Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0063(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0340/2008

Rozpravy :

PV 20/10/2008 - 18
CRE 20/10/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 21/10/2008 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0487

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 21. októbra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vítam návrh na vytvorenie globálnej aliancie proti zmene klímy medzi Európskou úniou, najmenej rozvinutými krajinami a malými ostrovnými rozvojovými štátmi. Na prispôsobenie sa zmenám klímy pravdepodobne treba 80 miliárd USD, pretože najdôležitejšie by, samozrejme, bolo zastavenie odlesňovania tropických pralesov. Našich 60 miliónov EUR vyčlenených na tento účel je menej ako 1 %, ale táto suma predsa len má svoj význam pre najohrozenejšie krajiny v prípade, ak sa efektívne využije. Aliancia ponúka šancu, pokiaľ bude pôsobiť ako referenčné a metodologické centrum pre preventívne riadenie rizík v súvislosti s prírodnými katastrofami, ktoré prinesú zmeny klímy najchudobnejším krajinám. Najväčšou slabinou je nedostatok koordinácie obrovského množstva aktivít. Aliancia by nemala nahradiť humanitárnu pomoc, ale pomáhať v minimalizovaní rozsahu očakávaných katastrof poskytovaním podpory prostredníctvom inovatívnych programov, posilňovania administratívnych štruktúr na vnútroštátnej a miestnej úrovni a tiež prostredníctvom vzdelávania obyvateľstva ohrozených ostrovných štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (UEN). – (PL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som proti, pretože si myslím, že celá myšlienka drastického obmedzenia emisií oxidu uhličitého, ako to bolo navrhnuté Komisiou, Európskym parlamentom a Európskou radou, je od základu nesprávna a nestojí na náležitom právnom základe. Okrem toho, ak by sa táto politika vykonávala v Poľsku, moja krajina by stratila viac, ako doteraz získala vo forme priamych platieb, nepriamych dotácií a grantov a ešte stále by bolo čo platiť. Znamená to, že táto politika by bola pre hospodárstvo mnohých rozvojových krajín katastrofálna. Toto by nebol dobrý vzor pre zvyšok planéty, keďže sa očakáva, že táto zásada bude zavedená na celosvetovej úrovni na základe výsledkov dosiahnutých v Európe. Ak by táto politika bola zavedená len v Európe, bolo by to úplne zbytočne premrhaných 500 miliárd EUR.

 
  
  

– Správa: Jean-Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru, v mene skupiny PSE. – Vážená pani predsedajúca, táto správa sa týka budúcnosti kohéznej politiky. Bolo zložité nájsť pragmatickú odpoveď platnú pre všetkých 27 členských štátov a ich rozdielne systémy správy vecí verejných a partnerstva. Spravodajca prišiel s veľmi konkrétnymi návrhmi. Čo sa týka správy vecí verejných, chcel by som zdôrazniť dve veci. Je potrebné umožniť regionálnym a miestnym orgánom lepšie a efektívnejšie rozdelenie zodpovednosti. Rovnako je veľmi dôležité zaoberať sa nedostatkom odbornosti a administratívnej kapacity v súvislosti s fondmi a projektmi na regionálnej a miestnej úrovni. Čo sa týka partnerstva, správa oprávnene trvá na centrálnosti zahrnutých postupov a plnej zodpovednosti. Musíme prizvať čo najväčšie množstvo zainteresovaných strán do všetkých stratégií a realizačných etáp. Aby sme tak mohli urobiť, potrebujeme minimálne záväzné predpisy.

Som nesmierne spokojný so spôsobom, akým pán spravodajca pristúpil k všetkým našim príspevkom a záujmom. Ešte raz mu gratulujem k tejto skvelej práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Vychádzajúc zo skúseností získaných v samospráve, pokladám zásadu partnerstva, rovnako ako pán spravodajca Jean Marie Beaupuy, za kľúčový prvok kohéznej politiky EÚ. V hlasovaní som správu podporila.

Úspešné partnerstvo vyžaduje určitú investíciu na začiatku procesu, neskôr je však úsporou v oblasti času, peňazí a efektivity. Vytvorenie programu Erasmus pre miestnych volených zástupcov by prispelo k výmene osvedčených postupov v oblasti správy vecí verejných v rámci EÚ.

Vyzývam zodpovedné inštitúcie, hlavne európskej 12, medzi ktorú patrí aj moja krajina Slovensko, aby v tomto programovom období 2007 – 2013 dôsledným uplatňovaním princípu partnerstva využili historickú šancu čo najrýchlejšie zotrieť rozdiely medzi regiónmi. Regionálni politici dôkladne poznajú špecifiká svojho územia a dokážu najúčinnejšie vyriešiť problémy svojich miest a obcí, preto vyzývam členské štáty, aby pristúpili k decentralizácii právomocí pri implementácii kohéznej politiky EÚ z centrálnej na regionálnu úroveň.

 
  
  

– Správa: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Spolu s vyšším vzdelávaním som veľmi rád uvítal druhú etapu programu Erasmus Mundus. Som si istý, že nikoho nepotrebujeme presviedčať, že integrácia šikovných mladých ľudí z rôznych častí sveta je kľúčom k budovaniu a udržaniu mieru, nielen na našom kontinente, ale v celom svete. Študenti si rozšíria obzor a naučia sa pozerať sa na veci z nových uhlov pohľadu. Všetko toto je výsledkom priamych kontaktov, vyučovania cudzích jazykov a poznávania iných kultúr. Študenti budú otvorenejší a tolerantnejší. Na základe uvedených dôvodov skutočne podporujem nový koncept obsiahnutý v dokumente o programe Erasmus Mundus.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som proti správe pani De Sarnezovej, pretože z môjho pohľadu je neakceptovateľné, aby bol program rozšírený bez akýchkoľvek základných zmien proti diskriminácii európskych študentov v porovnaní s neeurópskymi študentmi využívajúcimi granty. Neeurópsky študent dostáva ročný grant vo výške 21 000 EUR, kým európsky študent, ktorý by chcel študovať mimo Európskej únie cez program Erasmus Mundus, môže počítať len s 3 100 EUR. Keďže takýto veľký rozdiel je nevysvetliteľný, či objektívne obhájiteľný, takúto diskrimináciu nemôžeme a nesmieme naďalej podporovať.

 
  
  

– Správa: Jozsef Szajer (A6-0297/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE).(HU) Ako spravodajca, v tomto prípade spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko k správe o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov, by som rád znova zdôraznil, že Európsky parlament musí zohrávať dôležitejšiu úlohu v dozorných procesoch. Občania Európy sa obávajú netransparentného využívania GMO, pričom dohľad Parlamentu znamená otvorenosť a transparentnosť. Nedôveru môžeme znížiť len úplnou otvorenosťou. Aj v prípade geneticky modifikovaných mikroorganizmov, by cieľom malo byť povinné zapojenie Európskeho parlamentu do záležitostí zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti. Som rád, že aj moje návrhy na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s týmto cieľom, podložené jednomyseľným súhlasom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, boli Európskym parlamentom prijaté.

 
  
  

– Správa: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini (PPE-DE).(IT) Vážená pani predsedajúca, mám pocit, že musím jasnejšie vysvetliť, prečo nesúhlasím a považujem za nespravodlivé, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené Skupinou Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov v správe pani Gebhardtovej by mali byť vyhlásené za neplatné, pretože by sa hlasovalo o celkom iných záležitostiach.

Jedna vec je povedať, že človek si môže zvoliť rozhodné právo akéhokoľvek štátu sveta za predpokladu, že nebudú porušené ľudské práva, a niečo iné je povedať, že si môže zvoliť právo akéhokoľvek členského štátu Európskej únie. Toto sú dve úplne rozdielne veci. Myslím si preto, že je nespravodlivé, aby boli doplňujúce a pozmeňujúce návrhy o druhej zmienenej záležitosti stiahnuté.

Hoci schvaľujem – a dúfam, že v priebehu rozpravy o tomto nariadení bude môj návrh prijatý – snahy o vytvorenie európskeho právneho priestoru so zosúladením na úrovni EÚ. Nemá zmysel uplatňovať čínske právo alebo právo nejakého vzdialeného tichomorského štátu v takej chúlostivej záležitosti, akou sú manželské vzťahy, najmä keď existuje naliehavá potreba zjednotiť 27 štátov Únie.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Rozvody, bohužiaľ, patria k tienistej stránke európskej civilizácie, pričom počet takzvaných medzinárodných rozvodov stúpa. Najviac pritom trpia vždy deti. Medzinárodné rozvody tiež vyvolávajú diskusie o tom, v ktorej krajine bude prebiehať konanie, ktoré rozhodne o budúcnosti týchto detí. Podporila som toto nariadenie, ktoré poskytuje jasnejšie pravidlá pre medzinárodné manželské páry žiadajúce o rozvod, aby bolo pre obe strany možné na základe dohody vybrať si príslušný súd a tým aj právo členského štátu, ku ktorému majú nejaký vzťah. Je to dôležité najmä v situácii, keď manželské páry žijú v krajine, ktorej ani jeden z nich nie je občanom. Právne normy sa v členských štátoch podstatne líšia, preto ďalším zlepšením je, že Európsky parlament do nariadenia doplnil úlohu pre Komisiu, aby vybudovala verejný internetový informačný systém poskytujúci všetky potrebné detailné informácie. Je potrebné uviesť, že medzinárodné rozvody sa v súčasnosti týkajú stosedemdesiattisíc párov a ich detí ročne.

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). – Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Ja a delegácia Konzervatívnej strany sme hlasovali proti správe pani Gebhardtovej. Pred mojím pôsobením v Parlamente som v Spojenom kráľovstve vykonával advokátsku prax, z času na čas aj v rozvodovom práve. Myslím si, že toto by bol krok späť. Je vecou každého štátu, aby si zvolili právo, ktoré bude platné v podobných záležitostiach.

Nie je absolútne dôvod, aby tu zasahovala Európska komisia alebo akýkoľvek európsky orgán. Všetky naše krajiny majú rozdielne tradície, rozdielne názory na rozvod, rôznu vieru, rôzne vierovyznania, rôzne zázemie a je správne a vhodné, aby to odzrkadľovalo každú individuálnu krajinu. Nemali by sme prijať prikazovanie akejkoľvek nadradenej inštitúcie, aby nám hovorila, čo máme robiť.

Ďakujem, že ste mi dali túto príležitosť a tiež za dosiahnutie nezabudnuteľnej chvíle v mojej politickej kariére, keď môžem povedať, že som rozprával, okrem vás, vážená pani predsedajúca, k úplne a dočista prázdnemu Parlamentu.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Angelika Niebler (A6-0367/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Hlasovala som za správu (A6-0367/2008) pani Nieblerovej o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Nového Zélandu na strane druhej, ktorá je jedinou neeurópskou industrializovanou krajinou, s ktorou ešte Európske spoločenstvo nepodpísalo dohodu o vede a technológii.

V súčasnosti je spolupráca medzi Spoločenstvom a Novým Zélandom založená na neformálnej dohode o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Komisiou a vládou Nového Zélandu, ktorá bola podpísaná a nadobudla účinnosť 17. mája 1991. Avšak táto dohoda nezabezpečuje inštitucionálnu koordináciu spolupráce, ani neobsahuje osobitné pravidlá úpravy a ochrany práv duševného vlastníctva. Vďaka nedávnej ceste na Nový Zéland som mal príležitosť porozprávať sa s niekoľkými vysokými predstaviteľmi tejto krajiny, ktorí potvrdili svoj záujem na posilnení tejto spolupráce prostredníctvom rámcovej dohody o potravinách, poľnohospodárstve, biotechnológiách, informačných a komunikačných technológiách, zdraví, životnom prostredí a mobilite výskumných pracovníkov.

Tieto oblasti presne korešpondujú s oblasťami, ktoré považuje Komisia za nesmierne dôležité, a pre EÚ sú prísľubom budúcej spolupráce, ktorá umožní EÚ využiť výhodu potenciálu spolupráce s touto industrializovanou krajinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. − (SV) Švédski konzervatívci podporujú návrh Komisie na vytvorenie špeciálneho programu na pomoc chudobným rozvojovým krajinám, aby sa mohli pripraviť a prispôsobiť následkom zmeny klímy. Rovnako podporujeme hlavné body správy Parlamentu o návrhu Komisie, preto sme sa rozhodli hlasovať za túto správu.

Nepodporujeme ale požiadavku zvýšenia rozpočtu zo súčasných 60 miliónov EUR na 2 miliardy EUR v roku 2010 na financovanie globálnej aliancie proti zmene klímy. Sme rovnako proti návrhu vyčleniť najmenej 25 % budúcich príjmov z dražieb v systéme obchodovania s emisnými kvótami na financovanie tohto zvýšenia rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne.(PT) Nariadenie (ES) č. 639/2004 stanovuje množstvo výnimiek zo systému prírastkov/úbytkov, ktoré boli stanovené v článku 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu.

Oneskorené prijatie právneho nástroja Komisie umožňujúceho príslušným členským štátom vyčleniť štátnu pomoc a obmedzené možnosti lodeníc spôsobili, že nebude možné dodržať termín zaradenia rybárskych lodí využívajúcich štátnu pomoc na obnovu do 31. decembra 2008 podľa nariadenia (ES) č. 639/2004 do flotily.

Európsky parlament, najmä Výbor pre rybné hospodárstvo, vo svojej správe obhajoval predĺženie termínu na poskytnutie štátnej pomoci na obnovu a registráciu plavidiel, vo vzťahu k návrhu, ktorý je platný v súčasnosti, ako aj vo vzťahu k návrhu prednesenom Európskou komisiou, podľa ktorého by mal byť termín predĺžený len o jeden rok, teda do 31. decembra 2009.


Predĺženie štátnej pomoci na obnovu rybárskych flotíl z najvzdialenejších regiónov Spoločenstva do 31. decembra 2009 a možnosť registrácie rybárskych plavidiel do 31. decembra 2011 predstavuje dôležitú pomoc zohľadňujúcu vyššie uvedené obmedzenia.

To je dôvod, prečo som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.(SK) V dňoch 19. – 27. júla 2008 som ako členka 11-člennej delegácie Európskeho parlamentu navštívila Nový Zéland. Táto vyspelá a bohatá krajina s európskym duchom je od Slovenska vzdialená viac ako 27 000 km. Veľmi podnetné bolo stretnutie so študentmi Európskeho inštitútu na univerzite v Aucklande a na Canterburskej univerzite v Christchurch. Diskutovali sme o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností a o možnostiach spolupráce medzi EÚ a Novým Zélandom v oblasti vedy a výskumu. Z tohto dôvodu v rámci konzultačného postupu podporujem uzatvorenie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Nového Zélandu na druhej strane, preto som hlasovala za správu spravodajkyne Angeliky Nieblerovej.

Nový Zéland patrí k najmenej znečisteným krajinám na svete, na čo je právom hrdý. Novozélanďania sa riadia heslom „Green, clean and safe“, čo v preklade znamená zelený, čistý a bezpečný. 2/3 elektrickej energie pochádzajú z vodných elektrární. Obrovské zásoby horúcej vody slúžia taktiež na výrobu elektrickej energie. Jadrová energia sa tu vôbec nevyrába.

Som presvedčená, že obojstranná spolupráca v boji proti klimatickej zmene, hľadanie spoločných postupov v oblasti vedy, výskumu a inovácii bude prínosná pre obe strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Nieblerovej o uzatvorení Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Nového Zélandu. Ako môžeme vidieť z návrhu rozhodnutia Rady, Nový Zéland je jedinou neeurópskou industrializovanou krajinou, s ktorou ešte Spoločenstvo nepodpísalo oficiálnu dohodu o vede a technológii. Z tohto dôvodu a vzhľadom na zvyšujúcu sa komplexnosť technologických inovácií a rýchlosť vedeckého rozvoja si myslím, že teraz je pre Spoločenstvo vhodnejšie, ako kedykoľvek predtým, potvrdiť existujúcu dohodu o spolupráci tak, aby bola táto spolupráca posilnená najmä v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti najdôležitejšie, napríklad v oblasti zdravia, biotechnologických, informačných a komunikačných technológií.

Verím, že toto umožní Spoločenstvu využiť výhodu potenciálu spolupráce s Novým Zélandom na základe efektívnej ochrany duševného vlastníctva a spravodlivého rozdelenia práv duševného vlastníctva.

 
  
  

– Správa: Paolo Costa (A6-0374/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne.(PL) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som za správu o stanovisku týkajúcom sa návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Memoranda o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) a Európskym spoločenstvom v oblasti bezpečnostných auditov/inšpekcií a súvisiacich záležitostí (KOM(2008)0335 – C6-0320/2008 – 2008/0111(CNS)).

Pán spravodajca Costa správne zdôraznil, že v zhode s cieľmi politiky Spoločenstva v oblasti civilného letectva Memorandum o spolupráci posilní vzťahy medzi Spoločenstvom a ICAO. Je veľmi dôležité, aby sme mali na pamäti, že uplatňovanie dohodnutého memoranda umožní lepšie využitie stále obmedzených zdrojov v oblasti monitorovania a dodržiavania nariadení. Uplatňovanie rozhodnutia má členským štátom priniesť významný prospech.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Návrh Memoranda o spolupráci, ktoré je predmetom tejto správy, má za cieľ výrazne znížiť individuálne audity Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) v členských štátoch. ICAO preto ohodnotí systém inšpekcií Európskej komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva.

Preto v súlade s cieľmi politiky Spoločenstva v oblasti civilného letectva posilní Memorandum o spolupráci vzťahy medzi Spoločenstvom a ICAO a umožní lepšie využívanie obmedzených zdrojov členských štátov v oblasti monitorovania dodržiavania predpisov.

Dnes sú členské štáty konfrontované s dvomi systémami monitorovania dodržiavania predpisov s rovnakými cieľmi a do značnej miery s rovnakým rozsahom pôsobnosti. Hlavným cieľom tohto kroku bude teda racionálnejšie využívanie dostupných zdrojov.

Nakoniec, v záujme zabezpečenia náležitého zaobchádzania s utajovanými informáciami EÚ je ICAO povinná dodržiavať predpisy Spoločenstva a Komisia je splnomocnená overiť na mieste, aké ochranné opatrenia ICAO uskutočnila.

To je dôvod, prečo som hlasoval za správu pána Costu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Costu o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva v oblasti bezpečnostných auditov/inšpekcií. Podľa môjho názoru podliehať dvom systémom monitorovania dodržiavania predpisov s rovnakými cieľmi a do veľkej miery s rovnakým rozsahom pôsobnosti znamená nielen neefektívne rozdelenie zdrojov kompetentnými orgánmi, ale tiež, čo je dôležitejšie, bremeno pre členské štáty z hľadiska nákladov a využívania obmedzených zdrojov, ktoré majú k dispozícii. Preto vítam návrh na spoluprácu medzi ICAO a Európskou komisiou.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-0380/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Hlasoval som za legislatívne uznesenie, ktorým sa schvaľuje návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, a to na základe správy vypracovanej mojou britskou kolegyňou pani Wallisovou. Tento návrh vychádza zo zámeru zjednotiť právo Spoločenstva, označovaného – podľa môjho názoru nevhodne – ako kodifikácia. Je to chvályhodný zámer, no mrzí ma, že vzhľadom na vývoj a komplexnosť textu Komisia neupravila svoje stanovisko z 1. apríla 1987, ktoré jej zložky inštruuje kodifikovať všetky právne akty najneskôr po ich desiatej úprave, pričom zároveň zdôrazňuje, že je to minimálne pravidlo a že v záujme zrozumiteľnosti a správneho pochopenia právnych predpisov Spoločenstva sa zložky Komisie majú snažiť o kodifikáciu textov, za ktoré boli zodpovedné, v stále kratších intervaloch. V tomto konkrétnom prípade kodifikujeme rôzne smernice z rokov 1972, 1983, 1990, 2000 a 2005 zároveň s textami, ktoré ich upravujú. Myslím si, že politika zjednocovania práva Spoločenstva by mala byť jednou z priorít Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. (LT) Musíme sa snažiť zjednodušiť a sprehľadniť právo Spoločenstva, aby bolo pochopiteľnejšie a prístupnejšie všetkým občanom, ktorí by takto získali nové príležitosti a boli by schopní využiť práva, ktoré im boli udelené.

Tento cieľ nemožno dosiahnuť, ak veľký počet nariadení, ktoré sú niekoľkokrát čiastočne a často zásadne zmenené, zostane rozptýlených vo viacerých dokumentoch, niektoré môžeme nájsť v pôvodnom texte, kým iné sú v neskorších pozmenených a doplnených textoch. Ak teda chce človek nájsť v danom čase platné pravidlá, musí urobiť rozsiahly prieskum a porovnávať rôzne právne akty.

Z tohto dôvodu, keďže sa snažíme urobiť právo Spoločenstva jasným a transparentným, je dôležité kodifikovať nariadenia, ktoré boli veľakrát pozmenené a doplnené.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-381/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Hlasoval som za legislatívne uznesenie, ktorým sa schvaľuje návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúci sa jednoduchých tlakových nádob, a to na základe správy vypracovanej mojou britskou kolegyňou pani Wallisovou. Tento návrh vychádza zo zámeru zjednotiť právo Spoločenstva, označovaného – podľa môjho názoru nevhodne – ako kodifikácia. Je to chvályhodný zámer, no mrzí ma, že vzhľadom na vývoj a komplexnosť textu Komisia neupravila svoje stanovisko z 1. apríla 1987, ktoré jej zložky inštruuje kodifikovať všetky právne akty najneskôr po ich desiatej úprave, pričom zároveň zdôrazňuje, že je to minimálne pravidlo a že v záujme zrozumiteľnosti a správneho pochopenia právnych predpisov Spoločenstva sa zložky Komisie majú snažiť o kodifikáciu textov, za ktoré boli zodpovedné, v stále kratších intervaloch. V tomto konkrétnom prípade kodifikujeme rôzne smernice z rokov 1987, 1990 a 1993 zároveň s textami, ktoré ich upravujú. Myslím si, že politika zjednocovania práva Spoločenstva by mala byť jednou z priorít Európskej komisie a že súčasná situácia nie je v poriadku, najmä čo sa týka členských štátov a Európanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Členské štáty musia uplatniť všetky potrebné prostriedky a zabezpečiť, aby boli jednoduché tlakové nádoby uvedené na trh a poskytnuté na používanie len v tom prípade, ak sú bezpečné pre ľudí, spoločenské zvieratá alebo majetok a sú náležite inštalované, udržiavané a používané na svoj účel. Výrobcovia musia zabezpečiť, aby sa jednoduché tlakové nádoby zhodovali s druhom uvedeným v certifikáte typovej skúšky ES a opisom výrobného procesu, musia tlakové nádoby označiť označením CE a vystaviť vyhlásenie o zhode. Táto smernica sa uplatňuje na sériovo vyrábané jednoduché tlakové nádoby, neuplatňuje sa na nádoby špeciálne navrhnuté na nukleárne použitie, nádoby špeciálne určené na inštaláciu v lodiach a lietadlách, alebo ako hasiace prístroje.

Tento návrh má za cieľ kodifikovať smernicu Rady 87/404/EHS z 25. júna 1987 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa jednoduchých tlakových nádob. Nová smernica zmení viacero textov, ktorých nariadenia boli do nej začlenené. Tento návrh nemení obsah kodifikovaných právnych aktov, len tieto akty spája dohromady na základe nevyhnutných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov na kodifikáciu.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-385/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Hlasoval som za legislatívne uznesenie, ktorým sa schvaľuje návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o dodatkovom ochrannom osvedčení na liečivá na základe správy vypracovanej mojou britskou kolegyňou pani Wallisovou. Tento návrh vychádza zo zámeru zjednotiť právo Spoločenstva, označovaného – podľa môjho názoru nevhodne – ako kodifikácia. Je to chvályhodný zámer, no mrzí ma, že vzhľadom na vývoj a komplexnosť textu Komisia neupravila svoje stanovisko z 1. apríla 1987, ktoré jej zložky inštruuje kodifikovať všetky právne akty najneskôr po ich desiatej úprave, pričom zároveň zdôrazňuje, že to bolo minimálne pravidlo a že v záujme zrozumiteľnosti a správneho pochopenia právnych predpisov Spoločenstva sa zložky Komisie majú snažiť o kodifikáciu textov, za ktoré boli zodpovedné, v stále kratších intervaloch. V tomto konkrétnom prípade kodifikujeme nariadenie Rady z roku 1992 a štyri ďalšie texty, ktoré ho modifikovali v rokoch 1994, 2003, 2005 a 2006. Myslím si, že politika zjednocovania práva Spoločenstva by mala byť jednou z priorít Európskej komisie a že súčasná situácia nie je v poriadku, najmä čo sa týka členských štátov a Európanov.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-386/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za legislatívne uznesenie, ktorým sa schvaľuje návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a to na základe správy vypracovanej mojou britskou kolegyňou pani Wallisovou. Tento návrh vychádza zo zámeru zjednotiť právo Spoločenstva, označovaného – podľa môjho názoru nevhodne – ako kodifikácia. Je to chvályhodný zámer, no mrzí ma, že vzhľadom na vývoj a komplexnosť textu Komisia neupravila svoje stanovisko z 1. apríla 1987, ktoré jej zložky inštruuje kodifikovať všetky právne akty najneskôr po ich desiatej úprave, pričom zároveň zdôrazňuje, že je to minimálne pravidlo a že sa zložky Komisie majú snažiť o kodifikáciu textov, za ktoré boli zodpovedné, v stále kratších intervaloch. V tomto konkrétnom prípade zjednocujeme nariadenie Rady z roku 1993 a tri ďalšie texty, ktoré ho modifikovali v rokoch 2000, 2002 a 2005. Myslím si, že politika zjednocovania práva Spoločenstva by mala byť jednou z priorít Európskej komisie a že súčasná situácia nie je v poriadku, najmä čo sa týka členských štátov a Európanov.

 
  
  

– Správa: Diana Wallis (A6-379/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Po uskutočnení konzultačného postupu som hlasoval za legislatívne uznesenie, ktorým sa schvaľuje návrh nariadenia Rady o uplatňovaní článku 81 zmluvy v odvetví leteckej dopravy, a to na základe správy vypracovanej mojou britskou kolegyňou, pani Wallisovou. Tento návrh vychádza zo zámeru zjednotiť právo Spoločenstva označovaného – podľa môjho názoru nevhodne – ako kodifikácia. Je to chvályhodný zámer, no mrzí ma, že vzhľadom na vývoj a komplexnosť textu Komisia neupravila svoje stanovisko z 1. apríla 1987, ktoré jej útvary inštruuje kodifikovať všetky právne akty najneskôr po ich desiatej úprave, kým zároveň zdôrazňuje, že je to minimálne pravidlo a že v záujme zrozumiteľnosti a správneho pochopenia právnych predpisov Spoločenstva sa mali útvary Komisie v rámci svojich aktivít snažiť o kodifikáciu textov, za ktoré boli zodpovedné v stále kratších intervaloch. V tomto konkrétnom prípade kodifikujeme nariadenie Rady z roku 1987 a päť ďalších textov, ktoré ho modifikovali v rokoch 1990, 1992, 1994, 2003 a 2004. Myslím si, že politika zjednocovania práva Spoločenstva by mala byť jednou z priorít Európskej komisie a že súčasná situácia nie je v poriadku, najmä čo sa týka členských štátov a Európanov.

 
  
  

– Správa: Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Hlasoval som za legislatívne uznesenie, ktorým sa schvaľuje s ohľadom na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie z roku 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev, a to na základe správy vypracovanej mojím skvelým francúzskym kolegom, bývalým ministrom, pánom Lamassourom. Ako veľká väčšina poslancov aj ja považujem za vhodné pripomenúť, že Rada požiadala Komisiu o vypracovanie celkovej a dôkladnej analýzy všetkých aspektov výdavkov a zdrojov Európskej únie a predloženie správy v roku 2008/2009. V súlade s medziinštitucionálnou dohodou zo 17. mája 2006 týkajúcou sa rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia podporujem skutočnosť, že Parlament je riadne zapojený do všetkých etáp tejto analýzy. V tejto súvislosti by sme všetci mali pamätať na to, že súčasná finančná perspektíva na roky 2007 – 2013 bola schválená v rámci politického kompromisu navrhnutého na preskúmanie úpravy príspevku Spojeného kráľovstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Správa pána Lamassoura o systéme vlastných zdrojov Európskej únie je jasne zostavená tak, aby mala ideologický charakter. Odmieta sa podrobne zapájať, citujem „do niečoho, čo považuje za príliš zastaraný, nespravodlivý a netransparentný systém“, ktorého najväčším nedostatkom v očiach pána spravodajcu je skutočnosť, že Parlament v tejto veci nerozhoduje.

To je tiež spravodlivé a navyše, súdiac podľa toho, čo v tomto Parlamente odznelo, európski daňoví poplatníci by onedlho podliehali ďalšej dani uvalenej priamo Bruselom. Slobodný súhlas (občanov alebo ich zástupcov) so zdanením je základnou zásadou ústavného systému, rovnako ako je spôsobilosť vyrubenia dane privilégiom štátu.

Aj v tomto spočíva problém. Európska únia nie je „štát“ a za žiadnych okolností nemôže na seba prevziať vyrubovanie daní. Ignorovaním odmietnutia Európskej ústavy Francúzmi, Holanďanmi a Írmi navyše stále dokazuje, že jej pramálo záleží na slobodnom súhlase jednotlivých krajín. Bohužiaľ, uprednostňuje lži, manipuláciu, či dokonca silu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Lamassoura o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev. Súhlasím s dôvodmi, na ktorých je postavená, a stotožňujem sa aj s názorom spravodajcu, keď uznal, že posledné rozhodnutie Rady požadujúce aktualizáciu vykonávacieho nariadenia o vlastných zdrojoch v súlade s rozhodnutím Rady zo 7. júna 2007 by v súčasnom znení proces ešte skomplikovalo umožnením ustavičných výnimiek a špeciálnych podmienok pre určité členské štáty.

Preto by som skôr navrhoval, aby všeobecné prehodnotenie fungovania systému vlastných zdrojov, ktoré je potrebné vykonať, zohľadnilo aktívne zapojenie Európskeho parlamentu do navrhovania vhodných opatrení zameraných na dosiahnutie väčšej transparentnosti.

 
  
  

- Správa: Gérard Deprez (A6-0408/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Na základe správy svojho belgického kolegu pána Depreza som hlasoval za legislatívne uznesenie upravujúce návrh rámcového rozhodnutia Rady o európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov na účely získavania predmetov, dokumentov a údajov na použitie v konaniach v trestných veciach. Ako veľká väčšina kolegov, aj ja vítam návrh rámcového rozhodnutia Rady, ktorý zabezpečuje uplatňovanie zásady vzájomného uznávania európskeho súdneho príkazu na účely získavania predmetov, dokumentov a údajov na použitie v konaniach v trestných veciach. Tento európsky súdny príkaz, uvádzaný ďalej ako európsky príkaz na zabezpečovanie dôkazov, napomôže rýchlejšej a efektívnejšej právnej spolupráci v trestných veciach a nahradí súčasný systém vzájomnej právnej pomoci v tejto oblasti, a to v súlade so závermi Európskej rady.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Okrem skutočnosti, že sme mali vážne výhrady voči analýze určitých aspektov v správe EP, nesúhlasíme s harmonizáciou práva a prijatím spoločných postupov, najmä čo sa týka európskeho príkazu na zabezpečovanie dôkazov – iniciatívy v kontexte vytvorenia európskeho trestno-právneho priestoru.

Európska komisia získala reputáciu za predloženie nespočetného množstva návrhov smerujúcich k nadnárodnému riadeniu spravodlivosti na úrovni EÚ, v dôsledku čoho ohrozuje najzákladnejšie stránky suverenity členských štátov a ich povinnosti ochraňovať práva svojich občanov.

Pri súčasných konzultáciách obraňuje EP cezhraničné získavanie dôkazov rovnakým spôsobom, akým funguje európsky zatykač. Väčšina EP chce vymazať „doložku teritoriality“ odsúhlasenú Radou (ktorá by umožnila členskému štátu za určitých okolností odmietnuť európsky príkaz na zabezpečovanie dôkazov) a tým napadnúť suverenitu členských štátov.

Európsky parlament, ktorý je „vždy pápežskejší ako pápež“, chce v podstate uplatňovať navrhovanú zmluvu, ktorá už bola trikrát odmietnutá najmä v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí, v dôsledku čoho vytvorí tento „európsky trestno-právny priestor“, a ako povedal pán spravodajca, zabráni „vytvoreniu priestoru pre národné právo veta“.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu predsedu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci pána Depreza o rámcovom rozhodnutí Rady o európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov. Súhlasím s cieľom tejto správy aj so stanoviskom, ktoré zastáva.

Umožnenie cezhraničného zhromažďovania dôkazov je bezpochyby dôležitým krokom k uskutočneniu zásady vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí. Táto zásada tvorí základ súdnej spolupráce, ktorej konečným cieľom je poskytnutie rýchlejšej a efektívnej súdnej pomoci všetkým členským štátom. Rád by som zdôraznil, že v záujme garancie koherentného európskeho súdneho priestoru a zabezpečenia toho, aby súdna spolupráca v trestných veciach dosiahla požadovaný výsledok, legislatívny rámec by mal byť zavedený všetkými členskými štátmi a nástroje by mali zjednodušiť pomoc medzi rôznymi vnútroštátnymi súdnymi orgánmi, pričom, samozrejme, nemôžeme zabudnúť na ochranu osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. (PL) Zaistenie bezpečnosti občanov členských štátov a pohotové a efektívne fungovanie súdneho systému by malo byť prioritou Spoločenstva. Toto je dôležité v kontexte dramatického vývoja organizovaného, najmä cezhraničného zločinu. Osobitnú pozornosť by sme mali venovať všetkým právnym nástrojom, ktoré uľahčia trestné konanie a pomáhajú odsúdiť páchateľov trestných činov.

Európsky príkaz na zabezpečenie dôkazov zabezpečuje automatické uznávanie súdnych rozhodnutí vynesených v inom členskom štáte. Je to dosť problematické, keďže to so sebou prináša rozsiahle pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k trestnému konaniu v členských štátoch. Zavedenie európskeho príkazu na zabezpečenie dôkazov prináša mnoho ťažkostí z dôvodu rozmanitosti trestného konania a značných rozdielov podmienok na vydanie zatykača. Podľa môjho názoru by sa mali Komisia a Európsky parlament namiesto zasahovania do týchto citlivých oblastí, akými sú trestné konanie v danej krajine, zamerať na dosiahnutie čo najväčšej možnej úrovne spolupráce medzi policajnými zbormi členských štátov. Toto môžeme dosiahnuť prostredníctvom orgánov, ako sú Eurojust a Európska policajná akadémia.

 
  
  

– Správa: Niels Busk (A6-0340/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. − (SV) Politika v oblasti rybného hospodárstva uplatňovaná v EÚ nie je a nikdy nebola založená na premyslených a spoločných rozhodnutiach. Zásoby rýb v Európe v posledných rokoch rapídne klesli, pričom sa robí príliš málo na to, aby sme túto situáciu zmenili. Politika v oblasti rybolovu, ktorú by EÚ mala hájiť, musí byť založená na dlhodobom a prezieravom uvažovaní.

Správa pána Buska však predstavuje vo viacerých ohľadoch pozitívnu zmenu. Dôvodová správa tvrdí, okrem iného, že regenerácia zásob tresky je maximálne dôležitou záležitosťou a že najlepším spôsobom na jej ochranu by bol úplný zákaz lovu tresky, aj keby malo byť toto opatrenie následne zamietnuté. Bohužiaľ, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tejto správe neodzrkadľujú obavy, ktoré vyjadril pán Busk v dôvodovej správe.

Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú príliš slabé na to, aby mali nejakú reálnu hodnotu. Je veľmi poľutovaniahodné, že sme otvorili cestu prehodnoteniu už aj tak nedostačujúcej regulácie rybolovného úsilia, keď sa stav zásob tresky „podstatne zlepšil“. Je rozumné navrhnúť, aby sme sa naopak zamerali na zabezpečenie regenerácie väčšieho rozsahu, než ako sa vykonáva v súčasnosti. Len potom môžeme začať rozprávať o možnom prehodnotení. Správa preto vysiela úplne nesprávne signály, že problém bude čoskoro vyriešený a my by sme potom mali začať prehodnocovať systém. V skutočnosti je opak pravdou. Hlasovala som preto proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. − Nepodporil som správu pána Buska. Všetci dobre vieme, že je dôležité, aby sa zásoby tresky zregenerovali. Je zrejmé, že treska môže byť dodatočným úlovkom popri výlove iných druhov rýb. Návrh, ktorý tu odznel, na obmedzenie celkovej intenzity rybolovu v oblasti od Cornwallu po ústie rieky Severn je drastický a dramatický. Ako poslanec Parlamentu za daný región ešte nie som presvedčený o potrebe ísť tak ďaleko a tak rýchlo, presvedčiť by ma mohlo viac dôkazov.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne.(PT) Cieľom tejto správy je zlepšenie európskej stratégie na ochranu zásob tresky.

Od novembra 2000 upozorňuje Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) na to, že existuje vážne riziko kolapsu zásob tresky v Severnom mori a západne od Škótska. Na zasadnutí Rady v decembri 2000 vyjadrili ministri rybného hospodárstva a Komisia znepokojenie v súvislosti s kritickým stavom zásob.

Na základe rozdielnych situácií v rôznych oblastiach rybolovu má táto správa Európskeho parlamentu za cieľ zabezpečiť väčšiu flexibilitu konania, berúc do úvahy rôzne podmienky rybolovu a zásob rýb v rôznych oblastiach, v ktorých sa budú uplatňovať plány regenerácie pre tento druh.

Zabezpečenie lepšieho zapojenia príslušných regionálnych poradných výborov a členských štátov do efektívneho riadenia zásob tresky je jednou z priorít tejto správy. Vytvorenie odkazu na regionálne poradné výbory a členské štáty v právnych predpisoch poskytne jasné znamenie, že inštitúcie EÚ myslia vážne zapojenie týchto účastníkov do budúceho rozvoja systémov riadenia rybolovu.

Hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Stav tresky je nesmierne vážny a vyžaduje okamžité a rozhodné konanie. Avšak návrhy Komisie sú neadekvátne a v mnohých oblastiach majú nedostatky.

Je tiež zaujímavé, že Parlament dosť neočakávane rozhodol, že táto problematika sa má riešiť na vnútroštátnej úrovni. Očividne sa snaží oslabiť návrh Komisie, aby z toho mohol ťažiť priemysel. Toto konanie je jednoducho nevhodné.

Z dôvodov uvedených vyššie sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. − (PL) Hlasoval som za správu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 423/2004, pokiaľ ide o regeneráciu zásob tresky, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93.

Podľa Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) sú zásoby tresky v Severnom mori v kritickom stave. Chytá sa priveľa rýb a najmä príliš veľa mladých jedincov. To znižuje šance na regeneráciu tohto druhu.

Spravodajca pán Busk zdôraznil potrebu monitorovania a kontroly dodržiavania pravidiel. Tiež sa prikláňa k názoru Komisie o potrebe prehodnotiť výlov, zjednodušiť systém riadenia a znížiť odpad tresky. Nemôžeme zakázať rybolov z dôvodu sociálnych a hospodárskych dôsledkov, no je potrebné okamžité konanie na uplatňovanie plánu regenerácie zásob tresky.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písomne. − Vítam toto úsilie venované problémom s plánom regenerácie tresky z roku 2004, ktorý sa jasne prejavil ako neefektívny. Napriek rôznym opatreniam zásoby tresky neukazujú žiadny náznak regenerácie.

Najdôležitejšie body stanovené v tomto návrhu sa týkajú znižovania odpadu tresky. V súčasnej situácii nedostatku potravín a extrémne náročného obdobia pre rybárov to môžeme opísať len ako úplne nelogickú a nehospodárnu praktiku.

Kvóta pre celkový povolený výlov (TAC) je taká nízka, že rybári sú nútení vyhodiť veľké množstvá rýb naspäť do mora aj napriek skutočnosti, že tento postup neprispeje k snahe znovu doplniť zásoby.

Musíme, samozrejme, pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré ochránia naše zásoby tresky. Avšak nemali by sme zabúdať na celkový kontext. Zmena klímy a vplyv globálneho otepľovania má na znižovanie zásob väčší vplyv ako rybári, ktorí sa len snažia z rybolovu vyžiť.

 
  
  

– Správa: Kyösti Virrankoski (A6-0412/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Hlasoval som za správu svojho fínskeho kolegu pána Virrankoskiho, hlasoval som za uznesenie navrhnuté na schválenie bez zmeny o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2008 týkajúceho sa využívania Fondu solidarity Európskej únie až do výšky 12,8 milióna EUR prostredníctvom viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov. Táto suma je vyčlenená na pomoc obyvateľstvu francúzskych zámorských departmentov Guadeloupe a Martiniku, ktoré utrpeli ohromnú ujmu po hurikáne Dean v auguste 2007. Tento návrh opravného rozpočtu je úplne neutrálny z rozpočtového hľadiska, pretože zabezpečuje zníženie platobných rozpočtových prostriedkov z riadku 13.04.02 Kohézneho fondu. Je dôležité poznamenať, že tento opravný rozpočet je prvým, ktorý je výlučne určený pre Fond solidarity EÚ, ako to požaduje Európsky parlament.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0399/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Na základe správy vypracovanej mojím váženým nemeckým kolegom pánom Bögem som hlasoval za uznesenie schvaľujúce bez zmeny návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ so zreteľom na pomoc Francúzsku, ktorého zámorské departmenty Guadeloupe a Martinik boli v roku 2007 postihnuté hurikánom Dean. Suma 12,8 miliónov EUR prostredníctvom viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov bude potom pre Francúzsko uvoľnená z Fondu solidarity EÚ, a to prostredníctvom opravného rozpočtu na rok 2008 prijatého zároveň s týmto. Táto suma predstavuje 2,5 % z celkovej výšky priamych škôd odhadovaných na 511,2 milióna EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Fond solidarity a ostatné osobitné opatrenia nedosahujú veľké sumy peňazí v porovnaní s rozpočtom Európskej únie, napokon slúžia na pomoc oblastiam katastrof a ľuďom v týchto oblastiach. Podporujem rozhodnutie na vyčlenenie pomoci Francúzsku z Fondu solidarity pre Guadeloupe a Martinik, ktoré boli zasiahnuté hurikánom Dean v auguste 2007. V prípadoch ako sú tieto, musíme ukázať solidaritu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Francúzsko predložilo žiadosť o uvoľnenie fondu v dôsledku hurikánu Dean, ktorý zasiahol Guadeloupe a Martinik v auguste 2007. Komisia preto navrhla, aby bolo z fondu vyčlenených 12 780 000 EUR na podporu Francúzsku.

Strana Júnový zoznam víta národnú, aj medzinárodnú solidaritu a záchranné práce v prípade, keď je krajina zasiahnutá katastrofou.

Náš názor však je, po prvé, že predchádzajúca skúsenosť naznačila, že EÚ nie je schopná efektívne riadiť núdzovú pomoc z fondov Spoločenstva. Po druhé, hovoríme o prínose zlomku percentuálneho vyjadrenia francúzskeho HDP. Je absurdné myslieť si, že EÚ by mala zasiahnuť a spoločne financovať projekty, s ktorými by si bohaté členské štáty mali poradiť samy.

Rozhodli sme sa preto hlasovať proti tejto správe ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Komisia navrhuje vyčleniť prostriedky z Fondu solidarity EÚ v prospech Francúzska.

Medziinštitucionálna dohoda dovoľuje vyčlenenie prostriedkov z tohto fondu do ročného stropu 1 miliardy EUR. Počas roka 2008 bola vyčlenená celková suma 260 411 197 EUR v prospech Spojeného kráľovstva (162 387 985 EUR), Grécka (89 769 009 EUR) a Slovinska (8 254 203 EUR).

Francúzsko požiadalo o pomoc z fondu v súvislosti s hurikánom Dean, ktorý zasiahol Martinik a Guadeloupe v auguste 2007. Komisia navrhuje uvoľniť z Fondu solidarity EÚ celkovú sumu 12 780 000 EUR pridelených z finančných prostriedkov nevyužívaných Kohéznym fondom.

Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, existuje však aspoň jedna evidentná otázka: ako je možné, že až teraz, viac ako jeden rok po katastrofe, ktorá postihla obyvateľstvo, sú sprístupnené fondy EÚ? Niet pochýb, že tu niečo nehrá…

Treba konštatovať, že sme predstavili návrhy s cieľom zrýchlenia postupov na vyčleňovanie z tohto fondu a zabezpečenia toho, aby bolo možné predložiť žiadosť v prípade prírodných katastrof. Tieto návrhy mali tiež za cieľ uznať osobitnú povahu prírodných katastrof v stredomorskej oblasti, napr. sucha a požiarov, v rámci tohto fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písomne. − Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134

Veľmi oponujeme nátlakovým prerušeniam tehotenstva, nútenej sterilizácii a zabíjaniu novorodencov. Zhodli sme sa na tom, že tieto praktiky predstavujú porušenie ľudských práv.

Zdržali sme sa hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, keďže fondy EÚ neboli nikdy použité takýmto spôsobom a pozmeňujúci a doplňujúci návrh neobjasňuje dôležitosť medzinárodnej rozvojovej práce dôveryhodných organizácií pri podporovaní žien v riadení plodnosti, najmä sexuálnom vzdelávaní, službách reprodukčného zdravia a plánovania rodiny a pri vedení kampane za práva žien na zdravotnú starostlivosť.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 130, 131, 132, 133

Hlasujeme za tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pretože táto problematika je dôležitá, myslíme si však, že by bolo vhodnejšie vytvoriť samostatnú rozpočtovú položku pre práva detí, zahŕňajúcu problematiku, ktorou sa zaoberáme v týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Následky prírodných katastrof sú rôzne a všeobecne ničivé. Spoločne s ľudským utrpením, ktoré spôsobujú, sú tu aj hospodárske následky, ktoré vracajú rozvoj týchto krajín o mnoho rokov späť, ako je to aj v tomto prípade. Základná infraštruktúra je zničená a môže byť obnovená len s vážnymi problémami s využitím vlastných prostriedkov krajiny.

Presadzované založenie Fondu solidarity má zrýchliť rekonštrukčné práce tohto druhu poskytnutím selektívnej finančnej podpory, ktorá bude tiež vyžadovať monitorovanie v každom mieste. Je pravda, že postihnuté oblasti potrebujú rýchlu pomoc, ale spoľahlivé monitorovanie investícií v týchto projektoch je tiež dôležité. Podľa môjho názoru by sme mali tejto oblasti venovať väčšiu pozornosť, preto som sa zdržal hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Bögeho o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ požadovanej Francúzskom na riešenie núdzovej situácie spôsobenej hurikánom Dean v Martiniku a Guadeloupe v auguste 2007. Súhlasím s pánom spravodajcom a stotožňujem sa s názorom Výboru pre regionálny rozvoj, že v tomto prípade je využitie fondu úplne v súlade s ustanoveniami Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne.(FR) Náš Parlament práve schválil podporu vo výške 12,78 miliónov EUR navrhovanú Európskou komisiou pre Martinik a Guadeloupe a určenú na pokrytie časti núdzových výdavkov z minulého leta po hurikáne Dean.

Táto finančná pomoc bude vítaná najmä preto, že Martinik a Guadeloupe stále pociťujú následky škôd zapríčinených hurikánom Dean, hlavne v oblasti bývania, pestovania banánov a cukrovej trstiny.

Fond solidarity, ktorý sa využíva v tomto prípade na základe výnimky zo všeobecných nariadení, je dôležitý predovšetkým pre najodľahlejšie oblasti z dôvodu pravidelného ohrozenia tamojšieho obyvateľstva v čase, keď boli Karibské ostrovy minulý týždeň znova postihnuté hurikánom Omar.

Od založenia tohto fondu v roku 2002 som bola odhodlaná presadzovať to, aby mohli francúzske zámorské departementy využívať tento druh podpory. Skúsenosť, ktorú získala francúzska vláda pri predkladaní žiadosti spolu s pochopením, ktoré prejavili Komisia, Európsky parlament a Rada, nás uistila o schopnosti Európy pomôcť zámorskému obyvateľstvu čeliacemu závažným krízam.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0405/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Na základe správy vypracovanej pánom Bögem som hlasoval za uznesenie schvaľujúce návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov v rámci všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2008 vo výške 10,8 milióna EUR prostredníctvom viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom pomôcť automobilovému odvetviu v Španielsku a textilnému odvetviu v Litve. V prípade Španielska, ktorému sa navrhuje vyčleniť 10,5 milióna EUR, súvisí požiadavka s 1 589 zrušenými pracovnými miestami, z ktorých je 1 521 v závode Delphi Automotive Systems España v Puerto Real v provincii Cádiz v Andalúzii. Tento výrobca vyrába súčiastky pre automobilový priemysel a patrí do spoločnosti Delphi Automotive Systems Holding Inc. so sídlom v meste Troy v Michigane v USA. V prípade Litvy, ktorej sa navrhuje vyčleniť 0,3 milióna EUR, sa žiadosť týka straty 1 089 pracovných miest v textilnej spoločnosti Alytaus Tekstilė, ktorá bude po 4-mesačnom referenčnom období zatvorená.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Španielsko predložilo žiadosť vzhľadom na prepustenie 1 589 pracovníkov, z toho bolo 1 521 prepustených v závode Delphi Automotive Systems España a zvyšných 68 bolo prepustených u jeho dodávateľov. Krajina požaduje príspevok vo výške 10 471 778 EUR na pokrytie časti nákladov na podporné opatrenia, ktoré predstavujú takmer 20,94 milióna EUR.

Litva predložila žiadosť v súvislosti s hromadným prepustením 1 089 pracovníkov z dôvodu zatvorenia spoločnosti Alytaus Tekstile, textilného výrobcu. Krajina požiadala o 298 994 EUR z celkovej sumy nákladov vo výške takmer 0,06 milióna EUR.

Ako sme už predtým uviedli, tento fond nemôže byť použitý ako dočasné „stlmenie“ neakceptovateľných sociálno-ekonomických nákladov plynúcich z presídľovania podnikov a hromadného prepúšťania, alebo neschopnosti zmeniť stratégie, ktoré sú príčinou vykorisťovania pracovníkov, neistoty a nezamestnanosti. Je dôležité predchádzať presídľovaniu podnikov, penalizovať ho a ukončiť politiku liberalizácie svetového obchodu, ktorú iniciovala EÚ.

Štátna pomoc sa musí poskytnúť pod podmienkou dlhodobých záväzkov zamestnanosti a regionálneho rozvoja. Pomoc sa nesmie poskytnúť vtedy, ak môže podporiť presídľovanie podnikov.

Musíme podporiť úlohu zástupcov pracovníkov v predstavenstvách spoločností a pri prijímaní štrukturálnych rozhodnutí manažmentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Bögeho o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v odpovedi na žiadosti Španielska a Litvy z februára a mája 2008. Myslím si, že je správne, aby bol fond mobilizovaný, keďže tieto krajiny vynaložili obrovské výdavky vo forme pomoci pracovníkom. Keďže fond existuje práve preto, aby poskytoval dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí sú ohrození novými podmienkami hospodárskej súťaže a obchodnými praktikami súčasného hospodárstva, myslím si, že v tomto prípade môže byť žiadosť o mobilizáciu fondu schválená bez námietok.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. (RO) Hlasovala som za návrh uznesenia, ktoré zabraňuje zavedeniu detekčnej kontroly ako spôsobu sprísnenia bezpečnosti civilného letectva. Bezpečnosť cestujúcich je nesmierne dôležitá, ale opatrenia, ktoré prijmeme, by nemali mať za následok porušenie základných práv občanov. Zavedenie snímania tela v takej forme, aká bola navrhnutá, nezabezpečuje rešpektovanie práva na súkromie.

Domnievam sa, že by sme mali uskutočniť štúdie na zistenie vplyvu zavedenia tohto opatrenia na ľudské zdravie, rovnako ako posúdenie jeho vplyvov, aby sme zistili, či sú tieto opatrenia vyhovujúce. Myslím si, že aj postupy, ktoré by mali byť prijaté na zaobchádzanie so snímkami zo skenovania, sú tiež veľmi dôležité. Vzhľadom na uvedené má európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vyjadriť a odovzdať svoje stanovisko tak, aby boli všetky opatrenia zamerané na bezpečnosť cestujúcich realizované v súlade s nariadeniami platnými v oblasti osobných údajov.

So záujmom očakávame dodatočné informácie od Európskej komisie vzhľadom na opatrenia, ktoré máme v úmysle predniesť na zvýšenie bezpečnosti civilného letectva. Dnes som hlasovala za prijatie tohto uznesenia, pretože musíme ochraňovať základné práva občanov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. (PL) Globalizácia má pozitívny vplyv na hospodársky rast a zamestnanosť. No môže mať tiež negatívne dôsledky na najcitlivejších a najmenej kvalifikovaných pracovníkov v určitých odvetviach. Tieto negatívne dôsledky môžu postihnúť všetky členské štáty bez ohľadu na to, či sú malé alebo veľké, dlhoroční členovia alebo nováčikovia.

Štrukturálne fondy Európskej únie podporujú plánované zmeny a ich riadenie v rámci takých krokov, ako je celoživotné vzdelávanie na dlhodobom základe. Na druhej strane, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii poskytuje jednorazovú adresnú podporu na obmedzený čas. Jej cieľom je podpora pracovníkov, ktorí boli prepustení v dôsledku trhových zmien. Európska únia by tomuto fondu mala venovať osobitnú pozornosť.

 
  
  

– Správa: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Hlasoval som za uznesenie nasledujúce po oznámení Komisie o vytvorení globálnej aliancie proti zmene klímy medzi EÚ a chudobnými rozvojovými krajinami, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy, a to na základe správy z vlastnej iniciatívy vypracovanej mojím švédskym kolegom pánom Wijkmanom. Teraz sa potvrdilo, že najmenej rozvinuté krajiny (LDC) a malé ostrovné rozvojové štáty (SIDS) budú zmenou klímy zasiahnuté najskôr a v najväčšom rozsahu. Tieto krajiny majú najmenšie zdroje na to, aby sa pripravili na tieto zmeny a zmenili svoj spôsob života. Zmena klímy preto hrozí ďalším oneskorením dosiahnutia rozvojových cieľov tisícročia vo väčšine týchto krajín. Vítam, že globálna aliancia proti zmene klímy, ktorú navrhuje Európska komisia, má byť vytvorená medzi EÚ a chudobnými rozvojovými krajinami, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy, najmä najmenej rozvinuté krajiny, malé ostrovné rozvojové štáty a krajiny AKT (krajiny africkej, karibskej a tichomorskej oblasti). Spolu s veľkou väčšinou kolegov si myslím, že rozpočet vo výške 60 miliónov EUR, ktorý bol vyčlenený na túto iniciatívu, nie je ani zďaleka postačujúci.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne.(IT) Hlasoval som za správu pána Wijkmana o vytvorení globálnej aliancie proti zmene klímy medzi EÚ, najmenej rozvinutými krajinami a malými ostrovnými rozvojovými krajinami. Myslím si, že nemôžeme odďaľovať prijatie ráznejších opatrení mimo EÚ vzhľadom na spoločné úlohy v oblasti zmeny klímy a zmiernenia chudoby. Takéto konanie by predstavovalo krok smerom k realizácii akčného plánu EÚ pre zmenu klímy a rozvoj z roku 2004, založeného na našom lepšom pochopení skutočnosti, že zmena klímy musí zmeniť spôsob, akým pristupujeme k rozvojovej pomoci.

Ako členovi Výboru pre rozvoj mi na tomto rozhodnutí obzvlášť záleží, pretože sa môže prepojiť s medzinárodnými rokovaniami o zmene klímy v Poznani v roku 2008 a Kodani v roku 2009. Musíme prekonať nedôveru medzi priemyselnými a rozvojovými krajinami, ktorá predstavuje jednu z najväčších prekážok dohody o zmene klímy na obdobie po roku 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Rozvojové krajiny prispeli k zmene klímy najmenej, no na jej dôsledky doplácajú najviac a sú najmenej schopné poradiť si s nimi. Priemyselné národy sú za zmenu klímy zodpovedné historicky a majú morálnu povinnosť prispieť k úsiliu rozvojových krajín prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy.

Preskúmanie akčného plánu EÚ pre zmenu klímy a rozvoj z roku 2007 nám ukazuje, že pre integráciu zmeny klímy do rozvojovej politiky EÚ nerobíme dosť a práca je značne pomalá. Podporujem iniciatívu Komisie vybudovať globálnu alianciu proti zmene klímy. Avšak suma 60 miliónov EUR vyčlenená na globálnu alianciu proti zmene klímy je nedostatočná, a preto je dôležité, aby Komisia zabezpečila dlhodobé financovanie a vyčlenila najmenej 2 miliardy EUR do roku 2010 a ďalších 5 miliárd EUR do roku 2020. V súčasnosti majú rozvojové krajiny zúfalý nedostatok prostriedkov, ktoré by im umožnili prispôsobiť sa zmene klímy. Tým, že pomôžeme rozvojovým krajinám, pomôžeme aj sebe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), písomne.(FR) Áno, máme povinnosť pomôcť rozvojovým krajinám a hlavne najmenej rozvinutým krajinám (LCD) a malým ostrovným rozvojovým štátom (SIDS) pri obmedzovaní vplyvu globálneho otepľovania, pretože tieto krajiny budú jeho prvými obeťami, hoci zaň nie sú zodpovedné.

Afrika je teraz pri rokovaniach o zmene klímy „zabudnutým kontinentom“.

Táto ambícia sa však musí odrážať vo finančnom záväzku primeranom tomu, o čo tu ide.

Tu spočíva problém.

Rozpočet vo výške 60 miliónov EUR poskytnutý Európskou komisiou nie je postačujúci.

Dlhodobý cieľ financovania by mal byť najmenej vo výške 2 miliárd EUR do roku 2010 a od 5 miliárd do 10 miliárd EUR do roku 2020.

Aby sme takýto nárast mohli financovať, Komisia a členské štáty musia využiť najmenej 25 % príjmov zo systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ.

Požadujeme tiež opatrenia vzhľadom na finančnú pomoc, technickú pomoc a transfer technológií, aby sme zabezpečili využitie technológií s nízkymi emisiami skleníkových plynov.

Nakoniec potrebujeme, aby boli odblokované nové metódy financovania.

Opakujem: ak sa zmobilizujú len rozvojové úvery a Európsky rozvojový fond, zmienená aliancia bude len klam.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne.(EL) EÚ zveličuje súčasné hrozby vyplývajúce zo zmeny klímy a zapríčinené nezodpovedným ťažením prírodných zdrojov veľkými podnikmi, nie však preto, aby presadila skutočné opatrenia, ktoré by sa týmto zaoberali, ale aby vystrašila ľudí, aby zlepšila svoju pozíciu v konkurencii s ostatnými imperialistami a aby našla riešenie nadmernej akumulácie kapitálu zabezpečením ešte vyšších ziskov pre monopoly.

Správa Parlamentu o vytvorení globálnej aliancie proti zmene klímy medzi EÚ a chudobnými rozvojovými krajinami je otvorené zasahovanie do vnútorných záležitostí týchto krajín, do organizácie ich hospodárstva, spoločnosti a administratívnych mechanizmov, pričom ponúka nedostatočnú finančnú odmenu plutokracii týchto krajín, alebo hrozí vojenskou intervenciou v rámci preventívnej politiky, aby reagovala na bezpečnostné hrozby a konflikty súvisiace s klímou, čím podporuje správu pána Solanu o týchto témach.

Navrhuje aktívnejšiu úlohu podnikov prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev, najmä v oblastiach, ako sú dodávky vody, verejné zdravie, energie a zavedenie zelených daní. Víta systém obchodovania s emisiami, ktorý poskytuje výhody podnikom, pričom ho zaplatia pracovníci, životné prostredie, a prispôsobenie sa rozvojových krajín kapitalistickej reštrukturalizácii obchodu, poľnohospodárstva a bezpečnosti.

Ľudia odmietnu tieto imperialistické plány EÚ a budú požadovať lepšie a zdravé životné prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Táto správa sa zaoberá návrhom Komisie na vytvorenie globálnej aliancie proti zmene klímy. Hlavné zámery tejto správy boli, žiaľ, okorenené tvrdeniami, ktoré strana Júnový zoznam nemôže podporiť vrátane výzvy na spojenie environmentálneho záväzku EÚ so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou a podrobnými návrhmi, ako by EÚ mala iniciovať environmentálne investície v tretích krajinách.

Ak zoberieme do úvahy niektoré tvrdenia obsiahnuté v tejto správe, globálna aliancia proti zmene klímy môže byť vnímaná ako pokus EÚ o rozšírenie právomocí v oblasti lesníctva a morí. Zásadne oponujeme tejto metóde využívania rôznych problematík s cieľom vybudovať štát EÚ.

Strana Júnový zoznam je jednoznačne za spoluprácu EÚ zahŕňajúcu cezhraničné environmentálne problémy. Avšak boj proti chudobe a počiatočné snahy riešiť environmentálne problémy na celosvetovej úrovni by sa mali uskutočniť v rámci OSN. Po dôkladnom zvážení sa strana Júnový zoznam rozhodla hlasovať proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Zmena klímy na našej planéte je spôsobená nielen jej prirodzeným vývojom, ale tiež politikou priemyselných krajín, ktoré zintenzívňujú ťažbu prírodných zdrojov. Toto zintenzívnilo zmenu klímy na úroveň, ktorá v súčasnosti spôsobuje ľudstvu vážne problémy.

Zodpovedné kroky na riešenie dôsledkov závažného plytvania prírodnými zdrojmi si vyžadujú dôsledné skoncovanie s kapitalistickým prístupom.

Mnohí, na čele s EÚ, však uprednostňujú prístup spoločnej zodpovednosti všetkých krajín. To zahŕňa snahu stanoviť pre „rozvojové“ krajiny obmedzenia s ohľadom na nezávislé využívanie ich vlastných prírodných zdrojov, podľa všetkého v súlade s ambíciami najväčších nadnárodných spoločností využívať tieto zdroje.

Okrem iného, text prijatý Európskym parlamentom neobsahuje len rozpory, ale tiež úplne ignoruje tieto ústredné otázky. Naopak, obraňuje „preventívnu bezpečnostnú politiku alebo ako odpoveď na bezpečnostné hrozby či konflikty súvisiace so zmenou klímy“ a využíva „zmenu klímy“ na zabezpečenie a militarizovanie medzinárodných vzťahov.

Správa založená na princípe „spotrebiteľ platí“ obhajuje aj vytvorenie „zelených“ daní (ako protiklad daňového systému založeného na príjme), ktoré otvárajú dvere privatizácii verejných služieb a súkromnej ťažby takých základných zdrojov, akým je voda.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Zmena klímy je skutočnosť, ktorá sa stáva zaujímavým predmetom diskusie, keď sa majú nájsť odpovede. Pri hľadaní tejto odpovede musíme odmietnuť dogmy a neuváženosť.

Ako protiklad fatalistického prístupu, ktorý hovorí o raste svetovej populácie, zvýšenej spotrebe a nevyhnutne aj o zlepšovaní životných podmienok miliónov ľudí s potenciálnou environmentálnou katastrofou, by sme mali využiť naše novodobé vedecké schopnosti a obrovský pokrok, z ktorého máme všetci úžitok, aby sme našli náležité odpovede, ktoré predídu nechceným vedľajším účinkom (ako sa to často stáva pri rozhodnutiach urobených narýchlo v snahe konať rýchlo, ale bez riadneho zváženia situácie, na ktorú treba reagovať).

Nech však zvolíme akýkoľvek prístup – alebo prístupy, keďže musíme poskytnúť komplexné odpovede – musíme uznať, že niektoré krajiny sú menej schopné reagovať. Tieto krajiny sú vo vývojových štádiách, čo znamená, že nemajú nevyhnutné zdroje a to ich stavia do veľmi zraniteľnej pozície. Základným prvkom našej politiky preto musí byť zohľadnenie týchto krajín a ich obyvateľstva s cieľom zmierniť negatívny vplyv zmeny klímy a pomôcť týmto krajinám prispôsobiť sa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu, ktorú vypracoval pán Wijkman o vytvorení globálnej aliancie proti zmene klímy. Téma zmeny klímy bola na programe mnoho rokov: veľa sa už urobilo, ale ešte stále to nestačí. Cieľom je zintenzívniť kroky proti zmene klímy smerom mimo EÚ. Z tohto dôvodu musíme presadiť politický dialóg medzi EÚ a rozvojovými krajinami s cieľom podporiť začlenenie faktorov spojených so zmenou klímy do plánov na znižovanie chudoby na miestnej a národnej úrovni.

Podporujem túto iniciatívu. Samozrejme, predtým ako sa presadí, bude čeliť mnohým problémom, ako napríklad nedostatku koordinácie na celosvetovej úrovni, nedostatku financií a podobne. Rovnako súhlasím s poznámkou pána spravodajcu o investovaní do rozvoja inovatívnych modelov verejno-súkromného partnerstva, do ktorých vkladá Európa veľké nádeje. Pre EÚ predstavujú budúcnosť na národnej, regionálnej, aj miestnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Už nejaký čas je zrejmé, že globálne otepľovanie zasahuje najmenej rozvinuté krajiny (LDC) v najväčšej miere, hoci práve tieto krajiny k otepľovaniu prispeli najmenej. Ich zraniteľnosť stiahne tieto krajiny hlbšie do priepasti chudoby. Vítam skutočnosť, že pán Wijkman zdôraznil tento fakt.

Plán je vytvoriť alianciu, ktorá by čelila zmene klímy, ale Komisia na to nevyčleňuje dostatok prostriedkov. Náklady na boj proti zmene klímy môžu dosiahnuť výšku 80 miliárd EUR. Rozpočet, ktorý na to vyčlenila Komisia, je však 60 miliónov EUR, čo nie je dosť ani pre najmenej rozvinuté krajiny (LCD), aby sa mohli pripraviť na zmenu klímy. Teraz je na aliancii, aby našla alebo uvoľnila viac prostriedkov. To znamená, že jednotlivé členské štáty Únie musia prebrať zodpovednosť. Musia vyčleniť väčšie sumy, ako vyčleňujú v súčasnosti.

Európsky parlament tiež navrhuje, aby sa pre alianciu použilo aspoň 25 % príjmov EÚ zo systému obchodovania s emisnými kvótami.

Zdá sa, akoby Únia v súvislosti so zmenou klímy začala rozmýšľať o rozvojovej spolupráci inak, čo je vítané. Z tohto dôvodu túto správu podporím.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), písomne. (RO) Hlasovala som za správu o vytvorení globálnej aliancie proti zmene klímy medzi EÚ a chudobnými rozvojovými krajinami, keďže tieto krajiny sú najviac ohrozené zmenou klímy.

Preskúmanie vyššie uvedeného Akčného plánu EÚ v oblasti zmeny klímy a rozvoja v roku 2007 ukazuje, že postup začlenenia zmeny klímy do rozvojovej politiky EÚ bol nedostatočný a príliš pomalý.

Aj napriek tomu, že EÚ si stanovila za cieľ stať sa vedúcou silou v boji proti zmene klímy, priorita tejto politiky sa neodzrkadľuje v rozpočte EÚ. Mechanizmus čistého rozvoja nebol doteraz veľmi vhodný na splnenie potrieb najchudobnejších krajín z hľadiska investícií do čistej technológie.

Správa vyzýva EÚ na zahrnutie problematiky zmeny klímy do stredobodu jej politiky rozvojovej spolupráce a vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobné informácie o existujúcom finančnom mechanizme pre zmenu klímy a rozvoji na národnej a medzinárodnej úrovni. Komisia by mala čo najrýchlejšie navrhnúť opatrenia potrebné na rozšírenie finančnej podpory EÚ na zmenu klímy a rozvoj a zabezpečiť čo najlepšiu koordináciu a vzájomné dopĺňanie sa existujúcich iniciatív.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. (PL) Ochrana životného prostredia by mala byť nepochybne prioritou každého členského štátu a tiež Spoločenstva ako celku. Čo sa však týka iniciatívy na vytvorenie globálnej aliancie proti zmene klímy, jediné, čo môžeme o nej povedať je, že je zbytočná. Vynaloženie peňazí daňových poplatníkov na ďalší nákladný politický orgán určite nepomôže zlepšiť stav nášho životného prostredia. Poskytne jedine ďalšie lukratívne miesta pre byrokratov z Bruselu. Rozvojové krajiny produkujú oveľa menej znečistenia a ich emisie oxidu uhličitého sú v porovnaní s hospodárskymi gigantmi bezvýznamné.

Rád by som zdôraznil, že Spojené štáty americké boli mnoho rokov medzi prvými na zozname krajín produkujúcich toxické látky. Ešte stále neratifikovali Kjótsky protokol. Som presvedčený, že vytvorenie aliancie zahŕňajúcej EÚ a rozvojové krajiny vôbec neprispeje k zníženiu úrovne znečistenia. Kľúčové môžu byť na druhej strane kroky, ako napríklad rozhovory s politickými predstaviteľmi vyššie uvedených krajín, pretože práve tie najviac znečisťujú životné prostredie.

 
  
  

– Správa: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Hlasoval som za uznesenie o správe vecí verejných a partnerstve na vnútroštátnej a na regionálnej úrovni a o základe pre projekty v oblasti regionálnej politiky, ktoré bolo predložené na základe správy z vlastnej iniciatívy, ktorú vypracoval môj francúzsky kolega pán Jean Marie Beaupuy. Úplne súhlasím s myšlienkou, že, vzhľadom na zjednodušenie a účinnosť by sa mala preskúmať uskutočniteľnosť zlúčenia rôznych fondov Spoločenstva v budúcej kohéznej politike v období nasledujúcom po roku 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), písomne. (RO) S radosťou vítam iniciatívu na zostavenie správy o problematike dobrej správy vecí verejných na miestnej a regionálnej úrovni, rovnako ako význam problematiky partnerstva medzi štyrmi alebo viacerými úrovňami moci: miestnou, regionálnou, vnútroštátnou a európskou. Stretnutie so zástupcami miestnych orgánov volenými priamo ľuďmi vo väčšine prípadov zvýrazní rozdiely v spôsobe, akým sa európske politiky spracovávajú medzi týmito úrovňami moci.

Bez vytvorenia politiky skutočného partnerstva medzi týmito orgánmi, neovplyvnenej presadzovaním úzkych politických záujmov, čo nemá nič spoločné so subsidiaritou, nedosiahnu snahy Európskeho parlamentu ani ostatných európskych inštitúcií požadované konkrétne výsledky a efektivitu. Sme dostatočne oboznámení s konfliktami a nesprávne chápanou rivalitou medzi predstaviteľmi rôznych politických strán pri moci na rôznych úrovniach správy, čo má v mnohých prípadoch za následok, že európski občania sú pripravení o výhody z európskych projektov, o ktorých sa rozhoduje v tomto fóre Európskeho parlamentu. Z tohto dôvodu som hlasoval za túto správu v nádeji, že regionálne politiky dostanú takú mieru dôležitosti, akú si zaslúžia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Správa pána Beaupuyho je obzvlášť poučná. Hovorí sa v nej o riadení štrukturálnej politiky a zistili sme, že okrem vyváženia úrovní rozvoja všetkých regiónov Európskej únie je skutočným cieľom regionálnej politiky presadzovanej Bruselom radikálna zmena územnej organizácie členských štátov, teda ich administratívnych a politických štruktúr.

V skutočnosti to nie je prekvapivé. Všetko, čo sa v súčasnosti robí v Európe, je preto, aby sa obišli alebo zničili národné štáty: zhora, poskytnutím ich kompetencií európskemu „superštátu“; a zdola, v rozpore s tradíciami niektorých členských štátov a proti prirodzeným hraniciam, či hraniciam vyjadrujúcim identitu jednotlivých oblastí – s nákladmi miliárd eur – podporovaním „regiónu“ ako výhradnej úrovne vnútroštátnej organizácie alebo stavby vytvorenia cezhraničného vnútroštátneho priestoru. „Integrovaný prístup“ k európskym právnym predpisom vyzdvihovaný pánom spravodajcom, ktorý pozostáva z toho, že zoberieme túto úroveň do úvahy vo všetkých európskych politikách s územnými, hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami, prispieva k tomuto vývoju.

Okrem volebných manipulácií sa administratívna reforma navrhnutá pánom Sarkozym musí nepochybne preskúmať v rámci tejto analýzy.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Správa podporuje zvýšenú spoluprácu medzi národnými administratívami. Je však dôležité pripomenúť, že najlepšie formy riadenia sa preveria a odlíšia od tých foriem, ktoré sú menej vhodné, v dôsledku inštitucionálnej súťaže. Diverzita foriem správy v Európe a výmena skúseností medzi týmito správami je zrejme dobrým príkladom.

Správa obsahuje veľa dobre mienených vyhlásení, ale v zásade málo konkrétnych návrhov na to, ako by sa mohla vylepšiť správa štrukturálnych politík s ohľadom na nápravu nedostatkov, ktoré tu existujú vzhľadom na kontrolu hospodárskych aspektov štrukturálnych politík. Treba pripomenúť, že štrukturálne politiky EÚ predstavujú najväčšiu výdavkovú položku EÚ na obdobie od roku 2007 do roku 2013 a že Európsky dvor audítorov vo svojej správe o finančnom roku 2006 uvádza, že minimálne 12 % finančných prostriedkov, ktoré boli vyplatené na štrukturálne politiky, nemali byť vyplatené.

Správa tiež obsahuje odkazy na Lisabonskú zmluvu. Avšak táto zmluva bola v demokratických postupoch zamietnutá. Preto odvolávanie sa na Lisabonskú zmluvu je vyjadrením neprijateľnej arogancie. Budúcnosť tejto zmluvy je v súčasnosti taká neistá, že by sme sa mali vyhnúť odvolávaniu sa na jej obsah. Z dôvodov uvedených vyššie sa strana Júnový zoznam rozhodla hlasovať proti tejto správe ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Očividne neexistuje žiadna pochybnosť o našej podpore nevyhnutnej účasti miestnych a regionálnych orgánov alebo iných verejných orgánov, spoločenských a hospodárskych organizácií a širokej verejnosti pri definovaní cieľov a programov a pri realizácii a kontrole využívania štrukturálnych fondov Spoločenstva v rámci každého členského štátu, toto sme vždy obhajovali.

Nemôžeme ale dovoliť, aby pod zámienkou tejto oprávnenej ambície presadzovali iné ciele, ako napríklad zlúčenie finančných prostriedkov z rôznych fondov Spoločenstva (Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka) v rámci „budúcej kohéznej politiky na obdobie po roku 2013“. Tento návrh môže ohroziť základný cieľ rozpočtu Spoločenstva, inými slovami jeho úlohu prerozdelenia majetku medzi „kohézne“ krajiny a „bohaté“ krajiny, najmä ak by to obmedzilo prostriedky, ktoré sú zamýšľané pre skôr menované krajiny (okrem ohrozenia financovania „spoločných politík“, napríklad poľnohospodárstva a rybného hospodárstva z prostriedkov Spoločenstva).

Nemôžeme súhlasiť ani s podporou „verejno-súkromných partnerstiev“ uvedenou v návrhu, ktoré sú nástrojom využívaným na privatizáciu verejných služieb so základným a strategickým významom pre ľudí a sociálno-ekonomický rozvoj každého členského štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), písomne. (RO) Správa pána Beaupuyho stanovuje dobré riadenie vecí verejných na úrovni dvoch systémov, ktoré sa dopĺňajú: inštitucionálneho systému, ktorý ustanovuje rozdelenie právomocí a rozpočtov medzi štát a regionálne a miestne orgány, a systému partnerstiev, ktorý spája verejné a súkromné subjekty zaoberajúce sa určitou témou na určitom území.

Partnerstvo môže priniesť pridanú hodnotu pri uplatňovaní kohéznej politiky prostredníctvom lepšej legitímnosti, trvalej koordinácie, garantovanej transparentnosti a lepšieho prijímania finančných prostriedkov. Zapojenie partnerov môže napomôcť vytvoreniu inštitucionálneho základu na úrovni sektora a na územnej úrovni. Nesmieme prehliadať skutočnosť, že partneri majú nevyhnutné schopnosti a zdroje, ktoré môžu podporiť účinnosť programu zefektívnením procesu výberu projektov.

V záujme legitimácie rozhodovacieho procesu a vyváženia politického vplyvu ako súčasti verejných konzultácií počas prípravného obdobia operačných programov je nesmierne dôležité, aby do tohto procesu boli zapojené aj miestne a regionálne orgány rovnako ako aj občianska spoločnosť. Toto pomôže využiť rozsiahle odborné skúsenosti a zlepšiť rozvoj programu, monitorovanie a vyhodnocovanie.

Musíme si uvedomiť, že nové členské štáty ešte nie sú pripravené na zásadu partnerstva, a preto by mohla presadzovať postupne prostredníctvom nadnárodného a regionálneho tlaku.

Na základe tvrdení vyjadrených v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré sme predložili a ktoré boli prijaté a pánom Beaupuym zapracované do záverečného textu, vyjadrujem tejto správe svoju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Beaupuyho o správe vecí verejných a partnerstve na národnej a na regionálnej úrovni a o základe pre projekty v oblasti regionálnej politiky. Je zrejmé, že úspech regionálneho rozvoja nezávisí od výsledkov, ktoré sa dosiahnu, ale tiež od spôsobu, akým sa tieto výsledky dosiahnu, to znamená, od správy vecí verejných. Preto musíme vytvoriť mechanizmy, ktoré zlepšia systémy správy vecí verejných a ktoré nebudú brzdené rozdielnymi stratégiami.

Stotožňujem sa s nadšením pána spravodajcu pre zásadu partnerstva: nové metódy správy vecí verejných nemajú nahradiť verejné inštitúcie, naopak, mali by ísť ruka v ruke. Rovnako schvaľujem plán na reorganizáciu vzťahu správy vecí verejných a finančných prostriedkov Spoločenstva, rozličných územných rozmerov a, samozrejme, Európskej únie. Schopnosti v oblasti riadenia projektov prenesené z oblasti hospodárstva môžu byť skvelými nástrojmi na uskutočnenie nových foriem správy vecí verejných, aby sa rozvoj európskeho systému posunul smerom vpred.

 
  
  

– Správa: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písomne. (DA) Dánski poslanci Skupiny socialistov v Európskom parlamente hlasovali za správu z vlastnej iniciatívy o kvalitnejšej legislatíve, ale radi by zdôraznili, že odstránenie administratívnej záťaže môže byť vo veľkej miere politickým procesom. Podporujeme cieľ, ktorým je odstránenie zbytočnej administratívnej záťaže. Istá miera administratívnej záťaže môže byť však sociálne veľmi potrebná, hoci sa môže zdať, že bráni rastu a inovácii podnikov. Domnievame sa, že je nevyhnutný vyvážený prístup k zníženiu administratívnej záťaže.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. – (PT) Ak už musíme hovoriť o potrebe „kvalitnejšej legislatívy“ predtým, ako budeme diskutovať o obsahu európskych právnych predpisov, potom by sme mali zvážiť, koľko týchto právnych predpisov v skutočnosti potrebujeme. Je pravda, že vytvorenie spoločného trhu a zavedenie uniformity medzi krajinami s rozdielnou históriou a tradíciami, čo môžeme často vidieť veľmi zreteľne v ich právnych predpisoch, vytvára potrebu harmónie, ktorá si možno vyžaduje aktívnejšiu tvorbu právnych predpisov.

Ak to tvrdíme, neznamená to, že musíme predovšetkým vytvárať právne predpisy a že tak treba urobiť na európskej úrovni. Hoci som presvedčený, že EÚ je často správny priestor, v ktorom sa má konať, malo by sa poukázať na to, že zásada subsidiarity je základná a často sa odsúva v mene falošnej efektivity a zbytočného výsledku.

Ak chceme, aby bola EÚ schopná reagovať na potreby, na ktoré je európska rozhodovacia úroveň oprávnená, mali by sme dôsledne a rozvážne predísť zaplaveniu Európy legislatívnymi projektmi a právomocami, ktoré môžu byť efektívne zriadené na vnútroštátnej úrovni. Táto obava, ktorá sa často objavuje v zmluvách, je, žiaľ, menej jasná v Bruseli, v dôsledku čoho nevyhnutne vzniká aj pokušenie konať byrokraticky.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Medinu Ortegu o protokole o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. Európska únia by sa mala zamerať na normy zrozumiteľnosti a efektívnosti v rámci regulácie. Keďže zlepšenie legislatívnych postupov nám môže pomôcť dosiahnuť tieto ciele a pretože zásady subsidiarity a proporcionality sú dva zo základných kameňov, na ktorých je postavené Spoločenstvo, najmä ak nemá výlučné legislatívne právomoci v určitej oblasti, chválim Výbor pre právne veci za jeho neúnavnú prácu na zabezpečení toho, aby právne predpisy Spoločenstva boli založené na kvalite, prostredníctvom zjednodušenia acquis communautaire, a nie na kvantite.

Mám tiež pochybnosti o samoregulačných a spoluregulačných procesoch, ktorým môže byť čiastočne pripísaná súčasná finančná kríza na trhoch. Regulácia zostáva najjednoduchším spôsobom presadzovania cieľov Únie a zabezpečenia právnej istoty pre podniky a pre občanov.

 
  
  

– Správa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne.(FR) Komisia práve uverejnila svoju 24. výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva členskými štátmi. Opodstatnená otázka stojí takto: existujú nejaké rozdiely alebo pokrok vo vzťahu k predchádzajúcej správe? Zdalo by sa, že nie. Ako obyčajne, členské štáty Európy sú zlými žiakmi. Aké riešenie navrhuje pani spravodajkyňa? Väčšiu prísnosť voči členským štátom, väčšiu podriadenosť Súdnemu dvoru, ak je to nevyhnutné, a väčšiu ráznosť pri vykonávaní rozhodnutí vynesených súdom. Skrátka: viac donucovacích a represívnych kompetencií pre európske inštitúcie vo vzťahu k členským štátom.

Právny poriadok Spoločenstva, stanovený už so zmluvami, ktoré majú prednosť pred vnútroštátnymi, chce byť teraz represívnejší a deštruktívnejší voči zmieneným právam členských štátov. Rozhodne to odmietame, pretože úplné podriadenie národných práv a právnej špecifickosti určite povedie k podriadeniu samotných členských štátov v rámci európskeho a federalistického projektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pani Geringerovej de Oedenbergovej o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva. Čísla sú objektívne, môžu sa interpretovať, ale nedajú sa spochybniť: výrazný nárast prípadov porušenia a nedodržania nariadení Súdneho dvora alebo nezavedenie smernice v rámci stanoveného času naznačuje, že potrebujeme lepšie monitorovanie jednotlivých členských štátov Komisiou.

Navyše som presvedčený, že by sme mali mať užšiu spoluprácu medzi Európskym parlamentom a vnútroštátnymi parlamentmi, aby sme podporili a posilnili uplatňovanie práva Spoločenstva na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Rovnako schvaľujem zahrnutie problematiky riadenia štrukturálnych fondov do tohto textu: členským štátom musíme pripomenúť, že ak chcú čerpať výhody z fondov v období rokov 2007 – 2013, potom musia prispôsobiť svoje právne predpisy tak, aby boli v súlade s európskym právom, predovšetkým v súvislosti s ochranou životného prostredia, aby náležite podporovali hospodársky a sociálny rozvoj na regionálnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Počas dnešného rokovania Parlamentu som hlasoval za výročnú správu Výboru pre právne veci o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva v roku 2006.

Dokument navrhnutý pani spravodajkyňou Geringerovou de Oedenbergovou obsahuje odkazy časového plánu zavedenia smerníc, neuspokojivú spoluprácu medzi súdnymi systémami členských štátov a tiež kritiku metód, ktorými sa riešia sťažnosti.

Veľmi znepokojujúcim javom je neochota vnútroštátnych súdov uplatňovať zásadu prednosti práva Spoločenstva a využiť mechanizmus prejudiciálneho konania.

Správa tiež poukazuje na zvýšený počet porušení v dôsledku toho, že členské štáty nerešpektovali rozsudky Súdneho dvora a nedodržali časový plán zavedenia smerníc.

Na základe vyššie uvedených skutočností musíme nutne zlepšiť spoluprácu medzi Európskym parlamentom a vnútroštátnymi parlamentmi a zlepšiť monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Toto by priblížilo Európsku úniu bližšie k jej občanom a posilnilo by jej demokratickú legitimitu.

 
  
  

– Správa: Georgios Papastamkos (A6-0354/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Hlasoval som za uznesenie o stratégii budúceho zavádzania inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr. Urobil som tak na základe správy vypracovanej mojím vynikajúcim kolegom a priateľom, bývalým gréckym ministrom, pánom Papastamkosom. Je poľutovaniahodné, že snaha vyvinutá Parlamentom a Komisiou s cieľom vytvoriť právne obmedzený dohľad nad európskymi regulačnými agentúrami nepriniesla žiadny významný výsledok. Stotožňujem sa s názorom veľkej väčšiny kolegov, ktorí nesúhlasia s absenciou všeobecnej stratégie na zriadenie agentúr v Európskej únii. Je naliehavé a nevyhnutné, aby Rada a Komisia v spolupráci s Parlamentom vytvorili jasný, spoločný a ucelený rámec týkajúci sa budúceho miesta agentúr v systéme európskeho riadenia, čo je nevyhnutné, aby sa vytvorila parlamentná kontrola zriaďovania a fungovania regulačných agentúr.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písomne. – (LT) Nedávno sme zaznamenali badateľný rast počtu regulačných agentúr na európskej i na vnútroštátnej úrovni. Medzi týmito dvoma úrovňami existujú podobnosti aj rozdiely. Rôznorodosť týchto agentúr v štruktúre a funkcii na európskej a vnútroštátnej úrovni vyvoláva otázky týkajúce sa regulácie, dobrého riadenia a blízkosti inštitúcií v zmysle centralizácie a decentralizácie.

Európske regulačné agentúry sú väčšinou decentralizované alebo nezávislé pracoviská, preto je nevyhnutné požadovať mimoriadnu transparentnosť a demokratickú kontrolu, čo sa týka ich financovania a aktivít, keďže bez regulačných a výkonných inštitúcií, ktoré majú výhradné práva, by nárast počtu v najdôležitejších oblastiach sociálnej činnosti mohol poškodiť dobré meno inštitúcií reprezentujúcich Európsku úniu, odcudziť ich a značne zvýšiť byrokraciu.

Uplatňovanie parlamentnej kontroly na štruktúru a aktivity regulačných agentúr by malo byť v súlade s klasickou zásadou demokracie, ktorá žiada zvýšenie politickej zodpovednosti všetkých inštitúcií s výkonnými právomocami.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Európska únia má 29 agentúr, skutočných európskych mikroinštitúcií, ktorých náklady prevyšujú viac ako 1 miliardu EUR a ktorých užitočnosť je diskutabilná. Pán spravodajca teda správne požaduje viac transparentnosti a viac zodpovednosti pri spravovaní týchto početných agentúr, skutočnej politickej kontroly nad ich konaním, hodnotenie tých, ktoré už existujú, moratórium na vytváranie nových agentúr a analýzu nákladov a úžitku predtým, ako sa prijme akékoľvek rozhodnutie.

Avšak skutočným problémom je samotná existencia týchto agentúr, ďalšej vrstvy európskej byrokracie, z ktorých niektoré majú regulačné kompetencie a iné majú výkonné funkcie, ktoré zasahujú do práce vnútroštátnych orgánov alebo im ju komplikujú. Skutočným problémom je ich bujnenie a skutočnosť, že sa šíria po Európe, miesta v nich sa udeľujú ako odmena za volebné hlasy. Skutočný problém je, že 40 % z nich je založených na základe článku 308 Zmluvy o ES, toho slávneho článku, ktorý umožňuje zvýšiť kompetencie Bruselu, pokiaľ nie sú jednoznačne stanovené právnymi predpismi a nariadeniami.

Keďže táto správa vlastne nič nerieši, nemôžeme ju schváliť. Predsa len je pokusom priniesť aspoň trochu poriadku do tohto chaosu, takže ju nemôžeme ani odmietnuť. To je dôvod, prečo sme sa hlasovania zdržali.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Je zaujímavé, že v bode 5 návrhu tejto správy sa teraz konštatuje absencia všeobecnej stratégie pre zriaďovanie nových agentúr EÚ. Nové agentúry sa zriaďujú nesystematicky, čo vedie k netransparentnému zoskupeniu regulačných agentúr, výkonných agentúr a iných subjektov Spoločenstva.

Ešte zaujímavejšie konštatovanie je, že väčšina Európskeho parlamentu vždy podporovala vytvorenie nových agentúr a len teraz si uvedomuje, že celkový výsledok je úplne iný.

Strana Júnový zoznam podporuje hlavné myšlienky tejto správy, ale staviame sa kriticky k tomu, ako sa teraz Európsky parlament snaží zabrať nové teritórium tým, že regulačné agentúry musia Parlamentu predložiť výročné správy a riaditelia agentúr budú pravdepodobne pozvaní pred kompetentný parlamentný výber ešte predtým, ako budú vymenovaní. Sme k týmto návrhom skeptickí. Po prvé, Komisia má byť zodpovedná za riadenie týchto agentúr a po druhé, stranícke hádky môžu ovplyvniť vymenovanie riaditeľov agentúr, ktorí, ako takí, majú byť iba úradníci.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za túto správu, ktorú predniesol pán Papastamkos o stratégii budúceho zavádzania inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr. Vítam plán Komisie na vytvorenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorá by bola zodpovedná za stanovenie funkcií regulačných agentúr a príslušných kompetencií každého orgánu Európskej únie vo vzťahu k vyššie zmieneným agentúram.

Tento návrh by mal byť skôr štartovacou a nie cieľovou čiarou, pretože ciele smerujú oveľa ďalej, než je vytvorenie medziinštitucionálnej skupiny. V skutočnosti sa návrh na spoločný prístup, pokiaľ je vôbec možný, k štruktúre a fungovaniu týchto agentúr usiluje o odstránenie byrokracie, aby tieto orgány mohli riadne a účinne uskutočňovať svoju legislatívnu úlohu. Toto umožní ich monitorovanie a splnenie požiadaviek auditu, aspoň čiastočne, rovnako ako zvýšenie zodpovednosti požadovanej na základe takejto dôležitej úlohy.

 
  
  

– Navrhnuté uznesenie: Návrh uznesenia: zatykač na Josepha Konyho vzhľadom na jeho postavenie pred Medzinárodný trestný súd (B6-0536/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Joseph Kony a Božia armáda odporu sú vinní zo spáchania strašných zločinov počas posledných 20 rokov a z tohto dôvodu ho chce súdiť Medzinárodný trestný súd.

Konflikt v oblasti Veľkých jazier v Ugande a Sudáne stále trvá a stále prináša nové civilné obete. Medzinárodné spoločenstvo má jednoznačnú zodpovednosť za to, aby sa ukončila táto hrozná tragédia.

Strana Júnový zoznam sa vo všeobecnosti stavia negatívne k zahranično-politickým uzneseniam. No toto sa týka organizácie a jej vodcu, ktorí sú obvinení Medzinárodným trestným súdom zo zločinov proti ľudskosti. Preto sme sa rozhodli podporiť toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rád by som vás informoval, že som hlasoval za návrh uznesenia o obvinení a postavení Josepha Konyho pred Medzinárodný trestný súd (ICC). Je úplne neakceptovateľné, že pokusy o zatknutie takého medzinárodného zločinca, akým je Joseph Kony, páchateľ a podnecovateľ zločinov, ako sú vražda, genocída, znásilnenie, drancovania a podnecovania k znásilneniu, trvajú už viac ako tri roky. Všetky tieto pokusy stroskotali z dôvodu pretrvávajúcej neochoty ugandskej vlády spolupracovať pri zadržaní tohto zločinca, na ktorého vydal ICC medzinárodný zatykač.

Rád by som zdôraznil, že Uganda podpísala Rímsky štatút, podľa ktorého sa každý člen zaväzuje ukončiť beztrestnosť páchateľov tých najzávažnejších zločinov predstavujúcich vážnu hrozbu pre medzinárodné spoločenstvo a predchádzať týmto zločinom. Rád by som tiež vyjadril moju obavu nad úplnou absenciou jasného úsilia, ktorým by sa zabránilo presmerovaniu medzinárodnej pomoci v prospech LRA, armády vedenej Josephom Konym (najmä od vlády Sudánu), ktorú môže jednoducho využiť na vlastné financovanie.

 
  
  

– Správa: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Hlasoval som za legislatívne uznesenie meniace návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program na zvýšenie kvality vyššieho vzdelávania a na podporu porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami (Erasmus Mundus) (2009 – 2013), a to na základe správy pani De Sarnezovej. Podporujem kompromisné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa usilujú o akademickú excelentnosť, rovnosť spojenú s geografickým rozsahom, informovanie verejnosti o tomto programe a nevyhnutné odstránenie všetkých právnych a administratívnych prekážok výmenných programov medzi európskymi krajinami a tretími krajinami (vízový problém). Rovnako trvám na tom, že je nevyhnutné podniknúť kroky v rámci programu na zabezpečenie toho, aby sa študenti, doktorandi, postdoktorandskí výskumní pracovníci a akademickí pracovníci pochádzajúci z najmenej rozvinutých tretích krajín (najmä krajín AKT, teda krajín africkej, karibskej a tichomorskej oblasti) mohli po ukončení pobytu vrátiť do svojich krajín a aby sa tak zabránilo tzv. úniku mozgov. Výborne, nakoniec je tu požiadavka výučby najmenej dvoch európskych jazykov a boja proti diskriminácii a podporovanie rešpektovania rovnosti pohlaví.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (PSE), písomne. (DA) Dánski členovia Skupiny socialistov v Európskom parlamente hlasovali proti správe o programe Erasmus Mundus II. Nie je to preto, že sme proti programu, ale pretože znenie textu o financovaní môže zapríčiniť situáciu, kedy by dánski študenti museli platiť za využitie tohto programu. Vo všeobecnosti ciele programov Erasmus Mundus podporujeme.

Dánski členovia Skupiny socialistov v Európskom parlamente hlasovali za správu z vlastnej iniciatívy o lepšej regulácii, ale radi by zdôraznili, že odstránenie administratívnej záťaže môže byť vo veľkej miere politickým procesom. Podporujeme cieľ, ktorým je odstránenie zbytočnej administratívnej záťaže. Istá miera administratívnej záťaže môže byť však sociálne veľmi potrebná, hoci sa môže zdať, že bráni rastu a inovácii podnikov. Domnievame sa, že je nevyhnutný vyvážený prístup k zníženiu administratívnej záťaže.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písomne.(EL) Ako časť politiky lisabonskej stratégie namierenej proti ľudu využíva EÚ program Erasmus Mundus (2009 – 2013) na buržoáznu modernizáciu univerzít členských štátov v súlade s požiadavkami kapitálu, aby spôsobila tzv. únik mozgov z tretích krajín a zvýšila vykorisťovanie pracovníkov, a tým zvýšila ziskovosť európskych monopolov.

Upevňuje súkromné hospodárske kritériá na hodnotenie univerzít a výskumných centier a stavia štát a súkromné inštitúty vzdelávania na rovnakú pozíciu. Vytvára vzdelávacie „konzorciá“ na základe „cieľa excelentnosti“ a zavádza poplatky vo forme školného, a tým v podstate znemožňuje deťom z rodín pracujúcej vrstvy dosiahnuť vyššie vzdelanie a postgraduálne štúdium.

Demagogické vyhlásenia Európskej únie o zabránení úniku mozgov z menej rozvinutých krajín nemôžu zakryť skutočný cieľ, ktorým nie je nič iné ako žalostné vykorisťovanie pracovnej sily z týchto krajín a tvrdé obmedzenia práv mladých ľudí na vysokú úroveň bezplatného štátneho vzdelania pre každé dieťa z rodín pracujúcej vrstvy.

Z týchto dôvodov hlasovala parlamentná skupina Gréckej komunistickej strany proti tejto legislatívnej iniciatíve.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pani De Sarnezovej o programe Erasmus Mundus (2009 – 2013), pretože si myslím, že tento nový program je základom propagovania Európskej únie ako centra excelentnosti pre vzdelávanie na celosvetovej úrovni.

Prostredníctvom spolupráce medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami EÚ umožní program Erasmus Mundus II lepšie reagovať na rastúcu požiadavku mobility študentov a podporí kvalitu vyššieho vzdelávania v EÚ a dialóg medzi rozdielnymi kultúrami. Rada by som tiež zdôraznila dôležité inovácie navrhnuté v správe, napríklad predĺženie doktorandského študijného programu, začlenenie štipendií a podporu aktívnej účasti podnikov a výskumných centier.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. – (PT) Je to dôležitý program, ktorý sa zameriava na podporu študentov z tretích krajín, ktorí chcú študovať v Európskej únii, hoci obmedzené finančné prostriedky programu môžu spôsobiť problémy tým, ktorí majú uhradiť školné a nemajú na to prostriedky. Nakoniec, hoci sme hlasovali za túto správu, ľutujeme, že návrhy predložené našou skupinou boli zamietnuté, pretože mali za cieľ pomôcť vyriešiť tento problém.

S potešením môžeme povedať, že boli prijaté návrhy na zlepšenie mobility týchto študentov a na upriamenie pozornosti na skutočnosť, že tento program sa nesmie využívať na prilákanie ľudí so špeciálnymi schopnosťami z tretích krajín do Európskej únie na úkor krajín, z ktorých pochádzajú. Trvali sme na tom, aby Európska komisia pri hodnotení programu brala do úvahy potenciálne dôsledky tzv. úniku mozgov a sociálno-ekonomickej situácie tých, ktorých sa to týka.

Musíme zabezpečiť, aby sa študenti magisterského štúdia, doktorandskí kandidáti, výskumní pracovníci a akademickí pracovníci z menej rozvinutých tretích krajín mohli po skončení štúdia vrátiť do svojich rodných krajín, aby sa tak predišlo úniku mozgov.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), písomne. − Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za túto správu. Dúfam, že predĺžením programu Erasmus Mundus do roku 2013 bude tento program naďalej fungovať ako dôležitý most medzi rôznymi kultúrami.

Prínos tohto vzdelávacieho programu je očividný – nielen EÚ bude mať výhody z prilákania inteligentných, ambicióznych študentov z tretích krajín, čo zlepší výskum a inovácie EÚ, ale aj naši vlastní študenti získajú lepšie jazykové schopnosti a budú môcť ľahšie nájsť zamestnanie doma, ako i v zahraničí.

Okrem toho si myslím, že tento program je obzvlášť vhodný, pretože tento rok je Európskym rokom medzikultúrneho dialógu. Vytvorenie prepojenia s tretími krajinami prostredníctvom vzdelávania podporuje porozumenie a komunikáciu medzi rozdielnymi kultúrami, jazykmi a vierami. Toto je presne ten druh programu, ktorý by mal Európsky parlament podporovať, a ja ho srdečne vítam.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Rozhodli sme sa hlasovať proti tejto správe Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nehlasujeme proti myšlienke programu Erasmus Mundus ako takej, ale dôvodom sú niektoré podrobné návrhy predložené výborom a niektoré návrhy predložené Komisiou.

Na základe stručnej charakteristiky v návrhu nepodporujeme špeciálne víza pre študentov programu Erasmus Mundus. Každý členský štát má právo vydať víza a dúfame, že členské štáty budú veľkorysé pri vydávaní víz študentom zapojeným do programu Erasmus Mundus. Podľa nášho názoru nie je možné regulovať takýto druh víz na európskej úrovni.

Rovnako zamietame myšlienku poskytovania finančnej podpory EÚ združeniam bývalých študentov, ktorí absolvovali rôzne programy Erasmus Mundus. Združenia absolventov by sa mali vytvoriť na základe potrieb a osobného úsilia jednotlivcov. Nemali by byť zakladané zhora inštitúciami EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Program Erasmus Mundus sa zameriava na spoluprácu a mobilitu v oblasti vyššieho vzdelávania v záujme podporovania Európskej únie ako centra excelentnosti vzdelávania vo svete. Rozširuje príležitosti, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v rámci programu Erasmus Mundus sprístupnením spolupráce v oblasti vzdelávania krajinám, ktoré nie sú členmi Únie.

Vzdelávanie hrá veľmi dôležitú úlohu v živote mladých ľudí. Samotní študenti a ich budúci zamestnávatelia si čoraz viac cenia medzinárodné skúsenosti. Znalosť jazykov, kultúr, osobitného charakteru každej krajiny a schopnosť fungovať v medzinárodnom prostredí sú len niektoré z mnohých výhod zapojenia sa do tohto programu. Podpora mobility je ďalším dôležitým cieľom tohto programu. Práve mobilita je obzvlášť dôležitá v ére globalizácie, pretože kontakt s tretími krajinami nadobúda čoraz väčší význam. Mali by sme vítať skutočnosť, že európski študenti a študenti z tretích krajín budú mať naďalej možnosť získavať takéto skúsenosti.

Som rada, že program, o ktorom sa hlasovalo, obsahuje tiež návrhy na riešenie problematiky víz. Toto zbytočne komplikuje organizáciu cestovania. Navrhované zjednodušenie by malo tiež ovplyvniť rozsah dostupných informácií. Študenti by mali dostať všetky potrebné informácie, ktoré im uľahčia prípravu na ich pobyt v dostatočnom predstihu. V tejto súvislosti by bola obzvlášť nápomocná podpora zastúpenia Európskej komisie v tretích krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne.(LT) Dnes sme hlasovali o novej etape programu Erasmus Mundus (2009 – 2013). Súčasný program Erasmus Mundus bol zavedený v roku 2004, pričom ho úspešne využilo viac ako 4 000 občanov Európskej únie a tretích krajín. Erasmus Mundus sa osvedčil ako spoľahlivé opatrenie v oblasti vyššieho vzdelávania najmä v oblasti magisterských študijných programov. Cieľom tohto nového programu je podporiť vyššie vzdelávanie v Európe, ponúknuť mladým ľuďom viac pracovných príležitostí a ich lepšiu kvalitu a uplatňovanie štruktúrovanejšej medzinárodnej spolupráce medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania so zabezpečením väčšej mobility študentov z Európskej únie a tretích krajín. V budúcich piatich rokoch bude univerzitám v Európe a tretích krajinách vyčlenená suma viac ako 950 miliónov EUR, aby sa zapojili do programu a ponúkli štipendiá. Vznikne dodatočný program pre postgraduálne štúdium a študentom bude vyčlenená vyššia finančná podpora. Počas hlasovania som podporila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy gestorského výboru, ktoré dali dokumentu jasnejšie usmernenie, zachovali študentom možnosť voľby a práva a zabezpečili lepšiu spoluprácu medzi univerzitami.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang a Fernand Le Rachinel (NI), písomne.(FR) Cieľ podporenia hospodárskeho prisťahovalectva vo veľkom rozsahu stanovený už 11. januára 2005 Európskou komisiou v Zelenej knihe o prístupe EÚ k riadeniu ekonomickej migrácie je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým.

Pre program Erasmus Mundus II bola vyčlenená suma až 950 miliónov EUR na obdobie rokov 2009 – 2013. Tento program má prilákať zahraničných študentov a učiteľov do geografickej oblasti Európskej únie. Táto suma je o 654 miliónov EUR vyššia ako suma, ktorá bola vyčlenená na prvý variant tohto programu.

Pod zámienkou – chvályhodnou samou osebe – podporovania príchodu študentov z tretích krajín do Európy ponúkaním magisterských študijných programov na vysokej úrovni alebo doktorandských programov, čo je samo osebe chvályhodné, sa v skutočnosti otvárajú dvere novým prúdom zákonného prisťahovalectva. V skutočnosti poskytneme jednoduchší prístup cudzincom z tretích krajín do Európy najmä pomocou zjednodušených postupov získania víz a štipendií a upraveného školného.

Európska únia znovu uprednostňuje ľudí z krajín mimo EÚ a prejavuje svoju náklonnosť k prisťahovalectvu vo veľkom rozsahu, pričom vôbec nezvýhodňuje vlastných občanov a nepomáha európskemu výskumu a excelentnosti, ktorá je taká potrebná.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Program Erasmus Mundus II je podobný výmennému programu Erasmus pre európskych študentov, no zameriava sa najmä na výmenu študentov s tretími krajinami. Jeho účelom je prilákať kvalifikovaných zahraničných študentov do Európy.

Ja zásadne podporujem intelektuálnu výmenu najmä na vedeckej úrovni. Avšak mám pochybnosti o efektívnosti a predovšetkým o prospešnosti tohto programu pre členské štáty. V čase, keď sú v niektorých členských štátoch miesta na univerzitách v mnohých študijných odboroch obmedzené pre miestnych obyvateľov, mali by sme byť s vyššou kvalifikáciou opatrní.

Vývoj celého univerzitného systému v Európe smerom k bolonskému modelu značne skomplikoval študentom s magisterským titulom možnosť nájsť si miesto na dosiahnutie titulu PhD. Zvýšenie konkurencie medzi domácimi študentmi sa mi zdá byť kontraproduktívne. Rovnako bude zložité kontrolovať porušenia nariadení o prisťahovalectve vo vzťahu k tomuto programu. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písomne. (PL) Program Erasmus Mundus už zohráva dôležitú úlohu v oblasti súčasného vzdelávania mladých ľudí a dospelých. Získané skúsenosti však naznačujú, že problémy treba riešiť s určitou mierou opatrnosti. Neprimerane radikálne zmeny, akými sú nové podmienky školného, môžu porušiť rovnováhu vzdelávacieho systému, ktorý sa na trhu osvedčil. Takéto zmeny tiež môžu priniesť porušenie určitých zásad týkajúcich sa autonómie akademických inštitúcií. Je preto nevyhnutné zvážiť, či by nebolo lepšie nechať rozhodnutie na konzorcium programu Erasmus Mundus, alebo či je potrebné stanoviť podmienky riadenia zhora.

Myslím si, že tam, kde existujú osvedčené postupy a kde môžu rozhodovať miestne orgány, mali by sme to rešpektovať a nezavádzať nové nariadenia. Toto je obzvlášť dôležité, pretože žijeme vo veľmi rozdielnych regiónoch. Niektoré sú rozvinuté viac, niektoré menej, a všetky majú odlišné tradície a rôzne hospodárske podmienky.

Rád by som využil túto príležitosť a zdôraznil, že Parlament vykonáva neoprávnené kroky, keď sa odvoláva na dokumenty, ktoré ešte nie sú záväzné, napríklad na Európsku ústavu, ktorá bola odmietnutá v referende, Lisabonskú zmluvu a s ňou súvisiacu Chartu základných práv. Právne normy nemôžu byť založené na niečom, čo nie je v súbore právnych predpisov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu, ktorú predložila pani De Sarnezová o programe Erasmus Mundus (2009 – 2013). Mladí ľudia sú našou budúcnosťou a nehovorím to len ako klišé: program Erasmus Mundus je postavený na étose excelentnosti a podpore medzikultúrnej integrácie prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami, aby ďalšie generácie mohli budovať lepší svet. Najmä nový program Erasmus Mundus kladie dôraz na možnosti navštevovania magisterských a doktorandských študijných programov, vytvorenie partnerstva so vzdelávacími inštitúciami v tretích krajinách a snahu o dosiahnutie komunikácie a informačných aktivít.

Vítam túto iniciatívu a rád by som tiež upriamil pozornosť na návrh pani De Sarnezovej, aby sa učenie najmenej dvoch cudzích jazykov stalo prioritou: jazyky sú skutočne základným nástrojom kultúrnej integrácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) Program Erasmus Mundus II sa do veľkej miery zhoduje so svojím predchodcom, hoci sa tu urobili dôležité úpravy. Medzi tieto dôležité zmeny patrí vyváženejšie a garantované zemepisné zastúpenie v programoch Erasmus Mundus, ktoré môžu ponúknuť konzorciá univerzít z najmenej troch európskych krajín spolu so zvláštnou pozornosťou pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

Kritériá pre prijímanie na vzdelávacie programy musia byť kvalitné a zároveň sa musí rešpektovať rodová rovnosť a zlepšiť prístup pre znevýhodnené skupiny.

Keď sa poskytujú štipendiá európskym študentom a študentom z tretích krajín, inštitúcie, ktoré ponúkajú tieto vzdelávacie programy, musia rešpektovať zásadu rovnosti príležitostí a nediskriminácie.

Program Erasmus Mundus II by mal zároveň prispieť k udržateľnému rozvoju vyššieho vzdelávania v Európe a tretích krajinách, pomocou ktorého by sa mala Komisia snažiť predísť úniku mozgov.

Zelení zabezpečia, aby sa tieto úpravy skutočne zrealizovali. Hodnotenie programu Erasmus Mundus má tiež preukázať, že sa zlepšil prístup k vzdelávacím programom Erasmus Mundus pre znevýhodnené skupiny.

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia v Európskom parlamente vzhľadom na uvedené okolnosti schvaľuje túto správu.

 
  
  

– Správa: József Szájer (A6-0300/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. − (PL) Hlasoval som za správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (prepracované znenie) (KOM(2007)0737 – C6-0422/2007 – 2007/0257(COD)).

Podobne ako pán Szájer aj ja sa prikláňam k uznaniu zásad a usmernení stanovených konferenciou predsedov. Sú plne v súlade s právnymi predpismi. Rovnako plne podporujem návrh, že rozhodnutie konferencie predsedov si vyžaduje technickú úpravu.

 
  
  

– Správa: József Szájer (A6-0297/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Hlasoval som za návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (prepracované znenie) na základe správy vypracovanej pánom Szájerom. Ľutujem, že vzhľadom na vývoj a komplexnosť právnych predpisov a nariadení Komisia nezmenila svoje stanovisko z 1. apríla 1987, ktoré spočíva v pokyne pre jej útvary, aby kodifikovali legislatívne dokumenty najneskôr po ich desiatej úprave, pričom zároveň zdôrazňuje, že toto je minimálne pravidlo a že útvary Komisie majú kodifikovať právne predpisy a nariadenia, za ktoré sú zodpovedné, dokonca v kratších intervaloch. V tomto konkrétnom prípade pokračujeme s revíziou smernice z roku 1990 a právnych predpisov a nariadení, ktoré boli zmenené štyrikrát, v roku 1994, 1998, 2001 a 2003. Smernica Rady 90/219/EHS, pôvodne určená na kodifikáciu, je nakoniec prepracovaným znením s cieľom zaviesť zmeny potrebné na prispôsobenie sa postupu nariadení s kontrolou zavedenou v roku 2006. Myslím si, že stratégia konsolidácie politiky Spoločenstva by mala byť prioritou Európskej komisie a že súčasná situácia nie je v poriadku, najmä čo sa týka členských štátov a občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), písomne. (RO) Aj keď pokrok a efektivita dosiahnutá v poľnohospodárstve, v rastlinnej a živočíšnej výrobe, by boli nemysliteľné bez významných objavov v oblasti genetiky, musíme navrhnúť optimálne opatrenia biologickej bezpečnosti pre použitie geneticky modifikovaných mikroorganizmov za kontrolovaných podmienok, pretože musíme rešpektovať zásadu prevencie, aby sme mohli chrániť ľudské zdravie a životné prostredie.

Bez objavov Mendela nasledovaných objavmi Morgana, Cricka a Watsona by na tom ľudstvo bolo v súčasnosti určite horšie a zmietalo by sa vo väčších konfliktoch. Je však zrejmé, že postupy na získavanie, testovanie, používanie a komerčné využitie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) či už rastlinného, alebo živočíšneho pôvodu, alebo mikroorganizmov, musia byť v každej krajine predmetom špeciálneho systému regulácie, povolenia a správy, ktorý stanoví právny a inštitucionálny rámec určený na zníženie alebo odstránenie rizika vyvolania akýchkoľvek negatívnych účinkov.

 
  
  

– Správa: Eoin Ryan (A6-0348/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za správu pána Ryana o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi. Cieľom právnych predpisov Spoločenstva je zníženie zbytočnej a nadmernej byrokracie, a preto ani problematika štatistiky Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi nemôže zostať nedotknutá.

Eurostat vytvoril pracovnú skupinu na preskúmanie toho, ako môže byť vykazovanie štatistík obchodu v rámci Spoločenstva modernizované a zjednodušené. Navyše prebieha štúdia o jednotnom systéme pre rozvoj a vytvorenie zoznamu obehu tovaru v rámci spoločného trhu. Súhlasím s touto iniciatívou, ale spolu s pánom Ryanom dúfam, že Komisia tento návrh vylepší o dostatočne detailné spresnenie toho, aké opatrenia by mali byť prijaté na zavedenie jednosmerného mechanizmu tohto druhu. Na toto môžu byť využité pilotné projekty, aby mohla byť v plnej miere preskúmaná hodnota a uskutočniteľnosť takejto schémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), písomne. (GA) Malé a stredné podniky predstavujú 90 % všetkých podnikov v Írsku, podobne je to v celej Európskej únii. V Írsku – keďže mi je tu situácia známejšia – je 250 000 malých a stredných podnikov zamestnávajúcich viac ako 800 000 ľudí. Väčšina týchto podnikov (približne 90 %) zamestnáva menej ako desať ľudí a polovica z nich len jednu osobu. Čas je preto veľmi cenným zdrojom, ale tieto podniky sa jednoducho ocitnú v situácii, kedy trávia veľké množstvo času len vypisovaním formulárov.

Nie je teda žiadnym prekvapením, že túto správu (moju vlastnú) podporujem. Dosiahli sme pri nej kompromis prostredníctvom spolupráce medzi Radou a kolegami vo Výbore pre hospodárske a menové veci. Chcel som ale predniesť toto vysvetlenie hlasovania, aby som zdôraznil jeho dôležitosť. Ustanovenia správy zbavia viac ako 200 000 malých a stredných podnikov bremena vyplňovania formulárov o obchodovaní s tovarom, a tak im šetria čas a sú na osoh hospodárstvu aj podnikom vo všeobecnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. (PL) Intrastat je jednotným spoločným systémom európskych krajín. Má za cieľ znížiť zbytočnú byrokraciu a reguláciu. Predstavuje flexibilný systém, a preto berie do úvahy špecifické potreby a riešenia vzťahujúce sa na jednotlivé členské štáty Európskej únie.

Ďalším dôležitým bodom je, že oba systémy, Intrastat i medzinárodný obchodný štatistický systém, sú založené na odporúčaniach pre štatistický systém medzinárodného obchodu s tovarom vyvinutý Štatistickou divíziou OSN. Toto umožňuje získanie kompletných a plne porovnateľných informácií o medzinárodnom obchode s tovarom.

Nevyhnutný je neustály zber štatistických dát o dôležitých hospodárskych otázkach. Členské štáty by sa mali viac snažiť o modernizáciu a vylepšenie tohto systému.

 
  
  

– Správa: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), písomne. − Malta je jediným štátom v EÚ, kde rozvod nie je možný. V Európe sú len tri štáty, v ktorých to nie je možné: Vatikán, Andorra a Malta.

Avšak Malta umožnila registráciu rozvodu, ktorý bol pripustený v inej krajine, pod podmienkou, že osoba bola občanom krajiny, kde bol rozvod pripustený, alebo v tejto krajine bývala.

Na základe nariadenia Brusel II (nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003) osoba môže dosiahnuť rozvod, ak je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu a mala tu obvyklý pobyt počas šiestich mesiacov. Iná osoba môže podať žiadosť o rozvod, ak mala bydlisko na území členského štátu nepretržite jeden rok bezprostredne pred podaním žiadosti o rozvod.

Je chvályhodné, že ak štáty nemajú rozvodové právo, ako je to v prípade Malty, zvažuje sa nový článok.

Na Malte sme už rozvod uznali prostredníctvom systému registrácie v prípadoch, kedy sú splnené príslušné nariadenia; nie je to otázka prijatia zásady rozvodu, keďže je to už za určitých okolností v platnosti. Otázkou zostáva, či má rozvod vytvoriť samostatnú časť nášho právneho systému, keď tieto určité okolnosti nie sú platné.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne.(FR) Hlasoval som za legislatívne uznesenie, ktorým sa v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi schvaľuje návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie z roku 2003, pokiaľ ide o súdnu právomoc, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach. Urobil som tak na základe správy vypracovanej pani Gebhardtovou. Vzhľadom na vzrastajúcu mobilitu občanov v rámci Európskej únie, čo má za následok zvýšený počet takzvaných medzinárodných párov – to znamená manželov, ktorí majú rôznu štátnu príslušnosť alebo bývajú v rôznych členských štátoch, alebo v členskom štáte, ktorého aspoň jeden z nich nie je štátnym príslušníkom, a z dôvodu vysokej rozvodovosti v Európskej únii je nevyhnutné prijať právne predpisy o rozhodnom práve a právomociach v manželských záležitostiach, ktoré sa každoročne týkajú čoraz väčšieho počtu občanov. Je dôležité naďalej poukazovať na to, že zmluvy zabezpečujú postupné vytvorenie spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spolu s opatreniami zameranými na prehĺbenie kompatibility uplatňovaných pravidiel v členských štátoch v oblasti konfliktov medzi rôznymi právnymi poriadkami a súdnymi právomocami.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. − (SV) Správa pani Gebhardtovej objasňuje kompetencie vnútroštátnych súdov v súvislosti s manželskými prípadmi v rámci EÚ a otázku, ktoré právo sa bude považovať za príslušné. Cieľom je zamedziť riziku, že jeden z manželov sa „bude ponáhľať na súd“ podať ako prvý žiadosť o rozvod preto, aby sa prípad riadil právom štátu, ktorý lepšie ochráni záujmy dotyčného partnera. Tento cieľ je, samozrejme, veľmi dobrý. Avšak podľa môjho názoru nevýhody tohto nariadenia prevýšia výhody.

Švédsko má jeden z najliberálnejších zákonov o manželstve vo svete a na to by sme mali byť hrdí. S pôvodným návrhom sa spája nebezpečenstvo, že v mnohých prípadoch by švédske súdy mohli byť nútené vyniesť rozsudok podľa maltského, írskeho, nemeckého alebo iránskeho práva, ak požiada o rozvod jedna strana. Z dlhodobého hľadiska by to obmedzilo švédske bezpodmienečné právo osoby podať žiadosť o rozvod a aj rozvod dosiahnuť – je to oblasť, v ktorej by som nikdy nepripustila kompromis. Preto bola moja prvá pohnútka hlasovať proti tejto správe. Avšak počas hlasovania bol schválený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa v podstate týka právnej zásady verejného poriadku. Stále zastávam názor, že by sme mali uchovať švédsky model, no aby sme podporili zlepšenia, rozhodla som sa zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu pani Gebhardtovej týkajúcej sa rozhodného práva v manželských veciach. S ohľadom na zvýšenú mobilitu občanov v EÚ a diverzitu v rozhodných právnych predpisoch v rôznych členských štátoch v prípade rozvodu podporujem možnosť manželov, ktorí majú rôznu štátnu príslušnosť alebo bývajú v rôznych členských štátoch, na výber práva uplatňovaného pri ich rozvode.

Avšak myslím si, že je nutné zabezpečiť, aby bol každý z manželov informovaný, aby si boli obaja plne vedomí právnych a sociálnych dôsledkov vyplývajúcich z výberu rozhodného práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Nové právne predpisy, ktoré predkladáme, sa týkajú rozvodu „medzinárodných párov“, to znamená manželov, ktorí majú rôznu štátnu príslušnosť alebo bývajú v rôznych členských štátoch.

Otázkou je stanovenie pravidiel vzhľadom na príslušný súd a rozhodné právo, aby sa odstránila právna neistota, ktorá v tejto oblasti prevláda. V súčasnosti je rozhodné právo určené podľa vnútroštátneho práva s ohľadom na kolízne normy, samotné práva medzi členskými štátmi sú do značnej miery nezlučiteľné a komplexné. Väčšina členských štátov určuje rozhodné právo podľa kritéria príslušnosti alebo bydliska (lex loci). Ostatné členské štáty systematicky uplatňujú svoje vnútroštátne právo (lex fori), ktoré môže, samozrejme, viesť k uplatňovaniu právneho poriadku, s ktorým majú manželia len slabé väzby, a k výsledku, ktorý nie je v súlade s právnou istotou.

Toto nové nariadenie navrhuje harmonizáciu pravidiel medzinárodného súkromného práva. Podporujeme toto nariadenie, keďže môže zaviesť viac predvídateľnosti do dramatickej situácie a urobiť tak najmä v záujme bezpečnosti detí, ktoré na ňu majú právo a sú až príliš často obeťami odlúčenia svojich rodičov.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) V strane Júnový zoznam sme nesmierne sklamaní, keď sledujeme nadšenie pani spravodajkyne venujúcej sa problematike, ktorá bola prednedávnom Radou zamietnutá. Skutočnosť je taká, že aj napriek nedostatkom je súčasné nariadenie Brusel IIa oveľa lepším právnym predpisom, než predpis navrhnutý pani spravodajkyňou. Odobratie slobody manželov na zvolenie si súdu a súdnej právomoci je známkou arogantného postoja Komisie, a najmä pani spravodajkyne, voči bežnej praxi vo všetkých členských štátoch.

Nielenže odmietame túto zle premyslenú správu, ale vyzývame aj všetkých poslancov, aby sa postavili za slobodu voľby rozvádzajúcich sa manželov. Komplikované pravidlá EÚ je to posledné, čo títo ľudia potrebujú počas ťažkého obdobia ich života.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písomne. − Írsko odstupuje od prijatia a uplatnenia tohto nariadenia, pretože nepodporujeme rozšírenie právnej príslušnosti, aby írske súdy vyniesli rozsudok o rozvode štátnemu príslušníkovi EÚ na základe podstatne odlišného práva štátu, z ktorého táto osoba pochádza.

Ak by Írsko vykonalo toto opatrenie, umožnilo by štátnym príslušníkom EÚ s bydliskom v Írsku dosiahnuť rozvod na našich súdoch na základe podstatne odlišných a menej záväzných dôvodoch, než sú dôvody zakotvené v našej ústave a vyplývajúce z referenda o rozvode z roku 1995, t. j. 4 roky odlúčenia strán. Rovnako by to znamenalo, že súčasná ústavná požiadavka na írske súdy v rozvodových procesoch by umožnila rozvod len v prípade, keď sú presne stanovené pravidlá pre zúčastnené strany a tento prípad sa nevzťahuje na vyživované deti. Hoci táto správa obsahuje pozitívne stránky, rozhodla som sa zdržať hlasovania z dôvodu odstúpenia Írska.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , písomne. (FI) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som proti správe o manželských veciach, vypracovanej pani Gebhardtovou, pretože si myslím, že je dôležité, aby na fínskych súdoch platili v budúcnosti fínske zákony v prípadoch, kde by sa uplatňovanie práva cudzej krajiny dostalo do zásadného rozporu so základnými východiskami fínskeho právneho poriadku.

Rovnako mám veľké obavy o navrhované vyhodnotenia viny v rozvodových prípadoch. Vo Fínsku sme vzdali vyšetrovanie nevery alebo podobných záležitostí v rozvodových prípadoch pred 20 rokmi. Bol by to obrovský krok dozadu a závan minulosti, ak by toto bolo opätovne prijaté.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), písomne.(LT) Rozšírená Európska únia zažíva nárast množstva medzinárodných rodín, to znamená, manželov s rozdielnou štátnou príslušnosťou. Žiaľ, veľké množstvo manželstiev partnerov s rôznou štátnou príslušnosťou končí v EÚ rozvodom, pričom rozvodový proces je často komplikovaný a trvá dlho. Je to preto, lebo až doteraz mali ľudia obmedzené možnosti zvoliť si súd, ktorý by riešil ich rozvod. Keď sa manželia rozhodli rozviesť, môžu sa obrátiť len na súd v krajine ich bydliska. V dôsledku toho si nemohli zvoliť právo iného štátu Spoločenstva a uplatniť ho na rozvod. Napríklad, aby sa Litovčanka, ktorá sa vydala za Nemca a má rodinu v Nemecku, rozviedla s manželom, musela by požiadať súd v mieste ich bydliska. Ich rozvod by musel podliehať nemeckému právnemu poriadku. Ak by bolo prijaté nariadenie, tieto obmedzenia nebudú od 1. marca 2009 platné. Rodiny v procese rozvodového konania by si mohli zvoliť súd podľa miesta ich bydliska, alebo zvoliť si právo platné v štáte, ktorého sú občanmi. V čase hlasovania som podporila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré stanovujú, že právny poriadok, ktorým sa riadi rozvodové konanie, nesmie odporovať hlavným zásadám Charty základných práv Európskej únie. Je to obzvlášť dôležité, pretože sa snažíme vyhnúť sa diskriminácii pohlaví, keď robíme a snažíme sa o rozhodnutia v rozvodových konaniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. (FI) Hlasovala som za správu pani Gebhardtovej, pretože si myslím, že návrh Komisie o štandardizácii pravidiel medzinárodného súkromného práva pri rozvodoch medzinárodných manželstiev je dôležitý. Rozvod je ľudskou tragédiou pre zúčastnených a pre ich deti. Preto zúčastnené strany musia mať čo najviac vyjasnený postup, ktorý sa bude uplatňovať, a tiež podstatný obsah tohto právneho poriadku.

Súčasná situácia, keď si v rámci nariadenia Brusel IIa manželia môžu vybrať spomedzi množstva rôznych kompetentných súdov a súdna príslušnosť je obmedzená s ohľadom na pravidlá o medzinárodnom súkromnom práve v členských štátoch, kde sa nachádza súdny dvor, nevytvára nevyhnutnú právnu istotu. Taktizovanie pri výbere rozhodného súdu a „ponáhľanie sa na súd“ jednej strany, aby získala priaznivý výsledok, sú vážne vedľajšie účinky.

Myslím, že právo manželov na výber kompetentného súdu a súdnej príslušnosti na základe vzájomnej dohody by im pomohlo zistiť obsah právneho poriadku v oboch prípadoch. Práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby bol uľahčený prístup k informáciám o obsahu a postupe, ako je to stanovené v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 2. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1, ktorý zabezpečuje záujmy detí pri zvolení si právneho poriadku, je tiež nesmierne dôležitý.

Podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37, predložený našou skupinou, podľa ktorého musí byť jedným zo zvolených právnych poriadkov právo toho členského štátu, v ktorom bolo manželstvo uzatvorené. Je to logické a dokonca by uľahčilo zistenie obsahu právneho poriadku, ktorý sa má použiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne.(FR) V Európe máme, všeobecne povedané, príliš veľa rozvodov, najmä v našej krajine. Zvyšujúci sa počet rozvodov sa týka zmiešaných párov, to znamená manželov s rôznou štátnou príslušnosťou.

Keďže voľný pohyb osôb je daným faktom európskej integrácie, je nevyhnutné, aby bol stanovený jasný právny rámec.

Keďže vnútroštátne predpisy v oblasti rozvodu sú mimoriadne rozdielne, úplne chápem nebezpečenstvo, ktoré môže plynúť z „rozvodovej turistiky“, kde si jeden z manželov môže vybrať pre seba najvýhodnejšiu právnu príslušnosť, ktorá môže byť najnevýhodnejšia pre toho druhého.

Hlasovala som za túto správu, pretože navrhované nariadenie by odstránilo nedostatky tým, že by umožnilo obom manželom žijúcim v rôznych členských štátoch zvoliť si na základe obojstrannej dohody a s úplným poznaním faktov kompetentný súd pre ich rozvodový proces, ktorý by mal byť v jednom z dvoch členských štátoch EÚ, kde majú manželia bydlisko.

Žiaľ, počas hlasovania spôsobil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bol prijatý, taký zmätok, že bolo nevyhnutné vrátiť celú správu späť výboru. Keďže správa nebola vrátená späť gestorskému výboru, už som sa nezúčastnila záverečného hlasovania.

Vec je príliš citlivá, aby sme o nej hlasovali v situácii, keď tu existuje nedorozumenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), písomne. − Nehlasovala som o tejto správe, pretože Írsko sa rozhodlo nevyužiť možnosť zúčastniť sa prijatia a uplatňovania navrhovaného nariadenia a nezohrávalo aktívnu úlohu na rokovaniach na úrovni Rady.

Írsko nebolo za rozšírenie právnej príslušnosti, aby írske súdy rozhodli o rozvode v prípade štátneho príslušníka jednej z členských krajín EÚ na základe podstatne odlišného práva štátu, z ktorého táto osoba pochádza.

Ak by sa toto opatrenie vykonávalo, umožnilo by štátnym príslušníkom členskej krajiny s bydliskom v Írsku dosiahnuť rozvod na írskych súdoch na základe podstatne rozdielnych a menej záväzných dôvodov, než sú dôvody zakotvené v našej ústave a vyplývajúce z referenda o rozvode z roku 1995.

Keďže Írsko nie je súčasťou procesu prijímania a uplatňovania tohto nariadenia, rozhodla som sa nehlasovať o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písomne. – (SK) Vítam správu kolegyne Evelyne Gebhardtovej o výbere súdnej právomoci, uznávaní rozsudkov a o pravidlách týkajúcich sa rozhodného práva v manželských veciach. Som presvedčený, že je dôležité vytvoriť jasný, kompletný a flexibilný právny rámec v tejto citlivej oblasti.

V dnešnom hlasovaní som hlasoval za zavedenie možnosti vybrať si príslušný súd pre rozvodové konania manželov. Podporil som návrh, podľa ktorého si takzvaný medzinárodný manželský pár môže vybrať súdnu právomoc v mieste ich obvyklého bydliska, poprípade v právnom systéme štátu, v ktorom sa manželstvo uzavrelo.

Plne som podporil názor, že je dôležité zabezpečiť dostatočný prístup k informáciám pre obidvoch manželov, a to bez ohľadu na ich finančnú situáciu a vzdelanie. Obe strany by mali byť presne a úplne informované o dôsledkoch svojej voľby súdu a rozhodného práva v prípade rozvodu. To platí najmä v prípade medzinárodných manželstiev, keďže zákony členských štátov, spôsoby rozvodu a podmienky, za akých ho možno dosiahnuť, sa výrazne líšia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V prípadoch, ktoré sa týkajú cezhraničných manželstiev, je dôležité, aby v Európe existoval zjednotený právny stav. Právna istota občanov v prípade uzavretia manželstva alebo jeho rozvodu, čo sú často veľmi emocionálne záležitosti, je čoraz dôležitejšia v oblastiach politiky.

Vo svete, ktorý sa čoraz rýchlejšie zmenšuje, sú nariadenia, ktoré sú už umožnené v občianskom práve, teda z hľadiska manželov slobodná voľba rozhodného práva a súdu, dôležité pre ich mobilitu. Toto nariadenie tiež umožňuje jednoduchší prístup do oblasti rodinného práva. Inou dôležitou okolnosťou v tomto kontexte je, že strany sú dobre informované o právnych dôsledkoch svojho rozhodnutia. To je dôvod, prečo som za túto správu hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu mysliac na viac ako 150 000 európskych žien a mužov, ktorí sú každý rok súčasťou cezhraničných rozvodových konaní. Týka sa to aj mnohých rumunských mužov a žien, ktorí sa zosobášili v zahraničí. Hlasoval som za túto správu, pretože som pevne presvedčený, že máme povinnosť podporiť odstránenie všetkých byrokratických prekážok a problémov, ktoré umožňujú niektorým ľudom povedať, že Únia je peklom pre občanov a nebom pre právnikov.

Rovnako si myslím, že voči tým, ktorých zastupujeme, máme povinnosť odstrániť množstvo iných problémov, ktoré občanom Európy spôsobujú ťažkosti. Dvomi takýmito príkladmi sú problémy spojené so zdravotnou starostlivosťou poskytnutou európskym občanom v inej krajine, ako je ich rodná krajina, a rovnocennosť diplomov vo vzdelávaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za prácu predloženú pani Gebhardtovou o rozhodnom práve v manželských veciach. Má úctyhodný cieľ: vytvoriť jasný a komplexný právny rámec, ktorý by zahŕňal zákony o súdnej kompetencii a uznanie a vykonanie rozhodnutí o manželských záležitostiach popri pravidlách rozhodného práva.

V súčasnej situácii môže „medzinárodný“ rozvod pre rozpory medzi vnútroštátnymi zákonmi a právnymi predpismi Spoločenstva predstavovať veľmi vážny právny problém. Musíme tiež zvážiť riziko „ponáhľania sa na súd“, čo by zvýhodnilo jedného z partnerov, ktorý sa snaží požiadať o rozvod ako prvý, aby mohol takto zvoliť právny poriadok, ktorý by najviac vyhovoval jeho záujmom.

Je to absolútne neakceptovateľné, a preto vítam túto správu, ktorá má za cieľ preniesť na manželov významnú zodpovednosť, predovšetkým z hľadiska premyslenej voľby, voľby súdu a nakoniec voľby rozhodného práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Keďže som zástancom Európskej únie, obyčajne vidím pridanú hodnotu európskych právnych predpisov. Lepšie riešenia problémov sa často nájdu vtedy, keď na nich pracuje viac ľudí. No táto správa je poľutovaniahodnou výnimkou tohto pravidla. Určite máme dôvod byť hrdí na právne predpisy, ktoré dávajú ľudom možnosť ísť svojimi vlastnými cestami, ak si tak želajú, a preto máme dôvod ochrániť systém, ktorý máme v súčasnosti vo Švédsku. Som toho názoru ako vláda, aj môj názor je, že návrh Komisie na harmonizáciu sa uberá zlým smerom, keď prihliadneme, napríklad, na prax na Malte. Nemôžeme dovoliť Vatikánu, aby kládol prekážky do cesty aktívnej politike rodovej rovnosti u nás doma. Európsky parlament mal iný názor. Preto bolo mojím zámerom hlasovať proti tejto správe. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol tiež zapísaný do zápisnice.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne.(SK) Hlasovala som proti nariadeniu, lebo považujem za nezodpovedné, aby EÚ zasahovala do otázok, ktoré nie sú v jej kompetencii. A k tomu patrí aj rodinné právo. Rada ministrov by si mala dobre rozmyslieť, či akceptuje návrhy Parlamentu a Komisie. Malý počet problémových prípadov by sa nemal zneužívať na to, aby si EÚ prisvojovala nové kompetencie. To nie je zmyslom európskej integrácie.

Okrem toho sa stanovisko Európskeho parlamentu odvoláva na Chartu základných práv EÚ. Toto je neprípustná manipulácia Parlamentom, lebo Charta základných práv EÚ nie je žiadny právne zaväzujúci dokument, ale politický kompromis. Charta základných práv EÚ hovorí v článku 9: „Právo uzatvoriť manželstvo a právo založiť rodinu sa budú riadiť zákonmi jednotlivých štátov, ktoré budú určovať uplatnenie týchto práv.“ Keďže je rodinné právo riešené na národnej úrovni, načo potrebujeme európske paralelné riadenie pre rozvody? Toto otvára cestu pre manipuláciu. Nie je preto celkom jasné, kam smeruje tento predpis, a Komisia nie je schopná odstrániť pochybnosti. Navrhujem Rade ministrov toto nariadenie odmietnuť.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Bol zaznamenaný nárast počtu manželských párov v EÚ, pričom sú manželia štátnymi príslušníkmi rôznych štátov EÚ alebo krajín mimo EÚ.

Z tohto dôvodu sa otázka výberu rozhodného práva alebo kompetentného súdu v danej veci objavuje čoraz častejšie.

Európska únia potrebuje efektívne ustanovenia na riešenie konfliktov, aby boli určené zákonné právomoci.

Ako stúpa počet rozvodov, rovnako stúpa počet prípadov diskriminácie pri žiadaní o rozvod alebo o právnu rozluku. Partner, ktorý je najlepšie informovaný, prevezme iniciatívu a zvolí si právo, ktoré najlepšie poslúži jeho záujmom. Tento partner tak prejudikuje kompetencie daného právneho systému.

V prípade manželstiev, v ktorých má jeden z manželov bydlisko v štáte mimo EÚ, môže byť ťažké zabezpečiť, aby bol rozsudok súdu o rozvode uznaný v krajine mimo EÚ.

Správa, o ktorej dnes hlasujeme, má za cieľ zabezpečiť prístup oboch manželov k spoľahlivým informáciám týkajúcim sa procesu rozvodu alebo rozluky a tiež hlavným otázkam vnútroštátneho práva a práva Spoločenstva. Oprávnene bola uznaná za veľmi dôležitú pre záujmy v oblasti záujmov dotknutých detí, na ktoré treba prihliadať v prípade, keď sa volí rozhodné právo.

 
  
  

– Správa: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), písomne. − (SV) Politika v oblasti rybného hospodárstva uplatňovaná v EÚ nie je a nikdy nebola založená na premyslených a spoločných rozhodnutiach. Zásoby rýb v Európe v posledných rokoch rapídne klesli, pričom sa robí príliš málo na to, aby sme túto situáciu zmenili. EÚ namiesto toho ponúka pomoc výmenou za práva rybolovu v krajinách tretieho sveta a takto aj z ich morí zmiznú ryby. Miestne obyvateľstvo žijúce na pobreží príde o obživu a neostane mu nič iné, ako žiť z podpory, ktorá navyše len zriedka predstavuje primeranú kompenzáciu alebo nahradí ušlý príjem.

Politika rybného hospodárstva, ktorú by EÚ mala namiesto toho hájiť, musí byť založená na dlhodobom a prezieravom uvažovaní. V tomto procese nie je miesto pre pomoc na skvalitňovanie a modernizáciu rybárskych flotíl, ktorej jediným cieľom je zvýšiť kapacitu úlovku. S radosťou by som však podporila opatrenia, ktoré by podporovali zraniteľné miestne obyvateľstvo v chudobných pobrežných regiónoch, ktorého jediným zdrojom príjmu je rybolov a ktoré veľmi trpí v dôsledku znížených rybolovných zdrojov, čo je z veľkej časti priamym výsledkom nesprávne vedenej politiky EÚ v oblasti rybolovu. Návrhy v správe pána Guerreira však takéto opatrenia nezahŕňajú, a preto som hlasovala proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne.(PT) V nariadení (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva sa stanovuje množstvo výnimiek zo systému prírastkov/úbytkov, ktoré boli stanovené v článku 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu.

Oneskorené prijatie právneho nástroja Komisie umožňujúceho príslušným členským štátom vyčleniť štátnu pomoc a obmedzené možnosti lodeníc spôsobili, že nebude možné dodržať termín zaradenia rybárskych lodí využívajúcich štátnu pomoc na obnovu do 31. decembra 2008 podľa nariadenia (ES) č. 639/2004 do flotily.

Výbor pre rybné hospodárstvo vo svojej správe obhajoval predĺženie termínu na poskytnutie štátnej pomoci na obnovu a registráciu plavidiel vo vzťahu k súčasne platnému nariadeniu aj vo vzťahu k návrhu prednesenému Európskou komisiou, podľa ktorého by mal byť termín predĺžený len o jeden rok, teda do 31. decembra 2009.


Predĺženie štátnej pomoci na obnovu rybárskych flotíl z najvzdialenejších regiónov Spoločenstva do 31. decembra 2009 a možnosť registrácie rybárskych plavidiel do 31. decembra 2011 predstavuje dôležitú pomoc zohľadňujúcu vyššie uvedené obmedzenia.

Preto som hlasoval za správu pána Guerreira.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Podpora obnovy a modernizácie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch je mimoriadne dôležitá vzhľadom na strategický charakter sektoru rybolovu v týchto regiónoch. Cieľom správy, o ktorej dnes hlasujeme, je predĺžiť obdobie financovania obnovy a modernizácie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch ešte o jeden rok.

Je oprávnené zohľadniť konkrétnu štrukturálnu, sociálnu a hospodársku situáciu týchto regiónov, čo sa týka riadenia ich rybárskych flotíl. Z tohto hľadiska by sa ustanovenia týkajúce sa riadenia režimu začlenenia a vyradenia flotily a povinného zrušenia kapacity, ako aj pravidlá dostupnosti štátnej pomoci na obnovu a modernizáciu rybárskych plavidiel mali prispôsobiť potrebám týchto regiónov.

Podpora obnovy a modernizácie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch by teda mala pokračovať, najmä v prípade menších flotíl, keďže flotily v týchto regiónoch tvoria zväčša starnúce plavidlá, v niektorých krajinách aj plavidlá postavené pred viac než 30 rokmi. Tieto opatrenia sú nevyhnutnou podmienkou zlepšenia podmienok uskladnenia úlovkov, ako aj pracovných a bezpečnostných podmienok rybárov v týchto regiónoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som za túto správu o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva, ktorú predniesol pán Guerreiro. Komisia sa vždy stavala za európsku integráciu, nech už sa hovorilo o akejkoľvek oblasti, a aj ja sa prikláňam k tomuto názoru, avšak v tomto prípade musíme odstrániť všetky časové obmedzenia, aby tieto regióny mali dostatok času na náležitú obnovu a modernizáciu, aby sa mohli lepšie vybaviť a čeliť konkurencii na vnútornom trhu.

Je zrejmé, že priebežné poskytovanie podpory na takúto obnovu je nevyhnutným predpokladom, bez ktorého by nebolo možné primerane zaistiť pracovné a bezpečnostné podmienky a zachovanie populácie rýb. Preto podporujem túto iniciatívu, ktorá má dosiahnuť úplnú reštrukturalizáciu flotíl v najvzdialenejších regiónoch (NR) s cieľom riešiť nové európske úlohy v odvetví rybného hospodárstva.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia