Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0113(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0195/2008

Predkladané texty :

A6-0195/2008

Rozpravy :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0511

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

3. Ochrana spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Nasledujúcim bodom je správa (A6-0195/2008) pána Toina Mandersa v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o návrhu smernice o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov, ďalší predaj a výmenu (KOM(2007)0303 − C6-0159/2007 − 2007/0113(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, spravodajca. – (NL) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som ako vždy chcel poďakovať všetkým zúčastneným. Pani komisárke Kunevovej, tieňovým spravodajcom, ako aj trom predsedom Rady, keďže prácu na tejto správe sme začali v roku 2007 počas portugalského predsedníctva. Po ňom nasledovalo slovinské predsedníctvo a nakoniec sme dosiahli kompromis za pomoci francúzskeho predsedníctva. Škoda, že nemôže byť prítomný štátny tajomník Luc Chatel, pretože je skvelé sledovať, že sme dosiahli kompromis už v prvom čítaní.

V roku 1994 bola schválená smernica o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností, pomocou ktorej sa prebudoval celý sektor. Veľkým problémom bolo, že členské štáty vykonávali túto smernicu odlišným spôsobom. Išlo o zlátaninu právnych predpisov a súladu, ktoré, či už zámerne alebo nie, sa v rôznych lokalitách líšili a ktoré zasiali semeno pochybností do myslí spotrebiteľov, keď zvažovali kúpu nehnuteľnosti s časovo vymedzeným užívaním v zahraničí.

Teraz diskutujeme o novej smernici. O trochu sme rozšírili jej rozsah, pretože v smernici z roku 1994 nebolo množstvo produktov dostatočne definovaných, ak vôbec, ako napríklad dlhodobé dovolenkové produkty alebo výmeny produktov. Podľa môjho názoru sme v tejto súvislosti dosiahli značné zlepšenie a priemyselné odvetvie, ako aj spotrebitelia sú týmto výsledkom nadšení. Dúfam, že my ako politici tiež. Veľmi úzko sme spolupracovali s našimi kolegami z Európskeho parlamentu v rôznych skupinách a dospeli sme k peknému výsledku.

Napríklad zákaz platby vopred, pretože sa ukázalo, že mnohým spotrebiteľom to prinieslo sklamanie. Keď ste už raz zaplatili, nebolo viac možné získať späť tých 1 000 EUR alebo 1 500 EUR, ktoré ste zaplatili vopred.

Lehota na rozmyslenie v dĺžke 14 dní je podľa môjho názoru takisto veľmi dôležitým bodom.

Osobne som s tým veľmi spokojný, pretože bude existovať kontrolný zoznam, štandardný formulár, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o vašej kúpe, ako aj možnosť zrušiť zmluvu bez problémov do 14 dní.

Pre toto odvetvie sú stanovené aj dobrovoľné kódexy správania, ako aj charakteristické znaky, uznávanie značiek kvality a skutočnosť, že Komisia prisľúbila svoj dohľad. Skutočne som veľmi rád, že to počujem, a podľa môjho názoru treba privítať, že Komisia prisľúbila monitorovať tieto kódexy správania. Osobitne ma teší fakt, že Komisia v trialógu prisľúbila monitorovať súlad s nariadením v členských štátoch.

V niektorých prípadoch bude pre spotrebiteľov jednoduchšie dostaviť sa na vnútroštátny súd. Nie som však potešený tým, že jurisdikcia, vytvorenie príslušného súdu, sa v tejto smernici výslovne neuvádzajú. Je to poľutovaniahodné, no pri dosiahnutí kompromisu niekedy musíte zriediť víno vodou. Takisto je poľutovaniahodné, že, napríklad, ak sa neposkytnú kľúčové informácie, zmluva bude stále platiť aj o rok.

V kompromise je možné všetko. Stručne povedané, urobil sa obrovský pokrok v súvislosti so spotrebiteľmi aj odvetvím, najmä pokiaľ ide o maximálnu harmonizáciu. V každom prípade to však uľahčí, aby sa množstvo prípadov dostalo pred súd v príslušnom členskom štáte. Pokiaľ ide o odvetvie priemyslu, bude oveľa jednoduchšie obchodovať cezhranične.

Podľa môjho názoru pred nami leží dobrý výsledok, jeden z tých, na ktorý môžeme byť spolu s Komisiou a Radou v tomto Parlamente hrdí.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, členka Komisie. − Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi začať poďakovaním spravodajcovi pánovi Mandersovi a tieňovým spravodajcom, najmä pánovi Harbourovi a pani McCarthyovej, za ich politický záväzok a podporu, ako aj tímom sekretariátu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľa (DG SANCO) za ich veľmi úzku spoluprácu. Dúfam, že dospejeme k záveru v prvom čítaní. Skutočne oceňujem vašu veľkú snahu a som vďačná, že sme nakoniec dosiahli dohodu. Z toho istého dôvodu by som tiež rada poďakovala francúzskemu predsedníctvu.

Tento návrh prinesie spotrebiteľom veľmi výrazné zlepšenia na trhu s nehnuteľnosťami s časovo vymedzeným užívaním a podobnými dovolenkovými produktmi. Je nevyhnutne a naliehavo potrebné preskúmať platné pravidlá týkajúce sa časovo vymedzeného užívania nehnuteľností. Spotrebitelia strácajú pri nákupe produktov, ktoré sú z hospodárskeho hľadiska podobné produktom s časovo vymedzeným užívaním, ale ktoré nespadajú do definície súčasnej smernice. Hovorím o produktoch, ako sú dovolenkové kluby poskytujúce zľavy, kde spotrebitelia často musia platiť veľké sumy vopred, a to od 6 000 EUR do 20 000 EUR, za členstvo v klube, ktorý poskytne právo na zľavu len na budúce dovolenky. Mám na mysli aj ďalší predaj a výmenu nehnuteľností s časovo vymedzeným užívaním, ktoré v súčasnosti nie sú regulované.

Som hlboko presvedčená o tom, že musíme pracovať na stránke databázy pre sťažnosti. Z údajov o sťažnostiach vyplýva, že spotrebitelia čelia oveľa väčšiemu počtu problémov, pokiaľ ide o tieto neregulované produkty, najmä v prípade dovolenkových klubov poskytujúcich zľavu, v porovnaní s nehnuteľnosťami s časovo vymedzeným užívaním. Ide preto o presvedčivý argument, aby sa na tieto produkty uplatňovali podobné pravidlá s cieľom dosiahnuť väčšiu spravodlivosť na trhu s dovolenkami.

Návrh, o ktorom sa dnes bude hlasovať, vypĺňa medzery v súčasnej legislatíve tým, že rozširuje rozsah smernice nielen na nehnuteľnosti s časovo vymedzeným užívaním, ale aj na dlhodobé dovolenkové produkty, ďalší predaj a výmenu nehnuteľností s časovo vymedzeným užívaním.

Na základe týchto nových pravidiel budú musieť obchodníci predávajúci tieto produkty poskytnúť spotrebiteľovi komplexné predzmluvné informácie tak, aby sa mohol spotrebiteľ kvalifikovane rozhodnúť.

Vďaka pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom tohto Parlamentu, ktoré z celého srdca podporujem, sa tieto informácie budú musieť poskytovať na štandardnom formulári, ktorý spotrebiteľom uľahčí porovnávanie informácií. Štandardný formulár takisto uľahčí život najmä obchodníkom, pretože bude dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Spotrebitelia kupujúci tieto produkty budú mať takisto prospech z práva na odstúpenie a zákazu výberu zálohových platieb, ako je to v súčasnosti v prípade nehnuteľností s časovo vymedzeným užívaním.

Takisto sa objasní, že odstúpenie možno obchodníkovi oznámiť listom, e-mailom, faxom alebo podobnými prostriedkami. Spotrebitelia kupujúci dlhodobé dovolenkové produkty získajú dodatočnú ochranu. Už nebude dovolené zaplatiť celkovú sumu za členstvo vopred, ale namiesto toho sa musí rozdeliť na ročné splátky. Spotrebiteľ bude mať takisto právo na ukončenie zmluvy pred každoročnou platbou.

Plne harmonizované pravidlá smernice budú prospešné pre spotrebiteľov. V súčasnosti spotrebitelia, ktorí chcú počas dovolenky v inej krajine kúpiť nehnuteľnosť s časovo vymedzeným užívaním, tak urobia na základe pravidiel danej krajiny, čo nemusí znamenať rovnakú úroveň ochrany ako v prípade pravidiel domovskej krajiny. Na základe novej, plne harmonizovanej smernice budú spotrebitelia vedieť, že sa uplatnia rovnaké pravidlá na ochranu spotrebiteľov bez ohľadu na to, či kúpia svoje dovolenkové produkty s časovo vymedzeným užívaním vo svojej domovskej krajine, alebo počas dovolenky v zahraničí.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, spravodajca Výboru pre dopravu a cestovný ruch požiadaného o stanovisko. (PT) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, musím poďakovať spravodajcovi pánovi Mandersovi, tieňovému spravodajcovi pánovi Hassemu Ferreirovi, ako aj všetkým ostatným spravodajcom výboru požiadaného o stanovisko a kolegom za ich spoluprácu, ochotu zapojiť sa do dialógu a pripravenosť dosiahnuť konsenzus.

Smernica o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností sa rozšíri o nové činnosti a bude pozitívnym príspevkom pre európsky cestovný ruch, hospodárske subjekty a spotrebiteľov. Spotrebitelia sú skupina, ktorá je najmenej informovaná o svojich právach a povinnostiach a najmenej kvalifikovaná viesť rokovania. Z tohto dôvodu som vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch bránil vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, najmä prostredníctvom rozšírenia a aktualizovania základných definícií smernice, posilnenia jazykových požiadaviek a zlepšenia zmluvných informácií a práv na odstúpenie od zmluvy s cieľom zabezpečiť transparentný a stabilný trh bez akýchkoľvek skrytých nákladov pre spotrebiteľov.

Po začatí tohto procesu sa iniciovala horizontálna revízia acquis spotrebiteľského práva Spoločenstva. Tvrdil som, že by sme nemali čakať na túto revíziu z dôvodu vážnych problémov, ktorým čelia spotrebitelia pri uplatňovaní svojich práv, najmä na medzinárodnej úrovni, a z dôvodu nových činností, ktoré pokrýva smernica o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností. Tieto problémy nepochádzajú z harmonizovaných právnych predpisov Spoločenstva v tejto oblasti, ale z nedostatku jasného právneho rámca Spoločenstva, prípadne doplneného o prísnejšie vnútroštátne právne rámce odmeňujúce čestné podniky a spotrebiteľov. To je základným cieľom tohto návrhu smernice a žiadam všetkých, aby ho podporili.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, spravodajca Výboru pre právne veci požiadaného o stanovisko. (ES) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade musím znovu vyjadriť poľutovanie nad skutočnosťou, že konferencia predsedov neumožnila užšiu spoluprácu medzi Výborom pre právne veci a Výborom pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, pokiaľ ide o túto správu.

Podľa môjho názoru Výbor pre právne veci nechcel zmeniť právny základ, ako to navrhovala Európska komisia, ani zmeniť právny nástroj. Hlavným cieľom bolo chrániť spotrebiteľov pred zneužívaním zo strany niektorých dovolenkových klubov bez toho, aby sa bránilo rozvoju legitímneho obchodovania zameraného na vytváranie pracovných miest, ako je kúpa nehnuteľností s časovo vymedzeným užívaním.

Podľa môjho názoru nestačí len jednoducho uplatňovať záruky špecifické pre časovo vymedzené užívanie nehnuteľností na dovolenkové kluby. Musíme zájsť ďalej, pretože právny charakter týchto dvoch systémov je skutočne odlišný.

Časovo vymedzené užívanie nehnuteľností zahŕňa vlastnícke právo, keďže dovolenkové kluby sú jednoducho zmluvy o službách. Pokiaľ ide o dovolenkové kluby, spotrebiteľ zaplatí sumu peňazí ako výmenu za dlhodobý prísľub služieb cestovného ruchu.

Nemali by sme zabudnúť na to, že väčšina sťažností spotrebiteľov sa týka zneužívania zo strany dovolenkových klubov a nie časovo vymedzeného užívania nehnuteľností, s ktorým je každý oboznámený. Ako naznačila pani komisárka Kunevová, cieľom, s ktorým sa stotožňuje Výbor pre právne veci, je regulovať netransparentné sektory a stanoviť pravidlá, ktoré umožnia čestným podnikateľom rozvinúť svoje podnikanie v prospech spotrebiteľov.

Som presvedčený, že touto správou a opatreniami, ktoré sú v nej navrhnuté, sa uberáme správnym smerom.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, v mene skupiny PPE-DE. – Vážený pán predsedajúci, som veľmi rád, že môžem v mene skupiny a ako druhý tieňový spravodajca našej skupiny, ktorá na tom pracovala, uvítať dohodu, ktorú sme dnes s Radou dosiahli. Takisto by som chcel poďakovať Rade za jej spoluprácu.

Chcem, aby sa zaprotokoloval dlh, ktorý máme voči pani Luise Rudi Ubedovej, ktorá bola v lete zvolená do španielskeho parlamentu a ktorá vykonala množstvo tieňovej práce na tejto smernici. Najmä pokiaľ ide o poznámku pána spravodajcu Výboru pre právne veci, chcel by som len zdôrazniť, že osobitná časť o dovolenkových kluboch, o ktorej sa domnievam, že je pravdepodobne najväčším samostatným pokrokom v tejto smernici, čo sa týka tohto osobitného typu produktu, je do veľkej miery zásluhou húževnatosti pani Rudi Ubedovej, ktorá zabezpečila, aby sme o ňom rokovali. Najmä Rada a Komisia boli dosť neochotné, som však rád, že sme v tomto bode dosiahli dohodu, pretože si myslím, že je veľmi dôležitý.

Môj spravodajca pán Toine Manders, ktorý v tejto veci takisto vykonal vynikajúcu prácu a ktorému vzdávam hold, rovnako ako zvyšku tímu, ktorý s ním spolupracoval, a pani Kunevovej, uviedol množstvo iných bodov, chcel som však objasniť dva ďalšie body, o ktorých si myslím, že sú veľmi dôležité, a v ktorých sme dosiahli podstatné zlepšenie.

Prvý z nich sa týka reklamy. Ak sa pozriete na ustanovenie o reklame, teraz je jasne vysvetlené, že akúkoľvek propagačnú činnosť týkajúcu sa časovo vymedzeného užívania nehnuteľností alebo dovolenkových klubov treba jasne vymedziť a označiť v reklame ako takej. Štandardizované informácie, o ktoré sme žiadali, musia byť dostupné po celý čas pri každej reklamnej udalosti, takže nedôjde k zavádzaniu ľudí atraktívnymi výletmi, návštevami alebo ponukou. Musí byť úplne jasné, o čom hovoria, a nesmú sa predávať ako investície.

Po druhé – a tu sa obraciam na Radu, hoci minister tu, žiaľ, nie je – podpora kódexov správania členských štátov a urovnanie sporu mimosúdnou cestou je osobitne dôležité.

Celkovo vzaté, je to významný pokrok v oblasti ochrany spotrebiteľa. Plne ho odporúčam a som si istý, že v dnešnom hlasovaní získa prevažnú podporu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira, v mene skupiny PSE. (PT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, návrh smernice, ktorý sa teraz, po roku práce v Parlamente, prerokúva, je výrazným vylepšením dokumentu, ktorý bol predložený v roku 2007. Práva európskych spotrebiteľov, či už súčasných alebo potenciálnych zákazníkov časovo vymedzeného užívania nehnuteľností alebo dovolenkových členských kariet a klubov, boli posilnené na rôznych úrovniach.

Tento návrh sa preto týka troch rozličných lehôt, ktoré sa uplatňujú za odlišných podmienok a ktoré spotrebiteľovi umožnia jednostranne zrušiť zmluvy. Takisto stanovuje sériu dôležitých prvkov, ktoré musia byť osobitne začlenené do zmlúv. Okrem toho objasňuje a vysvetľuje používanie jazykov, čo bude pre spotrebiteľov oveľa lepšie, ako aj pravidlá týkajúce sa reklamy, ktoré si zaslúžili väčšiu pozornosť. Je to preto dobrý návrh smernice, ktorý sa po odhodlaných a podrobných rokovaniach medzi rôznymi parlamentnými skupinami teraz predkladá Parlamentu a ktorý už schválili Komisia a Rada.

Vážený pán predsedajúci, musím zablahoželať slovinskému predsedníctvu k jeho úsiliu o vyriešenie a preklenutie množstva rozdielov v názoroch na tento text. Takisto treba zablahoželať aj francúzskemu predsedníctvu, najmä pánovi veľvyslancovi Léglisovi-Costovi, k vynikajúcej práci, ktorá sa vykonala v konečnej fáze rokovaní, a rovnako aj zástupcom Komisie k ochote a technickej spôsobilosti, ktorú preukázali v trialógu, ako aj v bilaterálnych kontaktoch.

V rámci Parlamentu si osobitné poďakovanie zaslúži spravodajca Výboru pre dopravu a cestovný ruch požiadaného o stanovisko pán Manuel Jardim Fernandes, rovnako ako poslanci Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, najmä jeho spravodajca, tieňoví spravodajcovia a koordinátori, a nakoniec aj predsedníčka pani Arlene McCarthyová.

Skôr ako skončím, by som chcel poďakovať spotrebiteľským združeniam, najmä britskému združeniu a portugalskému združeniu DECO, ako aj európskemu obchodnému združeniu, za užitočné príspevky, ktoré mi poskytovali počas celého procesu. Táto smernica o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností a dovolenkových kariet a klubov je vynikajúca. Preto vás všetkých vyzývam, aby ste ju prijali.

Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, náš vnútorný európsky trh je a musí byť čoraz viac Európou, ktorá chráni spotrebiteľov.

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ROURE
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, aj ja by som rada poďakovala pánovi spravodajcovi v mene tieňového spravodajcu pre našu skupinu, ktorý tu, žiaľ, dnes nemôže byť, za túto konštruktívnu spoluprácu. Verím, že spolupráca s pánom Mandersom bola skutočne konštruktívna a že na jej výsledky môžeme byť hrdí.

Naše rozšírenie rozsahu na dovolenkové kluby, čo je hlavným problémom, ako aj na výletné lode, obytné lode a karavany, je osobitne dôležité. Tým sme uzavreli množstvo nedostatkov, ktoré, žiaľ, existovali v starej smernici. Takisto je veľmi dôležité, že sme vytvorili väčšiu transparentnosť prostredníctvom predbežných informácií o zmluve a informačných hárkov, štandardizovaných informácií, ktoré už spomenulo niekoľko predchádzajúcich rečníkov.

Takisto považujem za dôležité, a chcela by som zdôrazniť, že sme zaviedli rozšírenie na 14 dní, pokiaľ ide o právo odstúpenia v prípade zneužitia informácií, ako aj to, že spotrebiteľ môže využiť výhody predĺženia lehoty na tri mesiace a v prípade trestnej nedbanlivosti vzhľadom na povinnosť poskytovať informácie na jeden rok. To vytvára väčšiu transparentnosť a viac právnej istoty a je to nielen v záujme spotrebiteľov, ale aj priemyslu, ktorý má záujem na tom, aby sa dištancoval od pochybných poskytovateľov služieb v tejto oblasti.

Spoločne s priemyselným odvetvím, členskými štátmi a organizáciami spotrebiteľov sa tento sektor môže teraz stať raz a navždy solídny. Z tohto dôvodu sa domnievam, že sa stretne s plnou podporou našej skupiny. Nedosiahli sme všetko, čo sme chceli, ale predstavuje to veľký krok vpred.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, v mene skupiny UEN. (PL) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, odvetvie cestovného ruchu zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v hospodárstvach európskych krajín, čo zahŕňa časovo vymedzené užívanie nehnuteľností, dlhodobé dovolenkové produkty, výmenu a predaj nehnuteľností s časovo vymedzeným užívaním, ktoré často poškodzovali spotrebiteľov.

Smernica rieši tento problém a vytvára podmienky pre harmonizáciu týchto služieb na európskom trhu prijatím balíka základných pravidiel na zlepšenie transparentnosti a ochranu spotrebiteľov prostredníctvom, okrem iného, zavedenia jednotnej vzorovej zmluvy, povinnosti zabezpečiť zmluvu v jazyku spotrebiteľa, zlepšenia možnosti pre spotrebiteľov prijať uvážené rozhodnutie a lehoty na rozmyslenie, počas ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodov. Smernica spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi poskytuje podmienky pre rozvoj týchto služieb a zvyšuje dôveru spotrebiteľa v tieto služby.

Ďakujem vám, pán Manders, za vašu vynikajúcu správu. Skupina Únie za Európu národov podporuje túto smernicu.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, aj my by sme radi začali poďakovaním pánovi spravodajcovi, ako aj tieňovému spravodajcovi a spravodajcovi za skupinu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov v mene Výboru pre právne veci. Tento Parlament ukázal, že keď dôjde k rozdeleniu trhu – ako to bolo aj v prípade sektora s časovo vymedzeným užívaním nehnuteľností – sme pripravení začať spoločne konať. Mali by sme zdôrazniť, že na trh s časovo vymedzeným užívaním nehnuteľností v jeho tradičnej forme v stúpajúcej miere vstupujú nečestní poskytovatelia – napríklad klubov a rezortov –, ktorí sú rozptýlení po celej Európe a ktorí doteraz neinformovali spotrebiteľov transparentným spôsobom o možnostiach a nevýhodách tohto druhu investície. Nový režim prinesie v tejto súvislosti značné výhody.

Rozšírenie obdobia na odstúpenie od zmluvy z 10 dní na 14 už bolo spomenuté. Takisto považujem za správne, že sme udelili výnimku viacročným hotelovým rezerváciám, pretože ide o úplne odlišnú situáciu pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o periodické investície v dovolenkových kluboch alebo rezortoch.

O tejto záležitosti sa už povedalo veľa, rád by som však zdôraznil, že pravidlo, že spotrebitelia musia byť informovaní buď v jazyku krajiny, v ktorej majú pobyt, alebo vo svojom materinskom jazyku, vedie aj k tomu, že neseriózne modely zmlúv budú odstránené z trhu a vo všeobecnosti bude trh s nehnuteľnosťami s časovo vymedzeným užívaním založený na serióznom základe a spotrebitelia, ktorí si chcú takéto dovolenkové nehnuteľnosť kúpiť, tak môžu urobiť s plnou dôverou.

Klauzula o revízii, ktorá sa v poslednej smernici nenachádzala, dáva tomuto Parlamentu príležitosť vyhodnotiť po troch rokoch, do akej miery spôsob, ktorý sme navrhli, skutočne rieši problémy, alebo či existujú ďalšie problémy, v rámci ktorých musíme ďalej zasiahnuť.

Ďakujem, pani komisárka Kunevová. Verím, že toto opatrenie je veľmi pozitívne, pokiaľ ide o vnútorný trh.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE). (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, myslím si, že sme odviedli kus dobrej práce, a to nielen pre vnútorný trh, ako práve povedal pán Schwab, ale aj pre občanov, čo je pre mňa oveľa dôležitejšie, pretože chceme zaistiť, aby sa ocitli v rastúcej Európe, a to vo veľmi pozitívnom zmysle, a domnievam sa, že sa to aj práve deje.

Ako koordinátorka sa chcem osobitne poďakovať nášmu tieňovému spravodajcovi pánovi Hassovi Ferreirovi, za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol spolu s pánom spravodajcom a ostatnými tieňovými spravodajcami.

Ako Socialistická skupina v Európskom parlamente by sme boli radi dosiahli ešte väčšie rozšírenie rozsahu uplatnenia – to je samozrejmé – ale pri kompromise sa to niekedy nedá. Myslím si, že sme napriek tomu sme našli veľmi dobré riešenie. Zjednodušenie porovnávania ponúk, právo na odstúpenie od zmluvy a reklama v budúcnosti povedú k lepším podmienkam pre občanov tak, aby mohli vystupovať suverénne na trhu, na ktorom predtým panoval chaos.

Tento divoký rast znamenal, že mnoho ľudí, ktorí predtým možno nevenovali veľkú pozornosť svojim dovolenkám, sa ocitlo vo veľmi ťažkej situácii. Chceme zabrániť, aby k tomu v budúcnosti dochádzalo, a verím, že na základe tohto kompromisu to bude možné.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). (SV) Vážená pani predsedajúca, v mojej vlastnej krajine, vo Švédsku, sme sa, žiaľ, tiež stretli s týmto problémom. Turisti v dovolenkovej nálade sú podvedení a kúpia si podiely v apartmánoch, čo po príchode domov oľutujú, ak vôbec majú čím preukázať ich kúpu, keď tam prídu. Nová smernica o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností umožní oveľa lepšiu ochranu, ak sa v celej EÚ budú uplatňovať rovnaké pravidlá pre nákup nehnuteľností s časovo vymedzeným užívaním. Ak majú ľudia bezpečne využívať svoje slobody na vnútornom trhu, potrebujeme riadnu ochranu spotrebiteľa. Spotrebitelia sa musia cítiť silní, istí a bezpeční.

Predajcovia budú mať zakázané požadovať zálohové platby počas lehoty na rozmyslenie, ktorá sa predĺžila z 10 dní na 14 dní. Takýmto spôsobom sa spotrebitelia nebudú musieť obávať stiahnuť zálohu, ak nebudú spokojní, alebo ak budú chcieť odstúpiť od kúpy počas lehoty na rozmyslenie. Smernica pravdepodobne odradí nečestné spoločnosti, ktoré nespĺňajú požiadavky čestného predaja a spravodlivých kúpnych zmlúv. Verím, že v súčasnosti mnoho ľudí váha nad kúpou takýchto služieb v iných členských štátoch práve preto, že sa necítia bezpečne a spoliehajú sa na ochranu spotrebiteľa.

Prostredníctvom harmonizácie a opatrení uvedených v smernici bude spotrebiteľom poskytnutá silnejšia ochrana. Môže to prispieť k tomu, že viac ľudí bude chcieť využívať takéto služby, pokiaľ ide o nehnuteľnosti s časovo vymedzeným užívaním mimo svojho vlastného členského štátu, čo samozrejme vítame. Inými slovami, je to vynikajúci návrh, ktorý má širokú podporu. Severania, ktorí majú radi slnko, chcú poďakovať Komisii, pánovi spravodajcovi a tieňovým spravodajcom.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). – Vážená pani predsedajúca, tento právny predpis o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností bol už dlho očakávaný. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa po prvýkrát uskutočnil vypočutie na túto tému v roku 2001, na ktorom predostrel všetky problémy na trhu. Sme, samozrejme, veľmi radi, že sme dnes dospeli k bodu, keď pracujeme v prospech spotrebiteľov. Rozširujeme právny predpis tak, aby zahŕňal všetky produkty podobné produktom s časovo vymedzeným užívaním, najmä problematické diskontné dovolenkové kluby. Zahŕňame ďalší predaj a výmenu a spotrebiteľom poskytujeme lepšiu ochranu a lepšie práva. Z kritického uhla pohľadu sa domnievam, že spotrebitelia budú mať rovnaké práva, či už budú nakupovať vo Varne pri Čiernom mori alebo vo Valencii na pobreží Costa Blanca.

Na základe tohto právneho predpisu sa spotrebiteľom musia poskytovať kľúčové informácie na štandardnom formulári – vrátane všetkých poplatkov a platieb – a v prípade, že ich spoločnosť neposkytne, sa právny predpis rozširuje o právo odstúpenia do troch mesiacov. Pri neinformovaní spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy sa predlžuje právo na odstúpenie na jeden rok. Sú to skutočne dobré práva pre spotrebiteľov. Na základe nich sa naši obchodníci budú musieť stať zodpovednejšími a spotrebitelia budú informovaní a chránení, čo znamená, že z trhu vyženieme nečestných predajcov a podvodných obchodníkov.

Dnes sme dokázali, že keď sa spotrebitelia sťažujú, parlamentný Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa nielen reaguje, ale že konáme a prinášame riešenia. Pani komisárka, rada by som vás požiadala, aby ste pokračovali, tak ako to vždy robíte, v oblasti posilňovania práv spotrebiteľov. Teraz musíme využiť novú sieť cezhraničného presadzovania na riešenie pretrvávajúcich problémov, ktorým čelia spotrebitelia, a aby sme zaistili zníženie počtu sťažností v rámci časovo vymedzeného užívania nehnuteľností v európskych spotrebiteľských centrách vo všetkých 27 členských štátoch.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). (RO) Naším cieľom bolo vždy zabezpečiť, aby sme zavádzali právne predpisy, ktoré spotrebiteľom prinesú väčší prospech. Z tohto dôvodu by som rád vyjadril podporu tejto novej smernici, ktorá vytvorí zjednodušený rámcový model pre produkty s časovo vymedzeným užívaním. Verím, že uvítate návrhy, ktoré zaručia spotrebiteľom 14-dňovú lehotu na rozmyslenie pre prípad, že by chceli odstúpiť od zmluvy, a zákaz požadovania záloh počas tohto obdobia. Dúfam, že tieto zmeny prispejú v tejto súvislosti k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu prostredníctvom harmonizácie európskych právnych predpisov a tým aj k zvýšeniu úrovne ochrany spotrebiteľov.

Musíme sa uistiť, že pri podpise zmluvy budú spotrebitelia plne informovaní a že im boli poskytnuté všetky potrebné predzmluvné informácie o súvisiacich nákladoch a službách, ktoré získajú. Musíme podporiť rozvoj časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov. Preto musíme zvýšiť dôveru spotrebiteľov v nákup dovolenkových balíkov v zahraničí a povzbudiť firmy, ktoré predávajú do zahraničia, aby čo najviac využívali výhody, ktoré ponúka jednotný trh.

Takisto by som rád vyzval pani komisárku Kunevovú, aby zasiahla do úverových zmlúv, pretože v dôsledku finančnej krízy, v ktorej sa práve nachádzame, väčšina bánk zmenila aj tieto úverové zmluvy, pretože naďalej klamú spotrebiteľov. Rád by som poďakoval pánovi spravodajcovi za jeho úsilie a dúfam, že dosiahneme trh, ktorý bude prospešný pre spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). (FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka Kunevová, dámy a páni, budeme hlasovať o potrebnom vylepšení 14-ročnej smernice, ktorá má vplyv na milióny ľudí v Európe, či už odborníkov v odvetví cestovného ruchu alebo spotrebiteľov dovolenkových pobytov v nehnuteľnostiach s časovo vymedzeným užívaním alebo v dovolenkových kluboch.

Toto odvetvie, ktoré má hodnotu viac ako 2 miliardy EUR ročne a ktoré zamestnáva 200 000 osôb, je hnacím motorom vnútorného trhu v rámci lisabonskej stratégie najmä preto, lebo ukazovatele poukazujú na rýchly rast tohto druhu služieb. Ekonomické zdôvodnenie, aj keď nie je bezvýznamné, by nemalo zabrániť vyššej ochrane nespočetných užívateľov týchto služieb, ktorí majú často skromný rozpočet na dovolenku a potrebujú ochranu a viac právnej jednoznačnosti.

Harmonizácia podmienok, pokiaľ ide o odstúpenie od zmluvy, ako aj zákaz nečestných obchodných praktík, ako sú zálohové platby počas lehoty na rozmyslenie a požiadavka vypracovať precíznu, jasnú a čitateľnú zmluvu vo vybranom jazyku kupujúceho, preto predstavujú výrazný pokrok v oblasti ochrany spotrebiteľa a posilnenia právomocí. Tento text nám konečne umožní ukončiť neprijateľné praktiky, ktoré umožňovali nedostatky v súčasnej smernici, a obnoví dôveryhodnosť tohto odvetvia, ktorá bola naštrbená negatívnym obrazom. Preto na jednej strane dúfame v novú a pozitívnu dynamiku medzi obchodníkmi, ktorí budú oslobodení od bezohľadných konkurentov, a na druhej strane v obnovenú dôveru upokojených spotrebiteľov.

Preto chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Mandersovi a tieňovým spravodajcom, najmä svojmu priateľovi Joelovi Hassemu Ferreirovi, za ich úspešnú prácu, ktorá povedie v prvom čítaní k dohode a zachová mnohé výhody, o ktoré sa Parlament snažil, ale Rada ich zamietla.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, veľa rokov sme sa obávali, že súčasné právne predpisy o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností nezohľadňujú množstvo nových produktov v tejto oblasti, ktoré prichádzajú na trh. Preto vítam revízie tohto návrhu.

Rozšírenie jeho pôsobnosti na dovolenkové kluby a ďalšie podobné produkty je veľký krok vpred na ochranu spotrebiteľa, ktorý bol predtým ľahkým cieľom bezohľadných obchodníkov. Táto smernica jasne ukazuje, že EÚ prijíma opatrenia zamerané na to, aby zostala na poprednom mieste na trhu.

Musím však pripustiť, že som sklamaný, že Parlament musel ustúpiť v prípade ustanovenia, v ktorom sa žiadala 21-dňová lehota na rozmyslenie, aby sa mohla dosiahnuť dohoda s Radou. Nechcem tým však povedať, že vykonané zlepšenia nemali žiadny vplyv na súčasnú smernicu. V skutočnosti treba privítať, že do konca lehoty na rozmyslenie sa nesmú poskytovať žiadne zálohové platby. Na dosiahnutie tohto kompromisu s Radou sa vynaložilo veľké úsilie a ja dúfam, že táto správa bude dnes prijatá prevažnou väčšinou.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Vítam revíziu pätnásťročnej smernice o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností. Dochádza k rozšíreniu definície dlhodobých rekreačných produktov, čo umožní vyššiu ochranu spotrebiteľov a zaistí konkurencieschopnosť čestných poskytovateľov. Smernica totiž vylučuje vznik nových účelových produktov určených len na obchádzanie pravidiel. Produkty s časovo vymedzeným užívaním sú zo svojej podstaty cezhranične poskytované služby. Preto ma teší, že v Európe bude tento trh plne harmonizovaný a spotrebiteľ bude mať vo všetkých štátoch rovnaké práva, napr. štrnásťdennú lehotu možnosti odstúpenia od zmluvy bez toho, aby musel platiť zálohu, alebo povinnosť poskytovateľa pripraviť zmluvu v jazyku, ktorý uprednostňuje spotrebiteľ. Je to dobrá správa aj pre českých spotrebiteľov, ktorí chcú ísť na dovolenku. Podporujem aj myšlienku zaviesť európsky registračný systém, ako majú cestovné kancelárie, ktorý by bol zdrojom informácií pri vedení súdnych sporov a mohol by zriaďovať aj záručný fond pre spotrebiteľov pre prípad krachu spoločnosti. Blahoželám pani komisárke a spravodajcom.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, členka Komisie. − Vážená pani predsedajúca, musíme zabezpečiť, aby spotrebitelia v celej EÚ boli primerane chránení pred agresívnymi predajnými taktikami bezohľadných obchodníkov predávajúcich produkty s časovo vymedzeným užívaním a trhmi s dovolenkovými produktmi.

Potreba konania na úrovni EÚ je ešte dôležitejšia z dôvodu cezhraničného charakteru väčšiny zmlúv o produktoch s časovo vymedzeným užívaním.

Ďalej musíme zabezpečiť, aby spotrebitelia dostatočne dôverovali regulačnému rámcu tak, aby neprestali nakupovať nehnuteľnosti s časovo vymedzeným užívaním v zahraničí od legitímnych predajcov. Zdravý trh s nehnuteľnosťami s časovo vymedzeným užívaním a podobnými dovolenkovými produktmi prispeje k podpore rastu a vytváraniu pracovných miest v Európskej únii.

Pevne verím, že kompromisný balík, o ktorom dnes budete hlasovať, vo významnej miere prispeje k dosiahnutiu týchto cieľov. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložili Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE), Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov (PPE-DE) a Socialistická skupina v Európskom parlamente (PSE) – a s ktorými Rada súhlasila – sú, podľa môjho názoru, dobré a rozumné. Balík je aj v súlade s pôvodným návrhom Komisie.

Podľa môjho názoru tento balík predstavuje najlepšiu možnosť v záujme spotrebiteľov aj obchodníkov. Hlasovanie za tento balík je hlasovaním za dôveru spotrebiteľa v dovolenkové produkty, za jasné spotrebiteľské informácie a za konkurencieschopný a zodpovedný dovolenkový priemysel.

Preto sa spolieham na poslancov tohto Parlamentu, že dnes budú hlasovať za podporu dohody o pravidlách pre produkty s časovo vymedzeným užívaním a podobné dovolenkové produkty, ktoré poskytnú skutočnú pridanú hodnotu pre rekreantov v celej Európe.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, spravodajca. (NL) Vážená pani predsedajúca, ak bude dnes popoludní táto smernica schválená, hoci je to smernica len pre malú časť vnútorného trhu, bude to ohromným krokom vpred v prospech európskych spotrebiteľov. Táto smernica je koniec koncov predzvesťou horizontálneho nástroja na ochranu spotrebiteľa.

Ako spravodajca som v prvej inštancii navrhol, aby sme ustanovili množstvo aspektov v regulácii. Napokon sme skončili s maximálnou harmonizáciou a podľa môjho názoru táto maximálna európska harmonizácia poskytne značnú ochranu nielen spotrebiteľom, ale aj spoločnostiam bona fide zapojeným do predmetného obchodovania. Cestovný ruch zažije enormný vzostup a vnútorný trh môže dobre fungovať iba vtedy, keď bude mať dôveru spotrebiteľov.

Som rád, že prostredníctvom tejto maximálnej harmonizácie získajú všetci európski spotrebitelia rovnaké práva. Domnievam sa, že európski spotrebitelia z ktorejkoľvek krajiny by mali mať rovnaké práva pri nákupe tovarov, služieb alebo čohokoľvek iného na vnútornom trhu. To zaručí táto smernica.

Dúfam, že členské štáty budú regulovať jej dodržiavanie a svoje monitorovacie postupy rovnakým spôsobom, aby zachovali vysokú dôveru spotrebiteľov. Vnútorný trh môže koniec koncov dobre fungovať len na základe dôvery priemyslu, vlády a spotrebiteľa, a preto verím v Európu.

Ak to zvládneme, bude to signálom a dôležitým ukazovateľom, že horizontálny nástroj na ochranu spotrebiteľa by mal byť plne harmonizovaný pre všetky nákupy spotrebiteľov.

Podľa môjho názoru je to veľký krok vpred, v rámci ktorého sme optimalizovali mnoho oblastí vnútorného trhu okrem dôvery spotrebiteľov. Myslím si, že táto smernica je dôležitým krokom v tomto smere. Chcem poďakovať všetkým, ktorí pozitívne prispeli.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Časovo vymedzené užívanie nehnuteľností je forma dovolenkových produktov. Mnohí spotrebitelia sa rozhodnú kúpiť si takéto služby, keď sú očarení miestom, na ktorom trávia dovolenku, čo, žiaľ, využívajú bezohľadní obchodníci, ktorí im neposkytnú úplné informácie o službách, ktoré im ponúkajú.

Zmeny, ktoré sa touto smernicou zavádzajú, rozšíria rozsah ochrany spotrebiteľa pred týmito praktikami. Konkrétne, spotrebitelia budú mať 14-dňovú lehotu na rozmyslenie, počas ktorej môžu odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek následkov, čo im pomôže premyslieť si svoje rozhodnutie. Informácie, ktoré budú obchodníci musieť poskytnúť potenciálnym kupcom služieb, budú takisto musieť byť rozsiahlejšie. Spotrebiteľ bude mať právo získať kompletné informácie bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte tieto služby nakupuje, a čo je dôležitejšie, tieto informácie budú musieť byť v písomnej podobe a v rodnom jazyku spotrebiteľa alebo v jazyku jeho krajiny pôvodu. Ak spotrebitelia nebudú informovaní o svojom práve na 14-dňovú lehotu na rozmyslenie, toto obdobie sa predĺži na 1 rok a 14 dní.

Tieto riešenia sú veľmi prospešné pre spotrebiteľov, najmä v čase, keď spotrebitelia čoraz viac cestujú do zahraničia, v dôsledku čoho sú väčšmi vystavení nečestným praktikám niektorých prevádzkovateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. (SK) Európskemu parlamentu vždy ležali na srdci práva spotrebiteľov v oblasti cestovného ruchu, preto vo svojich uzneseniach o nových perspektívach a nových výzvach pre trvalo udržateľný európsky cestovný ruch prijal potrebu revidovať smernicu 94/47/ES.

Bezohľadné agentúry túto smernicu ľahko obchádzajú, preto v záujme dosiahnutia optimálnej úrovne ochrany spotrebiteľa aj v tejto oblasti sa náš výbor IMCO usiloval prijať harmonizované pravidlá v niektorých kľúčových aspektoch. Tieto pomôžu spotrebiteľovi urobiť správne rozhodnutia bez ohľadu na štát, odkiaľ pochádza a kde bude dovolenkovať.

Timeshare, časovo vymedzené užívanie nehnuteľností a iného majetku znamená zmluvu na obdobie viac ako jeden rok, prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za kompenzáciu nadobúda právo využiť jedno alebo viac ubytovacích zariadení viac ako na jedno obdobie. Zmluva bude musieť obsahovať kontrolný zoznam s cieľom upriamiť pozornosť spotrebiteľov a uľahčiť im porozumenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Vítam etický kódex pre obchodníkov v tomto odvetví, značku kvality, cezhraničné kampane a používanie štandardizovaných hárkov. Dôležitým aspektom je reklama, ktorá by mala spotrebiteľa informovať a nie zavádzať. Smernica definuje právny rámec pre dlhodobé dovolenkové produkty. Spotrebiteľ bude mať čas na zváženie svojho rozhodnutia v prostredí, kde nik nemôže na neho vykonávať nátlak. Verím, že táto smernica pomôže vyriešiť vážne problémy spotrebiteľov s dlhodobými dovolenkovými produktmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Domingo Sanz Palacio (PPE-DE), písomne. (ES) Vážená pani predsedajúca, som rád, že môžem schváliť túto správu a poďakovať spravodajcovi pánovi Mandersovi a môjmu kolegovi pánovi Harbourovi za ich vynikajúcu prácu, ako aj tieňovým spravodajcom. Ide o vynikajúcu ukážku tímovej práce. Tento balík opatrení je výsledkom veľkého úsilia, ktoré vynaložili Komisia, ako aj Parlament a Rada.

Španielska delegácia sa vždy zasadzovala za porozumenie, transparentnosť a právnu istotu, ktoré spolu s plnou harmonizáciou zaručia optimálnu ochranu spotrebiteľa.

Chceli sme jasné pravidlá a lepšiu reguláciu trhu z dvoch dôvodov: po prvé, pre obchodníkov, aby mohli vykonávať svoju činnosť pri vysokej úrovni kvality a bezpečnosti, a po druhé, pre spotrebiteľov, aby mohli s dôverou vstúpiť na tento trh a aby pred podpísaním zmluvy mali potrebné informácie a istotu, že sú ich práva chránené.

Dobrá regulácia stimuluje činnosť na trhu a je prospešná pre spotrebiteľov, ako aj pre obchodníkov. To sme chceli dosiahnuť a prostredníctvom tejto dohody sme to aj dosiahli.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 10.55 hod. z dôvodu udeľovania ceny LUX a pokračovalo o 11.30 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN VIDAL-QUADRAS
podpredseda

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia