Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 20. oktoober 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine (vt protokoll)
 6.Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 204a) (vt protokoll)
 7.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 9.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 10.Petitsioonid (vt protokoll)
 11.Tööplaan
 12.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 13.Renditöö (arutelu)
 14.Abieluasjades kohaldatav õigus – Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega (arutelu)
 15.Austraalia-ELi reisijate isikuandmete (PNR) lepingu hindamine – EL ja reisijaandmed (PNR) (arutelu)
 16.Programm Erasmus Mundus 2009–2013 (arutelu)
 17.Laste kaitse Interneti ja teiste kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamisel (arutelu)
 18.Tursavarude taastamine (arutelu)
 19.Äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamine (arutelu)
 20.Ülemaailmse kliimamuutuste liidu loomine (lühiettekanne)
 21.Valitsemine ja partnerlus riiklikul ja piirkondlikul tasandil lähtepunktina regionaalpoliitika projektides (lühiettekanne)
 22.„Parem õigusloome 2006” vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklile 9 (lühiettekanne)
 23.Komisjoni 24. aastaaruanne ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve kohta (lühiettekanne)
 24.Reguleerivate ametite institutsiooniliste aspektide tulevase lahendamise strateegia (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (452 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1028 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika