Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0045(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0346/2008

Předložené texty :

A6-0346/2008

Rozpravy :

PV 22/10/2008 - 2
CRE 22/10/2008 - 2

Hlasování :

PV 22/10/2008 - 4.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0510

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 22. října 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

2. Změny registrací léčivých přípravků – Padělání léčivých přípravků (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem programu je společná diskuse o:

- zprávě Françoise Grossetêteové, jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/82/ES a směrnice 2001/83/ES, pokud jde o změny registrací léčivých přípravků (KOM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)) (A6-0346/2008)

- zprávě Komise o padělání léčivých přípravků.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, zpravodajka. − (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, dovolte mi, abych na úvod vřele poblahopřála Radě, Komisi a stínovým zpravodajům k jejich spolupráci na těchto pozměňovacích návrzích, týkajících se podmínek registrace léčivých přípravků.

Je třeba umožnit, aby veškeré léčivé přípravky, bez ohledu na postup, jímž získaly registraci, podléhaly stejným kritériím pro hodnocení, schvalování a administrativní zpracování úprav. Tyto úpravy, známé jako „změny“, se týkají například výrobního procesu, zavádění nových léčebných indikací, aktualizace příbalových informací, či administrativních úprav. Držitelé oprávnění k registraci léčivých prostředků jsou povinni oznámit tyto změny příslušným orgánům.

Nicméně současný způsob řízení změn se stále více jeví jako neefektivní a nevyhovující jak pro příslušné orgány, tak pro samotný farmaceutický průmysl. Je zde příliš mnoho byrokratických překážek, které nepříznivě ovlivňují pacienty, protože ti se pak dostávají k nejlepším léčivým prostředkům se zpožděním.

Farmaceutický průmysl věnuje stále větší část své regulační činnosti řízení těchto změn. Například v případě středně velké společnosti, která vyrábí generická léčiva a jejíž seznam produktů obsahuje přes 400 různých druhů, může celkový počet hlášených změn přesahovat 4 000 změn za jeden rok. V případě větší společnosti pak toto číslo může dosahovat i 19 000. Změny čistě vnitrostátních registrací probíhají v souladu s předpisy, které jsou specifické pro každý členský stát, a které se liší od evropských regulačních požadavků.

Vzhledem k tomu, že 80 % všech léčivých přípravků, ať již určených pro lidi či zvířata, je schvalováno prostřednictvím vnitrostátních postupů, má toto přezkoumávání významný dopad na farmaceutický průmysl celé Evropské unie. Každá změna produktu schvalovaná v rámci vnitrostátních postupů různých členských států je tak posuzována na základě řady odlišných způsobů, týkajících se jak dokumentace, která má být předložena, tak hodnotícího postupu.

Tato situace má své nežádoucí důsledky, zejména s sebou přináší další neodůvodněnou a nadbytečnou administrativní zátěž pro příslušné orgány a farmaceutické podniky, logistické problémy při provádění aktuálních změn a značně rozdílné lhůty pro zavádění změn týkajících se souhrnu údajů o přípravku a příbalových informací pro zdravotnický personál i pacienty, a proto tak má vliv na celkové fungování trhu v oblasti léčiv. Nakonec má také nepříznivý dopad pro pacienty tím, že zavedení některých změn, které by zvýšily efektivitu léčiv, může být zpožděno, ba co hůře, nemusí k němu vůbec dojít.

Moje zpráva si proto klade za svůj hlavní cíl zjednodušit a harmonizovat pravidla týkající se změny registrací léčivých přípravků. S touto směrnicí bude situace mnohem jednodušší, jasnější a také pružnější pro všechny zainteresované. Pravidla týkající se změn budou všude stejná, a to bez ohledu na typ schvalování, tedy bude jedno, zda se bude jednat o vnitrostátní schvalování, proces vzájemného uznávání, či centralizovanou proceduru uznávaní léčivého přípravku.

Zjednodušení těchto změn bude znamenat, že budou podléhat stejným kritériím jak při schvalování, tak při administrativní správě, tak také při dohledu nad provedenými změnami, a to bez ohledu na právní postupy, kterými byly tyto léčivé přípravky schváleny.

Dále jsem také navrhla další vylepšení systému, kde se změna týká počtu registrací. Pokud se týká této změny, musí být umožněno podat pouze jedinou žádost, která by pokrývala všechny registrace.

Pane předsedající, jsem si vědoma, že se pan Verheugen chystá hovořit po mém vystoupení o padělání léčivých přípravků. S velkou netrpělivostí očekáváním jeho prohlášení, které je velmi důležité pro tento balíček, zahrnující padělání léčivých přípravků, jež nám zde bude prezentován. Očekáváme jej již delší dobu. Padělání léčiv je zločin, který se týká veřejného zdraví. Je důležité, aby nám pan Verheugen sdělil, ve které fázi se zrovna nachází. Jsme velmi nedočkaví, pokud jde o toto sdělení, a v každém případě nabízíme panu Verheugenovi naši plnou podporu.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, místopředseda Komise. – (DE) Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dnešní rozprava se odehrává na pozadí vývoje v oblasti zdravotní péče, ve které se mnoho věcí změnilo.

Tento vývoj spočívá v tom, že počet starších lidí v naší společnosti neustále narůstá, a otázka zdraví je hlavním problémem, se kterým se tito starší lidé potýkají. Tuto skutečnost je třeba si uvědomit. Čím více bude ve společnosti starších lidí – a tato skupina populace bude neustále narůstat – tím významnější je otázka zdravotnictví, jak se vypořádat se zdravotní péčí o tyto občany a jak se vypořádat s příslušnými terapiemi a léčivými přípravky. Další důležitou otázkou také je, jak zajistit, aby tito občané získali potřebné informace, relevantní nejen pro jejich současný zdravotní stav, ale také informace, které jsou nezbytné k udržení jejich dobrého zdraví. To je pozadím dnešní rozpravy.

Problémem, kterým se dnes přímo zabýváme, je nařízení týkající se změn. Jsem velmi potěšen, že jsme v této problematice dospěli ke kompromisu. Toto nařízení upravuje jakékoli požadované změny – ať již změny týkající se veřejného zdraví či změny týkající se ekonomických záležitostí – po tom, co již byl léčivý přípravek schválen. Nemůžeme jen tak stát stranou a nečinně přihlížet, jak jsou prováděny změny – jakéhokoliv typu – na léčivých přípravcích po jejich schválení. Bez diskuse je jasné, že je nutná regulace a kontrola. Dámy a pánové, vaše dnešní rozhodnutí významně přispěje k zajištění toho, že v budoucnu budou léčivé přípravky i nadále bezpečné a účinné.

Stávající právní předpisy s sebou přinesly řadu problémů, které jsme již zanalyzovali. Současné právní předpisy například přináší značné finanční a administrativní zatížení pro všechny zúčastněné strany. To může vyústit i v to, že některé změny nebudou nakonec provedeny – máme i takové případy – a to i přesto, že jsou tyto změny nezbytné a jsou v zájmu samotných pacientů.

Například zde byl případ, kdy léčivý přípravek vyžadoval v určité fázi další vývoj. K tomu však nakonec nedošlo, neboť náklady spojené s uvedením změn do schvalovacího procesu byly až příliš vysoké. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby zde dnes byl přijat návrh, který zlepšuje stávající právní předpisy, zejména pokud se týká jednoduchosti, přesnosti a flexibility. To také znamená, že by toto řešení mělo být rovněž v souladu s naší agendou pro lepší právní úpravu.

Rád bych vyjádřil svůj upřímný dík paní Grossetêtové a také všem, kdo se podíleli na její zprávě, za jejich práci na tomto velmi obtížném dokumentu. Rád bych vám také poděkoval za vaši vydatnou podporu Evropského parlamentu, které se mi dostalo v mnoha případech, zejména v případě boje proti padělání léčivých přípravků. Chápu netrpělivost paní Grossetêtové, která si přeje, aby tento návrh byl schválen co nejdříve, a sdílím s ní toto nadšení, přesto je v tomto případě třeba mít na paměti, že kvalita je důležitější než rychlost. K časovému plánu se dostanu za chvíli a řeknu k němu několik svých poznámek. Tlak, který Evropský parlament vyvíjí v souvislosti s bojem proti padělání léčivých přípravků, je velmi důležitý a užitečný. Prosím, nemyslete si, že mi tento tlak vadí. Ba právě naopak, mám spíše pocit, že mne posiluje.

Jaká je situace? V současné době zažíváme alarmující nárůst padělání léčivých přípravků, které se objevuje i v samotné Evropské unii. Dříve jsme vždy vycházeli z toho, že Evropa byla pouze tranzitní stanicí pro nelegální produkty, které měly směřovat do třetích zemí. Pamatuji si, že když jsme zde poprvé diskutovali o tomto problému, setkal jsem se se stanoviskem, že se nejedná o problém Evropy jako takové, nýbrž především o problém Afriky a dalších méně rozvinutých částí světa.

Situace se však změnila: tento problém se stal i naším problémem. Evropský trh se stále více stává destinací pro padělané léčivé přípravky. Tento fakt představuje významné ohrožení veřejného zdraví. Může nás stát mnoho lidských životů, a proto by Evropská komise měla začít rozhodně jednat.

Ve velmi důležitém usnesení Evropského parlamentu z 12. července 2007 bylo učiněno významné prohlášení, které je výchozím bodem mých úvah: „padělání léčivých přípravků není předmětem patentového práva jako takového“. Tato poznámka je velmi důležitá. Předmětem diskuse zde totiž nejsou práva duševního vlastnictví ani patentová práva, nýbrž trestné činy. Padělání léčivých přípravků představuje trestný čin, a to bez ohledu na to, zda je daný léčivý přípravek stále chráněn patentem, či vypršela-li platnost jeho patentu. Tento aspekt zde nehraje žádnou roli. Padělání je stále paděláním, a zejména v případě léčivých přípravků by mělo být vždy klasifikováno jako trestný čin.

Následně Evropský parlament pokračoval: „Je nezbytné přijmout opatření v boji proti padělání léčivých přípravků na úrovni trestního práva [...] a regulaci v oblasti léčiv posílit tím, že posílíme regulační kapacitu vnitrostátních orgánů, a ne tím, že posílíme úroveň ochrany duševního vlastnictví.” Dámy a pánové, Evropská komise ve své práci, která se týkala návrhu, jak bojovat proti padělaným léčivým přípravkům, postupovala přesně podle vašeho návrhu.

V průběhu několika příštích týdnů předloží Evropská komise právní předpis, který by měl posílit stávající legislativní rámec. Cílem je zajistit, s pokud možno stoprocentní pravděpodobností, aby další padělky léčivých přípravků nemohly být propašovány mezi legální zásilky zboží a do řádného distribučního řetězce. Jak ale víte, Evropská komise se doposud tímto návrhem nezabývala. Svůj návrh jsem Evropské komisi zatím nepředložil, neboť je zde velké množství svízelných otázek, které je ještě třeba objasnit. Dále bych také rád, aby mé konečné rozhodnutí o návrhu zahrnovalo i výsledek dnešní rozpravy. Nicméně to, co vám zde již můžu představit, jsou hlavní prvky, respektive základní pilíře.

Jak již bylo řečeno, v prvé řadě je třeba posílit distribuční řetězec. Proto je třeba zajistit, aby vždy bylo možné ověřit pravost každého balíčku na cestě od výrobce ke spotřebiteli – respektive k pacientovi. To vyžaduje, aby původ každého balíčku a každého léčivého přípravku byl sledovatelný, a to během celé své cesty od výrobce k pacientovi. Můžete hádat, co všechno to bude obnášet. Jedná se o velmi náročný požadavek, který bude klást vysoké technické nároky na všechny články distribučního řetězce, od výrobce až po lékárny, a který bude vyžadovat velmi rozsáhlé investice. Nicméně mám radost, že vám mohu oznámit, že všechny zúčastněné strany to považují za nezbytné a že již existují určitá technická řešení ohledně sledovatelnosti léčivých přípravků.

Za druhé, pravidla pro výrobky procházející rukama dovozců musí být zcela jednoznačná a jasná a všechny zúčastněné strany musí podléhat přísnému dohledu. V této souvislosti je třeba otevřeně říci, že riziko na našich hranicích může být mnohem větší, než je riziko uvnitř Evropské unie; to znamená, že zde existuje riziko, že padělané léčivé přípravky budou dovezeny na území Evropské unie z vnějšku. S tímto problémem lze nejlépe bojovat přímo na vnějších hranicích. Proto bude návrh také obsahovat příslušná zlepšení i v této oblasti.

Konečně, další důležitý bod spočívá v zajištění toho, že léčivé látky, které jsou nejdůležitějšími složkami léčivých přípravků, budou vyráběny podle předpisů, které budou v souladu se stejnými bezpečnostními normami, jakými jsou normy v rámci Evropské unie. Dámy a pánové, proč by to měl být problém? Sám jsem byl překvapen tímto faktem: je pravdou, že léčivé látky, které jsou nejdůležitějšími složkami léčivých přípravků, velmi často, ba dokonce dalo by se říci i běžně, pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii, respektive z třetích zemí. V této souvislosti je třeba zajistit, aby léčivé látky, bez ohledu na to, kde budou vyráběny, byly vyráběny dle stejných norem, jako jsou normy Evropské unie. To však jistě bude velmi náročný a obtížný úkol.

Jsem přesvědčen, že v našem globalizovaném světě, potřebuje Evropa dynamický a konkurenceschopný farmaceutický průmysl, aby mohla plně využít výhod, které s sebou globalizace přináší. Stejně tak se také musíme vypořádat i se všemi souvisejícími problémy, které se týkají veřejného zdraví.

Připravovaný návrh Evropské komise bude mírný, rozumný a vyvážený, ale také rozhodný a jasný tam, kde bude rozhodnosti třeba. Naše společnost má nárok na co možná nejefektivnější ochranu proti padělání léčivých přípravků. Zanedlouho, respektive za několik týdnů, budeme projednávat návrh Evropské komise. Rád bych vás požádal, abyste jej pečlivě posoudili na základě následující zásady: děláme opravdu vše, co je v našich silách, abychom účinně ochránili evropské občany před paděláním léčivých přípravků?

 
  
MPphoto
 

  Petya Stavreva, navrhovatelka stanoviska Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. (BG) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, zpráva, o které zde dnes diskutujeme, odkazuje na některé velmi důležité otázky harmonizace podmínek registrace léčivých přípravků. Jako navrhovatelka stanoviska Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu bych ráda vyjádřila svou podporu návrhu Evropské komise. K dnešnímu dni jen malá část léčivých přípravků spadá pod působnost evropských právních předpisů. Léčivé přípravky, které získaly pouze vnitrostátní registrace, nejsou předmětem současných evropských právních předpisů týkajících se změn, a proto se na ně vztahuje celá řada různorodých vnitrostátních zákonů. Toto je na jednu stranu značně neefektivní a nákladné pro ekonomiku, na druhou stranu to brání vnitrostátním trhům hladce fungovat.

Provádění stávající směrnice by poskytlo právní základ pro harmonizaci a přineslo by značný prospěch jak spotřebitelům, tak samotnému odvětví. Dále by také umožnilo rychlejší přístup k nejnovějším léčivým přípravkům ve všech členských státech. Nedostatek harmonizovaných předpisů vede k tomu, že každá země používá svá specifická vnitrostátní pravidla. Tato situace má za následek byrokratické překážky, bariéry a obtíže při fungování vnitřního trhu a současně jsou jejím výsledkem rozdílná bezpečnostní kritéria. Zvláštní pozornost by měla být věnována nákladům členských států při provádění nových právních předpisů. Nevěřím tomu, že by evropské země byly schopny pozměnit své vnitrostátní právní předpisy během tak krátké doby, která jim na tyto dodatečné změny byla dána, přičemž si tato změna vyžádá vysoké náklady.

Mé poděkování patří paní zpravodajce a ráda bych vás požádala, abyste hlasovali ve prospěch návrhu paní Grossetêtové.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines, jménem skupiny PPE-DE.(ES) Pane předsedající, na toto téma bych ráda uvedla dvě věci: nejdříve bych chtěla poblahopřát Evropské komisi a paní Grossetêtové a zadruhé bych ráda hovořila o zásadě subsidiarity.

V této souvislosti jsem mnohokrát kritizovala Evropskou unii, viz například v případě směrnice o službách, nebo v případě současného útoku na lékárny ve jménu liberalizace. V těchto případech Evropská komise zasahovala do věcí, které by správně měly spadat pod zásadu subsidiarity, které byly vyvinuty pro každou jednotlivou společnost zvlášť a s nimiž jsou tyto společnosti spokojeny. Jinými slovy, vměšování Evropské unie může zničit to, co již efektivně funguje, jako se tomu stalo v případě lékáren.

Nicméně se v tomto případě domnívám, že bychom měli tuto zprávu jednoznačně uvítat, a to vzhledem k tomu, že představuje jediný způsob, jak kontrolovat kvalitu léčiv a zaručit občanům jejich dobrý zdravotní stav. Proč? Důvodem je to, že pokud nebude zaveden jeden kontrolní bod pro všechny léčivé přípravky, bude zde celá řada otevřených dveří, jak propašovat do systému nebezpečné a neregistrované léčivé přípravky a celý systém tak bude mnohem zranitelnější. To platí také v případě léčivých látek, u kterých bylo minulý rok přijato usnesení předložené paní Sartoriovou a mnou, které, jak vidím, bylo Evropskou komisí převzato.

Mám tedy pocit, že se jedná o velmi dobrý návrh, který odstraní řadu byrokratických překážek a který nabídne společnosti určitá bezpečnostní opatření. Dále také vítám důraz, který je kladen na informace, neboť je zřejmé, že ve společnosti vyznačující se mobilitou pacientů, kdy pacienti mohou snadno cestovat za ošetřením a kdy velké množství starších lidí žije v jiných zemích, než jsou země jejich původu, je velmi důležité, aby lékaři a veškerý zdravotní personál měli ve své práci přístup ke stejným informacím a ke stejným kritériím.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, jménem skupiny PSE. – (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych vyjádřila své srdečné díky paní Grossetêtové za její práci na této zprávě. Bylo mi potěšením s ní spolupracovat. Kompromisem, kterého dosáhla, nepochybně docílila dvou věcí. Zaprvé, dokázala zjednodušit postupy a učinit je méně byrokratickými, zadruhé, dokázala velmi flexibilně vyhovět potřebám a požadavkům drobných podniků v jednotlivých členských státech s čistě vnitrostátními systémy a registracemi a učinila jim tak velkou službu.

Zpráva paní Grossetêtové se také dotýká zajištění bezpečí pacientů, což je dalším z problémů, o kterých jsme zde dnes diskutovali. Mluvíme obecně o bezpečnosti jednotlivců, respektive o bezpečnosti pacientů. Komisař Verheugen správně poukázal na to, že s ohledem na stárnutí populace budou růst lidské nároky na zdravotní péči, stejně jako bude stoupat strach z onemocnění. Strach je něco, co se v naší společnosti objevuje a roste již delší dobu, a je na nás, našich schopnostech a kompetencích, abychom tento strach co nejvíce minimalizovali, bojovali s ním, či bude-li to možné, vypořádali se s ním.

Velké množství opatření k tomu nezbytných máme ve svých kompetencích a jsme schopni k nim poskytnout i příslušné rady. Jedním z mnoha problémů jsou nepochybně informace týkající se pacientů a bezpečnost léčivých přípravků. Pacienti mají právo být plně informováni o svém onemocnění a pokud jsou plně informováni a schopni jednat na stejné úrovni jako lékaři, pak musí mít i nárok na bezpečné léčivé přípravky a bezpečné metody léčení.

To však v současné době není případ Evropské unie a jsme si vědomi vzrůstajícího nebezpečí. Opravdu nepatřím k lidem, co by vše dramatizovali; možná jsem někdy emocionálnější, ale nedramatizuji. Jsem také poslední osobou, která by kolem sebe podněcovala strach. Přesto bych se měla na pozoru před přehlížením či zavíráním očí před problémem, který tu je. Bankovní krize je dobrým a aktuálním příkladem toho, co se stane, jestliže budeme opomíjet řešení malých problémů, které jsem schopni řešit, a které, budeme-li příliš dlouho otálet, mohou nabýt gigantických proporcí a spláchnout nás jako vlna tsunami.

Proto bych ráda poděkovala komisaři Verheugenovi za jeho dnešní slova a také bych jej ráda vyzvala, aby jim i dostál a bojoval proti padělání léčivých přípravků. Žádné jednoduché řešení tohoto problému neexistuje, a ti, kdo věří, že bezpečnost pacientů a bezpečnost léčivých přípravků je pouze problémem paralelního obchodu – dívám se nahoru do ochozů, ale pravděpodobně je ještě příliš brzy pro zástupce paralelního obchodu – mají příliš omezený pohled na věc a urážejí jak moji inteligenci, tak inteligenci mých kolegů poslanců.

O co se zde musíme snažit, je chránit pacienty. Toho můžeme dosáhnout řadou opatření, například tím, že budeme kontrolovat, zda jsou obaly od léčivých přípravků neporušeny. Co byste řekli tomu, kdybyste si ve své zemi koupili léčivý přípravek, jehož balení by bylo v cizím jazyce, kterému byste nerozuměli, dále by bylo označeno pouze malým štítkem a uvnitř by byly pouze nastříhané kapsle s léčivem? Měli byste důvěru v takovýto produkt? Můžu vám říci, že když se mi dostalo do ruky takovéto balení obsahující léčivý přípravek určený pro naléhavou potřebu, neměla jsem k němu žádnou důvěru. To je něco, co je třeba zakázat, a jsem si jista, že paralelní obchodníci – neboť jsou to oni, kdo se očividně domnívá, že se snažíme ohrozit jejich živobytí, což však není naším úmyslem – budou mít dostatek inteligence na to, aby nalezli nějakou alternativu. Musí vymyslet nové způsoby balení, nebo alespoň přinejmenším musí zastavit stříhání kapslí s léčivy.

Jak komisař Verheugen poukázal, technická řešení existují. Farmaceutický průmysl je připraven poskytovat komplexní systém sledovatelnosti za pomoci čárového kódu, kterým lze vypátrat každý léčivý přípravek. Kromě toho je zde i zkušební projekt. Švýcarsko a Belgie ukázaly, že je to možné. Je naší povinností zajistit pacientům bezpečí.

Závěrem bych se ráda zmínila o léčivých složkách, jelikož problémem je nejen padělání léčivých přípravků. Jak jistě víte, měli jsme zde významný skandál týkající se heparinu – prostředku na ředění krve. Pokud lidé použijí padělaný léčivý přípravek, mohou zemřít. Je to velmi nebezpečné. Z Číny jsme obdrželi takovéto padělané preparáty. Je také naším úkolem zajistit, že žádné padělky přípravků nebo léčivých látek nejsou vyráběny v některé z třetích zemí, se kterou obchodujeme, a že náš trh s léčivy bude náležitě ochráněn.

Aby se tak stalo, je třeba dvou věcí: musíme řádně chránit naše hranice, musíme mít systém sledovatelnosti a musíme zajistit bezpečnost i v těchto zemích.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Pan Donato Tommaso Veraldi je na řadě, aby promluvil jménem Aliance liberálů, byl jsem však informován, že není přítomen, proto předávám slovo ... á tady jste. Schovával jste se mi někde jinde.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Pane předsedající, já nejsem pan Veraldi; já jsem pan Matsakis. Později budu mluvit jménem skupiny ALDE. Zajímalo mě, zda bych v nepřítomnosti svého kolegy pana Veraldiho nemohl využít jeho pořadí.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Ne, je mi líto: musíme dodržet pořadí mluvčích. Až přijde váš čas, předám vám slovo.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta, jménem skupiny UEN.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych vyjádřil svou podporu této zprávě, která je dokonale v souladu se závazkem ke zlepšení regulace, za kterým si Evropa již řadu let stojí. Tento nový systém registrací léčivých přípravků značnou měrou zjednoduší postupy, které se týkají drobných změn léčivých přípravků a nových vědeckých poznatků, a přinese také podnikům významné odlehčení technické a administrativní zátěže.

Toto všechno je plně v souladu s cíli vytyčenými v Lisabonské strategii, kterou přijaly evropské orgány na počátku nového tisíciletí a která označuje lepší regulaci za jeden z hlavních pilířů, na němž stojí rozkvět evropské ekonomiky a zaměstnanosti v Evropě. Nelze popřít skutečnost, že konkurenceschopnost a produktivita našich podniků trpí pod vahou nadměrné legislativní a byrokratické zátěže, která se akumulovala v průběhu několika posledních desetiletí a která má ještě tíživější dopad v případě drobných a středně velkých podniků, které tvoří kostru národních výrobních systémů řady členských států Evropské unie.

Proto také zejména v této době, kdy mezinárodní krize ohrožuje a brzdí naši ekonomiku, nemůžeme připustit, aby byly naše podniky dále znevýhodňovány množstvím zbytečných nákladů a byrokratickými průtahy. Snaha o zjednodušení legislativního rámce musí být chápána jako naše povinnost a nezcizitelný závazek. Jsem rád, že také Evropská rada přijala výzvu Evropského parlamentu, aby byly chráněny drobné a středně velké podniky tím, že budou vyňaty z působnosti nařízení týkajících se léčiv, která členské státy přijaly v roce 1998. Tímto se usnadnila situace drobným a středně velkým podnikům, které tak nemusí vynakládat další úsilí, aby vyhověly stávajícím právním předpisům.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, jménem skupiny GUE/NGL(CS) Já bych nejdřív chtěl velmi upřímně poděkovat paní zpravodajce za to, že odvedla velký kus práce na této zprávě, a zejména za úspěšné úsilí, tedy snad úspěšné úsilí při vyjednávání kompromisu s Radou a s Komisí. Chtěl bych poděkovat i Komisi, že nasměrovala své úsilí na sjednocování administrativy v oblasti uznávání léků, a poděkovat jí za to, že toto směřování by se mělo odrazit v zajištění větší bezpečnosti pro pacienty.

Je jasné, že sladění legislativy na evropské úrovni v oblasti registrace léčiv je nezbytné. Proto, abychom mohli předcházet negativním dopadům na lidské zdraví, potřebujeme jednotná administrativní pravidla pro všechna léčiva na vnitřním trhu. Velmi tedy vítám záměr tohoto legislativního návrhu zajistit, aby všechna léčiva na trhu podléhala stejným kriteriím, včetně většiny těch léčiv, které jsou schvalovány na čistě národní úrovni. Dovolte mi, abych se zastavil u otázky čistě národních registrací podrobněji. I když jsem byl zastáncem bezvýjimečně jednotných kriterií, věřím, že text pozměňovacího návrhu pod číslem 36, který umožňuje pokračovat v používání národních předpisů u čistě národních registrací léčiv, která byla schválena před 1. lednem 1998, je natolik vyvážený a poskytuje dostatečné záruky, jako například nutnost informovat Komisi o rozhodnutí pokračovat v uplatňování národních předpisů nebo nutnost přechodu na evropské předpisy, pokud je lék zaregistrován ještě v jiném členském státě, aby nebyl překážkou pro harmonizaci na celoevropské úrovni.

Co se týká uplatňování jedné žádosti pro jednu nebo více identických změn, domnívám se, že přinese jistá ulehčení velkým farmaceutickým firmám, což je jistě dobře. Nejsem si ale tak jistý, že pozitivním efektem bude snižování administrativní zátěže v jednotlivých členských státech. Tento negativní efekt budeme možná v budoucnu muset odstranit. I přes některé drobné výhrady, které jsem z části vyjádřil, považuji text, který je výsledkem vyjednávání, za pozitivní krok v oblasti registrace léčiv a s vědomím, že je to velmi těžce dosažený kompromis, ho jako stínový zpravodaj doporučím kolegům z mojí politické frakce ke schválení. Mimo jiné i z praktických důvodů proto, že pokud nebude tento návrh směrnice v prvním čtení letos schválen, bude na českém předsednictví, aby nalezlo řešení této velmi těžké otázky. Proto máme šanci nyní.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rád bych poznamenal, že předsedající není tím, kdo byl tak laskav a dal mluvčímu více času na vystoupení, ale může za to skupina, která obdarovala mluvčího dodatečným časem. Nejspíše za to mohou nadcházející prázdniny.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, jménem skupiny IND/DEM. – Pane předsedající, je zde řada věcí, které by se lidé o léčivých přípravcích rádi dozvěděli, a to před tím, než je sami požijí, případně dají svým zvířatům. Rádi by se dozvěděli, zda jsou tyto přípravky bezpečné a účinné, zda pocházejí od zdrojů dodržujících etiku, a zda a jak mohou interagovat s jinými léčivými přípravky. To by mělo být předmětem našeho schvalovacího procesu. Pokud se týká obchodních záležitostí, podniky by rády věděly, zda jsou jejich investice v bezpečí. Zjednodušení nesmí znamenat, že zůstaneme laxními, ale že se zaměříme na nejpodstatnější záležitosti.

I když je naším hlavním tématem schvalování léčiv, ráda bych upozornila Evropskou komisi na fakt, že do irské pitné vody je přidávána kyselina hexafluorokřemičitá , a to bez jakéhokoliv schválení. Stejně tak několik po sobě následujících irských vlád neučinilo žádný pokus, aby pro to získalo jakékoliv schválení, a to i přes to, že se jedná o nejrozšířenější léčivo v Irsku. Jestliže chceme brát schvalování a změny vedoucí k větší efektivitě a bezpečnosti schvalovacího procesu vážně, musíme řešit toto do očí bijící porušení schvalovacího procesu.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). (SK) Ve většině členských států neexistuje harmonizace s právními předpisy Společenství v oblasti registrací léčivých přípravků a proto se v jednotlivých zemích uplatňují odlišné praktiky. Cílem návrhu je, aby se na všechny léčivé přípravky bez ohledu na postup, jakým jim byla udělena registrace, vztahovala stejná kritéria hodnocení v průběhu administrativního procesu schvalování změn.

Vítám iniciativy tohoto typu, které jsou zaměřeny na zjednodušení právního rámce, aniž by ustoupily od kritérií, která jsou potřebná k ochraně zdraví lidí i zvířat. Harmonizace je potřebná především z důvodů rizika ohrožení veřejného zdraví, které vyvstává v souvislosti s tím, že členské státy uplatňují odlišná vědecká kritéria při hodnocení změn u léčivých přípravků. Bez této právní úpravy bude i nadále stávající stav klást překážky volnému pohybu léčivých přípravků, což je opět na úkor pacientů.

Stejně tak samotné konzultace při přípravě právní úpravy směrnic ukázaly, že řada členských států podporuje harmonizaci v této oblasti. Administrativní zátěž a logistické komplikace jsou však společným problémem, který musíme vyřešit. Proto musíme klást velký důraz na to, že optimalizace systému bude mimo jiné prospěšná i pro pacienty v dlouhodobém výhledu, a to tak, že na jedné straně se tím zlepší používání léčivých přípravků, na druhé straně tato optimalizace bude mít pozitivní vliv na lepší využívání zdrojů příslušných orgánů v zájmu lepší ochrany veřejného zdraví.

Navzdory tomu doporučuji opatrnost vzhledem ke skrytým nákladům, které členským státům mohou vzniknout. Dále je také třeba dbát na zajištění náležitého harmonogramu pro praktické provádění. Členské státy nelze pouze vyzvat k tomu, aby změnily své vnitrostátní právní předpisy s cílem naplnit toto ustanovení, ale je třeba jim i pomoci, aby doba pro provedení změn, která je až příliš krátká, neznamenala pro členský stát příliš velký náklad.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE).(FI) Pane předsedající, ráda bych poděkovala své kolegyni, paní Grossetêtové, za její vynikající zprávu. Je důležité reformovat právní předpisy týkající se registrací léčivých přípravků, protože se tím sníží administrativní zátěž, která je spojena s jejich zpracováním. Stejně tak se tím i lépe přidělí zdroje potřebné pro řešení zásadních problémů ohledně bezpečnosti léčiv a veřejného zdraví, což je také v zájmu pacientů potřebujících tato léčiva. A koneckonců, hlavním kritériem jsou zájmy pacienta.

Jsem pro zavedení systému, ve kterém budou platit stejná pravidla jak pro vnitrostátní schvalování, tak pro schvalování v rámci Evropské unie. V současné době jsou pravidla týkající se registrace léčivých přípravků harmonizována bez ohledu na schvalovací proces, který se k nim vztahuje. Tento problém však nebyl předmětem nových změn týkajících se registrací léčiv. V souvislosti s tím pak různé členské státy očekávají zčásti různá pravidla pro takové záležitosti, jako je klasifikace žádostí o změny v souvislosti s procesem pro jejich vyhodnocení. Pro farmaceutický průmysl je důležité, že i v budoucnu bude možné podat zcela novou žádost o registraci léčivého přípravku, a to i v případě, že tento přípravek již jednu registraci má, bude-li však přípravek mít jiný obchodní název a jiný soubor charakteristik. To je velmi důležité v situacích, kdy jsou podávány registrace léčivých přípravků z důvodu jejich nového léčebného využití. Léčivý přípravek tak může nést nové jméno, což je pro pacienta mnohem srozumitelnější, než kdyby se používalo totéž jméno přípravku pro různé léčebné účely. Proto podporuji pozměňovací návrhy číslo 4 a 18, které se tomuto problému věnují.

Protože farmaceutické společnosti svými léčivými přípravky často zásobí celou Evropskou unii, je důležité, aby byly administrativní postupy v různých zemích harmonizovány. Jakýkoliv jiný přístup by znamenal nejen obrovskou administrativní zátěž pro celý farmaceutický průmysl, ale také časté logistické obtíže. Doufám, že Evropský parlament podpoří v zítřejším hlasování zprávu paní Grossetêtové a že následně během letošního roku také členské státy podpoří tuto vizi, takže reformy týkající se změn právních předpisů o registraci léčivých přípravků budou moci být dokončeny ještě do konce tohoto roku.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE).(RO) Vytvoření harmonizovaných kritérií pro schvalování a administrativní řízení u jakýchkoliv změn registrací léčivých přípravků bude přínosem pro pacienty, kteří tak budou mít v dlouhodobém časovém horizontu přístup ke kvalitnějším a bezpečnějším produktům.

Vzhledem k tomu, že pouze 20 % všech léčivých přípravků určených jak lidem, tak pro veterinární užití, je schvalováno prostřednictvím postupů Společenství, revize této směrnice bude mít významný dopad na farmaceutický průmysl Evropské unie. Jakékoliv změny procesu výroby léčiv, změny týkající se  balení léčiv, nebo změny adresy výrobce musí být přezkoumány a zjednodušeny, aby se co možná nejlépe zabezpečila ochrana veřejného zdraví. Je třeba vytvořit jednoduchý, flexibilní legislativní rámec, aby se na všechny léčivé přípravky, bez ohledu na postupy, které se používají k jejich schvalování, vztahovala stejná hodnotící a schvalovací kritéria.

Toto opatření zajistí volný pohyb léčivých přípravků v rámci Evropské unie tím, že se vzdá kontroly nezbytné k zajištění kvality dovážených léčivých přípravků a pomůže vytvořit vnitřní trh a zabezpečit jeho lepší fungování. Tím se spotřebitelům i farmaceutickému průmyslu urychlí přístup k nejnovějším léčivým přípravkům a zároveň se také odstraní rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy a vytvoří se jednotný harmonizovaný systém.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Pane předsedající, doufám, že to nemá nic společného s paděláním léků. Mohu dostat o trochu více času na svůj příspěvek?

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Vzhledem k nedostatku dalších zástupců z vaší skupiny myslím, že můžete hovořit velmi dlouho! Nevím nic o dalších mluvčích na seznamu, vy však bezesporu na tomto seznamu jste.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Pane předsedající, nebudu hovořit příliš dlouho, přesto však můžu překročit čas, který mi byl přidělen.

Rád bych evropskému komisaři řekl, že je nepopiratelným faktem, že současný systém řízení změn týkajících se registrací léčivých přípravků je nedostatečný a v mnoha případech jde jak proti zájmům farmaceutického průmyslu, tak především proti zájmům samotných pacientů. Proto je nutné, aby byl revidován.

V tomto ohledu jsou jak návrh Evropské komise, tak také zpráva paní Grossetêtové celkově zdravé a přijatelné, a proto bychom je měli podpořit. Nicméně bych rád vyjádřil své výhrady k následujícímu bodu, který se týká rozšíření registrací léčivých přípravků.

Jestli to dobře chápu, Evropská komise i zpravodaj se shodli na tom, že by mělo být umožněno registrovaným léčivým přípravkům změnit své jméno v případě, kdy se pro ně nalezne nové léčebné využití. Například léčivý přípravek aspirin, jehož léčivou složkou je kyselina salicylová, by v případě přijetí návrhu Evropské komise mohl být prodáván pod řadou odlišných názvů, a to i přesto, že jeho chemické složení by bylo naprosto stejné – tedy kyselina salicylová. Díky tomu by pak pacient mohl skončit tak, že by bral tři různé tablety, které by vypadaly odlišně, nesly by každá jiné jméno a byly určené pro léčbu tří odlišných chorob, zatímco by se ve skutečnosti jednalo o tři tablety se stejným chemickým složením – takže by pak v konečném důsledku pacient užíval tři stejné tablety aspirinu.

Dle mého názoru by toto mohlo být zavádějící a vést ke zmatení jak pacientů, tak i lékařů, přičemž by se zvýšilo riziko předávkování lékem a riziko výskytu nebezpečných vedlejších účinků. Proto bych rád Evropskou komisi i zpravodajku vyzval, aby se nad tímto problémem ještě jednou zamysleli.

Protože mi zbývá ještě několik sekund, rád bych se vyjádřil k otázce padělání léčivých přípravků. Naprosto souhlasím s názorem evropského komisaře, že se jedná o trestný čin, který ohrožuje životy pacientů. Není mi však jasné, proč zde otálíme. Tak jak to chápu, jedná se o jasnou a přímočarou věc. Léčivé přípravky, které jsou vyráběny registrovanými farmaceutickými společnostmi, jsou prodávány na předpis registrovanými lékárníky. Jestliže se nemůžeme dobrat k jádru věci a odhalit, jestli některé z léčivých přípravků nebyly nelegálně padělány, pak mi není jasné, co jako Evropská unie můžeme udělat. Tento problém bych spíše považoval za záležitost policie než za záležitost změn v právních předpisech. Pane komisaři, je třeba se dobrat jádra celého problému co možná nejrychleji.

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl (IND/DEM).(DA) Pane předsedající, díky tomu, že harmonizace právních předpisů Evropské unie týkajících se léčivých přípravků vedla v Dánsku k uvolnění pravidel a ke zvýšení objemu prodeje léčivých přípravků, ráda bych využila privilegia poskytnout obecný pohled na tento problém. Nový návrh týkající se registrací léčivých přípravků podává pomocnou ruku farmaceutickému průmyslu. Obecně bude mnohem jednodušší učinit drobné změny na léčivých přípravcích a prodávat je pod stejným jménem, tak jak to přede mnou zmínil pan Matsakis, ale stejně tak bude také jednodušší změnit název léčivého přípravku, aby mohl být prodáván i pro jiné léčebné účely. Je zde obava z toho, že tyto změny mohou vést ke zmatení spotřebitelů, kteří se nebudou schopni řádně orientovat v tomto problému, a usnadnit život farmaceutickému průmyslu. Musíme také zvážit skutečnost, že vztah mezi jednodušším přístupem registrace léčivých přípravků a zvýšeným rizikem pro spotřebitele je, bohužel, velmi často přímo úměrný. Neříkám, že bychom měli farmaceutickému průmyslu klást zbytečné administrativní překážky, ale neměli bychom také popustit farmaceutickému průmyslu otěže, pouze abychom mu usnadnili život a zvýšili mu zisk, zatímco by bylo v sázce lidské zdraví i zdraví zvířat. Pokud bychom tak učinili, pouze bychom plakali na špatném hrobě. Jestliže se podíváme na celý problém v širším kontextu, zjistíme, že tato směrnice je součástí snah farmaceutického průmyslu zvýšit své zisky v porovnání se Spojenými státy. Nebuďme příliš naivní. Nesmíme se nechat oklamat dobře znějícími, ale prázdnými frázemi týkajícími se pacientů a spotřebitelů.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Návrh směrnice, která podstatně zjednoduší uvádění farmaceutických výrobků pro humánní i veterinární použití na evropský trh, je velice dobrá zpráva pro pacienty a také evropský farmaceutický průmysl. Technologický pokrok umožňuje téměř kontinuální vylepšování již registrovaných léčiv. Každá změna však musí projít schvalovací procedurou, protože jde o bezpečnost zdraví. Zatímco udělení registrací pouze na vnitrostátní úrovni podléhá stejným regulativním požadavkům jako udělení registrací v rámci evropských postupů, regulativní požadavky na změnu registrací však sjednoceny nejsou. Tato situace představuje zbytečnou administrativní zátěž a není žádnou přidanou hodnotou. Nově pro celý vnitřní trh bude stačit jen jedna přihláška.

Proto velmi vítám návrh Komise a blahopřeji paní zpravodajce k její zprávě, která návrh zpřesnila a vylepšila. Navrhovanými změnami se odlehčí administrativní zátěž spojená s procesem uvádění takových výrobků na trh. Farmaceutické společnosti operující na nadnárodní úrovni budou moci lépe kooperovat a výsledkem bude rychlejší přístup k nejnovějším lékům pro všechny, zejména pro ty nejpotřebnější.

Evropa však čelí velice nebezpečnému jevu, kterým je šíření padělaných léčiv. Už to není jen problém afrického či asijského kontinentu. Lidé si i v Evropě často léky kupují přes internet nebo mimo lékárny. Proto je také tak důležité zajistit vysoký standard pro uvádění léků na trh, takový, který současně umožní u každého balení identifikovat zpětně jeho původ a zkontrolovat, že je skutečně registrován. Bude nutné, aby všechny léky měly čárové kódy a aby byly baleny tak, že i laik pozná, zda má v ruce bezpečný lék nebo padělek podle toho, jak je zabalený, pokud si lék samozřejmě koupí mimo lékárnu. Členské státy podle mě mají dostatek času, ty dva roky, na to, aby se připravily na zavedení této směrnice.

 
  
MPphoto
 

  Giovanna Corda (PSE). (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, na začátek bych ráda vzdala hold paní Grossetêtové za její práci, a svým kolegům poslancům, kteří se na této zprávě podíleli. Toto téma je velmi důležité, neboť se týká našeho zdraví. Touto zprávou učiníme obrovský krok jak směrem k harmonizaci vnitřního trhu, tak směrem k ochraně spotřebitele, zejména pokud se týká seniorů.

Jak již pan Verheugen poznamenal, naše populace se dožívá vyššího věku, což kromě naší samozřejmé radosti vyvolává i potřebu se tomuto tématu více věnovat. Pokud bude tato směrnice uplatněna, údaje na léčivých přípravcích budou stejné ve všech členských státech, čímž se zajistí přehlednost a transparentnost evropským spotřebitelům, ať už se bude jednat o pacienty, veterináře nebo farmáře.

Stejně jako zavedení jednotného postupu při žádosti o registrace léčivých přípravků přispěje tato zpráva k zjednodušení stávajících postupů na administrativní a technické úrovni.

Ve skutečnosti tak již nebude nutné podat celkem 27 žádostí ve všech členských státech, ale bude stačit jediná žádost Evropské agentuře pro léčivé přípravky. Tato zpráva znamená další krok na cestě k evropské integraci.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE).(DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, rád bych poblahopřál paní Grossetêtové za její návrh zprávy ohledně změn podmínek registrací léčivých přípravků.

K tomu, co zde předchozí řečníci řekli, musím uvést dvě krátké poznámky. Z mého pohledu nové léčivé přípravky představují možnost, jak léčit nemoci, a riziko s nimi spojené považuji za přiměřené. Například ve Spolkové republice Německo již existují tytéž léčivé látky v řadě různých farmaceutických forem a objevují se pod řadou různých jmen, aniž by se zvýšilo jakékoliv riziko. Hlavním cílem tohoto nařízení je však zjednodušení změn, respektive částečných rozšíření nebo změn farmaceutických forem léčivých přípravků. Současná praxe je obzvláště těžkopádná a žádá si velkou administrativní zátěž jak pro podniky, tak pro příslušné orgány, které jsou tak zaneprázdněny relativně neefektivními opatřeními. Proto by navrhovaná změna s sebou přinesla žádoucí oboustranně výhodnou situaci.

Zpráva významným způsobem zlepšuje bezpečnost a spolehlivost vnitřního trhu. Navíc byla při práci ve výboru vzata v potaz také řada dalších úvah, které dále vedly k urychlení nebo zjednodušení celého procesu. Byla například věnována dostatečná pozornost národním schvalovacím postupům, aby nedocházelo k vynakládání zbytečného úsilí.

Náležitá pozornost byla rovněž věnována zájmům Německa a německých farmaceutických společností. Návrh byl připojen k souhrnnému návrhu EU/2008/0032. Rozšíření týkající se registrací léčivých přípravků pod jinými jmény bylo významně zjednodušeno. Bylo také zjednodušeno přidávání či rozšiřování charakteristik léčivých přípravků.

Jak jsem byl včera odpoledne kritický vůči zprávě pana Jørgensena, tak jsem dnes spokojen a pozitivní vůči zprávě paní Grossetêtové. Zpráva paní Grossetêtové se ubírá správným směrem: směrem k lisabonskému procesu s cílem stát se nejúčinnější znalostně-orientovanou oblastí na světě. Podporuji tento návrh.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Menší omluva: vznikla zde určitá nejasnost týkající se sekretariátu, můj seznam se totiž liší od zveřejněného seznamu. Dokud budu předsedat, budu používat svůj seznam mluvčích. Jakmile sekretariát zaujme mé místo, bude postupovat podle svého seznamu.

Takže po paní Grabowské převezme slovo pan Buşoi.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Pane předsedající, ráda bych na úvod poblahopřála paní zpravodajce, jelikož z technického hlediska tato zpráva zabezpečí lepší bezpečnost pro pacienty i lepší bezpečnost pro občany Evropské unie, kteří potřebují brát léčivé přípravky. Je dobře, že odstraňujeme rozdíly mezi vydáním rozhodnutí o registraci pro léčivé přípravky a procedurami týkajícími se změn tohoto rozhodnutí.

Ráda bych také odkázala na slova komisaře Verheugena a vyjádřila své potěšení nad tím, že budeme mít nové společné předpisy pro boj proti padělání a nelegálnímu obchodování s léčivými přípravky. Učinil jste prohlášení, že děláte vše pro to, aby se zabránilo padělaným léčivým přípravkům proniknout do legitimních distribučních sítí. Mám otázku: co se však děje mimo tyto legitmní distribuční sítě? Vztahují se nové předpisy i na tento problém, nebo pouze farmaceutický průmysl dostane přes prsty? Moje poslední otázka zní takto: plánujete v nových předpisech obsáhnout i řešení problému větší informovanosti občanů ohledně farmaceutik?

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE).(RO) Jsem pevně přesvědčen o tom, že tento návrh směrnice znamená významný pokrok, pokud se jedná o urychlení přístupu k léčivým přípravkům. Rád bych také poblahopřál Evropské komisi, komisaři Verheugenovi a paní zpravodajce za tuto iniciativu. Zajistit volný oběh zboží je jedním ze základních zásad vnitřního trhu a zdá se mi být zcela přirozené, že by se tato zásada měla vztahovat i na léčivé přípravky.

V současné době je díky složitosti a různorodosti administrativních postupů při schvalování změn u léčivých přípravků, které jsou již v oběhu, narušeno skutečné fungování vnitřního trhu. Samozřejmě že tato situace ovlivňuje i farmaceutický průmysl a příslušné orgány, jsou to však především pacienti, kteří jsou v prvé řadě postiženi, neboť tyto složité procedury oddalují jejich přístup k lepším léčivým přípravkům. Proto zcela souhlasím s návrhem Evropské komise, aby byly harmonizovány postupy při schvalování změn u léčivých přípravků, bez ohledu na původní proces jejich registrace, neboť toto zjednodušení zefektivní celý systém a především zabezpečí vyšší úroveň ochrany veřejného zdraví.

Podporuji také myšlenku, kterou předložila zpravodajka, paní Grossetêtová, ohledně nutnosti jednotného postupu při schvalování změn, který bude poskytovat větší pravomoc. S ohledem na závěrečné poznámky týkající se návrhu Evropské komise zachovat původní název léčivého přípravku v případě prodloužení registrace podporuji toto zachování původního jména, neboť často se měnící názvy léčivých přípravků mohou zbytečně mást pacienty, kteří tak jako tak potřebují před každou léčbou navštívit lékaře, který bude obeznámen s nejnovějšími léčebnými indikacemi léčivých přípravků.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, (PPE-DE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, jsem velmi spokojena s touto směrnicí, která zajistí, že pravidla pro změny budou jasnější, jednodušší, flexibilnější a opravdu harmonizovaná. Gratuluji paní Grossetêtové.

Potěšilo mne také vyjádření Evropské komise, které bylo částečně reakcí na několik usnesení tohoto parlamentu, včetně toho, které jsem předložila společně s paní Grossetêtovou, s paní Gutiérrez-Cortinesovou a s panem Ulmerem, že zde bude vytvořena směrnice zaměřená na boj proti padělání léčiv. Ta bude vyžadovat, aby výrobci a dovozci léčivých látek získali certifikát správné výrobní praxe vydaný evropskými orgány na základě povinných kotrol výrobních lokalit. Zavedením sledovatelnosti produktu – jeho zemi původu, společnosti, která jej vyrábí, a lokalit, kde se vyrábí – se zabrání přeznačování a přebalování produktů, jejichž původ je mimo území Společenství.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). (SK) Vítám zprávu kolegyně Françoise Grossetêtové, která si klade za cíl zjednodušit a zlepšit systém regulačních podmínek týkajících se změn registrací léčivých přípravků. Vzhledem k novým vědeckým poznatkům a technologickému pokroku se původní systém administrativních změn jeví jako neúčinný a neuspokojivý. Postup udělování registrací na vnitrostátní úrovni se v jednotlivých členských státech Evropské unie značně liší. Existují různé postupy při přezkoumávání léčivých přípravků, různé délky lhůt pro zavedení změn a také různé požadavky na dokumenty, které je třeba předložit.

Pevně věřím, že sladění těchto prvků bude velmi prospěšné pro ochranu veřejného zdraví. Mnohem efektivnější systém bude mít také pozitivní dopad na celý farmaceutický průmysl. Podporuji zlepšení navrhované paní zpravodajkou. Souhlasím s názorem, že na všechny léčivé přípravky, bez ohledu na postup, jakým jim byla udělena registrace pro uvedení na trh, by se měla vztahovat stejná schvalovací a hodnotící kritéria. Nový vylepšený regulační systém přinese užitek všem pacientům, schvalovacím orgánům a také farmaceutickým společnostem.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt (PSE).(DE) Pane předsedající, mám další dvě otázky pro komisaře Verheugena. Pane komisaři, souhlasíte, že neporušenost balení léčiv a čárové kódy na obalech nejsou překážkou pro další formy obchodu, a že naopak se špetkou inteligence mohou být čárové kódy aplikovány na další produkty, stejně jako mohou být informační letáky pro pacienty vsunuty při dalším přebalování léčiv? Souhlasíte, že tuto špetku inteligence a flexibility, která se od všech Evropanů očekává, lze očekávat i od všech osob zapojených do obchodu a distribuce léčivých přípravků zde v Evropské unii?

Mám poslední otázku. Stále více se budeme setkávat s problémy týkajícími se léčivých látek dovážených do Evropské unie ze třetích zemí. Uvažujete výhledově o tvorbě nějakých pobídek, které by vedly k tomu, že by se opět více léčivých látek vyrábělo na území Evropské unie, takže by výrobci léčivých přípravků získávali tyto přísady spíše od dodavatelů v rámci Evropské unie, než od dodavatelů z jiných zemí, u kterých nemůžeme zaručit jejich bezpečnost?

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Pane předsedající, rád bych na úvod pogratuloval paní Grossetêtové. Také bych rád poděkoval panu komisaři za jeho projev, zejména pokud jde o aspekt pirátství a padělání léčivých přípravků.

300% procentní nárůst za poslední rok rozhodně není málo a zdraví občanů Evropské unie je tak v ohrožení. Musíme se také starat o to, odkud pirátství pochází a kde bere své zdroje. V tomto ohledu jsme zjistili, že 80 % všech padělaných přípravků pochází z internetového prodeje a pouze 20 % z opravdového pašeráctví. Toto by mělo být naším východiskem.

V případě pašovaného zboží je třeba zmobilizovat naše celní orgány, musíme využívat nových technologií a je třeba se také mnohem pečlivěji věnovat tomu, jak zajistíme bezpečnost blistrů s léky. Samozřejmě musíme také zajistit, že budou existovat bezpečné internetové lékárny a že občané budou vědět, které lékárny jsou bezpečné.

Rád bych také upozornil na nové zásady. Potřebujeme ucelený přístup založený na zásadě: „Poznej svého dodavatele, poznej svého zákazníka.“

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) V mnoha evropských zemích je postup při registraci léčivých přípravků jednoznačný a dokonce z úředního hlediska dobře regulovaný. Nicméně bych rád upozornil na to, že některé schvalovací postupy jsou až příliš rychlé, což pak vede k mnoha úmrtím, která byla způsobena předávkováním léčivými přípravky, léčivými přípravky, které jsou užívány ad hoc, nebo léčivými přípravky s vedlejšími účinky, které však před tím nebyly řádně prozkoumány.

Domnívám se, že nové léčivé přípravky a vylepšené léčivé přípravky se zázračnými vlastnostmi jsou až příliš snadno uvolňovány na trh, následně jsou však stahovány ve velmi krátkém čase. Kdo je zodpovědný za jejich kvalitu a za jejich vedlejší účinky? Vítáme snahu zavést pro trh s léčivy harmonizovaný postup, který bude jednomyslně přijímán v celé Evropě. Nicméně nové léčivé přípravky by měly být podrobeny odborné analýze, kterou bude provádět mezinárodní komise odborníků.

 
  
MPphoto
 

  Donato Tommaso Veraldi (ALDE).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji vám za příležitost, kterou jste mi dali, abych zde promluvil o vynikající práci paní zpravodajky, paní Grossetêtové a o návrhu směrnice, jejímž cílem je poskytnout právní úpravy Společenství vztahující se na všechny druhy registrací léčivých přípravků .

Jedná se o pozitivní směrnici, která je vítána pro své cíle – ochranu veřejného zdraví a snížení administrativní zátěže. Návrh směrnice má právní charakter, předkládá jednoduché úpravy právního základu týkajícího se změn léčivých přípravků, jako je zavádění nových léčebných účelů nebo nových administrativních postupů, týkajících se léčivých přípravků, ať již humánních či veterinárních, po jejich prvním uvedení na trh.

Harmonizace této oblasti je nezbytností, ne-li klíčovým bodem, neboť bez jednotného právního rámce Společenství budou i nadále změny léčivých přípravků předmětem vnitrostátních zákonů a národního schvalování, které se v současné době liší stát od státu.

 
  
MPphoto
 

  Emmanouil Angelakas (PPE-DE).(EL) Pane předsedající, rád bych také pogratuloval paní zpravodajce a učinil dvě poznámky v reakci na pana komisaře. Za prvé, pokud jde o obchod s padělky léčivých přípravků, byli jsme překvapeni zjištěním, že některé z nich jsou vyráběny ve dvou zemích Evropské unie a následně obchodovány prostřednictvím třetí země, jmenovitě prostřednictvím Švýcarska. Pane komisaři, na to byste se měl podívat.

Má druhá poznámka se týká průmyslu produkujícího suroviny pro léčivé přípravky, který před 20 lety vzkvétal, ale který nyní pouze pomalu umírá. Příčinami jsou jednak vysoké náklady, jednak ochrana inovací, na které jsme se všichni shodli, která však brání evropským podnikům vyrábět suroviny pro léčivé přípravky, které tak spadají pod pravidla na ochranu inovací. Výsledkem je, že se výzkumná centra stěhují do Číny a Indie. Je třeba přijmout určité politiky, aby se tato centra vrátila zpět do Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, místopředseda Evropské komise. – (DE) Pane předsedající, vážené dámy a pánové, tato rozprava potvrdila společný postoj v otázce změn předpisů, proto již o tomto problému nebudu dále diskutovat. Konsensus, ke kterému jsme dospěli, by nyní měl být uveden v platnost a měli bychom zajistit, aby se tak stalo co možná nejefektivněji. Domnívám se, že mnohem důležitější jsou však další problémy, které zde dnes byly vzneseny.

Dovolte mi učinit několik základních poznámek. Samozřejmě není mým úkolem, abych vám zde vysvětloval technické předpisy, ale abych vám vysvětlil, proč určité věci děláme a jiné zase ne.

V naší společnosti existuje konflikt mezi administrativními požadavky na zdravotní péči na straně jedné a mezi zájmy pacientů na straně druhé. To je naprosto jasné a zřejmé. Návrhy, jimiž se budeme v budoucnu zabývat, leží v centru tohoto konfliktu zájmů. Informovaný pacient není zájmem administrativy týkající se zdravotnictví v členských státech. Informovaný pacient totiž znamená více práce a více papírování. Ti, kteří by zde měli být pro pacienty, jsou nuceni jim poskytovat informace jako: proč dostávám tento léčivý přípravek, proč nedostávám tamten? Proč bych měl podstoupit tuto léčbu a proč nemůžu podstoupit tamtu léčbu? A na tyto informace mají pacienti, jakožto lidské bytosti, právo.

Za neochvějnou zásadu považuji následující. V demokratické společnosti by se nemělo stávat, že ti, kdo mají zájem poskytovat informace, se musí ospravedlňovat, a ti, kdo naopak nechtějí informace poskytovat, se ospravedlňovat nemusí. Administrativní pracovníci členských států v oblasti zdravotní péče jsou těmi, kdo by měl vysvětlit, proč nechtějí, aby byli pacienti informováni. Nemusím snad vysvětlovat, proč bych chtěl, aby byli pacienti informováni.

Abych se vyjádřil naprosto jasně: bude zde následovat vzrušená, temperamentní a kontroverzní diskuse, ve které, jak doufám a přeji si, bude Evropský parlament stát za mnou i za Evropskou komisí. Koneckonců tento problém je poměrně zásadní a týká se nejen veřejného zdraví, ale také sociální politiky. Vyvstává zde otázka, co pro nás znamená občanská svoboda v oblasti zdravotní péče.

Pokud se týká druhého problému, padělání léčivých přípravků, souhlasím se všemi, kdo tvrdí, že jde o trestné činy. Nelegální distribuční řetězce s padělanými přípravky jsou věcí policie. Nezákonné jednání je prostě nezákonné a my s tím nic víc udělat nemůžeme. Nicméně si myslím, že můžeme přijít s návrhy, které učiní prakticky nemožné, aby se padělané léčivé přípravky dostaly do legálního distribučního řetězce. To udělat můžeme.

Paní Roth-Behrendtová má naprostou pravdu. Dle mého názoru je opravdu drzost se domnívat, že naším cílem je kladení administrativních překážek do cesty jakýmkoliv formám distribuce léčivých přípravků z konkurenčních důvodů. To je opravdu něco, o co nemám nejmenší zájem. Paralelní obchod je v rámci Evropské unie legální aktivitou, což bylo jednoznačně potvrzeno Evropským soudním dvorem. Ani v nejmenším nehodlám zasahovat do paralelního obchodu, ale rád bych zdůraznil jednu věc, a sice, že všechny strany zainteresované v distribuci léčivých přípravků by měly podléhat stejně přísným bezpečnostním opatřením. Nechápu, proč by někdo měl být osvobozen od těchto bezpečnostních opatření jenom proto, že v jednom členském státě levně nakupuje léčivé přípravky, které se prodávají za vyšší cenu v jiném členském státě, do kterého je pak přiváží a prodává za tuto vyšší cenu. To mi opravdu není jasné.

Ti z vás, kteří alespoň trochu znáte potravinářský zákon, se nejspíše stejně jako já sami sebe ptáte, proč je na cestě od výrobce ke spotřebiteli nejpřísněji zakázáno otevřít balíček špaget – což je opravdu nejpřísněji zakázáno – zatímco je povoleno otevírání léčivých přípravků na cestě od výrobce ke spotřebiteli, což v případě zneužití může vést až k úmrtí spotřebitele.

Stojí za to se zamyslet, proč tento udivující nepoměr existuje, proč něco, co je zakázáno například u špaget, je povoleno v případě životně důležitých léčivých přípravků. To je pro mě těžké pochopit.

Musíme najít řešení, které umožní všem zúčastněným dále pokračovat ve své činnosti, a to ve stejném duchu, jako naznačila paní Roth-Behrendtová: musíme být kreativní, zapojit svůj mozek a pořádně se nad tím zamyslet, bezpečnostní opatření se však musí vztahovat na všechny, a to v plném rozsahu: nesmí být žádné výjimky!

Věřím, že jsem tímto odpověděl na vaše dotazy a že jsem také naznačil předzvěst živé debaty, která nás v budoucnu teprve čeká. Již za několik týdnů budou projednávány jednotlivé návrhy a vše, co k tomu můžu říci, je, že bychom se zde, ve sněmovně, měli opět sejít a dále o tomto problému jednat.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, zpravodajka. − (FR) Pane předsedající, na úvod bych ráda poděkovala svým kolegům poslancům, kteří hovořili ve prospěch zprávy, kterou jsem zde předložila. Ráda bych připomněla i ty, kteří zde již bohužel nejsou, ale kteří vyjádřili určité obavy, zda opravdu směřujeme ke zlepšení, harmonizaci a zjednodušení postupů. Zjednodušení postupů však neznamená snižování kvality nebo snižování počtu kontrol, ale znamená snižování nákladů jak pro celé odvětví, tak především pro malé a střední podniky, což je velmi důležité. Snižování nákladů a úspora času: jinými slovy, evropští pacienti konečně budou mít rychlejší přístup k léčivým přípravkům. Upřímně doufám, že se dohodneme již při prvním čtení. Udělali jsme všechno možné pro to, aby bylo možné dosáhnout dohody, a proto bych ráda ještě jednou poděkovala Komisi i Radě za jejich pomoc.

Pane Verheugene, pokud se týká padělání léčivých přípravků, bylo nám potěšením vyslechnout od vás informace ohledně dokumentu, který nám, jak doufám, v brzké době předložíte, neboť jak víte, jsme na něj zvědavi. Jak zde můj kolega zmínil, padělání je trestným činem a my v případě trestného činu nesmíme otálet. Je nám známo, že velká většina prodeje léčivých přípravků prostřednictvím internetu zahrnuje padělané léčivé přípravky, které jsou nebezpečné pro zdraví občanů.

Také jste mluvil o léčivých látkách a kontrole, které by měly být tyto látky podřízeny, včetně kontroly při jejich výrobě, která probíhá ve třetích zemích, mimo Evropskou unii. Tento problém je opravdu velmi důležitý a my vám s ním pomůžeme. Chystáme se učinit opatření ohledně jejich sledovatelnosti, ustanovit postihy za porušování pravidel a učinit bezpečnostní opatření týkající se distribučního řetězce. Pro pacienty je důležité, aby mohli mít stoprocentní důvěru v léčivé přípravky, které jim byly předepsány: proto nesmí být možné otevřít balení s léčivými přípravky a dále je přebalovat.

To jsem chtěla říci jménem všech svých kolegů. Pane Verheugene, chci, abyste věděl, že až dnes budete odsud odcházet, budete mít plnou podporu Evropského parlamentu na své straně, a bude velmi důležité přesvědčit kolegium komisařů, abychom již dále neztráceli čas a začali konečně jednat proti padělání léčivých přípravků.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování proběhne dnes, 22. října 2008

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), písemně.(RO) Evropská unie potřebuje jasná a přísná pravidla týkající se podmínek uvádění léčivých přípravků na trh a také pravidla týkající se obecně všech léčivých přípravků. Tuto potřebu bych rád ilustroval na nedávném případu, který se odehrál v Rumunsku. V září zde zemřela žena na následky operace, během které byly použity nesterilizované chirurgické nitě dovezené z Číny. Další pacienti utrpěli komplikace, které taktéž ohrozily jejich životy.

Vyšetřovací komise rumunského ministerstva zdravotnictví bez jakýchkoliv pochyb zjistila, že tyto chirurgické nitě nenesly známku kvality CE. Ze zákona o získávání certifikace produktů jasně vyplývá, že chyba je především na straně příslušného ministerstva. Přesto však by jasnější pravidla a větší transparentnost mohly této situaci předejít.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písemně.(RO) Přestože jsou léčivé přípravky pocházející z Evropského společenství během celé své existence neustále kontrolovány předpisy vypracovanými národními vládami a Společenstvím, existují zde rozpory mezi nařízeními Komise a předpisy jednotlivých členských států, které mají negativní dopady jak z administrativního úhlu pohledu a z pohledu veřejného zdraví, tak také pokud se týká obecného fungování vnitřního trhu s léčivými přípravky.

Cílem této zprávy je zajistit, aby všechny léčivé přípravky uváděné na trh ve Společenství, a to včetně těch, které byly schváleny na úrovni členských států, podléhaly stejným administrativním schvalovacím a pozměňovacím kritériím bez ohledu na postup, který byl použit při jejich schválení. Tento návrh zjednodušuje administrativní postupy v jednotlivých členských státech a usnadňuje harmonizaci požadavků na schvalovací proces a dohled nad léčivými přípravky.

Přijetím této zprávy zabezpečíme mnohem lepší ochranu spotřebitelům, kteří tak budou mít přímý užitek ze zlepšené efektivity, konsolidované organizace, srozumitelnosti a konečně také transparentnosti. To vše by mělo být výsledkem přijetí zjednodušeného, standardizovaného regulačního systému, o který se budou opírat registrace léčivých přípravků pro evropský trh.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí