Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 20 октомври 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 3.Състав на Парламента: вж. протоколи
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение: вж. протоколи
 6.Поправка на приет текст (член 204а от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Внасяне на документи: вж. протоколи
 8.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 9.Отпаднали писмени декларации: вж. протокола
 10.Петиции: вж. протоколи
 11.Ред за работата на Парламента
 12.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 13.Временна заетост (разискване)
 14.Приложимо право към брачни дела - Изменение на регламент относно компетентността и за въвеждане на правила, отнасящи се до правото, приложимо към брачни дела (разискване)
 15.Оценка на споразумението PNR между ЕС и Австралия - Списъци с имена на пътници (PNR) и ЕС (разискване)
 16.Програма за действие за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни („Еразмус Мундус“) (разискване)
 17.Mногогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии (разискване)
 18.Възстановяване на запасите от атлантическа треска (разискване)
 19.Управление на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността (разискване)
 20.Световен алианс за борба с изменението на климата между Европейския съюз и бедните развиващи се страни, най-уязвими от изменението на климата (кратко представяне)
 21.Управление и партньорство в национален и регионален мащаб (кратко представяне)
 22.По-добро законотворчество 2006 г. (кратко представяне)
 23.Наблюдение на прилагането на правото на Общността (кратко представяне)
 24.Стратегия за бъдещото регламентиране на институционалните аспекти на регулаторните агенции (кратко представяне)
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 26.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (587 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (889 kb)
Правна информация - Политика за поверителност