Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0113(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0195/2008

Esitatud tekstid :

A6-0195/2008

Arutelud :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Hääletused :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0511

Istungi stenogramm
Kolmapäev, 22. oktoober 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

3. Tarbijate kaitse seoses osaajalise kasutamise õiguse teatavate aspektidega (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on Toine Mandersi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel koostatud raport (A6-0195/2008) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajaliste puhkusetoodete, edasimüügi ja vahetuse teatavate aspektidega (KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, raportöör. − (NL) Härra juhataja, nagu alati alustaksin ma kõiki asjaosalisi tänades. Tänan volinik Meglena Kunevat, variraportööre ja kolme nõukogu eesistujat, kuna selle raporti koostamist alustasime juba aastal 2007, Portugali eesistumise ajal. Sellele järgnes Sloveeni eesistumine ning lõpuks oleme suutnud jõuda kompromissile eesistujariigi Prantsusmaa abil. On kahju, et riigisekretär Luc Chatel ei saa osaleda, sest on loomulikult väga tore näha, et oleme saavutanud kompromissi ja seda juba esimesel lugemisel.

1994. aastal võeti vastu osaajalise kasutamise õiguse direktiiv, mis sektori põhjalikult ümber kujundas. Suureks probleemiks oli, et liikmesriigid kohaldasid direktiivi erinevalt. See ebaühtlane seadusaktide ja vastavusnõuete rägastik oli kas siis tahtlikult või tahtmatult mitmetes kohtades erinev ning tekitas kahtlusi tarbijates, kes kaalusid osta osaajalise kasutamise õigusega kinnisvara teistes riikides.

Nüüd oleme põhjalikult uut direktiivi koostamas. Me laiendasime mõnevõrra kohaldamisala, sest 1994. aasta direktiivis olid mõned tooted ebapiisavalt või üldse mitte määratletud, näiteks pikaajalised puhkused või toodete vahetus. Minu arvates suutsime asja selles suhtes palju paremaks muuta ja tulemusega on väga rahul nii tööstus kui ka tarbijad. Loodan, et ka meie kui poliitikud seda oleme. Koostöös kolleegidega erinevatest fraktsioonidest oleme saavutanud suurepärase tulemuse.

Näiteks on olemas ettemaksete keeld, mis pahandas paljusid kliente. Kui 1000 või 1500 euro suurune ettemakse oli tehtud, oli võimatu seda tagasi saada.

Väga oluline on minu arvates ka 14-päevane järelemõtlemisaeg.

Lõpuks, ning ma olen selle üle väga uhke, koostatakse kontrollnimekiri, standardne teabeblankett, milles on ostu üksikasjalik kirjeldus ning milles on kirjas, et tarbijal on vääramatu õigus lepingust neljateistkümne päeva jooksul loobuda.

Lisanduvad ka kohustuslikud käitumiskoodeksid sektorile, kvaliteeti või tunnustust näitav kvaliteedimärk nagu ka asjaolu, et komisjon on andnud loa seda jälgida. Mulle meeldib ning tõepoolest on väga teretulnud see, et komisjon lubas neid käitumiskoodekseid jälgida. Eriti rahul olen sellega, et komisjon lubas kolmepoolsetes läbirääkimistes jälgida määrusest kinnipidamist liikmesriikides.

Mõnedel juhtudel on tarbijale riikliku kohtu ette astumine lihtsamaks muudetud. Olen kurb, et direktiivis ei ole otseselt mainitud kohtualluvuse ja pädeva kohtu loomist. See on kahetsusväärne, kuid mõnikord on järeleandmised vajalikud. Kahetsusväärne on ka näiteks see, et kui olulist teavet ei anta, kehtib leping ikka ühe aasta.

See kõik on võimalik kompromissis. Üleüldiselt on tehtud suuri edusamme nii tarbija kui ka sektori suhtes, seda eriti võimaliku suurima ühtlustamise alal. Igal juhul on seeläbi lihtsam mitmetel juhtudel oma liikmesriigis kohtu ette minna. Sektori jaoks muutub palju lihtsamaks kauplemine üle piiri.

Meil on siin minu arvates saavutatud väga hea tulemus, mille üle parlament, komisjon ja nõukogu uhked olla võivad.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, komisjoni liige. − Härra juhataja, alustuseks lubage mul tänada raportööri Toine Mandersit ja variraportööre, eriti Malcolm Harbourit ja Arlene McCarthyt nende poliitilise pühendumuse ja toe eest ning IMCO sekretariaati ja tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraati tiheda kooostöö eest. Loodetavasti jõuame tänu tehtud tööle kokkuleppele esimesel lugemisel. Hindan väga teie suuri jõupingutusi ning olen tänulik, et me lõpuks kokkuleppele jõudsime. Samal põhjusel soovin tänada ka eesistujariiki Prantsusmaad.

See ettepanek tooks osaajalise kasutamise õigusega ja sarnaste puhkusetoodete turu tarbijatele kaasa olulised parandused. Kindlasti on kiiremas korras vaja muuta olemasolevad osaaja eeskirjad. Tarbijatel on kahjulik osta tooteid, mis sarnanevad majanduslikult küll osaaja toodetega, kuid ei lange praeguse direktiivi definitsiooni alla. Ma räägin sellistest toodetest, nagu seda on allahindlusi pakkuvad puhkuseklubid, kus kliendid peavad tihti maksma ettemaksena suure 6000 kuni 20 000 euro suuruse liikmemaksu klubisse, mis annab allahindluse õiguse ainult tulevastele puhkustele. Ma pean silmas ka osaaja toodete edasimüümist ja vahetamist, mis on hetkel reguleerimata.

Usun kindlalt, et peame töötama kaebuste andmebaasi kodulehe kallal ning kaebuste andmed näitavad, et võrreldes osaajaga on tarbijatel oluliselt rohkem probleeme nende reguleerimata toodetega, eriti allahindlusi pakkuvate puhkuseklubidega. Seetõttu on mõjuv põhjus kohaldada nendele toodetele samad eeskirjad, et puhkuseturul ausam olukord luua.

Täna hääletamisel olev ettepanek täidab need möödahiilimisvõimalused olemasolevates õigusaktides laiendades selleks direktiivi mitte ainult osaajalise kasutamise õigusega vaid ka pikaajalistele puhkustoodetele ning osaajalise kasutamise õiguse edasimüügile ja vahetamisele.

Uute eeskirjade kohaselt peavad selliste toodetega kauplejad andma tarbijale ulatuslikku lepingueelset teavet, et tarbija saaks teha teadliku valiku.

Tänu siin täiskogul tehtud muudatustele, mida ma igatpidi toetan, tuleb see teave esitada standardiseeritud teabelehel, mis lihtsustab selle teabe läbivaatamist. Standardiseeritud teabeleht lihtsustab ka kauplejate elu, kuna see on saadaval kõikides Euroopa Liidu keeltes. Nende toodete ostjatele antakse ka lepingust taganemise õigus ning kehtestatakse keeld ettemaksetele, nagu seda on juba tehtud osaajalise kasutamise õiguse puhul.

Selgitatud on ka, et lepingust taganemisest võib kauplejat teavitada kirja, E-posti, faksi või muude sarnaste vahenditega. Lisaks pakutakse pikaajaliste puhkusetoodete tarbijaile täiendavat kaitset. Kogu liikmemaksu ei tohi enam ettemaksena võtta, vaid see tuleb jaotada iga-aastasteks osamakseteks. Ka on tarbijale antud õigus lepingust enne igat aastamakset taganeda.

Direktiivi täielikult ühtlustatud eeskirjad on tarbijatele kasulikud. Hetkel peavad tarbijad, kes soovivad osta välisriigis puhkusel viibides osaajalist kasutamise õigust, tegema seda selle riigi eeskirjade kohaselt, mis võivad kuid ei pruugi pakkuda samaväärset kaitset, mida pakuvad nende koguriigi eeskirjad. Uue täielikult ühtlustatud direktiiviga teavad tarbijad, et neile kehtivad ühed tarbijakaitse eeskirjad sõltumata sellest, kas nad ostsid osaajalise kasutamise õigusega tooted oma koduriigis või välismaal puhkusel viibides.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, transpordi- ja turismikomisjoni arvamuse koostaja. – (PT) Härra juhataja, proua volinik, tänan raportööri Meglena Mandersit, variraportööri, Hasse Ferreirat ning kõiki teisi koostajaid ja kolleege nende koostöö eest ning selle eest, et nad olid nõus dialoogi pidama ning valmis üksmeelt saavutama.

Osaajalise kasutamise õiguse direktiivi laiendatakse uutele tegevustele ning see on positiivseks panuseks Euroopa turismile, operaatoritele ja tarbijatele. Tarbijad on oma õigustest ja kohustustest kõige vähem teadlikud ning läbirääkimiste pidamiseks kõige vähem sobivad. Seepärast seisin ma transpordi- ja turismikomisjonis kõrgema taseme tarbijakaitse eest, seda eelkõige direktiivi põhidefinitsioone laiendades ja uuendades, keelenõudeid tugevdades ning lepinguandmeid ja lepingust loobumise õigusi parandades, et luua selge ja stabiilne turg peidetud lisatasudeta tarbijatele.

Peale selle protsessi algust algatati ühenduse tarbijaõigustiku horisontaalne läbivaatus. Väitsin, et me ei peaks seda läbivaatamist ootama, võttes arvesse tarbijate tõsiseid probleeme oma õiguste kasutamisel peamiselt rahvusvahelisel tasandil ning arvestades uute tegevustega, mis langevad osaajalise kasutamise õigusega toodete alla. Need probleemid ei tulene ühtlustatud ühenduse õigusnormidest sellel alal vaid sellest, et puudub selge ühenduse õiguslik raamistik, mida täiendavad võimalusel ka karmimad riiklikud raamistikud, mis premeerivad ausaid ettevõtteid ja tarbijaid. See on käesoleva direktiivi ettepaneku põhieesmärk ning palun kõigil seda toetada.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, õiguskomisjoni arvamuse koostaja.(ES) Härra juhataja, daamid ja härrad, esmalt pean taas avaldama kahetsust asjaolu üle, et esimeeste konverentsil ei saavutatud selle raporti asjus tõhustatud koostööd õiguskomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni vahel.

Minu arvates ei soovinud õiguskomisjon muuta Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikku alust ega muuta õigusakti. Peamine eesmärk oli kaitsta tarbijaid teatud nn puhkuseklubide rikkumiste eest ilma seaduspäraste ja töökohti loovate ettevõtete, nagu näiteks osaajalise kasutamise õiguse pakkujate arengut kahjustamata.

Minu arvates ei piisa sellest, kui kohaldame lihtsalt osaajalise kasutamise õiguse tagatised ka puhkuseklubidele. Peame olema palju põhjalikumad, kuna nende kahe süsteemi õiguslik iseloom on erinev.

Osaajalise kasutamise õiguse puhul on tegemist omandiõigusega, puhkuseklubide puhul aga hariliku teenuselepinguga. Tegelikult maksab puhkuseklubide korral tarbija ettemakse pikaajalise turismiteenuse lubaduse eest.

Me ei tohi unustada, et suurem osa tarbijate kaebustest on seotud just puhkuseklubide rikkumistega, mitte kõigile juba tuttavate osaajalise kasutamise õiguse toodetega. Nagu volinik Meglena Kuneva ütles, on eesmärgiks reguleerida läbipaistmatuid sektoreid ning sätestada eeskirjad, millega ausad ettevõtjad saavad oma ettevõtet tarbijatele kasulikult arendada. Seda seisukohta jagab ka õiguskomisjon.

Olen kindel, et käesoleva raportiga ning selles soovitatud meetmetega oleme õigel teel.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, fraktsiooni PPE-DE nimel. – Härra juhataja, mul on meie fraktsiooni nimel hea meel tervitada täna nõukoguga saavutatud kokkulepet, seda ka oma fraktsiooni teise variraportöörina, kes selle loomisele kaasa aitas. Tänan ka nõukogu nende koostöö eest.

Soovin jäädvustada protokolli meie tänuvõla Luisa Rudi Ubeda ees, kes valiti suvel Hispaania parlamenti, kuid kes tegi tegelikult suurema osa variraportööri tööst nimetatud direktiivi juures. Seoses õiguskomisjoni raportööri seisukohaga tahan ma eriti rõhutada seda, et puhkuseklubisid käsitlev erilõiku, millega saavutati vast kõige suuremat edu seoses seda sorti toodetega antud direktiivis, sai käsitletud nii põhjalikult just nimelt Rudi Ubeda järjekindluse tõttu, kes seda koguaeg päevakorras hoidis. Nõukogu ja eriti komisjon olid tõrksad, kuid mul on hea meel, et jõudsime kokkuleppele, mis on minu arvates ülemalt tähtis.

Minu raportöör, Toine Manders, kes on samuti teinud ära suurepärase töö ning keda ma koos tema meeskonnaga tänan ja proua Meglena Kuneva on juba käsitlenud mitmeid teisi küsimusi, kuid ma tahan tuua esile kaks minu arvates väga tähtsat küsimust, milles me olulisi parandusi tahtsime saavutada .

Esimene on reklaami küsimus. Nüüd on reklaami klauslis selgelt öeldud, et igasugune osaajalise kasutamise õigusega tootega või puhkuseklubiga kaasnev reklaamitegevus peab olema reklaamis ka selgelt tähistatud ja sellisena välja toodud. Samuti peab standardiseeritud teave, mida me nõudsime, olema saadaval alati igal reklaamiüritusel, et ei oleks küsimusi selle kohta, et inimesi eksitatakse mõne atraktiivse reisi, külastuse või pakkumisega. Peab olema täiesti selge, millest räägitakse ning et seda ei müüda kui investeeringut.

Teiseks – ning siinjuures pöördun ma nõukogu poole, kuigi minister ei ole kahjuks siin – on hädavajalik liikmesriikide toetus käitumiskoodeksitele ja kohtuvälistele lahenditele.

Üldiselt on see tarbijakaitse jaoks suur samm edasi. Kiidan selle täielikult heaks ning olen kindel, et see saab homme täiskogu üleüldise toetuse osaliseks.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira, fraktsiooni PSE nimel.(PT) Härra juhataja, daamid ja härrad, pärast aasta pikkust tööd parlamendis on täna arutamisel olev direktiivi ettepanek oluline areng sellest dokumendist, mis 2007. aastal esitati. Nii olemasolevate kui ka võimalike tulevaste Euroopa tarbijate õigusi seoses osaajalise kasutamise õigusega toodete või puhkusekaartide ja -klubidega on mitmel tasemel tugevdatud.

Seetõttu annab see ettepanek kolm erinevat perioodi, mis kohalduvad erinevates tingimustes ning annavad tarbijale võimaluse lepingust ühepoolseks taganemiseks. Ettepanek kehtestab ka mitmed olulised elemendid, mis peavad lepingutes kindlasti kaasatud olema. Lisaks on selgitatud keelte kasutust, mis on palju kasulikum klientidele, ning reklaamieeskirjasid, mis veel erilist tähelepanu nõudsid. Seetõttu on tegemist hea direktiivi ettepanekuga, mida pärast otsusekindlaid ja üksikasjalikke läbirääkimisi erinevate parlamendi fraktsioonide vahel nüüd parlamendile esitatakse ning mille poolt komisjon ja nõukogu juba on otsustanud.

Härra juhataja, soovin õnnitleda eesistujariiki Sloveeniat jõupingutuste eest lahendada ja saada üle mitmest lahkarvamustest teksti suhtes. Südamlikult tuleks õnnitleda ka eesistujariiki Prantsusmaad, eriti saadikut härra Léglise-Costat, suurepärase töö eest läbirääkimiste viimases etapis, nagu ka komisjoni esindajaid valmisoleku ja tehnilise võimekuse eest, mida nad näitasin üles nii kolmepoolsetel läbirääkimistel kui ka kahepoolsetes kontaktides.

Parlamendis on erilised õnnitlused teeninud ära transpordi- ja turismikomisjoni arvamuse koostaja Manuel Jardim Fernandes, samuti ka siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni liikmed, eriti koostaja, fraktsioonide variraportöörid ja koordinaatorid ning loomulikult ka esimees Arlene McCarthy.

Enne lõpetamist soovin tänada tarbijaorganisatsioone, eriti Briti organisatsioone ja Portugali organisatsiooni DECO, samuti selle sektori Euroopa ettevõtjate ühendusi selle abi eest, mida nad mulle protsessi käigus osutasid. Käesolev osaajalise kasutamise õiguse ja puhkusekaartide ja -klubide direktiiv on suurepärane. Seega palun teil see vastu võtta.

Härra juhataja, proua volinik, daamid ja härrad, meie Euroopa siseturg on ning peab olema üha enam turg, mis oma tarbijaid kaitseb.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: MECHTILD ROTHE
Asepresident

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Proua juhataja, proua volinik, ka mina soovin tänada koostöö eest härra raportööri oma fraktsiooni variraportööri nimel, kes kahjuks täna siin olla ei saa. Usun, et koostöö Toine Mandersiga oli tõesti konstruktiivne ning me saavutasime häid tulemusi, mille üle võib uhke olla.

Eriti oluline on direktiivi kohaldamisala laiendamine puhkuseklubidele – mis tekitasid palju probleeme – ning reisilaevadele, paatmajadele ja autoelamutele. Niiviisi eemaldasime mitmed vanas direktiivis olnud möödahiilimisvõimalused. Väga oluline on suurema läbipaistvuse loomine lepingueelse teabe esitamise ja teabelehtedega ning standardiseeritud teave, mida mitu eelnevat sõnavõtjat juba mainisid.

Soovin rõhutada, et oluline on ka teabe väärkasutamise korral lepingust taganemise õiguse pikendamine 14 päevale ning et tarbija saab kasutada kolmekuulist pikendatud perioodi ja kohustusliku teabe kuritegeliku tagasihoidmise korral isegi kuni ühe aasta pikkust perioodi. See loob rohkem läbipaistvust ning seaduslikku kindlust, mis on nii tarbijate kui ka tööstuse enda huvides, et eemalduda sellel alal tegutsevatest halva mainega teenusepakkujatest.

Koos tööstuse, liikmesriikide ja tarbijaorganisatsioonidega saame selle sektori lõplikult lugupeetuks muuta. Sel põhjusel arvan, et fraktsioon annab sellele oma täieliku toetuse. Me ei ole saavutanud küll kõike, mida soovisime, kuid see on siiski suur samm edasi.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, fraktsiooni UEN nimel.(PL) Proua juhataja, proua volinik, turismitööstus mängib ühe tähtsamat rolli Euroopa riikide majandustes, sinna alla kuuluvad ka osaajalise kasutamise õigusega tooted ning nende edasimüümine ja vahetamine ning pikaajalised puhkusetooted, mis on tihti tarbijatele kahju tekitanud.

Käesolev direktiiv käsitlebki seda probleemi ning loob tingimused nende teenuste ühtlustamiseks Euroopa turul, võttes selleks kasutusele põhieeskirjade paketi läbipaistvuse parandamiseks ning tarbijate kaitsmiseks, luues selleks muuhulgas ühtse lepingumudeli, kohustuse pakkuda kliendile lepingut tema emakeeles, parandades kliendi võimalusi teavitatud otsuse tegemiseks ning viies sisse järelemõtlemisaja, mille jooksul tarbija võib lepingust põhjendamata taganeda. Koos muudatustega loob direktiiv tingimused nende teenuste väljaarendamiseks ning tõstab ka tarbijate usaldust neisse.

Ma tänan teid, härra Manders, selle suurepärase raporti eest. Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest toetab seda direktiivi.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Proua juhataja, daamid ja härrad, ka meie soovime kõigepealt tänada härra raportööri, variraportööri ning Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni raportööri õiguskomisjonis. See täiskogu on näidanud, et oleme valmis koos tegutsema, kui üks turg laiali laguneb, nagu see juhtus osaajalise kasutamise õigusega toodete turuga. Tuleb korrata, et traditsioonilist osaajalise kasutamise õigusega toodete turgu hakkasid üha enam negatiivselt mõjutama halva mainega teenusepakkujad üle Euroopa, näiteks klubid ja puhkekeskused, kes ei teavitanud oma tarbijaid läbipaistvalt seda laadi investeeringu võimalustest ja puudustest. Selles suhtes toob uus kord arvestatavaid eeliseid.

Juba sai mainitud järelemõtlemisaja pikendamist kümnelt päevalt neljateistkümnele. Arvan ka, et õigusega said välja jäetud mitmeaastased hotellibroneeringud, kuna see on klientidele hoopis teistsugune olukord kui igal aastal korduv investeering puhkuseklubis või puhkekeskuses.

Kuigi seda on juba palju öeldud, soovin ma rõhutada, et eeskiri, mille kohaselt tarbijaid tuleb teavitada nende elukoha riigikeeles või emakeeles, aitab samuti kaasa suure hulga halva mainega lepingumudelite turult kõrvaldamisele ning aitab ka tõsta osaajalise kasutamise õigusega toodete turu mainet, tagades samas ka selle, et tarbijad saavad neid tooteid täieliku kindlusetundega osta.

Läbivaatamisklausel, mida viimases direktiivis ei ole annab täiskogule võimaluse hinnata nüüd, kolm aastat hiljem, kas soovitatud suund on tõesti probleemile lahenduseks või kas on veel probleeme, millesse tuleb sekkuda.

Tänan teid, volinik Kuneva. Usun, et see meede on siseturu jaoks väga positiivne.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Proua juhataja, proua volinik, minu arvates oleme teinud suurepärase töö, seda mitte ainult siseturu jaoks, nagu härra Andreas Schwab just ütles, vaid ka meie kodanike kasuks, ning see on minu jaoks palju olulisem, sest tahame pakkuda neile väga positiivses mõttes üha enam kokku kasvavat Euroopat ning minu arvates on just see siin ka toimunud.

Koordinaatorina olen oluliselt tänuvõlgu meie variraportöörile härra Hasse Ferreirale suurepärase töö eest, mida ta koos härra raportööri ja teiste variraportööridega tegi.

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon oleks soovinud loomulikult näha kohaldamisala suuremat laiendamist, kuid kompromisside üle ei saa vaielda. Sellegipoolest arvan, et leidsime väga hea lahenduse. Pakkumiste võrdlemise, lepingust taganemise õiguse ja reklaami lihtsustamine loob paremad tingimused kodanikele ning annab neile võimalused tulla hästi toime turul, millel valitses varem tõeline segadus.

Selle kontrollimatu kasvamise tõttu sattusid paljud inimesed, kes oma puhkustele palju tähelepanu ei pööranud, väga keerulisse olukorda. Me ei tohi lubada sellistel asjadel edaspidi enam juhtuda ning minu arvates teeb see kompromiss selle võimalikuks.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE).(SV) Proua juhataja, kahjuks oleme minu kodumaal, Rootsis, selle probleemiga hästi tuttavad. Puhkusemeeleolus turiste meelitatakse pettusega ostma osaaega korterites, millega nad pärast kojujõudmist eriti rahul ei ole ning sageli ei ole neil millegagi oma ostu tõendada, kui nad kohale jõuavad. Uus direktiiv osaajalise kasutamise õigusega kinnisvara kohta pakub oluliselt paremat kaitset juhul, kui ühed ja samad reeglid osaajalise kasutamise õigusega kinnisvara ostmise kohta kehtivad üle kogu Euroopa Liidu. Kui inimesed tahavad turvaliselt kasutada kõiki siseturu vabadusi, on korralik tarbijakaitse vajalik. Tarbijad peavad tundma end tugevate ja kaitstutena.

Müüjatel peab olema keelatud käsiraha nõudmine järelemõtlemisajal, mida tuleb pikendada nii, et see oleks 10 päeva asemel 14 päeva. Niiviisi ei pea tarbijad muretsema ettemaksude tegemise pärast, kui nad pole rahul või kui nad soovivad ostust järelemõtlemisaja jooksul loobuda. Tõenäoliselt peletab direktiiv eemale tühised ettevõtted, mis ei vasta ausa turustamise ja mõistlike ostulepingute nõuetele. Usun, et pragu kahtlevad paljud inimesed, kas osta selliseid teenuseid teistest liikmesriikidest just seepärast, et nad ei saa end tunda turvaliselt ning toetuda tarbijakaitsele.

Ühtlustamine ja direktiivi meetmed tagavad tarbijatele parema tarbijakaitse. See võib kaasa aidata paljude inimeste otsustele selliseid teenuseid kasutada, kaasa arvatud osaajalise kasutamise õiguse ostmine väljaspool nende koduriiki, ning see on loomulikult midagi, mida me kõik tervitame. Teisisõnu on see suurepärane ettepanek, mis leiab laia toetust. Päikesearmastajatest põhjamaalased soovivad tänada nii komisjoni, raportööri kui ka variraportööre.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). – Proua juhataja, osaaja seadus on juba pikalt viibinud. Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon korraldas esimese ärakuulamise selles asjas 2001. aastal ning valgustas kõiki selle turu probleeme. Oleme loomulikud väga õnnelikud, et oleme praegu jõudnud sellesse punkti, kus me tarbijatele tulemusi esitada saame. Laiendame seadust kõigile osaajalise kasutamise õigusega toodete sarnastele toodetele, eelkõige problemaatilistele allahindlusi pakkuvatele puhkuseklubidele. Katame direktiiviga edasimüügi ja vahetamise ning anname tarbijatele parema kaitse ning rohkem õigusi. Usun, et tarbijatel hakkavad olema samasugused õigused, ükskõik siis, kas nad ostavad teenust Musta mere ääres asuvas Varnas või Costa Blancal asuvas Valencias.

Seadusega peavad tarbijad standardselt teabelehelt saama kõige olulisema teabe, muuhulgas ka kõik tasud, ja kui ettevõte ei suuda teavet anda, siis on seaduse poolt tagatud õigus lepingust loobuda kolme kuu jooksul. Kui teenusepakkuja ei anna tarbijale teada, et tal on õigus lepingust taganeda, pikeneb taganemisõigus aastani. Need on tarbijatele kasulikud õigused. Need muudavad meie kauplejad vastutustundlikeks ning meie tarbijad on teavitatud ning kaitstud. See tähendab, et saame turult eemaldada kahtlased vahendajad ning petturitest müüjad.

Täna näitame, et tarbija kaebuste korral parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon mitte ainult ei vasta, vaid ka tegutseb ning pakub abi. Proua volinik, loodan, et võtate nagu alati jõustamisküsimused kokku. Nüüd peame kasutama piiriülest jõustamisvõrgustikku, et tegeleda jätkuvate probleemidega, mis tarbijatel on. Peame kindlustama osaajalise kasutamise õigustega seotud kaebuste arvu vähenemise Euroopa Tarbijakaitsekeskustes kõigis 27 liikmesriigis.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE).(RO) Meie eesmärgiks on kindlustada, et me kehtestaks õigusaktid, mis pakuvad tarbijatele rohkem kasu. Seetõttu soovin avaldada toetust uuele direktiivile, mis loob osaajalise kasutamise õigusega toodete kasutamisele lihtsustatud raamistiku. Usun, et ettepanek, mis annab tarbijatele 14-päevase järelemõtlemisaja lepingust taganemiseks ning keelab ettemaksu võtmise järelemõtlemisajal, on teretulnud. Loodan, et muutused läbi Euroopa seadusandluse ühtlustamise aitavad kaasa siseturu sobivale toimimisele ning seeläbi tõstavad tarbijate kaitstust.

Peame kindlustama, et lepingu sõlmimise ajal oleksid tarbijad kõigest teadlikud ning et vajalik lepingueelne teave maksumuse ja tarbijatele osutavate teenuste kohta oleks tarbijatele kättesaadav. Peame julgustama osaajalise kasutamise õigusega ja pikaajaliste puhkusetoodete arengut. Seetõttu peame suurendama tarbijate kindlustunnet puhkusepakettide ostmise osas välismaalt ning peame julgustama välismaal tegutsevaid firmasid kasutama kõiki ühisturu poolt pakutavaid võimalusi.

Samuti kutsun ma volinik Kunevat üles sekkuma krediidilepingute sõlmimisse, sest praeguse finantssegaduse tõttu, on paljud pangad tarbijate edasi petmiseks ka krediidilepinguid vastavalt muutnud. Soovin raportööri tema pingutuste eest õnnitleda ning loodan, et loome nii tarbijatele parima võimaliku turu.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE).(FR) Proua juhataja, proua Kuneva, daamid ja härrad, me hääletame selle 14-aasta vanuse direktiivi oluliste muudatuste üle. Direktiiv on mõjutanud Euroopas miljoneid inimesi, nii elukutselisi töötajaid turismitööstuses kui ka osaajalise kasutamise õigusega puhkuste või puhkuseklubide toodete tarbijaid.

Turismitööstus, mis on väärt enam kui 2 miljardit eurot aastas ning mis annab tööd 200 000 inimesele, on Lissaboni strateegia raames siseturu olulisim mootor. Ennustatakse ka seda laadi teenuse kiiret osatähtsuse tõusu. Majanduslik loogika, mis ei ole sugugi tähtsusetu, ei tohiks takistada suuremat kaitset nende teenuste loendamatutele kasutajatele, kellel on sageli vaid piiratud puhkuse-eelarve ning kes vajavad kaitset ning suuremat juriidilist selgust.

Tarbijate kaitsmise ja nende võimaluste parandamise olulisteks osadeks on lepingust taganemise tingimuste ühtlustamine, selliste ebaausate kaubandustavade keelamine, nagu seda on järelemõtlemisajal ettemaksu nõudmine, ja nõue tagada täpne, selge ja loetav leping ostja poolt valitud keeles. Käesolev tekst võimaldab meil viimaks lõpetada vastuvõetamatud tavad, mis on saanud võimalikuks praeguse direktiivi puudulikkuse tõttu, ning taasluua negatiivse imago poolt haavatud tööstuse usaldusväärsus. Ühelt poolt on meil seetõttu põhjust loota, et müüjate hulgas, kes on vabastatud jultunud võistlejatest, tekib uus, positiivne liikumine ning teiselt poolt võime loota julgemaks muutunud tarbijate uuenenud usaldusele.

Seetõttu õnnitlen ma raportööri Toine Mandersit ning variraportööre, eriti mu sõpra Joel Hasse Ferreirat nende eduka töö puhul, mis viib meid esimesel lugemisel kokkuleppele, mis säilitab paljud parlamendi poolt vajatavad, kuid nõukogu poolt tagasi lükatud arengud.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – Proua juhataja, olen palju aastaid muretsenud selle pärast, et praegune osaajalise kasutamise õiguse seadusandlus ei arvestanud paljusid uusi sellel alal turule tulnud tooteid. Seetõttu olen ma õnnelik muutuste pärast, mis selles ettepanekus tehakse.

Direktiivi kohaldamisala lükkamine puhkuseklubide ja sarnaste toodete alasse on suur samm edasi kaitsmaks tarbijat jultunud hangeldajate eest. Direktiiv näitab, et Euroopa Liit võtab midagi ette, et selles mängus eeliseid saada.

Siiski pean tunnistama, et olen pettunud, et parlament pidi nõukoguga kokkuleppele jõudmiseks taganema sellest sättest, mis nõudis 21-päevast järelemõtlemisaega. Samal ajal ei saa öelda, et tehtud parandustel ei ole praegusele direktiivile mingit mõju. Tegelikult tuleb rõõmustada, et enne järelemõtlemisaja lõppu ei tule teha ettemakseid. Nõukoguga kokkuleppele jõudmiseks on tehtud palju jõupingutusi ning ma loodan, et raport võetakse täna vastu suure häälteenamusega.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Olen rõõmus selle 15-aasta vanuse osaajalise kasutamise õiguse direktiivi läbivaatamise üle. See laiendab pikaajaliste puhkusetoodete definitsiooni, annab võimaluse paremaks tarbijakaitseks ning kindlustab ausate tootepakkujate konkurentsivõimet. Teisisõnu takistab direktiiv selliste uute toodete tekkimist, mis on loodud vaid reeglite vältimiseks. Osaajalise kasutamise õigusega tooted on loomult teenused, mida pakutakse rahvusvaheliselt. Olen seetõttu rõõmus, et Euroopas ühtlustatakse turg täielikult ning tarbijatel on kõikides liikmesriikides samasugused õigused, milleks on näiteks 14-päevane periood, mille jooksul võib lepingust taganeda ilma, et peaks tegema ettemaksu või toote pakkuja kohustus koostada leping tarbija poolt eelistatud keeles. Need on head uudised Tšehhi tarbijatele, kes soovivad puhkusele minna. Samuti toetan ideed sisse viia sarnaselt reisibüroodele Euroopa registreerimissüsteem, mis oleks kohtuvaidluste korral teabeallikaks ning mis hõlmaks ka tagatisfondi loomist tarbijatele juhuks, kui ettevõte peaks pankrotti minema. Õnnitlen proua volinikku ja raportööre.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, komisjoni liige. − Proua juhataja, peame kindlustama, et kõik tarbijad üle kogu Euroopa oleksid piisavalt kaitstud petturitest müüjate agressiivsete müügitaktikate eest osaajalise kasutamise õigusega ja puhkusetoodete turul.

Euroopa tasandil tegutsemine on veelgi vajalikum, sest suurem osa osaajalise kasutamise õiguse lepingutest on loomult rahvusvahelised.

Veelgi enam vajame seda, et tarbijatel oleks piisavalt usaldust reguleeriva raamistiku suhtes, et nad ei loobuks osaajalise kasutamise õiguse tooteid ostmast seaduslikelt välismaistelt pakkujatelt. Osaajalise kasutamise õigusega ja sarnaste toodete tugev turg aitab kaasa kasvule ja töökohtade loomisele Euroopa Liidus.

Usun kindlalt, et see kompromisspakett, mille üle te täna hääletate, aitab nende eesmärkide saavutamisele palju kaasa. Parandused, mille esitasid fraktsioonid ALDE, PP-DE ja PSE ning millega nõukogu on nõustunud, on minu meelest ausad ja mõistlikud. Pakett on samuti kooskõlas komisjoni esialgse ettepanekuga.

Minu arvates on see pakett parim valik nii tarbijate kui ka müüjate huvisid arvesse võttes. Hääl selle paketi poolt on hääl tarbija usalduse poolt puhkuse toodete suhtes, selge tarbijateabe poolt ning konkurentsivõimelise ning usaldusväärse puhkusetööstuse poolt.

Seetõttu loodan, et selle täiskogu liikmed hääletavad täna osaajalise kasutamise õigusega ja sarnaste puhkusetoodete reeglite kokkuleppe toetuseks. Need reeglid on kasulikud kõigile Euroopa puhkajatele.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, raportöör. − (NL) Proua juhataja, kui nimetatud direktiiv täna pärastlõunal heaks kiidetakse vaatamata sellele, et täpsustame direktiivi vaid väikesele osale siseturust, tähendab see Euroopa tarbija jaoks tohutut sammu edasi. Käesolev direktiiv on siiski tarbijakaitse horisontaalse vahendi eelkäija.

Raportöörina panin ette, et esmalt täpsustaksime määruse erinevaid aspekte. Viimaks lõpetasime suurima võimaliku ühtlustamisega ning minu arvates suurim võimalik ühtlustamine Euroopas kaitseb nii tarbijaid kui ka bona fide ettevõtteid, kes sellel alal tegutsevad. Turism saab suure hoo ning siseturule on see vaid hea, kui eksisteerib tarbija usaldus.

Olen rõõmus, et koos suurima võimaliku ühtlustamisega antakse kõigile Euroopa tarbijatele ühesugused õigused. Arvan tõesti, et Euroopa tarbijatel, ükskõik millisest riigist nad ka pärit ei oleks, peaks kaupade, teenuste või ükskõik millise siseturu teenuse ostmisel olema ühesugused õigused. Käesoleva direktiiviga see ka tagatakse.

Loodan, et liikmesriigid reguleerivad korrast kinnipidamist ja oma jälgimismenetlusi ühtemoodi selleks, et tarbija usaldus võiks säilida. Siseturg – ja see on põhjus, miks ma Euroopasse usun – saab toimida hästi vaid tänu tööstuse, valitsuse ja tarbija vahelisele usaldusele.

Kui meil see õnnestub, siis on see minu arvates oluliseks näitajaks, et tarbijakaitse horisontaalne vahend peaks olema ühtlustatud kõikide tarbijate ostude suhtes.

See on minu arvates oluline samm edasi, sest oleme optimeerinud siseturu paljud osad, kuid mitte veel seda osa, mis puudutab tarbijate usaldust. Usun, et käesolev direktiiv on oluline samm selles suunas. Soovin tänada kõiki, kes on sellele kaasa aidanud.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub täna kell 12.00.

Kirjalikud avaldused (artikkel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjalikult.(PL) Osaajalise kasutamise õigus on tüüp puhkusetooteid. Paljud tarbijad otsustavad neid teenuseid osta sellal, kui nad on selle koha lummuses, kus nad parajasti puhkavad. Kahjuks kasutavad seda ära jultunud müüjad, kes ei anna tarbijatele piisavat teavet pakutavate teenuste kohta.

Direktiiviga sisseviidavad muudatused suurendavad tarbijakaitset ka eelpool mainitud tavade suhtes. Eriti oluline on, et tarbijatele antakse 14-päevane järelemõtlemiseaeg, mille jooksul nad võivad tagajärgedeta lepingust taganeda ning mis aitab neil oma otsuse üle pikemalt järele mõelda. Suurendatakse teabehulka, mida müüjad peavad pakkuma potentsiaalsetele teenuse ostjatele. Tarbijal on õigus saada täielik teave vaatamata liikmesriigile, kust nad teenuseid ostavad. Mis veelgi olulisem, teave peab olema antud kirjalikult ning tarbija emakeeles või selle riigi keeles, kust tarbija pärit on. Kui tarbijat ei teavitata 14-päevasest järelemõtlemisajast, pikendatakse seda aasta ja 14 päevani.

Kõik need lahendused on tarbijale äärmiselt kasulikud, eriti ajal, kui välisriikides reisimine on laialt levinud, mille tulemusena on tarbijad muutunud haavatavaks osade müüjate ebaausate tavade tõttu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjalikult. (SK) Euroopa Parlament on alati olnud väga mures tarbijaõiguste pärast turismisektoris ning on leidnud oma resolutsioonides uute perspektiivide kohta ja vajaduses pikaajalise jätkusuutliku turismi järele Euroopas, et direktiiv 94/47/EÜ vajab läbivaatamist.

Vastutustundetud turismiagentuurid leiavad võimalusi sellest direktiivist mööda hiilida ning optimaalse tarbijakaitse saavutamiseks sellel alal on Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon püüelnud mitmete võtmealade ühtlustatud eeskirjade vastuvõtmise poole. Need aitavad tarbijatel teha õigeid otsuseid vaatamata riigile, kust nad pärit on või kuhu nad puhkama lähevad.

Osaajaline kasutamise õigus tähendab piiratud aja jooksul kinnisvara või teiste varade kasutamist rohkem kui ühte aastat katva lepingu alusel, millega omandab tarbija makse või tasu maksmisel õiguse kasutada ühte või rohkemat majutuskohta enam kui ühel korral. Lepingud peavad sisaldama kontrollnimekirju, mis köidavad tarbijate tähelepanu ning aitavad neil mõista nende õigust lepingust taganeda.

Tervitan selle ala ettevõtjate eetikakoodeksit, kvaliteedimärki, piiriüleseid kampaaniaid ning standardiseeritud blankettide kasutamist. Üheks oluliseks seisukohaks on, et reklaamid peaksid tarbijaid teavitama, mitte neid eksiteele viima. Nimetatud direktiiv rajab juriidilise raamistiku pikaajaliste puhkusetoodete jaoks. Tarbijad saavad aega kaaluda oma otsuseid keskkonnas, kus neile survet ei avaldata. Usun, et nimetatud direktiiv võib lahendada need tõsised probleemid, millega tarbijad on pikaajaliste puhkusetoodete suhtes kokku puutunud.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Domingo Sanz Palacio (PPE-DE), kirjalikult.(ES) Proua juhataja, kiidan rõõmuga heaks selle raporti ning tänan raportööri Toine Mandersit, mu kolleegi Malcolm Harbouri ja ka variraportööre suurepärase töö eest. Raport on suurepärane meeskonnatöö tulemus. Käesolev meetmepakett on nii komisjoni, parlamendi kui ka nõukogu silmapaistvate pingutuste tulemus.

Hispaania delegatsioon on alati mõistmise, selguse ja juriidilise kindluse poolt, mis koos täieliku ühtlustamisega tagavad optimaalse tarbijakaitse.

Soovisime selgeid reegleid ja paremat turu reguleerimist kahel põhjusel. Esiteks on need vajalikud äriinimestele, kes saavad tegutseda suurema turvalisusega ja pakkudes paremat kvaliteeti. Teiseks on need vajalikud tarbijatele. Nüüd saavad nad seda turgu paremini hinnata, sest enne lepingute allkirjastamist on nende käsutuses vajalik teave ning erinevad kaitsemehhanismid tarbijaõiguste kaitseks.

Sobilik reguleerimine elavdab turgu ning on kasulik nii tarbijatele kui ka äriinimestele. Eelpoolnimetatu ongi, mida me soovisime ning mille me ka selle kokkuleppega saavutasime.

 
  
  

(Istung peatati kell 10.55 LUX auhinna väljaandmiseks ja jätkus uuesti kell 11.30)

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Asepresident

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika