Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0063(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0340/2008

Predkladané texty :

A6-0340/2008

Rozpravy :

PV 20/10/2008 - 18
CRE 20/10/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 21/10/2008 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0487

Rozpravy
Pondelok, 20. októbra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

18. Obnova zásob tresky (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0340/2008) pána Buska v mene Výboru pre rybné hospodárstvo o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 423/2004, pokiaľ ide o regeneráciu zásob tresky, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 (KOM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, spravodajca. (DA) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, Komisia predložila dobrý, konštruktívny návrh na zmenu a doplnenie existujúceho plánu regenerácie zásob tresky, napríklad v Severnom mori, Skagerraku a Kattegate. Napriek existencii súčasného plánu regenerácie sa naďalej vyloví oveľa viac tresky, než sa dokáže nahradiť reprodukciou. Keltské more bolo zahrnuté do plánu regenerácie, pretože nové hodnotenie naznačuje, že sa tam nadmerne lovia zásoby tresky a jej populácia je v zlom stave.

Cieľom týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zabezpečiť regeneráciu zásob tresky počas nasledujúcich piatich až desiatich rokov. Tento cieľ sa má dosiahnuť znížením úhynu pri rybolove o 10 až 25 % v závislosti od stavu zásob. To sa má doplniť reguláciou rybolovného úsilia, ako aj ustanoveniami o monitorovaní a kontrole. Ciele sa musia preskúmať, aby sme získali čo najvyšší trvalo udržateľný výnos, aj keď sa podmienky v oceáne menia v dôsledku globálneho otepľovania. Riadenie rybolovného úsilia sa musí zjednodušiť. Tento systém sa postupne tak skomplikoval, že potrebujeme nový systém založený na obmedzení rybolovného úsilia, ktoré budú riadiť členské štáty, čo bude flexibilnejšie, a tým sa dosiahne účinnejšia realizácia.

Plán sa má prispôsobiť rôznym úrovniam regenerácie, a preto zahŕňa modulovú stratégiu, v rámci ktorej je prispôsobenie úhynu pri rybolove funkciou úrovne dosiahnutej regenerácie. Zavádzajú sa jasné pravidlá, ktoré sa uplatňujú, ak vedci nemôžu poskytnúť presné odhady stavu zásob. Je potrebné znížiť množstvo odpadu rýb zavedením mechanizmov, ktoré rybárov bude motivovať na zapojenie sa do programov na zamedzenie výlovu tresky. Komisia vo všeobecnosti chce pozmeniť a doplniť existujúci plán na regeneráciu zásob tresky s cieľom skompletizovať a aktualizovať ho vzhľadom na súčasné trendy, aby bolo jednoduchšie, účinnejšie a ľahšie tento plán realizovať, ako aj monitorovať a kontrolovať.

TAC: zavádzajú sa nové pravidlá na stanovenie celkového povoleného výlovu, pričom veľkosť zásob sa meria v pomere buď k minimálnemu množstvu, alebo k cieľovému množstvu. Pri stanovení TAC musí Rada odrátať aj množstvo tresky zodpovedajúce veľkosti očakávaného odpadu vypočítaného na základe celkového množstva vylovenej tresky. Ďalšie faktory prispievajúce k úhynu pri rybolove povedú tiež k revolúcii v celkovom množstve výlovu tresky, keď sa zavedú TAC.

Každé tri roky bude Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo Komisie vyhodnocovať regeneráciu zásob tresky. Ak by trend vývoja zásob nebol uspokojivý, Rada stanoví nižšie TAC než TAC uvedené vo vyššie uvedených pravidlách spolu s nižším rybolovným úsilím.

Ako spravodajca som predložil množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie a moji kolegovia takisto predložili niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Najdôležitejší pozmeňujúci a doplňujúci návrh je zmeniť referenčné obdobie z rokov 2005 – 2007 na roky 2004 – 2006, pretože údaje za rok 2007 sú také nové, že si nemôžeme byť istí ich správnosťou, a preto je lepšie použiť údaje, ktorými si istí sme.

Zohľadňuje sa aj skutočnosť, že zásoby tresky sa v určitom momente obnovujú, preto nemôžeme jednoducho zaviesť obmedzenia, ale skôr sú potrebné zmeny. Systém zmeny jedného typu postupu na druhý je flexibilnejší, a tak je možné reagovať na vonkajšie podmienky, ako napríklad zvyšujúce sa ceny pohonných látok, ktoré sú na mimoriadne vysokej úrovni napriek poklesu, ktorý nastal v uplynulých týždňoch. Je potrebné čo najviac zapájať regionálne poradné výbory. Treba motivovať rybárov aj členské štáty, aby zaviedli opatrenia na zníženie úhynu pri rybolove a odpadu.

Nakoniec by som chcel poďakovať francúzskemu predsedníctvu a Komisii za mimoriadne konštruktívnu spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, rád by som poďakoval Výboru pre rybné hospodárstvo a najmä jeho spravodajcovi pánovi Buskovi za jeho dôkladnú a vyváženú správu.

Teší ma, že Parlament sa stotožňuje s názorom Komisie na regeneráciu zásob tresky. Úhyn pri rybolove je príliš vysoký. Výskyt tresky je príliš nízky. Hoci v niektorých oblastiach mora sa nachádza viac mladých rýb ako v uplynulých rokoch, možno to považovať skôr za prísľub do budúcnosti než za regeneráciu stavu.

Som tiež rád, že Parlament súhlasí s potrebou zahrnúť Keltské more, ako aj s potrebou významného zníženia úhynu pri rybolove prostredníctvom TAC a zníženia rybolovného úsilia. Súhlasím s mnohými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Parlamentu, ale nemôžem priamo súhlasiť s textami Parlamentu. A to len z toho dôvodu, že podobné právne texty už existujú alebo sa vypracúvajú v rámci konzultácií s členskými štátmi, a nechcem predbiehať výsledky prebiehajúcich odborných diskusií.

Teraz konkrétne. Prijímam pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14 a 16. V zásade súhlasím s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 2, ale právomoci Komisie a Rady sú už stanovené na základe Zmluvy o ES a úloha regionálnych poradných výborov je určená v článku 31 základného nariadenia.

Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúce návrhu č. 3 o znížení odpadu, pracoval som na osobitnej iniciatíve. Pamätáte si oznámenie Komisie z jari 2007 týkajúce sa odpadu. Onedlho bude nasledovať návrh nariadenia.

Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 7, súhlasím s tým, že v prípade stavov vo vysokorizikových situáciách by sa malo uplatňovať obmedzenie 15 % na zvýšenie TAC. Ale Rada by mala zachovať možnosť zníženia, ktoré je väčšie ako 15 %.

Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 8, súhlasím so zahrnutím odkazu na množstvo tresky zabitej tuleňmi ako príkladu spolu so zhodnotením vplyvu zmeny klímy na obnovu zásob tresky, keď bude vypracovaná revízia plánu.

Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 10, príslušná časť správne odkazuje na obmedzenie rybolovného úsilia. Odkaz na určenie by znamenal, že rybolovné úsilie by bolo len merané, ale nebolo by riadené. Preto tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nemôžem prijať.

Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 11, môžem prehodnotiť východiskový údaj pre výpočet kW dní. Do tejto diskusie by sa však mali zapojiť aj členské štáty.

Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 12, text navrhovaného článku 8a, odsek 3, bol naozaj nejednoznačný a prepracujeme ho, aby bol jasnejší.

Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 15, návrh týkajúci sa obmedzenia kapacity bol príliš reštriktívny a mohol by zabrániť reorganizácii aktivít rybárskych flotíl. Diskutujem ešte s členskými štátmi, ako poskytovať primeraný stupeň flexibility a súčasne zabezpečiť, aby sa nezvyšovalo rybolovné úsilie. Uprednostňujem preto zlepšenie existujúceho textu a nie jeho vypustenie.

Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 17, môžem prijať zásadu prevodu úsilia na základe korelačného faktoru, ktorý by vyjadroval význam výlovu tresky v rôznych sektoroch. Tento problém je však komplikovaný a musí sa podrobnejšie preskúmať.

Čo sa týka pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 18, nemôžem z právnych dôvodov prijať vypustenie odkazu na rozhodovací proces. Proces, na ktorý sa odkazuje, je potrebný podľa Zmluvy o ES.

Ďakujem vám za pozornosť a za konštruktívne návrhy k tomuto dokumentu.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis Visser, v mene skupiny PPE-DE.(NL) Vážený pán predsedajúci, dnes večer vedieme rozpravu o správe pána Buska k návrhom Komisie na rýchlejšiu regeneráciu zásob tresky v európskych vodách. Chcel by som zablahoželať pánovi spravodajcovi Buskovi k jeho správe.

Treska je dôležitý druh ryby pre EÚ. Zatiaľ čo v minulosti bola základnou súčasťou potravy ľudí a treska sa konzumovala ako náhrada za drahšie mäso, v súčasnosti je treska luxusným druhom ryby, ktorá je dostupná len za vysokú cenu. Od konca 80. a začiatku 90. rokov ponuka tresky neustále klesala. Popri najrôznejších prirodzených príčinách, ako napríklad otepľovanie Severného mora a skutočnosť, že zimy nie sú tuhé, je ďalším dôvodom intenzívneho výlovu tresky. Práve túto príčinu chce Komisia riešiť prostredníctvom nového plánu regenerácie tresky.

Vnímam želanie Komisie zjednodušiť nariadenia, ktorých cieľom je obmedziť výlov tresky. Súčasné nariadenie je príliš komplexné a vedie k mnohým rozdielom v interpretácii na strane rybárov a inšpektorov. Zjednodušenie by vyriešilo aspoň tento problém. Je nevyhnutné, aby sme aj v mene holandského rybného hospodárstva zabezpečili na európskej úrovni regeneráciu zásob tresky.

Navrhované opatrenia potrebovali čas, aby sa prejavil ich účinok. Počas 18 mesiacov sa zásoby tresky v Severnom mori pozoruhodne regenerovali. Parlament vrátane mňa by rád užšie zapojil rybné hospodárstvo a regionálne poradné výbory do prijímaných opatrení. Zlepší to podporu v rámci tohto odvetvia. Nové pravidlá sú podľa môjho názoru krokom správnym smerom. Členské štáty môžu regulovať výlov tresky účinnejšie a rybári budú vedieť oveľa lepšie, čo je a čo nie je dovolené.

Až po štyroch až šiestich rokoch bude zrejmé, či sú opatrenia, ktoré teraz prijímame, účinné. Preto by som chcel pána komisára požiadať, aby pred prípravou nových opatrení dôkladne vyhodnotil existujúce opatrenia. Ak sa tak nestane, rybári sa dostanú do neprijateľnej situácie.

 
  
MPphoto
 

  Ole Christensen, v mene skupiny PSE.(DA) Vážený pán predsedajúci, najprv by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi Buskovi za jeho konštruktívnu spoluprácu v súvislosti s vypracovaním tejto správy. Myslím, že sme dosiahli uspokojivý výsledok. V dôsledku našich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov bude systém jednoduchší, flexibilnejší, účinnejší a menej byrokratický. V rámci revízie návrhu Komisie napríklad tvrdíme, že úspech plánu na regeneráciu zásob tresky vo veľkej miere závisí od toho, aby na trh neprichádzali ryby pochádzajúce z nezákonného, neoznámeného a neregulovaného výlovu. Monitorovanie a kontrola sú dôležitými nástrojmi na zabezpečenie dodržiavania nariadení o rybolove. Rybné hospodárstvo a príslušné regionálne poradné výbory v členských štátoch by mali byť okrem toho užšie zapojené do procesu vyhodnocovania a rozhodovania, aby sa zohľadnili osobitné regionálne charakteristiky a potreby v rámci budúceho rozvoja a rozširovania riadiacich mechanizmov. Účinná realizácia plánu regenerácie si vyžaduje zapojenie všetkých zúčastnených strán, aby sa zabezpečila legitímnosť a dodržiavanie nariadení na regionálnej úrovni. V správe tiež zdôrazňujeme skutočnosť, že plán regenerácie bude mať dôležité dôsledky pre rybné hospodárstvo, ako aj hospodársky a sociálny rozvoj miestnych komunít, a preto by Komisia mala ešte raz zvážiť systém rybolovného úsilia, keď sa významne zlepšia zásoby tresky.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Vážený pán predsedajúci, neustály refrén Komisie a aj tejto správy je o pokračujúcom poklese zásob tresky. No tento rok vyhodíme v EÚ uhynuté tresky v hodnote 50 miliónov EUR späť do mora. Prečo? Na príčine je naša šialená politika týkajúca sa odpadu. TAC sa stlačili na takú nízku úroveň, že vzniká veľké množstvo odpadu. Predstavuje to možno jednu vyhodenú rybu na každú, ktorá sa ponechá. Každoročne znižujeme TAC, v dôsledku čoho sa zvyšuje podiel odpadu, čím sa pokračuje v tejto šialenej deštruktívnej ekopolitike.

Či sa treska ponechá, alebo vyhodí, zníži sa množstvo biomasy. Zvýšte TAC a som presvedčený, že tým zodpovedajúco znížite odpad a zvýšite dodávky potravín bez vyčerpávania biomasy, ktoré by bolo väčšie než náš súčasný postup vo forme odpadu. Toto je podľa môjho názoru spôsob, ako postupovať v súlade s plánom na obmedzenie výlovu tresky, a potom táto politika dostane nejaký zmysel.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, musím pochváliť svojho dobrého priateľa Nielsa Buska za tento odvážny pokus vypracovať ďalší plán regenerácie tresky. Odkedy som bol zvolený za poslanca v roku 1999, predkladá sa plán regenerácie tresky každý rok.

Každý plán regenerácie tresky zavádza stále prísnejšie nariadenia a ešte tvrdšie opatrenia. Pretože sa zaoberáme zmiešaným výlovom, pri ktorom sa treska loví spolu s krevetami, treskou merlan a treskou jednoškvrnnou, máme všetci problém s odpadom, o ktorom práve hovoril pán Jim Allister. Obávam sa, že v tomto prípade pán Busk napodobňuje svojho slávneho dánskeho predka kráľa Knuta, ktorý bol kráľom Dánska a Anglicka v 10. storočí a ktorý sedel na tróne na pobreží a prikázal prílivu, aby sa nepribližoval. Samozrejme, ako vieme z historických prameňov, kráľ sa poriadne zmočil a takmer sa utopil. Snaha o zavedenie plánu regenerácie tresky, plánu, ktorý má treske pomôcť, aby sa regenerovala, je v skutočnosti pokusom pôsobiť rovnakým spôsobom proti prírode. Vieme, že zmena klímy spôsobila oteplenie Severného mora o jeden a pol stupňa a planktón, ktorý je potravou mladých tresiek, sa presunul stovky kilometrov na sever, čo je aj dôvodom, prečo väčšina veľkých dospelých tresiek, ktoré nakupujeme v obchodoch v celej Európe, pochádza z okolia Nórska, Faerských ostrov a Islandu. Kým sa teda Severné more neochladí, nezažijete regeneráciu tresky a žiadny prísny plán riadenia, ktorý chceme zaviesť, na tom nič nezmení.

V tejto súvislosti ma teší, čo povedal dnes večer pán komisár, a síce, že prijíma môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý aspoň preskúma vplyv zmeny klímy na regeneráciu tresky a takisto predátorské útoky tuleňov na tresku. V súčasnosti máme v Severnom mori 170 000 tuleňov kuželozubých, pričom každý z nich skonzumuje dve tony rýb ročne – vrátane množstva tresiek – a v minulosti nebolo politicky správne hovoriť v akejkoľvek forme o tuleňoch. Myslím si teda, že preskúmanie vplyvu tuleňov na populáciu tresky je veľmi dôležitý krok dnešného večera. Odporúčam kráľa Knuta Parlamentu a dúfam, že táto správa bude prijatá.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE).(PL) Vážený pán predsedajúci, nariadenie Rady predstavuje ďalší pokus o dosiahnutie rovnováhy medzi súčasným stavom poznatkov týkajúcich sa aktuálneho stavu zdrojov a prirodzenou snahou zbaviť sa povinností týkajúcich sa dohliadania nad európskym rybolovom a jeho riadenia. Spravodajca jasne identifikoval nový prejav tejto prastarej dilemy. Poukázal na jasný rozpor medzi šľachetným zámerom chrániť zdroje a skutočnými možnosťami riadiť ich stav.

Autori nariadenia sa ako nikdy predtým pri tejto príležitosti zhodujú s Vedeckým, technickým a hospodárskym výborom pre rybné hospodárstvo v tom, že je stále nedostatok dostatočne spoľahlivých informácií, ktoré by sa mohli poskytnúť rybárom vo forme zrozumiteľných stanovísk k TAC. Inštitúcie Únie – bezpochyby preto, aby ich nepovažovali za pasívne – však zároveň odporúčajú vypracovať ustanovenia zabezpečujúce konzistentnú realizáciu TAC, aj keď je známe, ako bolo uvedené, že tieto údaje sú neprimerané. Rybári očakávajúci overenie rybolovného úsilia vnímajú tento postup ako príliš opatrný a neprimeraný vzhľadom na racionálnu politiku rybného hospodárstva. Snažil som sa pochopiť zvláštnu metodiku, ktorú prijali orgány kompetentné v tejto oblasti. V každom prípade cítim potrebu varovať pána spravodajcu, pokiaľ ide o sociálne a hospodárske dôsledky rozširovania obmedzení rybolovu a byrokratických obmedzení aktivít rybárov, ktoré vzbudzujú hnev. Rybári čoraz viac podporujú vedcov v súvislosti so zistením skutočného stavu morskej biomasy. Poľskí rybári sa pridali k rastúcej kritike zastaranej databázy, ktorá sa v príliš veľkej miere zakladá na odhadoch. Prišiel hádam čas venovať väčšiu pozornosť názorom rybárov založeným na stáročných vedomostiach a skutočnosti, že rybári môžu prežiť len vtedy, ak budú rešpektovať záujmy morského prostredia.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, plán regenerácie tresky by mal predovšetkým vytvoriť stimuly pre tie členské štáty a tých rybárov, ktorí prispievajú k zníženiu úhynu pri rybolove, a po druhé, ktorí znižujú sekundárny výlov a eliminujú odpad – eliminujú, nie redukujú odpad – plán regenerácie tresky nebude dôveryhodný, ak nezohľadní problematiku zmeny klímy v súvislosti s oblasťami, kde treska nachádza potravu a rozmnožuje sa, ako to pred chvíľou tak sugestívne formuloval môj kolega, pán Stevenson, a to musí zohrávať dôležitú úlohu v pláne regenerácie tresky, ak má byť v tomto čase dôveryhodný.

Súhlasím s tým, že zníženie sekundárneho výlovu prostredníctvom programov na zamedzenie výlovu tresky má mimoriadny význam. Mali by sme však spomenúť potrebu znížiť sekundárny výlov a eliminovať odpad. To znamená, že rozhodujúce je zníženie množstva v sieti ulovenej (sekundárny výlov) a nevyloženej (odpad) tresky. Ak to nedosiahneme, rybolov nebude trvalo udržateľný, a to ani ekologicky, ani hospodársky. Zatiaľ čo Írsko navrhlo pilotný projekt na rok 2009 s cieľom zredukovať odpad tresky v oblasti lovu homára nórskeho v časti Keltského mora, hádam aj so stimulmi pre rybárov, ktorí majú zohrávať dôležitú úlohu pri monitorovaní a kontrole, čo bude kľúčom k úspešnej realizácii projektu, musím pánovi komisárovi položiť otázku súvisiacu s tým, čo náš spravodajca označil ako „nové prieskumy, ktoré naznačujú, že Keltské more je vyčerpané a je potrebné zaviesť tu kontrolu“. Podľa ICES bol pre Keltské more odporučený TAC 2009, čo naznačuje, že zásoby sú v tejto oblasti väčšie než v iných oblastiach, na ktoré sa vzťahuje plán regenerácie. Má sa teda Keltské more zahrnúť do plánu regenerácie alebo nie? Je to potrebné alebo nie? Ktoré vedecké kapacity si máme vypočuť?

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážený pán predsedajúci, chcela by som pána komisára informovať, že treska bola kedysi jednou z najbežnejších rýb v írskych vodách a na írskych stoloch. Pre mojich rybárov nie je rybolov len prácou, ale aj spôsobom života, tradíciou, ba i poslaním. Mnohí z mojich rybárov vykonávajú zmiešaný rybolov a pre nich je vyhadzovanie rýb viac než odpad a rozpor – považujú to za odporné.

Musíme pomôcť vybaviť rybárov zariadením na selektívnejší výlov rýb, aby sa chránila treska a aby sme súčasne znížili aj odpad, musíme tento odpad využívať a zužitkovať, vyložiť a ošetriť ho. Musíme nielen ukončiť vyhadzovanie tresky a iných rýb, ale musíme ukončiť škandalózne vyhadzovanie tresky a iných rýb ako odpadu.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy pána Buska týkajúce sa tzv. plánu regenerácie zásob tresky sú podľa mňa veľmi dôležité pre obnovu zásob tohto druhu na úroveň spred mnohých rokov. Ochrana zásob tresky je najväčším problémom, ktorý musí vyriešiť naša spoločná politika rybného hospodárstva. Treba pripomenúť, že popri šprotoch a makrelách sú tresky na rybárskych flotilách Európskej únie najčastejšie loveným druhom rýb. V celosvetovom meradle je treska druhým najobľúbenejším druhom.

Okrem toho, že treska je hlavným objektom výlovu, je veľmi dôležitá aj pre riadne fungovanie ekosystému. Tresky prirodzene regulujú rozširovanie rias, najmä v Baltskom mori. Spolu so zmenou klímy je preto zníženie zásob tohto dôležitého druhu významným faktorom zmien ovplyvňujúcim morské ekosystémy severného Atlantiku.

Na záver by som chcel predložiť stanovisko poľských rybárov, ktorí sa stali hlavnou obeťou chybnej a nespravodlivej politiky v oblasti výlovu tresky. Kolegovia si budú pamätať, že obmedzenie výlovu sa pôvodne vzťahovalo na lode plaviace sa pod poľskou vlajkou. Po obmedzení nasledoval zákaz výlovu tresky. Nemalo to len negatívny vplyv na živobytie rybárov, ale viedlo to aj k vyvolaniu strašiaka bankrotov v poľskom spracujúcom priemysle. Preto by sa v predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch mal klásť dôraz na výskum. Na jeho základe bude možné stanoviť skutočný stav zásob tresky, čo nám potom umožní vypracovať realistickú politiku rybného hospodárstva. Dámy a páni, ďakujem vám.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, najprv by som sa chcel poďakovať poslancom za zaujímavú rozpravu, ktorá demonštruje záujem Parlamentu o problematiku regenerácie tresky.

Správa Parlamentu sa z veľkej časti zhoduje s návrhom Komisie a podporuje ho, pričom jeho cieľom je, aby sa súčasný plán stal flexibilnejší a účinnejší a súčasne komplexnejší. Ako mnohí z vás podotkli, objavili sa náznaky, že stavy tresky sa zlepšujú, a rybári vám povedia, že treska sa vrátila do našich morí.

Je však faktom, že za to vďačíme jednému konkrétnemu ročníku – ročníku 2005 – že treska dospela do veľkosti, keď sa chytí do našich sietí. Pri ďalšom postupe musíme byť preto opatrní, pretože ak tento mimoriadny ročník preceníme, môže dôjsť k tomu, že potenciálna regenerácia tresky nenastane. Za uplynulých 15 rokov sa to stalo už dvakrát, raz v Írskom mori a raz v Severnom mori. Vtedy sme prijali predčasné opatrenia, aby sme využili mimoriadne ročníky a spôsobili sme situáciu, že sme museli začínať úplne od začiatku. Je preto veľmi dôležité, aby sme postupovali opatrne a aby nám zodpovedné riadenie povedalo, že musíme urobiť maximum pre to, aby sme rôznymi prostriedkami znížili rybolovné úsilie a súčasne znížili aj množstvo odpadu tresky.

To možno dosiahnuť prostredníctvom riadenia na základe výsledkov, ktoré zavádza plán regenerácie, a rád by som vyzval členské štáty, aby s nami spolupracovali na dosiahnutí plánu regenerácie tresky, ktorý postupne umožní úplnú regeneráciu tresky.

Vychádzajúc z uvedeného by som chcel povedať niečo aj o odpade vo všeobecnosti, pretože tento problém sa netýka len tresky. Hovoríme, samozrejme, o treske, pretože má osobitný význam pre Severné more, ale máme rôzne iné druhy rýb, ktoré končia ako odpad, a toto je veľmi citlivý problém v celej Európskej únii, pretože verejná mienka má k tomu veľmi negatívny postoj. Som rozhodnutý riešiť to a mojím zámerom je preskúmať celú problematiku ešte raz, pretože bol dosiahnutý minimálny pokrok. Myslím, že celý problém musíme vnímať všeobecnejšie a že musíme okamžite iniciovať významné opatrenia na zníženie množstva odpadu. Neskôr vám predložím návrhy, ako môžeme účinne znížiť množstvo odpadu v Severnom mori. Diskutujeme o tomto probléme s partnermi, napríklad s Nórskom, aby sme našli účinné opatrenia na zníženie rybolovného úsilia zameraného na tresku, ale súčasne zaviedli opatrenia najmä na zníženie odpadu tresky, ako aj na riešenie problému odpadu ostatných druhov rýb.

Čo sa týka Keltského mora, na ktoré poukázala pani Doylová, je pravdou, že podľa ICES je stav zásob o niečo lepší než v iných moriach. Napriek uvedenému faktu však tvrdia, že zásoby sú v zlom stave a musia sa zregenerovať, a preto sme to zahrnuli do nového plánu regenerácie tresky. Zásoby sú napriek tomu vo veľmi zlom stave. Skutočnosť, že sa stanoví TAC, neznamená, že zásoby sú v dobrom stave, pretože prevláda názor, že v mnohých našich rybolovných oblastiach rybolov prekračuje úroveň trvalej udržateľnosti a vy stanovíte TAC s klesajúcou krivkou. Ak je situácia skutočne zlá, tak TAC by bol nula. V prípade Keltského mora je situácia o niečo lepšia, ale stav týchto zásob dobrý nie je.

Čo sa týka vyjadrení o treske v Baltskom mori, hoci to nie je súčasťou nášho plánu regenerácie tresky, v roku 2007 sme zaviedli plán regenerácie tresky v Baltskom mori. Na základe odporúčaní ICES, a pravdepodobne nie až tak vďaka výsledkom samotného plánu regenerácie tresky, ale vďaka významnému úsiliu Poľska a poľských rybárov, sa situácia tresky na východe tento rok zlepšila, ale situácia tresky na západe, v západnom Baltiku, sa zhoršila. Budeme preto musieť zaviesť prísnejšie opatrenia pre tresku v západnom Baltiku, ale zrejme budeme môcť zaviesť menej prísne opatrenia pre tresku v jeho východnej časti.

 
  
MPphoto
 

  Niels Busk, spravodajca. (DA) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa poďakovať pánovi komisárovi a kolegom za enormné úsilie a mimoriadne konštruktívne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli absolútne nevyhnutné na dopracovanie tohto plánu regenerácie.

Chcel by som zdôrazniť, že je teraz mimoriadne dôležité, aby plán regenerácie uspel. Sme to dlžní rybárom, ale zároveň je správne, ako už bolo dnes večer uvedené, že sme hovorili o regenerácii tresky a aj iných druhov. Hovorili sme o tom už v priebehu uplynulých desiatich rokov bez dosiahnutia cieľa. Je preto dôležité, aby sme ho dosiahli teraz.

Chcel by som povedať niečo o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove. Nepoznáme, samozrejme, jeho rozsah, ale nepochybujem o tom, že má mimoriadne negatívny vplyv na plány regenerácie, ktoré sme uskutočňovali v uplynulých rokoch. Je to zahanbujúce vzhľadom na stavy rýb a zahanbujúce aj pre rybné hospodárstvo a spoločnosť ako takú a Európsky parlament na to opätovne upozorňoval. Je potrebné zaviesť lepšiu a účinnejšiu kontrolu, aby sme zastavili nezákonný rybolov. Chcel by som povedať, že musíme zohľadniť a zmerať množstvo rýb, ktoré ulovia tulene, kormorány a iné predátorské druhy vtákov, čo je, samozrejme, oblasť, kde nikto neberie ohľad na kvóty, a táto situácia má takmer rovnaké dôsledky ako nenahlásený rybolov.

Problematika odpadu rýb je ďalším problémom, o ktorom už hovoríme zhruba desať rokov. Odpad rýb je nevyhnutným dôsledkom politiky kvót, ale čo je rovnako dôležité, vyhadzujeme aj kvalitné vylovené ryby. Pán komisár, mám pravdaže radosť z toho, čo ste dnes večer povedali, teda že máte plán, ale je úplne nedostatočné, že sme o tejto záležitosti hovorili desať rokov a nedosiahli sme ani jeden z cieľov. To je smutný stav vecí a musíme s tým niečo urobiť, pretože inak bude tento plán regenerácie takisto odsúdený na neúspech.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), písomne.(PL) Je úplne pochopiteľné, že sa Európska komisia a vlády členských štátov zaoberajú kritickým stavom zásob tresky v moriach Európskej únie. Mám však obavy, že čo sa týka legislatívnych návrhov a rozhodnutí, inštitúcie Európskej únie vychádzajú z výskumu rôznych výskumných inštitútov financovaných Európskou komisiou. Výskum nezávislých vedcov sa uvádza len zriedka.

Existujú aj rozdielne názory v súvislosti s nariadeniami Rady (ES) č. 812/2004 a č. 2187/2005 zavádzajúcimi zákaz využívania unášaných sietí v EÚ. Na stretnutí s Generálnym riaditeľstvom pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo (DG MARE), ktoré som zorganizoval pred mesiacom, sa ukázalo, že Európska komisia je odhodlaná vyhnúť sa všetkým otázkam, ktoré jej v súvislosti s týmto problémom budú predložené. Komisia nedokáže poskytnúť konkrétne odpovede a nespĺňa svoje záväzky podľa ustanovení vyššie uvedených nariadení týkajúcich sa výskumu, aby potvrdila odôvodnenosť zavádzania zákazov.

Čo sa týka tresky, nie je napríklad dostatok podrobných štatistických údajov o výlove uskutočnenom loďami kratšími než osem metrov. Neuskutočnilo sa porovnanie množstva spracovaných rybích produktov vo vzťahu k veľkosti výlovu potvrdenému v jednotlivých členských štátoch Únie. Inštitúcie nedokázali predložiť konkrétne informácie a plány. Neprimerané zovšeobecňovanie v oblasti výskumu okrem toho prispelo k zostreniu rozdielnych názorov.

Vzhľadom na sociálnu a hospodársku základňu sa rybné hospodárstvo čoraz častejšie stáva motívom demonštrácií a protestov rybárov v Poľsku a iných krajinách. Mnohé rodiny boli pripravené o živobytie napríklad v dôsledku zníženia kvót rybolovu a zákazu používania unášaných sietí.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia