Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0138(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0388/2008

Indgivne tekster :

A6-0388/2008

Forhandlinger :

PV 20/10/2008 - 19
CRE 20/10/2008 - 19

Afstemninger :

PV 21/10/2008 - 8.27
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0503

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 20. oktober 2008 - Strasbourg EUT-udgave

19. Forvaltning af fiskerflåder i regioner i Fællesskabets yderste periferi (forhandling)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. − Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0388/2008) af Guerreiro for Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 639/2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi (KOM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS))

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, ordfører. – (PT) Hr. formand! I betragtning af de begrænsninger og permanente strukturelle ulemper, som regionerne i den yderste periferi er underkastet, bør der træffes specifikke foranstaltninger til at fremme deres socioøkonomiske udvikling. Disse skal ikke være betinget af kriterier som tidsbegrænsning eller en velstandsudvikling, der skyldes konjunkturmæssige eller kunstige omstændigheder.

Fiskerisektoren er strategisk for disse regioner, fordi den både leverer fisk til befolkningerne og sikrer beskæftigelse og økonomisk bæredygtighed i fiskersamfundene. Til trods for de forbedringer, der er konstateret, består flertallet af fiskerflåderne af ældre fartøjer, der gennemsnitlig er over 30-40 år gamle, især de ikkeindustrielle flåder.

Det er afgørende med ny økonomisk støtte til at forny og modernisere fiskerflåderne i disse regioner, og det er uforståeligt, at EU blokerer for denne støtte. Det er absolut nødvendigt at fastholde støtten til fornyelse og modernisering af flåden for at forbedre arbejdsvilkår og sikkerhedsforhold for fiskerne og betingelserne for konservering af fisk.

Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg foreslår kun at udvide den offentlige støtte til fornyelse af flåderne i regionerne i den yderste periferi indtil 2009 og give disse fartøjer mulighed for at blive registreret indtil 2011. Selv om vi går ud over det, Kommissionen foreslår, føler vi, at disse forslag stadig er utilstrækkelige, da de ikke opfylder de reelle behov, fiskerne i disse regioner har, især de ikkeindustrielle flåder. Derfor har vi fremsat ændringsforslag, der har til formål at sikre offentlig støtte til fornyelse og modernisering af fiskerflåderne uden nogen tidsbegrænsninger og i overensstemmelse med sektorens behov i disse regioner.

Skønt det ikke er strengt nødvendigt, kan vi sige, at denne foranstaltning ikke vil øge omkostningerne på Fællesskabets budget og ikke vil øge flådekapaciteten. Faktisk er det forslag, som Europa-Parlamentet selv tidligere har vedtaget, og hvori det i 2005 på ny understreger behovet for i fremtiden at støtte modernisering af fiskerflåden for at sikre sektorens rentabilitet og konkurrenceevne i disse regioner. Disse forslag har Parlamentets Fiskeriudvalg også tilsluttet sig, idet det tidligere i år gjorde opmærksom på behovet for ny støtte til renovation og modernisering af flåderne i regionerne i den yderste periferi, eftersom afskaffelsen af EU-støtten til fornyelse af fiskerflåden vil gøre det vanskeligt for dem at overvinde deres handicap i forhold til flådestrukturen på det europæiske kontinent. Så i det afgørende øjeblik, hvor der skal træffes en beslutning, vil vi derfor opfordre Parlamentet til at fastholde sine egne holdninger.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, medlem af Kommissionen. (EN) Hr. formand! Jeg ønsker først og fremmest at udtrykke min taknemmelighed over for Fiskeriudvalget og især dets ordfører, hr. Guerreiro, for hans betænkning.

Kommissionen forstår de vanskeligheder, regionerne i den yderste periferi har med at gennemføre de beslutninger om flådemodernisering, som blev taget i 2006. Kommissionen kan dog ikke acceptere at blive ved med at bevilge offentlig støtte til renovation og modernisering af flåden, da dette fører til overkapacitet og lav økonomisk effektivitet på mellemlang til lang sigt. Vi forstår dog ordførerens pointe om, at de beslutninger, vi allerede har taget, i visse tilfælde har ført til en arbejdspukkel på skibsværfterne, der ikke kan klare det planlagte arbejde før en given frist. Derfor er vi klar til at acceptere en udvidelse af fristen for tilgang til flåden indtil 2011 som foreslået af ordføreren. Jeg er således villig til at acceptere ændringsforslag 2 og 7.

Kommissionen mener imidlertid også, at vi skal bevare de grundlæggende regler for flådeforvaltning – dvs. en tilgangs- og afgangsordning, som sikrer, at der ikke sker kapacitetsstigninger, og at offentlig støtte til sådanne kapacitetsstigninger skal trækkes tilbage. Ellers risikerer regionerne i den yderste periferi at skabe en overskydende fiskerikapacitet, der i sidste ende vil underminere deres økonomi – således som det skete med flåderne på kontinentet.

Lad mig i denne sammenhæng også nævne brændstofpakken, der blev vedtaget i juli i år på grund af de høje brændstofpriser i forbindelse med den økonomiske krise. Jeg vil gerne opfordre alle berørte aktører i regionerne i den yderste periferi til at udnytte denne pakke bedst muligt til at forbedre deres flåders energieffektivitet og gøre flåderne mere økonomisk levedygtige gennem pakkens ordninger såsom omstrukturering og delvis afvikling. På grundlag af det, jeg sagde før, er Kommissionen derfor ikke indstillet på at acceptere ændringsforslag 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 og 11. Endelig kan ændringsforslag 8 accepteres, forudsat at Kommissionens rapport udsættes, indtil alle oplysninger om udnyttelsen af undtagelserne i forordningen foreligger.

Må jeg med hensyn til opfordringen til Kommissionen om at foreslå nye foranstaltninger understrege, at dette ligger inden for Kommissionens initiativret, og Kommissionen vil under alle omstændigheder foreslå nye foranstaltninger, hvis det er opfattelsen, at det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at gøre det.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, for PSE-Gruppen.(PT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! I forbindelse med denne betænkning vil jeg gerne først fremhæve, at det er nødvendigt at tage hensyn til behovene hos fiskerisektoren i regionerne i den yderste periferi. For det andet vil jeg gerne fremhæve forlængelsen af den undtagelse fra den generelle tilgangs-/afgangsordning, som man har indrømmet regionerne i den yderste periferi.

Den forlængelse, man blev enig om i Fiskeriudvalget, betyder, at fiskerfartøjer, der har nydt godt at statsstøtte, kan blive optaget i disse regioners fiskerflåder indtil 2011, uden at ny kapacitetstilgang skal modsvares af en tilsvarende kapacitetsafgang. Dette ændringsforslag fra Fiskeriudvalget var resultatet af en aftale mellem De Europæiske Socialdemokraters Gruppe og PPE-DE-Gruppen og omfattede medlemmer fra disse to grupper fra regioner i den yderste periferi samt ordføreren, hr. Guerreiro, der, som vi lige har hørt, ønskede at gå længere. Som skyggeordfører for PSE-Gruppen arbejder jeg for dette mål, og jeg vil derfor indtrængende opfordre medlemmerne til at stemme for denne betænkning i morgen. Jeg opfordrer Kommissionen, kommissæren og Rådet til at tage Europa-Parlamentets forslag til lovgivningsmæssig beslutning, som forhåbentlig vil blive vedtaget i morgen, med i betragtning.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, for IND/DEM-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Fiskerne i regionerne i den yderste periferi har de samme alvorlig problemer som andre fiskere, men problemerne er mere omfattende. Dette fiskeris fremtid er reelt truet – ulovligt fiskeri, udsmid, svindende bestande osv., ældre fartøjer og flåder – men for disse regioner udgør problemerne en endnu større byrde, fordi de i forvejen er meget sårbare.

Det er nødvendigt at hjælpe vores fjernest liggende fiskerisamfund med at bevare ikke blot deres levebrød, men også deres færdigheder, som de har udviklet og forbedret i generationer, og som uden beskyttelse risikerer at gå tabt, ikke bare for dem, men også for os.

Det er ligeledes nødvendigt at være opmærksom på de ændrede socioøkonomiske behov i regionerne i den yderste periferi og de problemer, de oplever i deres sektor. For at de kan overleve, må vi give dem mere at skulle have sagt i forvaltningen af sektoren, og vi må vedtage specifikke foranstaltninger som f.eks. en forlængelse af tidsfristen for fornyelse af flåden.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Hr. formand! Efter min opfattelse var Fiskeriudvalgets arbejde, hvori deltog vores ordfører, de forskellige politiske grupper og Kommissionen, yderst nyttigt. Vi nåede frem til en konklusion, som næsten alle, herunder også Kommissionen, var enige om, nemlig at den bedste måde at tackle dette problem på er at forlænge fristen til 2011 og at udarbejde en rapport, der skal vurdere behovet for en eventuel yderligere forlængelse af denne foranstaltning.

Jeg vil gerne takke vores kolleger fra PPE-DE-Gruppen, som var enige med os om denne holdning, og også Kommissionen for dens bestræbelser på at nå frem til denne afgørelse. Nu er der bare tilbage at håbe på, at også Rådet vil lytte til det, vi har besluttet, og at det vil forstå, at regionerne i den yderste periferi har brug for mere tid for at kunne opfylde dette krav.

 
  
MPphoto
 

  Sérgio Marques (PPE-DE).(PT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Skal statsstøtte til fornyelse og modernisering af fiskerflåderne i regionerne i den yderste periferi kun tillades indtil slutningen af 2009, eller skal det tillades på ubestemt tid? De særlige træk, der kendetegner fiskeriet i disse regioner, berettiger en sådan støtte også efter 2009, uden at det på nogen måde vil skade det marine miljø.

Ikketidsbegrænset statsstøtte til fornyelse og modernisering af flåderne i regionerne i den yderste periferi betyder ikke, at hjælpen bliver permanent og varig. Støtten vil blive standset øjeblikkeligt, hvis Det Videnskabelige Råd og de regionale rådgivende råds undersøgelser og vurderinger viser, at det er nødvendigt. Det er den løsning, der passer bedst på den helt særlige situation, der består for fiskerierhvervet i regionerne i den yderste periferi. De forhold, der ligger til grund for, at alle fiskere i alle regioner i den yderste periferi nyder godt af eksklusive fiskerirettigheder på op til 100 sømil, berettiger ligeledes forskelsbehandling, når det gælder støtte til fornyelse og modernisering af flåden. Jeg er glad for, at Fiskeriudvalget har fundet de bedste løsninger på behovene i fiskerisektoren i regionerne i den yderste periferi.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne vise lidt solidaritet. Jeg kommer fra et ørige, hvor fiskerisamfundene er meget vigtige – kultur, traditioner og færdigheder – og hvor det er meget vanskeligt at tiltrække alternative erhverv, alternativ levevis eller alternativ beskæftigelse til disse regioner. Hvis vi kan udvise solidaritet over for de perifere regioner i Europa, bør vi så ikke gøre det samme over for regionerne i den yderste periferi, som ligger i den yderste udkant af periferien, om man vil? Jeg vil gerne tilslutte mig de argumenter, der er fremført her i dag til støtte for fiskerisamfundenes færdigheder, traditioner og kultur i regionerne i den yderste periferi, og i meget isolerede og ofte meget små øsamfund i EU's perifere områder.

Jeg vil gerne tilslutte mig det, kollegerne har sagt, og jeg vil opfordre kommissær Borg til at sikre, at vi, når det drejer sig om en forlængelse af tidsfristen for statsstøtte til fornyelse af fiskerflåderne, eller hvad der ellers skal gøres, er så generøse som overhovedet muligt.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega (PSE).(ES) Hr. formand! Kommissæren talte om for stor fiskerikapacitet eller overkapacitet i flåderne i regionerne i den yderste periferi.

Jeg er enig med ham. Jeg vil gerne spørge kommissæren, om han er klar over, at regioner i den yderste periferi – De Kanariske Øer, Azorerne og Madeira i det centrale Atlanterhav, Guadeloupe, Martinique og Guyana i Det Caribiske Hav og Réunion i Det Indiske Ocean – er omgivet af kæmpestore havområder, hvor fiskebestandene langsomt går tilbage som et resultat af overfiskeri. Har Kommissionen data om dette? Mener Kommissionen, at den kan hjælpe disse regioners fiskeflåder ved at hjælpe dem med at beskytte fiskebestandene i disse områder?

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, Medlem af Kommissionen. − (EN) Hr. formand! Tak for Deres kommentarer. Jeg kan forsikre Dem om, at jeg er fast besluttet på at gøre, hvad jeg kan for at hjælpe flåderne i regionerne i den yderste periferi i det omfang, det er muligt.

Men jeg vil imidlertid understrege, at løsningen ikke består i at opretholde eller endog øge disse flåders kapacitet, men at dette i realiteten kan være en del af problemet. Jeg sagde i min indledning, at hvis der er behov for en vis omstrukturering af disse flåder, vil jeg bede Dem overveje den brændstofspakke, der blev vedtaget for nylig, og som indeholder en række muligheder, der kunne gavne flåderne i regionerne i den yderste periferi. Jeg vil gentage, at jeg kan acceptere forlængelsen af fristen for opførelsen i flåderegisteret i lyset af skibsværfternes kapacitetsproblemer, men jeg kan ikke acceptere en yderligere forlængelse af tildeling af statsstøtte til bygning af fartøjer og af tilgangs-/adgangsordningen ud over det, der allerede er blevet ydet under Den Europæiske Fiskerifond, hvor der blev taget særlige hensyn til regionerne i den yderste periferi, da dette ikke vil bidrage til at løse problemerne, men snarere skabe flere problemer.

Vi accepterer, at der er overfiskeri, og vi erkender, at det skyldes overkapacitet. Kommissionen vil ikke være med til også at bidrage til overkapaciteten i regionerne i den yderste periferi, for det vil kun give anledning til problemer i fremtiden. Med hensyn til spørgsmålet om et eventuelt overfiskeri omkring de perifere regioner har vi set på det, og Rådet har lige vedtaget en forordning om IUU-fiskeri med Europa-Parlamentets velsignelse. Fra og med den 1. januar 2010 kan fisk, der ikke kan attesteres som lovlige fangster, ikke komme ind på det europæiske marked. Vi går ligeledes forrest og stiller forslag om et bæredygtigt fiskeri i de regionale fiskeriorganisationer, hvor vi er repræsenteret, og det er vi i næsten alle de regionale fiskeriorganisationer. Det er vores hensigt at fortsætte disse bestræbelser, således at vi på denne måde kan sikre et bæredygtigt fiskeri ikke bare i vores egne farvande, men også i de internationale farvande, hvilket er helt afgørende for regionerne i den yderste periferi.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, ordfører. – (PT) Hr. formand! Jeg vil gerne sige tak for det, der er blevet sagt, men vil samtidig understrege, at støtte til regionerne i den yderste periferi er både mulig og ønskværdig i henhold til traktaterne. Disse muligheder må derfor udmøntes i konkret handling. Fiskerisektoren har strategisk betydning for disse regioner. De har brug for støtte til fornyelse og modernisering, og derfor er dette et helt naturligt spørgsmål. Fællesskabsmidlerne findes, og som denne forhandling har bevist, er der ikke et eneste gyldigt argument for ikke at tildele statsstøtte til fornyelse og modernisering af disse regioners fiskerflåder. I modstrid med de udtalelser, vi har hørt, vil fornyelse og modernisering af disse flåder ikke nødvendigvis medføre overkapacitet eller større kapacitet.

Derfor må man spørge, hvorfor der ikke træffes foranstaltninger til støtte for denne sektor. Efter denne forhandling er vi mere end nogensinde overbevist om, at det ikke blot er nødvendigt at forlænge adgangsfristen for fartøjer, der har nydt godt af statsstøtte til modernisering, som Kommissionen og Fiskeriudvalget har foreslået, men det er ligeledes nødvendigt at sikre, at der er mulighed for at få statsstøtte til fornyelse og modernisering af flåderne i disse regioner, især når det gælder de små flåder, uden at der fastlægges tidsfrister, således som vi endnu en gang har fremført solide argumenter for.

Vi ønsker derfor, at vores ændringsforslag bliver vedtaget i morgen. Situationen kræver det, og tiden vil vise, at vi havde ret.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. − Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted tirsdag.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), skriftlig. – (FR) Jeg er glad for, at Europa-Parlamentet har tilladt bygning af fiskerfartøjer indtil den 31. december 2011 for fiskerflåder, der er registreret i regioner i den yderste periferi, og som får statsstøtte til fornyelse.

Jeg vil gerne takke de kolleger, som samarbejdede med mig under de heftige forhandlinger med Kommissionen for at opnå to år mere end det, der blev foreslået i det oprindelige forslag. Den sene vedtagelse af denne lovgivning, der giver medlemsstaterne tilladelse til at give denne støtte, og skibsværfternes begrænsede kapacitet, ville i realiteten ikke have gjort det muligt at bygge disse fartøjer inden for tidsfristen. Jeg er glad for, at Kommissionen har lyttet til fiskernes ønsker, selv om jeg beklager, at Den Kommunistiske Gruppe besluttede ikke at støtte os.

Denne aftale viser, at EU fortsat er opmærksom på de særlige omstændigheder i regionerne i den yderste periferi, og det mere end nogensinde, idet man har accepteret at forlænge systemet med undtagelser. Vi må ikke glemme, at statsstøtte til bygning af nye fartøjer har været forbudt i resten af EU siden 2005.

Jeg opfordrer fiskeriministrene til hurtigt at udstede denne beslutning, således at fiskerne i regionerne i den yderste periferi kan erhverve sig moderne fartøjer, som giver størst mulig sikkerhed.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik