Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0138(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0388/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0388/2008

Keskustelut :

PV 20/10/2008 - 19
CRE 20/10/2008 - 19

Äänestykset :

PV 21/10/2008 - 8.27
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0503

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 20. lokakuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

19. Yhteisön syrjäisemmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnointi (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (PL) Esityslistalla on seuraavana Pedro Guerreiron kalatalousvaliokunnan puolesta esittämä mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 639/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS)) (A6-0388/2008).

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, esittelijä. – (PT) Kun otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden vaikeat olot ja rakenteelliset puutteet, olisi otettava käyttöön erityisiä toimia niiden sosiaalis-taloudellisen kehityksen edistämiseksi. Niiden ei pitäisi olla sidoksissa siirtymäkauden kriteereihin eikä olosuhteista riippuviin taikka keinotekoisiin vaurautta koskeviin kehityssuuntiin.

Kalatalousala on strateginen ala näille alueille, koska se toimittaa kalaa niiden kansalaisille ja varmistaa kalastusyhteisöjen työllisyyden ja taloudellisen kestävyyden. Kalastuslaivastot muodostuvat kuitenkin havaituista parannuksista huolimatta suurimmaksi osaksi vanhentuneesta, keskimäärin 30 tai 40 vuotta vanhasta, kalustosta erityisesti, kun on kyse pienimuotoista kalastusta harjoittavista laivastoista.

Uusi taloudellinen tuki näiden alueiden kalastuslaivastojen uudistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi on ehdottoman tärkeää ja siksi on mahdotonta ymmärtää, että Euroopan unioni estää tämän tuen. Kalastuslaivastojen uudistamiseen ja nykyaikaistamiseen myönnetyn tuen jatkuminen on ehdoton edellytys kalavarojen suojelun sekä kalastajien työolojen ja työturvallisuuden parantamiselle.

Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunta ehdottaa ainoastaan, että julkista tukea voidaan jatkaa syrjäisimpien alueiden laivastojen uudenaikaistamiseksi vuoteen 2009 saakka ja että nämä laivastot voidaan rekisteröidä vuoteen 2011 saakka. Vaikka tämä ehdotus ulottuu komission ehdotusta pidemmälle, meidän mielestämme se on silti riittämätön, koska sillä ei vastata näiden alueiden kalastajien todellisiin tarpeisiin erityisesti pienimuotoista kalastusta harjoittavien laivastojen osalta. Sen vuoksi olemme esittäneet tarkistuksia, joilla pyritään varmistamaan julkinen tuki kalastuslaivastojen uudenaikaistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi ilman aikarajoja ja näiden alueiden alan tarpeiden mukaisesti.

Vaikka se ei ole ehdottoman välttämätöntä, voimme sanoa, että tämä toimi ei aiheuta lisäkustannuksia yhteisön talousarviolle ja se ei lisää laivastokapasiteettia. Kyseessä on itse asiassa Euroopan parlamentin aikaisemmin hyväksymät ehdotukset, joissa vuonna 2005 toistettiin, että tulevaisuudessa tarvitaan tukea kalastuslaivastojen uudistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi näiden alueiden kalastusalan kannattavuuden ja kilpailukyvyn vuoksi. Parlamentin kalatalousvaliokunta on myös hyväksynyt nämä ehdotukset. Se ilmoitti aikaisemmin tänä vuonna, että uutta tukea tarvitaan kaikkien syrjäisimpien alueiden laivastojen uudistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi, koska laivastojen uudistamista koskevalla yhteisön tuella olisi vaikeaa korjata tilannetta. Syy on se, että nämä laivastot ovat jääneet jälkeen Euroopan mantereen laivastoista. Sen vuoksi pyydämme päätöksenteon ratkaisevalla hetkellä yksinkertaisesti, että Euroopan parlamentti toimii yhdenmukaisesti oman kantansa kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg , komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi ilmaista kiitollisuuteni kalatalousvaliokunnalle ja erityisesti sen esittelijälle Pedro Guerreirolle mietinnöstään.

Komissio ymmärtää syrjäisimpien alueiden vaikeuksia toteuttaa vuonna 2006 tehtyjä päätöksiä aluksien nykyaikaistamisesta. Se ei voi kuitenkaan hyväksyä, että julkista tukea annetaan jatkuvasti laivaston uudistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi, sillä tämä johtaa laivaston liikakapasiteettiin ja heikkoon taloudelliseen tehokkuuteen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ymmärrämme kuitenkin esittelijän esittämän näkökohdan, että joissain tapauksessa toteuttamamme päätökset ovat johtaneet ruuhkaan telakoilla, jotka eivät selviydy työstä ennen tiettyä määräaikaa. Sen vuoksi olemme valmiit hyväksymään laivastoon lisäämistä koskevan määräajan pidentämisen vuoteen 2011 saakka, mitä esittelijä ehdotti. Voin hyväksyä siten tarkistukset 2 ja 7.

Komissio uskoo kuitenkin, että laivaston hallinnoinnin perussäännöt − eli laivastoon lisäämistä ja laivastosta poistamista koskeva järjestelmä, jolla varmistetaan, että kapasiteettia ei lisätä ja että tällaiseen kapasiteettiin myönnetty julkinen tuki poistetaan − on turvattava. Muussa tapauksessa syrjäisimmät seudut voisivat aiheuttaa ylimääräistä kalastuskapasiteettia, kuten on käynyt mantereen laivastojen kanssa, ja tämä heikentäisi lopulta niiden taloutta.

Haluan mainita tässä yhteydessä polttoainepaketin, joka hyväksyttiin tämän vuoden heinäkuussa, kun polttoaineen korkea hinta aiheutti talouskriisin. Haluaisin kehottaa kaikkia syrjäisimpien alueiden asianmukaisia toimijoita käyttämään hyväksi tätä pakettia, jotta niiden laivastojen energiatehokkuutta parannetaan ja jotta tässä paketissa tarjotuilla välineillä, kuten rakenneuudistuksella ja osittaisella käytöstä poistolla, tehdään laivastoista taloudellisesti kannattavampia. Edellä esittämieni näkökohtien vuoksi komissio ei hyväksy tarkistuksia 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ja 11. Tarkistus 8 voidaan hyväksyä, koska ymmärretään, että komission kertomusta on lykättävä siihen saakka, että kaikki tiedot asetuksen mukaisten poikkeuksien käytöstä ovat saatavilla.

Mitä tulee komissiolle annettuun kehotukseen mahdollisten uusien toimien esittämisestä, haluaisin korostaa, että tämä kuuluu komission aloiteoikeuden piiriin. Komissio esittää uusia toimenpiteitä, jos se on sen mielestä tarpeellista ja asianmukaista.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, PSE-ryhmän puolesta. (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, minun on tämän mietinnön osalta ensinnäkin korostettava tarvetta ottaa huomioon syrjäisimpien alueiden kalatalousalan tarpeet. Toiseksi tuon esille, että syrjäisille alueille myönnettyä poikkeusta laivaston lisäämistä ja laivastoista poistoa koskevaan järjestelmään on jatkettava.

Kalatalousvaliokunnan hyväksymä määräajan pidennys merkitsee, että valtiontuesta nauttineet kalastuslaivastot voidaan poikkeuksen nojalla lisätä näiden alueiden kalastuslaivastoon vuoteen 2011 mennessä ilman, että uuden kapasiteetin lisäämistä pitäisi korvata vastaavan kapasiteetin poistamisella. Kalatalousvaliokunnan esittämä tarkistus oli sosialistiryhmän ja PPE-DE-ryhmän sopimuksen tulos, ja siinä oli mukana syrjäisimmiltä alueilta peräisin olevia jäseniä näistä kahdesta ryhmästä sekä esittelijä Pedro Guerreiro, joka halusi mennä vieläkin pidemmälle asiassa, kuten juuri kuulimme. Olen PSE-ryhmän varjoesittelijänä sitoutunut tähän tavoitteeseen ja sen vuoksi kehotan parlamentin jäseniä äänestämään huomenna tämän mietinnön puolesta. Kehotan komissiota, komission jäsentä ja neuvostoa ottamaan huomioon Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman, joka toivottavasti hyväksytään huomenna.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, IND/DEM-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, syrjäisimpien alueiden kalastukseen vaikuttavat kriittiset kysymykset näyttävät olevan samanlaisia, mihin kaikkien kalastajien on vastattava, mutta ne ovat kuitenkin merkittävämpiä. Tämän kalataloudenalan tulevaisuutta uhkaavat monet seikat: merirosvous, harvenevat varastot ja niin edelleen, vanhentuneet alukset ja laivastot. Tällaiset ongelmat ovat entistä isompi taakka tälle alalle, koska se on jo nyt erittäin haavoittuva.

Meidän on autettava kaikkein syrjäisimpiä kalastusyhteisöjä säilyttämään heidän elantonsa lisäksi heidän ammattitaitonsa, jota he ovat hioneet sukupolvien ajan ja jonka he ja myös me voimme menettää, ellei sitä suojella.

Meidän kaikkien on otettava huomioon näiden syrjäisimpien alueiden muuttuvat sosioekonomiset tarpeet sekä alaan kohdistuvat vaikutukset. Jotta heitä autetaan selviytymään, meidän on otettava heidät enemmän mukaan päätöksentekoon ja meidän on toteutettava erityisiä toimia, kuten pidennettävä laivaston uusimista koskevaa määräaikaa.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE). (PT) Arvoisa puhemies, mielestäni kalatalousvaliokunnan suorittama työ, johon osallistuivat esittelijämme, eri poliittiset ryhmät ja komissio, oli erittäin tuloksekas. Sen vuoksi on päästy johtopäätökseen, josta melkein kaikki komissio mukaan lukien ovat yhtä mieltä, eli tämän ongelman ratkaisemiseksi on kaikkein asianmukaisinta, että määräaikaa pidennetään vuoteen 2011 saakka ja laaditaan kertomus, jossa arvioidaan mahdollista tarvetta jatkaa tätä toimea pidempään.

Kiitän kaikkia PPE-DE-ryhmän kollegoitamme, jotka hyväksyivät tämän kannan kanssamme sekä komissiota ponnisteluistaan tämän sopimuksen aikaansaamiseksi. Nyt on vain toivottava, että neuvosto ymmärtää päätöksemme ja että se tiedostaa, että syrjäisemmät alueet tarvitsevat lisää aikaa tämän vaatimuksen noudattamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Sérgio Marques (PPE-DE). (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, pitäisikö syrjäisimpien alueiden kalastuslaivastojen uudistamiseen ja nykyaikaistamiseen myönnetyn valtiontuen lupa sallia ainoastaan vuoden 2009 loppuun vai pitäisikö sen olla voimassa rajattomasti? Näiden alueiden kalatalouden erityisluonne oikeuttaa myöntämään tukea vuoden 2009 jälkeen ilman, että meriympäristöä haitataan millään tavalla.

Valtiontuen käyttö rajattoman ajanjakson ajan syrjäisimpien alueiden laivastojen uudistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi ei merkitse, että tukea annetaan pysyvästi ja ikuisesti. Sen myöntäminen lopetetaan välittömästi, jos tieteellinen neuvosto ja alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat katsovat tämän tarpeelliseksi. Tämä on ratkaisu, joka soveltuu parhaiten syrjäisempien alueiden kalastustalouden erityistilanteeseen. Samat syyt, joiden vuoksi perustellaan sitä, miksi jokaisen syrjäisemmän alueen kalastajat nauttivat kalastuksen harjoittamisen yksinoikeudesta korkeintaan 100 mailin alueella, ovat perusteena sille, miksi niitä kohdellaan eri tavalla laivaston uudistamisen ja nykyaikaistamisen osalta. Olen iloinen, että kalatalousvaliokunta on löytänyt parhaat ratkaisut, joilla vastataan syrjäisimpien alueiden kalatalousalan erityistarpeisiin.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, halusin osoittaa solidaarisuutta, koska olen kotoisin saarivaltiosta, jossa meidän reuna-alueillamme kalastusyhteisöt − niiden kulttuuri, perinteet ja taidot − ovat erittäin tärkeät. Näille alueille on vaikea saada houkuteltua vaihtoehtoisia elinkeinoja, elämäntapoja tai ammatteja. Jos voimme osoittaa solidaarisuutta Euroopan syrjäisille alueille, mitä meidän on osoitettava syrjäisimmille alueille, jotka ovat äärimmäisen syrjäisessä asemassa? Kannatan täällä ilmaistua syrjäisimpien alueiden kalastusyhteisöjen taitojen, perinteiden ja kulttuurin tukea sekä myös sitä tukea, joka annetaan hyvin eristyneessä asemassa sijaitseville EU:n syrjäisille alueille, jotka ovat usein pieniä saariyhteisöjä.

Haluaisin tukea kollegoiden esittämiä näkökantoja ja pyydän komission jäsentä Borgia varmistamaan, että jos kysymys on kalastuslaivastojen valtiontuen määräajan jatkamisesta, niin mitä tahansa tehdäänkin, meidän on oltava mahdollisimman avokätisiä.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). (ES) Arvoisa puhemies, komission jäsen puhui syrjäisimpien alueiden kalastuksen ylikapasiteetista tai laivaston ylikapasiteetista

Yhdyn hänen näkemykseensä. Kysyn komission jäseneltä seuraavaa: Onko komissio tietoinen, että syrjäisimpien alueiden, Atlantin keskiosassa sijaitsevien Kanariansaarten, Azoreiden ja Madeiran, Karibianmerellä sijaitsevien Guadeloupen, Martiniquen ja Guayanan ja Intian valtamerellä sijaitsevan Réunionin ympärillä on suuria merialueita, joilla kalavarat ovat vähitellen ehtymässä liikakalastuksen vuoksi? Onko komissiolla mitään tietoja tästä? Katsooko komissio, että se voisi auttaa näiden alueiden kalastuslaivastoja edistämällä näiden alueiden kalakantojen säilyttämistä?

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg , komission jäsen. (EN) Suuret kiitokset kommenteistanne. Voin vakuuttaa teille, että olen sitoutunut auttamaan syrjäisimpien alueiden laivastoja niin paljon kuin voin ja niin paljon kuin on mahdollista.

Haluan kuitenkin korostaa, että näiden laivastojen kapasiteetin säilyttäminen tai jopa lisääminen ei ole ratkaisu ja se voi olla jopa osa ongelmaa. Totesin jo aloituspuheenvuorossani, että jos tarvitaan toimea näiden laivastojen uudelleenjärjestelyyn, niin kehotan teitä harkitsemaan äskettäin hyväksyttyä polttoainepakettia, jossa tarjotaan joitain mahdollisuuksia syrjäisimpien alueiden laivastojen avuksi. Hyväksyn myös, kuten ilmoitin, että määräaikaa laivaston rekisteröimiseksi jatketaan telakoiden ruuhkautumisesta aiheutuneen ongelman vuoksi. En voi kuitenkaan hyväksyä, että julkisen tuen käyttöä jatketaan rakentamiseen sekä laivastoon lisäämistä ja laivastoon poistamista koskeviin järjestelyihin sen määrän lisäksi, mitä Euroopan kalatalousrahastosta on jo myönnetty, koska syrjäisimmät alueet on jo otettu erityisesti huomioon. Tällä ei ratkaista mitään vaan sillä aiheutetaan enemmän ongelmia.

Hyväksymme sen, että liikakalastusta esiintyy ja että se johtuu ylikapasiteetista. Komissio ei halua edistää ylikapasiteettia syrjäisillä alueilla, koska se aiheuttaa ainoastaan ongelmia tulevaisuudessa. Olemme tarkastelleet liikakalastuksen mahdollisuutta syrjäisimmillä alueilla ja neuvosto on juuri hyväksynyt asetuksen laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta, jonka Euroopan parlamentti on myös hyväksynyt. Vuoden 2010 tammikuun 1 päivästä lähtien mitään kalaa, jota ei ole todistettu laillisesti pyydetyksi, ei voida tuoda Euroopan markkinoille. Toimimme myös alueellisten kalastusjärjestöjen johdossa, jotta voimme edistää kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa, eli lähes kaikissa alueellisissa kalastusjärjestöissä, kestävää kalataloutta valtamerillä. Aiomme jatkaa tätä työtä, jotta voimme tällä tavalla varmistaa kestävän kalastuksen omilla vesialueillamme ja kansainvälisillä vesillä, jotka ovat erittäin tärkeät syrjäisimmille alueillemme.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, esittelijä. – (PT) Kiitän teitä puheenvuoroistanne, Haluaisin myös huomauttaa, että perustamissopimusten säännöksien mukaan syrjäisimpien alueiden tukitoimet ovat mahdollisia ja toivottavia. Tämän mahdollisuuden on siten johdettava erityisiin toimenpiteisiin. Kalatalousala on näillä alueilla strategisessa asemassa. Se tarvitsee tukea uudistamista ja nykyaikaistamista varten, joten tässä on kyse täysin luonnollisesta asiasta. Yhteisön varoja on käytettävissä ja kuten tämä keskustelu osoittaa, ei ole mitään pätevää perustetta estää valtiontuen käyttöä näiden alueiden kalastuslaivastojen uudistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Toisin kuin on sanottu, näiden laivastojen uudistaminen ja nykyaikaistaminen ei johda välttämättä ylikapasiteettiin tai se ei lisää ylikapasiteettia.

Sen vuoksi on esitettävä kysymys, miksi tämän alan tueksi ei toteuteta toimia? Olemme tämän keskustelun tuloksena entistä vakuuttuneempia siitä, että ei ole ainoastaan välttämätöntä pidentää valtiontuesta nauttineiden alusten lisäämistä koskevaa määräaikaa, kuten komissio ja kalatalousvaliokunta ehdottivat, vaan on myös varmistettava, että julkista tukea on mahdollista myöntää näiden alueiden laivastojen uudistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi erityisesti pienimuotoista kalastusta harjoittavien alusten osalta ilman, että niihin sovelletaan määräaikoja, kuten olemme jälleen johdonmukaisesti perustelleet.

Haluamme siten, että tästä asiasta esittämämme tarkistukset hyväksytään huomenna. Tilanne vaatii sitä ja aika näyttää, että olemme oikeassa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (PL) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tiistaina.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Olen tyytyväinen, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt, että syrjäisimmille alueille rekisteröityjä kalastusaluksia, jotka saavat valtiontukea uudistamista varten, voidaan rakentaa 31. joulukuuta 2011 saakka.

Haluaisin kiittää niitä kollegoita, jotka toimivat kanssani komission kanssa käytyjen kiivaiden neuvotteluiden aikana sen puolesta, että alkuperäiseen ehdotuksen verrattuna saadaan kaksi vuotta enemmän aikaa. Näitä aluksia ei olisi voitu rakentaa ajoissa, koska lainsäädäntö, jolla hyväksytään jäsenvaltioiden myöntämä tuki, hyväksyttiin myöhään ja telakoilla oli rajalliset mahdollisuudet. Olen tyytyväinen, että komissio on kuunnellut kalastajien pyyntöjä, vaikka pahoittelen, että kommunistinen ryhmä päätti olla tukematta meitä.

Tämä sopimus osoittaa, että Euroopan unioni ottaa jatkossakin huomioon syrjäisempien alueiden erityisolosuhteet ja itse asiassa tekee enemmän kuin koskaan, koska se hyväksyy, että niiden poikkeusjärjestelmää pidennetään. Meidän ei pitäisi unohtaa, että valtionapu uusien alusten rakentamiseksi on kielletty muualla Euroopan unionissa vuodesta 2005 lähtien.

Kehotan kalastusministereitä antamaan päätöksen hyvin nopeasti, jotta syrjäisimpien alueiden kalastajat voivat hankkia nykyaikaisia aluksia, joiden turvallisuusolot ovat mahdollisimman hyvät.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö