Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 20. októbra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

24. Stratégia budúceho zavádzania inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je krátke prednesenie správy (A6-0354/2008) pána Papastamkosa v mene Výboru pre ústavné veci o stratégii budúceho zavádzania inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr (2008/2103(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papastamkos, spravodajca. (EL) Vážený pán predsedajúci, 29 európskych regulačných agentúr je síce možné na prvý pohľad považovať za akési mikroinštitúcie, majú však v skutočnosti zrejmé makroúčinky a stali sa poloinštitucionálnou súčasťou Európskej únie.

Prílišné zvýšenie množstva regulačných agentúr viedlo k prehnanému rozšíreniu európskych regulačných zásahov, rozptýleniu európskych politík, ich znejasneniu a sprostredkovane aj k sťaženiu funkčnej koordinácie.

V súvislosti so všetkými európskymi agentúrami vzniká naliehavá potreba predbežného preskúmania ich práce a výkonnosti. Je potrebné vytvoriť minimálny súbor jednotných pravidiel a zásad týkajúcich sa štruktúry, fungovania a kontroly regulačných agentúr, aby agentúry mohli harmonickým spôsobom do svojho fungovania začleniť základné zásady vyplývajúce zo zmlúv.

Na základe skutočnosti, že Rada odmietla akceptovať právne záväzný nástroj a zamietla návrh na uzatvorenie medziinštitucionálnej dohody, Komisia sa rozhodla navrhnúť vytvorenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorá vypracuje spoločný rámec regulačných inštitúcií a vymedzí právomoci každej európskej inštitúcie voči týmto agentúram.

Tento návrh podľa môjho názoru nespĺňa očakávania Európskeho parlamentu dosiahnuť medziinštitucionálnu dohodu. Spoločný prístup je v skutočnosti predbežným krokom smerom k prijatiu právne záväzného textu. Oceňujem, samozrejme, želanie Komisie nájsť východisko zo situácie pretrvávajúcej medziinštitucionálnej nečinnosti. Uvítame vytvorenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorá kolektívne preskúma politiku na základe skúseností z aktivít regulačných agentúr a ktorá bude mať za úlohu presne stanoviť ich miesto v rámci viacúrovňového európskeho riadenia.

Cieľom navrhnutého, podľa možnosti spoločného, prístupu v oblasti štruktúry a fungovania predmetných agentúr je obmedziť byrokratické prekážky tak, aby mohli agentúry správne a účinne zohrávať svoju regulačnú úlohu a takisto aby bolo možné dohliadať na ne a aspoň čiastočne splniť súčasné požiadavky na kontrolu a plnenie zodpovednosti. Priorita hľadania jednotného rámca v oblasti medziinštitucionálnej dohody a prístupu sa zakladá na maximalizácii pridanej hodnoty regulačných agentúr v rámci európskych riadiacich štruktúr, čo možno vo všeobecnosti dosiahnuť vyššou transparentnosťou, viditeľnou demokratickou kontrolou a zvýšením účinnosti.

Na záver by som rád zdôraznil, že uplatňovanie parlamentnej kontroly na štruktúru a aktivity regulačných agentúr je v súlade s klasickou zásadou demokracie, ktorá vyžaduje politickú zodpovednosť všetkých inštitúcií s výkonnými kompetenciami. Možnosť Európskeho parlamentu udeliť politickú zodpovednosť uvedeným agentúram je spätá s ústrednou zásadou zastupiteľskej demokracie, ktorá spočíva v skúmaní legálnosti a opodstatnenosti rozhodnutí výkonnej moci.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, Komisia víta kladný postoj pána spravodajcu Papastamkosa a príslušných a súvisiacich výborov ku kľúčovým prvkom predloženým v marcovom oznámení: „Európske agentúry – ďalší postup“. Tieto prvky predstavujú moratórium na navrhovanie nových agentúr, nadchádzajúce hodnotenie systému agentúr a vytvorenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny.

Ako viete, veľký význam prikladáme obnoveniu medziinštitucionálneho dialógu o úlohe a mieste agentúr v rámci európskeho riadenia, dialógu zameranému na vypracovanie spoločnej vízie a spoločného prístupu k regulačným agentúram.

Komisia verí, že Parlament teraz bude môcť rýchlo vymenovať svojich zástupcov do medziinštitucionálnej pracovnej skupiny.

Spoliehame sa na kladnú odpoveď Rady, aby sme mohli zabezpečiť ďalší pokrok v nadväznosti na oznámenie Komisie.

Sme si istí, že medziinštitucionálna pracovná skupina bude vytvorená do konca roka. Táto skupina bude úzko spojená s hodnotiacim procesom, ktorý má Komisia začať.

Na záver by som chcel povedať, že Komisia nechala otvorenú otázku o forme, ktorú bude mať záverečný výsledok medziinštitucionálneho dialógu, aby nepredbiehala diskusie. Medziinštitucionálna pracovná skupina rozhodne, v akej forme chce predložiť svoje závery. Závery sa na druhej strane môžu realizovať rôznym spôsobom: niekedy postačuje šírenie osvedčených postupov, niekedy môže byť potrebné pozmeniť a doplniť základné akty agentúr.

Spolupráca medzi Parlamentom a Komisiou v tejto oblasti je exemplárna a som si istý, že budeme v práci pokračovať na tomto základe.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Týmto uzatváram tento bod rokovania.

Hlasovanie sa uskutoční v utorok.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia