Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0113(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0195/2008

Indgivne tekster :

A6-0195/2008

Forhandlinger :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Afstemninger :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0511

Forhandlinger
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg EUT-udgave

3. Beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med timeshare (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. − Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A6-0195/2008) af Toine Manders for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshare, varige ferieprodukter, videresalg og bytte (KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, ordfører. (NL) Hr. formand! Jeg vil som altid starte med at takke alle dem, der er involveret, kommissær Kuneva, skyggeordførerne og også de tre formænd for Rådet, for vi begyndte på denne betænkning i 2007 under det portugisiske formandskab. Derpå fulgte det slovenske formandskab, og endelig fandt vi frem til et kompromis med hjælp fra det franske formandskab. Det er uheldigt, at statssekretær Luc Chatel ikke er til stede, for det er naturligvis dejligt at opleve, at vi har nået et kompromis og vel at mærke under førstebehandlingen.

I 1994 blev der vedtaget et timesharedirektiv, som har givet sektoren et grundigt eftersyn. Det store problem var dog, at medlemsstaterne gennemførte direktivet på forskellig vis. Det var et sammensurium af lovgivninger og tilpasninger, der bevidst eller ubevidst var forskellige i de forskellige lande, og som fremkaldte tvivl hos forbrugeren, når de overvejede at købe timeshare-ejendomme i udlandet.

Vi drøfter nu et nyt direktiv til bunds. Vi har i nogen grad udvidet anvendelsesområdet, for i direktivet fra 1994 var en række produkter ikke tilstrækkelig eller slet ikke defineret, såsom varige ferieprodukter eller bytte, for blot at nævne et par stykker. Vi har efter min opfattelse formået at forbedre direktivet markant på dette punkt, og både industrien og forbrugerne er begejstrede over resultatet. Jeg håber, at det også gælder os som politikere. Vi har haft et meget tæt samarbejde med vores kolleger i de forskellige grupper, og vi har opnået et attraktivt resultat.

Der er f.eks. et forbud mod forskudsbetaling, for det har vist sig at være frustrerende for mange forbrugere. Når de først havde betalt, var det umuligt at få de 1 000 EUR eller 1 500 EUR tilbage, som de havde betalt forud.

En fortrydelsesfrist på 14 dage er efter min mening også et meget vigtigt punkt.

Herefter, og det er jeg personligt meget tilfreds med, vil der være en tjekliste, et standardoplysningsskema, der indeholder en detaljeret beskrivelse af ejendommen, og som også oplyser om, at man kan bringe aftalen til ophør med 14 dages ubetinget garanti.

Der er også frivillige adfærdskodekser for sektoren, et kendemærke eller kvalitetsmærke, og Kommissionen har også lovet at overvåge dette. Det er sød musik i mine ører, for det er efter min mening prisværdigt, at Kommissionen har lovet at overvåge disse adfærdskodekser. Jeg er særlig tilfreds med, at Kommissionen har lovet at føre kontrol med medlemsstaternes overholdelse af forordningens bestemmelser under trepartsproceduren.

Det vil i nogle tilfælde blive lettere for forbrugeren at indbringe en sag for en national domstol. Det ærgrer mig, at domsmyndigheden, oprettelsen af en kompetent domstol, ikke udtrykkeligt nævnes i dette direktiv. Det er beklageligt, men i et kompromis må man nogle gange fortynde indholdet. Det er f.eks. også beklageligt, at en aftale stadig er gældende efter et år, hvis ikke der tilvejebringes vigtige oplysninger.

Det er alt sammen muligt i et kompromis. I det store og hele er der gjort kolossale fremskridt i forhold til både forbrugeren og sektoren, især hvad angår mest mulig harmonisering. Det vil under alle omstændigheder blive lettere i en række tilfælde at indbringe en sag for en domstol i ens egen medlemsstat. For sektoren vil det blive meget lettere at handle på tværs af grænserne.

Det, vi her står med, er efter min opfattelse et godt resultat, et resultat, som vi som Parlament og sammen med Kommissionen og Rådet kan være stolte af.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, medlem af Kommissionen. − (EN) Hr. formand! Lad mig indledningsvis takke ordføreren, hr. Manders, og skyggeordførerne, navnlig hr. Harbour og fru McCarthy, for deres politiske engagement og støtte og medarbejderne i IMCO-sekretariatet og GD SANCO for deres yderst tætte samarbejde. Det vil forhåbentlig gøre det muligt at afslutte spørgsmålet under førstebehandlingen. Jeg sætter virkelig pris på Deres kolossale indsats, og jeg er taknemmelig over, at vi endelig er nået til enighed. Jeg vil derfor også gerne takke det franske formandskab.

Dette forslag vil have væsentlige forbedringer til følge for forbrugerne på markedet for timeshare og lignende ferieprodukter. Der er helt klart et presserende behov for at revidere de gældende regler for timeshare. Forbrugerne bliver den tabende part, når de køber produkter, der økonomisk set ligner timeshare, men som ikke er omfattet af definitionen i det nuværende direktiv. Jeg taler her om produkter som ferieklubber med rabatter, hvor forbrugerne ofte må punge ud med et betydeligt beløb fra 6 000 EUR til 20 000 EUR for indmeldelsen i en klub, som kun giver dem ret til rabatter ved fremtidige ferier. Jeg henviser også til videresalg og bytte af timeshare, som i øjeblikket ikke er reguleret.

Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi bør gøre en indsats med databasesiden for klager, og det fremgår af klagerne, at forbrugerne støder på betydelig flere problemer med disse uregulerede produkter, især med ferieklubber med rabatter, end med timeshare. Der er derfor et presserende behov for at anvende lignende regler på disse produkter for at sikre, at feriemarkedet bliver mere retfærdigt.

Forslaget, der skal til afstemning i dag, udfylder smuthullerne i den nuværende lovgivning ved at udvide direktivets anvendelsesområde til foruden timeshare også at omfatte varige ferieprodukter, videresalg og bytte af timeshare.

Med de nye regler skal erhvervsdrivende, der markedsfører disse produkter, give forbrugeren detaljerede oplysninger forud for indgåelsen af en aftale, så forbrugeren kan foretage et kvalificeret valg.

Takket være Parlamentets ændringsforslag, som jeg går helhjertet ind for, skal disse oplysninger foreligge i et standardoplysningsskema, hvilket vil gøre det lettere for forbrugerne at tilegne sig oplysningerne. Standardoplysningsskemaet skal også lette livet for de erhvervsdrivende, især da det bliver tilgængeligt på alle EU-sprog. De forbrugere, der køber disse produkter, vil også kunne drage fordel af retten til at træde tilbage fra en aftale og forbuddet mod forskudsbetaling, hvilket allerede er tilfældet for timeshare.

Det bliver også gjort klart, at tilbagetrædelsen kan meddeles den erhvervsdrivende pr. brev, e-mail, fax el.lign. Desuden vil de forbrugere, der køber varige ferieprodukter, nyde supplerende beskyttelse. Det fulde beløb for medlemskab må ikke længere blive betalt på forhånd, men skal i stedet inddeles i årlige afdrag. Forbrugeren får også ret til at ophæve kontrakten inden hver årlig udbetaling.

De fuldt harmoniserede regler i direktivet vil komme forbrugerne til gavn. I øjeblikket skal forbrugere, der ønsker at købe en timeshare, mens de er på ferie i et andet land, gøre det efter det pågældende lands regler, som måske ikke er lige så fordelagtige som reglerne i forbrugernes hjemland. Med det nye fuldt harmoniserede direktiv kan forbrugerne være sikre på, at de samme forbrugerbeskyttelsesregler gælder, uanset om de købte deres timeshareprodukt i deres hjemland eller på en ferie i udlandet.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, ordfører for udtalelsen fra Transport- og Turismeudvalget. – (PT) Hr. formand, fru kommissær! Jeg må takke ordføreren, hr. Manders, skyggeordføreren, hr. Hasse Ferreira, og alle de andre ordførere og kolleger for deres samarbejde, vilje til at indgå i en dialog og villighed til at nå til enighed.

Timesharedirektivet udvides til nye aktiviteter og vil yde et positivt bidrag til europæisk turisme, operatører og forbrugere. Forbrugerne er den gruppe, der ved mindst om deres rettigheder og pligter og er mindst kvalificerede til at føre forhandlinger. Derfor forsvarede jeg i Transport- og Turismeudvalget et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, især ved at udvide og opdatere de grundlæggende definitioner i direktivet, øge de sproglige krav og forbedre kontraktoplysningerne og tilbagetrædelsesretten for at sikre et gennemskueligt og stabilt marked, der ikke indebærer nogen skjulte omkostninger for forbrugerne.

Efter at denne proces startede, blev der iværksat en horisontal revision af den gældende EU-forbrugerret. Jeg anførte, at vi ikke skulle vente på denne revision på grund af de alvorlige problemer, som forbrugerne støder på, når de udøver deres rettigheder især på internationalt niveau, og på grund af de nye aktiviteter, som falder ind under timeshare. Disse problemer stammer ikke fra den harmoniserede fællesskabslovgivning på dette område, men fra manglen på en klar europæiske retsramme, der om muligt kan suppleres af strengere nationale retsrammer til fordel for hæderlige erhvervsdrivende og forbrugere. Det er det grundlæggende formål med dette direktivforslag, som jeg opfordrer alle til at støtte.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. – (ES) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg må først endnu engang beklage, at formandskabskonferencen ikke førte til et øget samarbejde mellem Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse med hensyn til denne betænkning.

Efter min opfattelse har Retsudvalget ikke villet forandre det retsgrundlag, som Europa-Kommissionen foreslog, eller ændre det juridiske instrument. Hovedformålet var at beskytte forbrugerne mod visse ferieklubbers misbrug uden at skade udviklingen af legitime og jobskabende virksomheder, såsom de såkaldte "timeshares".

Jeg mener ikke, at det er nok bare at anvende de specifikke garantier, der gælder for timeshares, på ferieklubber. Vi må gå videre end det, eftersom de to systemers retlige karakter er væsentlig forskellige.

Timeshare indebærer en ejendomsret, mens ferieklubber blot er en tjenesteydelseskontrakt. Med hensyn til ferieklubber betaler forbrugeren faktisk et beløb til gengæld for et langsigtet løfte om turistmæssige tjenesteydelser.

Vi skal ikke glemme, at de fleste forbrugerklager vedrører ferieklubbers misligholdelse og ikke de timesharekontrakter, som alle er bekendte med. Som kommissær Kuneva anførte, er målet, som også deles af Retsudvalget, at regulere de uklare områder og fastsætte regler, der gør det muligt for hæderlige erhvervsdrivende at udvikle deres virksomheder til fordel for forbrugerne.

Jeg er overbevist om, at vi med denne betænkning og de foreslåede foranstaltninger går i den rigtige retning.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, for PPE-DE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Det er mig en stor glæde på vegne af gruppen og den anden skyggeordfører for min gruppe, der har beskæftiget sig med den, at kunne hilse den aftale, vi i dag har indgået med Rådet, velkommen. Jeg vil også gerne takke Rådet for deres samarbejde.

Jeg vil gerne fastslå, at vi står i gæld til fru Luisa Rudi Ubeda, som blev valgt ind i det spanske parlament i sommer, men som faktisk har stået for hovedparten af arbejdet med dette direktiv. Især med hensyn til det punkt, som ordføreren for Retsudvalget kom ind på, vil jeg gerne lige understrege, at det særlige afsnit om ferieklubber, som jeg nok tror, er det største enkeltstående fremskridt, vi har her i direktivet med hensyn til denne produkttype, i høj grad skyldes, at fru Rudi Ubeda hårdnakket insisterede på at beholde det på bordet. Rådet og især Kommissionen var temmelig modvillige, men jeg glæder mig over, at vi her er nået til enighed, for jeg tror, det er af afgørende betydning.

Min ordfører, hr. Manders, som også har gjort en fremragende indsats, og som jeg roser, ligesom jeg også roser resten af den gruppe, der samarbejdede med ham, og fru Kuneva har omtalt nogle af de andre punkter, men jeg vil gerne lige fremhæve to andre i mine øjne meget vigtige punkter, som vi har forsøgt at forbedre væsentligt.

Det første er spørgsmålet om reklame. Hvis De ser på artiklen om reklame, er det nu klart angivet, at ethvert salgsfremmende arrangement for timeshares eller ferieklubber skal være tydelig nævnt og angivet i selve reklamen. Desuden skal de standardoplysninger, som vi har krævet skal være tilgængelige, til enhver tid være tilgængelige ved enhver type salgsfremmende arrangement, så forbrugerne på ingen måde kan blive vildledt af tillokkende rejser, besøg eller tilbud. Det skal være helt tydeligt, hvad der er tale om, og at det ikke skal sælges som en investering.

For det andet, og her henvender jeg mig til Rådet, selv om ministeren desværre ikke er til stede, er det absolut vigtigt, at medlemsstaterne tilskynder til adfærdskodekser og udenretslig bilæggelse.

Overordnet set er der tale om en væsentlig forbedring af forbrugerbeskyttelsen. Jeg kan fuldt ud anbefale direktivet og er sikker på, at det i dag vil få Parlamentets overvældende støtte.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira, for PSE-Gruppen. – (PT) Hr. formand, mine damer og herrer! Efter et års arbejde i Parlamentet er det forslag til direktiv, der nu er under drøftelse, betydelig bedre end det dokument, der blev fremlagt i 2007. De europæiske forbrugeres rettigheder er blevet styrket på forskellige niveauer, hvad enten der er tale om nuværende eller kommende forbrugere af timeshares, feriekort eller ferieklubber.

Forslaget indeholder derfor bestemmelser om tre forskellige perioder, der gælder under forskellige betingelser, og som giver forbrugeren mulighed for ensidigt at bringe aftalen til ophør. Der fastsættes også en række væsentlige punkter, som specifikt skal indgå i aftalerne. Herudover bliver anvendelsen af sprog gjort klarere og forklaret, hvilket bliver meget bedre for forbrugerne, og der bliver også redegjort nærmere for reglerne om reklame. Det er derfor et godt forslag til direktiv, som efter målbevidste og detaljerede forhandlinger mellem flere parlamentariske grupper nu forelægges Parlamentet, og som Kommissionen og Rådet allerede har vedtaget.

Jeg må lykønske det slovenske formandskab for sine anstrengelser for at løse og få bugt med en række meningsforskelle omkring teksten. Det franske formandskab skal også lykønskes på det varmeste, særligt ambassadør Léglise-Costa, for det fine arbejde under de afsluttende forhandlinger, og det gælder også Kommissionens repræsentanter for den villighed og tekniske kunden, som de demonstrerede både under trilogforhandlingerne og i de bilaterale kontakter.

I Parlamentet retter jeg en særlig tak til ordføreren for udtalelsen fra Transport- og Turismeudvalget, Emanuel Jardim Fernandes, og medlemmerne af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, især ordføreren, gruppens skyggeordførere og koordinatorer og ikke mindst formanden, fru McCarthy.

Inden jeg slutter af, vil jeg takke forbrugerorganisationerne, navnlig de britiske organisationer og den portugisiske organisation DECO og også den europæiske erhvervssammenslutning for sektoren for de nyttige oplysninger, jeg har fået gennem hele forløbet. Dette direktiv for timeshare, feriekort og ferieklubber er fremragende. Jeg opfordrer Dem derfor alle til at vedtage det.

Vores "indre europæiske marked" er og må i højere grad blive et Europa, der beskytter forbrugerne.

 
  
  

FORSÆDE: Martine ROURE
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, for Verts/ALDE-Gruppen. – (DE) Fru formand, fru kommissær! Jeg vil også gerne takke ordføreren på vegne af skyggeordføreren for min gruppe, som desværre ikke kan være her i dag, for hans konstruktive samarbejde. Jeg synes, at samarbejdet med hr. Manders virkelig har været konstruktivt og har ført til fornuftige resultater, som jeg kan være stolt af.

Det har især været vigtigt at udvide anvendelsesområdet til også at omfatte ferieklubber, et stort problem, og krydstogtskibe, husbåde og campingvogne. Ved at gøre det har vi lukket mange af de smuthuller, der desværre eksisterede i det gamle direktiv. Den øgede gennemsigtighed, som vi opnår både gennem oplysningerne forud for indgåelse af aftalen og de standardoplysningsskemaer, som flere af de foregående talere allerede har nævnt, er også meget vigtig.

Jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at vi har forlænget fortrydelsesfristen til 14 dage i tilfælde af fejlinformation, og også at forbrugeren kan gøre brug af en udvidet frist på tre måneder, der i tilfælde af grov forsømmelse af oplysningspligten kan forlænges til et helt år. Det skaber mere gennemsigtighed og mere juridisk klarhed, og det er både en fordel for forbrugerne og for industrien, som naturligvis har al mulig interesse i at tage afstand fra tvivlsomme tjenesteudbydere i denne branche.

Vi kan nu en gang for alle gøre branchen respektabel sammen med industrien, medlemsstaterne og forbrugerne. Jeg tror derfor, at direktivet vil få vores gruppes helhjertede støtte. Vi har ikke opnået alt det, vi ville, men det er et stort skridt fremad.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, for UEN-Gruppen. – (PL) Fru formand, fru kommissær! Turistindustrien spiller en stadig vigtigere rolle for de europæiske landes økonomier, og det gælder også timeshares, varige ferieprodukter og videresalg og bytte af timeshares, hvilket ofte er gået ud over forbrugerne.

Direktivet imødegår problemet og skaber betingelserne for en harmonisering af disse tjenesteydelser på det europæiske marked ved at foreslå et sæt grundlæggende regler, der skal øge gennemsigtigheden og beskytte forbrugerne ved bl.a. at indføre en ensartet kontraktmodel, pligten til at indgå en aftale på forbrugerens sprog, forbedre forbrugerens mulighed for at træffe en velovervejet beslutning og en fortrydelsesfrist, hvor forbrugeren kan træde tilbage fra aftalen uden at skulle angive nogen grund. Sammen med ændringsforslagene skaber direktivet betingelserne for en udvikling af disse tjenesteydelser og øger forbrugernes tillid til dem.

Tak, hr. Manders, for Deres fremragende betænkning. Gruppen Union for Nationernes Europa støtter dette direktiv.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Fru formand, mine damer og herrer! Vi vil også gerne starte med at takke ordføreren og også skyggeordføreren og ordføreren for Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater i Retsudvalget. Parlamentet har vist, at når et marked går op i sømmene, sådan som det jo skete i timesharesektoren, er vi parate til at gøre en samlet indsats. Det skal gentages, at timesharemarkedet i sin oprindelige form i stigende grad er blevet infiltreret af tvivlsomme tjenesteudbydere, f.eks. klubber og turiststeder, som er spredt ud over hele Europa, og som ikke på gennemsigtig vis har oplyst forbrugerne om muligheder og ulemper ved denne investeringsform. Der er på det område store fordele ved den nye ordning.

Forlængelsen af fortrydelsesfristen fra 10 til 14 dage er blevet nævnt. Jeg mener også, at vi har gjort det rette ved at fritage flerårige hotelreservationer, da det er en fuldstændig anderledes situation for forbrugerne end den gentagne årlige investering i en ferieklub eller et turiststed.

Der er allerede blevet sagt meget om emnet, men jeg vil alligevel gerne påpege, at bestemmelsen om at forbrugerne skal oplyses enten på sproget i deres bopælsland eller på deres modersmål i sidste ende også vil tvinge en betydelig andel af de problematiske kontraktmodeller ud af markedet og dermed generelt gøre timesharemarkedet respekteret igen, og samtidig sikre, at de forbrugere, der ønsker at købe denne slags ferietyper, kan gøre det i fuld tillid.

Den klausul om revision, som det tidligere direktiv ikke indeholdt, giver Parlamentet mulighed for efter tre år at evaluere, om den kurs, vi har fastlagt, virkelig løser problemerne, eller om der er yderligere problemer, som vi må gøre noget mere ved.

Jeg takker Dem, kommissær Kuneva. Jeg mener, at denne foranstaltning er meget positiv, hvad det indre marked angår.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). (DE) Fru formand, fru kommissær! Jeg tror, vi har gjort et godt stykke arbejde her, og ikke kun for det indre marked, som hr. Schwab lige sagde, men også for borgerne – og det er meget vigtigere for mig, eftersom vi ønsker at sikre, at de oplever et Europa, der vokser sammen i en meget positiv betydning, og det tror jeg faktisk, er det, der er sket her.

Som koordinator er jeg især vores skyggeordfører, hr. Hasse Ferreira, taknemmelig for det fortrinlige arbejde, han har udført sammen med ordføreren og de andre skyggeordførere.

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe havde også gerne set en større udvidelse af anvendelsesområdet – det er klart – men nogle gange er der ingen vej uden om kompromiser. Jeg synes dog trods alt, at vi har fundet en rigtig god løsning. Bedre mulighed for at sammenligne tilbud, fortrydelsesret og reklamering vil medføre bedre betingelser for vores borgere i fremtiden, så de kan være konge på et marked, der før var en jungle.

Denne modbydelige vækst har betydet, at mange mennesker, som måske ikke har været særlig opmærksomme i forhold til deres ferie, endte i en meget vanskelig situation. Det vil vi gerne forhindre i fremtiden, og det tror jeg, at dette kompromis vil gøre muligt.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). (SV) Fru formand! Vi har desværre gjort os en del erfaringer med dette problem i mit hjemland, Sverige. Turister i feriehumør bliver narret til at købe andele i lejligheder, som de ikke er særlig tilfredse med, når de kommer hjem, hvis de da overhovedet har fået noget for pengene, når de når frem. Det nye direktiv om timeshare-ejendomme vil skabe meget bedre beskyttelse ved køb af timeshare-ejendomme, uanset hvor i EU købet finder sted. Der er behov for ordentlig forbrugerbeskyttelse, hvis folk trygt skal kunne udnytte det indre markeds friheder. Forbrugerne skal kunne føle, at de er sikre og trygge i en stærk position.

Det skal forbydes, at sælgere kræver udbetaling inden fortrydelsesfristens udløb, og den skal udvides fra 10 til 14 dage. På den måde vil forbrugerne ikke skulle bekymre sig om at erlægge en udbetaling, hvis de ikke er tilfredse, eller hvis de ønsker at annullere købet inden fortrydelsesfristens udløb. Direktivet vil formentlig afskrække useriøse firmaer, der ikke opfylder kravene til hæderlig markedsføring og rimelige købsaftaler. Jeg tror, at der er mange, der i øjeblikket tøver med at købe disse tjenester i andre medlemsstater, netop fordi de ikke kan føle sig trygge og stole på forbrugerbeskyttelsen.

Harmonisering og direktivets foranstaltninger vil medføre bedre forbrugerbeskyttelse. Det kan bidrage til, at flere føler sig i stand til at udnytte sådanne tjenester med timeshare-ejendomme uden for deres egen medlemsstat, og det er noget, vi naturligvis alle hilser velkommen. Det er med andre ord et fremragende forslag, der nyder bred støtte. Solhungrende nordboere vil gerne takke både Kommissionen, ordføreren og skyggeordførerne.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). (EN) Fru formand! Denne lov om timeshare skulle have været indført for længst. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse holdt sin første høring om sagen i 2001, hvor alle problemerne i branchen blev bragt frem lyset. Det glæder os naturligvis meget, at vi nu er nået så langt, at vi kan gøre noget reelt for forbrugerne. Vi udvider loven til at dække alle timeshare-lignende produkter, især de problematiske ferieklubber med rabatter. Vi dækker videresalg og bytte og giver forbrugerne bedre beskyttelse og bedre rettigheder. Hvad vigtigst er, vil forbrugerne have samme rettigheder, uanset om de køber i Varna ved Sortehavet eller i Valencia på Costa Blanca.

Med denne lov skal forbrugerne have udleveret centrale oplysninger på et standardiseret oplysningsark – herunder alle gebyrer og priser – og hvis firmaet ikke overholder det, udvides fortrydelsesretten til tre måneder. Hvis forbrugeren ikke oplyses om fortrydelsesretten, udvides den til et år. Det er virkelig gode rettigheder for forbrugerne. De vil forvandle de erhvervsdrivende til ansvarlige erhvervsdrivende, og vi vil få informerede og beskyttede forbrugere, hvilket betyder, at vi kan presse de lyssky forhandlere og fidusmagerne ud af markedet.

I dag har vi vist, at når forbrugerne klager, nøjes Parlamentets Udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ikke kun med at svare, vi handler og leverer også. Jeg vil bede kommissæren om at følge op, som hun altid gør, på spørgsmålene vedrørende håndhævelse. Vi må nu bruge det nye grænseoverskridende håndhævelsesnetværk til at tackle de vedvarende problemer, som forbrugerne har, og til at sikre, at vi reducerer antallet af klager om timeshare i de europæiske forbrugercentre i de 27 medlemsstater.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). (RO) Fru formand! Det er vores mål altid at indføre lovgivning, der giver forbrugerne flere fordele. Derfor vil jeg gerne udtrykke min støtte til det nye direktiv, som skaber en forenklet model for rammerne for timeshareprodukter. Jeg ser med tilfredshed på forslagene om at give forbrugere 14 dages betænkningstid, hvori de kan annullere en kontrakt, og om at forbyde krav om forudbetaling i denne periode. Jeg håber, at de indførte ændringer vil bidrage til at få det indre marked til at fungere ordentligt gennem harmonisering af europæisk lovgivning på området og dermed forøge beskyttelsen af forbrugerne.

I forbindelse med underskrivelse af kontrakten er vi nødt til at sørge for, at forbrugerne er fuldt informerede, og at de har modtaget alle de nødvendige oplysninger om de involverede omkostninger og de tjenester, de vil kunne nyde, forud for kontraktens underskrivelse. Vi er nødt til at fremme udviklingen af timeshare og varige ferieprodukter. Derfor er vi nødt til at forøge forbrugernes tillid i forbindelse med køb af feriepakker i udlandet og tilskynde firmaer, der sælger i udlandet, til at udnytte alle de fordele, det indre marked byder på.

Jeg vil også opfordre kommissær Kuneva til at gribe ind over for låneaftaler, for i forbindelse med det økonomiske rod, vi befinder os i, har de fleste banker også ændret disse låneaftaler og fortsætter med at føre forbrugerne bag lyset. Jeg vil gerne gratulere ordføreren med hans arbejde, og jeg håber, at vi vil få et marked, der er til fordel for forbrugerne.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). - (FR) Fru formand, fru Kuneva, mine damer og herrer! Vi skal stemme om den nødvendige modernisering af et 14 år gammelt direktiv, der påvirker millioner af mennesker i Europa, både folk, der arbejder i turistbranchen, og forbrugere af timeshareferier eller ferieklubber.

Denne branche, der har en værdi af over 2 mia. EUR om året og beskæftiger 200 000 mennesker, er en væsentlig drivkraft for det indre marked inden for rammerne af Lissabonstrategien, især i lyset af, at prognoserne peger på hastig vækst for denne type serviceydelse. Selv om det økonomiske rationale ikke er uden betydning, må det ikke stå i vejen for større beskyttelse af de utallige brugere af disse serviceydelser, som ofte har moderate feriebudgetter og behov for beskyttelse og større juridisk klarhed.

Harmoniseringen af betingelserne for at annullere en kontrakt samt forbuddet mod urimelig handelspraksis, såsom forudbetaling i betænkningstiden, og kravet om at fremlægge en nøjagtig, tydelig og læselig kontrakt på det sprog, som køberen ønsker, udgør derfor et betydeligt fremskridt for forbrugerbeskyttelse og handlefrihed. Denne tekst vil langt om længe sætte os i stand til at sætte en stopper for uacceptable metoder, som det nuværende direktivs mangelfuldhed har muliggjort, og genskabe troværdigheden i en branche, der lider stærkt under et negativt image. Det giver på den ene side grund til at håbe på en frisk og positiv dynamisk indstilling blandt de handlende, der nu slipper for deres skrupelløse konkurrenter, og på den anden side håb om ny tillid blandt beroligede forbrugere.

Derfor vil jeg meget gerne gratulere ordføreren, hr. Manders, og skyggeordførerne, især min ven Joel Hasse Ferreira, med deres vellykkede arbejde, som ved førstebehandlingen vil føre til en aftale, der bevarer de mange forbedringer, som Parlamentet ønskede, men som blev afvist af Rådet.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). (EN) Fru formand! Jeg har i flere år været bekymret over, at den nuværende lovgivning om timeshare ikke tog højde for de nye produkter, der kommer på markedet inden for dette område. Derfor glæder jeg mig over de justeringer, der foretages med dette forslag.

Det er et stort fremskridt for beskyttelsen af forbrugerne, at anvendelsesområdet udvides til at omfatte ferieklubber og lignende produkter, for tidligere var forbrugere et nemt mål for skrupelløse timesharehajer. Dette direktiv viser bestemt, at EU tager skridt til at være på forkant med udviklingen.

Men jeg må indrømme, at jeg er skuffet over, at Parlamentet var nødt til at give efter i forhold til bestemmelsen om en betænkningstid på 21 dage for at nå til enighed med Rådet. Dermed ikke sagt, at de opnåede forbedringer ikke har haft nogen effekt på det nuværende direktiv, og det må anses for tilfredsstillende, at der ikke skal betales forud før efter betænkningstiden. Der er lagt en masse arbejde i at nå dette kompromis med Rådet, og jeg håber, at betænkningen bliver vedtaget i dag med stort flertal.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Fru formand! Jeg hilser revideringen af det 15 år gamle timesharedirektiv velkommen. Det vil udvide definitionerne af varige ferieprodukter og dermed muliggøre en højere grad af forbrugerbeskyttelse og sikre ærlige udbyderes konkurrenceevne. Direktivet forhindrer med andre ord, at der dukker nye produkter op, der alene sigter mod at omgå reglerne. Timeshareprodukter er i sagens natur serviceydelser, der udbydes på tværs af landegrænser. Derfor glæder det mig meget, at dette marked i Europa vil blive fuldstændig harmoniseret, og at forbrugerne vil have samme rettigheder i alle stater, f.eks. de 14 dage, hvori man kan annullere en kontrakt uden at skulle erlægge en forudbetaling, eller kravet til udbyderen om at udarbejde en kontrakt på det sprog, som forbrugeren foretrækker. Det er godt nyt for tjekkiske forbrugere, der gerne vil på ferie. Jeg støtter også tanken om at indføre et europæisk registreringssystem i lighed med det, rejsebureauer har, hvilket ville være en kilde til information i tilfælde af juridiske tvister. Det kunne også omfatte oprettelsen af en garantifond for forbrugere, hvis et selskab går konkurs. Jeg gratulerer kommissæren og ordførerne.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, medlem af Kommissionen. − (EN) Fru formand! Vi må sørge for, at forbrugere i hele EU er ordentlig beskyttet mod svindleres aggressive salgsmetoder på markedet for timeshare- og ferieprodukter.

Behovet for at gøre noget på EU-plan er så meget vigtigere på grund af de fleste timesharekontrakters grænseoverskridende natur.

Desuden er vi nødt til at sikre, at forbrugerne har tilstrækkelig tillid til lovgivningen til, at de ikke afholder sig fra at købe timeshare i udlandet fra legitime forhandlere. Et sundt marked for timeshare og lignende ferieprodukter vil bidrage til at fremme væksten og jobskabelsen i EU.

Jeg er fuldstændig overbevist om, at den kompromispakke, De skal stemme om i dag, i væsentlig grad vil bidrage til at opfylde disse mål. De ændringsforslag, som ALDE-, PPE-DE- og PSE-Gruppen har fremlagt – som Rådet har indvilliget i – er efter min mening retfærdige og rimelige. Pakken falder også i tråd med Kommissionens oprindelige forslag.

Efter min mening udgør denne pakke det bedste valg for såvel forbrugeres som forhandleres interesser. En stemme for denne pakke er en stemme for forbrugertillid til ferieprodukter, for tydelig oplysning af forbrugere og for en konkurrencedygtig og ansvarlig ferieindustri.

Derfor opfordrer jeg medlemmerne af Parlamentet til at stemme for en aftale i dag om regler for timeshare og lignende ferieprodukter, som vil skabe reel merværdi for ferierende over hele Europa.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, ordfører. − (NL) Fru formand! Hvis dette direktiv bliver vedtaget i eftermiddag, vil det repræsentere et enormt skridt for europæiske forbrugere, selv om vi kun opstiller et direktiv for en lille del af det indre marked. Direktivet er trods alt en forløber for det horisontale instrument for forbrugerbeskyttelse.

Som ordfører foreslog jeg indledningsvis, at vi opstiller en række aspekter i en forordning. Til sidst endte vi med maksimal harmonisering, og efter min mening vil denne maksimale europæiske harmonisering yde betydelig beskyttelse ikke kun af forbrugere, men også af de seriøse selskaber, der beskæftiger sig med handel med de pågældende produkter. Turismen vil få et ordentligt skub, og det indre marked kan kun fungere godt, hvis der er forbrugertillid.

Jeg er glad for, at alle europæiske forbrugere med denne maksimale harmonisering får samme rettigheder. Faktisk er det min holdning, at europæiske forbrugere, uanset hvilket land de stammer fra, bør have samme rettigheder, når de køber varer, serviceydelser, eller hvad det end måtte være, på det indre marked. Det bliver der garanti for med dette direktiv.

Jeg håber, at medlemsstaterne vil regulere overholdelse og deres kontrolprocedurer på samme måde, så forbrugertilliden kan forblive høj. Et indre marked, og det er grunden til, at jeg tror på Europa, kan trods alt kun fungere ordentligt, hvis det bygger på tillid hos industrien, regeringen og forbrugeren.

Hvis det her lykkes for os, er det efter min mening en forløber for og et vigtigt tegn på, at det horisontale instrument for forbrugerbeskyttelse bør harmoniseres fuldt ud for alle forbrugerkøb.

Dermed anser jeg det for at være et kæmpe fremskridt, for vi har allerede optimeret mange områder af det indre marked, men endnu ikke forbrugertilliden. Jeg tror, at dette direktiv er et vigtigt skridt i den retning. Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget positivt.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), skriftlig. – (PL) Timeshare er en form for ferieprodukt. Mange forbrugere beslutter at købe sådanne serviceydelser, fordi de bliver fortryllet af charmen ved det sted, hvor de holder ferie, hvilket desværre udnyttes af skrupelløse erhvervsdrivende, som ikke oplyser dem ordentligt om de serviceydelser, de tilbyder.

De ændringer, som dette direktiv indfører, vil udvide forbrugerbeskyttelsen mod disse metoder. Ikke mindst får forbrugerne 14 dages betænkningstid, hvorunder de kan annullere aftalen uden konsekvenser, hvilket giver dem tid til at tænke beslutningen igennem. De oplysninger, som de erhvervsdrivende skal fremlægge for potentielle købere af serviceydelserne, bliver også udvidet. Forbrugeren vil have ret til fuld information, uanset i hvilken medlemsstat de køber serviceydelsen, og hvad vigtigere er, skal denne information være skriftlig og på forbrugerens modersmål eller på sproget fra deres hjemland. Hvis forbrugerne ikke oplyses om deres ret til 14 dages betænkningstid, udvides betænkningstiden til et år og 14 dage.

Disse løsninger er alle meget nyttige for forbrugerne, især i en tid, hvor udlandsrejser er blevet meget udbredte, hvilket medfører, at forbrugere i stigende grad udsættes for visse erhvervsdrivendes uhæderlige fremgangsmåder.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), skriftlig. – (SK) Parlamentet har altid taget forbrugerrettigheder på turismeområdet meget alvorligt, og følgelig har det i sine beslutninger om nye perspektiver og nye opfordringer til varig, bæredygtig turisme i Europa accepteret behovet for at revidere direktiv 94/47/EF.

Uansvarlige institutioner har ikke svært ved at omgå direktivet, og derfor har IMCO-udvalget presset på for at få vedtaget harmoniserede regler på en række centrale områder med henblik på at opnå optimal forbrugerbeskyttelse på området. De vil hjælpe forbrugere med at træffe de rigtige beslutninger, uanset hvilket land de kommer fra, eller hvor de tager hen på ferie.

Timeshare betyder tidsbegrænset brugsret til ejendomme eller andre aktiver i henhold til en kontrakt, der løber i mindst et år, og som mod betaling giver forbrugeren ret til at bruge en eller flere indkvarteringsfaciliteter ved en eller flere lejligheder. Kontrakterne skal indeholde tjeklister, der har til formål at tiltrække forbrugernes opmærksomhed og gøre det nemt for dem at forstå deres ret til at annullere kontrakten.

Jeg hilser med tilfredshed det etiske regelsæt for erhvervsdrivende på området, kvalitetsmærket, de grænseoverskridende kampagner og brugen af standardformularer velkommen. Ét vigtigt aspekt er, at reklamer skal informere forbrugerne, ikke vildlede dem. Direktivet udstikker en juridisk ramme for varige ferieprodukter. Forbrugere vil have tid til at overveje deres beslutninger i et miljø, hvor ingen kan lægge pres på dem. Jeg tror, at dette direktiv kan løse de alvorlige problemer, som forbrugere har oplevet med varige ferieprodukter.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Domingo Sanz Palacio (PPE-DE), skriftlig. – (ES) Det er med glæde, jeg udtrykker min støtte til denne betænkning og takker ordføreren, hr. Manders, og min kollega hr. Harbour for deres fremragende arbejde, og det gælder også skyggeordførerne. Der har været tale om et fremragende samarbejde. Denne pakke med foranstaltninger er resultatet af en betydelig indsats fra både Kommissionens, men også Parlamentets og Rådets side.

Den spanske delegation taler altid for forståelse, tydelighed og retssikkerhed, som sammen med fuld harmonisering garanterer optimal forbrugerbeskyttelse.

Vi ønskede klare regler og bedre markedsregulering af to årsager. For det første af hensyn til de erhvervsdrivende, så de kan udføre deres aktiviteter med en høj grad af kvalitet og sikkerhed, og for det andet af hensyn til forbrugerne, så de kan føle sig trygge, når de agerer på dette marked, og så de har de nødvendige oplysninger, før de underskriver kontrakter, og den nødvendige beskyttelse af deres rettigheder.

God regulering stimulerer aktiviteten på markedet og er til fordel for både forbrugere og forretningsfolk. Det er, hvad vi ønskede, og hvad det er lykkedes os at opnå med denne aftale.

 
  
  

(Mødet udsat kl.10.55 af hensyn til uddeling af LUX-prisen og genoptaget kl. 11.30)

 
  
  

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Næstformand

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik