Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 1438k
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων - Παραποίηση των φαρμακευτικών προϊόντων (συζήτηση)
 3. Προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρήσης αγαθών υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης (συζήτηση)
 4. Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1. Έγκριση του ορισμού της Catherine Ashton ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)
  4.2. Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτωβρίου 2008) (ψηφοφορία)
  4.3. Προσωρινή απασχόληση (A6-0373/2008, Harlem Désir) (ψηφοφορία)
  4.4. Προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών (A6-0404/2008, Roberta Angelilli) (ψηφοφορία)
  4.5. Προώθηση καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών (A6-0291/2008, Dan Jørgensen) (ψηφοφορία)
  4.6. Τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (A6-0346/2008, Françoise Grossetête) (ψηφοφορία)
  4.7. Προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρήσης αγαθών υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης (A6-0195/2008, Toine Manders) (ψηφοφορία)
 5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Αντιπροσωπεία του ΟΗΕ για τη Συμμαχία των Πολιτισμών
 6. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  6.1. Αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ (A6-0403/2008, Sophia in 't Veld) (ψηφοφορία)
  6.2. Προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ (A6-0370/2008, Jan Andersson) (ψηφοφορία)
  6.3. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ (ψηφοφορία)
 7. Αιτιολογήσεις ψήφου
 8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 204 α του Kανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)
 12. Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (συζήτηση)
 13. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 14. Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού "Χολοντόμορ" (1932-1933) (συζήτηση)
 15. Αερολιμενικά τέλη
 16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ: κ. MAREK SIWIEC
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

 

2. Τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων - Παραποίηση των φαρμακευτικών προϊόντων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση για:

- την έκθεση της Françoise Grossetête εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)) (A6-0346/2008)

- την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την παραποίηση των φαρμακευτικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, εισηγήτρια. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ θερμά το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία τους σε αυτό το φάκελο τροπολογιών σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

Τα φάρμακα, ανεξαρτήτως διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, πρέπει να μπορούν να υπόκεινται στα ίδια κριτήρια αξιολόγησης, έγκρισης και διοικητικής αντιμετώπισης σε περίπτωση αλλαγών. Αυτές οι αλλαγές, γνωστές ως «τροποποιήσεις», αφορούν για παράδειγμα τη διεργασία παρασκευής, την εισαγωγή μιας νέας θεραπευτικής ένδειξης, την ενημέρωση των φυλλαδίων οδηγιών, ή διοικητικές αλλαγές. Αυτές οι τροποποιήσεις πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές από τους κατόχους των αδειών κυκλοφορίας των φαρμάκων.

Εντούτοις η τρέχουσα διαχείριση των τροποποιήσεων αποδεικνύεται όλο και πιο αναποτελεσματική και δεν ικανοποιεί πλέον ούτε τις αρχές ούτε το φαρμακευτικό κλάδο στο σύνολό του. Υπάρχει πολλή γραφειοκρατία που επηρεάζει αρνητικά τους ασθενείς, των οποίων η πρόσβαση στα καλύτερα φαρμακευτικά προϊόντα καθυστερεί.

Ο φαρμακευτικός κλάδος αφιερώνει ένα αυξανόμενο τμήμα της κανονιστικής του εργασίας στη διαχείριση των τροποποιήσεων. Για παράδειγμα, για μια επιχείρηση μεσαίου μεγέθους που παράγει γενόσημα φάρμακα και έχει πάνω από 400 καταγεγραμμένα προϊόντα, ο συνολικός αριθμός των τροποποιήσεων που υποβάλλονται για αδειοδότηση ξεπερνά τις 4 000 ετησίως. Για μια επιχείρηση μεγάλου μεγέθους, ο αριθμός μπορεί να φτάσει στις 19.000. Οι αλλαγές σε αμιγώς εθνικές άδειες κυκλοφορίας γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, οι οποίες είναι διαφορετικές από εκείνες των ευρωπαϊκών κανονιστικών διατάξεων.

Δεδομένου ότι το 80% όλων των φαρμάκων τόσο ανθρώπινης όσο και κτηνιατρικής χρήσης εγκρίνονται μέσω της εθνικής διαδικασίας, η παρούσα αναθεώρηση έχει σημαντική επίπτωση στη φαρμακευτική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η ίδια τροποποίηση για προϊόντα εγκριθέντα μέσω εθνικών διαδικασιών σε διαφορετικά κράτη μέλη αντιμετωπίζεται διαφορετικά όσον αφορά το φάκελο που πρέπει να υποβληθεί και τη διαδικασία αξιολόγησης.

Η κατάσταση αυτή έχει αρνητικές επιπτώσεις: συγκεκριμένα, συνεπάγεται πρόσθετο και αδικαιολόγητο διοικητικό φόρτο για τις αρμόδιες αρχές και για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, θέματα διοικητικής υποστήριξης όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των αλλαγών και σημαντικές αποκλίσεις ως προς τις προθεσμίες εισαγωγής των τροποποιήσεων στην περιληπτική μνεία των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φυλλάδιο οδηγιών για το νοσηλευτικό προσωπικό και για τους ασθενείς και, επομένως, και ως προς τη συνολική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων, Τέλος, επηρεάζει αρνητικά τους ασθενείς, διότι η εισαγωγή ορισμένων τροποποιήσεων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου μπορεί να καθυστερήσει ή, ακόμα χειρότερα, να μην γίνει ποτέ.

Συνεπώς η έκθεσή μου έχει ως κύριο στόχο την απλοποίηση και την εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν αυτές τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων. Με αυτή την οδηγία η κατάσταση θα είναι πιο απλή, πιο σαφής και πιο ευέλικτη για όλους τους ενδιαφερομένους. Οι κανόνες σχετικά με τις τροποποιήσεις θα είναι οι ίδιοι παντού, ανεξάρτητα από το είδος της άδειας κυκλοφορίας, αν πρόκειται για εθνική άδεια κυκλοφορίας, διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης ή κεντρική διαδικασία για ένα φαρμακευτικό προϊόν.

Η απλοποίηση αυτών των τροποποιήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα να διέπονται οι εισαχθείσες τροποποιήσεις από τα ίδια κριτήρια έγκρισης, διοικητικής διαχείρισης και επιτήρησης, ανεξάρτητα από τη νόμιμη διαδικασία με την οποία αυτά τα φάρμακα θα έχουν εγκριθεί.

Επιπλέον, έχω προτείνει μια πρόσθετη τροπολογία στο σύστημα, όπου μια αλλαγή αφορά έναν αριθμό αδειών κυκλοφορίας στην αγορά. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δοθεί η δυνατότητα υποβολής μίας ενιαίας αίτησης που θα καλύπτει όλες αυτές τις άδειες κυκλοφορίας στην αγορά.

Γνωρίζω, κ. Πρόεδρε, ότι ο κ. Verheugen πρόκειται να μιλήσει μετά από εμένα σχετικά με την παραποίηση των φαρμακευτικών προϊόντων. Περιμένουμε πολλά από τη δήλωσή του, διότι είναι σημαντικό γι’ αυτό το πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει την παραποίηση των φαρμακευτικών προϊόντων, που θα μας υποβληθεί. Την περιμένουμε με ανυπομονησία εδώ και πολύ καιρό. Η παραποίηση είναι έγκλημα που αφορά τη δημόσια υγεία. Είναι σημαντικό ο κ. Verheugen να μας πει σε ποιο στάδιο βρίσκεται, διότι ανυπομονούμε να δούμε αυτό το κείμενο. Σε κάθε περίπτωση, του παρέχουμε την πλήρη υποστήριξή μας.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η σημερινή συζήτηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τομέα της υγείας, που αλλάζει σημαντικά.

Η υπό συζήτηση ανάπτυξη είναι ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ηλικιωμένων στις κοινωνίες μας, των οποίων η μέγιστη ανησυχία θα είναι το ζήτημα της υγείας. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Όσο περισσότεροι ηλικιωμένοι υπάρχουν στην κοινωνία – και αυτή η ομάδα θα συνεχίσει να αυξάνεται – τόσο σημαντικότερο είναι το ζήτημα της υγείας, του τρόπου αντιμετώπισης αυτών των ανθρώπων με φροντίδα και με θεραπείες και φαρμακευτικά προϊόντα. Και, παρεμπιπτόντως, τόσο σημαντικότερο είναι το ζήτημα του τρόπου διασφάλισης ότι αυτοί οι άνθρωποι θα λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να μην ενημερώνονται απλώς για την κατάσταση της υγείας τους, αλλά και να κάνουν ό, τι είναι απαραίτητο για να παραμένουν σε καλή υγεία. Αυτό είναι το υπόβαθρο της σημερινής συζήτησης.

Το ζήτημα που εξετάζουμε άμεσα σήμερα είναι ο τροποποιητικός κανονισμός. Χαίρομαι πολύ διότι επετεύχθη συμβιβασμός σε αυτό το θέμα. Ο κανονισμός διέπει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που απαιτούνται – είτε πρόκειται για λόγους δημόσιας υγείας είτε για οικονομικούς – αφού έχει ήδη εγκριθεί ένα φαρμακευτικό προϊόν. Δεν μπορούμε απλώς να κοιτάζουμε αδιάφορα όταν γίνονται τροποποιήσεις – οποιουδήποτε είδους – σε ένα φαρμακευτικό προϊόν μετά την έγκρισή του. Εξυπακούεται ότι χρειάζεται ρύθμιση και έλεγχος. Η απόφασή σας σήμερα, αξιότιμοι βουλευτές, θα συμβάλει σημαντικά στη διασφάλιση ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα θα εξακολουθήσουν να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά στο μέλλον.

Η ισχύουσα νομοθεσία έχει προκαλέσει ορισμένα προβλήματα, τα οποία έχουμε αναλύσει. Για παράδειγμα, η ισχύουσα νομοθεσία συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό και διοικητικό φόρτο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην εφαρμοστούν ορισμένες τροποποιήσεις – και έχουμε τέτοια παραδείγματα – αν και, από μόνες τους, είναι απαραίτητες προς όφελος των ασθενών.

Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου φαρμακευτικά προϊόντα έχουν απαιτήσει περαιτέρω ανάπτυξη σε ένα ορισμένο σημείο, αλλά αυτό δεν συνέβη διότι το κόστος που συνδέεται με τη διαδικασία έγκρισης τροποποιήσεων είναι πολύ υψηλό. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό η πρόταση που θα εγκριθεί εδώ σήμερα να βελτιώσει την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την απλότητα, την ακρίβεια και την ευελιξία. Αυτό θα σημαίνει επίσης ότι αυτή η λύση είναι σύμφωνη με τη δική μας ατζέντα για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στην κ. Grossetête και σε όλους εκείνους που συνέβαλαν στην έκθεσή της για το έργο τους σε αυτό το δύσκολο φάκελο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Σώμα για τη μαζική υποστήριξη που μου έχει ήδη δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλές περιπτώσεις σε σχέση με την καταπολέμηση των παραποιημένων φαρμάκων. Καταλαβαίνω την ανυπομονησία της κ. Grossetête να δει αυτή την πρόταση να εγκρίνεται, την οποία συμμερίζομαι, αλλά και σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως, η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Σε λίγο θα πω λίγα πράγματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Η πίεση την οποία ασκεί το Κοινοβούλιο για το θέμα της καταπολέμησης των παραποιημένων φαρμάκων είναι χρήσιμη και σημαντική. Παρακαλώ να μη νομίσετε ότι με ενοχλεί. Ακριβώς το αντίθετο, αισθάνομαι ενισχυμένος από αυτή.

Πώς είναι η κατάσταση; Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ανησυχητική αύξηση των παραποιημένων φαρμάκων που ανακαλύπτονται στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλαιότερα πάντα υποθέταμε ότι η Ευρώπη ήταν μια περιοχή διαμετακόμισης παράνομων προϊόντων που προορίζονται για τρίτες χώρες. Θυμάμαι ότι, όταν συζητήσαμε το ζήτημα εδώ για πρώτη φορά, εξέφρασα την άποψη ότι αυτό δεν ήταν, στην πραγματικότητα, πρόβλημα της Ευρώπης, αλλά της Αφρικής και άλλων λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών του κόσμου, ειδικότερα.

Αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει: τώρα έχει καταστεί πρόβλημα και για μας. Η ίδια η ευρωπαϊκή αγορά γίνεται όλο και περισσότερο προορισμός για παραποιημένα φάρμακα. Αυτό αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Μπορεί να κοστίσει πολλές ζωές και γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να δράσει.

Το πολύ σημαντικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 περιείχε μια πολύ σημαντική δήλωση στην οποία κι εγώ βασίζω τους συλλογισμούς μου, δηλαδή «ότι η παραποίηση φαρμάκων αυτή καθεαυτή δεν αποτελεί ζήτημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας». Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειωθεί. Υπό συζήτηση εδώ δεν είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά ποινικά αδικήματα. Η παραποίηση φαρμάκων συνιστά ποινικό αδίκημα, είτε το υπό εξέταση φάρμακο καλύπτεται ακόμη από ευρεσιτεχνία, είτε όχι. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο σε αυτό το ζήτημα. Η παραποίηση είναι παραποίηση και, στην περίπτωση των φαρμάκων, πρέπει πάντα να χαρακτηρίζεται ως εγκληματική συμπεριφορά.

Μετά το Κοινοβούλιο συνέχισε: «πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της παραποίησης στον τομέα της ποινικής νομοθεσίας [...] και στον τομέα της νομοθεσίας για τα φάρμακα με την ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας των εθνικών αρχών, αντί της επέκτασης της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας». Στις εργασίες της σχετικά με την πρότασή της για την καταπολέμηση των παραποιημένων φαρμάκων, η Επιτροπή οδηγήθηκε ακριβώς από τους συλλογισμούς που υποβλήθηκαν από εσάς, αξιότιμοι βουλευτές.

Κατά τη διάρκεια των προσεχών εβδομάδων, η Επιτροπή θα παρουσιάσει νομοθεσία για την ενίσχυση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Αυτή αποσκοπεί να διασφαλίσει, με πιθανότητα που προσεγγίζει τη βεβαιότητα, δηλαδή εφόσον είναι ανθρωπίνως δυνατό, ότι δεν μπορούν πλέον να εισέρχονται λαθραία στη νόμιμη αλυσίδα προμήθειας και διανομής παραποιημένα φάρμακα. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με την πρόταση. Ακόμη δεν την έχω παρουσιάσει καν στην Επιτροπή, διότι πρέπει ακόμη να διευκρινιστεί ένας μεγάλος αριθμός πολύ δύσκολων ζητημάτων, και θα ήθελα επίσης να συμπεριλάβω το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης στην τελική μου απόφαση σχετικά με την πρόταση. Όμως αυτό που μπορώ ήδη να σας περιγράψω είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία, τα θεμέλια.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αλυσίδα διανομής πρέπει να ενισχυθεί σε πρώτη φάση. Κατά συνέπεια πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είναι δυνατόν να επαληθευτεί η αυθεντικότητα της κάθε επιμέρους συσκευασίας ανά πάσα στιγμή στην πορεία της από τον παρασκευαστή προς τον καταναλωτή – δηλαδή, τον ασθενή. Αυτό απαιτεί να μπορεί να ανιχνευθεί ανά πάσα στιγμή η προέλευση της συσκευασίας και του φαρμάκου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού από τον παρασκευαστή ως τον ασθενή. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Είναι μια πολύ φιλόδοξη απαίτηση που θα επιβάλει αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας διανομής, από τον παρασκευαστή ως το φαρμακείο, και θα απαιτήσει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Είμαι όμως ευτυχής που λέω ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν ότι είναι σωστό και απαραίτητο, καθώς και ότι υπάρχουν οι τεχνικές λύσεις όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων.

Δεύτερον, οι κανόνες για τα προϊόντα που περνούν από τα χέρια εισαγωγέων πρέπει να είναι απολύτως σαφείς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερη εποπτεία. Σε αυτό το θέμα πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι, φυσικά, ο κίνδυνος στα σύνορά μας μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος από τον κίνδυνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ότι υπάρχει ο κίνδυνος εισαγωγής παραποιημένων φαρμάκων στην ΕΕ απ’ έξω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που καταπολεμάται καλύτερα κατευθείαν στα εξωτερικά σύνορα. Κατά συνέπεια η πρόταση θα περιλαμβάνει επίσης τις σχετικές βελτιώσεις.

Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο συνίσταται στη διασφάλιση ότι τα δραστικά συστατικά, δηλαδή τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία του φαρμάκου, πρέπει να παράγονται σύμφωνα με τη νομοθεσία με πρότυπα ασφαλείας που αντιστοιχούν με εκείνα εντός της ΕΕ. Αξιότιμοι βουλευτές, γιατί θα έπρεπε αυτό να είναι πρόβλημα; Παρεμπιπτόντως, εξεπλάγην όταν είδα αυτό: είναι γεγονός ότι τα δραστικά συστατικά, δηλαδή τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία του φαρμάκου, πολύ συχνά, σχεδόν κατά κανόνα, προέρχονται από μη ευρωπαϊκές χώρες, από τρίτες χώρες. Σε αυτό το θέμα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα δραστικά συστατικά, όπου και αν παράγονται, παρασκευάζονται με τα ίδια πρότυπα όπως τα δικά μας. Αυτό με τη σειρά του θα είναι ένα πολύ φιλόδοξο και δύσκολο καθήκον.

Όμως πιστεύω ότι, στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας, η Ευρώπη χρειάζεται μια δυναμική, ανταγωνιστική φαρμακευτική βιομηχανία, για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση. Ωστόσο πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις σχετικές προκλήσεις για τη δημόσια υγεία.

Η επικείμενη πρόταση της Επιτροπής θα είναι μετριοπαθής, λογική και ισορροπημένη, αλλά και αποφασιστική και σαφής εκεί όπου απαιτείται αποφασιστικότητα. Η κοινωνία μας έχει το δικαίωμα στην πιο αποτελεσματική δυνατή προστασία από τα παραποιημένα φάρμακα. Όταν, πολύ σύντομα, σε λίγες εβδομάδες, θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε την πρόταση της Επιτροπής, θα ήθελα να σας ζητήσω να την κρίνετε ακριβώς με βάση την εξής αρχή: κάνουμε εδώ το καλύτερο δυνατόν για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους Ευρωπαίους από τα παραποιημένα προϊόντα;

 
  
MPphoto
 

  Petya Stavreva, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. (BG) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση που συζητάμε σήμερα αφορά ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα εναρμόνισης των όρων της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για την πρόταση της Επιτροπής. Μέχρι σήμερα μόνο ένα μικρό μέρος των φαρμακευτικών προϊόντων εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τα προϊόντα που έχουν λάβει μόνο εθνική άδεια κυκλοφορίας δεν υπόκεινται στην τρέχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις τροποποιήσεις και κατά συνέπεια υπόκεινται σε διάφορους ειδικούς εθνικούς νόμους. Από τη μία πλευρά, αυτό είναι αναποτελεσματικό και δαπανηρό για την οικονομία, ενώ από την άλλη πλευρά εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα παρείχε μια νομική βάση για την εναρμόνιση και θα επέφερε μεγάλα οφέλη για τους καταναλωτές και τον κλάδο. Επίσης θα επέτρεπε την ταχύτερη πρόσβαση στα πιο πρόσφατα φαρμακευτικά προϊόντα σε όλα τα κράτη μέλη. Η έλλειψη εναρμονισμένων κανόνων σημαίνει ότι κάθε χώρα εφαρμόζει τους δικούς της ειδικούς εθνικούς κανόνες. Αυτή η κατάσταση προκαλεί γραφειοκρατία, εμπόδια και δυσκολίες στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενώ παράλληλα οδηγεί σε διαφορετικά κριτήρια ασφαλείας. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο κόστος που θα βαρύνει τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Δεν πιστεύω ότι οι χώρες της Ευρώπης θα μπορέσουν να τροποποιήσουν την εσωτερική τους νομοθεσία εντός των σύντομων χρονικών ορίων που παρέχονται για να γίνουν οι πρόσθετες αλλαγές, πράγμα που θα προκαλέσει υψηλό κόστος.

Τα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια και σας ζητώ να ψηφίσετε υπέρ της έκθεσης της κ. Grossetête.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(ES) Κύριε Πρόεδρε, γι’ αυτό το θέμα θέλω να κάνω δύο πράγματα: πρώτον, να συγχαρώ την Επιτροπή και την κ. Grossetête και, δεύτερον, να μιλήσουμε για την επικουρικότητα.

Έχω συχνά επικρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό, όπως, για παράδειγμα, με την οδηγία για τις υπηρεσίες, αλλά και την τρέχουσα επίθεση στα φαρμακεία στο όνομα της απελευθέρωσης. Σε αυτά τα παραδείγματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισέλθει σε περιοχές που εμπίπτουν κανονικά στην επικουρικότητα και έχουν αναπτυχθεί για κάθε επιμέρους κοινωνία και με τις οποίες αυτή η κοινωνία είναι ευχαριστημένη. Με άλλα λόγια, η επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να καταστρέψει αυτό που λειτουργεί αποτελεσματικά, όπως στην περίπτωση των φαρμακείων.

Όμως στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι πρέπει σαφώς να καλωσορίσουμε αυτή την έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί το μόνο τρόπο για τον έλεγχο ποιότητας και τη διασφάλιση της καλής υγείας. Γιατί; Ο λόγος είναι ότι, χωρίς ένα μοναδικό σημείο ελέγχου για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, υπάρχουν πάρα πολλές πόρτες που μείνουν ανοιχτές και το σύστημα είναι πολύ πιο ευάλωτο στη διείσδυση επιβλαβών ή μη εγκεκριμένων προϊόντων. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση των δραστικών συστατικών για τα οποία υπήρξε ένα ψήφισμα πέρυσι, που κατατέθηκε από την κ. Sartori και εμένα, το οποίο βλέπω ότι έχει παραληφθεί από την Επιτροπή.

Συνεπώς θεωρώ ότι είναι μια καλή πρόταση που απαλλάσσει από πολλή γραφειοκρατία και παρέχει εγγυήσεις στην κοινωνία. Χαιρετίζω επίσης την έμφαση που δίνεται στην ενημέρωση, διότι είναι σαφές ότι σε μια κοινωνία με κινητικότητα των ασθενών, όπως η δική μας, όπου οι ασθενείς μπορούν εύκολα να ταξιδεύουν για θεραπεία και όπου πολλοί ηλικιωμένοι ζουν σε άλλες χώρες εκτός των χωρών καταγωγής τους, είναι πολύ σημαντικό οι γιατροί και όλο το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες και κριτήρια στην εργασία τους.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στην κ. Grossetête για την εργασία της σε αυτή την έκθεση. Ήταν χαρά μου να συνεργαστώ μαζί της και έχει αναμφισβήτητα επιτύχει δύο πράγματα με το συμβιβασμό στον οποίο έχει καταλήξει. Πρώτον, έκανε τη διαδικασία απλούστερη και λιγότερο γραφειοκρατική και, δεύτερον, ικανοποίησε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μικρών επιχειρήσεων στα μεμονωμένα κράτη μέλη με αμιγώς εθνικά συστήματα και άδειες κυκλοφορίας με ευέλικτο τρόπο, και τους έκανε μεγάλη χάρη.

Η έκθεση της κ. Grossetête συνδέεται επίσης με την ασφάλεια των ασθενών και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που συζητάμε σήμερα. Μιλάμε σε γενικές γραμμές για την ασφάλεια των ατόμων, την ασφάλεια των ασθενών. Ο Επίτροπος Verheugen ορθώς επισήμανε ότι, με τη γήρανση της κοινωνίας, οι ανάγκες της υγείας των ανθρώπων και ο φόβος της ασθένειας έχουν μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Ο φόβος είναι κάτι που ήδη αναπτύσσεται στην κοινωνία εδώ και πολύ καιρό και είναι καθήκον μας, εκεί όπου έχουμε αρμοδιότητα και μπορούμε, να διατηρούμε αυτό το φόβο στο ελάχιστο ή να τον αντιμετωπίζουμε ή να τον εξαλείφουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πάρα πολλά από τα μέτρα που είναι απαραίτητα γι’ αυτό το σκοπό είναι εκείνα για τα οποία έχουμε αρμοδιότητα και είμαστε σε θέση να δίνουμε συμβουλές. Ένα μεταξύ των πολλών ζητημάτων είναι αναμφίβολα η ενημέρωση του ασθενούς και η ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων. Οι ασθενείς έχουν δικαίωμα να είναι πλήρως ενήμεροι για την ασθένειά τους. Και, αν είναι πλήρως ενημερωμένοι και σε θέση να δρουν επί ίσοις όροις με τους ιατρούς, πρέπει να έχουν δικαίωμα σε ασφαλή φαρμακευτικά προϊόντα και ασφαλείς μεθόδους θεραπείας.

Αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε επίγνωση του αυξανόμενου κινδύνου. Δεν έχω καθόλου την τάση να δραματοποιώ. Ίσως μερικές φορές να είμαι λίγο συναισθηματική, αλλά δεν δραματοποιώ. Επίσης είμαι η τελευταία που θα υποδαύλιζε το φόβο. Όμως προειδοποιώ ότι δεν βλέπουμε και κλείνουμε τα μάτια μας σε ένα πρόβλημα που υπάρχει. Η τραπεζική κρίση είναι ένα καλό παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν παραλείπουμε να επιλύουμε μικρά προβλήματα τα οποία μπορούμε να επιλύουμε, αν περιμένουμε πάρα πολύ καιρό: βρισκόμαστε σε κατάσταση όπου μας σαρώνει ένα γιγαντιαίο κύμα διαστάσεων σχεδόν τσουνάμι.

Γι’ αυτό ευχαριστώ τον Επίτροπο Verheugen για τα λόγια του σήμερα εδώ και τον παροτρύνω να τα ακολουθήσει και να καταπολεμήσει τα παραποιημένα φάρμακα. Δεν υπάρχουν απλές λύσεις γι’ αυτό το πρόβλημα και εκείνοι που πιστεύουν ότι η ασφάλεια των ασθενών και η ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων έχει να κάνει μόνο με το παράλληλο εμπόριο – κοιτάζω την εξέδρα, αλλά είναι ίσως λίγο νωρίς για τους εκπροσώπους του παράλληλου εμπορίου – έχουν πολύ περιορισμένη άποψη και προσβάλλουν τη νοημοσύνη μου και εκείνη των συναδέλφων μου.

Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε εδώ είναι να προστατεύσουμε τους ασθενείς. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων μέτρων, για παράδειγμα, μέσω ελέγχου κατά πόσον η συσκευασία του φαρμάκου είναι ανέπαφη. Τι θα λέγατε αν επρόκειτο να αγοράσετε στη χώρα σας ένα προϊόν του οποίου η συσκευασία ήταν σε γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνετε, με μόνο ένα μικρό αυτοκόλλητο πάνω της, και μικρές, ψιλοκομμένες συσκευασίες μπλίστερ μέσα; Θα έχετε εμπιστοσύνη στο προϊόν; Κατέληξα με μια συσκευασία όπως αυτή, που περιείχε ένα φάρμακο που χρειαζόμουν επειγόντως και μπορώ να σας πω ότι δεν της είχα εμπιστοσύνη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απαγορεύσουμε και είμαι βέβαιος ότι οι παράλληλοι έμποροι – διότι εκείνοι είναι που πιστεύουν προφανώς ότι θέλουμε να απειλήσουμε τη διαβίωσή τους, πράγμα που δεν ισχύει – θα έχουν αρκετή νοημοσύνη για να βρουν μια εναλλακτική λύση. Θα βρουν νέα συσκευασία, ή τουλάχιστον θα σταματήσουν να κόβουν τις συσκευασίες μπλίστερ.

Όπως επεσήμανε ο Επίτροπος Verheugen, υπάρχουν τεχνικές λύσεις. Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι προετοιμασμένη για ένα πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας, με γραμμωτό κώδικα που επιτρέπει τον εντοπισμό του κάθε φαρμάκου. Επιπλέον, υπάρχει ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Η Ελβετία και το Βέλγιο έχουν αποδείξει ότι είναι δυνατόν. Καθήκον μας είναι να δώσουμε στους ασθενείς αυτή την ασφάλεια.

Θα ήθελα να πω μια τελευταία λέξη για τα συστατικά, όπου δεν πρόκειται μόνο για τα παραποιημένα φάρμακα. Όπως γνωρίζετε, υπήρξε ένα μεγάλο σκάνδαλο με την ηπαρίνη – ένα αραιωτικό αίματος. Όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα παραποιημένο φάρμακο, μπορεί να πεθάνουν. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Λάβαμε αυτά τα παραποιημένα παρασκευάσματα από την Κίνα. Είναι επίσης καθήκον μας να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα παράγονται παραποιημένα παρασκευάσματα ή ενεργά συστατικά σε τρίτες χώρες που είναι εμπορικοί μας εταίροι και ότι οι αγορές μας προστατεύονται σωστά.

Δύο πράγματα χρειάζονται γι’ αυτό το σκοπό: πρέπει να προστατεύουμε σωστά τα σύνορά μας, χρειαζόμαστε συστήματα ιχνηλασιμότητας και πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σε αυτές τις χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ο κ. Donato Tommaso Veraldi έχει το λόγο εξ ονόματος της Συμμαχίας Φιλελευθέρων, αλλά με ενημέρωσαν ότι δεν είναι στην αίθουσα, και γι’ αυτό καλώ ... εκεί είσαστε. Κρυβόσασταν αλλού.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι ο κ. Veraldi. Είμαι ο κ. Ματσάκης. Θα μιλήσω αργότερα εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και αναρωτιόμουν μήπως, λόγω της απουσίας του συναδέλφου μου κ. Veraldi, θα μπορούσα να πάρω τη θέση του.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Οχι, λυπάμαι: πρέπει να τηρήσουμε τη σειρά των ομιλητών. Όταν θα έρθει η ώρα σας, θα σας ζητήσω να πάρετε το λόγο.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Foglietta, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου γι’ αυτή την έκθεση, η οποία είναι απολύτως σύμφωνη με τη δέσμευση για τη βελτίωση της νομοθεσίας την οποία υποστηρίζει η Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Το νέο σύστημα των αδειών κυκλοφορίας για τα φάρμακα θα απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία σε περίπτωση μικρών αλλαγών ή νέων επιστημονικών ανακαλύψεων και θα προκαλέσει μια σημαντική ελάφρυνση του τεχνικού και διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις.

Όλα αυτά ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους που ορίστηκαν στη στρατηγική της Λισαβόνας που ξεκίνησε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην αυγή της νέας χιλιετίας. Προσδιορίζει τη βελτίωση της νομοθεσίας ως έναν από τους πυλώνες που στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας υποφέρει κάτω από τις υπερβολικές νομοθετικές και γραφειοκρατικές συνθήκες σχετικά με την παραγωγή που έχουν συσσωρευθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ότι οι επιπτώσεις αυτού γίνονται όλο και πιο επαχθείς και μη βιώσιμες στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος εθνικής παραγωγής σε πολλά κράτη μέλη.

Ακόμη περισσότερο, αυτήν ακριβώς τη χρονική στιγμή, όπου η διεθνής κρίση απειλεί να πνίξει την οικονομία μας, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να βάλουμε τις επιχειρήσεις μας σε ακόμη μειονεκτικότερη θέση με άχρηστο κόστος και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Η βούληση για απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου πρέπει να γίνει αντιληπτή ως καθήκον και απαράβατη δέσμευση. Είμαι ικανοποιημένος που το Συμβούλιο έχει επίσης δεχθεί το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποκλείοντας από το πεδίο εφαρμογής τις άδειες για τα φάρμακα που είχαν εκδοθεί από τα κράτη μέλη μέχρι το 1998. Αυτό απάλλαξε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να συμμορφωθούν με την ισχύουσα νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(CS) Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την εισηγήτρια που παρήγαγε ένα τόσο εκτενές έργο σε αυτή την έκθεση, και ιδιαίτερα για τις επιτυχείς προσπάθειες, ή ότι θα έπρεπε να λέμε εν δυνάμει επιτυχείς προσπάθειες, στη διαπραγμάτευση ενός συμβιβασμού με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή που κατεύθυνε τις προσπάθειές της προς την ενοποίηση της διοίκησης στον τομέα της πιστοποίησης των φαρμάκων και να την ευχαριστήσω επίσης για το γεγονός ότι αυτές οι προσπάθειες θα έπρεπε να καταλήξουν σε υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς.

Είναι σαφώς ουσιώδες να εναρμονιστεί η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της καταχώρησης των φαρμάκων. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο σύνολο διοικητικών κανόνων για όλα τα φάρμακα στην εσωτερική αγορά, για να μπορούμε να εμποδίζουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Γι’ αυτό χαιρετίζω θερμά το στόχο αυτής της πρότασης να εξασφαλίσει ότι όλα τα φάρμακα στην αγορά θα υπόκεινται στα ίδια κριτήρια, περιλαμβανομένων εκείνων των φαρμάκων που έχουν εγκριθεί αμιγώς σε εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα να εξετάσω το ζήτημα της αμιγώς εθνικής καταχώρισης με περισσότερες λεπτομέρειες. Παρόλο που ήμουν υποστηρικτής των ενοποιημένων κριτηρίων χωρίς εξαιρέσεις, πιστεύω ότι το κείμενο της προτεινόμενης τροπολογίας υπ’ αριθμόν 36, που επιτρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι εθνικές ρυθμίσεις για φάρμακα που έχουν καταχωρηθεί σε αμιγώς εθνικό επίπεδο και εγκριθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1998, δεν θα έπρεπε να αποτελέσει εμπόδιο για την εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού είναι πολύ καλά μελετημένο και παρέχει επαρκείς εγγυήσεις, όπως η απαίτηση να ενημερώνεται η Επιτροπή για αποφάσεις να συνεχιστεί η εφαρμογή εθνικών κανονισμών ή η απαίτηση για μεταφορά σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς όταν ένα φάρμακο έχει ήδη καταχωρηθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Όσον αφορά την εφαρμογή μιας ενιαίας αίτησης που καλύπτει μία ή περισσότερες ταυτόσημες τροποποιήσεις, νομίζω ότι θα φέρει ένα ορισμένο βαθμό ανακούφισης των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, πράγμα που είναι σίγουρα θετικό. Δεν είμαι όμως και τόσο σίγουρος ότι το θετικό αποτέλεσμα θα είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος στα επιμέρους κράτη μέλη. Αυτό είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα το οποίο ενδέχεται να μπορέσουμε να εξαλείψουμε στο μέλλον. Παρά τις μικρές επιφυλάξεις που έχω εκφράσει εδώ, θεωρώ ότι το κείμενο που προέκυψε από τη συζήτηση είναι ένα θετικό βήμα στον τομέα της καταχώρησης των φαρμάκων και, έχοντας υπόψη πόσο δύσκολο ήταν να επιτευχθεί αυτός ο συμβιβασμός, το προτείνω ως σκιώδης εισηγητής σε συναδέλφους από την πολιτική μου ομάδα για έγκριση. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, υπάρχει επίσης ο πρακτικός λόγος ότι, αν αυτή η οδηγία δεν περάσει κατά την πρώτη ανάγνωση εφέτος, θα εναπόκειται στην τσεχική Προεδρία να βρει μια λύση σε αυτά τα πολύ δύσκολα ζητήματα. Άρα τώρα έχουμε μια ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι ο Πρόεδρος εκείνος που είχε την καλοσύνη να δώσει περισσότερο χρόνο ομιλίας, αλλά η ομάδα. Ίσως να έγινε λόγω των επερχόμενων διακοπών.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία οι άνθρωποι θέλουν να γνωρίζουν σχετικά με τα φάρμακα πριν τα πάρουν ή τα δώσουν στα ζώα τους: ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και προέρχονται από ηθικές πηγές καθώς και πώς θα αλληλεπιδράσουν με άλλα φάρμακα. Αυτό θα έπρεπε να είναι το επίκεντρο της διαδικασίας έγκρισης. Σε επιχειρηματικούς όρους, οι εταιρείες θέλουν να γνωρίζουν ότι η επένδυσή τους είναι ασφαλής. Απλούστευση δεν θα σημαίνει χαλαρότητα, αλλά εμμονή στα ουσιώδη.

Όσο βρίσκομαι στο θέμα της έγκρισης, θα ήθελα να προειδοποιήσω την Επιτροπή για το γεγονός ότι στην Ιρλανδία προστίθεται εξαφθοροπυριτικό οξύ στο πόσιμο νερό και παρόλα αυτά δεν έχει καθόλου άδεια. Δεν υπήρξε καμία προσπάθεια από διαδοχικές κυβερνήσεις της Ιρλανδίας να πάρουν οποιαδήποτε άδεια, και παρόλα αυτά είναι το πιο διαδεδομένο φάρμακο στην Ιρλανδία. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί όσον αφορά την έγκριση και τη διόρθωση της διαδικασίας έγκρισης για να καταστεί αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάφωρη κατάχρηση της διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). (SK) Στα περισσότερα κράτη μέλη, δεν έχει γίνει εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο στον τομέα των αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων, και κατά συνέπεια έχουν εμφανιστεί ποικίλες πρακτικές σε αυτά τα κράτη. Στόχος της πρότασης είναι όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία υπό την οποία είχαν εγκριθεί για διάθεση στην αγορά, να υπόκεινται στα ίδια κριτήρια αξιολόγησης σε σχέση με τη διοικητική διαδικασία για την έγκριση των αλλαγών.

Χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες αυτού του είδους, που αποσκοπούν στην απλοποίηση του πλαισίου, χωρίς να εγκαταλειφθούν τα κριτήρια που είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων. Η εναρμόνιση είναι απαραίτητη, κυρίως λόγω του κινδύνου για τη δημόσια υγεία που προκύπτει διότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά σύνολα επιστημονικών κριτηρίων κατά την αξιολόγηση των αλλαγών σε φαρμακευτικά προϊόντα. Χωρίς αυτή τη νομική τροπολογία, αυτή η κατάσταση των πραγμάτων παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των φαρμακευτικών προϊόντων, πράγμα που είναι εις βάρος των ασθενών.

Οι ίδιες οι διαβουλεύσεις σχετικά με τη σύνταξη της τροποποίησης της οδηγίας έδειξαν ότι πολλά κράτη μέλη υποστηρίζουν την εναρμόνιση σε αυτό τον τομέα. Ο διοικητικός φόρτος και οι επιπτώσεις στη διοικητική υποστήριξη είναι όμως κοινό ζήτημα, το οποίο πρέπει να επιλύσουμε. Άρα πρέπει να τονίσουμε ότι οι βελτιώσεις του συστήματος θα είναι, πέρα από οτιδήποτε άλλο, ευεργετικές για τους ασθενείς μακροπρόθεσμα, αφού θα γίνεται καλύτερη χρήση των φαρμάκων καθώς και καλύτερη χρήση των πόρων που καταναλώνονται από τις αρμόδιες αρχές για προστασία της δημόσιας υγείας.

Παρόλα αυτά, σας συνιστώ προσοχή ενόψει του κρυφού κόστους που θα προκύψει για τα κράτη μέλη. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή για να εξασφαλίσει ένα λογικό χρονοδιάγραμμα για την πρακτική εφαρμογή. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να κληθούν να αλλάξουν την εσωτερική νομοθεσία τους για να εκπληρώσουν αυτή τη διάταξη, αλλά μάλλον πρέπει να βοηθηθούν για να διασφαλιστεί ότι οι εξαιρετικά σύντομες περίοδοι εφαρμογής δεν θα επιβάλουν μεγάλη δαπάνη σε αυτά.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μου, κ. Grossetête, για την εξαιρετική έκθεσή της. Είναι σημαντικό να μεταρρυθμιστεί η νομοθεσία σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας, διότι αυτό θα μειώσει το διοικητικό φόρτο που συνοδεύει την αντιμετώπισή τους. Ταυτόχρονα θα επιτρέψει επίσης να κατευθυνθεί η χρήση των πόρων προς ζητήματα που είναι ουσιώδη για την ασφάλεια των φαρμάκων και τη δημόσια υγεία, πράγμα που είναι επίσης προς το συμφέρον των ασθενών που χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή. Στο κάτω-κάτω, το βασικό κριτήριο είναι τελικά τα συμφέροντα του ασθενούς.

Είμαι υπέρ ενός συστήματος όπου οι ίδιοι κανόνες θα ισχύουν τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και για τις άδειες που χορηγούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών της ΕΕ. Αυτή τη στιγμή οι κανόνες σχετικά με το ζήτημα των αδειών κυκλοφορίας είναι εναρμονισμένοι, ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσης που εφαρμόζεται σε αυτούς, αλλά αυτό δεν συνέβη με τις αλλαγές της άδειας κυκλοφορίας. Κατά συνέπεια τα διάφορα κράτη μέλη αναμένουν μερικώς διαφορετικούς κανόνες για ζητήματα όπως η ταξινόμηση των αιτήσεων για τροποποιήσεις και σε σχέση με τη διαδικασία για την αξιολόγησή τους. Είναι σημαντικό η φαρμακευτική βιομηχανία να εξακολουθήσει να μπορεί, στο μέλλον, να υποβάλλει μια πλήρη, νέα αίτηση για άδεια κυκλοφορίας για ένα φάρμακο που ήδη έχει, αλλά το οποίο έχει άλλο εμπορικό όνομα και διαφορετική περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Αυτό είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις όπου γίνεται αίτηση για άδεια κυκλοφορίας σε σχέση με φάρμακα που προορίζονται για ένα νέο σκοπό και το να επιτραπεί η χρήση νέου ονόματος είναι επίσης σαφέστερο για τον ασθενή απ’ ότι η χρήση του ίδιου ονόματος, όταν το φάρμακο χρησιμοποιείται για πολύ διαφορετικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια υποστηρίζω τις τροπολογίες 4 και 18, οι οποίες ασχολούνται με αυτό.

Επειδή οι φαρμακευτικές εταιρείες συχνά εφοδιάζουν ολόκληρη την ΕΕ με φαρμακευτικά προϊόντα, είναι σημαντικό να εναρμονιστούν οι διοικητικές διαδικασίες στις διάφορες χώρες. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση δεν θα σήμαινε απλώς ένα τεράστιο διοικητικό φόρτο για τη βιομηχανία, αλλά συχνά και προβλήματα διοικητικής υποστήριξης. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την έκθεση της κ. Grossetête στην αυριανή ψηφοφορία και ότι τα κράτη μέλη αργότερα εφέτος θα υποστηρίξουν επίσης τις απόψεις του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τις άδειες κυκλοφορίας να μπορέσει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος αυτού του έτους.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE). (RO) Η δημιουργία εναρμονισμένων κριτηρίων για την έγκριση και τη διοικητική διαχείριση των κάθε είδους τροποποιήσεων των αδειών κυκλοφορίας για φαρμακευτικά προϊόντα θα ωφελήσει τους ασθενείς διότι μακροπρόθεσμα θα έχουν πρόσβαση σε καλύτερα και ασφαλέστερα προϊόντα.

Έχοντας υπόψη ότι μόνο το 20% των φαρμάκων τόσο ανθρώπινης όσο και κτηνιατρικής χρήσης εγκρίνονται μέσω της κοινοτικής διαδικασίας, η αναθεώρηση της οδηγίας έχει σημαντική επίπτωση στη φαρμακευτική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη διαδικασία παραγωγής, αλλαγές στη συσκευασία ή τη διεύθυνση του παρασκευαστή πρέπει να αναθεωρηθούν και να απλουστευθούν για να διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία για τη δημόσια υγεία. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα απλό, ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο, ούτως ώστε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία που εφαρμόζεται στην έγκριση της κυκλοφορίας τους, να υπόκεινται στα ίδια κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης.

Αυτό το μέτρο θα εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της εγκατάλειψης των ελέγχων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ποιότητας των εισαγόμενων φαρμάκων και θα βοηθήσει στην καθιέρωση και στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα επιταχύνει την πρόσβαση στα φάρμακα τελευταίας γενιάς για τους καταναλωτές και τη φαρμακευτική βιομηχανία, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις διαφορές μεταξύ των εθνικών διατάξεων και δημιουργώντας ένα εναρμονισμένο σύστημα.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι δεν έχει να κάνει με παραποίηση φαρμάκων. Θα έχω λίγο επιπλέον χρόνο μαζί με αυτή την κατανομή;

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Λόγω της έλλειψης άλλων εκπροσώπων από την ομάδα σας, νομίζω ότι μπορείτε να μιλήσετε για πολλή ώρα! Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους που βρίσκονται στη λίστα, αλλά σίγουρα εσείς βρίσκεστε στη λίστα.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μιλήσω για πολλή ώρα, αλλά μπορεί να μιλήσω για περισσότερη ώρα από εκείνη που μου έχει διατεθεί.

Θα ήθελα να πω στον Επίτροπο ότι είναι αναμφίβολα γεγονός ότι το σημερινό σύστημα για την αντιμετώπιση των τροποποιήσεων των όρων των αδειών κυκλοφορίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν είναι ικανοποιητικό και, σε πολλές περιπτώσεις, λειτουργεί σε βάρος των συμφερόντων τόσο της φαρμακευτικής βιομηχανίας, όσο και – ακόμη πιο σημαντικό – των ίδιων των ασθενών. Άρα είναι απαραίτητο να διεξαχθεί η αναθεώρηση.

Από αυτή την άποψη, η πρόταση της Επιτροπής, καθώς και η έκθεση της κ. Grossetête, είναι, γενικά, ορθές και δίκαιες και θα έπρεπε να έχουν τη συμφωνία μας. Θα ήθελα όμως να καταγράψω τις επιφυλάξεις μου σε σχέση με το ακόλουθο στοιχείο που αφορά την επέκταση των αδειών κυκλοφορίας.

Η Επιτροπή και η εισηγήτρια και οι δύο φαίνεται, απ’ ότι καταλαβαίνω, ότι συμφωνούν ότι θα έπρεπε να είναι δυνατόν ένα εγκεκριμένο φάρμακο να αλλάξει εντελώς το όνομά του αν βρεθεί ότι έχει μια νέα εφαρμογή στην παθολογία. Για παράδειγμα, το φάρμακο «ασπιρίνη», δραστική ουσία του οποίου είναι το σαλικυλικό οξύ, θα μπορούσε, αν εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής, να διατίθεται στην αγορά με μια σειρά από διαφορετικά ονόματα, παρόλο που το χημικό συστατικό είναι ακριβώς το ίδιο – δηλαδή το σαλικυλικό οξύ. Κατά συνέπεια, ένας ασθενής θα μπορούσε να καταλήξει να παίρνει τρία διαφορετικά δισκία, που έχουν όλα διαφορετική όψη και διαφορετικό όνομα, για τρεις διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις, ενώ στην πραγματικότητα και τα τρία δισκία θα ήταν ακριβώς τα ίδια όσον αφορά τη χημική τους σύνθεση – δηλαδή στην ουσία θα έπαιρνε τρία δισκία ασπιρίνης.

Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, παραπλανητικό και περίπλοκο για τον ασθενή και το γιατρό και αυξάνει τον κίνδυνο υπερβολικής δόσης και πρόκλησης επικίνδυνων παρενεργειών. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή και την εισηγήτρια να ξανασκεφθούν αυτό το σημείο.

Επειδή έχω μερικά δευτερόλεπτα ακόμα, θα ήθελα να πω ότι, σχετικά με το ζήτημα της παραποίησης φαρμάκων, συμφωνώ απολύτως με τον Επίτροπο ότι αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ασθενών. Όμως δεν κατανοώ γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Είναι μια απλή υπόθεση απ’ ότι καταλαβαίνω. Αυτά τα φάρμακα, τα οποία παράγονται από καταχωρημένες φαρμακευτικές εταιρείες, πωλούνται με συνταγή από καταχωρημένους φαρμακοποιούς. Αν δεν μπορούμε να το εξετάσουμε σε βάθος και να ανακαλύψουμε αν ορισμένα από αυτά παράγονται παράνομα, τότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στην ΕΕ. Θα πίστευα ότι αυτό είναι περισσότερο υπόθεση της αστυνομίας παρά υπόθεση αλλαγής της νομοθεσίας. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να το εξετάσουμε σε βάθος το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl (IND/DEM).(DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πάρω το θάρρος για να δώσω μια γενική, συνολική προοπτική, αφού, μέχρι τώρα, η κοινοτική εναρμόνιση της νομοθεσίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα έχει επιφέρει μόνο τη χαλάρωση των κανόνων στη Δανία και οι πωλήσεις φαρμάκων έχουν αυξηθεί. Η νέα πρόταση όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων δίνει ένα χέρι βοήθειας στη φαρμακευτική βιομηχανία. Γενικά θα είναι ευκολότερο να γίνονται μικρές αλλαγές στα φάρμακα και να διατίθενται στην αγορά με το ίδιο όνομα, όπως αναφέρθηκε από τον προηγούμενο ομιλητή και, ταυτόχρονα, θα είναι ευκολότερο να αλλάζει η ονομασία ενός προϊόντος, αν πρόκειται να πωλείται για τη θεραπεία διαφορετικής πάθησης. Υπάρχει ο φόβος ότι αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να καταστήσουν πιο δύσκολο για τους καταναλωτές να δουν το δάσος πίσω από τα δέντρα και θα έκαναν τη ζωή ευκολότερη για τη φαρμακευτική βιομηχανία. Πρέπει επίσης να δώσουμε προσοχή στο γεγονός ότι η σχέση ανάμεσα στην ευκολότερη πρόσβαση στην έγκριση των φαρμάκων και τον αυξημένο κίνδυνο για τους καταναλωτές συχνά, δυστυχώς, είναι ευθέως ανάλογη. Δεν λέω ότι πρέπει να βάλουμε περιττά διοικητικά εμπόδια στο δρόμο της βιομηχανίας, αλλά δεν πρέπει ούτε να δεχτούμε τη χαλάρωση των ηνίων για να κάνουμε ευκολότερη την επίτευξη κέρδους για τη φαρμακευτική βιομηχανία, όταν διακυβεύεται η ανθρώπινη υγεία και η υγεία των ζώων. Αυτός είναι απλά λάθος τρόπος δράσης. Αν το δούμε σε ευρύτερο πλαίσιο, αυτή η οδηγία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της βιομηχανίας να βελτιώσει τα κέρδη σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ας μην είμαστε αφελείς. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να παραπλανηθούν από όμορφες, αλλά κενές δηλώσεις σχετικά με τους ασθενείς και τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Η προτεινόμενη οδηγία, η οποία θα απλοποιήσει σημαντικά την εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά τόσο για ανθρώπινη όσο και για κτηνιατρική χρήση, είναι πολύ καλά νέα για τους ασθενείς καθώς και για την ευρωπαϊκή φαρμακευτική βιομηχανία. Η τεχνολογική πρόοδος καθιστά δυνατή τη σχεδόν συνεχή βελτίωση των φαρμάκων που έχουν ήδη καταχωρηθεί. Όμως κάθε αλλαγή πρέπει να περνάει από μια διαδικασία έγκρισης, αφού εμπλέκονται η υγεία και η ασφάλεια. Ενώ η καταγραφή σε αμιγώς ενδοκρατικό επίπεδο υπόκειται στις ίδιες κανονιστικές απαιτήσεις, όπως η καταχώριση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαδικασιών, οι κανονιστικές απαιτήσεις για αλλαγές στην καταχώριση δεν έχουν ενοποιηθεί. Αυτή η κατάσταση αποτελεί ένα περιττό διοικητικό φόρτο και δεν προσφέρει προστιθέμενη αξία. Τώρα μία μόνο δήλωση θα είναι επαρκής για ολόκληρη την εσωτερική αγορά.

Γι’ αυτό χαιρετίζω θερμά την πρόταση της Επιτροπής και συγχαίρω την εισηγήτρια για την έκθεσή της, που έχει βελτιώσει την πρόταση και την έχει κάνει πιο ακριβή. Μέσω των προτεινόμενων αλλαγών θα ελαφρυνθεί ο διοικητικός φόρτος που συνδέεται με τη διαδικασία για την εισαγωγή νέων προϊόντων αυτού του είδους στην αγορά. Οι φαρμακευτικές εταιρείες που λειτουργούν σε υπερεθνικό επίπεδο θα μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα και το αποτέλεσμα θα είναι ταχύτερη πρόσβαση στα τελευταία φάρμακα για όλους, ειδικά για εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η Ευρώπη όμως αντιμετωπίζει μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη στη διάδοση των παραποιημένων φαρμάκων. Δεν είναι πλέον πρόβλημα μόνο της Αφρικής ή της Ασίας. Και στην Ευρώπη οι άνθρωποι συχνά αγοράζουν φάρμακα μέσω του Διαδικτύου ή από μέρη εκτός των φαρμακείων. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα για την εισαγωγή των φαρμάκων στην αγορά, τα οποία ταυτόχρονα θα δώσουν τη δυνατότητα εντοπισμού των συσκευασιών μέχρι τον παραγωγό και ελέγχου αν έχουν πράγματι καταχωρηθεί. Θα είναι απαραίτητο όλα τα φάρμακα να φέρουν γραμμικό κώδικα και να συσκευάζονται με τρόπο ώστε ακόμη και ο απλός πολίτης να βλέπει από τη συσκευασία αν είναι ασφαλή ή παραποιημένα φάρμακα, σε περίπτωση που τα φάρμακα έχουν αγοραστεί από αλλού εκτός από φαρμακείο. Κατά τη γνώμη μου τα κράτη μέλη έχουν αρκετό χρόνο σε αυτά τα δύο χρόνια για να προετοιμαστούν για την εισαγωγή της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 

  Giovanna Corda (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να χαιρετίσω την εργασία της κ. Grossetête και των συναδέλφων μου που εργάστηκαν σε αυτή την έκθεση. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αφού αφορά την υγεία μας. Αυτή η έκθεση αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στην εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς, αλλά και στην προστασία των καταναλωτών, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους.

Όπως ανέφερε ο κ. Verheugen, ο πληθυσμός μας ζει περισσότερα χρόνια, πράγμα που, φυσικά, μας χαροποιεί, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα του οποίου η σημασία θα αυξάνεται. Όταν εφαρμοστεί αυτή η οδηγία, οι ενδείξεις που αναγράφονται σε ένα φάρμακο θα είναι ταυτόσημες σε όλα τα κράτη μέλη, παρέχοντας σαφήνεια και διαφάνεια στους Ευρωπαίους χρήστες, είτε είναι ασθενείς, είτε κτηνίατροι είτε αγρότες.

Παρομοίως, με την εφαρμογή μιας ενιαίας διαδικασίας για την υποβολή αίτησης για άδειες, αυτή η έκθεση θα συμβάλει ιδιαίτερα στην απλοποίηση των τρεχουσών διαδικασιών σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο.

Πράγματι, δεν θα είναι πλέον απαραίτητο να υποβάλλονται 27 αιτήσεις εντός των κρατών μελών. Θα επαρκεί μια ενιαία αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αυτή η έκθεση κάνει ένα περαιτέρω βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Grossetête για το σχέδιο έκθεσής της σχετικά με τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

Πρέπει να κάνω δύο σύντομες παρατηρήσεις για τα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Κατά τη γνώμη μου, τα νέα φάρμακα αντιπροσωπεύουν μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των παθήσεων και ο κίνδυνος είναι αναλογικός. Επιπλέον, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, για παράδειγμα, ενεργά συστατικά ήδη υπάρχουν σε πολλές φαρμακευτικές μορφές και με πολλά ονόματα, χωρίς οποιαδήποτε αύξηση του κινδύνου. Όμως το βασικό σημείο αυτού του κανονισμού είναι η απλοποίηση των τροποποιήσεων, δηλαδή της μερικής επέκτασης ή τροποποίησης της φαρμακευτικής μορφής ενός φαρμάκου. Η τρέχουσα πρακτική, είναι εξαιρετικά δυσχερής και συνεπάγεται μεγάλη γραφειοκρατία για τις εταιρείες και οι αρμόδιες αρχές ασχολούνται με σχετικά αναποτελεσματικά μέτρα. Άρα η τροπολογία δημιουργεί μια σπάνια κατάσταση όπου κερδίζουν και οι δύο.

Η έκθεση βελτιώνει σημαντικά την ασφάλεια και την αξιοπιστία στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, χάρη στην εργασία στην επιτροπή, έχουν ληφθεί υπόψη πολλά άλλα συμφέροντα που επιταχύνουν ή απλουστεύουν περαιτέρω τη διαδικασία. Για παράδειγμα, έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη το ζήτημα των εθνικών αδειών, για να αποφευχθεί η επανάληψη των προσπαθειών.

Έχουν ληφθεί επίσης δεόντως υπόψη τα συμφέροντα της Γερμανίας και των γερμανικών φαρμακευτικών εταιρειών. Το σχέδιο έχει ευθυγραμμιστεί με τη συλλογική πρόταση ΕΕ/2008/0032. Έχει απλοποιηθεί ρητώς η επέκταση των αδειών κυκλοφορίας κάτω από άλλα ονόματα. Έχουν διευκολυνθεί η συμπλήρωση και η επέκταση των χαρακτηριστικών των προϊόντων.

Είμαι τόσο ικανοποιημένος και θετικός σήμερα για την έκθεση της κ. Grossetête, όσο ήμουν επικριτικός για την έκθεση Jørgensen χθες το απόγευμα. Η έκθεση Grossetête κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. προς το στόχο της διαδικασίας της Λισαβόνας να γίνουμε η πιο αποδοτική βασιζόμενη στη γνώση περιοχή στον κόσμο. Υποστηρίζω αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Ζητώ συγγνώμη: υπάρχει κάποια σύγχυση που αφορά τη Γραμματεία, διότι η λίστα μου είναι διαφορετική από εκείνη που εμφανίζεται. Όσο ασκώ την προεδρία της συνεδρίασης, θα ακολουθώ τη λίστα μου. Αν η Γραμματεία πάρει τη θέση μου, θα ακολουθήσει τη δική της λίστα.

Έτσι ο κ. Buşoi θα πάρει το λόγο μετά την κ. Grabowska.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας την εισηγήτρια, αφού, από τεχνική άποψη, αυτή η έκθεση θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ασθενείς και μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να παίρνουν φάρμακα. Είναι θετικό το γεγονός ότι εξαλείφουμε τη διαφορά μεταξύ της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας για ένα φάρμακο και της διαδικασίας για την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στα λόγια του Επιτρόπου Verheugen και να εκφράσω τη χαρά μου για την πληροφορία ότι θα έχουμε νέους κοινούς κανόνες για την καταπολέμηση της παραποίησης και της παράνομης εμπορίας των φαρμάκων. Δηλώσατε ότι κάνετε το παν για την πρόληψη της εισόδου παραποιημένων φαρμάκων στο νόμιμο δίκτυο διανομής. Η ερώτησή μου είναι, τι θα συμβεί έξω από το νόμιμο δίκτυο διανομής; Καλύπτουν και αυτό οι νέοι κανονισμοί, ή η φαρμακευτική βιομηχανία θα φάει μόνο κατσάδα; Η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής: σχεδιάζετε να συμπεριλάβετε στους νέους κανονισμούς μια λύση για περισσότερη πληροφόρηση των πολιτών για τα φάρμακα;

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). (RO) Αποτελεί σταθερή πεποίθησή μου ότι αυτό το σχέδιο οδηγίας σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο όσον αφορά την επιτάχυνση της πρόσβασης στα φάρμακα. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την Επιτροπή, τον Επίτροπο Verheugen και την εισηγήτρια γι’ αυτή την πρωτοβουλία. Δεδομένου ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι μία από τις βασικές αρχές της εσωτερικής αγοράς, μου φαίνεται εντελώς φυσικό αυτή η αρχή να ισχύει για τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Αυτή τη στιγμή, λόγω της πολυπλοκότητας και της ποικιλομορφίας των διοικητικών διαδικασιών για την έγκριση των τροποποιήσεων στα φάρμακα που ήδη διατίθενται στην αγορά, η πραγματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι παραμορφωμένη. Φυσικά αυτή η κατάσταση επηρεάζει τη φαρμακευτική βιομηχανία και τις αρχές, αλλά οι ασθενείς είναι εκείνοι που επηρεάζονται κατά κύριο λόγο διότι αυτές οι πολύπλοκες διαδικασίες τους καθυστερούν στο να απολαύσουν τα οφέλη των βελτιωμένων φαρμάκων. Γι’ αυτό συμφωνώ απολύτως με την πρόταση της Επιτροπής για την εναρμόνιση των διαδικασιών για την έγκριση τροποποιήσεων στα φάρμακα, ανεξάρτητα από την αρχική διαδικασία έγκρισης, αφού αυτή η απλοποίηση θα βελτιώσει ολόκληρο το σύστημα και, πάνω απ’ όλα, θα εξασφαλίσει υψηλότερο επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Υποστηρίζω επίσης την ιδέα της εισηγήτριας, κ. Grossetête, όσον αφορά την ανάγκη για μια ενιαία διαδικασία για την έγκριση τροποποιήσεων, πράγμα που θα παρέχει μεγαλύτερη εξουσία. Όσον αφορά την τελευταία παρατήρηση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να διατηρείται το αρχικό όνομα του φαρμάκου σε περίπτωση επέκτασης της άδειας, υποστηρίζω τη διατήρηση του αρχικού ονόματος, αφού η συχνή αλλαγή των ονομάτων των φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους ασθενείς που πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να επισκεφτούν γιατρό πριν από τη λήψη οποιασδήποτε θεραπείας και ο γιατρός θα είναι ενημερωμένος για τις νέες θεραπευτικές ενδείξεις του φαρμάκου.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, (PPE-DE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ με αυτή την οδηγία. Θα εξασφαλίσει ότι οι κανόνες σχετικά με τις τροποποιήσεις θα γίνουν σαφέστεροι, απλούστεροι, πιο ευέλικτοι και πραγματικά εναρμονισμένοι. Συγχαρητήρια, κ. Grossetête.

Χαίρομαι επίσης που ακούω από την Επιτροπή ότι, εν μέρει ως απάντηση σε διάφορα ψηφίσματα αυτού του Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένου ενός που καταθέσαμε εγώ, η κ. Grossetête, η κ. Gutiérrez-Cortines και ο κ. Ulmer, πρόκειται να υπάρξει μια οδηγία που θα στοχεύει στην καταπολέμηση της παραποίησης. Θα απαιτεί από τους παρασκευαστές και εισαγωγείς δραστικών ουσιών να αποκτούν πιστοποιητικό ορθής πρακτικής παρασκευής, το οποίο εκδίδεται από τις ευρωπαϊκές αρχές κατόπιν υποχρεωτικών επιθεωρήσεων των χώρων παρασκευής. Εισάγοντας την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος από την άποψη της χώρας, της εταιρίας και του χώρου παρασκευής, αυτό το μέτρο θα αποθαρρύνει την αλλαγή ετικέτας και την επανασυσκευασία εξωκοινοτικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). (SK) Χαιρετίζω την έκθεση της Françoise Grossetête, η οποία έχει στόχο την απλούστευση και τη βελτίωση του συστήματος των ρυθμιστικών όρων που ισχύουν για αλλαγές στις άδειες κυκλοφορίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Το πρωτότυπο σύστημα για τη διαχείριση των αλλαγών φαίνεται αναποτελεσματικό και μη ικανοποιητικό, λαμβανομένων υπόψη των νέων επιστημονικών γνώσεων και της τεχνολογικής προόδου. Η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ενδοκρατικό επίπεδο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διαφορές στις διαδικασίες για την αναθεώρηση των φαρμακευτικών προϊόντων, στο χρόνο που χρειάζεται για να υλοποιηθούν οι αλλαγές, καθώς και στις απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή των εγγράφων.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η εναρμόνιση αυτών των ζητημάτων θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στη φαρμακευτική βιομηχανία στο σύνολό της. Υποστηρίζω την εισηγήτρια στις βελτιώσεις που έχει προτείνει. Συμφωνώ με την άποψη ότι όλα τα φάρμακα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία με την οποία είχαν εγκριθεί για διάθεση στην αγορά, πρέπει να υπόκεινται στα ίδια κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης. Ένα νέο βελτιωμένο κανονιστικό σύστημα θα αποφέρει οφέλη για όλους τους ασθενείς, για τα όργανα έγκρισης καθώς και για τις φαρμακευτικές εταιρείες.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, έχω ακόμη δύο ερωτήσεις για τον Επίτροπο κ. Verheugen. Κύριε Επίτροπε, συμφωνείτε ότι το άθικτο των συσκευασιών και οι γραμμικοί κώδικες στις συσκευασίες δεν είναι εμπόδιο σε πρόσθετες μορφές του εμπορίου και ότι, αντιθέτως, χωρίς να χρειάζεται μεγάλη εξυπνάδα, ένας γραμμικός κώδικας μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλο προϊόν ή ένα φυλλάδιο ενημέρωσης του ασθενή να εισαχθεί στην περαιτέρω επανασυσκευασία; Συμφωνείτε ότι η λίγη εξυπνάδα και η ευελιξία που αναμένονται από όλους τους Ευρωπαίους πρέπει επίσης να αναμένεται από όλους όσους εμπλέκονται στο εμπόριο και στη διανομή των φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Έχω μια τελευταία ερώτηση. Θα βλέπουμε όλο και περισσότερα προβλήματα σε σχέση με δραστικά συστατικά που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Βλέπετε να υπάρχει προοπτική να δώσουμε κίνητρα για να εξασφαλιστεί ότι περισσότερα ενεργά συστατικά θα παράγονται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οι παραγωγοί των φαρμάκων θα αποκτούν αυτές τις ουσίες από το εσωτερικό της ΕΕ και όχι από χώρες στις οποίες δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά τους;

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας την κ. Grossetête. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ομιλία του, ιδιαίτερα για το θέμα της πειρατείας και της παραποίησης.

Μια αύξηση κατά 300% το τελευταίο έτος δεν είναι μικρό ποσό και αυτό θέτει επίσης σε κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Όμως πρέπει επίσης να σκεφτούμε από πού προέρχεται η πειρατεία, τις πηγές της. Σε αυτό το πλαίσιο, διαπιστώνουμε ότι το 80% των παραποιημένων προϊόντων προέρχονται από το διαδικτυακό εμπόριο και μόνο το 20% από πραγματικό λαθρεμπόριο. Αυτό πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησής μας.

Στην περίπτωση των λαθραίων εμπορευμάτων, πρέπει να κινητοποιήσουμε τις τελωνειακές αρχές μας, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες, και πρέπει να εξετάσουμε πολύ πιο προσεκτικά και διεξοδικά το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στην περίπτωση της συσκευασίας μπλίστερ. Πρέπει φυσικά να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν ασφαλή διαδικτυακά φαρμακεία και οι πολίτες θα γνωρίζουν ποια φαρμακεία είναι ασφαλή.

Επίσης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε νέες αρχές. Χρειαζόμαστε μια συνεκτική προσέγγιση με βάση την αρχή: «Γνώριζε τον προμηθευτή σου, γνώριζε τον πελάτη σου».

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE).(RO) Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η διαδικασία για την έγκριση των φαρμάκων είναι σαφής και εξίσου καλά οργανωμένη από επίσημη άποψη. Εντούτοις θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένες διαδικασίες έγκρισης που είναι υπερβολικά γρήγορες, πράγμα που στη συνέχεια οδηγεί σε πολλούς θανάτους που προκαλούνται από υπερβολικές δόσεις φαρμάκων, από φάρμακα που λαμβάνονται χωρίς ιατρική συνταγή, ή από τα φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες που δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς πριν.

Νομίζω ότι τα νέα φάρμακα και τα βελτιωμένα φάρμακα με θαυματουργές ιδιότητες διατίθενται πολύ εύκολα στην αγορά, αλλά μετά αποσύρονται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ποιότητά τους και τις παρενέργειες που προκαλούν; Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία για την εισαγωγή στην αγορά μιας διαδικασίας εναρμόνισης, η οποία γίνεται ομόφωνα αποδεκτή στην Ευρώπη. Όμως τα νέα φάρμακα θα έπρεπε να συμπεριληφθούν ως μέρος μιας ανάλυσης διεξαγόμενης από μια διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

 
  
MPphoto
 

  Donato Tommaso Veraldi (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται για να συζητήσω το εξαίρετο έργο που έγινε από την εισηγήτρια, κ. Grossetête, και αυτή την πρόταση οδηγίας που στοχεύει στην θέσπιση κοινοτικής ρύθμισης που να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

Είναι μια θετική οδηγία, την οποία καλωσορίζουμε για τους στόχους της να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και να μειώσει τη γραφειοκρατία. Η πρόταση οδηγίας είναι νομικής φύσης και εισάγει απλές τροπολογίες στη νομική βάση πίσω από τους κανόνες σχετικά με τις τροποποιήσεις, όπως η εισαγωγή μιας νέας θεραπευτικής ένδειξης ή μιας νέας μεθόδου χορήγησης, οι οποίες γίνονται σε φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση, μετά την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά.

Η εναρμόνιση σε αυτό τον τομέα έχει καταστεί αναγκαία, αν όχι κρίσιμη, διότι, χωρίς ένα ενιαίο κοινοτικό νομικό πλαίσιο, οι τροποποιήσεις όσον αφορά τις εθνικές άδειες θα συνεχίσουν να υπόκεινται στα εθνικά δίκαια που διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, όπως συμβαίνει σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Αγγελάκας (PPE-DE).(EL) Κύριε Πρόεδρε, Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια και να κάνω δύο σχόλια σ’ αυτά που είπε ο Επίτροπος. Κατ’ αρχάς, όσον αφορά τη διακίνηση πλαστών φαρμακευτικών προϊόντων, είναι εντυπωσιακό ότι ορισμένα εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι παρασκευάζονται σε δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι διακινούνται και μέσω μιας τρίτης ευρωπαϊκής χώρας, της Ελβετίας. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προσέξετε κ. Επίτροπε.

Και ένα δεύτερο σχόλιο που αφορά τη βιομηχανία των φαρμακευτικών πρώτων υλών η οποία, ενώ ήταν ακμάζουσα πριν από 20 χρόνια, αυτή τη στιγμή αργοπεθαίνει. Οι λόγοι είναι, αφενός, το υψηλό κόστος και, αφετέρου, η προστασία της καινοτομίας για την οποία όλοι μεν είμαστε σύμφωνοι, αλλά η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες να παράγουν φαρμακευτικές πρώτες ύλες που βρίσκονταν υπό το καθεστώς προστασίας της καινοτομίας. Ως εκ τούτου, τα ερευνητικά κέντρα μεταφέρθηκαν στην Κίνα και την Ινδία. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές τις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε ώστε να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, πράγματι, η συζήτηση επιβεβαίωσε την ευρεία συναίνεση σχετικά με τον κανονισμό για τις τροποποιήσεις, κι έτσι δεν θα το συζητήσω περαιτέρω. Τώρα θα πρέπει να τον θέσουμε σε ισχύ ως έχει και να βεβαιωθούμε ότι θα το πράξουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Νομίζω ότι, πέρα από αυτό, αυτά που είναι πιο σημαντικά συνολικά είναι τα άλλα ζητήματα που τέθηκαν εδώ.

Επιτρέψτε μου να κάνω μερικές πολύ βασικές παρατηρήσεις. Δεν είναι η δουλειά μου φυσικά να σας εξηγήσω τους τεχνικούς κανόνες, αλλά να σας πω γιατί κάνουμε ορισμένα πράγματα και γιατί δεν κάνουμε ορισμένα άλλα.

Υπάρχει μια σύγκρουση στις κοινωνίες μας, μεταξύ αφενός των απαιτήσεων της γραφειοκρατίας της υγειονομικής περίθαλψης και αφετέρου των απαιτήσεων των ασθενών. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Οι προτάσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε στο μέλλον βρίσκονται στο κέντρο αυτής της περιοχής σύγκρουσης. Οι γραφειοκρατίες της υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη δεν ενδιαφέρονται για ενημερωμένους ασθενείς. Οι ενημερωμένοι ασθενείς σημαίνουν περισσότερη δουλειά, περισσότερη προσπάθεια. Εκείνοι που θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι γι’ αυτούς είναι υποχρεωμένοι να τους δίνουν πληροφορίες, απαντώντας σε ερωτήσεις όπως: γιατί παίρνω αυτό το φάρμακο, γιατί δεν παίρνω εκείνο το φάρμακο; Γιατί να υποβληθώ σε αυτή τη θεραπεία και γιατί να μην υποβληθώ σε εκείνη τη θεραπεία; Έχουν δικαίωμα να το γνωρίζουν αυτό ως άνθρωποι.

Μια απαρέγκλιτη αρχή για μένα είναι η εξής. Σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν πρέπει να δικαιολογείται εκείνος που επιθυμεί να παρέχει πληροφορίες, αλλά πρέπει να δικαιολογείται εκείνος που δεν επιθυμεί να παρέχει πληροφορίες. Οι γραφειοκράτες της υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν θέλουν να βλέπουν ενημερωμένους ασθενείς. Εγώ δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί θέλω να βλέπω ενημερωμένους ασθενείς.

Για να είναι απολύτως σαφές, εδώ θα γίνει μια έντονη, ζωντανή, αμφιλεγόμενη συζήτηση και ελπίζω και εύχομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την Επιτροπή κι εμένα σε αυτή τη συζήτηση. Στο κάτω-κάτω αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και δεν αφορά μόνο τη δημόσια υγεία αλλά και την κοινωνική πολιτική. Είναι ζήτημα του τι σημαίνει για μας η ελευθερία των πολιτών και στην υγειονομική περίθαλψη.

Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, σε σχέση με την παραποίηση, συμφωνώ με όλους εκείνους που είπαν ότι αυτή είναι ποινική υπόθεση. Η παραποίηση στην παράνομη αλυσίδα διανομής είναι ζήτημα της αστυνομίας. Η παρανομία είναι παρανομία – δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο από αυτό. Πιστεύω εντούτοις ότι οι προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε θα καταστήσουν τελικά σχεδόν αδύνατη την εισαγωγή παραποιημένων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα διανομής. Αυτά είναι όσα μπορούμε να κάνουμε.

Η κ. Roth-Behrendt έχει απόλυτο δίκιο. Κατά τη γνώμη μου είναι πραγματικά αυθάδεια να υποθέσουμε ότι, στην πραγματικότητα, πρόκειται για παρεμπόδιση οποιασδήποτε μορφής διανομής φαρμακευτικών προϊόντων για λόγους ανταγωνισμού. Μου είναι απολύτως αδιάφορο. Το παράλληλο εμπόριο είναι νόμιμη δραστηριότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί κατηγορηματικά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν σκέφτομαι καθόλου να επιτεθώ στο παράλληλο εμπόριο, αλλά ένα πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διανομή φαρμάκων πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας. Δεν βλέπω γιατί κάποιος θα έπρεπε να εξαιρείται από τις απαιτήσεις ασφαλείας μόνο και μόνο διότι αγοράζει φθηνά σε ένα κράτος μέλος ένα φαρμακευτικό προϊόν που πωλείται σε υψηλότερη τιμή σε ένα άλλο κράτος μέλος, το φέρνει πίσω στην πιο ακριβή χώρα και το μεταπωλεί σε υψηλή τιμή εκεί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.

Όσοι από εσάς έχετε κάποιες γνώσεις για τη νομοθεσία για τα τρόφιμα θα έχετε ήδη αναρωτηθεί, όπως κι εγώ, γιατί απαγορεύεται αυστηρότατα στην Ευρώπη το άνοιγμα μιας συσκευασίας σπαγγέτι καθ’ οδόν από τον παραγωγό στον καταναλωτή – αυτό πράγματι απαγορεύεται αυστηρότατα – ενώ επιτρέπεται να ανοίγονται καθ’ οδόν από τον παραγωγό στον καταναλωτή φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία, αν ληφθούν εσφαλμένα, μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο.

Αξίζει να αναλογιστούμε γιατί υπάρχει αυτή η εκπληκτική διαφορά, γιατί απαγορεύεται στην περίπτωση των σπαγγέτι, για παράδειγμα, αλλά επιτρέπεται στην περίπτωση ζωτικών φαρμακευτικών προϊόντων. Μου είναι δύσκολο να το καταλάβω.

Πρέπει να βρούμε λύσεις που θα καταστήσουν δυνατό για όλα τα μέρη να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, ακριβώς στο πνεύμα όσων είπε η κ. Roth-Behrendt: πρέπει να είμαστε λίγο δημιουργικοί, να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας και σκεφτούμε, αλλά οι απαιτήσεις ασφαλείας εφαρμόζονται πλήρως σε όλους: δεν μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις!

Πιστεύω ότι έχω απαντήσει στις ερωτήσεις σας και σας έχω δώσει επίσης μια πρόγευση της επερχόμενης ζωηρής συζήτησης. Οι προτάσεις θα παρουσιαστούν σε λίγες εβδομάδες και το μόνο μπορώ να πω σχετικά με αυτό είναι ότι πρέπει να συναντηθούμε πάλι σε αυτό το Σώμα και πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα περαιτέρω.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, εισηγήτρια. (FR) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που μίλησαν υποστηρίζοντας την έκθεση που παρουσίασα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε εκείνους που, δυστυχώς, δεν είναι πια εδώ, αλλά εξέφρασαν κάποιες ανησυχίες, ότι αυτό πράγματι αποτελεί βελτίωση, εναρμόνιση και απλούστευση των διαδικασιών. Αλλά η απλούστευση των διαδικασιών δεν σημαίνει μείωση της ποιότητας ή λιγότερους ελέγχους. Αντιπροσωπεύει μείωση του κόστους για τη βιομηχανία και, κυρίως, για τις ΜΜΕ, πράγμα που είναι βασικό. Χαμηλότερο κόστος και εξοικονόμηση χρόνου: με άλλα λόγια, οι Ευρωπαίοι ασθενείς θα έχουν επιτέλους ταχύτερη πρόσβαση σε φάρμακα. Ελπίζω ειλικρινά, επιπλέον, ότι θα ολοκληρώσουμε σε πρώτη ανάγνωση. Έχουμε κάνει το παν για να μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία και φυσικά θα ήθελα ακόμα μία φορά να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τη βοήθειά της, καθώς και το Συμβούλιο.

Όσον αφορά την παραποίηση, χαρήκαμε, κ. Verheugen, που ακούσαμε τις πληροφορίες που δώσατε σχετικά με το κείμενο που θα μας παρουσιάσετε, ελπίζω το συντομότερο δυνατό, αφού γνωρίζετε ότι ανυπομονούμε να το δούμε. Η παραποίηση, όπως είπαν οι συνάδελφοί μου, είναι έγκλημα και δεν μπορούμε να περιμένουμε, όταν πρόκειται για έγκλημα. Γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πωλήσεων των φαρμάκων στο Διαδίκτυο αφορά παραποιημένα φάρμακα τα οποία είναι συνεπώς επικίνδυνα για την υγεία των πολιτών.

Λοιπόν, μιλήσατε για δραστικά συστατικά και για τους ελέγχους που πρέπει να διεξάγονται στα ενεργά συστατικά, περιλαμβανομένης της περίπτωσης όπου έχουν παρασκευαστεί, έχουν παραχθεί σε τρίτες χώρες, και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αυτό είναι απαραίτητο. Θα είμαστε εκεί για να σας βοηθήσουμε, διότι θα πρέπει να εργαστούμε πάνω στην ιχνηλασιμότητα, τις ποινές για τους παραβάτες και την ασφάλεια της αλυσίδας διανομής. Είναι σημαντικό για τους ασθενείς να έχουν 100% εμπιστοσύνη στα φάρμακα που τους έχουν συνταγογραφηθεί: δεν πρέπει να μπορούν να ανοιχτούν ή να επανασυσκευαστούν αυτά τα φάρμακα.

Αυτά ήθελα να πω εξ ονόματος όλων των συναδέλφων μου. Κ. Verheugen, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι, όταν θα φύγετε σήμερα από εδώ, θα έχετε την πλήρη υποστήριξη του Κοινοβουλίου, και είναι απαραίτητο να πείσουμε το Σώμα των Επιτρόπων ότι δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο, αλλά να λάβουμε επιτέλους μέτρα κατά της παραποίησης των φαρμάκων.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται σαφείς και αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τους όρους για τη διάθεση φαρμάκων στην αγορά καθώς και για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα γενικά. Θα ήθελα να απεικονίσω την ανάγκη να γίνει αυτό αναφέροντας μια πρόσφατη περίπτωση που συνέβη στη Ρουμανία. Το Σεπτέμβριο μια γυναίκα πέθανε ύστερα από μια εγχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας χρησιμοποιήθηκε μη αποστειρωμένο χειρουργικό νήμα εισαγόμενο από την Κίνα. Άλλοι ασθενείς υπέστησαν επιπλοκές που έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Η εξεταστική επιτροπή του Ρουμανικού Υπουργείου Υγείας αναγνώρισε χωρίς αμφιβολία ότι το εν λόγω χειρουργικό νήμα δεν έφερε το σήμα ποιότητας CE. Ο νόμος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων δείχνει σαφώς ότι η ενοχή του βρίσκεται κυρίως στο επίπεδο του αρμόδιου υπουργείου, αλλά σαφέστεροι κανόνες και μεγαλύτερη διαφάνεια θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει αυτή την κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Αν και τα φαρμακευτικά προϊόντα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα έρχονται διαρκώς αντιμέτωπα με κανονισμούς που θεσπίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και την Κοινότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής τους, οι διαφορές μεταξύ των κανονισμών της Επιτροπής και τις διατάξεις των κρατών μελών έχουν αρνητικές επιπτώσεις από την άποψη της δημόσιας υγείας και από διοικητική άποψη, καθώς και όσον αφορά την εν γένει λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων.

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να εξασφαλιστεί ότι όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της Κοινότητας, περιλαμβανομένων εκείνων που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο, θα υπόκεινται στα ίδια κριτήρια διοικητικής έγκρισης και τροποποίησης, ανεξάρτητα από τη διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για να εγκριθούν αυτά τα φάρμακα. Η παρούσα πρόταση απλουστεύει τις διοικητικές διαδικασίες για τα κράτη μέλη και διευκολύνει την εναρμόνιση των απαιτήσεων αξιολόγησης και εποπτείας για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Η υιοθέτηση αυτής της έκθεσης θα προστατεύει πολύ περισσότερο τους καταναλωτές, οι οποίοι θα επωφεληθούν άμεσα από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, την εδραίωση της οργάνωσης, καθώς και από τη σαφήνεια και τη διαφάνεια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός απλουστευμένου, τυποποιημένου συστήματος ρύθμισης για την υποστήριξη αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων στην Ευρώπη.

 

3. Προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρήσης αγαθών υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0195/2008) του Toine Manders, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρονομεριστικής μίσθωσης, των μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, της μεταπώλησης και της ανταλλαγής (COM(2007)0403 - C6-0254/2007 - 2007/0142(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, εισηγητής. (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, όπως πάντα, να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους εμπλεκομένους: την Επίτροπο Kuneva, τους σκιώδεις εισηγητές, καθώς και τους τρεις Προέδρους του Συμβουλίου, αφού αρχίσαμε αυτή την έκθεση το 2007, υπό την πορτογαλική Προεδρία. Μετά ακολούθησε η σλοβενική Προεδρία, και, τέλος, έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε συμβιβασμό με τη βοήθεια της γαλλικής Προεδρίας. Είναι ατυχές το γεγονός ότι ο Υφυπουργός Luc Chatel αδυνατεί να παραστεί, διότι είναι βεβαίως θαυμάσιο να μπορεί να παρατηρήσει ότι έχουμε συμβιβασμό, και μάλιστα σε πρώτη ανάγνωση.

Το 1994, ενεκρίθη μια οδηγία για τη χρονομεριστική μίσθωση, η οποία έκανε εκτενή αναθεώρηση του κλάδου. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι τα κράτη μέλη εφήρμοσαν διαφορετικά την οδηγία. Ήταν ένα συνονθύλευμα νομοθεσίας και συμμόρφωσης, που ήταν, σκόπιμα ή αθέλητα, διαφορετικό στις διάφορες τοποθεσίες και έσπειρε σπόρους αμφιβολίας στο μυαλό των καταναλωτών όταν εξέταζαν το ενδεχόμενο να αγοράσουν ιδιοκτησία χρονομεριστικής μίσθωσης στο εξωτερικό.

Τώρα καταλήγουμε σε μια νέα οδηγία. Έχουμε επεκτείνει κάπως το πεδίο εφαρμογής, διότι στην οδηγία του 1994, ένας αριθμός προϊόντων δεν οριζόταν ή οριζόταν ανεπαρκώς, όπως τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών ή η ανταλλαγή προϊόντων, για να αναφέρουμε μόνο μερικά. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια σαφή βελτίωση σε σχέση με αυτό και τόσο ο κλάδος όσο και οι καταναλωτές είναι ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα. Ελπίζω ότι και εμείς ως πολιτικοί είμαστε ενθουσιασμένοι. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τους συναδέλφους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διάφορες ομάδες και καταλήξαμε σε ένα ελκυστικό αποτέλεσμα.

Υπάρχει, για παράδειγμα, απαγόρευση προκαταβολής, διότι αυτή αποδείχθηκε ότι είναι απογοήτευση για πολλούς καταναλωτές. Αφού είχαν πληρώσει, ήταν αδύνατον να πάρουν πίσω αυτά τα 1 000 ευρώ ή 1 500 ευρώ που είχαν πληρώσει προκαταβολικά.

Η περίοδος υπαναχώρησης δεκατεσσάρων ημερών είναι κατά τη γνώμη μου επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.

Στη συνέχεια, και προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτό, θα υπάρχει μια λίστα ελέγχου, ένα τυποποιημένο δελτίο πληροφοριών το οποίο καθορίζει λεπτομερώς την αγορά και αναφέρει επίσης ότι θα έχετε την ευκαιρία να λύσετε τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών με εγγύηση μη υπεκφυγής.

Υπάρχουν επίσης εθελοντικοί κώδικες συμπεριφοράς για τον κλάδο, καθώς και η σφραγίδα, ένα σήμα αναγνώρισης ή ποιότητας, καθώς και το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει υποσχεθεί να το παρακολουθεί. Αυτό με χαροποιεί πολύ, αφού πράγματι, είναι θετικό το γεγονός, κατά τη γνώμη μου, ότι η Επιτροπή έχει υποσχεθεί να παρακολουθεί αυτούς τους κώδικες συμπεριφοράς. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με το γεγονός ότι η Επιτροπή υποσχέθηκε να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον κανονισμό στα κράτη μέλη στον τριμερή διάλογο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνει ευκολότερο για τους καταναλωτές να εμφανίζονται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Με λυπεί το γεγονός ότι η δικαιοδοσία, ο καθορισμός ενός αρμόδιου δικαστηρίου, δεν αναφέρεται ρητώς σε αυτή την οδηγία. Είναι λυπηρό για μένα, αλλά σε ένα συμβιβασμό, μερικές φορές πρέπει να βάλει κανείς νερό στο κρασί του. Είναι επίσης λυπηρό το γεγονός, για παράδειγμα, ότι αν δεν παρασχεθούν κρίσιμες πληροφορίες, η σύμβαση θα εξακολουθεί να υπάρχει ένα χρόνο μετά.

Αυτά είναι όλα δυνατά σε ένα συμβιβασμό. Σε γενικές γραμμές, έχει επιτευχθεί τεράστια πρόοδος σε σχέση με τον καταναλωτή και τον κλάδο, ιδίως όσον αφορά τη μέγιστη εναρμόνιση. Αυτό θα διευκολύνει οπωσδήποτε σε ορισμένες περιπτώσεις την εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου στο κράτος μέλος του ενδιαφερομένου. Για τον κλάδο θα γίνουν πολύ πιο εύκολες οι διασυνοριακές συναλλαγές.

Αυτό που βρίσκεται ενώπιόν μας είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα καλό αποτέλεσμα, για το οποίο εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή, κ. Manders, καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές, ιδίως τον κ. Harbour και την κ. McCarthy, για την πολιτική τους δέσμευση και υποστήριξη, και τις ομάδες της Γραμματείας του ΔΝΣΟ και της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών για την πολύ στενή συνεργασία τους. Αυτό θα μας οδηγήσει, ελπίζουμε, να ολοκληρώσουμε σε πρώτη ανάγνωση. Πραγματικά, εκτιμώ τις τεράστιες προσπάθειές σας και είμαι ευγνώμων που φτάσαμε τελικά σε συμφωνία. Για τους ίδιους λόγους, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη γαλλική Προεδρία.

Αυτή η πρόταση θα επιφέρει πολύ σημαντικές βελτιώσεις για τους καταναλωτές στην αγορά χρονομεριστικής μίσθωσης και παρόμοιων προϊόντων διακοπών. Υπάρχει σαφώς επείγουσα ανάγκη να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενοι κανόνες σχετικά με τη χρονομεριστική μίσθωση. Οι καταναλωτές χάνουν αγοράζοντας προϊόντα τα οποία είναι οικονομικά παρόμοια με τη χρονομεριστική μίσθωση, αλλά δεν εμπίπτουν στον ορισμό της τρέχουσας οδηγίας. Εδώ μιλώ για προϊόντα όπως εκπτωτικά κλαμπ διακοπών, όπου συχνά οι καταναλωτές πρέπει να καταβάλουν ένα σημαντικό ποσό προκαταβολικά, που κυμαίνεται από 6 000 ευρώ έως 20 000 ευρώ, για να γίνουν μέλη ενός κλαμπ, πράγμα που δίνει μόνο δικαίωμα για έκπτωση σε μελλοντικές διακοπές. Αναφέρομαι επίσης στη μεταπώληση και την ανταλλαγή χρονομεριδίων που αυτή τη στιγμή δεν ρυθμίζονται.

Είναι βαθιά πεποίθησή μου ότι πρέπει να εργαστούμε στην τοποθεσία της βάσης δεδομένων για τις καταγγελίες και τα στοιχεία για τις καταγγελίες δείχνουν ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν σημαντικά περισσότερα προβλήματα με αυτά τα μη ρυθμιζόμενα προϊόντα, ιδίως, με τα κλαμπ διακοπών, σε σύγκριση με τη χρονομεριστική μίσθωση. Άρα υπάρχει επιτακτική ανάγκη εφαρμογής παρόμοιων κανόνων στα εν λόγω προϊόντα για να επιτευχθεί μεγαλύτερη δικαιοσύνη στην αγορά διακοπών.

Η πρόταση που θα τεθεί σε ψηφοφορία σήμερα συμπληρώνει τα κενά της ισχύουσας νομοθεσίας επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για να καλύπτει όχι μόνο τη χρονομεριστική μίσθωση, αλλά και τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών, τη μεταπώληση και την ανταλλαγή χρονομεριδίων.

Με τους νέους κανόνες, οι έμποροι που διαθέτουν αυτά τα προϊόντα στην αγορά θα πρέπει να παρέχουν στον καταναλωτή ολοκληρωμένες προσυμβατικές πληροφορίες ούτως ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να κάνει ενημερωμένη επιλογή.

Χάρη στις τροπολογίες από αυτό το Σώμα, τις οποίες υποστηρίζω ολόψυχα, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε ένα τυποποιημένο δελτίο πληροφοριών, το οποίο θα διευκολύνει τους καταναλωτές να αφομοιώσουν τις πληροφορίες. Το τυποποιημένο δελτίο πληροφοριών θα διευκολύνει επίσης τη ζωή των εμπόρων, ιδίως διότι θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Οι καταναλωτές που αγοράζουν αυτά τα προϊόντα θα επωφεληθούν επίσης από το δικαίωμα υπαναχώρησης και την απαγόρευση της προκαταβολής, όπως ήδη συμβαίνει για τη χρονομεριστική μίσθωση.

Επίσης θα διευκρινιστεί ότι η υπαναχώρηση μπορεί να κοινοποιείται στον έμπορο μέσω επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή άλλων παρόμοιων μέσων. Επιπλέον, στους καταναλωτές που αγοράζουν μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών θα δοθεί πρόσθετη προστασία. Η συνολική πληρωμή για την εγγραφή του μέλους δεν θα επιτρέπεται πλέον να γίνεται προκαταβολικά αλλά αντίθετα θα πρέπει να κατανέμεται σε ετήσιες δόσεις. Ο καταναλωτής θα έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν από κάθε ετήσια πληρωμή.

Οι πλήρως εναρμονισμένοι κανόνες της οδηγίας θα είναι καλοί για τους καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή οι καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν χρονομεριστική μίσθωση ενώ βρίσκονται σε διακοπές σε άλλη χώρα θα το πράττουν με βάση τους κανόνες εκείνης της χώρας, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι τόσο προστατευτικοί όσο οι κανόνες της χώρας τους. Με τη νέα, πλήρως εναρμονισμένα οδηγία, οι καταναλωτές θα γνωρίζουν ότι θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες προστασίας των καταναλωτών, ανεξάρτητα από το αν αγόρασαν τα προϊόντα διακοπών χρονομεριστικής μίσθωσής τους στην πατρίδα τους ή όταν βρίσκονταν σε διακοπές στο εξωτερικό.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Manders, το σκιώδη εισηγητή, κ. Hasse Ferreira, και όλους τους άλλους συντάκτες και συναδέλφους για τη συνεργασία τους, την προθυμία για διάλογο και την προθυμία να επιτευχθεί συναίνεση.

H oδηγία για τη χρονομεριστική μίσθωση θα επεκταθεί σε νέες δραστηριότητες και θα συμβάλει θετικά στον ευρωπαϊκό τουρισμό, στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς παράγοντες και καταναλωτές. Οι καταναλωτές είναι η λιγότερο καλά ενημερωμένη ομάδα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και εκείνη που έχει τα λιγότερα προσόντα για να διεξάγει διαπραγματεύσεις. Γι’ αυτό το λόγο στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού υπερασπίστηκα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, ιδίως με την επέκταση και την ενημέρωση των βασικών ορισμών της οδηγίας, με την ενίσχυση των γλωσσικών απαιτήσεων και τη βελτίωση των πληροφοριών για τις συμβάσεις και τα δικαιώματα υπαναχώρησης για να εξασφαλιστεί μια σαφής και σταθερή αγορά χωρίς κρυφό κόστος για τους καταναλωτές.

Μετά την έναρξη αυτής της διαδικασίας, ξεκίνησε μια οριζόντια αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα του δικαίου των καταναλωτών. Υποστήριξα ότι δεν πρέπει να περιμένουμε αυτή την αναθεώρηση, δεδομένων των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, κυρίως σε διεθνές επίπεδο, και δεδομένων των νέων δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τη χρονομεριστική μίσθωση. Αυτά τα προβλήματα δεν απορρέουν από την εναρμονισμένη κοινοτική νομοθεσία σε αυτό τον τομέα, αλλά από την έλλειψη σαφούς κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου, που να συμπληρώνεται πιθανώς από αυστηρότερα εθνικά νομικά πλαίσια, τα οποία θα ανταμείβουν τις τίμιες επιχειρήσεις και τους τίμιους καταναλωτές. Αυτός είναι ένας βασικός στόχος αυτής της πρότασης οδηγίας την οποία ζητώ από όλους να υποστηρίξετε.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.(ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς πρέπει και πάλι να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η Διάσκεψη των Προέδρων δεν επέτρεψε την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σε σχέση με αυτή την έκθεση.

Κατά τη γνώμη μου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν ήθελε να αλλάξει τη νομική βάση την οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να αλλάξει το νομικό μέσο. Ο κύριος στόχος ήταν η προστασία των καταναλωτών από καταχρήσεις που διαπράττονται από ορισμένα «κλαμπ διακοπών», χωρίς να θιγεί η ανάπτυξη νόμιμων επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, όπως εκείνες που είναι γνωστές ως «χρονομεριστικές μισθώσεις».

Κατά τη γνώμη μου, δεν αρκεί απλώς να εφαρμοστούν οι ειδικές διασφαλίσεις για τις χρονομεριστικές μισθώσεις στα κλαμπ διακοπών. Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο, αφού η νομική φύση αυτών των δύο συστημάτων είναι εγγενώς διαφορετική.

Η χρονομεριστική μίσθωση συνεπάγεται δικαίωμα ιδιοκτησίας, ενώ τα κλαμπ διακοπών είναι απλώς μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, με τα κλαμπ διακοπών, ο καταναλωτής πληρώνει ένα χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για μια μακροπρόθεσμη υπόσχεση τουριστικών υπηρεσιών.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα περισσότερα παράπονα από τους καταναλωτές αφορούν τις καταχρήσεις των κλαμπ διακοπών και όχι τις χρονομεριστικές μισθώσεις με τις οποίες όλοι είναι εξοικειωμένοι. Όπως ανέφερε η Επίτροπος Kuneva, ο στόχος, τον οποίο συμμερίζεται και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, είναι να ρυθμιστούν αδιαφανείς κλάδοι και να θεσπιστούν κανόνες που να επιτρέπουν στους έντιμους επιχειρηματίες να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους προς όφελος των καταναλωτών.

Είμαι πεπεισμένος ότι, με αυτή την έκθεση και τα προτεινόμενα μέτρα της, κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που μπορώ να καλωσορίσω, εξ ονόματος της ομάδας και ως, πράγματι, δεύτερος σκιώδης εισηγητής για την ομάδα μου που έχει εργαστεί πάνω σε αυτό, τη συμφωνία που επιτύχαμε σήμερα με το Συμβούλιο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για τη συνεργασία του.

Θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά η υποχρέωση που έχουμε στην κ. Luisa Rudi Ubeda, η οποία εξελέγη στο ισπανικό Κοινοβούλιο το καλοκαίρι, αλλά στην πραγματικότητα έκανε το μεγαλύτερο μέρος των σκιωδών εργασιών αυτής της οδηγίας. Ειδικότερα, σε σχέση με το σημείο του εισηγητή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, θέλω μόνο να τονίσω ότι το ειδικό τμήμα για τα κλαμπ διακοπών, το οποίο πιστεύω ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη μεμονωμένη πρόοδος που κάνουμε σε αυτή την οδηγία στην αντιμετώπιση αυτού του συγκεκριμένου τύπου προϊόντος, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εμμονή της κ. Rudi Ubeda να εξασφαλίσει ότι θα τον διατηρήσουμε στη συζήτηση. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή, ιδίως, ήταν μάλλον απρόθυμοι, αλλά χαίρομαι που έχουμε φτάσει σε συμφωνία σχετικά με αυτό διότι πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας.

Ο εισηγητής μου, Toine Manders, που έχει επίσης κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό και τον οποίο χαιρετίζω, καθώς και η υπόλοιπη ομάδα που εργάστηκε μαζί του και η κ. Kuneva, έχουν καλύψει ορισμένα από τα άλλα ζητήματα, αλλά ήθελα μόνο να επισημάνω αυτά που νομίζω ότι είναι δύο ακόμα πολύ σημαντικά ζητήματα για τα οποία έχουμε επιδιώξει σημαντική βελτίωση.

Το πρώτο είναι το ζήτημα της διαφήμισης. Αν δει κανείς τη ρήτρα για τη διαφήμιση, τώρα πλέον διατυπώνεται σαφώς ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα προώθησης σε σχέση με τη χρονομεριστική μίσθωση ή τα κλαμπ διακοπών πρέπει να εμφανίζεται και να χαρακτηρίζεται στη διαφήμιση σαφώς ως τέτοια. Επίσης, οι τυποποιημένες πληροφορίες που έχουμε ζητήσει να είναι διαθέσιμες πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή σε κάθε είδους εκδήλωση προώθησης, για να μην υπάρχει θέμα παραπλάνησης των ανθρώπων με κάποιο ελκυστικό ταξίδι, επίσκεψη ή προσφορά. Πρέπει να είναι απολύτως σαφές για τι πράγμα μιλάνε και ότι δεν πρέπει να πωλείται ως επένδυση.

Δεύτερον – και εδώ απευθύνομαι στο Συμβούλιο, παρόλο που, δυστυχώς, ο Υπουργός δεν είναι εδώ – είναι αποφασιστικής σημασίας τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους κώδικες δεοντολογίας και την εξώδικη επίλυση των διαφορών.

Συνολικά αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη για την προστασία των καταναλωτών. Την επιδοκιμάζω πλήρως και είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα πάρει τη συντριπτική υποστήριξη του Σώματος.

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ύστερα από ένα χρόνο κοινοβουλευτικού έργου, η πρόταση οδηγίας που συζητείται τώρα είναι μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με το έγγραφο που παρουσιάστηκε το 2007. Έχουν ενισχυθεί σε διάφορα επίπεδα τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών, είτε πρόκειται για τρέχοντες είτε για δυνητικούς πελάτες χρονομεριστικής μίσθωσης ή καρτών μελών και κλαμπ διακοπών.

Άρα αυτή η πρόταση προβλέπει τρεις διαφορετικές περιόδους, που ισχύουν υπό διαφορετικές συνθήκες, που θα επιτρέπουν να ακυρώνονται συμβάσεις μονομερώς από τον καταναλωτή. Καθορίζει επίσης μια σειρά από βασικά στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ρητώς στις συμβάσεις. Επιπλέον αποσαφηνίζει και εξηγεί τη χρήση των γλωσσών, η οποία θα είναι πολύ καλύτερη για τους καταναλωτές, καθώς και τους κανόνες για τη διαφήμιση, στους οποίους δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή. Είναι λοιπόν μια καλή πρόταση οδηγίας η οποία, ύστερα από αποφασιστικές και λεπτομερείς διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες, υποβάλλεται τώρα στο Κοινοβούλιο και έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τη σλοβενική Προεδρία για τις προσπάθειές της να λύσει και να ξεπεράσει μερικές διαφορές γνώμης για το κείμενο. Η γαλλική Προεδρία θα πρέπει επίσης να λάβει θερμά συγχαρητήρια, ιδίως ο πρέσβης Léglise-Costa, για τη θαυμάσια εργασία που εκτελέστηκε στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, καθώς επίσης οι εκπρόσωποι της Επιτροπής για την προθυμία και την τεχνική ικανότητα που επέδειξαν, τόσο στον τριμερή διάλογο όσο και σε διμερείς επαφές.

Εντός του Κοινοβουλίου, ο εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, Manuel Jardim Fernandes, αξίζει ιδιαίτερα συγχαρητήρια, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, ιδίως ο εισηγητής της, οι σκιώδεις εισηγητές και οι συντονιστές της ομάδας και, τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός, ο πρόεδρος Arlene McCarthy.

Πριν τελειώσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ενώσεις καταναλωτών, ιδίως τις βρετανικές ενώσεις και την πορτογαλική ένωση DECO, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρηματιών για τον κλάδο, για τη χρήσιμη συμβολή που μου παρείχαν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτή η οδηγία για τη χρονομεριστική μίσθωση, τις κάρτες μελών και τα κλαμπ διακοπών είναι εξαιρετική. Γι’ αυτό σας καλώ να την εγκρίνετε.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η «εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά» μας είναι και πρέπει να είναι όλο και περισσότερο μια Ευρώπη που προστατεύει τους καταναλωτές.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ: κ. ROTHE
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κι εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, εξ ονόματος του σκιώδους εισηγητή για την ομάδα μου, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να παραστεί σήμερα, για την εποικοδομητική συνεργασία του. Πιστεύω ότι η συνεργασία με τον κ. Manders ήταν πραγματικά εποικοδομητική και παρήγαγε καλά αποτελέσματα για τα οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι επεκτείναμε το πεδίο εφαρμογής στα κλαμπ διακοπών – ένα μεγάλο πρόβλημα – καθώς επίσης στα κρουαζιερόπλοια, στα πλωτά σπίτια και στα τροχόσπιτα. Με αυτό τον τρόπο έχουμε κλείσει πολλά κενά που δυστυχώς υπήρχαν στην παλιά οδηγία. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό ότι δημιουργήσαμε μεγαλύτερη διαφάνεια, μέσω προσυμβατικών πληροφοριών καθώς και δελτίων πληροφοριών, που είναι οι τυποποιημένες πληροφορίες που έχουν ήδη αναφερθεί από πολλούς από τους προλαλήσαντες.

Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω, ότι έχουμε εισαγάγει παράταση 14 ημερών για το δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση κατάχρησης πληροφοριών, καθώς και ότι ο καταναλωτής μπορεί να επωφεληθεί από μια παρατεταμένη περίοδο τριών μηνών και, σε περίπτωση εγκληματικής αμέλειας της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών, μέχρι και ενός έτους. Αυτό δημιουργεί περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και αυτό είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και του κλάδου ο οποίος φυσικά έχει κάθε συμφέρον να αποστασιοποιηθεί από ανυπόληπτους παρόχους σε αυτό τον τομέα.

Μαζί με τον κλάδο, τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις των καταναλωτών, τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτό τον κλάδο αξιοσέβαστο μια για πάντα. Γι’ αυτό το λόγο πιστεύω ότι αυτό θα απολαύσει την πλήρη υποστήριξη της ομάδας μας. Δεν έχουμε επιτύχει όλα όσα θέλαμε, αλλά αυτό αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η τουριστική βιομηχανία παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στις οικονομίες των ευρωπαϊκών χωρών, και αυτή περιλαμβάνει τη χρονομεριστική μίσθωση, τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών, καθώς και την ανταλλαγή και τη μεταπώληση χρονομεριδίων, που συχνά ζημιώνει τους καταναλωτές.

Η οδηγία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και δημιουργεί προϋποθέσεις για την εναρμόνιση αυτών των υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά με την υιοθέτηση ενός πακέτου θεμελιωδών κανόνων για τη βελτίωση της διαφάνειας και την προστασία των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση ενός ενιαίου υποδείγματος σύμβασης, την υποχρέωση παροχής σύμβασης στη γλώσσα του καταναλωτή, τη βελτίωση των ευκαιριών του καταναλωτή να λαμβάνει μελετημένη απόφαση και με μια περίοδο υπαναχώρησης κατά την οποία ο καταναλωτής επιτρέπεται να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία, χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογηθεί. Μαζί με τις τροποποιήσεις, η οδηγία δημιουργεί τις συνθήκες για την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών και αυξάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτές.

Σας ευχαριστώ, κ. Manders, για την εξαιρετική έκθεση. Η Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών υποστηρίζει αυτή την οδηγία.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κι εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, καθώς και το σκιώδη εισηγητή και τον εισηγητή για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Αυτό το Σώμα έχει δείξει ότι, όταν μια αγορά γίνεται άνω κάτω – όπως συνέβη βεβαίως στον κλάδο της χρονομεριστικής μίσθωσης – είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε δράση από κοινού. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αγορά της χρονομεριστικής μίσθωσης στην παραδοσιακή μορφή της υπονομευόταν όλο και περισσότερο από ανυπόληπτους παρόχους – κλαμπ και τουριστικά συγκροτήματα, για παράδειγμα – οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε όλη την Ευρώπη και πράγματι δεν ενημέρωναν τους καταναλωτές με διαφανή τρόπο για τις δυνατότητες και τα μειονεκτήματα αυτού του είδους επένδυσης. Το νέο καθεστώς θα φέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε αυτό το θέμα.

Η παράταση της περιόδου υπαναχώρησης από 10 σε 14 ημέρες έχει αναφερθεί. Θεωρώ επίσης σωστό ότι έχουμε απαλλάξει τις πολυετείς κρατήσεις ξενοδοχείων, αφού αυτή είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση για τους καταναλωτές από την είσοδο σε μια επαναλαμβανόμενη ετήσια επένδυση σε ένα κλαμπ διακοπών ή τουριστικό συγκρότημα.

Πολλά έχουν ήδη ειπωθεί σχετικά με αυτό, αλλά θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι ο κανόνας ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται είτε στη γλώσσα της χώρας διαμονής τους είτε στη μητρική τους γλώσσα τελικά θα αναγκάσει ένα σημαντικό ποσοστό ανυπόληπτων υποδειγμάτων συμβάσεων να αποσυρθούν από την αγορά και κατά συνέπεια, γενικά, να επανέλθει η αγορά της χρονομεριστικής μίσθωσης σε σοβαρή βάση, με παράλληλη εξασφάλιση ότι οι καταναλωτές που επιθυμούν να γίνουν μέτοχοι σε διακοπές σε τέτοιες εγκαταστάσεις μπορούν να το κάνουν με πλήρη εμπιστοσύνη.

Η ρήτρα αναθεώρησης που δεν υπήρχε στην τελευταία οδηγία δίνει σε αυτό το Σώμα τη δυνατότητα να αξιολογήσει, ύστερα από τρία χρόνια, αν η πορεία που έχουμε προτείνει λύνει πραγματικά τα προβλήματα ή αν υπάρχουν άλλα προβλήματα για τα οποία θα πρέπει να παρέμβουμε περαιτέρω.

Σας ευχαριστώ, Επίτροπε Kuneva. Πιστεύω ότι αυτό το μέτρο είναι πολύ θετικό όσον αφορά την εσωτερική αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά εδώ, όχι μόνο για την εσωτερική αγορά, όπως μόλις είπε ο κ. Schwab, αλλά και για τους πολίτες – και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα, αφού θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι βρίσκονται σε μια Ευρώπη που αναπτύσσεται μαζί, με πολύ θετική έννοια, και νομίζω ότι αυτό πράγματι συμβαίνει εδώ.

Ως συντονίστρια, είμαι ιδιαίτερα υποχρεωμένη στο σκιώδη εισηγητή μας, κ. Hasse Ferreira, για την εξαιρετική δουλειά που έκανε μαζί με τον εισηγητή και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές.

Η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιθυμούσε επίσης να δει μια μεγαλύτερη επέκταση του πεδίου εφαρμογής – εξυπακούεται – αλλά μερικές φορές δεν μπορούν να αποφευχθούν συμβιβασμοί. Πιστεύω ότι βρήκαμε παρόλα αυτά μια πολύ καλή λύση. Η διευκόλυνση της σύγκρισης των προσφορών, του δικαιώματος υπαναχώρησης και της διαφήμισης θα οδηγήσουν σε καλύτερες συνθήκες για τους πολίτες μας στο μέλλον, για να μπορούν να είναι βασιλιάδες σε μια αγορά που ήταν μια πραγματική ζούγκλα.

Αυτή η ζούγκλα είχε ως αποτέλεσμα ότι πολλοί άνθρωποι που ίσως δεν έδωσαν πολύ μεγάλη προσοχή στις διακοπές τους κατέληξαν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να εμποδίσουμε να συμβεί αυτό στο μέλλον και πιστεύω ότι αυτός ο συμβιβασμός θα δώσει αυτή τη δυνατότητα.

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE).(SV) Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς είμαστε καλά εξοικειωμένοι με αυτό το πρόβλημα στη δική μου χώρα, τη Σουηδία. Τουρίστες που βρίσκονται σε διάθεση διακοπών εξαπατώνται να αγοράζουν μερίδια σε διαμερίσματα με τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι όταν φθάσουν στο σπίτι, αν έχουν κάτι να δείξουν για την αγορά τους, όταν φθάσουν εκεί. Η νέα οδηγία για την ιδιοκτησία χρονομεριστικής μίσθωσης θα σημάνει πολύ καλύτερη προστασία, αν οι ίδιοι κανόνες εφαρμοστούν οπουδήποτε στην ΕΕ για την αγορά ιδιοκτησίας χρονομεριστικής μίσθωσης. Η σωστή προστασία του καταναλωτή απαιτείται για να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν χρήση των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς με ασφάλεια. Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να αισθάνονται δυνατοί, σίγουροι και ασφαλείς.

Θα απαγορευτεί να ζητούν οι πωλητές προκαταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου περισυλλογής, η οποία εξάλλου πρόκειται να επεκταθεί από 10 σε 14 ημέρες. Με αυτό τον τρόπο οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται να ανησυχούν για την απώλεια των προκαταβολών αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι ή αν επιθυμήσουν να υπαναχωρήσουν από την αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου περισυλλογής. Η οδηγία θα αποτρέψει πιθανώς τις μη σοβαρές εταιρείες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για την τίμια εμπορία και τις λογικές συμφωνίες αγοράς. Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα διστάζουν να αγοράζουν αυτές τις υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη, ακριβώς διότι δεν μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και να βασιστούν στην προστασία των καταναλωτών.

Μέσω της εναρμόνισης και των μέτρων της οδηγίας, θα δοθεί στους καταναλωτές ισχυρότερη προστασία των καταναλωτών. Αυτό μπορεί να συμβάλει ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν χρήση εκείνων των υπηρεσιών που αφορούν ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης έξω από τα δικά τους κράτη μέλη και αυτό είναι κάτι που φυσικά καλωσορίζουμε όλοι. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια εξαιρετική πρόταση που αποκτά ευρεία υποστήριξη. Οι βόρειοι που αγαπούν τον ήλιο ευχαριστούν τόσο την Επιτροπή όσο και τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές.

 
  
MPphoto
 

  Arlene McCarthy (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, αυτός ο νόμος για τη χρονομεριστική μίσθωση έχει καθυστερήσει πολύ. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών πρώτα πραγματοποίησε ακρόαση σχετικά με αυτό το 2001, η οποία εκθέτει όλα τα προβλήματα στην αγορά. Φυσικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο όπου παράγουμε αποτέλεσμα για τους καταναλωτές. Επεκτείνουμε το νόμο για να καλύπτει όλα τα προϊόντα που ομοιάζουν με χρονομεριστική μίσθωση, ιδίως τα προβληματικά εκπτωτικά κλαμπ διακοπών. Καλύπτουμε τη μεταπώληση και την ανταλλαγή και παρέχουμε στους καταναλωτές καλύτερη προστασία και καλύτερα δικαιώματα. Με κριτική διάθεση, πιστεύω ότι οι καταναλωτές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε αγοράζουν στη Βάρνα στη Μαύρη Θάλασσα είτε στη Βαλένθια στην Costa Blanca.

Με αυτό το νόμο οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες στο τυποποιημένο δελτίο πληροφοριών – περιλαμβανομένων όλων των τελών και επιβαρύνσεων – και, αν η εταιρεία δεν τις παράσχει, ο νόμος επεκτείνει το δικαίωμα υπαναχώρησης σε τρεις μήνες. Η παράλειψη ενημέρωσης του καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης επεκτείνει το δικαίωμα υπαναχώρησης σε ένα έτος. Αυτά είναι πραγματικά καλά δικαιώματα για τους καταναλωτές. Θα μετατρέψουν τους εμπόρους μας σε υπεύθυνους εμπόρους και θα έχουμε ενημερωμένους και προστατευμένους καταναλωτές, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να διώξουμε από την αγορά τους ανέντιμους και τους απατεώνες εμπόρους.

Σήμερα έχουμε αποδείξει ότι, όταν οι καταναλωτές διαμαρτύρονται, όχι μόνο απαντά η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του κοινοβουλίου, αλλά και ενεργούμε και παράγουμε αποτέλεσμα. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ζητήσω να ενεργήστε περαιτέρω, όπως κάνετε πάντα, σχετικά με τα ζητήματα εφαρμογής. Τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το νέο διασυνοριακό δίκτυο εφαρμογής για να αντιμετωπίσουμε τα συνεχιζόμενα προβλήματα που έχουν οι καταναλωτές και να εξασφαλίσουμε ότι θα μειώσουμε τον αριθμό των καταγγελιών που γίνονται σχετικά με τη χρονομεριστική μίσθωση σε ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών από τη μία πλευρά στην άλλη των 27 κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Marian Zlotea (PPE-DE).(RO) Στόχος μας είναι πάντα να εξασφαλίζουμε ότι θα θεσπίζουμε νομοθεσία η οποία θα προσφέρει περισσότερα οφέλη για τους καταναλωτές. Γι’ αυτό το λόγο θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου γι’ αυτή τη νέα οδηγία, η οποία δημιουργεί ένα απλοποιημένο πλαίσιο-υπόδειγμα για τα προϊόντα χρονομεριστικής μίσθωσης. Πιστεύω ότι είναι ευπρόσδεκτες οι προτάσεις να χορηγηθεί στους καταναλωτές περίοδος υπαναχώρησης 14 ημερών για να υπαναχωρήσουν από μια σύμβαση και να απαγορευθούν οι απαιτήσεις για προκαταβολές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ελπίζω ότι οι αλλαγές που έγιναν θα συμβάλουν σε μια λειτουργική εσωτερική αγορά μέσω της εναρμόνισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτό το θέμα και, συνεπώς, θα αυξήσουν το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης οι καταναλωτές είναι πλήρως ενημερωμένοι και ότι τους έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες προσυμβατικές πληροφορίες σχετικά με το εμπλεκόμενο κόστος και τις υπηρεσίες που θα απολαμβάνουν. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της χρονομεριστικής μίσθωσης και των μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών. Άρα πρέπει να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά πακέτων διακοπών στο εξωτερικό και να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις που πωλούν στο εξωτερικό να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τα οφέλη που προσφέρει η ενιαία αγορά.

Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από την Επίτροπο Kuneva να παρέμβει στις συμβάσεις πίστωσης, διότι ύστερα από αυτό το οικονομικό χάος στο οποίο βρισκόμαστε, οι περισσότερες τράπεζες έχουν αλλάξει επίσης αυτές τις συμβάσεις πίστωσης, αφού συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τους καταναλωτές. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τις προσπάθειές του και ελπίζω ότι θα επιτύχουμε μια αγορά που να ευνοεί τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Kuneva, κυρίες και κύριοι, θα ψηφίσουμε για την απαραίτητη ανανέωση μιας οδηγίας 14 ετών που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, τόσο επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας όσο και καταναλωτές διακοπών χρονομεριστικής μίσθωσης ή κλαμπ διακοπών.

Αυτός ο κλάδος, που αξίζει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και απασχολεί 200 000 άτομα, είναι σημαντική κινητήριος δύναμη της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, ιδίως αφού οι προβλέψεις δείχνουν γρήγορη ανάπτυξη γι’ αυτό το είδος υπηρεσίας. Η οικονομική λογική, ενώ δεν είναι ασήμαντη, δεν πρέπει να παρεμποδίζει τη μεγαλύτερη προστασία των αμέτρητων χρηστών αυτών των υπηρεσιών, οι οποίοι συχνά έχουν μέτριους προϋπολογισμούς διακοπών και χρειάζονται προστασία και μεγαλύτερη νομική σαφήνεια.

Η εναρμόνιση των προϋποθέσεων για την υπαναχώρηση από μια σύμβαση, καθώς και η απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως είναι οι προκαταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, όπως επίσης η υποχρέωση να παρέχεται μια ακριβής, σαφής και ευανάγνωστη σύμβαση στην επιλεγμένη γλώσσα του αγοραστή, συνιστούν κατά συνέπεια σημαντική πρόοδο στην προστασία του καταναλωτή και στην παραχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτόν. Αυτό το κείμενο θα μας επιτρέψει επιτέλους να θέσουμε τέρμα στις απαράδεκτες πρακτικές που καθίστανται δυνατές από τις ανεπάρκειες της τρέχουσας οδηγίας και θα επαναφέρει την αξιοπιστία σε ένα κλάδο που αμαυρώνεται από αρνητική εικόνα. Άρα έχουμε λόγους να ελπίζουμε, από τη μία πλευρά, σε φρέσκο θετικό δυναμισμό μεταξύ των εμπόρων που αποδεσμεύονται από αδίστακτους ανταγωνιστές και, αφετέρου, σε ανανεωμένη εμπιστοσύνη των καθησυχασμένων καταναλωτών.

Κατά συνέπεια θέλω πολύ να συγχαρώ τον εισηγητή, κ. Manders, και τους σκιώδεις εισηγητές, ιδίως το φίλο μου, Joel Hasse Ferreira, για την επιτυχή εργασία τους που θα καταλήξει, σε πρώτη ανάγνωση, σε μια συμφωνία η οποία διατηρεί τα πολλά βήματα προόδου που ζητήθηκαν από το Κοινοβούλιο, αλλά απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, εδώ και πολλά χρόνια ανησυχώ ότι η τρέχουσα νομοθεσία για τη χρονομεριστική μίσθωση δεν λαμβάνει υπόψη το φάσμα των νέων προϊόντων σε αυτό τον τομέα που βγαίνουν στην αγορά. Κατά συνέπεια χαιρετίζω τις αναθεωρήσεις που γίνονται στην παρούσα πρόταση.

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής για να καλύπτει τα κλαμπ διακοπών και άλλα παρόμοια προϊόντα είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στην προστασία του καταναλωτή από αυτό που προηγουμένως ήταν ένας εύκολος στόχος για τον αδίστακτο κράχτη. Αυτή η οδηγία σίγουρα δείχνει ότι η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να ελέγξει την κατάσταση.

Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι είμαι απογοητευμένος που το Κοινοβούλιο χρειάστηκε να υποχωρήσει σε μια διάταξη που προβλέπει περιόδους υπαναχώρησης 21 ημερών, για να επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο. Εντούτοις αυτό δεν σημαίνει ότι οι βελτιώσεις που έχουν γίνει δεν είχαν καμία επίδραση στην τρέχουσα οδηγία και, στην πραγματικότητα, είναι θετικό το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να καταβάλλονται προκαταβολές μέχρι το τέλος της περιόδου υπαναχώρησης. Μεγάλη προσπάθεια έχει καταβληθεί γι’ αυτή την επίτευξη συμβιβασμού με το Συμβούλιο και ελπίζω να δω σήμερα την έκθεση να εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Χαιρετίζω την αναθεώρηση της δεκαπενταετούς oδηγίας για τη χρονομεριστική μίσθωση ηλικίας. Αυτό θα επεκτείνει τους ορισμούς των μακροπρόθεσμων προϊόντων αναψυχής, επιτρέποντας υψηλότερα επίπεδα προστασίας του καταναλωτή και εξασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα των τίμιων παρόχων. Η οδηγία, με άλλα λόγια, εμποδίζει την εμφάνιση νέων προϊόντων που στοχεύουν απλώς στην καταστρατήγηση των κανόνων. Τα προϊόντα χρονομεριστικής μίσθωσης είναι, από τη φύση τους, υπηρεσίες που παρέχονται διαμέσου των εθνικών συνόρων. Κατά συνέπεια, χαίρομαι που στην Ευρώπη αυτή η αγορά θα είναι πλήρως εναρμονισμένη και που ο καταναλωτής θα έχει τα ίδια δικαιώματα σε όλα τα κράτη, για παράδειγμα η περίοδος των δεκατεσσάρων ημερών, εντός της οποίας θα είναι δυνατόν να υπαναχωρεί από μια σύμβαση, χωρίς να πρέπει να καταβάλει προκαταβολή, ή η υποχρέωση που βαρύνει τον πάροχο να καταρτίσει σύμβαση στη γλώσσα που προτιμά ο καταναλωτής. Αυτό είναι καλή είδηση για τους Τσέχους καταναλωτές που θέλουν να πάνε διακοπές. Υποστηρίζω επίσης την ιδέα της θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος καταχώρησης, όπως έχουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, το οποίο θα ήταν μια πηγή πληροφοριών σε περίπτωση δικαστικών διαφορών και θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ταμείου εγγυήσεων για τους καταναλωτές, σε περίπτωση που μια εταιρεία κηρύξει πτώχευση. Συγχαίρω τον Επίτροπο καθώς επίσης τους εισηγητές.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ προστατεύονται επαρκώς από επιθετικές τακτικές πωλήσεων από απατεώνες εμπόρους που δραστηριοποιούνται στις αγορές χρονομεριστικής μίσθωσης και προϊόντων διακοπών.

Η ανάγκη για δράση σε επίπεδο ΕΕ είναι ακόμη πιο κρίσιμη, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των περισσότερων συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης.

Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στο κανονιστικό πλαίσιο, για να μην απέχουν από την αγορά χρονομεριδίων στο εξωτερικό από νόμιμους εμπόρους. Μια υγιής αγορά χρονομεριστικής μίσθωσης και παρόμοιων προϊόντων διακοπών θα συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι σταθερή πεποίθησή μου ότι η δέσμη συμβιβαστικών μέτρων που θα ψηφίσουμε σήμερα θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη αυτών των στόχων. Οι τροπολογίες που υπέβαλαν οι ομάδες ALDE, PPE-DE και PSE – με τις οποίες το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει – είναι, κατά τη γνώμη μου, δίκαιες και εύλογες. Η δέσμη μέτρων είναι επίσης σύμφωνη με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Κατά τη γνώμη μου, αυτή η δέσμη μέτρων αποτελεί την καλύτερη επιλογή προς το συμφέρον τόσο των καταναλωτών όσο και των εμπόρων. Η ψηφοφορία γι’ αυτή τη δέσμη μέτρων είναι μια ψηφοφορία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε προϊόντα διακοπών, για τη σαφή ενημέρωση των καταναλωτών και για μια ανταγωνιστική και υπεύθυνη βιομηχανία διακοπών.

Αναμένω λοιπόν από τα μέλη του Σώματος να ψηφίσουν για να υποστηρίξουν σήμερα μια συμφωνία σχετικά με τους κανόνες για τη χρονομεριστική μίσθωση και παρεμφερή προϊόντα διακοπών που θα προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία για τους παραθεριστές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, εισηγητής. (NL) Κυρία Πρόεδρε, αν αυτή η οδηγία εγκριθεί σήμερα το απόγευμα, παρόλο που μπορεί να θεσπίζουμε μια οδηγία για ένα μικρό μόνο τμήμα της εσωτερικής αγοράς, θα αποτελέσει τεράστιο βήμα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Αυτή η οδηγία είναι στο κάτω-κάτω προάγγελος του οριζόντιου νομικού μέσου για την προστασία των καταναλωτών.

Ως εισηγητής, πρότεινα σε πρώτη φάση να διατυπώσουμε ορισμένα ζητήματα σε έναν κανονισμό. Τελικά καταλήξαμε στη μέγιστη εναρμόνιση και, κατά την άποψή μου, αυτή η μέγιστη ευρωπαϊκή εναρμόνιση θα προσφέρει σημαντική προστασία όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για τις καλόπιστες εταιρείες που εμπλέκονται στο υπό συζήτηση εμπόριο. Ο τουρισμός θα λάβει μια τεράστια ώθηση και η εσωτερική αγορά μπορεί να λειτουργεί καλά μόνο αν υπάρχει εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Χαίρομαι διότι, με αυτή τη μέγιστη εναρμόνιση, σε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές θα δοθούν τα ίδια δικαιώματα. Πράγματι, είμαι της άποψης ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, από όποια χώρα και αν προέρχονται, πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα όταν αγοράζουν αγαθά, υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα εξασφαλιστεί με αυτή την οδηγία.

Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα ρυθμίσουν την τήρηση και τις διαδικασίες παρακολούθησής τους με τον ίδιο τρόπο, για να μπορεί να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Εξάλλου, μια εσωτερική αγορά, και γι’ αυτό το λόγο πιστεύω στην Ευρώπη, μπορεί να λειτουργήσει καλά μόνο σε βάση εμπιστοσύνης από την πλευρά του κλάδου, της κυβέρνησης και του καταναλωτή.

Αν αυτό πετύχει, τότε νομίζω ότι είναι ένας προάγγελος και μια σημαντική ένδειξη ότι το οριζόντιο νομικό μέσο για την προστασία των καταναλωτών πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως για όλες τις αγορές των καταναλωτών.

Έπειτα αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός, διότι έχουμε ήδη βελτιστοποιήσει πολλούς τομείς της εσωτερικής αγοράς, αλλά όχι ακόμα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Νομίζω ότι αυτή η οδηγία αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συμβάλει θετικά.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Η χρονομεριστική μίσθωση είναι μια μορφή προϊόντος διακοπών. Πολλοί καταναλωτές αποφασίζουν να αγοράσουν αυτές τις υπηρεσίες, ενώ είναι γοητευμένοι από τον τόπο των διακοπών τους, πράγμα που δυστυχώς εκμεταλλεύονται ασυνείδητοι έμποροι που δεν τους δίνουν τις πλήρεις πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Οι αλλαγές που εισάγει η οδηγία θα διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της προστασίας των καταναλωτών κατά αυτών των πρακτικών. Ειδικότερα, στους καταναλωτές θα δοθεί μια περίοδος υπαναχώρησης 14 ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να υπαναχωρήσουν από τη συμφωνία χωρίς συνέπειες, πράγμα που θα τους βοηθήσει να ξανασκεφτούν την απόφασή τους. Επίσης θα διευρυνθούν οι πληροφορίες τις οποίες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους δυνητικούς αγοραστές υπηρεσιών. Ο καταναλωτής θα έχει δικαίωμα για πλήρη ενημέρωση, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο αγοράζει τις υπηρεσίες και, το σημαντικότερο, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι γραπτές και στη μητρική γλώσσα του καταναλωτή ή στη γλώσσα της χώρας καταγωγής του. Αν οι καταναλωτές δεν ενημερωθούν για το δικαίωμά τους για περίοδο υπαναχώρησης 14 ημερών, η περίοδος υπαναχώρησης θα επεκταθεί σε ένα χρόνο και 14 ημέρες.

Αυτές οι λύσεις είναι πολύ επωφελείς για τον καταναλωτή, ιδίως σε μια περίοδο όπου τα ταξίδια στο εξωτερικό έχουν γίνει τόσο διαδεδομένα και, κατά συνέπεια, οι καταναλωτές εκτίθενται όλο και περισσότερο στις αθέμιτες πρακτικές ορισμένων παραγόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. – (SK) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα ανησυχούσε πολύ για τα δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα του τουρισμού και, κατά συνέπεια, στα ψηφίσματά του σχετικά με τις νέες προοπτικές και νέες εκκλήσεις για μακροπρόθεσμό αειφόρο τουρισμό στην Ευρώπη, δέχθηκε την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας 94/47/ΕΚ.

Ανεύθυνα πρακτορεία θεωρούν ότι είναι εύκολο να καταστρατηγούν αυτή την οδηγία και, συνεπώς, προς το συμφέρον της επίτευξης ενός άριστου επιπέδου προστασίας του καταναλωτή σε αυτό τον τομέα, η επιτροπή IMCO πιέζει για την υιοθέτηση εναρμονισμένων κανόνων σε ορισμένους βασικούς τομείς. Αυτοί θα βοηθούν τους καταναλωτές να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις, ανεξάρτητα από την χώρα από την οποία προέρχονται ή στην οποία κάνουν διακοπές.

Η χρονομεριστική μίσθωση περιλαμβάνει τη χρονικά περιορισμένη χρήση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων κάτω από συμβάσεις που καλύπτουν περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους, μέσω των οποίων ο καταναλωτής αποκτά, με καταβολή τέλους, το δικαίωμα να χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις καταλυμάτων σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Οι συμβάσεις πρέπει να περιέχουν λίστες ελέγχου σχεδιασμένες για να προσελκύουν την προσοχή των καταναλωτών και να τους διευκολύνουν να καταλάβουν ότι έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Καλωσορίζω τον κώδικα δεοντολογίας για τους επιχειρηματίες σε αυτό τον τομέα, το σήμα ποιότητας, τις διασυνοριακές εκστρατείες και τη χρήση τυποποιημένων εντύπων. Μια σημαντική πτυχή είναι ότι οι διαφημίσεις πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές και να μην τους παραπλανούν. Η οδηγία καθορίζει ένα νομικό πλαίσιο για τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών. Οι καταναλωτές θα έχουν χρόνο να εξετάσουν τις αποφάσεις τους σε ένα περιβάλλον όπου κανείς δεν μπορεί να τους ασκήσει πίεση. Πιστεύω ότι αυτή η οδηγία μπορεί να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι καταναλωτές με τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Domingo Sanz Palacio (PPE-DE), γραπτώς. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που εκφράζω την εκτίμησή μου γι’ αυτή την έκθεση και ευχαριστώ τον εισηγητή, κ. Manders και το συνάδελφό μου, κ. Harbour, για την εξαιρετική εργασία τους, καθώς επίσης, τους σκιώδεις εισηγητές. Ήταν μια εξαιρετική ομαδική εργασία. Αυτή η δέσμη μέτρων είναι το αποτέλεσμα σημαντικών προσπαθειών που έγιναν τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η ισπανική αντιπροσωπεία υποστηρίζει πάντα την κατανόηση, τη σαφήνεια και τη νομική ασφάλεια οι οποίες, μαζί με την πλήρη εναρμόνιση, διασφαλίζουν τη βέλτιστη προστασία του καταναλωτή.

Θέλαμε σαφείς κανόνες και καλύτερη ρύθμιση της αγοράς για δύο λόγους: αφενός, για τους επιχειρηματίες, για να μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους με υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας, και, αφετέρου, για τους καταναλωτές, για να μπορούν να αισθάνονται σίγουροι όταν έχουν πρόσβαση σε αυτή την αγορά, για να έχουν τις αναγκαίες πληροφορίες προτού υπογράψουν οποιεσδήποτε συμβάσεις καθώς και τις αναγκαίες εγγυήσεις που προστατεύουν τα δικαιώματά τους.

Η καλή ρύθμιση τονώνει τη δραστηριότητα της αγοράς και ωφελεί τόσο τους καταναλωτές όσο και τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι που θέλαμε και αυτό που καταφέραμε να επιτύχουμε με αυτή τη συμφωνία.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.55 για την απονομή του Βραβείου LUX και συνεχίζεται στις 11.30).

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ: κ. VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 

4. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και λοιπές λεπτομέρειες: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 166, επί της διαδικασίας, να επιστήσω την προσοχή του Προέδρου στην αδυναμία τήρησης του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, ειδικά σε σχέση με την ώρα των ερωτήσεων εχτές. Νομίζω ότι έχει γίνει κινητή γιορτή, όπως και η ώρα των ψηφοφοριών σε αυτό το Κοινοβούλιο. Οι ερωτήσεις μπαίνουν σε μια σειρά για να ικανοποιείται η Επιτροπή και το Συμβούλιο, όχι οι βουλευτές. Μετά οι ερωτήσεις συγχωνεύονται και οι συμπληρωματικές ερωτήσεις γίνονται δεκτές μαζί. Εχτές φτάσαμε μόνο στις 12 ερωτήσεις. Για όσους από εμάς έχουν λίγες ευκαιρίες να μιλήσουν, αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατη τη συμμετοχή στην ολομέλεια. Εκλέγουμε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και επικεφαλής ομάδων για να φροντίζουν τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου και των βουλευτών. Αυτό δεν συμβαίνει. Θα ήθελα να ζητήσω αυτό να επανεξεταστεί και ο ρόλος των βουλευτών στην ολομέλεια – που βρίσκονται στη θέση του κοινού – να προστατευθεί και να μην θυσιαστεί στο βωμό του κάθε καπρίτσιου οποιουδήποτε άλλου που θέλει να μπει σε αυτή την αίθουσα. Τα δικαιώματα των βουλευτών πρέπει να προστατεύονται από την προεδρία, όχι να καταργούνται από την προεδρία κάθε λίγο και λιγάκι. Διαμαρτύρομαι εντονότατα ότι αυτό είναι που συμβαίνει σε αυτή την ολομέλεια.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Mitchell. Τα σχόλιά σας και το παράπονό σας θα ληφθούν δεόντως υπόψη κατά την επόμενη συνεδρίαση του Προεδρείου.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μόνο να προειδοποιήσω τον κ. Mitchell: για χρόνια μου λένε κάθε φορά ότι θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Προεδρείου, αλλά τίποτα δεν αλλάζει ποτέ.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Posselt, το σχόλιο σας θα μεταφερθεί επίσης στο Προεδρείο.

(Γέλια)

 

4.1. Έγκριση του ορισμού της Catherine Ashton ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)

4.2. Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτωβρίου 2008) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE), Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διαχείριση αυτής της κρίσης, το Κοινοβούλιο έχει αποδείξει την αίσθηση της ευθύνης του. Σε αυτό το πνεύμα, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων συνεδρίασε το βράδυ της Δευτέρας για να προσεγγίσει την αναθεώρηση της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, που είναι γνωστή ως «ΟΚΑ», η οποία έχει υποβληθεί από την Επιτροπή ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της απάντησής της στη σοβαρή οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα να ενημερώσω αυτή την ολομέλεια ότι η Επιτροπή δεν θεώρησε χρήσιμο να συμμετάσχει στην εργασία της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων το βράδυ της Δευτέρας γι’ αυτή την ανταλλαγή απόψεων.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 6:

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχετε λάβει αυτό γραπτώς. Είμαι υπέρ του να προστεθεί μια φράση με την ακόλουθη διατύπωση στην αγγλική γλώσσα:

«Λυπάται για τα αναμενόμενα φαινόμενα μετάδοσης σε άλλους κλάδους της οικονομίας, άρα ...»

(DE) Αυτή η προσθήκη θα καταστήσει σαφές ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έχει αρνητικό αντίκτυπο στο σύνολο της οικονομίας.

 
  
  

(Η προφορική τροπολογία δεν έγινε δεκτή)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι ψηφίζουμε για μια κοινή πρόταση ψηφίσματος τεσσάρων πολιτικών ομάδων, που έχουν συμφωνήσει να μην υποβάλουν τροπολογίες στο κοινό σχέδιο. Οι προφορικές τροπολογίες είναι επίσης τροπολογίες και η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη έχει υπογράψει το κοινό ψήφισμα. Γι’ αυτό το λόγο, με λύπη μας, πρέπει να αντιταχθούμε σε περαιτέρω τροποποιήσεις, περιλαμβανομένων των προφορικών τροπολογιών.

 
  
  

- Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 6:

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, δεν απαιτείτο να ψηφίσουμε επί της παραγράφου 6; Θα πρέπει να με συμβουλεύσετε εσείς.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Όχι, δεν υπάρχει αίτηση για χωριστή ψηφοφορία γι’ αυτή την παράγραφο.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 9:

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). (LT) Θα ήθελα απλώς να προσθέσω τις λέξεις που είναι δίπλα στην παράγραφο 9 και στη συνέχεια το κείμενο θα διατυπώνεται ως εξής:

«και τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της Συνθήκης», με σκοπό την αποσαφήνιση. Άρα το κείμενο θα διατυπωνόταν ως εξής: «κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σε μέτρα που λαμβάνονται και τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της Συνθήκης».

 
  
  

(Η προφορική τροπολογία δεν έγινε δεκτή)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 29:

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι οι συνάδελφοι από την Ομάδα PPE-DE θα σηκωθούν για να μιλήσουν σε λίγο, αλλά, πριν το κάνουν, θα ήθελα να τους ζητήσω να εξετάσουν αν θα έβλαπτε τις αρχές τους να υποστηρίξουν την προφορική μου τροπολογία προσθέτοντας δύο λέξεις που υπογραμμίζουν την απομόνωση της περιοχής της Βαλτικής στον τομέα της ενέργειας και την εξάρτησή της κατά 100% από τη Ρωσία. Θα ήθελα να επισημάνω και να χαιρετίσω την πρωτοβουλία της Επιτροπής, και συγκεκριμένα του Συμβουλίου, να βοηθήσουν να τεθεί τέλος στην απομόνωση της περιοχής της Βαλτικής στον τομέα της ενέργειας. Άρα, στην παράγραφο 29, όταν μιλάμε για Ανατολική Ευρώπη, θα ήθελα να αναφέρω την περιοχή της Βαλτικής. Ζητώ την υποστήριξή σας.

(Χειροκροτήματα από το κέντρο και την αριστερή πτέρυγα)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω οι συνάδελφοί μας από την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη να προβάλουν τις δικαιολογημένες αντιρρήσεις τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προορίζονται γι’ αυτό το σκοπό. Είναι αναίδεια να κάνει κανείς τέτοιες προτάσεις στην ολομέλεια, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση γι’ αυτές εδώ. Αυτό είναι αντικοινοβουλευτικό και γι’ αυτό πρέπει να εγκαταλειφθεί.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

(Η προφορική τροπολογία δεν έγινε δεκτή)

- Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1:

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). (SV) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία που δεν λάβαμε τις τροπολογίες μέχρι τις δέκα σήμερα το πρωί και τότε μόνο στα Αγγλικά, στα Λετονικά και στα Φινλανδικά. Δεν επιτρέπεται να συμβαίνει αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σημειώνουμε το παράπονό σας, κυρία Goudin.

- Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να επισημάνω στο Σώμα ότι ψηφίσαμε για ένα ψήφισμα μιας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και είναι ντροπή που κανείς από το Συμβούλιο δεν είναι παρών για να λάβει υπόψη αυτό πάνω στο οποίο εργαζόμαστε και όσα έχουμε να πούμε. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος συνεργασίας μεταξύ μας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  David Martin (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να είναι αλήθεια ότι το Συμβούλιο δεν είναι εδώ, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από το Σώμα να καλωσορίσει τη νέα μας Επίτροπο, η οποία, αμέσως μετά το διορισμό της, μπήκε στον κόπο να είναι παρούσα για την ψηφοφορία. Καλωσορίζω τη βαρόνη Ashton στην αίθουσα.

(Δυνατό χειροκρότημα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Μάλιστα, κ. Martin. Είσαστε απολύτως ενημερωμένος.

 

4.3. Προσωρινή απασχόληση (A6-0373/2008, Harlem Désir) (ψηφοφορία)

4.4. Προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών (A6-0404/2008, Roberta Angelilli) (ψηφοφορία)

4.5. Προώθηση καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών (A6-0291/2008, Dan Jørgensen) (ψηφοφορία)

4.6. Τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (A6-0346/2008, Françoise Grossetête) (ψηφοφορία)

4.7. Προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρήσης αγαθών υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης (A6-0195/2008, Toine Manders) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, εισηγητής. (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω όλους, μαζί και τους σκιώδεις εισηγητές από τις διάφορες επιτροπές και τον Επίτροπο.

Ελπίζω ότι θα εγκρίνουμε το κείμενο, διότι αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην Ευρώπη και θα δώσει στην ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία μια τεράστια ώθηση.

Άρα ελπίζω ότι οι συνάδελφοί μου θα εγκρίνουν τη συμβιβαστική λύση και ότι θα κάνουμε αυτό το σημαντικό βήμα προς τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής αγοράς σε μία ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κηρύσσω την αναστολή της ψηφοφορίας για να γίνει η πανηγυρική συνεδρίαση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ: κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Αντιπροσωπεία του ΟΗΕ για τη Συμμαχία των Πολιτισμών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Sampaio, κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε του ΟΗΕ για τη Συμμαχία των Πολιτισμών, κυρίες και κύριοι. Κύριε Sampaio, είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου που σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επισκεφθήκατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1998, ως πρόεδρος της Πορτογαλίας. Από τότε, όχι μόνο ο αριθμός των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί, αλλά επίσης οι φιλοδοξίες και οι ευθύνες της.

Χαιρετίζω ιδιαίτερα την παρουσία σας σήμερα εδώ ως Ύπατου Εκπροσώπου για τη Συμμαχία των Πολιτισμών, μία πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, αφού το τρέχον Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου σημαίνει ότι η επίσκεψή σας είναι πολύ σημαντική για όλους μας.

Στην εργασία σας με τη Συμμαχία των Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών παρέχετε πολύτιμη συμβολή στη βελτίωση του αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης μεταξύ των εθνών. Είμαι πεπεισμένος ότι ο ενθουσιασμός και η πολύχρονη εμπειρία σας θα ωφελήσουν τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες που προωθούνται από την οργάνωσή σας στους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης, των μέσων επικοινωνίας και της μετανάστευσης. Η εκπαίδευση καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο τομέας της ψυχαγωγίας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το διαπολιτισμικό διάλογο.

Η τελική έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη Συμμαχία των Πολιτισμών περιέχει λεπτομερείς, χρήσιμες προτάσεις και για τα δύο θέματα. Για παράδειγμα, κάνει έκκληση για την ανάπτυξη πρόσθετων, νέων διδακτικών υλικών, όπως σχολικά βιβλία που είναι πιο κατάλληλα για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης.

Στο κάτω-κάτω, η επιτυχής ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου δεν πρέπει να περιορίζεται σε πολυδιαφημισμένα επιμέρους μέτρα, όπως επιστημονικές συζητήσεις, κοινές δηλώσεις ή συμβολικές χειρονομίες. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησαν να προχωρήσουν πέρα από απλές δηλώσεις πρόθεσης και να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών, μέσω πολύ συγκεκριμένων πρωτοβουλιών.

Πολλές σημαντικές προσωπικότητες έχουν προσκληθεί στην ολομέλεια και είσαστε μια τέτοια σημαντική προσωπικότητα.

Τώρα είναι σημαντικό να μην περιορίσουμε αυτό το διαπολιτισμικό διάλογο στο 2008, αλλά να τον συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο.

Κύριε Sampaio, είμαστε ευγνώμονες που σήμερα τα καταφέρατε να έρθετε στο Κοινοβούλιο, που εκπροσωπεί 27 χώρες και σχεδόν 500 εκατομμύρια πολίτες. Με μεγάλη χαρά σας προσκαλώ τώρα να λάβετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, ο κ. Sampaio.

 
  
MPphoto
 

  Jorge Sampaio, Ύπατος Εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τη Συμμαχία των Πολιτισμών.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Γραμματέα, μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πραγματικά να απευθύνω αυτό τον αρχικό χαιρετισμό στη μητρική μου γλώσσα, τα Πορτογαλικά, αλλά όλοι καταλαβαίνετε ότι με τη σημερινή ιδιότητά μου πρέπει να χρησιμοποιήσω άλλη γλώσσα.

Εξοχότατοι, επιτρέψτε μου να εκφράσω από την αρχή τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον κ. Pöttering για τα καλά του λόγια καλωσορίσματος. Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω ότι είναι τιμή και μεγάλη χαρά που απευθύνομαι προς αυτό το εξέχον ακροατήριο τόσο εξ ονόματος της Αυτού Εξοχότητας, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όσο και με την ιδιότητά μου ως Ύπατου Εκπροσώπου για τη Συμμαχία των Πολιτισμών.

Ο Γενικός Γραμματέας προσεκλήθη για να απευθυνθεί προς αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά δεν μπόρεσε να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Μου ζήτησε να παραδώσω το ακόλουθο μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, και το παραθέτω:

«Με μεγάλη χαρά στέλνω χαιρετισμούς σε όλους τους διακεκριμένους συμμετέχοντες σε αυτή τη σημαντική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διαπολιτισμικό διάλογο.

Σε ολόκληρη την ιστορία της, η Ευρώπη γνώρισε φοβερά ξεσπάσματα ένοπλων συγκρούσεων που συχνά είχαν τις ρίζες τους στην προκατάληψη και το μίσος. Εντούτοις αυτή η ήπειρος υπήρξε επίσης εύφορο έδαφος για μερικές από τις πιο αξιόλογες καινοτομίες, καλλιτεχνικές δημιουργίες και επιστημονική πρόοδο στον κόσμο. Η τεράστια ποικιλομορφία της Ευρώπης και η στρατηγική γεωγραφική της θέση, στο κέντρο των παλαιών και των νέων διαδρομών μετανάστευσης, την έχουν μετατρέψει σε σημαντικό τόπο διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και διαθρησκευτικού διαλόγου. Ειδικότερα, οι στενές σχέσεις της με τους γείτονές της στην άλλη πλευρά της Μεσογείου κάνουν την Ευρώπη σημαντική γέφυρα μεταξύ πολιτισμών.

Όπως πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η μετανάστευση, η οικονομική αβεβαιότητα και οι πολιτικές εντάσεις θέτουν σε δοκιμασία τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών, εθνικών και θρησκευτικών ομάδων. Όμως ακριβώς η περιοχή σας είναι εκείνη όπου εποικοδομητικές επαφές στο πέρασμα των αιώνων έχουν επιτρέψει στην ανθρωπότητα να κάνει σημαντικά άλματα προς τα εμπρός, να υπάρχουν ευκαιρίες συμφιλίωσης και συνεργασίας.

Αυτή η ειδική σύνοδος σήμερα είναι πολλά υποσχόμενη. Σας καλώ να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία και να επιδιώξετε κοινά οικονομικά έργα, εκπαιδευτικές ανταλλαγές και άλλες πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων και θα δημιουργήσουν ένα προπύργιο κατά της μισαλλοδοξίας, του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και του εξτρεμισμού.

Τα Ηνωμένα Έθνη θα κάνουν όσα τους αναλογούν για να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν τις προσπάθειές σας, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης.

Η Συμμαχία των Πολιτισμών είναι ένα από τα κύρια μέσα μας γι’ αυτή την εργασία. Στοχεύει να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο διαχωρισμό μεταξύ των κοινωνιών επιβεβαιώνοντας ένα πρότυπο αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των λαών. Επιδιώκει επίσης να κινητοποιήσει κοινή δράση γι’ αυτό το σκοπό. Μεταξύ των σημαντικών πρωτοβουλιών της Συμμαχίας είναι ένα Ταμείο Αλληλεγγύης της Νεολαίας για την προώθηση του διαλόγου και ένα Παγκόσμιο Σύστημα Εύρεσης Ειδικών για να παρασχεθεί μια πηγή σχολιαστών που μπορεί να ρίξει φως σε εν δυνάμει διχαστικά ζητήματα.

«Αν επρόκειτο να το ξανακάνω από την αρχή, θα άρχιζα από τον πολιτισμό». Αυτά τα διάσημα λόγια, που αποδίδονται συχνότερα στο Jean Monnet, που εργάστηκε τόσο άοκνα για την ενότητα της Ευρώπης, παραμένουν ιδιαίτερα επίκαιρα.

Η διαπολιτισμική ανοχή, ο διάλογος, ο σεβασμός και η κατανόηση πρέπει να είναι οι πυλώνες του καλύτερου κόσμου τον οποίο προσπαθούμε να χτίσουμε. Είναι πολύ ενθαρρυντικό που γνωρίζω την ισχυρή σας δέσμευση σε αυτή την επιδίωξη.

Για χάρη αμέτρητων ανθρώπων που ζουν μεταξύ των άκρων και λαχταρούν αξιοπρέπεια και ειρήνη, ας συνεργαστούμε για να μπορέσει να καρποφορήσει ο διαπολιτισμικός διάλογος. Σε αυτό το πνεύμα, σας παρακαλώ να δεχτείτε τις καλύτερες ευχές μου για την επιτυχία των συζητήσεών σας».

Αυτό είναι το τέλος του μηνύματος της Αυτού Εξοχότητας.

(Χειροκροτήματα)

Ως πρώην μέλος του Κοινοβουλίου, γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο είναι και θα είναι πάντα το σπίτι της δημοκρατίας. Οι βουλευτές του έχουν μερικές φορές το άχαρο καθήκον να εγγυηθούν μια βιώσιμη προοπτική του μέλλοντος για τους ανθρώπους που εκπροσωπούν.

Όσον αφορά την Ευρώπη, όλοι γνωρίζουμε πόσο αργή ήταν η εξέλιξη του κοινοβουλευτικού θεσμού και πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις να επιβληθεί ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρότυπο δημοκρατίας.

Δεν μπορώ παρά να επαινέσω το έργο που έχει ήδη πραγματοποιηθεί και τη συμβολή του στην οικοδόμηση μιας πιο συμμετοχικής, πλουραλιστικής Ευρώπης που είναι πιο κοντά στους πολίτες, πιο κοντά, τελικά, σε όλους τους πολίτες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της εργασίας σας και γι’ αυτό θα ήθελα να απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό σε όλα τα μέλη αυτής της Συνέλευσης, τους νόμιμους εκπροσώπους μιας κοινότητας εθνών δεσμευμένης να επιτύχει ένα πρωτότυπο και μοναδικό σχέδιο, στο οποίο ο τελευταίος αιώνας εναπόθεσε τόσες ελπίδες και το οποίο σε αυτό τον αιώνα αντιμετωπίζει τόσο πολλές προσδοκίες.

Έρχομαι σήμερα να σας μιλήσω για τη Συμμαχία των Πολιτισμών, ένα ζήτημα που, παρόλο που μπορεί να φαίνεται απομακρυσμένο και μακρινό από την καθημερινή ζωή μας, στην πραγματικότητα είναι βαθιά ριζωμένο εδώ. Στην πραγματικότητα, ξεκίνησε με μια ακαδημαϊκή διαμάχη μεταξύ επιστημόνων που προέβλεπαν το τέλος της ιστορίας και τη σύγκρουση των πολιτισμών, αλλά μετατράπηκε σε μείζον καυτό κοινωνικό θέμα συζήτησης, πρόκληση για τη δημοκρατία και βασικό ζήτημα της διεθνούς πολιτικής, λόγω της παγκοσμιοποίησης, της αύξησης των μεταναστεύσεων και της 11ης Σεπτεμβρίου. Ένα ζήτημα, τέλος, το οποίο τα Ηνωμένα Έθνη κατάφεραν να βάλουν ψηλά στην παγκόσμια ατζέντα.

Για ποιο πράγμα μιλάω; Αναφέρομαι στην τεράστια – εθνική, πολιτισμική και θρησκευτική – ποικιλομορφία των κοινωνιών μας και στις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη συμβίωση. Μιλάω για την επιδείνωση των διαχωρισμών κάθε είδους, τη διάβρωση της κοινωνικής συνοχής και τα διευρυνόμενα χάσματα ανάμεσα στις κοινωνίες. Μιλάω επίσης για ευρεία δυσφορία που έχει εκφραστεί σε αυξημένες εντάσεις εντός και μεταξύ των κοινοτήτων, σε αμοιβαία δυσπιστία, σε πολωμένες αντιλήψεις και κοσμοθεωρήσεις, σε ανεξέλεγκτες συγκρούσεις βασιζόμενες στην ταυτότητα και, φυσικά, στην αύξηση του εξτρεμισμού.

Επιπλέον μιλάω για τη χρήση της θρησκείας ως εργαλείο από όλους ανεξαιρέτως και για τη χρήση και την κατάχρησή της για διάφορους σκοπούς και αποτελέσματα. Επίσης μιλάω για κάποιο αποπροσανατολισμό των πολιτικών δυνάμεων που έρχονται αντιμέτωπες με τις ανεπάρκειες μιας βασιζόμενης αποκλειστικά στην ασφάλεια και/ ή κατασταλτικής προσέγγισης και την απουσία των κατάλληλων πολιτικών και μέσων για τη σωστή διαχείριση της πολιτισμικής πολυμορφίας.

Όλα αυτά χρησιμεύουν για να υπογραμμίσω αυτά που για μένα είναι αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία: η πολιτισμική πολυμορφία έχει εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα που αποτελεί πρόκληση για τις σύγχρονες δημοκρατίες, τον πλουραλισμό, την ιθαγένεια και την κοινωνική συνοχή, καθώς και την ειρήνη και τη σταθερότητα μεταξύ των εθνών.

Για μένα αυτό είναι απολύτως σαφές και, παρόλο που σοβαρές δυσκολίες, όπως η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική αναταραχή, απορροφούν όλη την προσοχή μας, κατά τη γνώμη μου απλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην παρούσα έκτακτη ανάγκη να μας εκτρέψει από την αντιμετώπιση των βαθύτερων προβλημάτων του σήμερα και την προφύλαξη από τις κρίσεις του αύριο.

Για να το πω απότομα, για μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το απογυμνώσουμε στα απολύτως βασικά, τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει: πώς να ενσωματωθούν οι μειονότητες, όλες οι μειονότητες, αλλά ιδιαίτερα οι Μουσουλμάνοι της Ευρώπης; Πώς να αναπτύξουμε τη σχέση μας με τη Μεσόγειο; Πού να τραβήξουμε τις γραμμές του ευρωπαϊκού σχεδίου; Πώς να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική για να σχεδιάσουμε αυτό που θεωρούμε οικουμενικές αξίες στον κόσμο;

Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για τα θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές. Πρόκειται για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό της πολιτισμικής πολυμορφίας, για τη δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή και τις συμμετοχικές κοινωνίες, για τα κράτη, την εκκοσμίκευση και την κοσμικότητα ή διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, για το δημόσιο τομέα, τις ιδιωτικές πράξεις και τη θρησκευτική αναβίωση. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και αξίες. Έτσι το βλέπω εγώ.

(Χειροκροτήματα)

Επειδή ο χρόνος είναι προφανώς πολύ σύντομος, δεν θα μπορέσω να συζητήσω όλα αυτά τα σημεία, γι’ αυτό θα εστιάσω στο ζήτημα των μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Ευρώπη.

Γιατί υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για την ενσωμάτωση των Μουσουλμάνων στην Ευρώπη; Λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για δημογραφικό ζήτημα; Ναι, φυσικά! Λόγω του ότι είναι ζήτημα ενσωμάτωσης; Καμία αμφιβολία γι’ αυτό! Κατά τη γνώμη μου, η παρουσία των Μουσουλμάνων στην Ευρώπη δεν είναι ζήτημα του Ισλάμ και της Δύσης, αλλά οξύ πρόβλημα ενσωμάτωσης.

Κατά τη γνώμη μου όμως υπάρχει άλλο ένα πράγμα: υπάρχει ένα ζήτημα ταυτότητας. Πράγματι, η άφιξη των μεταναστών σε οποιαδήποτε κοινωνία έχει επίπτωση στην αντίληψη της χώρας υποδοχής για τον εαυτό της. Όμως το θέμα εδώ είναι ότι, όπως το έχει θέσει κάποιος, «το φράγμα που χωρίζει τη χριστιανική Ευρώπη από τη μουσουλμανική Ανατολή έχει υποστεί διαρροή, που αλλάζει τον πολιτισμό της Ευρώπης»

Γιατί, για παράδειγμα, οι συζητήσεις κατά το παρελθόν για το προοίμιο του πρώην Ευρωπαϊκού Συντάγματος κατέληγαν σε τόσο έντονη δριμύτητα; Γιατί η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πυροδοτεί τόσο παθιασμένες και μαχητικές συζητήσεις; Όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι αλληλένδετες και όλες δείχνουν τις αποκαλούμενες ευρωπαϊκές αξίες και ταυτότητα.

Για να ενισχυθεί, η ευρωπαϊκή ταυτότητα πρέπει να συμπεριλάβει την ατομική πίστη και υποταγή σε πατρίδες και να υιοθετήσει πολιτιστικές κληρονομιές.

(Χειροκροτήματα)

Η Ευρώπη ως τόπος όπου μπορούμε να ζήσουμε μαζί ως ίσοι απαιτεί όλο και περισσότερο συμμετοχική ιθαγένεια και την καλύτερη διακυβέρνηση των πολιτισμικών διαφορών.

Για να αντιμετωπίσουμε την ένταξη των Μουσουλμάνων στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μας, χρειαζόμαστε νέες πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή δράση, αλλά και εθνικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες, καθώς και τοπικά μέτρα. Χρειαζόμαστε τη δημοκρατική διακυβέρνηση της πολιτισμικής πολυμορφίας. Χρειαζόμαστε ολοκληρωμένες προοπτικές και πολιτικές για την εκπαίδευση, τη νεολαία και την ενσωμάτωση των μεταναστών.

Για να αναπτυχθούν κατάλληλες πολιτιστικές πολιτικές, πρέπει να δημιουργήσουμε πολιτισμικές στατιστικές και δείκτες για να διαφωτίσουμε όσους λαμβάνουν αποφάσεις και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να παρακολουθήσουμε και να αξιολογήσουμε την εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών. Πρέπει να αναπτύξουμε τη δημοκρατική ιθαγένεια και τη συμμετοχή.

Χρειαζόμαστε εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκπαίδευση για την ιθαγένεια και το σεβασμό των άλλων, εκπαίδευση για τη διαπολιτισμική κατανόηση και το διάλογο, εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας, εκπαίδευση για τις θρησκείες και τις πεποιθήσεις καθώς και τον ενδοθρησκευτικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Πρέπει να μάθουμε για τις διαπολιτισμικές επιτηδειότητες και να τις διδάξουμε στους πολίτες μας.

Πρέπει να δημιουργήσουμε αστικές στρατηγικές και πολιτικές για το διαπολιτισμικό διάλογο. Χρειαζόμαστε πολιτικές για τη νεολαία βασιζόμενες στην ισότητα των ευκαιριών. Πρέπει να εμπλέξουμε την κοινωνία των πολιτών εν γένει, τη νεολαία, τους θρησκευτικούς ηγέτες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως πρέπει επίσης να επεκτείνουμε και να αναπτύξουμε την ατζέντα του διαπολιτισμικού διαλόγου στις διεθνείς σχέσεις και, φυσικά, να της δώσουμε προτεραιότητα.

Πώς μπορούμε να ζήσουμε μαζί στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας, όπου οι συγκρούσεις οπουδήποτε είναι συγκρούσεις παντού και όπου πολιτισμικά και θρησκευτικά σημεία προστριβής χωρίζουν τις κοινωνίες μας; Αυτή είναι η παγκόσμια πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει η Συμμαχία των Πολιτισμών και με την οποία πρέπει να ασχοληθεί με συγκεκριμένους όρους.

Άρα η κύρια αποστολή της Συμμαχίας είναι να μετατρέψει αυτή την παγκόσμια πρόκληση σε παγκοσμιοτοπικά παραδοτέα είδη. Ως «παγκοσμιοτοπικά» εννοώ ότι τα παραδοτέα είδη πρέπει να στηρίζονται εκτενώς από μια παγκόσμια προσέγγιση, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο.

Αυτό σημαίνει ότι η Συμμαχία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσει μια ατζέντα χρηστής διακυβέρνησης της πολιτισμικής πολυμορφίας στην ευρωπαϊκή περιοχή, όρος που σημαίνει όχι μόνο τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις γειτονικές της χώρες, ιδιαίτερα τις μεσογειακές χώρες.

Γι’ αυτό το λόγο είμαι πολύ ευτυχής που έχει συμφωνηθεί ένα σχέδιο δράσης για τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συμμαχία των Πολιτισμών το οποίο θα παρέχει μια σταθερή βάση για την επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων και την εφαρμογή πρακτικών σχεδίων.

Σε αυτό το θέμα, επιτρέψτε μου να τονίσω πόσο σημαντικό και ουσιαστικό θα ήταν, αν το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου θα μπορούσε να διευρυνθεί σε ένα μακροπρόθεσμο, αειφόρο πλαίσιο για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης της διαπολιτισμικής πολυμορφίας και επαινώ τα λόγια της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου σε αυτό το θέμα.

Είμαι βέβαιος ότι θα είχε φοβερό αντίκτυπο στην ενίσχυση των εθνικών στρατηγικών για το διαπολιτισμικό διάλογο οι οποίες περιλαμβάνουν μέτρα και προγράμματα για την εκπαίδευση, τα μέσα ενημέρωσης, τη μετανάστευση και τη νεολαία τις οποίες έχω ζητήσει από τις χώρες να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν. Αυτή είναι μια πρόταση την οποία υπέβαλα τον περασμένο Απρίλιο και στην οποία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, παρακαλώντας τους αξιότιμους βουλευτές του Κοινοβουλίου να την υποστηρίξουν.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο η Συμμαχία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί είναι η Ένωση για τη Μεσόγειο, για να βοηθήσει στη βελτίωση και τη διαχείριση της διαπολιτισμικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, που περιλαμβάνει διαθρησκευτικά ζητήματα, εντός και μεταξύ των ευρωπαϊκών και των μουσουλμανικών κοινωνιών και κοινοτήτων.

Για να το πούμε χωρίς περιστροφές: οι τρέχουσες διεθνείς δυσκολίες και η αυξανόμενη ανησυχία που όλοι αισθανόμαστε στη συμβίωση με αμοιβαίο σεβασμό έχουν ενθαρρύνει την εσφαλμένη άποψη ότι οι πολιτισμοί βρίσκονται σε μια αναπόφευκτη πορεία σύγκρουσης που οδηγεί σε σύγκρουση πολιτισμών.

Αντιμετωπίζουμε αυξημένες πολώσεις που εμφανίζονται με φόντο αυξανόμενες εντάσεις σε μια σειρά από πολιτικά ζητήματα και αυξανόμενα πολιτισμικά στερεότυπα. Εξυπακούεται ότι οι πολιτικές συγκρούσεις μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω πολιτικών διαπραγματεύσεων. Η μακροπρόθεσμη επίλυση των εντάσεων μεταξύ των μουσουλμανικών και των δυτικών κοινωνιών, για παράδειγμα, δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο δεν αντιμετωπίζονται με επιτυχία ορισμένες από τις πολύ γνωστές πηγές εχθρότητας.

Είναι εξίσου αλήθεια όμως ότι οι ειρηνευτικές συμφωνίες σπάνια τηρούνται, αν δεν υποστηρίζονται έντονα από τις εμπλεκόμενες κοινότητες. Πολλές ειρηνευτικές συμφωνίες στο παρελθόν βάλτωσαν διότι παρέμεινε η βαθιά καχυποψία και εχθρότητα, που χωρίζουν τους ανθρώπους κατά μήκος πολιτιστικών και θρησκευτικών γραμμών.

Τώρα το θέμα είναι ακριβώς ότι όλα τα ευρήματα είναι ομόφωνα και δείχνουν ένα μεγάλο χάσμα στον τρόπο με τον οποίο οι Δυτικοί και οι Μουσουλμάνοι βλέπουν ο ένας τον άλλο, όπου οι Μουσουλμάνοι βλέπουν τους Δυτικούς ως κηδεμονικούς και αυταρχικούς και οι Δυτικοί βλέπουν τους Μουσουλμάνους ως φανατικούς και μισαλλόδοξους. Επιπλέον η κοινωνικοοικονομική περιθωριοποίηση και οι διακρίσεις δημιουργούν δυσαρέσκεια και μισαλλοδοξία και επιδεινώνουν το χάσμα μεταξύ των μουσουλμανικών και των δυτικών λαών.

Αυτό το αποκαλούμενο χάσμα, που αντιτάσσει δύο φανταστικά μονολιθικά μπλοκ, το Ισλάμ και τη Δύση, πυροδοτεί περαιτέρω στερεότυπα και πόλωση και δημιουργεί εξτρεμισμό. Επιτρέψτε μου να τονίσω όμως, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λαών απορρίπτει τον εξτρεμισμό σε οποιαδήποτε κοινωνία και υποστηρίζει το σεβασμό της θρησκευτικής και πολιτισμικής πολυμορφίας. Τόσο οι Μουσουλμάνοι όσο και οι μη Μουσουλμάνοι ανησυχούν για τις προκλήσεις για την ασφάλεια και την απειλή της κοινωνικής πόλωσης. Εκατομμύρια μουσουλμανικές οικογένειες ανησυχούν μήπως χάσουν τους νέους τους σε θρησκευτικό και πολιτικό εξτρεμισμό.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, πρέπει να αναπτύξουμε νέες στρατηγικές για τη διαχείριση και την προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου ως μέρος της πολιτισμικής πολυμορφίας, βάσει των καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ειρήνη απαιτεί προσπάθειες διαφορετικού είδους, που αποσκοπούν στην αλλαγή νοοτροπίας ανάμεσα σε διαιρεμένες κοινότητες. Αυτό είναι το πρώτο μου συμπερασματικό σημείο.

Το δεύτερο σημείο μου αφορά την ανάγκη να δοθεί πολιτική προτεραιότητα στην ανάπτυξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης της πολιτισμικής πολυμορφίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία μιας συλλογικής ταυτότητας μεταξύ των πολιτών της – ανεξάρτητα από την προέλευσή τους και τις εθνικές καταγωγές, τις γλώσσες, τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τις πολιτικές και θρησκευτικές διασυνδέσεις τους – για να μοιραστούν τις αξίες, τις στάσεις και τα σχέδια και να δημιουργηθεί χώρος για να χτιστεί μαζί ένα κοινό μέλλον. Γι’ αυτό το λόγο η πολιτισμική πολυμορφία πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τις ίσες ευκαιρίες για όλους, την οικονομική αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.

Αυτά τα ζητήματα δεν θα επιλυθούν βραχυπρόθεσμα – δυστυχώς έτσι είναι – και χρειάζονται μακροπρόθεσμες προσπάθειες. Πράγματι, ο πειρασμός να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια είναι πιθανό να μας συνοδεύει διαρκώς, αλλά δεν πρέπει ποτέ να παραιτηθούμε, διότι, στο κάτω-κάτω, οι μικρές αλλαγές στις συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες αλλαγές στη συμπεριφορά. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τη θέληση να ζήσουμε μαζί με αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση των εθνικών, γλωσσικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών διαφορών μας.

Δεν μπορεί να υποτιμηθεί οι επείγων χαρακτήρας του καθήκοντος. Είμαι όμως βέβαιος ότι μέσα από το έργο σας και τη δέσμευσή σας, θα καταφέρουμε να ζήσουμε μαζί σε ολοκληρωμένες κοινότητες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

(Το Σώμα χειροκρότησε όρθιο τον ομιλητή).

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Πρόεδρε Sampaio, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ γι’ αυτή τη μεγάλη ομιλία και σας ευχαριστώ για τη μεγάλη σας δέσμευση, ως Ύπατος Εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τη συμμαχία των πολιτισμών και για το διαπολιτισμικό διάλογο.

Επειδή αναφέρατε την Ένωση για τη Μεσόγειο, δράττομαι της ευκαιρίας να σας ενημερώσω ότι κατά την έκτακτη ολομέλεια της 12ης και 13ης Οκτωβρίου στην Ιορδανία, η Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση – που περιλαμβάνει εκπροσώπους από το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, τις αραβικές χώρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ενέκρινε μια δήλωση σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Το Νοέμβριο εκατοντάδες νέοι απ’ όλες τις χώρες που αποτελούν την Ένωση για τη Μεσόγειο θα συναντηθούν εδώ, στην Αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και θα συμμετάσχουν σε διάλογο των πολιτισμών – διάλογο της κουλτούρας. Είμαστε δεσμευμένοι στους στόχους σας, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην μεγάλη σας δέσμευση στη συμμαχία των πολιτισμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας υποστηρίζει. Η φιλοδοξία σας είναι φιλοδοξία μας.

Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Sampaio, για την επίσκεψή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ: κ. VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 

6. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, μετά τη Συμμαχία των Πολιτισμών, πρέπει να προσγειωθούμε και να συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες.

 

6.1. Αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ (A6-0403/2008, Sophia in 't Veld) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 1(g):

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, σε συμφωνία με τους σκιώδεις εισηγητές των ομάδων του PPE-DE, PSE και Verts/ALE, θα ήθελα να προτείνω μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 1 (g). Αποτελείται από δύο μικρές αλλαγές.

Η πρώτη αλλαγή είναι να αντικαταστήσουμε τις λέξεις «δεν τηρεί» στη δεύτερη πρόταση με το «ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με» ούτως ώστε η δεύτερη πρόταση να διατυπώνεται «και ότι κατά συνέπεια, η συμφωνία ενδέχεται να μην συμμορφώνεται με τα κοινοτικά και διεθνή πρότυπα προστασίας των δεδομένων».

Η δεύτερη μικρή αλλαγή είναι στην τελευταία πρόταση, όπου θα ήθελα να αντικαταστήσω τη λέξη «αφήνει» από τη φράση «θα μπορούσε να αφήσει» ούτως ώστε να διατυπώνεται «θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να αφήσει τη συμφωνία ανοιχτή σε νομική προσβολή».

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρία in ’t Veld, έχω μια ερώτηση. Έχω δίκιο που νομίζω ότι, αν γίνει δεκτή η προφορική τροπολογία σας, αυτό θα αντικαταστήσει την ψηφοφορία κατά τμήματα; Με άλλα λόγια, αν γίνει αποδεκτή η προφορική τροπολογία σας, μπορούμε να ψηφίσουμε επί της παραγράφου στο σύνολό της. Έτσι δεν είναι;

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld, εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, ναι, σε ό,τι με αφορά, διότι η αίτηση για ψηφοφορία κατά τμήματα έγινε από την Ομάδα PSE, διότι δεν συμφωνούσε με το μεσαίο τμήμα. Αν εγκριθεί η προφορική τροπολογία μου – και κοιτάζω τη σκιώδη εισηγήτρια της Ομάδας PSE: ναι, συμφωνεί μαζί μου – μετά θα συμφωνήσει με την παράγραφο στο σύνολό της, άρα θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε επί της παραγράφου στο σύνολό της.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

6.2. Προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ (A6-0370/2008, Jan Andersson) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ύστερα από μια συζήτηση εχθές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ομάδας PPE-DE, εμείς ως ομάδα αποσύρουμε τρεις τροπολογίες: Την τροπολογία 6 στην παράγραφο 9, την τροπολογία 8 στην παράγραφο 15 και την τροπολογία 10 στην παράγραφο 24. Σας ενημερώνω με ευχαρίστηση, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ότι αυτές οι τρεις τροπολογίες αποσύρονται.

 
  
  

- Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Emilio Menéndez del Valle (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό, θα ήθελα να κάνω το ακόλουθο σχόλιο.

Ύστερα από την πολύ καλή και λογική παρουσίαση που έγινε σχετικά με τη Συμμαχία των Πολιτισμών από τον Ύπατο Εκπρόσωπο του ΟΗΕ, συνεχίσατε τη συνεδρίαση με αυτές τις λέξεις – ίσως τις έχετε πρόχειρες – οι οποίες ήταν πάνω-κάτω οι εξής:

«Λοιπόν, και τώρα, μετά τη Συμμαχία των Πολιτισμών, πρέπει να προσγειωθούμε».

Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι που λέω ότι το σχόλιό σας δεν ήταν σύμφωνο με την κοινοβουλευτική ευγένεια και ήταν ακατάλληλο για τη θέση σας ως Προέδρου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Πρέπει να γνωρίζετε ότι μία από τις εξουσίες του Προέδρου – και οι συνάδελφοί μου Αντιπρόεδροι συχνά το κάνουν – είναι να κάνει αβλαβή σχόλια για συμβάντα στο Σώμα. Αυτά τα σχόλια πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο του περιεχομένου και της πρόθεσής τους.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι η πρόθεσή μου ήταν απολύτως θετική.

Εντούτοις αν εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος βουλευτής έχετε βρει κάτι ενοχλητικό σε αυτό το αθώο και καλόβουλο σχόλιο, πρέπει να θεωρεί ότι έχει αποσυρθεί.

 

6.3. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato (ALDE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση βασιζόμενη αμιγώς σε γεγονότα. Γίνεται αναφορά στην Ενοποιημένη Βουδιστική Εκκλησία του Βιετνάμ, λέγοντας ότι ήταν κάποτε η μεγαλύτερη οργάνωση των Βουδιστών στο νότιο και κεντρικό Βιετνάμ. Αυτό στην πραγματικότητα αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον ελεύθερες και αξιόπιστες πληροφορίες, αλλά πρέπει να διορθωθεί ως εξής: «που είναι η μεγαλύτερη οργάνωση Βουδιστών στο Βιετνάμ».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Πρόταση απόφασης: Έγκριση του ορισμού της Catherine Ashton ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (B6-0575/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω το διορισμό της βαρόνης Ashton ως μέλος της Επιτροπής και θα ήθελα να επισημάνω ότι το ίδιο το γεγονός ότι της έχει απονεμηθεί ισόβιος τίτλος ευγενείας μαρτυρά την εξαιρετική εργασία της για το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω την ακλόνητη πεποίθηση ότι θα είναι τόσο άξια ως Επίτροπος όσο ένας άλλος ευγενής πριν από εκείνη. Ο λόρδος Cockfield διορίστηκε Επίτροπος του Ηνωμένου Βασιλείου το 1984 από την κυβέρνηση της Margaret Thatcher. Είχε μια διακεκριμένη καριέρα στις Βρυξέλλες, θεμελιώνοντας την ενιαία αγορά.

Η βαρόνη Ashton εξασφάλισε μια θέση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας ώθηση στις διαπραγματεύσεις της Ντόχα. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα βοηθούσε εξαιρετικά τις αναπτυσσόμενες χώρες.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (B6-0543/2008)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά της κοινής πρότασης ψηφίσματος για τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λόγω της υποκρισίας της για το ιρλανδικό δημοψήφισμα και της ανόητης εμμονής της σε οικονομικά επιζήμιους στόχους για την κλιματική αλλαγή. Το ανακοινωθέν κάνει μια υποκριτική δήλωση σεβασμού για την απόρριψη της Λισαβόνας από τους Ιρλανδούς και μετά αρχίζει αμέσως να επιμένει, μέσω της κωδικοποιημένης γλώσσας αυτών των εγγράφων, ότι οι Ιρλανδοί συμμορφώνονται. Ο αποκαλούμενος σεβασμός για τη δημοκρατική απόφαση των ψηφοφόρων είναι προφανώς ψεύτικος.

Τώρα εδώ όλοι αντιμετωπίζουμε μια βαθιά οικονομική κρίση, τη χειρότερη που θυμόμαστε οι περισσότεροι, και η ΕΕ ανησυχεί για τις ανοησίες των στόχων για το κλίμα. Η βιομηχανία και οι οικονομίες μας δεν μπορούν τώρα να αντέξουν αυτό το όλο και μεγαλύτερο πράσινο φορολογικό φορτίο. Το μόνο που θα καταφέρουμε να κάνουμε είναι να διώχνουμε όλο και περισσότερη από τη μεταποιητική βιομηχανία μας προς την Άπω Ανατολή.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην Τροπολογία 3, όπου επικρίναμε ορισμένους Επιτρόπους διότι έχουν υποβαθμίσει μακροχρόνια αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προταθεί νομοθεσία για καλύτερη εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα της κατάστασης, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό επίσης να δηλώσω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους. Ακόμη και αν η Επιτροπή είχε προσπαθήσει να κινηθεί νομίζω ότι θα είχε συναντήσει μεγάλη αντίσταση. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή έχει ευθύνη και ενώ έχουμε ρύθμιση που βασίζεται σε αρχές, σε αντίθεση με τη ρύθμιση που βασίζεται σε κανόνες, πρέπει εντούτοις να είναι αυστηρή αφού η ήπια ρύθμιση δεν έχει λειτουργήσει.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω την παράγραφο 20, όπου το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει το σεβασμό του για τα αποτελέσματα του ιρλανδικού δημοψηφίσματος και για τα αποτελέσματα των διαδικασιών κύρωσης στα άλλα κράτη μέλη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με το ιρλανδικό δημοψήφισμα, προβλήθηκε κατ’ επανάληψη ο ισχυρισμός ότι το Κοινοβούλιο δεν θα σεβόταν το αποτέλεσμα. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, το Κοινοβούλιο δεν έχει εδώ αρμοδιότητα, ούτε εξουσία να ενεργήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παρόλα αυτά, χαιρετίζω τη δήλωση, σε αντίθεση με το συνάδελφό μου κ. Allister.

Τέλος, στην παράγραφο 20 νομίζω ότι είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες του ιρλανδικού λαού πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτό που χρειάζεται εδώ. Αναφέρει επίσης ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να προσφέρει βοήθεια για να διαμορφώσει μια ευρύτερη, πιο ενημερωμένη συναίνεση. Πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε στην πραγματικότητα να διατυπωθεί «να διαμορφώσει μια καλύτερα ενημερωμένη συναίνεση».

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η πιο επικίνδυνη φράση στην σύγχρονη πολιτική είναι «κάτι πρέπει να γίνει». Οι πολιτικοί έχουν ένα παράλογο και δυσανάλογο φόβο μήπως φανούν αδρανείς και είναι δευτερεύουσας σημασίας τι είναι αυτό το «κάτι», όπως είδαμε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δεν έχει σημασία τι είναι το «κάτι» – 500 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας στη Βρετανία, 500 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη, 850 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ – εντάξει, αυτό είναι «κάτι», ας το κάνουμε. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες.

Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς να νομοθετήσει κατά της ύφεσης, όπως δεν μπορεί να νομοθετήσει για να ρυθμίσει την πορεία του ήλιου ή της σελήνης. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μια αμείλικτη διόρθωση για τα χρόνια της εύκολης πίστωσης που δημιουργήθηκε από τις ίδιες κυβερνήσεις που διατήρησαν τα επιτόκια υπερβολικά χαμηλά για πάρα πολύ καιρό. Αυτή ήταν πολιτική απόφαση και όχι απόφαση της αγοράς και ο αέρας που φυσήχτηκε στο μπαλόνι τώρα βγαίνει γρήγορα έξω. Η μόνη πρακτική αλλαγή που γίνεται από την εθνικοποίηση των τραπεζών μας και από αυτές τις τεράστιες οικονομικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες είναι ότι, αντί να μειωθούν οι φόροι για να βοηθηθούν οι άνθρωποι να περάσουν τις δύσκολες εποχές, τους φορτώνουμε ένα τεράστιο νέο πρόσθετο βάρος. Οι φορολογούμενοί μας θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για την έπαρσή μας.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την Τροπολογία 9, την οποία καταψήφισε η ομάδα μου, είχε μεγάλη σημασία για την Ομάδα PPE-DE ότι η δημοκρατική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς συντομεύσεις που δημιουργούν δημοκρατικό έλλειμμα, ειδικά τώρα που, στην περίπτωση της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, η κοινοβουλευτική διαδικασία δεν μπορεί να περιγραφεί με κολακευτικό τρόπο. Είδαμε παραπλανητικά τεχνάσματα, χειραγώγηση και, τέλος, την εισηγήτρια να αγνοεί την πολιτική βούληση της δικής της ομάδας.

Αυτό έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντικό δεδομένου του αδιεξόδου στο Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Η Ομάδα PPE-DE έχει προσφέρει μια λύση στο πρόβλημα της ζημιάς στη βιομηχανία ενώ προωθεί την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Άρα όχι μόνο η βιομηχανία της ΕΕ, αλλά και τα συνδικάτα υποστηρίζουν την πρότασή μας για συγκριτική αξιολόγηση για να αντικατασταθεί το δαπανηρό σύστημα δημοπράτησης. Είμαστε όλοι ενωμένοι στην προσπάθεια να μειωθούν οι επιβλαβείς εκπομπές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό.

Η ερώτηση είναι πώς να το κάνουμε. Το πρώτο μας μέλημα πρέπει να είναι ο πλανήτης μας, αλλά υποστηρίζω ότι τα μέτρα που χρειάζονται για να σταματήσει η κλιματική αλλαγή δεν θα βοηθηθούν από την οικονομική παρακμή των κορυφαίων φιλικών προς το κλίμα οικονομιών που θα οδηγήσει σε ανεργία στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, το EPLP καλωσορίζει το περιεχόμενο αυτού του κοινού ψηφίσματος και πρότασης σχετικά με το χρηματοπιστωτικό κλίμα και την ευρύτερη οικονομία. Όσον αφορά αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε στη συνέχεια, είναι αλήθεια ότι το Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει μια σειρά από απαιτήσεις – οι οποίες ήταν ένα είδος ευχολόγιου, σε κάποιο βαθμό – καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για το τι χρειάζεται να γίνει. Κατά καιρούς έχουμε προχωρήσει περισσότερο από την Επιτροπή. Πράγματι, κατά καιρούς – ίσως για εθνικούς λόγους ή για πολιτικά συμφέροντα – έχουμε δει το Κοινοβουλίου τόσο να απαλύνει κείμενο όσο και να προτείνει καλό κείμενο.

Όμως αυτές οι εκκλήσεις είναι αρκετά επίκαιρες σήμερα και είναι σχετικές με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Οι εποπτικές δομές πρέπει , περισσότερο από ποτέ, να ενισχυθούν, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να κοιτάξουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει επίσης να εξετάσουμε τι συμβαίνει σε όρους αναπτυξιακής βοήθειας σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να εμβαθύνουμε τις εφεδρείες μας σε όρους αντιμετώπισης ζητημάτων ανάπτυξης, να μην απομακρυνόμαστε από αυτά και ελπίζουμε ότι, με αυτό τον τρόπο, θα φθάσουμε τα είδη οικονομικής ισορροπίας που χρειάζεται σε όλο τον κόσμο. Ο ρόλος μας είναι να επιστήσουμε την προσοχή σε αυτά τα ζητήματα. Ο ρόλος μας είναι επίσης να κάνουμε κάτι περισσότερο γι’ αυτό και θα υποβάλω περισσότερα γραπτώς γι’ αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνοψίσω τους λόγους για τους οποίους καταψήφισα το ψήφισμα. Πρώτον, η ενίσχυση του ρόλου του κράτους είναι η λάθος απάντηση στην αναζήτηση διεξόδου από την οικονομική αναταραχή. Δεύτερον, η υψηλότερη ρύθμιση και η δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής εποπτικής αρχής χωρίς διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων δεν είναι φάρμακο για την κρίση. Τρίτον, αφού έχει απορριφθεί από το λαό της Ιρλανδίας, η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ. Γι’ αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να σέβεται το αποτέλεσμα του ιρλανδικού δημοψηφίσματος. Τέταρτον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι πρόθυμο να επιστρέψει στους δικούς του μη ρεαλιστικούς και εξαιρετικά δαπανηρούς στόχους σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Αυτό τελικά θα βλάψει το βιοτικό επίπεδο των απλών ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι σωστό να λέμε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέχρι να την εγκρίνουν και τα 27 κράτη μέλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά, και εγώ τουλάχιστον δεν επιθυμώ να δω την Ευρώπη να προχωράει μπροστά χωρίς την Ιρλανδία. Ως Διευθυντής Εκλογών του Fine Gael στην πρόσφατη εκστρατεία για το δημοψήφισμα, θα ήθελα να καταστήσω απολύτως σαφές ότι η ιρλανδική θέση είναι, και πρέπει να είναι, ότι θέλουμε να είμαστε στο κέντρο της Ευρώπης. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα νησί πίσω από ένα άλλο νησί, που κυριαρχείται από τα βρετανικά συμφέροντα. Σεβόμαστε τη Βρετανία που έχει τα συμφέροντά της – δικαιούται να τα έχει. Τα συμφέροντά μας βρίσκονται αλλού και δεν θέλω κανένας Βρετανός Βουλευτής να σηκωθεί εδώ και να μιλήσει για τους ψηφοφόρους μου ή για τα ιρλανδικά συμφέροντα.

Θα ήθελα να πω ότι οι βουλευτές του ΕΚ του Fine Gael στην Ομάδα PPE-DE στηρίζουν τις γενικές γραμμές της έκθεσης για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά δεν δέχονται ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει «ότι είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από τον ιρλανδικό λαό, για να διασφαλιστεί μια λύση αποδεκτή από όλους πριν από τις ευρωεκλογές», αφού αυτό είναι θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ιρλανδικός λαός, κατά την κρίση του και τη στιγμή που επιθυμεί. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με το περιεχόμενο του κοινού μας ψηφίσματος, ούτε με την απόδοση του προέδρου του Συμβουλίου Sarkozy. Παρόλα αυτά, θεωρώ μια συμφωνία ή τουλάχιστον τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε σε κάποια κοινή προσέγγιση, ιδιαίτερα σημαντικό βήμα, αφού το χειρότερο μήνυμα που θα μπορούσαμε να στείλουμε στους λαούς της Ευρώπης θα ήταν ότι είμαστε ανίκανοι να συμφωνήσουμε σε οτιδήποτε. Εντούτοις θα ήθελα επίσης να κάνω έκκληση για λίγη κοινή λογική. Εδώ υπάρχουν τρεις παράγοντες. Ο ένας βεβαίως είναι η οικονομική κρίση, ο δεύτερος είναι η ύφεση και ο τρίτος αφορά στην ουσία την επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην εσωτερική μας αγορά. Μιλάω γι’ αυτό εδώ και πάρα πολλούς μήνες ακόμη και εδώ και πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι είμαστε ανίκανοι να σταματήσουμε το ρυθμό ανάπτυξης των απαιτήσεων που γίνονται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και δεν είμαστε ικανοί ούτε καν να συζητήσουμε αυτή την ανάπτυξη, σε επίπεδο ΠΟΕ. Αυτή η ασυμβατότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας.

 
  
  

- Σύσταση: Harlem Désir (A6-0373/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως όλοι γνωρίζουμε, η προσωρινή απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει τεράστια αύξηση. Αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά, αφού δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας, αλλά οι πολύ διαφορετικοί εθνικοί κανόνες σημαίνουν ότι, κατά κανόνα, τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα έχουν την τάση να είναι αρνητικά, ιδίως για τους εργαζομένους, αφού οδηγεί σε μισθολογικό ντάμπινγκ ως αποτέλεσμα των χαμηλών μισθών και κατά συνέπεια επίσης στον εκτοπισμό των ντόπιων εργαζομένων. Τελικά οδηγεί επίσης σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και έχει πλεονεκτήματα για εκείνους που προσλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερους προσωρινά απασχολούμενους φθηνά.

Συνεπώς, ο στόχος μας με τις οδηγίες πρέπει να είναι να ρυθμίσουμε την προσωρινή απασχόληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και ιδίως να ορίσουμε ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι εξισώνονται με τους εργαζομένους των χρηστριών εταιρειών από την άποψη των όρων εργασίας και απασχόλησης. Αυτό θα ήταν προς το συμφέρον της Ευρώπης ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των εργαζομένων, και θα απέτρεπε τη στρέβλωση του ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, οποιαδήποτε τροπολογία αυτής της οδηγίας, όσο σχετική και αν ήταν, θα σήμαινε σημαντική παράταση της νομοθετικής διαδικασίας και θα άφηνε τους προσωρινά απασχολούμενους χωρίς νομική προστασία για σημαντικά μεγαλύτερη περίοδο. Είναι οδηγία που έχει καθυστερήσει πολλά χρόνια. Είναι επίσης έκφραση των συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Γι’ αυτό το λόγο ψήφισα υπέρ της απόρριψης οποιωνδήποτε τροπολογιών.

 
  
  

- Έκθεση: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα αυτή την έκθεση διότι η ασφάλεια των παιδιών που είναι επί γραμμής μου προκαλεί πραγματική ανησυχία. Είναι επίσης ένα ζήτημα που τίθεται από πολλούς ψηφοφόρους μου στο West Midlands. Γνωρίζω ότι πολλοί γονείς και δάσκαλοι ανησυχούν όλο και περισσότερο που τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε υλικό το οποίο είναι ακατάλληλο και δυνητικά επικίνδυνο.

Η ανάπτυξη του Διαδικτύου σε ένα ισχυρό παγκόσμιο μέσο έχει αυξήσει τους κινδύνους για τους νέους σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατη έρευνα στη Βρετανία αποκάλυψε ότι το 1 στα 10 παιδιά που χρησιμοποιούν chatrooms σε υπολογιστές έχουν προσεγγιστεί μέσω του Διαδικτύου από παιδεραστές. Παρόλο που αναγνωρίζουμε ότι το Διαδίκτυο προσφέρει ένα κόσμο ψυχαγωγίας, ευκαιριών και γνώσης στα παιδιά, πρέπει να θέσουμε επίσης σε εφαρμογή μέτρα για να διαφυλάξουμε την ασφάλειά τους στο Διαδίκτυο. Πιστεύω ότι είναι ευθύνη μας να προστατεύσουμε τα παιδιά από το επιβλαβές υλικό και κάποιους από αυτούς που διαχειρίζονται γραμμές επί γραμμής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη μείωση της διαθεσιμότητας ακατάλληλων και παράνομων υλικών και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τους κινδύνους επί γραμμής. Γι’ αυτό χαιρετίζω αυτή την έκθεση και τις προσπάθειες της ΕΕ να προστατεύσει τα παιδιά μας. Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η τεχνολογία, χωρίς να φοβούνται εκείνους που θα τους προκαλέσουν ζημιά.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, από μόνο του το Διαδίκτυο είναι μια πολύ θετική εφεύρεση, αλλά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από εγκληματίες και αυτό οδήγησε σε εκθετική αύξηση ενός από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα απ’ όλα, της διακίνησης παιδικής πορνογραφίας.

Αν φανταστείτε ότι μόνο πέρυσι σημειώθηκε αύξηση 16% στη διακίνηση τέτοιου υλικού μέσω του Διαδικτύου – και προσθέστε σε αυτό το γεγονός ότι πάνω από 20 000 παιδιά κακοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό, για να παραχθούν αυτές οι εικόνες, σε ένα μόνο έτος – έχετε μια ιδέα των διαστάσεων. Οι στόχοι μας πρέπει να είναι οι εξής: μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών, σκληρές ποινές για τους ενόχους, καθώς και μέγιστη προστασία για τα παιδιά που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Χαιρετίζω το πακέτο των μέτρων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία κυμαίνονται από γραμμές βοήθειας για την εγκατάσταση συστημάτων προστασίας και την εκπαίδευση μέχρι την ενίσχυση της αστυνομίας και την ανιχνευσιμότητα των χρηματοπιστωτικών κινήσεων.

Αυτή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική, διότι στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα που αφορά την προστασία των πιο αδύναμων μελών της κοινωνίας μας, των παιδιών μας.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Το Διαδίκτυο είναι μια μεγάλη βοήθεια, αλλά, ταυτόχρονα, ένας μεγάλος κίνδυνος, ειδικά για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πολύ πιο κατατοπισμένα στους υπολογιστές απ’ ότι οι γονείς τους και, κατά συνέπεια, οι ενήλικες συχνά αγνοούν το τεράστιο αριθμό παγίδων τις οποίες μπορεί να συναντήσουν ιδίως τα παιδιά σε αρκετές ώρες σερφαρίσματος στο Διαδίκτυο. Χαιρετίζω αυτή την έκθεση και την υπερψήφισα.

Πιστεύω ότι το πρόγραμμα για ασφαλές Διαδίκτυο θα βοηθήσει να εξαλειφθεί το τεράστιο χάσμα γενεών που υπάρχει όσον αφορά την ευαισθητοποίηση για το Διαδίκτυο. Χρειαζόμαστε μια εκστρατεία ενημέρωσης που να απευθύνεται σε γονείς και δασκάλους. Υποστηρίζω τη δημιουργία σημείων επαφής στις επιμέρους χώρες της ΕΕ, όπου θα είναι δυνατή η καταγγελία παράνομων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Ο Matti Juhani Saari στη Φινλανδία τοποθέτησε στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του ιστοτόπου YouTube, βίντεο που τον έδειχνε να πυροβολεί με πιστόλι σε πεδίο βολής. Αργότερα δέκα νέοι δολοφονήθηκαν από αυτό τον οπλοφόρο φρενοβλαβή σε ένα σχολείο στη φινλανδική πόλη Kauhajoki. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι μέσω αυτού του προγράμματος, θα καταφέρουμε να μειώσουμε τα επίπεδα του κινδύνου και να εξασφαλίσουμε ότι οι νέοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε τέτοια βίντεο στο Διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE-DE).(CS) Υποστήριξα την έκθεση Angelilli, διότι πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο. Θα ήθελα να δοθεί έμφαση στη βελτίωση των μέσων που είναι διαθέσιμα στις αστυνομικές δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα, αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για την παιδική πορνογραφία σε συνδυασμό με την ανακοίνωση των γραμμών κρίσης που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες στις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτό θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για περιπτώσεις που αφορούν την αγορά εικόνων μέσω διομότιμων συστημάτων επικοινωνιών ομάδων, καθώς θα είναι δυνατή η εξακρίβωση του αν μια συγκεκριμένη εικόνα έχει ήδη διανεμηθεί στο Διαδίκτυο και αν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έρευνες όσον αφορά εκείνη την εικόνα, αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτόν τις ανώφελες αλληλεπικαλύψεις στις ερευνητικές δραστηριότητες. Ένα αποτελεσματικό μέτρο θα ήταν επίσης να παρακολουθούνται τα ίχνη των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε ιστοτόπους που περιέχουν παιδική πορνογραφία, με πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία της ιδιωτικότητας και του τραπεζικού απορρήτου.

Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι η ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με βάση μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που περιλαμβάνει τη συμμετοχή των παιδιών, των οικογενειών, των σχολείων, όλων των τηλεπικοινωνιακών φορέων, των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου και των κυβερνητικών οργάνων. Υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης και πρόληψης που, από τεχνικής πλευράς, θα βοηθούσε και θα διευκόλυνε την καταγγελία περιπτώσεων και θα βελτίωνε τις πιθανότητες να ερευνηθούν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρόγραμμα για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Επιτρέψτε μου να προσθέσω στη συζήτηση της Δευτέρας για την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών. Υποστήριξα την έκθεση, βεβαίως, και τη χαιρετίζω θερμά. Παρόλα αυτά, στο πρόγραμμα που θα εγκρίναμε, δεν δίνεται έμφαση στην τυποποίηση της ορολογίας σε σχέση με το επικίνδυνο περιεχόμενο. Τα κράτη μέλη επίσης ποικίλλουν στις απόψεις τους όσον αφορά τι απλώς δεν επιτρέπεται και τι έχει ήδη ποινικοποιηθεί. Αυτό προφανώς παρεμποδίζει την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο Διαδίκτυο, η οποία δεν αναγνωρίζει σύνορα ούτε κρατών ούτε ηπείρων. Για χάρη των παιδιών μας, η εναρμόνιση σε αυτό τον τομέα πρέπει να είναι προτεραιότητά μας, είτε μας αρέσει είτε όχι.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα με αποφασιστικότητα αυτή την έκθεση. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρώπη επιθυμεί να κάνει κάτι για να προστατεύσει τα παιδιά από τους πολλούς κινδύνους που εγκυμονεί σήμερα το Διαδίκτυο. Οι νέοι εξοικειώνονται με το Διαδίκτυο από πολύ μικρή ηλικία, αλλά έρχονται φυσικά αντιμέτωποι και με τους κινδύνους του.

Εκτιμάται ότι 9 από τα 10 παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 16 ετών έρχονται σε επαφή με πορνογραφικό υλικό στο Διαδίκτυο. Οι έμποροι πορνογραφίας επί γραμμής γίνονται όλο και πιο παράτολμοι. Πέρα από τον κίνδυνο παιδεραστών του Διαδικτύου και εμπόρων πορνογραφίας, υπάρχουν επίσης καζίνο επί γραμμής με τις επιθετικές διαφημιστικές εκστρατείες τους. Ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά δεν είναι πάντα ενήμερα για τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Εναπόκειται λοιπόν στους γονείς, τα σχολεία και τους δασκάλους, αλλά και στους πολιτικούς, να προστατεύσουν τα παιδιά από όλα αυτά. Πρέπει να παρακολουθούν και να αυξάνουν την ευαισθητοποίηση, ιδίως μεταξύ των νεαρότερων μελών της κοινωνίας, διότι είναι τα πιο ευεπηρέαστα και ευάλωτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE). (BG) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης διότι πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι δύσκολη η επίλυση σε ένα ενιαίο έγγραφο της μεγάλης ποικιλίας προβλημάτων που ανακύπτουν όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες επικοινωνιών. Όμως αυτό το πρόγραμμα είναι απαραίτητο για οργανωτικούς λόγους. Όταν συζητάμε για την επίδραση των νέων τεχνολογιών, έχουμε την τάση να μιλάμε για τα κοινωνικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα οφέλη και συνειδητοποιούμε τις αρνητικές συνέπειες μόνο πολύ αργά. Οι υπάρχοντες μηχανισμοί για τον περιορισμό των προϊόντων που έχουν αρνητική επίδραση είναι πολύ σημαντικοί για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, αλλά πρέπει να έχουμε προληπτικά προγράμματα που να λειτουργούν παράλληλα με αυτούς. Το ζήτημα είναι, τώρα που έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κάθε κράτος μέλος να έχει δικό του εθνικό πρόγραμμα σε αυτό το θέμα. Πρέπει να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση της κοινωνίας για το πρόβλημα και να διδάξουμε στα παιδιά να χρησιμοποιούν έξυπνα τις ΤΠΕ. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι ο κίνδυνος της «εξάρτησης από τους υπολογιστές». Απαιτούνται ολοκληρωμένες προσπάθειες και αυτός είναι άλλος ένας ρόλος που πρέπει να διαδραματίσουν οι εθνικές κυβερνήσεις.

 
  
  

- Έκθεση: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε το λόγο και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κ. Grossetête για την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας, η οποία ασχολείται με τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων. Την υποστήριξα στην ψηφοφορία. Αποτελεί πρόοδο στην εναρμόνιση των νόμων και στην προστασία των καταναλωτών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, αυξάνοντας την ευελιξία και προσφέροντας οφέλη όσον αφορά την ασφάλεια και την ευαισθητοποίηση των ασθενών. Ταυτόχρονα απλοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει το κόστος για τις μεσαίου μεγέθους φαρμακευτικές εταιρείες.

Εκτιμώ τη σαφή θέση που έλαβε ο Επίτροπος Verheugen για τα παραποιημένα φάρμακα, τα γενόσημα φάρμακα χαμηλής ποιότητας που συχνά δεν έχουν μεγαλύτερη επίδραση από ένα εικονικό φάρμακο και τα παράνομα φάρμακα και εμβόλια, τα οποία διοχετεύονται στους Ευρωπαίους πολίτες μέσω της μαύρης αγοράς. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εγκληματικές. Στο προσεχές μέλλον η Επιτροπή θα θεσπίσει μέτρα για να ενισχύσει τους υφιστάμενους νόμους σε αυτό τον τομέα ούτως ώστε κανένα από αυτά τα φάρμακα να μην επιτρέπεται να διανέμεται. Επίσης θα θεσπίσει κυρώσεις κατά των προσώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα. Ο Επίτροπος έχει επίσης εξασφαλίσει ότι πρέπει να παράγονται αποτελεσματικά φάρμακα με βάση αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και διαδικασίες παρασκευής.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Πρέπει να απαντήσω στη σημερινή συζήτηση, στην οποία δήλωσα, φυσικά, ότι χαιρετίζω θερμά αυτή την έκθεση. Όμως συμπεριελήφθη η απαίτηση όλα τα φάρμακα που περιέχουν την ίδια δραστική ουσία να φέρουν την ίδια εταιρική επωνυμία, για να αποφεύγεται οι ασθενείς να πάθουν σύγχυση και να λαμβάνουν υπερβολικά υψηλές δόσεις. Αυτό μπορεί να ακούγεται λογικό στους μη ειδικούς, αλλά τα φάρμακα διαρκώς παρουσιάζουν καινοτομίες και, επιπλέον, φάρμακα που έχουν τα ίδια ή παρόμοια δραστικά συστατικά ενδέχεται να διαφέρουν σε μια σειρά από άλλα συστατικά. Θα ήταν παράλογο να κατηγορήσουμε την Επιτροπή διότι δεν διατάσσει την τυποποίηση των εταιρικών επωνυμιών, υποδηλώνοντας αδυναμία κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του συστήματος, ανεξάρτητα από τις αρμοδιότητες που ενδέχεται να έχει γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
  

- Έκθεση: Toine Manders (A6-0195/2008)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, είμαι πραγματικά ευτυχής που τα κενά στην οδηγία του 1994 για τη χρονομεριστική μίσθωση επιτέλους αντιμετωπίζονται από αυτό το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προσβλέπουν σε καλύτερη προστασία των επενδύσεών τους. Θα προστατευτούν επίσης, μακροπρόθεσμα, μέχρι 40 000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Έδειξα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την έκθεση αφού καλύπτει ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα πολλούς από τους ψηφοφόρους μου. Έχουμε περισσότερους ιδιοκτήτες χρονομεριδίων στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Άρα αυτό θα καθησυχάσει πολλούς από αυτούς ότι η Ευρώπη ενεργεί για να τους προστατεύσει από απατεώνες εμπόρους. Η βρετανική βιομηχανία χρονομεριστικής μίσθωσης αξίζει περίπου 157 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και αυτή η οδηγία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την εξάλειψη των αδίστακτων πρακτόρων που δημιουργούν προβλήματα στους καταναλωτές και δυσφημίζουν τους νόμιμους παράγοντες. Αυτοί οι νέοι απλουστευμένοι κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα προστατεύονται εξίσου καλά σε ολόκληρη την ΕΕ, δημιουργώντας ταυτόχρονα ίσους όρους ανταγωνισμού στην αγορά για τη χρονομεριστική μίσθωση και άλλα δημοφιλή προϊόντα που σχετίζονται με διακοπές.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Χαίρομαι που, παρά το φάσμα της πολιτικής, έχει επιτευχθεί συμφωνία για την εναρμόνιση της νομοθεσίας που προστατεύει όλους τους Ευρωπαίους οι οποίοι προγραμματίζουν διακοπές στο εξωτερικό και επιθυμούν να ενοικιάσουν κατάλυμα στο εξωτερικό χωρίς κίνδυνο. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τη χρονομεριστική μίσθωση αποκλείει την καταχώρηση αναξιόπιστων παρόχων υπηρεσιών και ταυτόχρονα αυξάνει τις πιθανότητες οι άνθρωποι να μην πέσουν θύματα απάτης, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σήμερα.

Οι καταναλωτές θα έχουν επίσης περίοδο δεκατεσσάρων ημερών για να υπαναχωρήσουν από συμβάσεις, χωρίς να χρειαστεί να δώσουν προκαταβολή και θα λαμβάνουν ακόμη και συμβάσεις σε γλώσσα που να μπορούν να καταλάβουν, πράγμα που είναι καλή είδηση για τους Τσέχους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι τη χαρά της φίλης και συναδέλφου μου, κυρίας Gill, που κλείνουμε τα κενά αυτής της οδηγίας.

Η χρονομεριστική μίσθωση είναι μια μεγάλη βιομηχανία, αλλά μπορεί επίσης να είναι μια μεγάλη απάτη. Για παράδειγμα, συναλλάσσομαι με μια εταιρεία που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ιδιοκτητών Χρονομεριστικής Μίσθωσης, η οποία λειτουργεί στην Ισπανία – αλλά βολικά από μια διεύθυνση στο Γιβραλτάρ – και ψηφοφόροι μου έχουν πει ότι προσεγγίστηκαν από αυτή την εταιρεία, η οποία προσφέρθηκε να μεταπωλήσει τα χρονομερίδιά τους. Όταν πήγαν στην Ισπανία με μεγάλη δαπάνη, βρήκαν ότι δεν υπήρχε κανείς για να αγοράσει τα χρονομερίδιά τους, αλλά αυτή η εταιρεία ήθελε να τους πουλήσει κι άλλα χρονομερίδια.

Προσπαθούσα να έρθω σε επαφή με αυτή την εταιρεία για αρκετές εβδομάδες και τελικά μόνο αυτή την εβδομάδα κατάφερα να το κάνω, διότι, ως εκ θαύματος, οι αριθμοί τηλεφώνου που δίνουν δεν έχουν ανθρώπους στην άλλη άκρη για να απαντούν – και δεν φαίνεται να απαντούν ούτε σε επιστολές.

Ελπίζω ότι θα αρχίσουμε τώρα να πατάσσουμε οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ιδιοκτητών Χρονομεριστικής Μίσθωσης, διότι δίνουν κακό όνομα στη χρονομεριστική μίσθωση και, ειλικρινά, κάνουν ζημιά στην εικόνα της ισπανικής βιομηχανίας διακοπών, για την οποία ξέρω ότι νοιάζεστε τόσο πολύ.

 
  
  

- Έκθεση: Jan Andersson (A6-0370/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Δεν μπόρεσα να ψηφίσω την έκθεση Andersson. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι αυτοί που δεν ήταν ικανοποιημένοι με την απόφαση του Δικαστηρίου σήμερα επιχειρούν μέσω αυτής της έκθεσης να υπονομεύσουν την ετυμηγορία του δικαστηρίου στην υπόθεση Laval στη Σουηδία. Η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών είναι ένα από τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή για να εξασφαλίζουν ότι τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι επιχειρηματίες θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τις αρχές της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων όπως ισχύει σήμερα. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η παράνομη απασχόληση καθώς και το ντάμπινγκ στην αγορά εργασίας της ΕΕ, και όχι μέσω της υπονόμευσης των δικαιοδοσιών. Στις δημοκρατικές κοινωνίες τα δικαιώματα πρέπει να διεκδικούνται αφειδώς και να μην υπονομεύονται.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο μέρος της Τροπολογίας 24 αναγνωρίζει ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ ήταν παράγοντας που συνέβαλε στο ιρλανδικό «όχι» στη Λισαβόνα. Συμφωνώ με αυτό καθώς επίσης με τη φράση που ζητά από το Συμβούλιο να αναλάβει δράση για να εξασφαλίσει ίση αμοιβή για ίση εργασία. Η τροπολογία κάνει έκκληση σε όλα τα κράτη μέλη να σεβαστούν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία. Αυτό εξυπακούεται, εκτός αυτού είναι νομική επιταγή για όλα τα κράτη μέλη ούτως ή άλλως.

Εντούτοις σε αντιπαράθεση με όλα αυτά είναι η απαίτηση ότι πρέπει να προβούμε σε ριζική αναθεώρηση των υφιστάμενων συνθηκών, για να ανοίξουμε το δρόμο προς μια κοινωνική Ευρώπη. Είναι σαν να χρησιμοποιούμε μια βαριά για να σπάσουμε ένα καρύδι! Η «ριζική αναθεώρηση των υφιστάμενων συνθηκών» μου ακούγεται σαν κατάργηση των κανόνων. Έχουμε ήδη πολύ θετική νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και αυτή τη στιγμή βελτιώνουμε την εν λόγω νομοθεσία. Καταλήξαμε σε κοινή θέση για την οδηγία για την προσωρινή απασχόληση. Αυτό θα ενισχύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και δείχνει ότι η κοινωνική καρδιά της Ευρώπης εξακολουθεί να χτυπάει.

Η τροπολογία 16 καλεί τα κράτη μέλη να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος να γίνονται οι δουλειές. Πρέπει να εξετάσουμε την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων και να εξασφαλίσουμε την ορθή μεταφορά σε όλα τα κράτη μέλη και, αν πρέπει να αλλάξει, τότε πρέπει να το κάνουμε, αλλά δεν είναι απαραίτητη μια σε βάθος αναθεώρηση των Συνθηκών.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την ψηφοφορία, θα ήθελα να πω ότι οι βουλευτές του κόμματος Fine Gael, στους οποίους ανήκω, ψήφισαν υπέρ της έκθεσης Andersson, διότι αντιμετωπίζει τα σημαντικά ζητήματα που τέθηκαν στις αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις Viking, Laval και Rüffert, κατοχυρώνοντας τη θεμελιώδη αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

Η έκθεση δηλώνει πολύ σαφώς ότι η νομοθεσία δεν είναι επαρκής και πρέπει να προσφέρουμε καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, αλλά η απάντηση δεν είναι η σε βάθος αναθεώρηση των υφιστάμενων Συνθηκών της ΕΕ, όπως ζητείται στην Τροπολογία 24. Η απάντηση είναι να βελτιωθεί η νομοθεσία και γι’ αυτό το λόγο καταψηφίσαμε την Τροπολογία 24 και την Τροπολογία 16, που ήταν και άχρηστη και περιττή, διότι δεν ασχολείται με τη νομοθετική επιταγή.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Andersson, όχι μόνο διότι το κείμενο αφορά το εργατικό δίκαιο – το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών – αλλά και διότι κάνει αναφορά ξανά και ξανά στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Δεν είναι βεβαίως η πρώτη έκθεση που διαπράττει αυτό το έγκλημα, αλλά δείχνει μια βαθιά περιφρόνηση για τους Ιρλανδούς ψηφοφόρους που έχουν εξουδετερώσει τη Συνθήκη, και, στην πραγματικότητα, για όλους τους ψηφοφόρους στην Ευρώπη που δεν είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν με δημοκρατικό τρόπο τις απόψεις τους σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Ξανά και ξανά δίνεται η υπόσχεση ότι η Ευρώπη θα λάβει υπόψη τη βούληση του λαού, ότι κάτι θα γίνει για την εξάλειψη του δημοκρατικού ελλείμματος και, ξανά και ξανά, εδώ στο Κοινοβούλιο προκύπτει ότι η Ευρώπη δεν τηρεί τις υποσχέσεις της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόβλημα αξιοπιστίας που είναι τουλάχιστον τόσο μεγάλο όσο το πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, συνεργάστηκα με τον κ. Andersson, ως σκιώδης εισηγήτρια για την Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, με πλήρη επίγνωση της σημασίας των ζητημάτων που καλύπτει η έκθεση για τη δική μου συνδικαλιστική ένωση, την Αλληλεγγύη και άλλες συνδικαλιστικές ενώσεις, καθώς και για την πολιτική ομάδα μου, η οποία είναι ευαίσθητη σε κοινωνικά ζητήματα. Έχω στα χέρια μου την επιστολή του Janusz Śniadek, του επικεφαλής της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αλληλεγγύη, σχετικά με αυτό το θέμα.

Η έκθεση εστιάζει την προσοχή στην ανάγκη σεβασμού των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και στη σημασία του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, στα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου, και ιδίως στις συλλογικές συμβάσεις και στην τήρηση της αρχής της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα αυτή την έκθεση, παρόλο που, όπως είπαν νωρίτερα ορισμένοι συνάδελφοι στο Σώμα, οι αναφορές στην Συνθήκη της Λισσαβόνας είναι, αυτή τη στιγμή, αδικαιολόγητες.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Saks (PSE).(ET) Θα ήθελα να εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο δεν υπερψήφισα την έκθεση του κ. Andersson.

Παρόλο που αυτή η έκθεση τώρα είναι πολύ πιο ισορροπημένη από την αρχική έκδοση, εγώ και πολλά από τα μέλη της ομάδας μου από την Ανατολική Ευρώπη απείχαμε. Βεβαίως υποστηρίζουμε την αρχή της ίσης μεταχείρισης, αλλά αντιληφθήκαμε τον κίνδυνο αυτό το σύνθημα να χρησιμοποιηθεί σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί η εφαρμογή μιας από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ανατολική Ευρώπη: το εργατικό δυναμικό μας θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά εργασίας της Δυτικής Ευρώπης, έστω και προσωρινά, για να κερδίζει περισσότερα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι επίσης σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της.

Η γνώμη μου είναι ότι αντί να αλλάξει η ρύθμιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει ζητηθεί, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εφαρμογή της οδηγίας και των κανονισμών στα κράτη μέλη.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Πρόταση απόφασης: Έγκριση του ορισμού της Catherine Ashton ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (B6-0575/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα το νομοθετικό ψήφισμα που εγκρίνει, με ορισμένες τροπολογίες, την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού του 2003 όσον αφορά τη δικαιοδοσία και τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε ζητήματα γάμου, με βάση την έκθεση της Γερμανίδας συναδέλφου μου, της κ. Gebhardt. Λόγω της αυξημένης κινητικότητας των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των «διεθνών» ζευγαριών, με άλλα λόγια ζευγάρια όπου οι σύζυγοι έχουν διαφορετική εθνικότητα ή κατοικούν σε διαφορετικά κράτη μέλη ή σε ένα κράτος μέλος στο οποίο τουλάχιστον ο ένας σύζυγος δεν είναι υπήκοος, και λόγω του υψηλού ποσοστού διαζυγίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν απαραίτητο να ρυθμιστεί το εφαρμοστέο δίκαιο και η δικαιοδοσία σε ζητήματα γάμου που πλήττουν όλο και μεγαλύτερο αριθμό πολιτών κάθε χρόνο. Πρέπει να επισημαίνουμε διαρκώς ότι οι συνθήκες καθορίζουν την προοδευτική δημιουργία ενός κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με μέτρα που επιδιώκουν την προώθηση «της συμβατότητας των κανόνων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη όσον αφορά τη σύγκρουση δικαίου και δικαιοδοσίας».

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω την Catherine Ashton ως η νέα Επίτροπο Εμπορίου. Χαίρομαι πολύ που έχουμε επιτέλους γυναίκα Επίτροπο Εμπορίου και την πρώτη Βρετανίδα Επίτροπο. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δεκτική και ανοικτή Επίτροπος η οποία θα συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (B6-0543/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins και Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. − Θα θέλαμε να πούμε ότι οι βουλευτές του ΕΚ του Fine Gael στην Ομάδα PPE-DE στηρίζουν τις γενικές γραμμές της έκθεσης για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά δεν δέχονται ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει «ότι είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από τον ιρλανδικό λαό, για να διασφαλιστεί μια λύση αποδεκτή από όλους πριν από τις ευρωεκλογές», αφού αυτό είναι θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ιρλανδικός λαός, κατά την κρίση του και τη στιγμή που επιθυμεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), γραπτώς. − Εγώ και οι συνάδελφοί μου Βρετανοί Συντηρητικοί υποστηρίζουν τα στοιχεία αυτού του ψηφίσματος που ασχολούνται με τη συνεργασία μεταξύ των χωρών σχετικά με τη σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση και την έκφραση στήριξης για τις ΜΜΕ σε αυτό το πλαίσιο. Υποστηρίζουμε επίσης την τήρηση από την ΕΕ των δεσμεύσεών της όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Χαιρετίζουμε τη σθεναρή υποστήριξη αυτού του ψηφίσματος προς τη Γεωργία, μετά την πρόσφατη ρωσική επέμβαση στην εν λόγω χώρα.

Όμως, επειδή είμαστε έντονα αντίθετοι προς τη Συνθήκη της Λισαβόνας, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το κείμενο γι’ αυτό το θέμα. Επίσης, είμαστε αντίθετοι προς την κοινή μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ.

Γι’ αυτούς τους λόγους, απείχαμε από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), γραπτώς. − (PL) Σήμερα καταψήφισα το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης που συνήλθε στις Βρυξέλλες, διότι δεν συμφωνώ με τη θέση της πλειοψηφίας των βουλευτών σε δύο τουλάχιστον από τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. Κατά τη γνώμη μου, η διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας τελείωσε οριστικά με τα αποτελέσματα του ιρλανδικού δημοψηφίσματος. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να πιέσουμε για τη συνταγματική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάταιη. Διαφωνώ επίσης με τη θέση την οποία υποστηρίζει η πλειοψηφία για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι αναγκαστικές λύσεις αποτελούν απειλή για τις βιομηχανίες και τους καταναλωτές σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. Εγώ και όλοι οι συνάδελφοί μου στο ιρλανδικό πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκουμε, το Fine Gael, υπερψηφίσαμε και θέλουμε, το συντομότερο δυνατόν, μια σαφή, απερίφραστη επικύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας από την ιρλανδική κυβέρνηση. Εντούτοις αντιμετωπίζουμε το ιρλανδικό εκλογικό σώμα ως καταστροφείς με κίνδυνο για μας. Χρειάζεται ιδεολογικό χάσμα ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα μεταξύ του αποτελέσματος της ψηφοφορίας της 12ης Ιουνίου και οποιασδήποτε απόφασης για δεύτερη προσπάθεια επικύρωσης.

Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο πιο γρήγορα, με αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας, χωρίς να γίνονται αντιληπτές εντολές από συναδέλφους σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας κύρωσης, δηλαδή «πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές», όπως στην παράγραφο 20, την οποία καταψήφισα σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15 και 16 Οκτωβρίου 2008), διότι συμφωνώ με την απόφαση να γίνει παρέμβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό ήταν κατανοητό λόγω της επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι φόβοι των Ευρωπαίων πολιτών και να παρασχεθεί στην αγορά ρευστότητα και βεβαιότητα, με όλα τα αντίστοιχα οφέλη για τις οικογένειες και τις ΜΜΕ.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι αυτό το ψήφισμα συνηγορεί επίσης υπέρ της υιοθέτησης θεμελιωδών μέτρων που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, ιδίως με την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ ρυθμιστικών αρχών σε κοινοτικό επίπεδο και με την παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας. Είναι απαραίτητη περισσότερη ρύθμιση της χρηματοπιστωτικής αγοράς, αλλά πρώτα χρειαζόμαστε καλύτερη νομοθεσία. Αυτό το ψήφισμα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη στήριξη του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο στο πλαίσιο της ψηφοφορίας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15-16 Οκτωβρίου 2008, το οποίο υπερψήφισα.

Οι βουλευτές χαιρέτισαν αυτή την πρωτοβουλία της γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ, η οποία προτείνει μια συνεκτική και ισόρροπη προσέγγιση στη μετανάστευση και επιβεβαιώνει την υπεύθυνη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει τη νόμιμη μετανάστευση και να καταπολεμήσει σοβαρά την παράνομη μετανάστευση.

Αυτή η επιτυχία όσον αφορά το παγκόσμιο πλαίσιο δράσης έχει εδραιωθεί από τις προσπάθειες της γαλλικής προεδρίας με σκοπό την ταχεία έγκριση των προτάσεων οδηγιών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση, μεταφράζοντας έτσι αυτές τις φιλόδοξες δηλώσεις σε απτές δράσεις. Ειδικότερα, υπάρχει η οδηγία για την ενιαία διαδικασία και το κοινό σύνολο δικαιωμάτων, η αποκαλούμενη οδηγία για τη «μπλε κάρτα» για τις προϋποθέσεις εισόδου για υπηκόους υψηλών προσόντων, και η οδηγία για τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών υπηκόων που διαμένουν παράνομα.

Αυτή η συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πορείας προς μια πραγματική κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου η οποία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Όσον αφορά την Τροπολογία 7, την οποία κατέθεσε η Ομάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, θα ήθελα να επισημάνω ότι θέλουμε τα κράτη μέλη να μπορούν να ακολουθούν τη δική τους προσέγγιση στην εργασία για τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων του Bretton Woods.

Επειδή τα έγγραφα σχετικά με το συμβιβαστικό ψήφισμα και τις τροπολογίες του έφθασαν καθυστερημένα, απείχαμε από τη συμμετοχή στην ψηφοφορία από το σημείο 19, (όμως καμία από αυτές δεν ήταν ονομαστική ψηφοφορία).

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το ψήφισμα PPE/PSE/ALDE/UEN αποκαλύπτει τα όρια και τους πραγματικούς στόχους των μέτρων που έχουν εγκριθεί μέχρι αυτή τη στιγμή από την ΕΕ.

Αγνοώντας τις πραγματικές αιτίες της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης – που έγκεινται στην αύξηση της συσσώρευσης και συγκέντρωσης του κεφαλαίου, στη χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, καθώς και στην κερδοσκοπία και την ελεύθερη και εύκολη κυκλοφορία των κεφαλαίων – και απλοποιώντας τις στην «έλλειψη διαφάνειας» και στην «ελλιπή εποπτεία» των χρηματοπιστωτικών αγορών, η πλειοψηφία αυτού του Σώματος προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο. Με άλλα λόγια, θέλουν να σώσουν το σύστημα από μια κρίση που είναι εγγενής σε αυτό, αποκαθιστώντας (προσωρινά) την «εμπιστοσύνη στις αγορές» και κάνοντας ένεση δημοσίων πόρων χωρίς πραγματικές διασφαλίσεις, όπως στην περίπτωση της Πορτογαλίας, όπου μόλις έχει εκδοθεί μια πραγματικά «λευκή επιταγή» για ποσό ισοδύναμο με όλα τα διαρθρωτικά ταμεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει η χώρα στο τρέχον κοινοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Εντούτοις όλα αυτά τα μέτρα που τόσο εκτιμά το Κοινοβούλιο είναι απλά ένας τρόπος για την αποφυγή της δράσης στα θεμελιώδη στοιχεία, όπως η δημιουργία μιας ισχυρής, αποτελεσματικής δημόσιας τράπεζας σε κάθε χώρα για να εξυπηρετεί τις ανάγκες ανάπτυξης, βάζοντας τέλος στους «φορολογικούς παραδείσους», επιβάλλοντας όρους στην κυκλοφορία των κεφαλαίων και τερματίζοντας τη χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία, τροποποιώντας τη νομισματική πολιτική της ΕΕ και το Σύμφωνο Σταθερότητας, τερματίζοντας την ιδιωτικοποίηση και την απελευθέρωση της οικονομίας, και ούτω καθεξής.

Αντίθετα, η πλειοψηφία αυτού του Σώματος θέλει να επιβεβαιώσει την νεοφιλελεύθερη ατζέντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), γραπτώς. Το ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 αντιμετωπίζει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα, όπως ο αντίκτυπος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης στην οικονομική στρατηγική εξόδου από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η βελτίωση των κανονισμών για την ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της ΕΕ, η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή και ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας. Όμως πιστεύω ότι αποτύχαμε να αντιμετωπίσουμε σφαιρικά τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας με βάση τις τελευταίες δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από την Επιτροπή και τα συμπεράσματα της γαλλικής προεδρίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει να καταρτίσει το Σχέδιο Διασυνδέσεων της Βαλτικής και να το υποβάλει στους υπουργούς ενέργειας της ΕΕ το Δεκέμβριο. Το Συμβούλιο θεωρεί προτεραιότητα να συνδέσει τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία με το ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και να διαφοροποιήσει τις πηγές φυσικού αερίου για να μειώσει την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Πρότεινα να ενσωματωθούν αυτές οι προτάσεις στο ψήφισμα, αλλά δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων, ούτε και η δική μου προφορική τροπολογία. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έδειξε αλληλεγγύη στα κράτη της Βαλτικής, τα οποία είναι ήδη οι πιο απομονωμένες νησίδες ενέργειας στην Κοινότητα και βρίσκονται στο έλεος της Ρωσίας όσον αφορά το φυσικό αέριο. Για τους παραπάνω λόγους, απείχα από την ψηφοφορία για το κοινό ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI) , γραπτώς. (DE) Η ΕΕ έχει πάρει το μέρος της Πρίστινας στο Κοσσυφοπέδιο, επιμένοντας παράλληλα στην εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας στη σύγκρουση στον Καύκασο. Οι Βρυξέλλες πρέπει να αποσαφηνίσουν μια για πάντα αν είναι υπέρ ή κατά του δικαιώματος των λαών στην αυτοδιάθεση. Αν η ΕΕ είναι σοβαρή σχετικά με τους ευγενείς στόχους που πάντα σέβεται, πρέπει να σταματήσει να εφαρμόζει δύο μέτρα και σταθμά και, αντί να εκπροσωπεί πάντα μόνο τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να αναλάβει ουδέτερο μεσολαβητικό ρόλο.

Όμως η χρηματοπιστωτική κρίση θέτει υπό αμφισβήτηση την κατανόηση της ΕΕ για τον εαυτό της. Στο κάτω-κάτω, σε προηγούμενες δεκαετίες, η Ένωση έχει δείξει ότι είναι το εργαλείο του αχαλίνωτου φιλελευθερισμού. Κεντρική θέση δεν έχουν οι πολίτες, αλλά η ανελέητη εφαρμογή μιας νεοφιλελεύθερης άποψης. Τώρα δεν πρέπει μόνο να εφαρμοστούν αυστηρά ελάχιστα πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ στον τομέα της εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, αλλά πρέπει επίσης να ζητηθεί μια εισφορά αλληλεγγύης από τους δικαιούχους του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να τροφοδοτηθεί ένα ασφαλιστικό ταμείο, για παράδειγμα, για να στηρίξει τις τράπεζες σε περιόδους κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) Tην ίδια στιγμή που οι κεντροδεξιές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις των κρατών μελών της, αρνούνται να ικανοποιήσουν την παραμικρή μισθολογική ή άλλη διεκδίκηση των εργαζομένων, επικαλούμενοι τις αντοχές της οικονομίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρηματοδοτεί προκλητικά με τρισεκατομμύρια ευρώ τις τράπεζες και τα μονοπώλια, φορτώνοντας και πάλι τα βάρη της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων.

H επιτάχυνση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, η κατεδάφιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης, η σύνδεση των μισθών με την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας λαίλαπας που σηματοδοτούν οι αποφάσεις της Συνόδου κορυφής της ΕΕ. Tην άγρια επίθεση συμπληρώνει το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που υψώνει απάνθρωπα τείχη για τους μετανάστες στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας όμως την αναγκαία για τα μονοπώλια φτηνή εργατική δύναμη.

Ταυτόχρονα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου αποκαλύπτουν το υποκριτικό ενδιαφέρον της ΕΕ για το κλίμα, αφού η τιμή της ενέργειας θα διαμορφώνεται πλέον στη βάση του χρηματιστηριακού τζόγου, ανεξάρτητα από το κόστος παραγωγής της, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη των μονοπωλίων και επιβαρύνοντας το περιβάλλον.

Δεν μπορούν να υπάρξουν φιλολαϊκές λύσεις στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και της απελευθερωμένης δράσης του κεφαλαίου, που ΕΕ και κυβερνήσεις ενισχύουν ακόμα περισσότερο με μέτρα κρατικομονοπωλιακού χαρακτήρα, ενώ κλιμακώνουν την αντιλαϊκή επίθεση για να βγει το καπιταλιστικό σύστημα από την κρίση του.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Οκτωβρίου ξεχώρισε για την απάντηση που έδωσε στη χρηματοπιστωτική κρίση. Παρόλο που άλλα ζητήματα χρήζουν προσοχής και θα μπορούσαν να συζητηθούν, η χρηματοπιστωτική κρίση είναι εκείνη στην οποία εστιάζεται αναγκαστικά η προσοχή μας. Απέναντι στην εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην οποία η έλλειψη πιστώσεων, με την πραγματική ετυμολογική έννοια της λέξης, οδηγούσε μέρα με τη μέρα σε νέα προβλήματα και νέες απειλές, η ευρωπαϊκή απάντηση ήταν αποτελεσματική για την αποκατάσταση της αναγκαίας εμπιστοσύνης στις αγορές.

Ανεξάρτητα από το τι μπορεί κανείς να σκεφτεί για την προέλευση της κρίσης και τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις, τα γεγονότα επιβεβαιώνουν αυτή την ερμηνεία. Με αυτή την έννοια, πρέπει να χαιρετίσουμε την αντίδραση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Κατά την ανάλυση της ευρωπαϊκής απάντησης, υπάρχει ένα γεγονός που ξεχωρίζει. Οι αποφασιστικές συνεδριάσεις για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών δεν προβλέπονται στις τρέχουσες Συνθήκες ή στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό αποδεικνύει ότι, ως ένωση κρατών που είναι τώρα και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να είναι στο μέλλον, η Ευρώπη χρειάζεται θεσμική ευελιξία και, πάνω απ' όλα, ισχυρή και αποφασιστική πολιτική ηγεσία. Αυτό ήταν αυτό που είχαμε και αυτό το γεγονός έχει σαφώς κάνει περισσότερα για να φέρει τους Ευρωπαίους πιο κοντά στην ΕΕ από οποιαδήποτε στρατηγική δημοσίων σχέσεων ή θεσμική συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. Η απόρριψη της τροπολογίας 4 είναι μια απογοήτευση. Η χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα έπρεπε να σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τις διεθνείς υποχρεώσεις μας να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια.

 
  
  

- Σύσταση: Harlem Désir (A6-0373/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. – (IT) Χαιρετίζω την έκθεση του κ. Désir της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία επέτρεψε στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει μια οδηγία που προστατεύει τους προσωρινά απασχολούμενους επιβεβαιώνοντας το δικαίωμά τους να απολαμβάνουν συνθήκες εργασίας πανομοιότυπες με εκείνες των πλήρως απασχολουμένων. Τα κράτη μέλη τώρα πρέπει να εγκρίνουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την οδηγία εντός τριών ετών από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία αποσκοπεί επίσης στη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για τη χρήση της προσωρινής απασχόλησης προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, η οποία πιστεύω ότι είναι μια ιδιαίτερα σημαντική λύση σε αυτές τις εποχές κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. Χαιρετίζω την έγκριση της οδηγίας για την προσωρινή απασχόληση που θα εξασφαλίσει επιτέλους ισότιμη μεταχείριση στην εργασία σε ορισμένους από τους πιο ευάλωτους εργαζομένους.

Αυτή η οδηγία αναμένεται εδώ και πολύ καιρό. Έχουν περάσει έξι χρόνια από τότε που η Επιτροπή υπέβαλε για πρώτη φορά προτάσεις για μια οδηγία για την προσωρινή απασχόληση, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα της αγοράς εργασίας. Η προσωρινή απασχόληση συμβάλλει σε μια δυναμική και ευέλικτη σύγχρονη οικονομία και μπορεί συχνά να είναι γέφυρα για τους μακροχρόνια ανέργους για να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Αλλά οι προσωρινά απασχολούμενοι δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι κατώτερης ποιότητας και οι εταιρείες δεν θα έπρεπε να μπορούν να στρεβλώνουν την αγορά εργασίας προσφέροντας χαμηλότερα ημερομίσθια και συνθήκες σε σχέση με εκείνα των άλλων εργαζομένων.

Γι’ αυτό είμαι ικανοποιημένος που το Κοινοβούλιο, αποδεχόμενο τη συμφωνία συμβιβασμού που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ευρωπαίων υπουργών απασχόλησης στο Συμβούλιο Υπουργών τον Ιούνιο, τώρα έχει εξασφαλίσει ότι αυτή η οδηγία θα μετατραπεί σε νόμο. Αυτή είναι καλή είδηση για τους κατ’ εκτίμηση 1,3 εκατομμύρια Βρετανούς εργαζομένους που θα προστατευθούν από αυτή τη νομοθεσία και χρησιμεύει ως εξαιρετική επίδειξη ότι η ευρωπαϊκή κοινή αγορά μας είναι μια κοινωνική αγορά που συνδυάζει την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων με ευέλικτες αγορές εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. − Χαιρετίζω θερμά τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έγκριση της οδηγίας για την προσωρινή απασχόληση που θεσπίζει την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, προστατεύοντας έτσι την αμοιβή και τις συνθήκες τόσο των προσωρινά απασχολουμένων όσο και των μόνιμων εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

Η ιρλανδική και η βρετανική κυβέρνηση έχουν εμποδίσει, εδώ και πολλά χρόνια, την πρόοδο σχετικά με την προστασία των προσωρινά απασχολουμένων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, οι οποίοι έχουν υποστεί διακρίσεις στις συνθήκες εργασίας τους και στο δικαίωμά τους να ανήκουν σε συνδικαλιστική ένωση. Η σημερινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τελική φάση μιας νέας οδηγίας είναι μια μεγάλη μάχη που κερδήθηκε στον αγώνα κατά της ισοπέδωσης προς τα κάτω. Οι εταιρείες επιτρεπόταν για πάρα πολύ καιρό να προσφέρουν χαμηλότερες αμοιβές και συνθήκες σε σχέση με εκείνες των μόνιμων εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, σε βάρος όλων των εργαζομένων.

Για να επιταχυνθεί η θέσπιση της νομοθεσίας, αυτή η έκθεση υιοθετεί την κοινή θέση του Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες. Πράγματι, το Συμβούλιο είχε επιστρέψει την πρόταση οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη ανάγνωση αφού ενέκρινε τις τροπολογίες πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου. Η κατάθεση τροπολογιών σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας είναι απλώς η ανεύθυνη σκανταλιά εκείνων που μάλλον κάνουν κομματική πολιτική παρά κερδίζουν βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για τους πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αναγνωρίζουμε ότι η έγκριση της κοινής θέσης του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή απασχόληση και τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης έχει κάποια σημασία για τους εργαζομένους στις διάφορες χώρες της ΕΕ όπου η νομοθεσία είναι πολύ εύθραυστη και όπου οι μεγαλύτερες και σοβαρότερες καταχρήσεις συμβαίνουν στη χρήση αυτού του τύπου εργασίας.

Άρα είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζεται η ίση μεταχείριση των εργαζομένων που διορίζονται από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, ακόμη και από μισθολογικής πλευράς, στη χρήστρια εταιρεία. Είναι επίσης σημαντικό αυτή η ισότητα να αναγνωρίζεται από την πρώτη ημέρα και οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από αυτή την αρχή να μπορούν να συμφωνηθούν από τους κοινωνικούς εταίρους, μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των εταίρων σε εθνικό επίπεδο.

Όμως θα ήταν προτιμότερο να αποφεύγονται τέτοιες εξαιρέσεις, όπως προτείναμε. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να διευκρινιστεί καλύτερα η έννοια της προσωρινής απασχόλησης, για να περιοριστεί η χρήση της αποκλειστικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ή, με άλλα λόγια, σε στιγμές εξαιρετικής δραστηριότητας και περιόδους προσωρινού κωλύματος του μόνιμου εργαζομένου. Λυπούμαστε που η πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας PSE, απέρριψε τις προτάσεις μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Πολλές από τις τροπολογίες για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει θέση σε αυτή την έκθεση είναι αξιέπαινες. Οι τροπολογίες αφορούν εντούτοις ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται σε εθνικό επίπεδο και όχι από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Γι’ αυτό καταψηφίσαμε αυτές τις τροπολογίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Ύστερα από έξι χρόνια διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά ενέκρινε την οδηγία για την προσωρινή απασχόληση. Σήμερα υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών για την προσωρινή απασχόληση στα κράτη μέλη. Όμως η προσωρινή απασχόληση διαδραματίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αγορά εργασίας αναπτύσσεται δυναμικά. Εκτιμάται ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται ως προσωρινά απασχολούμενοι για περίπου 20 000 επιχειρήσεις. Γι’ αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ένα πιο ακριβή ορισμό του πεδίου εφαρμογής αυτής της μορφής απασχόλησης.

Αυτοί οι κανονισμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τους ίδιους τους εργαζομένους. Οι προσωρινά απασχολούμενοι θα έχουν τώρα εγγυήσεις ότι όταν εργάζονται για έναν εργοδότη, οι συνθήκες τις οποίες θα παρέχει ο εν λόγω εργοδότης θα είναι οι ίδιες που θα έδινε ο εργοδότης στους προσωρινά απασχολούμενους τους οποίους απασχολεί άμεσα. Πέραν αυτού αυτές οι συνθήκες θα πρέπει να παρέχονται από την πρώτη ημέρα της προσωρινής απασχόλησης.

Επιπλέον, οι ίδιες οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης επωφελούνται από τη ρύθμιση των προσωρινά απασχολουμένων. Η προσωρινή απασχόληση επιτρέπει επίσης στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται ευέλικτα το προσωπικό τους, ιδίως σε εποχικές καταστάσεις, όπου μια επιχείρηση πρέπει να αυξήσει το εργατικό της δυναμικό να ανταποκριθεί στη ζήτηση της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), γραπτώς. (LT) Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις εθνικές νομικές πράξεις που ρυθμίζουν την προσωρινή απασχόληση. Ο ασαφής συντονισμός των δραστηριοτήτων των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης δημιουργεί συνθήκες για την εκμετάλλευση των προσωρινά απασχολουμένων. Σε συναντήσεις με Λιθουανούς που εργάζονται στο εξωτερικό, έχω ακούσει σε αρκετές περιπτώσεις ότι αμείβονται λιγότερο, συχνά δεν αμείβονται καθόλου για εργασίες που έχουν εκτελέσει, ή αφαιρούνται παράνομα από τους μισθούς τους τα έξοδα μεταφοράς και διαβίωσης.

Επιπλέον οι προσωρινά απασχολούμενοι αντιμετωπίζουν συνθήκες εργασίας που είναι σκληρότερες και συχνά επιζήμιες για την υγεία τους. Ταυτόχρονα, συχνά απαιτείται να εργάζονται με μεγαλύτερη ένταση και ταχύτητα απ’ ότι οι άλλοι εργαζόμενοι. Οι άνθρωποι που εκτελούν προσωρινή απασχόληση επίσης δεν έχουν πραγματικές κοινωνικές εγγυήσεις. Η προσωρινή απασχόληση αυξάνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που αυτή η ομάδα εργαζομένων ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Συμφωνώ με την γενική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και πιστεύω ότι αυτή η οδηγία θα βοηθήσει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για την πλειονότητα των ανθρώπων και θα τους προσφέρει κοινωνικές εγγυήσεις. Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης θα αντιμετωπίζονται ως εργοδότες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι υπάλληλοι λαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που δικαιούνται.

Το γενικό εργατικό δίκαιο θα εφαρμόζεται στους προσωρινά απασχολούμενους. Θα πρέπει να εισπράττουν το ίδιο μισθό όπως οι άλλοι εργαζόμενοι και θα τους παρέχονται οι ίδιες συνθήκες κοινωνικής ασφάλισης. Με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, αυτά τα δικαιώματα θα ισχύουν από την πρώτη ημέρα της απασχόλησής τους. Κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας, δεν υποστήριξα τις τροπολογίες που υπέβαλε η Ομάδα GUE, οι οποίες είχαν στόχο να κάνουν τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τις ευκαιρίες απασχόλησης μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. Υποστηρίζω την οδηγία για την προσωρινή απασχόληση. Οι 1,3 εκατομμύρια προσωρινά απασχολούμενοι της Βρετανίας θα έχουν τώρα δικαιώματα στο ίδιο επίπεδο με τους μόνιμους συναδέλφους τους. Υποστηρίζω πλήρως να έχει το προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό τα ίδια δικαιώματα σε τομείς όπως οι αναρρωτικές άδειες, οι συνταξιοδοτικές εισφορές, η ίση αμοιβή και η πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. Χαιρετίζω την έγκριση αυτής της έκθεσης σε δεύτερη ανάγνωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενεργήσουν τώρα για να θέσουν σε εφαρμογή τη βελτιωμένη προστασία, η οποία θα παρέχεται σε εκείνους που απασχολούνται προσωρινά.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης απασχολούν περίπου τρία εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμάται ότι παρέχουν υπηρεσίες αξίας 75 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το σχέδιο οδηγίας για τις συνθήκες των προσωρινά απασχολουμένων στοχεύει να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των προσωρινά απασχολουμένων, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τον κλάδο της προσωρινής απασχόλησης. Έχει γίνει παράδειγμα κοινωνικής νομοθεσίας σε μια εποχή εκτεταμένης προσδοκίας μιας κοινωνικής Ευρώπης.

Η κύρια βάση αυτής της νομοθετικής πράξης είναι η μη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των προσωρινά απασχολουμένων όσον αφορά την αμοιβή, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης δεν θα υπάρχει διακριτική μεταχείριση όσον αφορά το χρόνο εργασίας, τις υπερωρίες, τις αργίες και την προστασία των εγκύων.

Μια πολύ σημαντική πτυχή της οδηγίας είναι ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι τώρα καλύπτονται από την πρώτη μέρα. Οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από αυτή την αρχή πρέπει πάντα να συζητώνται με τους κοινωνικούς εταίρους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεράστιες διαφορές στις συνθήκες εργασίας και στην αμοιβή των προσωρινά απασχολουμένων. Αυτές οι διαφορές πρέπει να εξαλειφθούν το συντομότερο δυνατόν.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, στην ψηφοφορία έχω επιλέξει την έγκριση των κανονισμών για την προστασία αυτών των εργαζομένων το συντομότερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) H οδηγία, που υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο, με το πρόσχημα της κατοχύρωσης δήθεν "ίσων δικαιωμάτων" των εργαζομένων θεσμοθετεί τη λειτουργία και τη δράση των δουλεμπορικών γραφείων τα οποία ονομάζει με τον παραπλανητικό τίτλο "εταιρείες προσωρινής απασχόλησης". Aπαιτεί από τα κράτη μέλη να απαγορεύουν κάθε εμπόδιο στη σύσταση και τη δράση τους και κατοχυρώνει και το δικαίωμά τους για αμοιβή των ..."υπηρεσιών" τους, τα λύτρα δηλαδή για το δουλεμπόριο.

Στην πραγματικότητα απαλλάσσει τον πραγματικό εργοδότη από κάθε υποχρέωση απέναντι στους εργαζόμενους, που θεωρούνται εργαζόμενοι της δουλεμπορικής εταιρείας-φάντασμα, που μόνο στα χαρτιά απασχολεί προσωπικό. Έτσι, οι εργοδότες μπορούν να απαλλάσσονται από την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές), αλλά και από κάθε ευθύνη, όπως π.χ. αποζημιώσεις για εργατικά ατυχήματα.

Στην πραγματικότητα, η οδηγία δεν κατοχυρώνει δικαιώματα για τους εργαζόμενους-θύματα των δουλεμπόρων, αλλά αντίθετα την εξαίρεσή τους από τα δικαιώματα.

H δήθεν κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποδεικνύεται κατοχύρωση των δουλεμπορικών εταιρειών, της νομιμοποίησης της ασυδοσίας του κεφαλαίου, της άγριας εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης.

H ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και δικαιωμάτων προϋποθέτει την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής της ΕΕ, την αντεπίθεση των εργαζομένων, που θα διαμορφώσει τους όρους για τη Λαϊκή συμμαχία, για να διεκδικήσει τη δική τους Λαϊκή εξουσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. − Η οδηγία για την προσωρινή απασχόληση της ΕΕ αυξάνει τη μάζα της νομοθεσίας της ΕΕ και της βρετανικής κυβέρνησης κάνοντας τη ζωή των εργοδοτών και των επιχειρηματιών πιο σύνθετη, πιο δαπανηρή, πιο περιοριστική, λιγότερο ευέλικτη και γενικά πιο προβληματική. Στην εποχή του παγκόσμιου ανταγωνισμού είναι ακόμη πιο σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες να διατηρήσουν οποιαδήποτε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορεί να έχουν στις οικονομίες τους. Άρα οι κανονισμοί για την απασχόληση θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, όχι της ΕΕ. Η οδηγία στοχεύει να θεσπίσει ένα κοινό νομικό πλαίσιο σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη ρύθμιση της αμοιβής και των συνθηκών εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων που παρέχονται από εταιρείες. Αυτό θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη βρετανική αγορά εργασίας, με τους κατ’ εκτίμηση 1,4 εκατομμύρια προσωρινά απασχολούμενους. Θα ενθαρρύνει επίσης τους εργαζόμενους μετανάστες που ενδέχεται να επωφεληθούν από την οδηγία. Καθώς εισερχόμαστε σε περίοδο ύφεσης, είναι ακόμη πιο σημαντικό να αυξηθούν οι ευέλικτες ευκαιρίες απασχόλησης για τους δικούς μας πολίτες και να βοηθηθούν και να μην επιβαρυνθούν ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις.

 
  
  

- Έκθεση: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου προς την πρόταση της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου και των επικοινωνιών. Ενώ, από τη μία πλευρά, οι επιγραμμικές τεχνολογίες, όπως τα κινητά τηλέφωνα, προσφέρουν ορισμένες δυνατότητες, εξακολουθούν να υφίστανται οι κινδύνοι για τα παιδιά και η κατάχρηση αυτών των τεχνολογιών. Μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι ο κίνδυνος να εκτεθούν σε υλικό παιδικής κακοποίησης ή να τα προσεγγίσουν ανθρώποι που θα τους φερθούν φιλικά για να διαπράξουν σεξουαλική κακοποίηση (επαφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης), ή να πέσουν θύματα παρενόχλησης/ εκφοβισμού στο επιγραμμικό περιβάλλον (παρενόχληση μέσω του κυβερνοχώρου).

Δεδομένου ότι οι προκλήσεις σε αυτό τον τομέα έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω από την εμφάνιση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, είναι ουσιώδες το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα από την Επιτροπή για την καλύτερη προστασία των παιδιών από τους νέους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και συμφωνώ πλήρως με τις προτεινόμενες δράσεις και μέτρα.

Έχω πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας και του κινδύνου της προσβλητικής έκθεσης των παιδιών, διότι η δική μου κόρη – η οποία μόλις μπήκε στην εφηβεία – υπήρξε στόχος. Οι περισσότεροι νέοι έφηβοι είναι περίεργοι και νομίζουν ότι έχοντας φθάσει στην εφηβεία είναι πλέον ενήλικες. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο στάδιο της ζωής τους και πρέπει να κάνουμε το παν για να παράσχουμε κάποια μορφή ασφάλειας και προστασίας για το καλό τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για το πρόγραμμα Safer Internet το οποίο, από την 1η Ιανουαρίου, για πέντε χρόνια, χάρη σε 55 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης, στοχεύει στην προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Αυτή η δέσμευση θα υποστηρίξει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού και την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και της επιβλαβούς συμπεριφοράς, με σκοπό την προαγωγή ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος. Τα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια, κ. Angelilli, για την φροντίδα με την οποία έχουν αντιμετωπιστεί σοβαρά θέματα όπως η παιδική πορνογραφία και οι επιγραμμικές επαφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και για τις διάφορες προτάσεις για την προστασία από τον ενδεχόμενο κίνδυνο για τους «μικρούς κυβερνοναύτες».

Το γεγονός είναι ότι, με τη διάδοση των νέων τεχνολογιών και την αύξηση των γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής, τα παιδιά εκτίθενται ολοένα και περισσότερο στον κίνδυνο του παράνομου περιεχομένου και των βλαβερών συμπεριφορών. Γι’ αυτό το λόγο, έχουμε καθήκον να εγγυηθούμε την ασφαλή πρόσβαση στα νέα μέσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Πρωτοβουλίες και μέτρα για την πρόληψη της έκθεσης των παιδιών στο έγκλημα όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο είναι εξαιρετικά σημαντικές και αναγκαίες. Γι’ αυτό το λόγο, υπερψηφίσαμε την έκθεση της κ. Angelilli που αφορά τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών. Επιθυμούμε όμως να τονίσουμε ότι ορισμένα από τα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσουν και να χρηματοδοτηθούν από τα ίδια τα κράτη μέλη. Άλλα μέτρα με στόχο την καταπολέμηση, για παράδειγμα, της παιδικής πορνογραφίας θα έπρεπε εντούτοις να διαμορφωθούν μέσω της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, Nigel Farage και John Whittaker (IND/DEM), γραπτώς. Συμφωνούμε ότι τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από τους σάτυρους, την παρενόχληση μέσω του κυβερνοχώρου και άλλους κινδύνους στο Διαδίκτυο. Έχουμε όμως δύο αντιρρήσεις ως προς αυτή τη νομοθεσία – πρώτον, το γεγονός ότι επιτρέπει στην ΕΕ να αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο του Διαδικτύου, και θεωρούμε ότι η ΕΕ έχει ήδη σχεδόν μονοπώλιο στα κανάλια των μέσων ενημέρωσης. Δεύτερον, δεν θεωρούμε ότι η σκιώδης υπηρεσία Ευρωπόλ θα έπρεπε να συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος επιβολής του νόμου. Θεωρούμε ότι οι κατάλληλοι φορείς για την προστασία των παιδιών είναι τα εθνικά κοινοβούλια και οι εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, που μπορούν να σχεδιάσουν την κατάλληλη προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο. Αυτό θα έχει τη δημοκρατική νομιμότητα που μόνο τα κοινοβούλια σε εθνικό επίπεδο μπορούν να προσδώσουν και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα που μόνο οι εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου μπορούν να παράσχουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Χαιρετίζω τη δημιουργία ενός πολυετούς κοινοτικού προγράμματος (2009-2013) που στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και στην εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με την ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε παράνομο περιεχόμενο, τις επαφές με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και την παρενόχληση μέσω του κυβερνοχώρου.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο, σχεδόν το 74% των νέων (ηλικίας μεταξύ 12 και 15) χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για τουλάχιστον τρεις ώρες κάθε μέρα. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των παιδιών αναγνωρίζει ότι έχουν ήδη προσπελάσει τυχαία πορνογραφικές εικόνες.

Είναι σημαντικό να εγκρίνουμε, το συντομότερο δυνατό, όλα τα μέτρα που φαίνονται απαραίτητα για την προστασία των παιδιών μας από τους αυξανόμενους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται στον αυξανόμενο αριθμό των ιστοθέσεων που περιέχουν περιεχόμενο επιβλαβές για τα παιδιά, ιδίως παιδική πορνογραφία.

Πρέπει να σταματήσουμε την αύξηση – περίπου 16% κατά το τελευταίο έτος – που έχει καταγραφεί σε περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο, η οποία επιδεινώθηκε από την ανησυχητική τάση για εμπλοκή όλο και νεότερων παιδιών.

Γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζω τη θέσπιση αυτού του προγράμματος και την παροχή σημείων επαφής και τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για την καταγγελία της ύπαρξης αυτού του είδους περιεχομένου, καθώς και την ανάπτυξη ενός «ασφαλούς για τα παιδιά» κοινού σήματος για ιστοσελίδες.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Filip (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η έκθεση για την ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταρτίσουν μια απόφαση υπέρ της θέσπισης ενός κοινοτικού προγράμματος για την προστασία των παιδιών από το χείμαρρο των ιστοτόπων που απεικονίζουν πορνογραφία και βία και άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτη, παρόλο που αναμένονταν πάρα πολλά από αυτήν.

Ήταν άραγε απαραίτητο να περιμένουμε να δούμε παιδιά να σκοτώνουν παιδιά ή παιδιά να βιάζουν παιδιά για να πάρουμε μια τέτοια απόφαση; Ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς αυτό το είδος πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή κοινωνία πριν από μερικά χρόνια. Όλα αυτά έγιναν διότι η παγκοσμιοποίηση, η οποία σημαίνει επίσης επικοινωνία πέρα από τα σύνορα, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση όπου η πληροφορία έχει γίνει εμπόρευμα που έχει το μοναδικό, σαφή στόχο να επιτύχει κέρδος με οποιοδήποτε τίμημα και διαβάθμιση, αντί να είναι ένα μέσο για την αλήθεια, την εκπαίδευση και την ομορφιά.

Γι’ αυτό το λόγο η έκθεση πρέπει να ληφθεί εντελώς σοβαρά από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αφού δεν θέλουμε να φθάσουμε σε μια κατάσταση όπου τα δικά μας παιδιά οδηγούν την κοινωνία του μέλλοντος προς το έγκλημα, τη βία και την πορνογραφία. Υπερψήφισα αυτή την έκθεση, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να ενεργοποιήσει τη διαδικασία για την εκπόνηση μιας οδηγίας που θα εμποδίζει τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με ακατάλληλο περιεχόμενο, σεβόμενη ταυτόχρονα το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες απλά, προσιτά και φθηνά προγράμματα υπολογιστών που εμποδίζουν αποτελεσματικά την είσοδο παιδιών σε ακατάλληλες ιστοθέσεις. Επιπλέον, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν εγκατεστημένες διάφορες «λειτουργίες για παιδιά», πράγμα που καθιστά απλή για τους γονείς την παρακολούθηση των τόπων τους οποίους επιτρέπεται να επισκέπτονται τα παιδιά τους. Η εισηγήτρια προτείνει με πολύ ασαφή τρόπο το σύνολο των 55 εκατομμυρίων ευρώ των Ευρωπαίων φορολογουμένων να κατευθυνθεί σε ένα πρόγραμμα προπαγάνδας της ΕΕ το οποίο, κατά τη γνώμη μας, θα ήταν περιττό, δαπανηρό και αναποτελεσματικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και πρόσβασης στο Διαδίκτυο αυξάνεται με την εξάπλωση των νέων τεχνολογιών. Μία από τις μεγαλύτερες ομάδες χρηστών του Διαδικτύου είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Παρόλο που το Διαδίκτυο παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες, δυστυχώς ενέχει επίσης πολλούς κινδύνους. Τα παιδιά και οι νέοι είναι μία από τις ομάδες που επηρεάζονται περισσότερο. Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί δείχνουν ότι σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν συναντήσει πορνογραφικές εικόνες. Αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό είναι η πτωτική τάση της ηλικίας των παιδιών που είναι θύματα αυτής της διαδικασίας.

Κατά τη γνώμη μου, η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου πρέπει να καταστεί προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει πολυεπίπεδη προσέγγιση, με συμμετοχή των γονέων, των σχολείων, των επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών, των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου, των ΜΚΟ και των οργάνων αυτορρύθμισης. Ειδικότερα, υπάρχει ανάγκη για αύξηση του επιπέδου γνώσης και αποφυγή των επιβλαβών πρακτικών, ένα αποτελεσματικό σύστημα καταγγελίας της κακοποίησης και βελτίωση των πόρων της αστυνομίας και των ανακριτικών αρχών. Πιστεύω επίσης ότι μια ευρύτατη εκπαιδευτική εκστρατεία θα αύξανε την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τους κινδύνους από τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Γι’ αυτό το λόγο υπερψηφίζω με ευχαρίστηση την παροχή χρηματοδότησης συνολικού ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2009-2013 για το πρόγραμμα ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο ήταν μέρος της πρότασης που είχε τεθεί σε ψηφοφορία. Πιστεύω ότι αυτοί οι πόροι θα επιτρέψουν στο πρόγραμμα να επιτύχει τους στόχους του.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), γραπτώς. (LT) Με την ταχεία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη των γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής, όλο και περισσότερα παιδιά και νέοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Οι ανήλικοι συχνά εκτίθενται σε ιστοτόπους στο Διαδίκτυο, οι οποίοι ενθαρρύνουν την επιβλαβή συμπεριφορά, την παιδική πορνογραφία, προωθούν την πορνεία ανηλίκων, διαφημίζουν δίαιτες που προκαλούν ανορεξία ή παρακινούν σε αυτοκτονία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ιντερπόλ, ο αριθμός των νέων εικόνων παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο αυξάνεται κάθε χρόνο. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα της ασφάλειας των παιδιών στο Διαδίκτυο σε όλα τα επίπεδα, με τη συμμετοχή των παιδιών, των οικογενειών τους, των σχολείων και του συνόλου της κοινωνίας. Πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, οι οποίοι προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναγνωρίζουν περιπτώσεις πιθανής κακοποίησης παιδιών, παρενόχλησης, βίας ή άλλων κινδύνων, τις μορφές που αυτές προσλαμβάνουν και να διδάξουμε τα παιδιά πώς να προστατεύονται. Το νέο πρόγραμμα «Safer Internet Programme» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει τη διάθεση 55 εκατομμυρίων ευρώ για την καταπολέμηση της συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο η οποία είναι επιβλαβής για τα παιδιά και τους νέους. Στοχεύει να δημιουργήσει ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον και να ενισχύσει τα μέσα για την πρόληψη του εγκλήματος. Περιλαμβάνει σχέδια για τη δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman και Thomas Wise (NI), γραπτώς. Η κακοποίηση και η εκμετάλλευση παιδιών μέσω του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων και άλλων τεχνολογιών, είναι απεχθείς και απαράδεκτες, αλλά πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία τους – και την τιμωρία εκείνων που τα βλάπτουν ή επιδιώκουν να τα βλάψουν – σε εθνικό επίπεδο και μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων σε βάση συνεργασίας. Όπως πάντα, πιστεύουμε ότι η δράση σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι η κατάλληλη απάντηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. (FI) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Angelilli επειδή μία από τις πιο θεμελιώδεις και ανθεκτικές δομές που αποτελούν τη βάση των ευρωπαϊκών αξιών είναι το καθήκον μας να προστατεύουμε αθώες ψυχές, δηλαδή τα παιδιά. Τα δικαιώματα των παιδιών και η προστασία τους βρίσκονται στο επίκεντρο των ανθρώπινων αξιών Το διαδίκτυο ενέχει πολλές απειλές, από τις οποίες τα παιδιά πρέπει να προστατευθούν πιο αποτελεσματικά από ό,τι αυτή τη στιγμή. Η λήψη μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο κρίνεται σκόπιμη στον τομέα αυτό. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ο ένας στον άλλο πού υπάρχει κίνδυνος «παραπατήματος» ή «πόσο βαθειά είναι η θάλασσα».

Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας ως γονείς. Υποστήριξα όλες τις τροπολογίες οι οποίες τόνιζαν τη σπουδαιότητα της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης των γονέων, των δασκάλων και όλων όσων συναναστρέφονται με παιδιά. Πρέπει να καθοδηγήσουμε τους γονείς με τον τρόπο αυτό και ως εκ τούτου να προωθήσουμε τη χρήση υπεύθυνων τεχνολογιών επικοινωνίας.

Επιπλέον, η τροπολογία 23, η οποία αφορά επίσης τα προβλήματα της προσέγγισης και συναναστροφής με παιδιά με σκοπό την σεξουαλική κακοποίηση και της ηλεκτρονικής παρενόχλησης, και τις διάφορες μορφές βίαιου περιεχομένου, είναι σημαντική. Οι προτάσεις της τροπολογίας 26 για τη θέσπιση διάφορων τεχνολογικών εργαλείων και την καθιέρωση της ευθύνης την οποία υπέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών είναι απολύτως ορθές και κατάλληλες.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang and Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. (FR) Σύμφωνα με το Internet Watch Foundation, μια αγγλική οργάνωση κατά της κατοχής και διακίνησης εικόνων παιδικής πορνογραφίας, η επιγραμμική σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών για εμπορικούς σκοπούς αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο τομέα, ο οποίος ενέχει μικρό κίνδυνο και αποφέρει υψηλά κέρδη. Πράγματι, η πώληση των εικόνων αυτών στο διαδίκτυο συνιστά μια επονείδιστη εμπορική συναλλαγή αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εγκρίνουμε την προσέγγιση της Επιτροπής και της συνάδελφου βουλευτή στο πλαίσιο της επιθυμίας να τεθεί ένα τέλος σε αυτό το είδος δραστηριότητας, ειδικότερα, με τη δημιουργία ενός μηχανισμού φραγής ηλεκτρονικών καρτών ή ηλεκτρονικών πληρωμών όταν αγοράζονται εικόνες παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο.

Δυστυχώς, επί του παρόντος ισχύει ένας σοβαρός τεχνικός περιορισμός για όλους τους σχεδιαζόμενους εθνικούς και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς προστασίας. Στην πραγματικότητα, οι πιο εμπορικοί διακομιστές οι οποίοι παρέχουν αυτές τις εικόνες δεν βρίσκονται στην Ευρώπη, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ασία. Επομένως, το παράνομο περιεχόμενό τους μπορεί εύκολα να τηλεφορτωθεί σε μία χώρα και να χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη. Συνεπώς, είναι κατανοητό ότι η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση της ανάπτυξης της παιδοφιλίας στο διαδίκτυο, αν και αναγκαία, είναι εντούτοις προβληματική.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), γραπτώς. Χαιρετίζουμε την έκθεση η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά. Είναι ευθύνη μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από επικίνδυνο υλικό το οποίο περιλαμβάνει παιδική πορνογραφία και βία. Εντούτοις, η έκθεση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση για την εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας στην ΕΕ. Κατά πρώτο και κύριο λόγο, χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. Τάσσομαι απόλυτα υπέρ της ανάγκης διάθεσης του ποσού των 55 εκατομμυρίων ευρώ για να διασφαλισθεί ότι τα παιδιά, πολλά από τα οποία περνούν τουλάχιστον τρείς ώρες ημερησίως στο διαδίκτυο, προστατεύονται καλύτερα από επικίνδυνο περιεχόμενο χρηστών. Υποστηρίζω την ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση των γονέων και των ατόμων που φροντίζουν παιδιά μέσω εκπαιδευτικών πακέτων για τους κινδύνους του διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το διαδίκτυο δεν παρακολουθείται, ωστόσο παιδιά και νέοι σπάνια γνωρίζουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με μια βρετανική μελέτη, τρία τέταρτα των παιδιών έχουν δει τυχαία φωτογραφίες πορνογραφικού ή βίαιου περιεχομένου στο διαδίκτυο, είναι ανησυχητικό. Πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους μας από αυτές, και επίσης από δαπανηρές δραστηριότητες του διαδικτύου όπως η διαδικτυακή παρενόχληση/εκφοβισμός και η διαδικτυακή προσέγγιση και συναναστροφή με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση.

Στην τελευταία περίπτωση είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι το διαδίκτυο παύει να αποτελεί παράδεισο για παιδόφιλους εγκληματίες λόγω της ανωνυμίας του. Αυτό θα το καταφέρουμε μόνο με συνδυασμό διαφόρων μέτρων, τα οποία θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τα διαδικτυακά καφενεία. Κατά την άποψή μου, η έκθεση αυτή είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, παρότι όχι αρκετά μεγάλο, και συνεπώς την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η ασφάλεια των παιδιών όσον αφορά επιγραμμικά συστήματα επικοινωνίας είναι θεμελιώδης, δεδομένου ότι, με τη μεγαλύτερη διάδοση των νέων τεχνολογιών και την αύξηση των γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής, τα παιδιά εκτίθενται ολοένα περισσότερο στον κίνδυνο του παράνομου περιεχομένου και των βλαβερών συμπεριφορών, όπως η παρενόχληση, η παιδική πορνογραφία, οι συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο (το αποκαλούμενο «grooming»), η διαδικτυακή παρενόχληση/εκφοβισμός, η διάδοση ρατσιστικών περιεχομένων και η υποκίνηση του αυτοτραυματισμού, της ανορεξίας και της αυτοκτονίας.

Τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν πρέπει να αφορούν παιδιά, οικογένειες και σχολεία, μαζί με όλους τους άλλους ενδιαφερομένους. Απαιτείται κοινή προσπάθεια, με στόχο την αύξηση των γνώσεων και την πρόληψη, προκειμένου τα παιδιά να έχουν επίγνωση των κινδύνων. Θα πρέπει επομένως να διεξαχθεί μια τεράστια εκστρατεία για την αύξηση των γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής των γονέων και των διδασκόντων στα σχολεία, προκειμένου να περιοριστεί το χάσμα των γενεών στον τομέα της τεχνολογίας. Πρέπει επίσης να προωθηθεί η λήψη μέτρων τα οποία θα περιλαμβάνουν την πληροφόρηση, την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων και ανταλλαγή καλής πρακτικής.

Οι προτάσεις αυτές ισχύουν εξίσου και για την Πορτογαλία, όπου η κυβέρνηση παρέχει σε παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω τον υπολογιστή Magalhães. Αναρωτιέμαι κατά πόσον όλοι αυτοί οι προβληματισμοί οι οποίοι εκφράστηκαν στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, θα ληφθούν υπόψη στις ενέργειες της πορτογαλικής κυβέρνησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Το διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των παιδιών μας. Καθώς μεγαλώνουν, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο. Από την ηλικία των 11, οι νεαροί σερφάρουν καθημερινά στο διαδίκτυο και, έως την ηλικία των 15 έχουν ήδη αρχίσει να συνδέονται στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν τον ιστό ως μέσο διάδρασης πολλές φορές την ημέρα.

Παρόλα αυτά, η χρήση αυτού του φοβερού εργαλείου, το οποίο αποτελεί μια πύλη στη γνώση και εφαλτήριο για την είσοδο στην κοινωνία της γνώσης, δεν είναι ακίνδυνη.

Αμέτρητα παιδιά εκτίθενται, συνεπώς, ανυποψίαστα σε επικίνδυνες εικόνες ή περιεχόμενο, όπως εμπορικές απάτες, παρενόχληση, πορνογραφία και υποκίνηση στο ρατσισμό και την αυτοκτονία.

Οι καταχρήσεις αυτές είναι αποτέλεσμα ειδικότερα μιας έλλειψης επαρκούς διεθνούς ρύθμισης και συνεργασίας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ασφαλέστερο Διαδίκτυο», με προϋπολογισμό 55 εκατομμύρια ευρώ, έχει ως στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από τους κινδύνους του διαδικτύου, όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς και τους δασκάλους τους. Επιδιώκει επίσης να προωθήσει την ανάπτυξη συστημάτων φιλτραρίσματος και να ενθαρρύνει τη σήμανση των ιστότοπων που κρίνονται ασφαλείς για τα παιδιά.

Συνεπώς, ψήφισα, φυσικά, υπέρ της έκθεσης της Ιταλίδας βουλευτή, Roberta Angelilli, η οποία υποστηρίζει τη χρήση του διαδικτύου σε ένα ασφαλές περιβάλλον, διασφαλίζοντας την πλήρη προστασία της σωματικής και της ηθικής ακεραιότητας των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τάσσομαι υπέρ της έκθεσης της κ. Angelilli για την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Με την τεράστια επέκταση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες καθίστανται σταδιακά ολοένα πιο προσβάσιμες, τα παιδιά εκτίθενται πιο πολύ από ποτέ στους κινδύνους παράνομου περιεχομένου, όπως η παρενόχληση, η παιδική πορνογραφία, ο εκφοβισμός, η υποκίνηση στην ανορεξία, κ.ο.κ. Είναι αναγκαία, επομένως, η λήψη κοινών μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτής της κατάχρησης. Στηρίζω ακράδαντα αυτή την έκθεση, επειδή φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα το οποίο συχνά υποτιμάται από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Τέλος, επικροτώ την πρόταση να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων με εικόνες παιδικής πορνογραφίας, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο με τις καταγγελίες από τις γραμμές βοήθειας που βρίσκονται στη διάθεση των αστυνομικών δυνάμεων, ούτως ώστε να έχουν στη διάθεσή τους τα βέλτιστα δυνατά εργαλεία για την καταπολέμηση αυτής της αποκλίνουσας συμπεριφοράς.

 
  
  

- Έκθεση: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), γραπτώς. Η οδηγία αυτή προτείνει νέα μέτρα για την προώθηση της οδήγησης με επίγνωση του προβλήματος του διοξειδίου του άνθρακα. Με τη δέσμευση για τη μείωση 18% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, η Ιρλανδία αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση. Όσον αφορά τις μεταφορές, πρέπει να επικεντρωθούμε στον τομέα αυτό ώστε να επιτύχουμε τη μείωσή τους και να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Αυτή η πρόταση της ΕΕ επιδιώκει να αναπτύξει μια νέα μεθοδολογία με στόχο τον υπολογισμού του κόστους της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών των οχημάτων, η οποία θα ενθαρρύνει τους πολίτες να αγοράζουν ενεργειακώς αποδοτικά αυτοκίνητα. Η μεθοδολογία αυτή αφορά το σύνολο των οδικών μεταφορών, εκτός από τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, τα οχήματα διάσωσης και τα στρατιωτικά οχήματα.

Στηρίζουμε την εισαγωγή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης η οποία θα περιλαμβάνει τους κατασκευαστές οχημάτων, τους προμηθευτές καυσίμων, τους επισκευαστές, τους πελάτες, τους οδηγούς, καθώς και τις αρχές. Η πρωτοβουλία για την τόνωση της αγοράς για περισσότερο ενεργειακώς αποδοτικά αυτοκίνητα σε ανταγωνιστικές τιμές θα εξασφαλίσει στους ιρλανδούς πολίτες τα μέσα για τη μείωση των εκπομπών, καθώς και οικονομικά οφέλη. Αυτό είναι ευεργετικό σε όλα τα επίπεδα: το ιδιωτικό κόστος και το εθνικό κόστος. Λιγότερη κατανάλωση καυσίμων σημαίνει ότι θα απαιτείται μικρότερη εισαγωγή καυσίμων. Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη τεχνολογίας ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων παγκοσμίως, και αυτό είναι ένα τρομερά θετικό βήμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η ευρεία εισαγωγή στην αγορά τεχνολογιών βελτιωμένων επιδόσεων παρακωλύεται συχνά από το υψηλό αρχικό κόστος και, κατά συνέπεια, την ανεπαρκή ζήτηση των πελατών. Απαιτείται, συνεπώς, δράση σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι απαραίτητες επενδύσεις για την κατασκευή οχημάτων τα οποία είναι περισσότερο αποδοτικά ενεργειακώς και λιγότερο ρυπογόνα κυρίως, επειδή, μακροπρόθεσμα, το κόστος αυτής της εναλλακτικής επιλογής θα είναι χαμηλότερο.

Συμφωνώ με τον στόχο αυτής της οδηγίας: να προωθήσει τη διάθεση στην αγορά καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να συμβάλει στην ενεργειακή απόδοση των μεταφορών, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμων, στην προστασία του κλίματος, μειώνοντας τις εκπομπές CO2, και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μειώνοντας της ρυπογόνες εκπομπές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει το παράδειγμα, θεσπίζοντας κριτήρια βιωσιμότητας, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις.

Στηρίζω τον συμβιβασμό που επιτυγχάνεται σχετικά με αυτή την έκθεση. Διακρίνεται από μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερες γραφειοκρατικές απαιτήσεις από την αρχική πρόταση, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή και ο εισηγητής. Πάνω απ’ όλα, συμφωνώ με τον συμβιβασμό επειδή σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, και επειδή επιβαρύνει λιγότερο τις τοπικές αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Δρούτσας (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) H προώθηση «καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων» οδικών μεταφορών αποτελεί, από τεχνική άποψη, ουσιαστικό μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί οι εκπομπές ρύπων των συμβατικών οχημάτων συμβάλλουν με τις εκπομπές ρύπων στις κλιματικές αλλαγές και στην ατμοσφαιρική επιβάρυνση των αστικών κέντρων με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Παρά τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, για την αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών προβλημάτων, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, στα πλαίσια του ανταγωνισμού, αρνούνται να προχωρήσουν στην παραγωγή «καθαρών αυτοκινήτων», εάν δεν εξασφαλιστεί προηγούμενα η ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία τους, απαιτώντας τη χρηματοδοτηθεί το κόστος έρευνας και εφαρμογών για καθαρά αυτοκίνητα, μαζί με τα αυξημένα κέρδη τους, από το Δημόσιο.

Αυτό ακριβώς κάνει η προτεινόμενη οδηγία επιβάλλοντας τον υποχρεωτικό συνυπολογισμό, στα κριτήρια δημοσίων προμηθειών οχημάτων, του λειτουργικού κόστους της κατανάλωσης ενέργειας, των εκπομπών CO2 και των εκπομπών ρύπων καθ όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων επιδοτώντας έτσι προκλητικά τις αυτοκινητοβιομηχανίες για την παραγωγή καθαρότερων οχημάτων με χρήματα του Δημοσίου.

Οι εργαζόμενοι παλεύουν για δημόσιους οργανισμούς μεταφορών που με ποιοτικές και πραγματικά φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες θα εξασφαλίζουν τις ανάγκες τους. Αντιτίθενται σε κάθε είδους ρυθμίσεις που σκοπό έχουν να πλουτίσουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες που με την ασύδοτη κοινωνικά και περιβαλλοντικά στάση τους, προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη τους, συμβάλλουν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, στην υπερκατανάλωση ενεργειακών πόρων, και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Dan Jørgensen σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακής απόδοσης οχημάτων οδικής μεταφοράς, επειδή πιστεύω ότι η βιομηχανία πρέπει να ενθαρρυνθεί, ώστε να επενδύσει στην ανάπτυξη οχημάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να συμβάλλουν στην τόνωση αυτής της αγοράς και να βελτιώσουν τη συμβολή του τομέα μεταφορών στις πολιτικές της ΕΕ, όσον αφορά το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την αγορά οχημάτων οδικής μεταφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. (PL) Τα φιλικά προς το περιβάλλον και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας μαζικά μέσα μεταφοράς αποτελούν αυταπόδεικτο όφελος. Είναι αναγκαία για τις πόλεις μας και για το περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να θυμηθούμε να εντάξουμε τη χρήση «καθαρών» οχημάτων στις δραστηριότητές μας που αφορούν τη δέσμη μέτρων για την κλιματική αλλαγή. Ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, στηρίζω ως εκ τούτου την πλειονότητα των δράσεων που προτείνει ο εισηγητής (και, ειδικότερα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη του θεμελιώδους σκοπού, ο οποίος είναι η μείωση της ρύπανσης, επενδύοντας σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον με χαμηλότερες εκπομπές CO2. Τα εν λόγω οχήματα περιλαμβάνουν, ειδικότερα, οχήματα εξυπηρέτησης (ειδικά φορτηγά και λεωφορεία για επιχειρησιακή υποστήριξη, συντήρηση υποδομών, οχήματα οδικού καθαρισμού, κ.λπ.).

Ωστόσο, η πρόταση για τη θέσπιση υποχρεωτικών κριτηρίων για τα επίπεδα εκπομπής CO2 στο πλαίσιο της προκήρυξης δημοσίων συμβάσεων για οχήματα δημόσιας εξυπηρέτησης είναι κατ' εμένα μάλλον αμφισβητήσιμη. Κατά την άποψή μου, θα ήταν προτιμότερο, τουλάχιστον κατά την αρχική φάση του νέου κανονισμού να δοθεί στους οργανισμούς προμηθειών στα επιμέρους κράτη μέλη (οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι τοπικές αρχές) το δικαίωμα επιλογής των δικών τους περιβαλλοντικών κριτηρίων όταν προμηθεύονται στόλους οχημάτων. Συμφωνώ με την εκτίμηση ότι οι δημόσιες προμήθειες, ως εξαιρετικά σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν ένα εργαλείο για την προώθηση οχημάτων φιλικών προς το περιβάλλον, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται μηχανικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. − (DE) Ψήφισα υπέρ της προώθησης φιλικών προς το περιβάλλον και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων στις δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Πρέπει να επικροτείται το γεγονός ότι, όταν προμηθεύονται οχήματα οδικών μεταφορών, οι αρχές και συγκεκριμένες εταιρίες, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο την τιμή, αλλά και τις συνολικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις – ήτοι, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής κατανάλωσης, εκπομπές CO2 και άλλες ρυπογόνες εκπομπές.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), γραπτώς − Ευρισκόμενοι στο μέσο της κρίσης των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι εύκολο για εμάς που είμαστε υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής να συγκεντρωνόμαστε πλήρως στο τρέχον πρόβλημα και να ξεχνούμε ή να αδιαφορούμε για τους στόχους και άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, χαιρετίζω αυτή την έκθεση η οποία δίδει έμφαση στην πραγματική ανάγκη για πρόοδο στον τομέα των καθαρών και αποδοτικών οχημάτων.

Η πιο σημαντική παράμετρος αυτής της έκθεσης, κατά την άποψή μου, είναι ότι όχι μόνο επικεντρώνεται στα ίδια τα οχήματα και στη μεταφορά των καταναλωτών, αλλά αφορά επίσης και την υποστήριξη και την ενθάρρυνση του δημόσιου τομέα. Ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα στον λαό της Ευρώπης όσον αφορά την προώθηση καθαρών οχημάτων.

Είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι ο εισηγητής επιδιώκει να πραγματοποιήσει μια σύνδεση μεταξύ των δημόσιων προμηθειών και της προαγωγής και προώθησης καθαρών, αποδοτικών οχημάτων, και ελπίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε ανάπτυξη των επενδύσεων και της έρευνας οχημάτων χαμηλών εκπομπών CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. (RO) Η οδηγία αυτή θεσπίζει μια εναρμονισμένη μεθοδολογία για την προμήθεια καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων για μια βιώσιμη υπηρεσία δημόσιων μεταφορών. Θα συμβάλει επίσης στο να τεθούν οι προτεραιότητες οι οποίες ορίζονται ως μέρος της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Η ρητή απαίτηση να λαμβάνονται υπόψη η ενεργειακή κατανάλωση και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και οι ρυπογόνες εκπομπές, κατά την αγορά οχημάτων οδικών μεταφορών από τις δημόσιες αρχές και από φορείς οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ως μέρος σύμβασης με μια δημόσια αρχή, καθώς και από αγοραστές οχημάτων οδικών μεταφορών για την παροχή υπηρεσιών μαζικών μέσων μεταφοράς.

Το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος θα επιτυγχανόταν εάν έπρεπε να συμπεριληφθεί το εξωτερικό κόστος ως κριτήριο ανάθεσης σε όλες τις αποφάσεις προμηθειών. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα ωφελούνταν κατά συνέπεια άμεσα από την μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία θα υπερέβαινε κατά πολύ την ενδεχομένως υψηλότερη τιμή του οχήματος.

Η προώθηση καθαρών, ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων μέσω δημόσιων προμηθειών για την παροχή υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών, ενισχυμένη από αυτή την πρωτοβουλία, θα επιταχύνει την ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών στην αγορά και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Jørgensen η οποία προωθεί τη χρήση πράσινων οχημάτων για τις δημόσιες μεταφορές. Η αρχική πρόταση η οποία υπεβλήθη από την Επιτροπή το 2005 απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο, καθώς απαιτούσε αρκετή γραφειοκρατία, χωρίς, ωστόσο, να μειώνεται το επίπεδο ρύπανσης. Η απαίτηση της προηγούμενης πρότασης ήταν 25% των μηχανοκίνητων οχημάτων να είναι οικολογικά. Η νέα πρόταση αναφέρεται μόνο σε μηχανοκίνητα οχήματα που προορίζονται για δημόσιες μεταφορές και τις δημόσιες αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Πιστεύω ότι η νέα πρόταση θα συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των τοπικών φορέων χάραξης πολιτικής και θα τους οδηγήσει στη λήψη πιο δυναμικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το κόστος το οποίο προκύπτει από την οδική συμφόρηση σε μεγάλα αστικά κέντρα εκτιμάται ότι ισοδυναμεί με 1% του ΑΕΠ της Ευρώπης.

Η ρύπανση στις μεγάλες πόλεις μπορεί επίσης να μειωθεί με την προώθηση των δημόσιων μεταφορών και, ειδικότερα, με την ύπαρξη ενός συστήματος καθαρών δημόσιων μεταφορών. Εκτός από την προώθηση συστημάτων υπόγειων σιδηροδρόμων, τραμ, τρόλεϊ και τρένων περιφερειακά ή των θαλάσσιων μεταφορών, η ρύπανση μπορεί επίσης να μειωθεί σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις με την καθιέρωση οικολογικών λεωφορειών. Η νέα οδηγία θεσπίζει την υποχρέωση των τοπικών αρχών να υπολογίζουν και να λαμβάνουν υπόψη το κόστος της χρήσης ενός κανονικού λεωφορείο ή μικρού λεωφορείού καθόλη τη λειτουργική του διάρκεια. Θα ήθελα να συγχαρώ τις τοπικές αρχές της Πράγας για την αγορά ενός στόλου οικολογικών λεωφορείων χρησιμοποιώντας κρατικές ενισχύσεις, δίνοντάς μας κατ' αυτόν τον τρόπο ένα παράδειγμα προς μίμηση.

 
  
  

- Έκθεση: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), γραπτώς Η οδηγία αυτή αφορά κανονισμούς σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της ΕΕ να απλοποιήσει και να εναρμονίσει τους ισχύοντες κανονισμούς. Πρόκειται για ένα ζήτημα εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων το οποίο θα ικανοποιήσει τόσο τους παρασκευαστές όσο και τους καταναλωτές στην Ιρλανδία.

Οι προτεινόμενες αναθεωρήσεις θα ωφελήσουν τη φαρμακευτική αγορά της Ιρλανδίας, η παρουσία της οποίας στην Ευρώπη είναι σημαντική. Είμαστε ευγνώμονες για το γεγονός ότι στον τομέα αυτό, 13 από τις 15 κορυφαίες εταιρείες του κόσμου λειτουργούν επί του παρόντος στην Ιρλανδία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 140 εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας στην Ιρλανδία με 26.000 θέσεις εργασίας. Επιπλέον, οι ετήσιες εξαγωγές ιατρικών συσκευών ισοδυναμούν με περίπου 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 10% των συνολικών εξαγωγών της Ιρλανδίας.

Στηρίζουμε τη δημιουργία ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, έγκρισης και χορήγησης φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία υποβάλλονται σε τροποποιήσεις, όπως είναι οι μέθοδοι παρασκευής, η σήμανση των προϊόντων και τα ενημερωτικά φυλλάδια για τους ασθενείς. Αναγνωρίζουμε επίσης την ανάγκη για περισσότερη εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών κανονισμών για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την απλοποίηση του κανονιστικού συστήματος για τις τροποποιήσεις, όπως η δυνατότητα υποβολής μίας ενιαίας αίτησης για μία ή περισσότερες ταυτόσημες τροποποιήσεις. Συμφωνούμε με την αναθεώρηση του ελέγχου της Επιτροπής επί των «καταλόγων ουσιών», των «περιόδων απόσυρσης» και των «αρχών και κατευθυντήριων γραμμών».

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Ο τρέχων τρόπος διαχείρισης των τροποποιήσεων αποδεικνύεται ολοένα και πιο αναποτελεσματικός και δεν ικανοποιεί πλέον ούτε τις αρχές ούτε τη φαρμακοβιομηχανία εν γένει.

Κάθε τροποποίηση προϊόντων εγκριθέντων μέσων καθαρά εθνικών διαδικασιών σε διαφορετικά κράτη μέλη αντιμετωπίζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους σε ό,τι αφορά το φάκελο που πρέπει να υποβληθεί και τη διαδικασία αξιολόγησης. Η κατάσταση αυτή προκαλεί προβλήματα σε διάφορους τομείς: δημόσια υγεία, εσωτερική αγορά, νομικές και πρακτικές εφαρμογές.

Η έκθεση προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις. Για λόγους εναρμόνισης και απλοποίησης, πρέπει οι τροποποιήσεις των αδειών κυκλοφορίας να διέπονται από τις ίδιες κανονιστικές απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τη διαδικασία καταχώρησης που χρησιμοποιήθηκε αρχικά. Τούτο θα ωφελήσει τους πάντες: ασθενείς, αρχές και φαρμακευτικές εταιρείες.

Συμφωνώ με τις προτεινόμενες τροπολογίες στη θέση συμβιβασμού, καθώς δίνουν έμφαση στην ανάγκη απλοποίησης και εναρμόνισης των διοικητικών διαδικασιών, επιτρέπουν τη δυνατότητα υποβολής μίας ενιαίας αίτησης για μια ή περισσότερες ταυτόσημες τροποποιήσεις και επισημαίνουν την ανάγκη εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της Françoise Grossetête σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων, επειδή τάσσομαι υπέρ μιας ενιαίας διαδικασίας αδειοδότησης για την κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων στην κοινοτική αγορά, καθώς αυτό θα εξασφαλίσει την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών.

Οφείλω ειδικότερα να επισημάνω την πρόταση της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη χρησιμοποίηση της αρχής της επικουρικότητας κατά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος τροποποιήσεων σε φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία πωλούνται αποκλειστικά στην εθνική αγορά, προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν φυτικά φάρμακα και ομοιοπαθητικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. (PL) Δεδομένης της έλλειψης εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο, οι τροποποιήσεις σε καθαρά εθνικές άδειες κυκλοφορίας στην αγορά υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι απαιτήσεις οι οποίες αφορούν τις εθνικές άδειες κυκλοφορίας στην αγορά είναι ανάλογες με εκείνες οι οποίες αφορούν παραλλαγές των αδειών κυκλοφορίας στην αγορά. Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες, δεν υφίσταται αυτός ο συντονισμός, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι υφίστανται νομοθετικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Η κατάσταση αυτή έχει αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά τη δημόσια υγεία, τον διοικητικό φόρτο και τη γενική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φαρμακευτικών προϊόντων.

Όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, ανεξάρτητα από τα κριτήρια της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά, θα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια κριτήρια αξιολόγησης και στα ίδια διοικητικά μέτρα όταν διαφέρει η άδεια κυκλοφορία τους στην αγορά.

 
  
  

- Έκθεση: Toine Manders (A6-0195/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), γραπτώς. Στο επίκεντρο της εν λόγω έκθεσης βρίσκεται το κρίσιμο ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών. Είναι προφανές ότι υπάρχει ζήτηση για χρονομεριστικές συμβάσεις και παρόμοια προϊόντα και δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τις υπεύθυνες εταιρείες να ανταποκριθούν σε αυτή τη ζήτηση. Δεν θεωρώ ότι υπονοεί κανείς σε καμία περίπτωση ότι όλες οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό εμπλέκονται σε κακή πρακτική ή εκμετάλλευση. Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται με δόλιο τρόπο τους ευρωπαίους καταναλωτές και ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν ζημιωθεί κατά τις συναναστροφές τους με εταιρείες υπό κακή διαχείριση οι οποίες καταφέρνουν να επιβιώνουν λόγω της ελλιπούς ρύθμισης στον τομέα αυτό. Πολλοί ιρλανδοί τουρίστες έχουν υποστεί σημαντικές οικονομικές και νομικές δυσχέρειες λόγω συμφωνιών τις οποίες έχουν συνάψει με μια εταιρεία χρονομεριστικής μίσθωσης υπό κακή διαχείριση στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Η νέα οδηγία περιλαμβάνει ορισμένες ζωτικές διασφαλίσεις για την προστασία των καταναλωτών, σχετικά με τομείς όπως η διαφήμιση και οι συμβάσεις. Επικροτώ ειδικότερα τη διάταξη σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, ή την περίοδο αναμονής, η οποία προσφέρει στους καταναλωτές – που παρασύρονται από μια έξυπνη διαφήμιση ή ενώ βρίσκονται σε διακοπές – χρόνο για να σκεφτούν ήρεμα, ώστε να είναι βέβαιοι ότι είναι ικανοποιημένοι με τις μεσοπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες μιας συμφωνίας χρονομεριστικής μίσθωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Δρούτσας (GUE/NGL), γραπτώς. – (EL) Το δικαίωμα των εργαζομένων στην ανάπαυση και σε διακοπές έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα από το οποίο πλουτίζει το κεφάλαιο. Οι χρονομεριστικές μισθώσεις και τα νέα προϊόντα που προωθούνται σε αυτά τα πλαίσια έρχονται να εκμεταλλευτούν τον διαρκή περιορισμό χρόνο διακοπών, τη συμπίεση των εισοδημάτων και την προσπάθεια των εργαζομένων να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα φτηνότερες διακοπές δημιουργώντας τζίρους που ξεπερνούν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι δόλιες και επιθετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν εταιρείες, πολλές φορές φάντασμα, προκειμένου να πείσουν και να ξεγελάσουν τους αγοραστές ξεκινούν στην καλύτερη περίπτωση από τα μικρά γράμματα των συμβολαίων, από παραπλανητικές διαφημίσεις κουραστικές παρουσιάσεις, υπόσχεση δώρων κ.α. που καταλήγουν σχεδόν πάντα στην άμεση και πιεστική υπογραφή δεσμευτικών εγγράφων.

Τα παράπονα που φτάνουν στις οργανώσεις καταναλωτών για απάτες, υπέρογκα έξοδα συντήρησης, εκδόσεις πιστωτικών καρτών, σημαντικές μειώσεις τιμών στην επαναπώληση λόγω εξόδων μάρκετινγκ κλπ, είναι άπειρα.

H ένταξη και άλλων προϊόντων στην οδηγία για τις χρονομετρικές πιστώσεις όπως διακοπές σε πλοία, club, τροχόσπιτα εξασφαλίζει νομική κάλυψη και νέα κέρδη στις δραστηριότητες του κεφαλαίου.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης περιορισμένο σε 10 ημέρες που συνοδεύεται από πρόστιμο της τάξης του 3% του συνολικού ποσού δεν λύνει το πρόβλημα. Αντίθετα, η ΕΕ μεταφέρει την ευθύνη στις πλάτες των εργαζομένων όπως κάνει με όλα τα καταναλωτικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Manders που αφορά την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρονομεριστικής μίσθωσης, καθώς ο συμβιβασμός ο οποίος επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο στο ζήτημα αυτό προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ευρωπαίων καταναλωτών.

Πιστεύω ότι η καλύτερη ρύθμιση του τομέα δεν θα ωφελήσει μόνο τους καταναλωτές, αλλά και τον ευρωπαϊκό τουρισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια σειρά προτάσεων τις οποίες κυρίως αποδεχόμαστε, έχοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης του δικαιώματος του καταναλωτή στην πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα διακοπών. Ορίζει ότι οι επιχειρηματίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν διάφορες σημαντικές πληροφορίες, ούτως ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν καλύτερα εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων.

Επιπλέον, η περίοδος κατά την οποία οι καταναλωτές μπορούν να υπαναχωρήσουν από τις συμβάσεις άνευ τιμήματος παρατείνεται, ειδικότερα σε περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες. Η αποτροπή καταχρήσεων και επανειλημμένων περιπτώσεων απάτης είναι ζωτικής σημασίας. Ελπίζουμε ότι η απαγόρευση προκαταβολής οιωνδήποτε ποσών κατά την περίοδο υπαναχώρησης και η επιβολή σταδιακής αποπληρωμής, τις περιπτώσεις στις οποίες πωλούνται μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών, θα συμβάλουν θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. Στηρίζω απόλυτα την έκθεση για την αύξηση της προστασίας των καταναλωτών στον τομέα αυτό. Καθώς οι βρετανοί καταναλωτές συνιστούν ένα τρίτο των συνολικών ευρωπαίων ιδιοκτητών χρονομεριδίων, πρόκειται για έναν νόμο ο οποίος ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς των καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγκρίνω πλήρως την ανάγκη των μεταπωλητών χρονομεριδίων να αυξήσουν την περίοδο αναμονής για τους αγοραστές, καθώς και την υποχρέωση να παρέχουν πλήρη στοιχεία της αγοραπωλησίας πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Πολλές διαμαρτυρίες καταναλωτών έχουν επιβεβαιώσει τα προβλήματα που προκύπτουν με τα χρονομερίδια, τα οποία προκαλούν αστάθεια στην αγορά. Η ανάπτυξη της αγοράς όσον αφορά τη ζήτηση και τη σημαντική ανάπτυξη νέων προϊόντων, τα οποία διατίθενται στην αγορά με παρόμοιο τρόπο, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Το κείμενο επί του οποίου ψηφίσαμε σήμερα βασικά τροποποιεί τους ορισμούς και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ούτως ώστε να καλύπτει νέα προϊόντα διακοπών. Αποσαφηνίζει επίσης και επικαιροποιεί τις διατάξεις για τις απαιτήσεις οι οποίες αφορούν το περιεχόμενο και τη γλώσσα των πληροφοριών και των συμβολαίων που παρέχονται στους καταναλωτές.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία είναι θεμελιώδους σημασίας για τον ευρωπαϊκό τουριστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του πορτογαλικού τομέα, και πιο συγκεκριμένα για τους επιχειρηματίες και τους καταναλωτές. Η κεντρική ιδέα είναι, επομένως, να ενισχύσουμε τη θέση του καταναλωτή σε όλες τις διαπραγματεύσεις για την αγορά δικαιωμάτων χρήσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι αβεβαιότητες που επικρατούν στην αγορά μπορούν να καταπολεμηθούν καλύτερα και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον χαρακτηριζόμενο από μεγαλύτερη σταθερότητα και διαφάνεια, παρέχοντας συνεπώς στους καταναλωτές περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες.

 
  
  

- Έκθεση: Sophia in ’t Veld (A6-0403/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (PNR) στην τελωνειακή υπηρεσία της Αυστραλίας. Επισκέφθηκα πρόσφατα την Αυστραλία και, μιλώντας εκεί σε εκπροσώπους της κυβέρνησης, κατάλαβα ότι η ψηφοφορία αυτή θα σηματοδοτούσε ένα σημαντικό βήμα, το οποίο θα ενίσχυε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Αυστραλίας στον τομέα της ασφάλειας των επιβατών και των εμπορευματικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Παρότι πρόκειται για οπισθοδρόμηση, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει την ικανότητα να εφιστά την προσοχή στις απαράδεκτες συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά την επεξεργασία και τη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR), με πρόσχημα την «καταπολέμηση της τρομοκρατίας».

Μεταξύ άλλων σημαντικών παραμέτρων, η πρόταση:

- αποκηρύσσει τη συχνή απουσία κοινοβουλευτικού ελέγχου της διαπραγμάτευσης και της έγκρισης αυτών των συμφωνιών, ενώ η κοινοβουλευτική έγκριση απαιτείται μόνο σε επτά κράτη μέλη·

- προειδοποιεί ότι η συμφωνία μπορεί να μην συμμορφώνεται με τη διεθνή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων·

- αποδοκιμάζει τον όγκο των δεδομένων που ζητούνται, ο οποίος είναι ίδιος με εκείνον που προβλέπεται στη συμφωνία με τις ΗΠΑ και περιλαμβάνει, εκτός από τις κρατήσεις ξενοδοχείων και οχημάτων, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικές και επαγγελματικές διευθύνσεις, διατροφικές συνήθειες, αριθμούς πιστωτικών καρτών, προσωπικά δεδομένα τα οποία φανερώνουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις και συμμετοχή σε συνδικαλιστικές ενώσεις, καθώς και άλλα δεδομένα που αφορούν την υγεία και τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Πρόκειται για μία ακόμη απαράδεκτη κατάσταση, η οποία είναι αποτέλεσμα της νέας τάσης που επικρατεί στον τομέα της ασφάλειας, η οποία διακυβεύει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις εγγυήσεις των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Εξετάζοντας την περίπτωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών, στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας διακρίνεται μια ανησυχητική εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, προσωπικά δεδομένα, όπως αριθμοί τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επιβατών αερομεταφορέων διαβιβάζονται και αποθηκεύονται για πολλά χρόνια. Η προστασία των δεδομένων δεν διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση κατά τη διαδικασία αυτή. Πρέπει να αποτραπούν περαιτέρω παρόμοιες παραβιάσεις της προστασίας των δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) H έκθεση αποκαλύπτει την υποκρισία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γύρω από τα ατομικά δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες των λαών. H όποια κριτική του Ευρωκοινοβουλίου εξαντλείται σε διαδικαστικά ζητήματα και στο γεγονός ότι δεν παρέχεται στους ευρωπαίους πολίτες η προστασία που δήθεν παρέχει η νομοθεσία της ΕΕ. Είναι όμως ακριβώς αυτή η νομοθεσία που παραβιάζει βάναυσα κάθε προστασία των προσωπικών δεδομένων, θεσμοθετεί το γενικευμένο φακέλωμα, τη συλλογή και ανταλλαγή και των πιο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μεταξύ των κατασταλτικών μηχανισμών των κρατών μελών, ακόμη και με μυστικές υπηρεσίες τρίτων χωρών.

Απόδειξη του γεγονότος ότι οι όποιες επιδερμικές διαμαρτυρίες σχετικά με τη συμφωνία γίνονται για "τα μάτια του κόσμου", είναι ότι η έκθεση δεν τολμάει να ζητήσει την ανάκληση ή να προχωρήσει στην αμφισβήτησή της. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την απαράδεκτη, αντίστοιχη συμφωνία ΕΕ - HΠA, οι .... διακριτικές επιφυλάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν εμποδίζουν καθόλου τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων της ΕΕ να βρίσκονται στη διάθεση κάθε μυστικής υπηρεσίας και κάθε κατασταλτικού μηχανισμού, στα πλαίσια της "αντιτρομοκρατικής συνεργασίας".

Για ακόμη μια φορά γίνεται φανερό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕΕ, όχι μόνο δεν υπερασπίζουν αλλά, αντίθετα, μέσα από ένα πλέγμα αντιδραστικών νομοθετικών μέτρων και συμφωνιών, περιορίζουν ασφυκτικά τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες.

 
  
  

- Έκθεση: Jan Andersson (A6-0370/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις Laval, Ruffert και Λουξεμβούργου έδειξε ότι πρέπει να διασαφηνιστούν οι οικονομικές ελευθερίες, όπως ορίζουν οι συνθήκες, ότι θα πρέπει να ερμηνεύονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην φαλκιδεύουν την άσκηση των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων τα οποία αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη και την κοινοτική νομοθεσία. Αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και ανάληψης συλλογικής δράσης, και δεν πρέπει να φαλκιδεύεται η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων όταν ασκούν αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την επιδίωξη των κοινωνικών συμφερόντων και της προστασίας των εργαζομένων.

Είναι βέβαιο ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της ισχύουας νομοθεσίας. Η παρούσα κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει τους εργαζομένους σε χώρες υποδοχής, όπου θα υφίστανται πιέσεις λόγω του ανταγωνισμού των χαμηλών ημερομισθίων. Θέλω να στηρίξω τους συνάδελφούς μου στην πρωτοβουλία τους να καθιερώσουν τη συνεπή εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων σε όλα τα κράτη μέλη.

Συμφωνώ απόλυτα ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν μέτρα για την καταπολέμηση των καταχρήσεων, ιδίως όσον αφορά δραστηριότητες των εταιρειών που δεν ασκούν πραγματικές και ουσιαστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα όπου έχουν την καταστατική τους έδρα.

Η θέσπιση νομικού πλαισίου για συλλογικές συμβάσεις είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει βήμα προόδου και, όπως είναι αυτονόητο, ένα σημαντικό βήμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), γραπτώς. Οι βρετανοί Συντηρητικοί στηρίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων να απεργούν, αλλά και το δικαίωμα των εργαζομένων να μην απεργούν, εφόσον το επιλέξουν. Στηρίζουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δεν πιστεύουμε ότι θίγουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων είναι περιττή, όπως και η διεύρυνση της νομικής της βάσης, εξαιτίας προβλημάτων που έχουν αντιμετωπίσει ορισμένα κράτη μέλη λόγω της οργάνωσης των επιμέρους αγορών εργασίας τους. Ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι αποσπώνται επιτυχώς ετησίως.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Σήμερα επέλεξα να απόσχω από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Andersson σχετικά με προκλήσεις όσον αφορά συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην ΕΕ (A6-0370/2008). Οι συλλογικές συμβάσεις, τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών ενώσεων και το δικαίωμα εργατικών κινητοποιήσεων έχουν κατοχυρωθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας, την οποία θεωρώ νομικά δεσμευτική. Η συνθήκη αναφέρει επίσης το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα διεύθυνσης επιχειρήσεων και το δικαίωμα της κυκλοφορίας διαμέσου των συνόρων της ΕΕ. Εξαιρέσεις, όπως θα επέτρεπε η πρόταση, δεν είναι δυνατόν να γίνουν για εκπροσώπους ενώσεων όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών νομικών αρχών της ΕΚ, για παράδειγμα της αρχής της αναλογικότητας. Αυτό ισχύει, και πρέπει βεβαίως να ισχύει, για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Η νομοθεσία και οι συνθήκες της ΕΚ θα πρέπει να έχουν τους ισχυρότερους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η θέση την οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη νομική βάση κινδυνεύει να αποτελέσει απειλή για τη μελλοντική ελεύθερη κυκλοφορία. Χαίρομαι ιδιαίτερα, ωστόσο, για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ του σουηδικού μοντέλου και των συλλογικών μας συμβάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε από πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις απαράδεκτες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις Laval, Rüffert και Viking είναι απόλυτα ανεπαρκές. Δεν αρκεί να αναγνωριστεί ότι η ελευθερία παροχής υπηρεσιών δεν υπερέχει των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ειδικότερα του δικαιώματος των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προβαίνουν σε εργατικές κινητοποιήσεις, ιδίως εφόσον αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα σε πολλά κράτη μέλη.

Παρότι στο ψήφισμα τονίζεται ότι οι οικονομικές ελευθερίες, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες, πρέπει να ερμηνεύονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται η άσκηση των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στις διαπραγματεύσεις, στη σύναψη και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων και στην ανάληψη συλλογικών δράσεων, η αλήθεια είναι ότι, ενώ οι αρχές τις οποίες επικαλέστηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξακολουθούν αν αναφέρονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη ότι περιέχονται επίσης στο σχέδιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα ληφθούν ξανά οι ίδιες αποφάσεις.

Συνεπώς, καταψηφίσαμε την έκθεση δεδομένου ότι δεν προσεγγίζει το θέμα στον πυρήνα του και, αντιθέτως, επιμένει να υποστηρίζει το σχέδιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, παρότι έχει απορριφθεί ήδη από το λαό της Ιρλανδίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. Υποστήριξα την έκθεση Andersson σχετικά με τις προκλήσεις που τίθενται στις συλλογικές συμβάσεις στην Ένωση από μια σειρά πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν αμφισβητώ τη νομική εγκυρότητα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, αλλά αμφισβητώ το γεγονός ότι αποτυπώνουν την πρόθεση του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου κατά την έγκριση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: ότι η οδηγία πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να αναθεωρηθούν οι διατάξεις για την αποκατάσταση της αρχικής μας πρόθεσης. Αυτό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να επιληφθεί επειγόντως του ζητήματος αυτού. Εάν αυτή η Επιτροπή δεν διορθώσει την κατάσταση, τότε πρέπει να το πράξει η επόμενη Επιτροπή μετά τις Ευρωεκλογές του 2009. Εγώ, τουλάχιστον, δεν προτίθεμαι να ψηφίσω για να κυρώσω μια νέα επιτροπή που δεν θα εντάξει το ζήτημα αυτό στο πρόγραμμα εργασίας της εντός των πρώτων 12 μηνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση του κ. Andersson διατείνεται ότι έχει παραδειγματιστεί από τις σκανδαλώδεις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο, ειδικότερα στις υποθέσεις Laval και Viking. Οι αποφάσεις αυτές δίνουν προτεραιότητα στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης επιχειρήσεων, και όχι στην υπεράσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των εθνικών εργαζομένων έναντι του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ως έναν αποδεκτό βαθμό, υποβάλλουν την άσκηση κοινωνικών δικαιωμάτων σε μια «αρχή αναλογικότητας», η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τους νόμιμους περιορισμούς (δημόσια τάξη και υγεία, για παράδειγμα) οι οποίοι τίθενται στην εθνική νομοθεσία και τις συμβάσεις της ΔΟΕ.

Συνιστούν αποκατάσταση της πρώτης έκδοσης της οδηγίας Bolkenstein με πλάγια μέσα, όπου ο νόμος της χώρας προέλευσης (κοινωνικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, μισθοί κ.ο.κ.) ίσχυε για τους εργαζόμενους οι οποίοι μετέβαιναν σε ένα άλλο κράτος μέλος για την παροχή μιας υπηρεσίας, ανεξαρτήτως της νομοθεσίας των συλλογικών συμβάσεων που ίσχυε στο τελευταίο. Τώρα, η έκδοση αυτή απορρίφθηκε από τον ευρωπαίο νομοθέτη και είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι δικαστές μπορούν να αυτοαναγορεύονται νομοθέτες με το πρόσχημα της ερμηνείας της νομοθεσίας.

Παρότι κατά καιρούς ενεργεί ορθά, ο κ. Andersson είναι υπερβολικά προσκολλημένος στις υπερφιλελεύθερες αρχές, οι οποίες πυροδότησαν αυτή την κατάσταση, για να καταφέρει η έκθεσή του να εξασφαλίσει την υποστήριξή μας.

Για τον λόγο αυτό θα απόσχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Ομάδα των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κόμματα της Δεξιάς έχουν υποστηρίξει ολόψυχα όλες τις τροποποιήσεις στη συνθήκη της ΕΕ. Συνέβαλαν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην παροχή ακόμη μεγαλύτερης εξουσίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επί της σουηδικής αγοράς εργασίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ΕΕ έχει αποτελέσει απειλή για τους κανονισμούς της αγοράς εργασίας οι οποίοι έχουν καταρτιστεί με διαπραγματεύσεις και νομοθεσία, η οποία είναι βαθειά θεμελιωμένη στη σουηδική κοινωνία.

Η έκθεση αυτή εισηγείται κυρίως τροποποιήσεις στην οδηγία σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων. Είναι, επομένως, αδύνατον να αποτραπεί η συνεχής ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στους κανονισμούς που διέπουν τη σουηδική αγορά εργασίας. Πρώτον, το αποτέλεσμα είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ συντηρητικών και σοσιαλιστών – κατάσταση η οποία έχει οδηγήσει σε ανίσχυρες και αντιφατικές διατυπώσεις. Δεύτερον, το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ σχετικά με την εσωτερική αγορά (άρθρο 49) υπερισχύει των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί, επομένως, να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα όπως στην υπόθεση Laval.

Η ΕΕ δεν πρέπει να αναλαμβάνει καθήκοντα τα οποία μπορούν να φέρουν εις πέρας τα ίδια τα κράτη μέλη, και η αγορά εργασίας αποτελεί πραγματικά ένα ζήτημα το οποίο υπάγεται σε αυτά. Η Λίστα του Ιουνίου εισηγείται, λοιπόν, την απαλλαγή της Σουηδίας από την κοινοτική νομοθεσία για την αγορά εργασίας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει στο μέλλον τη δυνατότητα να ελέγχει τη σουηδική αγορά εργασίας.

Εντούτοις, ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης επειδή ο στόχος της, να εμποδίσει ως το δυνατόν περισσότερο στο μέλλον την ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις σουηδικές συλλογικές συμβάσεις, παραμένει αιτολογημένος.

Στηρίξαμε, επίσης, τις τροπολογίες οι οποίες συνιστούν περισσότερη εθνική κυριαρχία σε ζητήματα της αγοράς εργασίας, αλλά, φυσικά, καταψηφίσαμε το τμήμα του πανηγυρικού λόγου του εισηγητή για τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Αποφάσισα να καταψηφίσω την έκθεση του κ. Andersson σχετικά με τις προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο εισηγητής ασκεί κριτική στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά την οδηγία σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων, και ζητεί αναθεώρηση της οδηγίας.

Αντιτίθεμαι σαφώς στην προσέγγιση του εισηγητή, και επίσης πιστεύω ότι το να ζητεί κανείς την τροποποίηση της οδηγίας χωρίς να έχει διενεργηθεί η απαιτούμενη ανάλυση σε επίπεδο κράτους μέλους, ιδίως στα κράτη μέλη τα οποία θίγονται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αποτελεί ένα παράλογο μέτρο το οποίο λαμβάνεται για πολιτικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, η φρασεολογία που χρησιμοποίησε ο εισηγητής προσβάλλει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, μιας από τις βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποτελεί απειλή για την απελευθέρωση της παροχής υπηρεσιών η οποία προβλέπεται από την οδηγία για τις υπηρεσίες, και για την αρχή της χώρας προέλευσης.

Κατά την άποψή μου, η ορθή υλοποίηση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων από όλα τα κράτη μέλη, και η ενισχυμένη διοικητική συνεργασία μεταξύ τους, θα εξασφάλιζε τα εχέγγυα, αφενός, για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και, αφετέρου, την ελευθερία παροχής υπηρεσιών.

Αποδοκιμάζω το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες, οι οποίες είχαν ως στόχο να εξασφαλίσουν ισορροπία στην έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), γραπτώς. (LT) Η οδηγία σχετικά με τους απασχολούμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης είναι σημαντική στην προσπάθειά μας να νομιμοποιήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και εργαζομένων στην Κοινότητα. Δεν τηρούν όλα τα κράτη μέλη στις απαιτήσεις της οδηγίας. Ορισμένες φορές, οι πάροχοι υπηρεσιών απαιτούν περισσότερα από όσα αναφέρονται στην οδηγία. Με τη στρέβλωση των κανονισμών της οδηγίας, εμποδίζεται η παροχή υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών και, κατ' αυτόν τον τρόπο, συγκαλύπτονται πολιτικές προστατευτισμού. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διερεύνησε την υπόθεση της λετονικής κατασκευαστικής εταιρείας «Laval», στην οποία απαγορεύτηκε η παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών στη Σουηδία. Σύμφωνα με τη σουηδική νομοθεσία, απαιτούταν η σύναψη συλλογικής σύμβασης, παρότι η σύμβαση υπεγράφη στη Λετονία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι απαγορεύεται να εισάγονται απαιτήσεις οι οποίες συμπληρώνουν ή είναι μεγαλύτερες από εκείνες οι οποίες ορίζονται στην οδηγία. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση «Laval» και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις επικρίνονται και αμφισβητούνται στην έκθεση και στις τροπολογίες.

Καταψήφισα την έκθεση, καθώς πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του, ερμηνεύοντας ή αμφισβητώντας αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν συμφωνώ με τις δηλώσεις οι οποίες θέτουν υπό αμφισβήτηση τη δικαιοσύνη των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και προτείνουν να μην εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ορισμένες χώρες. Με τις δηλώσεις αυτές, δεν αμφισβητούμε μόνο την αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά θέτουμε υπό αμφισβήτηση και την αμεροληψία του, προκαλούμε κίνδυνο στρέβλωσης του θεσμικού συστήματος της ΕΕ και ενθαρρύνουμε την έλλειψη εμπιστοσύνης του κόσμου σε αυτό. Διαφωνώ επίσης με τον σκοπό την επανεξέτασης και αναθεώρησης της οδηγίας. Εάν η οδηγία δεν λειτουργεί σε ορισμένες χώρες όπως θα έπρεπε, τότε γι’ αυτό ευθύνονται τα μέλη της Κοινότητας, καθώς δεν κατορθώνουν να θέσουν σε λειτουργία τους κανονισμούς της οδηγίας ή τους εφαρμόζουν λανθασμένα στο εθνικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί αν οι οδηγίες της ΕΕ μεταφέρονται ορθά στο εθνικό δίκαιο και αν η εθνική νομοθεσία συνάδει με την ουσία και το πνεύμα των οδηγιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. (FR) Ο στόχος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια κοινωνική Ευρώπη είναι μια ψευδαίσθηση, η Στρατηγική της Λισαβόνας είναι μια αποτυχία και τα διάφορα μαγικά φίλτρα που επινόησαν οι φιλοευρωπαίοι για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας καθίστανται αναποτελεσματικά από το απλό γεγονός ότι το πραγματικό όραμα των Βρυξελλών είναι υπερφιλελεύθερο και εξυπηρετεί τις σκοπιμότητες της παγκοσμιοποίησης. Αφενός, θέλουμε να αποτρέψουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ προκειμένου να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, είτε είναι αποσπασμένοι είτε όχι, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε μια ισορροπημένη εσωτερική αγορά, και, αφετέρου, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανοίξουμε τα οικονομικά μας σύνορα λίγο ακόμη με τη μαζική μετανάστευση όσων αναζητούν εργασία και άλλων ανθρώπων.

Αυτό είναι απλώς ένας φαύλος κύκλος πραγματικής φιλοευρωπαϊκής σχιζοφρένειας. Ως παράδειγμα, αρκεί μόνο να σημειώσουμε τις τόσες αναφορές στη ξεπερασμένη Συνθήκη της Λισαβόνας που πραγματοποιούνται σε αυτή την συνονθυλευματική έκθεση. Συνεπώς, δεν κατανοούμε πώς θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σαφές όραμα για την επιδίωξη ισορροπίας μεταξύ της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών, τόσο όσον αφορά τη δημόσια ζωή, όσο και την αγορά εργασίας. Ο ανώτερος σκοπός μας είναι να εξαλείψουμε τις διακρίσεις και την αβεβαιότητα για το μέλλον.

Ο εισηγητής, Jan Andersson, επισημαίνει ότι ορισμένες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μπορεί να προσβάλουν την αντίληψη την οποία έχουν ορισμένοι πολίτες για την ισότητα και τον σεβασμό για την αγορά εργασίας. Για να αποτραπούν οι καταστάσεις αυτές στο μέλλον, ο κ. Andersson εισηγείται ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη άμεσης δράσης για να ενσωματωθούν στη νομοθεσία τροποποιήσεις οι οποίες θα αποτρέψουν κάθε πιθανή κοινωνική, οικονομική και πολιτική επίπτωση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Στη δράση αυτή περιλαμβάνεται μια αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων και η άμεση θέσπιση της οδηγίας σχετικά με τους απασχολούμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης.

Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε την έκθεση προς όφελος του οράματος μιας ενωμένης Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard and Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Πολλοί επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν το δέλεαρ να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους όσο το δυνατόν λιγότερο για την εργασία τους. Στη ζυγαριά μπαίνουν επίσης και άλλες δαπάνες οι οποίες συνδέονται με την εργασία, όπως η ασφάλεια και οι εγκαταστάσεις. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, μπορούν να προστατευτούν μόνο διασφαλίζοντας ότι ο μισθός τους θα βασίζεται σε μια καθολικά δεσμευτική συλλογική σύμβαση εργασίας και με επαρκή νομική προστασία στη χώρα όπου εργάζονται και ζουν.

Η προστασία αυτή θίγεται τόσο από τους αρχικούς στόχους της οδηγίας για τις υπηρεσίες, όσο και από τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εάν οι στόχοι και οι αποφάσεις αυτές επιτρέψουν την εφαρμογή λιγότερο ευνοϊκών αλλοδαπών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή λιγότερο ευνοϊκής αλλοδαπής νομοθεσίας, ολοένα μεγαλύτερος αριθμός εργοδοτών θα αρχίσει να επιλέγει αυτές τις δυνατότητες εξοικονόμησης δαπανών, και το εισόδημα των εργαζομένων θα αρχίσει να μειώνεται δραματικά.

Ορισμένοι κοπιάζουν με την ψευδαίσθηση ότι το σχέδιο συντάγματος της ΕΕ ή η Συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις για την αποτροπή αυτής της κατάστασης. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να τροποποιηθούν πριν καταστεί δυνατή η έγκρισή τους, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Υπήρχε επίσης η προσδοκία ότι η έκθεση Andersson θα προσέφερε τις εν λόγω εγγυήσεις. Με τους συμβιβασμούς που πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά το εν λόγω κείμενο, αυτό είναι ακόμη πιο απίθανο από ό,τι ήταν αρχικά. Γι’ αυτό και αδυνατούμε να υπερψηφίσουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Είναι απαράδεκτό το γεγονός ότι, αφενός, οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να συνάπτονται πανευρωπαϊκά και, αφετέρου, ότι η υποχρέωση καταβολής των συμφωνημένων κατώτατων ημερομισθίων που συνδέεται με την ανάθεση, ακυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω του ότι ήταν ασυμβίβαστη με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και την οδηγία για τις υπηρεσίες. Η ΕΕ δείχνει τα πραγματικά της χρώματα εδώ ως μια αμιγώς οικονομική κοινότητα που ξεγελά τους κοινωνικά μειονεκτούντες με άρτους και θεάματα. Είναι καιρός η ΕΕ να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις βοήθειας των πολιτών τις οποίες αγνοούσε τόσον καιρό και να προσπαθήσει να διορθώσει τα κενά στη νομοθεσία και να επιλύσει τις ασυνέπειες. Η έκθεση αυτή θα έπρεπε τουλάχιστον να ξεκινά αυτή την προσπάθεια, εξακολουθεί όμως να αφήνει μεγάλα περιθώρια καταχρήσεων, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποία απέσχον.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – (EL) Υποστηρίζω, όπως και η Ομάδα της ευρωαριστεράς, την πλήρη αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αρνήθηκα να υπερψηφίσω την έκθεση Andersson γιατί, παρά τα επιμέρους θετικά της στοιχεία, παραμένει ανεπαρκής. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή είναι μια χαμένη ευκαιρία να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα θέματα των δικαιωμάτων των εργαζομένων ήδη στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. H άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη, από τις συμβάσεις του ΔOΕ και τον Ευρωπαϊκό Xάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της διαπραγμάτευσης, δεν μπορεί να εξαρτάται από την ανέλεγκτη κρίση του δικαστή και κάθε φορά να έρχεται δεύτερη, διότι βασίζεται σε κατώτερη ιεραρχικά νομοθετική πηγή. Το δικαίωμα της συνδικαλιστικής δράσης δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο. Η εγγραφή μιας "Ρήτρας Κοινωνικής Προόδου" στις συνθήκες είναι επιβεβλημένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Στη διάρκεια της ημέρας, ψηφίστηκε η έκθεση του κ. Andersson σχετικά με προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ κατόπιν, παραδείγματος χάριν, της απόφασης Laval. Η Ομάδα των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαίτησε η τρέχουσα κοινοτική νομοθεσία – γνωστή ως οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων – να καταργηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Σουηδία μπορεί να διατηρήσει τις συλλογικές της συμβάσεις.

Αφετέρου, έχω συμμετάσχει και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, και στην ολομέλεια με στόχο να διασφαλίσω ότι το ζήτημα αυτό συζητείται, εν πρώτοις, σε σωστό επίπεδο: στο εθνικό επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική από την πλευρά της Ομάδας PSE δεν είναι αποτέλεσμα ορθού συλλογισμού. Προσπαθώντας επανειλημμένως να φέρει την απόφαση Laval σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντί να την επιλύσει μέσω της σουηδικής νομοθεσίας, προκαλείται πίεση για περισσότερο κοινή νομοθεσία της αγοράς εργασίας – γεγονός το οποίο προκάλεσε εξαρχής τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος. Όταν συμφωνούν 27 κράτη μέλη, είναι αυτονόητο ότι είναι ασύλληπτο η Σουηδία μόνο να θεσπίζει νομοθεσία, η οποία είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Εξάλλου, το παράδειγμά μας είναι μοναδικό στην Ευρώπη. Εφόσον ο κ. Andersson και το Κοινοβούλιο απεδέχθησαν την πρότασή μου να μην καταργήσουμε την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων έως ότου εθνικές έρευνες διευκρινίσουν ότι αυτό ήταν πράγματι αναγκαίο, θεώρησα ότι θα μπορούσα μολαταύτα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. Ευχαριστώ τον εισηγητή μας, Jan Andersson, για την έκθεσή του σχετικά με αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα.

Οι πρόσφατες υποθέσεις οι οποίες εκδικάστηκαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και μάλιστα οι αποφάσεις αυτού του Δικαστηρίου, σημαίνουν ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και η αλληλεγγύη των εργαζομένων μέσω των συλλογικών συμβάσεων απειλούνται από εταιρείες για τις οποίες μοναδική προτεραιότητα είναι το κέρδος, και εάν αυτό συνεπάγεται υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τότε ας γίνει έτσι: είναι προετοιμασμένοι να πράξουν ακριβώς αυτό.

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο για το οποίο ορθώς είμαστε υπερήφανοι δέχεται επίθεση και απειλείται σοβαρά από απατεώνες.

Η απειλή του εισαγόμενου φθηνού εργατικού δυναμικού αποτελεί πραγματικότητα· εργατικά χέρια τα οποία εισάγονται με πλάγια μέσα από αδίστακτους εργοδότες με το πρόσχημα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας ποτέ δεν προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για φθηνά εργατικά χέρια ή ως αρχή βάσει της οποίας είναι δυνατόν αλλοιωθούν οι κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που θα χειριζόταν αυτή την κατάσταση ο Jacques Delors.

Οι αποφάσεις Viking και Laval αποτελούν προσβολή των εργατικών ενώσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η έκθεση του κ. Andersson είναι εξαιρετικά αναγκαία και ο λόγος για τον οποίο την στηρίζω. Αποκαθιστά την ισορροπία την οποία ανέτρεψε τόσο κατάδηλα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις πρόσφατες αποφάσεις του.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), γραπτώς. (DA) Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις Vaxholm/Viking Line/Rüffert/Luxembourg τάχθηκαν σαφώς με το μέρος της εσωτερικής αγοράς και του δικαιώματος εγκατάστασης εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην απεργία για την αποφυγή του κοινωνικού ντάμπινγκ.

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ωστόσο, δεν ήταν απρόσμενες. Βασίζονται στις θεμελιώδεις συνθήκες της ΕΕ, οι οποίες συμπληρώνονται από μια ανακριβή οδηγία περί της απόσπασης των εργαζομένων.

Εάν η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμούσε πράγματι να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εργαζομένων θα απαιτούσε θεμελιώδη τροποποίηση των συνθηκών της ΕΕ, με τη μορφή ενός νομικά δεσμευτικού πρωτοκόλλου, για παράδειγμα, το οποίο θα έθετε τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων πάνω από την εσωτερική αγορά και το δικαίωμα της εγκατάστασης.

Η τελική έκδοση της έκθεσης Andersson, η οποία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του σοσιαλιστή εισηγητή και των συντηρητικών, δεν επιβάλλει αυτή την κρίσιμη απαίτηση. Η έκθεση δεν κατορθώνει να απαιτήσει την αναθεώρηση της οδηγίας περί απόσπασης των εργαζομένων. Δεν είναι δηλαδή τίποτε άλλο από κούφια λόγια, περιβαλλόμενα από ωραίες φράσεις και επιθυμίες.

Το Ευρωπαϊκό Κόμμα έχει καταθέσει πολλές τροπολογίες, για παράδειγμα, ότι η ρύθμιση του δικαιώματος εργατικών κινητοποιήσεων θα πρέπει να παραμείνει εθνικό θέμα. Όλες αυτές οι τροπολογίες απορρίφθηκαν από τη συμμαχία σοσιαλιστών και συντηρητικών.

Βάσει αυτού, το Λαϊκό Κόμμα δεν μπορεί να στηρίξει την έκθεση Andersson στην τελική ψηφοφορία. Αντιθέτως, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την προστασία των εργαζομένων από την επικράτηση χαμηλότερων μισθών και χαμηλότερου επιπέδου εργασιακές συνθήκες, για τις οποίες άνοιξαν το δρόμο οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , γραπτώς. (SV) Η έκθεση σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην ΕΕ εκφράζει απόψεις χωρίς πολιτική αξία. Η πρόθεσή της είναι να ενισχύσει τις θέσεις των εργαζομένων σύμφωνα με την απόφαση Laval, όμως το περιεχόμενο της έκθεσης απέχει, δυστυχώς, πολύ από την πρόθεση αυτή.

Η επαναδιαπραγμάτευση της οδηγίας της ΕΕ περί απόσπασης των εργαζομένων, όπως προτείνεται στην έκθεση, θα ήταν λάθος. Στην περίπτωση αυτή θα υπήρχε κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης για τους εργαζομένους. Δεν είμαστε έτοιμοι να ριψοκινδυνεύσουμε, επειδή οι συντηρητικές δυνάμεις κυριαρχούν σε ολόκληρο το σύστημα της ΕΕ.

Δεν υπάρχουν φράσεις στην έκθεση σχετικά με την επικράτηση του δικαιώματος απεργίας επί της ελευθερίας της αγοράς και της αναγκαιότητας κατοχύρωσής του σε ένα κοινωνικά δεσμευτικό πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών κατέθεσε πολλές τροπολογίες σχετικά, αλλά απορρίφθηκαν από τη μεγάλη πλειοψηφία.

Εναπόκειται στη Σουηδία να συμπεριλάβει μια εξαίρεση στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία να αναφέρει ότι οι επιπτώσεις της απόφασης Laval δεν έχουν καμία επίπτωση στη Σουηδία. Ωστόσο, και η τροπολογία της Ομάδας GUE/NGL απορρίφθηκε. Η έκθεση αντιθέτως εξυμνεί τη Συνθήκη της Λισαβόνας, παρά το γεγονός ότι η συνθήκη δεν τροποποιεί επ’ ουδενί την απόφαση Laval, παρά μόνο την επιβεβαιώνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) H έκθεση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις της εργατικής τάξης, γενικότερα των εργαζομένων από τις απαράδεκτες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), που κηρύσσουν παράνομες τις εργατικές απεργίες, γιατί το διεκδικητικό πλαίσιο και οι μορφές πάλης των εργαζομένων αντίκεινται στη "Συνθήκη του Μάαστριχτ" και τη "Συνθήκη της Λισαβόνας" που κατοχυρώνουν ως θεμελιώδη αδιαμφισβήτητη αρχή την ανταγωνιστικότητα, την ελευθερία κίνησης και δράσης του κεφαλαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ. Υπερασπίζεται την αντιλαϊκή πολιτική και τον αντιδραστικό χαρακτήρα της φύσης της ΕΕ. Προσπαθεί να πείσει τους εργαζόμενους ότι δήθεν είναι δυνατό μέσα στην ΕΕ να υπάρξει "ισορροπία" ανάμεσα στα δικαιώματα των εργαζομένων και το δικαίωμα της κίνησης του κεφαλαίου, προκειμένου να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, για τη διασφάλιση και αύξηση των κερδών των μονοπωλίων.

Στην ίδια γραμμή τα κόμματα του ευρωμονόδρομου σπέρνουν στους εργαζόμενους την επικίνδυνη αυταπάτη ότι δήθεν η ΕΕ μπορεί να αποκτήσει "κοινωνικό πρόσωπο" και με "ρήτρες κοινωνικής προόδου" η ΕΕ και το κεφάλαιο να αποκτήσουν κοινωνική ευαισθησία ...!!

H αντιλαϊκή επίθεση της ΕΕ σε βάρος και των πιο στοιχειωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων δείχνει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αλλάξει. Δημιουργήθηκε και υπάρχει για να υπηρετεί πιστά τα συμφέροντα των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων, να τους εξασφαλίζει την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Ψήφισα κατά της έκθεσης Περαιτέρω κανονισμοί σε επίπεδο ΕΕ, ωστόσο, θα ενίσχυαν ενδεχομένως την εξουσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η άποψή μου είναι ότι ζητήματα στον τομέα της πολιτικής της αγοράς εργασίας, δεν θα πρέπει να αποφασίζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά από το σουηδικό κοινοβούλιο και/ή από τις δύο πλευρές του κλάδου.

Ψήφισα κατά των θετικών διατυπώσεων σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και δεν πιστεύω ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικός, καθότι τότε θα ενυπήρχε ο κίνδυνος μετάθεσης της νομοθετικής εξουσίας από το σουηδικό κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. <BRK>

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Εταιρική σχέση ΕΕ-Βιετνάμ (RC-B6-0538/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ, η οποία θα συμπεριλαμβάνει μια σαφή ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα, ωστόσο, να επισημάνω την ανάγκη στο πλαίσιο αυτό να οριστούν οι όροι οι οποίοι θα πρέπει να τηρηθούν από την κυβέρνηση του Βιετνάμ. Πρέπει να δεσμευτεί ότι θα διασφαλίσει τη συνεργασία, τον μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας, καταργώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας του οι οποίες ποινικοποιούν την πολιτική διαφωνία, και θέτοντας τέλος στη λογοκρισία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Mary Lou McDonald, Erik Meijer και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. – Στηρίζουμε πλήρως τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δημοκρατικές αρχές, όπως επισημαίνονται στη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ, και πιστεύουμε ότι εν προκειμένω υπάρχει ανάγκη βελτίωσης από το Βιετνάμ.

Οι αρχές αυτές είναι παγκόσμιες και θα πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου σε όλες τις χώρες, εντός και εκτός της ΕΕ.

Επομένως, ψηφίζουμε υπέρ του παρόντος ψηφίσματος, παρά τον μάλλον μη ισορροπημένο τρόπο παρουσίασής του.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Όσον αφορά τον δεύτερο γύρο συνομιλιών σχετικά με μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βιετνάμ, οι οποίες διεξήχθησαν εχθές και προχθές στο Hanoi, μια πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ενέκρινε ένα ψήφισμα το οποίο μοιάζει περισσότερο με υποκρισία και με καπηλεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαβάζοντας το περιεχόμενό του, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε γιατί η πλειοψηφία αυτή του Κοινοβουλίου πρότεινε επίσης να καταστεί η μελλοντική συμφωνία εξαρτώμενη από μία ρήτρα η οποία θα διασφαλίζει τον σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πλευρά της ΕΕ.

Πόσο χρήσιμο και διδακτικό θα ήταν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραδείγματος χάριν, να «ζητήσει» από τα κράτη μέλη και την ΕΕ να αποφύγουν τη συνεργασία με και/ή να συγκαλύπτουν τις εγκληματικές πτήσεις της CIA, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, τα οποία παραβιάζονται κατάφωρα στο πλαίσιο της «οδηγίας σχετικά με την επιστροφή», να σέβονται τη δημοκρατικά και κυριαρχικά εκφραζόμενη βούληση του γαλλικού, του ολλανδικού και ιρλανδικού λαού, οι οποίοι απέρριψαν την προτεινόμενη «Συνταγματική» Συνθήκη/Συνθήκη της Λισαβόνας, να σέβονται το διεθνές δίκαιο, ιδίως όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο, και να σταματήσουν να υποκρίνονται ότι μπορούν να δώσουν μαθήματα στον κόσμο …

Τι θα συνέβαινε εάν όλα αυτά τα έκανε το Βιετνάμ; Θα συμφωνούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαπραγματευτεί υπό αυτές τις συνθήκες; Θα συμφωνούσε να εφαρμόσει αμοιβαία αυτή τη ρήτρα; Προφανώς όχι, επειδή ο «διάλογος» και η «ρήτρα» είναι μόνο για τους άλλους …

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς.. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ. Ο διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βιετνάμ πρέπει, στην πραγματικότητα, να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες βελτιώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία παραβιάζονται με τόση βαναυσότητα. Στηρίζω ακράδαντα αυτό το ψήφισμα, καθώς το Βιετνάμ πρέπει να θέσει τέλος στη λογοκρισία των μέσων και να καταργήσει τις νομικές διατάξεις οι οποίες περιορίζουν την ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και την πολιτική και θρησκευτική ελευθερία, εάν θέλει να συμμετάσχει ενεργά στη διεθνή κοινότητα. Επιπλέον, το Βιετνάμ πρέπει να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη όσον αφορά αυτά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Επομένως, στηρίζω αυτό το ψήφισμα και μεταφέρω την έκκληση στην Επιτροπή να ορίσει σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση των σημερινών αναπτυξιακών σχεδίων στο Βιετνάμ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία.

 

8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.35 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 

9. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

10. Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 204 α του Kανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

11. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει κοινή συζήτηση σχετικά με:

- την έκθεση της Jutta Haug (A6-0398/2008), εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 (C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD)) και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2009 επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2008)2435))·

- την έκθεση του Janusz Lewandowski (A6-0397/2008), εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα IX, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
(C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)).

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, εισηγήτρια. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι προετοιμασίες για πρώτη ανάγνωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το 2009, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Θα ήθελα ως εκ τούτου να ξεκινήσω τη σημερινή συζήτηση ευχαριστώντας τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, και όλα τα μέλη των ειδικών επιτροπών τα οποία συνεργάστηκαν μαζί μου τόσο στενά, και ειλικρινά για τη συνεργασία τους και για όλο τον χρόνο που αφιέρωσαν.

Όπως ανέφερα από την αρχή της διαδικασίας για τον προϋπολογισμό του 2009, και με χαρά το επαναλαμβάνω, ο εισηγητής επί του προϋπολογισμού είναι τόσο καλός όσο και το σύνολο των μελών που συνεργάζονται μαζί της, σας είμαι επομένως ευγνώμων.

Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα της γραμματείας της Επιτροπής Προϋπολογισμών: χωρίς τη διαρκώς εξαιρετική εργασία του προσωπικού της γραμματείας, οι βουλευτές, όσο καλή και αν ήταν η θέλησή τους, δεν θα κατάφερναν τίποτε, επομένως, σας ευχαριστώ: Ναι, συμφωνώ, θα άρμοζε στο σημείο αυτό ένα δυνατό χειροκρότημα.

(Χειροκροτήματα)

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον προσωπικό μου βοηθό και στο προσωπικό των ομάδων: χρειάζονται πολλά κεφάλια και πολλά χέρια για ένα καλό αποτέλεσμα.

Οι προετοιμασίες για την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού μας στη διάρκεια των οποίων έπρεπε να διαβάσουμε, να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε 1.400 τροπολογίες, επηρεάστηκαν σημαντικά από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Παρότι ο προϋπολογισμός μας, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 130 δισ. ευρώ, φαντάζει υπερβολικά μικρός σε σχέση με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια τα οποία έχουν δαπανήσει τα κράτη μέλη, είτε συλλογικά είτε ξεχωριστά, ως δίκτυ ασφαλείας για την προστασία των τραπεζών και της πραγματικής οικονομίας, οι συνεδριάσεις μας για την προετοιμασία της πρώτης ανάγνωσης, ωστόσο, διαμορφώθηκαν κατά πολύ από παρεμβάσεις επί αυτού ακριβώς του θέματος από όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναμέναμε ήδη βασικά την αντίδραση του Συμβουλίου στα αιτήματά μας σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Τι εννοούμε, λοιπόν, όταν λέμε τα αιτήματά μας; Πρώτα απ’ όλα, υπάρχουν οι πληρωμές. Τον Ιούλιο επισημάναμε ότι δεν μπορούσαμε να εγκρίνουμε τη διαφορά ύψους 15% μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών, την οποία πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού και η οποία αυξήθηκε από το Συμβούλιο ακόμη περισσότερο. Κατά την άποψή μας, αυτό δεν συνάδει με την αρχή της ακρίβειας και της σαφήνειας του προϋπολογισμού. Επιπλέον, όταν συγκρίνουμε τη διαφορά αυτή κατά το τρίτο έτος των τρεχουσών δημοσιονομικών προοπτικών με τη διαφορά κατά το τρίτο έτος των προηγούμενων δημοσιονομικών προοπτικών, η οποία ήταν μόνο 3%, απλούστατα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί μια τόσο μεγάλη διαφορά. Επομένως, αυξήσαμε τις πληρωμές: δεν καταφέραμε να μειώσουμε τελείως τη διαφορά, τη μειώσαμε όμως κατά το ήμισυ, αφήνοντας διαφορά ύψους 8%.

Δεν αυξήσαμε τις πληρωμές με επευφημίες ή τυχαία, αλλά επιλέξαμε η αύξηση να γίνει στις γραμμές του προϋπολογισμού, οι οποίες συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου: μέτρα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η κοινωνική διάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη της απασχόλησης, η διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης και η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και επίσης συγκεκριμένες γραμμές οι οποίες βελτιώνουν την ασφάλεια των πολιτών. Συνολικά, έχουμε αυξήσει τις πληρωμές από 0,89% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος – που ήταν το επίπεδο που πρότεινε το Συμβούλιο – σε 0,96%, κατόπιν στρογγυλοποίησης, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Δεύτερον, αποφασίσαμε να προβούμε σε πλήρη χρήση των επιλογών οι οποίες παρέχονται μέσω των δημοσιονομικών προοπτικών. Στις υποκατηγορίες 1α και 3β, θέλουμε να κατανείμουμε όλα τα χρήματα στις γραμμές του προϋπολογισμού που θεωρούμε σημαντικές, και να μην αφήσουμε κανένα κενό. Δεν θέλουμε ο τίτλος της υποκατηγορίας 1α, «ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», να είναι απλώς αμιγώς θεωρητικός, αλλά να περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένα μέτρα. Δεν θέλουμε ο τίτλος της υποκατηγορίας 3β «ιθαγένεια», να είναι κενός νοήματος – θέλουμε να του δώσουμε υπόσταση, καθώς, εξάλλου, η υποκατηγορία αυτή συγκεντρώνει πολιτικές οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ικανή στο να τις καθιστά ορατές.

Τρίτον, έχουμε προσδώσει στη δέσμη πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών μέτρων, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ όλων των ομάδων και έχει ήδη αξιολογηθεί από την Επιτροπή, ένα πλήθος ωθήσεων για νέα στοιχεία πολιτικής, νέες κοινοτικές δράσεις και πιθανώς νέα νομοθεσία.

Τέταρτον, ακολουθήσαμε την πολιτική μας κρίση. Κανείς δεν μπορεί να αναμένει καλό διοικητικό έργο, είτε αυτό προέρχεται από την Επιτροπή είτε από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, εάν δεν διαθέτει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό για το προσωπικό, και επομένως δεν μπορούμε να δεχθούμε τις μειώσεις του Συμβουλίου. Έχουμε αποκαταστήσει την προσέγγιση η οποία ακολουθήθηκε κατά το προσχέδιο προϋπολογισμού, και σε απάντηση η Επιτροπή κατάφερε όχι μόνο να μας ευχαριστήσει, αλλά και να λάβει το μέρος μας σε διαφωνίες με το Συμβούλιο.

Πέμπτον, θα ήθελα να αναφερθώ στο μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή τον τομέα 4, με τον επιβλητικό τίτλο «η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος». Όταν δημιουργήθηκε αυτός ο τομέας στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επί των δημοσιονομικών προοπτικών, η χρηματοδότησή του ήταν ήδη απελπιστικά ελλιπής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό κάθε έτους, τονίζαμε πάντα το ίδιο: πώς θα χρηματοδοτήσουμε όλα όσα χρειάζονται χρηματοδότηση και, ταυτόχρονα, θα αφήνουμε στον εαυτό μας αρκετό περιθώριο, ώστε να είμαστε ικανοί να αντιδρούμε σε απρόβλεπτα γεγονότα στη διάρκεια του οικονομικού έτους;

Μπορώ να πω ότι αυτήν ακριβώς τη στιγμή και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και δεν έχει υπάρξει ικανοποιητική λύση. Για τις ενισχύσεις μας στο Κοσσυφοπέδιο, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη και τώρα τη Γεωργία, αυτό το οποίο είχαμε πραγματικά ανάγκη ήταν μακροπρόθεσμα προγράμματα, όχι αυτή η μόνιμη κατάσταση απόλυτης εξάρτησης.

Δεν πρόκειται για κάτι νέο, αλλά κατά το τρέχον έτος η Επιτροπή μας έδωσε μια νέα πρόκληση: βάσει των τεράστιων αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως, τον Ιούλιο η Επιτροπή πρότεινε την παροχή επισιτιστικής βοήθειας, όπως την αποκάλεσε, προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ για το 2008 και το 2009.

Εάν η Επιτροπή ήταν επιμελής, θα έπρεπε αμέσως να προτείνει τη μεταφορά των αναγκαίων πόρων από τον τομέα 2 στον τομέα 4. Δεν το έκανε όμως, επειδή όχι μόνο δεν είναι επιμελής, αλλά και επειδή φοβάται. Φοβάται μήπως δεν λάβει την έγκριση του Συμβουλίου, και τώρα έχουμε επωμιστεί το πρόβλημα. Πρέπει να πείσουμε το Συμβούλιο ότι δεν αρκεί απλώς το κήρυγμα για την ανάγκη να βοηθήσουμε τους φτωχότερους των φτωχών, αλλά και να συνεργαστεί μαζί μας για την εξεύρεση πόρων - ναι, από πού όμως; – ώστε να μπορέσουμε να παράσχουμε άμεση επισιτιστική βοήθεια και να αγοράσουμε σπόρους και λιπάσματα.

Ήταν αρκετά σαφές για την Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι δεν θα είμαστε σε θέση να συγκεντρώσουμε τους απαραίτητους χρηματικούς πόρους στο πλαίσιο των γραμμών προϋπολογισμού του τομέα 4, και κατ’ επέκταση δημιουργήσαμε την γνωστή ως «τροποποίηση-αστερίσκος», η οποία περιλαμβάνει 250 εκατ. ευρώ για επισιτιστική βοήθεια, 40 εκατ. για το Κοσσυφοπέδιο, 80 εκατ. για την Παλαιστίνη και 20 εκατ. για το Αφγανιστάν. Αυτή η τροποποίηση-αστερίσκος η οποία καθιστά σαφές ότι θέλουμε να δαπανήσουμε περισσότερα από τα διαθέσιμα χρήματα σύμφωνα με τις δημοσιονομικές προοπτικές, θα πρέπει να θεωρείται ως πρόσκληση προς το Συμβούλιο.

Ας ελπίσουμε ότι το Συμβούλιο θα θεωρήσει τη σημείωσή μας ως πρόσκληση ή απαίτηση, και θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί μας χωρίς καθυστέρηση. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο – δεν πρέπει να τα αφήνουμε όλα για την τελευταία στιγμή. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, απευθυνόμαστε σε εσάς.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, εισηγητής. (PL) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Grybauskaitė, η οποία μιλά Πολωνικά, αλλά που μάλλον θα την ενδιαφέρει λιγότερο το δικό μου μέρος της διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Φθάνουμε στο τέλος μιας διαδικασίας την οποία ονομάσαμε «πιλοτική» διαδικασία. Είναι μια καλή ευκαιρία να επισημάνουμε την καλή συνεργασία με το Προεδρείο και τη διαρκή οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Προεδρείου, η οποία είναι αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα, Rømero. «Κανείς δεν είναι τέλειος», ωστόσο, και επομένως ορισμένες διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν, γεγονός το οποίο αντανακλάται στο αποθεματικό που έχει συσταθεί για το 2009. Ο προϋπολογισμός για το 2009 πρέπει να πληροί μια σειρά συγκεκριμένων προκλήσεων. Διανύουμε έτος εκλογών, γεγονός το οποίο πυροδοτεί συγκεκριμένες ανάγκες όσον αφορά τις δημόσιες ανακοινώσεις, οι οποίες απαιτούν χρηματοδότηση. Θα είναι ένα έτος κατά το οποίο θα δοθεί νέο καθεστώς στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα έχει δημοσιονομικές συνέπειες. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τις νέες αρχές απασχόλησης και πληρωμής, οι οποίες θα είναι διαφανείς και θα πληρούν τις ανάγκες οι οποίες ανακοινώθηκαν νωρίτερα για τους βοηθούς και το τέλος του συνταξιοδοτικού ταμείου στην παρούσα μορφή του. Χρειάστηκε επίσης να αναδιαρθρώσουμε τον προϋπολογισμό στο δεύτερο μισό του 2008, προκειμένου να είμαστε προετοιμασμένοι για το εξαιρετικά πιθανό σενάριο η λειτουργία μας να βασιστεί στις παλαιές συνθήκες και η Στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία θα μετέβαλε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα υλοποιηθεί.

Καταφέραμε να διατηρήσουμε τον προϋπολογισμό κάτω από το προαιρετικό όριο που είχαμε θέσει, δηλ. κάτω από το όριο του 20% για τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αποδεχθούμε αυτά τα επίπεδα, τόσο στις διοικητικές όσο και στις πολιτικές ομάδες, καθώς συνδέονται με την καλύτερη λειτουργία της νομοθετικής δραστηριότητας, διευκολύνοντας τη ζωή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και με βελτιώσεις στη νέα επιτροπολογία, η οποία προβλέπεται επίσης το 2009.

Θα θέλαμε να υλοποιήσουμε, και υλοποιούμε, αποθεματικά για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να εξομαλύνουμε σταδιακά τις δυσαναλογίες που έχουν προκύψει στο διάστημα αυτής της μακράς περιόδου σε διάφορους τομείς της κοινοβουλευτικής διοίκησης, να παράσχουμε πόρους κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με το έργο των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έχουμε σημειώσει άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, δηλαδή στη βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, ιδίως το Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης. Σημειώσαμε επίσης ότι το νέο Κέντρο Επισκεπτών δυστυχώς δεν θα είναι ανοικτό στη διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών. Ανακοινώθηκε ότι θα ήταν ανοικτό, αλλά δεν θα είναι. Μπορούμε να υπολογίζουμε ότι θα καταστεί λειτουργικό κατά τα τέλη του 2009, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται επίσης στο αποθεματικό μας για την πρόσληψη προσωπικού.

Η τήρηση του προϋπολογισμού είναι μια φιλοσοφία κοινή για το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα, και ιδίως στη διάρκεια ενός εκλογικού έτους, θα πρέπει να αποφεύγουμε την παρουσίαση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ως εξαιρετικά φιλόδοξων όσον αφορά το κόστος για τον ευρωπαίο φορολογούμενο. Το ίδιο ισχύει και για άλλα θεσμικά όργανα, όπου τα εκτιμήσαμε όλα αυτά, όλες τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από το Συμβούλιο, και προσθέσαμε τη δική μας αξιολόγηση ως προς τις ανάγκες αυτών των θεσμικών οργάνων. Υπάρχουν δύο δεσμεύσεις, τις οποίες θα ήθελα να επισημάνω: για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχουμε 39 νέες θέσεις οι οποίες συνδέονται με τη νέα διαδικασία των υπηρεσιών, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο έχουμε τρεις νέες θέσεις οι οποίες αυξάνουν τις δυνατότητες οργάνωσης, αλλά οι οποίες επίσης καθιστούν δυνατή τη χρηματοδότηση των νέων γραφείων του μέσω προεφοδιασμού.

Το γεγονός αυτό προαναγγέλει τη διεξαγωγή της αυριανής ψηφοφορίας γρήγορα και ομαλά, γεγονός το οποίο είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων, τους συντάκτες της γνωμοδότησης της επιτροπής, χωρίς να ξεχνώ τη διοίκηση της επιτροπής υπό τον κ. Raimer Böge. Εκφράζω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς τους ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν σε αυτό, ήτοι τον Richard Wester και την Marrianna Pari.

 
  
MPphoto
 

  Dalia Grybauskaitė, Μέλος της Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά βλέπω πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά περάτωσε το Κοινοβούλιο την πρώτη ανάγνωση και ότι είναι έτοιμο να ψηφίσει αύριο. Αυτό το τεράστιο έργο επιτελέσθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, από τους επικεφαλής και τους συντονιστές της και, φυσικά, από τις πολιτικές ομάδες. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου που πρέπει να γίνει αποτελεί τη βάση των μελλοντικών μας διαπραγματεύσεων. Θα ξεκινήσουμε με σοβαρή δέσμευση μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και της Επιτροπής τους επόμενους δύο μήνες.

Η Επιτροπή, γενικά, εκτιμά ιδιαίτερα και συμμερίζεται τις πολιτικές προτεραιότητες για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την ενίσχυση και την αποκατάσταση του προϋπολογισμού. Όσον αφορά τις πληρωμές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να εγκρίνει το επίπεδο των πιστώσεων έως το ανώτατο όριο. Ωστόσο, αυτό για εμάς δεν είναι αρκετά πειστικό, επειδή πιστεύουμε ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματική ικανότητα απορρόφησης, ιδίως στα κράτη μέλη. Αυτή την εβδομάδα θα αποστείλω τις πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και θα δείτε ότι οι υπολογισμοί μας βασίζονται σε σοβαρά επιχειρήματα.

Η Επιτροπή συμφωνεί ως επί το πλείστον με τη νέα διαδικασία για τα πιλοτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προτείνονται από το Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, θα ήθελα να τονίσω την εκτίμησή μου για την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων, η οποία χάρη σε μια νέα και επιτυχή προσέγγιση προωθείται από τη γενική εισηγήτρια, κ. Haug. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των διαπραγματεύσεών μας που έχουμε ήδη καταφέρει, πριν από το καλοκαίρι να δεχθούμε και να συμφωνήσουμε επί του εκτενούς πεδίου εφαρμογής αυτών των πιλοτικών σχεδίων.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε μια σειρά ζητημάτων, τα οποία εξακολουθούν, σε πρώτη ανάγνωση, να εγείρουν σοβαρές ανησυχίες στην Επιτροπή.

Το πρώτο και σημαντικότερο αφορά τον τομέα 5. Εκτιμούμε ότι το Κοινοβούλιο έχει αποκαταστήσει τα ποσά που ζήτησε η Επιτροπή για μισθούς των υπαλλήλων. Ωστόσο, ταυτόχρονα, 37 εκατ. ευρώ έχουν τοποθετηθεί στο αποθεματικό, τα οποία υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς για την αποδέσμευσή τους.

Επιπλέον, έχει επίσης αποθεματοποιηθεί και επιπρόσθετο αποθεματικό περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ για δύο συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, ήτοι τις μεταφορές και το περιβάλλον. Φυσικά, θα είναι δύσκολο για την Επιτροπή να ανταποκριθεί σε αυτούς, ιδίως στον τελευταίο, επειδή υπάρχει μόνο ένας εργοδότης στην Επιτροπή – ήτοι η Επιτροπή – και δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάριν, να σταματήσουν οι πληρωμές για μία ή δύο Γενικές Διευθύνσεις, ενώ συνεχίζονται για άλλες.

Το αποθεματικό αυτό – συνολικά περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ – θα έθετε τέλος στην πλήρωση 250 θέσεων που έχουν δημιουργηθεί για τη διεύρυνση και θα εμπόδιζε την αντικατάσταση συνταξιοδοτούμενου προσωπικού από τον επόμενο Ιανουάριο. Κατανοούμε, βεβαίως, ότι οι δεξιότητές μας όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και την αιτιολόγηση θα τεθούν σε εφαρμογή με τους υπευθύνους σας όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την πρώτη ανάγνωση. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις και να εκπληρώσουμε όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται σε αυτό το αποθεματικό.

Όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη για επιχειρησιακά προγράμματα, κατά το τρέχον έτος το Κοινοβούλιο ακολούθησε το Συμβούλιο και επιβεβαίωσε τις μειώσεις. Κατανοώ ότι θα είναι απαραίτητες επιπρόσθετες τεχνικές εξηγήσεις, και θα προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε αυτό μέσω διαπραγματεύσεων σχετικά με αυτές τις γραμμές, εν γένει.

Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο διακρίνουμε είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν αποκατέστησε τις πιστώσεις οι οποίες ζητήθηκαν για τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμών. Αυτό, πιστεύουμε ότι υποτιμά την ικανότητα της Επιτροπής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της οι οποίες πηγάζουν από οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων, ιδίως στο τρέχον περιβάλλον. Επιλύουμε και προσπαθούμε να επιλύσουμε προβλήματα που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και άλλα προβλήματα στα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτής της κυμαινόμενης κατάστασης, και αυτό μπορεί να θέσει την Επιτροπή σε κίνδυνο δικαστικής προσφυγής.

Συνοψίζοντας, η Επιτροπή θα εξετάσει λεπτομερώς κάθε τροπολογία που ψηφίσθηκε από το Κοινοβούλιο και θα υποβάλλει τις παρατηρήσεις της στις αρχές Νοεμβρίου, μέσω της «επιστολής εκτελεσιμότητας» - όπως κάθε έτος - εξηγώντας όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες. Πριν από τη συνδιαλλαγή τον Νοέμβριο, και πριν από τη δεύτερη ανάγνωση, θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε κατά το δυνατόν ο,τιδήποτε εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι αποτελεί πρόβλημα κατά την πρώτη ανάγνωση.

Όπως συνήθως, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να είναι ο ειλικρινής μεσάζων μεταξύ των δύο αρμόδιων επί του προϋπολογισμού αρχών, ιδίως για τη διαπραγμάτευση των προβλημάτων τα οποία προκύπτουν στον τομέα 4, στον τομέα 5, και στα συνολικά ανώτατα όρια πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, επιδιώκοντας ευνοϊκούς όρους και έναν καλό προϋπολογισμό για ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως αυτές τις δύσκολες ώρες που αντιμετωπίζουμε μαζί.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κ. Grybauskaitė, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να απολογηθώ για την απουσία του κ. Woerth, ο οποίος καθυστέρησε στο Παρίσι, για καλό λόγο, αφού και στη Γαλλία είναι η περίοδος κατάρτισης του προϋπολογισμού και η εποχή παρουσίασης του φορολογικού νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρώτου δημόσιου προγραμματικού φορολογικού νομοσχεδίου. Γνωρίζω, έχοντας συζητήσει σχετικά με τον κ. Böge, πόσο σημαντική είναι αυτή η συζήτηση στο Κοινοβούλιο, και πόσο σημαντική είναι για τη γαλλική Προεδρία. Θα ήθελα, επομένως, να ευχαριστήσω τους βοηθούς μου και τους βοηθούς του Συμβουλίου και του κ. Woerth, οι οποίοι με βοήθησαν να προετοιμαστώ για αυτή τη σημαντική συζήτηση.

Μέχρι στιγμής, το έργο μας διεξάγεται μέσα σε ιδιαίτερα θετική ατμόσφαιρα συνεργασίας, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο είναι έτοιμο να συνεχίσει αυτόν τον υψηλής ποιότητας διάλογο με στόχο τη διασφάλιση συμφωνίας επί του προϋπολογισμού του 2009, η οποία θα είναι ισορροπημένη και ικανοποιητική για όλους. Άκουσα προσεκτικά την ομιλία της κ.  Haug και του κ. Lewandowski, η οποία ήταν ιδιαίτερα προσανατολισμένη στην επικοινωνία. Συναρτήσει αυτών, σήμερα κιόλας το πρωί επιτύχαμε μια πολιτική συμφωνία επί του σχεδίου σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, και με χαρά σημειώνω ότι, παρά τις διαφορές, συμμεριζόμαστε τον ίδιο στόχο, σκοπεύουμε δηλαδή να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, τη συνοχή ή την ανάπτυξη.

Προφανώς, όπως επισημάνατε εσείς και η κ. Grybauskaitė, στο πλαίσιο της τρέχουσας περιρρέουσας ατμόσφαιρας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη έχει τους απαραίτητους πόρους για να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή. Όλα αυτά, πρέπει, ωστόσο, να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο που τέθηκε για την περίοδο 2007-2013.

Συνεπώς, θα ήθελα να αναφέρω εν συντομία τρία ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας: το πρώτο αφορά πιστώσεις πληρωμών και τα ποσά τους· το δεύτερο αφορά τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· και το τρίτο αφορά τη διευκόλυνση τροφίμων.

Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, δεν θα κρύψω το γεγονός ότι το Συμβούλιο προβληματίζεται σοβαρά από τον μεγάλο αριθμό των πιστώσεων πληρωμών επί των οποίων σκοπεύει να ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, καθώς η πρόθεση αυτή ξεπερνά κατά πολύ την αρχική πρόθεση της Επιτροπής στο προσχέδιο προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις πληρωμών θα πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις και, ειδικότερα, θα πρέπει να διδαχθούμε από το προηγούμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, προκειμένου να είμαστε σε θέση να καθορίσουμε την πραγματική μας ικανότητα να υλοποιούμε τομεακές πολιτικές.

Τώρα, αυτό το οποίο έχουμε δει από την κατάρτιση των δημοσιονομικών προοπτικών, τις οποίες παρακολούθησα από διαφορετική οπτική γωνία για ορισμένο χρονικό διάστημα, είναι ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός πάντοτε αξιοποιόταν ανεπαρκώς, και τούτο συμβαίνει από το 1988. Ο διορθωτικός προϋπολογισμός του 2008 θα πρέπει να δείξει ότι για άλλη μια φορά φέτος, η πίστωση πληρωμών πρέπει να έχει υπερεκτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό, ιδίως όσον αφορά μια πολιτική τόσο ζωτική όσο η πολιτική συνοχής, και στο σημείο αυτό δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να δείχνουν ότι το 2009 θα είναι καθόλου διαφορετικό.

Όπως ανέφερε η κ. Grybauskaitė, και κατ’ εντολή της, τα τελευταία έτη έχουν γίνει βελτιώσεις, αλλά οι αβεβαιότητες όσον αφορά το οικονομικό έτος 2009 εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Την 1η Οκτωβρίου, από τα 433 προγράμματα της πολιτικής συνοχής, μόνο για δύο είχαν καταβληθεί ενδιάμεσες πληρωμές, και θα εκτιμήσετε ότι, στο τρέχον οικονομικό και χρηματοοικονομικό κλίμα - δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πράγματα τα οποία δεν είναι συγκρίσιμα στο πλαίσιο των μέτρων τα οποία ελήφθησαν για τη σωτηρία του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους αποταμιευτές και την προστασία των ευρωπαίων πολιτών - εμείς πρέπει, πάνω απ' όλα, να υπεραμυνθούμε των συμφερόντων των ευρωπαίων φορολογουμένων και να αποφεύγουμε, κατά το δυνατόν, την εισαγωγή στον προϋπολογισμό κάθε πίστωσης πληρωμών που είναι αδύνατον να αξιοποιηθεί.

Το δεύτερο ζήτημα είναι η συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημοσιονομικής πειθαρχίας και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Το Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την πλήρη υλοποίηση της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Οι δαπάνες πρέπει να τηρούν τα όρια τα οποία τίθενται από αυτή τη Συμφωνία και πρέπει να διατηρούνται επαρκή περιθώρια στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων των διαφόρων τομέων. Τα εν λόγω ανώτατα όρια, όπως γνωρίζετε, δεν αποτελούν στόχους προς επίτευξη. Ο συστηματικός τους κορεσμός είναι απαράδεκτος κατά την άποψή μας, καθώς αυτό θα υποβίβαζε πλήρως την ικανότητά μας να αντεπεξερχόμαστε σε απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2009.

Βάσει αυτού, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στον τομέα 4, σχετικά με τον οποίο το Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει επί μιας τροπολογίας η οποία ξεπερνά κατά πολύ το ανώτατο όριο των δημοσιονομικών προοπτικών. Γνωρίζουμε καλά τις πραγματικές εντάσεις οι οποίες περιβάλλουν αυτόν τον τομέα. Πρέπει να διαμορφώσουμε συνεκτική ανταπόκριση στις διαφορετικές προτεραιότητες της Ένωσης στη διεθνή αρένα, και να συντονίσουμε το επίπεδο της παρέμβασής μας, ιδίως στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, και γνωρίζουμε ότι, στον τομέα αυτό, οι περιστάσεις μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Επομένως, και εδώ, θα πρέπει να αφήσουμε στον εαυτό μας επαρκή περιθώρια για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε εξελίξεων στον τομέα αυτό, καθώς και οποιωνδήποτε εξελίξεων οι οποίες συνδέονται με παρεμβάσεις οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ.

Το τρίτο ζήτημα αφορά τη χρηματοδότηση της διευκόλυνσης των τροφίμων. Είναι σαφές ότι αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο των συζητήσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου κατά τις επόμενες εβδομάδες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του τρέχοντος έτους έδωσε μια δυνατή πολιτική ώθηση, συγχαίροντας την Επιτροπή για την επιθυμία της να παρουσιάσει την πρότασή της, η εντολή όμως του Συμβουλίου είναι απόλυτα σαφής: πρέπει να βρεθεί μια λύση χρηματοδότησης η οποία να συμμορφώνεται πλήρως με τις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές. Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται αυτή την άποψη, αλλά, παρόλα αυτά, το Συμβούλιο πασχίζει να βρει κάθε κατάλληλο δημοσιονομικό διακανονισμό, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις πολιτικές επιθυμίες που έχουν εκφραστεί, και από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό το οποίο ήθελα να πω – προκειμένου να αποφύγω την απόδοση όσων είπα σε μεταφραστικό σφάλμα – είναι ότι γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή. Έκανα ένα λάθος, εκ παραδρομής, φυσικά. Θα ήθελα, εντούτοις, επίσης να αναφέρω ότι υπήρχαν σημεία σύγκλισης μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με αυτό το σημαντικό ζήτημα της διευκόλυνσης των τροφίμων, ιδίως όσον αφορά το γεγονός ότι και οι δύο διατηρούσαμε επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την πλήρη χρηματοδότηση αυτής της διευκόλυνσης από περιθώρια κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 2.

Είναι σαφές ότι πρέπει – και το Συμβούλιο το γνωρίζει αυτό – να επιδιώξουμε έναν βέλτιστο συνδυασμό χρηματοδοτικών πόρων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία που πρότεινε η Επιτροπή επί του συνολικού ποσού, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, στη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής τον Νοέμβριο. Είμαι πεπεισμένος ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη συμφωνία επί του προϋπολογισμού του 2009, σχετικά με τη χρηματοδότηση των νέων πρωτοβουλιών που μόλις ανέφερα, στη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής τον Νοέμβριο. Η συμφωνία αυτή, πρέπει να είναι ο βέλτιστος δυνατόν συμβιβασμός για την Ένωση, τους πολίτες της και τα θεσμικά της όργανα.

Λίγα λόγια για τον κανονισμό υλοποίησης αποφάσεων ιδίων πόρων, επί του οποίου θα αποφασίσει το Κοινοβούλιο στη διάρκεια της παρούσας συνόδου. Ήθελα να ευχαριστήσω, τόσο προσωπικά όσο και εξ ονόματος του Συμβουλίου τον Alain Lamassoure για την έκθεσή του, μαζί με το Κοινοβούλιο για την επιμέλεια και την ταχύτητα την οποία επέδειξε όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Από την πλευρά μας, δεν αποκλείουμε την πρόταση της Επιτροπής. Η κύρωση της απόφασης επί των ιδίων πόρων στα διάφορα κράτη μέλη πηγαίνει καλά, και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να επιτύχουμε τον στόχο της πλήρους και ολοκληρωμένης έναρξης ισχύος της έως την 1η Ιανουαρίου 2009. Αυτό ήθελα να σας πω.

 
  
MPphoto
 

  Ana Maria Gomes, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Κυρία Πρόεδρε, το γεγονός ότι ο τομέας 4 μονίμως υποχρηματοδοτείται αποτελεί πάντοτε μήλο της έριδος. Μας εμποδίζει να υλοποιήσουμε τις εξωτερικές μας δεσμεύσεις σε τομείς κρίσης: στο Κοσσυφοπέδιο, την Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν και τη Γεωργία. Είμαστε τελείως ανίκανοι να αναπτύξουμε μια στέρεα κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας σε μακροπρόθεσμη βάση, εφόσον η Επιτροπή και το Συμβούλιο εξακολουθήσουν να υιοθετούν αυτή τη δημοσιονομική στρατηγική της υποχρηματοδότησης των εξωτερικών σχέσεων και να ανταποκρίνονται απλώς πρόσκαιρα στην πρόσφατη κρίση, η οποία απορροφά όλους τους πόρους και την προσοχή, όπως σήμερα στην περίπτωση της Γεωργίας. Η τελευταία προτεραιότητα επισκιάζει την προηγούμενη.

προκειμένου να καταστεί παγκόσμιος παράγοντας η ΕΕ, απαιτούνται περισσότερα χρήματα στον τομέα 4. Με τον τρέχοντα οικονομικό φάκελο, είναι αδύνατον να καλυφθούν οι ανάγκες των διαφόρων γραμμών του προϋπολογισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στηρίζει ακράδαντα τη στρατηγική της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού η οποία επιδιώκει να αποκαταστήσει το προσχέδιο προϋπολογισμού σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού και να αυξήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τις γραμμές του προϋπολογισμού για το Κοσσυφοπέδιο κατά 40 εκατ. ευρώ, και για την Παλαιστίνη κατά 139 εκατ. ευρώ.

Στηρίζουμε επίσης την τροπολογία-αστερίσκο. Με άλλα λόγια, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να επιτρέψουν την αξιοποίηση του μέσου της ευελιξίας, και όλων των άλλων διαθέσιμων μέσων που παρέχονται στο πλαίσιο της Διοργανικής Συμφωνίας, να διαθέσουν 250 εκατ. ευρώ για το μέσο διευκόλυνσης των τροφίμων, 40 εκατ. ευρώ για το Κοσσυφοπέδιο, 80 εκατ. ευρώ για την Παλαιστίνη και 20 εκατ. ευρώ για το Αφγανιστάν.

 
  
MPphoto
 

  Maria Martens, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. (NL) Μιλώ ως μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και, εκ μέρους της επιτροπής μου, θα ήθελα να εκφράσω τρεις παρατηρήσεις: πρώτον, σχετικά με την επισιτιστική κρίση, δεύτερον, σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης της αναπτυξιακής πολιτικής και τρίτον, σχετικά με την έλλειψη πόρων στο πλαίσιο του τομέα 4 – αλλοδαπές επενδύσεις που συζητήθηκαν νωρίτερα.

Θα ήθελα να ξεκινήσω με την επισιτιστική κρίση, η οποία, φυσικά, αποτελεί τεράστιο πρόβλημα, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους, και είναι απεγνωσμένα αναγκαία η τήρηση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης. Χρειαζόμαστε ωστόσο μια προσέγγιση διαφορετική από εκείνη την οποία πρότεινε η Επιτροπή σε πρώτη φάση. Οι δημοσιονομικές συμφωνίες πρέπει να τηρούνται, ενώ οι εξουσίες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν πρέπει να παραβλέπονται. Χαίρομαι, ωστόσο, που η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει την πρώτη πρόταση – να χρησιμοποιήσει γεωργικά κονδύλια για τον σκοπό αυτό.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε επισιτιστική ασφάλεια στις ενδιαφερόμενες χώρες. Είναι περιττό να αναφέρουμε ότι η επισιτιστική βοήθεια είναι απαραίτητη για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο θανάτου, αλλά τελικώς, σημασία έχει η μακροπρόθεσμη προοπτική, γι’ αυτό και η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να επιστρέψει στην αναπτυξιακή ατζέντα της ΕΕ ως τομέας προσοχής στον οποίο θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε για μια εκ νέου αξιολόγηση του θεματικού προγράμματος για την επισιτιστική ασφάλεια, και θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε στις μικρότερες γεωργικές επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμους παράγοντες της παραγωγής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χαιρόμαστε που η πρόταση αυτή συνοδεύτηκε με έγκριση για ένα δοκιμαστικό σχέδιο για μικροπιστώσεις, επειδή κατ' αυτόν τον τρόπο θα είναι ευκολότερο για τις μικρότερες γεωργικές επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή τροφίμων.

Δεύτερον, το σύστημα αξιολόγησης της πολιτικής ανάπτυξης πρέπει να βελτιωθεί. Η αξιολόγηση εστιάζεται σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό στον προορισμό των χρημάτων και σε πολύ μικρό βαθμό στα αποτελέσματα. Εάν επιθυμούμε να συνεχίσουν οι πολίτες να στηρίζουν την αναπτυξιακή συνεργασία, θα πρέπει να καταστούμε διορατικότεροι όσον αφορά τα αποτελέσματα της εργασίας μας.

Τρίτον, η έλλειψη πόρων για αλλοδαπές δαπάνες, ο τομέας 4, συζητήθηκε νωρίτερα. Αυτό αφορά όχι μόνο πόρους για την αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά και για το Κοσσυφοπέδιο, τη Μέση Ανατολή κ.λπ. Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες. Δικαίως. Για τον λόγο αυτό το στοιχείο αυτό αξίζει διαρθρωτική αύξηση

 
  
MPphoto
 

  Helmuth Markov, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα ήθελα να επισημάνω δύο σημεία αναφορικά με την έκθεση της κ. Haug.

Το πρώτο είναι ότι, με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, στον τομέα «εμπορική πολιτική για τη βοήθεια που συνδέεται με το εμπόριο» - ή αλλιώς «βοήθεια για το εμπόριο» - ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Δυστυχώς, η Επιτροπή δεν έχει κατορθώσει ακόμη να μας παράσχει οιεσδήποτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δεσμεύσεις για τις ενισχύσεις θα υλοποιηθούν και κατά πόσον είναι λειτουργικές. Εμψυχωτικό είναι το γεγονός ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει ενσωματώσει μια τροπολογία την οποία πρότεινε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, για την προτεινόμενη από το Συμβούλιο ανάκληση της μείωσης σε ποσοστό 50% του ποσού για τη βοήθεια στο εμπόριο.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τη στήριξη για τις αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της μεταφοράς τεχνολογίας και ανάπτυξης ικανοτήτων που συνδέονται με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Κατά το τελευταίο έτος, το Κοινοβούλιο έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσει τις φτωχότερες χώρες με την παροχή φαρμακευτικών προϊόντων, και η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση αποτελεί σαφώς μέρος αυτών των μέτρων. Δυστυχώς, είναι σαφές ότι ούτε η Επιτροπή, ούτε το Συμβούλιο συμμερίζονται την άποψη αυτή, και, εάν καταλαβαίνω σωστά, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, δυστυχώς, έχει επίσης συμπεριλάβει μια σχετική τροπολογία.

Σχετικά με την έκθεση του κ. Lewandowski, η επιτροπή μου έχει επισημάνει μια σημαντική πτυχή του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των διεθνών εμπορικών σχέσεων: τη συμμετοχή του στη Διακοινοβουλευτική Ένωση στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη Γενεύη. Καθώς το Κοινοβούλιό μας αποτελεί έναν από τους διοργανωτές των ετήσιων συνεδριάσεών της, και δεδομένου ότι αναμφισβήτητα η ατζέντα θα περιλαμβάνει σημαντικές υπουργικές διασκέψεις κατά το ερχόμενο έτος σε συνάρτηση με τον Γύρο της Ντόχα, θα άξιζε να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτό προκειμένου να διασφαλισθεί ότι έχουμε κατάλληλες επιλογές υποδομής που απαιτούνται για τη συμμετοχή. Επιπλέον, είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να βοηθήσουμε τους εκπροσώπους των χωρών ΑΚΕ να καταβάλουν τα έξοδα ταξιδίου και διαβίωσης όσον αφορά την κοινοβουλευτική διάσκεψη. Και τα δύο αυτά στοιχεία μπορούν, και θα πρέπει, να συμβάλουν στην αύξηση της διαφάνειας και να ενισχύσουν τον διάλογο μεταξύ κοινοβουλίων, κυβερνήσεων και του ευρύτερου κοινού, και τελικώς να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αμεροληψία και νομιμότητα στις διαπραγματεύσεις και τις αποφάσεις, ως μέρος των συζητήσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νοσματικών Θεμάτων. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κ. Grybauskaitė, κ. Jouyet, εκ μέρους της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, θα ήθελα να εκφράσω ικανοποίηση, λύπη και ελπίδα.

Η ικανοποίησή μου πηγάζει από το γεγονός ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών συμφώνησε να δεχθεί την πρότασή μας, δηλαδή ότι οι επόπτες, είτε για τον τραπεζικό τομέα, είτε για ασφάλειες ή για χρεόγραφα, χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση προκειμένου να συνεργάζονται καλύτερα. Είναι αυτονόητο ότι ακόμη και όσοι δεν είναι μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων θα συμφωνήσουν ότι το ζήτημα αυτό είναι ζωτικό.

Η λύπη μου οφείλεται στο γεγονός ότι στην τρέχουσα κρίση, το ευρώ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μας, αν και η Επιτροπή έχει μειώσει δραματικά τους πόρους για δραστηριότητες επικοινωνίας σχετικά με το υπέροχο νόμισμά μας.

Ελπίζω ότι αύριο η ολομέλεια θα συνειδητοποιήσει ότι οι πόροι της ευρωομάδας, ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο συνέρχεται στο εξής, θα πρέπει να αυξηθούν. Δεν πρέπει να είναι μια ασήμαντη δομή, χωρίς ουσία. Έχει γίνει πραγματικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ελπίζω ότι αύριο το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει να ψηφίσει υπέρ της αρχής των αυξημένων πόρων για την Ευρωομάδα.

 
  
MPphoto
 

  Karin Jöns, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών για το γεγονός ότι συμμερίζονται ευρέως την προσέγγιση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ως προς τον προϋπολογισμό.

Παρόλα αυτά, θα ήθελα, για άλλη μία φορά, να υποστηρίξω την αύξηση της χρηματοδότησης για τον κοινωνικό διάλογο δεόντως, όπως προτείναμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητούμε σχετικά με το πώς ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί πυλώνα του ευρωπαϊκού μας κοινωνικού μοντέλου, και έπειτα από την άλλη να μειώνουμε τη χρηματοδότηση σε αυτόν ακριβώς τον τομέα.

Στο σημείο αυτό, καλώ επίσης το Συμβούλιο να συνεργαστεί μαζί μας για την εξεύρεση μιας λύσης στο πρόβλημα της ρήτρας προοδευτικής μείωσης. Έχει ιδιαίτερα δραματικές επιπτώσεις στο έργο των συνδικαλιστικών ινστιτούτων, και, μακροπρόθεσμα, οι διαρκείς μειώσεις της χρηματοδότησης απλά δεν είναι πλέον βιώσιμες.

Όσον αφορά τα δύο πιλοτικά σχέδια της επιτροπής, επιτρέψτε μου να πω κάτι: επικράτησε ομοφωνία υπέρ ενός πιλοτικού σχεδίου σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων, και είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα αυτού του σχεδίου θα μας δώσουν σημαντικά διδάγματα για τις μελλοντικές μας πολιτικές αποφάσεις σχετικά με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Θα δώσουμε επομένως μεγάλη προσοχή προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή, με τη σειρά της, στρέφει την προσοχή της στις πτυχές εκείνες οι οποίες είναι σημαντικές για εμάς στο σχέδιο αυτό, για την αποτροπή του μισθολογικού και του κοινωνικού ντάμπινγκ.

Το δεύτερο σχέδιο αφορά τη βία κατά των ηλικιωμένων. Το σχέδιο αυτό έρχεται αντιμέτωπο με ένα θέμα το οποίο αποτελεί ταμπού, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. (HU) Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2009, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου με το υλικό το οποίο έχουμε ενώπιόν μας. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι ότι το επόμενο έτος θα υπάρχουν 10% περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι για περιβαλλοντικούς σκοπούς από ό,τι το 2008. Επομένως, θα είμαστε σε θέση να διαθέσουμε 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Επικροτώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι μία από τις προτεραιότητες του επόμενου έτους είναι η αλλαγή του κλίματος. Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στη διεθνή μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος, όπως τόνισε εχθές ο πρόεδρος Sarkozy. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι ο προϋπολογισμός για το LIFE+ θα αυξηθεί επίσης κατά 9%. Επικροτώ επίσης ως εξαιρετικές ευκαιρίες τη δρομολόγηση των λεγόμενων προπαρασκευαστικών, ή πιλοτικών σχεδίων, για τα οποία τρεις από τις προτάσεις μας κατά το τρέχον έτος σχετικά με θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας θα λάβουν ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ποτέ ξανά δεν έχουν δρομολογηθεί τόσο πολλά σχέδια αφιερωμένα στην αλλαγή του κλίματος ή τις επιπτώσεις της, στη διάρκεια ενός μόνο έτους.

Από την άποψη των οργανισμών, θεωρώ ότι τα ποσά τα οποία εισηγήθηκε η Επιτροπή είναι κατά βάση αποδεκτά, και χαίρομαι για το γεγονός ότι η έκταση της ενίσχυσης, τόσο για ανθρώπινους πόρους όσο και για εργαλεία, έχει αυξηθεί· εντούτοις, θα πρότεινα τροποποιήσεις σε δύο σημεία. Το πρώτο αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, για το οποίο θα συνιστούσαμε την αποδέσμευση έως και 10% του αποθεματικού, εφόσον μόνο τότε θα είναι σε θέση ο οργανισμός αυτός να εκπληρώσει την αποστολή του. Η δεύτερη περίπτωση αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας των Τροφίμων, όπου η πρωτοβουλία μας στρέφεται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή, συνιστούμε την εγγραφή στο αποθεματικό ποσοστού 10%, έως ότου ο οργανισμός μπορέσει να αποδείξει οτι λειτουργεί δεόντως. Οι προτάσεις μου εν προκειμένω έχουν λάβει την υποστήριξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου. Καλώ τους συνάδελφους βουλευτές να παράσχουν ομοίως την υποστήριξή τους με την ψήφο τους στη σύνοδο της ολομέλειας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Jutta Haug, την εισηγήτρια, και τον László Surján, τον σκιώδη εισηγητή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για την πολύτιμη βοήθειά τους στο έργο μου. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu, συντάκτρια της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. (RO) Ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί ζήτημα πολιτικής· δεν πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα, αλλά για ένα εξαιρετικά βαθύ πολιτικό πρόβλημα. Μέσω του προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε τι πόροι απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτών των στόχων. Προσδίδουμε επίσης ένα μέτρο ειλικρίνειας στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε. Οι διατάξεις οι οποίες αφορούν την εσωτερική αγορά φαίνονται να επαρκούν.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κ. Haug για τις τεράστιες προσπάθειές της όσον αφορά τον συντονισμό των εξαιρετικά ποικιλόμορφων υποβληθέντων αιτημάτων με γενικότερους πολιτικούς στόχους. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, παρά τις προσπάθειες αυτές. Η χρηματοπιστωτική αγορά δείχνει τα όριά της. Μπορούμε να διακρίνουμε τις ελλείψεις οι οποίες κρύβονται πίσω από κανόνες, τους οποίους οι απλοί πολίτες δυσκολεύονται να κατανοήσουν. Εξακολουθούν να εμφανίζονται ως ένα βαθμό εύθραυστοι.

Η προτεινόμενη τροπολογία, η οποία ζητεί τη διάθεση πόρων για την εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με οικονομικά θέματα, απορρίφθηκε από πλειοψηφία της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ο λόγος για αυτό δεν είναι η αποταμίευση. Ένα μεγαλύτερο ποσό το οποίο είχε ζητηθεί, έλαβε έγκριση για αδιευκρίνιστο σκοπό ο οποίος συνδέεται με την προστασία των καταναλωτών. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από την επιτροπή να εξετάσει τη χρήση των ποσών που έχουν εγκριθεί για το αντίστοιχο κεφάλαιο για τη διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης σε οικονομικά θέματα. Η έλλειψη πληροφοριών στην περίπτωση ορισμένων ανθρώπων αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση κερδοσκοπίας στην αγορά, ενώ άλλοι πλουτίζουν. Ωστόσο, η στιγμή δεν είναι κατάλληλη για την κατάργηση της προστασίας. Είναι προτιμότερο οι καλά ενημερωμένοι πολίτες να υπερασπίζονται τον εαυτό τους μόνοι τους.

 
  
MPphoto
 

  Miloš Koterec, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. (SK) Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τόσο την εισηγήτρια, κ.  Jutte Haug, και τον συντονιστή για μια εξαιρετικά ευαίσθητη προσέγγιση των αναγκών των πολιτών της ΕΕ και επίσης για την αποδοχή των συστάσεων της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της οποίας είμαι μέλος. Η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ.

Όταν, ως εισηγητής της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, συνέταξα τη γνωμοδότησή της σχετικά με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προαναφερθέντα προϋπολογισμό, θέλησα επίσης να συμβάλω στην επίλυση ενός προβλήματος το οποίο τα κράτη μέλη προσπαθούσαν να επιλύσουν μέσω των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων ελλείψει μίας ενιαίας ευρωπαϊκής προσέγγισης στον τομέα αυτό. Αφορά το πρόβλημα της ένταξης των κοινοτήτων Ρομ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνοντας ένα πιλοτικό σχέδιο το οποίο ενδεχομένως να συμβάλει στην επίλυση αυτού του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σκοπός μου είναι να ενθαρρύνω την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνειδητοποίησης της δυνατότητας αντιμετώπισης του προβλήματα από την άποψη της περιφερειακής ανάπτυξης.

Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα έκδηλο στα νέα κράτη μέλη, όπου μικροί θύλακες κοινοτήτων Ρομ συνιστούν ένα σοβαρό αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόβλημα. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να καλύπτει την ανάπτυξη επαρκών πόρων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, χωρίς τους οποίους το πρόβλημα θα εξακολουθήσει να βαραίνει τα κράτη μέλη, οδηγώντας σε μία κατάσταση όπου εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες ιθαγένειας Ρομ μπορεί να καταστούν θύματα μιας ανομοιογενούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και πολύ ανεπαρκούς ολοκλήρωσης.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, συντάκτης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Αλιείας. (FI) Κυρία Πρόεδρε, ο τομέας 2 στο προσχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής, τον οποίο το Συμβούλιο μείωσε ξανά, δεν αντανακλούσε τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτού του τομέα, οι άμεσες γεωργικές ενισχύσεις και τα έξοδα εμπορίας εκτιμούνταν υπερβολικά συντηρητικά στα 2.027 εκατομμύρια ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο για τις πολυετείς δημοσιονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή Γεωργίας πρότεινε η Επιτροπή Προϋπολογισμών να επανεξετάσει τις εκτιμώμενες δαπάνες, πράγμα το οποίο και έπραξε.

Νέα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι η διάθεση φρούτων και λαχανικών σε μαθητές και το ταμείο για την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα. Για το προηγούμενο στοιχείο, η επιτροπή προέβλεψε 181 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το δεύτερο 600 εκατομμύρια ευρώ.

Καθώς υπάρχει ένα τεράστιο απόθεμα υποχρεώσεων που εκκρεμούν, ή υπόλοιπα προς εκκαθάριση, στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, συνολικά 9 δισ., και επειδή οι προτάσεις της Επιτροπής παρουσίασαν απόκλιση 30% μεταξύ των υποχρεώσεων και των πληρωμών, η επιτροπή αύξησε τις πληρωμές κατά 898 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιτροπή εισηγείται την παροχή άμεσης επισιτιστικής βοήθειας και τη χρηματοδότησή της στο πλαίσιο του τομέα 4, ανάλογα με τη φύση της. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διεξαχθούν διοργανικές συνομιλίες.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας. (PT) Θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας την εισηγήτρια, κ. Haug, για την προσπάθεια την οποία κατέβαλε για την κατάρτιση της θέσης του Κοινοβουλίου. Οι συνολικές πιστώσεις οι οποίες διατέθηκαν στην αλιεία όλα τα χρόνια πρέπει να θεωρούνται ως αρνητική εξέλιξη δεδομένου ότι προηγούμενοι προϋπολογισμοί αποτελούσαν το ελάχιστο δυνατό για την υλοποίηση μιας κοινής πολιτικής αλιείας και μιας θαλάσσιας πολιτικής με τους απαιτούμενους πόρους.

Για τον κλάδο της αλιείας, η αυξημένη εξωτερική οικονομική πίεση των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων και η οικονομική στασιμότητα και η μείωση των τιμών των αλιευτικών προϊόντων έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες για τον τομέα και κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα για τους αλιείς εν γένει.

Παρότι η Επιτροπή προτείνει την αναδιάρθρωση του τομέα της αλιείας σύμφωνα με την τρέχουσα μακροοικονομική κατάσταση, απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η επιβίωση του τομέα. Το σχέδιο προϋπολογισμού και η τρέχουσα θέση του Κοινοβουλίου προβλέπουν μεγάλες μειώσεις, ειδικότερα στους τομείς της παρακολούθησης των ιχθυαποθεμάτων, της διεθνούς συνεργασίας, του προσωπικού ερευνών αλιείας και της συλλογής δεδομένων.

Αφετέρου, χαιρετίζω το γεγονός ότι η τρέχουσα θέση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει το πιλοτικό σχέδιο το οποίο παρουσίασα για τη δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών της αγοράς προϊόντων αλιείας και εξακολουθεί να στηρίζει την ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική και όλα τα σχετικά σχέδια αυξάνοντας τις πιστώσεις για έρευνα.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το 2004, σε ένα μεγάλο πολιτιστικό συνέδριο στο Βερολίνο, ο πρόεδρος Barroso δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική είχε ως κεντρικό στόχο να αποτελέσει την ψυχή της Ευρώπης. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός για τον πολιτισμό μας δείχνει ότι αυτές οι μεγάλες προκλήσεις δεν αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη επιτυχία. Είναι αλήθεια ότι τώρα καταφέραμε να δρομολογήσουμε ένα πιλοτικό σχέδιο για την εξασφάλιση περισσότερων χρημάτων για την προώθηση της κινητικότητας των καλλιτεχνών, και θέλουμε επίσης να αυξήσουμε τις δαπάνες για τη δια βίου μάθηση και τις ανταλλαγές νέων, αλλά δεδομένου ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ευρωπαίους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρώπη, δαπανούμε πολύ λίγους πόρους στον τομέα αυτό. Όπως έχει αναφέρει ήδη ο κ. Barroso, οι ευρωπαίοι πολίτες δεν θα λέγαμε ότι έχουν ενθουσιαστεί με την ενιαία αγορά, αλλά θέλουν να μάθουν περισσότερα για τους πολιτιστικούς θησαυρούς της Ευρώπης.

Μόλις απονείμαμε το βραβείο του Κοινοβουλίου για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Πρέπει επίσης να δαπανήσουμε περισσότερους πόρους για την παραγωγή ευρωπαϊκών ταινιών, επειδή πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι πολίτες μας να κατανοήσουν καλύτερα το ευρωπαϊκό σενάριο και τα ευρωπαϊκά οράματα για την ιστορία και το μέλλον της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εάν η δικαιοσύνη είναι βραδύρυθμη, ελάχιστα προσβάσιμη και αδιαφανής, είναι ανώφελη. Πιστεύουμε ότι το προσωπικό της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Δικαστηρίου θα πρέπει να αυξηθεί και να ενισχυθεί στους τομείς της νομικής διαχείρισης, της παρακολούθησης της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και στην καλύτερη ρύθμιση γενικότερα, ακριβώς επειδή οι τρέχουσες διαδικασίες είναι υπερβολικά χρονοβόρες και υπερβολικά αδιαφανής.

Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει ακόμη μια αρκετά σαφή άποψη της ανάγκης επένδυσης σε επαρκές προσωπικό στους τομείς αυτούς, και φαίνεται απολύτως ανάρμοστο το γεγονός ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να μας αφήνει στο απόλυτο σκοτάδι σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται ειδικά για τις διαδικασίες επί παραβάσει και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι όλα βαίνουν ομαλά.

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να επισημάνω το πρόβλημα το οποίο τίθεται από τη νομοθετική ποιότητα των κειμένων μας και την ανάγκη για περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στο έργο των γλωσσολόγων νομικών. Το ίδιο ισχύει για το ζήτημα της εσωτερικής αναδιοργάνωσης συνολικά, όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου. Τέλος, καλούμε την Επιτροπή να μας αναφέρει και να προσδιορίσει ποσοτικά, και από οικονομική άποψη, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί προκειμένου τα θεσμικά μας όργανα να καταστούν πιο οικολογικά και πιο βιώσιμα.

 
  
MPphoto
 

  Bárbara Dührkop Dührkop, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. (ES) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Προϋπολογισμών για την υποστήριξή της προς τις τροπολογίες μας.

Λόγω χρονικών περιορισμών, θα αναφέρω εν συντομία απλώς δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά την παραδοσιακή τροπολογία του προϋπολογισμού για τον Frontex. Όπως γνωρίζετε όλοι, λόγω της έλλειψης πρωτοβουλίας της Επιτροπής, και ιδίως λόγω της ασυνέπειας του Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο έπρεπε να καθορίσει το πεδίο δράσης του Frontex μέσω της δημοσιονομικής διαδικασίας.

Για το τρέχον έτος, αποφασίσαμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό του κατά 10 εκατ. ευρώ και να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι αποστολές του παραμένουν μόνιμες. Για τον σκοπό αυτό, δεν απαιτούνται μόνο δημοσιονομικές πιστώσεις, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αλλά και τα κράτη μέλη πρέπει εν προκειμένω να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την έγκριση πιλοτικής πίστωσης για την ένταξη των Ρομ. Η ευρωπαϊκή διάσκεψη η οποία διοργανώθηκε κατά τον μήνα αυτό από την Επιτροπή δεν μπορεί να σηματοδοτήσει το τέλος, αλλά μάλλον την έναρξη, μιας συνεκτικής πολιτικής για την ένταξη των Ρομ στην ευρωπαϊκή μας κοινωνία.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μποτόπουλος, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω με την ιδιότητά μου ως συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, αλλά και ως σοσιαλιστής βουλευτής, μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Επιπλέον, για τον λόγο αυτό, έχω στη διάθεσή μου δύο λεπτά αντί για ένα.

(EL) Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, αυτό που, δυστυχώς, παρατηρούμε είναι ότι, σε μια χρονιά που είχαμε το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία για τη Συνταγματική Συνθήκη, το οποίο και απέδειξε, πέρα από το αποτέλεσμά του, την ανάγκη να υπάρχει επικοινωνία των πολιτικών με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ιρλανδοί μας λένε ότι ο βασικός λόγος του «όχι» ήταν ακριβώς η έλλειψη επικοινωνίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι χρειαζόμαστε περισσότερη επικοινωνία εν όψει και των επερχόμενων εκλογών.

Οι προτάσεις μας έγιναν σε μεγάλο βαθμό δεκτές. Δεν είναι όμως ικανοποιητικό το ότι δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις για την ενίσχυση δύο βασικών νέων πολιτικών θεσμών που είναι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ινστιτούτα. Την επόμενη φορά.

Μερικές πολιτικές παρατηρήσεις όσον αφορά τον ίδιο τον προϋπολογισμό που ψηφίζουμε φέτος. Και όταν λέω πολιτικές, ο πολιτικός ρόλος του προϋπολογισμού θα ήταν, επιτέλους, να μπορέσουμε και μέσω του προϋπολογισμού ως Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξουμε το ρόλο μας. Όπως είπε χτες ο Επίτροπος Almunia – και το αναφέρω γαλλικά γιατί γαλλικά μίλησε: «Il faut commencer à imaginer le budget de l'Europe». Δεν τον έχουμε καν ακόμη φανταστεί αυτό τον προϋπολογισμό, και αυτό πρέπει να γίνει.

Άρα, τι βλέπουμε φέτος; Βλέπουμε έναν προϋπολογισμό με χαμηλές πληρωμές, με μεγάλο χάσμα μεταξύ δεσμεύσεων και πληρωμών και με μη ικανοποιητική απάντηση στις ίδιες τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ναι μεν υπάρχουν προβλήματα, ναι μεν, όπως είπατε αγαπητέ Υπουργέ κύριε Jouyet, πρέπει να αφήνουμε περιθώρια για να απαντάμε στις κρίσεις. Έχουν σημασία όμως και οι ίδιες οι πολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται, νομίζω, σε μια εκλογική χρονιά να παρέχονται τόσο λίγα κονδύλια για την επικοινωνία. Σε μια χρονιά γεωπολιτικών κρίσεων, τόσα λίγα για την εξωτερική πολιτική!.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. (PL) Ενόψει των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η περαιτέρω μείωση στον ήδη χαμηλό προϋπολογισμό για το 2009 από το Συμβούλιο, προκαλεί έκπληξη. Οι μειώσεις αυτές θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανισορροπία μεταξύ του επιπέδου των εγχειρημάτων και του κόστους τους, γεγονός το οποίο αντίκειται στην αρχή του εξισορροπημένου προϋπολογισμού.

Το ποσό το οποίο εγκρίνεται από το Συμβούλιο – μόνο 0,89% του ΑΕΠ – για πιστώσεις πληρωμών, δεν συνάδει με τις πολλές πολιτικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι μόνο ορισμένα από τα σημαντικά πιλοτικά σχέδια τα οποία θα ωφελήσουν τους πολίτες θα υλοποιηθούν στην πράξη.

Ως συντάκτρια της γνωμοδότησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2009 για την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, με προβληματίζει η μη ικανοποιητική χρήση του προϋπολογισμού για ανάγκες υφιστάμενων προγραμμάτων όπως τα προγράμματα Progress ή Daphne. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να λάβει σημαντικά μέτρα για την υλοποίηση των αρχών της ισότητας στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να τις προωθούν αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούν διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναφορών. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την επιμελή και πολύ αποτελεσματική τους εργασία σε αυτό το δύσκολο καθήκον, και μιλώ συγκεκριμένα για το ζήτημα της Υπηρεσίας του Διαμεσολαβητή, όπου θα σημειωθεί αύξηση περίπου 6% του προϋπολογισμού. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλο, αναγνωρίζοντας ότι το ήμισυ μπορεί να μην είναι απαραίτητο εάν δεν σημειωθεί ουσιαστική αλλαγή στην Υπηρεσία μετά τις εκλογές του 2009. Πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει εργασίες στην Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή για την αναδιοργάνωση του προσωπικού και των πόρων με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Όσο έχω τον λόγο, ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, θα ήθελα απλώς να πω ότι το ζήτημα της επισιτιστικής βοήθειας - και το λέω αυτό επίσης στο κοινό που έχει συγκεντρωθεί εδώ - είναι κάτι το οποίο αγγίζει τους ανθρώπους πραγματικά βαθειά. Νομίζω ότι οι πολίτες θα ήθελαν να συμβάλουμε γενναιόδωρα στην επισιτιστική βοήθεια. Κατανοώ ότι υπάρχουν δημοσιονομικοί προβληματισμοί, δικαίως, σχετικά με τους κανόνες. Ίσως αυτό να αποτελεί ένα στοιχείο για το έργο το οποίο επιτελούμε στην ουσία, πριν αποφανθούμε, ούτως ώστε να το κάνουμε αυτό με καλό τρόπο και να αποστείλουμε το σωστό μήνυμα στους πολίτες, ότι στηρίζουμε τον αναπτυσσόμενο κόσμο και τους ανθρώπους που πεινούν και τους άπορους.

Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι η αναπτυξιακή μας βοήθεια στο παρελθόν εστιαζόταν στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων, όπως ανέφεραν άλλοι ομιλητές, και, τραγικά, τα τελευταία χρόνια έχουμε απομακρυνθεί από την αναγνώριση της σπουδαιότητας της γεωργικής παραγωγής στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ίσως να κάνουμε κάποιο λάθος και εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αυτή η επισιτιστική κρίση έχει πετύχει κάτι, είναι ότι μας έχει βάλει σε εγρήγορση ως προς την ευθραυστότητα της παραγωγής τροφίμων και την ανάγκη υποβοήθησης της ανάπτυξής της στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Τέλος, στο συγκεκριμένο αυτό σημείο, μία συνάδελφός μου, η Esther De Lange, και εγώ, στηρίζουμε ένα πιλοτικό σχέδιο για τη διασύνδεση νέων αγροτών στην Ευρώπη και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Νομίζω ότι από αυτό ενδεχομένως να δούμε ορισμένα καλά αποτελέσματα, επειδή αυτοί χρειάζονται βοήθεια και εμείς πρέπει να κατανοήσουμε τη δεινή τους κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ’ όλα, εξ ονόματος της ομάδας μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο και τη συνεργασία του. Ο προϋπολογισμός αποτελεί κοινό καθήκον, και το αποτέλεσμα καλύπτει τις απαιτήσεις πολλών πολιτικών ομάδων. Το μήνυμα του Λαϊκού Κόμματος είναι το εξής: ας γίνει η ζωή των πολιτών της ΕΕ ασφαλέστερη. Ασφάλεια σημαίνει πολλά πράγματα, όχι μόνο προστασία των συνόρων της ζώνης Σένγκεν, πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, αγώνας κατά της τρομοκρατίας, αλλά, ειδικότερα, διατήρηση των θέσεων εργασίας μέσω της αυξημένης ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μαζί με την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και η ασφάλεια των τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια. Χάριν της ασφάλειας, χρειαζόμαστε πολλές αμοιβαία εξαρτώμενες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά απαιτούν περισσότερα χρήματα από όσα είχαν προβλεφθεί αρχικά από το Συμβούλιο.

Για τη διασφάλιση των τραπεζικών συναλλαγών, λίγες ημέρες ήταν αρκετές για τη συγκέντρωση 2.000 δισ. ευρώ. Ωραία. Ωστόσο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για να δαπανήσει αυτό το χρηματικό ποσό η ΕΕ χρειάζεται 20 έτη. Το Κοινοβούλιο υπολογίζει σε λιγότερα από 10 δισ. ευρώ επιπρόσθετων κονδυλίων για τα προγράμματα του επόμενου έτους, όλα από τα οποία αφορούν την πραγματική οικονομία, και το ποσό αυτό εξακολουθεί να είναι 1,5 δισ. κάτω από το ποσό το οποίο προβλέπαμε στον προϋπολογισμό στο πλαίσιο της επταετίας. Δεν είναι, επομένως, ανάρμοστο, εάν στην τρέχουσα κατάσταση, αντί του δημοσιονομικού περιορισμού, δαπανήσουμε 10 επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ασφάλεια των πολιτών μας. Η κρίση δεν είναι μόνο χρηματοοικονομική, αλλά αποτελεί και οικονομικό ζήτημα. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αποτελέσει εταίρο μας στο πλαίσιο δυναμικότερης οικονομικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη, από την πλευρά τους, θα πρέπει να καταργήσουν τα εμπόδια εκείνα – όπως οι υπερβολικές απαιτήσεις για το δικό τους μερίδιο – με τα οποία καθιστούν τεχνητά δυσκολότερη τη χρησιμοποίηση ενίσχυσης για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας κρίσης. Ας δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο μπορεί να αποτρέψει το ξέσπασμα πολέμων στην Ευρώπη, αλλά και να ξεπεράσει τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που επηρεάζει την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την ευλαβική προσοχή σας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ: κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Catherine Guy-Quint, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους εισηγητές και ειδικότερα την κ. Haug και τον κ. Lewandowski, καθώς και όλη την ομάδα του προϋπολογισμού, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους και τους διαχειριστές εξίσου, για αυτή την παραδοσιακή οικονομική χρήση του έτους 2009. Αυτές είναι οι τρίτες δημοσιονομικές προοπτικές, και δείχνουν πόσο η ετήσια δημοσιονομική διαδικασία έχει καταστεί αφύσικη και κάπως σουρεαλιστική με βάση την κατάσταση στην Ευρώπη. Πρόκειται για νόθευση των λογαριασμών, καθιστώντας αδύνατη την εξασφάλιση μιας ουσιαστικής πανευρωπαϊκής λύσης στα προβλήματα της κοινωνίας μας.

Μετά το πολύ μετριοπαθές σχέδιο της Επιτροπής, το Συμβούλιο έπραξε ό,τι πράττει πάντοτε και μας απέστειλε μια περιορισμένη πρόταση, η οποία δεν επιτρέπει την εκπλήρωση καμίας από τις υποσχέσεις οι οποίες είχαν δοθεί στη διάρκεια του έτους. Έχετε δίκιο, κ. Jouyet, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός υποαξιοποιείται από το 1988. Όπως και στον αθλητισμό, η τακτική προπόνηση οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις, και, ως αθλητής, ο προϋπολογισμός της ΕΕ, καθώς συρρικνώνεται, καθίσταται αναποτελεσματικότερος και περισσότερο υποαξιοποιημένος. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος που οδηγεί σε πολιτικές καταστροφές.

Δεν μπορούμε, ομολογουμένως, να δαπανούμε χωρίς να υπολογίζουμε τις δαπάνες αυτές, αλλά, βάσει αυτών των συνεχόμενων υποσχέσεων, δεν καταγράφονται οι πιστώσεις πληρωμών, αλλά οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Αυτή είναι η αρχή δημοσιονομικής απάτης! Οφείλουμε επομένως να γνωρίζουμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιτύχει τους στόχους της και αν τα κράτη μέλη προτίθενται ή όχι να συμβάλουν στις κοινές πολιτικές.

Αντιμέτωπο με αυτό το ακατόρθωτο καθήκον, το Κοινοβούλιο, μέσω του έργου του εισηγητή μας, αναλαμβάνει την αρμοδιότητά του. Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό, και η έλλειψη πρωτοβουλίας της Επιτροπής έχει οδηγήσει το Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη νέων εταιρικών σχέσεων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και εταιρικών σχέσεων για την προσχώρηση που θα στηρίξουν μελλοντικές καινοτομίες. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας, σε μια εποχή που η Ευρώπη αποφασίζει να διοχετεύσει 1.700 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ, εμείς καταφέρνουμε να συγκεντρώσουμε 250 εκατομμύρια ευρώ για τη διευκόλυνση των τροφίμων για το 2009. Το Κοινοβούλιο είναι πολύ προσηλωμένο σε αυτό το ταμείο επισιτιστικής βοήθειας.

Επομένως, στις 21 Νοεμβρίου, το παιχνίδι παίζεται στο «γήπεδο» του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο σεβάστηκε τις εγκεκριμένες διαδικασίες σε όλες τους τις μορφές: σεβασμός των δημοσιονομικών προοπτικών, της έκκλησης για ευελιξία στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου των 530 εκατομμυρίων ευρώ και της έκκλησης για τη δημιουργία αποθεματικού έκτακτης ανάγκης το οποίο προβάλλεται στις δημοσιονομικές προοπτικές. Ενεργούμε στο πλαίσιο των προνομίων μας και επομένως αναμένουμε από το Συμβούλιο να εγκρίνει μια υπεύθυνη πολιτική στάση παρόμοια με τη δική μας. Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας όταν πρόκειται για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του έργου της Ευρώπης στα μάτια κάθε πολίτη.

Κύριε Jouyet, απευθύνομαι σε εσάς: η ουσία της πολιτικής είναι η πρόβλεψη· η θέση του Κοινοβουλίου μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε προβλέψεις σεβόμενοι παράλληλα τους κανόνες τους οποίους έχουν επιλέξει να υποβάλλουν τα τρία θεσμικά όργανα. Αποδείξτε ότι στέκεστε αντάξιοι των δεσμεύσεών σας!

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κ. Haug για την εξαίρετη προσπάθειά της να συμπεριλάβει όλες τις διαφορετικές παραμέτρους αυτής της δημοσιονομικής διαδικασίας. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη στηρίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο πλαίσιο της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Για την Ομάδα ALDE, η πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και για την έρευνα και την καινοτομία, αποτέλεσαν σημαντικές προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2009. Συμμεριζόμαστε την άποψη της κ. Haug ότι η πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια δεν αποτυπώνονται επαρκώς στον προϋπολογισμό, και προσβλέπουμε στην υποβολή μιας σαφούς πρότασης από την Επιτροπή την άνοιξη ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δοθεί δημοσιονομική ενίσχυση στον τομέα αυτό σε επίπεδο ΕΕ. Λόγω της εισβολής της Ρωσίας στη Γεωργία, για την Ομάδα ήταν σημαντικό να διασφαλισθεί η βοήθεια ανασυγκρότησης για τη Γεωργία και η υποστήριξη της ανάπτυξης του αγωγού φυσικού αερίου Nabucco, ο οποίος προορίζεται για τη διασφάλιση της παροχής αερίου στην Ευρώπη εκτός του ρωσικού ελέγχου. Είμαστε χαρούμενοι που η πλειονότητα υποστήριξε αυτές τις προτεραιότητες.

Το παρόν σχέδιο προϋπολογισμού αποκλείει πολλές εξοικονομήσεις του Συμβουλίου και παρέχει μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών πληρωμής κατά τα επόμενα έτη. Θα φτάσουμε μέχρι το ανώτατο όριο στην πολυετή συμφωνία για τον προϋπολογισμό σε τρείς τομείς, δηλαδή 1α για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη μεταφορά, και τον τομέα 3β για τη νομική πολιτική, και θα ξεπεράσουμε το ανώτατο όριο στον τομέα 4, εξωτερική πολιτική. Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για την εξωτερική πολιτική εξακολουθούν να είναι υπερβολικά περιοριστικά, και κάθε χρόνο πρέπει να παλεύουμε για τη χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων. Είναι παράξενο να βλέπει κανείς αρχηγούς κρατών να εκδίδουν νομοσχέδια για τον προϋπολογισμό της ΕΕ που οι δικοί τους υπουργοί εξωτερικών δεν πρόκειται να τιμήσουν. Η Επιτροπή έχει προτείνει τη χρηματοδότηση της διευκόλυνσης των τροφίμων για αναπτυσσόμενες χώρες χρησιμοποιώντας τα χρήματα τα οποία εξοικονομούνται από επιστροφές της ΕΕ κατά τις εξαγωγές. Τα χρήματα, φυσικά, έχουν εξοικονομηθεί ως αποτέλεσμα των υψηλών τιμών των τροφίμων, οι οποίες, με τη σειρά τους, δημιουργούν προβλήματα λιμού στις φτωχές χώρες. Η ιδέα είναι σωστή, αλλά όσον αφορά τον προϋπολογισμό πρέπει να δρούμε διαφορετικά, ούτως ώστε να συμμορφωνόμαστε με τις συμφωνίες τις οποίες συνάπτουν μεταξύ τους τα θεσμικά όργανα. Επομένως, προτείνουμε τώρα να συγκεντρωθούν πιστώσεις για τη διευκόλυνση των τροφίμων και επιπρόσθετες πιστώσεις για την Παλαιστίνη, το Κοσσυφοπέδιο και το Αφγανιστάν, χρησιμοποιώντας αποθέματα, παραδείγματος χάριν, το ευέλικτο αποθεματικό. Δεν είναι έντιμο να αποκτώνται τα χρήματα αυτά με περικοπές σε σημαντικά προγράμματα για φτωχές χώρες.

Η Ομάδα ALDE κατέθεσε μια πρόταση για την αποθεματοποίηση 12% των κονδυλίων από τα προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων. Το παρασκήνιο αυτής της πρότασης είναι ότι θέλαμε να πιέσουμε την Επιτροπή προκειμένου να πράξει περισσότερα για την αποφυγή των σφαλμάτων στην περιοχή του 12% που προέκυψε στη διάρκεια της συζήτησης για την χορήγηση απαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2006. Η πρόθεσή μας ήταν να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό αυτό ως εργαλείο για τη συνέχιση της χορήγησης απαλλαγής για το 2006, δεν μπορέσαμε όμως να εξασφαλίσουμε αρκετή υποστήριξη προκειμένου να ακολουθήσουμε αυτή την οδό, και επομένως θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ελπίζω ότι η Επιτροπή θα αναλάβει δράση.

Ο