Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0113(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0195/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0195/2008

Keskustelut :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Äänestykset :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0511

Puheenvuorot
Keskiviikko 22. lokakuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

3. Kuluttajien suojaaminen aikaosuuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. (PL) Esityslistalla on seuraavana Toine Mandersin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksiin, pitkäkestoisiin lomatuotteisiin, jälleenmyyntiin ja vaihtoon liittyvien tiettyjen seikkojen osalta (KOM(2007)0303 − C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)) (A6-0195/2008).

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, haluan tietenkin ensiksi kiittää kaikkia mietinnön laatimiseen osallistuneita: komission jäsentä Kunevaa, varjoesittelijöitä sekä kolmea neuvoston puheenjohtajaa, koska aloitimme mietinnön työstämisen vuonna 2007 Portugalin puheenjohtajakaudella. Sitä seurasi Slovenian puheenjohtajakausi, ja lopuksi saavutimme kompromissin puheenjohtajavaltio Ranskan avustuksella. Valitettavasti valtiosihteeri Luc Chatel ei voi osallistua täysistuntoon, koska olisi tietenkin hienoa voida todeta, että olemme päässeet kompromissiin ja vieläpä ensimmäisessä käsittelyssä.

Vuonna 1994 hyväksyttiin aikaosuusdirektiivi, joka on uudistanut alaa perusteellisesti. Suuri ongelma oli, että jäsenvaltiot eivät panneet direktiiviä täytäntöön yhdenmukaisesti. Se oli palapelimäinen säännös, jota noudatettiin – tietoisesti tai tahattomasti – eri lailla eri paikoissa. Se kylvi epäilyksen siemenen kuluttajien mieliin, kun nämä harkitsivat aikaosuusasunnon hankkimista toisesta maasta.

Nyt olemme puimassa uutta direktiiviä. Olemme laajentaneen sen soveltamisalaa hieman, koska vuoden 1994 direktiivissä useat tuotteet oli määritelty puutteellisesti, jos lainkaan. Tällaisia olivat esimerkiksi pitkäkestoinen lomatuote tai tuotteiden vaihto. Mielestäni olemme saaneet aikaan selkeän parannuksen tässä suhteessa, ja sekä teollisuus että kuluttajat ovat innoissaan tuloksesta. Toivon, että poliitikkoina me olemme myös innoissamme. Teimme erittäin tiivistä yhteistyötä eri ryhmiin kuuluvien kollegoidemme kanssa, ja olemme saaneet aikaan vetovoimaisen tuloksen.

Esimerkiksi ennakkomaksut on kielletty, koska ne aiheuttivat pettymyksiä useille kuluttajille. Kun koko hinta oli maksettu, oli mahdotonta saada takaisin tätä 1 000 euroa tai 1 500 euroa, jotka oli maksettu etukäteen.

Neljäntoista päivän harkinta-aika on mielestäni myös erittäin tärkeä seikka.

Olen itse erittäin mielissäni siitä, että käyttöön otetaan tarkistusluettelo, vakiolomake, jossa määritellään kauppa yksityiskohtaisesti ja myös ilmoitetaan, että ostajalla on mahdollisuus purkaa sopimus neljäntoista päivän kuluessa kiistattoman takuun perusteella.

Ehdotus sisältää myös alalle vapaaehtoiset menettelysäännöt sekä tunnusmerkin, tunnustuksen tai laatumerkin. Myös komissio on luvannut valvoa tätä. Tämä on musiikkia korvilleni, koska mielestäni on todellakin suhtauduttava myönteisesti siihen, että komissio on luvannut valvoa näiden menettelysääntöjen noudattamista. Olen erityisen mielissäni siitä, että komissio lupasi kolmikantaneuvotteluissa valvoa säännöksen noudattamista jäsenvaltioissa.

Joissakin tapauksissa kuluttajan on helpompi viedä asia kansalliseen tuomioistuimeen. Minusta on ikävää, että oikeudenkäyttöaluetta, toimivaltaista tuomioistuinta, ei selvästi mainita tässä direktiivissä. Se on mielestäni valitettavaa, mutta kompromissin saavuttamiseksi on joskus tehtävä myönnytyksiä. Valitettavaa on myös, että esimerkiksi siinä tapauksessa, että ratkaisevan tärkeitä tietoja ei anneta, sopimus jatkuu silti vielä vuoden.

Tämä on kaikki mahdollista kompromississa. Yleisesti ottaen suunnatonta edistystä on saatu aikaan sekä kuluttajan että alan osalta, erityisesti mahdollisimman kattavan yhdenmukaistamisen suhteen. Se helpottaa joka tapauksessa useiden tapauksien käsittelyä henkilön oman jäsenvaltion tuomioistuimessa. Alan kannalta on paljon helpompi käydä rajat ylittävää kauppaa.

Olemme mielestäni saaneet aikaan hyvän tuloksen, josta me täällä parlamentissa voimme komission ja neuvoston ohella olla ylpeitä.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, haluan ensin kiittää esittelijää jäsen Mandersia ja varjoesittelijöitä, erityisesti jäsen Harbouria ja jäsen McCarthyä, heidän poliittisesta sitoutumisestaan ja tuestaan. Haluan myös kiittää IMCO-valiokunnan sihteeristöä sekä terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastoa erittäin tiiviistä yhteistyöstä. Toivottavasti saamme asian päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä. Arvostan todella paljon valtavia ponnistelujanne ja olen kiitollinen siitä, että pääsimme viimein sopimukseen. Samoista syistä haluan kiittää myös puheenjohtajavaltio Ranskaa.

Tämä ehdotus saisi aikaan erittäin merkittäviä kuluttajia hyödyttäviä parannuksia aikaosuuksien ja vastaavien lomatuotteiden markkinoilla. Nykyisiä aikaosuuksia koskevia sääntöjä on selvästikin tarkistettava pikaisesti. Kuluttajat kärsivät tappioita ostaessaan tuotteita, jotka ovat taloudellisesti aikaosuuksien kaltaisia mutta jotka eivät sisälly nykyisen direktiivin määritelmään. Tarkoitan tässä alennuslomaklubien kaltaisia tuotteita, joista kuluttajien on usein maksettava huomattava, 6 000–20 000 euron maksu etukäteen. Sillä he saavat kerhon jäsenyyden, joka antaa vain oikeuden alennukseen tulevista lomista. Viittaan myös aikaosuuksien jälleenmyyntiin ja vaihtoon, joita ei tällä hetkellä säännellä.

Olen todella vakuuttunut siitä, että meidän on kehitettävä tietokanta valituksia varten. Valituksia koskevat tiedot osoittavat, että kuluttajat kohtaavat huomattavasti enemmän ongelmia näiden sääntelemättömien tuotteiden kanssa, erityisesti alennuslomaklubien kanssa, verrattuna aikaosuuksiin. Siksi on painava syy soveltaa samanlaisia sääntöjä tällaisiin tuotteisiin, koska silloin lomamarkkinoista saataisiin tasapuolisemmat.

Ehdotus, josta tänään äänestetään, täyttää nykyisen lainsäädännön porsaanreiät, koska siinä laajennetaan direktiivin soveltamisalaa kattamaan aikaosuuksien lisäksi myös pitkäkestoiset lomatuotteet sekä aikaosuuksien jälleenmyynnin ja vaihdon.

Uusien sääntöjen myötä näiden tuotteiden myyjien on annettava kuluttajalle kattavat tiedot ennen sopimuksen tekemistä, jotta kuluttaja kykenee tekemään tietoon perustuvan valinnan.

Tuen täydestä sydämestäni parlamentin tarkistuksia, joiden ansiosta kyseiset tiedot on annettava vakiolomakkeella. Sen ansiosta kuluttajien on helpompi omaksua tiedot. Vakiolomake helpottaa myös näiden tuotteiden myyjien toimintaa, erityisesti siksi, että se on tarjolla kaikilla EU:n kielillä. Näiden tuotteita ostavat kuluttajat hyötyvät myös peruutusoikeudesta ja ennakkomaksujen kieltämisestä, joita jo sovelletaan aikaosuuksiin.

Ehdotuksessa täsmennetään myös, että peruuttamisesta voidaan ilmoittaa myyjälle kirjeitse, sähköpostitse, faksilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi pitkäkestoisia lomatuotteita ostaville kuluttajille tarjotaan lisäsuojaa. Jäsenyyden kokonaismaksua ei enää voida maksattaa etukäteen, vaan se on jaettava vuosittaisiin eriin. Kuluttajilla on myös oikeus irtisanoa sopimus ennen jokaista vuosittaista maksua.

Direktiivin täysin yhdenmukaistetut säännöt hyödyttävät kuluttajia. Tällä hetkellä kuluttaja, joka haluaa ostaa aikaosuuden ollessaan lomalla toisessa maassa, joutuu noudattamaan kyseisen toisen maan sääntöjä. Ne eivät välttämättä tarjoa yhtä hyvää suojaa kuin kuluttajan kotimaan säännöt. Uuden täysin yhdenmukaistetun direktiivin myötä kuluttajat tietävät, että samat kuluttajansuojasäännöt pätevät riippumatta siitä, ostivatko he aikaosuuden tai lomatuotteen kotimaassaan tai ollessaan lomalla ulkomailla.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon valmistelija. – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minun on kiitettävä esittelijää Toine Mandersia, varjoesittelijää Joel Hasse Ferreiraa sekä kaikkia muita valmistelijoita ja kollegoita heidän yhteistyöstään, halukkuudestaan ryhtyä vuoropuheluun ja valmiudestaan päästä yhteisymmärrykseen.

Aikaosuusdirektiivin soveltamisalaa laajennetaan uusiin toimintoihin. Sillä on myönteinen vaikutus Euroopan matkailuun, alan toimijoihin ja kuluttajiin. Kuluttajat ovat ryhmä, joka on heikoimmin perillä oikeuksistaan ja velvoitteistaan ja jolla on heikoimmat edellytykset käydä neuvotteluja. Siksi puolustin liikenne- ja matkailuvaliokunnassa korkeatasoista kuluttajansuojaa, erityisesti laajentamalla ja päivittämällä direktiivin perusmääritelmiä, täydentämällä kielivaatimuksia ja parantamalla sopimusta koskevia tietoja ja peruutusoikeuksia, jotta varmistetaan selkeät ja vakaat markkinat, jotka eivät aiheuta kuluttajalle piilokustannuksia.

Menettelyn käynnistyttyä aloitettiin kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön monialainen tarkastelu. Väitin, että meidän ei pitäisi odottaa kyseistä tarkastelua, koska kuluttajilla on vakavia ongelmia oikeuksiensa käyttämisessä lähinnä kansainvälisesti ja koska on otettava huomioon myös aikaosuuksien kattamat uudet toiminnot. Nämä ongelmat eivät ole peräisin yhdenmukaistetusta yhteisön lainsäädännöstä tällä alueella, vaan selkeän yhteisön oikeudellisen kehyksen puuttumisesta. Sitä on mahdollisesti täydennettävä tiukemmilla kansallisilla oikeudellisilla kehyksillä, jotka palkitsevat rehelliset yritykset ja kuluttajat. Tämä on kyseisen direktiiviehdotuksen perustavoite. Kehotan kaikkia tukemaan sitä.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon valmistelija.(ES) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensiksi minun on pakko jälleen pahoitella, että puheenjohtajakokous ei sallinut oikeudellisten asioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan tehostettua yhteistyötä tämän mietinnön laatimisessa.

Oikeudellisten asioiden valiokunta ei halunnut muuttaa Euroopan komission ehdottamaa oikeusperustaa tai vaihtaa oikeudellista välinettä. Päätavoite oli suojella kuluttajia tiettyjen "lomaklubien" väärinkäytöksiltä aiheuttamatta haittaa laillisten ja työpaikkoja luovien, kuten aikaosuuksina tunnettuja tuotteita myyvien yritysten, kehitykselle.

Mielestäni ei riitä, että vain sovellamme aikaosuuksia koskevia erityisiä suojatoimia lomaklubeihin. Meidän on mentävä pidemmälle, koska näiden kahden järjestelmän oikeudelliset luonteet poikkeavat toisistaan olennaisesti.

Aikaosuuksiin liittyy omistusoikeus, kun taas lomaklubeihin liittyy vain palvelusopimus. Itse asiassa lomaklubeissa kuluttajat maksavat pitkäaikaisesta lupauksesta saada matkailupalveluja.

Emme saa unohtaa, että useimmat kuluttajien valitukset liittyvät lomaklubien väärinkäytöksiin, eivätkä aikaosuuksiin, jotka kaikki tuntevat. Kuten komission jäsen Kuneva totesi, tavoitteena, jota myös oikeudellisten asioiden valiokunta tukee, on säännellä epäselviä aloja ja asettaa säännöt, joiden ansiosta rehelliset yrittäjät voivat kehittää yrityksiään kuluttajien eduksi.

Olen vakuuttunut siitä, että tämän mietinnön ja siinä ehdotettujen toimenpiteiden myötä olemme matkalla oikeaan suuntaan.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, olen erittäin iloinen siitä, että voin ryhmäni puolesta ja itse asiassa mietintöä laatineen ryhmäni toisena varjoesittelijänä onnitella sopimuksesta, johon olemme tänään päässeet neuvoston kanssa. Haluan myös kiittää neuvostoa yhteistyöstä.

Haluan myös muistuttaa, että olemme kiitollisuudenvelassa Luisa Rudi Ubedalle, joka valittiin kesällä Espanjan parlamenttiin. Hän on itse asiassa tehnyt suurimman osan varjoesittelijän työstä tämän direktiivin yhteydessä. Erityisesti oikeudellisten asioiden valiokunnan valmistelijan esille tuoman näkökohdan suhteen haluan korostaa, että lomaklubeja koskeva osa, joka on mielestäni todennäköisesti suurin yksittäinen edistysaskel, jonka olemme saaneet aikaan tässä direktiivissä kyseisen erityisen tuotetyypin osalta, johtui suurelta osin Luisa Rudi Ubedan sinnikkyydestä. Hän varmisti, että otimme kyseisen tuotteen huomioon. Neuvosto ja erityisesti komissio olivat melko haluttomia, mutta olen iloinen siitä, että pääsimme sopimukseen kyseisestä asiasta, joka on mielestäni äärimmäisen tärkeä.

Esittelijä Toine Manders on myös tehnyt erinomaista työtä ja haluan kiittää häntä hänen kanssaan työskennelleen ryhmän ohella. Toine Manders ja komission jäsen Kuneva ovat ottaneet huomioon useita muita kysymyksiä, mutta haluan vain korostaa mielestäni kahta muuta erittäin tärkeää kysymystä, joiden osalta olemme saaneet aikaan merkittäviä parannuksia.

Niistä ensimmäinen koskee mainontaa. Jos katsotte mainontaa koskevaa lauseketta, nyt siinä todetaan selkeästi, että kaikki aikaosuuteen tai lomaklubiin liittyvät myynninedistämistoimet on ilmoitettava selkeästi ja osoitettava mainonnassa sellaisiksi. Myös peräänkuuluttamiemme vakiotietojen on oltava saatavilla kaikkina aikoina kaikenlaisissa myynninedistämistapahtumissa. Silloin ei voi tulla kyseeseen, että ihmisiä johdetaan harhaan houkuttelevan matkan, vierailun tai tarjouksen avulla. On oltava täysin selvää, mistä myyjät puhuvat, ja että kyseistä tuotetta ei pidä myydä investointina.

Toiseksi – ja nyt osoitan sanani neuvostolle, vaikka ministeri ei valitettavasti ole paikalla – jäsenvaltioiden kannustaminen menettelysääntöjen noudattamiseen ja kiistojen ratkaisemiseen muualla kuin tuomioistuimessa on ehdottoman tärkeää.

Kaiken kaikkiaan tämä on huomattava edistysaskel kuluttajansuojan kannalta. Kannatan sitä täysin ja olen varma siitä, että se saa parlamentin ylivoimaisen tuen tänään.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira, PSE-ryhmän puolesta.(PT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, parlamentin työskenneltyä vuoden, nyt käsiteltävänä oleva direktiiviehdotus on merkittävä parannus vuonna 2007 esiteltyyn asiakirjaan. Olivatpa eurooppalaiset kuluttajat sitten nykyisiä tai mahdollisia aikaosuuksien tai loma-alennuskorttien ja -klubien asiakkaita, heidän oikeuksiaan on parannettu eri tasoilla.

Siksi ehdotuksessa määritellään kolme eri määräaikaa, joita sovelletaan eri olosuhteissa. Niiden ansiosta kuluttaja voi yksipuolisesti peruuttaa sopimukset. Siinä myös määritellään useita keskeisiä tekijöitä, jotka on nimenomaan sisällytettävä sopimuksiin. Lisäksi siinä selvennetään ja selitetään kielten käyttöä, mikä on huomattava parannus kuluttajien kannalta, ja mainontaa koskevia sääntöjä, joihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Siksi tämä on hyvä direktiiviehdotus, joka parlamentin eri ryhmien määrätietoisten ja yksityiskohtaisten neuvottelujen jälkeen esitellään nyt parlamentille. Komissio ja neuvosto ovat jo hyväksyneet sen.

Arvoisa puhemies, minun on onniteltava puheenjohtajavaltio Sloveniaa sen ponnisteluista useiden tekstiin liittyneiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja voittamiseksi. Puheenjohtajavaltio Ranskaa ja erityisesti suurlähettiläs Léglise-Costaa on myös onniteltava lämpimästi suurenmoisesta työstä neuvotteluiden loppuvaiheessa. Myös komission edustajia on kiitettävä heidän osoittamastaan halukkuudesta ja teknisestä pätevyydestä sekä kolmikantaneuvotteluissa että kahdenvälisessä yhteydenpidossa.

Parlamentissa erityiset kiitokset ansaitsevat liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon valmistelija Emanuel Jardim Fernandes sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäsenet, erityisesti sen valmistelija, ryhmän varjoesittelijät ja koordinaattorit, ja viimeisenä muttei vähäisimpänä, puheenjohtaja Arlene McCarthy.

Ennen kuin lopetan, haluan kiittää kuluttajayhdistyksiä, erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan yhdistyksiä ja portugalilaista DECO-yhdistystä, samoin kuin alan eurooppalaisten yritysten yhdistystä, niiden minulle antamasta hyödyllisestä panoksesta prosessin aikana. Tämä aikaosuuksia sekä loma-alennuskortteja ja -klubeja koskeva direktiivi on erinomainen. Siksi kehotan teitä kaikkia äänestämään sen puolesta.

Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan sisämarkkinat tarkoittavat, ja niiden on yhä enenevässä määrin tarkoitettava, Eurooppaa, joka suojelee kuluttajia.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minäkin haluan kiittää esittelijää hänen rakentavasta yhteistyöstään ryhmäni varjoesittelijän puolesta, joka ei valitettavasti päässyt paikalle tänään. Uskon, että jäsen Mandersin kanssa tehty yhteistyö oli rakentavaa ja tuotti hyviä tuloksia, joista voimme olla ylpeitä.

On erityisen tärkeää, että laajensimme direktiivin soveltamisalaa käsittämän lomaklubit – jotka ovat merkittävä ongelma – sekä risteilyalukset, asuntolaivat ja asuntovaunut. Tekemällä niin tukimme lukuisia porsaanreikiä, joita vanhassa direktiivissä valitettavasti oli. Erittäin tärkeää on myös, että paransimme avoimuutta sekä sopimuksen tekoa edeltävien tietojen että tietolomakkeiden avulla. Lomakkeet sisältävät vakiotietoja, kuten useat edellisistä puhujista jo mainitsivatkin.

Mielestäni on myös tärkeää, ja haluankin korostaa sitä, että olemme pidentäneet oikeutta sopimuksen peruuttamiseen 14 päivään, jos tietoja käytetään väärin. Kuluttaja voi myös hyödyntää kolmeen kuukauteen pidennettyä määräaikaa, ja jos tietoja koskevaa velvoitetta on laittomasti laiminlyöty, jopa yhteen vuoteen pidennettyä määräaikaa. Tämä lisää avoimuutta ja oikeusvarmuutta. Se ei ole vain kuluttajien etu vaan myös teollisuuden etu, koska teollisuus haluaa luonnollisesti kaikin tavoin tehdä pesäeroa alan huonomaineisiin toimijoihin.

Yhdessä teollisuuden, jäsenvaltioiden ja kuluttajajärjestöjen kanssa voimme nyt lopullisesti tehdä alasta kunnioitetun. Tästä syystä uskonkin, että ehdotus saa ryhmämme täyden tuen. Emme ole saavuttaneet kaikkea haluamaamme, mutta tämä on huomattava askel eteenpäin.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, matkailuteollisuus on yhä tärkeämpää Euroopan maiden taloudelle. Se koskee myös aikaosuuksia, pitkäkestoisia lomatuotteita sekä aikaosuuksien vaihtoa ja jälleenmyyntiä, jotka ovat usein aiheuttaneet haittaa kuluttajille.

Direktiivillä vastataan tähän ongelmaan ja luodaan ehdot näiden palvelujen yhdenmukaistamiselle Euroopan markkinoilla hyväksymällä perussäännöt käsittävä paketti. Näin lisätään avoimuutta ja suojellaan kuluttajia muun muassa laatimalla yhdenmukainen mallisopimus, edellyttämällä sopimuksen tekemistä kuluttajan kielellä, parantamalla kuluttajan mahdollisuuksia tehdä harkittu päätös ja ottamalla käyttöön harkinta-aika, jonka aikana kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen ilman perusteluja. Tarkistusten ohella direktiivi luo ehdot tällaisten palvelujen kehittämiselle ja lisää kuluttajien luottamusta niihin.

Kiitän teitä, jäsen Manders, erinomaisesta mietinnöstänne. Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä tukee tätä direktiiviä.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, mekin haluamme ensiksi kiittää esittelijää sekä varjoesittelijää ja Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmään kuuluvaa oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon valmistelijaa. Euroopan parlamentti on osoittanut, että kun markkinat ratkeavat liitoksistaan – kuten aikaosuuksia koskevalla alalla tietenkin tapahtui – olemme valmiina toimimaan yhdessä. Aikaosuuksia koskeville markkinoille niiden perinteisessä muodossa on yhä enenevässä määrin tunkeutunut huonomaineisia toimijoita, jotka edustavat esimerkiksi klubeja ja lomakohteita. He ovat levittäytyneet eri puolille Eurooppaa, eivätkä todellakaan ole tiedottaneet kuluttajille avoimesti tällaisen investoinnin mahdollisuuksista ja haittapuolista. Uusi järjestelmä tuo mukanaan huomattavia parannuksia tässä suhteessa.

Sopimuksen peruuttamisajan pidentäminen 10 päivästä 14 päivään on jo mainittu. Mielestäni on myös oikein, että olemme jättäneet monivuotiset hotellivaraukset soveltamisalan ulkopuolelle, koska tämä on täysin eri tilanne kuluttajille kuin sitoutuminen toistuvaan vuosittaiseen investointiin lomaklubissa tai -kohteessa.

Asiasta on jo keskusteltu paljon, mutta haluan myös huomauttaa, että sääntö, jonka mukaan kuluttajille on tiedotettava joko heidän asuinmaansa kielellä tai heidän äidinkielellään, pakottaa lopulta merkittävän osan huonomaineisista sopimusmalleista pois markkinoilta. Näin aikaosuusmarkkinat yleisesti ottaen saavat jälleen kunniallisen perustan. Samalla myös varmistetaan, että kuluttajat, jotka haluavat ostaa lomia tällaisissa kohteissa, voivat tehdä niin täydellä luottamuksella.

Edellisestä direktiivistä puuttunut tarkistuslauseke tarjoaa Euroopan parlamentille tilaisuuden arvioida kolmen vuoden jälkeen, ratkaiseeko ehdottamamme lähestymistapa todellakin ongelmat, vai onko alalla vielä muita ongelmia, joihin meidän on puututtava.

Kiitokset, komission jäsen Kuneva. Uskon, että tämä toimenpide on erittäin myönteinen sisämarkkinoiden kannalta.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, mielestäni olemme tehneet hyvää työtä, ei vain sisämarkkinoiden kannalta, kuten jäsen Schwab juuri totesi, vaan myös kansalaisten kannalta. Se on minulle paljon tärkeämpää, koska haluamme varmistaa, että he toteavat asuvansa Euroopassa, joka kasvaa yhteen erittäin myönteisessä merkityksessä. Mielestäni juuri sitä tässä on tapahtunut.

Koordinaattorina olen erityisen kiitollinen varjoesittelijämme jäsen Hasse Ferreiran erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt yhdessä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa.

Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä olisi halunnut, että soveltamisalaa olisi laajennettu enemmän – se on sanomattakin selvää – mutta kompromisseja ei aina voida välttää. Minusta me saavutimme kaikesta huolimatta oikein hyvän ratkaisun. Tarjouksien vertailun helpottaminen, peruutusoikeus ja mainonta johtavat tulevaisuudessa ehtojen paranemiseen kansalaisten kannalta. Siten he voivat olla kuninkaita markkinoilla, jotka olivat aikoinaan todellinen viidakko.

Markkinoiden rehottamisen takia useat henkilöt, jotka eivät välttämättä kiinnittäneet riittävästi huomiota lomajärjestelyihinsä, ovat joutuneet erittäin hankalaan tilanteeseen. Haluamme estää tätä tapahtumasta tulevaisuudessa, ja uskonkin, että tämä kompromissi mahdollistaa sen.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE).(SV) Arvoisa puhemies, olemme kotimaassani Ruotsissa valitettavasti törmänneet usein tähän ongelmaan. Lomatunnelmissa olevia matkailijoita puijataan ostamaan osuuksia asuntoihin, joihin he eivät ole erityisen tyytyväisiä palattuaan kotiin, jos heillä ylipäätään on mitään esitettävää ostoksestaan päästyään kotiin. Aikaosuusasuntoja koskeva uusi direktiivi sisältää paljon paremman suojan, jos samoja sääntöjä sovelletaan kaikkialla EU:ssa aikaosuusasuntojen hankkimiseen. Asianmukainen kuluttajansuoja on edellytys, jotta ihmiset voivat turvallisesti hyödyntää sisämarkkinoiden mahdollistamia vapauksia. Kuluttajien on voitava tuntea asemansa vahvaksi, turvalliseksi ja varmaksi.

Myyjiä kielletään vaatimasta ennakkomaksuja harkinta-ajan kuluessa, jota pidennetään 10 päivästä 14 päivään. Siten kuluttajien ei tarvitse huolehtia ennakkomaksuista, jos he eivät ole tyytyväisiä tai jos he haluavat peruuttaa kaupat harkinta-ajan kuluessa. Direktiivi luultavasti poistaa markkinoilta joutavia yrityksiä, joiden toiminta ei vastaa rehellistä markkinointia ja kohtuullisia ostosopimuksia koskevia vaatimuksia. Uskon, että useat ihmiset epäröivät nykyisin tällaisten palvelujen ostamista muista jäsenvaltioista juuri siksi, että he eivät tunne asemaansa turvalliseksi, eivätkä voi luottaa kuluttajansuojaan.

Yhdenmukaistamisen ja direktiivin toimien ansiosta kuluttajansuoja vahvistuu. Sen ansiosta useammat ihmiset saattavat kokea voivansa käyttää palveluja, joihin liittyy aikaosuusasuntoja heidän oman jäsenvaltionsa ulkopuolella. Me kaikki tietenkin suhtaudumme tällaiseen myönteisesti. Toisin sanoen, tämä on erinomainen ehdotus, joka saa laajan tuen. Aurinkoa rakastavat pohjoismaalaiset haluavat kiittää sekä komissiota että esittelijää ja varjoesittelijöitä.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, tätä aikaosuuksia koskevaa säännöstä on odotettu jo pitkään. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta järjesti jo vuonna 2001 asiaa koskevan kuulemisen, jossa paljastuivat kaikki alan markkinoita koskevat ongelmat. Olemme tietenkin erittäin mielissämme siitä, että olemme tänään päässeet vaiheeseen, jossa toteutamme kuluttajien etua. Laajennamme direktiivin soveltamisalaa kattamaan kaikki aikaosuuksien kaltaiset tuotteet, erityisesti ongelmalliset alennuslomaklubit. Ulotamme sen koskemaan jälleenmyyntiä ja vaihtoa ja tarjoamme kuluttajille parempaa suojaa ja paremmat oikeudet. Uskon, että kuluttajilla tulee olemaan samat oikeudet riippumatta siitä, ostavatko he tuotteen Varnassa Mustallamerellä vai Valenciassa Costa Blancalla.

Tämän direktiivin myötä kuluttajille on annettava keskeiset tiedot vakiolomakkeella – kaikki maksut mukaan lukien – ja jos yritys ei anna tietoja, direktiivi pidentää peruutusoikeuden kolmeen kuukauteen. Jos kuluttajalle ei tiedoteta oikeudesta peruuttaa sopimus, peruutusoikeus pitenee yhteen vuoteen. Nämä ovat erittäin hyviä oikeuksia kuluttajien kannalta. Niiden ansiosta myyjistämme tulee vastuullisia myyjiä. Me olemme tiedottaneet kuluttajille ja suojelleet heitä, joten voimme ajaa epärehelliset välittäjät ja huijaavat kauppiaat pois markkinoilta.

Tänään olemme osoittaneet, että kun kuluttajat valittavat, Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ei vain vastaa, vaan me myös toimimme ja saamme aikaan tuloksia. Arvoisa komission jäsen, pyydän teitä tapanne mukaan seuraamaan täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Meidän on nyt hyödynnettävä uutta rajat ylittävää täytäntöönpanoverkostoa ja puututtava kuluttajien jatkuviin ongelmiin sekä varmistettava, että vähennämme aikaosuuksia koskevien valitusten määrää, joita jätetään Euroopan kuluttajakeskuksiin kaikissa 27 jäsenvaltiossa.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE).(RO) Tavoitteemme on aina varmistaa, että annamme lainsäädäntöä, joka tarjoaa enemmän etuja kuluttajille. Tästä syystä haluan antaa tukeni uudelle direktiiville, joka luo yksinkertaistetun mallin ja puitteet aikaosuustuotteille. Uskon, että ehdotuksiin myöntää kuluttajille 14 päivän harkinta-aika peruuttaa sopimus ja kieltää ennakkomaksuja koskevat vaatimukset tämän ajan kuluessa suhtaudutaan myönteisesti. Toivon, että tehdyt muutokset myötävaikuttavat asianmukaisesti toimiviin sisämarkkinoihin yhdenmukaistamalla EU:n lainsäädäntöä tässä suhteessa, ja parantavat siten kuluttajansuojaa.

Meidän on varmistettava sopimuksen allekirjoittamisen osalta, että kuluttajille tiedotetaan täydellisesti ja että heille on toimitettu kaikki tarvittavat sopimuksen tekoa edeltävät tiedot sopimukseen liittyvistä kustannuksista ja palveluista, joita he aikovat käyttää. Meidän on kannustettava aikaosuuksien ja pitkäkestoisten lomatuotteiden kehittämistä. Meidän on siksi lisättävä kuluttajien luottamusta heidän ostaessaan lomapaketteja ulkomailla ja kannustettava ulkomailla myyviä yrityksiä hyödyntämään mahdollisimman perusteellisesti sisämarkkinoiden tarjoamia etuja.

Haluan myös kehottaa komission jäsentä Kunevaa puuttumaan luottosopimuksiin, koska nykyisen rahoitussotkun takia useimmat pankit ovat muuttaneet myös luottosopimuksia, kun ne jatkavat kuluttajien puijaamista. Haluan onnitella esittelijää hänen ponnisteluistaan ja toivon, että saamme aikaan kuluttajien eduksi toimivat markkinat.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). - (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Kuneva, hyvät parlamentin jäsenet, äänestämme 14 vuotta vanhan direktiivin välttämättömästä uusimisesta. Se vaikuttaa miljooniin eurooppalaisiin, sekä matkailuteollisuuden ammattilaisiin että aikaosuuslomia tai lomaklubeja käyttäviin kuluttajiin.

Tämä teollisuuden ala, jonka arvo on vuosittain yli kaksi miljardia euroa ja joka työllistää 200 000 ihmistä, on merkittävä sisämarkkinoiden moottori Lissabonin strategian puitteissa erityisesti siksi, että ennusteet osoittavat nopeaa kasvua tämänkaltaisille palveluille. Taloudelliset perusteet eivät ole vähäpätöisiä, eikä niiden pitäisi estää näiden palvelujen lukemattomien käyttäjien parempaa suojelua. Heillä on usein vaatimattomat varat käytettävissä lomiinsa ja he tarvitsevat suojelua ja parempaa oikeudellista selkeyttä.

Sopimuksen peruuttamista koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen, sopimattomien kaupallisten menettelyjen kieltäminen esimerkiksi ennakkomaksujen maksaminen harkinta-ajan kuluessa – ja vaatimus tehdä täsmällinen, selkeä ja luettavissa oleva sopimus ostajan valitsemalla kielellä edistävät siten merkittävästi kuluttajansuojaa ja kuluttajien aseman parantamista. Tämän tekstin ansiosta voimme viimeinkin tehdä lopun nykyisen direktiivin puutteiden mahdollistamista tuomittavista menettelyistä. Teksti myös palauttaa kielteisen kuvan vahingoittaman teollisuuden uskottavuuden. Meillä on aihetta toivoa toisaalta uuden myönteisen dynaamisuuden kehittymistä häikäilemättömistä kilpailijoista vapautettujen myyjien keskuudessa ja toisaalta uuden luottamuksen heräämistä rauhoiteltujen kuluttajien keskuudessa.

Haluan siksi onnitella esittelijää jäsen Mandersia ja varjoesittelijöitä, erityisesti ystävääni Joel Hasse Ferreiraa, heidän onnistuneesta työstään. Se johtaa ensimmäisessä käsittelyssä sopimukseen, jossa säilytetään useat parlamentin ajamat edistysaskeleet, jotka neuvosto torjui.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, olen vuosia ollut huolissani siitä, että nykyisessä aikaosuuksia koskevassa lainsäädännössä ei otettu huomioon uusia tuotteita, joita alalla tulee markkinoille. Siksi suhtaudun myönteisesti tässä ehdotuksessa tehtäviin tarkistuksiin.

Direktiivin soveltamisalan laajentaminen kattamaan lomaklubit ja muut samankaltaiset tuotteet on suuri askel eteenpäin suojeltaessa kuluttajia tuotteilta, jotka olivat ennen olleet helppo kohde häikäilemättömälle markkinamiehelle. Direktiivi todellakin osoittaa, että EU on ryhtynyt toimiin pysyäkseen askeleen edellä.

Minun on kuitenkin myönnettävä olevani pettynyt siihen, että parlamentin oli luovuttava 21 päivän harkinta-aikoja edellyttävästä ehdosta, jotta neuvoston kanssa päästiin sopimukseen. En kuitenkaan tarkoita, että parannukset eivät olisi vaikuttaneet nykyiseen direktiiviin. Itse asiassa on suhtauduttava myönteisesti siihen, että ennakkomaksuja ei tarvitse suorittaa ennen harkinta-ajan päättymistä. Kompromissin saavuttaminen neuvoston kanssa on vaatinut suuria ponnistuksia. Toivonkin, että mietintö hyväksytään tänään suurella enemmistöllä.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Suhtaudun myönteisesti 15 vuotta vanhan aikaosuusdirektiivin tarkistamiseen. Se laajentaa pitkäkestoisten lomatuotteiden määritelmiä, mikä parantaa kuluttajansuojaa ja varmistaa rehellisten palveluntarjoajien kilpailukyvyn. Toisin sanoen direktiivillä estetään sellaisten uusien tuotteiden kehittäminen, joilla tähdätään pelkästään sääntöjen kiertämiseen. Aikaosuustuotteet ovat luonteensa takia palveluja, joita tarjotaan kansallisten rajojen yli. Olen mielissäni siitä, että nämä markkinat yhdenmukaistetaan täysimääräisesti Euroopassa ja että kuluttajat saavat samat oikeudet kaikissa valtioissa. Niitä ovat esimerkiksi 14 päivän harkinta-aika, jonka aikana sopimuksen peruuttaminen on mahdollista, ilman että ennakkomaksua täytyy suorittaa, tai palveluntarjoaa velvoittava vaatimus laatia sopimus kuluttajan haluamalla kielellä. Tämä on hyvä uutinen Tšekin tasavallan kuluttajille, jotka haluavat mennä lomalle. Tuen myös ajatusta sellaisen eurooppalaisen rekisteröintijärjestelmän käyttöönotosta, jota matkatoimistot käyttävät. Se toimisi tiedonlähteenä oikeudellisissa kiistoissa, ja siihen voitaisiin myös sisällyttää takuurahasto kuluttajia varten siltä varalta, että yritys menee konkurssiin. Onnittelen komission jäsentä ja esittelijöitä.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, meidän on varmistettava, että kuluttajia kaikkialla EU:ssa suojellaan asianmukaisesti hyökkääviltä myyntitaktiikoilta, joita aikaosuus- ja lomatuotemarkkinoilla toimivat röyhkeät myyjät käyttävät.

EU:n toimet ovat yhä välttämättömämpiä useimpia aikaosuuksia koskevien sopimusten rajat ylittävän luonteen takia.

Meidän on lisäksi varmistettava, että kuluttajat luottavat riittävästi sääntelykehykseen, jotta he eivät jätä ostamatta aikaosuuksia lakia noudattavilta myyjiltä ulkomailla. Terveet aikaosuuksia ja vastaavia lomatuotteita koskevat markkinat myötävaikuttavat kasvun vauhdittamiseen ja työpaikkojen luomiseen Euroopan unionissa.

Uskon vakaasti, että kompromissipaketti, jostä tänään äänestätte, edistää merkittävästi näiden tavoitteiden saavuttamista. ALDE-, PPE-DE- ja PSE-ryhmien esittämät tarkistukset – jotka neuvosto on hyväksynyt – ovat mielestäni oikeudenmukaisia ja kohtuullisia. Paketti on myös komission alkuperäisen ehdotuksen mukainen.

Mielestäni paketti on paras vaihtoehto sekä kuluttajien että myyjien etujen kannalta. Tämän paketin puolesta äänestäminen on äänestämistä kuluttajien lomatuotteita koskevan luottamuksen puolesta, selkeiden kuluttajille tarjottavien tietojen sekä kilpailukykyisen ja vastuullisen lomateollisuuden puolesta.

Siksi kehotan Euroopan parlamentin jäseniä äänestämään tänään aikaosuuksien ja vastaavien lomatuotteiden sääntöjä koskevan sopimuksen puolesta. Se tarjoaa todellista lisäarvoa lomailijoille kaikkialla Euroopassa.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, jos tämä direktiivi hyväksytään tänään iltapäivällä – vaikka annamme direktiiviä, joka koskee vain pientä osaa sisämarkkinoista – sillä on valtava merkitys eurooppalaiselle kuluttajalle. Tämä direktiivihän on kuluttajansuojaa koskevan monialaisen välineen edelläkävijä.

Esittelijänä ehdotin heti, että säädämme direktiivissä useista näkökohdista. Päädyimme lopulta mahdollisimman kattavaan yhdenmukaistamiseen. Mielestäni mahdollisimman kattava yhdenmukaistaminen EU:ssa tarjoaa huomattavaa suojaa sekä kuluttajille että myös vilpittömässä mielessä kyseisellä alalla toimiville yrityksille. Matkailu saa valtavan piristysruiskeen ja sisämarkkinat toimivat hyvin vain, jos kuluttajat ovat luottavaisia.

Olen iloinen, että mahdollisimman kattavan yhdenmukaistamisen myötä kaikilla eurooppalaisilla kuluttajilla on samat oikeudet. Olenkin sitä mieltä, että eurooppalaisilla kuluttajilla pitäisi olla samat oikeudet, riippumatta siitä, mistä maasta he ovat kotoisin, heidän ostaessaan tuotteita, palveluja tai mitä tahansa muuta sisämarkkinoilla. Tämä taataan kyseisessä direktiivissä.

Toivon, että jäsenvaltiot sääntelevät noudattamista ja valvontamenettelyjään samalla tavalla, jotta kuluttajien luottamus pysyy korkealla. Sisämarkkinat – ja tästä syystä uskon EU:hun – voivat toimia hyvin vain teollisuuden, viranomaisten ja kuluttajien luottamuksen pohjalta.

Jos onnistumme tässä, tapaus on minulle mieluinen edelläkävijä, ja tärkeä indikaattori siitä, että kuluttajansuojaa koskeva monialainen väline pitäisi yhdenmukaistaa täysimääräisesti kaikkiin kuluttajien hankintoihin.

Se on mielestäni valtava edistysaskel, koska olemme jo optimoineet useita sisämarkkinoiden aloja, mutta emme vielä kuluttajien luottamusta. Uskon tämän direktiivin olevan tärkeä askel siihen suuntaan. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet mietinnön laatimiseen myönteisellä panoksella.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tänään kello 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. – (PL) Aikaosuus on yksi lomatuotteen muoto. Useat kuluttajat päättävät ostaa kyseisiä palveluja ollessaan lomakohteensa lumoissa. Valitettavasti häikäilemättömät myyjät käyttävät tätä hyväkseen, eivätkä anna heille täydellisiä tietoja tarjottavista palveluista.

Direktiivissä esitettävät muutokset laajentavat kuluttajansuojan soveltamisalaa tällaisia menettelyjä vastaan. Kuluttajille taataan erityisesti 14 päivän harkinta-aika, jonka aikana he voivat peruuttaa sopimuksen ilman seurauksia, mikä antaa heille mahdollisuuden harkita päätöstään. Myös tietoja, jotka myyjien on annettava mahdollisille palvelujen ostajille, täsmennetään. Kuluttajilla on oikeus täydellisiin tietoihin riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta he ostavat palveluja. Vielä tärkeämpää on, että tiedot on annettava kirjallisesti kuluttajan äidinkielellä tai hänen kotimaansa kielellä. Jos kuluttajille ei tiedoteta heidän oikeudestaan 14 päivän harkinta-aikaan, harkinta-aikaa jatketaan vuoteen ja 14 päivään.

Nämä ratkaisut ovat kaikki erittäin edullisia kuluttajalle, erityisesti siksi, että ulkomaanmatkailusta on tullut niin yleistä. Sen tuloksena kuluttajat joutuvat enenevässä määrin alttiiksi joidenkin toimijoiden sopimattomille menettelyille.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. (SK) Euroopan parlamentti on aina ollut erittäin huolissaan kuluttajien oikeuksista matkailun alalla. Euroopan pitkän aikavälin kestävän matkailun uusia näkymiä ja uusia edellytyksiä koskevissa päätöslauselmissaan se on allekirjoittanut tarpeen tarkistaa direktiiviä 94/47/EY.

Vastuuttomat yritykset kiertävät direktiiviä helposti. Jotta alalla saataisiin aikaan optimaalinen kuluttajansuojan taso, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on vaatinut yhdenmukaistettujen sääntöjen hyväksymistä useilla keskeisillä alueilla. Ne auttavat kuluttajia oikeiden päätösten tekemisessä riippumatta siitä, mistä maasta he ovat kotoisin tai missä he viettävät lomansa.

Aikaosuudet käsittävät kiinteistöjen tai muiden etujen käytön rajoitettuna aikana sopimusten nojalla, jotka kattavat yli vuoden pituisen ajan. Tehdessään sopimuksen kuluttaja ostaa maksun suorittamalla oikeuden käyttää yhtä tai useampaa majoitusta useamman kuin yhden kerran. Sopimusten on sisällettävä tarkistusluettelot, joiden tarkoituksena on kiinnittää kuluttajien huomio ja auttaa heitä ymmärtämään oikeutensa peruuttaa sopimus.

Suhtaudun myönteisesti tämän alan yrittäjiä koskeviin eettisiin sääntöihin, laatumerkkiin, rajat ylittäviin kampanjoihin ja vakiolomakkeiden käyttöön. Yksi tärkeä näkökohta on, että mainosten pitäisi tarjota kuluttajille tietoa eikä johtaa heitä harhaan. Direktiivissä määritellään oikeudellinen kehys pitkäkestoisille lomatuotteille. Kuluttajilla on aikaa harkita päätöksiään ympäristössä, jossa kukaan ei voi painostaa heitä. Uskon, että tämä direktiivi voi ratkaista vakavat ongelmat, joita kuluttajat ovat kohdanneet pitkäkestoisten lomatuotteiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Domingo Sanz Palacio (PPE-DE), kirjallinen. – (ES) Arvoisa puhemies, olen iloinen voidessani tukea tätä mietintöä ja kiittää esittelijää jäsen Mandersia ja kollegaani jäsen Harbouria sekä varjoesittelijöitä heidän erinomaisesta työstään. Mietintö on loistava esimerkki yhteistyöstä. Tämä toimenpidepaketti on sekä komission että parlamentin ja neuvoston merkittävien ponnistelujen tulos.

Espanjalaiset jäsenet kannattavat aina yhteisymmärrystä, selkeyttä ja oikeusvarmuutta, jotka yhdessä täydellisen yhdenmukaistamisen kanssa takaavat optimaalisen kuluttajansuojan.

Halusimme selkeitä sääntöjä ja parempaa markkinoiden sääntelyä kahdesta syystä: ensinnäkin yrittäjien takia, jotta heidän toimintansa on korkeatasoista ja turvallista, ja toiseksi kuluttajien takia, jotta he tuntevat olonsa varmaksi näillä markkinoilla ja jotta he saavat tarvittavat tiedot ennen sopimusten allekirjoittamista sekä tarvittavat suojakeinot oikeuksiensa turvaamiseksi.

Hyvä sääntely piristää markkinoita ja on hyödyksi sekä kuluttajille että yrittäjille. Sitä me halusimme ja sen me olemme saaneet aikaan tällä sopimuksella.

 
  
  

(Istunto keskeytettiin klo 10.55 LUX-elokuvapalkinnon luovutuksen takia, ja sitä jatkettiin klo 11.30.)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö