Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Rozpravy
Pondělí, 20. října 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

22. Zlepšení tvorby právních předpisů v roce 2006 podle článku 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. - Dalším bodem je krátké přednesení zprávy (A6-0355/2008) pana Mediny Ortegy jménem Výboru pro právní záležitosti o zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2006 podle článku 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality. (2008/2045(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, zpravodaj.(ES) Pane předsedající, přednesu zprávu z vlastního podnětu na téma „zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2006 podle článku 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality“.

Zpráva má poměrně široký záběr, a chtěl bych se proto zaměřit na dva či tři aspekty. Prvním aspektem je význam legislativního procesu v rámci Evropské unie. Zdá se, že dochází k postupnému posunu směrem k přijímání tzv. měkkého práva, čímž určitá sdělení, zprávy či dokumenty začínají být považovány za závazné právní normy. Jak jsem vyjádřil ve své zprávě, jde mi o to, aby se jasně rozlišovalo mezi jednoduchými obecnými pokyny, které vydávají správní orgány, a legislativním procesem.

Legislativní proces zahrnující nařízení a směrnice je v současné době plně vymezen ve Smlouvách o Evropské unii a vyžaduje iniciativu ze strany Komise, která musí být schválena buď samotnou Radou, nebo Radou a Evropským parlamentem postupem spolurozhodování.

V tomto směru považuji za důležité podtrhnout význam tohoto legislativního charakteru, protože právě ten zohledňuje veřejný zájem prostřednictvím předkládání petic orgánům s legislativní pravomocí.

Hrozí nebezpečí a další případná výjimka, pokud některé orgány či některá odvětví budou mít možnost samoregulace. Může to být vhodné například u některých sdružení, profesních orgánů, podnikových orgánů apod., ale podle mého názoru poskytnout určitému odvětví možnost samoregulace je velmi vážnou chybou. Nedávno jsme mohli sledovat výsledky deregulace ve Spojených státech, které umožnily samoregulaci v odvětví finančního trhu, s nesmírně závažnými důsledky pro celou světovou ekonomiku. Jinými slovy, regulaci nelze ponechat v rukou těch, kteří regulaci podléhají. Samoregulace v sobě zahrnuje vnitřní rozpor a je vhodná pouze tam, kde se jedná o samoregulaci vnitřních orgánů. Nelze si myslet, že dané odvětví může regulovat samo sebe prostřednictvím systému samoregulace, a totéž lze říci o společné regulaci.

Pokud jde o Evropský parlament, základním požadavkem je stanovení jasných legislativních postupů. Jinak řečeno, návrhy Komise je nutno projednat v Parlamentu a v Radě a je třeba přijmout legislativní usnesení.

Druhým aspektem je zvýšení komplexnosti práva EU a pochopení, k čemu vlastně dochází, což je problém, s nímž se setkává běžný občan i odborníci v oblasti práva EU. Musíme usnadnit pochopení práva EU a jediný způsob, jak toho dosáhnout, je kodifikace, Nemůžeme stále vytvářet právní normy, jak a kdy je zapotřebí, a poté zapomenout, co jsme přijali.

Je pravda, že v posledních letech se situace v tomto směru zlepšila, neboť ve spolupráci Parlamentu, Komise a Rady došlo například ke změně postupů projednávání ve výborech. Nicméně v této době informačních technologií bychom ideálně měli mít automatický kodifikační postup, jehož prostřednictvím je jakákoli nově přijatá právní norma okamžitě uznána a kodifikována.

Zpráva požaduje pravidelnou kodifikaci. Ta by podle mého názoru měla probíhat v podstatě automaticky, takže by se přijaté právní normy stávaly součástí evropského práva a vytvářely tak nový kodex EU. Co se týče práva EU, nenavrhuji žádný napoleonský zákoník, ale velice trvalou kodifikaci, což myslím v této době informačních technologií, jak jsem již řekl předtím, nebude těžké.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, člen Komise. - Pane předsedající, samotnou lepší regulací to ale nekončí. Jedná se o to, aby zjednodušení a zlepšení regulačního prostředí v Evropě přineslo užitek občanům i podnikům.

Komise proto vítá tuto zprávu pana Mediny Ortegy o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zpráva se zaměřuje na agendu lepší regulace v souladu s předchozími iniciativami Evropského parlamentu v loňském roce. Zaznamenal jsem také velice zasvěcené poznámky pana Mediny Ortegy.

Chtěl bych nyní připomenout, že již byly podniknuty důležité kroky a že stále pokračují práce v reakci na požadavky a obavy, které vyjádřil Evropský parlament ohledně lepší regulace.

Lepší regulace má nejvyšší prioritu a v průběhu let jsme dosáhli významného pokroku v posouzení dopadů, zjednodušení a snížení administrativního zatížení. Výbor pro posouzení dopadů, který koncem roku 2006 ustavil pan předseda Barroso, má skutečný vliv na kvalitu naší práce. Nicméně si uvědomujeme, že o zlepšení systému musíme usilovat neustále.

Mnohá zlepšení, kterých chceme dosáhnout, budou prováděna na základě našich revidovaných pokynů pro posouzení dopadů. Tato revize vychází ze zkušeností Výboru pro posouzení dopadů, vnějšího hodnocení a navíc z výsledků konzultace s orgány, zúčastněnými subjekty a zainteresovanými stranami.

Posilujeme vedení v otázkách subsidiarity, vnitrostátních a regionálních dopadů a konkrétních dopadů, například na malé a střední podniky a na spotřebitele. Spolu s Radou a Parlamentem přezkoumáváme také společný přístup k posouzení dopadů s cílem zjistit, kde lze dosáhnout pokroku. Byly zahájeny práce na technické úrovni a doufáme, že některých konkrétních výsledků přinejmenším sdílením společných zkušeností v rámci těchto tří orgánů dosáhneme do konce tohoto roku.

Co se týče legislativního zjednodušení, od zahájení programů pro období 2005 až 2009 Komise přijala 119 ze 162 návrhů. Hlavní výzvu představuje rychlé přijetí dosud neschválených návrhů na zjednodušení v Radě a Parlamentu. Pokud jde o administrativní zatížení, mapování hlavních informačních povinností EU, které pro Komisi provádí externí konsorcium, bylo dokončeno a tyto povinnosti budou splněny do konce tohoto roku.

V lednovém strategickém přehledu hodláme informovat o dosaženém pokroku a stanovit jasný plán jak naplnit náročný cíl, tj. snížit administrativní zatížení o 25 % do období 2010-2012.

A konečně, pokud jde o meziinstitucionální spolupráci v oblasti zdokonalování tvorby právních předpisů, musíme uznat, že není snadné provádět meziinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů, která je v platnosti od prosince 2003. To by nás nemělo odradit od pokračování dialogu. Naopak, Komise nedávno vyjádřila názor, že je načase dát obecně diskusím o problematice lepší regulace více politického obsahu. Vyzval jsem Parlament, aby v blízké budoucnosti svolal schůzku na nejvyšší politické úrovni, která se bude zabývat meziinstitucionální výměnou názorů na lepší regulaci, ať v rámci odborné skupiny na vysoké úrovni pro meziinstitucionální spolupráci, konference předsedů či konference předsedů výborů.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že lepší regulace je společnou odpovědností všech evropských orgánů, a samozřejmě i členských států. My všichni můžeme udělat více pro zlepšení kvality svých legislativních návrhů a svého celkového regulačního rámce.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. - Tímto je bod uzavřen.

Hlasování se bude konat v úterý.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bert Doorn (PPE-DE), písemně. (NL) Přijetí zprávy pana Mediny je nepochybně známkou toho že právní předpisy se začínají zdokonalovat. Zpráva obsahuje nejdůležitější názory skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů a zahrnuje také:

nezávislý dohled nad prováděním posouzení dopadu Evropskou komisí;

aktuální a rozsáhlé konzultace zúčastněných subjektů.

Konečným cílem musí být snížení administrativního zatížení o 25 %. Snížení zatížení spojeného se současnými právními předpisy v určitých oblastech by nemělo být znehodnoceno dalším administrativním zatížením plynoucím z nových právních předpisů.

Bohužel následující body nemají dostatečnou podporu jiných skupin:

Podpora Komise, aby zvážila samoregulaci a společnou regulaci jako reálnou variantu strategické politiky.

Širší posuzování dopadu mimo jiné na nařízení schválená postupem projednávání ve výborech a důležité pozměňovací návrhy k legislativním návrhům předložené Komisí a Parlamentem.

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů považuje za důležité, aby Komise vzala vážně doporučení vydaná skupinou nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro administrativní zátěž (Stoiberova skupina). Slibným znamením je v této souvislosti to, že generální ředitelství pro vnitřní trh a služby projevilo ochotu vyjmout malé podniky z povinnosti vypracovávat roční účetní uzávěrky a v tomto smyslu změnit 4. a 7. směrnici.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí