Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0113(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0195/2008

Teksty złożone :

A6-0195/2008

Debaty :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Głosowanie :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0511

Debaty
Środa, 22 października 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

3. Ochrona konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie (debata)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Następnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie (A6-0195/2008) sporządzone przez pana posła Toine Mandersa w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie i długoterminowych produktów wakacyjnych, wymiany i odsprzedaży (COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD) ).

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, sprawozdawca. − (NL) Panie przewodniczący! Jak zawsze chciałbym najpierw podziękować wszystkim zaangażowanym stronom, a mianowicie pani komisarz Kunevej, kontrsprawozdawcom, a także trzem prezydencjom Rady, ponieważ prace nad tym sprawozdaniem rozpoczęliśmy w 2007 roku, za czasów prezydencji portugalskiej. Prace te kontynuowaliśmy za czasów prezydencji słoweńskiej i wreszcie udało nam się osiągnąć kompromis dzięki pomocy prezydencji francuskiej. Szkoda, że sekretarz stanu, pan Luc Chatel, nie może zaszczycić nas swoją obecnością, ponieważ oczywiście wspaniale jest móc zobaczyć, że doszliśmy do porozumienia, i to podczas pierwszego czytania.

W 1994 roku przyjęta została dyrektywa dotycząca systemu nabywania praw do użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie, co spowodowało, że w sektorze tym nastąpiła gruntowna zmiana. Dużym problemem było to, że państwa członkowskie wdrażały tę dyrektywę w różny sposób. Był to zlepek przepisów i zasad zgodności, celowo lub nieumyślnie różny w różnych miejscach, który zasiał wątpliwości w umysłach konsumentów rozważających transgraniczny zakup nieruchomości użytkowanych w oznaczonym czasie

Obecnie opracowujemy nową dyrektywę. Rozszerzyliśmy nieco zakres jej stosowania, ponieważ dyrektywa z 1994 roku zawierała niewystarczająco szczegółowe definicje kilku pojęć, takich jak długoterminowe produkty wakacyjne, czy wymiana produktów – by wymienić tylko kilka z nich – lub nie zawierała ich wcale. Według mnie udało nam się osiągnąć wyraźną poprawę w tym zakresie, a wynikiem naszych prac zachwyceni są zarówno przedsiębiorcy przedmiotowego sektora, jak i konsumenci. Mam nadzieję, że dotyczy to także nas, polityków. Współpracowaliśmy ściśle z naszymi kolegami posłami do PE z różnych grup, co przyniosło dobre rezultaty.

Przykładowo wprowadzamy zakaz żądania wpłaty zaliczki, ponieważ okazało się to frustrujące dla wielu konsumentów. Kiedy płatność została już dokonana, uzyskanie zwrotu tysiąca, czy półtora tysiąca euro zaliczki okazywało się niemożliwe.

Za bardzo istotną kwestię uważam także wprowadzenie czternastodniowego okresu, w którym strony mogą odstąpić od umowy.

Skutkiem tego – i osobiście jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania – będzie stosowana lista kontrolna, standardowy formularz informacyjny określający szczegółowo zasady i warunki zakupu, zawierający także stwierdzenie, że nabywca ma możliwość rozwiązania umowy w terminie czternastu dni, z gwarancją, że nie będą wysuwane wobec niego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

Na uwagę zasługuje także dobrowolne stosowanie kodeksów postępowania w sektorze, o którym mowa, oraz cech, znaków uznania lub znaków jakości, a ponadto fakt, że Komisja obiecała, że będzie te kwestie monitorować. Brzmi to w moich uszach jak muzyka, ponieważ uważam, że rzeczywiście należy się cieszyć, że Komisja obiecała monitorować stosowanie tych kodeksów postępowania. Jestem szczególnie zadowolony, że na posiedzeniu trójstronnym Komisja obiecała monitorować przestrzeganie przepisów przedmiotowego rozporządzenia w państwach członkowskich.

W niektórych przypadkach konsumentom będzie łatwiej wystąpić przed sądem krajowym. Przykro mi, że przedmiotowa dyrektywa nie określa wyraźnie właściwości, nie określa sądu właściwego. Szkoda, że tak się stało, ale dążąc do kompromisu trzeba czasem dolać do wina trochę wody. Szkoda również, że jeżeli np. nie zostaną udostępnione istotne informacje, umowa obowiązywać będzie jeszcze przez rok.

Wszystko to jest możliwe w ramach kompromisu. W sumie osiągnięty został ogromny postęp, zarówno z punktu widzenia konsumentów, jak i przedsiębiorców przedmiotowego sektora, zwłaszcza pod względem maksymalnej harmonizacji. W każdym razie w wielu przypadkach ułatwi to występowanie przed sądem w państwie członkowskim danej strony. Jeśli chodzi zaś o przedsiębiorców odnośnego sektora, będzie im łatwiej prowadzić transgraniczną wymianę handlową.

Według mnie osiągnęliśmy dobry rezultat, z którego możemy być dumni jako Parlament, wraz z Komisją Europejską i Radą.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, komisarz. − Panie przewodniczący! Chciałabym najpierw podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Mandersowi, kontrsprawozdawcom, a zwłaszcza panu posłowi Harbourowi i pani poseł McCarthy, za ich polityczne zaangażowanie i wsparcie, a także zespołom sekretariatu IMCO oraz DG SANCO za bardzo ścisłą współpracę. Miejmy nadzieję, że doprowadzi to nas do pomyślnego końca podczas pierwszego czytania. Naprawdę doceniam państwa ogromny wkład i jestem wdzięczna, że osiągnęliśmy wreszcie porozumienie. Z tych samych powodów pragnę także podziękować prezydencji francuskiej.

Przyjęcie tego wniosku stanowiłoby znaczną poprawę sytuacji konsumentów zainteresowanych użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie i podobnymi produktami wakacyjnymi. Niewątpliwie istnieje pilna potrzeba zmiany obowiązujących obecnie przepisów dotyczących tego typu produktów. Konsumenci ponoszą straty kupując produkty, które z ekonomicznego punktu widzenia przypominają nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie, ale które nie są objęte definicją zawartą w obowiązującej obecnie dyrektywie. Mam tutaj na myśli produkty takie, jak kluby wakacyjne oferujące rabaty, w przypadku których często za członkostwo konsument musi najpierw wpłacić znaczną zaliczkę, od 6 tysięcy do 20 tysięcy euro, co daje mu jedynie prawo do rabatu za wakacje w przyszłości. Mam tutaj także na myśli kwestie odsprzedaży oraz wymiany takich nieruchomości, które są obecnie nieuregulowane.

Jestem głęboko przekonana, że powinniśmy podjąć prace nad witryną zawierającą bazę danych dotyczących skarg, gdyż dane dotyczące skarg pokazują, że konsumenci mają znacznie więcej problemów z produktami nieobjętymi regulacjami, a zwłaszcza z klubami wakacyjnymi oferującymi rabaty, niż z nieruchomościami, z których korzysta się w oznaczonym czasie. Dlatego istnieją istotne powody, by wprowadzić podobne przepisy dotyczące takich produktów w celu zapewnienia uczciwszego rynku produktów wakacyjnych.

Wniosek, nad którym mamy dzisiaj glosować, usuwa luki w obowiązujących obecnie przepisach poprzez rozszerzenie zakresu stosowania przedmiotowej dyrektywy w celu objęcia nie tylko nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie, ale także długoterminowych produktów wakacyjnych oraz odsprzedaży i wymiany takich nieruchomości.

Dzięki nowym przepisom podmioty gospodarcze wprowadzające takie produkty do obrotu będą musiały udostępniać konsumentom wszechstronne informacje przed zawarciem umowy, żeby zainteresowany konsument mógł dokonać świadomego wyboru.

Dzięki poprawkom zgłoszonym przez tę Izbę, które gorąco popieram, informacje takie będą musiały być przedstawiane z zastosowaniem standardowego formularza informacyjnego, który ułatwi konsumentom przyswojenie informacji. Wprowadzenie obowiązku stosowania ujednoliconego formularza informacyjnego ułatwi także życie podmiotom gospodarczym, szczególnie, że będzie on dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Konsumenci nabywający takie produkty skorzystają także na ustanowieniu prawa odstąpienia od umowy oraz wprowadzeniu zakazu żądania zaliczki, jak ma to już miejsce w przypadku nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie.

Wyjaśnione zostanie także, że zamiar odstąpienia od umowy może zostać przekazany przedsiębiorcy przesyłką listową, pocztą elektroniczną, faksem lub inną podobną drogą. Ponadto dodatkowa ochrona zapewniona zostanie konsumentom nabywającym długoterminowe produkty wakacyjne. Nie będzie już można pobierać z góry łącznej kwoty opłaty za członkostwo, ale zamiast tego będzie ona rozłożona na raty roczne. Konsument będzie miał także prawo do wypowiedzenia umowy przed datą wymagalności kolejnej raty rocznej.

W pełni zharmonizowane postanowienia dyrektywy przyniosą korzyści konsumentom. Obecnie konsument chcący nabyć prawo do użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie w celu spędzania wakacji w innym kraju może to zrobić na podstawie przepisów obowiązujących w tym kraju, które mogą nie zapewniać temu konsumentowi takiej samej ochrony, jak przepisy kraju pochodzenia. Dzięki nowej, w pełni zharmonizowanej dyrektywie, konsumenci będą wiedzieć, że obowiązywać będą te same reguły ochrony konsumentów, niezależnie od tego czy nabyli swoje produkty wakacyjne związane z użytkowaniem nieruchomościami w oznaczonym czasie w kraju pochodzenia, czy na wakacjach za granicą.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Transportu i Turystyki. – (PT) Panie przewodniczący, pani komisarz! Muszę podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Mandersowi, kontrsprawozdawcy, panu posłowi Hassemu Ferreirze, a także wszystkim innym sprawozdawcom komisji opiniodawczej i kolegom posłom za współpracę, gotowość do podjęcia rozmów oraz chęć doprowadzenia do konsensusu.

Zakres stosowania dyrektywy w sprawie użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie zostanie rozszerzony w celu objęcia nowych rodzajów działalności, co wniesie pozytywny wkład w turystykę europejską oraz przyniesie korzyści podmiotom gospodarczym i konsumentom. Konsumenci stanowią grupę najsłabiej poinformowaną o swoich prawach i obowiązkach i posiadającą najsłabsze kwalifikacje w zakresie prowadzenia negocjacji. Dlatego w Komisji Transportu i Turystyki broniłem koncepcji zapewnienia konsumentom wysokiego poziomu ochrony, w szczególności poprzez rozszerzenie i uaktualnienie podstawowych definicji zawartych w przedmiotowej dyrektywie, zwiększenie wymogów językowych oraz poprawę w zakresie zawartych w umowie informacji i prawa odstąpienia od umowy w celu zapewnienia istnienia rynku funkcjonującego na jasno określonych i stabilnych zasadach, bez żadnych ukrytych kosztów dla konsumentów.

Po rozpoczęciu tego procesu, wszczęto horyzontalny przegląd dorobku wspólnotowego w dziedzinie prawa konsumenckiego. Przekonywałem, że nie powinniśmy czekać na wyniki tego przeglądu ze względu na poważne problemy, z jakimi borykają się konsumenci starający się korzystać z przysługujących im praw, przede wszystkim na poziomie międzynarodowym, a także ze względu na pojawienie się nowych rodzajów działalności związanej z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie. Problemy te nie wynikają z istnienia zharmonizowanych przepisów prawa wspólnotowego w tej dziedzinie, lecz z braku wyraźnie określonych wspólnotowych ram prawnych, uzupełnionych ewentualnie bardziej rygorystycznymi krajowymi ramami prawnymi, nagradzającymi uczciwych przedsiębiorców i konsumentów. Jest to podstawowy cel tego wniosku dotyczącego przedmiotowej dyrektywy, o poparcie którego apeluję do wszystkich.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Prawnej. – (ES) Panie przewodniczący, panie i panowie! Najpierw muszę jeszcze raz z przykrością zauważyć, że w przypadku tego sprawozdania Konferencja Przewodniczących nie dopuściła do ściślejszej współpracy pomiędzy Komisją Prawną a Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Uważam, że Komisja Prawna nie chciała zmieniać podstawy prawnej zaproponowanej przez Komisję Europejską ani zmieniać rodzaju instrumentu prawnego. Podstawowym celem była ochrona konsumentów przed nadużyciami, których dopuszczały się niektóre „kluby wakacyjne”, jednak bez szkody dla rozwoju dozwolonych prawem i tworzących nowe miejsca pracy form działalności gospodarczej, takich jak działalność znana jako „użytkowanie nieruchomości w oznaczonym czasie”.

Uważam, że nie wystarczy samo wprowadzenie środków ochronnych właściwych dla nieruchomości użytkowanych w oznaczonym czasie, i klubów wakacyjnych. Powinniśmy podjąć dalsze działania w tym zakresie, ponieważ charakter prawny tych dwóch systemów jest ze swojej istoty odmienny.

Użytkowanie nieruchomości w oznaczonym czasie związane jest z prawem własności, podczas gdy członkostwo w klubie wakacyjnym jest po prostu formą umowy o świadczenie usług. W rzeczywistości w przypadku klubu wakacyjnego konsument płaci określoną kwotę pieniędzy w zamian za obietnicę świadczenia usług turystycznych w dłuższym terminie.

Nie powinniśmy zapominać, że większość skarg składanych przez konsumentów dotyczy nadużyć, których dopuszczają się kluby wakacyjne, a nie znanych wszystkim nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie. Jak wskazała pani komisarz Kuneva, celem, który podziela Komisja Prawna, jest uregulowanie sektorów nieprzejrzystych oraz ustanowienie zasad umożliwiających uczciwym przedsiębiorcom rozwijanie swoich przedsiębiorstw z korzyścią dla konsumentów.

Jestem przekonany, dzięki temu sprawozdaniu i zaproponowanym w nim środków zmierzamy we właściwym kierunku.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, w imieniu grupy PPE-DE. – Panie przewodniczący! Bardzo mi miło, że w imieniu naszej grupy, a w istocie jako drugi kontrsprawozdawca grupy, która pracowała nad tym dokumentem, mogę przyjąć osiągnięte przez nas dzisiaj porozumienie z Radą. Pragnę także podziękować Radzie za współpracę.

Chciałbym, żeby odnotowane zostały wyrazy wdzięczności wobec pani Luisy Rudi Ubedy, wybranej w lecie do parlamentu hiszpańskiego, która w istocie wykonała większość pracy kontrsprawozdawcy w odniesieniu do przedmiotowej dyrektywy. W szczególności, co się tyczy kwestii podniesionej przez sprawozdawcę z Komisji Prawnej, pragnę tylko podkreślić, że specjalny rozdział poświęcony klubom wakacyjnym, w którym według mnie dał się prawdopodobnie zauważyć największy postęp w ramach przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do konkretnie tego rodzaju produktu, zawdzięczamy w znacznej mierze nieustępliwości pani poseł Rudi Ubedy, która postarała się, abyśmy nadal rozpatrywali tę kwestię. Zwłaszcza Rada i Komisja były dość niechętne, ale cieszę się, że osiągnęliśmy porozumienie w tej sprawie, ponieważ kwestia ta jest niezwykle istotna.

Mój sprawozdawca, pan poseł Toine Manders, który także wykonał znakomitą pracę w tym przedmiocie i któremu składam wyrazy uznania, tak jak pozostałym współpracującym z nim członkom zespołu i pani komisarz Kunevej, uwzględnił wiele innych kwestii, ale chcę zwrócić uwagę na jedynie dwie, według mnie kolejne bardzo istotne kwestie, w przypadku których dążyliśmy do wprowadzenia istotnych zmian na lepsze.

Pierwszą z nich jest kwestia reklamy. Jeżeli wczytać się w klauzulę dotyczącą reklamy, obecnie stanowi ona wyraźnie, że działalność promocyjna dowolnego rodzaju, dotycząca nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie, czy klubu wakacyjnego musi być w reklamie wyraźnie wyodrębniona i określona jako taka. Ponadto ujednolicone informacje, których udostępniania wymagamy, muszą być dostępne w każdym czasie podczas wydarzeń promocyjnych wszelkiego rodzaju, żeby nie pojawił się problem osób wprowadzanych w błąd przez jakąś atrakcyjną podróż, wizytę lub ofertę. Musi być bezwzględnie jasne o czym one mówią, a także, że produkty te mogą być sprzedane jako inwestycja.

Po drugie – i tutaj zwracam się do Rady, choć niestety nie ma tutaj pana ministra – bezwzględnie konieczne jest zachęcenie państw członkowskich do stosowania kodeksów postępowania oraz wspierania pozasądowego rozstrzygania sporów.

Ogólnie rzecz biorąc jest to znaczny postęp, jeśli chodzi o ochronę konsumentów. W pełni polecam to rozwiązanie i jestem pewien, że jego przyjęcie uzyska dziś entuzjastyczne poparcie Izby.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira, w imieniu grupy PSE. – (PT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Po roku prac parlamentarnych, omawiany właśnie wniosek dotyczący dyrektywy stanowi znaczną poprawę w stosunku do dokumentu, który został przedstawiony w 2007 roku. Pod różnymi względami wzmocnione zostały prawa konsumentów europejskich, niezależnie od tego czy są to obecni czy potencjalni nabywcy nieruchomości użytkowanych w czasie oznaczonym lub kart wakacyjnych i klubowych.

Dlatego wniosek ten przewiduje trzy różne, mające zastosowanie w różnych okolicznościach terminy, które umożliwiają konsumentowi jednostronne odstąpienie od umowy. Określa także szereg niezbędnych elementów, które muszą zostać wyraźnie uwzględnione w umowie. Ponadto czyni przejrzystą i wyjaśnia kwestię stosowania języków, co będzie dużo lepsze dla konsumentów, a także zasad reklamy, co zasługiwało na szczególną uwagę. Jest to zatem dobry wniosek dotyczący dyrektywy, który w następstwie zdecydowanych i szczegółowych negocjacji pomiędzy poszczególnymi grupami parlamentarnymi jest teraz przedkładany Parlamentowi, a wcześniej został już uzgodniony pomiędzy Komisją i Radą.

Panie przewodniczący! Muszę pogratulować prezydencji słoweńskiej za jej wysiłki na rzecz rozstrzygnięcia i przezwyciężenia różnic zdań dotyczących przedmiotowego tekstu. Pogratulować należy gorąco także prezydencji francuskiej, a zwłaszcza panu ambasadorowi Léglise-Coscie, znakomitej pracy wykonanej na ostatnim etapie negocjacji, a ponadto przedstawicielom Komisji za gotowość i wiedzę merytoryczną, którą wykazali zarówno podczas rozmów trójstronnych, jak i w ramach kontaktów dwustronnych.

W Parlamencie szczególne gratulacje należą się sprawozdawcy komisji opiniodawczej TRAN, panu posłowi Manuelowi Jardimowi Fernandesowi, członkom Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a zwłaszcza jej sprawozdawcy, kontrsprawozdawcom i koordynatorom z poszczególnych grup i oczywiście pani przewodniczącej Arlene McCarthy.

Zanim zakończę, pragnę podziękować stowarzyszeniom konsumenckim, a zwłaszcza stowarzyszeniom brytyjskim i portugalskiemu stowarzyszeniu DECO, a także Europejskiemu Stowarzyszeniu Przedsiębiorców odnośnego sektora, za cenną pomoc, której mi udzieliły podczas całego tego procesu. Dyrektywa dotycząca systemu nabywania praw do użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie oraz wakacyjnych klubów i kart jest znakomita. Dlatego apeluję do wszystkich państwa o jej przyjęcie.

Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Nasz „europejski rynek wewnętrzny” jest i powinien być w coraz większym stopniu Europą chroniącą konsumentów.

 
  
  

PRZEWODNICZY: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, w imieniu grupy Verts/ALE. – (DE) Pani przewodnicząca, pani komisarz! I ja chciałabym podziękować sprawozdawcy za tę konstruktywną współpracę w imieniu kontrsprawozdawcy reprezentującego moją grupę, który niestety nie może być tutaj z nami dzisiaj. Uważam, że współpraca z panem posłem Mandersem była rzeczywiście konstruktywna i przyniosła solidne rezultaty, z których możemy być dumni.

Szczególnie istotne jest rozszerzenie przez nas zakresu stosowania dyrektywy o kluby wakacyjne – stanowiące podstawowy problem – a także o statki wycieczkowe, barki mieszkalne oraz przyczepy turystyczne. Podejmując taki krok usunęliśmy szereg luk, występujących niestety w obowiązującej obecnie dyrektywie. Niezwykle istotne jest także zapewnienie przez nas większej przejrzystości poprzez wprowadzenie wymogu udostępniania informacji przed zawarciem umowy i formularzy informacyjnych oraz ujednoliconych informacji, o których mówiło już kilku moich przedmówców.

Za ważne i godne podkreślenia uważam również wprowadzenie przez nas przedłużenia do czternastu dni prawa do odstąpienia od umowy w przypadku niewłaściwych informacji, a także to, że konsument może skorzystać z terminu przedłużonego do trzech miesięcy, a w przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych stanowiącego przestępstwo, aż do jednego roku. Umożliwia to większą przejrzystość i większą pewność prawną, a ponadto leży w interesie nie tylko konsumentów, ale także przedsiębiorców danej branży, którzy mają oczywiście wszelkie powody, żeby dystansować się od mających złą reputację podmiotów świadczących usługi w tym zakresie.

Wraz z przedsiębiorcami tego sektora, państwami członkowskimi i organizacjami konsumenckimi możemy teraz raz i na zawsze doprowadzić do tego, że branża ta będzie godna szacunku. Dlatego uważam, że spotka się to z pełnym poparciem naszej grupy. Nie osiągnęliśmy wszystkiego, co chcieliśmy osiągnąć, ale przyjęcie tego rozwiązania stanowić będzie znaczny krok naprzód.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, w imieniu grupy UEN. – (PL) Panie przewodniczący! Pani komisarz! Przemysł turystyczny odgrywa coraz ważniejszą rolę w gospodarce państw unijnych, w tym usługi dotyczące użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie, długoterminowe produkty wakacyjne, wymiana nieruchomości w oznaczonym czasie i odsprzedaż. W wielu przypadkach w tych transakcjach poszkodowanymi byli konsumenci.

Dyrektywa wychodzi naprzeciw tym problemom i stwarza warunki do harmonizacji tych usług na rynku Unii Europejskiej przez przyjęcie pakietu podstawowych zasad zwiększających przejrzystość i chroniących konsumentów, między innymi przez: ustalenie jednolitego wzoru umów, obowiązek spisania umowy w języku konsumenta, zabezpieczenie lepszych warunków do podjęcia właściwej decyzji przez konsumenta, ustalenie czasu do namysłu, w którym konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Dyrektywa łącznie z poprawkami stwarza warunki do rozwoju tych usług i podnosi do nich zaufanie konsumentów.

Dziękuję panu Mandersowi za doskonałe sprawozdanie. UEN popiera tę dyrektywę.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! My też powinniśmy najpierw podziękować sprawozdawcy oraz kontrsprawozdawcom i sprawozdawcy Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów w Komisji Prawnej. Ta Izba pokazała, że kiedy rynek się rozpada – co miało oczywiście miejsce w sektorze nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie – jesteśmy gotowi podjąć wspólne działania. Należy przypomnieć, że w swej tradycyjnej formie rynek nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie, jest coraz bardziej zapełniony usługodawcami o złej reputacji – przykładowo dotyczy to klubów i ośrodków wypoczynkowych – którzy znajdują się w całej Europie, a którzy rzeczywiście nie informowali konsumentów w przejrzysty sposób o możliwościach i korzyściach z inwestycji tego rodzaju. Nowe zasady przyniosą znaczne korzyści w tym zakresie.

Wspomniano o przedłużeniu terminu odstąpienia od umowy z dziesięciu do czternastu dni. I ja uważam za słuszne, że wyłączyliśmy wieloletnie rezerwacje hotelowe, ponieważ dla konsumentów jest to sytuacja całkowicie odmienna od ponawianego corocznego inwestowania w wakacyjny klub lub miejsce w ośrodku wypoczynkowym.

Wiele zostało już powiedziane na ten temat, ale chciałbym również zwrócić uwagę, że zasada, iż konsumenci muszą być informowani, albo w języku kraju swojego miejsca zamieszkania, albo w języku ojczystym, ostatecznie spowoduje wyparcie z rynku znacznego odsetka podejrzanych wzorów umów, a tym samym ogólnie rynek nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie, odzyska wiarygodność, a konsumenci, którzy chcą zakupić wakacje w takich obiektach będą mogli to zrobić z pełnym zaufaniem.

Klauzula przeglądowa, której nie było w obowiązującej obecnie dyrektywie zapewni tej Izbie możliwość dokonania za trzy lata oceny, czy zaproponowany przez nas kierunek rzeczywiście rozwiązuje odnośne problemy, czy też wystąpiły inne problemy wymagające naszej interwencji.

Dziękuję pani, pani komisarz Kuneva! Uważam, że ten środek ma bardzo pozytywne znaczenia dla rynku wewnętrznego.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). – (DE) Pani przewodnicząca, pani komisarz! Uważam, że wykonaliśmy w tym względzie dobrą robotę, i to nie tylko z punktu widzenia rynku wewnętrznego, o czym wspomniał przed chwilą pan poseł Schwab, ale także na rzecz obywateli – co jest dla mnie o wiele ważniejsze, ponieważ chcemy zapewnić, że znajdą się w Europie, która rozwija się wspólnie w bardzo pozytywnym kierunku. Uważam, że to właśnie tu się dzieje.

Jako koordynator jestem szczególnie wdzięczna naszemu kontrsprawozdawcy, panu posłowi Hasse’mu Ferreirze, za znakomitą pracę, którą wykonał wraz ze sprawozdawcą i pozostałymi kontrsprawozdawcami.

Rozumie się samo przez się, że Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim oczekiwałaby także większego rozszerzenia zakresu stosowania dyrektywy, ale czasem niezbędne jest zawarcie kompromisu. Uważam jednak, że znaleźliśmy bardzo dobre rozwiązanie. Ułatwienie porównywania ofert, prawo odstąpienia od umowy i reklama doprowadzą do zapewnienia obywatelom lepszych warunków, aby to klient był panem na rynku, który jak dotąd przypominał dżunglę.

Ten niekontrolowany wzrost oznaczał, że osoby, które być może nie poświęciły zbyt dużo uwagi kwestii swoich wakacji, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Chcemy zapobiec powstawaniu takich sytuacji w przyszłości i uważam, że nasze kompromisowe rozwiązanie to umożliwi.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). – (SV) Pani przewodnicząca! Niestety dobrze poznaliśmy ten problem w moim kraju, tzn. w Szwecji. Turystów w nastroju wakacyjnym naciąga się na zakup udziałów w mieszkaniach, z których nie są szczególnie zadowoleni po powrocie do domu, jeżeli w ogóle mają cokolwiek z tego zakupu, kiedy tam dotrą. Nowa dyrektywa dotycząca systemu nabywania praw do użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie zapewni dużo lepszą ochronę, jeżeli do zakupu takich nieruchomości zastosowanie będą miały takie same przepisy w każdym miejscu Unii Europejskiej. Niezbędna jest należyta ochrona konsumentów, aby obywatele mieli możliwość bezpiecznego korzystania ze swobód rynku wewnętrznego. Konsumenci powinni móc czuć się silni, pewni i bezpieczni.

Sprzedającym nie będzie wolno żądać zaliczek w okresie refleksji, który, co więcej, ma zostać przedłużony z dziesięciu do czternastu dni. W ten sposób konsumenci nie będą musieli przejmować się wpłaceniem zaliczki, jeżeli nie są zadowoleni lub chcą odstąpić od zakupu w okresie refleksji. Prawdopodobnie dyrektywa zniechęci nierzetelne przedsiębiorstwa, niespełniające wymogów dotyczących marketingu zgodnego z prawem i niestosujące odpowiednich wzorów umów kupna-sprzedaży. Uważam, że obecnie wiele osób waha się, czy kupić takie usługi w innych państwach członkowskich właśnie dlatego, że nie mogą czuć się bezpiecznie ze względu na brak odpowiednich przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

Dzięki harmonizacji i środkom przewidzianym w przedmiotowej dyrektywie, konsumentom zapewniona zostanie większa ochrona. W ten sposób można przyczynić się do tego, że więcej osób będzie miało poczucie, iż może korzystać z usług związanych z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie, znajdujących się w państwie członkowskim innym niż państwo pochodzenia; oczywiście przyjmujemy to z zadowoleniem. Innymi słowy jest to znakomity wniosek cieszący się szerokim poparciem. Amatorzy słońca z krajów Północy pragną podziękować Komisji Europejskiej, sprawozdawcy oraz kontrsprawozdawcom.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). – Pani przewodnicząca! Już dawno należało przyjąć tę dyrektywę dotyczącą systemu nabywania praw do użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zorganizowała pierwsze przesłuchanie dotyczące tej sprawy już w 2001 roku, wskazując wszystkie problemy występujące na tym rynku. Oczywiście cieszymy się, że doszliśmy dziś do momentu, w którym spełniamy oczekiwania konsumentów. Rozszerzamy zakres stosowania przedmiotowej dyrektywy w celu objęcia produktów w podobnych do produktów związanych z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie, a zwłaszcza nastręczających problemów klubów wakacyjnych oferujących rabaty. Uwzględniamy odsprzedaż i wymianę i zapewniamy konsumentom lepszą ochronę i większe prawa. Uważam, że decydujące znaczenie ma to, że konsumenci będą mieli takie same prawa, niezależnie od tego czy dokonują zakupu w Warnie nad Morzem Czarnym, czy w Walencji na Costa Blanca.

Zgodnie z tą dyrektywą konsumentom trzeba będzie udzielić kluczowych informacji zawartych w standardowym formularzu informacyjnym – w tym informacji dotyczących wszystkich honorariów i opłat – a jeżeli dane przedsiębiorstwo nie wypełni tego obowiązku, dyrektywa przewiduje przedłużenie terminu na odstąpienie od umowy do trzech miesięcy. Niepoinformowanie konsumenta o prawie odstąpienia od umowy skutkuje przedłużeniem terminu na odstąpienie od umowy do jednego roku. Są to rzeczywiście prawa dobre dla konsumentów. Dzięki nim nasze podmioty gospodarcze staną się odpowiedzialne i będziemy mieli dobrze poinformowanych i objętych ochroną konsumentów, co oznacza, że możemy wyprzeć z rynku podejrzanych pośredników i dopuszczających się przekrętów handlarzy.

Dziś wykazaliśmy, że kiedy konsumenci zgłaszają skargi, Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego nie tylko je rozpatruje, ale także podejmuje działania i dotrzymuje słowa.. Pani komisarz! Apeluję do pani o podjęcie dalszych działań, jak zawsze pani to czyni. Powinniśmy teraz wykorzystać nową transgraniczną sieć egzekwowania prawa w celu uporania się z problemami, z którymi stale borykają się konsumenci oraz upewnić się że zmniejszymy liczbę skarg dotyczących nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie, składanych są w europejskich ośrodkach konsumenckich we wszystkich 27 państwach członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). – (RO) Naszym celem jest zawsze zapewnienie, by wprowadzić przepisy zapewniające konsumentom większe korzyści. Dlatego pragnę wyrazić poparcie dla tej nowej dyrektywy, stanowiącej uproszczone modelowe ramy dla produktów związanych z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie. Uważam, że propozycje, żeby zapewnić konsumentom czternastodniowy okres, w którym mogą odstąpić od umowy, a także żeby wprowadzić zakaz wymagania wpłaty zaliczki w tym okresie są celowe. Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego dzięki harmonizacji prawa europejskiego w tej dziedzinie, a skutkiem tego do podniesienia poziomu ochrony konsumentów.

Jeśli chodzi o podpisywane umów, powinniśmy zapewnić konsumentom pełne informacje, a także, udostępnienie im wszystkich niezbędnych do podpisania umowy informacji dotyczących związanych z nią kosztów oraz świadczonych na jej podstawie usług. Musimy wspierać rozwój rynku nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie, oraz długoterminowych produktów wakacyjnych. Dlatego powinniśmy doprowadzić do wzrostu zaufania konsumentów do zakupu pakietów wakacyjnych za granicą i wspierać przedsiębiorstwa sprzedające za granicą, żeby maksymalnie wykorzystać możliwości jednolitego rynku.

Pragnę także zaapelować do pani komisarz Kunevej o podjęcie interwencji w sprawie umów kredytowych, ponieważ w następstwie kryzysu finansowego, z którym borykamy się obecnie większość banków zmieniła również brzmienie takich umów i nadal nabiera konsumentów. Chcę również pogratulować sprawozdawcy za dokonane wysiłki i mam nadzieję, że stworzymy rynek przynoszący korzyści konsumentom.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). – (FR) Pani przewodnicząca, pani komisarz Kuneva, panie i panowie! Będziemy głosować nad niezbędną, gruntowną zmianą obowiązującej już od czternastu lat dyrektywy, która wywiera wpływ na życie milionów ludzi w Europie, zarówno pracowników sektora turystyki, jak i konsumentów korzystających z wakacji obejmujących użytkowanie nieruchomościami w oznaczonym czasie lub kluby wakacyjne.

Ten sektor, którego obroty kształtują się na poziomie ponad dwóch miliardów euro rocznie, a zatrudnienie na poziomie 200 tysięcy osób, stanowi jedną z sił napędowych rozwoju rynku wewnętrznego w ramach strategii lizbońskiej, w szczególności ze względu na to, że prognozy wskazują na gwałtowny wzrost w sektorze usług tego rodzaju. Względy ekonomiczne, choć niepozbawione znaczenia, nie powinny stać na przeszkodzie zapewnieniu większej ochrony niezliczonym osobom korzystającym z takich usług, często dysponującym niewielkimi budżetami wakacyjnymi i potrzebującym ochrony oraz większej przejrzystości prawnej.

Harmonizacja warunków odstąpienia od umowy oraz zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak wymaganie wpłaty zaliczki w okresie, w którym strony mogą odstąpić od umowy, a także wymóg przedstawienia jednoznacznej, jasno sformułowanej i czytelnej umowy w języku wybranym przez nabywcę, stanowią zatem znaczący postęp w dziedzinie ochrony i wzmocnienia pozycji konsumentów. Przedmiotowy dokument pozwoli w końcu położyć kres niedopuszczalnym praktykom, które były możliwe ze względu na niedociągnięcia obowiązującej obecnie dyrektywy, a także przywrócić wiarygodność sektora posiadającego negatywny wizerunek. Dlatego mamy powody oczekiwać, z jednej strony, wystąpienia nowego pozytywnego dynamizmu wśród przedsiębiorców uwolnionych od pozbawionych skrupułów konkurentów, a z drugiej odbudowy zaufania ze strony uspokojonych konsumentów.

Dlatego chętnie gratuluję sprawozdawcy, panu posłowi Mandersowi, oraz kontrsprawozdawcom, a zwłaszcza mojemu koledze, posłowi Joelowi Hasse Ferreirze, zakończonej powodzeniem pracy, która doprowadzi podczas pierwszego czytania do osiągnięcia porozumienia zachowującego wiele pozytywnych zmian oczekiwanych przez Parlament, ale odrzuconych przez Radę.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – Pani przewodnicząca! Od kilku lat mój niepokój budzi nieuwzględnianie w obowiązujących obecnie przepisach dotyczących użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie asortymentu nowych, wprowadzanych na rynek produktów w tej dziedzinie. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zmiany zawarte w tym wniosku.

Rozszerzenie zakresu dyrektywy w celu objęcia klubów wakacyjnych i innych podobnych produktów stanowi duży krok na drodze do zapewnienia konsumentom ochrony przed tym, co w przeszłości było łatwym celem pozbawionych skrupułów naciągaczy. Dyrektywa ta niewątpliwie pokazuje, że Unia Europejska podejmuje działania mające na celu opanowanie sytuacji.

Muszę jednak przyznać, że jestem rozczarowany tym, że dla dobra osiągnięcia porozumienia z Radą Parlament musiał ustąpić w sprawie uwzględnienia zapisu wzywającego do wprowadzenia dwudziestojednodniowego okresu, w którym strony mogą odstąpić od umowy. Nie oznacza to jednak, że wprowadzone zmiany na lepsze nie wywarły wpływu na zapisy obowiązującej obecnie dyrektywy i istotnie z zadowoleniem należy przyjąć, że wpłacenie zaliczki nie będzie już konieczne przed zakończeniem okresu, w którym strony mogą odstąpić od umowy. Wiele wysiłku włożono w osiągnięcie tego kompromisu z Radą i mam nadzieję, że przedmiotowe sprawozdanie zostanie dzisiaj przyjęte znaczną większością.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Z zadowoleniem przyjmuję zmianę obowiązującej już od piętnastu lat dyrektywy dotyczącej systemu nabywania praw do użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie. Rozszerzy to definicje długoterminowych produktów rekreacyjnych, zapewniając wyższego poziomu ochrony konsumentów oraz konkurencyjności uczciwych usługodawców. Innymi słowy przedmiotowa dyrektywa zapobiegnie pojawianiu się nowych produktów, których jedynym celem jest obejście przepisów. Produkty związane z użytkowaniem nieruchomości w oznaczonym czasie są ze swej natury usługami oferowanymi transgranicznie. Dlatego cieszę się, że w Europie rynek ten będzie w pełni zharmonizowany, a konsumenci będą mieli takie same prawa we wszystkich państwach – np. czternastodniowy okres, w którym możliwe będzie odstąpienie od umowy bez konieczności wcześniejszego wpłacenia zaliczki, czy ciążący na usługodawcy obowiązek sporządzenia umowy w języku wybranym przez konsumenta. Są to dobre wiadomości dla czeskich konsumentów pragnących wybrać się na wakacje. Popieram także koncepcję wprowadzenia europejskiego systemu rejestracyjnego, jak w przypadku biur podróży, który byłby źródłem informacji w przypadku sporów sądowych i mógłby także obejmować utworzenie funduszu gwarancyjnego dla konsumentów w przypadku postawienia danego przedsiębiorstwa w stan upadłości. Gratuluję pani komisarz oraz sprawozdawcom.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, komisarz. − Pani przewodnicząca! Powinniśmy zadbać o to, żeby konsumenci w całej Unii Europejskiej zostali objęci odpowiednią ochroną przed agresywnymi taktykami sprzedaży, stosowanymi przez nieuczciwych przedsiębiorców działających na rynku nieruchomości użytkowanych w oznaczonym czasie i produktów wakacyjnych.

Konieczność podjęcia działań na szczeblu Unii Europejskiej jest tym bardziej istotna, że większość umów dotyczących nieruchomości użytkowanych w oznaczonym czasie ma charakter transgraniczny.

Ponadto powinniśmy zadbać o to, by konsumenci mieli dostatecznie duże zaufanie do ram regulacyjnych, żeby nie powstrzymywali się od nabywania od rzetelnych podmiotów gospodarczych znajdujących się za granicą nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie. Powstanie właściwie funkcjonującego rynku nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie, oraz podobnych produktów wakacyjnych przyczyni się do stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej.

Zdecydowanie uważam, że pakiet kompromisowych rozwiązań, nad którym będą dziś państwo głosować, przyczyni się w istotny sposób do osiągnięcia tych celów. Poprawki zgłoszone przez grupy ALDE, PPE-DE i PSE – które również uzyskały aprobatę Rady – są według mnie właściwe i zasadne. Pakiet ten jest także zgodny z pierwotnym wnioskiem Komisji.

Uważam, że przedmiotowy pakiet stanowi najlepsze rozwiązanie, które leży w interesie zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Głosowanie nad tym pakietem jest głosowaniem na rzecz zapewnienia zaufania konsumentów do produktów wakacyjnych, przejrzystych informacji dla konsumentów oraz konkurencyjnego i odpowiedzialnego sektora produktów wakacyjnych.

Dlatego oczekuję, że posłowie do tego Parlamentu w dzisiejszym głosowaniu poprą przyjęcie takiego porozumienia w sprawie przepisów dotyczących nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie, i podobnych produktów wakacyjnych, które zapewni urlopowiczom w całej Europie rzeczywistą wartość dodaną.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, sprawozdawca. − (NL) Pani przewodnicząca! Jeżeli przedmiotowa dyrektywa zostanie dziś przyjęta, będzie to stanowić olbrzymi postęp dla konsumentów europejskich, choć ustanawiać będziemy dyrektywę dotyczącą może jedynie małego segmentu rynku wewnętrznego. Dyrektywa ta jest zresztą zwiastunem horyzontalnego instrumentu ochrony konsumentów.

Jako sprawozdawca zaproponowałem przede wszystkim uregulowanie kilku kwestii drogą rozporządzenia. Ostatecznie osiągnęliśmy maksymalną harmonizację i według mnie ta maksymalna harmonizacja w Europie zapewni znaczną ochronę nie tylko konsumentom, ale także działającym w dobrej wierze przedsiębiorstwom prowadzącym działalność handlową w przedmiotowym zakresie. Sektor turystyki otrzyma możliwość dalszego dynamicznego rozwoju, ponieważ rynek wewnętrzny może funkcjonować właściwie tyko wtedy, gdy istnieje zaufanie konsumentów.

Jestem zadowolony, że dzięki tej maksymalnej harmonizacji wszyscy konsumenci europejscy będą mieli takie same prawa. Uważam, że istotnie konsumenci europejscy pochodzący z dowolnego kraju powinni mieć takie same prawa, kiedy nabywają towary, usługi lub cokolwiek innego w ramach rynku wewnętrznego. Zagwarantuje to ta dyrektywa.

Mam nadzieję, że państwa członkowskie ustanowią przepisy niezbędne do przestrzegania postanowień tej dyrektywy oraz procedury kontroli w ten sam sposób, żeby zaufanie konsumentów mogło utrzymywać się na wysokim poziomie. Przecież rynek wewnętrzny (i dlatego wierzę w Europę) może dobrze funkcjonować jedynie w oparciu o zaufanie ze strony danego sektora, rządu i konsumentów.

Jeżeli uda nam się osiągnąć ten cel, będzie to według mnie zwiastun i istotna oznaka tego, że horyzontalny instrument ochrony konsumentów powinien zostać w pełni zharmonizowany w odniesieniu do zakupów konsumenckich wszelkiego rodzaju.

Według mnie jest to olbrzymi krok naprzód, ponieważ zoptymalizowaliśmy już wiele aspektów jednolitego rynku, ale nie uczyniliśmy tego jeszcze, jeśli chodzi o zaufanie konsumentów. Uważam, że przedmiotowa dyrektywa stanowi ważny krok w tym kierunku. Pragnę podziękować wszystkim którzy wnieśli do niej pozytywny wkład.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się dziś w południe.

Oświadczenia pisemne (art. 142 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), na piśmie. – (PL) Użytkowanie nieruchomości w oznaczonym czasie jest formą produktu o charakterze wakacyjnym. Wielu konsumentów decyduje się na zakup takich usług pod wpływem uroku miejsca, do którego udają się na wakacje, co niestety często było wykorzystywane przez nieuczciwe przedsiębiorstwa, które nie udzielają kompleksowych informacji na temat oferowanej usługi.

Wprowadzone przez dyrektywę zmiany zwiększą zakres ochrony konsumenta przed takimi praktykami. Przede wszystkim konsumenci zyskają 14-dniowy okres na wycofanie się z zawartych umów bez ponoszenia żadnych konsekwencji, co pomoże im podjąć przemyślaną do końca decyzję. Informacje, jakie przedsiębiorstwa będą zobligowane przekazać potencjalnym nabywcom usług, także zostaną rozszerzone. Konsument będzie miał prawo domagania się pełnych informacji bez względu na to, w którym państwie członkowskim nabywa usługę. A co ważniejsze informacje te powinny być przekazane pisemnie w języku państwa członkowskiego, którego nabywca usługi jest rezydentem bądź obywatelem. W przypadku braku poinformowania konsumenta o możliwości wycofania się z umowy w ciągu 14 dni, konsument zyskuje prawo do wycofania się z umowy przez okres jednego roku i 14 dni.

Wszystkie te rozwiązania są niezwykle korzystne dla konsumenta, szczególnie w dobie, kiedy podróże zagraniczne stały się tak powszechne, a w związku z tym coraz częściej konsumenci narażani są także na nieuczciwe praktyki niektórych operatorów.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), na piśmie. – (SK) Parlament Europejski zawsze bardzo troszczył się o prawa konsumentów w dziedzinie turystyki, a skutkiem tego w swoich rezolucjach dotyczących nowych perspektyw i apelach o stworzenie w Europie sektora turystyki funkcjonującego w dłuższym okresie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zaakceptował konieczność zmiany dyrektywy 94/47/WE.

Nieodpowiedzialne agencje z łatwością obchodzą postanowienia tej dyrektywy i dlatego w interesie zapewnienia optymalnego poziomu ochrony konsumentów w tej dziedzinie Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów domagała się przyjęcia zharmonizowanych przepisów w kilku kluczowych dziedzinach. Przepisy te ułatwią konsumentom podejmowanie właściwych decyzji, niezależnie od kraju, z którego pochodzą, czy kraju, do którego wybierają się na wakacje.

Prawo do użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie obejmuje prawo do ograniczonego w czasie użytkowania nieruchomości lub innych dóbr na podstawie umowy obejmującej okres ponad jednego roku, na podstawie której konsument uzyskuje za opłatą prawo do użytkowania jednego lub większej liczby lokali mieszkalnych więcej niż jeden raz. Takie umowy będą musiały zawierać listy kontrolne mające na celu zwrócenie uwagi konsumentów oraz ułatwienie im zrozumienia przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy.

Z zadowoleniem przyjmuję wprowadzenie wymogów dotyczących kodeksu etyki dla przedsiębiorców działających na tym rynku, znaku jakości, kampanii transgranicznych i stosowania ujednoliconych formularzy. Kolejną istotną kwestią jest, że reklama powinna informować, a nie wprowadzać w błąd konsumentów. Dyrektywa ustanawia ramy prawne dotyczące długoterminowych produktów wakacyjnych. Konsumenci będą mieli czas na rozważenie swojej decyzji w warunkach, w których nikt nie będzie wywierał na nich presji. Uważam, że przyjęcie tej dyrektywy może rozwiązać poważne problemy, z którymi borykali się konsumenci w związku z długoterminowymi produktami wakacyjnymi.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Domingo Sanz Palacio (PPE-DE ), na piśmie. – (ES) Panie przewodniczący! Z zadowoleniem wyrażam moją akceptację dla tego sprawozdania i dziękuję sprawozdawcy, panu posłowi Mandersowi oraz mojemu koledze posłowi, panu Harbourowi, za znakomitą pracę, także w charakterze kontrsprawozdawcy. Jest to znakomity przykład pracy zespołowej. Ten pakiet środków stanowi wynik znaczących wysiłków Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady.

Delegacja hiszpańska opowiada się zawsze za zrozumieniem, przejrzystością i pewnością prawną, które wraz z pełną harmonizacją gwarantują ochronę konsumentów na optymalnym poziomie.

Chcieliśmy wyraźnie określonych przepisów i lepszego uregulowania rynku z dwóch powodów: po pierwsze, ze względu na przedsiębiorców, by mogli prowadzić działalność w warunkach zapewniających wysoką jakość i bezpieczeństwo, a po drugie, ze względu na konsumentów, żeby mogli z ufnością korzystać z usług i towarów oferowanych na tym rynku, żeby mieli zarówno niezbędne informacje przed podpisaniem umowy, jak i niezbędne środki ochronne gwarantujące ich prawa.

Dobre regulacje stymulują działalność na rynku i przynoszą korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom. Tego właśnie chcieliśmy i ten waśnie cel udało nam się osiągnąć w przedmiotowym porozumieniu.

 
  
  

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.55 w celu przyznania nagrody LUX, a następne wznowione o godz. 11.30)

 
  
  

PRZEWODNICZY: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności