Indiċi 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
PDF 590k
Il-Ħamis, 23 ta' Ottubru 2008 - Strasburgu Edizzjoni riveduta
1. Ftuħ tas-seduta
 2. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3. Atti ta' piraterija fil-baħar (mozzjoni għal riżoluzzjoni): ara l-Minuti
 4. Attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew (2007) (dibattitu)
 5. Avviżi tal-President
 6. Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1. Abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea - null (votazzjoni)
  6.2. Abbozz tal-Baġit ġenerali 2009 (taqsima III) (A6-0398/2008, Jutta Haug) (votazzjoni)
  6.3. Abbozz tal-Baġit ġenerali 2009 - (taqsimiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (A6-0397/2008, Janusz Lewandowski) (votazzjoni)
 7. Merħba
 8. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  8.1. Ħlasijiet ta' l-ajruport (A6-0375/2008, Ulrich Stockmann) (votazzjoni)
  8.2. Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Bożnja Ħerżegovina (A6-0378/2008, Doris Pack) (votazzjoni)
  8.3. Atti ta' piraterija fil-baħar (B6-0537/2008) (votazzjoni)
  8.4. Ekwivalenza tal-prinċipji tal-kontabilita (B6-0544/2008) (votazzjoni)
  8.5. L-impatt tal-miżuri ta' siġurtà tal-avjazzjoni u body scanners fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-privatezza, id-dinjità umana u l-protezzjoni tad-data(B6-0562/2008) (votazzjoni)
  8.6. Ftehima KE/Bożnja Ħerżegovina ta' stabbilizzazzjoni u ta' assoċjazzjoni (B6-0541/2008) (votazzjoni)
  8.7. Kommemorazzjoni tal-Holodomor, il-karestija fl-Ukraina (1932-1933) (RC-B6-0571/2008) (votazzjoni)
  8.8. Attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew (2007) (A6-0358/2008, Dushana Zdravkova) (votazzjoni)
 9. Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet interparlamentari: ara l-Minuti
 10. Spegazzjonijiet tal-vot
 11. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 13. Dibattitu dwar każijiet ta’ ksur tad-Drittijiet tal-Bniedem, tad-Demokrazija u ta' l-Istat tad-Dritt
  13.1. Il-Venezuela
  13.2. Repubblika Demokratika tal-Kongo: konfrontazzjoni fiż-żoni tal-fruntieri tal-lvant
  13.3. Il-Birmanja
 14. Ħin tal-votazzjonijiet
  14.1. Il-Venezuela (votazzjoni)
  14.2. Repubblika Demokratika tal-Kongo: konfrontazzjoni fiż-żoni tal-fruntieri tal-lvant (votazzjoni)
  14.3. Il-Birmanja (votazzjoni)
 15. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijet: ara l-Minuti
 16. Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 17. Stqarrijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Procedura): Ara l-Minuti
 18. Tressiq ta' testi adottati matul is-seduta attwali: ara l-Minuti
 19. Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 20. Interruzzjoni tas-sessjoni
 ANNESS (Tweġiba bil-miktub)


  

PRESIDENZA DELL'ON. LUISA MORGANTINI
Vicepresidente

 
1. Ftuħ tas-seduta
Vidjow tat-taħditiet
  

(La seduta è aperta alle 10.00)

 

2. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti

3. Atti ta' piraterija fil-baħar (mozzjoni għal riżoluzzjoni): ara l-Minuti

4. Attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew (2007) (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Dushana Zdravkova, a nome della commissione per le petizioni, sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2007 (2008/2158(INI)) (A6-0358/2008).

 
  
MPphoto
 

  Душана Здравкова, докладчик.−Благодаря, г-жо Председател, благодаря и за това напомняне. Като дългогодишен съдия аз също винаги съм следила за реда в съдебната зала. И така, уважаема г-жо Председател, уважаеми г-н Диамандурос, уважаеми колеги депутати, за мен е голяма чест да бъда докладчик по годишния доклад на Омбудсмана, фигурата в европейската институционална система, призвана да брани правата на европейските граждани и да се противопоставя на лошите административни практики. Затова искам да поздравя Европейския омбудсман, г-н Диамандурос, за неговата всеотдайност и за професионализма, с които върши своята работа, защото неговата дейност е от изключително значение за хората. А както е казал Жан Моне, „ние не обединяваме държавите, ние обединяваме хората“.

В този смисъл аз имах удоволствието да работя по доклад, който по-скоро обединява, а не разделя политическите групи в Европейския парламент. Защото е ясно, че всички тук сме избрани от европейските граждани и работим в защита на техните интереси. Водени от това убеждение, ние намерихме и компромисни варианти по няколко поправки от другите политически групи. Тези предложения и днешният дебат са доказателство, че Европейският парламент се отнася изключително сериозно към този толкова важен механизъм за защита на европейските граждани. Използвам случая да благодаря и на колегите от Европейската народна партия, на Секретариата и всички, които дадоха своя принос, за да стане докладът по-пълен.

Моето дълбоко убеждение е, че именно чрез института на Европейския омбудсман гражданите могат да упражняват по-добре правата си при лоша администрация, защото дори и да има добри правила в тази област, е важно да се намери и точното им прилагане, което да осигури максимална защита. Аз считам, че така както Комисията е наречена пазител на договорите, така и Европейският омбудсман е гарант за правилното прилагане на правото на Общността. Но в тази си роля той не е сам. Европейският парламент, като единствената демократично избрана институция, също е призван да отстоява правата на гражданите, така че е много важно Европейският парламент и Омбудсманът да работят ръка за ръка.

Докладът е важен и защото анализът на действителното положение през годината всъщност служи най-вече за да се изведат поуките и да се вземат необходимите решения за бъдещето. Защото не трябва да забравяме, че зад всяка жалба, зад всяка цифра от статистиката стои една човешка съдба, която очаква да получи адекватна помощ и решение на своя проблем. По време на работата ми по доклада стигнах до извода, че информираността е ключовата дума. Информацията е отправната точка в тази изключително важна тема. От доклада е видно, че много от гражданите все още не знаят как да защитават дадените им от Европейския съюз права в случаите на лоша администрация. И веднага ще дам едно доказателство - броя на недопустимите жалби - 84 %. Това ясно показва, че Омбудсманът и европейските институции заедно трябва да продължат в тази посока, а именно да информират европейските граждани, за да могат те да се ползват от правата си в пълния им обем. Затова и в доклада има предложение да бъде създадена обща за всички институции интернет страница, на която да се подават жалби,по примера на разработвания от Омбудсмана интерактивен наръчник, след попълване на необходимите данни жалбоподателят да се насочва към компетентната институция и неговата жалба да се подава директно към нея. Това ще допринесе за намаляване броя на недопустимите жалби.

Освен това моето внимание беше насочено и към това какви са гаранциите, че гражданите и постоянно пребиваващите в Европейския съюз знаят и ползват правата си. Също така дали помощта, която им се оказва е лесно достъпна, справедлива, безпристрастна и ефективна. Бих искала да посоча факта, че има повече от 30 % от жалбите, където не е възможно действие от страна на Омбудсмана. Този показател събира в себе си различни по вид жалби. Мисля, че е важно Омбудсманът да дава задължително обяснение на жалбоподателите защо по тяхната жалба не е възможно предприемането на конкретни действия - така всъщност ще бъде по-полезен на гражданите.

Искам да отбележа, че омбудсманите на национално, регионално и местно равнище играят ключова роля, затова трябва да се развие тяхната активност.

В заключение, призовавам Ви да се приеме докладът, защото той подкрепя конструктивното сътрудничество между Омбудсмана и институциите и органите на Европейския съюз, и утвърждава ролята му на външен контролен механизъм и източник на постоянно усъвършенстване на европейската администрация.

Благодаря Ви.

 
  
MPphoto
 

  Nikiforos Diamandouros, Ombudsman.−Madam President, thank you for this opportunity to address Parliament on the annual report of the European Ombudsman for 2007. I also wish to thank the rapporteur, Mrs Zdravkova, and the Committee on Petitions for their excellent and constructive report.

My report records progress in handling complaints, promoting good administration and providing knowledge about the Ombudsman’s role. The number of admissible complaints increased, in both absolute and relative terms, from 449 (12% of the total) in 2006 to 518 (16% of the total) in 2007. We therefore met both of the objectives which Parliament has consistently emphasised: increasing the number of admissible complaints and reducing the number of inadmissible complaints.

The main types of maladministration alleged in admissible complaints were: lack of transparency, including refusal of information; unfairness or abuse of power; unsatisfactory procedures; avoidable delay; discrimination; negligence; legal error; andfailure to ensure fulfilment of obligations. Three hundred and forty-eight decisions closing inquiries were made. That represents a 40% increase compared to 2006. In 95 cases, the inquiry revealed no maladministration. Such a finding is not always negative for the complainant, who at least has the benefit of a full explanation from the institution concerned. Even when maladministration is not found, I may identify opportunities to improve the quality of administration provided by institutions. If so, I point them out in a further remark.

Many of my inquiries result in a positive sum outcome that satisfies both the complainant and the institution complained against. One hundred and twenty-nine cases were settled by the institution concerned to the satisfaction of the complainant. That is double the number of cases settled in this way in 2006, and reflects a growing willingness on the part of institutions and bodies to regard complaints made to the Ombudsman as an opportunity to recognise and put right mistakes that have occurred.

When I find maladministration, I try to achieve a friendly solution. In some cases, this can be achieved by the institution or body concerned by offering compensation to the complainant. Any such offer is made ex gratia,or in other words without admission of legal liability and without creating a legal precedent. When a friendly solution is not possible I close the case with a critical remark. A critical remark is also appropriate if it is no longer possible for the instance of maladministration to be eliminated. It confirms that the complaint is justified and indicates to the institution or body concerned what it is has done wrong. Such a criticism is intended to be constructive, so as to help avoid similar maladministration in the future.

It is important for institutions and bodies to follow up critical remarks and to take prompt action to resolve outstanding problems. To better monitor the impact of my criticism, I launched a study of the follow-up to all critical remarks, and to the cases involving a further remark, made in 2006. The results of that study, published on my website and sent to all the bodies concerned, should provide encouragement to the European public service to improve practices and further develop a culture of service to citizens.

In cases where it is still possible to eliminate the instance of maladministration, I normally make a draft recommendation to the institution or body. If it fails to respond satisfactorily, I may send a special report to Parliament. I submitted one such report to you criticising the Commission for not dealing with an infringement complaint concerning the European Working Time Directive. I welcome Parliament’s support, as expressed in your resolution of 3 September 2008, based on Mr De Rossa’s report.

This year, I have again included star cases in my annual report. These are cases where I consider that institutions or bodies involved responded to my inquiries in an exemplary fashion. Seven such star cases are highlighted. Four of these concerned the Commission, one concerned the Council, one the European Central Bank and one the European Aviation Safety Agency. I have continued to make every effort to ensure that EU institutions and bodies adopt a citizen-centred approach in all their activities, by seeking every opportunity to achieve friendly solutions and by launching more own-initiative inquiries in order to identify problems and encourage best practice.

I would now like to mention some other activities undertaken with a view to ensuring the best possible service to citizens. I have continued my efforts to improve the quality of information concerning rights under EU law, provided especially through the European Network of Ombudsmen. That network, which includes the Petitions Committee, cooperates in case handling and in sharing experiences and best practice. One of the purposes of the network is to facilitate the rapid transfer of complaints which are admissible for me to a competent ombudsman or similar body. When possible, I transfer cases directly or give suitable advice to the complainant. During 2007 I was able to help 867 complainants in this manner.

A further important initiative which should come to fruition within the next quarter of the year is that my office is developing an interactive guide to help citizens find the most appropriate avenue of redress for their grievances. This guide should enable an even greater proportion of complainants to address directly the body best equipped to deal with the complaint. Complaints which are inadmissible for me will therefore be resolved more promptly and effectively. My institution will then be better able to fulfil its core role –to help citizens who are unhappy with the way they are being treated by EU institutions and bodies.

The Ombudsman cannot work alone. Ensuring a top-class administration is a task that must be fulfilled proactively in cooperation with EU institutions and bodies. The increased settlement of cases and friendly solutions is a source of encouragement and serves as an indication of our mutual efforts to contribute to building citizens’ trust, vis-à-vis the Union, at a point in time where that is greatly needed. I am also deeply grateful for Parliament’s support and guidance, both in terms of the budgetary resources you provide my institution with and in terms of the positive relationship I enjoy with the Petitions Committee. With your continued support, I will endeavour to build on the achievements of this past year.

Finally, as this is the last occasion during this parliamentary term that I have the honour of presenting my annual report to this House, I would like to put on record my deep appreciation for the close cooperation and good advice that I have received from Parliament and individual Members during the past four and a half years.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − Ha perfettamente ragione. Questo Parlamento ha dimostrato fiducia nel vostro organo.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission.− Madam President, on behalf of the Commission and of my colleague, Vice-President Wallström, let me thank the rapporteur Mrs Zdravkova for her excellent work. We welcome the Committee on Petitions’ report about the Ombudsman’s annual report on his activities in 2007.

As you know, this Commission has made a strong commitment to improving its administration, and we are improving. We can see that, both from the Ombudsman’s Annual Report and from the Committee on Petitions report.

In 2007 the number of cases in which an institution or a body actually put an end to maladministration practices as a result of a complaint lodged with the Ombudsman doubled. This reflects the willingness of institutions – including, definitely, the Commission – and bodies to regard complaints as an opportunity to correct errors and cooperate with the Ombudsman in the public interest.

Also, the number of cases in which no maladministration practice was established increased. The Commission is happy about this, since we are the institution that receives most of these complaints.

I also want to underline the fact that the Ombudsman has been proposing an increasing number of friendly solutions in order to settle disputes and that, overall, the Commission has been cooperative and appreciative of this type of proposal, wherever possible. In 2007, only one special report concerning the Commission was submitted to Parliament by the Ombudsman, and the Ombudsman mentioned this.

But I would like to remind you that this special report concerns the Working Time Directive, and it was only last month that you had a discussion on that with my colleague Vladimir Špidla.

Let me conclude with three specific points which are touched upon in your report as well as the Ombudsman’s Annual Report. First, on infringements. As you are aware, the Commission has reorganised its decision-taking on infringements, with a view to facilitating the progress of cases. This was presented in the 2007 communication ‘A Europe of results – applying Community law’. We are following up cases more actively and organising the work more effectively for citizens. Also, an EU pilot project has been launched.More solutions to problems should be found more quickly.

Second, on the call for EU institutions and bodies to adopt a common approach towards a European code of good administrative behaviour. I want to draw your attention to the fact that the Commission has its own code of good administrative behaviour, adopted in 2000. This code still constitutes a modern and very effective instrument. Its implementation is wellestablished. I do not want to prejudge the future, but for the time being we want to keep things that way.

Third, regarding the communication policy. The idea of launching an information campaign for European citizens to help them find out more about the duties and competences of the European Ombudsman is definitely welcomed by the Commission.

Each institution, including the European Commission, also has its own website, where complaints and petitions may be lodged. The Europa website is common to all EU institutions and has links to all other EU institutions, including the Ombudsman’s website. In this way, citizens are easily and smoothly directed to the bodies able to settle their grievances and complaints. The idea of an interactive manual designed to assist citizens in identifying the most suitable forum for resolving their problems is well worth studying much more closely.

Because in all this, we should never lose sight of who comes first and who we do all this for: the European citizens.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, im Namen der PPE-DE-Fraktion.–Frau Präsidentin, Herr Bürgerbeauftragter, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich Frau Kollegin Zdravkova ganz herzlich zu ihrem Bericht – wenn ich richtig liege, ist es ihr erster Bericht – gratulieren. Er ist eine ganz hervorragende Grundlage für die Beratung und Diskussion über die Ergebnisse der Arbeit von Ihnen, Herr Diamandouros, im vergangenen Jahr.

Dieser Bericht schließt sich in gewisser Weise auch an den Bericht an, den ich für das Europäische Parlament zur gleichen Stelle vor zwei Jahren habe erstellen dürfen. Sie haben damals ihr Verbindungsnetz mit den nationalen Bürgerbeauftragten und Petitionsausschüssen gestartet, und wie ich dem Bericht entnommen habe, ist dieses Verbindungsnetz von den europäischen Bürgerinnen und Bürgern, die im Mittelpunkt ihrer Aufgabe stehen, hervorragend angenommen worden. Auch Ihre Aufklärungskampagne, die ja dazu geführt hat, dass wir jetzt mehr zulässige Beschwerden haben, ist ein erfolgreiches Beispiel dafür, dass sich Anstrengungen zur Aufklärung von Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte, über ihre Möglichkeiten, Hilfe zu suchen, durchaus lohnen.

Ich begrüße auch außerordentlich, dass der Bericht– ähnlich wie der Bericht des Kollegen Mavrommatis vor einigen Jahren– aufnimmt, dass die informellen Verfahren, die Sie nun stärker in den Vordergrund stellen wollen, Erfolge bringen, weil die Zeit, die mit den Formalien verbracht wird, dadurch weniger wird. Es ist wünschenswert, dass Sie diesen bürgernahen Ansatz weiterverfolgen.

Sie haben ja mit einigen Beispielen im vergangenen Jahr auch Handlungsfähigkeit, aber auch Sensibilität gegenüber der Öffentlichkeit in Europa – sowohl was die Arbeitszeitrichtlinie als auch was die interne Organisation des Europäischen Parlaments angeht – bewiesen. Natürlich ist es für Sie nicht immer einfach, die richtigen Worte zu finden, dennoch müssen Schwachstellen mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf und der entsprechenden Zurückhaltung durch den Ombudsmann aufgedeckt werden, und es geht darum, dass wir am Ende gemeinsam den europäischen Bürgerinnen und Bürgern dienen. Dazu, Herr Diamandouros haben Sie im vergangenen Jahr einen guten Beitrag geleistet.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa, thar ceann an Ghrúpa PSE.– A Uachtaráin, ba mhaith liom ar dtús báire mo bhuíochas a ghabháil leis an rapóirtéir, Dushana Zdravkova, as ucht na hoibre a rinne sí ar an tuarascáil seo. Tá sé soiléir go bhfuil oifig an Ombudsman ag dul i bhfeabhas. Rinneamar gearáin leis le fada an lá go bhfuil an iomad fiosrúchán nach mbaineann leis ag teacht chuige. An bhliain seo caite, den chéad uair riamh, tháinig laghdú ar an líon sin agus déanaim comhghairdeas leis as ucht na hoibre sin.

Is réiteach cruthaitheach é an lámhleabhar idirghníomhach atá curtha i bhfeidhm ag an Ombudsman chun cabhrú leis na saoránaigh an institiúid cheart a aimsiú i gcomhair a ngearán agus measaim gur féidir úsáid níos leithne a bhaint as. Má táimid chun nochtú do dhaonra an Chomhphobail go bhfuil an tAontas seo ag obair ar a son, caithfimid a chinntiú go bhfaigheann siad freagraí agus réitigh ar a gcuid fadhbanna.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, on behalf of the ALDE Group.–Madam President, I wish to begin by congratulating the rapporteur on a very comprehensive report and also the Ombudsman and his staff on the many positive steps that they took in 2007.

What I find most encouraging is that the Ombudsman works at so many different levels: it is not just about processing complaints,which is central to his work, but also about how resolutions or solutions are arrived at. There is an increasing number of friendly solutions, more informal procedures, where relations with the institutions are such that a growing number of cases are solved rapidly. That is real progress and must be built on. Citizen-friendly solutions are where we want to go.

I am also pleased to see that better communication at all levels is central to the agenda of the Ombudsman. The adoption of the European Network of Ombudsmen statement and increased cooperation in this area are vital, and we look forward to the launch of the new website, which will include an interactive guide to assist citizens.

However, this brings me to my final comment, which concerns citizens, and refers to the proposed oral amendment on paragraph 23. That paragraph reads: ‘Proposes that the Ombudsman take measures to reduce the number of complaints (a total of 1021) in relation to which no steps have been taken by him at all’. The oral amendment seeks to change that final phrase – ‘in relation to which no steps have been taken by him at all’ – to the statement ‘in such cases where no action is possible’.

From the perspective of the Ombudsman, no action is possible; but from the perspective of the citizen, no action is taken – and those are two very different perspectives.

So I have a question: is it made clear to the 1021 citizens that no action is possible by the Ombudsman,with a clear explanation given with further advice where possible, or is it the case that simply no action is taken? If the former is true and citizens are given reasons, I have no problem and, indeed, I am very pleased.But if the latter is true and no action is taken, then citizens will be frustrated and angry. So I would like clarification on that point, please.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen.–Fru formand! Tak til ordføreren for en fin betænkning. Det er et flot stykke arbejde, og vi har især været meget glade for den store samarbejdsvillighed. Også tak til Ombudsmanden for en glimrende årsberetning. Institutionen er jo utrolig vigtig for EU. Ombudsmandens arbejde viser, at EU er tættere på borgerne, end rygtet siger.Der lyttes til kritikken. Det går heldigvis den rigtige vej. Langt flere klager end i fjor blev løst til klagerens tilfredshed ved, at EU-institutionen selv rettede ind efter klagen. Det viser, at EU-systemet er ved at forstå nødvendigheden af at betjene borgerne bedst muligt. Desværre er der institutioner, der ikke retter sig efter anbefalingerne. Her er det eneste, Ombudsmanden kan gøre, at forelægge sagen for Parlamentet, og man kan ikke beskylde ham for at misbruge denne mulighed. Kun en enkelt sag kom i fjor til Udvalget for Andragender.

Når en sag så kommer til os i Parlamentet, skylder vi klart at sige, at vi i det mindste i princippet er villig til at gå til Domstolen, hvis institutionen ikke retter sig efter Ombudsmanden. På den måde kan vi give Ombudsmanden den nødvendige vægt og autoritet i systemet. På vegne af Den Grønne Gruppe har jeg fremsat et par ændringsforslag, og hensigten med dem er udelukkende at tydeliggøre begrebet fejl og forsømmelser, på engelsk "maladministration". Man bør kunne identificere de tilfælde, hvor Ombudsmanden kan konstatere, at en institution eller et EU-organ ikke har fulgt de regler og principper, der gælder for den. Her er der tale om fejl og forsømmelser. Derimod er der ikke tale om fejl og forsømmelser, hvor Ombudsmanden blot konstaterer, at der er muligheder for forbedringer i institutionens sagsbehandling. Den sondring forsøger mine ændringsforslag at gøre klart.

Afslutningsvis et spørgsmål, som er i overensstemmelse med det, som fru Harkin også nævnte, om, når sagerne afvises. Vi ville gerne vide, hvorfor de bliver afvist. Det skulle gerne fremgå, og jeg vil spørge, om det også fremgår af svaret til klagerne, for ellers er det nok, som det også blev sagt før, meget frustrerende.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki, w imieniu grupy UEN.–Pani Przewodnicząca! Panie Rzeczniku! Panie Komisarzu! Chciałbym najpierw wyrazić się z uznaniem o sprawozdaniu pani Zdravkovej, które jest bardzo dobrym sprawozdaniem. To sprawozdanie wskazuje zarówno na to, jak dobra jest praca Rzecznika, ale także jak dobra jest współpraca Rzecznika z Parlamentem Europejskim i z Komisją Petycji, która jest jak gdyby oddelegowana przez Parlament Europejski do kontaktów z Rzecznikiem.

To sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie, nawet bez głosów wstrzymujących się. Wskazuje to na to, że podzielamy opinię pani Zdravkovej na temat bardzo dobrej pracy Pana Rzecznika. Pan Rzecznik uczestniczy często w naszych posiedzeniach Komisji Petycji i zawsze udziela nam pełnych informacji na temat swojej pracy, a zawsze na posiedzeniach komisji obecny jest przedstawiciel Pana Rzecznika, obecny też tutaj, za co bardzo dziękujemy, bo to wskazuje na to, że wzajemnie obserwujemy swojąpracę.

Ilość skarg uznanych za dopuszczalne wskazuje na dwie rzeczy. Na to, że społeczeństwo Unii Europejskiej obserwuje Pana pracę i obserwując Pana pracę lepiej orientuje się, jakie skargi można do Pana kierować. Bo przecież nie dlatego, że zmienił Pan swoją politykęodnośnie do tego, co jest dopuszczalne, a co nie.Pozostaje Pan zawsze obiektywny, a Pana praca wskazuje na to, że ludzie ją doceniają i coraz bardziej rozumieją. Obok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Pana urzędu, Komisja Petycji pracuje na to, żeby uczynić Unię Europejską i jej instytucje bliższymi ludziom. I to jest Pana sukces! Dziękujemy za to bardzo Panu i pani Zdravkovej za jej sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL.–Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μας δίνει την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πώς βλέπουν οι πολίτες την λειτουργία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας δίνει ιδέες πρακτικές και παραδείγματα για το πώς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να βελτιώνουν τη λειτουργία τους και να εξυπηρετούν με καλύτερο τρόπο τους πολίτες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον κ. Διαμαντούρο, για την εξαιρετική δουλειά του, καθώς και την εισηγήτριά μας, κ. Zdravkova, για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεσή της. Και με την ευκαιρία, θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα σημεία:

Πρώτον είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των καταγγελιών που λαμβάνει ο Διαμεσολαβητής, αλλά αυτό βρίσκεται σε αντίφαση με την αυτοϊκανοποίηση της Επιτροπής ότι πετυχαίνει διαρκώς καλύτερη διοίκηση και περισσότερη διαφάνεια. Θα συνιστούσα στην Επιτροπή περισσότερη ειλικρίνεια και περισσότερη σεμνότητα.

Είναι επίσης θετικό ότι αυξήθηκαν οι παραδεκτές καταγγελίες και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η μεγάλη πλειοψηφία όμως συνεχίζει να αφορά θέματα που δεν εμπίπτουν στην άμεση αρμοδιότητά του. Είναι μεγάλη η μερίδα των πολιτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητάει περισσότερη διαφάνεια και χρηστή διοίκηση και από τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και, γενικότερα,από τον τρόπο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας και, δυστυχώς, δεν την βρίσκει επαρκώς. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί επανειλημμένα να διατεθούν σε όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι απαραίτητοι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, για να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες λαμβάνουν άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις στις καταγγελίες, τα ερωτήματα, τις αναφορές τους.

Είναι απαραίτητη επιπλέον η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των διαμεσολαβητών των παρεμφερών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη. Και ακόμη, είναι ανάγκη να δώσουμε μια πιο ευρεία, πιο διασταλτική ερμηνεία στον όρο "κακοδιοίκηση", έτσι ώστε να περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου οι διοικητικές αρχές επιδεικνύουν προχειρότητα και αμέλεια, ή έλλειψη διαφάνειας, στην εκτέλεση του καθήκοντός τους έναντι των πολιτών. Και αυτό θα οδηγήσει σε ουσιαστικότερες παρεμβάσεις εκ μέρους του Διαμεσολαβητή υπέρ των συμφερόντων των πολιτών. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να μπορεί να επιλαμβάνεται ο Διαμεσολαβητής και υποθέσεων που αφορούν όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη και αυτά που λειτουργούν στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα.

Τέλος, για μια ακόμη φορά, επαναλαμβάνω την έκκληση προς όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση για τον Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς. Δεν αρκεί να λέμε καλές κουβέντες για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή....

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, för IND/DEM-gruppen.–Fru talman! Tillsammans med Volvo och IKEA så är den institution som vi kallar ombudsman mitt lands mest välkända bidrag till världssamfundet. Det är en mycket viktig institutionell innovation, för demokratin i allmänhet och för EU-institutionerna i synnerhet. Varför?Jo, därför att en ombudsman ska se till att medborgarna kan kräva sina rättigheter i politiska och byråkratiska strukturer som blir allt mer komplexa och därmed ogenomskinliga. Ingenstans i den demokratiska världenär komplexiteten och ogenomskinligheten mera dominerande än i den bysantinska maktstruktur som EU har etablerat och ständigt bygger vidare på.

Det är sällan jag känner någon entusiasm över de betänkanden som läggs fram här i Europaparlamentet. När jag någon gång gör det gäller det betänkanden om den inre marknaden ellernågon miljöfråga. Dushana Zdravkovas betänkande är ännu ett undantag. Här växer ändå fram enbild av att ombudsmannen arbetar ganska effektivt för att stärka de enskilda medborgarna mot det bysantinska välde som breder ut sig. Jag tänker på information till allmänheten via en väluppdaterad webbsida, informationsblad, nätverk med nationella och regionala ombudsmän, konferenser och inte minst möten och andra kontakter med eurokraterna i systemet för att få dem att se att de är till för medborgarna och inte tvärtom.

Samtidigt är det sorgligt att den europeiska makteliten driver ett europeiskt projekt som de flesta associerar till Bysans dåliga sidor, den oöverskådliga byråkratin. I väntan på en folklig reaktion mot denna utveckling bör vi i Europaparlamentet stärka ombudsmannen. Vi bör därför rösta ja till Dushana Zdravkovas betänkande och särskilt välkomna kravet på att ombudsmannen ska ha full tillgång till EU:s handlingar under sina undersökningar.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).- Frau Präsidentin! Die Arbeit des Ombudsmanns ist zweifelsohne grundsätzlich positiv. Doch Sie haben einen blinden Fleck, und das ist die Verwaltung des Europäischen Parlaments. So wurde im April 2007 von Herrn Eduardo Bugalho, immerhin einer der Generalsekretäre hier, einem Mitarbeiter, Martin Ehrenhauser, eine Anstellung fest versprochen. Und dann gab es eine Intervention von Seiten des Generalsekretärs Harald Rømer, damals ziemlich neu im Amt, und plötzlich gab es diese Stelle nicht mehr, und man wurde vertröstet, vertröstet, vertröstet. Das hat mich betroffen.

Ich bin wohl das einzige Mitglied dieses Parlaments, dem überhaupt kein Parlamentsmitarbeiter zur Verfügung steht. Statt das aufzugreifen, schauen Sie weg. Sie selber sprechen aber von Vertrauen in die Institutionen der Europäischen Union. Ich bin von 14 % aller Österreicherinnen und Österreicher gewählt und kann hier nicht so arbeiten wie fast alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass die Kritik zunimmt, und dass gerade in Österreich die Kritik an dieser EU, wie sie ist, – nicht an Europa – immer weiter explodiert.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).- Madam President, rather than dealing with the history I will congratulate the rapporteur on an excellent report and the Ombudsman for his presentation today and his cooperation with us,and indeed the Commission statement. Could I ask, in particular, for consistency in how the Commission deals with citizens? I am concerned that in some cases when an individual brings a case to the Commission the needs and rights of the individual are overtaken by the involvement of the Member State, almost like a victim in a court case being ignored by the prosecution. I shall give you an example.

A constituent of mine complained about the Irish planning laws as they apply in rural areas. The action of the Commission in handling that case was exemplary in their dealings with the citizen in meeting and engaging. However, as the case moved on,I am afraid that declined – I believe, in favour of the Member State to the absolute frustration of the citizen. I know this person and they were very pleased initially and are now very frustrated. In other words, the citizen who brings forward the information, who provides the impetus for action is forgotten about in the ongoing process.

I think, Commissioner, when you asked the question ‘Who comes first?’, you said it was the EU citizens. I am not so sure.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Dobolyi (PSE).- Madam President, I am extremely satisfied with the work of the Ombudsman as explained in his annual report and in his speech. The European Ombudsman is a vital part of the democratic structure and functioning of the Union.

The largest proportion of the Ombudsman’s inquiries concern lack of transparency and refusal to provide information. This is an area of our activities that we must improve if we are to become more credible in the eyes of citizens. It is important that we support the work of the Ombudsman and that of the Committee on Petitions. Both deal with the handling of complaints and petitions on EU matters from citizens that help us to find out what is not working at European level and to take corrective measures.

Cases being brought to the Ombudsman and to the Committee on Petitions are of increasing complexity and therefore require greater investment of resources by the institutions in order that citizens’ concerns are properly addressed. If these concerns are properly addressed, then we will be making some progress towards improving the credibility of, and confidence in, the Union as a whole.

 
  
MPphoto
 

  Метин Казак (ALDE).- Уважаеми колеги, годишният доклад на Европейския омбудсман за 2007 г. е доказателство за изключително полезната му дейност като застъпник за правата на гражданите, когато те са нарушени или само застрашени от страна на институциите на Съюза. Приветствам факта, че броят на допустимите жалби е нараснал, което говори, че европейските граждани все повече се ориентират за реалните правомощия на Омбудсмана. Считам, че е необходимо институцията да разполага с необходимите финансови и човешки ресурси, за да може да изпълнява ефикасно и пълноценно мисията си. Хартата за основните права и Европейският кодекс за добро поведение на администрацията следва и за в бъдеще да бъдат модел и основа за действията на обществения защитник за прилагане на принципите на доброто управление като прозрачност, отчетност, законност и справедливост от страна на европейските институции и органи.

В тази връзка следва да бъде засилена информационно-разяснителната кампания на Омбудсмана сред гражданите относно техните права и неговите компетенции да ги отстоява, както и сътрудничеството му с националните омбудсмани за обмяна на добри практики. Въвеждането на интернет наръчник е полезна инициатива, но създаването на публичен онлайн регистър на жалбите би увеличил прозрачността и би засилил доверието на гражданите.

 
  
MPphoto
 

  Czarnecki, Ryszard (UEN).- Pani Przewodnicząca! Niektórzy obywatele państw członkowskich traktują chyba Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jako Pana Boga, żądając od niego interwencji i załatwienia spraw leżących zupełnie poza jego kompetencjami. Świadczy o tym fakt, że jedynie co szósta skarga do Rzecznika może być przez niego rozpatrzona ze względów formalnych. Oznacza to kompletny brak nieznajomości tego, kim jest Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, jakie ma kompetencje, jaki jest obszar jego działania. Nie jest to wina obywateli krajów członkowskich, jest to wina instytucji unijnych, które nie potrafią przedstawić opinii publicznej krajów członkowskich Unii, jaki jest zakres kompetencji Rzecznika. Jeżeli tego się nie zmieni, obywatele krajów członkowskich będą dalej pisać do Rzecznika, potem dziwić się, że nie jest w stanie interweniować. Dodatkowo martwi fakt, że przeszło 1000 skarg do Rzecznika nie zostało przez niego rozpatrzonych i nie podjął on żadnych działań, co zresztą w sprawozdaniu zostało uwzględnione.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).- Voorzitter, het verslag van de Commissie verzoekschriften is ten gronde zeer opbouwend en zeer positief over het werk van de Europese Ombudsman en ik kan mij daar persoonlijk ook wel grotendeels bij aansluiten. Ik maak echter van de gelegenheid die mij wordt geboden, gebruik om de aandacht van de Ombudsman te vragen voor de systematische wijze waarop het Europees Parlement zelf, en de Commissie eigenlijk nog veel meer, een aantal zeer duidelijke rechtsregels negeert en overtreedt en voor een aantal zaken aan verdoken en dus, wel beschouwd, ondemocratische besluitvorming doet.

Meer specifiek denk ik dat de Europese Ombudsman in zijn verslag van volgend jaar bijzondere aandacht zou moeten besteden,en ik vraag dat hij dat ook doet, aan de wijze waarop de verwerping van het Verdrag van Lissabon als gevolg van een democratische volksraadpleging in Ierland, waardoor dat Verdrag dus juridisch van nul en generlei waarde meer is, in teksten en in besluitvorming opzettelijk en herhaaldelijk door alle Europese instellingenwordt genegeerd. Ik hoop dat de Ombudsman bereid is deze taak op zich te nemen en daarmee ...

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE).- Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο Διαμεσολαβητής είναι ένας θεσμός ανεξάρτητος και ένας μηχανισμός ελέγχου της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών που έλαβε ο Διαμεσολαβητής το 2007 αυξήθηκε, ενώ ο αριθμός των μη παραδεκτών υποθέσεων ήταν χαμηλότερος το 2007, σε σύγκριση με το 2006, αποτελεί ένδειξη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν αρχίσει να κατανοούν τις αρμοδιότητες του θεσμού.

Επιπλέον, καλωσορίζω με τη σειρά μου τις προσπάθειες του κ. Διαμαντούρου για βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου στα χρόνια που κατέχει αυτή τη θέση. Επίσης, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη συνάδελφο Ζδραβκόβα, γιατί στην πρώτη της έκθεση που συντάχθηκε στη δική μας την επιτροπή, πέτυχε ομόφωνες αποφάσεις και συνεργασίες. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, στο οποίο άλλωστε συμμετέχει και η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαρτίζεται από περίπου 90 γραφεία σε 31 χώρες. Επομένως, και στο επίπεδο αυτό, η συνεργασία τόσο του δικτύου όσο και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι πολύτιμη προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της όσο το δυνατόν ταχύτερης διαβίβασης των καταγγελιών στον αρμόδιο Διαμεσολαβητή ή φορέα.

Τέλος, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να είναι αρωγοί στην επίτευξη του διπλού στόχου του Διαμεσολαβητή για την προαγωγή της χρηστής διοίκησης από τα θεσμικά όργανα και την ενίσχυση των επικοινωνιακών προσπαθειών προς τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (PSE).- Mr President, I should like to say to the Ombudsman that it has been a really interesting debate: sniped at by Hans-Peter Martin, lauded as a god by another. I think it shows that he has probably – just about – got it right.

Ombudsman, Parliament does not always place you in a very comfortable position when you are called upon especially to rule on decisions that we take and the actions of this House. I see that I have excited Hans-Peter Martin – how wonderful! But let me just tell you, Ombudsman, that you always carry out your work in a constructive way and absolutely within your competences. Probably the reason why we have seen an increase in your workload is because you have been so effective in promoting your work and your office, and I congratulate you on that.

It leaves me nothing more than to say that it is an excellent report. I look forward to contributions from other colleagues, but also I enjoy working with you, not the least in relation to access to documents, but also as Vice-Chair of the Committee on Petitions.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).- Arvoisa puhemies, kiitokset oikeusasiamiehelle ja hänen koko toimistolleen arvokkaasta työstä hyvän hallinnon ja avoimuuden eteenpäin viemiseksi.

Kansalaisille on erittäin tärkeää, että silloin kun on epäkohta, siitä voi valittaa ja voi olla varma, että asia käsitellään asiallisesti ja hyvin, ja näin tapahtuu.Haluan myös kiittää oikeusasiamiestä siitä, että hän on jaksanut taistella, voi sanoa joskus vähän niin kuin tuulimyllyjä vastaan, sen puolesta, että avoimuus lisääntyisi Euroopan unionin hallinnossa. Me tiedämme, että tässä asiassa on vielä paljon, paljon tehtävää. Asia etenee hitaasti, mutta olkaamme iloisia jokaisesta pienestä askeleesta ja puskekaamme päätä...

(Puheenjohtaja keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE).- Grazzi Sinjura President, grazzi lir-Rapporteur Zdravkova, grazzi lill-Ombudsman għall-ħidma kbira tiegħu f'xogħlu. Naħseb li dak li jgħaqqadna f'dan id-dibattitu huwa sempliċi: huwa d-difiża taċ-ċittadini, huwa li aħna kollha naqblu li għandna niddefendu d-drittijiet taċ-ċittadini, li għandna nkunu tarka tagħhom u limeta jiffaċċjaw l-awtoritajiet u l-burokrazija li ma jittratawhomx tajjeb, ma jħossuhomx weħedhom, imma jsibu lilna warajhom. U allura, ladarba dawn huma affarijiet li jgħaqqduna, ejja nkomplu naħdmu flimkien. Għaliex f'mument fejniċ-ċittadin iħossu pjuttost maqtugħ mill-Unjoni Ewropea, huwa importanti li l-ħidma tal-Ombudsman, tal-Kummissjoni u tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet ikomplu jibnu ġebla b'ġebla l-fiduċja taċ-ċittadini lejn l-Unjoni Ewropea. Ejja nkomplu naħdmu flimkien biex nuru li tassew jistħoqqilna din il-fiduċja.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Ματσούκα (PSE).- Κυρία Πρόεδρε, κ. Διαμεσολαβητή, κρατώ την φράση της εισηγήτριας που επισημαίνει πως στηρίζει τον ρόλο του Διαμεσολαβητή ως πολύτιμης πηγής συνεχούς βελτίωσης της ευρωπαϊκής διοίκησης.

Η ενημέρωση περισσότερων πολιτών για τον θεσμό του Διαμεσολαβητή σημαίνει καλύτερη Ευρώπη. Ευρώπη που δεν φοβάται να αντιμετωπίσει και να βελτιώσει τις αδυναμίες της. Γι' αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμοστεί ο κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς απ' όλα τα όργανα και τους οργανισμούς. Γι' αυτό και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της κακοδιοίκησης. Δεν είναι δυνατόν, ενώ μιλάμε για ενεργούς πολίτες, την ίδια στιγμή, όταν αυτοί προσφεύγουν στα θεσμικά όργανα της Ένωσης για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στοιχειωδώς στις αγωνίες τους ή, ακόμη χειρότερα, να μην είμαστε σε θέση να διαφυλάξουμε τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).- Pani Przewodnicząca! Mimo ogólnego wzrostu liczby skarg dopuszczalnych, które wpłynęły do Rzecznika w 2007 r. wszczęto o 17% więcej postępowań niż w roku poprzednim. Przy czym warto podkreślić, że liczba skarg niedopuszczalnych znacznie zmniejszyła się w stosunku do 2006 roku, co świadczy o lepszej znajomości kompetencji Rzecznika ze strony skarżących.

Ze sprawozdania wynika, iż Rzecznik w ubiegłym roku wykonywał swoje uprawnienia w sposób aktywny i zrównoważony, zarówno, jeśli chodzi o rozpatrywanie skarg, jak i w zakresie utrzymywania konstruktywnych stosunków z instytucjami i organami Unii Europejskiej oraz zachęcania obywateli do korzystania ze swoich praw. Niemniej jednak dalej pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w celu zagwarantowania, że obywatele otrzymają szybkie i merytoryczne odpowiedzi na swoje zapytania, skargi i petycje, a przede wszystkim, że zaczną zanikać powody do skarg, czyli osiągniemy wyraźną poprawę w kwestii zwiększania klarowności w procesach podejmowania decyzji i funkcjonowaniu administracji Unii Europejskiej, na co głównie skarżą się obywatele.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).- Señora Presidenta, deseo felicitar también a la señora Zdravkova por su excelente informe y felicitarnos a todos y también —por supuesto— al Defensor del Pueblo, señor Diamandouros, al reconocer los progresos y mejoras que se han introducido en su actividad.

Me gustaría destacar en las buenas prácticas otros aspectos relacionados con los transportes europeos en relación con la mejora de la información sobre los derechos de los pasajeros y también con la revocación de una decisión impugnada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

En cuanto a las investigaciones de oficio, me parecen absolutamente positivas al haberse centrado en el tema de los pagos de la Comisión y también en la no discriminación de las personas con discapacidad.

Nos gustaría que este acopio de buen know-how,de buenas prácticas y prácticas de buena administración formaran parte especial de la campaña que el Parlamento está apoyando.

Haré también una mención especial —para terminar— a la reunión del sexto seminario de la Red Europea de Defensores del Pueblo, donde se introdujo por primera vez la participación de defensores procedentes también de las regiones. Asimismo mencionaré la excelente declaración de la Red Europea de Defensores del Pueblo, cuya utilizaciónaconsejaríatanto al Defensor del Pueblo, señor Diamandouros,como también a nosotros.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE).- Pentru cetăţenii ultimelor două valuri de ţări acceptate în Uniunea Europeană, instituţia Ombudsmanului european este ceva deosebit, o noutate, numai că ea trebuie să fie mai puternic promovată,spunându-se foarte clar ce poate să facă Ombudsmanul European şi ce nu poate. De asemenea, considerăm că numărul anchetelor din proprie iniţiativă ar trebui să fie ceva mai mare. Dacă personalul propriu este insuficient, recomandăm ca pentru promovarea instituţiei Ombudsmanului european să se apeleze şi la voluntari, îndeosebi din ţările din ultimul val sau din ultimele două valuri, inclusiv la membrii Parlamentului European.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).- Frau Präsidentin! Die Distanz zwischen der Europäischen Union und den Bürgern darf nicht so groß werden, wie sie geworden ist.Wir müssen schauen, dass sie verkleinert wird.

In diesem Zusammenhang kommt dem Bürgerbeauftragten eine wichtige Aufgabe zu.Vor allem dann und dort, wenn und wo er sie gut macht. Es geht vor allem darum, dass wir mit Engagement und Augenmaß des Bürgerbeauftragten rechnen müssen. Es geht darum, dass wir nicht zu hohe Erwartungen wecken, die dann niemand erfüllen kann.

Es geht aber auf der anderen Seite auch darum, dass überall dort, wo in der Verwaltung der europäischen Instanzen Missstände aufgetreten sind, diese tatsächlich aufgegriffen werden, und nach Möglichkeit hier auch nach vernünftigen Lösungen gesucht wird, die den Bürger dann sicher- und zufrieden stellen können.

Die bisherige Praxis hat gezeigt, dass der Bürgerbeauftragte diese Aufgabe ernst und gut macht. Wir können hoffen, dass das auch weiterhin so der Fall sein wird, und danken ihm und der Berichterstatterin für diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).- Doresc să felicit raportorul şi să subliniez importanţa Ombudsmanului european. Aş dori să mă refer în special la consecinţele pozitive ale recomandărilor sale în ceea ce priveşte utilizarea limbilor noilor state membre în procesul de recrutare şi selecţie organizat de EPSO. De asemenea, doresc să subliniez importanţa pe care o are pentru piaţa internă, recomandarea Ombudsmanului prin care s-a solicitat Comisiei să evite, pe viitor, restricţii nejustificate în ceea ce priveşte limbile oficiale în care pot fi depuse ofertele pe baza unei invitaţii de oferte.

Având în vedere importanţa protecţiei datelor cu caracter personal, doresc să apreciez cooperarea dintre Controlorul european al protecţiei datelor şi Ombudsmanul european. Dacă ar fi să mă refer doar la reglementările comunitare privind registrul pasagerilor în cadrul zborurilor internaţionale, această cooperare va deveni şi mai importantă în perioada următoare. Apreciez soluţionarea cazului SOLVIT, prin care i s-a furnizat unui medic bulgar un certificat de conformitate care îi permite să-şi exercite meseria în Franţa şi ...

(Preşedintele întrerupe vorbitorul)

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Battilocchio (PSE).- Signor Presidente, onorevoli colleghi, complimenti alla relatrice. Come membro della commissione petizioni, sulla base dei dati della relazione e anche della mia esperienza personale, rivolgo al contempo un ringraziamento e un invito. Un ringraziamento, perché è evidente il progresso rispetto alla precedente anno: siamo passati da 449 a 518 istanze ammissibili, dal 12% al 16% del totale, con un aumento anche delle inchiesta portate avanti. Credo sia quindi buona la strada intrapresa.

Tuttavia, e qui vengo all'invito, bisogna ancora aumentare gli sforzi in termini di comunicazione. Studiamo insieme modalità efficaci, magari partendo dalle nostre scuole, per garantire ai cittadini un'informazione di qualità sulla figura e il ruolo e le competenze del Mediatore europeo. Ci sono progetti interessanti in tal senso, partiti quest'anno, che vanno implementati e supportati. In questo modo i già buoni numeri odierni continueranno di certo a migliorare.

 
  
MPphoto
 

  Nikiforos Diamandouros, Ombudsman.−Madam President, we are under great pressure because you have to vote in about six or seven minutes, so I willoffer my excuses to all the people who spoke. I would like to thank all the Members of Parliament who have been gracious enough to comment favourably on my report, and I will only try to address very specific cases, if I may.

Let me very briefly thank Mrs Jäätteenmäki and Mr Schwab for what I take to be their particular support and their plea for the Ombudsman’s efforts to increase transparency. Thisis something to which I remain committed, and I pledge to redouble my efforts to do that, with the support of this body. I need your support to do that,and I ask you for it.

Mr Martin, I would be very happy to meet you personally so that I might be able to have a chance to listen to the case and be able to respond to it. I would like to thank Mr Cashman and Mr Busuttil for their comments and encouragement. I would also like to thank the Members who have spoken very favourably about the actions of the Ombudsman concerning strengthening the activities and the rights of citizens in the new Member States, who are in fact in greater need of becoming more familiar with the practices of the Ombudsman and the Union.

Let me now address directly the questions from Ms Harkin, Ms Auken and Mr Czarnecki, concerning the cases that have not been addressed. To avoid any misunderstanding, let me make very clear that every single case we have received has, in fact, been addressed. There has not been a case that has not received a response. There has never been a case in which we have not written back to the complainant. We wrote and we informed the complainant why the European Ombudsman could not deal with the complaint. The 1021 cases listed as ‘no action possible’ are cases where we could not help the complainant by opening an in-depth inquiry, by transferring the case or by offering useful advice. After this came in I checked and I have some reports. In one third of all these cases the complainant had already contacted the authority that was competent to deal with the complaint, such as a national original ombudsman or the Committee on Petitions of the European Parliament. In 20% of the cases they received, the case had already been handled by the court and I could not handle it. In 17% of the cases there was no competent body in existence that could possibly handle it. In 13% of the cases the only appropriate advice would have been to contact a lawyer, but the complainant had already done so.

Therefore I have tried to cover all the cases. I would like to assure you that there has never been any case in which the Ombudsman has not written, explained and provided written information. I hope this addresses the questions that you raised.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission.−Madam President, I would just like to reiterate my support for Mrs Zdravkova’s report and to thank the Ombudsman for his cooperation. Regarding those concrete cases mentioned, we will provide additional information. It is true that, when we address a complaint, the complainants are not always completely satisfied with the solution proposed. However, the Commission always tries to deal with each and every case in a very constructive spirit,and we will continue to do so.

 
  
MPphoto
 

  Душана Здравкова, докладчик.− Искам само да използвам възможността да благодаря още веднъж на всички колеги, които взеха участие в днешния дебат, за добрите думи ,които казаха за доклада ми, за моята работа и за работата на г-н Диамандурос. Тази полезна и най-вече позитивна дискусия съм сигурна, че ще даде и насърчи г-н Диамандурос за още повече усилия към по-добро сътрудничество, както с институциите, и най-вече за по-добра комуникация с нашите европейски граждани. Виждам, че в залата има много посетители, аз се надявам, че тази наша дискусия е била полезна и на тях, и най-вече интересна.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).- Frau Präsidentin! Ich möchte mich zunächst beim Ombudsmann für das Gesprächsangebot bedanken. Ich nehme das gerne an.

In der Tat habe ich mich jetzt zu Wort gemeldet, weil Herr Cashman Angriffe und Unterstellungen vorgebracht hat, die ich wirklich entschieden zurückweisen möchte. Sie zeigen nur, wie nervös die Leute sind, wenn es um mehr Transparenz geht.

Sie aber, Herr Ombudsmann, sind für mehr Transparenz! Ich kann Sie nur ermutigen, dranzubleiben, auch hinsichtlich Reisekosten und Ähnlichem, wo die Mehrheit des Parlaments Sie ja auflaufen lässt. Ich denke, Sie sind auf dem richtigen Weg, Herr Ombudsmann!

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà oggi alle 11.00.

(La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.10)

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 

5. Avviżi tal-President
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Der Präsident. − Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor zwanzig Jahren, 1988, hat das Europäische Parlament den „Sacharow-Preis für geistige Freiheit“ ins Leben gerufen, den wir seitdem jährlich verleihen.

Im Laufe dieser zwanzig Jahre haben wir außergewöhnliche Persönlichkeiten oder Organisationen ausgezeichnet, die sich oft unter Einsatz ihres Lebens für die Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen, die in ihrem Land oder weltweit gegen Intoleranz, Fanatismus und Unterdrückung kämpfen. Erster Preisträger war Nelson Mandela, den ich in der kommenden Woche im Rahmen einer Einladung, vor dem Panafrikanischen Parlament zu sprechen, in Johannesburg besuchen werde.

In diesem Jahr hat die Konferenz der Präsidenten beschlossen, den Sacharow-Preis 2008 „im Namen der unterdrückten Stimmen in China und Tibet“, wie es in der Beschlussvorlage des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten heißt, an Hu Jiazu verleihen.

(Beifall)

Geboren am 25. Juli 1973 in Peking, ist Hu Jia einer der glühendsten Verteidiger der Menschenrechte in der Volksrepublik China. Dem überzeugten engagierten Aktivisten wird nun sein Einsatz für die Umwelt, sein Kampf gegen die Gefahren von Aids und HIV und für die Einhaltung der Menschenrechte zum Vorwurf gemacht.

Am 27. Dezember 2007 wurde Hu Jia unter der Anschuldigung der Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewaltunter Hausarrest gestellt. Am 3. April 2008 wurde er zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

In der Einsamkeit seiner Gefängniszelle kämpft Hu Jia heute allein gegen seine Krankheit. Er leidet an Leberzirrhose, regelmäßige medizinische Betreuung wird ihm jedoch nach allem, was wir wissen, verweigert.

Die willkürliche Verhaftung und Verurteilung Hu Jias hat in der ganzen Welt viele Reaktionen hervorgerufen.Mit der Verleihung des Sacharow-Preises an Hu Jia anerkennt das Europäische Parlament mit Nachdruck und Entschlossenheit den täglichen Kampf für Freiheit aller Verteidiger der Menschenrechte in China.

(Beifall)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe noch eine andere kurze Erklärung. Morgen, am 24. Oktober, gedenken wir feierlich des 63. Jahrestages des Bestehens der Vereinten Nationen. Zu diesem Anlass möchte ich auf das Ausmaß, das Engagement und den Erfolg der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union, dem Europäischen Parlament und den verschiedenen Programmen und Einrichtungen der Vereinten Nationen hinweisen.

Erst vor kurzem wurde im Rahmen einer Veröffentlichung mit dem Titel „Leben verbessern“, die Ihnen allen zugegangen ist, eine Bilanz der Zusammenarbeit der vergangenen Jahre gezogen. In den letzten Wochen durchleben wir weltweit eine schwierige Zeit, vor allem im Zusammenhang mit der Finanzkrise und ihren drastischen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Gerade in diesem Zusammenhang sind die der Europäischen Union zugrunde liegenden Werte der multilateralen Verständigung und der Solidarität von großer Bedeutung. Dies gilt genauso für unseren Einsatz und unsere Verantwortung den Entwicklungsländern gegenüber. Auch die im kommenden November stattfindende internationale Konferenz über die Entwicklungsfinanzierung wird in dieser Hinsicht eine ausschlaggebende Rolle spielen.Wir dürfen bei den großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die Interessen der Entwicklungsländer nicht aus dem Auge verlieren!

 

6. Ħin tal-votazzjonijiet
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll)

 

6.1. Abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea - null (votazzjoni)
  

– Vor der Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, Berichterstatterin.− Herr Präsident! Die Erklärung verläuft wie jedes Jahr – vor der Abstimmung müssen hier einige technische Anpassungen mitgeteilt werden. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht so richtig daran interessiert sind, aber wir brauchen es einfach für das Protokoll.

Erstens: Wie bereits in der Abstimmungsliste aufgeführt, betrifft die Abstimmung zum Änderungsantrag 783 zur Haushaltszeile 22 02 04 02 nur die Zahlungsermächtigungen.

Zweitens: Die Erläuterungen betreffend Global Energy Assessmentgehören nicht auf die Haushaltszeile 08 03 01, wo sie irrtümlich hinzugefügt wurden, sondern auf die Zeile 08 05 01. Über Änderungsantrag 936 zur Zeile 08 03 01 muss daher ohne die Erläuterungen zu Global Energy Assessmentabgestimmt werden. Diese werden stattdessen in den Änderungsantrag 938 zu Zeile 08 05 01 aufgenommen.

Ich weiß, wie die Begeisterung hier hochschwappt.

Drittens: Die Wiedereinsetzung der Mittel des Haushaltsvorentwurfs für die dezentralen Agenturen auf deren Titel in Zeile 1 und 2 inkludiert selbstverständlich auch die Wiederherstellung ihrer Stellenpläne. Dies betrifft die Arzneimittelagentur, die Agentur für Chemikalienrecht und chemische Stoffe, die Agentur für Flugsicherheit, die Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, die Eisenbahnagentur, die Umweltagentur, das Zentrum für die Förderung der Berufsbildung, die Behörde für Lebensmittelsicherheit, die Fischereiaufsichtsbehörde und das Gemeinschaftliche Sortenamt, deren Stellenpläne nicht ausdrücklich in den Dokumenten mit den Änderungsanträgen enthalten sind.

Viertens: Aufgrund eines Hinweises des Juristischen Dienstes muss eine Erläuterung, die auf mehreren Haushaltslinien angenommen wurde, leicht modifiziert werden. Dies betrifft den Satz, beginnend mit „Die Kommission darf“ bis zu „und dem internen Prüfer der Kommissionzu übermitteln“, in den folgenden Änderungsanträgen: Änderungsantrag 994 zu Zeile 19 04 01, Änderungsantrag 1011 zu Zeile 21 02 01, Änderungsantrag 1015 zu Zeile 21 03 01, Änderungsantrag 1016 zu Zeile 21 04 01, Änderungsantrag 1026 zu Zeile 23 02 01 und Änderungsantrag 785 zu Zeile 23 02 02. Die korrekte Version dieser Erklärung ist in der Abstimmungsliste ausgeführt.

Fünftens: Schließlich ist aufgrund eines technischen Problems die Haushaltszeile 19 06 06 mit dem Titel „Konsularische Zusammenarbeit“ nicht in den Änderungsanträgen enthalten, obwohl sie als Teil des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2009 angenommen wurde. Diese neue Haushaltszeile wird daher mit einem p.m.-Eintrag eingefügt.

Wenn also niemand von den Kolleginnen und Kollegen Einwände gegen alles das, was ich hier gerade mitgeteilt habe, hat, wird der Sitzungsdienst das alles so, wie wir das beschlossen haben, einfügen.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Frau Kollegin Jutta Haug, da wir großes Vertrauen zu Ihnen haben, können wir jetzt darüber abstimmen.

(Der Vorschlag der Berichterstatterin wird angenommen.)

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 111

 
  
MPphoto
 

  Catherine Guy-Quint (PSE).- Monsieur le Président, nous n'avons pas voté la seconde partie du 106, je pense. Si vous pouviez vérifier.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Doch, Frau Kollegin Guy-Quint. Herr Dunstan sagt mir gerade, der erste Teil war hinfällig, und über den zweiten Teil haben wir abgestimmt.

– Vor der Abstimmung über Block 8

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, rapporteur.−Mr President, there are no technical adjustments this time, so we can vote.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Da kann man den Berichterstatter ja nur beglückwünschen!

 

6.2. Abbozz tal-Baġit ġenerali 2009 (taqsima III) (A6-0398/2008, Jutta Haug) (votazzjoni)

6.3. Abbozz tal-Baġit ġenerali 2009 - (taqsimiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (A6-0397/2008, Janusz Lewandowski) (votazzjoni)

7. Merħba
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist mir eine große Freude, die Mitglieder der Delegation des Parlaments der Republik Moldau ganz herzlich zu begrüßen, die anlässlich des 11. Treffens des Parlamentarischen Kooperationsausschusses Moldau – Europäische Union, das gestern und heute stattfand, hier in Straßburg sind.

Die Tatsache, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie bei uns im Europäischen Parlament sind, beweist, dass der parlamentarische Dialog der beste Weg ist, um unsere Beziehungen zu stärken und Lösungen für offene Fragen in östlichen Nachbarstaaten der Europäischen Union zu finden.

Wir wünschen Ihnen allen viel Glück bei den Wahlen im nächsten Jahr sowie für Ihr gegenwärtiges und zukünftiges Wirken. Nochmals herzlich willkommen!

(Beifall)

 

8. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Fortsetzung der Abstimmungsstunde.

 

8.1. Ħlasijiet ta' l-ajruport (A6-0375/2008, Ulrich Stockmann) (votazzjoni)

8.2. Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Bożnja Ħerżegovina (A6-0378/2008, Doris Pack) (votazzjoni)

8.3. Atti ta' piraterija fil-baħar (B6-0537/2008) (votazzjoni)
  

– Zu Ziffer 4 zweiter Teil

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE).- Señor Presidente, sí, me refiero a la primera parte, por favor, del apartado 4, en la votación por partes. Querría que se repitiese la votación de la primera parte del apartado original.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Ja, ich sehe, das Haus ist einverstanden. Wir stimmen nochmals darüber ab.

 

8.4. Ekwivalenza tal-prinċipji tal-kontabilita (B6-0544/2008) (votazzjoni)

8.5. L-impatt tal-miżuri ta' siġurtà tal-avjazzjoni u body scanners fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-privatezza, id-dinjità umana u l-protezzjoni tad-data(B6-0562/2008) (votazzjoni)
  

– Vor der Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-DE-Fraktion.–Herr Präsident! Im Namen der EVP-Fraktion möchte ich einen Antrag einbringen. Wir sind uns im Parlament ganz klar bei zwei Punkten einig: Zum einen wollen wir beim Verfahren über diese neuen technischen Varianten beteiligt werden. Das kann nicht ohne Parlament entschieden werden! Ich bedanke mich bei Kommissar Tajani, der das zugesichert hat.

Zweitensist für uns alle klar: Diese neue technische Maßnahme ist sehr sensibel zu sehen. Wir haben da viele Sorgen. Die Kriterien der möglichen Anwendung müssen klar geregelt sein. Darüber sind sich auch alle im Plenum einig. Ich möchte für die EVP heute den Antrag stellen, dass wir uns noch vier Wochen Zeit nehmen und die Abstimmungauf November vertagen, weil Kommissar Tajani angekündigt hat, im November ein großes Hearing dazu zu veranstalten. Die EVP ist der Meinung, dass man, bevor man entscheidet, sich die Fakten anhörensoll. Ich hoffe, dass wir hierfür eine Mehrheit bekommen. Deswegen beantragen wir die Vertagung der Abstimmung auf November.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz , im Namen der PSE-Fraktion.–Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte ausdrücklich gegen diesen Antrag sprechen, und zwar aus folgendem Grund: Sicher haben wir bei der Anhörung des Herrn Tajani die Möglichkeit, uns zusätzlicheInformationen geben zu lassen und unsere Position zu definieren. Was wir aber mit dieser Entschließung hier machen, ist, dem Rat – der ja bereits beim letzten Ministerrat „Justiz und Inneres“seinen Beschluss gefasst hat – zu sagen, dass nach unserer Auffassung – dies gilt zumindest für meine Fraktion – Sicherheit und Sicherheitsmaßnahmen unverzichtbar sind. Aber es ist eine absolut inakzeptable Maßnahme, wenn Scanner eingesetzt werden, das heißt Sichtgeräte, die den Menschen vollständig entblößt und nackt darstellen! Das ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde, und es ist auch kein Sicherheitszuwachs damit verbunden!

(Beifall von links und aus der Mitte)

Man muss einfach sehen, dass der Sicherheitswahn, der hier betrieben wird, dort am besten sichtbar wird. Wir wollen mit dieser Entschließung ein klares Signal setzen, dass wir gegen solche Maßnahmen sind, die im Übrigen medizinisch außerordentlich umstritten sind! Wir bitten deshalb, den Antrag des Kollegen Weber zurückzuweisen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Vielen Dank. Die ALDE-Fraktion hat eine namentliche Abstimmung über diesen Antrag verlangt.

(Das Parlament lehnt den Antrag auf Vertagung der Abstimmung ab.)

 

8.6. Ftehima KE/Bożnja Ħerżegovina ta' stabbilizzazzjoni u ta' assoċjazzjoni (B6-0541/2008) (votazzjoni)
  

– Zu Ziffer 22

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack, Verfasserin.−Herr Präsident! Zu Ziffer 22 habe ich einen mündlichen Änderungsantrag, der auch mit den anderen Kollegen abgestimmt ist. Wir müssen den Text korrigieren, weil er nicht ganz der Wahrheit entspricht. Wir sollten nach dem „Missing Persons Institut“ hinter dem Semikolon den Satz ändern, und zwar so, wie ich ihn jetzt auf Englisch vorlese:

‘urges the corresponding urgencies at the entity level to support the work of the state-level bodies by forwarding to them all the relevant information they gather;’.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - Das ist also Ziffer 22. Ich sehe keinen Widerspruch. Wir stimmen darüber so ab.

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

8.7. Kommemorazzjoni tal-Holodomor, il-karestija fl-Ukraina (1932-1933) (RC-B6-0571/2008) (votazzjoni)

8.8. Attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew (2007) (A6-0358/2008, Dushana Zdravkova) (votazzjoni)
  

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 5

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova, rapporteur.−Mr President, as has been discussed, my oral amendment is as follows (paragraph 23): ‘Proposes that the Ombudsman take measures to reduce the number of complaints in such cases where no action is possible;’. The end of the paragraph has been changed.

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 7

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova, rapporteur.−Mr President, it is just to delete the words ‘by the first European Ombudsman’ from the first part of the amendment.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. - (Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)Die Abstimmungsstunde ist geschlossen.

 

9. Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet interparlamentari: ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

10. Spegazzjonijiet tal-vot
Vidjow tat-taħditiet
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).- Arvoisa puhemies, haluan aluksi todeta, että olen iloinen siitä, että budjettikokonaisuus saatiin äänestettyä ja saatiin läpi. Tietenkin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan varapuheenjohtajana erityisesti seurasin tähän alueeseen liittyviä kysymyksiä, ja olen iloinen siitä, että muun muassa tärkeä hanke, Euroopan nuorten olympiafestivaali Tampereella, meni läpi äänestyksessä.

On tärkeää huolehtia siitä, että saamme kansalaisia lähellä olevia hankkeita vietyä läpi budjetin kautta. Silloin ihmiset näkevät ja kokevat sen, millä tavoin unioni toimii heidän alueellaan. Kun budjettinippu on vahva, niin täytyy todeta, että yhdessä kohdassa, jossa puhutaan Euroopan unionista globaalina yhteistyökumppanina, eli kohdassa 134 epäilen, että äänestin väärin, johtuen siitä, että seurasin ryhmän listaa ja kaikilta osin en ole aivan samaa mieltä. Tässä kohdin on ehkä hyvä tämä todeta, mutta muilta osin voin todeta, että olen tyytyväinen tähän budjettiesitykseen ja olen iloinen siitä, että se meni läpi.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE).- Madam President, I abstained on vote 134 of the draft general budget for 2009,as the intellectual dishonesty and cynicism of the movers of this amendment are preying on the genuine concerns and fears of many of our citizens by trying to imply that, at present – and in the past – EU development funds have been given to governments and organisations for programmes that include, I quote: ‘coercive abortion, forced sterilisation and infanticide’, all of which we would condemn outright. That should not even need to be said. So they justify the wording of this emotive amendment, the text of which is already being used with one eye on next June’s European election. The amendment is being portrayed as, I quote: ‘an attempt to exclude such projects from receiving EU funds in the 2009 EU budget’. As EU funds have never been used in such a way, but always according to the Cairo ICPD, and as there is no such proposal in this year’s budget to do so, the political mischief of the movers has to be acknowledged by all fair-minded and intellectually honest commentators.

 
  
  

- Έκθεση: Jutta Haug (A6-0398/2008)

 
  
MPphoto
 

  Маруся Иванова Любчева (PSE).- Подкрепих бюджета за 2009 г., както и предложението за увеличаването му в сравнение с проекта на Комисията. Макар и недостатъчен за задоволяване на големите потребности на всички страни-членки и реализиране на приоритетните политики в пълен обем, считам, че този бюджет отговаря на основния принцип на Съюза, солидарността.

Чрез насочването на средства към по-слаборазвитите страни и региони финансовият инструмент се утвърди като важен фактор за постигане на балансирано развитие. Съществен принос в това отношение има Кохезионният фонд, предназначен именно за страните-членки, които чрез неговите средства получават шанс да намалят икономическото и социално изоставане. Това е особено важно за новите страни-членки, които действително имат нужда от финансовите ресурси на Общността. Считам за недопустимо тези ресурси да бъдат обект на по-особени условия, в сравнение с утвърдените процедури и правила в Съюза.

За България тези средства са от съществено значение за постигане на догонващо развитие и среден стандарт за Съюза. Неприемането на предложението за поставяне на средства по Кохезионния фондв резерв е добро решение. Предложението бе свързано с неясни критерии, особено що се отнася до възстановяване на задържаните средства. Считам, че Европейската комисия и парламент имат достатъчно контролни механизми, за да следят за ефективното изразходване на средствата по европейските фондове.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).- Voorzitter, ik heb deontwerpbegroting 2009, in het bijzonder de begroting van de Commissie, niet goedgekeurd. Waarom? Ik wil een politiek statement maken door op geen enkele manier instemming met de werking van de Commissie te laten blijken.

In het algemeen beschouw ik de Commissie als een instelling die per definitie, wat haar beginselen betreft, ondemocratisch werkt, vermits het eigenlijk gaat om een college van zuiver politiek benoemde hoge ambtenaren, die zich echter gedragen als een soort Europese mandarijnen die nauwelijks controle dulden en die eigenlijk ook niet gesanctioneerd kunnen worden.

Op politiek gebied dan, wat de begroting 2009 betreft, verzet ik mij in de eerste plaats tegen de onophoudelijke inspanningen van de Commissie om mordicus verder te gaan op de verdoemde weg van de toetreding van het islamitische en niet-Europese Turkije tot de Europese Unie. Ik ben niet van plan om deze politiek mee goed te keuren.

 
  
  

Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE).- Madam President, we voted to support the thrust of Mrs Sinnott’s Amendment 134, on preventing Community assistance being given to any government, organisation or programme which supports or participates in the management of a programme involving human rights abuses such as coercive abortion, involuntary sterilisation or infanticide.

However, we feel it important to question Mrs Sinnott’s justification for proposing such an amendment. In her press statement this week, she cited such countries as China and Vietnam, where she claims that EU funding, channelled through the United Nations Population Fund (UNFPA), is presently being used for coercive abortions, involuntary sterilisation and infanticide. I spoke to the Director of the UNFPA office in Brussels this morning, who said that the UNFPA, the United Nations population programme, does not support coercion or abortion. It follows the mandate of the 1994 International Conference on Population and Development, which clearly states that reproductive health-care programmes should provide the widest range of services without any form of coercion. In addition, the global community has decided that abortion should never have been promoted as a method of family planning. China’s citizens have benefited from the presence of the UNFPA and the initiatives that it has brought to the nation. In the parts of China – and other nations – where the UNFPA works, women are given more options for their reproductive health decisions, and more information about reproductive health care is available to them, as is the freedom of access to it.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).- MadamPresident, this was a complex vote and a complex budget. I regret that Amendment 133 did not succeed, as it would have given more focus to the needs of children with disabilities who are in institutional care.Our concern was the deinstitutionalisation of those children. However, this issue has not gone away and we will continue to fight for their rights. I hope that the President of the Commission responds to my letter in this regard.

 
  
  

- Έκθεση: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).- Madame la Présidente, j'ai voté contre la résolution concernant le projet de budget général de l'Union européenne parce qu'en dernière minute, par un amendement des Verts, que la plupart des collègues n'ont pas vu et dont ils n'ont pas mesuré la portée, on veut à nouveau essayer d'interpréter le fameux paquet Cox concernant le futur statut des députés d'une manière qui viderait le Fonds de pension volontaire des membres de sa substance.

Cet amendement ne reflète pas ce qui est expressément convenu dans ce paquet Cox. Il ne peut donc être question de priver la quasi-totalité des députés d'acquérir de nouveaux droits. Il n'est pas possible que cet amendement puisse avoir le moindre effet sur les dispositions d'application à arrêter en la matière.

Nous allons veiller à redresser cette situation car le vote est intervenu en pleine méconnaissance des collègues qui tous viennent maintenant me voir et sont ahurispar la vraie portée de cet amendement. En tant que vice-présidente du Fonds de pension, j'y veillerai.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).- Voorzitter, ik heb bij de eindstemming over het ontwerp van algemene begroting 2009 voor de verschillende Europese instellingen, inclusief uiteraard het Parlement, tegen gestemd. In de eerste plaats omdat ik er niet van overtuigd ben dat al deze Europese instellingen zonder uitzondering zuinig en verantwoordelijk omspringen met het vele belastinggeld dat erin omgaat. Integendeel, eerlijk gezegd.

De Europese instellingen, daar moeten we ons goed van bewust zijn, hebben bij onze kiezers een imago van vetpotten waar overbetaalde en onderbelaste apparatsjiks en parlementsleden een soort nomenclatuur naar Sovjetmodel vormen, waar beslissingen dikwijls over de hoofden van de burgers heen en zeker tegen de wil en de belangen van de burgers in worden genomen.

Dat is een imago dat wij hebben, dat zeker niet voor alles en iedereen terecht is, maar waarvoor in een flink aantal Europese instellingen wel een grond van waarheid is, vrees ik.

Ik denk dat we nog veel voor eigen deur zullen moeten vegen vooraleer wij een positiever beeld van ons Europa zullen kunnen schetsen.

 
  
  

- Σύσταση: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE).- Dovolte, abych vysvětlil své hlasování ke zprávě pana Stockmanna k leteckým poplatkům. Jednak jsem uvítal povinnost udávat společnou cenu dopravce včetně letištních poplatků na letenkách a v nabídkách, což zpřehlední rozhodování cestujících a podpoří hospodářskou soutěž, ale hlavně vítám limit sjednocující letištní poplatky pro hlavní národní a velká letiště, což umožní pro ta menší letiště nabídnout nižší ceny a konkurovat tak na trhu, který je teď velmi nepřehledný. Právě pro regionální letiště je to příležitost pro rozvoj a pro rozšíření dostupné nabídky leteckých služeb pro naše občany.

 
  
  

- Πρότασηψηφίσματος: (B6-0537/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).- Madame la Présidente, je voulais dire que le projet de résolution sur la piraterie, considérant la menace croissante de la piraterie en mer au large de la Corne de l'Afrique, soutient la volonté des États membres d'engager une action navale coordonnée. Les amendements sont, hélas, pour la plupart, des vœux pieux ou le rappel d'évidences, comme l'effondrement dans l'anarchie de la Somalie, dont il faudrait, c'est bien nécessaire, tirer toutes les conséquences.

Il est certain qu'il ne pourra être lutté efficacement contre la piraterie si l'on ne neutralise pas les bases des pirates. Il est regrettable, aussi, que ce texte ne rappelle pas la cause principale de ce retour de la piraterie, qui est le recul de l'influence civilisatrice de l'Europe dans cette région du monde.

Enfin, je crois qu'il est assez curieux de vouloir demander que les forces navales des États membres découplent, en quelque sorte, l'action de lutte contre la piraterie des actions qui sont menées, on ne sait trop pourquoi, dans le cadre de l'opération Enduring freedom, comme si Ben Laden s'échappait en quelque sorte d'Afghanistan via le Pakistan, en pirogue, pour aller gagner la Nouvelle-Zélande. Je comprends que l'on veuille introduire cette distinction, mais les navires qui sont sur place auront naturellement à faire les deux missions.

 
  
  

- Πρότασηψηφίσματος: (B6-0544/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE).- Madam President, accounting standards are the key element of the language of financial services. For investors, the moves to converge the national standards of accounting to the International Financial Reporting Standards(IFRS) are a great step forward. It means that companies will be able to publish accounts in one basic form, which should be accepted in the major economies around the world. Canada, China, Japan, the USA – and now, it seems, India as well – are in agreement in the wish to converge their standards towards IFRS.

Although I welcome this, as the rapporteur for the transparency directive, I recognise that work to achieve actual convergence still has to be done. This is why I and my fellow rapporteur, Margarita Starkevičiūtė, have approved the amendments to monitor the progress of this convergence process. I trust that the Commission, in their discussions with various national authorities, can keep the momentum moving. With regard to the USA, I am keen that a new administration can be trusted and relied upon to make the substantial progress that it is needed. The Commission should keep pressure on this.

On accounting standards themselves, it is vitally important to keep the underlying approach, as agreed within the International Accounting Standards Board (IASB). The integrity of these rules will be tested by attempts to dilute them for national reasons. This should be resisted strongly, and fair value accounting must be supported in the face of such pressure.

 
  
  

- Πρότασηψηφίσματος: (B6-0562/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).- Voorzitter, ik heb mij bij de resolutie over vliegtuigveiligheid en bodyscannersonthouden, niet omdat ik bezwaar heb tegen het voorbehoud dat erbij gemaakt wordt wegens het recht op privacy voor de reizigers, integendeel. Ook ben ik van oordeel dat de bodyscanners niet in gebruik genomen kunnen worden zonder een duidelijke wetenschappelijke en medische beoordeling van de mogelijke gevolgen van het gebruik van de technologie in kwestie voor de gezondheid van de gebruikers.

Ik kan alleen maar betreuren dat het voorstel om de stemming nog even uit te stellenen commissaris Tajani uit te nodigen ter zake een studie voor te stellen die ons misschien in staat zal stellen om met meer kennis van zaken over het gebruik van bodyscanners te oordelen, is weggestemd.

Het gaat om een zeer ernstige zaak: de veiligheid van de burgers en het gebruik van een baanbrekende nieuwe technologie. Daarom vind ik het bijzonder spijtig dat we deze kwestie in ons Parlement slordig aanpakken.

 
  
  

- Προτάσεις ψηφίσματος: (RC-B6-0571/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská, za skupinu PPE-DE.–Vážená pani predsedníčka, ako jednej zo spoluautorov uznesenia Európskeho parlamentu o spomienke na umelo vyvolaný hladomor na Ukrajine v rokoch 1932 – 1933 v mene skupiny EPP-ED mi na úvod dovoľte vyjadriť poďakovanie všetkým kolegom Európskeho parlamentu, ktorí hlasovali za toto uznesenie.

Pod líderstvom našej politickej skupiny EPP-ED sa dohodol kompromis, z ktorého na žiadosť politickej skupiny socialistov vypadlo slovíčko genocída. Po včerajšej diskusii za Vašej účasti plnej veľkých emócií a silných slovách komisára Antonia Tajaniho však nikto nemôže pochybovať, aký názov by mal dostať ohavný čin, ktorý vyhubil desať miliónov ľudí. Teraz je rad na historikoch, aby na základe faktov, pokiaľ žijú ešte pamätníci, ukončili mlčanie a zatajovanie týchto skutočností. Do knižníc sa musia dostať knihy, ktoré podajú pravdivé svedectvo o tomto hladomore na Ukrajine.

Hlasovaním za uznesenie hladomoru v rokoch 1932 – 1933 na Ukrajine ako hrozného zločinu proti ukrajinskému ľudu a proti ľudskosti sme dnes opäť vlepili Stalinom vytrhnutú stránku do knihy európskej histórie.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE).- Madam President, I voted for the resolution on Holodomor, the great Ukrainian famine. The resolution rightly calls it an appalling crime against the Ukrainian people and, indeed, against humanity. However, due to the position taken by certain factions, the resolution has avoided the term ‘genocide’,which would be fair and appropriate to be used in this case.

The Ukrainian Parliament and 26 states have defined this crime, which caused the death of at least four million people, as genocide. Moreover, recital B of the resolution quotes the UN Convention on the crime of genocide of 1948,which unequivocally covers the Ukrainian case.So I very much hope that the European Parliament will soon join the position taken by these states.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI).- Madame la Présidente, nous avons commémoré l'"Holodomor", la destruction méthodique de la paysannerie ukrainienne par la famine, et notre Parlement a reconnu, comme vient de le faire aussi notre collègue à l'instant, que c'était un génocide.

Je voudrais juste souligner ici le fait que les auteurs de ce génocide ont siégé parmi les juges de la civilisation à Nuremberg, ce qui devrait permettre, aujourd'hui, de discuter de la composition, de la procédure et des conclusions du procès de Nuremberg. Or, les intellectuels, qui y procèdent aujourd'hui en Europe, sont arrêtés, détenus, pourchassés, ruinés, poursuivis, jetés en prison... Pire, leurs avocats, qui présentent également les mêmes conclusions, sont pourchassés de la même façon.

Dans le pays de M. Poettering, par exemple, ils sont poursuivis et arrêtés selon des procédures qui rappellent les procès staliniens. Nous avons remis le prixSakharov de défense de la liberté d'expression à un dissident chinois, nous aurions aussi bien pu le remettre à certains Européens tels que, par exemple, la courageuse avocate allemande, Sylvia Stolz.

 
  
  

- Έκθεση: Doris Pack (A6-0378/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).- Frau Präsidentin! Doris Pack hat wie immer einen hervorragenden Text vorgelegt, denn sie ist nicht nur eine Expertin für Südosteuropa, sondern auch für Bildung.

Ich begrüße, dass der Punkt Bildung im Zusammenhang mit dem Stabilitätsabkommen ein besonderer Schwerpunkt ist. Wir müssen aber unsere Ansätze noch weiterfassen, indem wir uns erstens noch intensiver darum kümmern, dass die Visa-Liberalisierung endlich vorangetrieben wird und die jungen Menschen in Bosnien und Herzegowina wirklich die Gelegenheit haben, Europa studierend und reisend kennenzulernen.

Zweitens ist es entscheidend, dass wir in Sarajewo eine europäische multireligiöse Universität schaffen, die von allen drei Religionsgemeinschaften des Landes getragen wird und ein europäisches Zentrum der Toleranz und des gegenseitigen Kennenlernens sein kann – nicht auf der Basis der Indifferenz, sondern der Verwurzelung in der jeweils eigenen Religion. Damit können die Menschen in Bosnien und Herzegowina mit unserer intensiven Unterstützung als Europauniversität nicht nur für sich einen großen Fortschritt erzielen, sondern Bosnien und Herzegowina könnte auch ein Signal für den ganzen Kontinent setzen.

 
  
  

- Έκθεση: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).- Voorzitter, het voorliggende verslag van de Commissie verzoekschriften over dit verslag 2007 van de Europese Ombudsman was globaal gesproken zeer positief en ik kan daar voor een keer zeker mee instemmen. Ik heb het verslag dan ook goedgekeurd.

Niettemin wens ik in deze stemverklaring opnieuw op te merken dat het toch merkwaardig is dat het Parlement de Europese Ombudsman feliciteert voor zijn optreden voor een correcte en volledige toepassing van wetten en regels, terwijl wetsovertredingen en verkrachtingen van de regels bij wijze van spreken voor de neus van ons, parlementsleden, dagelijks en op zeer grote schaal plaatsvinden, zonder dat het Parlement ingrijpt of zelfs met medewerking van het Parlement.

Bijvoorbeeld de wijze waarop de Commissie en het Parlement blijven voortbouwen op het Verdrag van Lissabon, dat sinds de volksraadpleging in Ierland politiek en juridisch morsdood is, is een aanfluiting van alle rechtsregels. Ik denk opnieuw dat wij dringend moeten beginnen voor eigen deur te vegen.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009 - Έκθεση: Jutta Haug (A6-0398/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. −Junilistan anser att EU:s budget skall begränsas till 1,00 procent av medlemsländernas genomsnittliga BNI. Vi har därför valt att rösta nej till samtliga höjningar som Europaparlamentet föreslagit, samtidigt som Junilistan välkomnat de få besparingar som endera budgetutskottet eller enskilda ledamöter lagt fram som ändringsförslag.

Det finns fler olyckliga budgetposter, men Junilistan beklagar i synnerhet det höga stödet till EU:s jordbrukspolitik, sammanhållningsfonden, fiskerinäringen samt de budgetposter som innehåller stöd till olika former av informationskampanjer.

Junilistan anser vidare att Europaparlamentets ständiga resande mellan Strasbourg och Bryssel måste åtgärdas samt att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ska läggas ned.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), par écrit. –Avoir à 27 pays un budget européen de l'ordre de 130 milliards d'euros, soit l'équivalent du seul budget de l'Espagne, est, en période normale, déjà une curiosité.

Mais voilà que, dans une Europe où manquent des TGV "Finlande-Espagne" ou "France-Pologne", comme des équipements et des personnels pour les universités, les centres de recherche ou les maisons de retraite d'un continent submergé par le tsunami gériatrique, la crise planétaire des liquidités interbancaires, du choc immobilier sur plusieurs économies et de la baisse de confiance des entrepreneurs et des travailleurs vient exiger un effort budgétaire sans aucune mesure avec le budget européen habituel.

Il faut donc une programmation budgétaire d'exception pour un grand plan d'infrastructures, approuvé par un grand "référendum financier européen". C'est à dire un emprunt continental, d'un montant équivalent aux 1.700 milliards d'euros mobilisés pour le secteur bancaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. −Vi svenska socialdemokrater beklagar att EU ska finansiera stöd till tobaksproducenter, samtidigt som vi lägger stora pengar på folkhälsokampanjer och anti-rökningsinsatser i EU. 

Vi anser också att det är en skandal att EU:s budget ska användas till stöd för tjurfäktning, som är en tradition som vi inte anser vara förenlig med moderna värden och djurens rättigheter.

Vi beklagar även att exportstöd av alla de slag samt mjölkkvoter fortfarande ska uppta en del av EU:s budget.  

Alla dessa förslag röstade vi emot.

Vi vill även tydliggöra varför vi röstade emot förslaget om ett pilotprojekt till förmån för barn och barns rättigheter. Det beror på att detta förslag inte rymdes i den kompromiss mellan de politiska grupperna som rör pilotprojekt, och för att inte riskera denna känsliga kompromiss kunde vi tyvärr inte stödja förslaget, vars innehåll vi fullt sympatiserar med. (ändringsförslag 133)

Slutligen vill vi uttrycka vår stora besvikelse över att de ändringsförslag som syftade till att stärka fackligt samarbete och samråd mellan näringslivet och fackliga organisationer inte antogs i plenum.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. –J’ai voté le rapport de ma collègue Allemande Jutta Haug sur le projet de budget général de l'Union pour 2009 et la lettre rectificative n° 1/2009 à l'avant-projet de budget général (APB) de l'Union européenne. Comme de nombreux collègues, je déplore le fait que le Conseil ait encore réduit un budget déjà maigre: les crédits d'engagement du projet de budget représentent au total 134 milliards d’euros, c'est-à-dire un recul de 469 millions d’euros par rapport à l'APB, alors que les paiements se situent à 115 milliards d’euros, en recul de 1,8 milliard d’euros, se limitant ainsi à 0,89% du RNB, soit un niveau sans précédent et creusant drastiquement l'écart entre engagements et paiements, ce qui est contraire à la discipline budgétaire. Sur le plan agricole, je soutiens la création de 3 nouveaux Fonds (Fonds pour la restructuration du secteur laitier, Fonds Éco-Aide pour le soutien de l'élevage ovin et caprin de l'UE et Instrument financier pour l'adaptation de la flotte de pêche aux conséquences économiques de la hausse du prix du carburant.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), schriftelijk. −Het verslag-Haug krijgt mijn steun niet, omdat het Europees Parlement vraagt om meer uit te geven. Ik steun de nieuwe prioriteiten op het gebied van klimaatverandering en energie. Het is goed dat veel amendementen beogen deze prioriteiten in de begroting beter tot uitdrukking te brengen. Dat betekent evenwel ook dat we moeten aangeven op welke terreinen we willen besnoeien. Hierover vind ik niets in het standpunt van het Parlement terug.

Verder wil ik mij uitspreken voor evenwichtige steun aan de regeringen in het Midden-Oosten. Wat de Palestijnse Autoriteit betreft, behoeft dit punt blijvend aandacht. Het ter beschikking stellen van hulpgeld is wel op zijn plaats, omdat premier Fayad, naar het zich nu laat aanzien, een koers vaart die onze steun verdient.

Tot slot is het terecht dat de Europese Unie extra voedselhulp wil geven aan arme landen wegens de sterk gestegen voedselprijzen. Ik ben het eens met de rapporteur dat de financiering daarvan niet uit het budget voor de Europese landbouw behoort te komen, maar moet komen uit het budget voor extern beleid.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. −Vi stödjer grundprinciperna för EU:s budget för 2009 och vill understryka att den ska ge medborgarna god valuta för pengarna. De ramar som lagts fastibudgetplanen bör respekteras och därför välkomnar vi att budgeten med god marginal kommer att hålla sig inom dessa ramar.

Vi vill skära ned jordbruks- och regionalstöden drastiskt och minska den totala budgeten. Vi vill i större utsträckning använda de gemensamma pengarna till forskning och utveckling, tillväxt, infrastruktur och säkerhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), par écrit. –Le Parlement européen a adopté, ce jeudi 23 octobre en première lecture, le budget de l'Union européenne pour 2009.

Ce budget s'inscrit dans le contexte particulier des perspectives financières 2007-2013 étriquées – que les socialistes français avaient d'ailleurs refusé de voter en 2006 –, de la crise financière et de la préparation des élections européennes de juin 2009.

Un budget, c'est de la politique en chiffres! Le Parlement a réussi à restaurer un niveau de paiement satisfaisant, malgré la volonté du Conseil de pratiquer des coupes sombres dans des lignes qui semblent pourtant prioritaires aux députés, comme la lutte contre le changement climatique, l'aide aux PME, la croissance et la compétitivité ou les actions en faveur de la citoyenneté.

Dans cette rubrique, je me félicite que nous ayons rétabli un niveau de crédits satisfaisant pour les actions de communication vis-à-vis des citoyens et des medias. Pour préparer les prochaines élections et donner envie aux citoyens de participer au vote, leur sensibilisation aux questions européennes est essentielle. Toutes les initiatives de la Commission et du Parlement visant à expliquer l'Europe et sa valeur ajoutée pour la vie quotidienne et la préparation de l'avenir doivent être encouragées et dotées de moyens suffisants.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), in writing. −I voted against amendment 134 because to vote for or to abstain would be to lend credibility to false allegations by Kathy Sinnott to the effect that the EU funds coercive abortion, involuntary sterilization, and, infanticide.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito.Se há semelhança do que aconteceu em processos orçamentais anteriores onde tivemos dobradas razões para os rejeitar logo na primeira leitura, poderemos afirmar que relativamente à proposta de orçamento comunitário para 2009 temos redobradas razões para o fazer.

Sublinhe-se que o Conselho perspectiva da mesma forma o próximo orçamento como o fez relativamente aos anteriores, isto é, utilizando este instrumento como suporte para a continuação da política neoliberal da UE, aliás, não poderia ser de outra forma.

Este processo orçamental evidencia (uma vez mais) a resposta de classe que a UE está a procurar dar à agudização da crise capitalista, agora despoletada pela crise financeira no coração do próprio sistema, isto é, nos EUA.Nem a Comissão, nem o PE, nem o Conselho avançam com qualquer medida ao nível do orçamento comunitário para dar resposta efectiva às necessidades e crescentes dificuldades dos trabalhadores e das populações, das micro, pequenas e médias empresas, de grande parte do sector produtivo.

Sublinhamos que o Conselho, no preciso momento em que se agudiza a crise estrutural da União Europeia, reduz a um "nível sem precedentes" os pagamentos, em cerca de 9 mil milhões de euros relativamente ao previsto no Quadro financeiro plurianual!

Daí o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), skriftlig. −Jag lade ned min röst eftersom stora delar av resultatet är en besvikelse. T.ex. är det galet att EU ska finansiera stöd till tobaksproducenter, samtidigt som vi lägger stora pengar på folkhälsokampanjer och anti-rökningsinsatser i EU.

Dessutom är det en skandal att EU:s budget ska användas till stöd för tjurfäktning, som är en tradition som jag inte anser vara förenlig med moderna värden och djurs rättigheter.

Jag beklagar också att exportstöd av alla de slag fortfarande ska uppta en del av EU:s budget och att de ändringsförslag som syftade till att stärka fackligt samarbete och samråd mellan näringslivet och fackliga organisationer inte antogs av parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún and Mary Lou McDonald (GUE/NGL), in writing. −We would strongly oppose coercive abortion, forced sterilisation and infanticide, and concur that these are human rights abuses.

We have abstained on the amendment as EU funds have never been used in this way and the amendment fails to clarify the importance of the international development work of credible organisations in supporting women in fertility management, specifically reproductive education, reproductive health-care services and family planning, and campaigning for women’s right to healthcare.

While we are voting in favour of Amendments 612, 131, 132 and 133 because of the importance of the issue, we feel it would be more appropriate to create a separate budget line on children’s rights, which would include the issues dealt with in these amendments.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. −Door begrotingspost 05020812 en amendement 169 is het onderwerp schoolfruit opeens onverwacht belangrijk geworden, door voorstellen om er voortaan meer geld aan te besteden. Tot nu toe gaat het om een opkoopregeling waarvoor al jaren geld wordt gereserveerd met het doel de fruitkwekers te steunen. Daardoor krijgt het opgekochte fruit een nuttig doel. Voor de toekomst liggen voorstellen voor die vanaf 2010 kunnen leiden tot verruiming van het budget voor "marktordening" met EUR 90 miljoen per jaar of meer. Het Parlement mag hierover alleen maar adviseren. De Raad beslist en de subsidiariteitstoets is niet van toepassing, omdat deze bevoegdheid reeds lang door de artikelen 36 en 37 van het Verdrag is toegewezenaan de EU.

Onze partij, de Socialistische Partij in Nederland, vindt dat een rare gang van zaken. Een schoolfruitregeling kan nuttig zijn om te voorkomen dat kinderen steeds zwaarder en ongezonder worden. De vraag is waarom nu juist de EU daarvoor moet zorgen in plaats van de gemeenten die het onderwijs organiseren. Uit de EU-kas worden nu betalingen gedaan aan de lidstaten, die verplicht zijn om daar zelf een bedrag aan toe te voegen, waarna de uitvoering bij de gemeenten ligt. Die werkwijze levert vooral veel overbodige administratie en omslachtige bureaucratie op.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. −Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

Dichiaro il mio voto favorevole al progetto di bilancio generale dell'Unione per il 2009 redatto dalla collega On. Haug. Mi compiaccio nel constatare l'aumento delle risorse destinate alla spesa globale per i trasporti nel progetto preliminare di bilancio per il prossimo esercizio e della nuova definizione della linea di bilancio relativa alle attività di sostegno alla politica europea dei trasporti e diritti dei passeggeri. Esprimo, tuttavia, il mio disappunto riguardo alla riduzione, seppur non eccessiva, dei pagamenti relativi a tale voce.

Ritengo infine necessario rimarcare il parere espresso dalla commissione LIBE, di cui faccio parte, ed associarmi alla collega Dührkop nel notare con soddisfazione che l'aumento di bilancio per il titolo 18 "Spazio di libertà, di sicurezza e giustizia", previsto per l'anno corrente, è stato mantenuto per il 2009. Ciò riflette la grande importanza posta sui temi relativi alla sicurezza e tutela della libertà, alla gestione dei flussi migratori e delle frontiere esterne dell'Unione, i quali divengono sempre più critici anche agli occhi dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. −Som alltid när man röstar om en budget av EU:s storlek så finns det enskildheter som man kan ha synpunkter på. I EU:s fall är det naturligtvis framförallt jordbrukspolitiken som sticker i ögonen. Därför kan det te sig besynnerligt att rösta för en budget där den dominerande budgetposten är en som man skulle önska var en av de mindre- om alls. Samtidigt måste man se till helheten, och den goda nyheten är den allt mer vakna insikten om att betydligt större resurser måste läggas på det som verkligen är gemensamma uppgifter - i det här fallet klimatet. Min röst ska därför tolkas i ljuset av att årets budgetförslag innebär "ett fall framåt", inte som att jag okritiskt stödjer det totala innehållet. Två rättningar i röstprotokollet, bland annat om tobaksstöd har förts in.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − Amendment 602 was supported by Parliament. Again this is disappointing, as it continues subsidising tobacco producers in the EU. Tobacco is the cause of death of half a million EU citizens each year. It is a disgrace that there is still a subsidy available to grow a product which kills so many.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. −H υπερψήφιση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2009 από τις κεντροδεξιές και κεντροαριστερές δυνάμεις στο ΕK με την συμμετοχή των ελλήνων ευρωβουλευτών της NΔ του ΠAΣOK και του ΛAOΣ σηματοδοτεί την ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής σε βάρος των εργαζομένων.

Στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβόνας σε μία περίοδο κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος η ΕΕ αξιοποιεί τον προϋπολογισμό και ρίχνει τα βάρη και αυτής της κρίσης στους εργαζόμενους, επιταχύνει τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, προωθεί σκληρά αντεργατικά μέτρα για το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την γενικευμένη εφαρμογή των ελαστικών μορφών απασχόλησης, την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και των ασφαλιστικών συστημάτων.

H ΕΕ και το ΕK προτάσσουν την ιμπεριαλιστική δράση της ΕΕ και αυξάνουν τα κονδύλια για την στρατιωτικοποίηση της ΕΕ προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την διείσδυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε τρίτες χώρες.

Mε την πολιτική πυγμής του καρότου και του βούρδουλα επιδιώκει την χειραγώγηση του εργατικού κινήματος ενισχύοντας τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της για το χτύπημα των εργατικών λαϊκών αγώνων. Ταυτόχρονα μέσα από τον κοινωνικό διάλογο επιδιώκει να υφαρπάξει την συναίνεση των εργαζομένων στην λογική του ευρωμονόδρομου.

H ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του KKΕ καταψηφίζει τον βαθιά ταξικό προϋπολογισμό και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια του κεφαλαίου και της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), în scris. −În cadrul votului pentru raportul de aprobare a Bugetului pe 2009, secţiunea III - Comisie, am votat pentru paragrafele 14 şi 38 ale raportului care sprijină dezvoltarea capacităţiiinstituţionale pentru proiectul Nabucco.

De asemenea, am votat pentru amendamentul 542 care prevede o creştere cu 5 milioane de euro a liniei bugetare 0603 04 (Financial support for projects of common interst in the Trans-European energy network). În ciuda faptului că suma este infimăîn comparaţie cu dimensiunea bugetelor necesare realizării proiectelor energetice, consider că este important să dezvoltăm capacitatea instituţională necesarăimplementării acestui proiect. Suma suplimentată este dedicatădezvoltăriicapacităţii administrative a coordonatorului proiectului Nabucco.

Europa are nevoie de diversificarea surselor de aprovizionare cu energie şi în acest sens proiectul Nabucco este un proiect strategic pentru Uniunea Europeană. Majoritatea cu care au trecut aceste amendamente este o recunoaştere a importanţei pe care Parlamentul European o acordă proiectului Nabucco. În continuare, aşteptămacţiuni concrete care să se materializeze în demararea construcţiei proiectului Nabucco.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), in writing.−British Labour MEPs have long supported the reform of the CAP, especially reforms which save money, and thus do not support measures which increase costs unnecessarily. In particular, the EPLP does not support subsidising the production of tobacco; bullfighting; new funds for dairy, sheep and goats and funds for publicising the CAP.

British Labour MEPs welcome any opportunity to help small and medium enterprises, as they are the backbone of our economy, providing the majority of jobs in the EU. Consolidating funding under one budget heading will help draw attention to the needs of SMEs.

 
  
  

- Έκθεση: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. –J’ai voté la résolution relative aux sections du budget de l’Union européenne, sauf le budget de la Commission européenne, sur la base du rapport de mon collègue Polonais Janusz Lewandowski. Si l’ensemble des budgets concernés par ce rapport semblent ne pas poser de problème majeur, je reste convaincu que le parlement européen n’est pas doté des moyens à la hauteur des responsabilités politiques qu’il a acquises de part l’évolution des traités et l’activité de ses membres ainsi que, de surcroît, de sa place dans la réduction de la fracture qui s’est installée entre la construction européenne et les peuples régulièrement confirmée par les différents référendums récents. Comme la grande majorité de mes collègues, je soutiens le renforcement proposé de la capacité d'audit de la Cour des comptes européenne avec la création de 20 postes. Les coûts liés au financement de l'extension du bâtiment de la Cour doivent être maintenus au niveau le plus bas possible pour le contribuable et c’est une bonne suggestion que de financer directement ces dépenses par le budget sur 4 ans, au lieu de masquer les coûts sensiblement plus élevés qui résulteraient d'une formule de location-achat sur 25 ans.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. −Betänkandet tar fasta på ett utökat interinstitutionellt samarbete genom en generell utökning av tjänsterna inom EU:s institutioner. Föredraganden menar att effektiviteten på detta sätt kommer att förbättras. Exempelvis föreslås att personalresurserna för de politiska grupperna ska öka med 53 tjänster. Dessutom inrättas ytterligare två högre tjänster, utöver de nya tjänster som ingår i budgetförslaget.

Junilistan ställer sig mycket positivt till en effektivisering av EU-systemet, men anser inte att detta per automatik uppnås med fler tjänster! Principiellt är vi emot en utökning, både av EU-budgeten och fler tjänster,eftersom vi anser att detta innebär byråkratisering och mindre nationellt självbestämmande. Vad gäller fler tjänster i de politiska grupperna hävdar vi att nyttan för detta främst kommer de stora grupperna till del, vilket kommer att försvåra arbetet för andra grupper att driva en egen politik.

Dessutom har Europaparlamentet redan tidigare sett till att införa EU-bidrag till speciella "EU-partier" ochpartipolitiska stiftelser som är kopplade till dem. Vi anser att man därmed har gynnat de stora etablerade politiska partierna och deras grupper i Europaparlamentet alldeles tillräckligt på skattebetalarnas bekostnad. Junilistan har därför valt att rösta nej till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. −Egregio Presidente, Onorevoli colleghi, esprimo il mio voto favorevole al progetto di bilancio generale 2009, presentato dalla relazione del collega Lewandowski. Infatti, ritengo che l'Unione Europea debba rispettare rigorosamente il regime finanziario, affinché possa essere dato un segnale forte in questo periodo di grande incertezza sui mercati. Sottolineo il fatto che si può ancora migliorare poiché ci sono ampi margini sul quale lavorare, al fine di ottenere un rafforzamento della cooperazione interistituzionale.

Infine, penso che sia doveroso rimarcare la mia opposizione a quegli emendamenti che prevedevano consistenti tagli ai fondi europei per le regioni del Sud Italia: non è in questo modo che si giunge all'integrazione europea, sebbene in queste zone la gestione dei fondi potrebbe essere migliore. Se un rubinetto dell'acqua perde, non chiudiamo la manopola, ma ripariamo la tubatura. Il concetto è lo stesso, con le dovute proporzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE), schriftlich. Hinsichtlich des Änderungsantrags 4 zum Bericht Lewandowski darf ich feststellen, dass durch einen Irrtum die Fraktion PSE diesen Antrag nicht mitunterzeichnet, aber voll unterstützt hat und unterstützt.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), in writing. −British Labour MEPs support the principle that the European Parliament should be knowledge based, but decided to abstain on the decision to increase the number of Group staff due to the current financial conditions and the need to save money as a result.

 
  
  

- Σύσταση: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito.Como temos vindo a salientar ao longo deste processo, procura-se amalgamar e confundir deliberadamente "concorrência" com "transparência".

Isto é, sem dúvida que é necessário clarificar quais os critérios e o que efectivamente representam os valores das taxas aeroportuárias.

No entanto, tal não se deve inscrever numa política que visa a liberalização e privatização de um serviço público estratégico como é o transporte aéreo, nomeadamente através da criação de "um verdadeiro mercado aeroportuário concorrencial" e a aplicação do princípio "utilizador-pagador" e da rendibilidade num serviço público. Aliás, como salientámos anteriormente, procura-se mesmo subtrair do controlo público o denominado "papel regulador", transferindo para ditas entidades ou autoridades reguladoras "independentes".

Reafirmamos que as experiências de privatização ocorridas no sector não têm gerado mais valia nos serviços prestados, fomentam a destruição de postos de trabalho e a degradação dos direitos dos trabalhadores e, em alguns casos, problemas técnicos e operacionais.

Apesar de as regiões ultraperiféricas não terem sido explicitamente excluídas da aplicação da directiva (reconhecendo os constrangimentos e as desvantagens geográficas e naturais permanentes a que estas regiões estão sujeitas, estabelecendo-se as adequadas excepções para o cumprimento das obrigações de serviço público universal), como propusemos, valorizamos que a aplicação da directiva tenha sido condicionada aos aeroportos com mais de 5 milhões de passageiros/ano.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), in writing. −Whilst British Conservatives recognise that the charges airports levy on their users should be subject to scrutiny on occasion, Conservatives abstained in the vote on the amendments at second reading on the draft airport charges directive. This was because they still have concerns that the regulation of some regional airports is unnecessary and may affect their ability to operate competitively. Conservatives were keen for the EU to adopt a percentage threshold at first reading. The current threshold is arbitrary and does not take into account the competitive growth of the sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich.Ich stimme für die Richtlinie zu Flughafengebühren von Ulrich Stockmann.

Durch diesen Bericht wird Missbrauch erschwert und Wettbewerbsverzerrungen werden reduziert. Dadurch wird verhindert, dass Flughäfen ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen und den Fluggesellschaften überzogene Gebühren diktieren.

Ich finde es richtig, dass die Höhe der Gebühren künftig stärker differenziert wird und das neue System so auch dem Kunden dient. Für den Flughafennutzer ist es nämlich in jedem Fall wichtig zu erfahren, wie und auf welcher Grundlage Entgelte berechnet werden.

Auch ist es wichtig, dass die Richtlinie einheitliche Regelungen hinsichtlich der gegenseitigen Informationspflicht, den Transparenzanforderungen sowie der Methodik der Berechnung der Entgelte festlegt.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), schriftlich.So wie bei der ersten Lesung habe ich in zweiter Lesung der Richtlinie zu Flughafenentgelten nicht zugestimmt weil das, was hier vorgeschlagen wird, zu einer unannehmbaren Diskriminierung des Flughafens Luxemburg führen wird. So kann man mit einem kleinen Land nicht umgehen. Die Anwendung der Richtlinie auf den Flughafen Luxemburg mit 1,6 Millionen Passagiern pro Jahr, und die Nichtanwendung auf die direkten Konkurrenzflughäfen Frankfurt-Hahn oder Brüssel-Charleroi, welche über 3Millionen Passagiere abfertigen, ist eine im Binnenmarkt unzumutbare Diskriminierung, nur weil eine nationale Grenze dazwischen liegt.

Nicht nationale Grenzen dürfen in diesem Fall ausschlaggebend sein, sondern objektive Kriterien, wenn es Zweck der Richtlinie sein soll, den eventuellen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung von Flughäfen zu unterbinden.

Bei einem kleineren Flughafen, auch wenn er der einzige eines Landes ist, gibt es ein solches Missbrauchsrisiko nicht, zumaldie erwähnten Konkurrenzflughäfen, wo sich auch noch Billigflieger etabliert haben, in bequemer Reichweite liegen. Luxemburg ist so klein, dass man nach 30Minuten Autofahrt in drei benachbarten Ländern ist.

Es handelt sich hier um eine krasse Verletzung des Proportionalitätsprinzips. Deshalb lehne ich auch in zweiter Lesung diesen Text, der ein Kompromiss sein soll, unter Protest ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), i scríbhinn. −Rinne an rapóirtéir agus an Coiste Iompair an-chuid oibre ar an tuarascáil seo, agus léiríonn an easpa leasaithe a cuireadh leis go bhfuil seasamh láidir agus aontaithe glactha ag Parlaimint na hEorpa ar an ábhar seo, agus go n-aithníonn na Feisirí an gá atá ann leanúint leis an treoir ar chostais aerfort.

Táim sásta gur glacadh, tar éis an chéad léamh, leis an bhforáil i ndáil le méid na n-aerfort lena mbaineann an treoir a athrú ó 1 go 5 milliún paisinéirí sa bhliain. Is rud maith é, chomh maith, gur cuireadh forálacha timpeallachta san áireamh sa chomhsheasamh.

Ba é mo thuairim é, áfach, go raibh eilimintí cinnte in easnamh ón gcomhsheasamh, ach sa dara léamh éiríonn leis an rapóirtéir é seo a réiteach, agus mar sin tugaim lántacaíocht dó.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. −Dyrektywa w sprawie opłat lotniskowych zakończy mające od dawna miejsce dyskusje i spory pomiędzy lotniskami, a liniami lotniczymi w sprawie kosztów i jakości usług lotniczych.Nowe zasady ochronią również pasażerów przed nadmiernie wysokimi opłatami lotniskowymi oraz ukrócą praktykę narzucania wygórowanych cen przed duże lotniska. W praktyce to konsumenci byli do tej pory obciążani kosztami ponoszonymi przez linie lotnicze w związku z korzystaniem z lotnisk.

Dyrektywa ma na celu zwiększenie przejrzystości i zasad poboru opłat lotniskowych. Wprowadza ona także dokładniejsze przepisy dotyczące poziomu jakości usług, jakie mają być świadczone oraz ustanawia niezależne organy nadzorcze.Dzięki nowej dyrektywie opłaty lotniskowe będą wreszcie zależne od rzeczywistych kosztów oraz zostanie zlikwidowana dyskryminacja pomiędzy konkretnymi liniami lotniczymi.

Dyrektywa, o której mowa będzie miała zastosowanie do 67 największych europejskich portów lotniczych, obsługujących ponad 5 milionów pasażerów rocznie (wśród nich znajduje się lotnisko Okęcie) oraz najważniejszego lotniska z danego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Do 2010 roku liczba lotnisk nią objętych wzrośnie o kolejne 10.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), skriftlig. −Jag har varit emot förslaget ända sedan det lades fram för parlamentet, eftersom jag anser att Chicagokonventionen, som idag reglerar de grundläggande bestämmelserna för avgifter för flygtrafik, ska ha samma betydelse för medlemsstaterna även i fortsättningen. Det finns ingen anledning att förändra regler som har en generell acceptans och därmed kan regleras ensamt av medlemsstaterna.

Ny EU-lag medför att prissättningen vid en konflikt i sista hand kan tolkas av EG-domstolen och detta var givetvis ett av skälen till varför förslaget uppkom. Min mening är likväl att det finns anledning att vara skeptisk när EG-domstolen ska tolka den bindande gemenskapsrätten. Motviljan att i vissa frågor fästa avseende vid nationella bestämmelser oroar mig. Jag menar att det även fortsättningsvis måste finnas skäl att ifrågasätta vilken roll domstolen ska ha, inte minst i denna fråga.

 
  
  

- Έκθεση: Doris Pack (A6-0378/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. −Voto a favore della relazione di Doris Pack sulla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, perchè sono convinto che tale passo contribuisca ad instaurare rapporti contrattuali tra le due parti che faciliteranno la transizione della Bosnia–Erzegovina verso uno Stato pienamente funzionante.

In questo modo l'economia della Bosnia subirà uno sprint, permettendo alla sua legislazione e ai suoi regolamenti di avvicinarsi gradualmente all’acquis comunitario dell’Unione europea, che va a rafforzare l'accordo di stabilizzazione di associazione (ASA), considerando che sono necessari maggiori sforzi per superare la divisione secondo logiche etniche e per procedere verso un'effettiva riconciliazione tra le parti. Sono poi particolarmente d'accordo sulla necessità che tali sforzi debbano essere rivolti in particolare alle giovani generazioni attraverso programmi di istruzione comuni nelle due entità e attraverso una comune comprensione dei recenti tragici eventi registrati nel Paese.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. −"Dá parecer favorável à celebração do Acordo"...

Por detrás destas sete palavras estão 65 páginas de um "Acordo" que, entre muitos outros aspectos negativos, se rege pelos, eufemisticamente designados, "princípios da economia de mercado" como seu dogma.

Para além de gravosos aspectos políticos, o objectivo primeiro do acordo é a integração da Bósnia-Herzegovina no mercado interno da CE, como forma de assegurar o domínio da sua economia pelas grandes transnacionais dos países da UE.

No acordo prolifera o "comércio livre", a "livre circulação de capitais", a "liberalização do direito de estabelecimento e de prestação de serviços", a "liberalização dos transportes" (aéreos, marítimos, de navegação interior e terrestres), tendo como objectivo que, no prazo de seis anos, a Bósnia-Herzegovina "adopte" e "aplique efectivamente" o acervo comunitário relativo à livre concorrência do mercado interno, bem como a "outros aspectos das trocas comerciais".

Obviamente, defendemos o aprofundamento de relações de amizade com outros povos baseadas na resposta às suas reais necessidades, que sejam mutuamente vantajosas e que contribuam para o desenvolvimento recíproco, respeitando o princípio da não ingerência e o respeito pelas soberanias nacionais.

Ora, este acordo é a contradição deste princípio.

 
  
  

- Πρότασηψηφίσματος: (B6-0537/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), în scris. −Pirateria pe mare este un subiect la fel de actual azi ca şi în urma cu câteva sute de ani, însa nu este nici pe departe o meserie romanticăşi nobilă desprinsă din romanele de aventuri sau din seria de pelicule „Piraţii din Caraibe”.

Pirateria face victime şi aduce venituri fabuloase practicanţilor acestei „meserii”. Potrivit unor statistici, doar în ultimul an, piraţii au atacat peste 60 de ambarcaţiuni dintre care au capturat 14 şi au luat ostatici sute de marinari. Actele de piraterie din Golful Aden au costat armatorii între 18 şi 30 de milioane de dolari SUA, sub formă de răscumpărăriplătite pentru recuperarea ambarcaţiunilorşi echipajelor.

Şi mai mult, pirateria poate conduce la complicaţii precum aceea când un vas ucrainean transportând peste 30 de tunuri a căzutîn mâinilepiraţilor somalezi. Aceste arme ar fi putut foarte bine săajungă la militanţii islamişti din Somalia sau în alte zone de conflict de pe continentul african. Este inexplicabil caîn anul 2008 să existe piraterie ca în evul mediu. Comunitatea internaţională, în general,şi Uniunea Europeană, în particular, au datoria să analizeze această anomalie istoricăşi să dezvolte mecanisme care săîi punăcapăt, pentru binele întregii regiuni.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. −I fully support the resolution on sea piracy. Currently two attacks a day are taking place around the Horn of Africa and pirates are disrupting trade flows and preventing international aid reaching Somalia. This resolution calls for coordinated action between the EU, the UN and the African Union to isolate pirates in the region and ensure aid reaches this troubled region. I support these recommendations.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito.Um dos aspectos mais significativos da missão EU NAVCO é o facto de se tratar da primeira missão naval da UE. Mas é igualmente digno de nota o facto de a UE, ao agir contra esta pirataria, ter claramente presente que está a defender os seus interesses directos. Esta noção é, sem dúvida, indissociável das consequências da globalização. À medida que o mundo se aproxima e que a economia europeia ganha uma escala global crescente, é evidente que os nossos interesses estão muito para lá das nossas fronteiras e a sua defesa também exigirá meios que estão além do que são os limites geográficos da Europa.

Paralelamente, importa sublinhar que estes interesses e a sua defesa são, por norma, comum à Europa e aos seus aliados. Razão pela qual o papel que, entre outros, a Aliança Atlântica tem no combate à pirataria é de relevo, deve ser notado e tem de ser incluído na nossa análise sobre esta realidade em mutação.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), per iscritto. −Egregio Presidente, Onorevoli colleghi, comunico il mio voto favorevole alla proposta di risoluzione sugli atti di pirateria in mare. Il libero transito delle navi è uno dei requisiti essenziali acciocché si possa sviluppare il commercio internazionale: l'Unione Europea non può accettare che avvengano atti di pirateria ai danni di pescherecci comunitari a largo delle coste somale, vera e propria terra di conquista per i predoni del mare.

Condivido l'invito rivolto al governo di transizione somalo affinchè, , in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione africana, consideri gli atti di pirateria e le rapine a mano armata compiuti al largo della costa somala contro imbarcazioni che trasportano aiuti umanitari alla stregua di atti criminali che devono essere contrastati arrestando i responsabili nel quadro del diritto internazionale in vigore. Infine plaudo all'azione comune promossa dal Consiglio, ovvero l'estensione del diritto di inseguimento di tali pirati per via marittima o aerea alle acque territoriali degli Stati costieri, previo consenso degli Stati interessati, e di sviluppare un meccanismo di reciproca assistenza contro i casi di pirateria marittima

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. −I shall be voting for this resolution and I congratulate my colleagues on the Transport Committee for taking this initiative at this time.

Sea Piracy is a criminal act that not only threatens seafarers’ lives but also disrupts legitimate trade and even humanitarian aid.

Modern day pirateshave no romance; they are not Johnny Depp type characters swinging through the rigging. They are desperate, dangerous criminals who need to be brought to book.

Piracy is a problem all over the world and especially off the coast of Somalia, where it has risen to epidemic proportions. Now it is time for concerted international action to bring this type of activity to a standstill. This resolution is timely, and I hope it will help our governments to work together as a part of that international effort.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. –Τo ψήφισμα, που υπερψηφίστηκε από τον μεγάλο συνασπισμό κεντροδεξιών και κεντροαριστερών πολιτικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προωθεί,με πρόσχημα την πειρατεία, νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ στην περιοχή της Σομαλίας και τουΚέρατος της Αφρικής. Αξιοποιεί τα κρούσματα πειρατείας σε μία περιοχή όπου διασταυρώνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί ΕΕ, HΠA, Ρωσίας και άλλων δυνάμεων, για να επιβάλλει και να κατοχυρώσει την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων της ΕΕπου με την "πυγμή των όπλων" θα προωθήσει τα ιμπεριαλιστικά σχέδιά της για γεωστρατηγικό έλεγχο.

Το Ευρωκοινοβούλιο χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕγια τη συγκρότηση και αποστολή ευρωενωσιακής πολεμικής ναυτικής δύναμης, δύναμη κρούσης ουσιαστικά των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων για μεγαλύτερηδιείσδυση και αναδιανομή των αγορών προς όφελός τους. H νέα αυτή ιμπεριαλιστική επιχείρηση θα σημάνει ακόμη μεγαλύτερη καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, ένταση της εκμετάλλευσης των λαών για τη διασφάλισητων μονοπωλιακών κερδών, νέους κινδύνους πολεμικών τυχοδιωκτισμών στο έδαφος των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Οι λαοί μπορούν να αποκρούσουν τους νέους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να επιβάλλουν το αναφαίρετο δικαίωμά τους να καθορίζουν οι ίδιοι το μέλλον και την τύχη τους, με κριτήριο τα συμφέροντά τους, ενάντια στουςσχεδιασμούς και τις επιδιώξεις των ιμπεριαλιστών.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), in writing. −The British Conservative Delegation supports strong international naval action against piracy, but we do not believe this is an area where the EU can, or indeed should, be involved. We therefore abstained on the Resolution. A NATO Naval Maritime Group is already being deployed against piracy in the seas off the Horn of Africa. The EU Member States that would have to contribute warships to the ‘EU naval force’ are already contributing to the NATO response. The EU has no additional assets. It brings no added value, only complexity, confusion and duplication, when the situation demands coherence, an unambiguous chain of command and political control, and robust rules of engagement. This is a job for NATO. We also object to references to ‘EU fishing vessels’, ‘EU fishermen’‘Community fishing, merchant and passenger vessels’. The EU possesses no ships and none are flagged EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. −W latach 2000-2006 na całym świecie zanotowano 2,4 tys. aktów piractwa. Nie wliczając przypadków, które firmy przewozowe nie zgłaszają w obawie przed podwyższeniem stawek ubezpieczeniowych. Według obliczeń australijskiego rządu, prawdziwa liczba ataków pirackich jest o 2 tysiące procent wyższa. Piractwo powoduje straty rzędu 13-16 mld. dolarów rocznie, a suma ta może w najbliższych latach znacząco wzrosnąć.

Somalia to tylko wierzchołek góry lodowej. Od 2000 r. najniebezpieczniejszym rejonem świata są wody wybrzeży Azji południowo-wschodniej, a także wody Malezji, Indonezji, Nigerii, Iraku czy Tanzanii.

Akty piractwa morskiego są nie tylko ogromnym zagrożeniem dla ludzi, ale również dla bezpieczeństwa morskiego. UE powinna dołożyć wszelkich starań w celu zwalczania tego procederu.

 
  
  

–Πρότασηψηφίσματος (B6-0544/2008) - Ισοτιμίατωνλογιστικώνπροτύπων

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. −Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) stanowią dobry fundament ujednolicenia standardów rachunkowości na świecie. Powszechne wykorzystywanie przyjętych w świecie standardów rachunkowości poprawi przejrzystość i porównywalność sprawozdań finansowych. Przyniesie korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jaki i inwestorom. Stany Zjednoczone uznają jedynie sprawozdania finansowe sporządzone na podstawie MSSF w wersji wydanej przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). Stany Zjednoczone wyrażają jednak zgodę na krótki okres przejściowy, w trakcie którego przyjmowane będą, bez wymogu dostosowania, sprawozdania finansowe przygotowane na podstawie MSSF w wersji przyjętej w ramach rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 1606/2002.

 
  
  

- Πρότασηψηφίσματος: (B6-0562/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. −Voto a favore della risoluzione del Parlamento europeo sull'impatto delle misure di sicurezza aerea e dell'impiego di body scanner(ossia dispositivi che producono immagini scannerizzate delle persone come se fossero nude, il che equivale a una perquisizione fisica virtuale) sui diritti umani, la vita privata, la dignità personale e la protezione dei dati, perché sono convinto, insieme ai relatori, che tale misura di controllo, lungi dall'essere puramente tecnica, abbia un grave impatto sul diritto alla riservatezza, sulla protezione dei dati e sul rispetto della dignità personale. Per questo motivo credo che debba essere accompagnata da misure di salvaguardia severe e adeguate.

Dal momento che mancano le condizioni per una decisione, poiché mancano ancora informazioni essenziali, ribadisco la necessità di chiedere alla Commissione, prima della scadenza del termine di tre mesi, eseguendo poi una valutazione di impatto sui diritti fondamentali ed elaborando urgentemente un parere sui body scanner entro l'inizio di novembre 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito.Apoio a Resolução do Parlamento Europeu sobre o impacto das medidas de segurança na aviação e dos scanners corporais nos direitos humanos, na vida privada, na dignidade das pessoas e na protecção de dados.

Considero preocupante a proposta de Regulamento que, entre os métodos de rastreio de passageiros permitidos nos aeroportos da UE, prevê a utilização de scanners corporais, ou seja, de máquinas que permitem visualizar uma imagem de uma pessoa praticamente nua, ou seja despindo os passageiros. Esta medida, não é meramente técnica, tem consequências importantes para o direito à privacidade, a protecção dos dados e a dignidade das pessoas.

Considero que não existem condições para que uma decisão seja tomada já, que o Parlamento Europeu ainda não dispõe de toda a informação essencial e que cumpre à Comissão Europeia avaliar as repercussões da medida proposta nos direitos fundamentais, ouvir o parecer das autoridades independentes de protecção de dados e proceder à avaliação científica e médica das eventuais consequências de tais tecnologias para a saúde.

Tomar qualquer decisão sem que tudo isto se faça é uma precipitação que os cidadãos europeus não compreendem e mais um passo numa escalada securitária que despreza valores essenciais das liberdades individuais e da dignidade da pessoa humana.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), în scris. −M-am abţinut la votul asupra acestei moţiuni, pentru că Uniunea Europeana are nevoie de o reflecţie mult mai matură asupra echilibrului între securitate şi libertate. În mod evident, ambele sunt valori esenţiale ale popoarelor din statele membre şi trebuie protejate în egală măsură. Trebuie însă să fim conştienţi că tehnologia utilizată de grupurile criminale sau teroriste este în foarte multe cazuri mai avansată decât cea de care dispun forţele noastre de aplicare a legii. UE nu are nicio scuză să nu folosească cele mai avansate mijloace tehnice disponibile, dacă utilizarea acestora poate însemna evitarea pierderii unei vieţi omeneşti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito.Desde há vários anos que as necessidades reforçadas de segurança no transporte aéreo suscitam crescentes questões de compatibilização com os direitos individuais. Tradicionalmente, esta necessidade de harmonização de interesses tem de se fazer, sobretudo, no domínio da liberdade e da privacidade. No caso presente, estas preocupações manifestam-se de novo e reclamam uma resposta adequada que, cremos, pode ser dada. Com efeito, se tivermos em conta o grau de invasão das modalidades actuais e, por outro lado, as respostas que são dadas por soluções que previnam o registo de imagens e assegurem uma distância física entre quem controla e quem é controlado, parte destas questões parece ultrapassada ou, pelo menos, ultrapassável.

Há, porém, uma outra questão que creio estar insuficientemente tratada e que suscita as maiores preocupações. As implicações de saúde desta tecnologia estão ainda pouco estudadas. Ora, aqui o valor em causa, a saúde dos cidadãos, exige um cuidado que dificilmente se satisfaz com medidas tomadas sem as ponderações que a versão original do texto submetido a votação propunha. Daí o meu voto desfavorável à alteração que pretendia suprimi-las.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. −Jag röstar för denna resolution som kräver att man utreder problemen med kroppsscanning innan man tar beslut. Resolutionen kunde dock ha gått längre. Jag är principiellt emot användningen av kroppsscanning som innebär en alldeles för stor integritetskränkning och inte står i proportion till vad man vill uppnå. Dagens system är redan på gränsen till integritetsövergrepp och tillräckligt säkert.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. –H απαράδεκτη απόφαση της ΕΕ για τη χρήση των "σαρωτών σώματος" ("body scanners") στα αεροδρόμια, δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια των αερομεταφορών, εντάσσεται στην αντιδραστική πολιτική της ΕΕ, αποτελεί χυδαία κατάφωρη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων, με οδυνηρές συνέπειες για την υγεία και τη ζωή τους.

Οι δημαγωγικές αναφορές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την έλλειψη εγγυήσεων σχετικά με τους "σαρωτές σώματος", που περιλαμβάνονται στο σχετικό κοινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφήνουν ανοιχτό το δρόμο της εφαρμογής του απαράδεκτου και άκρως επικίνδυνου συστήματος.

Το προτεινόμενο μέτρο, το οποίο θίγει βάναυσα την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και το βασικό πυρήνα της προσωπικότητάς του, ενώ παράλληλα θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη σωματική υγεία του, αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, το πραγματικό, αποκρουστικό πρόσωπο της ΕΕ του κεφαλαίου. Οι λαοί πρέπει για άλλη μια φορά να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Το ηλεκτρονικό ξεγύμνωμα των πολιτών με ή χωρίς "εγγυήσεις", δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Xρειάζεται η άμεση, πλήρης και αποφασιστική καταδίκη του. Αντίσταση, ανυπακοή και απειθαρχία στην πολιτική και τα μέτρα της ΕΕ είναι μονόδρομος για τους λαούς, προκειμένου να εξασφαλίσουν ακόμη και τη στοιχειώδη αξιοπρέπειά τους.

 
  
  

- Πρότασηψηφίσματος: (B6-0541/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. −Bij alle bevolkingsgroepen in het voormalige Joegoslavië bestaat in grote meerderheid de wens tot aansluiting bij de EU. Dat vinden niet alleen de Albanezen en Macedoniërs in Macedonië, die pas recent een oplossing voor hun meningsverschillen over het bestuur van dat landvonden, of de Serviërs, Montenegrijnen en Albanese Kosovaren, die recent afscheid namen van een gemeenschappelijk staatsverband, maar ook de Serviërs, Kroaten en Bosniërs in Bosnië-Herzegovina. De EU doet er verstandig aan om de betekenis daarvan niet te overschatten. Het feit dat men wil samenwerken binnen de EU zegt helemaal niets over de staatsstructuur voor het eigen woongebied. Daarover beslissen die mensen zelf, niet de EU. Als zij moeten kiezen tussen regionaal zelfbestuur of overdracht van bevoegdheden naar een centraal bestuur omdat de EU dat wil, kiezen ze voor het eerste. De oorlog van 1992-1995 in Bosnië is ontstaan omdat de meerderheid van de inwoners geen centraal bestuur wilde, maar hoogstens een losse samenwerking. Het debat van gisteren heeft duidelijk gemaakt dat een grote meerderheid van dit Parlement kiest voor meer centraal bestuur in Bosnië-Herzegovina in plaats van decentralisatie. Omdat dit onbereikbaar is, veroordeelt de EU zich tot een oneindige aanwezigheid in dat land. Daarom stem ik tegen.

 
  
  

- Προτάσεις ψηφίσματος: (RC-B6-0571/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito.A presente resolução inscreve-se na grosseira campanha de falsificação da História que visa equiparar o comunismo ao fascismo, branqueando de forma ignóbil este último, colocando ao mesmo nível aqueles que tinham como objectivo escravizar a Humanidade e os que lutaram heroicamente para a libertar.

Como temos salientado, trata-se de uma campanha profundamente anticomunista, que pretende dividir as forças democráticas, denegrindo e falseando a contribuição dos comunistas para a luta antifascista e para os avanços civilizacionais do nosso tempo. Não se esqueça que o anticomunismo foi o cimento ideológico das várias ditaduras fascistas e factor de divisão das forças democráticas por elas utilizado.

Uma resolução que se insere, igualmente, nos esforços que visam escamotear que é o capitalismo que está a semear a miséria e a fome no mundo, oiça-se a FAO que denuncia que, recentemente, dezenas e dezenas de milhões de pessoas passaram a ser vítimas da fome, situação que atinge cerca de um bilião de seres humanos no mundo.

Uma resolução que não poderá ser descontextualizada da afirmação de forças nacionalistas na Ucrânia; de tentativas de branqueamento de colaboracionismos de grupos pró-fascistas ucranianos com os nazis; das pressões para o alargamento da NATO e da actual campanha anti-Rússia.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), in writing. −Labour Euro MPs wish to state our strong support for the belief that the Famine of 1932-33 was an appalling, man-made human tragedy, and we believe it is important to promote remembrance and public awareness of the artificial famine, together with its importance in Ukraine’s history.

Britain’s Prime Minister Gordon Brown made a Joint Statement with the President of the Ukraine on 15 May 2008 in which Britain pledged cooperation in international institutions to promote remembrance of the Holodomor. Although we do not officially recognise the events of 1932-33 as falling within the definition of the 1948 UN Convention on Genocide, we recognise that some academic opinion supports this view and are committed to following the debate and studying any emerging evidence closely.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang et Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. –Notre Assemblée reconnaît enfin l'horreur de l'extermination par la famine, l'Holodomor, provoquée en Ukraine par le régime soviétique. Il est en revanche regrettable qu'elle n'ait pas, à l'instar du parlement ukrainien, donné la qualification de génocide à ce crime de masse.

En effet, la famine, qui a tué des millions d'Ukrainiens entre 1932 et 1933, ne résulte pas seulement de l'absurdité économique et sociale du communisme, mais est le fruit d'un plan d'extermination répondant à la définition d'un génocide, c'est-à-dire "l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel", et aussi "la soumission intentionnelle du groupe à des conditions devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle".

Au moment où en France notamment, une certaine extrême gauche communiste bobo bénéficie du soutien des médias, la reconnaissance d'un tel génocide permettrait de rappeler l'horreur que constitue le marxisme-léninisme, responsable de la mort de 200 millions d'êtres humains depuis la révolution bolchevik de 1917 et qui aujourd'hui opprime encore plus d'un milliard et demi de personnes à Cuba, en CoréeduNord , au Viêt Nam et surtout en Chine, où le capitalisme le plus sauvage se marie fort bien avec le totalitarisme communiste.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. −Mijn fractie behoort niet tot de medeondertekenaars van deze resolutie en stemt in meerderheid tegen. De reden hiervoor is de opvatting dat het ontstaan van de Sovjetunie in het toen nog achterlijke Rusland een stap vooruit was, die veel slecht opgeleide, slecht betaalde en rechteloze mensen een beter leven gaf. Ik deel die opvatting, maar die kan geen rechtvaardiging zijn voor alle middelen die toen zijn gebruikt. Sommige voorstanders van de modernisering vonden het individuele recht op leven van mensen met een afwijkende opvatting volstrekt onbelangrijk en dat geldt het allermeest voor hun leider Stalin. Die houding paste in het kader van een lange Russische traditie van onderdrukking en geweld. Alle slechte middelen uit het verleden werden opnieuw gebruikt, nu om elk verzet tegen de vooruitgang te breken. Het oorspronkelijke ideaal van democratie en gelijkberechtiging voor alle mensen werd daaraan ondergeschikt gemaakt. Het goede dat men nastreefde, werd de rechtvaardiging voor het slechte dat men deed, vanuit de gedachte dat de geschiedenis altijd oordeelt in het voordeel van de overwinnaars. Inmiddels zijn we 75 jaar verder en wordt terecht veel aandacht besteed aan wat er toen is misgegaan en aan de vele slachtoffers daarvan. Daarom stem ik voor deze resolutie.

 
  
  

- Έκθεση: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), in writing. −I and my British Conservative colleagues support the work of the European Ombudsman and believe that many of the proposals for improving the operation of the role in this report are worthy of support.

With regard to recital B, I wish to make clear that the British Conservative MEP Delegation opposes the Treaty of Lisbon and the incorporation of the Charter of Fundamental Rights into that Treaty.We believe that the ratification procedure on this Treaty should end following the decisive ‘no’ vote in Ireland.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito.Neste relatório, a Comissão das Petições incentiva o Provedor de Justiça a prosseguir o duplo objectivo que anunciou no Relatório Anual de 2006, ou seja, trabalhar com as instituições no intuito de promover a boa administração e aumentar os esforços de comunicação, de modo a que todos os cidadãos que venham a necessitar de recorrer aos seus serviços estejam devidamente informados sobre o modo de o fazer. O aumento do número de processos enviados confirma a importância da informação.

Recorda-se que o Provedor de Justiça tem agora mais poderes, depois das alterações que o Parlamento Europeu aprovou a seu pedido. O número total de inquéritos analisados pelo Provedor de Justiça em 2007 ascendeu a 641. Destes inquéritos, 64% visavam a Comissão Europeia, 14% o EPSO, 9% o Parlamento Europeu e 1% o Conselho da União Europeia. Os principais tipos de alegada má administração foram a falta de transparência, incluindo a recusa de informações, parcialidade ou abuso de poder, procedimentos insatisfatórios, atraso evitável, discriminação, negligência, erros jurídicos e não cumprimento de obrigações. E nalguns casos conseguiu que fossem resolvidos casos apresentados.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), na piśmie. −19 maja 2008 r. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Nikiforos Diamandouros przedstawił swoje sprawozdanie Komisji Petycji. Podał w nim dokładny wykaz swoich działań z podaniem danych liczbowych i procentowych. Sprawozdanie wskazuje, że zwiększyła się liczba skarg dopuszczalnych wniesionych do rzecznika – z 449 w 2006 roku do 518 w 2007 roku. W ubiegłym roku, w porównaniu z 2006, spadła liczba skarg niedopuszczalnych. Powody zgłaszania skarg były różne: brak przejrzystości, odmowa udzielenia informacji, nadużywanie uprawnień, nieodpowiednie procedury, nieuzasadnione opóźnienie, dyskryminacja, zaniedbania, błędy prawne. Najwięcej skarg, aż 64 %, dotyczyło Komisji Europejskiej. Tylko 9 % wniosków kierowanych do rzecznika dotyczyło Parlamentu Europejskiego. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na błędy także instytucjom europejskim. Nikiforos Diamandouros skrytykował Komisję Europejską za nie opublikowanie w 2006 wymaganego prawem sprawozdania rocznego za rok 2005 w sprawie dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

 

11. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.35 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD ONESTA
Vice-président

 

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

13. Dibattitu dwar każijiet ta’ ksur tad-Drittijiet tal-Bniedem, tad-Demokrazija u ta' l-Istat tad-Dritt

13.1. Il-Venezuela
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Le Président. - L'ordre du jour appelle le débat sur trois propositions de résolution concernant le Venezuela(1).

 
  
MPphoto
 

  José Ribeiro e Castro, Autor.− Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros Colegas: A Venezuela é um grande país e o povo venezuelano um povo com profundos sentimentos e tradições democráticas. Mas, infelizmente, vive desde há anos - e a situação tem-se agravado - uma situação terrível com a violação de direitos fundamentais que, uma vez mais, discutimos nesta Casa e que temos que condenar.

Condenamos o abuso de dados pessoais em listas de perseguição política segundo os manuais do totalitarismo, a "lista Tascon", a "lista Maisanta", a "lista Russián". São inaceitáveis os processos de afastamento de dezenas e dezenas de cidadãos, impedidos de se candidatarem às eleições regionais e municipais que se vão realizar na Venezuela. Inaceitável a expulsão de autoridades em matéria de direitos humanos, como os representantes da ONG "Human Rights Watch", apenas porque fizeram observações pertinentes. E é chocante que o discurso da violência, o discurso de intolerância alimentado a partir do poder, tenha chegado a vitimar jovens.

Nós condenamos e lamentamos o assassinato de um jovem líder estudantil, que morreu vítima deste clima de violência, que é alimentado a partir do poder, e reclamamos o esclarecimento da verdade e a condenação dos responsáveis.

Mas nós, europeus, temos que ser mais activos. Imaginemos que isto se passasse nos nossos países. Nós aceitávamos, nos nossos países, que fossem desqualificados de ir a eleições cidadãos, como está a ocorrer na Venezuela? Então, como é que podemos fechar os olhos? Como é que podemos fechar os olhos e fazer de conta que não se passa nada?

Como é aceitável, por exemplo, a atitude do Governo de Portugal, do meu país infelizmente – tenho vergonha dessa atitude –, que se comporta de cócoras diante do Governo da Venezuela, que tem uma política de lambe-botas e que se tornou ultimamente no salão de visitas do tirano na Europa? Isso é verdadeiramente inaceitável!

E é indispensável que a Comissão e o Conselho sejam mais firmes e mais claros na condenação destas violações dos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, autorka.−Panie Przewodniczący! Śmierć pana Julio Soto w Maracaibo wymaga dokładnego wyjaśnienia. Składam wyrazy współczucia jego rodzinie. Żądamy dokładnego osądzenia i ukarania sprawców tej zbrodni. Obserwacje i informacje Human Rights Watch zasługują na uwagę, szczególnie wobec swej niezależności od jakichkolwiek subsydiów. Protestujemy przeciw uniemożliwianiu działalności tej organizacji. Oczekujemy pełnego respektowania swobody wyrażania poglądów w mediach i swobody zrzeszania się. Oczekujemy pełnej implementacji praw gwarantujących ochronę kobiet przed przemocą. Oczekujemy takiego przeprowadzenia listopadowych wyborów, by nie tylko do procesu wyborczego, ale też do przebiegu kampanii wyborczej nie było zastrzeżeń. Wenezuela powinna być krajem demokratycznym, w którym możliwe będzie życie w tak swobodnych warunkach, jak w każdym z krajów Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, author.−Mr President, for several years the situation of the Opposition in Venezuela has been very difficult, and questioning Venezuelan democracy has been legitimate.

But what is happeningat the moment is proof that Venezuela’s democracy and the rule of law are a mockery. To use an administrative measure in order to ban people for 15 years from holding or running for official positions is unacceptable. Only the courts should be allowed to take such decisions, and only after convicting perpetrators of serious crimes.

The perversity of this measure can be easily noticed when it is realised that the vast majority of those banned are from the political Opposition, a practice that most likely will not be used only for the elections this November but may continue for the elections which will follow.

It is not surprising that this political disqualification is happening at a time when human rights advocates who criticise the current government are being expelled from Venezuela and when very suspicious accidents, resulting in the deaths of people who expressed criticisms, are not properly investigated.

The European Parliament must send a firm message to public opinion in Venezuela that political disqualification is an undemocratic practice and is contrary to the very foundation of the rule of law. We must strongly reject the allegations of the Venezuelan Vice-Minister for Europe that the European Parliament refused to vote on this resolution in September because it was seen as a vote against the anti-corruption fight. Such a manoeuvre to manipulate Venezuelan public opinion is undignified for a minister for Europe. We also strongly reject his accusation that what we are doing here constitutes an attack against a sovereign country.

This resolution is the expression of our concern regarding democratic evolution and respect for human rights in a country whose people we highly admire and respect.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, im Namen der PPE-DE-Fraktion.– Herr Präsident! Der brutale Mord an Herrn Soto ist der vorläufige Höhepunkt eines dramatischen Verfalls von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Venezuela, das eine Zeit lang eine positive Rolle in Lateinamerika gespielt hat.

Doch unter dem jetzigen Regime ist es nicht nur so, dass elementare Menschenrechte mit Füßen getreten werden, sondern ein größenwahnsinniger Diktator versucht sogar, sein unmenschliches Terrorsystem auf den ganzen Kontinent und über diesen Kontinent hinaus sogar nach Europa zu exportieren, wenn man etwa seine Verbindungen nach Weißrussland betrachtet. Aus diesem Grunde ist es dringend notwendig, dass wir ihm in den Arm fallen, zugunsten seiner eigenen Bevölkerung, aber auch zugunsten jener Völker, die er versucht, mit dem Ölreichtum sozusagen zu kaufen oder zu erpressen, um sie seinen ideologischen Vorstellungen gefügig zu machen.

Wenn er hier mit der nationalen Souveränität argumentiert, dann kann ich nur sagen, dass es etwas gibt, was über jeder nationalen Souveränität steht, und das sind die elementaren und universellen Menschenrechte!

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, on behalf of the ALDE Group.–Mr President, there is no doubt that Venezuela has had a traumatic history in recent, as well as more distant,times, and endogenous causes are not the only ones to blame. Indeed,exogenous factors are perhaps far more significant in this respect. However, whatever, or whoever, is to blame, it has been mainly the innocent civilian population that has suffered.

The present government, headed by Mr Chávez, obviously has an axe to grind with the USA and its supporters and allies, but that must not lead to such gross violations of the Venezuelan people’s rights as the institution of so-called ‘administrative disqualification’ from elections or the persecution and murder of opposition activists. Mr Chávez must realise that if he wants his country to progress to prosperity, then he must make sure that his government functions strictly within the limits of democracy and respect for human rights.Using violence and persecution against his own people can only lead his country to more national trauma and suffering, and this we must not allow to happen.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, w imieniu grupy UEN.– Panie Przewodniczący! Rezolucja w sprawie naruszenia praw człowieka w Wenezueli jest oparta na faktach i jest działaniem zasługującym na pochwałę. Niestety w Wenezueli od wielu lat następuje w społeczeństwie polaryzacja sił politycznych, jak pucz części armii, nietolerancje, rozwarstwienie majątkowe, różnice rasowe, przy czym aktywniejszą jest ekipa prezydenta Chaveza, który w systemie prezydenckim ma możliwości kontroli administracji i wojska. W wyniku tej walki podejmowanych decyzji ustrój społeczny Wenezueli zmierza do kubanizacji - socjalizmu z elementami historyczno-nacjonalistycznymi, czego rezultatem może być zmiana flagi państwowej i hymnu.

Obecnie istniejące zmiany nie wpływają w większym stopniu na poziom życia, gdyż kraj posiada olbrzymie bogactwa naturalne, które ograniczają skutki zmian i umożliwiają podejmowanie populistycznych działań. Sytuacja jest na tyle poważna, że sama rezolucja bez faktycznego wsparcia wszystkich państw regionu nie zahamuje procesu dalszego ograniczenia praw obywateli w tym kraju.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, em nome do Grupo GUE/NGL.–Uma vez mais somos confrontados com uma inaceitável e desprezível manobra e operação de ingerência a partir do Parlamento Europeu, que não inocentemente antecede a realização de eleições regionais e municipais na Venezuela. No fundo, o agendamento deste debate e resolução apenas tem como objectivo dar resposta àqueles que alimentam e promovem um já longo e gravíssimo processo de interferência e de tentativa de desestabilização de um Estado democrático e soberano.

O seu objectivo é a promoção descarada da ingerência na situação interna deste país, procurando intrometer-se e impor, por pressão externa, decisões que só ao povo venezuelano compete soberanamentetomar. Em vez de, adulterando os factos e legitimamente dar conspiradoras lições de democracia à Venezuela, o Parlamento Europeu devia era ter agendado um debate sobre a tentativa da União Europeia em impor uma proposta de Tratado Europeu já rejeitada, desrespeitando profundamente a decisão democrática e soberanamente expressa pelos povos francês, holandês e irlandês e evitando que outros povos se pronunciassem por referendo.Em vez de se intrometer no que só ao povo venezuelano cabe decidir, o Parlamento Europeu devia era ter rejeitado a desumana directiva do retorno, que desrespeita e viola direitos humanos dos imigrantes, muitos deles oriundos da América Latina.

O que verdadeiramente incomoda os promotores da presente iniciativa é que o povo venezuelano tem sido um exemplo que incomoda, incomoda os grandes interesses financeiros e económicos que dominam a União Europeia. Um exemplo de afirmação da soberania e independência nacionais, um exemplo de construção de um projecto patriótico de emancipação, de progresso e desenvolvimento, um exemplo de solidariedade anti-imperialista, um exemplo de que vale a pena que um povo lute e que é possível um país e um mundo mais justo, mais democrático e de paz. Aliás, a realidade demonstra que a melhor resposta a esta manobra de ingerência a partir do Parlamento Europeu é o prestígio e o profundo significado que o processo boliviariano tem para os povos da América Latina e do mundo. Por isso, deixem de ter a pretensão que podem dar lições ao mundo.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM.– Dzisiejsza debata dotycząca łamania praw człowieka w Wenezueli z powodu nieprzestrzegania zagwarantowanych w konstytucji tego państwa praw obywatelskich i politycznych, przeciwników obecnego rządu, niemożliwości kandydowania w wyborach przedstawicieli opozycji, braku swobody wypowiedzi czy wydalania obserwatorów organów międzynarodowych, stanowi dobrą okazję do przeciwstawienia się deficytowi demokracji, nie tylko w Wenezueli.

Debata jest także okazją do wołania o prawdę w życiu publicznym i politycznym. Dążenie do absolutnej władzy jest pokusą, która dotyka poza prezydentem Wenezueli także przywódców wielu innych krajów i mocarstw dążących do podporządkowania sobie biedniejszych lub inaczej myślących obywateli. Nowolewicowa doktryna Chaveza nazywana chrześcijańskim socjalizmem ma niewiele wspólnego z nauką społeczną kościoła, dlatego przedstawiciele tamtejszego episkopatu krytykują brak demokracji. Jednak czasami nasuwa nam się ewangeliczny cytat o belce i drzazdze w oku.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).- Praėjo dešimt metų, kai Hugo Chaves tapo Venesuelos Prezidentu. 1999 m. Venesuelos konstitucija buvo puiki galimybė įtvirtinti įstatymų viršenybę ir garantuoti žmogaus teises šioje šalyje. Šiandien, deja, turime konstatuoti, kad ši istorinė galimybė neišnaudota. Mes žinome, kad Venesueloje, Prezidento H. Chaveso vadovaujamoje Venesueloje, toleruojama ir skatinama politinių oponentų ir kritikų diskriminacija. Jo valdomoje Venesueloje nebeliko teismų nepriklausomybės, mums žinoma ir profsąjungų bei spaudos situacija šioje šalyje. Mūsų šios dienos rezoliucija – tai dar vienas priminimas H. Chavesui, kad konstitucija negali būti tik popierius, jos nuostatos turi būti įtvirtintos gyvenime.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).- Za chwilę będziemy dyskutowali o jakże dramatycznej, tragicznej sytuacji w Kongo, gdzie mamy setki, tysiące ofiar. Przy tej sytuacji Wenezuela wydaje się mniejszym problemem, bo przecież doszło tutaj do łamania praw wyborczych, do wydalania z kraju. Mamy jednak już pierwszy mord na przywódcy studentów.

Podnoszenie tego tematu już teraz jest bardzo ważne, bo musimy pamiętać, że zawsze zaczyna się od łamania praw demokratycznych. Zawsze zaczyna się od nadużywania siły, kiedy brakuje argumentów, a później prowadzi to do zbrodni. Dlatego ta rezolucja ma sens - jako sygnał, jako upomnienie, że dostrzega się ten niebezpieczny proces, któremu jeszcze można zaradzić i uniknąć ludobójstwa.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL).- Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι παραμονές των εκλογών στη Βενεζουέλα γίνεται μία εμφανώς απαράδεκτη προσπάθεια στις εσωτερικές εξελίξεις αυτής της χώρας με προφανή στόχο να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα αποτελεί για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη, και γενικότερα στον κόσμο, μεγάλη και σημαντική νίκη γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά τις εξελίξεις σ’ αυτή τη χώρα, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, παρά τις επεμβάσεις του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, γίνονται θετικά βήματα και επιλύονται προβλήματα των εργαζομένων.

Είναι απαράδεκτη η προσπάθεια που γίνεταικαι, με την ευκαιρία αυτή, θέλουμε να καταγγείλουμε την ενέργεια των πολιτικών δυνάμεων που με αυτό το ψήφισμα επεμβαίνουν στα εσωτερικά της Βενεζουέλας.

Τελειώνω με το εξής: είναι αδιανόητο εφτά βουλευτές σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παίρνουν την πολιτική ευθύνη για να καταδικάσουν έναν λαό που αγωνίζεται για την ελευθερία του και για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες του. Είναι αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα των λαών να καθορίζουν το μέλλον τους. Και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε όλοι.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM).- Mr President, when one thinks of democracy, one thinks of human rights. The importance of a voice and a vote at all levels of government is very understandable. For years this has not been the case in Venezuela, a country rife with corruption and currently led by Mr Chávez. Under his government, there is a history of intimidation of Opposition members, cases of Opposition party members being brutally murdered, and defenders of human rights and members of NGOs having been forcibly removed. Additionally, Venezuela presently uses so-called screening lists not only to keep citizens from holding public office, but also depriving them from the right to vote freely for their preferred representatives. What we, as a democratic body, should be seeking from Venezuela is compliance with international standards of democracy,allowing Venezuelan citizens to take advantage of the fundamentals, the freedom to freely and openly criticise those in power and the ability to change the government via election without fear.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM).- Mr President, President Chávez has been something of a darling of the Left in Europe. Most notably, in my constituency, he was championed by the former Mayor of London, Ken Livingstone. This allowed his unsavoury image to be somewhat airbrushed with a veneer of spurious respectability. President Chávez has, of course, presided over a diminution of the rights and freedoms of the Venezuelan people. He has undermined political freedom, the rule of law, the independence of the courts, and the freedom of the media and organised labour. Politicians like MrLivingstone who endorse leaders like President Chávez undermine genuine democracy and reveal a great deal about themselves.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission.−Mr President, the Commission is following the situation in Venezuela with great interest. The country is in the process of preparing for the regional and local elections which will take place on 23 November.

It is worth noting that in the last few years several democratic electoral processes have taken place in Venezuela. Some of them have been monitored by European Observation Missions which concluded that, in general, they complied with international standards and national legislation. Others have not, as was the case with the last referendum, since we were not invited.

The Commission is aware of the concerns expressed by some of you and also many sectors of Venezuelan society about the constitutionality of the ‘disqualifications’. These are believed by some to be intended to obstruct the full participation of the opposition in the November elections.

The Commission has taken note of the explanation provided on several occasions by the Venezuelan authorities, in relation to the constitutionality of these ‘administrative sanctions’ imposed by the State Controller on a number of civil servants.

We stress the importance of guaranteeing the rights of all citizens who want to participate in the elections, in accordance with the Constitution and the rule of law. We hope that the upcoming elections will strengthen democracy in Venezuela and that the results will reflect the views of the whole of Venezuelan society.

We encourage all actors to engage in the electoral process in a spirit of tolerance, civic-mindedness and respect for pluralism of opinions.

The Commission is also aware of the expulsion of the representatives of Human Rights Watchfrom Venezuela. We have heard the voices which have condemned this decision as a measure which adversely affects the right to freedom of expression and an act demonstrating an intolerant attitude towards criticism. In this context, we stress the importance that the EU attaches to freedom of expression and opinion. Freedom of expression is one of the fundamental human rights, and constitutes the cornerstone of democracy and the rule of law.

I wish to assure Parliament that the Commission will continue to follow closely the developments in Venezuela. The Commission’s commitments to supporting development of democracy and the promotion of human rights will continue to be reflected in our cooperation policies and relations with Venezuela.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu à l'issue de nos débats de l'après-midi.

 
  

(1)Voir procès-verbal.


13.2. Repubblika Demokratika tal-Kongo: konfrontazzjoni fiż-żoni tal-fruntieri tal-lvant
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Le Président. - L'ordre du jour appelle le débat sur six propositions de résolution sur la République démocratique du Congo: affrontements dans les zones frontalières orientales(1).

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, author.−Mr President, the conflict in the Democratic Republic of Congo (DRC) is profoundly traumatising for Congolese society.

Amongst other atrocities, rape has been used for many years as a weapon of war and tens of thousands of women and girls are suffering. Our empathy is not enough. Without any doubt, there is an ongoing genocide against women in Congo, and we can no longer afford to turn a blind eye to this dreadful situation. Words are not enough to describe the horrors these women have to endure. Undoubtedly, the clashes of the rebels in the eastern provinces will bring more and more violence, including sexual violence.

How many women and girls have to die, be gang-raped, butchered, enslaved, contaminated with HIV, rejected by their communities, until we decide at am international level to engage seriously and with a long-term view on this subject? There should be no tolerance for the sexual violence against girls and women. The impunity of the perpetrators must come to an end and the rule of law has to be restored in the eastern provinces of the DRC.

We all have to acknowledge that this situation demands a multifaceted approach. Peace needs to be achieved, the rule of law established and society saved from the poverty trap in the eastern provinces of the Democratic Republic of Congo. This implies that the exploitation of Congolese natural resources must follow the rule of law as well.

 
  
MPphoto
 

  Giovanna Corda, auteur.−Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord je vous demande d'excuser mon collègue, M. Hutchinson, qui n'a pu être des nôtres aujourd'hui.

5 400 000 personnes, c'est le nombre de victimes du conflit en République démocratique du Congo depuis 1998. Chaque jour, ce sont 1 500 personnes qui meurent. Ces personnes sont des femmes qui ne survivent pas aux mutilations qui leur sont infligées, des rebelles ou des soldats de l'armée régulière congolaise; ce sont aussi des enfants soldats, arrachés à leurs parents; ce sont de toutes jeunes filles dont le court passage sur terre n'aura été qu'un cauchemar.

La violence des mots que j'emploie, Monsieur le Président, chers collègues, n'est rien à côté de la violence qui s'exprime en République démocratique du Congo depuis trop longtemps, une violence qui s'est amplifiée et étendue ces dernières semaines, et tout cela dans l'indifférence la plus complète de la communauté internationale. Les témoignages que nous récoltons sont pourtant accablants: accablants pour les soldats, dans différentes factions rebelles en présence; accablants aussi pour les forces gouvernementales qui, au lieu de protéger la population, représentent pour elle une menace; accablants encore pour l'ONU, incapable d'assurer la protection des civils.

Alors, Monsieur le Président, chers collègues, la résolution que nous discutons vise à alerter l'opinion publique internationale sur ce qui est en train de se produire et formule une série de demandes très concrètes allant dans le sens d'une résolution rapide et durable de ce conflit.

Parmi ces demandes, les socialistes insistent particulièrement sur plusieurs points: premièrement, le renforcement de la mission de l'ONU avec du personnel européen qui soit en mesure de communiquer avec la population; deuxièmement, nous demandons aux plus hautes autorités politiques et militaires congolaises de tout mettre en œuvre pour que les soldats de l'armée congolaise mettent définitivement un terme à leurs exactions.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, Autor.−Señor Presidente, efectivamente quiero subrayar algunos de los aspectos que ya se han apuntado con relación a la situación dela República Democrática del Congo.

El primero es evidente. La causa del conflicto del que estamos hablando es multidimensional. Estamos hablando de un problema que tiene que ver con el acceso a los recursos; estamos hablando también de la impunidad con la que dichos recursos se explotan, pero también de la impunidad con la que ciertos actores «deambulan» por la zona y cometen atrocidades sin que sean perseguidos nipor actores locales ni por fuerzas internacionales, y, en tercer lugar,de la impunidad que lleva consigo la persistente presencia de las armas internacionales que llegan continuamente a la región.

Estos tres elementos —la vinculación de estos tres aspectos— me parecen fundamentales porque señalan, en primer lugar, la necesidad de una revisión a fondo de la presencia de las Naciones Unidas en el territorio.

En segundo lugar, debemos estudiar muy especialmente el caso de la violencia contra las mujeres y la violencia sexual contra las mujeres, algo que ya hemos tratado en esta Cámara en anteriores ocasiones, y ésta es una nueva ocasión para recordar que tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea deberían exigir que la violación y, sobre todo, el recurso como arma sexual a la tortura y el abuso de las mujeres se consideren un crimen de guerra. Es algo que llevamos tiempo solicitando y exigiendo en todos los ámbitos en los que es necesario.

Me parece también necesario recordar el tercer aspecto: que todo esto tiene que ver con una de las fuentes de riqueza más importantes que hay en el mundo, que es la de los diamantes. Aplicar de forma coherente y específica el proceso de supervisión del proceso de Kimberley es algo que no puede desvincularse de la cuestión de fondo.

Permítanme que recuerde que la semana próxima en las Naciones Unidas empieza un debate sobre la adopción de un tratado internacional sobre exportaciones de armas. Creo que es una oportunidad de oro para recordar que precisamente es necesario en contextos como el dela República Democrática del Congo.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, Auteur.−Voorzitter, het wordt steeds belangrijker om een weg te vinden waardoor de inwoners van Congo kunnen overleven,ook als het onmogelijk blijft om een centraal staatsgezag op te bouwen. Het vermijden van alle omstandigheden die hen blootstellen aan geweld en uitbuiting, aan gedwongen verhuizingen of aan hongersnoden, moet voorrang krijgen.

Waarom is alles wat er in Afrika verkeerd kan gaan,bijeengebracht in Congo? Congo is ontstaan als koloniaal mijnbouwproject in de slecht toegankelijke binnenlanden van Afrika. Er bestond geen Congolees volk met gezamenlijke belangen en vooruitzichten, maar een veelheid van volkeren in geïsoleerde gebieden.

Bij de start als onafhankelijke staat, bijna een halve eeuw geleden, leerde de hele wereld de namen kennen van de toen met elkaar strijdende politici. Tshombe en Kalonji, nauw verbonden met de mijnbouwbelangen, streefden naar afsplitsing van hun zuidoostelijke regio's met veel rijkdom in de ondergrond. De enige visionair die de pretentie had om het land als geheel een serieuze toekomst te geven, Patrice Lumumba, werd snel vermoord.

Daarna heeft de militaire dictator Mobutu het land opnieuw langdurig geleid als een privé-onderneming, volkomen onderworpen aan zijn willekeur. De hoop dat na de dood van Mobutu de opbouw van de vooruitgang van Congo eindelijk zou kunnen beginnen, is de bodem ingeslagen.

De inmiddels tweede president, met de naam Kabila, inspireert niet en beheerst grote delen van het land niet. De mogelijkheden van het Congo van nu worden bepaald door mislukte verkiezingen, waarvan de uitkomst vanaf het begin omstreden was en die nog lang niet door iedereen aanvaard worden, door volksverhuizingen vanuit de oostelijke buurlanden, regionale machthebbers met mijnbouwbelangen en rebellenlegers. Het wordt twijfelachtig of een eenheidsoplossing voor een ongedeeld Congo nu nog mogelijk is.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, autorka.−Panie Przewodniczący! W Kongo przebywają między innymi polscy duchowni, którzy w misjach organizują ochronę ludności cywilnej,szczególnie kobiet i dzieci, przed przemocą. W misjach pokojowych uczestniczyły polskie wojska, także dlatego dramat w Kongo jest mi bliski.

Szczególnie niepokoi sytuacja w Północnym Kivu i pacyfikacja regionu Ituri. Drastyczne przykłady masakr, gwałtów wobec kobiet i dziewcząt, wcielanie dzieci do armii, to od wielu lat codzienność tego państwa. Wzywamy rządy Demokratycznej Republiki Konga i Rwandy do konstruktywnego dialogu, który wyprowadzi Kongo z zapaści humanitarnej.

Mogę powiedzieć jedno - tak naprawdę jedynym dotąd rzeczywistym aktem, który blokował ten konflikt była reakcja robotników w RPA, którzy odmówili rozładunku chińskiej broni. Wzywamy rządy Regionu Wielkich Jezior do rozpoczęcia dialogu, który zastopowałby przemoc w Kongu. Zwracam się do Komisji Europejskiej o wzmocnienie skali pomocy medycznej dla ludności cywilnej Konga, w szczególności pomocy medycznej dla kobiet i dziewcząt zakażonych w związku z dokonanymi na nich gwałtami.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, in Vertretung der Verfasser.−Herr Präsident! Der Kongo erleidet derzeit das, was Europa nach dem 30jährigen Krieg erlitten hat, als alle Staatlichkeit zerfallen war. Und zwar erleidet der Kongo das potenziert. Es sind uniformierte Banden unterwegs, ein Teil dieser Banden nennt sich „offizielle Armee“, ein anderer Teil dieser Banden nennt sich „Privatarmee“, in Wirklichkeit sind es allesamt Räuberbanden, die auf Kosten der Zivilbevölkerung das Land ausplündern, Menschen ermorden, vergewaltigen und rauben. Der Kongo wird nicht zu einem Frieden finden, bevor nicht regional und überregional ein Minimum an Staatlichkeit wiederhergestellt ist.

Deshalb ist es unsere Aufgabe als Europäische Union, erstens humanitäre Hilfe zu leisten, aber zweitens auch dafür zu sorgen, dass es in diesem Land eben wieder ein Minimum an staatlicher Sicherheit und Existenz gibt. Davon sind wir weit entfernt, und auch die Intervention, die es dort gegeben hat, hatte ja offenbar – das sollte man einmal selbstkritisch feststellen – nicht den Erfolg, den wir uns gewünscht haben.

Deshalb ist es dringend notwendig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir mit allen möglichen friedlichen und zur Not auch wieder mit militärischen Mitteln – mit Friedenstruppen, so weit ist es noch nicht, aber wir müssen darüber diskutieren –dieses Herz Afrikas wieder stabilisieren können. Denn wenn man den Kongo betrachtet, und ich hatte mehrfach die Gelegenheit, den Kongo zu überfliegen, dann weiß man, dass vom Kongo aus alle Teile Afrikas gleichermaßen berührt werden in einer Art und Weise, wie das mit keinem anderen afrikanischen Land der Fall ist.

Es wird keinen stabilen afrikanischen Kontinent ohne einen stabilen Kongo geben, und deshalb sind wir hier in einer ganz besonderen Verpflichtung.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, on behalf of the PPE-DE Group.–Mr President, in fact we are extremely concerned about the resurgence of violence in the eastern provinces of Congo. We therefore call on all participants to return immediately to the peace process to which they committed themselves in January.

I would like to make three points. First, the Congolese Government has to take special responsibility to put an end to the widespread sexual violence against women and girls used as a weapon in this internal warfare. Second, international pressure should be put on the governments of both the DRC and Rwanda to make them restart a constructive dialogue. Third, we call on all EU governments to provide special assistance immediately to the population of eastern Congo.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Saks, fraktsiooni PSE nimel.– Head kolleegid. Me räägime siin täna väga keerulisest piirkonnast ja mulle tundub, et me räägime seda eelkõige sellepärast, et rõhutada, kui hull on see olukord, mitte sellepärast, et meil oleks väga selge pilt, kuidas seda olukorda lahendada. Aga ma tooksin siiski välja mõned punktid.Tõsi küll, ma kordan eelkõnelejaid, ka oma head kolleegi Tunne Kelamit.

Kõige tähtsam on toetus Kongo võimudele, et leida poliitiline lahendus sellele kriisile. Vägivald sünnitab ainult uut vägivalda ja ma ei taha kuidagi öelda, et meeste elud oleksid kuidagi vähemväärtuslikud või meeste kallal võiks vägivalda tarvitada, aga tõepoolest, Kongos on eriti hull naiste-laste olukord ja sellele tuleks erilist tähelepanu pöörata. Üleskutse rahvusvahelisele üldsusele, ÜRO Julgeolekunõukogule abi tõhustamiseks, üleskutse nõukogule ja komisjonile meditsiiniabi andmiseks – eelkõige siis sellele kõige suuremale riskigrupile – ja kindlasti on oluline ka liikmesriikide konkreetne abi.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, on behalf of the ALDE Group.–Mr President, the eastern region of the Democratic Republic of Congo has in recent years been the site of massacres, as well as a variety of immensely cruel and sadistic crimes against human beings, mainly involving innocent civilians, including many women and children.

The African Union, the EU and the UN have proven themselves to be shamefully incapable of making a determined effort to establish peace in that region. This has been mainly due to the lack of provision of the resources necessary to be effective in protecting the local population and in providing it with much-needed special assistance, and in truly helping to bring about an eventual political solution to the prevailing conflicts. Let us hope that this resolution will help to beef up peace assistance to Congo and, not least, perhaps to deter those evil-minded governments around the world which continue to provide armaments to the warring factions in Congo from continuing so to do.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, w imieniu grupy UEN.–Panie Przewodniczący! Porozumienie pokojowe zawarte w Goma w dniu 28 stycznia 2008 roku nie rozwiązało problemów i nie zapewniło spokoju na wschodnich obszarach Demokratycznej Republiki Konga. Nadal trwały gwałty na kobietach, w tym na małych dziewczynkach, grabieże oraz przymusowe wcielenia cywilów i dzieci do sił zbrojnych. Okrucieństw dopuszczały się wszystkie strony uczestniczące w konflikcie – to jest z grupy rebeliantów, bojowników Demokratycznych Sił na Rzecz Wyzwolenia Ruandy, a także Armii Kongijskiej. Na nowo podjęte starcia sprawiły, że tak na prawdę walka rozpoczęta przed czteroma laty trwa i nasila się. Ostatecznie z północnego Kivu napływają niepokojące informacje o setkach martwych ciał rzuconych do rzeki i około 100 tysiącach osób przesiedlonych.

Wojna niesie nie tylko ofiary śmiertelne, ale także zniszczenie, nasila się głód i powszechna demoralizacja. Władze i armie Konga same nie rozwiążą problemów w tym regionie – konieczna jest pomoc międzynarodowa, w tym także Unii Europejskiej. Pilnie potrzebna jest także pomoc materialna, żywnościowa i medyczna. Grupa parlamentarna UEN w pełni popiera zaproponowaną rezolucję. Dobro człowieka i jego prawa do życia i pokoju muszą zwyciężyć.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM).- Mr President, the atrocities endured in the Congo are unimaginable to those of us who live in peaceful civilised societies. How can we offer practical help to people such as the Congolese? Direct military intervention and humanitarian aid must only come from international effort under the auspices of the United Nations, but time and time again we see the leaders of these types of failed states being allowed to plunder their countries and enjoy their wealth in the Western world. The stable and peaceful countries of the world should unite to ensure that vast amounts of wealth cannot be stolen and then deposited in western banks with impunity.

International agreements should be reached to ensure that leaders of such states cannot live off their ill-gotten gains. This would be at least one small element of an overall solution to help develop stability in countries such as the Congo.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM).- Mr President, renewed combat in the eastern part of the Congo is making a mockery of human rights and is silencing democracy. Despite the signing of the Goma peace accord in January of this year, the abuse of the most fundamental of human rights has continued: women of all ages being raped, massacres committed and child soldiers being gathered up. A situation of such fragility cannot be ignored. We must use our position as one of the strongest voices in the international community to call for peace, cooperation and stability in the region.

We can also use this voice to condemn the recent statements of Laurent Nkunda, who called for the overthrow of the elected and legitimate government of the Congo. The Congolese army alone does not have the human, technical or financial resources to carry out its tasks in eastern Congo. But a global statement, like the signing of the Child Soldier Accountability Act this month in America, reminds us all that help can be offered to such countries and authorities in bringing violators of human rights to justice.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission.− Mr President, the Commissionshares the concerns about the degraded situation in the eastern Democratic Republic of Congo, which is causing further stress to an already seriously affected population. It is also particularly worried about the widespread human rights violations in the region, including violence against women and the continuous mobilisation of child soldiers in the conflict.

The Commission restates its conviction that the current crisis involving Kinshasa and the Congolese rebel groups has no military solution. Hence, we encourage all parties to this conflict to rapidly resume dialogue and promote courageous political compromises, taking into consideration the commitments agreed upon in January2008, the so-called Actes d’engagement de Goma.

In this context, it is extremely important to restore acceptable confidence levels amongst all Congolese stakeholders directly involved. As a preliminary step, all parties without exception should abide without delay by an effective ceasefire with a view to implementing the military disengagement plan provided by the United Nations.

In addition, it must be borne in mind that the underlying root causes of the conflict also include the dramatic problems posed by foreign armed groups in Democratic Republic of Congoterritory, in particular the Rwandan FDLR, an issue where most of the DRC commitments taken in the Nairobi communiqué have still to be put into action.

Given the multiple challenges which still lie ahead in the Democratic Republic of Congo, the Commission strongly advocates that the UN’s peacekeeping mission mandate should be renewed and, where possible, strengthened in order to ensure effective protection for the population and support to the Congolese army in tackling the foreign armed groups.

In addition to the relentless efforts of the EU facilitation team, it is important to ensure the broader participation of African diplomacy (including the African Union) in the resolution of the eastern DRC conflicts, especially in areas where a sustainable solution would be greatly facilitated by close cooperation between neighbouring countries, in particular the Democratic Republic of Congo and Rwanda.

As regards our support to the population in conflict-affected areas, the Commission will continue to provide support via both our humanitarian and development cooperation.

More specifically, regarding health services (an issue raised by all the resolutions), it is important to stress that the Commission has been active since 1994 in the health sector in the Democratic Republic of Congo, which is today one of the focal sectors of our cooperation.

In addition to humanitarian aid, we are currently providing strategic and financial support to the Congolese authorities to improve the quality of medical services and the qualifications of medical staff.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu à l'issue de nos débats de l'après-midi.

 
  

(1)Voir procès-verbal.


13.3. Il-Birmanja
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Le Président. - L'ordre du jour appelle le débat sur six propositions de résolution sur la Birmanie(1).

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, autor.−Panie Przewodniczący! Birmańskiej juncie wojskowej nie udało się spełnić obietnic podjętych wobec społeczności międzynarodowej po tak zwanej szafirowej rewolucji. Nie udało się poprawić sytuacji swojego społeczeństwa, które buntuje się i domaga należnych praw. Brutalne stłumienie we wrześniu bieżącego roku szerzących się protestów ani też więzienia nie zastąpią demokracji i rozwoju.

Birma musi zmierzać do przestrzegania zasad demokracji, do zapewnienia swobody wypowiedzi, wolności zrzeszania się i zgromadzania, wielopartyjności i zwolnienia więźniów politycznych, niezależnego sądownictwa oraz zaniechania czystek etnicznych. Birma potrzebuje pomocy. Konieczna jest więc zwiększona aktywność ONZ, jej Sekretarza, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Komisji Europejskiej oraz rządów państw mających wpływ na władze Birmy. Unia na rzecz Europy Narodów, w imieniu której przemawiam i w imieniu autorów, popieram i wnoszę tę rezolucję z prośbą o poparcie Pań i Panówposłów.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, author.−Mr President, this is the sixth European Parliament resolution on Burma in the last two years, but the monstrous Burmese military junta seems to have taken no notice at all of what the EU thinks or says. Meanwhile, the ordinary citizens of Burma continue to suffer oppression, persecution and poverty, all of which are the result of the brutal, anachronistic and shameful stance taken by the brainless military regime controlling that country. The dictators, of course, continue to get richer and to lead a lavish life at the expense of their citizens’ suffering.

It seems that resolutions have little effect on these military criminals and, in my view, the most significantreason for this is the fact that countries like China, India and Russia continue to support Burma economically and politically. It seems to me that our attention should now be directed not at Burma itself, but at those three countries. It should be made clear to them that they must stop aiding the heartless and mindless military generals of Burma or their relationship with the EU will suffer severely and irreversibly.

 
  
MPphoto
 

  Józef Pinior, autor.−Panie Przewodniczący! Birma staje się właściwie permanentnym przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego. Wracamy do sytuacji w Birmie na każdej sesji posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Zbliżający się szczyt krajów ASEM jest okazją dla Unii Europejskiej reprezentowanej przez prezydencję francuską do przedstawienia podstawowych kwestii w stosunku do władz Birmy. Po pierwsze, uwolnienie więźniów politycznych. Zdaniem Amnesty International w Birmie znajduje się obecnie około 2100 więźniów politycznych. Po drugie, zaprzestanie torturowania ludzi w więzieniach. Niebezpieczeństwo narażenia na tortury jest w Birmie na porządku dziennym. I wreszcie po trzecie, w akcjach militarnych przeciwko mniejszościom narodowym, w tej chwili przede wszystkim przeciwko Karenom, wojsko musi przestrzegać praw człowieka, musi przestrzegać profesjonalnego zachowania. Przemoc oraz zbrodnie przeciwko ludności nie mogą być akceptowane przez Unię Europejską.

Wreszcie, taktyka Unii Europejskiej musi mieć na uwadze rzeczywiste efekty. Należy się zastanowić, czy sankcje dotykają bardziej społeczeństwo czy rząd Birmy. Ta taktyka musi być mądra.Należy także przemyśleć taktykę sankcji w stosunku do Birmy przez Unię Europejską. Z jednej strony więc domaganie się praw człowieka, wolności demokratycznych, natomiast z drugiej strony taktyka, która pozwoli być efektywna w Birmie przez społeczność międzynarodową.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, Autor.−Señor Presidente, la reunión de ASEM de mañana en Pekín supone una enorme oportunidad para que los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea allí presentes aprovechen para poner sobre la mesa, nuevamente, la preocupante situación de los derechos humanos en Birmania.

En concreto, tal y como ha solicitado ya por carta Amnistía Internacional, sería muy oportuno que el Presidente de turno del Consejo, Nicolas Sarkozy, en tanto que Copresidente del encuentro euroasiático, señalara la gran preocupación que tenemos en Europa con relación a los más de 2100 presos políticos y que, más aún, solicitara su inmediata liberación.

Otra fuente de preocupación es la actual ofensiva militar contra la población karen en el este del país, donde ha tenido lugar la mayor operación militar en una década, cuyo objetivo directo es la población civil y que ha comportado, de hecho, el desplazamiento interno de 150000 personas. Ya en junio de 2006 Amnistía Internacional estableció que este tipo de prácticas constituían, de hecho, crímenes contra la humanidad.

Por otro lado, y tal y como han solicitado, entre otras, la Campaña Birmania por la Paz o Burman Campaign International, en la visita que tiene previsto llevar a cabo el Secretario General de las Naciones Unidas en diciembre se discutirán por primera vez los problemas políticos de fondo, después de que el Secretario General haya visitado recientemente el país en dos ocasiones, tras el paso del ciclón Nargis este año.

El caso es que, ciertamente, nunca antes habíamos tenido, aparentemente, tan amplioconsenso entre europeos y asiáticos para unir fuerzas y presionar al régimen para que libere a todos los presos políticos, por lo que la Cumbre, que empieza mañana, es de vital importancia.

Asimismo, cabe lamentar también que las Naciones Unidas hayan obviado —y, en algunos casos, incluso creído—durante mucho tiempo las mentiras del régimen, como demuestra el hecho de que después de 37 visitas del enviado de las Naciones Unidas no haya sido posible observar ningún avance significativo.

Por todo ello, me sumo a las voces que reclaman tanto a los Jefes de Estado y de Gobierno europeos —incluido, lógicamente, el Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero— como a las Naciones Unidas que den muestras de que apoyan realmente un cambio en Birmania. Para ello, es imprescindible que exijan la liberación inmediata de las personas detenidas.

Es importante, por lo tanto, que no se pierda la oportunidad que se nos brinda a partir de mañana y que los Jefes de Estado y de Gobierno respondan en función de las expectativas creadas.

Confío en que estos Jefes de Estado y de Gobierno —y, especialmente, el Presidente Sarkozy— estén a la altura de las circunstancias, sean conscientes sobre todo de la gravedad de la situación y actúen consecuentemente. Si la Unión Europea quiere ser realmente un actor político creíble, con una política exterior que se base en la defensa y en la promoción de los derechos humanos y no aparezca, como suele ocurrir, al servicio de los intereses económicos de grandes compañías como Total o Chevron, es éste el momento de demostrarlo y es en situaciones como éstas en la que es posible ganar esa credibilidad.

Son muchas las vidas que dependen de este tipo de gestos.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke, author.−Mr President, tomorrow marks the 13th anniversary of the unjust incarceration of Aung San Suu Kyi, Burma’s most revered political prisoner. This timely Parliament resolution condemns her continued detention and insists upon her immediate release.

Aung San Suu Kyi’s latest five-year term of house arrest was extended in May for a further year. Article 10b of the Burmese stateprotection law 1975 stipulates that a person judged to be a threat to the sovereignty and security of the state and the peace of the people can only be detained for up to five years. Therefore this prolonged detention is illegal. Suu Kyi has spent more than 13 years of the past 19 years confined to her Rangoon home.

I also deplore the fact that the number of political prisoners in Burma has increased from 1300 to over 2100 since the Saffron Revolution of September 2007. The military junta has clearly failed to deliver on promises made to the international community in this regard.

Whereas the release of veteran journalist and National League for Democracy (NLD) secretary U Win Tin and six other leaders last month was a step in the right direction, further moves must be made to free Burmese political dissidents.

I call on the Secretary-General of the United Nations to press ahead with a secondvisit to Burma in December irrespective of the prevailing conditions in order to make an urgent personal appeal for the release of all political prisoners and the full inclusion of the National League for Democracy in preparations for the 2010 elections.

Finally, I call on leaders at the ASEM summit beginning tomorrow in China on the 13th anniversary of Suu Kyi’s detention to understand their responsibilities regarding ongoing oppression in one of their neighbouring countries and to take decisive action accordingly to condemn the Burmese military junta for their continued suppression of political dissidents.

 
  
MPphoto
 

  Esko Seppänen, laatija.−Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, Burmassa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Kuten edellä on monella suulla todettu, emme ota ensimmäistä kertaa kantaa ilmaisunvapauden puutteeseen, informaation tukahduttamiseen, kokoontumisvapauden kieltämiseen, alkeellisimpienkin oikeusvaltion periaatteiden rikkomuksiin ja opposition toiminnan kieltämiseen.

Burman kansan pahin vihollinen on sen oma valtiojohto, joka armeijan tuella, asevoimalla ja väkivallalla pakottaa kansansa valtamonopolinsa alaisuuteen. Juntan vankiloissa on entistä enemmän poliittisia vankeja. Sen ohella juntta toimii omaa kansaansa vastaan, estämällä kansainvälisen hätäavun luonnonkatastrofialueille. Kansainvälinen yhteisö joutuu voimattomana katsomaan burmalaisten menehtymistä omien johtajiensa, toisaalta toimettomuuden ja toisaalta repressiivisen toiminnan johdosta.

Vetoamme julkilausumassamme Asemin huippukokoukseen, jotta alueen muut maat painostaisivat junttaa toimimaan poliittisten vankien vapauttamisen puolesta. Tämän vaatimuksen osalta olemme itse vähän tekopyhiä, sillä tiedämme, että Burma ei ole alueella ainoa maa, jossa ihmisoikeuksia poljetaan lokaan. Ryhmämme tukee yhteistä päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, w imieniu grupy PPE-DE.–Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! W rok po brutalnym stłumieniu protestów buddyjskich mnichów społeczność międzynarodowa pozostaje podzielona w kwestii, jak należy postępować z jednym z najbardziej represyjnych reżimów świata. Europa i Stany Zjednoczone zaostrzają sankcje i głośno wyrażają swoje oburzenie łamaniem praw człowieka - podobnie jak my dzisiaj na tej sali. Z drugiej strony regionalni sąsiedzi Myanmaru: Chiny, Indie, Rosja, kraje ASEAN odmawiają otwartej krytyki reżimu birmańskiego pod hasłem niemieszania się w wewnętrzne sprawy tego państwa. Dlatego popieram to, co powiedział już pan poseł Matsakis. Komisja Europejska powinna odważniej i bardziej otwarcie poruszać tę kwestię w rozmowach z Chinami, Rosją i krajami ASEAN.

Drugi problem to działania na poziomie ONZ, które są całkowicie nieskuteczne. Był zapowiadany przełom przed ostatnim Zgromadzeniem Ogólnym w sprawie Birmy. Tego przełomu nie było. Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny aktywnie działać, aby na poziomie międzynarodowym robić więcej w sprawie birmańskiej.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, w imieniu grupy PSE.– Panie Przewodniczący! Minęły niespełna 4 miesiące od ostatniej rezolucji Parlamentu Europejskiego alarmującej o dramatycznej sytuacji wewnętrznej w Birmie. Rządzący reżim wojskowy nie spełnił właściwie żadnej z obietnic złożonych wspólnocie międzynarodowej po wybuchu ubiegłorocznego powstania. Istnieje ryzyko, że Sekretarz Generalny ONZ odwoła swą grudniową wizytę, jeśli nie nastąpi poprawa sytuacji w kraju. Więźniowie polityczni, których liczba wzrosła do 2 tysięcy, przetrzymywani są nadal w nieludzkich warunkach pozbawieni dostępu do opieki medycznej. Lauretka Nagrody Sacharowa i Nagrody Nobla Aung San Suu Kyiod 17 lat przebywa w niewoli. Birmański reżim dalej ogranicza podstawowe prawa człowieka i wolności, w tym dostęp do niezależnych źródeł informacji. Prześladowana przez władze mniejszość kareńska szuka schronienia w Tajlandii żyjąc na skraju nędzy, podobnie jak mieszkańcy terenów dotkniętych huraganem, do których reżim wstrzymał dostęp pomocy humanitarnej narażając tysiące swych obywateli na śmierć głodową.

Powinniśmy żądać od birmańskich władz zniesienia wszelkich restrykcji w niesieniu pomocy humanitarnej oraz przywrócenia podstawowej wolności w kraju. Należy zabiegać silnie o realizację wizyty Sekretarza Generalnego ONZ w Birmie oraz włączenie Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji w proces przygotowań do wyborów w 2010 roku. Chiny i Indie powinny wywrzeć nacisk polityczny i ekonomiczny na birmański reżim poprzez zaniechanie udzielania pomocy birmańskiemu wojsku, zaś społeczność międzynarodowa powinna zastosować sankcje gospodarcze, łącznie z zamrożeniem funduszy członków rządu i innych osób z nimi związanych.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, on behalf of the IND/DEM Group.–Mr President, Burma is a country which is steeped in corruption. With 2000 political prisoners under arrest, access to free media impeded by the authorities and widespread slavery in industry, the people of this country need serious help.

However, in spite of more than 37 visits by UN envoys in the past 20 years and six resolutions in this House, there has been not a single reform made by the military junta. I would agree with Mr Matsakis that it is not good enough to point to Burma: we must point to Burma’s supporters and main supporter, especially China, its most powerful economic and military ally. Yet a smiling Mr Sarkozy represented the European Council at this summer’s Olympic Games. Did he press China’s top officials, who stood with him, about the Burmese, about the Sudanese, about the people of Tibet and about China’s own persecuted people?

I particularly also want to mention the misuse of aid funds that go into Burma, because we still try to reach the ordinary people of Burma and, yet, these goods are often given to favourites of the Burmese Government to resell at high value.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca (PSE).- Senhor Presidente, Senhor Comissário, celebra-se amanhã o 13° aniversário em que a dirigente birmanesa Aung San Suu Kyiestá detida indevidamente. É a melhor ocasião para que a União Europeia e o seu Presidente, que estão presentes em Beijing numa cimeira da ASEM, declarem de forma muito formal que o estado da situação na Birmânia é inaceitável, façam a necessária pressão, nomeadamente sobre a China, como já aqui foi proposto por vários dos nossos colegas,sigam o exemplo que já foi dado, nomeadamente pelos Estados Unidos em 2003, e recusem a continuação de importação de produtos de vestuário feitos em perfeita escravatura. Para além disso um regime de sanções que seja absolutamente claro e consequente. Se isso for feito eu creio que vamos finalmente começar a observar transformações na situação na Birmânia.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE).- Mr President, I should like to thank the Commissionerfor listening to us. Along with colleagues such as Glenys Kinnock, I have long looked forward to the day when resolutions on human rights in Burma and elsewhere do not have to be considered in this Parliament, but we continually have to return to this.

I can only agree with colleagues around the House that, when we look at the attempts, time and again, to make changes in Burma, we see nothing but failure instead. We need to expose those countries that aid and bail out this corrupt regime with trade. We have announced the names of some of those countries and should do more at European level to make sure their exposure leads to real change. We need to see changes in Burma leading to freedom of assembly and association, the release of prisoners of conscience and a full transition to a multi-party democracy. We have seen off juntas in Europe. We need the world to see off the junta in Burma.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE).- Panie Przewodniczący! Jeżeli jest tylko jeden oponent w stosunku do władzy, to jest bardzo bardzo słaby. Ale jeżeli będą nasze głosy z tego zgromadzenia, jak też i z innych krajów, to będzie to wiadomość dla innych obywateli krajów pod opresją, że warto i opłaci się mówić prawdę i przeciwstawiać się reżimowi. Jest więc to wzmocnienie dla ludzi. Z drugiej strony poza samym słowem trzeba podjąć konkretne kroki, żeby pokazać juncie, że nie opłaci się opresja do końca, ponieważ przekłada się to zarówno na naród, jak też na samą władzę, a więc takie dwa kroki zdecydowane muszą być podejmowane i niestety powtarzane aż do skutku. Ja wierzę w to, że prawda wygra i im będzie więcej mówców tej prawdy w samej Birmie, tym będą mocniejsi.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM).- Mr President, earlier this year we saw the failure of the Burmese Government to deal with the consequences of a natural disaster in that country. Considering the amount of money spent by the military on its own upkeep and the tight hold it has on national life, onemight at least have expected it to be able to respond to the needs of its own people in a humanitarian crisis. It did not, because it has no real function, except to perpetuate its own existence and stranglehold on power.

Referring back to what I said in my previous remarks on the Congo, I wonder how many of the military junta have bank accounts in Western banks and enjoy shopping trips to London, Paris and Rome. A direct way of showing support for the Burmese people would be for democratic countries to stop them coming until human rights and democracy are practised in Burma.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE).- Aš įdėmiai sekiau šią diskusiją ir norėčiau atkreipti dėmesį į dvi mintis. Kolega M. Matsakis, man atrodo, labai teisingai pabrėžė, kad raktas į padėtį Birmoje guli ir Maskvoje, ir ypač Pekine, ir Delyje. Reikia didinti spaudimą ne tiktai Birmai, bet ir toms šalims. Antras, labai svarbus, pastebėjimas, kurį kolega J. Pinior pabrėžė, ir aš visiškai prisijungiu prie to reikia – žiūrėti, kiek tas spaudimas Birmai, kiek tos sankcijos Birmai liečia chuntą ir liečia paprastus žmones. Aš pakviesčiau Europos Komisiją padaryti analizę kiek tai mūsų visi tie žingsniai apsunkina chuntos veiksmus ir kiek jie paliečia žmones. Ir visokeriopai, man atrodo, reikėtų skatinti Birmos atsivėrimą pasauliui ir tik tada ta šalis galės žengti demokratijos keliu.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis (ALDE).- Mr President, in coming to the end of this part-session’s debate on human rights here in Strasbourg, it is worth noting that life is getting back to normal, with a very few faithful and determined colleagues still present, along with the Commission’s representatives – we are grateful that the Commission always has representatives at these debates – and, of course, the absence of any representatives from the Council. We should all just be gratefulthat the roof has not fallen on us. Let us hope that it never will!

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Member of the Commission.−Mr President, I would like to start by reminding you that the Commission’s response to the cyclone last May was quick and substantial. We provided humanitarian and food aid and worked through the civil protection mechanism in cooperation with the EU Member States.

We are pleased with ASEAN’s active role in coordinating international efforts. The Commission funded the largest part of the needs assessment undertaken jointly by ASEAN, the United Nations and the Government. The humanitarian emergency is not over, but we will now also look at rehabilitation issues. Most remarkable during this period has been the outpouring of solidarity among citizens, local NGOs and the Myanmar Red Cross. This is a clear signal that giving up on civil society is not an option.

The problems that need to be addressed are the following:

Firstly, we must reduce the isolation of the Burmese people. Civil society needs strengthening. The Commission is co-hosting a conference on the role of civil society in Myanmar in Brussels, which will take place on 29October.

Secondly, we must keep open all possible channels of communication with the Government. At the ASEM Summit, which will take place in Beijing on 26October, President Barroso is expected to take the floor. In addition, the Commission has established working relations with line ministries in matters of health, education and livelihoods.

Thirdly, we must keep and strengthen the United Nations as a driving force. There is no alternative to the good offices of the UN Secretary-General and the UN Special Adviser, Ibrahim Gambari. The Commission strongly backs the efforts of the UN Special Rapporteur on Human Rights in Myanmar, Mr Tomás Ojea Quintana.

National reconciliation also requires an inclusive dialogue. It cannot take place with political stakeholders in jail or under house arrest. We continue to request the release of all those being detained on political grounds. The Commission also backs the ILO efforts to end forced-labour practices used for military and infrastructural programmes.

The Commission is using all its channels to express concerns regarding forced labour and non-respect for fundamental freedoms. The people of Myanmar deserve our attention and assistance, and the Commission will continue to do everything in its power.

 
  
MPphoto
 

  Le Président. - Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), în scris.–Parlamentul European trebuie să facă front comun în condamnarea crimelor împotriva umanităţii din Myanmar unde situaţia a devenit dramatică. Asociaţii neguvernamentale cu o reputaţie de neclintit semnalează că aproape 70,000 de civili au fost forţaţi să îşi părăsească locuinţele în ultimele 6 luni, încercând să scape de abuzurile sistematice ale huntelor militare.

Myanmar are o istorie de aproape 50 de ani de dictatură militară şi este condamnabil faptul că locuitorii săi nu pot duce o viaţă normală de jumătate de secol.

Persecuţiile, tortura, munca forţată, confiscarea terenurilor şi restrângerea drepturilor de mişcare la nivelul la care se întâmplă în Myanmar pot cu uşurinţă face ca autorităţile să fie acuzate de crime împotriva umanităţii.

Ca membru al Parlamentului European, instituţie ce ce are ca fundament principiul respectării drepturilor omului, consider că este necesar ca autorităţile din Myanmar să fie atenţionate în mod public că respectarea drepturilor omului stă la baza prosperităţii economice a unei ţări. Eliberarea tuturor deţinuţilor politici din Myanmar, în frunte cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, Aung San Suu Kyi, ar fi un prim semnal important din partea autorităţilor acestui stat că sunt deschise dialogului internaţional şi că nu au în intenţie completa izolare de restul lumii.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), schriftelijk.Op de aanstaande ASEM-top op 24 oktober 2008 in Beijing zit de Birmese oppositieleidster en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi in totaal exact 13 jaar gevangen. VN-secretaris-Generaal Ban Ki-Moon heeft aangekondigd in december Birma te willen bezoeken, maar heeft aangegeven dit slechts te zullen doen,als er serieuze vooruitgang in de politieke en mensenrechtensituatie in Birma geboekt kan worden en dat anders zijn bezoek uitgesteld moet worden. De aanstaande ASEM-top is een uitgelezen mogelijkheid om stevige druk uit te oefenen op Birma om snel aan de voorwaarden van de VN te voldoen en zo het bezoek van Ban Ki-Moon te bespoedigen.

 
  

(1) Voir procès-verbal.


14. Ħin tal-votazzjonijiet
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Le Président. - L'ordre du jour appelle l'Heure des votes.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

 

14.1. Il-Venezuela (votazzjoni)

14.2. Repubblika Demokratika tal-Kongo: konfrontazzjoni fiż-żoni tal-fruntieri tal-lvant (votazzjoni)

14.3. Il-Birmanja (votazzjoni)

15. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijet: ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

16. Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti

17. Stqarrijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Procedura): Ara l-Minuti

18. Tressiq ta' testi adottati matul is-seduta attwali: ara l-Minuti

19. Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti

20. Interruzzjoni tas-sessjoni
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Le Président. - Je déclare interrompue la session du Parlement européen.

(La séance est levée à 16 h 20)

 

ANNESS (Tweġiba bil-miktub)
QUESTIONS TO COUNCIL (The Presidency-in-Office of the Council of the European Union bears sole responsibility for these answers)
Question no 13 by Gay Mitchell (H-0732/08)
 Subject: Misuse of EU funds
 

The Bulgarian authorities, most notably chief prosecutor Boris Velchev, have admitted recently that cooperation with OLAF investigations into fraud and misuse of EU funds in that country needed to be improved upon and much swifter.

How does the Council plan to ensure that this expedient cooperation does occur?

How will the Council go about sending a strong message to current and future member nations that corruption has no place within the European Union and especially not relating to expenditure and distribution of European taxpayers’ money?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

L’Union européenne est très attachée à la lutte contre la corruption. En témoignent notamment la Convention européenne du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne(1) ainsi que la décision-cadre 2003/568/JAI du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé(2). Il faut également y ajouter les différents instruments relatifs à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, notamment la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(3), et la décision même établissant OLAF. Une décision du Conseil relative à la création d’un réseau de points de contact contre la corruption est en outre à un stade très avancé d'examen(4).

Dans ce cadre, le Conseil attache la plus haute importance à ce que la gestion des fonds de l'Union européenne dans les différents États membres se fasse en stricte conformité avec les règles communautaires applicables. A ce titre, le Conseil est régulièrement saisi de rapports et de propositions émanant de la Commission, qu'il étudie avec la plus grande attention. C'est ainsi que le Conseil attache grand importance au renforcement de la coopération entre l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et les Etats membres.

En 2005, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il "ENGAGE l'OLAF et les États membres à renforcer leur coopération afin de mieux coordonner leurs activités dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l'UE et de la lutte contre la fraude; estime qu'il serait utile d'améliorer les procédures d'information à cette fin; partage l'analyse de la Cour des comptes concernant la possibilité de créer une structure spéciale qui se consacrerait aux opérations de coordination et d'assistance".

Ceci dit, il convient de rappeler que l'organisation du travail de l'OLAF, y compris les modalités pratiquées de sa coopération avec les États membres, relève de l'autonomie administrative de l'Office.

En ce qui concerne plus précisément la question de la gestion des fonds de l’Union en Bulgarie, celle-ci a fait l'objet d'un récent rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil(5), qui est en cours d'examen dans les instances compétentes du Conseil.

Enfin, dans ses conclusions du 15 septembre 2008(6), le Conseil constate que le mécanisme de coopération et de vérification mis en place pour la Bulgarie et la Roumanie représente un outil approprié et qu’il reste en place dans l'attente des résultats escomptés dans le cadre de celui-ci.

Le Conseil continuera à suivre avec attention l'évolution de ce dossier.

 
 

(1) JO C 195 du 25.6.1997, p. 2
(2) JO L 192 du 31.07.2003, p. 54
(3) JO C 316 du 27.11.1995, p. 49
(4) Doc. 11231/07
(5) Doc. 12244/08 FIN 299 BUDGET 27 PECOS 17 FSTR 18 AGRISTR 18 AGRIFIN 64 COVEME 6 (COM(2008) 496 final du 23 juillet 2008).
(6) Doc. 12678/08

 

Întrebarea nr. 14 a doamnei Silvia-Adriana Ţicău (H-0734/08)
 Subiect: Promovarea zonelor de odihnă și a parcărilor sigure pentru șoferii ce efectuează transport de marfă
 

Transportul rutier deține o cotă de 72,2% din totalul transportului intercomunitar terestru de mărfuri. În transportul rutier european activează aproximativ 600 000 de întreprinderi și 4,5 milioane de angajați. De aici rezultă importanța acestuia pentru dezvoltarea economică a Uniunii. În aceste condiții, siguranța traficului rutier și îmbunătățirea condițiilor sociale ale șoferilor devin extrem de importante. Reglementările europene impun respectarea anumitor condiții privind timpul de condus, timpul de lucru și timpul de odihnă de către șoferi. Numărul de parcări sigure este însă insuficient. Statisticile Serviciului de raportare a incidentelor arată că în Uniune se înregistrează anual pierderi de 8,2 miliarde euro ca urmare a furturilor de mărfuri transportate, 70% din incidentele raportate având loc în perioada de staționare.

Doresc să întreb Consiliul care sunt măsurile și proiectele comunitare avute în vedere, pentru construcția de parcări sigure, în special pentru România și Bulgaria și cum sunt acestea reflectate în bugetul Uniunii.

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

La construction d'aires de stationnement relève essentiellement de la compétence des États membres et n'a par conséquent pas fait l'objet de mesures communautaires. Toutefois, au chapitre "sécurité routière", le Parlement européen et le Conseil viennent de se mettre d'accord, en première lecture, sur une directive concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières(1). Le Conseil a formellement adopté cette directive le 10 octobre.

Dans cette directive, le Parlement européen et le Conseil soulignent, qu'il importe qu'il y ait suffisamment d'aires de stationnement le long des routes, "non seulement pour prévenir la criminalité, mais aussi pour assurer la sécurité routière". Grâce aux aires de stationnement, les conducteurs peuvent se reposer en temps opportun, puis reprendre la route en possession de toutes leurs facultés d'attention. L'existence d'un nombre suffisant d'aires de stationnement sûres devrait donc faire partie intégrante de la gestion de la sécurité des infrastructures routières.

À l'annexe de cette directive figure également, une disposition qui précise les critère pour l'aménagement d'aires de stationnement sûres. Les États membres sont encouragés à appliquer les critères susmentionnés, notamment pour la construction d'aires de stationnement sûres en nombre suffisant, afin d'améliorer la sécurité routière.

 
 

(1) Doc. PE-CONS 3652/08.

 

Question no 15 by Colm Burke (H-0736/08)
 Subject: Food security in Ethiopia
 

The food security situation in Ethiopia has deteriorated to alarming levels in the wake of drought conditions throughout the country, according to the United Nations. Some 4.6 million people in Ethiopia are in need of food aid due to a combination of drought and high food prices, according to a statement issued by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

Can the Council inform as to how much assistance the EU and its Member States are presently giving to Ethiopia, and can food aid be boosted specifically given the present dire circumstances in this country?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

M. Burke, je me souviens, à l’occasion de nos échanges lors de la dernière plénière, que vous aviez effectivement exprimé votre attachement à une politique d’aide au développement ambitieuse. Sur le sujet particulier de la sécurité alimentaire en Ethiopie, sachez que la présidence du Conseil partage votre préoccupation Vous faites état d'un communiqué du Bureau de la Coordination des Affaires humanitaires, selon lequel plus de 4.6 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire en Ethiopie. Depuis lors, les choses ont malheureusement pris une tournure plus grave encore. En effet, le 17 septembre dernier, le Gouvernement de l'Ethiopie a revu ce chiffre et il estime qu'il y a maintenant plus de 12 millions de personnes qui sont touchés par la sécheresse, phénomène dont les conséquences sont renforcées encore par la flambée des denrées alimentaires. Le nombre de personnes directement menacées par la famine et la malnutrition s'élèverait aujourd'hui à 6.4 million.

Face à cette situation, l'Union européenne réagit sur deux plans:

- D'abord, par le biais de l'aide alimentaire d'urgence; Il s’agit de mesures d’urgence visant à répondre à court terme aux besoins des populations vulnérables.

- puis, à plus long terme, la politique de développement de l’UE a mis en place des programmes pour assurer la sécurité alimentaire et permettre que le pays n’ait plus à terme recours à l’aide alimentaire.

En ce qui concerne l’aide alimentaire d’urgence, celle-ci prend la forme de dons à des partenaires tels que le Programme alimentaire mondial (PAM). Permettez moi de souligner que, parmi les 10 bailleurs les plus importants du PAM en 2008 pour la crise dans la Corne de l'Afrique, 5 proviennent de l'Union européenne. A titre indicatif, l'Union européenne a alloué à titre de l'aide alimentaire pour l'Ethiopie 28,7 millions d'euros en 2008 en ce qui concerne le PAM

Outre l’aide apportée par l’UE à travers le PAM, de nombreux Etats membres ont fourni une aide alimentaire à l'Ethiopie via d'autres mécanismes, tels que le Fonds central d'intervention des Nations unies pour les urgences humanitaires (CERF) ou le Fonds du Bureau de la Coordination des Affaires humanitaires pour l'Ethiopie.

De manière générale, il est prévu de renforcer très rapidement l’aide à la région, la Commission européenne ayant annoncé le 16 octobre denier le déblocage de 15 millions d'euros supplémentaires d'urgence pour cinq pays de la Corne de l'Afrique victimes de la sécheresse et de la hausse des prix alimentaires.

Au total, plus de 10 millions de personnes devraient bénéficier de cette nouvelle enveloppe, dont 4, 6 en Ethiopie et le reste en Somalie, au Kenya, en Ouganda et à Djibouti. Jusqu'ici la Commission a octroyé au cours de l'année 2008 134,5 million d'euros d'aide humanitaire à la Corne d'Afrique – en plus de l’aide apportée au Soudan - dont 64 millions d'aide alimentaire. Toutefois, l’aide alimentaire de l’UE étant gérée par la Commission européenne, celle-ci devrait disposer d’informations plus précises à ce sujet.

Comme vous le voyez, l’aide apportée par l’UE couplée à celle des Etats membres à titre bilatéral ou dans le cadre d’organismes multilatéraux démontre la forte mobilisation de l’UE face à la situation humanitaire en Ethiopie.

 

Question no 16 by Aloyzas Sakalas (H-0737/08)
 Subject: Reasons for not de-listing the People's Mojahedin of Iran (PMOI) from the Council's list of terrorist organisations
 

Since 2003, the People's Mojahedin of Iran (PMOI) organisation has been listed in the Council's list of terrorist organisations. This decision was based on a decision by the UK Home Office to include the PMOI in the UK list of proscribed organisations.

The PMOI has challenged the decision of the competent authority in the UK. As a result of judgements of the Proscribed Organisations Appeals Commission and the Court of Appeal, the PMOI was removed from the UK list of proscribed organisations in June 2008.

Since 24 June 2008, the Council decision has therefore been lacking the basis of a decision taken by a judicial authority or an equivalent competent authority. However, during its review of the list of terrorist organisations on 15 July 2008 the Council did not decide to de-list the PMOI. What are the reasons for the Council to keep the PMOI on its list of terrorist organisations?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Les décisions précédentes du Conseil inscrivant puis maintenant l’Organisation des Moudjahidines du Peuple d’Iran (OMPI) sur la liste antiterroriste européenne étaient motivées par son inscription sur la liste des organisations terroristes interdites au Royaume Uni.

Le gouvernement britannique ayant pris, le 24 juin, la décision de radier l’OMPI de cette liste, se posait la question de la radiation de cette organisation de la liste européenne.

Mais d’autres éléments ont été portés à la connaissance du Conseil qui a été conduit à conclure, le 15 juillet dernier, que l’inclusion de l’OMPI sur la liste européenne restait justifiée, conformément aux critères énoncés dans la position commune 2001/931/PESC.

Je veux souligner que cette décision du Conseil ainsi que l’exposé des motifs justifiant cette inclusion ont été portés à la connaissance de l’organisation. Dans ce contexte, et dans le respect des textes en vigueur, l’OMPI a été informée qu’elle avait la possibilité de demander le réexamen de cette décision et de former un recours devant le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes.

C’est précisément la démarche adoptée par l’OMPI qui a décidé de faire appel de cette décision et d’introduire un recours le 21 juillet devant le TPI. Le dossier est actuellement en cours d’instruction, et il n’appartient pas au Conseil de commenter celle-ci.

 

Question no 17 by Sarah Ludford (H-0738/08)
 Subject: Cross-border enforcement of road traffic offences
 

Considering the EU goals of creating an area of free movement, of common justice and of shared environmental objectives, does the Council agree that it makes sense for drivers who fail to respect local, regional or national traffic laws within the EU, for instance through non-payment of a road user charge, breach of a low emission or green zone, or driving or parking in a reserved bus or tram lane, to have a penalty enforced against them whatever their Member State of nationality or residence? What is the Council doing to progress that objective of comprehensive enforcement?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

La question du traitement des infractions routières commises par un citoyen européen sur le territoire de l’UE mais hors de son Etat d’origine constitue une priorité pour la présidence française en matière de transports.

La présidence entend s’appuyer sur la proposition de la Commission présentée en avril 2008. Cette proposition de directive du Parlement européen et du Conseil vise à faciliter l'application transfrontière de certains types d'infraction relevant de la législation des États membres dans le domaine de la sécurité routière (non port de la ceinture de sécurité, excès de vitesse, conduite en état d’ivresse et traversée d’un carrefour alors que le feu est rouge)(1). Elle propose en particulier la mise en place d’un réseau d'échange de données électroniques dans l'ensemble de l'UE pour permettre d'identifier le propriétaire d'un véhicule, afin de permettre aux autorités de l'État membre où l'infraction a été commise de leur envoyer une notification quel que soit l'État de l'Union européenne dans lequel il se trouve. En effet, le fait que certains auteurs d’infractions n'ont pas leur résidence dans l'État membre où ces infractions sont constatées complique ou empêche l'enquête, les poursuites et l'application effective de sanctions.

Un premier échange de vues s’est tenu lors de la session du 9 octobre du Conseil des ministres en charge des transports. Il en est ressorti un large consensus sur la nécessité de mener rapidement à bien la discussion sur la proposition, qui doit nous permettre d’atteindre les objectifs fixés par le livre blanc sur la sécurité routière (division par deux du nombre de victimes sur les routes européennes à l’horizon 2010).

Par ailleurs, le Conseil a déjà adopté, dans le cadre du Titre VI du TUE, plusieurs actes visant à améliorer la coopération et l'échange d'informations entre les services de police et de justice des États membres, qui couvrent l'action publique contre les infractions routières, notamment:

- la décision-cadre 2005/214/JAI concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires(2). Cette décision a pour objet de garantir que les sanctions pécuniaires imposées dans un État membre soient exécutées dans l'État membre où la personne concernée a sa résidence habituelle, des biens ou des revenus;

- la Convention relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (1998)(3);

- la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres (2000)(4);

- la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres(5);

- la décision relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (2008)(6) et la décision concernant sa mise en oeuvre(7).

Cette décision comporte notamment des dispositions concernant la consultation automatisée transfrontalière de données relatives à l'immatriculation des véhicules.

 
 

(1) Doc. 7984/08 COM (2008) 151.
(2) JO L 76 du 22.3.2005, p. 16.
(3) JO C 216 du 10.7.1998, p. 2.
(4) JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
(5) JO L 386 du 29.12.2006, p. 89.
(6) JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.
(7) JO L 210 du 6.8.2008, p.12.

 

Vraag nr. 19 van Koenraad Dillen (H-0743/08)
 Betreft: Weigering verstrekking visum verkiezingsmissie Rwanda
 

Voor de verkiezingen van maandag 15 september in Rwanda heeft het Europees Parlement een delegatie waarnemers gestuurd, samengesteld volgens het systeem D'Hondt. Politici van verschillende strekkingen en nationaliteiten maken deel uit van deze delegatie. Ikzelf, niet-ingeschreven europarlementslid, maakte deel uit van deze delegatie. Vorig jaar was ik aanwezig op de jaarlijkse Europese Unie-ACP-bijeenkomst in Kigali en kreeg ik wel een visum. Zonder enige reden te willen opgeven - ondanks herhaald aandringen - heeft de Rwandese ambassade in Brussel echter geweigerd mij een visum te verstrekken, waardoor de delegatie met een man minder moesten vertrekken. De Rwandese regering bewijst hiermee dat zij zelf wil beslissen wie lid mag zijn van een verkiezingswaarnemingsmissie en ondergraaft daarmee de geloofwaardigheid van het Europees Parlement als onafhankelijke politieke instelling.

Hoe beoordeelt de Raad de houding van de Rwandese autoriteiten? Heeft de Raad gevraagd om welke reden Rwanda geen visum aan een lid van deze delegatie wilde verstrekken? Welke stappen zal de Raad bij de Rwandese autoriteiten in de toekomst ondernemen om een dergelijke willekeur te vermijden?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le Conseil regrette le refus de visa par l'ambassade du Rwanda à Bruxelles à votre encontre et sans que le motif de ce refus ait été expliqué. La Présidence du Conseil sur place et le Chef de la Délégation de la Commission européenne ont effectué des démarches auprès des autorités Rwandaises à Kigali au sujet de la non-délivrance de visa à certains des observateurs électoraux sélectionnés par la Commission européenne. Si cela a conduit à une amélioration substantielle de la situation, cela n'a malheureusement pas entraîné un effet positif pour le cas qui vous concerne.

Dans ses contacts réguliers avec le Rwanda, le Conseil continuera à souligner l'autonomie de l'action de l'UE, affaiblie par un tel refus de délivrer des visas aux personnes désignées pour participer aux missions de l'UE au Rwanda dans le cadre des relations entre l'UE et le Rwanda.

Pour éviter que d’autres missions d’observation électorale de l’UE soient confrontées à l’avenir à la même difficulté, le Conseil a encouragé la Commission à examiner les voies possibles. L’inclusion, dans les memoranda d’entente conclus avec les Etats ayant sollicité l’envoi d’une mission d’observation, d’une clause de non-discrimination des observateurs de l'Union européenne pourra être envisagée.

 

Ερώτηση αρ. 20 του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0747/08)
 Θέμα: Προστασία των δικαιωμάτων των παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πρόσφατο ψήφισμά του (P6_TA(2008)0404) σχετικά με την κατάσταση των παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές τόνισε ότι: «περισσότεροι από 11 000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά, κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές», εξέφρασε «τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση των παλαιστινίων γυναικών και των ευπαθών κρατουμένων, οι οποίες, όπως αναφέρεται, υπόκεινται σε κακή μεταχείριση και δεν έχουν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη» και κάλεσε το Ισραήλ «να εγγυηθεί την τήρηση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τις συνθήκες κράτησης, να προσαγάγει σε δίκη όλους τους κρατούμενους, να θέσει τέρμα στη χρήση των "διαταγών διοικητικής κράτησης" και να εφαρμόσει επαρκή μέτρα για τους ανηλίκους και για τα δικαιώματα επίσκεψης των κρατουμένων, σε απόλυτη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων…».

Ποιες ενέργειες έχει ήδη αναλάβει το Συμβούλιο για την προστασία των δικαιωμάτων των παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές και ιδιαιτέρως των παιδιών, καθώς και ποιες προτίθεται να αναλάβει για να ανταποκριθεί στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου;

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Comme nous en avions déjà débattu ensemble ici en plénière au mois de juillet dernier, permettez-moi de vous confirmer à nouveau combien l’UE est présente sur ce dossier. En effet, à tous les niveaux, l'UE continue de faire part à Israël des vives préoccupations que lui inspire la situation en matière de droits de l'homme : elle le fait à chaque réunion de haut niveau entre les deux parties et lors des réunions consacrées au dialogue politique.

Ces réunions sont l'occasion d'examiner tous les sujets :

− le respect des droits de l'homme, y compris la liberté de religion et de conviction;

− l'extension des colonies;

− le droit humanitaire international; et

− la détention administrative, y compris des dossiers individuels – c’est le point que l'Honorable Parlementaire a expressément évoqué.

Sur la question précise des enfants, la troisième réunion du groupe de travail informel UE-Israël sur les droits de l'homme, qui a eu lieu le 30 avril 2008, a permis d'examiner plus en détail toute une série de questions comme la situation des minorités, les défenseurs des droits de l'homme et les droits des enfants. L'UE a réaffirmé à cette occasion la nécessité d'assurer un suivi approprié de ces questions.

De manière générale, l’UE considère qu'il est vital de maintenir le contact à travers tous les canaux diplomatiques et politiques. L’UE a toujours privilégié la voie du dialogue. Un dialogue sur le respect du droit international et du droit humanitaire, mené dans un esprit constructif selon les dispositions prévues par les traités conclus avec Israël, constitue la méthode la plus efficace pour faire passer les vues et les messages de l'UE sur tous les sujets de préoccupation.

Le 16 juin dernier, lors du 8ème conseil d’association UE-Israël, des discussions ont eu lieu en vue du rehaussement de la relation UE-Israël. Dans ce cadre, le dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et Israël est un élément essentiel de ce processus puisque l'UE propose de créer un sous-comité sur les droits de l'homme dans le cadre de l'accord d'association; ce sous-comité remplacerait le groupe de travail informel existant. Cette initiative avait été accueillie favorablement par votre Assemblée, ce qui démontre notre approche commune de la situation.

 

Question no 21 by Christopher Heaton-Harris (H-0749/08)
 Subject: EU funding
 

Why is the Lisbon Treaty necessary at all? The Draft EU budget for 2009 shows that the Commission continues to fund the new measures contained in the unratified Treaty, despite the fact that no legal base exists, so if this is possible then why is the Treaty actually required?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Il n’appartient pas au Conseil de commenter le traité de Lisbonne, signé par les États membres, et dont le processus de ratification n’a pas été achevé.

Néanmoins, l’attention du Honorable Parlementaire est attirée sur les conclusions du Conseil européen du 19-20 juin 2008(1), aux termes desquelles le traité de Lisbonne a pour objectif d’aider l’Union à agir plus efficacement et de manière plus démocratique.

 
 

(1) doc. 11018/08

 

Question no 22 by Nirj Deva (H-0751/08)
 Subject: Comments from Giscard d'Estaing regarding the Lisbon Treaty
 

Does the Council Presidency agree with the comments from Valery Giscard d'Estaing that countries who do not wish to adopt the Lisbon Treaty could simply have a different type of membership of the European Union, leading to a so-called 'two-speed' Europe?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Il n’appartient pas au Conseil de commenter les affirmations des personnalités politiques.

 

Question no 23 by Martin Callanan (H-0753/08)
 Subject: Lisbon Treaty
 

Does the Council Presidency believe that the people of other Member States - for example France - would have rejected the Lisbon Treaty in a referendum, had they been granted one?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Il est rappelé que les États membres ratifient les modifications aux traités conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Si une telle ratification se fait par voie référendaire, il appartient à l’État membre concerné de tirer les conséquences qui découlent des résultats du référendum.

Il n’appartient pas au Conseil d’émettre des hypothèses sur la question posée par l’Honorable parlementaire.

 

Ερώτηση αρ. 25 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0758/08)
 Θέμα: Άσκηση "ΕΥΡΩΠΗ-ΙΙ/2008" στην Ελλάδα
 

Oλοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ελλάδα, στην περιοχή Aσκός - Προφήτης της Θεσσαλονίκης, στρατιωτική άσκηση της υπό ελληνική διοίκηση "Oμάδας Mάχης" (Hellbrock) του λεγόμενου ευρωστρατού, με την επωνυμία "ΕΥΡΩΠH-ΙΙ/2008", στο σενάριο της οποίας περιλαμβανόταν -όπως αποκαλύφθηκε και από φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό τύπο- η αντιμετώπιση από το στρατό διαδηλωτών που κρατούσαν πανό με το σύνθημα "ΕU go home" (EE έξω από εδώ) !

Ερωτάται το Συμβούλιο πώς τοποθετείται απέναντι σε τέτοιου είδους ασκήσεις στρατιωτικών δυνάμεων της ΕΕ; Θεωρεί ως δικαίωμα κάθε λαού, εντός ή εκτός ΕΕ, να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, στις οποίες περιλαμβάνεται, φυσικά, η αντίθεση στην πολιτική της και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της;

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le Conseil rappelle que, non seulement la réalisation de ce type d'exercice est une responsabilité nationale, mais aussi que l'Eurocorps n'est pas une structure rattachée à l'union européenne.

 

Question n° 26 de Marie Anne Isler Béguin (H-0760/08)
 Objet: Suite de l'arrêt rendu le 12 juillet 2005 par la Cour de justice européenne
 

En raison du non-respect de la réglementation européenne relative à la taille des poissons péchés, la Cour de justice européenne a condamné, par arrêt du 12 juillet 2005, la France à verser une amende de 20 millions d'euros et une astreinte semestrielle de 57,8 millions d'euros.

À quelle date la France s'est-elle mise en conformité avec les décisions de l'arrêt? En fonction de cette date, je souhaiterais également connaître le montant détaillé de l'amende et des astreintes payées par la France.

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Honorable madame la parlementaire, en ma qualité de président du Conseil, je ne me sens pas fondé à vous répondre car il n’appartient pas au Conseil de se prononcer sur la mise en œuvre, par un État membre, d’un arrêt de la Cour de Justice. En tant que ministre français, je peux vous assurer que la France a pleinement respecté l’arrêt rendu.

 

Pergunta nº 27 do Ilda Figueiredo (H-0762/08)
 Assunto: Direitos dos cinco patriotas cubanos presos nos EUA
 

Como é conhecido, os EUA mantêm prisioneiros, em cadeias americanas, cinco patriotas cubanos - Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Fernando González e Antonio Guerrero - há cerca de dez anos (desde 12.9.1998). São cinco cidadãos cubanos que se limitaram a defender o seu país e o seu povo e que têm sido vítimas de inúmeras situações de ilegalidades.

Entretanto, continuam a ser desrespeitados os direitos humanos básicos, designadamente o direito de visita de familiares. Recorde-se que também não foi permitida a visita que alguns deputados do PE lhes quiseram fazer, incluindo eu própria.

Que acções pensa realizar o Conselho para fazer chegar à Administração dos EUA a sua posição sobre o incumprimento dos mais elementares direitos humanos, os cruéis impedimentos e as restrições quanto à realização de visitas de familiares aos cinco detidos?

Já fez o Conselho chegar à Administração dos EUA a sua posição quanto ao impedimento de visita aos cinco patriotas cubanos de que foram vítimas os deputados do Parlamento Europeu, incluindo eu própria?

 
 

Ερώτηση αρ. 28 του κ. Γεωργίου Τούσσα (H-0773/08)
 Θέμα: Άμεση απελευθέρωση των πέντε κουβανών πατριωτών
 

Συμπληρώνονται ήδη δέκα χρόνια από την σύλληψη στις HΠA των πέντε κουβανών πατριωτών Γκεράρντο Χερνάντεζ, Αντόνιο Γκερέρο, Ραμόν Λαμπανίνο, Φερνάντο Γκονζάλεζ και Ρενέ Γκονζάλεζ - με χαλκευμένες, ανυπόστατες κατηγορίες - που συνεχίζουν να κρατούνται στις φυλακές των HΠA, κατά παράβαση βασικών κανόνων δικαίου, κάτω από βάναυσες συνθήκες κράτησης, με απαγόρευση επίσκεψης ακόμη και στους συγγενείς τους, καθώς και σε επιτροπή ευρωβουλευτών η οποία επίσημα είχε ζητήσει να τους επισκεφθεί.

Οι ΗΠΑ παραβιάζουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των πέντε φυλακισμένων, αλλά και γενικότερα θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου.

Καταδικάζει το Συμβούλιο τη συνεχιζόμενη παράνομη φυλάκιση των πέντε Κουβανών;

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου στις εκκλήσεις εθνικών κοινοβουλίων, διεθνών και εθνικών μαζικών φορέων για την άμεση απελευθέρωση των πέντε φυλακισμένων κουβανών πατριωτών;

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

L'Union européenne rappelle son opposition à toute détention arbitraire et déplore toute situation où les droits de l'homme et le respect des personnes ne sont pas suffisamment garantis.

Le Conseil est conscient du fait que, dans certains cas, les autorités des Etats-Unis d'Amérique n'ont pas permis à des membres des familles des prisonniers, ou à d'autres personnes, y compris des membres du Parlement européen, de contacter les cinq ressortissants cubains emprisonnés sous l'accusation d'espionnage par les autorités américaines. Toutefois, selon le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, la majorité des parents des détenus se sont vus octroyer des visas pour rendre visite à leurs proches.

 

Question no 30 by Syed Kamall (H-0767/08)
 Subject: Markets
 

Does the Council Presidency agree with me that free trade is a good thing, and that government intervention in markets – including by the EU – is a bad thing? Does the Council further agree that one of the major flaws of the Lisbon Treaty is that it does not endorse this principle?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le Conseil croit, tout comme vous Honorable Parlementaire, à l’économie de marché. Elle est au cœur de la démarche communautaire, comme le rappelle l'article 4 du Traité instituant la Communauté européenne qui appelle au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

La crise financière que nous connaissons aujourd’hui nous vient cependant nous rappeler que le marché peut être défaillant, s’il n’est pas soumis à des disciplines et à des règles. Il ne s’agit pas ici d’un débat idéologique, mais d’un constat : il est des cas où l’intervention publique est nécessaire, pour garantir que le marché fonctionne de façon efficace, responsable et bénéfique à la croissance.

En ce qui concerne le traité de Lisbonne, il convient de rappeler qu'il n'est pas encore entrée en vigueur et qu'il n'appartient pas au Conseil de l'interpréter.

 

Pregunta nº 31 formulada por Mikel Irujo Amezaga (H-0768/08):
 Asunto: Listas negras del Reglamento (CE) nº 881/2002
 

La sentencia de 3 septiembre de 2008 (asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P) procedió a anular, en lo que respecta al Sr. Kadi y a Al Barakaat International Foundation, el Reglamento (CE) nº 881/2002(1).

La sentencia recordaba que «los procedimientos aplicables deben ofrecer también a la persona afectada una oportunidad adecuada para exponer su caso a las autoridades competentes», algo que en esta circunstancia no se daba.

¿Puede garantizar el Consejo que la inclusión de personas jurídicas, grupos y entidades en el Anexo del citado Reglamento se realiza respetando escrupulosamente los derechos básicos de ciudadanos y organizaciones?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Permettez-moi tout d’abord de ne pas faire mienne l’appellation de « liste noire » s’agissant du dispositif européen de sanctions visant les personnes et entités appartenant ou associées à al-Qaïda ou aux Talibans, qui transpose les décisions de sanctions prises par le Comité 1267 du Conseil de Sécurité des Nations unies. Il s’agit là d’un mécanisme mettant en œuvre certaines restrictions qui visent avant tout à prévenir des actes de terrorisme. Ces listes sont connues, publiques, tout comme les mesures qu’elles entraînent.

S’agissant des affaires jointes concernant M. Kadi et la fondation Al-Barakaat, le Conseil a pris bonne note de l'arrêt de la Cour de justice du 3 septembre 2008. Afin de respecter les droits de la défense évoqués par la CJCE, les informations justifiant une inscription sur la liste de sanctions européenne visant les personnes et entités appartenant ou associées à al-Qaïda ou aux Talibans seront communiquées aux intéressés. En réponse, M. Kadi et la fondation Al-Barakaat pourront ainsi faire valoir des observations.

Le Conseil examinera en outre les modifications pouvant être apportées à la procédure de transposition européennes des sanctions des Nations Unies visant les personnes et entités appartenant ou associées à al-Qaïda ou aux Talibans. En tout état de cause, le Conseil va veiller à ce que les mesures qu’implique l'exécution de l'arrêt soient prises dans un délai approprié.

 
 

(1) DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

 

Anfrage Nr. 32 von Bernd Posselt (H-0771/08)
 Betrifft: Zeitplan für EULEX
 

In Beantwortung meiner mündlichen Anfrage H-0647/08(1) hat der Rat die Ansicht vertreten, dass die Stationierung der EULEX-Mission die Lage im Norden des Kosovo „entscheidend verbessern“ würde. Woran liegt es, dass die Stationierung von EULEX in allen Teilen des Kosovo so langsam vor sich geht, wie sieht der Zeitplan bis zum Ende des Jahres aus, und wann wird nach Ansicht des Rates EULEX voll arbeitsfähig sein und UNMIK ganz oder weitgehend ablösen können?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le déploiement d'EULEX a été retardé en raison du processus de reconfiguration de la MINUK, qui n'a été décidé qu'en juin 2008. Par ailleurs, le déploiement de la mission dépend également du transfert de locaux et d'équipements de la MINUK. Or l'accord de principe sur ce transfert n'est intervenu que le 18 août, et la mise en œuvre est singulièrement lente en raison de procédures administratives complexes, tant au niveau des Nations unies, qu'au niveau européen.

Le Conseil a décidé le 21 septembre de relancer le déploiement de la mission, par vagues hebdomadaires d'environ 100 personnes. Fin octobre, la demande de déploiement des Unités de police intégrées (UPI) sera également envoyée, pour une intégration dans la mission fin novembre. Enfin, le personnel sélectionné pour EULEX, qui est actuellement engagé au sein de la MINUK, devra être transféré à la mission fin Novembre.

A ce jour, environ 300 postes sont encore vacants. Les Etats Membres et les cinq Etats tiers contributeurs ont été récemment sollicités à nouveau cette semaine avec un appel à faire leurs contributions d'urgence, afin de permettre de couvrir les lacunes constantes à l'heure actuelle. Le Conseil a également décidé d'inviter un autre Etat tiers, le Canada, à rejoindre la mission.

Si le déploiement se déroule comme prévu et si les procédures d'acquisition et de reprise des équipements nécessaires sont traitées avec la célérité requise par le Conseil, début décembre la mission aura atteint sa capacité opérationnelle initiale et pourra assumer les responsabilités inscrites à son mandat.

 
 

(1) Schriftliche Antwort vom 23.9.2008

 

Interrogazione n. 33 dell'on. Gianluca Susta (H-0775/08)
 Oggetto: Caso delle scarpe
 

In Italia, durante l'ultima settimana di settembre la Guardia di Finanza ha sequestrato 1.700.000 calzature. Le scarpe sequestrate recavano marchi contraffatti, e 84.000 di esse avevano impressa la dicitura ingannevole "made in Italy". In molte è stata trovata in percentuali allarmanti una sostanza cancerogena, il cromo esavalente.

Quale giudizio dà il Consiglio del suddetto episodio e quali misure intende adottare per impedire simili episodi? Intende il Consiglio sollecitare la Commissione ad aprire con maggiore frequenza le procedure antidumping contro la Cina? Ritiene il Consiglio di dover rafforzare gli standard qualitativi dei prodotti mediante l'approvazione della proposta di regolamento (COM(2005)0661) della Commissione del dicembre 2005 sull'obbligatorietà del marchio d'origine sulle merci importate da paesi terzi? Ritiene il Consiglio di dover sollecitare la Commissione ad avanzare proposte legislative e/o a modificare in senso più restrittivo la normativa vigente relativamente alla tracciabilità e agli standard igienico-sanitari dei prodotti tessili, calzaturieri, cosmetici, orafi e similari "fatti" nei paesi extra UE?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

La contrefaçon est un véritable fléau qui menace la compétitivité des entreprises européennes, la santé et la sécurité des consommateurs. Face aux proportions inquiétantes que prend ce phénomène, la présidence française a récemment lancé une initiative sous la forme d’une résolution sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage qui a été adoptée le 25 septembre dernier au cours du Conseil compétitivité. L’Union européenne va ainsi mettre en place un observatoire européen de la contrefaçon et du piratage, appuyé sur les structures existantes de la Commission ; des actions de communication et de sensibilisation auprès des consommateurs seront renforcées, de même que seront développés des accords de partenariat public-privé pour promouvoir la collaboration entre professionnels.

La lutte contre la contrefaçon est indispensable à la compétitivité de nos entreprises. C’est pour cette raison que la Commission et les Etats membres se sont engagés dans la négociation d’un accord commercial plurilatéral de lutte anti-contrefaçon (ACTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement) avec d’importants partenaires, aux premiers rangs desquels les Etats-Unis et le Japon. Ce projet d’accord, qui renforcera la coopération internationale existante, a vocation à rallier à terme les grands émergents, dont la Chine. Les accords bilatéraux avec les pays tiers que l’Union est amenée à conclure prévoient des clauses relatives à la protection de la propriété intellectuelle. La coopération internationale sera également renforcée dans des enceintes comme l’OMC et à travers le G8. Nous avons déjà obtenu de bons résultats avec les douanes américaines en réalisant d’importante saisies et nous devons poursuivre

En ce qui concerne la Chine, les choses s’améliorent également. Les Chinois ont réformé leur dispositif légal et réglementaire et mis en place des contrôles aux exportations. S’il reste à la Chine encore beaucoup à faire - et nous serons particulièrement vigilants sur ce point -, il faut néanmoins saluer les efforts que ce pays est disposé à entreprendre pour se doter d’une législation pertinente et mettre en œuvre celle-ci de manière efficace. Dans ce contexte, l'adoption d'un plan d’action douanier conjoint UE-Chine devrait pouvoir être saluée à l’occasion du sommet UE-Chine du 1er décembre 2008.

S’agissant des procédures antidumping, comme vous le savez, leur mise en œuvre est conditionnée avant tout par une plainte de l’industrie communautaire concernée. Il appartient ensuite à la Commission de déclencher une enquête et de vérifier si le dumping est effectivement caractérisé. Donc, le nombre de plaintes conditionne le nombre d’enquête et il est nécessaire que les entreprises soient mieux informées sur ce point. On peut regretter, comme elles l’ont souligné elles-mêmes lors d’une récente étude menée en Europe sur ce sujet, que les procédures actuelles soient lourdes, longues et souvent incertaines. Nous ne devons pas décourager les entreprises qui s’estiment lésées par des comportements anticoncurrentiels de se tourner vers les institutions européennes pour rétablir une concurrence loyale. Pour les y inciter, il est sans doute nécessaire de les aider, de faciliter leurs démarches, d’alléger et d’accélérer les procédures, tout en maintenant un niveau très élevé d’exigence dans la lutte contre le dumping, d’où qu’il vienne.

En ce qui concerne l'indication du pays d'origine de produits importés, et à ce jour, la Communauté européenne n'a pas de législation sur le marquage de l'origine de produits industriels importés de pays tiers ("made in"). Au cours de la consultation organisée par la Commission en 2004, certains Etats membres et divers organismes intéressés (industries, syndicats, consommateurs et autres institutions) s'étaient en effet déclarés de plus en plus préoccupés par l'incidence croissante de marques d'origine trompeuses et/ou frauduleuses figurant sur des produits importés et avaient demandé que soient établies des règles imposant le marquage de l'origine des importations et/ou des produits UE. La proposition présentée en 2005 par la Commission permettait d’envisager de déterminer au moins partiellement l’origine d’un produit en fonction de règles douanières. Toutefois, comme vous le savez, les conditions politiques et juridiques pour l'adoption de cette proposition ne sont toujours pas réunies. Cela nécessite sans doute encore que nous y travaillions car un tel projet a besoin d’un consensus. Je tiens d’ailleurs à souligner que le Conseil a bien pris note de la déclaration sur le marquage adopté par le Parlement européen en novembre 2007(1).

S'agissant de la réglementation en matière de traçabilité et de normes d'hygiène et sanitaires, il appartient à la Commission de soumettre des propositions dans ce domaine.

 
 

(1) Déclaration 0075/2007

 

Ερώτηση αρ. 34 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0778/08)
 Θέμα: Ιατρικοί έλεγχοι κατά την είσοδο και διαμονή μεταναστών σε έδαφος της ΕΕ
 

Σύμφωνα με την έκθεση «Υγεία και Μετανάστευση στην ΕΕ» της Πορτογαλικής Προεδρίας (2ο εξάμηνο 2007), οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που φτάνουν στην ΕΕ εμφανίζουν σε υψηλότερο ποσοστό ασθένειες, μεταδοτικές ή μη, που είτε τις φέρουν μαζί τους από τις χώρες προέλευσης, είτε τις αναπτύσσουν αργότερα λόγω της ξαφνικής αλλαγής περιβάλλοντος ή των δυσμενών συνθηκών ζωής στις χώρες υποδοχής.

Με βάση τα δεδομένα αυτά καθώς και τα από Δεκεμβρίου 2007 συμπεράσματα του Συμβουλίου και με αφορμή την ανησυχία των τοπικών πληθυσμών για τη δημόσια υγεία σε περιοχές που δέχονται κύματα λαθρομετανάστευσης.

Ερωτάται το Συμβούλιο: Ποιες από τις προτάσεις της Πορτογαλικής Προεδρίας εφαρμόστηκαν; Ποιες είναι υπό εξέταση; Ποια η κατάσταση στις χώρες της ΕΕ σήμερα και ποιες δράσεις αναπτύσσονται ή σχεδιάζονται στην ΕΕ σχετικά με το θέμα των ελέγχων και της αντιμετώπισης ασθενειών κατά, αλλά και μετά, την είσοδό τους στις χώρες υποδοχής; Τι προβλέπεται ή σχεδιάζεται για την προστασία της υγείας όσων εργάζονται σε χώρους φιλοξενίας μεταναστών;

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

L'importance de la question soulevé par l'honorable membre a été reconnue par le Conseil, dans ses conclusions du 6 décembre 2007(1) sur la santé et la migration. Dans ces conclusions, le Conseil a entre autres invité les États membres à faciliter l'accès aux soins de santé pour les migrants et à veiller à ce que ceux-ci soient en mesure d'accéder aux soins de santé conformément aux instruments communautaires, internationaux et nationaux en vigueur.

Dans ces mêmes conclusions, le Conseil a rappelé que l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne dispose qu'un niveau élevé de protection de santé est assuré par la communauté, pour autant que l'action communautaire dans le domaine de la santé publique tienne pleinement compte des compétences des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux et ne puisse donc venir qu'en complément des politiques nationales.

C'est ainsi qu'une stratégie au niveau de la Communauté Européenne en matière de contrôle de la santé des migrants de leur arrivée n'est pas prévue, étant donné qu'elle relève plutôt de la compétence des Etats Membres.

C'est pour cette raison que la question de la protection de la santé des personnes travaillant dans les lieux d'accueil des migrants et des réfugiés n'a jamais fait l'objet d'une législation communautaire spécifique. Ceci dit, la directive 89/391/CEE(2), et notamment son article 6, impose à l'employeur une obligation générale d'évaluer tout risque auquel les travailleurs peuvent être exposés et de prendre les mesures nécessaires pour la protection de leur santé et de leur sécurité.

En outre, la santé des migrants et leur accès aux soins est une préoccupation prise en compte par le Conseil, notamment dans ses derniers travaux. La directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, adoptée le 18 juin dernier, prévoit notamment :

– l’obligation de prendre en compte « l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers » (art. 5) lors de la mise en œuvre de la directive ;

– la nécessité pour les Etats membres de garantir aux migrants, dans l’attente de leur retour, « les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies » (art. 14), en particulier lorsqu’ils sont placés en rétention (art. 16).

En outre, la proposition de directive du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, en cours de négociation, inscrit parmi les droits dont les ressortissants de pays tiers doivent bénéficier de façon équivalente aux citoyens de l’Union européenne le fait de bénéficier d’un environnement de travail sûr et inoffensif pour sa santé (art. 12).

 
 

(1) Doc. 15609/07.
(2) Directive 89/391/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

 

Pergunta nº 35 do Pedro Guerreiro (H-0781/08)
 Assunto: A defesa da produção e do emprego no sector do têxtil e do vestuário em diferentes países que integram a União Europeia
 

Tendo em conta que a União Europeia e a China acordaram num sistema comum de vigilância relativamente às exportações de certas categorias de produtos têxteis e de vestuário deste país para os países que integram a UE, e face à aproximação da data de 31 de Dezembro de 2008, pergunto ao Conselho como pensa evitar, após 2008, a situação ocorrida em 2005, caracterizada pelo crescimento exponencial das importações de têxteis e vestuário oriundas da China?

Pensa propor a prorrogação do mecanismo de dupla vigilância para além de 31 de Dezembro de 2008? Qual o ponto de situação quanto à proposta de regulamento relativa à indicação "fabricado em"?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le Conseil est pleinement conscient que nous arrivons bientôt au terme de l'application du protocole d'accord entre la Commission européenne et le ministère de commerce de la République populaire de Chine sur les exportations de certains produits textiles et d'habillement. Il en va d’ailleurs de même pour le règlement n° 1217/2007 de la Commission par lequel l'exportation de certains produits chinois vers la Communauté a été transmise au Système de double contrôle pendant l'année 2008.

De manière générale, dans le domaine de la politique commerciale commune, il appartient à la Commission de soumettre des propositions au Conseil. Pour le moment, le Conseil n'a pas été saisi d'une proposition de la Commission à cet égard. Il semble par ailleurs qu’à ce jour, il n’y ait pas de sollicitation de la part des industries européennes concernées.

En ce qui concerne l'indication du pays d'origine de produits importés, et à ce jour, la Communauté européenne n'a pas de législation sur le marquage de l'origine de produits industriels importés de pays tiers ("made in").

Au cours de la consultation organisée par la Commission en 2004, certains Etats membres et divers organismes intéressés (industries, syndicats, consommateurs et autres institutions) s'étaient en effet déclarés de plus en plus préoccupés par l'incidence croissante de marques d'origine trompeuses et/ou frauduleuses figurant sur des produits importés et avaient demandé que soient établies des règles imposant le marquage de l'origine des importations et/ou des produits UE. La proposition présentée en 2005 par la Commission permettait d’envisager de déterminer au moins partiellement l’origine d’un produit en fonction de règles douanières.

Toutefois, comme vous le savez, les conditions politiques et juridiques pour l'adoption de cette proposition ne sont toujours pas réunies. Cela nécessite sans doute encore que nous y travaillions car un tel projet a besoin d’un consensus. Je tiens d’ailleurs à souligner que le Conseil a bien pris note de la déclaration sur le marquage adopté par le Parlement européen en novembre 2007(1).

 
 

(1) Déclaration 0075/2007

 

Zapytanie nr 36 skierowane przez Ryszard Czarnecki (H-0788/08)
 Przedmiot: Kryzys ekonomiczny w Europie
 

Czy Rada zamierza zająć, a jeśli tak to jakie, stanowisko wobec potencjalnego potężnego kryzysu ekonomicznego, który puka do drzwi Europy?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Notre première priorité est naturellement de répondre à la crise financière. Nous avons tous, le Conseil, le Parlement européen, la Commission, la Banque centrale, pris nos responsabilités.

Le Conseil européen vient d’apporter son soutien, de façon unanime, au plan et aux principes qui avaient été agréés lors du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays de la zone euro, réuni le 12 octobre à Paris. Les vingt-sept disposent désormais d’une réponse et d’une doctrine claire face à la crise financière. C’était, à court terme, la priorité : mettre l’Union européenne en mesure d’agir de façon coordonnée et cohérente.

Nous n’ignorons naturellement pas les effets de cette crise sur l’économie et les risques qui pèsent sur le rythme de la croissance. Lors de la réunion informelle de Nice en septembre, puis lors du Conseil du 7 octobre, les ministres des finances ont évoqué les premiers éléments de réponse coordonnée au ralentissement économique. Des conclusions ont été adoptées à ce sujet.

C’est avec le même souci que le Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008 a marqué sa détermination à prendre les mesures nécessaires pour soutenir la croissance et l’emploi. Un mandat a été donné à cette fin à la Commission de présenter « d’ici la fin de l’année des propositions adaptées, notamment pour préserver la compétitivité internationale de l’industrie européenne ».

 

Ερώτηση αρ. 37 του κ. Kωvσταντίνου Δρούτσα (H-0790/08)
 Θέμα: Να εφαρμόσει η Τουρκία το διεθνές δίκαιο
 

Ο τουρκικός στρατός προχώρησε τις τελευταίες ημέρες σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην περιοχή Αβασίν - Μπασιάν μέσα στο έδαφος του βόρειου Ιράκ, κλιμακώνοντας την ένταση στα σύνορα Τουρκίας - Ιράκ, καταπατώντας έτσι την αρχή του απαραβίαστου των συνόρων που κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο, με οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής.

Καταδικάζει το Συμβούλιο τις νέες αυτές τουρκικές επιθέσεις στο έδαφος άλλης χώρας, οι οποίες πλήττουν την αρχή του διεθνούς δικαίου για το απαραβίαστο των συνόρων;

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

L'Union européenne suit la situation avec beaucoup d'attention. Dans ses conclusions du 10 décembre 2007, le Conseil a condamné tous les attentats terroristes et actes de violence perpétrés sur le territoire de la Turquie et a exprimé sa solidarité avec la population turque. Le Conseil a aussi soutenu les efforts déployés par la Turquie pour protéger sa population et lutter contre le terrorisme, dans le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et du droit international et tout en préservant la paix et la stabilité dans la région.

Dans une déclaration publiée le 3 octobre 2008, la Présidence a condamné avec la plus grande fermeté l’attaque commise par le PKK contre un poste de gendarmerie dans le sud-est de la Turquie. La présidence a également rappelé que l’Union européenne se tenait résolument aux côtés de la Turquie dans sa lutte contre le terrorisme.

Dans une précédente déclaration, publiée le 25 février 2008, la présidence du Conseil « tout en reconnaissant la légitimité de la Turquie à vouloir protéger sa population du terrorisme » avait lancé « un appel à la Turquie à s’abstenir de toute intervention militaire disproportionnée et à respecter l’intégrité territoriale de l’Irak ainsi que les droits de l’homme et l’Etat de droit.» Elle appelait, en outre, « la Turquie à ne pas outrepasser, dans ses activités militaires, le principal objectif qu’elle s’est assigné, à savoir protéger sa population contre le terrorisme. »

Par ailleurs, en ce qui concerne l'Est et le Sud-Est de la Turquie, le Conseil a rappelé qu'il faut élaborer et mettre en œuvre rapidement une stratégie globale propre à garantir le développement économique, social et culturel de cette région.

Le renforcement du dialogue et de la coopération entre la Turquie et l'Iraq pour lutter contre ce problème revêt une importance capitale. Le Conseil a demandé au gouvernement iraquien et au gouvernement régional kurde de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect de la frontière turque et garantir que le territoire iraquien ne soit pas utilisé pour mener des actions violentes contre les pays voisins. Il existe un accord de coopération en matière de lutte contre le terrorisme, signé le 28 septembre 2007 entre l’Irak et la Turquie, qui constitue le cadre approprié dans lequel l'UE encourage la poursuite du dialogue et de la coopération entre la Turquie et l'Iraq.

L’UE rappelle qu'il importe de renforcer cette coopération afin que le territoire iraquien ne serve pas de base à des actions terroristes contre la Turquie.

Compte tenu de ce qui précède, l'Honorable Parlementaire peut être assuré que l'Union continuera de suivre attentivement la situation et de demander instamment que soit recherchée une solution reposant sur la coopération entre la Turquie et l'Iraq.

 

Anfrage Nr. 38 von Hans-Peter Martin (H-0791/08)
 Betrifft: Vorbereitungsgremien des Rates
 

Zusätzlich zum AStV verfügt der Rat über 163 Vorbereitungsgremien. Insgesamt fanden 4 183 Sitzungen der Vorbereitungsgremien im Jahr 2007 statt.

Sind diese Sitzungen der Vorbereitungsgremien für die Öffentlichkeit oder für Mitglieder des Europäischen Parlaments zugänglich? Werden das Datum und der Ort dieser Sitzungen öffentlich bekannt gegeben? Gibt es von den Sitzungen Protokolle? Nimmt an den Sitzungen nur jeweils ein Vertreter pro Mitgliedstaat teil? Welche anderen Personen nehmen sonst noch an diesen Sitzungen teil? Wie hoch war die höchste beziehungsweise niedrigste Teilnehmerzahl bei einer solchen Sitzung im Jahr 2007? Kommen bei diesen Sitzungen Simultanübersetzer zum Einsatz?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Je note que la présente question se situe dans la suite de la question écrite que l’Honorable Parlementaire a adressée au Conseil le 30 juin 2008 et à laquelle une réponse très détaillée a été fournie en septembre(1). C’est d’ailleurs cette réponse du Conseil qui a permis à M. Martin d’adresser sept questions supplémentaires auxquelles je répondrai aujourd’hui et qui concernent :

(1) l’ouverture au public des réunions des instances préparatoires du Conseil, (2) la divulgation de certaines informations concernant ces réunions, (3) l’accès aux procès verbaux (4) le nombre des participants ainsi que (5) la participation éventuelle d'autres personnes que les délégués des États membres aux réunions, (6) le taux de participation et (7) l'intervention des interprètes lors de ces réunions.

Je rappelle tout d'abord que conformément à l'article 8, paragraphe 1, de son règlement intérieur et dans les conditions qu'il prévoit, les délibérations du Conseil sont ouvertes au public dans les cas où il agit en tant que co-législateur avec le Parlement européen selon la procédure de codécision. Dans les autres cas, les travaux du Conseil peuvent être ouverts au public si le Conseil en décide ainsi. Il s’agit notamment des délibérations du Conseil sur des propositions législatives importantes autres que celles adoptées selon la procédure de codécision, ainsi que des débats publics sur des questions importantes touchant aux intérêts de l’Union et de ses citoyens.

En dehors de ces cas, les délibérations du Conseil ne sont pas ouvertes au public. Il en est de même pour ce qui est des travaux de toutes les instances préparatoires du Conseil (Coreper, comités et groupes de travail). Par conséquent, la présence aux sessions du Conseil et aux réunions de ses instances préparatoires est réservée aux représentants des États membres et aux fonctionnaires habilités. En application de l’article 5 du règlement intérieur du Conseil, la Commission est invitée à participer aux sessions du Conseil ainsi qu’aux réunions de ses instances préparatoires. Il en est de même pour la Banque centrale européenne lorsqu’elle exerce son droit d’initiative. Ceci dit, le Conseil peut décider autrement au cas par cas et c’est ainsi qu’il arrive que des représentants d'autres institutions ou organes communautaires soient exceptionnellement invités à assister aux travaux du Conseil ou de ses instances préparatoires, leur présence dépendant de la matière traitée et de l'opportunité.

En ce qui concerne les informations relatives à la tenue des réunions du Conseil et des instances préparatoires, elles sont facilement accessibles, puisqu’elles sont publiées sur le site web du Conseil sous la rubrique "Documents - Transparence législative - Calendrier et ordres du jour".

Quant aux procès-verbaux, le règlement intérieur prévoit l'établissement de procès-verbaux pour les sessions du Conseil. Il n’en prévoit pas pour les organes préparatoires. Cela étant, l'activité essentielle des organes préparatoires du Conseil est reflétée dans les documents de travail du Conseil qui sont diffusés aux représentants des États membres et répertoriés au registre public des documents du Conseil.

En ce qui concerne le nombre des participants, dans la majorité des cas, le nombre de délégués présents pour un point déterminé de l'ordre du jour est d’un ou deux par État membre. Dans certaines réunions, et pour autant que la capacité de la salle le permette, le nombre peut être supérieur.

Quant au taux de participation à ces réunions, dans la grande majorité, des représentants de tous les États membres ainsi que de la Commission participent aux réunions des instances préparatoires.

Enfin je vous précise que, en ce qui concerne l'interprétation, les dispositions de la décision No 111/07, du 23 juillet 2007 du SG/HR sont en application.

 
 

(1) Il s’agit de la QE E-3908/08, doc. 12141/08

 

Question no 39 by Laima Liucija Andrikienė (H-0792/08)
 Subject: Separate EU budget line for the Baltic Sea Strategy
 

In the context of the EU 2009 budgetary procedure what is the Council's position on a separate budget line for the implementation of the Baltic Sea Region Strategy (starting from 2009 and continuing in the years to follow), as was stated in the EP resolution P6_TA(2006)0494 of 16 November 2006 on a Baltic Sea Region Strategy for the Northern Dimension, where the European Parliament called for its own EU budget line for the Baltic Sea Strategy?

 
  
 

La présente réponse, qui a été élaborée par la présidence et qui n'engage ni le Conseil ni ses membres en tant que tels, n'a pas été présentée oralement pendant l'heure des questions du Conseil lors de la période de session d’octobre 2008 du Parlement européen à Strasbourg.

Le Conseil partage l'importance que l'Honorable Parlementaire attache au développement d'une stratégie de la mer Baltique. Dans ce contexte, il convient de souligner que le Conseil européen du 14 décembre 2007 a invité la Commission à présenter une stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique au plus tard en juin 2009.

Le Conseil examine toujours avec la plus grande attention les positions du Parlement européen et ne manquera pas de le faire dans le contexte de sa deuxième lecture du budget pour 2009. Au cas où un amendement portant sur la question soulevée par l'Honorable Parlementaire serait voté par le Parlement européen lors de sa première lecture du budget pour 2009, le 23 octobre 2008, le Conseil ne manquera pas de se prononcer sur cet amendement lors de sa deuxième lecture du budget, le 21 novembre 2008.

 

QUESTIONS TO THE COMMISSION
Question n° 54 de Giovanna Corda (H-0718/08)
 Objet: Non-application du règlement sur les droits des passagers aériens
 

En dépit de plusieurs initiatives récentes de la Commission, dont le document d'information répondant à des questions précises sur l'application des dispositions les plus litigieuses du règlement (CE) n° 261/2004(1) sur les droits des passagers aériens en cas d'annulation, de surréservation ou de retard important de leur vol, les compagnies aériennes continuent à contourner le règlement en jonglant avec les notions de "cas de force majeure" ou de "circonstances exceptionnelles" pour ne pas prendre en compte les intérêts légitimes des voyageurs lésés.

Devant la faillite du dialogue et de l'autorégulation des compagnies, la Commission, compte-t-elle enfin prendre des sanctions importantes ou modifier le règlement pour protéger et indemniser dument les citoyens européens lésés?

 
  
 

La Commission avait annoncé dans sa Communication d'avril 2007(2) qu'il convenait de laisser un délai raisonnable aux parties intéressées (organismes nationaux de contrôle, compagnies aériennes) de manière à ce que les éventuels accords conclus entre elles puissent produire leurs résultats.

La Cour de Justice se prononcera prochainement sur une série de questions préjudicielles, regroupées en une seule affaire, qui devraient éclairer plusieurs points controversés du règlement(3), y compris la notion de circonstances extraordinaires. Ce prochain arrêt aidera les parties intéressées à mieux délimiter ce concept.

La Commission poursuit des contacts réguliers avec les organismes nationaux de contrôle afin de surveiller l'application du règlement. Elle s'intéresse particulièrement aux suites données par ces organismes aux plaintes de passagers. La Commission accorde aussi la plus grande attention au respect des accords volontaires pris par les autorités nationales et les compagnies aériennes fin 2007.

D'ici la fin de l'année, la Commission analysera toutes les informations à sa disposition(4) pour évaluer si ces accords volontaires ont apporté les remèdes nécessaires aux défaillances constatées dans l'application du règlement.

Elle informera les autres institutions des résultats de son évaluation dans le cadre d'une communication prévue au 1er trimestre 2009, qui va également préciser, le cas échéant, les actions supplémentaires à entreprendre.

 
 

(1) JO L 46, du 17.2.2004, p. 1.
(2) COM(2007)168 final
(3) C-402/07 et C-432/07 dont l'audience publique a eu lieu ce 24 septembre 2008.
(4) Entre autres les données fournies par les Etats membres, le nombre de plaintes traitées par les services de la Commission et par le réseau Centres européens des consommateurs, les incidents mentionnés par les membres du Parlement dans leurs questions écrites; les résultats des études externes commandées par la Commission; les informations provenant des parties intéressées.

 

Question no 56 by Robert Evans (H-0722/08)
 Subject: Passengers with reduced mobility
 

What negotiations has the Commission had with the relevant authorities in the 27 Member States to monitor the progress and enforcement of the report concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air?

Is the Commission considering any other disability-access legislation in the field of transport?

 
  
 

Les droits des passagers sont une des priorités du mandat du Commissaire responsable des Transports. C'est un domaine dans lequel l'Union européenne peut agir de manière concrète et avoir un impact positif dans la vie des citoyens. Ceci vaut pour tous les modes de transport.

Dans le transport aérien, l'ensemble des dispositions du règlement sur les droits des personnes handicapées et à mobilité réduite est devenu applicable en juillet 2008. C'est une période de transition de 2 ans depuis l'adoption du règlement qui a touché à sa fin.

La Commission se félicite que tous les opérateurs du secteur, compagnies aériennes et aéroports européens notamment, soient très impliqués pour faire de ce règlement un succès.

La Commission ne doute pas que ce sera aussi le cas des autorités nationales. Elle suit déjà leurs travaux avec beaucoup d'attention, à travers des contacts fréquents.

En décembre 2008, le Commissaire responsable des Transports ouvrira lui-même la première réunion de travail avec les organismes nationaux de contrôle à Bruxelles. Le but est d'identifier les premières difficultés liées à la mise en œuvre du règlement et le meilleur moyen d'y remédier ensemble.

Cette réunion sera le point de départ d'un processus que nous espérons fructueux. Il va de soi que si des problèmes persistent, la Commission prendra ses responsabilités et usera le cas échéant des moyens mis à sa disposition par le Traité.

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires, le règlement qui entre en vigueur le 3 décembre 2009 assure entre autres l'accès non-discriminatoire des passagers handicapés et passagers à mobilité réduite au transport ferroviaire.

Dans le transport maritime et dans le transport par bus et cars, des mesures législatives seront proposées pour adoption à la Commission avant la fin de l'année 2008.

Les droits des personnes handicapées et à mobilité réduite, couvrant la non-discrimination et l'assistance, seront un volet important de chacune de ces propositions qui couvriront aussi les questions suivantes: un régime de responsabilité des opérateurs; l'assistance en cas d’annulation et retard; le traitement des plaintes et moyens de recours; l’information des passagers.

 

Question no 57 by Avril Doyle (H-0726/08)
 Subject: Duty-free and security measures
 

There are still reports that air passengers travelling from third countries who are transiting through EU hub airports are continuing to have their liquid duty-free purchases confiscated.

Can the Commission give an update on the implementation of Regulation (EC) No 915/2007(1) which amends Regulation (EC) No 622/2003(2) laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security?

 
  
 

Since the entry into force of Commission Regulation (EC) No 915/2007(3), a number of third countries have expressed an interest in having an exemption from the Community general rules on liquids, aerosols and gels (LAGs). This Regulation allows for an exemption to the restriction of LAGs for those obtained by passengers in duty-free shops at third country airports, provided that certain conditions are met. Upon request from third countries, the Commission has informed these countries of the conditions to be met without delay.

To date, two States have successfully completed this procedure – Singapore and Croatia. As a consequence liquids bought at seven airports in these two States are exempted from confiscation at security points at Community airports (provided the liquid is in a tamper-evident bag and that it also displays satisfactory proof of purchase on airside at the airport within the preceding thirty-six hours).

The Commission is actively involved in dialogue with other third countries to see if the number of airports exempted can be extended, without prejudicing security at Community airports.

The Commission is committed to lifting the ban on liquids in cabin baggage as soon as technology permits the deployment of machines at airports that can quickly analyse the contents of sealed bottles to determine whether or not they contain liquid explosives. Following consultations with industry and Member States, the Commission hopes this will be the case by April 2010.

However, until such equipment is available the view of the Commission is that current rules on liquids in hand luggage have to be maintained, in order to ensure the protection of EU citizens and prevent the risk of a terrorist attack using liquid explosives on an aircraft.

 
 

(1) OJ L 200, 1.8.2007, p. 3.
(2) OJ L 89, 5.4.2003, p. 9
(3) Commission Regulation (EC) 915/2007 of 31 July 2007 amending Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

 

Question no 58 by Colm Burke (H-0727/08)
 Subject: Swansea-Cork ferry link
 

The Swansea-Cork ferry service provided a vital link between the economies of the south of Ireland and Wales. It added immense value to the tourism sectors in both regions and also led to reduced CO2 emissions by taking freight off the roads.

However, this service was halted in 2006, with no explicit plans afoot to reinstate it, due to the short-time financial perspectives of the service provider.

Therefore I ask the Commission if it would be possible under State Aid law for the Irish Government to subsidise a reinstatement of the route for the first three years of the service? This is based on the immense added value in terms of public service, support to the tourism sector and the reduced environmental impact vis-à-vis the use of alternatives such as road freight and air travel.

 
  
 

Each Member State is free to set up public service contracts on maritime routes, be it within this Member State or between the latter and another Member State, as is the case in the question raised by the Honourable Member, provided that these contracts comply with the Maritime Cabotage Regulation (Council Regulation n° (EC) 3577/92) and meet the four criteria established by the Altmark case-law, in which case the contracts in question will not be qualified as State aid within the meaning of the EC Treaty. The undertaking which is to discharge public service obligations, is chosen pursuant to a public procurement procedure which would allow for the selection of the tenderer capable of providing those services at the least cost to the community or if this is not the case, the level of compensation needed must be determined on the basis of an analysis of the costs which a typical undertaking, well run and adequately provided with means of transport, would have incurred. Quite often public service contracts have be awarded on the basis of public tenders in order to be considered as not falling under State aid rules. Otherwise, public service compensation is subject to the State aid rules of the Treaty, and here in the present case, to the Community Guidelines on State aid to maritime transport, and in particular their Section 10 concerning start-up aid for short-sea shipping.

In addition, Member States can award aid to ship-owners for the start-up of a new maritime line, after the Commission, notified of the intended aid, has taken a decision allowing it to do so. Indeed, under the Community guidelines on State aid to maritime transport(1), start-up aid can be considered compatible with the common market, provided that certain conditions are met.

 
 

(1) OJ C 13/3 of 17.01.2004.

 

Question no 59 by Jim Higgins (H-0729/08)
 Subject: European Road Safety Charter
 

The European Road Safety Charter has been a great success for the EU and has shown that communities and businesses are willing to play their part in helping reduce road deaths. Given that the Road Safety Charter plans submitted have a termination date of 2010 will the Commission be working with and encouraging the signatories of the Charter to re-evaluate their schemes with a view to extending them as part of the next road safety strategy?

 
  
 

The Commission shares the opinion expressed by the Honourable Member that the European Road Safety Charter is a great success. 1130 signatories are currently registered and the number is constantly increasing.

During the first phase, from 2004 to 2007, the main objective was to create a "Charter Community" engaging civil society on road safety actions. This phase successfully triggered commitments from all countries and all sectors of civil society.

During the second phase, ending in 2010, the main objectives are to create a network for exchange of best practices between members and to stimulate a systematic evaluation of the actions undertaken in order to get more efficient commitments.

The Charter initiative will certainly be evaluated for the complete period 2004-2010.

Nevertheless, the Commission does not envisage terminating this initiative in 2010. On the contrary, it expects the participation of civil society in general and of the Charter's signatories in particular in the public consultation which will be launched in order to prepare the 4th European Road Safety Action Programme.

With their inputs and with the evaluation of the Charter actions the next Commission could consider the continuation and the new content of the initiative.

 

Întrebarea nr. 60 a doamnei Silvia-Adriana Ţicău (H-0735/08)
 Subiect: Promovarea zonelor de odihnă și a parcărilor sigure pentru șoferii ce efectuează transport de marfă
 

Transportul rutier deține o cotă de 72,2% din totalul transportului intercomunitar terestru de mărfuri. În transportul rutier european activează aproximativ 600 000 de întreprinderi și 4,5 milioane de angajați. De aici rezultă importanța acestuia pentru dezvoltarea economică a Uniunii. În aceste condiții, siguranța traficului rutier și îmbunătățirea condițiilor sociale ale șoferilor devin extrem de importante. Reglementările europene impun respectarea anumitor condiții privind timpul de condus, timpul de lucru și timpul de odihnă de către șoferi. Numărul de parcări sigure este însă insuficient. Statisticile Serviciului de raportare a incidentelor arată că în Uniune se înregistrează anual pierderi de 8,2 miliarde euro ca urmare a furturilor de mărfuri transportate, 70% din incidentele raportate având loc în perioada de staționare.

Doresc să întreb Comisia care sunt măsurile și proiectele comunitare avute în vedere, pentru construcția de parcări sigure, în special pentru România și Bulgaria și cum sunt acestea reflectate în bugetul Uniunii.

 
  
 

The Commission shares the view of the Honourable Member that the lack of parking areas and secure parking areas is a problem for the European transport and logistic sector. However, with respect to the principle of subsidiarity, the technical planning for the development of the transport infrastructure is to be carried out within the Member States, mostly at local or regional level.

Unfortunately, not every Member State has taken all the necessary measures and therefore professional drivers may still face at certain parts of the road network problems to find in due time appropriate rest places.

In order to raise the awareness of the Member States to the problematic situation and in order to encourage the investments to improve the situation, the Commission launched in 2007, with the assistance of Parliament, a pilot project to develop along the trans-European network five secure rest places that can serve as models for the exchange of best practice. The first model site was handed over to drivers already in June 2008 (http://www.setpos.eu). In a follow-up project, standards for labelling parking sites are to be elaborated.

In addition, the Commission took the initiative to propose a new directive on road infrastructure safety management. The Directive will oblige Member States to take into account the provision of safe parking areas when planning and constructing road infrastructure projects to develop the trans-European road network. The Directive has recently been adopted by Parliament and Council(1).

Moreover, Member States that are eligible for Cohesion and Structural Funds can apply for respective Community financial support to improve their transport infrastructure. In the context of the preparation of a Green Paper on the future of trans-European network policy, due to be adopted early next year, the Commission is also examining how to further promote the development of adequate parking areas.

 
 

(1) COD/2006/0182

 

Question no 61 by Sarah Ludford (H-0739/08)
 Subject: Cross-border enforcement of road traffic offences
 

With the growing interest among Europe's cities and regions in forms of road pricing and green zones, what action is the Commission taking to facilitate the cross-border enforcement of non-compliance by foreign drivers with such schemes? Does the Commission recognise that an effective enforcement regime which applies fairly to all drivers is essential if such schemes are to be accepted by citizens?

 
  
 

On 19 March 2008, the Commission has proposed a Directive facilitating cross-border enforcement in the field of road safety(1). The purpose of this legislation is to significantly reduce the number of road victims through a better enforcement of traffic rules. Against this background, the scope of the proposal is restricted to the four most dangerous offences in terms of road safety: speeding; drink-driving; non-use of a seat-belt; and, failing to stop at a red traffic light. It excludes other offences which are not safety-related. As for the "green zones" and the road pricing for private vehicles (regulatory or congestion charges, in particular in urban areas), there is no Community competence and no specific common rules on low emission zones or environmental zones exist at Community level. Nevertheless, the Commission is following closely the increasing number of initiatives that are taken at national, regional or local level. The objective is to ensure that a fair implementation of rules in force does not lead to a discrimination against foreign users entering occasionally in such areas. This issue will be addressed in the forthcoming Action Plan on Urban Mobility to be adopted by the Commission before the end of 2008.

 
 

(1) COM(2008)151: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council facilitating cross-border enforcement in the field of road safety

 

Zapytanie nr 62 skierowane przez Krzysztof Hołowczyc (H-0763/08)
 Przedmiot: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego
 

Wzrost poziomu życia oraz unowocześniania środków używanych do transportu ludzi skutkuje wdrażaniem do ruchu nowych rodzajów pojazdów. Do takich pojazdów należą QUADY, których liczba wzrasta lawinowo w krajach UE. Niestety prawodawstwo niektórych krajów członkowskich nie reguluje zasad rejestracji QUADÓW, ich użytkowania i dopuszczania do ruchu drogowego. Powoduje to, że kierowcami tych pojazdów zostają dzieci bądź dorośli bez odpowiednich uprawnień i umiejętności. Odnotowano wiele wypadków, w których śmierć ponoszą tak kierowcy jak i osoby postronne.

Jakie działania skutkujące wprowadzeniem stosownych nowelizacji do prawa o ruchu drogowym w krajach członkowskich w odniesieniu do nowego rodzaju pojazdów, uwzględniając art. 71 ust. 1 lit. c) TWE oraz inicjatywy wyrażone w komunikacie COM(2003)0311 w sprawie „Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze (...)” i białej księdze COM (2001)0370 „Europejska polityka transportowa do 2010 r.: czas na decyzje”, może podjąć Komisja?

 
  
 

The Commission shares the concerns of the Honourable Member about the so-called "off road quads" which may be dangerous if they are used in an inappropriate manner.

The problem should be considered from several points of view: the type-approval of quads; the right to drive such vehicles; the access to public roads; and the controlling and sanctionning of illegal behaviour.

· As for the type approval, the current EU legislation(1) may possibly be revised. For the time being, the Commission is investigating the possible content of such a revision which is planned for 2009. It may then provide for a more comprehensive framework for the type approval of these vehicles.

· As for the driving licence, the current EU legislation does not cover the driving of quads. This is due to the lack of harmonisation of national rules about quads. Once the legislation of type approval, just mentioned, has clarified the situation, and in particular once it has defined the characteristics of quads allowed on public roads, an inclusion of quads in the Directive on driving licences may be envisaged.

· As for the access to public roads and the organisation of controls of, and sanctions for illegal behaviour, these issue do fall within the competence of the Member States.

·

 
 

(1) Directive 2002/24/EC of 18 March 2002 relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles - which also covers 4-wheel motor vehicles

 

Anfrage Nr. 63 von Bernd Posselt (H-0772/08)
 Betrifft: Brenner-Basistunnel
 

Wie ist der aktuelle Stand der Finanzplanung für den Brenner-Basistunnel, und welche Folgen hat dies für die zeitlichen Aspekte der Bauplanung bei diesem prioritären Projekt?

 
  
 

Le plan financier du tunnel de base du Brenner est dans une phase finale et décisive. Les deux Etats membres, l'Autriche et l'Italie, ont pris des engagements politiques fermes pour réaliser ce projet qui fait partie du projet prioritaire 'Berlin-Palermo'. Cet engagement s'est déjà concrétisé par la demande conjointe des deux Etats membres pour un cofinancement communautaire au titre du budget TEN-T. Ce cofinancement, décidé par la Commission, après consultation du Parlement, se chiffre à 786 millions € pour la période 2007-2013 et lie des budgets nationaux importants. Il s'agit d'un cofinancement communautaire à hauteur de 50 % pour les études et à hauteur de 27 % pour les travaux.

La mise en place du plan financier va de pair avec le progrès du projet. Pour le moment, les Etats membres ont mené des études préparatoires, y compris sur les tunnels exploratoires. Depuis mars 2008, les procédures qui mènent à la délivrance du permis de construire du tunnel de base sont en cours et il est prévu que le projet sera lancé au tout début 2009. A ce moment là, les deux Etats membres devront avoir inclus le projet du tunnel de base du Brenner dans leur programmation pluriannuelle et devront avoir donné des garanties solides pour la finalisation de cet ouvrage.

La Commission, ainsi que le Coordonnateur européen que la Commission a nommé en juillet 2005, le Professeur Karel Van Miert, a toujours souligné le besoin d'avoir les garanties nécessaires des deux Etats membres. Le Commissaire en charge des Transports est personnellement convaincu que ces garanties seront réunies au printemps 2009. Le progrès du projet, ainsi que des lignes d'accès au tunnel, est réel et il a inspecté personnellement les travaux en cours, notamment pour ce qui est des lignes d'accès au tunnel, au début de ce mois d'octobre 2009.

 

Question no 64 by David Martin (H-0780/08)
 Subject: Commission investigation into subsidies paid to Scottish ferry companies
 

Does the Commission have all the necessary information to sufficiently complete its investigation into subsidies paid to Scottish ferry companies NorthLink and CallMac?

Does the Commission know when the results of the investigation will be available?

 
  
 

La Commission a reçu un volume très important de documents et de contributions de la part des autorités du Royaume-Uni ainsi que de nombreuses parties intéressées. Toutes ces informations sont en cours d'analyse.

Une procédure formelle d'investigation dure en général 18 mois mais peut parfois prendre plus de temps dans des dossiers difficiles. La Commission mettra néanmoins tout en œuvre pour préparer dès que possible une décision finale, qui exposera les résultats de cette investigation lancée le 16 avril 2008. Une fois adoptée, cette décision fera l'objet d'un communiqué de presse le jour même de son adoption, puis d'une publication au Journal Officiel de l'Union Européenne dans une version non-confidentielle.

 

Ερώτηση αρ. 65 του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη (H-0784/08)
 Θέμα: Αποζημίωση επιβατών σε περιπτώσεις ακύρωσης πτήσης
 

Μετά από επικοινωνία μου με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, διαπίστωσα ότι η προβλεπόμενη αποζημίωση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004(1) για τα "Δικαιώματα των ευρωπαίων επιβατών" δεν δίνεται ποτέ. Και αυτό γιατί οι τρεις βασικές αιτίες ακύρωσης μιας πτήσης, δηλαδή η ακύρωση λόγω απεργίας των υπαλλήλων της εταιρείας ή του αεροδρομίου, η ακύρωση λόγω τεχνικής βλάβης του αεροσκάφους και η ακύρωση λόγω καιρικών συνθηκών, δικαιολογούνται από τις εταιρείες ως έκτακτες περιστάσεις και ως εκ τούτου εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης (βάσει χιλιομετρικής απόστασης του ταξιδιού) στους επιβάτες. Επομένως, η εξαίρεση που προβλέπει η Επιτροπή στα δικαιώματα των επιβατών λειτουργεί ως δίοδος για τις εταιρείες, για την αποφυγή αποζημίωσης των επιβατών.

Θεωρεί σκόπιμο η Επιτροπή να θέσει σαφή ορισμό της "έκτακτης περίστασης" για την ακύρωση μιας πτήσης, προσδιορίζοντας με ακρίβεια πότε θα πρέπει να αποζημιώνονται οι επιβάτες;

Πώς προστατεύονται εν τέλει οι επιβάτες, όταν, ακόμα και στα λεγόμενα "δικαιώματά" τους, οι εταιρείες προστατεύονται περισσότερο;

 
  
 

Le but du règlement sur les droits des passagers aériens est avant tout de fournir au passager bloqué suffisamment d'assistance et d'information sur place et au moment de l'incident, pour lui permettre d'arriver le plus vite possible à sa destination et cela dans les meilleures conditions. La compensation prévue à l'article 5 du règlement ne concerne en fait qu'un nombre très limité de passagers par rapport au volume de passagers aériens qui rencontrent des problèmes lors de leur voyage.

Le législateur européen a préféré ne pas inclure de définition exhaustive de la notion de "circonstances exceptionnelles" dans le texte du règlement. Ce qui a suscité des divergences d'interprétation entre les compagnies et les Etats membres dont la Commission a bien conscience.

C'est pourquoi la Commission a, entre autres, soulevé ce sujet avec les compagnies et les organismes de contrôle pendant plus d'un an et a rédigé une série de questions-réponses qui aborde la question des "circonstances exceptionnelles". Les lignes directrices proposées par la Commission dans ce document accessible au public(2) ont été discutées avec les Etats membres qui les ont acceptées.

Cela étant, c'est la Cour de Justice et non la Commission qui peut fournir une interprétation des textes législatifs quand celle-ci s'avère nécessaire. D'ailleurs la Cour devrait se prononcer sur cette question très prochainement (probablement début 2009) dans le cadre de deux questions préjudicielles. La Commission analysera ensuite si l'interprétation de la Cour est suffisante pour bien délimiter les circonstances qui peuvent être considérées comme exceptionnelles.

L'honorable parlementaire est prié d'envoyer aux services de la Commission toutes les données dont il dispose et qui permettent de prouver les comportements fautifs à caractère répétitif qu'il dénonce de la part des compagnies aériennes et l'inaction des Etats membres à faire appliquer correctement le règlement.

 
 

(1) ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σελ. 1.
(2) www.apr.europa.eu.

 

Question no 66 by Claude Moraes (H-0704/08)
 Subject: Expansion of airports in the EU
 

Given the Commission's commitment to reducing the negative environmental effects caused by the rapid growth of air traffic and its recommendation that better use should be made of existing airport capacity, could the Commission clarify its position regarding the proposed expansion of Heathrow Airport in the UK?

Furthermore, what does the Commission plan to do in order to reconcile the apparently conflicting objectives of reducing the 'capacity crunch' at EU airports and meeting strict environmental targets such as those set out in the Kyoto Protocol and the Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC(1))?

 
  
 

The decision on the expansion of Heathrow is a matter of the national competence. The Commission expects that in the preparation of the decision and its implementation all relevant Community legislation will be respected. This means for example compliance with the obligations under the Environmental Impact Assessment Directive 85/337/EEC(2), the Strategic Environmental Assessment Directive 2001/42/EC(3), and with the environmental standards such as those set in the ambient air quality directives (Directive 1999/30/EC(4), to be replaced by Directive 2008/50/EC(5)).

As regards the climate change impacts of aviation, the Commission has adopted a comprehensive approach to addressing aviation emissions. This includes improving air traffic management and the inclusion of aviation in the Emissions Trading Scheme (ETS)(6).

The Single European Sky initiative and SESAR(7) will enhance the efficiency of the European air traffic system.

The Council and Parliament have recently agreed legislation to include the aviation sector in the EU ETS. This policy should lead to more effective management of CO2 emissions by the aviation industry and will ensure that the aviation sector contributes to efforts being made by other sectors to reduce emissions.

Decisions on specific measures to ensure the compliance with the ambient air quality standards next to the EU airports is a matter of national competence. The Commission is helping Member States to meet the standards by developing and enforcing Community measures addressing emissions at source (see Commission Declaration attached to publication of Directive 2008/50 in the Official Journal). In addition, the Commission is supporting further research into reducing the environmental impact of planes, vehicles and transport infrastructure under 7th Framework Programme for Research and Technological Development, and investigating the environmental and human health impact of air pollution including transport related air pollution.(8)

 
 

(1) OJ L 152, 11.6.2008, p. 1.
(2) Directive 85/337/EC, OJ L 175, 5.7.1985, p.40-48, as amended by Directive 97/11/EC, OJ L 73, 14.3.1997
(3) OJ L 197, 21.7.2001
(4) OJ L 163, 29.6.1999
(5) OJ L152, 11.6.2008
(6) Commission Proposal COM(2008) 221 final; Common Position 2006/0304 (COD); EP 1st reading position of 13 November 2007 P6_TA(2007)0505
(7) Single European Sky ATM Research 
(8) http://cordis.europa.eu/fp7/environment/home_en.html, click on 'Find a call'

 

Question no 67 by Liam Aylward (H-0706/08)
 Subject: New detailed socio-economic impact assessment of plant protection products
 

Today, we are facing global food insecurity and increased costs for foodstuffs. Since the original impact assessment of the plant protection products package was completed in 2004, environmental issues have changed considerably. Given the fact that world food prices are rising and this has repercussions for EU citizens and developing countries, notably on constraints on food production, can the Commission complete a detailed impact assessment of the Pesticides (plant protection products) package with a focus on the socio-economic elements of the current Common Position with the Council? Also, can the Commission give us an opinion on whether food prices would be greater or less if a risk-based approach was adopted?

 
  
 

The Commission is of the opinion that its original impact assessment was thorough and is still valid. It concentrated on the main differences of the proposed Regulation compared to the current legislation: provisional authorisations, mutual recognition, comparative assessment, data protection and information of neighbours on the use of plant protection products.

The Commission is satisfied that the Common Position, like its initial Proposal, aims to reinforce the high level of protection of human health and the environment whilst at the same time safeguarding the competitiveness of agriculture in the Community. It contains measures, such as the zonal authorisation system and obligatory mutual recognition, simplified rules on data protection, clear deadlines for the approval and authorisation procedures and facilitated authorisation for minor uses, which are measures in favour of agriculture and which will increase availability of pesticides to farmers.

The Commission has examined the effect of the proposed criteria and concluded that they might lead to the withdrawal of a limited number of active substances. The Commission will monitor the situation carefully.

The Commission rejects the criticism that the criteria are cut-off criteria, because exposure is in fact taken into account: these highly hazardous substances can be approved if exposure to them is negligible (e.g. closed system).

Finally, concerning the evolution in food prices during the last years, the Commission believes that it is impossible to make a statistically robust projection about the influence of this measure on food prices against a multiplicity of other factors such as energy prices or climate change.

 

Question no 68 by Mairead McGuinness (H-0731/08)
 Subject: Discussions on the strategic aspect of GMOs
 

President Barroso invited Member States to nominate high-level officials to participate in discussions on the strategic aspects of GMOs. The issues being addressed within the group include the functioning of the approval procedures, the impact of asynchronous GM authorisation, and debate within the general public on the question of GMOs. The first meeting of the high-level group was held on 17 July, with another scheduled for this month.

Can the Commission provide advice as to the expected timing for the high-level group to report?

Could the Commission comment on how the objectives of this high-level group might differ from those of the GM working group put in place by the Environment Council?

 
  
 

In 2003 the Parliament and the Council adopted a new regulatory framework governing the marketing of Genetically Modified Organisms (GMOs). The legislation established a very strict pre-market authorisation regime whereby only GMOs that have been proved to be safe for the environment and for human and animal health could be placed on the market.

At the same time, the European Union (EU) adopted strict traceability and labelling rules for GMO products. This legislation ensures that GMO products can be recalled - if necessary - and that consumers can choose to avoid genetically modified (GM) food if they so wish. The EU GMO legislation is now widely recognised to be the most comprehensive and probably the strictest in the world.

Under this legal framework, the European Food Safety Authority (EFSA) plays a central role as it is responsible for assessing the risk of the GMOs before their commercialisation while the Commission, in its quality of risk manager, has the responsibility to approve or not a given GMO in the light of EFSA opinion and taking into account other legitimate factors where appropriate.

The GMO debate is too often portrayed as being only about environment and food safety. But the issue is a lot more complex. It is also about trade policy, food security – more specifically feed security for Europe - research and competitiveness of a European bio-based industry. It cannot be ignored that the EU has been condemned in the World Trade Organization (WTO) for failing to apply its own rules.

Against this background, the Commission held in May 2008 an orientation debate on GMOs to thrash out all the facets of the issue. During the debate, the Commission took note that the policy on GMO remains a very sensitive issue, for the Commission but also for most of the Member States. There was a general agreement that the existing legal framework is appropriate but its implementation needs to be improved.

The Commission reiterated its confidence in the high quality of the scientific advice provided by EFSA and confirmed that it will continue to fulfil its institutional responsibilities, while respecting its international obligations.

The Commission agreed also that it would be useful to have an informal political discussion with the Member States to take stock of the experience and to seek with them whether there are ways of facilitating the decision-making process, including making improvements to it if appropriate. The objective is to have a better understanding where Europe stands on GMOs and if and how the discussion could be brought forward.

The group met on 17 July 2008 and on 10 October 2008 and discussed on an informal basis. The discussion touched upon a whole range of political issues relating directly or indirectly to the policy area of GMOs: food price, food and feed security, WTO, trade aspects – including the issue of asynchronous approval between the EU and third countries – as well as public opinion.

In parallel, an ad hoc Working Party on GMO has been established in the Environment Council under the auspice of the French Presidency. On the basis of the work of this Working Party, the French Presidency aims at having Council conclusions adopted at the Environment Council on 4-5 December 2008. The Presidency and the Commission are working in close cooperation to ensure a good coordination between the two initiatives.

While the work of the Council working group is focused on specific issues, mostly related to the environmental risk assessment and risk management of GMOs, the discussions of the high level group are broader in nature.

 

Question no 69 by Paulo Casaca (H-0741/08)
 Subject: Al-Aqsa TV terrorist broadcasting into Europe
 

In its reply to question H-0485/08(1) concerning the broadcasting of the terrorist TV-station Al-Aqsa on European satellite capacity via the French broadcaster Eutelsat, the Commission has pointed out that it intended to ‘raise the issue of Al-Aqsa TV in the context of the next meeting with national regulatory authorities before the summer break in 2008’. Can the Commission outline the results of this meeting and the steps it intends to take to stop Al-Aqsa from broadcasting on European satellite capacity in violation of Article 3b of the Audiovisual Media Service Directive (Directive 2007/65/EC(2))?

 
  
 

At the meeting of the Commission and the national regulatory authorities on 4 July 2008 the issue of hate speech broadcasting channels originating from third countries was discussed. It was pointed out that the European Platform of Regulatory Authorities (EPRA) did not have the statutory power to adopt binding rules for its Members. Attention was also drawn to the draft of a declaration on content regulation of the Mediterranean Network of Regulatory Authorities (MNRA). This declaration was adopted on Friday 3 October 2008 at their annual meeting in Italy and addresses, inter alia, the respect for fundamental values, principles and rights, such as the respect of human dignity and otherness and the protection of law.

However, not all of the third countries concerned are a member of EPRA or MNRA. Bilateral cooperation between the authorities of a Member State and of the third countries was considered as a way forward. At the same time, the Commission intends to enhance this kind of cooperation by inviting all parties occasionally to common meetings.

The Commission would like to reiterate that – apart from general allegations of violation of Article 3b of the Audiovisual Media Services Directive(3)– it has not received so far any formal complaint regarding the programmes broadcast by Al Aqsa TV. It should be stressed that no steps vis-à-vis any regulator can be taken without concrete allegations naming at least date, time and nature of the violation. Nevertheless, the Commission has referred the issue to the responsible regulatory authority, the French Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). An answer is expected by November 2008.

 
 

(1) Written answer, 9.7.2008.
(2) OJ L 332, 18.12.2007, p. 27.
(3) Council Directive 89/552/EEC as amended by Directive 2007/65/CE of the Parliament and of the Council of 11 December 2007 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services, OJ L 332, 18.12.2007.

 

Fråga nr 70 från Olle Schmidt (H-0742/08)
 Angående: Ökat bistånd till Eritrea
 

I pressen har det framkommit uppgifter om att Europeiska kommissionen håller på att slutföra en ny landsstrategi gällande Eritrea. Enligt vissa uppgifter skulle biståndet i den kommande 5-årsplanen öka från dagens 80 miljoner euro till 110 miljoner euro. Det finns flera frågetecken kring hur biståndet används i Eritrea och dessutom bryter regimen i Asmara konstant mot de mänskliga rättigheterna. Ett exempel är den svenske journalisten Dawit Isaak som hålls fången i Eritrea sedan sju år. Mot denna bakgrund undrar jag hur kommissionen kan försvara ökade bidrag till detta land? Bör vi inte ta tillfället i akt och ställa krav på att länder måste uppfylla demokratiska och mänskliga rättigheter för att få bistånd?

Vilka åtgärder avser kommissionen att introducera för att villkora biståndet till Eritrea?

 
  
 

Eritrea is one of the poorest countries in the world with an estimated GDP per capita of US$ 200. The United Nations Development Fund's Human Development Index ranks Eritrea 157 out of 177 countries in 2008 and a majority of Eritreans live below the poverty line. Additionally, Eritrea suffers particularly from the food price crisis. The prime objective of EC cooperation with Eritrea is to improve the plight and the living conditions of these populations.

Taking into account, population, per capita income, ranking on the human development index, demographic evolutions, and vulnerability, but also economic and social performance, the allocation for Eritrea under the 10th European Development Fund (EDF) is €122 million for the period 2008-2013. The allocation is not an entitlement, but an indicative amount, and may be revised at the occasion of the mid- and end-of-term review.

The Government of the State of Eritrea and the European Commission are finalising a cooperation strategy and the multiannual National Indicative Programme to be financed from the 10th EDF.

The planned strategy for the 10th EDF, which will focus on interventions in the food security and infrastructure area, with complementary activities for the accountability sector and towards cooperation with non state actors, is in response to the important development challenges in Eritrea.

The human rights situation in Eritrea is a strong concern. The Commissioner responsible for Development and Humanitarian Aid had the opportunity to raise concerns on the situation in Eritrea especially on human rights and notably the individual case of Mr Dawit Isaak with President Isaias, on several occasions and most recently during his visit to Asmara in June 2008. The Commission is also in regular contact with Eritrean opposition and diaspora movements.

Since then a formal dialogue under Article 8 of the Cotonou Agreement has been re-established and suggestions have been made to improve aspects of the EU/Eritrea relationship, including the Commission's cooperation programme, and the governance situation in Eritrea, including the case of the prisoners of conscience and other human rights issues.

The Commission together with the Member States keep the EU policy under review at all times.

The Commission is looking forward to learning the results of Parliament mission to the Horn of Africa, including Eritrea. The members of the fact-finding mission have met the Commission services in preparation of their visit. The members of the mission will also meet with the Commissioner responsible for Development and Humanitarian Aid shortly before their departure.

 

KYSYMYS NRO 71 Ari Vatanen (H-0745/08)
 Aihe: Alkoholin kaukomyynnin kiellon ristiriita EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan kanssa
 

Kaukomyynnin kielto ja siihen liittyvä rikosoikeudellinen vastuu koskevat sellaista myyntiä, jossa myyjä tai joku hänen lukuunsa toimiva lähettää tai kuljettaa myydyn alkoholin Suomeen. Suomen soveltama tulkintakäytäntö perustuu siihen, että alkoholin luovuttamisen kuluttajalle katsotaan edellyttävän alkoholin vähittäismyyntilupaa. Tätä lupaa ei lain mukaan voi saada kuin valtion alkoholiyhtiö.

Onko Suomen lainsäädäntö ja lainsäädännön hallinnollinen soveltamiskäytäntö ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan kanssa, kun siinä kielletään toisessa jäsenvaltiossa toimivan myyjän oikeus harjoittaa alkoholin kaukomyyntiä kuluttajalle Suomeen?

 
  
 

According to the question, the distance selling of alcohol from other Member states to buyers in Finland is restricted, as only the holder of a licence for retail sale can deliver goods to a buyer in Finland, and apparently only the State alcohol monopoly can obtain such a license.

In this context it should be noted that according to a judgement of the European Court of Justice in case C-170/04 Rosengren, a provision in a national law establishing a commercial monopoly, prohibiting private individuals from importing alcoholic beverages directly without personally transporting them, constitutes a quantitative restriction on imports within the meaning of Article 28 EC, which in the particular system of the Swedish monopoly did not seem to be proportionate.

In another case concerning a prohibition on the sale by mail order of medicinal products (C-322/01 DocMorris), the Court of Justice held that a national prohibition on the sale by mail order of medicinal products, the sale of which is restricted to pharmacies in the Member State concerned, is a measure having an effect equivalent to a quantitative restriction prohibited under Article 28 of the EC Treaty.

In the view of the case-law cited above, the ban on distance selling of alcohol in Finland may constitute the infringement of Article 28 EC.

A measure which is held to be contrary to Article 28 of the EC Treaty may however be justified on the grounds of public morality, public policy, public security or protection of health as referred to in Article 30 of the EC Treaty or under the so-called mandatory requirements acknowledged by the Court of Justice. However, the national measure must, in order to be justified, be necessary to achieve the objectives pursued and be proportionate to those objectives.

On the basis of the information available, the Commission can not fully assess the measure at issue.

 

Ερώτηση αρ. 72 του κ. Γεωργίου Τούσσα (H-0748/08)
 Θέμα: Το ναυάγιο του "Sea Diamond" εξακολουθεί να μολύνει τα νερά της Καλντέρας
 

Δεκαέξι μήνες έχουν περάσει μετά το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» στη Σαντορίνη και ακόμα δεν υπάρχει ούτε πόρισμα για τους λόγους που οδήγησαν στο ναυάγιο ούτε καταλογισμός ευθυνών, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, του αρμόδιου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των αρμόδιων δημόσιων διοικητικών αρχών, κατά της πλοιοκτήτριας εταιρίας "Hellenic Louis Cruises", που ήδη αποζημιώθηκε με 55 εκατομμύρια δολλάρια. Το κουφάρι του πλοίου εξακολουθεί να βρίσκεται στο βυθό της Καλντέρας και να μολύνει τα νερά της Σαντορίνης παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και των τοπικών αρχών και τις υποσχέσεις των αρμόδιων ελληνικών αρχών.

Πώς σκοπεύει να συμβάλει η Επιτροπή στην αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του ιστορικού αυτού νησιού, ικανοποιώντας τα αιτήματα κατοίκων και μαζικών φορέων για την ανέλκυση του πλοίου που εξακολουθεί να περιέχει πετρέλαια, λιπαντικά και άλλα τοξικά υγρά; Έχει υπάρξει αντίστοιχο αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση;

 
  
 

During the recent months, the Commission has closely monitored the situation with regard to the Sea Diamond shipwreck off the coast of Santorini, with a view to ensuring that Community legislation is correctly applied. After having examined the relevant provisions of the applicable legislation (i.e. Directive 2004/35/EC(1) on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage, Directive 2000/60/EC(2) establishing a framework for Community action in the field of water policy and Directive 2006/12/EC(3) on waste), the Commission concluded that, given the specific circumstances, it was not possible to establish a breach of the provisions in question. It should be noted that, to date, there is no EC legislation regarding the removal of shipwrecks. The reply given to written question E-1944/08 by Mr Papadimoulis(4) includes further information in this regard.

However, the Commission has insisted on the need to prevent a significant deterioration to the environment. Following requests for information from the Commission, the Greek authorities indicated that they had taken all necessary measures to avoid pollution, including undertaking a study of the pollution's impact and the continuous monitoring of the affected zone. The study of the Greek Centre of Marine Studies concluded that the effects from the wreck were negligible. Despite that, the Ministry of Mercantile Marine has confirmed that sampling and measuring will continue and that corrective measures will be taken, if required. In parallel, the Ministry has imposed appropriate sanctions.

As regards the rehabilitation actions, there might be a possibility for co-financing within the National Strategic Reference Framework for Greece for the period 2007-2013, which has been approved by the Commission (e.g. the Operational Programme "Environment and Sustainable Development 2007-2013" or the Regional Operational Programme "Crete and Aegean Islands, 2007-2013"). However, the choice of specific actions to be included in these programmes is up to the competent authorities of the Member States, the Commission only verifies the general eligibility criteria and the respect of EU legislation including environmental legislation. In addition, the Operational Programme Environment for the period 2000-2006 co-financed the purchase of 4 oil-recovery ships aiming at the protection of specific protected areas.

Should there be any marine pollution or an imminent threat of such pollution, Greece can request assistance from the Community Civil Protection Mechanism (established by Council Decision 2007/779/EC, Euratom(5)). Such assistance may also involve, if so requested by the national authorities, the mobilisation of pollution-response ships contracted by the European Maritime Safety Agency. So far no specific request for assistance has been issued by the Greek authorities.

As regards the EU Solidarity Fund, it should be noted that this instrument is normally limited to major natural disasters and can be activated only upon request of the State concerned if damage exceeds a threshold, defined for Greece as 0.6% of Gross National Income (GNI) (i.e. € 1.066 billion). Damage for which there is an insurance coverage or third party liability may not be compensated.

 
 

(1) OJ L 143, 30.4.2004
(2) OJ L 327, 22.12.2000
(3) OJ L 114, 27.4.2006
(4) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB
(5) OJ L 314, 1.12.2007

 

Vraag nr. 73 van Philip Claeys (H-0754/08)
 Betreft: Vrijheid van godsdienst in Turkije
 

Op 13 augustus 2008 heeft de Alevi Bektasi Federatie een klacht ingediend bij het comité van ministers van de Raad van Europa tegen Turkije vanwege het verplicht religieus onderwijs in de Turkse scholen. Met name heeft Turkije nog steeds geen uitvoering gegeven aan het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 9 oktober 2007 waarin dit hof duidelijk stelde dat verplicht religieus onderwijs een schending uitmaakt van artikel 2 van Protocol Nr. 1 bij het Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hoe beoordeelt de Commissie de niet-uitvoering van dit arrest door Turkije in het licht van de vrijheid van godsdienst? Welke stappen zal de Commissie ondernemen teneinde ervoor te zorgen dat dit arrest wordt uitgevoerd? Tegen welke datum moet dit arrest zijn uitgevoerd? Welke invloed heeft een dergelijke weigering op de lopende onderhandelingen?

 
  
 

The Commission is aware of the case mentioned by the Honourable Member.

In October 2007, the European Court of Human Rights considered that the religious instruction syllabus in Turkey could not be considered to meet the criteria of objectivity and pluralism necessary in a democratic society. Also, it considered that there was no appropriate method to ensure respect for parents' convictions.

Consequently, the Court requested Turkey to bring its educational system and domestic legislation into conformity with the European Convention on Human Rights.

Turkey needs to implement the Court's ruling. The Commission follows this process closely and raises the issue in its dialogue with the Turkish authorities at all appropriate levels; furthermore, the issue has been raised in the context of the Turkey 2007 Progress Report.

Turkey needs to secure full respect of the rights and freedoms guaranteed under the European Convention of Human Rights and the case-law of the European Court of Human Rights, including freedom of religion. This is a condition for the country's accession to the European Union.

 

Ερώτηση αρ. 74 του κ. Kωvσταντίνου Δρούτσα (H-0756/08)
 Θέμα: Μόλυνση τάφρου 66 του Δήμου Ειρηνούπολης από τη ρίψη ανεπεξέργαστων εργοστασιακών αποβλήτων
 

Η ανεξέλεγκτη ρίψη ανεπεξέργαστων εργοστασιακών αποβλήτων στην τάφρο 66 του Δήμου Ειρηνούπολης (Ν. Ημαθίας) προκαλεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή και την υγεία των κατοίκων. Tα εργοστάσια μεταποίησης ροδάκινου των νομών Ημαθίας και Πέλλας διαθέτουν συστήματα βιολογικού καθαρισμού αλλά δεν τα λειτουργούν, προκειμένου να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, διοχετεύοντας τα απόβλητα στην τάφρο. H αυθαιρεσία αυτή συνιστά χρόνιο περιβαλλοντικό έγκλημα: τα νεκρά ψάρια ανέρχονται σε χιλιάδες, το νερό της τάφρου μολύνεται και η δυσοσμία είναι αφόρητη. Tα νερά της τάφρου 66 χύνονται στον Αλιάκμονα, πηγή υδροδότησης της πόλης της Θεσσαλονίκης και καταλήγουν στο Δέλτα Αλιάκμονα-Αξιού (περιοχή προστατευόμενη από την Συνθήκη Ραμσάρ) επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη μόλυνση του Θερμαϊκού Κόλπου. Επιπλέον, από τα νερά αυτά γίνεται η άρδευση των χωραφιών της ευρύτερης περιοχής με αρνητικές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και μέσω της διατροφικής αλυσίδας στον άνθρωπο και την δημόσια υγεία.

Ερωτάται η Επιτροπή εάν σκοπεύει να λάβει μέτρα για να σταματήσει η μόλυνση της tάφρου 66 από τις βιομηχανικές αυθαιρεσίες, να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή και να προστατευθεί η δημόσια υγεία;

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή απέναντι στην συνεχιζόμενη μόλυνση της τάφρου 66 από τις βιομηχανικές αυθαιρεσίες, στην ανάγκη αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή και της προστασίας της δημόσιας υγείας;

 
  
 

Directive 2008/1/EC(1) concerning integrated pollution prevention and control (the IPPC Directive, codified version of Directive 1996/61/EC(2)) lists the categories of industrial activities which fall within its scope. The list includes the treatment and processing intended for the production of food products from vegetable raw materials with a finished product production capacity greater than 300 tonnes per day (average value on a quarterly basis).

Based on the information presented in the question, it is unclear whether the peach processing factories in the prefectures of Imathia and Pellas fall under the scope of the IPPC Directive.

The Commission has already taken action in order to ensure that existing IPPC installations comply with the requirements of the Directive. In May 2008, an infringement procedure under Article 226 of the EC Treaty was initiated against nine Member States, including Greece. On the basis of the information received from the Greek authorities, it appears that at least four installations producing food from vegetable raw material operate in the prefecture of Imathia without an appropriate permit. The Commission is currently assessing the information gathered in relation to installations in Greece and will take all necessary steps, including the continuation of the infringement procedure, to ensure that the IPPC Directive is correctly applied.

As regards the overall water quality of rivers, the Water Framework Directive(3) obliges Member States to ensure good water quality ('good status') as a rule by 2015. The necessary plans and programmes must be developed by 22 December 2009.

Furthermore, the delta of rivers Axios-Loudias-Aliakmon is a site included in the Natura 2000 network established pursuant to the Habitats Directive 92/43/EEC(4). The Habitats Directive requires that activities which may lead to a deterioration of the conservation value of the site should be avoided.

The Commission will request further information from the Greek authorities about the nature of the pollution, in particular the results of measurements of emissions or of the water quality in the vicinity of the plants in question, and about its impact on the above-mentioned Natura 2000 site.

 
 

(1) Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (Codified version) (Text with EEA relevance ), OJ L 24, 29.1.2008.
(2) Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control, OJ L 257, 10.10.1996.
(3) Directive 2000/60/EC, OJ L327 of 22.12.2000, as amended.
(4) OJ L 10, 14.1.1997.

 

Zapytanie nr 75 skierowane przez Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (H-0759/08)
 Przedmiot: Wyrównanie dopłat do hektara w starych i nowych krajach członkowskich
 

Załącznik 8 projektu rozporządzenia Rady Unii Europejskiej ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej z 20.5.2008 r. prezentuje pułapy kwot środków finansowych na wspólną politykę rolną w poszczególnych krajach członkowskich do roku 2013 i w latach następnych. Przeliczając kwoty zawarte w tym załączniku na 1 ha użytków rolnych widać olbrzymie zróżnicowanie wsparcia na 1 ha pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi. W Belgii jest to ok. 489 euro, w Danii ok. 388 euro, w Niemczech ok. 344 euro, we Francji ok. 263 euro, w Anglii ok. 237 euro. W nowych krajach członkowskich są to kwoty znacznie niższe: w Czechach ok. 213 euro, na Węgrzech ok. 227 euro, na Słowacji ok. 200 euro, a w Polsce tylko ok. 187 euro.

W sytuacji, kiedy koszty wytwarzania w nowych i starych krajach bardzo szybko ulegają wyrównaniu, a Komisja proponuje oddzielenie wsparcia finansowego od produkcji utrzymanie takiego zróżnicowania nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia i jest odbierane jako jawna dyskryminacja rolników w nowych krajach członkowskich. Utrzymywanie przez wiele lat takiego zróżnicowania wsparcia oznacza w zasadzie istnienie dwóch wspólnych polityk rolnych.

Co Komisja Europejska zamierza uczynić, aby zlikwidować te dysproporcje?

 
  
 

The level of decoupled support is determined on the basis of the same principles for the EU-15 and the EU-12, namely fixed reference levels for budgetary outlays and area. In the EU-15 the reference is past production, area and support under the Common Agricultural Policy (CAP) whereas in the EU-12 support levels were agreed in the Accession Treaty taking into account various factors such as recent production levels and the production potential of the Member State.

Due to the fact that historic references were used to determine the payments, direct aid is differentiated not only between EU-12 and EU-15 Member States, but between all Member States as well as between regions and between individual farmers (depending on the model of decoupled payment chosen).

In the Health Check we are proposing to give Member States the possibility to harmonize these differences internally. However, moving towards a harmonization across all Member States would not achieve its intended policy objectives. Direct payments are a tool of income support to farmers, and their level has to be evaluated in relation to the general economic level and developments in the EU Member States.

An alignment of the level of direct payments for all 27 Member States would, on average, boost farm incomes in the EU-12 and lower incomes in the EU-15. This would increase existing divergences in the development of agricultural incomes and incomes in other sectors of the economy. Agricultural incomes in the EU-12 have already grown strongly since EU accession and would surge ahead of other incomes with an EU-wide flat rate payment. In the EU-15, where agricultural incomes are already lagging behind those in other sectors, a flat rate payment would increase this gap.

Furthermore, when the various components of EU expenditure are put into the context of their share of Gross Domestic Product (GDP), it becomes clear that the EU-12 are not disadvantaged compared to the EU-15 with respect to agricultural support. In 2007, direct payments as well as market support were roughly at the same level in EU-12 and EU-15 Member States in terms of share of GDP. Rural development expenditure in the EU-12 was seven times higher than for the EU-15, and structural actions four times higher, when measured as shares of GDP.

These considerations show that flat rate direct payments would not be in line with the purpose of direct payments, which is to provide an adequate level of income support to farmers, because they would distort the relation between incomes in agriculture and in other sectors of the economy in the EU-12 as well as in the EU-15.

 

Question n° 76 de Jacky Hénin (H-0761/08)
 Objet: Les menaces sur la cohésion de la zone Euro
 

Les derniers développements de la crise financière outre-Atlantique, avec en particulier l'effondrement du dollar par rapport à l'Euro, font courir un danger de mort aux industries à forte valeur ajoutée des Etats membres de la zone Euro. Des centaines de milliers d'emplois qualifiés, voire très qualifiés vont être détruits en zone Euro, du fait du dumping monétaire de la zone dollar. L'acuité et la profondeur de la crise sont telles que la question de la cohésion et de la pérennité de la zone Euro est posée. Seul le coût exorbitant d'une sortie de la zone Euro pour un Etat, maintient la cohésion du système.

Quelles sont les mesures économiques et politiques que compte prendre la Commission pour conjurer le risque à venir d'éclatement de la zone Euro?

 
  
 

Although the euro zone has been hit by a combination of severe external shocks, the euro has proved to be a powerful shield against them. Unlike in the seventies, these shocks are not amplified by the instability of internal exchange rates and interest rates. The emergency liquidity management by the European Central Brank (ECB) has been a major asset in the current extraordinary juncture. Moreover, no later than in the October ECOFIN Council, all EU ministers have called for a coordinated response to the current shocks, mirroring the Commission's call to strenghten economic governance expressed in its Communication on EMU@10(1). The Commission has proposed to broaden macroeconomic surveillance to better detect and monitor such divergences within the euro zone. For instance, this could imply a better assessment of competitiveness trends for each euro-zone Member State. In the same Communication, the Commission has called Member States to strenghten the economic governance of the euro zone, both on the domestic and external front, by making better use of the existing framework for economic policy coordination. In particular, domestic policies, given their prominent role, should not be conducted without consideration of their impact on neighbouring euro-zone countries.

 
 

(1) 'EMU@10: successes and challenges after 10 years of Economic and Monetary Union' COM(2008) 238 (final) of 7 May 2008.

 

Ερώτηση αρ. 77 της κ. Κατερίνας Μπατζελή (H-0764/08)
 Θέμα: Έλεγχος γεωργικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα
 

Η Επιτροπή είχε εξαγγείλει την πρόθεσή να περικόψει τις γεωργικές επιδοτήσεις προς την Ελλάδα, λόγω των ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί στο ελεγκτικό σύστημα της χώρας, ενέργεια στην οποία θα προχωρούσε εφόσον η ελληνική κυβέρνηση δεν της παρείχε τα απαραίτητα εχέγγυα και αποδείξεις ότι έχει βελτιώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Επιπλέον, πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Ελεγκτικό Συμβούλιο διαπίστωσε λάθη και αδιαφανή διαχείριση των ενισχύσεων της ΚΑΠ και του εθνικού αποθέματος δικαιωμάτων, για τα οποία δεν ευθύνονται οι ίδιοι οι γεωργοί.

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις της Επιτροπής με την ελληνική κυβέρνηση και η υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται ώστε να μην απειλείται η καταβολή των επιδοτήσεων προς τους έλληνες γεωργούς;

Έχει πραγματοποιηθεί ικανοποιητική πρόοδος στη βελτίωση του ελεγκτικού συστήματος της χώρας, ώστε να μην προχωρήσει η Επιτροπή σε περικοπές των επιδοτήσεων;

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στους γεωργούς από τις περικοπές ενισχύσεων που οφείλονται σε λάθη της διοίκησης και σε αδυναμίες του ελεγκτικού συστήματος, για τις οποίες όμως δεν ευθύνονται οι ίδιοι;

 
  
 

The Greek authorities committed themselves in the context of an action plan established in spring 2006 to set up a new operational Land Parcel Identification System (LPIS) by the end of 2008.

An accurate LPIS is essential to ensure the correct management and control of area-based payments.

By letter of 16 July 2008, a letter was sent to the Greek authorities in view of launching the procedure aimed at suspending part of the payments to Greece for area-based agricultural and rural development aid measures because of continued shortcomings in its control system, mainly concerning the Land Parcel Identification System (LPIS). The Greek authorities have replied to this letter on 28 August 2008.

An audit mission in September 2008 showed that – despite some progress made – the setting up of this key element is not on schedule.

On this basis, the Commission continues to prepare for the suspension of payments as announced in July 2008.

It has to be stressed that a suspension will apply to the monthly reimbursement made by the Commission to the Greek paying agency. This does not reduce at all the obligation for the Greek authorities to pay to the farmers the amounts which they are entitled to at farmer level.

 

Question no 78 by Catherine Stihler (H-0766/08)
 Subject: The EU and the global financial crisis
 

We have recently seen unprecedented turmoil in the financial markets. Each day has brought an extraordinary development that would have seemed astonishing just the day before. The US investment bank Lehman Brothers was allowed to go bust while one of the world’s largest insurers, AIG, was bailed out. A takeover of the UK’s biggest mortgage lender, HBOS, was approved by the government to forestall a run on it by customers. Share prices crashed and then shot up again, and at the time of writing the United States administration is trying to put together a massive 3 trillion dollar rescue package.

Within its areas of competence, what action is the Commission taking to safeguard the interests of EU citizens with regard to the impact of the global financial crisis?

 
  
 

The Commission is committed to and active in safeguarding the interest of EU citizens both during and after the financial crisis. Citizens need adequate consumer, investor and deposit protection; well-functioning and liquid banking markets able to lend to consumers, homeowners and businesses; and a productive economy based on growing businesses.

With this in mind, the Commission has been active on a large number of issues:

It has helped to establish a clear diagnosis on the roots of the crisis and the measures in order to remedy the weaknesses identified in the financial system. It has developed a Road Map agreed by Economic and Finance Ministers in October 2007 to improve market transparency, valuation, prudential requirements and to address the problems related to credit ratings and other market functioning issues;

The Commission has cooperated with finance ministries and supervisors, notably through the Economic and Finance Committee as well as through the Committees of Supervisors (Committee of European Banking Supervisors, Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors and Committee of European Securities Regulators) in order to ensure, as much as possible, concerted actions by Member States and the European Institutions. One important result is the euro area action plan of 12 October 2008 and its extension to the whole European Union. Thereby Member States are guaranteeing banks´ funding and the functioning of the interbank market during an interim period, with the aim to restore confidence in financial markets;

The Commission has promptly initiated legislative action in order to improve the existing regulatory framework and has continued to work with the Council and Parliament to find compromises on important initiatives under negotiation:

– Solvency II: the Commission is working to achieve a compromise solution in the negotiations on the proposal. This Directive will modernise the solvency rules for EU insurance companies and strengthen the supervision of cross-border insurance groups.

– Capital Requirements Directive (CRD): The proposal for amendments to the CRD was adopted on 1 October 2008. This initiative covers critical areas, such as large exposures, supervision of cross-border groups, quality of banks' capital and risk management. It will fundamentally strengthen the regulatory framework for EU banks and the financial system.

– Deposit Guarantee Schemes: On 15 October 2008 the Commission made a proposal to revise EU rules on deposit guarantee schemes that puts into action the commitments made by EU Finance Ministers on 7 October 2008 in Luxembourg.

– Accounting: On the basis of a Commission proposal, Member States voted unanimously on 15 October 2008 on changes to accounting regulation including more guidance on fair value and examination of IAS-39 to reclassify financial instruments from the trading book to the banking book.

– Credit Rating Agencies: The Commission is finalising a legislative proposal concerning the conditions for the authorisation, operation and supervision of credit rating agencies in the EU for adoption by the College in early November 2008.

– Derivatives: The Commissioner responsible for Internal Market has announced that he wants to examine closely the derivatives markets and wants a solution in place for the clearing of credit derivatives before the end of the year.

– Future of European supervision: The Commission decided to establish a High Level Group on cross-border supervision in the EU chaired by Jacques de Larosière. The mandate and composition of the group will be published shortly.

– Finally, the Commission is ensuring that the work is internationally coordinated. The Commission is planning a conference with our international partners to reform the global financial system based on the principles of transparency, financial stability, responsibility, integrity and global governance.

 

Pregunta nº 79 formulada por Mikel Irujo Amezaga (H-0769/08):
 Asunto: FSE en Navarra
 

En la respuesta de la Comisión a la pregunta oral H-0929/07(1) que formulé respecto a las irregularidades en la gestión del FSE cometidas por el Gobierno de Navarra, la Comisión anunció que solicitaría información suplementaria a diversas autoridades. ¿Ha recibido la Comisión dicha información?

Por otro lado, ¿ha estudiado la Comisión si existe violación de los artículos 32, 34 y 36 del Reglamento (CE) nº 1260/1999(2)? ¿Ha estudiado la Comisión si existe incumplimiento de los requisitos de la Norma nº 1.7 sobre gastos subvencionables del Anexo al Reglamento (CE) nº 1685/2000(3)? Puesto que no existió, con carácter general, un mecanismo de validación y control de las facturas o los justificantes, y en particular de los correspondientes a gastos imputados a diversas operaciones, ¿ha estudiado la Comisión si el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 438/2001(4) fue rigurosamente cumplido por la citada administración? Debo recordar que fue la Cámara de Comptos (Tribunal de Cuentas de Navarra) quien destacó que la Administración Foral carecía de sistemas financieros y de contabilidad que asegurasen que los gastos, pagos e ingresos del FSE eran registrados de forma correcta y por separado.

 
  
 

As indicated in the reply to the written question P-0619/08 of the Honourable Member concerning the report of the Court of Auditors of the Autonomous Community of Navarre on "Funds received in Navarre from the European Union - Social Fund Area 1997-2003", the Commission asked the Managing Authority of the European Social Fund in Spain (UAFSE) for additional information on the content of the report and on the measures to remedy the irregularities detected by the Court of Auditors of Navarre.

The Commission underlines that the government of Navarre has withdrawn the amounts considered as non eligible for ESF part-financing corresponding to the controls performed under article 10 of Regulation (CE) 438/01 mentioned in the report of the Court of Auditors of the Autonomous Community of Navarre. Furthermore, UAFSE has informed the Commission that the Government of Navarre has already taken measures to improve the management of ESF in line with the conclusions and recommendations of the findings of the Court of Auditors of the Autonomous Community of Navarre. UAFSE has also underlined that the verifications carried out in the context of the UAFSE's annual control plan showed that the remedial measures were being applied.

However, in order to confirm whether Spain has taken the appropriate measures, the Commission has asked UAFSE to receive copy of the report on the verifications carried out by UAFSE as well as all the reports of the Regional Control Authority on the ESF in Navarre.

Lastly, the European Anti-Fraud Office (OLAF) has decided to open a monitoring case. The Commission recalls that OLAF has to ensure that economic operators are not being controlled by both the Commission and Member States' authorities at the same time on the basis of the same facts according to Community sectoral regulations or national legislation and therefore can open monitoring cases to follow national ongoing action.

 
 

(1) Respuesta escrita de 11.12.2007.
(2) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1.
(3) DO L 193 de 29.7.2000, p. 39.
(4) DO L 63 de 3.3.2001, p. 21.

 

Question no 80 by Carl Schlyter (H-0770/08)
 Subject: New research concerning bisphenols
 

On 16 September 2008, new research (JAMA study) concerning bisphenol A was published showing that this substance can cause diabetes and heart damage. Bisphenol A is, inter alia, a key monomer in the production of polycarbonate plastic and epoxy resins. Polycarbonate plastic is used to make a variety of common products including baby and water bottles. Epoxy resins are used, inter alia as coatings on the inside of almost all food and beverage cans. New restrictions are currently to be imposed under Directive 76/769/EEC(1) in codecision. This Directive will be repealed by REACH on 1 June 2009. It will be practically impossible to prepare and conclude a co-decision process from now until the end of the legislature. Thus, there is currently a legislative paralysis at EU level with regard to the possibility of adopting new restrictions. Temporary national bans could possibly fill the gap.

Will the Commission ask its scientific committee to review its opinion on bisphenol A based on the new research?

Would a national ban be in accordance with EU-legislation, in particular considering the temporary incapacity of the EU to propose restrictions on substances that are not yet restricted?

 
  
 

The Commission is aware of recent research into the possible effects of Bisphenol A on human health. The use of substances in baby and water bottles is regulated by Commission Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs(2), which sets a migration limit for Bisphenol A of 0.6 mg/kg food based on the risk assesment performed by the European Food Safety Authority (EFSA) in 2006. Following a request from the Commission, EFSA has confirmed the tolerable daily intake for Bisphenol A in its statement from 23 July 2008 taking note of the Canadian government’s recent Draft Screening Assessment and the US National Toxicology Program’s draft brief. In addition EFSA is asked to assess the relevance and implications of the recently published studies in the Journal of the American Medical Association(3). At this moment the Commission is of the opinion, on the basis of current scientific knowledge, that the migration limit is sufficient to protect the consumer from possible risks to health originating from Bisphenol A. Epoxy resins coating food and beverage cans are covered by national legislation.

Restrictions for other uses would indeed have to be adopted in the framework of Directive 76/769/EEC, which will be repealed and replaced by Title VIII and Annex XVII of REACH as of 1 June 2009. Currently, Directive 76/769/EEC does not contain any restrictions on Bisphenol A. A comprehensive risk assesment performed in the framework of Regulation (EEC) 793/93 was published in 2003 on the website of the European Chemicals Bureau, and an updated assessment was published in April 2008(4). The conclusions are that with regard to consumers there is no need for risk reductions measures beyond those already applied, but that there is a need for limiting the risks to worker involved in the manufacture of Bisphenol A, the manufacture of epoxy resins and in all occupational exposure scenarios where there is the potential for skin contact with high concentrations of Bisphenol A. As the risk assessment and the risk reduction strategy were not formally adopted under Council Regulation 793/93 (EEC), which was repealed on 1 June 2008, the Member State Rapporteur, in accordance with Article 136 (3) of REACH, has to submit all relevant documentation, including the risk assessment, and the strategy for limiting the risks to the European Chemicals Agency before 1 December 2008.

The Commission would like to clarify that there is no temporary incapacity of the EU to propose restrictions for substances that are not yet restricted by Directive 76/769/EEC. Whilst it is correct that pending the repeal of Directive 76/769/EC it is too late to complete a full co-decision procedure for a proposal for new restrictions under the Directive, the transitional provisions under Article 137 (1) (b) REACH would ensure the follow-up by the Commission of such a proposal, if not yet adopted by 1 June 2009. Rather than preparing national legislation, a Member State can start preparing a restrictions dossier in accordance with Annex XV of REACH, should this be deemed necessary. Following the procedures in REACH, the Member State could then notify its intention to the Agency and submit the Annex XV dossier immediately after entry into force of Title VIII (1 June 2009) in order to initiate the restriction process. Taking into account the deadlines provided in Articles 69 to 73 of REACH the overall time frame would be comparable to a full co-decision procedure.

 
 

(1) OJ L 262, 27.9.1976, p. 201.
(2) OJ L 220, 15.8.2002, as last amended by Directive 2008/39/EC, OJ L 63, 7.3.2008.
(3) Lang et al. 2008: Journal of the American Medical Association, 300, 1303-1310
(4) Reports available at: http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=ora, EINECS Number 201-245-8

 

Vraag nr. 81 van Ivo Belet (H-0774/08)
 Betreft: Banenverlies textielsector en EU-globaliseringsfonds
 

In Belgische textielbedrijven zijn de voorbije weken in totaal meer dan 1000 ontslagen aangekondigd of doorgevoerd (Bekaert textiel: 281, Domo Zwijnaarde: 150, Ralos: 200, UCO: 351, Prado: 182, Beaulieu: 387, ... ). Het banenverlies is het gevolg van een combinatie van factoren: de slechte economische conjunctuur en de concurrentie uit lagelonenlanden.

Kan de Commissie meedelen of in dit geval een beroep kan worden gedaan op het EU Globaliseringsfonds voor heropleiding, outplacement en heroriëntering van de getroffen werknemers?

 
  
 

Article 2(b) of Regulation (EC) No 1927/2006(1) establishing the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) provides for the possibility for the Member States to apply for EGF support in cases where at least 1 000 workers are made redundant over a period of nine months in a specific sector in one region or in two contiguous regions (defined at NUTS II level).

When applying for EGF support, the Member States must establish a link between the redundancies in the sector concerned and major structural changes in world patterns. This can be demonstrated by means of trade statistics indicating a substantial increase of imports into the EU or a rapid decline of the EU market share or by information demonstrating a delocalisation of production outside the EU.

Since the entry into force of the EGF Regulation, the Commission has received and positively assessed six applications for EGF support relating to redundancies in the textiles industry (four from Italy, one from Malta and one from Lithuania).

Training and re-training, outplacement and re-orientation of the workers concerned are active labour market measures that fall within the actions eligible for EGF support as defined in Article 3 of the EGF Regulation.

 
 

(1) OJ L 406, 30.12.2006

 

Interrogazione n. 82 dell'on. Gianluca Susta (H-0776/08)
 Oggetto: Caso delle scarpe
 

In Italia, durante l'ultima settimana di settembre la Guardia di Finanza ha sequestrato 1.700.000 calzature. Le scarpe sequestrate recavano marchi contraffatti, e 84.000 di esse avevano impressa la dicitura ingannevole "made in Italy". In molte è stata trovata in percentuali allarmanti una sostanza cancerogena, il cromo esavalente.

Quale giudizio dà la Commissione del suddetto episodio? Quali misure intende adottare la Commissione per impedire simili episodi che avvantaggiano particolari categorie di imprenditori commerciali a scapito dei consumatori? Quante procedure antidumping sono state aperte dalla Commissione contro la Cina su prodotti tessili e calzature negli ultimi due anni? Non ritiene la Commissione di dover avanzare proposte di modifica del quadro giuridico esistente per rafforzare gli standard qualitativi dei prodotti tessili, calzaturieri, cosmetici e similari importati da paesi terzi, richiedendo altresì la tracciabilità degli stessi?

 
  
 

The Commission is collaborating closely with the Presidency, on the establishment of a customs action plan to ensure effective border enforcement of Intellectual Property Rights. This action plan is part of a more global strategy as defined by the Council in its resolution on a comprehensive European anti-counterfeiting plan(1).

As China is an important source of counterfeited goods, it is considered essential to strengthen customs cooperation with this country. The Commission is therefore also involved in the negotiating of a customs Action plan with China, to combat counterfeit and piracy.

Regarding anti-dumping, the Commission had imposed a definitive anti-dumping duty on imports of certain footwear with uppers of leather originating in the People's Republic of China and Vietnam in October 2006 which lasted for 2 years until October 2008. Currently, the Commission is conducting an expiry review of these anti-dumping measures. As to textiles originating in the People's Republic of China no anti-dumping proceedings have been carried out during the last two years.

Concerning the legislative framework and the safety of substances used for the production for clothing and footwear products, there is an obligation to label the fibre composition in textiles and clothing products placed in the EU market and to label materials used in footwear(2). In addition, any textile or footwear product circulating in the EU have obviously to comply with the chemical legislation, in particular, with the provisions of the Limitations Directive(3), relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations. The Commission has urgently contacted the Italian authorities asking them for detailed information on the actual chromium content in the shoes seized.

It is important to note that whilst the current legal framework is considered adequate, both customs controls before goods are released for free circulation into the EU as well as market surveillance of products which are already in the market, are the sole responsibility of the Member States. Nonetheless, the Commission facilitates Member State efforts in both areas through a variety of activities, ranging from ensuring the operation of the RAPEX system (EU rapid alert system for dangerous consumer products established under the General Product Safety Directive(4)) to training for enforcement officials and to financially supporting joint market surveillance actions.

Regarding cosmetics, the Cosmetics Directive(5) provides the safety requirements applicable for cosmetic product placed on the Community market, and this whatever its origin. In this field too, the Commission is supporting the coordination between Member States authorities for market surveillance and in particular at the borders controls.

 
 

(1) OJ C 253, 4.10.2008.
(2) Directive 96/74/EC, OJ L 32, 3.02.1997 & Corrigendum OJ L 5, 10.01.2006; Directive 96/73/EC, OJ L 32, 3.02.1997; Directive 73/44/EEC, OJ L 83, 30.03.1997; Directive 94/11/EC, OJ L 100, 19.04.1994 & Corrigendum OJ L 47, 24.02.1996
(3) Directive 76/769/EEC, OJ L 262, 27.09.1976
(4) Directive 2001/95/EC, OJ L 11, 15.01.2002
(5) Council Directive 76/768/EEC, OJ L 262, 27.09.1976

 

Spørgsmål nr. 83 af Karin Riis-Jørgensen (H-0777/08)
 Om: Statsgaranti til irske banker
 

Den irske regering besluttede i denne uge med en hastelov at give statsgaranti til seks irsk ejede banker. Dette må formodes at give disse banker en fordel overfor udenlandsk ejede konkurrenter, som ikke er omfattet af garantien, og som nu kan se deres kunder forsvinde til irske banker, som kan yde dem en større indskydergaranti med staten i ryggen.

Er der tale om konkurrenceforvridning, når den irske stat begunstiger nationalt ejede banker i forhold til udenlandske?

 
  
 

In view of the current situation in financial markets, the Commission shares Member States' concern to ensure financial stability and fully understands the need to take appropriate action.

This need was recognised in the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) meeting of 7 October 2008, where the Ministers of Finance acknowledged the following principles:

– Interventions should be timely and the support should in principle be temporary;

– The interests of taxpayers should be safeguarded;

– Existing shareholders should bear the due consequences of the intervention;

– The government should be in a position to bring about a change of management;

– The management should not retain undue benefits – governments may have inter alia the power to intervene in remuneration;

– Legitimate interest of competitors must be protected, in particular through the State aid rules;

– Negative spill-over effects should be avoided.

In order to achieve this objective without jeopardising the internal market, national measures must be well designed, necessary and proportionate to the challenge faced, and they must avoid harmful spill-over effects on competitors, and other Member States.

On 14 October 2008, the Commission issued guidance on the application of State aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the context of the current global financial crisis. This will permit rapid assessment of the State aid compatibility of national recapitalisation or guarantee schemes, and of individual cases in which such schemes are applied.

The Commission has been in close contact with the Irish authorities on this case, in order that concerns about discrimination and a lack of appropriate limits and controls can be put aside. The Irish measures are now in line with the guidance issued by the Commission and consistent with the coordinated European response to the financial crisis agreed at the 7 October 2008 ECOFIN and the 12 October 2008 Eurogroup meeting and they have been approved by the Commission on 13 October 2008.

The case confirms the value of prior contact and ongoing dialogue with the Commission in order to design, from the beginning, schemes that can achieve their objective of preserving financial stability while also preserving a fair level playing field for other banks and Member States.

 

Ερώτηση αρ. 84 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0779/08)
 Θέμα: Ιατρικοί έλεγχοι κατά την είσοδο και διαμονή μεταναστών σε έδαφος της ΕΕ
 

Σύμφωνα με την έκθεση «Υγεία και Μετανάστευση στην ΕΕ» της Πορτογαλικής Προεδρίας (2ο εξάμηνο 2007), οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που φτάνουν στην ΕΕ εμφανίζουν σε υψηλότερο ποσοστό ασθένειες, μεταδοτικές ή μη, που είτε τις φέρουν μαζί τους από τις χώρες προέλευσης, είτε τις αναπτύσσουν αργότερα λόγω της ξαφνικής αλλαγής περιβάλλοντος ή των δυσμενών συνθηκών ζωής στις χώρες υποδοχής.

Με βάση τα δεδομένα αυτά καθώς και τα από Δεκεμβρίου 2007 συμπεράσματα του Συμβουλίου και με αφορμή την ανησυχία των τοπικών πληθυσμών για τη δημόσια υγεία σε περιοχές που δέχονται κύματα λαθρομετανάστευσης.

Ερωτάται η Επιτροπή: Ποιες από τις προτάσεις της Πορτογαλικής Προεδρίας εφαρμόστηκαν; Ποιες είναι υπό εξέταση; Ποια η κατάσταση στις χώρες της ΕΕ σήμερα και ποιες δράσεις αναπτύσσονται ή σχεδιάζονται στην ΕΕ σχετικά με το θέμα των ελέγχων και της αντιμετώπισης ασθενειών κατά, αλλά και μετά, την είσοδό τους στις χώρες υποδοχής; Τι προβλέπεται ή σχεδιάζεται για την προστασία της υγείας όσων εργάζονται σε χώρους φιλοξενίας μεταναστών;

 
  
 

La Commission a examiné très attentivement les conclusions importantes sur la santé et de la migration dans l'UE sous la présidence portugaise et continue de collaborer étroitement avec les Etats membres dans son suivi.

Dans le cadre du renouvellement de l'agenda social et dans la stratégie communautaire en matière de la santé, la Commission a annoncé son intention de présenter une communication sur la lutte contre les inégalités en matière de santé où les besoins sanitaires des migrants et autres groupes vulnérables seront une considération importante.

Concernant l'entrée, le Code Frontières Schengen prévoit qu'un ressortissant d'un pays tiers peut entrer si (entre autres) il n'est pas considéré comme constituant une menace pour la santé publique.

Concernant le séjour légal des ressortissants de pays tiers, toutes les directives existantes contiennent des dispositions selon lesquelles les Etats membres peuvent refuser l'admission des ressortissants de pays tiers sur leur territoire pour raison de santé publique. A noter qu'il appartient aux Etats membres de définir la notion de "santé publique".

Pour les demandeurs d'asile, les Etats membres ont l'obligation de faire que ces personnes reçoivent les soins médicaux nécessaires. De même, pour les ressortissants de pays tiers accordés un statut de protection internationale. En plus, les Etats membres peuvent prévoir que les demandeurs d'asile sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.

En ce qui concerne l'immigration illégale, l'approche consiste à prévoir "des soins de santé nécessaires" (ce qui est quelque part entre les soins de santé d'urgence et le plein accès à tous les soins de santé).

La Commission tient enfin à rappeler l'honorable parlementaire que ces questions doivent être traitées dans le plein respect des droits fondamentaux, notamment de l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux, qui prévoit que toute personne a le droit de bénéficier des soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales.

 

Pergunta nº 85 do Pedro Guerreiro (H-0782/08)
 Assunto: A defesa da produção e do emprego no sector do têxtil e do vestuário em diferentes países que integram a União Europeia
 

Tendo em conta que a União Europeia e a China acordaram num sistema comum de vigilância relativamente às exportações de certas categorias de produtos têxteis e de vestuário deste país para os países que integram a UE, e face à aproximação da data de 31 de Dezembro de 2008, pergunto à Comissão como pensa evitar, após 2008, a situação ocorrida em 2005, caracterizada pelo crescimento exponencial das importações de têxteis e vestuário oriundas da China? Pensa propor a prorrogação do mecanismo de dupla vigilância para além de 31 de Dezembro de 2008?

Em 2008, quais foram, até ao momento, os aumentos mais significativos de importações para a UE de categorias de têxtil e vestuário em termos totais e oriundas da China e, neste último caso, integradas e não integradas no sistema de dupla vigilância?

 
  
 

The purpose of the dual monitoring surveillance was to ensure a smooth transition in 2008 in the eight most sensitive categories. The Commission estimates that so far the aim has been achieved. The Commission, while still evaluating the situation, notes that current overall statistics do not suggest any particular disruptive situation in the market. Chinese textiles seem to be absorbed by the EU market as total textiles imports from all suppliers remain stable. This means that as in the past, China's share of EU imports is increasing once the categories are liberalised.

The Commission has been in close contact with all stakeholders and none – apart from a small number of Member States – has called for action. The EU industry has been given extra time to adapt to the new environment and seems to have been overall successful. It does not so far consider that the present situation requires any specific further action. On the other hand, China has also made it clear that it does not consider it appropriate to continue with the dual monitoring surveillance beyond 2008. However both EU and China agree to maintain a smooth development of trade in textiles and should to that end meet within the framework of the China-EU Textiles Dialogue at an early date.

An analysis of the textiles imports in the eight categories under double checking(1) and of the two categories that were subject to agreed growth levels excluded from the dual monitoring(2), from China and other main suppliers in 2006 and 2007 show that China has increased its import share in value in all ten categories. China was the first supplier either in value or volume or both in five categories in 2007. In 2008 the same trade pattern of shift is maintained and re-enforced, with China strengthening its position as main supplier overall.

The effect of this shift and of the increase of the China factor in the EU textile import equation is mitigated by the fact that the overall EU textile and clothing imports from third countries has increased to a much lesser extent. In 2008, the greatest increases in the ten categories above occurred in imports from China in Categories 5, 26 and 39. Overall imports increases mainly in Categories 5 and 7.

The textiles sector is at the forefront of the Commission attention. The Commission will continue to monitor the market developments on the basis of the actual import statistics and of the customs monitoring.

 
 

(1) List of eight categories under dual monitoring surveillance system: Category 4 – T-shirts, Category 5 – pullovers, Category 6 – trousers, Category 7 – shirts, Category 20 – bed linen, Category 26 – dresses, Category 31 – brassieres, Category 115 – flax and ramie yarn.
(2) Category 2 - cotton fabrics and Category 39 - table and kitchen linen.

 

Vprašanje št. 86 , ki ga je predložil Mihael Brejc (H-0783/08)
 Zadeva: Administrativna sposobnost
 

Evropska unija daje vsako leto veliko finančne pomoči revnim državam za razvoj gospodarstva in boj proti revščini, te pa je pogosto ne znajo ustrezno izkoristiti. Pogost razlog za neustrezno uporabo teh sredstev je šibka administrativna sposobnost teh držav. Sprašujem, ali se v okviru te pomoči namenjajo posebna sredstva za izboljšanje administrativne sposobnosti držav prejemnic.

 
  
 

The support to the development of administrative capacity in the partner countries is a major area of work for EC cooperation. It is also a key element of the international commitments on aid effectiveness The Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005) and the Ministerial Declaration at the High Level Forum on Aid Effectiveness (Accra Agenda for Action – September 2008).

The Commission's support for the improvement and modernisation of the administrative capacity of the partner countries, currently defined as Technical Cooperation, is mobilized through various channels. Through projects specifically aimed at strengthening local administration. Through technical cooperation components in projects or (sectoral) programmes aimed at wider development results for example in the field of governance or infrastructure. Through sectoral or general budget support. The added value of budget support is that by making use of the partner country's systems ad the same time it reinforces the administrative capacity of a partner country rather than creating parallel channels of public service delivery as may be the case for other aid modalities. The improved administration capacity is expected to deliver concrete results: resolve bottlenecks, change incentive structure, improve performance monitoring, adapt distribution of resources etc.

In addition budget support operations always include Technical Cooperation activities aiming directly at the reinforcement of public administration in particular services in charge of public financial management. In many cases the allocation for capacity building is an integral part of the total project/programme/budget support operation: for instance training on road maintenance in an infrastructure programme, capacity support to local government in a decentralisation programme, capacity building to the office of the Auditor General when providing general budget support.

Moreover within the aid effectiveness debate the question of 'how' to support capacity development better is gaining in prominence and attention. The Commission is now changing the way it designs and implements its Technical Cooperation which usually accompanies development programmes. The Backbone Strategy on Reforming Technical Cooperation and Project Implementation Units for External Aid provided by the European Commission(1) developed by EuropeAid in July 2008 aims at the provision of quality technical cooperation that supports the development of local and national capacities based on partner demand and focused on sustainable results.

 
 

(1) http://www.cc.cec/dgintranet/europeaid/activities/adm/documents/backbone_strategy_on_tc-pius_final.pdf

 

Spørgsmål nr. 87 af Anne E. Jensen (H-0785/08)
 Om: Kommissærers forhold ved fratrædelse
 

Op til mandatperiodens udløb ses det i stigende grad, at kommissærer fratræder før tid. Dette er sket med kommissær Kyprianou, kommissær Frattini og senest kommissær Mandelson. Dette kan ikke være tilfredsstillende for kontinuiteten i Kommissionens arbejde.

Kan Kommissionen oplyse, hvilke betingelser med hensyn til pension, aftrædelsesordning osv. en kommissær har, når vedkommende forlader posten før tid? Gælder der anderledes betingelser i forhold til hvis den pågældende kommissær havde siddet perioden ud?

 
  
 

A degree of turnover is not unusual for a political organisation such as the Commission. The Commission always seeks to minimise the disruption caused by such changes in the work of the College. The replacement of Commissioners is governed by Article 215 TEC. It is also covered by the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the Commission.

Regarding pensions, transitional allowance and other entitlements, the rights for Members of the Commission who leave their posts early do not differ from those if they had completed their term of office.

A Commissioner is entitled to a transitional allowance for a three year period, family allowances, pension from the age of 65 years onwards, survivor's pension, resettlement expenses, travelling expenses, removal expenses upon leaving office.

Former Commissioners leaving office before the age of 63 continue to qualify for cover under the Joint Sickness Insurance Scheme on condition that they are not gainfully employed and cannot be covered by a national sickness insurance system. Commissioners resigning before the end of their term of office would therefore normally not qualify for cover under the Joint Sickness Insurance system.

 

Ερώτηση αρ. 88 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0787/08)
 Θέμα: Κλήτευση ελλήνων δικηγόρων σε ανάκριση
 

Έλληνες δικηγόροι κλητεύθηκαν πρόσφατα να καταθέσουν σε ανακριτή της Αθήνας, κατόπιν αιτήματος των γαλλικών αρχών, επειδή επαγγελματικές κάρτες τους βρέθηκαν στην κατοχή φερόμενων μελών της κουρδικής οργάνωσης PKK, που συνελήφθησαν τυχαία στη Γαλλία. H απαράδεκτη και πρωτοφανής αυτή ενέργεια, που επιχειρεί να μετατρέψει τους δικηγόρους από υπερασπιστές των διωκομένων σε συνεργάτες των διωκτικών αρχών και καταδότες αγωνιστών ή ακόμη και σε ύποπτους για "τρομοκρατικά" αδικήματα, καταδικάσθηκε ήδη ομόφωνα από το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και άλλους μαζικούς φορείς της χώρας.

Θεωρεί η Επιτροπή σεβαστή την ελεύθερη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και την υποχρέωση επαγγελματικής εχεμύθειας; Σκοπεύει να καταργήσει τη "μαύρη λίστα" των τρομοκρατικών οργανώσεων και τη σχετική "αντιτρομοκρατική" νομοθεσία, που προσβάλλουν βάναυσα στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθερίες;

 
  
 

The Commission is strongly committed to fighting terrorism.

Countering terrorism must go hand in hand with respect for human rights, including the right of defence and assistance by a lawyer. The freedom of lawyers to engage in their profession and the principle of professional secrecy must be fully respected.

As regards the so called ‘blacklists’, the Commission notes that Common Position 2002/402/CFSP concerning Al Qaida and the Taliban and Common Position 2001/931/CFSP concerning other terrorist groups and individuals, were approved in implementation of UN Security Council Resolutions which are binding for Member States in accordance with Article 25 of the UN Charter.

The related 'anti-terrorist' legislation concerns the freezing of assets (Regulations (EC) No 881/2002 and 2580/2001) and has been the subject of a judgement of the Court of Justice of 3 September. The Commission concludes that the Court of Justice found that certain improvements in the designation process are necessary, but that there are no grounds to conclude that asset freezing would be illegal if such improvements are made.

 

Question no 89 by Laima Liucija Andrikienė (H-0793/08)
 Subject: EU priorities concerning Georgia Donors' Conference
 

What does the Commission plan to achieve at the Georgia Donors’ Conference, which will take place in Brussels on 22 October 2008? What EU input is envisaged in the reconstruction and rehabilitation of Georgia? What are the EU priorities and how does the EU plan to implement them? What functions are envisaged for the Commission in the coordination and implementation of the international financial assistance for the rehabilitation and reconstruction of Georgia?

 
  
 

As mandated by the extraordinary European Council of 1 September 2008 and the General Affairs and External Relations Council of 15 September 2008, the Commission has been working on contributing to providing support to Georgia. In line with this, the Commission has been preparing an Economic Recovery and Stabilisation package and organising the international donors’ conference for Georgia in cooperation with the World Bank on 22 October 2008 in Brussels. EU Member States, key international donors, International Financial Institutions as well as international and United Nations (UN) agencies have been invited to attend the donors’ conference. The aim of the conference will be to collect pledges from donors to help Georgia address the key challenges it faces after the August 2008 conflict.

At the Conference, the Commission will present its assistance package of up to €500 million covering the period 2008-2010. This package demonstrates the EU’s commitment to address needs related to the conflict.

The Commission has identified priorities and is working on identifying projects, in line with the World Bank-UN Joint Needs Assessment Report and the UN Flash Appeal (which is actually included in the Joint Needs Assessment). Commission’s priority areas for assistance are on the most immediate needs such as resettlement of internally displaced persons (IDPs); rehabilitation and economic recovery; macro-financial stabilisation; and infrastructure support. Subsequently, Commission have taken contact with the Georgian government and international donor organisations to discuss and coordinate with their plans. The donors’ conference will also provide the opportunity to take stock of individual plans and programmes of all the donors, which would then constitute the basis of Commission’s future and continuous cooperation with them.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza