommissionen, det franska ordförandeskapet och mina kolleger, framför allt föredraganden för yttrandena för att ha sammanställt en kompromisstext i första behandlingen, så att programmet Säkrare Internet kan träda i kraft som planerat, det vill säga den 1 januari 2009.

Det nya programmet för barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik, kommer som vi vet att grunda sig på fyra huvudsakliga handlingslinjer: Minska olaglig och skadligt innehåll samt bekämpa skadligt beteende på Internet; främja en säkrare Internetmiljö, däribland genom riktade tekniska åtgärder; information, deltagande och förebyggande för att öka medvetenheten hos allmänheten om de möjligheter och risker som det innebär att använda Internetteknik; och inrätta en kunskapsbas som främjar samarbete och utbyte av god praxis och information på internationell nivå.

Som kommissionsledamot Viviane Reding vet talar statistiken för sig själv: Barn får tillgång till Internet betydligt tidigare i livet nu. Redan i 9–10-årsåldern är de online flera gånger i veckan, och 75 procent av europeiska barn mellan 12 och 15 år använder Internet i cirka tre timmar varje dag, för att kommunicera via chattjänster, meddelandetjänster och webbplatser för socialt nätverkande.

Syftet med programmet är givetvis inte att kriminalisera Internet och demonisera den nya kommunikationstekniken, det är snarare tvärtom. Vårt mål är att ge lämpliga verktyg för att bättre förstå och navigera i de nya teknikerna, och förstå vilka möjligheter de erbjuder när det gäller information, utbildning och kontakt med andra människor, men även för att lära sig hur man kan skydda sig mot missbruk. För vi kan inte bortse från den senaste statistiken som visar att 30 procent av alla ungdomar har råkat ut för minst en obehaglig upplevelse online då de har stött på pornografiskt innehåll, olika typer av stötande eller våldsamma meddelanden eller sexuella närmanden och ibland även innehåll som uppmanar till våld eller självstympning, självmord, anorexi eller bulimi.

Vi kan inte bortse från ökningen av antalet webbplatser med barnpornografiskt material. Vi kan inte ignorera Interpols uppgifter om att 500 000 nya barnpornografiska originalbilder läggs ut på Internet varje år. Utskottet har gjort rätt i att understryka bland annat tre nya fenomen. Ett utav dem är ”grooming”, som innebär att människor tar kontakt med minderåriga på Internet för att manipulera dem till att träffas. Grooming är särskilt lömskt eftersom närmandena förefaller ofarliga. Till en början ombes inte barnet att göra någonting, utan förleds av personens tillgivna och förtroliga sätt, uppfattar inte faran och uppskattar i stället den nära relationen, och pratar inte om den med någon, i synnerhet inte med föräldrarna. Det är alltså en mycket farlig situation, eftersom den inte uppfattas som sådan, och den leder ofta till ett faktiskt möte och övergrepp.

Ett annat allvarligt problem är ”cybermobbning”, som är en sorts mobbning där man använder sig av de nya teknikerna, och detta kan nu pågå dygnet runt tack vare Internet och mobiltelefoner. Det finns ytterligare ett problem: Den tekniska klyftan mellan generationerna. Vi har en ny generation som föddes under den digitala eran – barn som i femårsåldern kan använda videospel och surfa på Internet – och sedan vuxna, det vill säga föräldrar och lärare, som ofta inte ens vet hur man sätter på en dator eller skickar ett textmeddelande, eller använder de nya teknikerna försiktigt och motvilligt. Det är väldigt viktigt att minska denna klyfta.

Programmets mål är ambitiösa, kanske för ambitiösa med tanke på dess budget på 55 miljoner euro, men det är ändå en bra utgångspunkt. Som vanligt har parlamentet försökt stimulera till förbättring, genom banbrytande förslag som jag inte ska gå in på nu eftersom de finns i betänkandet och min tid är knapp. Jag vill avsluta med att understryka att det är både parlamentets och kommissionens skyldighet att aldrig sänka garden i dessa frågor.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, ledamot av kommissionen. (EN) Herr talman! Först vill jag tacka parlamentet för att ha tagit upp kommissionens förslag så pass omgående, för att programmet ska kunna träda i kraft så snart som möjligt.

Sedan vill jag tacka föredragande, som har lyft fram de viktiga frågor som vi måste ta itu med. Både Internet och mobiltelefoner har fått otroligt många nya funktioner och applikationer sedan de först introducerades på marknaden. Nu finns det interaktiva marknader, och både unga vuxna och väldigt små barn tillbringar mycket tid online, ibland mer än framför TV:n. Vi har hamnat i en situation där föräldrarna inte kan hantera de nya teknikerna eller ens vet hur de fungerar.

Fast jag tycker inte att vi ska vara så negativa. Både Internet och mobiltelefoner ger många och spännande möjligheter. Men vi kan inte bortse från den andra sidan av myntet. I verkligheten finns det risker kopplade till Internet och mobiltelefoner, särskilt för den delen av befolkningen som är mest utsatta – våra barn. De faror som föredraganden har lyft fram på ett bra sätt inbegriper allt från innehåll som är skadligt att se till trakasserier och mobbning. Allt detta har både blivit lättare att göra och betydligt vanligare. Vad som är ännu värre är att Internet har blivit en kanal för sexuella övergrepp. Trots gemensamma ansträngningar för att bekämpa tillverkning och spridning av sådant material ökar det i omfattning. Det finns ett brådskande behov att bekämpa den sortens destruktiva och oacceptabla verksamhet.

Att skydda barnen måste vara ett gemensamt ansvar. Det börjar självklart med familjen, men vi måste ge familjerna stöd så att de kan hjälpa sina barn. Detta gäller regeringar, industrin, icke-statliga organisationer och skolan. Det är precis det som är målet för det nya programmet för ett säkrare Internet. De insatser som gjorts tidigare för Internetskydd kommer att ingå i programmet, och man bygger även vidare på framgångarna och öka barnens säkerhet i dagens Internetmiljö. Vi är medvetna om att de gemensamma åtgärder som utförts av regeringar, privata organisationer och industrin är ett bra exempel på hur EU kan ha en direkt inverkan på medborgarnas vardag. Fler barn använder Internet hemma eller på skolan, men föräldrar och skola är inte alltid medvetna om vilka möjligheter och risker det innebär. Därför kommer vi att aktivt fortsätta vårt arbete med att skapa en säkrare Internetmiljö för barn genom att informera föräldrarna, stödja lärarna och be om samordnade insatser från de nationella regeringarna och utbildningsorganisationer.

Vi kommer givetvis att behålla kärnan av kommissionens förslag, men parlamentet har lämnat en rad ändringsförslag som ger en utförligare beskrivning av minst ett huvudmål och verkar spegla enigheten i parlamentet. Därför kan kommissionen ge sitt stöd till ändringsförslagen i Roberta Angelillis betänkande. De kommer sedan att bana vägen för en lyckad överrenskommelse med rådet i första behandlingen. Jag tvivlar inte på att kompromisstexten för programmet som ni har tagit del av i dag kommer få stort stöd av parlamentet och förhoppningsvis även av den andra lagstiftaren.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris, föredragande för yttrandet från utskottet för kultur och utbildning. (EN) Herr talman! Det har varit ett nöje att arbeta med detta dokument. Det är första gången som jag uppriktigt kan säga att det varit ett nöje att arbeta med varenda person som deltog i förberedelserna av ärendet, i synnerhet föredragande Roberta Angelilli.

Jag tog mig friheten att rådfråga mina väljare genom annonser i dagspressen om detta ärende, så några av de saker som jag kommer att ta upp grundar sig på vad mina väljare har sagt om detta.

I utskottet för kultur och utbildning har vi haft en väldigt givande diskussion om denna allvarliga fråga, med vissa väldigt välinformerade inlägg. Vi har alla insett att vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Det finns redan många exempel på god praxis när det gäller självreglering: Mobiltelefonföretag som T-Mobile går i spetsen med olika kontroller som görs innan ett barn kan få tillgång till något suspekt innehåll på Internet, eller över huvud taget. Internetleverantörerna och organisationer som Internet Watch Foundation i Storbritannien och Inhope på europeisk nivå har ett välfungerande samarbete för att göra någonting åt det problematiska innehåll som finns online och att Europas minderåriga har tillgång till det.

Det finns dock vissa problem. Föredragande tog upp grooming. Europa har inte ens någon gemensam definition av grooming, och grooming enligt Roberta Angelillis beskrivning är fortfarande inte olagligt i alla medlemsstater. Vi borde göra någonting åt det problemet. Viviane Reding kanske kan föreslå det under ett eller flera av rådets sammanträden för några av länderna som ligger efter inom det området.

Det var ett nöje att arbete med detta i mitt utskott. Vi har fått dela betydelsefulla erfarenheter, och för första gången välkomnar jag en budgetåtgärd i kammaren.

 
  
MPphoto
 

  Titus Corlăţean, föredragande för yttrandet från utskottet för rättsliga frågor. (RO) På grund av de ständiga förändringar som sker inom den audiovisuella sektorn kommer vi inte bara att behöva instruera barnen, utan även informera föräldrar och lärare om de risker som barnen löper samt uppmuntra dem att arbeta för att informationstjänster på Internet ska kunna användas i en trygg miljö.

Med yttrandet från utskottet för rättsliga frågor som utgångspunkt, har vår målsättning varit att tänka ut en EU-strategi för att bekämpa grooming på Internet och skydda barnens fysiska, mentala och moraliska integritet, som kan påverkas om barnen kommer i kontakt med olämpligt innehåll via de nya kommunikationsmedierna. Vi har efterfrågat en kvalitetsmärkning för onlinetjänsteleverantörer så att användarna lätt kan kontrollera om en viss leverantör verkar i enlighet med en uppförandekod samt att man skapar filter och effektiva ålderskontrollssystem.

Denna typ av brott begränsas inte av nationella gränser. Jag anser att vi behöver en samordnad strategi för nationella databaser, och de behöver sedan kopplas till Europol. För närvarande kan vi inte heller bortse från de ekonomiska risker som hänger ihop med barns användning av Internet, och därför efterfrågade vi att även mobiltelefontjänster ska anges som ett område där barn måste skyddas från oriktigt eller skadligt beteende. Jag vill avsluta med att säga att vi stöder att antagande av betänkandet och gratulerar föredragande.

 
  
MPphoto
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, föredragande för yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämlikhet mellan kvinnor och män. – (EL) Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag ser det fleråriga programmet för att skydda barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik som EU:s försprång internationellt sett när det gäller skyddet av barn. Så detta är en chans för oss att gratulera parlamentets föredragande, eftersom vi också har en del i detta och har fått visa att vi är medvetna om problemet.

I yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämlikhet mellan kvinnor och män poängterar vi att hänsyn måste tas till det som är unikt för respektive kön. Flickor och pojkar har olika behov av kunskap och användning av de nya teknikerna och särskilt skydd. Riskerna ser olika ut för pojkar och flickor, och måste därför fastställas och analyseras separat.

Vi efterlyser även skydd för utsatta grupper och barn som löper risk att utsättas för sexuellt utnyttjande, trakasserier och mobbning.

Dessutom understryker vi vikten av information till föräldrar, vårdnadshavare och utbildningspersonal, vilka de än är. Vi framhåller även behovet av mer forskning för att öka skyddet för barn. Vi är givetvis medvetna om att ni har gjort en konsekvensbedömning och ett offentligt samråd. Det måste dock forskas mer, särskilt om skillnader mellan flickor och pojkar.

Vi vill också framhålla behovet av att utveckla företagandet, och där måste man övervinna hinder och faror, ta itu med farorna och fortsätta vidare, så att vi får ett EU som är bra på utveckling och ger ett bra skydd för sina medborgare.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor, för PPE-DE-gruppen. (HU) Herr talman! Tack! Betänkandet var som skräddarsytt för mig, då mina fyra barn surfar på Internet och jag konfronteras med dessa frågor varje dag. EU:s medlemsstater gör mycket för att Internet ska bli barnvänligare, och vi får inte glömma att kommissionen redan 1999 lanserade programmet Safer Internet Plus, som finns fortfarande. Som vi nyss hörde syftar programmet till att bekämpa skadligt och olagligt innehåll, och det har lagts stort fokus på att öka medvetenheten om Internetanvändning, och främjande av en säkrare Internetmiljö. Till det som redan sagts vill jag tillägga att mellan 2001 och 2007 försvann 20 000 barn, varav endast 500 har hittats.

Bland de åtgärder som tas upp vill jag lyfta fram kampen mot olagligt innehåll och skadligt beteende på Internet. Det finns stora brister inom det området. Vissa medlemsstater har inte någon telejour dit människor kan rapportera direkt om de har upptäckt olagligt innehåll eller webbplatser där man försöker locka till sig barn, så kallad grooming.

En annan viktig sak som vi inte får glömma är att medlemsstaterna behöver samarbeta mer och effektivare för att man ska kunna inrätta en kunskapsbas. Det är ingen slump att närmare hälften av programmets 55 miljoner euro går åt till att öka medvetenheten bland allmänheten. Förebyggande är bästa botemedlet. Rättsvårdande myndigheter använder emellertid all sin tid till att spåra brottslingar, oavsett om det gäller programvarurelaterade brott eller andra brott. Av den anledningen vill vi göra medlemsstaterna uppmärksamma på att de kan själva avsätta medel, utöver EU:s 55 miljoner euro, och göra samarbetet mer effektivt när man genomför programmet enligt betänkandet. Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokraterna) och Europademokrater stöder ett godkännande av betänkandet. Tack så mycket.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Malinova Iotova, för PSE-gruppen. (BG) Herr talman, mina damer och herrar! Tack! Roberta Angelilli, låt mig tacka och gratulera så hjärtligt för detta betänkande. Den globala finanskrisen är huvudfrågan, så det är inte mer än rätt att vi ägnar den all vår uppmärksamhet. Men problemet med databrottslighet som drabbar barn har åsidosatts, trots att vi vet att vi när som helst kan stå inför ett akut hot i form av en verklig pandemi av olagligt innehåll på Internet. I dag uppgav BBC att de genomfört en undersökning som visar att tre av fyra barn har stött på webbplatser med skadligt innehåll. I betänkandet slår man inte bara larm, utan det innehåller också en rad idéer för hur man kan bekämpa olagligt innehåll på Internet. Jag har arbetet med det som skuggföredragande. Förra veckan organiserade jag ett rundabordssamtal hemma i Bulgarien. Deltog gjorde representanter från polismyndigheten, icke-statliga sektorn, myndigheten för skydd av barn samt mobiltelefonoperatörer och mobiltelefonleverantörer. Temat var detta betänkande.

Vi hade en intensiv och ingående diskussion som ledde fram till ett antal slutsatser. Det är mycket som måste göras för att öka medvetenheten om hur allvarligt och verkligt problemet är i hela Europa. Tyvärr är problemet ofta utanför vår radar. Barnens uppfostran måste påbörjas i familjen och i skolan, vilket medför ett behov av särskilda instruktioner för föräldrar och lärare. Enskilda ansträngningar är dömda att misslyckas. Det är mycket viktigt med samordnade insatser, informationsutbyte, inrättande av en databas och internationellt samarbete. Många av de institutioner som jag nämnde uppmanade bestämt Europeiska kommissionen att rekommendera medlemsstaterna att skärpa den nationella lagstiftningen när det gäller att sprida, skapa och bedriva handel med skadligt och olagligt innehåll. De rekommenderade även EU att inrätta en rättslig ram för straffrättsliga åtgärder.

Nu borde det finnas en större medvetenhet om programmet bland Europas institutioner och medborgare. Det är oerhört viktigt att det öppnas fler telejourer. Det är också väldigt viktigt att vi samarbetar med polismyndigheter och inrättar databasen. Det behövs en gemensam märkning av barnvänliga webbplatser för att hjälpa föräldrar och barn att urskilja ofarliga webbplatser. Jag är övertygad om att programmet kommer att fortsätta efter 2013 och att det kommer att finnas ytterligare EU-program.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, för UEN-gruppen. (PL) Herr talman! Friheten att använda Internet, mobiltelefoner och annan kommunikationsteknik är något mycket värdefullt för vuxna, men kan vara skadligt för barn eftersom de saknar den mognad och livserfarenhet som krävs. Internet är ett oerhört användbart verktyg för oss alla, men det har också använts för att inrätta webbplatser för utbyte av barnpornografi och annan pornografi och för att försöka komma i kontakt med minderåriga. Detsamma gäller mobiltelefonin.

Andra verksamheter är mindre extrema men kan också orsaka skada. Reklam för ohälsosamma livsmedel på tv och Internet som är riktad till barn påverkar deras hälsa negativt. Det kan också bidra till bråk inom familjen och leda till ohälsosamma matvanor inom målgruppen. Vi har nyligen här i parlamentet debatterat frågor om fetma och övervikt hos barn. Barn som tillbringar flera timmar om dagen framför datorn eller tv:n rör sig mindre och det hämmar deras fysiska utveckling. I genomsnitt tillbringar barn tre timmar om dagen framför tv eller dator, men många sitter faktiskt ännu längre framför skärmarna. De aggressiva beteenden som visas i tv-programmen har negativa psykologiska effekter på barn.

Det är därför mycket viktigt att genomföra programmet som syftar till en mer ansvarsfull användning av den nya kommunikationstekniken för att skydda barn och ungdomar. Jag gratulerar föredraganden och Europeiska kommissionen för deras sätt att ta itu med frågan.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Som en av medförfattarna till betänkandet om strategin för barns rättigheter är jag glad att vi här i parlamentet nu debatterar ett förslag för att skydda barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik. Internet är ett typexempel på något som kan vara till största nytta för människor, men skadligt för samhället när det utnyttjas av kriminella.

Varje dag hör vi om barn som via Internet luras och kränks och leds in i prostitution, pedofilkretsar och pornografiska sammanhang. Det är därför allas vår plikt, och naturligtvis i första hand föräldrarnas, att ge barnen klara regler om hur Internet ska användas och inte missbrukas, och att förklara riskerna det kan föra med sig. Barn dras till datorer redan i unga år. Vi vuxna avundas dem ofta deras tekniska kunnande men deras barnsliga naivitet gör att de lätt kan råka ut för övergrepp.

Jag är tacksam för att parlamentet prioriterar denna slags verksamhet och jag vill att det föreslagna programmet påskyndas så att det kan börja genomföras under januari 2009.

 
  
MPphoto
 

  Inger Segelström (PSE). - Herr talman! Jag vill börja med att tacka Roberta Angelilli för ett bra betänkande där hon följt upp besluten från barnstrategin. I förra veckan presenterade jag en rapport om unga och medier. Det är en stor undersökning om ungas medievanor där vi även tar upp föräldrarnas syn. Det nya är att en majoritet av unga i Sverige har en egen dator på rummet och att man har kastat ut TV:n.

Skillnaden är stor mellan flickor och pojkar när det gäller vad man använder Internet till. Flickorna chattar, umgås på nätet och sms:ar, medan pojkarna spelar spel. Flickorna blir kontaktade för sexkontakter. Färre flickor kommer i kontakt med porrsajter än tidigare, men de är mycket negativa till porr på nätet. Mycket få träffar främmande kontakter från nätet i verkligheten.

Ungdomar i dag har en sund syn på media, men högkonsumenterna oroar både föräldrar och oss politiker. Den gruppen behöver komma med i gemenskapsprogrammen i fortsättningen. Vi har definierat en högkonsument som en person som använder ett media mer än tre timmar om dagen. Det gäller ungefär 8–9 procent av den totala ungdomsgruppen. Men i Sverige i dag har 96 procent av alla unga mobiltelefon: Samma gäller 70 procent av de mindre barnen. Utvecklingen går alltså med rekordfart. Vår uppgift som parlamentsledamöter är att bekämpa avarterna.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).(PL) Herr talman! Jag vill tacka Roberta Angelilli för att hon tagit upp denna mycket viktiga fråga. Betänkandet är utmärkt. Det skulle dock vara mycket bättre om vi inte behövde debattera detta. Det skulle vara så mycket bättre om vi inte var tvungna att hantera människor som vill förstöra och utnyttja barn för sina egna förkastliga syften. Jag tvekar inte ett ögonblick att kalla dessa människor för onda.

Vi brukar kalla våra barn för våra skatter. Alla skatter måste skyddas mot tjuvar. Det är så jag ser på åtgärderna för att skydda barn som använder den moderna tekniken, och särskilt Internet. Det finns barn som tillbringar flera timmar om dagen på nätet. Tekniken är en del av vardagen i vår moderna värld. Den gör det möjligt för människor att kommunicera effektivare och är till stor hjälp i vardagslivet. Den underlättar exempelvis inom områden som administration, vetenskap, kultur och kunskap. Det är den positiva sidan, som bör stödjas och utvecklas. Tyvärr finns det också negativa sidor som innefattar att Internet och modern kommunikationsteknik utnyttjas för att sprida skadligt innehåll som pornografi, droger, satanism, spel och olämpliga livsstilar.

Pedofiler utnyttjar Internet för att söka sina offer. Internet kan liknas vid en kniv, som är ett utmärkt verktyg för att skära bröd med men som också kan användas för att skada, i det här fallet allvarligt skada våra barn psykiskt genom sitt ondskefulla innehåll. Jag anser att det krävs flera viktiga åtgärder. För det första bör vi inrätta ett system som gör att vi kan spåra förövarna och vidta skarpa rättsliga åtgärder mot dem. För det andra bör alla inblandade bli mer medvetna om farorna med Internet, mobiltelefoni, tv och videospel. Jag menar då barn, föräldrar, lärare, söndagsskolelärare och ungdomsorganisationer som exempelvis scoutrörelsen. För det tredje behövs bättre samordning mellan organen för övervakning och uppföljning på området, både inom EU och globalt. När allt kommer omkring kan ju de servrar som sprider skadligt innehåll finnas i vilket land som helst. Slutligen bör alla våra insatser vara preventiva och systematiska och förövarna ska hanteras strängt.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). (EN) Herr talman! Jag vill använda min talartid här i kväll till att vädja till alla EU-länder att följa Storbritanniens praxis att ge telejourer anmälnings- och avstängningsbefogenheter. Det innebär att om bilder på sexuella övergrepp på barn läggs ut på Internet, och det upptäcks och rapporteras, kan telejouren omedelbart anmoda tjänsteleverantören eller webbhotellet att ta bort detta innehåll. Förslaget stöds av stiftelsen Internet Watch Foundation som har sitt säte i Oakington i Cambridgeshire i min valkrets. Jag vill verkligen tacka kommissionsledamoten Viviane Reding för det EU-omfattande stöd hon har gett stiftelsen.

Vårt ändringsförslag 25 om att inrätta sådana telejourer och låta dem ha ett nära samarbete med polisen kan bidra till målet. Det krävs snabba insatser för att stoppa sajter som enkelt hoppar mellan servrar i olika länder för att undgå upptäckt och för att stoppa ytterligare övergrepp mot barn som pågår inte bara när bilderna tas utan varje gång som någon tittar på dem.

 
  
MPphoto
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). - (EL) Herr talman, fru kommissionsledamot! Kommissionens förslag om att inrätta ett gemenskapsprogram för att skydda barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik har lagts fram mot bakgrund av EU:s insatser för att öka säkerheten för de barn som använder ny teknik. Det är ett viktigt steg som kommissionen har tagit här.

Kunskapsökningen inom IT-sektorn har lett till att barn i allt större utsträckning är exponerade för farorna med olagligt och skadligt innehåll på nätet. Jag välkomnar därför också de insatser som alla har gjort för att uppnå kommissionens mål, som helt enkelt är att skapa maximal säkerhet vid användande av Internet, och framförallt för barnen.

Jag gratulerar föredraganden och stöder hennes förslag att programmet ska antas omedelbart så att det kan träda i kraft den 1 januari 2009. Jag hoppas också att vi kan få fram lämplig finansiering för perioden 2009–2013, med tanke på att den ökande förekomsten av barnpornografi på Internet är en allvarlig larmsignal som manar till omedelbara åtgärder.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Jag gratulerar föredraganden. Vatten är gott, men om det inte är rent så måste det filtreras. Detsamma gäller Internet. Davide-filtret ger tillgång till Internet via ett säkert och kontrollerat nät och skyddar framförallt unga användare mot opassande webbplatser. Det använder den mest avancerade tekniken och uppdateras ständigt. Det är mycket effektivt och blockerar åtkomsten till webbplatser med innehåll som pornografi, pedofili, våldtäkter, satanism, svart magi osv. Det anger också varför sidan blockerats.

Filtret är också effektivt mot företag som använder telefonnummer med skyhöga uppringningskostnader. Davide riktar sig till alla som vill skydda sina datorer mot osäkra webbplatser. Den uppförandekod vi röstar om kräver att unga människor ska garanteras skyddad tillgång till Internet. Det enda som behövs för att kunna använda filtret är att man registrerar sig på www.davide.it.

 
  
MPphoto
 

  Pál Schmitt (PPE-DE). - (HU) Herr talman, fru kommissionsledamot! Internet, konsolspel och dataspel innehåller mycket våld, brutalitet och erotik och kan leda till beroende, sömnsvårigheter, oro och ätstörningar. De flesta barn är inte mogna för den här typen av innehåll och det finns en risk att de växer upp till psykiskt störda, avvikande vuxna. Modern teknik gör det möjligt att filtrera bort oönskat innehåll med hjälp av programvara, precis som vi kan göra med skräppost, och blockera skadliga webbplatser på datorer som används av barn. Information om sådana här program bör spridas bland föräldrarna och datortillverkarna bör uppmanas att göra programmen tillgängliga som en del av den obligatoriska programvaran på nya datorer. Det som behövs är ett slags digitalt miljöskydd. Det är klart att en del människor tolkar detta som ett försök att begränsa friheten på Internet, men jag menar att det ligger ett större värde i att skydda våra barns mentala hälsa och värdighet. Tack för ordet.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Herr talman! Antalet européer som kopplar upp sig mot Internet växer exponentiellt. Barn tillbringar alltmer tid på nätet och den brottsliga verksamheten på webbplatser som är lätt åtkomliga för dessa barn ökar i samma takt. Interpols databas har registrerat över 500 000 bilder med barnpornografi och hälften av alla barn har redan vid något tillfälle varit inne på porrsajter, medan bara fyra procent av föräldrarna tror att deras barn skulle gå in på sådana sidor. Med tanke på detta läge är jag rädd att budgeten för Internetsäkerhet är alldeles för liten. Man måste investera i utveckling av datorsystem som effektivt kan kväva detta i sin linda. EU måste kraftsamla och göra gemensam sak med Förenta staterna och Japan. De olika projekt vi hittills har sett måste ersättas med åtgärder inriktade på barn, föräldrar, skolor, telekomoperatörer, statliga organ och icke-statliga organisationer. Å andra sidan uppskattar jag telejournätverket där både oroade medborgare och föräldrar kan rapportera skadligt Internetinnehåll. Exempelvis har Tjeckien en sådan telejour, som drivs av den icke-statliga organisationen Naše dítě.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Herr talman! Det är ett sorgligt faktum att de fantastiska möjligheter som Internet innebär för oss alla samtidigt, och i direkt proportion, ökat de moraliska, fysiska och sociala farorna för våra barn och ungdomar i hela världen.

Det är därför helt rätt att som i betänkandet fokusera på vad vi kan göra för att förhindra missbruk av Internet, särskilt i fråga om barnpornografi, grooming och sajter som får barn att skada sig själva – den mest skrämmande aspekten på detta är webbplatser som faktiskt uppmuntrar och ger råd om självmord.

Jag tror att programmet Safer Internet framgångsrikt kan hantera problemen. För mig finns det tre huvudfrågor. För det första behöver instrumentet för effektivt polissamarbete effektiviseras och jag anser att den europeiska databasen över barnpornografi bör stödjas. För det andra behövs en bättre spårbarhet när det gäller de finanstransaktioner som kan kopplas till barnpornografi och för det tredje behövs en avancerad gemensam säkerhetsmärkning så att föräldrarna kan känna sig trygga och veta vad som är säkert för deras barn.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Jag har ett par saker att säga om betänkandet. Det tar upp saker som kränkningar, barnporr, grooming, nätmobbning, spridning av rasistiskt material och uppmuntran till självstympning. Jag är övertygad om att Internet är ett 1900-talets största tekniska framsteg, men det kan också beröva barnen glädjen i ren och äkta kärlek och i att upprätta naturliga förhållanden. I chattrummen på Internet är de som inte använder vulgärt språk och de som inte skryter om sina sexuella erfarenheter definitivt ”ute”.

Jag vill också framhålla den skrämmande statistiken om övergrepp mot barn via Internet. Som parlamentsledamot som värnar om familjevärden vill jag påpeka att Internet är ett av de sätt på vilket dagens samhälle kan beröva våra barn deras oskuld. Det krävs ett större ansvarstagande, och ansvar är nyckelordet här, ett ansvar som både Internetleverantörerna och föräldrarna måste ta för att skydda barnen från att komma åt innehåll som kan skada deras naturliga utveckling.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, ledamot av kommissionen. (EN) Herr talman! Jag håller fullständigt med om allt som sagts här i kammaren och tackar parlamentsledamöterna, inte bara för att debatten hålls utan också för att de har tagit denna debatt till sina väljare och till folk inom de områden där de är aktiva. Jag tror nämligen att det grundläggande problemet är att vuxna vet för lite.

Barn är ofta mycket duktiga på att hantera den nya tekniken och för första gången i människans historia kan barnen mer än föräldrarna, lärare och andra vuxna. Det är därför vi verkligen måste stärka föräldrar, lärare och vuxna och det är något som hela samhället måste ta ansvar för, inte bara politikerna utan också de icke-statliga organisationerna och framför allt Internetleverantörerna. Det gläder mig att exempelvis mobiltelefonbranschen har ingått ett samförståndsavtal för att själva informera föräldrar och förhindra att skadligt innehåll sprids via 3G-telefoner.

Nätverket av telejourer som vi har inrättat genom programmet Safer Internet är mycket viktigt och fungerar perfekt i de flesta av medlemsstaterna. För att svara på frågan från den ungerska parlamentsledamoten – den ungerska telejouren kommer att startas om under 2009. Det är bara två medlemsstater som ännu inte har någon telejour och en medlemsstat låter polisen ta hand om problemet. Vi kan därför redan i dag säga att Safer Internet har haft mycket positiva effekter. Personligen skulle jag önska att telejourerna var mer allmänt kända – det är de i vissa länder, men inte i alla. Ni som parlamentsledamöter skulle kunna bidra till att göra telejourerna kända genom alla möjliga slags aktiviteter. Det skulle jag personligen uppskatta och jag är säker på att både föräldrar och barn också skulle det.

Det ställdes några frågor om EU:s straffrättsliga förfaranden. Här måste jag säga att det skulle vara väldigt bra om alla medlemsstater ratificerade konventionen om it-brottslighet. Jag kan också berätta att inrikes- och justitieministrarna under ledning av min vän kommissionsledamoten Jacques Barrot just nu arbetar med alla dessa frågor, bland annat problemet med grooming, och han kommer att lägga fram ett förslag om detta snart. Det internationella samarbetet mellan polis och rättsväsende är också på god väg. Saker och ting går alltså åt rätt håll här.

När det gäller filter för oönskat innehåll är även detta en fråga om information till föräldrarna. De flesta vet inte att det finns sådana filter och att de har möjlighet att använda dem. Därför har jag uppmanat Internetleverantörerna att de när de ingår avtal med föräldrarna verkligen ser till att informera dem om vilka möjligheter de har att hindra olika slags innehåll från att nå fram till deras barn.

Detta gäller de unga barnen. När det gäller ungdomarna måste vi naturligtvis stärka barnen själva och det är därför jag anser att det bästa sättet att skydda dem är att ge dem information om hur de ska undvika de fällor som finns. Vi kan ju faktiskt inte ställa en polis bakom varje barn – det går bara inte. Men barn kan mycket väl förstå vad som är positivt innehåll och vad som inte är det. Med programmet Safer Internet måste vi alltså stärka barnen själva, förutom deras föräldrar och lärare. Det blir vår uppgift under de kommande månaderna och åren och om alla drar sitt strå till stacken kommer det att bli lösningen på problemet.

Jag tackar föredraganden och alla parlamentsledamöter som bidrar till att göra Internet till en säkrare plats för våra barn.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, föredragande.(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka kommissionsledamoten. Hon har gett oss viktiga försäkranden, bland annat om att kommissionen och kommissionsledamoten Jacques Barrot har för avsikt att fastställa en bindande definition på fenomenet ”grooming”, en gemensam definition för alla medlemsstater. Det är som jag ser det utan tvekan ett mycket viktigt mål.

Jag tror ju förstås inte att det här programmet kan lösa alla problem, inte minst eftersom det bara är just ett program, med rättsliga begränsningar och naturligtvis budgetramar. Men trots allt framgår det tydligt av debatten att Europaparlamentet aktivt vill bekämpa skadligt innehåll på nätet. Målet inför framtiden är också att förbättra samordningen av insatser mot sådant innehåll på EU-nivå, sprida de bästa metoderna och de mest framgångsrika åtgärderna och utbyta information och metoder. Jag anser att det internationella samarbetet inom sektorn ständigt måste öka, och som andra parlamentsledamöter har påpekat är detta en sektor utan gränser. Vi måste därför rikta in oss på att kunna utbyta uppgifter och information i realtid.

Parlamentet vill ligga i spetsen för denna utveckling. Vi har många förslag, varav några redan har nämnts av mina medledamöter: idén om en märkning för ”barnvänlighet”, telejourernas och polisens roll för att förhindra och bekämpa övergrepp via nätet, men också behovet av att genomföra initiativ i fråga om självreglering bland mobiltelefonoperatörer och tjänsteleverantörer. Jag anser dessutom att vi måste arbeta för att göra det möjligt att spåra finansiella transaktioner som har koppling till spridning av barnpornografi.

Jag håller med kommissionsledamoten om att det viktigaste nu är kampanjer för information och utbildning, inte bara för barn utan också för vuxna, föräldrar och lärare, inte för att kriminalisera ny teknik – för den är livsviktig – utan för att skydda barnen i EU.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen äger rum på onsdag.

Skriftliga förklaringar (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), skriftlig. (RO) Jag välkomnar detta initiativ som fokuserar på att utbilda både föräldrar och barn om Internet för att göra barnen mindre sårbara för övergrepp via nätet. Jag tror det är en bra idé att producera pedagogiskt material i skolorna, men det vore också bra att inrätta program som är anpassade till de olika åldersgrupperna. Man kan när allt kommer omkring inte förklara saker ur samma perspektiv för en sex- eller sjuåring som för en 16-åring.

Jag menar också att det krävs effektivare filtertekniker, eftersom skräppost med pornografiskt innehåll är mycket vanligt och lätt åtkomligt för barn med egna e-postkonton. Det behövs också ytterligare ansträngningar för att kunna kontrollera åldern på personer som får tillträde till webbplatser med pornografiskt innehåll. Det är mycket lätt för minderåriga att komma in på den här typen av sajter.

Slutligen vill jag uttrycka mitt stöd till initiativet för internationellt samarbete på området. Det skulle vara ännu bättre om man kunde uppnå en global överenskommelse, särskilt när det gäller att märka webbplatser med ”barnsäkert innehåll”, med tanke på att väldigt många sajter med innehåll som är skadligt för barn ligger på domäner som inte administreras av organisationer inom EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), skriftlig. – (HU) Att inrätta ett flerårigt gemenskapsprogram för att skydda barn som använder Internet och annan modern kommunikationsteknik är som jag ser det oerhört viktigt och helt oumbärligt, eftersom det ligger i vårt gemensamma samhällsintresse att med alla medel skydda våra barn från skadligt och farligt innehåll.

Förutom att de framför allt är avsedda att skydda barnen kommer dessa initiativ att få multiplikatoreffekter genom att främja en ökad säkerhet på Internet. För att målen ska uppnås krävs samarbete mellan föräldrar, skolor, tjänsteleverantörer, offentliga myndigheter och organisationer. Det är bara med förenade krafter som vi kan åstadkomma tillräckligt kraftiga åtgärder för att skydda våra barn.

I kampen mot skadligt innehåll är de åtgärder som medlemsstaterna vidtar också mycket viktiga, exempelvis inrättandet av nationella kontaktställen och ett effektivt samarbete mellan dessa. Det är viktigt att skapa effektiva metoder och mekanismer, vilket innefattar information, hjälp via telejourer, omedelbara insatser, förebyggande åtgärder, inrättande av en databas med erfarenheter och bästa metoder samt fortlöpande övervakning.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE), skriftlig. – (HU) Herr talman, mina damer och herrar! Vi är på väg att anta en ny resolution om skydd för barn. Som mamma välkomnar jag också initiativet och jag håller med om att barn behöver skyddas från olagligt innehåll på Internet och andra forum som riktar sig mot dem, liksom från innehåll som kan skada deras utveckling på andra sätt.

Utöver dessa mål är jag övertygad om att vi inte kommer att lyckas om vi försöker skydda barnen genom att bara försöka stänga ute pornografi och olagligt innehåll från deras närmiljö. Även om det vore idealet är det omöjligt. Det är därför det är så viktigt att vi förutom det preventiva skyddet lär barnen vad de ska göra när de får den här typen av frågor eller utsätts för sådan påverkan.

Vi måste lära dem att de kan be om hjälp – och hjälpen måste vara verklig och lättåtkomlig. Vi måste förbereda vartenda barn på vad som kan hända, innan det händer, på samma sätt som vi lär dem att aldrig hoppa in i en främmande bil eller ta emot godis från främlingar. Ansvaret för detta slags förberedelser ligger i första hand hos den närmaste omgivningen: föräldrar, familj, skolan. Det förslag vi ska rösta om nu är mycket viktigt, men det kan bara bli effektivt tillsammans med åtgärder för att skydda barnets miljö.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), skriftlig. – (HU) Jag vill gratulera kollegan Roberta Angelilli till hennes betänkande om att skydda barn som använder Internet och annan kommunikationsteknik, som tar upp en mycket allvarlig och växande fara. Genom den ständigt allt mer lättillgängliga nya tekniken och de ökande datorkunskaperna utsätts våra barn i ständigt ökande omfattning för risken för trakasserier, barnpornografi, mobbning och rasistiska influenser. Vi hör ständigt talas om nya fall där kriminella använt sig av diskussionsforum på nätet för att locka till sig intet ont anande minderåriga offer och vinna deras förtroende för att sedan förgripa sig sexuellt på dem.

De skrämmande uppgifterna visar att de nya faror som den tekniska revolutionen fört med sig kräver en harmoniserad handlingsplan på EU-nivå som kan tackla problemet i dess hela vidd. Barn, familjer, skolor och lärare måste involveras och det krävs samarbete med aktörerna i kommunikationsbranschen och brottsbekämpade myndigheter. Det fleråriga gemenskapsprogram som kommissionen tagit initiativet till måste omfatta åtgärder för att bekämpa det olagliga och skadliga innehållet på nätet, som tyvärr sprider sig hela tiden. Det krävs dels ökad medvetenhet, dels effektivare och mer samordnat utnyttjande av de straffrättsliga instrument som finns i varje medlemsstat. Dessutom måste lärare, omsorgspersonal och framförallt föräldrar bli medvetna om den nya kommunikationsteknikens dolda faror. Jag är övertygad om att parlamentet – i enlighet med min kollegas intentioner – kommer att godkänna detta förslag så fort som möjligt och att det nya programmet ska kunna komma igång i januari.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE), skriftlig.(HU) Enligt Eurobarometer använder 74 procent av alla 12- till 15-åringar Internet dagligen, och många av dem har exponerats för pornografiska bilder. Enligt en undersökning av Internet Watch Foundation har kränkningarna av minderåriga på Internet ökat med 16 procent under de senaste åren. Det är uppgifter som tydligt visar att nätsäkerhet för barn bara kan åstadkommas genom en strategi på flera nivåer som omfattar barn, familjer, skolan, aktörerna inom telekommunikationssektorn och då bland andra Internetleverantörerna, samt rättsvårdande myndigheter.

Jag anser att prevention måste ha en nyckelroll när det gäller att skydda barn på Internet. Det är viktigt att kräva ett särskilt tillstånd för att få driva och få tillträde till webbplatser med pornografi, våld och annat innehåll som kan vara skadligt för barns utveckling. Eftersom det i vissa länder är en väletablerad praxis att med de rättsliga myndigheternas tillstånd blockera webbplatser med barnpornografiskt innehåll på inhemska och utländska servrar, och eftersom ländernas nuvarande lagstiftningsramar på det hela taget gör det möjligt att ta bort sådant innehåll, vill jag uppmana medlemsstaternas rättsliga myndigheter att vidta de åtgärder som krävs för att blockera sådana webbplatser. Det skulle också vara bra att fundera på om det inte borde vara straffbart att bygga sådana webbplatser, och till och med att gå in på dem.

I förebyggande syfte krävs lämplig utbildning och omfattande information. Barnen måste förberedas med rätt kunskaper så att de har flera verktyg de kan använda sig av för att avslöja potentiella förövare och försvara sig mot dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Roxana Plumb (PSE), skriftlig. (RO) Numer kan Internet erbjuda en hel värld av information och underhållning, men också en miljö som kan vara mycket farlig för barn. Därför är det absolut nödvändigt att programmet Safer Internet startas så att vi kan skydda barn som använder Internet och annan ny teknik.

Programmets framgång hänger på hur finansieringen på 55 miljoner euro kommer att användas, men också på hur framgångsrika vi kan vara i fråga om att kombinera teknik och utbildning. Studier visar att programvarufilter mot de faror som barn utsätts för skyddar 90 procent av barnen, medan föräldrar och andra vårdnadshavare ansvarar för att skydda de övriga 10 procenten. De måste förklara för de minderåriga att de inte får stämma träff med någon främling från Internet, inte svara på obscena meddelanden och inte ge främlingar personlig information eller lägga ut personliga bilder.

Den modell som används för visuella medier, där tv-kanalerna anger lämpliga åldersgränser för filmer eller program som visas, behöver anpassas till onlinemedierna. Ett första steg mot att skydda barnen från olagligt innehåll på nätet vore att uttryckligen märka vissa webbplatser som ”barntillåtna”.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), skriftlig.(PL) Programmet för att skydda barn som använder Internet och annan ny teknik är ett av de mest grundläggande sätten att skydda barnen, ifråga om såväl teknikspridning som ökad datorvana. Följden är att barnen nu utsätts för faror på grund av olagligt innehåll och olämpligt beteende som barnpornografi, trakasserier, grooming och övergrepp via Internet.

Enligt statistiken använder över 70 procent av ungdomarna mellan 12 och 15 år Internet omkring tre timmar om dagen. Tyvärr har de flesta av dessa ungdomar exponerats för pornografiska bilder. Det är också mycket oroväckande att antalet webbplatser som innehåller porr ständigt ökar, samtidigt som genomsnittsåldern på de barn det handlar om minskar.

En strategi med flera spår är det enda sättet att öka barnsäkerheten i Internetsammanhang. Programmet måste ha en bred bas och involvera barn, deras familjer, skolan, operatörerna inom kommunikationssektorn, Internetleverantörer och andra institutioner. Telejourer bör spela en viktig roll för att bekämpa skadligt innehåll på Internet genom att samla information om det. Barn måste lära sig hur de ska undvika farligt beteende på Internet. Föräldrar och lärare bör för sin del delta vid utbildningskampanjer om datoranvändning för att minska generationsklyftan när det gäller ny teknik och se till att farorna kan bekämpas effektivare.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), skriftlig. (ET) Allt eftersom Internet i allt högre grad blir en del av vardagen löper barnen i dag en allt större risk att utsättas för övergrepp, kontaktsökande för sexuella ändamål eller trakasserier och andra faror i webbmiljön.

Enligt en nyligen offentliggjord rapport från EU Kids Online har 68 procent av barnen i mitt land, Estland tillgång till Internet i hemmet. Detta är en av de högsta siffrorna i Europa och den kan likställas med siffrorna för Danmark, Belgien, Sverige och Storbritannien.

En hög siffra i fråga om tillgång till Internet behöver inte automatiskt innebära att det finns en större risk att utsättas för trakasserier eller otrevligt material, men bland de länder som har studerats ligger Estland i gruppen med högst tillgång till Internet, tillsammans med Nederländerna och Storbritannien.

Det finns många problem som är lika i hela EU – hälften av barnen har lämnat ut uppgifter om sig själva, fyra av tio har kommit i kontakt med pornografi, en tredjedel har stött på våldinnehåll, många har fått kränkande sexuella kommentarer och hela nio procent har träffat människor på riktigt efter att ha fått kontakt med dem via Internet. Trakasserier via Internet har 15–20 procent av EU:s ungdomar råkat ut för. I Estland är denna siffra ännu högre, 30 procent (barn mellan 6 och 14 år).

Vi måste fästa mer uppmärksamhet på dessa frågor. Särskilt i medlemsstater som Estland, där fler och fler barn använder Internet i vardagen. Internetanvändandet har naturligtvis sina positiva sidor. Men vi måste vara mer uppmärksamma på de faror det för med sig.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), skriftlig. – (EN) Herr talman! Roberta Angelillis betänkande är väldigt fokuserat på den Internetpornografi som finns tillgängligt för barn, men det finns något som faktiskt är ännu allvarligare. Det är våldet. Pornografiskt material kan vara väldigt störande men att se mycket detaljerade bilder av våld mot andra människor och till och med självstympning kan verkligen provocera ungdomar att agera obetänksamt. Tänk bara på all diskriminering, aggressioner mot unga i minoritetsgrupper eller skottlossning i skolor.

Det är inte länge sedan två skolskjutningar ägde rum i Finland – mycket nära min egen valkrets Estland. Det konstaterades att skytten hade lagt ut våldsmaterial på Internet strax innan han begick dådet. Det materialet finns också tillgängligt för andra ungdomar med problem och vi har ingen aning om vad som kommer att hända härnäst.

Europeiska unionen måste vidta kraftfulla åtgärder för att stoppa detta förespråkande av våld, samtidigt som vi inte får begränsa människors yttrandefrihet. Varje människas liv måste värnas och när våra ungdomar behöver hjälp eller vägledning måste de få det. Vi har inte råd att förstöra eller förspilla ungdomars liv, de är EU:s framtid.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), skriftlig.(PL) Situationen i dag är sådan att unga människor är skickligare än den äldre generationen på att använda den nya tekniken. Internet har inga hemligheter för barn och ungdomar, som ofta vet bättre än föräldrarna hur det fungerar. Samtidigt är det barn och ungdomar som löper mest risker på grund av det psykologiska Internetvåldet.

Enligt uppgifter som samlats in för en undersökning av barns Internetanvändande har hälften av alla polacker som använder Internet utsatts för förolämpningar, kränkningar och hot på Internet.

Situationen är ännu allvarligare när det gäller barnen. Över 70 procent av de unga Internetanvändarna har exponerats för pornografiskt eller erotiskt material, och över hälften av dem har sett grymma och våldsamma scener.

Det bör dock understrykas att de allra flesta ungdomarna har exponerats för detta av misstag, och inte avsiktligt sökt sig till det. Bara 12 procent av barnen medgav att de faktiskt sökt efter sajter av det här slaget.

Jag nämner denna statistik här i parlamentet, och använder mitt eget land som exempel, för att inskärpa allvaret i de faror som våra yngsta medborgare utsätts för.

Jag anser alltså att det planerade programmet för att skydda barnen absolut måste genomföras.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), skriftlig. (RO) Barn använder i allt större utsträckning Internet för att kommunicera, söka information, komma åt kunskaper och roa sig på fritiden. Såväl barnen som resten av familjen behöver vara medvetna om de risker detta kan medföra och framför allt behöver de följa vissa regler som kan skydda dem när de använder Internet.

Internet måste förbli ett öppet medium, men det måste samtidigt vara säkert. Programmet för ett säkrare Internet bygger vidare på och förstärker de tidigare programmen Safer Internet och Safer Internet Plus. Jag skulle dock vilja framhålla att programmet bara kan bli effektivt om medvetenheten skärps hos befolkningen och om den specifika lagstiftningen genomdrivs på nationell nivå. Varje incident där ett barn eller en ung människa utsätts för oönskade påtryckningar eller mobbning på Internet måste tas på allvar, rapporteras och hanteras på lämpligt sätt.

I en ny rapport anges att två tredjedelar av ungdomarna har fått ovälkomna förslag när de använt Internet och att 25 procent har sett oanständigt material. Tyvärr är det fortfarande många föräldrar som inte kan någonting om digitala medier och därför inte kan vidta de åtgärder som krävs för att skydda barnen på Internet. Jag uppmanar kommissionen att förena sina krafter med medlemsstaterna för att se till att det upprättas centrum för rapportering och reaktion mot incidenter som kan relateras till Internetsäkerhet och för att inrätta ett samarbete mellan sådana centrum.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy