Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0113(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0195/2008

Ingivna texter :

A6-0195/2008

Debatter :

PV 22/10/2008 - 3
CRE 22/10/2008 - 3

Omröstningar :

PV 22/10/2008 - 4.7
CRE 22/10/2008 - 4.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0511

Debatter
Onsdagen den 22 oktober 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

3. Konsumentskydd när det gäller vissa aspekter på nyttjanderätten till fast egendom på tidsdelningsbasis (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Nästa punkt är ett betänkande av Toine Manders, för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte (KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD)) (A6-0195/2008).

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, föredragande. − (NL) Herr talman! Jag vill, som vanligt, inleda med att tacka alla som har varit med: kommissionsledamot Kuneva, skuggföredragandena och även de tre ordförandena i rådet, eftersom vi påbörjade detta betänkande 2007, under det portugisiska ordförandeskapet. Därefter följde det slovenska ordförandeskapet, och slutligen har vi lyckats nå en kompromiss med hjälp av det franska ordförandeskapet. Jag beklagar att statssekreterare Luc Chatel inte kan närvara, eftersom det givetvis är fantastiskt att få se att vi har nått en kompromiss och det redan vid första behandlingen.

År 1994 godkändes ett direktiv om tidsdelat boende som har lett till en noggrann översyn av sektorn. Det stora problemet var att medlemsstaterna genomförde direktivet på olika sätt. Det var som ett lapptäcke av lagstiftning och efterlevnad som, med eller utan avsikt, var olika på olika platser och som sådde ett frö av tvivel hos konsumenterna när de övervägde att köpa tidsdelat boende över gränserna.

Vi håller nu på att tröska igenom ett nytt direktiv. Vi har utvidgat räckvidden något, eftersom ett antal produkter var otillräckligt definierande i 1994 års direktiv, om ens över huvud taget, såsom långfristiga semesterprodukter eller byten, för att bara nämna några. För mig framstår det som om vi har lyckats göra en tydlig förbättring i detta avseende, och både branschen och konsumenterna är stormförtjusta över resultatet. Jag hoppas att vi politiker är det också. Vi har samarbetat nära med våra kolleger i olika grupper i Europaparlamentet, och vi har nått ett tilltalande resultat.

Det finns till exempel ett förbud mot handpenning, eftersom detta har visat sig leda till besvikelse för många konsumenter. När man väl hade betalat var det omöjligt att få tillbaka de 1 000 eller 1 500 euro som man hade betalat i förskott.

Ångerfristen på 14 dagar är, enligt min mening, också en mycket viktig fråga.

Det kommer att finnas en checklista, och det är jag personligen mycket nöjd med, ett standardformulär med alla detaljer om köpet och där det också fastslås att man har möjlighet att upplösa avtalet inom 14 dagar utan att ange några skäl.

Det finns också frivilliga uppförandekoder för branschen liksom en kontrollstämpel, ett erkännande eller en kvalitetsmärkning, och dessutom har kommissionen lovat att övervaka detta. Detta är ljuv musik för mina öron, och jag välkomnar sannerligen att kommissionen har lovat övervaka dessa uppförandekoder. Jag är särskilt nöjd med att kommissionen har lovat att övervaka efterlevnaden av förordningen i medlemsstaterna vid trepartsmötena.

I vissa fall kommer det att bli lättare för konsumenten att inställa sig vid en nationell domstol. Jag beklagar dock att jurisdiktionen, fastställandet av behörig domstol, inte nämns uttryckligen i detta direktiv. Detta är beklagligt, men i en kompromiss måste man ibland spä ut vinet med vatten. Det är också beklagligt att ett avtal, om exempelvis avgörande information inte har lämnats, ändå kommer att bestå i ett år framåt.

Allt detta är möjligt i en kompromiss. På det hela taget har enorma framsteg gjorts både när det gäller konsumenter och sektorn, särskilt i fråga om största möjliga harmonisering. Detta kommer, hur som helst, att göra det lättare i ett antal fall att inställa sig vid en domstol i sin egen medlemsstat. För sektorn kommer det att bli mycket lättare med gränsöverskridande handel.

Vi har framför oss, anser jag, ett gott resultat, som vi i parlamentet tillsammans med kommissionen och rådet kan vara stolta över.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, ledamot av kommissionen. (EN) Herr talman! Låt mig börja med att tacka föredraganden, Toine Manders, och skuggföredragandena, särskilt Malcolm Harbour och Arlene McCarthy, för deras politiska engagemang och stöd, och teamen vid IMCO-utskottets kansli och generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd för deras nära samarbete. Förhoppningsvis kommer detta att leda oss till ett avgörande vid första behandlingen. Jag uppskattar verkligen era omfattande insatser, och jag är tacksam för att vi slutligen nådde en överenskommelse. Av samma skäl vill jag också tacka det franska ordförandeskapet.

Detta förslag leder till betydande förbättringar för konsumenterna på marknaden för tidsdelat boende och liknande semesterprodukter. Det är tydligt att det finns ett angeläget behov av att revidera de befintliga reglerna för tidsdelat boende. Konsumenterna blir förlorare när de köper produkter som ekonomiskt liknar tidsdelat boende men som inte omfattas av definitionen i det nuvarande direktivet. Jag talar här om produkter som rese- och poängklubbar, där konsumenterna ofta måste betala en stor summa i förskott, alltifrån 6 000 till 20 000 euro, för att bli medlem i en klubb vilket bara kommer att ge en rätt till rabatt på framtida semestrar. Jag syftar också på återförsäljning och byte av tidsdelat boende, som för närvarande är oreglerat.

Det är min djupa övertygelse att vi måste arbeta med databasen på webbplatsen för klagomål, och uppgifter om klagomål visar att konsumenterna stöter på betydligt fler problem med dessa oreglerade produkter, särskilt rese- och poängklubbar, jämfört med tidsdelat boende. Därför finns tvingande skäl för att anta liknande regler för dessa produkter för att öka rättvisan på marknaden för semesterprodukter.

Med det förslag som kommer att bli föremål för omröstning i dag täpps kryphålen i nuvarande lagstiftning till genom en utvidgning av direktivet till att omfatta inte bara tidsdelat boende utan också långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte av tidsdelat boende.

Med de nya reglerna kommer de näringsidkare som saluför dessa produkter att vara tvungna att ge en konsument omfattande förhandsinformation så att konsumenten kan göra ett välinformerat val.

Tack vare ändringsförslagen från parlamentet, som jag stöder helhjärtat, kommer det att vara nödvändigt att lämna denna information i ett standardformulär, vilket kommer att göra det lättare för konsumenterna att ta till sig informationen. Standardformuläret kommer också att underlätta tillvaron för näringsidkarna, särskilt eftersom det kommer att finnas tillgängligt på alla EU-språk. Konsumenter som köper dessa produkter kommer också att ha en ångerrätt och det blir förbjudet med handpenning, vilket redan är fallet vid tidsdelat boende.

Det kommer också att klargöras att näringsidkaren kan informeras om frånträde via brev, e-post, fax eller andra, liknande sätt. Konsumenter som köper långfristiga semesterprodukter kommer dessutom att få ytterligare skydd. Det kommer inte längre att vara tillåtet att betala den totala avgiften för medlemskap i förskott, utan denna måste i stället delas upp i årliga delbetalningsperioder. Konsumenten kommer också att ha rätt att avsluta avtalet före varje årlig betalning.

De helt harmoniserade reglerna i direktivet kommer att gagna konsumenterna. För närvarande kan de konsumenter som vill köpa ett tidsdelat boende när de är på semester i ett annat land göra det enligt detta lands regler, vilket kanske inte ger samma skydd som reglerna i hemlandet. Med det nya, helt harmoniserade direktivet kommer konsumenterna att veta att samma konsumentskyddsregler gäller oberoende av om de har köpt semesterprodukter med tidsdelning i hemlandet eller på semester utomlands.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, föredragande för yttrandet från utskottet för transport och turism. – (PT) Herr talman, fru kommissionsledamot! Jag vill tacka föredraganden, Toine Manders, skuggföredraganden, Joel Hasse Ferreira, och alla andra föredragande och kolleger för deras samarbete, deras engagemang i dialogen och beredvillighet att nå ett samförstånd.

Direktivet om tidsdelat boende kommer att utvidgas till att omfatta nya verksamheter och utgöra ett positivt bidrag till den europeiska turismen, för näringsidkare och konsumenter. Konsumenterna är den grupp som sämst känner till sina rättigheter och skyldigheter och de som är minst kvalificerade för att förhandla. Det är anledningen till att jag, i utskottet för transport och turism, försvarade ett omfattande konsumentskydd, särskilt genom en utvidgning och en uppdatering av de grundläggande definitionerna i direktivet, en förstärkning av språkkraven och en förbättring av avtalsinformationen och ångerrätten, för att säkerställa en tydlig och stabil marknad utan några dolda kostnader för konsumenterna.

Sedan denna process påbörjades har en övergripande översyn inletts av gemenskapens regelverk på konsumentskyddsområdet. Jag har hävdat att vi inte skulle vänta på denna översyn, mot bakgrund av de allvarliga problemen för konsumenter som utövade sina rättigheter, huvudsakligen på internationell nivå, och mot bakgrund av de nya verksamheterna med tidsdelat boende. Dessa problem har inte sitt ursprung i den harmoniserade gemenskapslagstiftningen på detta område utan i bristen på tydliga gemenskapsregler, eventuellt kompletterade med strängare nationella regler som belönar ärliga företag och konsumenter. Detta är ett grundläggande syfte med detta förslag till direktiv, som jag uppmanar alla att stödja.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, föredragande för yttrandet från utskottet för rättsliga frågor.(ES) Herr talman, mina damer och herrar! För det första måste jag återigen beklaga att talmanskonferensen inte tillät ett utökat samarbete mellan utskottet för rättsliga frågor och utskottet för inre marknaden och konsumentskydd.

Så vitt jag förstår ville utskottet för rättsliga frågor inte ändra den rättsliga grund som Europeiska kommissionen föreslagit eller ändra det rättsliga instrumentet. Huvudsyftet var att skydda konsumenterna från oegentligheter som begås av vissa reseklubbar, utan att hindra utvecklingen av lagliga och sysselsättningsskapande företag som exempelvis de som brukar kallas för tidsdelat boende.

Enligt min mening räcker det inte med att tillämpa de särskilda skyddsåtgärderna på reseklubbar. Vi måste gå längre eftersom de båda systemens rättsliga beskaffenhet är i grunden olika.

Tidsdelat boende innebär en äganderätt, medan reseklubbar enbart är ett tjänsteavtal. När det gäller reseklubbar betalar konsumenten en summa i utbyte mot ett långsiktigt löfte om turisttjänster.

Vi får inte glömma att de flesta klagomål från turister gäller oegentligheter från reseklubbar och inte det tidsdelade boende som alla känner till. Såsom kommissionsledamot Meglena Kuneva angav är syftet, vilket utskottet för rättsliga frågor också anser, att reglera oklara sektorer och föreskriva regler som gör det möjligt för ärliga affärsidkare att utveckla sina företag till konsumenternas nytta.

Jag är övertygad om att vi rör oss i rätt riktning med detta betänkande och de åtgärder som föreslås i det.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, för PPE-DE-gruppen.(EN) Herr talman! Jag är glad över att på min grupps vägnar välkomna den överenskommelse med rådet som vi har uppnått i dag, och det är också skuggföredraganden för min grupp som har arbetat med det. Jag vill också tacka rådet för dess samarbete.

Jag vill få protokollfört den tacksamhet vi känner gentemot Luisa Rudi Ubeda, som valdes in i det spanska parlamentet i somras men som faktiskt har gjort huvuddelen av skuggarbetet på direktivet. I samband med den punkt som togs upp av föredraganden från utskottet för rättsliga frågor vill jag bara framhålla att denna särskilda del om reseklubbar, som enligt min mening förmodligen är det största enskilda framsteget i betänkandet när det gäller hanteringen av denna särskilda typ av produkt, i hög grad beror på Luisa Rudi Ubedas insatser för att se till att vi behöll den. I synnerhet rådet och kommissionen var ganska ovilliga men jag är glad över att vi har nått en överenskommelse om frågan som jag anser är mycket viktig.

Min föredragande, Toine Manders, som också har gjort ett utmärkt arbete kring detta och som jag lovordar liksom resten av gruppen som arbetade med honom, och Meglena Kuneva, har täckt en rad andra frågor men jag vill bara framhålla det som jag anser är de båda viktigaste frågorna, där vi har strävat efter betydande förbättringar.

Det första är frågan om reklam. Om man tittar på reklamklausulen står det nu tydligt att det i all reklam klart och tydligt ska anges att man avser tidsdelat boende eller semesterklubbar. Den standardiserade information som vi har begärt ska dessutom alltid vara tillgänglig i alla former av marknadsföringsevenemang, så att det inte finns någon risk för att folk blir vilseförda av en attraktiv resa, ett besök eller erbjudande. Det måste vara absolut klart vad de talar om och att det inte säljs som en investering.

För det andra – och här vänder jag mig till rådet, även om ministern tyvärr inte är här – är medlemsstaternas främjande av uppförandekoder och alternativ tvistelösning av absolut avgörande betydelse.

Totalt sett är detta ett stort framsteg i fråga om konsumentskydd. Jag rekommenderar det helhjärtat och är övertygad om att det kommer att få ett överväldigande stöd i kammaren i dag.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira, för PSE-gruppen.(PT) Herr talman, mina damer och herrar! Det förslag till direktiv som nu diskuteras är en stor förbättring jämfört med det dokument som lades fram 2007. Europeiska konsumenters rättigheter har förstärkts på olika nivåer, oavsett om de redan är kunder som har köpt tidsdelat boende eller semesterkort och medlemskap i semesterklubbar eller är spekulanter.

I detta förslag finns nämligen tre olika perioder, tillämpliga under olika villkor, som gör det möjligt för konsumenten att ensidigt frånträda avtal. Vidare föreskrivs en rad viktiga punkter som uttryckligen måste ingå i avtal. Dessutom klargörs och förklaras språkanvändningen, som kommer att bli mycket bättre för konsumenterna, och även reglerna om reklam, som förtjänade särskild uppmärksamhet. Det är därför ett bra förslag till direktiv som efter beslutsamma och ingående förhandlingar mellan olika parlamentsgrupper nu läggs fram för parlamentet och som redan har godkänts av kommissionen och rådet.

Herr talman! Jag måste gratulera det slovenska ordförandeskapet till dess försök att lösa och överbrygga en rad meningsskillnader om texten. Det franska ordförandeskapet bör också gratuleras varmt, särskilt ambassadör Léglise-Costa, till det strålande arbete som utfördes i slutfasen av förhandlingarna, vilket även gäller kommissionens företrädare för den beredvillighet och sakkunskap som de visade både i trepartssamtalen och i de bilaterala kontakterna.

Inom parlamentet förtjänar föredraganden för yttrandet från utskottet för transport och turism, Manuel Jardim Fernandes, särskilda gratulationer liksom ledamöterna av utskottet för inre marknaden och konsumentskydd, särskilt deras föredragande, gruppernas skuggföredragande och samordnare, samt sist men inte minst, ordföranden Arlene McCarthy.

Innan jag avslutar vill jag tacka konsumentorganisationerna, särskilt de brittiska organisationerna och den portugisiska organisationen DECO, samt även sektorns europeiska näringslivsorganisationer för de värdefulla bidrag de gav mig under hela processen. Detta direktiv om tidsdelat boende och medlemskort och reseklubbar är utmärkt. Jag uppmanar därför er alla att anta det.

Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vår ”inre europeiska marknad” är och måste i allt högre grad vara ett konsumentskydd för EU-medborgarna.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: ROTHE
Vice talman

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Fru talman, fru kommissionsledamot! För min grupps skuggföredragande, som tyvärr inte kunde vara här i dag, vill även jag tacka föredraganden för det konstruktiva samarbetet. Samarbetet med Toine Manders var verkligen konstruktivt och gav goda resultat som vi kan vara stolta över.

Vår utvidgning av räckvidden till reseklubbar – ett stort problem – och även till kryssningsfartyg, husbåtar och husvagnar är särskilt viktigt. Därigenom har vi täppt till mängder med kryphål som tyvärr fanns i det gamla direktivet. Vårt införande av ökad öppenhet genom både information före kontraktsskrivandet och informationsbladen, dvs. den standardiserade information som redan har nämnts av flera av de tidigare talarna, är också mycket viktigt.

En annan viktig sak som jag vill framhålla är att vi infört en förlängning av ångerfristen till 14 dagar vid otillbörlig information och också att konsumenten kan få en utökad tidsfrist till tre månader som vid straffbar försummelse av informationsskyldigheten kan förlängas till så mycket som ett år. Detta ger ökad insyn och rättssäkerhet och det är inte bara i konsumenternas intresse utan även i branschens, som givetvis har allt intresse av att ta avstånd från leverantörer med dåligt anseende.

Tillsammans med branschen, medlemsstaterna och konsumentorganisationerna kan vi nu göra sektorn respektabel en gång för alla. Därför tror jag att förslaget till direktiv kommer att få ett helhjärtat stöd från vår grupp. Vi har inte uppnått allting vi önskade, men detta är ett stort steg framåt.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, för UEN-gruppen.(PL) Herr talman, fru kommissionsledamot! Turistbranschen spelar en allt viktigare roll för ekonomin i de europeiska länderna och i detta ingår tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter samt byte och återförsäljning av semesterprodukter, där konsumenterna ofta har kommit till skada.

Direktivet motverkar detta problem och skapar förutsättningar för harmonisering av dessa tjänster på den europeiska marknaden genom antagandet av ett paket med grundläggande regler för att förbättra insynen och skydda konsumenterna genom att bland annat införa ett enhetligt standardavtal, skyldigheten att tillhandahålla ett avtal på konsumentens språk, förbättra konsumenternas möjligheter att fatta ett genomtänkt beslut samt en ångertid då konsumenten kan frånträda avtalet utan att uppge något skäl. Tillsammans med ändringsförslagen ger direktivet förutsättningar för utvecklingen av dessa tjänster och ökar konsumenternas förtroende för dem.

Tack Toine Manders, för ert utmärkta betänkande! Gruppen Unionen för nationernas Europa stöder detta direktiv.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Fru talman, mina damer och herrar! Även vi vill börja med att tacka föredraganden och även skuggföredragande och föredraganden för gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater i utskottet för rättsliga frågor. Parlamentet har visat att när en marknad brister i sömmarna – så som uppenbart var fallet i sektorn för tidsdelat boende – är vi beredda att vidta åtgärder tillsammans. Det bör upprepas att marknaden för tidsdelat boende i dess traditionella form i allt högre utsträckning har infiltrerats av illa beryktade leverantörer – till exempel av klubbar och semesteranläggningar – som är spridda över hela Europa och som verkligen har underlåtit att informera konsumenterna på ett öppet sätt om möjligheterna och nackdelarna med investeringar av detta slag. Den nya ordningen kommer att ge betydande fördelar i detta avseende.

Förlängningen av ångerfristen från 10 till 14 dagar har nämnts. Jag anser även att det är rätt att vi har undantagit fleråriga hotellbokningar, eftersom detta är en helt annorlunda lösning för konsumenterna än att ingå avtal om en återkommande årlig investering i en semesterklubb eller semesteranläggning.

Mycket har redan sagts om detta, men jag vill påpeka att regeln om att konsumenterna måste informeras på språket i deras bosättningsland eller på deras modersmål till sist kommer att tvinga bort en betydande del av de illa beryktade kontraktsmodellerna från marknaden och därigenom i allmänhet återföra marknaden för tidsdelat boende till en respektabel grund, samtidigt som vi också ser till att de konsumenter som vill köpa in sig i semestrar i sådana anläggningar kan göra det i full trygghet.

Den översynsbestämmelse som inte fanns i det förra direktivet ger parlamentet möjlighet att efter tre år utvärdera om den kurs vi har föreslagit verkligen löser problemen eller om det finns ytterligare problem som också kräver vårt ingripande.

Tack, kommissionsledamot Kuneva! Jag anser att detta är en mycket positiv åtgärd för den inre marknaden.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Fru talman, fru kommissionsledamot! Jag anser att vi har gjort ett gott arbete här, inte bara för den inre marknaden, så som Andreas Schwab just sa, utan även för medborgarna – och det är mycket viktigare för mig eftersom vi vill se till att de befinner sig i ett EU som i en mycket positiv bemärkelse växer samman, och jag anser att det verkligen har skett här.

Som samordnare är jag tacksam mot vår skuggfördragande, Hasse Ferreira, för det utmärkta arbete han har utfört tillsammans med föredraganden och de andra skuggföredragandena.

Europaparlamentets socialdemokratiska grupp skulle också ha velat se en bredare räckvidd – det är självklart – men kompromisser kan ibland inte undvikas. Jag anser att vi trots detta funnit en mycket bra lösning. Ångerrätten och reklambestämmelserna, som gör det lättare att jämföra erbjudanden, kommer att leda till bättre villkor för våra medborgare i framtiden, så att de kan behärska en marknad som brukat vara en verklig djungel.

Den alltför stora tillväxten har medfört att många personer som kanske inte var så uppmärksamma när det gällde semestern har hamnat i en mycket svår situation. Vi vill förhindra att detta händer i framtiden och jag anser att denna kompromiss kommer att göra det möjligt.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE). - Fru talman! I mitt land Sverige har vi tyvärr blivit väl bekanta med det här problemet. Turister som är på gott semesterhumör luras att köpa andelar i lägenheter som de inte är särskilt nöjda med när de kommer hem, om de över huvud taget har något med sig när de kommer hem! Det nya direktivet om tidsdelat boende kommer att innebära ett mycket bättre skydd och samma regler för köp av tidsdelat boende var helst i EU köpet äger rum. För att människor tryggt ska kunna utnyttja den inre marknadens friheter krävs det ett ordentligt konsumentskydd. Konsumenterna ska kunna känna sig starka, trygga och säkra.

Det blir förbjudet för säljare att begära handpenning under ångerfristen och den förlängs dessutom från 10 till 14 dagar. På så sätt slipper konsumenterna att oroa sig för att bli av med handpenningen om de inte är nöjda eller vill dra sig ur köpet under ångertiden. Direktivet kommer sannolikt att tvinga bort oseriösa företag som inte klarar kraven på hederlig marknadsföring och rimliga köpeavtal. Jag tror att många idag tvekar att köpa sådana här tjänster i andra medlemsländer just för att de inte kan känna sig trygga och lita på konsumentskyddet.

Genom harmoniseringen och åtgärderna i direktivet får konsumenterna ett starkare konsumentskydd. Det kan bidra till att fler kan vilja utnyttja sådana här tjänster med tidsdelat boende utanför sin egen medlemsstat och det välkomnar vi naturligtvis alla. Med andra ord, det här är ett utmärkt förslag med ett brett stöd. Solälskande nordbor tackar såväl kommissionen som föredraganden och skuggföredragandena!

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE).(EN) Fru talman! Denna lag om tidsdelat boende har behövts sedan länge. Utskottet för inre marknad och konsumentskydd höll den första utfrågningen om ämnet 2001 och blottlade alla problem på marknaden. Vi är självklart mycket nöjda med att vi har nått fram till den punkt där vi nu ger konsumenterna resultat. Vi utvidgar lagen till alla produkter som liknar tidsdelat boende, särskilt de problematiska poängklubbarna. Vi täcker återförsäljning och byten och ger konsumenterna bättre skydd och bättre rättigheter. Det viktigaste är enligt min mening att konsumenterna kommer att ha samma rättigheter oavsett om de köper in sig i Varna vid Svarta havet eller Valencia på Costa Blanca.

Enligt denna lag måste företagen förse konsumenterna med väsentlig information på standardiserade informationsblad – bland annat om alla avgifter – och om de inte gör det förlängs ångerrätten till tre månader enligt lagen. Underlåtenhet att informera konsumenten om ångerrätten gör att den rätten utsträcks till ett år. Det här är verkligen bra rättigheter för konsumenterna. De kommer att förvandla våra näringsidkare till ansvarsfulla näringsidkare och vi får upplysta och skyddade kunder, vilket innebär att vi kan jaga bort alla oseriösa aktörer och svindlare från marknaden.

I dag har vi visat att vi i utskottet för inre marknaden och konsumentskydd inte bara är lyhörda för konsumenternas klagomål utan vi agerar också och levererar resultat. Fru kommissionsledamot! Jag vill be er att som alltid följa upp genomförandeproblemen. Vi måste nu använda det nya gränsöverskridande nätverket för tillsynssamarbete för att ta itu med fortsatta problem som konsumenterna har och se till att vi minskar antalet klagomål som dyker upp om tidsdelat boende i europeiska konsumentcenter i samtliga 27 medlemsstater.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE).(RO) Vårt mål är alltid att se till att vi inför lagstiftning som ger konsumenterna fler fördelar. Det är därför jag vill uttrycka mitt stöd för detta nya direktiv, som skapar ett förenklat standardregelverk för tidsdelat boende. Jag tror att de förslag som ger konsumenterna rätt att frånträda ett avtal under en ångertid på 14 dagar och gör det förbjudet att kräva handpenning under denna period är välkomna. Jag hoppas att ändringarna kommer att bidra till en inre marknad som fungerar väl genom denna harmonisering av EU-lagstiftningen och det därigenom ökade konsumentskyddet.

Vi måste se till att konsumenterna är fullt informerade när det blir dags att skriva på kontraktet och att de innan dess har fått all nödvändig information om kostnaderna och de tjänster som de kommer att få tillgång till. Vi måste främja utvecklingen av tidsdelat boende och långsiktiga semesterprodukter. Vi behöver därför öka konsumenternas trygghet när de köper semesterpaket utomlands och uppmuntra företag som säljer utomlands att göra det mesta möjliga av de fördelar som erbjuds på den inre marknaden.

Jag vill också uppmana kommissionsledamoten Kuneva att ingripa i fråga om kreditavtal, eftersom de flesta banker till följd av den finansiella oreda vi nu befinner oss i har ändrat också dessa kreditavtal för att fortsätta att dupera konsumenterna. Jag vill gratulera föredraganden till hans insatser och jag hoppas att vi kommer att uppnå en marknad som ger konsumenterna fördelar.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE).(FR) Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vi ska rösta om den nödvändiga moderniseringen av ett 14 år gammalt direktiv som berör miljontals människor i Europa, både dem som arbetar i turistbranschen och konsumenter som utnyttjar tidsdelat boende eller semesterklubbar.

Denna bransch, som är värd mer än 2 miljarder euro per år och sysselsätter 200 000 personer, är en viktig drivkraft för den inre marknaden inom ramen för Lissabonstrategin, särskilt som prognoserna tyder på en snabb tillväxt för tjänster av detta slag. Även om ekonomisk motivation inte saknar betydelse bör den inte få hindra ett ökat skydd för de otaliga konsumenter som utnyttjar dessa tjänster, som ofta har blygsamma semesterbudgetar och behöver skydd och större rättssäkerhet.

Harmoniseringen av villkoren för att frånträda ett avtal, förbudet mot otillbörliga affärsmetoder, så som förskottsbetalningar under ångertiden, samt kravet på att tillhandahålla ett korrekt, tydligt och läsbart avtal på det språk köparen önskar, utgör därför betydande framsteg i fråga om konsumentskydd och konsumentinflytande. Texten kommer åtminstone att göra att vi kan stoppa oacceptabla metoder som blivit möjliga på grund av bristerna i det nuvarande direktivet och den kommer att återställa trovärdigheten hos en bransch som har fått ett skamfilat rykte. Vi har därför anledning att hoppas på dels en ny och positiv handlingskraft bland näringsidkarna som befrias från skrupelfria konkurrenter, dels en förnyad tillförsikt från lugnade konsumenter.

Jag är därför angelägen om att gratulera föredraganden Toine Manders och skuggfördragandena, särskilt min gode vän Joel Hasse Ferreira, till deras framgångsrika arbete som kommer att leda till en överenskommelse vid första behandlingen som bevarar de många framsteg som parlamentet efterlyst men som förkastats av rådet.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE).(EN) Fru talman! Jag har i flera år varit bekymrad över att de många nya produkter på området som kommer ut på marknaden inte beaktades i den nuvarande lagstiftningen om tidsdelat boende. Jag välkomnar därför de föreslagna revideringarna.

Utökandet av räckvidden till att omfatta semesterklubbar och liknande produkter är ett stort steg framåt vad gäller skydd av konsumenter som tidigare varit lättfångade byten för skrupelfria kundvärvare. Direktivet visar verkligen att EU vidtar åtgärder för att hålla takt med utvecklingen.

Jag måste dock medge att jag är besviken över att parlamentet för att uppnå en överenskommelse med rådet har gett efter i fråga om en bestämmelse om en ångerfrist på 21 dagar. Detta innebär dock inte att de gjorda förbättringarna är utan effekt på det befintliga direktivet. Det bör verkligen välkomnas att inga förskottsbetalningar ska behöva göras före ångerfristens utgång. Det har krävts ett omfattande arbete för att uppnå denna kompromiss med rådet och jag hoppas i dag få se att betänkandet antas av en stor majoritet.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Jag välkomnar översynen av det femton år gamla direktivet om tidsdelat boende. Därigenom breddas definitionerna av långfristiga semesterprodukter och vi får ett högre konsumentskydd, samtidigt som de ärliga leverantörernas konkurrenskraft tryggas. Direktivet förhindrar med andra ord uppkomsten av nya produkter uteslutande i syfte att kringgå reglerna. Tidsdelat boende är såklart tjänster som erbjuds över de nationella gränserna. Jag är därför glad att denna marknad kommer att bli helt harmoniserad i EU och att konsumenterna i samtliga stater kommer att ha samma rättigheter, till exempel den fjortondagarsperiod under vilken det kommer att vara möjligt att frånträda ett avtal utan att behöva göra någon förskottsbetalning och leverantörens skyldighet att avfatta avtalet på det språk som konsumenten önskar. Detta är goda nyheter för tjeckiska konsumenter som vill åka på semester. Jag stöder också tanken på att införa ett europeiskt registreringssystem av det slag som resebyråer har, som blir en informationskälla i händelse av rättstvister och som också kan innebära inrättandet av en garantifond för konsumenter om företag går i konkurs. Jag gratulerar kommissionsledamoten och även föredraganden.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, ledamot av kommissionen.(EN) Fru talman! Vi måste se till att konsumenterna i hela EU har tillräckligt skydd mot de aggressiva försäljningsmetoder som används av oseriösa näringsidkare som är verksamma på marknaden för tidsdelat boende och semesterprodukter.

Behovet av åtgärder på EU-nivå är desto större eftersom avtalen om tidsdelat boende är av gränsöverskridande beskaffenhet.

Vidare behöver vi se till att konsumenterna har tillräckligt förtroende för regelverket så att de inte avstår från att köpa tidsdelat boende utomlands från legitima näringsidkare. En sund marknad för tidsdelat boende och liknande semesterprodukter kommer att bidra till tillväxten och skapa arbetstillfällen i EU.

Jag är övertygad om att det kompromisspaket som ni ska rösta om i dag kommer att innebära ett viktigt bidrag till att dessa mål uppnås. De ändringsförslag som lagts fram av grupperna ALDE, PPE-DE och PSE – och som rådet har godkänt – är enligt min uppfattning skäliga och rimliga. Paketet är också i linje med kommissionens ursprungliga förslag.

Enligt min mening utgör paketet det bästa alternativet i både konsumenternas och näringsidkarnas intresse. En röst för paketet är en röst för konsumentförtroende för semesterprodukter, för tydlig konsumentinformation och för en konkurrenskraftig och ansvarstagande turistbransch.

Jag väntar mig därför att ledamöterna av denna kammare i dag ska rösta för en överenskommelse om reglerna för tidsdelat boende och liknande semesterprodukter som kommer att ge semesterfirare i hela Europa ett verkligt mervärde.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, föredragande. − (NL) Fru talman! Om detta förslag till direktiv godkänns i eftermiddag kommer det att vara ett stort steg framåt för den europeiska konsumenten, även om det bara är ett litet segment av den inre marknaden som direktivet gäller. Det är trots allt en föregångare för övergripande lagstiftning om konsumentskydd.

Som föredragande föreslog jag i första hand att vi skulle lagfästa vissa aspekter. Vi kom slutligen fram till maximal harmonisering och enligt min mening kommer denna maximala EU-harmonisering att ge betydande skydd inte bara för konsumenterna utan även för de ärliga företag som är verksamma i den berörda branschen. Det kommer att bli ett enormt lyft för turismen och den inre marknaden kan endast fungera väl om det finns konsumentförtroende.

Jag är glad över att alla europeiska konsumenter får samma rättigheter genom denna maximala harmonisering. Jag anser verkligen att de europeiska konsumenterna ska ha samma rättigheter när de köper varor, tjänster eller något annat på den inre marknaden i vilket land de än hör hemma. Detta garanteras genom direktivet.

Jag hoppas att medlemsstaterna kommer att se över sina tillsyns- och övervakningsförfaranden på motsvarande sätt så att konsumentförtroendet kan fortsätta att vara högt. För att den inre marknaden ska fungera väl krävs näringslivets, regeringarnas och konsumenternas förtroende, och det är därför jag tror på EU.

Om vi lyckas genomföra detta är det enligt min mening en föregångare och en viktig vägvisare om att övergripande rättsakter om konsumentskydd bör harmoniseras fullt ut för alla konsumentköp.

Enligt min mening är detta således ett stort steg framåt eftersom vi redan har optimerat många andra områden på den inre marknaden men ännu inte konsumentförtroendet. Direktivet är ett viktigt steg i den riktningen. Jag vill tacka alla som har gett ett värdefullt bidrag.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen äger rum kl. 12 i dag.

Skriftliga förklaringar (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), skriftlig.(PL) Tidsdelat boende är en form av semesterprodukt. Många konsumenter bestämmer sig för att köpa sådana tjänster efter att ha charmats av den plats de semestrar på, vilket tyvärr utnyttjas av skrupelfria näringsidkare som försummar att ge full information om vilka tjänster som erbjuds.

Ändringarna av direktivet utökar räckvidden av konsumentskyddet mot sådana metoder. Konsumenterna kommer bland annat att få en 14-dagars ångerfrist under vilken de kan frånträda avtalet utan några följder, vilket kommer att ge dem möjlighet att tänka igenom sitt beslut. Den information som näringsidkarna blir skyldiga att lämna till potentiella tjänsteköpare kommer också att utökas. Konsumenterna kommer att ha rätt till fullständig information oavsett i vilken medlemsstat de köper tjänsterna. Ännu viktigare är att denna information måste vara skriftlig och avfattad på konsumentens modersmål eller på språket i deras ursprungsland. Om konsumenterna inte informeras om sin rätt till en 14-dagars ångerfrist kommer fristen att förlängas till 1 år och 14 dagar.

Samtliga dessa lösningar är mycket förmånliga för konsumenten, särskilt i en tid då utlandsresor blivit så vanliga och konsumenterna därigenom allt mer utsätts för otillbörliga metoder från vissa näringsidkare.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), skriftlig.(SK) Europaparlamentet har alltid varit mycket angeläget om konsumenträttigheter på turismens område. I sina resolutioner om nya perspektiv och nya krav på långsiktigt hållbar turism i Europa har parlamentet därför konstaterat behovet av att se över direktiv 94/47/EG.

Eftersom oansvariga agenturer lätt kan kringgå direktivet har utskottet för inre marknaden och konsumentskydd efterlyst harmoniserade regler inom en rad viktiga områden för att uppnå bästa möjliga konsumentskydd. Detta kommer att underlätta för konsumenterna att fatta rätt beslut, oberoende av vilket land de kommer från och vart de reser på semester.

Tidsdelat boende innebär en tidsbegränsad användning av egendom eller andra tillgångar enligt avtal som sträcker sig längre än ett år varigenom konsumenterna mot betalning av en avgift erhåller rätten att använda en eller flera logianläggningar vid mer än ett tillfälle. Avtalen måste innehålla checklistor utformade så att de uppmärksammas av konsumenterna och gör det lättare för dem att förstå sin rätt att frånträda avtalet.

Jag välkomnar uppförandekoden för entreprenörerna på detta område, kvalitetsmärkningen, de gränsöverskridande kampanjerna och användningen av standardformulär. En viktig aspekt är att reklamen ska informera konsumenterna och inte vilseleda dem. Genom direktivet föreskrivs ett regelverk för långfristiga semesterprodukter. Konsumenterna kommer att få tid att tänka igenom sina beslut i en miljö där ingen kan utsätta dem för påtryckningar. Jag anser att direktivet kan lösa de allvarliga problem som drabbar konsumenterna i samband med långfristiga semesterprodukter.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Domingo Sanz Palacio (PPE-DE), skriftlig.(ES) Herr talman! Jag är glad över att kunna säga att jag godkänner betänkandet och tackar föredraganden Toine Manders och min kollega Malcolm Harbour liksom skuggföredraganden för deras utmärkta arbete. Detta har varit ett utmärkt samarbete. Åtgärdspaketet är resultatet av betydande insatser såväl från kommissionen som från parlamentet och rådet.

Den spanska delegationen har alltid argumenterat för förståelse, klarhet och rättssäkerhet vilka tillsammans med full harmonisering är garanter för bästa möjliga konsumentskydd.

Vi vill ha klara regler och bättre marknadsreglering av två skäl: för det första för näringsidkarna så att de kan genomföra sina aktiviteter med hög kvalitet och säkerhet och för det andra för konsumenterna så att de ska kunna känna sig trygga på denna marknad genom att de får den nödvändiga informationen innan de tecknar avtal liksom det nödvändiga skyddet för sina rättigheter.

God reglering stimulerar marknadsaktiviteten och är till fördel för både konsumenter och näringsidkare. Detta är vad vi ville ha och vad vi har lyckats uppnå genom denna överenskommelse.

 
  
  

(Sammanträdet avbröts kl. 10.55 för utdelning av LUX-priset och återupptogs kl. 11.30.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: VIDAL-QUADRAS
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy