Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 17. november 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Ordning om punktafgift (forhandling)
MPphoto
 

  Manuel António dos Santos, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi.(PT) Hr. formand! Jeg vil bruge det første af mine to minutter til hurtigt at sætte fokus på hovedprincipperne i min udtalelse, som blev enstemmigt vedtaget i Udvalget om Industri, Forskning og Energi.

Det er tale om følgende principper: større effektivitet inden for produktion og distribution af varer og tjenester, især ved at mindske bureaukratiet, forbedre de eksisterende regler og tilpasse dem til de nuværende omstændigheder, navnlig ved at lette risikobaserede overvågningsprocedurer for de nationale myndigheder, forenkling af procedurer og styrkelse af gennemsigtigheden ved samhandel inden for Fællesskabet, ved at styrke retssikkerheden og sikre retfærdige regler, og endelig må systemet for opkrævning og godtgørelse af afgifter ikke føre til diskriminerende kriterier eller dobbeltbeskatning.

Det var hovedprincipperne i den udtalelse, jeg forelagde for Økonomi- og Valutaudvalget på Industriudvalgets vegne. Jeg vil gerne gentage, at der var bred enighed om udtalelsen i Industriudvalget.

Derfor må jeg som medlem af Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet i mit andet minut sige, at jeg ikke forstår fru Lullings bemærkning om, at Den Socialdemokratiske Gruppe og Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa – og kun dem – indførte kvantitative grænser. Det var ikke kun Den Socialdemokratiske Gruppe og ALDE-Gruppen, for i det mindste i Industriudvalget var det alle, da min udtalelse som sagt blev enstemmigt vedtaget.

Jeg mener, at det er noget ganske særligt, at vi ikke har indført kvantitative grænser, da vi ved, at denne type afgifter har forskellige formål. Det første er naturligvis provenuet, men der er også beskyttelsen af folkesundheden. De enkelte lande tillægger naturligvis hvert af disse to mål forskellig betydning.

Derfor mener jeg, at vi har fundet en løsning (fastsættelse af kvantitative grænser), der er retfærdig og afbalanceret, som ikke giver enkelte lande særlige fordele. Den stiller heller ikke de andre lande dårligere, der naturligvis havde en anderledes forståelse end det land, som fru Lulling repræsenterer, og som jeg naturligvis respekterer. Dette lands ønsker kan imidlertid ikke sættes over de andre EU-landes generelle ønsker.

Min sidste bemærkning på kun 10 sekunder skal være, at Den Socialdemokratiske Gruppe naturligvis støtter det indre marked og udvidelsen af det indre marked og ikke mener, at forslaget, der blev vedtaget i Industriudvalget eller i Økonomiudvalget, kan skade det indre marked.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik