Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0113(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0195/2008

Předložené texty :

A6-0195/2008

Rozpravy :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Hlasování :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0511

Rozpravy
Středa, 22. října 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

3. Ochrana spotřebitelů ve vztahu k některým aspektům timeshare (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva (A6-0195/2008) Toine Manderse, jménem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, ohledně návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům timeshare, dlouhodobých rekreačních produktů, dalšího prodeje a výměn (KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, zpravodaj. − (NL) Pane předsedající, jak se již stalo tradicí, rád bych na úvod poděkoval všem zúčastněným: paní komisařce Kunevové, stínovým zpravodajům a také třem předsedajícím Evropské rady za zprávu, kterou jsme započali v roce 2007 ještě za portugalského předsednictví. Poté následovalo slovinské předsednictví a pak také francouzské předsednictví, za jehož pomoci se nám konečně podařilo dospět ke kompromisu. Je škoda, že se nemohl zúčastnit státní tajemník Luc Chatel, neboť by jistě bylo úžasné být svědkem toho, že dosáhneme kompromisu již během prvního čtení.

V roce 1994 byla schválena směrnice týkající se timeshare, která znamenala pro toto odvětví celkovou reorganizaci. Bylo však velkým problémem, že jednotlivé členské státy provedly tuto směrnici různě . Jednalo se o záplatu na stávající právní úpravu, která, ať již vědomě či nevědomě, byla různě aplikována v různých oblastech, což ve spotřebitelích, zvažujících zda koupit v zahraničí nemovitost typu timeshare, zaselo semínka pochybností.

Nyní projednáváme novou směrnici. Trochu jsme rozšířili její platnost, neboť ve směrnici z roku 1994 byla řada produktů, jako například dlouhodobé rekreační produkty nebo produkty určené k výměně, nedostatečně definována, byla-li vůbec definována. Dle mého názoru se nám v této věci podařilo dosáhnout výrazného zlepšení a jak zákazníci, tak celé odvětví jsou výsledkem nadšeni. Doufám, že spokojeni jsme i my, politici. Se svými kolegy poslanci jsme velmi úzce spolupracovali v několika různých skupinách a dosáhli jsme velmi příznivých výsledků.

Například se zakázala platba záloh, neboť se prokázalo, že tyto zálohy jsou pro řadu spotřebitelů frustrující. Jakmile jste totiž jednou zaplatili zálohu, bylo pro vás nemožné získat zpět těchto 1 000 EUR nebo 1 500 EUR, která jste předem zaplatili.

Čtrnáctidenní výpovědní lhůta je dle mého názoru taktéž velmi důležitá.

S čím jsem osobně velmi spokojen, je, že bude existovat určitý seznam, standardní informační formulář, ve kterém bude dopodrobna stanoveno, co jste si zakoupili, a který také uvádí, že máte právo do čtrnácti dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

Byly také vytvořeny dobrovolné kodexy chování pro toto odvětví, stejně jako byl vytvořen punc, uznání kvality a známka kvality, a dále také máme příslib Evropské komise, že bude na toto všechno dohlížet, což je rajskou hudbou pro mé uši, neboť dle mého názoru musíme závazek Komise, že bude na tyto kodexy chování dohlížet, vřele uvítat. Jsem obzvláště potěšen, že Komise slíbila kontrolovat dodržování právních předpisů v členských státech v rámci trialogu.

V některých případech tak bude pro spotřebitele mnohem jednodušší, aby předstoupil před vnitrostátní soud. Mrzí mě však, že pravomoci, ustanovení příslušného soudu, nejsou v této směrnici výslovně zmíněny. Je to pro mě politováníhodné, někdy však musíte v rámci kompromisu přidat do vína trochu vody. Dále je například také politováníhodné, že i pokud nebudou poskytnuty zásadní informace, bude smlouva stále jeden rok platit.

Dosáhnout tohoto všeho je možné jen díky kompromisu. Celkově vzato bylo dosaženo obrovského pokroku jak z pohledu spotřebitele, tak z pohledu celého odvětví, zejména v otázkách maximální harmonizace. Tento pokrok pak v budoucnu usnadní řadě spotřebitelů předstupovat před soudy ve vlastním členském státě. Dále se také pro celé odvětví značně zjednoduší zahraniční obchodování.

Dle mého názoru výsledek, který zde před sebou máme, je dobrým výsledkem, na který můžeme být v Evropském parlamentu, společně s Evropskou komisí a Radou, hrdí.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. − Pane předsedající, dovolte mi začít poděkováním panu zpravodaji, panu Mandersovi, a stínovým zpravodajům, zejména panu Harbourovi a paní McCarthyové, za jejich politickou angažovanost a podporu, a týmům IMCO sekretariátu a GŘ SANCO za jejich úzkou spolupráci. Doufejme, že se nám díky tomu podaří dospět k závěru již při prvním čtení. Opravdu si vážím vašeho nezměrného úsilí a jsem vám vděčná, že jsme konečně dospěli k dohodě. Ze stejného důvodu bych také ráda poděkovala francouzskému předsednictví.

Tento návrh by měl pro spotřebitele přinést velmi podstatná zlepšení na trhu s timeshare a podobnými rekreačními produkty. Je nezbytně nutné a naléhavé přepracovat stávající pravidla týkající se timeshare. Spotřebitelé jsou totiž poškozováni při nákupu produktů, které jsou ekonomicky shodné s timeshare, na které se však nevztahuje definice současné směrnice. Mluvím zde o produktech, jako jsou například prázdninové kluby poskytující slevu, kterým často musí spotřebitelé předem zaplatit značné finanční částky, pohybující se od 6 000 EUR po 20 000 EUR, a to jen za členství v těchto klubech, které jim pouze dává právo na slevu budoucí dovolené. Dále zde také mluvím o dalším prodeji a výměně timeshare, což není v současné době regulováno.

Jsem hluboce přesvědčena, že musíme zapracovat na databázi stížností. Údaje vyplývající ze stížností poukazují na skutečnost, že se spotřebitelé setkávají s mnohem většími problémy u těchto neregulovaných produktů, zejména prázdninových klubů poskytujících slevy, než u timeshare. Je zde proto pádný důvod, aby se na tyto produkty vztahovala stejná pravidla, za účelem dosažení větší spravedlnosti na trhu s rekreačními produkty.

Návrh, o kterém se dnes bude hlasovat, vyplní všechny mezery ve stávajících právních předpisech tím, že rozšíří oblast působnosti směrnice tak, aby se vztahovala nejen na timeshare, ale také na dlouhodobé rekreační produkty, další prodej a výměnu timeshare.

Dle nových pravidel budou muset obchodníci obchodující s těmito produkty poskytovat spotřebitelům komplexní předsmluvní informace, aby byl spotřebitel schopen učinit informované rozhodnutí.

Díky dodatkům této sněmovny, které bezvýhradně podporuji, budou muset být tyto informace poskytovány prostřednictvím standardizovaných formulářů, které usnadní spotřebiteli vstřebat potřebné informace. Standardizované formuláře také usnadní život obchodníkům, zejména díky tomu, že budou dostupné ve všech jazycích Evropské unie. Spotřebitelé nakupující tyto produkty budou dále těžit z výhod, které jim přinese právo na odstoupení od smlouvy a zákaz platby záloh, jak již je tomu v případě timeshare.

Dále bude také vyjasněno, že o odstoupení od smlouvy bude možné informovat prodejce jak dopisem, tak emailem, faxem a dalšími obdobnými způsoby. Navíc bude spotřebitelům nakupujícím dlouhodobé rekreační produkty poskytnuta dodatečná ochrana. Celkovou platbu za členství již nebude možné vybírat předem, ale bude muset být místo toho rozdělena do ročních splátek. Spotřebitel také bude mít právo na odstoupení od smlouvy před každou roční platbou.

Plně harmonizovaná pravidla směrnice budou pro spotřebitele přínosem. V současné době, pokud si spotřebitel přeje zakoupit timeshare v jiné zemi, vztahují se na koupi pravidla této země, která jej nemusí chránit tak, jako pravidla v jeho domovské zemi. Díky nové, plně harmonizované směrnici budou mít spotřebitelé jistotu, že budou uplatněna stejná pravidla pro jejich ochranu, a to bez ohledu na to, zda si koupí timeshare ve své domovské zemi nebo v zahraničí.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, navrhovatel stanoviska Výboru pro dopravu a cestovní ruch. – (PT) Pane předsedající, paní komisařko, musím poděkovat panu zpravodaji, panu Mandersovi, stínovému zpravodaji, panu Hasse Ferreirovi, a všem dalším navrhovatelům a kolegům za jejich spolupráci, ochotu zapojit se do dialogu a za jejich připravenost dospět k vzájemné dohodě.

Směrnice týkající se timeshare bude rozšířena o nové aktivity a bude mít pozitivní přínos pro evropský cestovní ruch, cestovní kanceláře i spotřebitele. Spotřebitelé jsou ze všech zainteresovaných stran nejméně informováni o svých právech a povinnostech a jsou také nejméně kvalifikováni vést obchodní jednání. Proto jsem ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch prosazoval vysokou úroveň ochrany spotřebitele, zejména prostřednictvím rozšíření a aktualizace základních definic směrnice, posílením jazykových požadavků, zkvalitněním smluvních informací a práv na odstoupení od smlouvy, aby se zajistil průhledný a stabilní trh bez žádných skrytých nákladů pro spotřebitele.

Poté, co byl tento proces zahájen, souběžně bylo též zahájeno přezkoumání spotřebitelského práva acquis Společenství. Argumentoval jsem, že vzhledem k závažným problémům, kterým spotřebitelé čelí při uplatňování svých práv, zejména na mezinárodní úrovni, a vzhledem k novým aktivitám, které spadají pod timeshare, bychom neměli na toto přezkoumání čekat. Tyto problémy neplynou z příslušného harmonizovaného práva Společenství pro tuto oblast, nýbrž z nedostatku jednoznačného právního rámce Společenství, pokud možno doplněného přísnějšími vnitrostátními právními rámci, které by odměňovaly poctivé podniky a spotřebitele. To je hlavním cílem tohoto návrhu směrnice, pro jejíž podporu bych rád vyzval všechny zúčastněné.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, navrhovatel stanoviska Výboru pro právní záležitosti.(ES) Pane předsedající, dámy a pánové, na úvod musím opět vyjádřil své politování nad tím, že Konference předsedů neumožnila posílení spolupráce mezi Výborem pro právní záležitosti a Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů na této zprávě.

Podle mého názoru Výbor pro právní záležitosti nechtěl měnit právní základ, který navrhla Evropská komise, ani nechtěl změnit právní nástroje. Hlavním cílem byla ochrana spotřebitele před poškozováním ze strany jistých „prázdninových klubů“, aniž by byl narušen rozvoj legitimních podnikatelských činností, které vytvářejí nová pracovní místa, jakými jsou například tzv. „timeshare“.

Dle mého názoru na prázdninové kluby nestačí pouze aplikovat pravidla specifická pro timeshare, ale musíme podniknout další kroky, neboť právní podstata obou systémů se podstatně liší.

Zatímco timeshare je spojeno i s vlastnickými právy, prázdninové kluby jsou pouze dohodou o poskytnutí služby. V případě prázdninových klubů spotřebitel ve skutečnosti platí za dlouhodobý příslib poskytování turistických služeb.

Neměli bychom také zapomínat na to, že většina stížností spotřebitelů se týká poškozování ze strany prázdninových klubů a ne timeshare, které jsou všem důvěrně známé. Jak komisařka Kunevová uvedla, cílem, který sdílí i Výbor pro právní záležitosti, je regulovat neprůhledná odvětví a stanovit pravidla, která umožní poctivým podnikatelům dál rozvíjet svoji podnikatelskou činnost ku prospěchu spotřebitelů.

Jsem přesvědčen, že touto zprávou a jejími navrhovanými opatřeními směřujeme správným směrem.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, jménem skupiny PPE-DE. – Pane předsedající, je mi velkým potěšením přivítat jak za svou skupinu, tak i za sebe, jakožto druhého stínového zpravodaje mé skupiny, dohodu, ke které jsme dnes s Evropskou radou dospěli. Rád bych také poděkoval Evropské radě za její spolupráci.

Rád bych vyjádřil naši vděčnost paní Luise Rudi Ubedové, která byla v létě zvolena do španělského parlamentu a která odvedla obrovský kus práce na této směrnici. Zejména pak s ohledem na pana zpravodaje z Výboru pro právní záležitosti bych rád zdůraznil, že určitých speciálních opatření týkajících se prázdninových klubů, tedy opatření, jež jsou dle mého názoru pravděpodobně největším samostatným úspěchem, kterého jsme v této směrnici týkající se těchto specifických druhů produktů dosáhli, bylo dosaženo především díky houževnatosti paní Rudi Ubedové a díky její snaze zajistit tomuto problému neustálou pozornost. Evropská rada a Komise byly v tomto problému poněkud váhavé, přesto jsem rád, že jsme nakonec dospěli k dohodě, která má dle mého názoru zásadní význam.

Můj zpravodaj, Toine Manders, který na tom taktéž odvedl vynikající práci a kterému bych rád vzdal hold, stejně jako bych rád vzdal hold i zbytku týmu, který s ním spolupracoval, a také paní Kunevové, se dotkl řady dalších problémů. Rád bych zde však poukázal pouze na dva velmi důležité problémy, u kterých jsme se snažili dosáhnout podstatného zlepšení.

Prvním z nich je problém týkající se reklamy. Pokud se podíváte na doložku ohledně reklamy, je nyní jasně definováno, že jakákoliv propagační aktivita týkající se timeshare nebo prázdninových klubů musí být jasně prezentována a musí být zřejmé, že se jedná o reklamu jako takovou. Dále také musí být za všech okolností, nehledě k typu propagační aktivity, dostupné všechny standardizované informace, tak jak jsme to vyžadovali, aby spotřebitelé nemohli být v žádném případě oklamáni nějakou lákavou nabídkou, cestou či dovolenou. Musí jim být naprosto jasné, o čem je řeč, a nabídky by neměly být prodávány jako investice.

Druhým naprosto zásadním problémem – a zde bych se rád obrátil na Evropskou radu, přestože zde není pan ministr bohužel přítomen – je podpora kodexů chování a mimosoudního řešení sporů.

Celkově se jedná o významný pokrok v ochraně spotřebitele. Návrh plně podporuji a jsem si jist, že dnes získá i drtivou podporu sněmovny.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira, jménem skupiny PSE.(PT) Pane předsedající, dámy a pánové, po roce práce v parlamentu, nyní jednáme o návrhu směrnice, která je významným vylepšením dokumentu předloženého v roce 2007. Práva evropských spotřebitelů, ať již se jedná o stávající či potenciální zákazníky timeshare či prázdninových karet a klubů, byla značně posílena na několika úrovních.

Tento návrh tedy stanoví tři různá období, na která se vztahuje použití různých podmínek, což umožní spotřebiteli jednostranně odstoupit od smlouvy. Stanoví také řadu podstatných prvků, které musí být výslovně zahrnuty ve smlouvách. Kromě toho dále objasňuje a vysvětluje použití jazyka, což bude mnohem lepší pro spotřebitele, a pravidla týkající se reklamy, která si zasluhují zvláštní pozornost. Jedná se tedy o dobrý návrh směrnice, který je nyní v Parlamentu předkládán po rozsáhlých a detailních vyjednáváních mezi různými parlamentními skupinami a na kterém se již shodla Evropská komise s Radou.

Pane předsedající, musím pogratulovat slovinskému předsednictví za jeho snahu vyřešit a překonat řadu odlišných názorů týkajících se obsahu tohoto návrhu. Dále je třeba také srdečně poblahopřát francouzskému předsednictví, zejména panu velvyslanci Léglise-Costovi, za velkolepou práci v poslední fázi vyjednávání. Gratulace patří i zástupcům Evropské komise za jejich ochotu a technické dovednosti, které demonstrovali jak při trialogu, tak při bilaterálních stycích.

V rámci Evropského parlamentu mé gratulace patří navrhovateli stanoviska Výboru pro dopravu a cestovní ruch, panu Manueli Jardim Fernandesovi, stejně jako členům Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, zejména jejich navrhovateli, dále skupině stínových zpravodajů a koordinátorů, a konečně také paní předsedající Arleně McCarthyové.

Na závěr bych rád poděkoval sdružením spotřebitelů, zejména britskému sdružení spotřebitelů a portugalskému sdružení DECO, stejně jako evropské obchodní asociaci pro toto odvětví, za jejich užitečné příspěvky, které mi poskytly v průběhu celého procesu. Směrnice týkající se timeshare a prázdninových karet a klubů je vynikající, proto vás vyzývám k jejímu přijetí.

Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, náš vnitřní trh Evropské unie je, a musí být, součástí Evropy, která chrání své spotřebitele.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PANÍ ROTHE
místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, jménem skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážená paní předsedající, paní komisařko, jménem stínového zpravodaje z mé skupiny, který se bohužel dnes nemohl zúčastnit, bych také ráda poděkovala panu zpravodaji za jeho konstruktivní spolupráci. Věřím, že tato příjemná spolupráce s panem Mandersem byla opravdu konstruktivní a přinesla dobré výsledky, na které můžeme být pyšní.

Velmi významné bylo rozšíření působnosti směrnice o prázdninové kluby – které představují hlavní problém – ale také o výletní lodě, hausbóty a karavany. Díky tomu jsme zacelili řadu děr, které se bohužel ve staré směrnici vyskytovaly. Dále je též velmi významné upevnění větší transparentnosti, a to jak prostřednictvím předsmluvních informací a standardizovaných formulářů, tak prostřednictvím standardizovaných informací, které zde předchozí řečníci již několikrát zmínili.

Dále se také domnívám, že je velmi důležité, a na to bych ráda upozornila, prodloužení výpovědní lhůty na 14 dní v případě, že dojde ke zneužití informací, tak aby spotřebitel mohl využít prodloužené tříměsíční lhůty, a dále v případě trestního zanedbání informační povinnosti, aby tato lhůta činila jeden rok. Tím se dosáhne větší transparentnosti a právní jistoty, což je v zájmu nejen samotných spotřebitelů, ale také v zájmu celého odvětví, neboť je v jeho samozřejmém zájmu distancovat se od jakýchkoliv pochybných poskytovatelů působících v tomto odvětví.

Jednou pro vždy tak můžeme společně s průmyslem, členskými státy a spotřebitelskými organizacemi, učinit toto odvětví seriózním. Proto věřím, že naše skupina získá plnou podporu. Doposud se nám sice nepodařilo dosáhnout všeho, čeho bychom rádi dosáhli, přesto jsme tímto učinili velký krok kupředu.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, jménem skupiny UEN.(PL) Paní předsedající, paní komisařko, odvětví cestovního ruchu hraje stále významnější úlohu v ekonomice zemí Evropské unie, a to včetně služeb spojených s timeshare, dlouhodobými rekreačními produkty, a výměnou a dalším prodejem timeshare produktů, které velmi často poškozují spotřebitele.

Tomuto problému se snaží směrnice čelit a vytváří podmínky pro harmonizaci služeb poskytovaných na evropském trhu tím, že přijala balíček základních pravidel pro zlepšení transparentnosti a ochrany spotřebitele, který mimo jiné znamená vytvoření jednotného vzoru smluv, povinnost poskytovat smlouvu v jazyce, kterým spotřebitel hovoří, usnadnění rozhodování, zavedení výpovědní lhůty, během které může spotřebitel odstoupit od smlouvy, aniž by musel uvést důvod. Spolu s pozměňovacími návrhy směrnice stanoví podmínky pro rozvoj těchto služeb a také zvyšuje jejich důvěryhodnost pro spotřebitele.

Děkuji vám, pane Mandersi, za vaši vynikající zprávu. Skupina Unie pro Evropu národů podporuje tuto směrnici.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Vážená paní předsedající, dámy a pánové, i my bychom rádi na úvod poděkovali panu zpravodaji, dále také stínovému zpravodaji a panu zpravodaji ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů ve Výboru pro právní záležitosti. Evropský parlament prokázal, že pokud se trh ocitne v nesnázích – tak jako se tomu stalo v případě odvětví s timeshare produkty – jsme připraveni jednat jako celek a podniknout potřebné kroky společně. Je třeba znovu zdůraznit, že se na trhu s timeshare stále častěji objevují pochybní poskytovatelé těchto služeb – jako jsou například různé kluby a resorty – kteří jsou roztroušeni po celé Evropě a kteří jasně a zřetelně neinformují spotřebitele o výhodách či nevýhodách tohoto druhu investice. V tomto ohledu přinese nový systém výrazné zlepšení.

O prodloužení výpovědní lhůty z 10 na 14 dnů jsme se zde již zmínili. Dále se také domnívám, že bylo správným krokem, když jsme vynechali víceleté hotelové rezervace, neboť se pro spotřebitele jedná o zcela odlišnou záležitost, než je tomu v případě opakovaných ročních investic do prázdninových klubů či resortů.

Sice zde již byla řada věcí na toto téma zmíněna, přesto bych rád poznamenal, že pravidlo, dle kterého budou muset být poskytnuty spotřebiteli informace buď v jeho rodném jazyce, nebo v jazyce země, ve které přebývá, bude znamenat na trhu výrazný úbytek pochybných smluv, což obecně povede na trhu s timeshare produkty k větší poctivosti, a zároveň se tak zajistí, že zákazníci, kteří si přejí koupit dovolenou v některém z těchto zařízení, tak mohou učinit s naprostou důvěrou.

Ustanovení o revizi, které nebylo obsaženo v minulé směrnici, dává Evropskému parlamentu možnost po třech letech zhodnotit, zda námi navrhovaná opatření opravdu řeší problémy, nebo zda existují další problémy, které je třeba dále vyřešit.

Paní komisařko Kunevová, děkuji vám. Věřím, že s ohledem na vnitřní trh je toto opatření velmi pozitivní.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Paní předsedající, paní komisařko, domnívám se, že jsme zde odvedli poctivý kus práce, a to nejen z pohledu vnitřního trhu, jak zde pan Schwab právě zmínil, ale také z pohledu našich občanů – což je pro mě mnohem důležitější. Naším cílem je zabezpečit, aby se naši občané nacházeli v Evropě, která bude vykazovat společný růst, v dobrém slova smyslu, a myslím, že k tomu dnes opravdu spějeme.

Z mého pohledu koordinátora jsem obzvláště zavázána našemu stínovému zpravodaji, panu Hasse Ferreirovi, za jeho vynikající práci, kterou společně s panem zpravodajem a dalšími stínovými zpravodaji odvedli.

Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu by si samozřejmě také přála větší rozšíření působnosti směrnice, někdy se však určitým kompromisům nelze vyhnout. Přesto se domnívám, že se nám podařilo nalézt velmi dobré řešení. Usnadnění porovnatelnosti nabídek, právo na odstoupení od smlouvy a reklama, to všechno jsou věci, které v budoucnu povedou ke zlepšení podmínek pro naše občany, kteří tak budou pány na trhu, jenž byl předtím hotovou džunglí.

Díky této džungli se spousta lidí, kteří pravděpodobně nevěnovali dostatečnou pozornost při nákupu svých dovolených, ocitla ve velmi svízelné situaci. Této situaci bychom rádi v budoucnu zabránili a věřím, že dosažením tohoto kompromisu to bude možné.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE).(SV) Paní předsedající, s tímto problémem jsme bohužel až příliš dobře obeznámeni v mé vlastní zemi, Švédsku. Turisté, kteří jsou prázdninově naladěni, jsou vábeni do nákupu podílů v apartmánech, se kterými následně po příjezdu nejsou spokojeni, mají-li tedy po svém příjezdu vůbec možnost shlédnout, co že si to vlastně koupili. Nová směrnice týkající se timeshare nemovitostí bude znamenat lepší ochranu a stejná pravidla pro nákup timeshare nemovitostí v celé Evropské unii. Aby mohli lidé bezpečně využívat svobod vnitřního trhu, je potřeba spotřebitelům zajistit jejich řádnou ochranu. Spotřebitel se musí cítit bezpečně, být ve spolehlivém prostředí a musí mít pocit, že jeho hlas má váhu.

Je zakázáno, aby prodejci požadovali platbu záloh v období výpovědní lhůty, která kromě toho byla prodloužena z 10 na 14 dnů. Díky tomu se tak spotřebitelé již nemusí dále obávat, že budou nuceni platit zálohy, i pokud nebudou spokojeni, nebo pokud budou chtít během výpovědní lhůty odstoupit od smlouvy. Tato směrnice pravděpodobně odradí nepoctivé společnosti, které nesplňují požadavky na neklamavou reklamu a požadavky na řádnou kupní smlouvu. Domnívám se, že v současné době řada lidí váhá, zda zakoupit tento druh služeb v jiném členském státě, neboť cítí, že jim nejsou poskytnuty dostatečné záruky a že se nemohou spoléhat na stávající ochranu spotřebitele.

Díky harmonizaci a opatřením v této směrnici bude spotřebiteli poskytnuta masivnější právní ochrana. Tato ochrana spotřebitele může přispět k tomu, že více lidí bude chtít využívat služeb spojených s timeshare nemovitostmi i mimo své vlastní členské státy, což pochopitelně všichni vítáme. Jinými slovy, jedná se o vynikající návrh s naší širokou podporou. Severští milovníci slunce by rádi poděkovali jak Evropské komisi, tak také panu zpravodaji a stínovým zpravodajům.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). – Paní předsedající, na tento zákon upravující timeshare již dlouhou dobu čekáme. Jeho první slyšení provedl Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů již v roce 2001, kdy poukázal na všechny problémy, které se na tomto trhu objevují. Jsme samozřejmě velmi rádi, že jsme konečně dospěli až do stádia, kdy spotřebitel může ocenit výsledky naší práce. Rozšiřujeme působnost zákona tak, aby se týkal všech produktů podobných s timeshare, zejména problematických prázdninových klubů poskytujících slevy. Rozšiřujeme působnost o další prodej a výměnu timeshare a zajišťujeme spotřebiteli lepší ochranu a práva. Věřím, že spotřebitel bude mít tatáž práva bez ohledu na to, zda nakupuje ve Varně u Černého moře nebo ve Valencii na pobřeží Costa Blanca.

Dle tohoto zákona musí být spotřebiteli dodány klíčové informace prostřednictví standardizovaného formuláře – včetně informace o všech poplatcích – a pokud tak společnost neučiní, zákon prodlužuje lhůtu na odstoupení od smlouvy na tři měsíce. Neinformováním spotřebitele o jeho právu odstoupit od smlouvy se pak tato lhůta zvyšuje na jeden rok. Tato práva jsou pro spotřebitele opravdu velmi prospěšná. Naši prodejci se stanou zodpovědnými prodejci a naši spotřebitelé budou chráněni a informováni. Tím zbavíme náš trh nejrůznějších pochybných prodejců a podvodníků.

Dnes jsme prokázali, že pokud má spotřebitel nějakou stížnost, parlamentní Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů nejen na tuto stížnost odpoví, ale také začne jednat. Paní komisařko, ráda bych vás požádala, abyste dále pokračovala v prosazování těchto otázek tak, jak je to u vás již tradicí. Musíme využít nové posílené přes-hraniční sítě, abychom čelili přetrvávajícím problémům, se kterými se spotřebitelé potýkají, a abychom snížili počet stížností, který se v souvislosti s timeshare objevil v zákaznických centrech ve všech 27 členských státech.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE).(RO) Vždy bylo naším cílem zajistit, abychom zavedli legislativu, která bude pro spotřebitele přínosem. Proto bych rád nové směrnici, která přináší zjednodušený model pro timeshare produkty, vyjádřil svou podporu. Věřím, že také přivítáte návrh poskytnout spotřebiteli 14denní výpovědní lhůtu pro možnost odstoupení od smlouvy a že rovněž přivítáte zákaz platby záloh během této výpovědní lhůty. Doufám, že tyto změny, které budou výsledkem harmonizovaných evropských právních předpisů, přispějí k řádnému fungování vnitřního trhu a zvýší úroveň ochrany spotřebitele.

Musíme zajistit, aby byl spotřebitel před podpisem smlouvy náležitě informován a aby mu byly poskytnuty všechny potřebné informace o zahrnutých nákladech na služby, ze kterých bude mít prospěch. Musíme podporovat rozvoj timeshare a dlouhodobých rekreačních produktů. Proto musíme zvýšit úroveň důvěry spotřebitelů v nákup balíčků se zahraničními dovolenými a musíme podporovat společnosti prodávající tyto produkty do zahraničí, aby co nejvíce využívaly výhod jednotného trhu.

Rád bych dále vyzval paní komisařku Kunevovou, aby také zasáhla v případě smluv o úvěrech, neboť v souvislosti s finančním chaosem, ve kterém se nyní nacházíme, většina bank tyto smlouvy o úvěrech změnila a pokračuje tak v klamání spotřebitelů. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za jeho úsilí a doufám, že se nám podaří vybudovat trh, který bude zvýhodňovat spotřebitele.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). (FR) Paní předsedající, paní Kunevová, dámy a pánové, chystáme se hlasovat o nezbytné revizi 14 let staré směrnice, která ovlivňuje životy miliony evropských občanů, a to jak odborníků působící v odvětví cestovního ruchu, tak spotřebitelů nakupujících timeshare a zákazníků prázdninových klubů.

V rámci Lisabonské strategie je toto odvětví, jehož hodnota převyšuje 2 miliardy EUR ročně a které zaměstnává kolem 200 000 lidí, hlavní hnací silou vnitřního trhu, a to zejména proto, že se předpovídá rychlý nárůst těchto služeb. I když nelze zanedbat jisté ekonomické důvody, neměly by tyto důvody být překážkou větší ochrany bezpočtu spotřebitelů využívajících tyto služby, kteří mají velmi časo pouze středně velký rozpočet na svou dovolenou a potřebují větší ochranu a srozumitelnější právní předpisy.

Harmonizace podmínek pro odstoupení od smlouvy, stejně jako zákaz nekalých obchodních praktik, zákaz platby záloh během výpovědní lhůty a požadavek na přesnou, srozumitelnou a čitelnou smlouvu v jazyce nakupujícího znamenají významný krok kupředu v oblasti ochrany spotřebitele a jeho práv. Tento text nám konečně umožní učinit přítrž nekalým praktikám, které byly doposud možné díky nedostatkům ve stávající směrnici, a umožní nám znovunabýt důvěryhodnost pro toto odvětví, jehož pověst byla značně pošramocena. Na jednu stranu tak máme důvod k optimismu, že díky odstranění nepoctivých konkurentů dojde mezi obchodníky k novému pozitivnímu impulsu, na druhou stranu můžeme doufat v znovuobnovení důvěry u spotřebitelů.

Chtěla bych proto poděkovat panu zpravodaji, panu Mandersovi, a stínovým zpravodajům, zejména svému příteli, Joeli Hasse Ferreirovi, za jejich plodnou práci, která při prvním čtení povede k přijetí dohody, jež zachová řadu kroků podporovaných Evropským parlamentem, které Evropská rada zamítla.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – Paní předsedající, již řadu let jsem znepokojen tím, že současné právní předpisy o timeshare neberou v úvahu velké množství nových produktů, které na tento trh přicházejí. Proto vítám úpravy stávající směrnice, které se objevily v tomto návrhu.

Rozšíření působnosti směrnice o prázdninové kluby a další obdobné produkty je velkým krokem kupředu směrem k ochraně spotřebitele, který byl předtím velmi snadnou kořistí pro bezohledné obchodníky. Tato směrnice jasně dokazuje, že Evropská unie činí vše pro to, aby zůstala pánem situace.

Bohužel však musím přiznat, že jsem zklamán, že Evropský parlament musel ustoupit s požadavkem na 21denní výpovědní lhůtu proto, aby dosáhl dohody s Radou. Nicméně to ale neznamená, že by tato zlepšení nepřinesla žádný efekt pro stávající směrnici, ba právě naopak je třeba uvítat, že není třeba provádět žádné platby záloh až do konce výpovědní lhůty. Bylo vyvinuto velké úsilí ve snaze dosáhnout kompromisu s Radou a doufám, že tato zpráva dnes bude přijata velkou většinou hlasů.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vítám revizi patnáct let staré směrnice o timeshare. Dochází k rozšíření definice dlouhodobých rekreačních produktů. To umožní vyšší ochranu spotřebitelů a zajistí konkurenceschopnost poctivých poskytovatelů. Směrnice totiž vylučuje vznik nových účelových produktů určených pouhému obcházení právního předpisu. Produkty timeshare jsou ze své podstaty službami poskytovanými přeshraničně. A proto mě těší, že v Evropě bude tento trh plně harmonizován a spotřebitel bude mít ve všech státech stejná práva, např. čtrnáctidenní lhůtu možnosti odstoupení od smlouvy, aniž by musel předem platit zálohu. Nebo povinnost poskytovatele připravit smlouvu v jazyce, který upřednostňuje spotřebitel. A to je dobrá zpráva i pro české obyvatele, kteří chtějí jet na dovolenou. Podporuji také myšlenku zavést evropský registrační systém, jako mají cestovní kanceláře, který by byl zdrojem informací při vedení soudních sporů a mohl by zřizovat i záruční fond pro spotřebitele pro případ krachu společnosti. Blahopřeji paní komisařce a také zpravodajům.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. − Vážená paní předsedající, je třeba zajistit, aby spotřebitelé ze všech zemí Evropské unie byli chráněni před agresivními prodejními praktikami nepoctivých obchodníků, pohybujících se na trhu s timeshare a dalšími rekreačními produkty.

Vzhledem k přeshraničnímu charakteru většiny timeshare smluv je potřeba jednat na úrovni Evropské unie o to důležitější.

Dále musíme zajistit, aby spotřebitelé měli dostatek důvěry v právní rámec a aby tak neváhali s nákupem timeshare v zahraničí od legitimních prodejců. Zdravý trh s timeshare a obdobnými rekreačními produkty přispěje k ekonomickému růstu Evropské unie a k tvorbě nových pracovních míst.

Pevně věřím, že balíček, ke kterému jsme za pomoci kompromisu dospěli a o němž se dnes bude hlasovat, přispěje významnou měrou k naplnění těchto cílů. Pozměňovací návrhy předložené skupinami ALDE, PPE-DE a PSE – které Evropská rada odsouhlasila – jsou dle mého názoru spravedlivé a přijatelné. Celý balíček je také v souladu s původním návrhem Evropské komise.

Dle mého názoru tento balíček představuje nejlepší možnou volbu, a to jak v zájmu spotřebitele, tak v zájmu obchodníků. Volba tohoto balíčku znamená volbu spotřebitele majícího důvěru v rekreační produkty, volbu jasných informací pro spotřebitele a volbu konkurenceschopného a zodpovědného odvětví s rekreačními produkty.

Proto se obracím na členy tohoto Parlamentu, aby dnes svým hlasem podpořili dohodu, ke které jsme dospěli v otázkách pravidel pro timeshare a obdobné rekreační produkty a která znamená opravdovou přidanou hodnotu pro rekreanty z celé Evropy.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, zpravodaj. − (NL) Paní předsedající, pokud dnes odpoledne schválíme tuto směrnici, přestože se jedná o směrnici pro pouze malou část vnitřního trhu, učiníme tak obrovský krok pro evropského spotřebitele. Tato směrnice je předstupněm horizontálního nástroje na ochranu spotřebitele.

Ze své pozice zpravodaje jsem navrhl, abychom v prvé řadě formulovali různé aspekty úprav. Nakonec se nám podařilo dosáhnout maximální harmonizace a dle mého názoru tato maximální evropská harmonizace poskytne významnou ochranu nejen spotřebitelům, ale také bona fide společnostem zapojeným do tohoto obchodu. Cestovní ruch tak dostane obrovský impuls a vnitřní trh bude dobře fungovat pouze v případě, bude-li mít důvěru spotřebitelů.

Jsem rád, že díky této maximální harmonizaci budou mít všichni evropští spotřebitelé stejná práva. Jsem vskutku toho názoru, že evropští spotřebitelé, nehledě z jaké země pocházejí, by měli mít na vnitřním trhu stejná práva při nákupu zboží, služeb či čehokoliv jiného. A právě to by měla tato směrnice zaručit.

Doufám, že členské státy budou stejným způsobem regulovat a kontrolovat dodržování postupů, aby důvěra spotřebitele zůstala na vysoké úrovni. Konec konců vnitřní trh může dobře fungovat pouze na základě důvěry, a to jak ze strany průmyslu, tak vlády a spotřebitelů, a to je důvod, proč věřím v Evropu.

Pokud to bude fungovat, pak to bude předzvěst a důležitý signál toho, že tento horizontální nástroj pro ochranu spotřebitele by měl být plně harmonizován pro všechny spotřebitelské nákupy.

Dle mého názoru se tak jedná o velký krok kupředu, protože mnohé oblasti vnitřního trhu jsme již ošetřili, důvěru spotřebitelů však zatím ne. Myslím, že tato směrnice je důležitým krokem v tomto směru. Rád bych poděkoval všem, kterých se to týká, za jejich kladný přínos k tomuto problému.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování proběhne dnes v poledne.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně.(PL) Timeshare je formou rekreačního produktu. Řada spotřebitelů se rozhoduje o koupi těchto služeb ve chvíli, kdy jsou okouzleni místem, v němž tráví svou dovolenou, což je bohužel zneužíváno bezohlednými obchodníky, kteří těmto spotřebitelům neposkytují veškeré informace o nabízených službách.

Změny, které směrnice zavádí, zvýší rozsah ochrany spotřebitele proti těmto praktikám. Spotřebitelé tak v prvé řadě dostanou 14denní výpovědní lhůtu, během které mohou odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv následků, což jim pomůže znovu přehodnotit svá rozhodnutí. Informace, které budou obchodníci povinni poskytnout svým potenciálním zákazníkům, budou také muset být rozšířeny. Spotřebitel bude mít právo na kompletní informace, a to bez ohledu na členský stát, ve kterém bude službu nakupovat, a co je mnohem důležitější, tyto informace budou muset být spotřebiteli poskytnuty písemně v jeho mateřském jazyce, případně v jazyce země, odkud pochází. Pokud spotřebitelé nebudou informováni o svém právu na 14denní výpovědní lhůtu, bude tato lhůta prodloužena na jeden rok a 14 dnů.

Všechna tato řešení jsou velmi prospěšná pro spotřebitele, a to zejména v době, kdy se cestování do zahraničí stalo široce rozšířeným, a proto spotřebitelé stále častěji přicházejí do styku s nekalými praktikami některých operátorů.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně. (SK) Evropskému parlamentu vždy ležela na srdci práva spotřebitelů v oblasti cestovního ruchu, a proto ve svých usneseních o nových perspektivách a o nových výzvách k trvale udržitelnému evropskému cestovnímu ruchu Parlament uznal potřebu revidovat směrnici 94/47/EC.

Nezodpovědné agentury tuto směrnici lehce obcházejí, a proto v zájmu dosažení optimální úrovně ochrany spotřebitele i v této oblasti se náš výbor IMCO snažil přijmout harmonizovaná pravidla ohledně některých klíčových aspektů. Ta pomohou spotřebiteli učinit správné rozhodnutí bez ohledu na zemi, ze které pochází nebo ve které se chystá strávit dovolenou.

Timeshare znamená časově omezené užívání nemovitostí či dalšího majetku, smluvně vázané na období delší než jeden rok, přičemž prostřednictvím smlouvy spotřebitel získá za finanční kompenzaci právo využívat jedno či více ubytovacích zařízení, a to na více než jedno období. Smlouva bude muset obsahovat kontrolní seznam s cílem upoutat pozornost spotřebitele a ulehčit mu pochopení jeho práva na odstoupení od smlouvy.

Vítám etický kodex obchodníků v tomto odvětví, značku kvality, přeshraniční kampaně a používání standardizovaných formulářů. Důležitým aspektem je reklama, která by měla spotřebitele informovat, nikoli klamat. Tato směrnice definuje právní rámec pro dlouhodobé rekreační produkty. Spotřebitel bude mít čas pro zvážení svého rozhodnutí v prostředí, kde na něj nikdo nemůže vyvíjet nátlak. Věřím, že tato směrnice pomůže vyřešit vážné problémy, se kterými se spotřebitelé potýkají při nákupu dlouhodobých rekreačních produktů.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Domingo Sanz Palacio (PPE-DE), písemně.(ES) Pane předsedo, jsem velmi rád, že mohu vyjádřit svou podporu této zprávě a rád bych poděkoval panu zpravodaji, panu Mandersovi, a svému kolegovi, panu Harbourovi, za jejich vynikající práci, stejně jako stínovým zpravodajům. Byla to výborná týmová spolupráce. Tento balíček opatření je výsledkem enormního úsilí jak Evropské komise, tak také Parlamentu a Rady.

Naše španělská delegace se vždy snaží o porozumění, jasnost a právní jistotu, což společně s plnou harmonizací zajišťuje spotřebiteli optimální ochranu.

Požadujeme jasnější pravidla a lepší regulaci trhu, a to ze dvou důvodů: na jedné straně pro podnikatele, aby mohli vykonávat své aktivity s vysokou mírou kvality a bezpečnosti, na druhé straně pro spotřebitele, aby při vstupu na tento trh cítili jistotu, aby měli všechny nezbytné informace předtím, než podepíšou jakoukoliv smlouvu, a aby měli potřebné záruky pro ochranu svých práv.

Dobré zákony stimulují tržní aktivitu a jsou přínosem jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele. To je to, čeho jsme chtěli a co se nám i podařilo dosáhnout s touto smlouvou.

 
  
  

(Zasedání bylo přerušeno v 10:55 z důvodů udílení ceny LUX a následně obnoveno v 11:30.)

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN VIDAL-QUADRAS
místopředseda

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí