Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 22 października 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A6-0370/2008

  John Attard-Montalto (PSE), na piśmie. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wydając orzeczenia w sprawach Laval, Rüffert i Luksemburga, pokazał konieczność wyjaśnienia, że swobody gospodarcze ustanowione w traktatach należy interpretować w sposób nienaruszający wykonywania podstawowych praw socjalnych uznanych przez państwa członkowskie i przez prawo wspólnotowe, w tym prawa do negocjowania, zawierania i wdrażania układów zbiorowych oraz podejmowania działań zbiorowych, oraz nienaruszający autonomii partnerów społecznych przy wykonywaniu tych praw podstawowych z myślą o interesach społecznych i ochronie pracowników.

Niewątpliwie istnieje potrzeba zmiany obowiązującego prawodawstwa. Obecny stan rzeczy może doprowadzić do sytuacji, w której pracownicy w krajach przyjmujących znajdą się pod presją konkurencji w postaci niskich płac. Chciałbym dołączyć do inicjatywy zaproponowanej przez moich kolegów, mającej na celu wprowadzenie spójnej transpozycji dyrektywy o delegowaniu pracowników we wszystkich państwach członkowskich.

W pełni zgadzam się z tym, że Komisja i państwa członkowskie muszą przyjąć środki mające na celu zwalczanie nadużyć, szczególnie w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw, które nie prowadzą żadnej istotnej i konkretnej działalności w kraju, w którym są zarejestrowane.

Ustanowienie ram prawnych dla ponadnarodowych układów zbiorowych będzie bez wątpienia krokiem naprzód. I nie trzeba dodawać, że będzie to istotny krok naprzód.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności