Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0370/2008

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις Laval, Ruffert και Λουξεμβούργου έδειξε ότι πρέπει να διασαφηνιστούν οι οικονομικές ελευθερίες, όπως ορίζουν οι συνθήκες, ότι θα πρέπει να ερμηνεύονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην φαλκιδεύουν την άσκηση των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων τα οποία αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη και την κοινοτική νομοθεσία. Αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και ανάληψης συλλογικής δράσης, και δεν πρέπει να φαλκιδεύεται η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων όταν ασκούν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την επιδίωξη των κοινωνικών συμφερόντων και της προστασίας των εργαζομένων.

Είναι βέβαιο ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της ισχύουας νομοθεσίας. Η παρούσα κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει τους εργαζομένους σε χώρες υποδοχής, όπου θα υφίστανται πιέσεις λόγω του ανταγωνισμού των χαμηλών ημερομισθίων. Θέλω να στηρίξω τους συνάδελφούς μου στην πρωτοβουλία τους να καθιερώσουν τη συνεπή εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων σε όλα τα κράτη μέλη.

Συμφωνώ απόλυτα ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν μέτρα για την καταπολέμηση των καταχρήσεων, ιδίως όσον αφορά δραστηριότητες των εταιρειών που δεν ασκούν πραγματικές και ουσιαστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα όπου έχουν την καταστατική τους έδρα.

Η θέσπιση νομικού πλαισίου για συλλογικές συμβάσεις είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει βήμα προόδου και, όπως είναι αυτονόητο, ένα σημαντικό βήμα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου