Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0013(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0375/2008

Внесени текстове :

A6-0375/2008

Разисквания :

PV 22/10/2008 - 15
CRE 22/10/2008 - 15

Гласувания :

PV 23/10/2008 - 8.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0517

Пълен протокол на разискванията
Сряда, 22 октомври 2008 г. - Страсбург Редактирана версия

15. Летищнитакси
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η σύσταση για δεύτερη ανάγνωση του UlrichStockmann, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη (08332/2/2008 –C6-0259/2008 – 2007/0013(COD)) (A6-0375/2008).

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, Berichterstatter.− Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach diesem sehr bewegenden Thema wird es nun etwastechnisch. Morgen wollen wir die Richtlinie zu den Flughafenentgelten in zweiter Lesung endgültig verabschieden. Nach dem klaren Votum im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr bin ich mir sicher, dass uns das auch gelingt.

Worum geht es dabei? Mit der Richtlinie haben wir europaweit einheitliche Prinzipien und Verfahren zur Festlegung von Flughafenentgelten beschlossen.Das heißt, transparente Berechnungsgrundlagen, Nichtdiskriminierung von Fluggesellschaften und ein festgelegtes Konsultationsverfahren sind einige Elemente zur Erstellung von fairen Flughafenentgelten. Eine unabhängige nationale Aufsichtsbehörde kann auftretende Konflikte nach klaren Regeln schlichten. Damit stärken wir die Systempartnerschaft zwischen Flughäfen und Fluggesellschaften und verhindern einen möglichen Marktmachtmissbrauch.

Was war die Ausgangslage? Seit über 15 Jahren haben wir in zwei Anläufen versucht, die Interessensgegensätze zwischen Airports und Airlines in diesem Bereich zu lösen. Dass das nicht gelungen ist, lag auch daran, dass wir ganz unterschiedliche Verfahren und Strukturen in den Mitgliedstaaten haben. Es gibt z. B. in Großbritannieneine strenge Regulierungsbehörde, die Obergrenzen festsetzen kann, in fünf Mitgliedstaaten haben wir Flughafennetzwerke und die Praxis von Quersubventionierungen, wir haben sogar Parlamente, die über Flughafenentgelte entscheiden, dezentrale Zuständigkeiten in Deutschland und anderes mehr. Dennoch ist es uns gelungen, in Verhandlungen mit dem Rat einen tragfähigen Kompromiss zu finden.

Was sind nun die Bestandteile dieses Kompromisses? Wir haben den Geltungsbereich auf Flughäfen mit über fünf Millionen Passagieren jährlich und dazu die größten Flughäfen eines Mitgliedstaatesfestgelegt. Das bedeutet zurzeit, dass die Richtlinie für 69 Flughäfen der Europäischen Union gilt. Wir haben eine regelmäßige Konsultationspflicht zwischen Airports und Airlines eingeführt, und wir haben zur gleichen Zeit ein strukturiertes Vermittlungsverfahren mit zeitlichen Fristen festgelegt, und natürlich die Aufsichtsbehörde eingerichtet, die ich schon erwähnt habe.

Was bedeuten nun aus unserer Sicht faire Entgelte? Flughafenentgelte sollen künftig einen stärkeren Kostenbezug aufweisen, sie müssen durch transparente Berechnungen gerechtfertigt werden und beziehen sich auf vereinbarte Dienstleistungsniveaus. Zur gleichen Zeit gilt ein striktes Diskriminierungsverbot. Dies bedeutet im Grundsatz, dass wir gleiche Gebühren für gleiche Leistungen für jede Fluggesellschaft auf demselben Flughafen haben. Es gibt da durchaus Differenzierungsmöglichkeiten. Mich freut, dass wir diese vor allen Dingen für Lärm- und Schadstoffemissionen ermöglicht haben. In einigen Ländern wird es weiterhin gemeinsame Entgeltsysteme geben,bei den genannten Flughafennetzwerken, aber auch bei so genannten Flughafensystemen in Stadt- und Ballungsgebieten. Aber auch für diese gilt, dass sie dem Transparenzgebot der Richtlinie genügen müssen.

Wir haben versucht, durch die Möglichkeit der Vorfinanzierung von Infrastruktur über Entgelteeinigen Anliegen unserer Kollegen aus den osteuropäischen Mitgliedstaaten zu entsprechen. Dies wird – wenn auch aufgrund nationaler Kriterien schwierig – möglich sein, so weit man sich an die Voraussetzungen der ICAO-Standards hält.

Was versprechen wir uns von den Effekten? Mehr Wettbewerb zwischen den europäischen Flughäfen, mehr Wettbewerb zwischen den verschiedenen Airlines auf einem Flughafen, vielleicht tendenziell sinkende Ticketpreise, falls die Airlines denn die niedrigeren Entgelte an die Passagiere weitergeben.

Die Richtlinie muss in zwei Jahren umgesetzt sein.

Ich bedanke mich für die erfolgreichen Verhandlungen bei allen Schattenberichterstattern, bei der slowenischen Ratspräsidentschaft und bei der Kommission.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione.− Signora presidente, intanto voglio congratularmi con il relatore, l'onorevole Stockmann, per l'eccellente lavoro svolto: ha illustrato molto bene i contenuti di un testo, di una proposta di direttiva che siamo per approvare. È una proposta che intende recepire innanzitutto nel diritto comunitario alcuni principi che tutti gli Stati membri hanno già sottoscritto nell'ambito dell'ICAO: la non discriminazione, la trasparenza e la consultazione.

Il quadro istituito dalla direttiva permetterà di strutturare il dialogo tra vettori e aeroporti per la determinazione e la riscossione dei diritti. La direttiva imporrà, ad esempio, agli aeroporti di consultare i vettori aerei prima di decidere in merito ai diritti aeroportuali. Io stesso ho proceduto in modo analogo, consultando vettori aerei e gli aeroporti prima di definire questa proposta che nella sostanza è stata approvata da entrambe le parti.

La direttiva introduce – l'ha ricordato prima Stockmann – il concetto di autorità nazionale di sorveglianza indipendente. Tale organo avrà un ruolo determinante perché dovrà garantire il rispetto dei principi di base che ho illustrato. Questi sono, a grandi linee, gli obiettivi della proposta. Ringrazio ancora il relatore per il lavoro che ha svolto in seconda lettura per cercare di trovare un accordo con il Consiglio. Il risultato, certo, è costato molto lavoro, molte sedute di lavoro e un impegno da parte di tutti quanti noi ma mi pare che siamo riusciti a realizzare un buon lavoro.

I risultati delle trattative si ritrovano in alcuni emendamenti che la Commissione ritiene di poter sottoscrivere appieno. Sono molto lieto che anche la commissione trasporti e turismo abbia unanimemente sostenuto questo accordo. Sono pronto a seguire naturalmente con attenzione il dibattito e raccogliere tutte le osservazioni che ne verranno.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, a PPE-DE képviselőcsoport nevében.–Köszönöm, Elnök Asszony! Biztos úr! Az eső ellenére szép nap lehet a mai. Gratulálni szeretnék mind a jelentéstevőnek, mind árnyék-jelentéstevő kollegáimnak, hiszen a Bizottsággal, és a szlovén, majd a francia elnökséggel karöltve, hosszas tárgyalás után egy jó kompromisszumot tudtunk kötni. Magunk is beleugrunk a sötétbe, ezért is szeretném, ha minél hamarabb, ne csak a kialkudott lehetséges két év múltán alkalmazzák a tagállamok ezt a jogszabályt. Ezáltal a valóságban láthatjuk majd, hogy mit is ér törvényhozó tevékenységünk, és a szükséges kiigazító lépéseket a négyéves felülvizsgálatnál meg tudjuk tenni.

Remélem, hogy a tagállamok megértik ezt, és a szükséges intézményfejlesztéseket – ha kell – gyorsan elvégzik. Bízom abban is, hogy az irányelv eredményeként átlátható árképzés, és mérsékelt áremelkedések jönnek létre, így el tudjuk kerülni azt, hogy erőfölényével visszaélve valamely ragadozó légitársaság egy másikkal szemben ugyanolyan szolgáltatásért alacsonyabb árakkal előnyt szerezzen a kliensekre áhítozó reptereknél. Egyúttal azt is elkerülhetjük, hogy a repterek átláthatatlan és önkényes, sokszor ugrásszerű áremeléseket hajtsanak végre. A cél mindkét esetben az, hogy a fogyasztó európai polgárok csak azt fizessék ki, amit valóban igénybe vettek. Ezért is nem engedtük az árképzésbe belekeverni a biztonsági ellenőrzés, vagy a fogyatékkal élő személyek kezelésének költségét. Jó kompromisszumnak tartom azt is, hogy a reptéri kereskedelmi tevékenységek hasznának beszámítását, vagy annak elhagyását az illetékes tagállam hatáskörébe utaltuk. Jó eredmény az is, hogy a reptéri hálózatra vonatkozóan sikerült megegyezni abban, hogy lehet közös irányítási hatóság, de az árképzéseket illetően a versenyvizsgálatnak – a Bizottság ígérete szerint – a résztvevők ki lesznek téve akkor is, ha más országok közelben lévő reptereivel szemben piactorzítás veszélye áll fönn. A hatáskört illetően a kompromisszum jó.

Magam szerettem volna az évi 5 millió fősnél nagyobb forgalmú, valamint a tagállam legnagyobb repterén kívül, még a közelben lévő esetleg versengő kisebb reptereket is bevonni, ezt azonban a megegyezés miatt feladtam, bár a következő felülvizsgálatnál szeretném ezt az elemet is megnézni. Elfogadom, ha nem is örülök annak, hogy az előfinanszírozás lehetőségét az ICAO szabályozásra utalva, a hivatkozásokban megerősítettük, bár szerettem volna ezt a főszövegben látni. Remélem, hogy egy fokozatos költségemelés révén finomabban jelenik meg az utazóközönség számára, és nem hirtelen emeléssel, de majd ezt is a fölülvizsgálatnál kell megnéznünk. Eredmény az állami, vagy más köztámogatás átláthatósága, a repterek versenyében ez is fontos tényező, akárcsak a környezetvédelmi szempontok fokozott figyelembe vétele. Legnagyobb eredménynek azt látom, hogy minden tagállamban egy erős, független nemzeti hatóságot kell felállítani jelentős szerepkörrel, és arra is büszke vagyok, hogy elfogadták és a jelentésbe beépítették azt, hogy az árképzési viták esetén ne legyen végtelenségbe nyúló egyeztetés. Legyen interim döntés, amellyel elindulhat az egyeztetési folyamat. Köszönöm szépen, Elnök Asszony!

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, on behalf of the PSE Group.–Madam President, I welcome the report of my colleague, Ulrich Stockmann, and I thank him for his hard work on this difficult dossier.

All through the process of this report the concern of my group has been to ensure that the system of airport charges throughout the EU is both fair and transparent, and that a detailed appeals procedure was in place in case of dispute. Often people think of aviation as a single industry but, when one examines issues like airport charging, it soon becomes apparent that the airport and airline sectors have different views and aspirations.

The report before us offers a balanced solution, favouring neither the airlines nor the airports. Whilst, personally, I would have preferred the scope to be based on a percentage of national passengers rather than an arbitrary figure, the rapporteur in his report has ensured that the figure is at a reasonable level of five million passengers – not the Commission’s ridiculously low figure of one million – and the major airport of a Member State has to be included.

A key element in the whole of our discussions has been whether certain airports enjoy a dominant trade position. My group believes that, where this is the case, airport charges need to be regulated. However, many airports are in a competitive situation and airlines are free to choose where they fly into. In my region, Manchester Airport has 22million passengers a year but faces competition from eight airports all within a 150-kmradius. Clearly, in these circumstances, the market itself is a good regulator.

I therefore welcome that the UK will be allowed to maintain its present system of monitoring airport charges, because it has in place a regulatory framework that encourages competition and regulates charges through its own supervisory body only at those airports that have a dominant position. It may be that other countries could follow this regulatory framework as a way of delivering a fair and transparent airport charges system.

I hope now that we can agree this directive at its second-reading stage. This should help us deliver a directive that will put an end to secret meetings setting charges for airports in a monopolistic or dominant trading position. I seriously hope that airlines also recognise that we will now have a transparent system with a detailed appeals procedure, with full consultation, end the constant complaining about airport charges and work with the airports to deliver a cost-effective, value-for-money service for users and passengers alike.

 
  
MPphoto
 

  Arūnas Degutis, ALDE frakcijos vardu.–Gerbiamas komisare, gerbiami kolegos,manau, kad niekam nekilo abejonių dėl Europos bendrijos oro uostų rinkliavų ir kaštų skaidrumo bei pagrįstumo būtinybės. Jau vien dėl to, kad dalis Bendrijoje esančių oro uostų veikia natūralaus monopolio sąlygomis. Tačiau jau pačiame dokumento svarstymo pradžioje EP labai atsargiai pažiūrėjo į Komisijos siūlymus ir norus kontroliuoti daugiau kaip 150 Bendrijos oro uostų.

Dalyvaujant ruošiant įvairius dokumentus Parlamento nariai dažnai susiduria su dilema kiek ir kaip kontrolė bei reguliavimas yra būtini, tiek kad ji pati nepasidarytų savitiksle ir nesuparalyžiuotų pačio kontroliuojamojo veiklos.

Tai aktualu būtent šių dienų krizės akivaizdoje, kai jautrumas priimant verslui svarbius klausimus yra tiesiog būtinas.

Manau, kad rytojbalsuoti teikiamame dokumente Europos Parlamentas sugebėjo surasti ir apginti aukso vidurį realiai nustatydamas kontroliuoti būtinų oro uostų skaičių. Malonu, kad ir Taryba buvo panašios nuomonės, o Komisija pademonstravo reikiamą lankstumą siekiant konstruktyvaus kompromiso.

Kitas nemažiau svarbus klausimas buvo surasti pusiausvyrą tarp pagrindinių žaidėjų veikiančių šiame sektoriuje, t.y. oro uostų bei aviakompanijų interesų. Manau, kad ir čia mes pasirodėme neblogai sugebėdami patenkinti abiejų pusių lūkesčius. Juolab, kad bet koks vienašališkas, nesubalansuotas siūlymas vienaip ar kitaip paveiks ES vartotojų galimybes naudotis saugiausia transporto rūšimi.

Visa tai buvo pasiekta profesionalių pranešėjo pastangų dėka. Ponas U. Stockmann visada pasižymi kaip nešališkas ir į visus įsiklausantis politikas. Tai man jau bene 4 kartas kartu su juo ruošiant įvairius oro transporto reguliavimo dokumentus. Šis kartas mane taip pat nenuvylė, o tik dar labiau praturtino nauja patirtimi. Dėkoju ir sveikinu p. U. Stockmanną ir kitus savo kolegas su šio dokumento svarstymo pabaiga Europos Parlamente. Taip pat noriu palinkėti sėkmės Europos Komisijai, kuriai teks nelengvas darbas įgyvendinti ir kontroliuoti šios direktyvos veiksmingumą, atstovams - visokeriopos sėkmės.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, UEN grupas vārdā.– Paldies, priekšsēdētājas kundze, godātais viceprezidenta kungs! Vispirms es vēlētos izteikt pateicību ziņotājam Stokmana kungam un visiem ēnu ziņotājiem par ar Padomi rasto kompromisu uz otro lasījumu. Apsveicama, manuprāt, ir arī šī vienošanās par direktīvas tvērumu, jo tā ietekmēs katru dalībvalsti, regulējot vismaz tās galveno lidostu. Es ceru, ka pēc diviem gadiem, kad tiks ieviesta šī direktīva, Eiropas Savienībā vairs nebūs iespējams atkārtoties tādiem juridiski nesaprotamiem tiesas lēmumiem kā nesen pasludinātais Lietuvas apgabaltiesas lēmums pret Latvijas aviokompāniju un tās galveno lidostu. Ar šo lēmumu vienas dalībvalsts tiesa arestē ne tikai citas valsts lidostai, bet pat citas valsts aviokompānijai piederošo mantu citā dalībvalstī. Tiesas lēmums pamatots uz nepierādītu lidostas maksājumu diskrimināciju Latvijas galvenajā lidostā. Es ļoti ceru, ka ar šo direktīvu tiks novērsta šādu tiesiski neskaidru interpretāciju iespējamība nākotnē, kas negatīvi ietekmē aviobiznesu. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the IND/DEM Group.–Madam President, this report is supposed to prevent individual airports from abusing their dominant position in the market, and to create a level playing field for operators and safeguard consumer interests.

How many times have we heard those kind of arguments before? If implemented, this harmonisation of airport charges is likely to be as successful as the harmonisation that brought us the common agricultural policy, the common fisheries policy and the ever-increasing burden of EU regulation on businesses,which costs the UK at least GBP 26billion per annum.

What it will do is require a completely unnecessary change in British law relating to airport charges and transport-related matters. It will require the setting-up of a supposedly independent supervisory authority that will add yet another layer of bureaucracy, and the inevitably increased costs that will follow.

There is, of course, existing price-cap regulation in the UK, designed to incentivise airport operators to achieve cost efficiencies. The objective of this continual torrent of legislation is to harmonise every aspect of life in the European Union and bring it under the ultimate authority of the European Union.Any other consideration is secondary or unimportant. What we can be absolutely sure of is that these measures will mean increased cost to the air traveller.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE).- Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, der Vorredner hat das Dossier schlichtweg nicht verstanden. Wir machen hier Regeln für transparente Bestimmungen zur Festlegung der Flughafenentgelte, und Sinn des Ganzen ist es, die Flughafenentgelte objektiv zu bestimmen und zugunsten des Verbrauchers herunterzusetzen. Das ist unsere Aufgabe!

Es gibt nämlich zwei verschiedene Situationen. Einige Flughäfen sind so dominant, dass die Fluglinien im Grunde genommen der Monopolsituation des Flughafens unterworfen sind und möglicherweise zu hohe Flughafenentgelte bezahlen. Es gibt andere,möglicherweise kleine Flughäfen, bei denen eine Fluglinie vor der Frage, ob sie ihn nutzen will oder nicht, entscheiden kann, wie wenig sie als Flughafenentgelt zahlen will. Also eine völlig unterschiedliche Situation.

Deshalb muss ich sagen, dass das, was Kollege Stockmann mit seinem Bericht gemacht hat –, und ich bedanke mich bei ihm – eine gute Aufstellung von Kriterien ist, um festzustellen, was die richtigen, substantiell begründeten Flughafenentgelte sind, die auch vom Fahrgast zu tragen sind. Als Kontrollinstanz hierfür haben wir unabhängige nationale Aufsichtsbehörden.

Herr Vizepräsident, Sie müssen natürlich in den nächsten zwei Jahren aufpassen, dass die nationalen Aufsichtsbehörden auch wirklich unabhängig sind. Das heißt also, dass die nationalen Aufsichtsbehörden weder mit den Flughäfen verbunden sind noch mit den Fluglinien verschwägert sind. Denn wir bestehen darauf, dass die Aufsichtsbehörden einen fairen Ausgleich zwischen Fluglinien und Flughäfen zugunsten der Verbraucher herstellen.

Zweitens: Wir wollen mit diesen neuen Kriterien auch den Wettbewerb zwischen den Flughäfen gerechter machen. Es gibt manchmal Flughäfen in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten, ein paar Kilometer von der gemeinsamen Landesgrenze.Wir wollen sicher sein, dass hier nicht ein unfairer Wettbewerb stattfindet. Ich meine daher,dass die neuen Kriterien richtig sind.

Erlauben Sie mir zum Schluss, Herr Vizepräsident, eine Frage an Sie zu richten. Ich glaube, es ist fast zwei Jahre her, dass die Kommission Leitlinien für Regionalflughäfen erlassen hat. Sie haben nun in den letzten Monaten untersucht, ob es bei einigen Flughäfen unzulässige Subventionen gegeben hat, nämlich staatliche Subventionen für den einen oder anderen Flughafen, die den Wettbewerb verzerren. Ich glaube, wir würden alle gerne wissen, was Ihre Ergebnisse sind. Wir hoffen, dass Sie uns heute versprechen können, dass Sie uns die Untersuchung über unzulässige oder zulässige Regionalbeihilfen demnächst vorstellen werden, denn eines ist das Oberthema: Wir wollen Fairness zwischen den Flughäfen zugunsten der Fluggäste.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).- Doresc să-l felicit pe domnul Stockmann pentru munca depusă în obţinerea unei poziţii comune a Consiliului în vederea adoptării directivei ce stabileşte principiile comune pentru perceperea tarifelor de aeroport în aeroporturile comunităţii. Pentru utilizatorii aeroporturilor, legislaţia propusă oferă un cadru pentru fixarea tarifelor care implică în luarea deciziilor, este transparent şi permite recursul.

Consiliul a acceptat propunerea Parlamentului de a limita domeniul de aplicare la aeroporturile cu un trafic anual de peste 5 milioane de pasageri şi la cel mai mare aeroport din fiecare stat membru. Diferenţierea tarifelor de aeroport trebuie să se bazeze pe criterii transparente, obiective şi clare. Conform poziţiei comune, aeroporturile trebuie să funcţioneze pe criterii de rentabilitate şi va fi permisă acordarea de stimulente pentru noile rute spre regiunile defavorizate şi periferice. Acordarea acestora trebuie să fie făcută însă pe baza unor criterii transparente.

Susţinem ideea că, după informarea Comisiei în conformitate cu legislaţia comunitară, statele membre să poată autoriza un organism de gestionare a aeroportului să aplice un sistem comun şi transparent de tarifare a aeroporturilor care deservesc acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie, cu condiţia ca fiecare aeroport să respecte în totalitate condiţiile de transparenţă prevăzute în directivă. De asemenea, criteriile de mediu vor deveni un fundament pentru adaptarea tarifelor aeroportuare. Organismul de gestionare a aeroportului va publica deciziile privind modificarea sistemului de tarifare cel mai târziu cu două luni înainte de intrarea în vigoare a acestora.

În ceea ce priveşte prefinanţarea investiţiilor aeroportuare, statele membre ar trebui să se raporteze la politicile ICAO sau să-şi stabilească propriile măsuri de siguranţă. Parlamentul consideră necesar ca autorităţile independente de supraveghere să poată delega altor autorităţi independente de supraveghere, sub întreaga lor responsabilitate, punerea în aplicare a prevederilor directivei cu condiţia respectării aceloraşi standarde.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski (ALDE).- Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Ja również przyłączam się do gratulacji dla pana Stockmanna za efekt tej pracy. Rozmawiamy dzisiaj na temat rzeczy, która wymaga regulacji i moja liberalna dusza przeciwko takiej regulacji się nie burzy. Nie burzy się również przeciwko instytucjom regulacyjnym. Widzimy to dzisiaj po kryzysie finansowym, że wolny rynek powinien działać i działa, ale my powinniśmy tworzyć takie systemy, które w nowoczesnej gospodarce są w stanie wyregulować mechanizmy, które czasami się zacinają albo czasami przerastają zwykłe mechanizmy rywalizacji ekonomicznej, rywalizacji czysto wolnorynkowej.

Dzisiaj rozmawiamy o finale pewnego dokumentu, pewnej pracy, którą jak zaczynaliśmy, mówiliśmy sobie od razu, że to będzie długa droga, ponieważ wyregulowanie każdego monopolu naturalnego - a lotniska z oczywistych powodów kierują się w istotnej części zasadami monopolu naturalnego - to jest bardzo trudna droga. Uważam, że efekt - i tutaj jeszcze raz gratuluję sprawozdawcy - jest bardzo pozytywny. Jest to krok do przodu w interesie naszych obywateli, w interesie obywateli Unii Europejskiej, którzy kolejną rzecz z tej izby i z prac Komisji Europejskiej będą otrzymywali jako rzecz bardzo namacalną, konkretną dla swojego życia. Gratuluję osobom, które uczestniczyły w pracach i mam nadzieję, że teraz, przez te dwa lata wdrażania systemu, rządy krajów członkowskich staną na wysokości zadania.

 
  
MPphoto
 

  Luís Queiró (PPE-DE).- Muitos de nós, deputados, utilizam a Internet para marcar os seus voos e comprar as suas viagens. No entanto, julgo que a maior parte de nós desconhece o critério de fixação do valor das taxas aeroportuárias que se pagam juntamente com os bilhetes.

Sabendo, embora, que nem todas as taxas inscritas no bilhete são aeroportuárias, peço que me acompanhem num pequeno raciocínio e num pequeno exercício: se um passageiro voar de Lisboa para Bruxelas, por exemplo, na Brussels Airlines, a taxa inscrita no bilhete é de 48 euros, se for na TAP, a companhia portuguesa, são menos 2 euros. Contudo, no regresso, essa diferença desaparece e o passageiro é brindado com um sobrecusto nas taxas de 15 euros por trajecto. Qual a razão?

Entretanto, se o nosso passageiro imaginário viajar para Londres na Brussels Airlines, saindo de Bruxelas e utilizando o aeroporto de Gatwick, as taxas custam num percurso de ida e volta 124 euros, mas se usar o de Heathrow, na BMI, só paga 65 euros em taxas e se for na BMI e voltar na Lufthansa, sempre por Heathrow, já paga 70 euros de taxas. Porquê estas diferenças? Às vezes na ida paga-se um valor e no regresso outro. Às vezes para o mesmo aeroporto as companhias cobram todas o mesmo e às vezes não, e até acontece não se saber quanto se paga em alguns casos.

A existência de taxas aeroportuárias diferentes não é um mal, pelo contrário. A serviços distintos devem corresponder taxas diferentes. O que não é desejável é que a serviços distintos se apliquem taxas iguais e, pelo contrário, a serviços aparentemente iguais se apliquem taxas diversas.

Sobretudo, o que desejamos é que estas taxas sejam compreensivas e se formem segundo critérios transparentes e claros. No fim de contas é isso que procuramos. Estabelecer uma concorrência leal e transparente entre os grandes aeroportos europeus e, por essa via, contribuir não apenas para o aperfeiçoamento do mercado interno, mas também para a redução dos custos suportados pelos passageiros quando adquirem o seu bilhete. É por esta razão que apoiamos, com esperança, a presente proposta de directiva.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).- Señora Presidenta, en primer lugar quería felicitar a mi colega el señor Stockmann por el magnífico informe y, sobre todo, por la paciencia y la tenacidad con que lo ha llevado adelante.

Es un texto con el que crecemos en la creación, precisamente, de un espacio aéreo común y preparamos, entre otras cosas mediante la transparencia y la no discriminación, lo que va a ser ahora el gran salto del cielo único europeo.

Mediante este sistema común para percepción de tasas de usuarios mantenemos, pues, unas condiciones necesarias para establecer una competencia justa y transparente y, además, hacemos elementos de futuro teniendo en cuenta, para la modulación, criterios ambientales y también mediante la exención de las tasas para la asistencia a pasajeros con discapacidad. También en eso, digamos, estamos haciendo futuro.

Debo plantear, además, que se ha atendido a la necesidad de evitar una carga excesiva para los pequeños aeropuertos mediante la modulación a cinco millones de pasajeros por año.

Para finalizar, nos parece excelente el reconocimiento de la gestión única de las redes aeroportuarias, que han demostrado que funcionan bien −como el caso de AENA en mi país− y también el tener en cuenta que, además de la autoridad y supervisión independiente, hay otros formatos —digamos— de control y establecimiento de tasas obligatorio con control legislativo —que es también el caso de mi país— y, por lo tanto, agradezco que se haya tenido en cuenta a la hora de plantearlos.

Y también felicito al ponente por haber establecido plazos concretos para dar a conocer las decisiones, lo que evita la inseguridad jurídica y da garantías a los usuarios de cuándo se van a plantear esas decisiones. Asimismo por que en esos plazos y en esas decisiones se tenga en cuenta el control parlamentario.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE).- Madam President, I welcome the increased transparency introduced by these new rules on airport charges. Too often, airports are secretive about the deals they strike, even when they are owned or part-owned by public authorities. The public has a right to know how such airports are raising and spending their money. But I am disappointed that the threshold for greater reporting has been set at five million, with no reference to percentage national market share.

This threshold will hit particularly hard regional airports such as Newcastle. With six million passengers a year, Newcastle comes above the threshold, yet it is a minnow compared to the giants of Heathrow and Gatwick. Since regional airports compete mainly with their nearest neighbours, it would have been fairer to have had a system which treated all small and medium-sized airports in the same way.

I therefore regret that the Council did not pursue the option of confining the scope of the directive to airports with over five million passenger movements per annum and over 15% of national passenger movements. Such a threshold would still have ensured that Europe’s big airports could not dictate airline charges behind closed doors. I hope that, when the Commission reviews the directive, it will look carefully at whether regional airports like Newcastle are suffering from market distortion.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).- Senhora Presidente, Senhor Comissário, caros Colegas, gostaria de começar por agradecer ao colega Stockmann pela sua abertura e capacidade de compromisso durante a preparação deste excelente relatório, de aplicabilidade directa aos aeroportos com mais de cinco milhões de habitantes e, designadamente, aos de Faro e Lisboa, do meu país.

Esta proposta deve ser acolhida por este Parlamento e pelo Conselho porque garante a não discriminação das taxas aeroportuárias, excepto se tal for necessário e compatível com o Tratado, devendo existir um procedimento obrigatório de consulta entre entidades gestoras e utilizadoras, que eventuais discriminações de taxas serão transparentes e baseadas em critérios claros, que os aeroportos cobrarão a mesma taxa pelo mesmo serviço, sendo que podem ser concedidos aos utilizadores de aeroportos descontos nas taxas com base na qualidade de um serviço utilizado, desde que todos os utilizadores do aeroporto possam beneficiar desse desconto em condições públicas, transparentes e objectivas. Pode igualmente conceder descontos aos utilizadores que abram novas rotas em conformidade com o direito da concorrência, que deverá existir uma autoridade supervisora independente nacional que intervém em caso de desacordo sobre uma decisão relativa a taxas, que devem ser autorizados incentivos para o lançamento de novas rotas de ligação às regiões desfavorecidas e ultraperiféricas. Finalmente, que os Estados-Membros podem autorizar a entidade gestora responsável por uma rede de aeroportos, a introduzir um sistema de tarifação comum a esta rede.

Sr.ª Presidente, com esta nova directiva as futuras taxas aeroportuárias cobradas nos nossos aeroportos, e mesmo em regiões ultraperiféricas como a minha, de onde provenho, garantirão o acesso universal de todas e de todos ao transporte aéreo, e isto é especialmente importante, como digo, numa região como a minhaem que o transporte aéreo é a única forma de lá sair ou para lá chegar. É por isso que espero que isto seja uma realidade aprovada amanhã e que a Comissão e o Conselho lhe dê o devido acolhimento.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE).- Madam President, I echo the thanks of my colleagues to Mr Stockman for what I think he described as a workable compromise in the interests of 69 European airports.

I also share the words of Mr Becsey, and indeed of my colleague Brian Simpson, about fair and transparent competition. I am happy that this report, as it is presented now, is a good deal, not just for London’s three airports of Heathrow, Stansted and Gatwick, but for the airports of the rest of Europe, whether it is Mr Zīle’s Latvia, Mrs Ţicău’s Romania, or Portugal, and indeed for the Commissioners – Italian airports, and I believe there are airports in Germany as well, although not many people go to them.

But I think, also, it is a good deal for Europe’s passengers and, of course, airports are nothing without the citizens, the passengers. They are our priority, as – equally – is the environment, which I think is addressed by this report.

Mr Batten, my London colleague, in what could best be described as his hit-and-run contribution (because he has gone away), suggested that there were going to be new bodies set up and all sorts of other scaremongering.But those bodies – the Civil Aviation Authority – exist already.So I think that is a misunderstanding on his part –to be polite to him.

And, to Fiona Hall, I am not sure that Newcastle is in direct competition with London. There is a good distance between the two of them, and anybody who chooses to go into London rather than Newcastle has still got a tremendous distance to go.So I think you are not comparing like with like there.

I think that this is a good, workable compromise. I think all the original concerns that we wanted to address have been covered, and, as a package, it does provide the balance – in the interests of airlines and in the interests of passengers – that we were looking for, whilst allowing the airports sufficient freedom to operate in a competitive environment.

I live in hope that, as a result of this, we might one day – you never know, colleagues, you never know – we might just get a decent service into Strasbourg. It is along shot, but you never know –and it is worth working for.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).- Pani Przewodnicząca! Ciałbym zacząć od słów uznania pod adresem pana Ulricha Stockmanna, naszego sprawozdawcy. Wykonał bardzo dużą pracę, odchodząc do projektu ustawy, po pierwsze, w sposób innowacyjny, mając na uwadze to, że po prostu chciał we współpracy z Komisją i z Radą przygotować bardzo dobry projekt i to się udało. Chciałem przede wszystkim podkreślić inicjatywność w zakresie doprecyzowania definicji opłat lotniskowych, po drugie, sieci portów lotniczych, które uwzględniamy, wreszcie poziomu jakości usług i korelacji z obowiązkami zarządzających portem lotniczym. I, co jest także ważne, zwłaszcza dla krajów nowych, to jest finansowanie nowych projektów w zakresie infrastruktury. Dostajemy projekt dyrektywy, który z punktu widzenia pasażera pozwala się nam czuć w Europie jako ci, którzy korzystają, wiedzą ile mają zapłacić, dlaczego mają tyle zapłacić i co tymi pieniędzmi się stanie. To jest znaczący krok w kierunku tworzenia rzeczywiście europejskiego systemu czy europejskiej sieci lotnisk. Za to chcę wyrazić uznanie i wierzę głęboko, że ten projekt dyrektywy będzie dobrze służyć lotnictwu cywilnemu.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).- Pro fungování vnitřního trhu Evropské unie je důležité, aby také dobře fungovaly letištní služby. Cestující i letecké společnosti kritizují netransparentní a někdy i nadhodnocené letištní taxy, které neodůvodněně prodražují cestovné. Tomu konečně odzvoníme přijetím této směrnice ve druhém čtení. Regulace přinutí letiště s více než pěti miliony cestujících zprůhlednit poplatky, zdůvodnit své náklady a zjednoduší to spory mezi uživateli a správou letišť. Jsem přesvědčena, že to povede ke snížení poplatků a že se zlepší konkurenční prostředí. Jsem ráda, že Rada také uznala otevření prostoru pro pobídky, které přispějí k otevření nových tras do znevýhodněných nejvzdálenějších destinací, a že se zdařilo dojít ke společné definici sítě letišť, která budou provozována stejným řídícím orgánem. Blahopřeji zpravodajům k těmto výsledkům.

 
  
MPphoto
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN).- Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Pan poseł Stockmann zasłużył na nasze uznanie. To naprawdę niezły kompromis. Gratuluję!

Finalizujemy dziś prace dotyczące opłat lotniskowych. Wkrótce, za dwa lata, pojawi się jednolity system ich naliczania na terenie całej Unii. Będzie obowiązywać porty obsługujące rocznie ponad 5 milionów pasażerów oraz największe lotniska w danym kraju. Jest to co prawda dyskusyjne, ale myślę, że liczby te są dobre. Według mojego rozeznania obejmie to około 80 lotnisk na terenie Unii.

Za szczególny walor przyjmowanych przepisów należy uznać ich przejrzystość, czemu mają sprzyjać niezależne organy nadzorujące. Lotniska w regionach niekorzystnych będą mogły stosować odpowiednie preferencje. Zostały także uwzględnione aspekty ekologiczne oraz dostrzeżono sytuację osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że dyrektywa ta zapewni nie tylko uczciwą konkurencję w portach lotniczych, ale także przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pasażerów oraz do ochrony właśnie pasażerów przed wygórowanymi opłatami za start czy lądowanie.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione.−Signora Presidente, io credo che il dibattito abbia dimostrato che il Parlamento e la Commissione hanno svolto un buon lavoro e gli elogi che sono stati rivolti all'onorevole Stockmann non fanno altro che confermare la bontà della sua azione. Lo voglio ancora una volta pubblicamente ringraziare per ciò che ha fatto e per quanto ha cooperato con la Commissione per trovare una soluzione di buon compromesso, che mi pare sia stata apprezzata da tutti coloro che sono intervenuti nel corso del dibattito.

Io ritengo che la proposta di direttiva che stiamo esaminando e che mi auguro possa essere approvata dalla Plenaria, come ha ricordato l'onorevole Ayala Sender, non è altro che un passo anche verso la realizzazione del cielo unico, che è un obiettivo al quale, credo, che la Commissione, con il sostegno del Parlamento e poi con l'avallo del Consiglio, debba perseguire per avere un segnale forte prima della fine di questa legislatura. Condivido tutte le scelte e gli apprezzamenti fatti sull'individuazione dell'istituzione indipendente, che in molti paesi dell'Unione già esiste. Credo che si debba perseguire, credo che sia una scelta positiva che insieme abbiamo fatto.

Prima di concludere e vorrei ringraziare ancora una volta tutti i parlamentari intervenuti, voglio rispondere ai quesiti che mi ha posto l'onorevole Jarzembowski. Sono sette i casi in esame di aeroporti regionali. C'è stata un'apertura della procedura nel luglio del 2007 eservono 18 mesi. Io quindi credo che i risultati non arriveranno prima della fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno.

Naturalmente i risultati saranno resi pubblici maprima della conclusione del lavoro non posso dare anticipazioni perché non sarebbe giusto e non sarebbe corretto. Comunque appena si saranno conclusi i lavori e appena la Commissione avrà preso la decisione, il Parlamento sarà informato e così l'onorevole Jarzembowski avrà una risposta compiuta anche nel merito, oltre all'informazione che ho potuto dargli, a proposito di quanto la Commissione sta facendo circa questi sette – ripeto sette – casi in esame.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, Berichterstatter.− Frau Präsidentin! Ich möchte mich noch einmal bei allen Kollegen für die wirklich konstruktive Zusammenarbeit und auch für die spannende Diskussionbedanken. Ich hoffe auf große Unterstützung morgen. Ich denke, es ist spät, der Worte sind genug gewechselt. Lassen Sie morgen Taten folgen! Ich wäre froh, wenn wir das Gesetzgebungsverfahren in der zweiten Lesung beenden könnten.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE), în scris.–Un cadru legal la nivel european reglementând taxele de aeroport are o importanta majora în reducerea costurilor de călătorie a persoanelor în interiorul Uniunii Europene si deci în mărirea mobilităţii lucrătorilor, mai cu seama a celor cu înalta calificare.

Or, mobilitatea lucrătorilor este un element esenţial într-o piaţa a muncii eficace, în contextul stabilit de capitolul strategiei de la Lisabona vizând creşterea economica si creşterea numărului de locuri de munca. De asemenea, facilitarea deplasărilor lucrătorilor cu înalta calificare ar duce la o creştere a fluxului de informaţie si de cunoştinţe utile în domeniile de producţie cu înalta valoare adăugata, în linie cu scopul Strategiei de la Lisabona de a transforma economia europeana în economia cea mai dinamica bazata pe cunoaştere în lume.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), par écrit.Chers collègues,

Un compromis a été trouvé entre le Conseil et notre institution, permettant ainsi de conclure ce dossier en 2ème lecture.

Je me réjouis de cet accord, qui devrait notamment prévenir les abus de position dominante et favoriser un développement équilibré du secteur aéroportuaire européen.

Cette directive sur les redevances aéroportuaires constitue une véritable avancée: en introduisant davantage de transparence dans les relations entre aéroports et compagnies aériennes, elle permettra d'assainir et d'améliorer des rapports parfois opaques et conflictuels.

En outre, l'instauration d'une autorité indépendante va permettre de résoudre les éventuels conflits entre les partenaires de façon objective.

Le bénéficiaire de ces nouvelles règles devrait en fin de compte être l'usager du transport aérien et je m'en réjouis.

Je vous remercie de votre attention.

 
Правна информация - Политика за поверителност