Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0045(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0346/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0346/2008

Keskustelut :

PV 22/10/2008 - 2
CRE 22/10/2008 - 2

Äänestykset :

PV 22/10/2008 - 4.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0510

Puheenvuorot
Keskiviikko 22. lokakuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset – Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (PL) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu

– Françoise Grossetêten ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2001/82/EY ja 2001/83/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutoksista (KOM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD)) (A6-0346/2008)

– komission kertomus lääkkeiden väärentämisestä.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, esittelijä.  (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, saanen ensin onnitella lämpimästi neuvostoa, komissiota ja varjoesittelijöitä heidän yhteistyöstään tämän tarkistuksia sisältävän asiakirjan osalta, joka koskee lääkkeiden myyntilupia.

Lääkkeiden myyntilupiin sovellettavasta menetelmästä riippumatta on mahdollistettava, että lääkkeiden arviointiin, luvan antamiseen ja hallinnolliseen käsittelyyn sovelletaan samoja perusteita, jos niihin tehdään muutoksia. Nämä muutokset liittyvät esimerkiksi tuotantoprosessiin, uuden terapeuttisen käyttöaineen käyttöönottoon, potilaille tarkoitettujen tietojen päivittämiseen tai hallinnollisiin muutoksiin. Lääkkeen myyntiluvan haltijoiden on ehdottomasti ilmoitettava muutoksista toimivaltaisille viranomaisille.

Muutosten tämänhetkinen hallinnointi on osoittautunut entistä tehottomammaksi eikä se sellaisenaan tyydytä enää viranomaisia eikä lääketeollisuutta. Siihen liittyy liikaa byrokratiaa, joka aiheuttaa haittaa potilaille, jotka eivät saa heti parhaita lääkkeitä.

Lääketeollisuuden sääntelytyöstä menee yhä suurempi osa muutosten hallinnolliseen käsittelyyn. Esimerkiksi keskisuuri yritys, joka valmistaa geneerisiä lääkkeitä ja jolla on 400 rekisteröityä tuotetta, tekee kaiken kaikkiaan yli 4 000 muutoshakemusta vuodessa. Suuryrityksen kohdalla tämä luku on noin 19 000. Puhtaasti kansallisten myyntilupien muutosten kohdalla noudatetaan kunkin jäsenvaltion erityisiä säännöksiä, jotka poikkeavat yhteisön sääntelyvaatimuksista.

Koska 80 prosenttia ihmisille ja eläimille tarkoitetuille lääkkeille myönnetyistä myyntiluvista myönnetään kansallisessa menettelyssä, tällä muutoksella on huomattava vaikutus Euroopan unionin lääkemarkkinoihin. Eri jäsenvaltioissa kansallisten menettelyjen mukaan myyntiluvan saaneita tuotteita koskevaa samaa muutosta käsitellään näin ollen eri tavoin toimitettavien asiakirjojen ja arviointimenettelyn osalta.

Tilanteesta aiheutuu seuraavia kielteisiä vaikutuksia: ylimääräistä perusteetonta hallinnollista rasitetta sekä toimivaltaisille viranomaisille että lääkeyrityksille, vaikeus arvioida muutosten täytäntöönpanoa, merkittäviä eroja muutosten käyttöönotossa valmisteyhteenvedossa ja terveydenhoitohenkilökunnalle ja potilaille tarkoitetussa informaatiossa ja näin ollen vaikutus lääkevalmisteiden sisämarkkinoiden toimintaan yleensä. Lopuksi se aiheuttaa haittaa myös potilaille, sillä tietyt lääkkeen tehoa lisäävät muutokset voivat viivästyä tai pahimmassa tapauksessa ne eivät toteudu lainkaan.

Mietintöni päätavoite on siksi lääkkeiden myyntilupien muutoksiin liittyvien sääntöjen yksinkertaistaminen ja yhdenmukaistaminen. Kyseisen direktiivin avulla tilanteesta saadaan yksinkertaisempi, selkeämpi ja joustavampi kaikkien osapuolten kannalta. Muutoksiin liittyvät säännöt ovat samat kaikkialla riippumatta lupatyypistä tai siitä, onko kyse lääkkeen kansallisesta luvasta, vastavuoroista tunnustamista koskevasta menettelystä tai keskitetystä menettelystä.

Muutosten yksinkertaistaminen johtaa siihen, että niihin sovelletaan samoja lupakriteerejä, hallinnointia ja tehtyjen muutosten valvontaa, riippumatta lainsäädäntömenettelystä, jonka mukaan lääkkeet ovat saaneet myyntiluvan.

Olen myös ehdottanut lisätarkistusta järjestelmään, kun muutos koskee useita myyntilupia. Sellaisessa tapauksessa on voitava jättää yksi ainoa hakemus, joka kattaa kaikki kyseiset myyntiluvat.

Arvoisa puhemies, tiedän, että komission jäsen Verheugen puhuu jälkeeni lääkkeiden väärentämisestä. Odotamme paljon hänen lausunnoltaan, koska se on tärkeä tämän meille esiteltävän paketin kannalta, johon sisältyy lääkkeiden väärentäminen. Olemme odottaneet sitä jo kauan. Väärentäminen on rikos, joka vaikuttaa kansanterveyteen. On tärkeää, että komission jäsen Verheugen kertoo meille, missä vaiheessa hän on asian suhteen, koska haluamme innokkaasti päästä tutustumaan tekstiin. Annamme hänelle joka tapauksessa täyden tukemme.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tämänpäiväinen keskustelu koskee kehitystä terveydenhoitoalalla, joka muuttuu huomattavasti.

Kyseinen kehitys koskee vanhusten määrän jatkuvaa lisääntymistä yhteiskunnissamme, joiden suurin huolenaihe tulee olemaan terveys. Tämä on ymmärrettävä. Mitä enemmän yhteiskunnassa on vanhuksia – joiden määrä jatkaa kasvuaan – sitä tärkeämpiä kysymyksiä ovat terveys, miten näistä ihmisistä huolehditaan ja miten hoito ja lääkkeet järjestetään. Sitä tärkeämpää on myös varmistaa, että nämä ihmiset saavat tarvitsemansa tiedot sekä pysyäkseen ajan tasalla terveydentilastaan että tehdäkseen sen, mikä on tarpeen terveenä pysymiseksi. Tällainen on tämänpäiväisen keskustelun tausta.

Käsittelemme tänään suoraan muutosasetusta. Olen erittäin tyytyväinen, että aiheessa on päästy kompromissiin. Asetus koskee kaikkia vaadittuja muutoksia, on ne tehty sitten kansanterveyteen liittyvillä tai taloudellisilla perusteilla, kun lääke on jo saanut luvan. Emme voi olla tekemättä mitään ja vain seurata, kun erilaisia muutoksia tehdään lääkkeeseen sen saatua hyväksynnän. Sanomattakin on selvää, että tarvitaan sääntelyä ja valvontaa. Arvoisat parlamentin jäsenet, teidän tänään tekemänne päätös myötävaikuttaa merkittävästi sen varmistamiseen, että lääkkeet ovat jatkossakin turvallisia ja tehokkaita.

Nykyinen lainsäädäntö on aiheuttanut eräitä ongelmia, joita olemme analysoineet. Nykyinen lainsäädäntö esimerkiksi synnyttää huomattavan taloudellisen ja hallinnollisen rasitteen kaikille osapuolille. Se voi johtaa siihen, että tiettyjä muutoksia ei toteuteta, vaikka ne ovat potilaiden edun kannalta välttämättömiä. Meillä on tästä esimerkkejä.

On esimerkiksi tapauksia, joissa lääkkeet ovat vaatineet kehittämistä tietyssä vaiheessa. Kehittämiseen ei kuitenkaan ole ryhdytty, koska muutoksia koskevan lupamenettelyn kustannukset ovat liian suuret. Siksi on erittäin tärkeää, että parlamentissa tänään hyväksyttävä ehdotus parantaa nykyistä lainsäädäntöä yksinkertaisuuden, täsmällisyyden ja joustavuuden osalta. Se tarkoittaa myös, että ratkaisu on parempaa lainsäädäntöä koskevan ohjelmamme mukainen.

Haluan ilmaista vilpittömät kiitokseni Françoise Grossetêtelle ja kaikille hänen mietintönsä laatimiseen myötävaikuttaneille heidän työstään tämän hankalan asiakirjan parissa. Haluan myös kiittää Euroopan parlamenttia suuresta tuesta, jota se on antanut minulle useaan otteeseen väärennettyjen lääkkeiden torjunnan yhteydessä. Ymmärrän, että Françoise Grossetête haluaa malttamattomasti, että ehdotus hyväksytään. Olen aivan samalla kannalla, mutta tässäkin tapauksessa laatu on tietenkin tärkeämpää kuin nopeus. Kerron kohta muutaman seikan aikataulusta. Parlamentin painostus lääkkeiden väärentämisen torjuntaa koskevassa kysymyksessä on hyödyllistä ja tärkeää. Älkää luulko sen häiritsevän minua. Asia on päinvastoin, se on vain kannustavaa.

Mikä tilanne on nyt? Tällä hetkellä meidän on kamppailtava sen kanssa, että väärennettyjen lääkkeiden määrä lisääntyy huolestuttavasti Euroopan unionissa. Aikaisemmin oletimme aina, että Eurooppa oli kolmansiin maihin päätyvien laittomien tuotteiden kauttakulkualuetta. Muistan, että keskustellessamme aiheesta täällä ensimmäistä kertaa olin sitä mieltä, että kyseessä ei itse asiassa ollut Euroopan ongelma, vaan erityisesti Afrikan ja muiden maailman vähemmän kehittyneiden osien ongelma.

Tilanne on muuttunut: lääkkeiden väärentämisestä on tullut myös meidän ongelmamme. Euroopan markkinoista on enenevässä määrin tulossa väärennettyjen lääkkeiden määränpää. Se on erittäin vakava uhka kansanterveydelle. Se voi vaatia lukuisia henkiä. Siksi komissio on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin.

Parlamentin erittäin tärkeä, 12. heinäkuuta 2007 hyväksymä päätöslauselma sisälsi hyvin tärkeän toteamuksen, johon myös minun näkemykseni perustuvat, eli "lääkeväärennökset eivät ole sinällään patenttikysymys". On erittäin tärkeää huomata tämä seikka. Emme keskustele nyt teollis- ja tekijänoikeuksista emmekä patenttioikeuksista, vaan rikoksista. Lääkkeiden väärentäminen on rikos riippumatta siitä, onko kyseinen lääke yhä suojattu patentilla vai ei. Se näkökohta on täysin epäolennainen tässä yhteydessä. Väärentäminen on väärentämistä, ja lääkkeiden osalta se pitäisi aina luokitella rikokseksi.

Sitten parlamentti jatkoi: "väärennösten torjumista koskevat toimet on toteutettava rikosoikeutta soveltamalla – – ja lääkelainsäädännöllä vahvistamalla kansallisten viranomaisten sääntelyvalmiuksia eikä lisäämällä teollis- ja tekijänoikeuksien suojan tasoa". Lääkkeiden väärentämisen torjuntaa koskevan ehdotuksen laatimisessa komissiota ovat ohjanneet nimenomaan teidän esittämänne näkökohdat, arvoisat parlamentin jäsenet.

Tulevien viikkojen aikana komissio ehdottaa lainsäädäntöä nykyisen oikeudellisen kehyksen vahvistamiseksi. Näin pyritään varmistamaan varmuutta lähentelevällä todennäköisyydellä, eli aina kun vain on mahdollista, että väärennettyjä lääkkeitä ei enää voida salakuljettaa lailliseen toimitus- ja jakeluketjuun. Kuten tiedätte, komissio ei ole vielä käsittellyt ehdotusta. En ole vielä edes esitellyt sitä komissiolle, koska on vielä selvitettävä lukuisia erittäin vaikeita kysymyksiä. Haluan myös sisällyttää tämänpäiväisen keskustelun tulokset lopulliseen päätökseeni ehdotuksesta. Voin kuitenkin jo kertoa teille tärkeimmästä tekijästä, perustasta.

Kuten on jo mainittu, ensimmäiseksi on vahvistettava jakeluketjua. Siksi meidän on varmistettava, että on mahdollista varmistaa joka ikisen pakkauksen aitous kaikissa vaiheissa sen kulkiessa valmistajalta kuluttajalle – eli potilaalle. Se edellyttää, että pakkauksen ja lääkkeen alkuperä on voitava jäljittää milloin tahansa niiden matkatessa valmistajalta potilaalle. Voitte arvata, mitä se tarkoittaa. Se on erittäin kunnianhimoinen vaatimus, joka edellyttää tiukkoja teknisiä vaatimuksia jakeluketjun kaikkiin vaiheisiin valmistajasta apteekkiin. Se vaatii myös laajamittaisia investointeja. Minulla on kuitenkin ilo todeta, että kaikki osapuolet pitävät sitä oikeana ja tarpeellisena ja että lääkkeiden jäljitettävyyttä koskevat tekniset ratkaisut ovat olemassa.

Lisäksi maahantuojien kautta kulkevia tuotteita koskevien sääntöjen on oltava ehdottoman selkeät ja kaikkiin osapuoliin on sovellettava tiukempaa valvontaa. Tässä suhteessä on tehtävä täysin selväksi, että luonnollisesti riski rajoillamme voi olla jopa suurempi kuin riski Euroopan unionin sisällä. On siis olemassa vaara, että väärennettyjä lääkkeitä tuodaan EU:hun sen ulkopuolelta. Tätä ongelmaa on helpoin torjua suoraan ulkorajoilla. Siksi ehdotukseen sisältyy asianmukaisia parannuksia.

Lopuksi vielä yksi tärkeä seikka liittyy sen varmistamiseen, että vaikuttavat aineet, eli lääkkeen tärkeimmät ainesosat, valmistetaan EU:n turvallisuusnormeja vastaavan lainsäädännön mukaisesti. Arvoisat jäsenet, miksi se olisi ongelma? Sivumennen sanoen olin yllättynyt, kun totesin, että lääkkeen tärkeimmät ainesosat eli vaikuttavat aineet, ovat erittäin usein – itse asiassa yleensä – peräisin EU:n ulkopuolisista maista, kolmansista maista. Meidän on varmistettava, että vaikuttavat aineet, missä ne sitten tuotetaankin, valmistetaan omia normejamme vastaavien normien mukaisesti. Sekin on erittäin kunnianhimoinen ja vaikea tehtävä.

Uskon kuitenkin, että globalisoituvassa maailmassamme Eurooppa tarvitsee dynaamista, kilpailukykyistä lääketeollisuutta pystyäkseen hyödyntämään kansainvälistymisen tarjoamia tilaisuuksia. Meidän on myös paneuduttava tähän liittyviin kansanterveyttä koskeviin haasteisiin.

Komission tuleva ehdotus on maltillinen, perusteltu ja tasapainoinen. Se on myös määrätietoinen ja selkeä, silloin kun määrätietoisuutta kaivataan. Yhteiskunnallamme on oikeus mahdollisimman tehokkaaseen suojeluun väärennetyiltä lääkkeiltä. Kun me piakkoin, muutaman viikon kuluttua, voimme keskustella komission ehdotuksesta, haluan pyytää, että arvioitte sitä nimenomaan seuraavan periaatteen pohjalta: teemmekö parhaamme tässä asiassa suojellaksemme eurooppalaisia tehokkaasti väärennetyiltä tuotteilta?

 
  
MPphoto
 

  Petya Stavreva, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon valmistelija. − (BG) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, mietintö, jota tänään käsittelemme, liittyy eräisiin erittäin tärkeisiin kysymyksiin, jotka koskevat lääkkeiden myyntilupien ehtojen yhdenmukaistamista. Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon valmistelijana haluan ilmaista tukeni komission ehdotukselle. Tällä hetkellä vain pieni osa lääkkeistä kuuluu EU:n lainsäädännön piiriin. Vain kansallisen myyntiluvan saaneisiin tuotteisiin ei sovelleta nykyistä muutoksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Siksi niihin sovelletaan erilaisia kansallisia lakeja. Tämä on toisaalta tehotonta ja kallista talouden kannalta, ja toisaalta se estää sisämarkkinoita toimimasta kitkattomasti.

Nykyisen direktiivin täytäntöönpano tarjoaisi oikeusperustan yhdenmukaistamiselle ja toisi huomattavia etuja kuluttajille ja koko alalle. Se takaisi myös uusimpien lääkkeiden nopeamman saatavuuden kaikissa jäsenvaltioissa. Yhdenmukaistettujen säännösten puuttuminen tarkoittaa, että jokainen maa soveltaa omia kansallisia sääntöjään. Tilanne lisää byrokratiaa, esteitä ja vaikeuksia sisämarkkinoiden toiminnalle. Samalla se johtaa turvallisuusperusteiden erilaistumiseen. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää uuden lainsäädännön täytäntöönpanosta jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin. En usko, että Euroopan maat kykenevät muuttamaan omaa lainsäädäntöään annettujen lyhyiden määräaikojen puitteissa mukautuakseen uusiin muutoksiin, jotka tuovat mukanaan korkeita kustannuksia.

Onnittelen esittelijää Françoise Grossetêteä, ja pyydän teitä äänestämään hänen mietintönsä puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, haluan tehdä kaksi asiaa tämän aiheen osalta: ensinnäkin onnitella komissiota ja Françoise Grossetêteä ja toiseksi puhua toissijaisuusperiaatteesta.

Olen usein arvostellut Euroopan unionia tässä suhteessa esimerkiksi palveludirektiivin osalta sekä apteekkeihin vapauttamisen nimissä nyt kohdistuvan hyökkäyksen yhteydessä. Näissä esimerkeissä Euroopan komissio on astunut alueille, jotka kuuluvat toissijaisuuden piiriin ja jotka on kehitetty jokaista yksittäistä yhteiskuntaa varten ja joihin kyseinen yhteiskunta on tyytyväinen. Toisin sanoen Euroopan unionin sekaantuminen asiaan saattaa vahingoittaa tehokkaasti toimivia järjestelmiä, kuten apteekkeja.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa olen kuitenkin sitä mieltä, että kyseiseen mietintöön on selvästi suhtauduttava myönteisesti, kun pidetään mielessä, että se edustaa ainoaa tapaa, jolla laatua voidaan valvoa ja hyvä terveys taata. Miksi? Siksi, että jos kaikille lääkkeille ei ole yhtä yhteistä valvontapistettä, liian monta tietä jää avoimeksi. Silloin järjestelmä on paljon alttiimpi haitallisten tai luvattomien tuotteiden soluttautumiselle. Tämä pätee myös lääkkeiden vaikuttaviin aineisiin, josta Amalia Sartori ja minä jätimme kirjallisen kannanoton viime vuonna. Huomaan, että komissio on hyödyntänyt sitä.

Olen siksi sitä mieltä, että tämä on hyvä ehdotus, joka vähentää huomattavasti byrokratiaa ja tarjoaa suojakeinoja yhteiskunnalle. Olen mielissäni myös siitä, että ehdotuksessa korostetaan tiedonsaantia. Potilaiden liikkuvuuden mahdollistavassa yhteiskunnassa, jossa potilaat voivat helposti matkustaa saadakseen hoitoa ja jossa useat vanhukset asuvat muualla kuin kotimaassaan, on erittäin tärkeää, että lääkärit ja koko terveydenhoitohenkilöstö saavat työssään käyttöönsä samat tiedot ja perusteet.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, PSE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ilmaista vilpittömät kiitokseni Françoise Grossetêtelle hänen työstään tämän mietinnön laatimisessa. On ollut ilo työskennellä hänen kanssaan. Hän on epäilemättä saanut aikaan kaksi asiaa saavuttamallaan kompromissilla. Hän on ensinnäkin yksinkertaistanut menettelyä ja vähentänyt siihen liittyvää byrokratiaa. Toiseksi hän on täyttänyt joustavasti pienten yritysten tarpeet ja vaatimukset yksittäisissä jäsenvaltioissa, joissa on puhtaasti kansalliset järjestelmät ja lupamenettelyt, ja tehnyt niille suuren palveluksen.

Françoise Grossetêten mietintö liittyy myös potilasturvallisuuteen, jota myös käsittelemme tänään. Puhumme laajasti yksilöiden turvallisuudesta, potilasturvallisuudesta. Komission jäsen Verheugen huomautti oikeutetusti, että ikääntyvässä yhteiskunnassa ihmisten terveyteen liittyvät tarpeet ja sairastumisen pelko ovat lisääntyneet entisestään. Pelko on lisääntynyt yhteiskunnassa jo kauan. Meidän tehtävämme on, silloin kun meillä on toimivaltaa ja silloin kun vain kykenemme, pitää tämä pelko aisoissa tai puuttua siihen tai ratkaista se mahdollisimman perusteellisesti.

Useat välttämättömistä toimenpiteistä ovat sellaisia, joissa meillä on toimivaltaa ja joissa voimme antaa neuvoja. Yksi erittäin monista kysymyksistä on epäilemättä potilaita koskevat tiedot ja lääkkeiden turvallisuus. Potilailla on oikeus saada kaikki tiedot sairaudestaan. Jos heillä on kaikki tiedot ja he voivat tehdä päätöksiä tasaveroisesti lääkäreiden kanssa, heillä on oltava oikeus turvallisiin lääkkeisiin ja turvallisiin hoitomenetelmiin.

Näin ei ole Euroopan unionissa tällä hetkellä, ja olemme tietoisia kasvavasta vaarasta. Minulla ei todellakaan ole tapana dramatisoida asioita. Saatan joskus olla melko tunteellinen, mutta en dramatisoi. Olen myös viimeinen ihminen lietsomaan pelkoa. Haluan kuitenkin varoittaa jättämästä ottamatta huomioon, tai sulkemasta silmiämme, olemassa olevalta ongelmalta. Pankkikriisi on hyvä ajankohtainen esimerkki siitä, mitä tapahtuu, jos jätämme ratkaisematta pienet ratkaistavissamme olevat ongelmat, jos odotamme liian kauan: huomaamme, että ylitsemme on pyyhkäissyt lähes tsunamin mittasuhteet saanut jättiläismäinen aalto.

Siksi kiitän komission jäsentä Verheugenia hänen tämänpäiväisistä sanoistaan täällä. Kehotan häntä myös noudattamaan niitä ja torjumaan väärennettyjä lääkkeitä. Tähän ongelmaan ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Ne, jotka uskovat, että potilasturvallisuus ja lääkkeiden turvallisuus ovat tärkeitä kysymyksiä vain rinnakkaiskaupan kannalta – katson yleisölehterille, mutta nyt taitaa olla vielä liian aikaista rinnakkaiskaupan edustajille – omaksuvat liian kapean näkökulman ja loukkaavat minun ja kollegoideni älykkyyttä.

Meidän on yritettävä suojella potilaita. Siihen on erilaisia keinoja, voidaan esimerkiksi tarkastaa, onko lääkkeen pakkaus koskematon. Mitä itse sanoisitte, jos aikoisitte ostaa tuotteen kotimaassanne ja sen pakkauksessa olisi vain pieni tarra ja vierasta kieltä, jota ette ymmärrä, ja sisällä pieniä, pilkottuja tablettilevyjä? Luottaisitteko sellaiseen tuotteeseen? Sain kerran käsiini tällaisen pakkauksen, jossa oli kiirreellisesti tarvittua lääkettä, ja voi kertoa teille, että en luottanut siihen. Tämä meidän on estettävä. Olen varma, että rinnakkaiskaupan harjoittajat – juuri he ilmeisesti uskovat, että yritämme uhata heidän elinkeinojaan, mikä ei suinkaan ole tarkoituksemme – ovat tarpeeksi älykkäitä ja keksivät vaihtoehdon. He kehittävät uusia pakkauksia tai lopettavat ainakin tablettilevyjen pilkkomisen.

Kuten komission jäsen Verheugen huomautti, ongelmaan on teknisiä ratkaisuja. Lääketeollisuus on valmistautunut täysin jäljitettävään järjestelmään, jossa viivakoodi mahdollistaa jokaisen lääkkeen jäljittämisen. Lisäksi meneillään on pilottihanke. Sveitsi ja Belgia ovat osoittaneet, että se on mahdollista. Meidän tehtävämme on taata potilaille tämä turvallisuus.

Lopuksi haluaisin ottaa esille ainesosat, joiden suhteen ei ole kysymys vain väärennetyistä lääkkeistä. Kuten tiedätte, aikoinaan oli suuri skandaali, joka koski verenohennuslääke hepariinia. Kun ihmiset käyttävät väärennettyä lääkettä, he saattavat kuolla; se on erittäin vaarallista. Saimme näitä väärennettyjä valmisteita Kiinasta. Tehtävämme on myös varmistaa, että EU:n ulkopuoliset kauppakumppanimme eivät tuota väärennettyjä valmisteita tai vaikuttavia aineita ja että markkinamme on suojattu asianmukaisesti.

On tehtävä kaksi asiaa: meidän on suojattava asianmukaisesti rajamme, tarvitsemme jäljitettävissä olevia järjestelmiä ja meidän on varmistettava turvallisuus näissä maissa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Donato Tommaso Veraldi käyttää puheenvuoron Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän puolesta. Minulle kuitenkin kerrottiin, että hän ei ole istuntosalissa, joten… siinähän te olettekin. Piileksitte jossain muualla.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, en ole jäsen Veraldi, olen Marios Matsakis. Käytän myöhemmin puheenvuoron ALDE-ryhmän puolesta. Ajattelin, että koska kollegani jäsen Veraldi on poissa, voisin käyttää puheenvuoroni hänen vuorollaan.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Olen pahoillani, mutta meidän on noudatettava annettua järjestystä. Kun teidän vuoronne tulee, pyydän teitä käyttämään puheenvuoron.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta, UEN-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ilmaista tukeni tälle mietinnölle, joka on täydellisesti parempaan sääntelyyn sitoutumisen mukainen. Sitä Eurooppa on kannattunut jo vuosia. Uusi lääkkeiden myyntilupien järjestelmä yksinkertaistaa huomattavasti menettelyä, kun on kyse vain pienistä muutoksista tai uusista tieteellisistä löydöistä. Se merkitsee huomattavaa helpotusta yritysten tekniseen ja hallinnolliseen rasitteeseen.

Kaikki tämä on täysin EU:n toimielinten uuden vuosituhannen kynnyksellä julkaisemassa Lissabonin strategiassa määriteltyjen tavoitteiden mukaista. Sen mukaan parempi sääntely on yksi Euroopan talouskasvua ja työpaikkojen lisääntymistä tukevista pilareista. On kiistatonta, että yritystemme kilpailukyky kärsii teollisuudelle asetetuista liiallisista lainsäädännöllisistä ja byrokraattisista ehdoista, jotka ovat kerääntyneet viime vuosikymmeninä. Tämän vaikutus on tulossa yhä rasittavammaksi ja kestämättömämmäksi pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka muodostavat kansallisen tuotantojärjestelmän selkärangan useissa jäsenvaltioissa.

Tarkemmin sanottuna, juuri tällä hetkellä, kun kansainvälinen kriisi uhkaa tukahduttaa taloutemme, emme saa aiheuttaa yrityksillemme enää lisää haittaa turhien kustannusten ja hallinnollisten viipeiden muodossa. Halu tehostaa lainsäädäntökehystä on nähtävä velvollisuutena ja vankkana sitoutumisena. Olen mielissäni siitä, että myös neuvosto on hyväksynyt Euroopan parlamentin pyynnön suojella pieniä ja keskisuuria yrityksiä sulkemalla pois soveltamisalasta jäsenvaltioiden lääkkeille vuoteen 1998 mennessä myöntämät luvat. Sen ansiosta pk-yritysten ei ole tarvinnut ponnistella vielä enemmän noudattaakseen nykyistä lainsäädäntöä.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (CS) Haluan ensinnäkin kiittää esittelijää siitä, että hän on tehnyt niin suuren työn laatiessaan tätä mietintöä, ja erityisesti hänen onnistuneista ponnisteluistaan, vai pitäisikö sanoa mahdollisesti onnistuneista ponnisteluistaan, hänen neuvoteltuaan kompromissin neuvoston ja komission kanssa. Haluan myös kiittää komissiota siitä, että se on suunnannut ponnistelunsa kohti hallinnon yhtenäistämistä lääkkeiden sertifioinnin alalla. Haluan kiittää komissiota myös siitä, että näiden ponnisteluiden pitäisi johtaa potilasturvallisuuden parantumiseen.

On selvästi ensisijaisen tärkeää yhdenmukaistaa lainsäädäntö EU:ssa lääkkeiden rekisteröinnin alalla. Tarvitsemme yhtenäiset hallinnolliset säännöt kaikille lääkkeille sisämarkkinoilla, jotta voimme estää haitalliset vaikutukset ihmisten terveydelle. Siksi suhtaudun erittäin myönteisesti tämän ehdotuksen tavoitteeseen varmistaa, että kaikkiin markkinoilla oleviin lääkkeisiin sovelletaan samoja perusteita, myös niihin lääkkeisiin, jotka on hyväksytty vain kansallisesti. Haluan pohtia kysymystä pelkästään kansallisesta rekisteröinnistä hieman tarkemmin. Vaikka kannatin yhtenäisiä perusteita ilman poikkeuksia, uskon, että ehdotetun tarkistuksen numero 36 tekstin, jonka mukaan kansallisia sääntöjä voidaan soveltaa jatkossakin vain kansallisesti rekisteröityihin ja ennen vuotta 1998 luvan saaneisiin lääkkeisiin, ei pitäisi olla este yhdenmukaistamiselle EU:ssa. Näin siksi, että se on niin hyvin harkittu ja antaa riittävät takeet, kuten edellytys ilmoittaa komissiolle päätöksistä jatkaa kansallisten määräysten soveltamista, tai edellytys soveltaa EU:n määräyksiä, jos lääke on jo rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa.

Mitä tulee yhteen hakemukseen, joka kattaa yhden tai useampia samanlaisia muutoksia, uskon, että se toisi tiettyä helpotusta suurten lääkeyritysten toimintaan, mikä toki on hyvä asia. En ole kuitenkaan yhtä varma siitä, että myönteinen vaikutus tulee olemaan hallinnollisen rasitteen väheneminen yksittäisissä jäsenvaltioissa. Se on haitallinen vaikutus, jonka voimme ehkä poistaa tulevaisuudessa. Nyt kertomistani pienistä varauksista huolimatta katson, että keskustelun pohjalta syntynyt teksti on myönteinen askel lääkkeiden rekisteröinnin alalla. Ottaen huomioon, miten vaikea tämä kompromissi oli saavuttaa, suosittelen varjoesittelijänä, että kollegani poliittisesta ryhmästäni hyväksyvät sen. Kaiken muun lisäksi on myös käytännön syy, että jos tätä direktiiviä ei hyväksytä ensimmäisessä käsittelyssä tänä vuonna, puheenjohtajavaltio Tšekin tasavalta joutuu etsimään ratkaisun näihin erittäin hankaliin kysymyksiin. Siksi meillä on tilaisuus nyt.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Haluan huomauttaa, että puhemies ei ole ollut ystävällinen ja antanut enemmän puheaikaa, vaan ryhmä. Ehkä se johtui tulevasta lomasta.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, IND/DEM-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, ihmiset haluavat tietää lääkkeistä monia asioita, ennen kuin he ottavat niitä tai antavat niitä eläimille: että ne ovat turvallisia ja tehoavat, että ne tulevat eettisesti hyväksyttävistä lähteistä, ja millainen niiden yhteisvaikutus on toisten lääkkeiden kanssa. Tähän lupamenettelymme pitäisi keskittyä. Liiketoiminnan osalta yritykset haluavat tietää, että niiden investointi on turvallinen. Yksinkertaistaminen ei tarkoita leväperäisyyttä, vaan pysymistä olennaisissa asioissa.

Nyt kun puhun luvan myöntämisestä, haluan kertoa komissiolle, että Irlannissa juomaveteen lisätään heksafluoripiihappoa, vaikka sille ei ole vielä myönnetty minkäänlaista lupaa. Myöskään perättäiset Irlannin hallitukset eivät ole yrittäneet hankkia lupaa, ja kuitenkin se on Irlannin yleisin lääke. Jos aiomme olla tosissamme lupien ja lupamenettelyn korjaamisen suhteen sen saattamiseksi tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi, meidän on kitkettävä tämä menettelyn räikeä väärinkäyttö.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). (SK) Useimmissa jäsenvaltioissa lainsäädäntöä ei ole yhdenmukaistettu yhteisön lainsäädännön kanssa lääkkeiden myyntilupien alalla. Siksi näissä valtioissa on syntynyt vaihtelevia käytäntöjä. Ehdotuksen tavoitteena on, että kaikkiin lääkkeisiin sovellettaisiin samoja arviointiperusteita muutosten hyväksymistä koskevan hallinnollisen menettelyn osalta, riippumatta menettelystä, jonka nojalla lääkkeille myönnettiin myyntilupa.

Suhtaudun myönteisesti tällaisiin aloitteisiin, joiden avulla tähdätään puitteiden yksinkertaistamiseen hylkäämättä perusteita, jotka ovat välttämättömät ihmisten ja eläinten terveyden turvaamiseksi. Yhdenmukaistaminen on välttämätöntä pääasiassa kansanterveydelle aiheutuvan riskin takia, joka johtuu siitä, että jäsenvaltiot soveltavat erilaisia tieteellisiä perusteita arvioidessaan lääkkeisiin tehtyjä muutoksia. Ilman tätä lainsäädännön tarkistamista kyseinen tilanne muodostaa esteen lääkkeiden vapaalle liikkuvuudelle, mikä on haitallista potilaille.

Direktiiviin tehtävän tarkistuksen luonnostelua koskevat kuulemiset osoittivat, että useat jäsenvaltiot kannattavat yhdenmukaistamista tällä alalla. Hallinnollinen rasite ja logistiset sekaannukset ovat kuitenkin yhteinen asia, joka meidän on ratkaistava. Meidän on siksi korostettava, että järjestelmään tehtävät parannukset ovat muun ohella hyödyllisiä potilaille pitkällä aikavälillä, koska lääkkeitä hyödynnetään tehokkaammin. Myös asiaankuuluvien viranomaisten resursseja hyödynnetään tehokkaammin kansanterveyden suojelemiseksi.

Tästä huolimatta kehotan varovaisuuteen jäsenvaltioille syntyvien piilokustannusten osalta. On myös huolehdittava kohtuullisen aikataulun varmistamisesta käytännön toteuttamiselle. Jäsenvaltioita ei voida pyytää muuttamaan kansallista lainsäädäntöään, jotta ne täyttäisivät tämän ehdon. Niitä on ennemmin avustettava sen varmistamiseksi, että kohtuuttoman lyhyistä täytäntöönpanon määräajoista ei aiheudu niille huomattavia kustannuksia.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE).(FI) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kollegaani Grossetêteä erinomaisesta mietinnöstä. Myyntilupamuutoksia koskevien säännösten uudistaminen on tärkeää, sillä se vähentää niiden käsittelystä aiheutuvaa hallinnollista rasitetta. Samalla se myös ohjaa resurssien käyttämistä lääketurvallisuuden ja kansanterveyden kannalta olennaisiin kysymyksiin, mikä on myös lääkkeitä tarvitsevien potilaiden etujen mukaista. Tärkein kriteeri on lopulta tietenkin potilaan etu.

Tuen sitä, että samoja säännöksiä noudatettaisiin sekä kansallisesti että EU-prosesseissa myönnettyjen lupien osalta. Tällä hetkellä myyntilupien myöntämistä koskevat säännökset on harmonisoitu myyntiluvan myöntämisprosessista riippumatta, mutta myyntilupamuutosten osalta näin ei ole ollut. Siksi eri jäsenmaissa on odotettu osin erilaisia säännöksiä muun muassa muutoshakemusten luokitteluun ja muutosten arviointiprosessiin liittyen. Lääketeollisuuden kannalta on tärkeää, että niillä säilyy jatkossakin mahdollisuus jättää täydellinen uusi myyntilupahakemus lääkkeelle, jolla on jo myyntilupa, mutta jolla on toinen kauppanimi ja eri valmisteyhteenveto. Tämä on tarpeen tilanteissa, joissa lääkkeille haetaan myyntilupaa uuteen käyttötarkoitukseen, ja uuden nimen salliminen on myös potilaan kannalta selkeämpää kuin saman kauppanimen käyttäminen lääkkeen hyvin erilaisille käyttötarkoituksille. Tuen siis tätä koskevia tarkistuksia 4 ja 18.

Koska lääkeyritykset toimittavat lääkkeitä usein koko EU-alueelle, on tärkeää, että hallinnolliset prosessit eri maissa ovat yhtenäiset. Muunlainen menettely aiheuttaa teollisuudelle paitsi merkittävää hallinnollista rasitetta, usein myös logistisia ongelmia. Toivon, että parlamentti huomisessa äänestyksessään tukee Grossetêten mietintöä ja että myös jäsenvaltiot myöhemmin tänä vuonna tukisivat parlamentin näkemystä niin, että myyntilupasäännösten uudistaminen saataisiin päätökseen vielä tämän vuoden aikana

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE).(RO) Yhdenmukaisten perusteiden luominen lääkkeiden myyntilupiin tehtävien kaikenlaisten muutosten hyväksymiselle ja hallinnoimiselle hyödyttää potilaita, koska he saavat käyttöönsä parempia ja turvallisempia tuotteita pitkällä aikavälillä.

Kun pidetään mielessä, että vain 20 prosenttia ihmisten ja eläinten käyttöön tarkoitetuista lääkkeistä on saanut luvan yhteisön menettelyissä, direktiivin tarkistamisella on huomattava vaikutus Euroopan unionin lääkemarkkinoihin. Kaikkia valmistusprosessin tai pakkausten muutoksia tai valmistajan osoitteenmuutoksia on tarkasteltava ja yksinkertaistettava sen varmistamiseksi, että kansanterveyttä suojellaan mahdollisimman tehokkaasti. Meidän on luotava yksinkertainen ja joustava lainsäädäntökehys, jotta kaikkiin lääkkeisiin sovelletaan samoja arviointi- ja hyväksymisperusteita, riippumatta niiden myyntilupaan sovelletusta menettelystä.

Tämä toimenpide varmistaa lääkkeiden vapaan liikkuvuuden Euroopan unionissa, koska siinä hylätään maahantuotujen lääkkeiden laadun takaamiseen vaadittu valvonta. Se myös auttaa vahvistamaan sisämarkkinoita ja takaa niiden tehokkaan toiminnan. Tämä nopeuttaa uusimpien lääkkeiden saamista kuluttajien ja lääketeollisuuden käyttöön, koska se poistaa eroja kansallisten säännösten välillä ja luo yhdenmukaistetun järjestelmän.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, toivon, että tämä ei liity lääkkeiden väärentämiseen. Saanko käyttööni hieman lisäaikaa tämän puheenvuoron yhteydessä?

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Koska ryhmästänne on paikalla niin vähän muita jäseniä, voitte nähdäkseni puhua erittäin pitkään! En tiedä muista puhujaluettelossa olijoista, mutta te ainakin olette varmasti luettelossa.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, en aio puhua kovin pitkään, mutta saatan ylittää minulle myönnetyn puheajan.

Haluan sanoa komission jäsenelle, että on epäilemättä totta, että lääkkeiden myyntilupien muutoksia koskeva nykyinen järjestelmä on huono. Useissa tapauksissa se toimii sekä lääketeollisuuden että – mikä on kaikkein tärkeintä – potilaiden etujen vastaisesti. Siksi on ensisijaisen tärkeää, että uudistus toteutetaan.

Tässä suhteessa komission ehdotus ja nimenomaan Françoise Grossetêten mietintö ovat yleisesti ottaen perusteltuja ja oikeudenmukaisia ja niiden pitäisi vastata sopimustamme. Haluan kuitenkin kertoa varauksistani, jotka liittyvät myyntilupien laajentamista koskevaan seuraavaan kysymykseen.

Sekä komissio että esittelijä näyttävät ymmärtääkseni olevan samaa mieltä siitä, että pitäisi olla mahdollista muuttaa luvan saaneen lääkkeen nimi kokonaan, jos todetaan, että sitä voidaan käyttää toisen sairauden hoitoon. Esimerkiksi aspiriinia, jonka vaikuttava aine on salisyylihappo, voitaisiin – jos komission ehdotus hyväksytään – myydä useilla eri nimillä, vaikka kemiallinen ainesosa on täsmälleen sama, eli salisyylihappo. Näin ollen potilas saattaa ottaa kolme eri tablettia, jotka näyttävät erilaisilta, joilla on eri nimi ja joita hän ottaa kolmeen eri sairauteen. Todellisuudessa kaikki kolme tablettia olisivat täsmälleen samoja kemialliselta koostumukseltaan – eli hän ottaisi kolme tablettia aspiriinia.

Tämä on mielestäni harhaanjohtavaa ja hämmentävää sekä potilaalle että lääkärille. Se lisää yliannostuksen ja vaarallisten sivuvaikutusten vaaraa. Siksi kehotan sekä komissiota että esittelijää harkitsemaan uudelleen tätä kohtaa.

Koska minulla on vielä muutama sekunti aikaa, haluan sanoa, että väärennettyjä lääkkeitä koskevan kysymyksen osalta olen täysin samaa mieltä komission kanssa siitä, että lääkkeiden väärentäminen on rikos, joka vaarantaa potilaiden hengen. En kuitenkaan ymmärrä, miksi asia on viivästynyt. Ymmärtääkseni tämä on mutkaton asia. Rekisteröidyt apteekit myyvät reseptien perusteella näitä lääkkeitä, joita rekisteröidyt lääkeyritykset valmistavat. Jos emme voi selvittää asiaa perinpohjaisesti ja todeta, valmistetaanko lääkkeitä laittomasti, en enää tiedä, mitä me voimme EU:ssa tehdä. Luulin, että kyseessä olisi enemmän poliisia koskeva asia kuin lainsäädännön muutosta koskeva asia. Arvoisa komission jäsen, meidän pitäisi selvittää asia perinpohjaisesti mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl (IND/DEM).(DA) Arvoisa puhemies, haluan tarkastella asiaa yleisestä näkökulmasta, koska tähän asti lääkkeitä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen EU:ssa on tarkoittanut sääntöjen lieventämistä Tanskassa, ja lääkkeiden myynti on lisääntynyt. Lääkkeiden myyntilupia koskeva uusi ehdotus on hyödyksi lääketeollisuudelle. Sen ansiosta on yleisesti ottaen helpompi tehdä pieniä muutoksia lääkkeisiin ja myydä niitä samalla nimellä, kuten edellinen puhujakin mainitsi. Samalla on helpompi muuttaa tuotteen nimeä, jos sitä myydään toisen sairauden hoitoon. On olemassa vaara, että tällaisten muutosten takia kuluttajien on vaikeampi nähdä metsä puilta ja lääketeollisuuden tulot kasvavat. Meidän on myös otettava huomioon, että lääkkeiden myyntilupien helpomman saamisen ja kuluttajia koskevan kohonneen riskin välinen suhde on usein valitettavasti suoraan verrannollinen. En tarkoita, että meidän pitäisi asettaa teollisuudelle tarpeettomia hallinnollisia esteitä. Meidän ei pitäisi kuitenkaan hyväksyä sääntöjen lieventämistä, jolloin lääketeollisuus voi helpommin tehdä voittoa, kun on kyse ihmisten ja eläinten terveydestä. Jos teemme näin, haukumme yksinkertaisesti väärää puuta. Jos katsomme laajempaa asiayhteyttä, tämä direktiivi on osa teollisuuden ponnisteluja lisätä voittoja verrattuna Yhdysvaltoihin. Älkäämme olko naiiveja. Meidän ei pidä antaa potilaisiin ja kuluttajiin liittyvien, hyvältä kuulostavien, mutta tyhjien lausuntojen johtaa meitä harhaan.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Ehdotettu direktiivi, joka yksinkertaistaa huomattavasti lääkkeiden saattamista Euroopan markkinoille sekä ihmisten että eläinten käyttöön, on erittäin hyvä uutinen sekä potilaille että Euroopan lääketeollisuudelle. Tekninen edistys mahdollistaa jo rekisteröityjen lääkkeiden lähes jatkuvan kehittämisen. Jokaisen muutoksen on kuitenkin käytävä läpi hyväksymismenettely, koska on kyse terveydestä ja turvallisuudesta. Vaikka rekisteröintiin puhtaasti valtion sisällä sovelletaan samoja sääntelyvaatimuksia kuin rekisteröintiin EU:n menettelyjen puitteissa, rekisteröinnin muutoksia koskevia sääntelyvaatimuksia ei ole yhtenäistetty. Tilanne aiheuttaa tarpeettoman hallinnollisen rasitteen eikä tuo lisäarvoa. Nyt riittää vain yksi ilmoitus koko sisämarkkinoilla.

Siksi suhtaudun erittäin myönteisesti komission ehdotukseen, ja onnittelen esittelijää hänen mietinnöstään, joka on parantanut ehdotusta ja tehnyt siitä täsmällisemmän. Ehdotettujen muutosten ansiosta tällaisten uusien tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyvä hallinnollinen rasite kevenee. Kansainvälisesti toimivien lääkeyritysten kyky tehdä yhteistyötä paranee. Sen tuloksena uusimmat lääkkeet ovat nopeammin kaikkien, ja erityisesti niitä eniten tarvitsevien, saatavilla.

Eurooppa on kuitenkin erittäin vaarallisen kehityksen edessä, koska väärennetyt lääkkeet leviävät. Se ei ole enää pelkästään Afrikan tai Aasian ongelma. Myös Euroopassa ihmiset ostavat usein lääkkeitä internetistä tai muualta kuin apteekista. Siksi on niin tärkeää varmistaa tiukat normit lääkkeiden markkinoille saattamista varten. Ne mahdollistavat samalla pakkausten jäljitettävyyden valmistajaan asti ja sen tarkastamisen, onko ne todellakin rekisteröity. Kaikki lääkkeet on merkittävä viivakoodilla ja pakattava tavalla, josta myös kadunmies näkee, ovatko lääkkeet turvallisia vai väärennettyjä, jos ne on ostettu muualta kuin apteekista. Mielestäni jäsenvaltioilla on näiden kahden vuoden aikana tarpeeksi aikaa valmistautua direktiivin täytäntöönpanoon.

 
  
MPphoto
 

  Giovanna Corda (PSE). - (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ensinnäkin kiittää Françoise Grossetêteä hänen työstään ja muita kollegojani, jotka osallistuivat mietinnön laatimiseen. Tämä on erittäin tärkeä aihe, sillä se koskee terveyttämme. Mietintö on suuri edistysaskel sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisen ja myös kuluttajansuojan kannalta, erityisesti vanhusten osalta.

Kuten komission jäsen Verheugen totesi, väestömme elää kauemmin. Se on tietenkin ilahduttavaa, mutta myös yhä tärkeämpi kysymys. Kun tämä direktiivi pannaan täytäntöön, lääkkeissä olevat ohjeet ovat samanlaiset kaikissa jäsenvaltioissa. Se tarjoaa selkeyttä ja avoimuutta eurooppalaisille käyttäjille, olivatpa he potilaita, eläinlääkäreitä tai viljelijöitä.

Mietintö myötävaikuttaa huomattavasti myös nykyisten menettelyjen yksinkertaistamiseen hallinnollisella ja teknisellä tasolla, koska lupien myöntämiseen sovelletaan yhtä ainoaa menettelyä.

Silloin ei enää tarvitse jättää jäsenvaltioihin 27 hakemusta. Yksi hakemus Euroopan lääkevirastoon riittää. Tämä mietintö on jälleen uusi askel kohti Euroopan yhdentymistä.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan onnitella Françoise Grossetêteä hänen mietintöluonnoksestaan, joka koskee lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutoksia.

Minun on esitettävä kaksi lyhyttä huomautusta edellisten puhujien puheenvuoroista. Nähdäkseni uudet lääkkeet tarjoavat tilaisuuden hoitaa ja parantaa terveysoloja, ja riski on suhteellinen. Lisäksi esimerkiksi Saksan liittotasavallassa vaikuttavia aineita on jo useissa lääkemuodoissa ja useilla eri nimillä, eikä riski ole kasvanut. Tämän asetuksen keskeinen näkökohta on kuitenkin muutosten yksinkertaistaminen, eli lääkkeen lääkemuodon osittainen laajentaminen tai muuttaminen. Nykyinen menettely on erittäin vaivalloinen ja siihen liittyy paljon byrokratiaa yritysten osalta. Toimivaltaisten viranomaisten aikaa kuluu suhteellisen tehottomiiin toimenpiteisiin. Siksi tarkistus luo harvinaisen tilanteen, jossa kaikki osapuolet hyötyvät.

Mietintö parantaa huomattavasti turvallisuutta ja luotettavuutta sisämarkkinoilla. Lisäksi valiokunnan työskentelyn ansiosta on otettu huomioon lukuisia muita etunäkökohtia, jotka entisestään nopeuttavat tai yksinkertaistavat menettelyä. Kansalliset luvat on esimerkiksi otettu riittävässä määrin huomioon, jolloin vältytään samojen menettelyjen toistamiselta toiseen kertaan.

Saksan ja saksalaisten lääkeyritysten edut on myös otettu asianmukaisesti huomioon. Luonnos on linjattu kokoomaehdotuksen EU/2008/0032 mukaisesti. Myyntilupien laajentamista muilla nimillä on erityisesti yksinkertaistettu. Tuotteiden ominaisuuksien täydentämistä tai laajentamista on helpotettu.

Suhtaudun tänään yhtä myönteisesti ja olen tyytyväinen Françoise Grossetêten mietintöön, kuin vastaavasti eilen illalla arvostelin jäsen Jørgensenin mietintöä. Françoise Grossetêten mietintö on oikeansuuntainen: siinä mennään kohti Lissabonin prosessin tavoitetta eli tulemista maailman tehokkaimmaksi tietoon perustuvaksi alueeksi. Tuen tätä mietintöä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Pyydän anteeksi: nyt on hieman sekaannusta sihteeristön kanssa, koska minun puhujaluetteloni on erilainen kuin nähtävillä oleva luettelo. Niin kauan kuin johdan tätä istuntoa, noudatan omaa luetteloani. Jos sihteeristö tulee paikalleni, he noudattavat omaa luetteloaan.

Jäsen Buşoi käyttää siis puheenvuoron jäsen Grabowskan jälkeen.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE). (PL) Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella esittelijää, koska tekniseltä kannalta tämä mietintö tarjoaa parempaa turvaa potilaille ja Euroopan unionin kansalaisille, joiden täytyy käyttää lääkkeitä. On hyvä, että poistamme lääkkeiden myyntilupien myöntämisen ja annetun luvan muuttamista koskevan menettelyn välisen eron.

Haluan myös viitata komission jäsenen Verheugenin puheenvuoroon ja ilmaista tyytyväisyyteni uutisista, joiden mukaan saamme uudet yhteiset säännöt lääkkeiden väärentämisen ja laittoman myynnin kitkemiseksi. Kerroitte, että teette kaikkenne väärennettyjen lääkkeiden pääsyn estämiseksi lailliseen jakeluverkostoon. Kysyn, mitä tapahtuu laillisen jakeluverkoston ulkopuolella? Kattavatko uudet säännöt myös tämän, vai saako lääketeollisuus vain näpäytyksen sormilleen? Viimeinen kysymykseni kuuluu: aiotteko sisällyttää uusiin sääntöihin ratkaisun, jolla kansalaisille tarjotaan enemmän lääkkeitä koskevaa tietoa?

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). (RO) Uskon vakaasti, että tämä direktiiviluonnos merkitsee huomattavaa edistystä lääkkeiden saannin nopeuttamisen kannalta. Haluan myös onnitella komissiota, komission jäsentä Verheugenia ja esittelijää tästä aloitteesta. Koska tavaroiden vapaa liikkuvuus on yksi sisämarkkinoiden perusperiaatteista, mielestäni on täysin luonnollista, että tätä periaatetta sovelletaan myös lääkkeisiin.

Tällä hetkellä sisämarkkinoiden varsinainen toiminta on vääristynyt, koska jo myynnissä oleviin lääkkeisiin tehtyjä muutoksia koskeviin lupiin liittyvät hallinnolliset menettelyt ovat monimutkaisia ja vaihtelevia. Tämä tilanne vaikuttaa tietenkin lääketeollisuuteen ja viranomaisiin. Ensisijaisesti se vaikuttaa kuitenkin potilaisiin, koska monimutkaisten menettelyjen takia parempien lääkkeiden hyötyjen saaminen viivästyy. Siksi olen täysin samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa lääkkeisiin tehtyjä muutoksia koskevien lupamenettelyjen yhdenmukaistamisesta riippumatta alkuperäisestä lupamenettelystä, koska tällainen yksinkertaistaminen tehostaa koko järjestelmää ja ennen kaikkea takaa korkeatasoisemman kansanterveyden suojelun.

Tuen myös esittelijän Françoise Grossetêten esittämää ajatusta, joka koskee yhden ainoan menettelyn tarvetta muutosten hyväksymiselle. Se takaa suuremman päätäntävallan. Viimeisen huomautuksen osalta, joka koski komission ehdotusta lääkkeen alkuperäisen nimen säilyttämiseksi lupaa laajennettaessa, kannatan alkuperäisen nimen säilyttämistä. Lääkkeiden nimien jatkuva vaihtuminen voi hämmentää potilaita, joiden on joka tapauksessa käytävä lääkärissä ennen hoidon saamista. Lääkäri on ajan tasalla lääkkeen uusista terapeuttisista käyttöaineista.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen erittäin mielissäni tästä direktiivistä. Se varmistaa, että muutoksia koskevista säännöistä tulee selkeämmät, yksinkertaisemmat, joustavammat ja todellakin yhdenmukaistetut. Onnitteluni, jäsen Grossetête.

On myös ilo kuulla komissiolta, että osittain vastauksena useisiin tämän parlamentin päätöslauselmiin – minun, jäsen Grossetêten, jäsen Gutiérrez-Cortinesin ja jäsen Ulmerin jättämä päätöslauselma mukaan lukien – on tarkoitus antaa väärentämisen torjuntaan tähtäävä direktiivi. Se velvoittaa vaikuttavien aineiden valmistajat ja maahantuojat hankkimaan hyvää valmistuskäytäntöä koskevan todistuksen, jonka EU:n viranomaiset myöntävät tehtyään pakolliset tarkastukset valmistuspaikoilla. Koska tässä toimenpiteessä otetaan käyttöön tuotteen jäljitettävyyttä koskevat menettelyt maan, yrityksen ja valmistuspaikan osalta, se ehkäisee yhteisön ulkopuolisten tuotteiden merkitsemistä ja pakkaamista uudelleen.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). (SK) Kannatan Françoise Grossetêten mietintöä, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa lääkkeiden myyntilupien muutoksiin sovellettavaa sääntelyehtojen järjestelmää. Muutosten hallinnointiin käytetty alkuperäinen järjestelmä vaikuttaa tehottomalta ja epätyydyttävältä uuden tutkimustiedon ja teknisen kehityksen osalta. Lupien myöntämismenettely vaihtelee valtavasti Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Eroja on lääkkeiden tarkastukseen liittyvissä menettelyissä, muutosten täytäntöönpanoajassa sekä asiakirjojen toimittamiseen liittyvissä vaatimuksissa.

Uskon vakaasti, että näiden seikkojen yhdenmukaistaminen myötävaikuttaa paljon kansanterveyden suojeluun. Tehokkaampi järjestelmä vaikuttaa myönteisesti myös koko lääketeollisuuteen. Tuen esittelijää hänen ehdottamiensa parannusten osalta. Olen samaa mieltä siitä, että kaikkiin lääkkeisiin pitäisi soveltaa samoja arviointi- ja hyväksymisperusteita, riippumatta menettelystä, jonka nojalla ne saivat myyntiluvan. Uusi paranneltu sääntelyjärjestelmä tuo etuja kaikille potilaille, luvan myöntäville elimille sekä lääkeyrityksille.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, minulla on kaksi lisäkysymystä komission jäsenelle Verheugenille. Arvoisa komission jäsen, oletteko samaa mieltä siitä, että pakkausten eheys ja viivakoodit eivät muodosta estettä muille kaupan muodoille ja että päinvastoin, jos on hitunenkin älyä, viivakoodi voidaan merkitä toiseen tuotteeseen tai pakkausseloste voidaan laittaa toiseen pakkaukseen? Oletteko samaa mieltä siitä, että älyn hitusta ja joustavuutta, jota kaikilta eurooppalaisilta edellytetään, on edellytettävä myös kaikilta niiltä, jotka toimivat lääkkeiden kaupan ja jakelun parissa täällä Euroopan unionissa?

Minulla on vielä yksi kysymys. Kohtaamme yhä useammin ongelmia, jotka liittyvät kolmansista maista Euroopan unioniin tuotaviin vaikuttaviin aineisiin. Onko mielestänne olemassa mahdollisuuksia, että loisimme kannustimia sen varmistamiseksi, että useampia vaikuttavia aineita valmistetaan taas Euroopan unionissa ja että lääkkeiden valmistajat voivat hankkia näitä aineita EU:sta eikä maista, joiden osalta emme voi varmistaa kyseisten aineiden turvallisuutta?

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE). – (DE) Arvoisa puhemies, haluan ensiksi kiittää jäsen Grossetêteä. Haluan myös kiittää komission jäsentä hänen puheestaan ja erityisesti sen piratismiin ja väärentämiseen liittyvästä näkökannasta.

Viimeisen vuoden aikana tapahtunut 300 prosentin lisäys ei ole mikään pieni määrä. Se myös vaarantaa EU:n kansalaisten terveyden. Meidän on kuitenkin tarkasteltava myös piratismin syntysijoja, sen lähteitä. Tässä suhteessa huomaamme, että 80 prosenttia väärennetyistä tuotteista on peräisin verkkokaupankäynnistä ja vain 20 prosenttia varsinaisesta salakuljetuksesta. Tämän on oltava lähtökohtamme.

Salakuljetettujen tuotteiden tapauksessa meidän on pantava tulliviranomaisemme liikkeelle, meidän on käytettävä uutta tekniikkaa ja mietittävä paljon tarkemmin ja perusteellisemmin, miten voimme varmistaa turvallisuuden myös tablettilevyjen tapauksessa. Meidän on tietenkin varmistettava myös, että on olemassa turvallisia verkkoapteekkeja ja että kansalaiset tietävät, mitkä apteekit ovat turvallisia.

Haluan kiinnittää huomionne myös uusiin periaatteisiin. Tarvitsemme johdonmukaisen lähestymistavan, joka perustuu seuraavaan periaatteeseen: "tunne tavarantoimittajasi, tunne asiakkaasi".

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE). (RO) Useissa Euroopan maissa lääkkeiden myyntilupia koskeva menettely on selkeä ja vieläpä hyvin säännelty viranomaisten kannalta. Haluan kuitenkin kiinnittää huomionne eräisiin lupamenettelyihin, jotka ovat liian nopeita. Ne aiheuttavat useita kuolemantapauksia, jotka johtuvat lääkkeiden yliannostuksesta, tilapäisesti käytetyistä lääkkeistä tai lääkkeistä, jotka voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia, joita ei ole aikaisemmin tutkittu riittävästi.

Mielestäni uudet lääkkeet ja parannellut lääkkeet, joilla on ihmeellisiä ominaisuuksia, pääsevät liian helposti markkinoille. Sitten ne vedetään sieltä pois erittäin nopeasti. Kuka on vastuussa niiden laadusta ja niiden aiheuttamista sivuvaikutuksista? Suhtaudumme myönteisesti tähän aloitteeseen yhdenmukaistamismenettelyn käyttöön ottamiseksi markkinoilla. Se on hyväksytty yksimielisesti Euroopassa. Uudet lääkkeet pitäisi kuitenkin sisällyttää osaksi kansainvälisen asiantuntijakomitean tekemää analyysiä.

 
  
MPphoto
 

  Donato Tommaso Veraldi (ALDE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän saamastani tilaisuudesta käsitellä esittelijän, Françoise Grossetêten, erinomaista työtä ja tätä direktiiviehdotusta, jonka tarkoituksena on saada aikaan kaikentyyppisiin lääkkeiden myyntilupiin sovellettava yhteisön säännös.

Kyseessä on myönteinen direktiivi, jonka kansanterveyden suojelua ja byrokratian vähentämistä koskevat tavoitteet ovat tervetulleita. Direktiiviehdotus on luoteeltaan lainsäädäntöön liittyvä. Siinä tehdään yksinkertaisia tarkistuksia muutoksia koskevien sääntöjen taustalla olevaan oikeusperustaan, esimerkiksi uuden terapeuttisen käyttöaineen käyttöönotosta tai uudesta hallinnointimenetelmästä. Muutoksia tehdään ihmisille tai eläimille tarkoitettuihin lääkkeisiin sen jälkeen, kun ne on ensimmäistä kertaa saatettu markkinoille.

Tämän alan yhdenmukaistamisesta on tullut välttämätöntä, ellei peräti elintärkeää. Ilman yhtä yhteisön oikeudellista kehystä kansallisia lupia koskeviin muutoksiin sovelletaan jatkossakin nykyiseen tapaan kansallista lainsäädäntöä, joka vaihtelee jäsenvaltiosta riippuen.

 
  
MPphoto
 

  Emmanouil Angelakas (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, minäkin haluan onnitella esittelijää ja tehdä kaksi huomautusta vastauksena komission jäsenelle. Ensinnäkin väärennettyjen lääkkeiden kaupan osalta yllätyimme siitä, että joitakin niistä valmistetaan kahdessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja markkinoidaan sitten kolmannen Euroopan maan, Sveitsin, kautta. Tähän teidän on paneuduttava, arvoisa komission jäsen.

Toinen huomautukseni koskee teollisuutta, joka tuottaa lääkkeiden raaka-aineita ja joka saattoi kukoistaa 20 vuotta sitten, mutta on nyt hitaasti kuolemassa. Syyt tähän ovat ensinnäkin korkeat kustannukset ja toiseksi innovoinnin suojelu, josta olemme kaikki samaa mieltä. Se on kuitenkin johtanut siihen, että eurooppalaiset yritykset eivät kykene valmistamaan raaka-aineita lääkkeisiin, joita innovoinnin suojelua koskevat säännöt koskevat. Tämän tuloksena tutkimuskeskuksia on siirretty Kiinaan ja Intiaan. On olemassa tiettyjä käytäntöjä, joita voitte soveltaa, jotta ne palaisivat Euroopan unioniin.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, keskustelu on todellakin vahvistanut, että muutosasetuksesta vallitsee laaja yksimielisyys. Niinpä en käsittele sitä enää enempää. Meidän pitäisi nyt saattaa se voimaan sellaisena kuin se on ja varmistaa, että teemme niin mahdollisimman tehokkaasti. Mielestäni tämän lisäksi yleisesti ottaen tärkeämpiä ovat muut kysymykset, jotka on tuotu täällä esille.

Saanen tehdä pari erittäin perustavaa laatua olevaa huomautusta. Tehtäväni ei tietenkään ole selittää teille teknisiä sääntöjä, vaan kertoa teille, miksi teemme ja miksi emme tee tiettyjä asioita.

Yhteiskunnassamme on ristiriita toisaalta terveydenhoitoa koskevan byrokratian vaatimusten ja toisaalta potilasten vaatimusten välillä. Tämä on ehdottoman selvää. Tulevaisuudessa huomiomme vievät ehdotukset ovat tämän ristiriidan ytimessä. Jäsenvaltioiden terveydenhoidon hallintokoneistot eivät halua asioista perillä olevia potilaita. Potilaille tiedottaminen vaatii lisää työtä, lisäponnisteluja. Heidän, joiden pitäisi olla paikalla potilaita varten, on annettava potilaille tietoa, vastattava kysymyksiin, kuten: miksi minulle annetaan tätä lääkettä, miksi minulle ei anneta tuota lääkettä? Miksi minulle pitäisi antaa tätä hoitoa ja miksi minulle ei anneta tuota hoitoa? Ihmisinä heillä on oikeus tietää tämä.

Minulla on seuraava horjumaton periaate. Demokraattisessa yhteiskunnassa ei pitäisi olla niin, että heidän, jotka haluavat antaa tietoa, on saatava siihen oikeutus, vaan niin, että heidän, jotka eivät halua antaa tietoa, on saatava siihen oikeutus. Jäsenvaltioiden terveydenhoitoalan virkamiesten on selitettävä, miksi he eivät halua asioista perillä olevia potilaita. Minun ei tarvitse selittää, miksi en halua, että potilaille tiedotetaan heitä koskevista asioista.

Haluan tehdä täysin selväksi, että täällä käydään kiivasta, vilkasta ja kiistanalaista keskustelua. Toivon, että Euroopan parlamentti tukee komissiota ja minua tässä keskustelussa. Käsittelemämme asia on kuitenkin varsin keskeinen ja koskee kansanterveyden lisäksi myös sosiaalipolitiikkaa. On kysymys myös siitä, mitä kansalaisten vapaus terveydenhoidon suhteen merkitsee meille.

Toisessa kysymyksessä, joka koskee väärentämistä, olen samaa mieltä kaikkien heidän kanssaan, joiden mielestä kyseessä on rikos. Väärentäminen laittomassa jakeluketjussa on poliisiasia. Mikä on laitonta, on laitonta – emme voi tehdä paljon enempää. Uskon kuitenkin, että ehdotukset, joita voimme tehdä, lopulta tekevät väärennettyjen lääkkeiden tuomisen lailliseen jakeluketjuun käytännöllisesti katsoen mahdottomaksi. Sen me voimme saada aikaan.

Jäsen Roth-Behrendt on täysin oikeassa. Mielestäni on todella hävytöntä olettaa, että todellisuudessa tässä olisi kyse esteiden asettamisesta lääkkeiden kaikenlaiselle jakelulle kilpailukykyyn liittyvistä syistä. En voisi välittää siitä yhtään vähempää. Rinnakkaiskauppa on laillista Euroopan unionissa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut sen yksiselitteisesti. En todellakaan ole puuttumassa rinnakkaiskauppaan. Haluan kuitenkin sanoa, että kaikkiin lääkkeiden jakeluun osallistuviin osapuoliin on sovellettava samoja tiukkoja turvallisuusvaatimuksia. En ymmärrä, miksi joku pitäisi vapauttaa turvallisuusvaatimuksista vain siksi, että hän ostaa halvemmalla yhdestä jäsenvaltiosta lääkkeen, jota myydään korkeampaan hintaan toisessa jäsenvaltiossa, tuo sen kalliimpaan maahan ja myy sen siellä korkeammalla hinnalla. En ymmärrä tätä.

Ne teistä, jotka tuntevat elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä, ovat jo kysyneet itseltään, aivan kuten minäkin, miksi EU:ssa on ehdottomasti kiellettyä avata spagettipakkaus matkalla valmistajalta kuluttajalle. Se todellakin on ankarasti kiellettyä. Lääkepakkauksen avaaminen matkalla valmistajalta kuluttajalle kuitenkin sallitaan, vaikka lääke väärin käytettynä voi johtaa kuolemaan.

Kannattaa miettiä, miksi tämä hämmästyttävä eroavuus on olemassa. Miksi se on kiellettyä esimerkiksi spagetin tapauksessa, mutta sallittua, kun on kyse elintärkeistä lääkkeistä. Minusta tätä on vaikea ymmärtää.

Etsimme ratkaisuja, joiden ansiosta kaikki osapuolet voivat jatkaa liiketoimintaansa, täsmälleen jäsen Roth-Behrendtin sanojen hengessä: meidän on käytettävä hieman luovuutta, käytettävä aivojamme ja ajateltava asiaa, mutta turvallisuusvaatimukset pätevät täysimääräisesti jokaiseen: poikkeuksia ei voi olla!

Uskon, että olen vastannut kysymyksiinne ja antanut teille esimakua tulevasta vilkkaasta keskustelusta. Ehdotukset esitellään muutaman viikon kuluttua. Voin todeta sen suhteen vain, että tapaamme uudelleen tässä istuntosalissa ja keskustelemme asiasta lisää.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, esittelijä. (FR) Arvoisa puhemies, haluan ensin kiittää kollegoitani, jotka ovat tukeneet esittelemääni mietintöä. Haluan muistuttaa heille, jotka ovat valitettavasti jo poistuneet istuntosalista mutta jotka olivat huolissaan, että tämä todellakin parantaa, yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa menettelyjä. Menettelyjen yksinkertaistaminen ei kuitenkaan tarkoita laadun heikentämistä tai valvonnan vähentämistä. Se merkitsee alhaisempia kustannuksia teollisuudelle ja ennen kaikkea pk-yrityksille, mikä on ensisijaisen tärkeää. Alhaisempia kustannuksia ja ajan säästöä: toisin sanoen eurooppalaiset potilaat saavat lopultakin lääkkeet nopeammin käyttöönsä. Toivon vilpittömästi, että saamme asian päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä. Olemme tehneet kaikkemme sen eteen, että sopimukseen voidaan päästä. Luonnollisesti haluan vielä kerran kiittää komissiota sen avusta, sekä neuvostoa.

Väärentämisen osalta olimme ilahtuneita, arvoisa komission jäsen Verheugen, antamistanne tiedoista, jotka koskivat tekstia, jonka esittelette meille toivoakseni mahdollisimman pian. Tehän tiedätte, että haluamme malttamattomasti päästä tutustumaan siihen. Kuten kollegani totesivat, väärentäminen on rikos, ja rikosten suhteen emme voi jäädä odottamaan. Tiedämme, että suurin osa lääkkeiden verkkokaupasta koskee väärennettyjä lääkkeitä, jotka ovat siksi vaaraksi kansalaisten terveydelle.

Te puhuitte vaikuttavista aineista ja valvonnasta, jota meidän on sovellettava vaikuttaviin aineisiin, myös niiden valmistuksen aikana, kun niitä valmistetaan kolmansissa maissa, eikä Euroopan unionissa. Kyllä, se on ehdottoman tärkeää. Olemme apunanne, koska meidän on paneuduttava jäljitettävyyteen, rikoksentekijöiden rangaistuksiin ja jakeluketjun turvallisuuteen. On tärkeää, että potilaat voivat luottaa sataprosenttisesti lääkkeisiin, joita heille on määrätty: lääkepakkausten avaaminen tai uudelleen pakkaaminen ei saa olla mahdollista.

Tämän halusin kertoa kaikkein kollegoideni puolesta. Arvoisa komission jäsen Verheugen, haluan, että tiedätte, että kun poistutte tänään istuntosalista, teillä on parlamentin täysi tuki takananne. On ensisijaisen tärkeää, että komission jäsenten kollegio saadaan vakuuttuneeksi siitä, että emme saa enää hukata yhtään aikaa, vaan meidän on ryhdyttävä viimeinkin toimiin lääkkeiden väärentämistä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (PL) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tänään, 22. lokakuuta 2008.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Euroopan unioni tarvitsee selkeät ja tiukat säännöt, jotka koskevat lääkkeiden saattamista markkinoille ja myös kaikkia lääkkeitä yleensä. Haluan havainnollistaa tarvetta tälle viittaamalla äskettäiseen tapaukseen, joka sattui Romaniassa. Syyskuussa eräs nainen kuoli leikkauksen jälkeen, jossa käytettiin Kiinasta maahantuotua steriloimatonta kirurgista ompelulankaa. Muut potilaat saivat hengenvaarallisia komplikaatioita.

Romanian terveysministeriön tutkintavaliokunta totesi epäilyksettä, että kyseisessä kirurgisessa langassa ei ollut CE-merkintää. Tuotteiden määräystenmukaisuutta arvioiva lainsäädäntö osoittaa selvästi, että asianmukainen ministeriö on pääasiassa syyllinen. Selkeämmät säännöt ja suurempi avoimuus olivat voineet estää tämän tilanteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), kirjallinen.(RO) Vaikka Euroopan yhteisöstä peräisin oleviin lääkkeisiin sovelletaan jatkuvasti kansallisten hallitusten ja yhteisön laatimaa lainsäädäntöä koko niiden elinkaaren ajan, komission sääntöjen ja jäsenvaltioiden ehtojen välisillä eroilla on kielteisiä seurauksia kansanterveyden ja hallinnon sekä lääkkeiden sisämarkkinoiden yleisen toiminnan kannalta.

Tämän mietinnön tarkoituksena on varmistaa, että kaikkiin yhteisössä myytäviin lääkkeisiin, myös kansallisella tasolla luvan saaneisiin lääkkeisiin, sovelletaan samoja hallinnollista hyväksyntää ja muuttamista koskevia perusteita, riippumatta siitä, mitä menettelyä käytettiin myönnettäessä niille myyntilupa. Tämä ehdotus yksinkertaistaa jäsenvaltioiden hallinnollisia menettelyjä ja helpottaa kaikkien lääkkeiden arviointia ja valvontaa koskevien vaatimusten yhdenmukaistamista.

Mietinnön hyväksyminen suojelee lukuisia kuluttajia, jotka hyötyvät suoraan parantuneesta tehokkuudesta, yhtenäisestä organisaatiosta sekä selkeydestä ja avoimuudesta. Tämä on tulosta yksinkertaistetun, standardoidun sääntelyjärjestelmän täytäntöönpanosta, joka tukee lääkkeiden myyntilupia Euroopassa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö