Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0138(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0388/2008

Ingivna texter :

A6-0388/2008

Debatter :

PV 20/10/2008 - 19
CRE 20/10/2008 - 19

Omröstningar :

PV 21/10/2008 - 8.27
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0503

Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 20 oktober 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

19. Förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden (debatt)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Nästa punkt är ett betänkande av Pedro Guerreiro, för fiskeriutskottet, om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden (KOM(2008)0444 – C6-0298/2008 – 2008/0138(CNS)) (A6-0388/2008).

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, föredragande. – (PT) Mot bakgrund av de ständiga strukturella hindren och nackdelarna i de yttersta randområdena, måste särskilda åtgärder vidtas för att utveckla de socioekonomiska behoven. Dessa får inte påverkas av kriterier relaterade till kortsiktiga lösningar eller en konjunkturbetingad eller artificiell utveckling av välståndet.

Fiskesektorn är strategisk för dessa regioner, när det gäller att både tillförsäkra befolkningen tillgång till fisk och trygga sysselsättning och ekonomisk hållbarhet i fiskesamhällena. Men trots de förbättringar vi ser, består fiskeflottorna till största delen av föråldrade fartyg som i genomsnitt är mellan 30 och 40 år gamla, särskilt den småskaliga flottan.

Nytt ekonomiskt stöd till renovering och förnyelse av fiskeflottorna i dessa regioner är mycket viktigt och det är obegripligt att Europeiska unionen blockerar stödet. Ett fortsatt stöd till renovering och förnyelse av fiskeflottorna är en nödvändig förutsättning för att förbättra arbetsvillkoren och yrkesfiskarnas arbetssäkerhet samt för att förbättra villkoren för att bevara fiskbestånden.

Europaparlamentets fiskeriutskott föreslår endast att offentligt stöd till renovering av flottor i de yttersta randområdena utökas till 2009 och att fartygen får registreras till 2011. Trots att vi går längre än Europeiska kommissionens förslag, anser vi att förslagen fortfarande är otillräckliga eftersom de inte uppfyller yrkesfiskarnas verkliga behov i dessa regioner, särskilt inte den småskaliga flottans behov. Det är därför vi lade fram ändringsförslag som syftar till att säkerställa offentligt stöd till renovering och förnyelse av fiskeflottor utan tidsbegränsning och i linje med sektorns behov i dessa regioner.

Även om det inte är absolut nödvändigt, kan vi säga att åtgärden inte kommer att medföra några extra kostnader för gemenskapens budget och att den inte kommer att öka flottans kapacitet. Europaparlamentet antog redan tidigare förslagen och tog 2005 än en gång upp behovet av att i framtiden stödja renovering och förnyelse av fiskeflottorna för att uppnå lönsamhet och konkurrenskraft i sektorn i dessa regioner. Förslagen antogs också av Europaparlamentets fiskeriutskott som tidigare i år visade på behovet av nytt stöd till renovering och förnyelse av flottorna i de yttersta randområdena. Utskottet ansåg att när gemenskapsstöd inte längre beviljas till renovering av flottor blir det allt svårare för de yttersta randområdena att ta in på det försprång som flottorna på den europeiska kontinenten har. När den viktiga stunden kommer då ett beslut måste antas uppmanar vi därför Europaparlamentet att stå fast vid sina egna ståndpunkter.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, ledamot av kommissionen. − (EN) Herr talman! Jag skulle först vilja framföra min tacksamhet till fiskeriutskottet och i synnerhet till föredraganden Pedro Guerreiro för betänkandet.

Kommissionen förstår svårigheterna som uppstår i de yttersta randområdena när besluten som antogs 2006 om förnyelse av flottan ska genomföras. Men den kan inte fortsätta att bevilja offentligt stöd till renovering och förnyelse av flottan, eftersom det medför att flottan får en överkapacitet och låg ekonomisk effektivitet på medellång och lång sikt. Men vi förstår den punkt som föredraganden tog upp, att besluten som redan antagits i vissa fall har medfört att skeppsvarven släpar efter och inte kan klara av det avsedda arbetet före en given tidsfrist. Vi är därför villiga att förlänga tidsfristen för inträde i flottan till 2011, så som föredraganden föreslår. Jag är därför villig att godta ändringsförslag 2 och 7.

Men kommissionen anser också att grundreglerna för förvaltning av flottan måste värnas – det vill säga att man med ett in- och utträdessystem ser till att kapaciteten inte ökar och att offentligt stöd inte längre beviljas till sådan kapacitetsökning. De yttersta randområdena skulle annars riskera att generera – så som det hände med flottorna på kontinenten – ett överskott av fiskekapacitet som i slutändan skulle urholka deras ekonomi.

Låt mig också i det här sammanhanget nämna bränslepaketet som antogs i juli i år i samband med den ekonomiska krisen som höga bränslepriser förorsakade. Jag vill uppmana alla aktuella aktörer i de yttersta randområdena att använda paketet på bästa sätt så att energieffektiviteten hos flottorna förbättras och så att flottorna blir mer ekonomiskt hållbara genom programmen som läggs fram i paketet, som exempelvis omstrukturering och partiell avveckling. Det är därför som kommissionen, på grundval av det som jag sa tidigare, inte är villig att godta ändringsförslag 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 och 11. Avslutningsvis kan ändringsförslag 8 godtas, så länge som det är underförstått att kommissionens betänkande bör senareläggas tills all information finns tillgänglig om hur undantagen i förordningen ska användas.

När det gäller uppmaningen till kommissionen att så småningom föreslå nya åtgärder, skulle jag vilja betona att det ligger inom kommissionens initiativrätt. Kommissionen kommer under alla förhållanden att föreslå nya åtgärder om den anser att det behövs och är lämpligt att göra det.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, för PSE-gruppen.(PT) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Med beaktande av betänkandet måste jag först betona vikten av att ta hänsyn till behoven hos fiskesektorn i de yttersta randområdena. Jag måste för det andra betona förlängningen av undantaget från flottans allmänna in- och utträdessystem, som gynnar de yttersta randområdena.

Förlängningen, som man kom överens om i fiskeriutskottet, betyder att fiskefartyg som har beviljats statligt stöd kan, genom respektive undantag, inträda i fiskeflottan i dessa regioner fram till 2011 utan att den nya kapaciteten som inträder måste uppvägas av motsvarande kapacitet som utträder. Ändringsförslaget som fiskeriutskottet lade fram var resultatet av en överenskommelse mellan den socialdemokratiska gruppen och PPE-DE-gruppen. Överenskommelsen involverade ledamöter från dessa två grupper som ursprungligen kommer från de yttersta randområdena och också föredraganden Pedro Guerreiro som ville gå ännu längre, som vi nyss hörde. Som skuggföredragande för PSE-gruppen är jag hängiven den målsättningen och uppmanar därför ledamöterna att rösta för betänkandet i morgon. Jag uppmanar kommissionen, kommissionsledamoten och rådet att beakta Europaparlamentets lagstiftningsresolution som jag hoppas kommer att antas i morgon.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, för IND/DEM-gruppen. (EN) Herr talman! De kritiska frågor som drabbar fisket i de yttersta randområdena förefaller vara desamma som de som alla yrkesfiskare står inför, men de är ännu allvarligare. Det finns en mycket verklig hotbild för fisket – pirater, fångst som kastas överbord, krympande bestånd, föråldrade fartyg och flottor – men för dem är problemen mer än en belastning, eftersom de redan är mycket sårbara.

Vi måste hjälpa våra mest avlägsna fiskesamhällen att behålla inte bara sin försörjning, utan också den yrkesskicklighet som de har slipat på i generationer och som, om den inte skyddas, riskerar att gå förlorad – inte bara för dem utan också för oss.

Vi måste alla bry oss om de förändrade socioekonomiska behoven i de yttersta randområdena, och ta hänsyn till hur deras sektor påverkas. För att hjälpa dem överleva måste vi låta dem delta mer i sin förvaltning och vidta särskilda åtgärder, som till exempel en förlängning av tidsfristen för renovering av flottan.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Herr talman! Jag anser att fiskeriutskottets arbete som involverade vår föredragande, olika politiska grupper och Europeiska kommissionen, var väldigt fruktbart. Det resulterade i en slutsats som nästan alla instämde i, inklusive Europeiska kommissionen, nämligen att det bästa sättet att hantera problemet var att förlänga tidsfristen till 2011, samtidigt som man utarbetar ett betänkande med en utvärdering om det finns behov av att förlänga åtgärden ytterligare.

Jag vill tacka alla våra kolleger från PPE-DE-gruppen som ställde sig bakom vår ståndpunkt och också Europeiska kommissionen för ansträngningarna som gjordes för att komma fram till slutsatsen. Allt vi nu behöver göra är att hoppas att också rådet kommer att lyssna till det som vi beslutade och att det kommer att förstå behovet av att ge de yttersta randområdena längre tid för att uppfylla kravet.

 
  
MPphoto
 

  Sérgio Marques (PPE-DE).(PT) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Bör statligt stöd för renovering och förnyelse av fiskeflottor i de yttersta randområdena beviljas endast till slutet av 2009 eller bör det fortsätta tills vidare? Fiskeindustrins särskilda karaktär i dessa regioner motiverar att stödet beviljas även efter 2009, utan att den marina miljön skadas på något sätt.

Ett tills vidare statligt stöd för renovering och förnyelse av flottorna i de yttersta randområdena betyder inte ett ständigt och oändligt stöd. Det skulle stoppas direkt om det behovet angavs i studier och utvärderingar av Vetenskapliga rådet och av regionala rådgivande nämnder. Den här lösningen är den bäst lämpade för fiskeindustrin i de yttersta randområdena som befinner sig i en mycket specifik situation. Skälen som motiverar varför yrkesfiskare från yttersta randområden gynnas av ett exklusivt fiskereservat på upp till 100 sjömil, motiverar också en annan behandling för stöd till renovering och förnyelse av flottan. Jag är mycket glad över att fiskeriutskottet har funnit de bästa lösningarna för de särskilda behov som fiskesektorn i de yttersta randområdena har.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Herr talman! Jag skulle bara vilja visa lite solidaritet eftersom jag kommer från ett örike där fiskesamhället i randområdena är mycket viktigt – kulturen, traditionerna och yrkeskunskapen. Det är mycket svårt att locka alternativ industri och alternativa levnadssätt eller yrken till dessa regioner. Om vi kan visa randområdena i Europa den solidariteten, vad måste vi då inte visa de yttersta randområdena som ligger längst ut i periferin? Jag vill stödja det som här lagts fram om stöd till yrkeskunskaperna, traditionerna och kulturen hos fiskesamhällen i de yttersta randområdena och i mycket isolerade, ofta mycket små ösamhällen i Europeiska unionens randområden.

Jag vill stödja det som mina kollegor har sagt och, om det handlar om att förlänga det statliga stödet i form av tidsfrister för renovering av fiskeflottor, uppmanar jag kommissionsledamot Joe Borg att se till att vi är så generösa som vi bara kan, oavsett vad som behöver göras.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega (PSE).(ES) Herr talman! Kommissionsledamoten talade om ett överskott av fiskekapaciteten, eller överkapacitet inom flottan, i de yttersta randområdena.

Jag instämmer. Jag har följande fråga till kommissionsledamoten. Är kommissionen medveten om att de yttersta randområdena – Kanarieöarna, Azorerna och Madeira i Centralatlanten, Guadeloupe, Martinique och Guyana i Karibiska havet samt Réunion i Indiska oceanen – omges av stora havsområden där överfiske har medfört att fiskeresurserna minskar alltmer? Har kommissionen några uppgifter om det? Anser kommissionen att den kan bistå fiskeflottan i dessa regioner genom att hjälpa till att bevara fiskbestånden i dessa områden?

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, ledamot av kommissionen. − (EN) Tack så mycket för era inlägg. Jag kan försäkra er om mitt engagemang att bistå flottorna i de yttersta randområdena så långt jag kan och så långt det är möjligt.

Men låt mig betona att det inte är någon lösning varken att behålla eller att öka flottornas kapacitet, utan det kan till och med utgöra en del av problemet. Som jag nämnde i min inledning, om det finns behov av att omstrukturera flottorna, skulle jag uppmana er att uppmärksamma bränslepaketet som nyligen antogs och i vilket det anges ett antal möjligheter som kan gynna flottorna i de yttersta randområdena. Återigen, som jag nämnde, så kan jag godta en förlängning av tidsfristen för inträde i flottregistret med tanke på att skeppsvarven släpar efter. Men jag kan inte godta att tidsfristen förlängs ytterligare för att bevilja offentligt stöd till skeppsbyggnad och till in- och utträdessystemet utöver det som Europeiska fiskerifonden redan har beviljat. Det har redan tagits särskild hänsyn till de yttersta randområdena, och det kommer inte att lösa några problem, utan bara att generera fler.

Vi godtar att det finns överfiske och vi tillstår att det beror på överkapacitet. Kommissionen vill inte bidra till överkapacitet i randområden heller, eftersom det enbart orsakar problem i framtiden. Med tanke på möjligt överfiske runt randområdena, har vi tittat på det och rådet har nyligen antagit en förordning om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, med Europaparlamentets godkännande. Från den 1 januari 2010 kommer ingen fisk som inte är certifierad lagligt fiskad att kunna föras in på den europeiska marknaden. Vi tar också ledningen i regionala fiskeorganisationer för att föreslå ett hållbart fiske i haven varhelst vi kan göra våra röster hörda, och det är praktiskt taget i alla regionala fiskeorganisationer. Vi avser fortsätta med ansträngningen så att vi på detta sätt kan trygga ett hållbart fiske, inte bara i våra vatten utan också i internationella vatten, som är så viktiga för våra yttersta randområden.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, föredragande. – (PT) Samtidigt som jag tackar er för dessa ord, vill jag också betona att enligt bestämmelserna i fördragen är åtgärder för att stödja de yttersta randområdena möjliga och önskvärda. Möjligheten måste därför resultera i en särskild handling. Fiskesektorn är strategisk för dessa regioner. Den behöver stöd till renovering och förnyelse och därför är frågan helt naturlig. Gemenskapsstöd förekommer och debatten visar att det inte finns ett enda giltigt argument för att inte bevilja offentligt stöd till renovering och förnyelse av fiskeflottorna i dessa regioner. I motsats till det som har sagts, kommer inte renovering och förnyelse av dessa flottor nödvändigtvis att medföra överkapacitet eller ökad överkapacitet.

Frågan som måste ställas är därför varför inte åtgärder vidtas för att stödja sektorn? Efter debatten är vi mer övertygade än någonsin om att det inte bara är nödvändigt att förlänga tidsfristen för inträde av fartyg som beviljats offentligt stöd för förnyelse, enligt Europeiska kommissionens och fiskeriutskottets förslag. Det är också nödvändigt att garantera möjligheten till offentligt stöd för renovering och förnyelse av flottorna i dessa regioner, i synnerhet den småskaliga flottan, utan att begränsas av tidsfrister, så som vi än en gång följdriktigt har diskuterat.

Vi vill därför att ändringsförslagen som vi har lagt fram i detta avseende ska antas i morgon. Situationen kräver det och tiden kommer att ge oss rätt.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på tisdag.

Skriftliga förklaringar (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), skriftlig. – (FR) Jag är mycket nöjd med att Europaparlamentet tillåter byggnad av fiskefartyg fram till den 31 december 2011, för flottor som är registrerade i de yttersta randområdena och får statligt stöd för renovering.

Jag vill tacka mina kolleger som tillsammans med mig vidtog åtgärder under de hårda förhandlingarna med kommissionen, för att få det ursprungliga förslaget förlängt med två år. Eftersom lagen i vilken medlemsstaterna fick tillstånd att bevilja stödet antogs så sent och skeppsvarven har begränsad kapacitet, skulle nya fartyg inte kunnat byggas i tid. Jag är glad över att Europeiska kommissionen lyssnade på yrkesfiskarnas krav, även om jag beklagar att den kommunistiska gruppen beslutade att inte stödja oss.

Överenskommelsen visar att Europeiska unionen fortfarande tar hänsyn till särskilda förhållanden i de yttersta randområdena och gör det egentligen mer än någonsin genom att samtycka till en förlängning av undantagssystemet. Låt oss inte glömma att statligt stöd för byggnad av nya fartyg inte har varit tillåtet i resten av Europeiska unionen sedan 2005.

Jag uppmanar fiskeriministrarna att fatta beslutet mycket snabbt, så att yrkesfiskarna i de yttersta randområdena kan förvärva moderna fartyg med högsta säkerhet.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy