Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 17. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Všeobecné postupy pre spotrebnú daň (rozprava)
MPphoto
 

  Manuel António dos Santos, spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko.(PT) Prvú z dvoch minút využijem na to, aby som v krátkosti zdôraznil hlavné zásady svojho stanoviska, ktoré bolo jednohlasne prijaté vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku.

Uvedené zásady sú tieto: zvýšiť efektívnosť vo výrobe a distribúcii tovaru a služieb, najmä znižovaním byrokracie; zlepšiť existujúce pravidlá a prispôsobiť ich aktuálnym okolnostiam, najmä umožniť vnútroštátnym správnym orgánom použitie monitorovacích postupov založených na riziku; zjednodušiť postupy a zvýšiť transparentnosť obchodu v rámci Spoločenstva zvyšovaním právnej istoty a prostredníctvom spravodlivých pravidiel; nakoniec, systém výberu a vracania spotrebnej dane by nemal vytvoriť diskriminačné kritériá a mal by zabrániť dvojitému zdaneniu.

Toto boli hlavné zásady stanoviska, ktoré som predložil Výboru pre hospodárske a menové veci v mene Výboru pre priemysel. Rád by som zopakoval, že v rámci Výboru pre priemysel došlo v súvislosti s uvedeným stanoviskom k všeobecnému konsenzu.

Ako poslanec za Skupinu socialistov v Európskom parlamente musím preto počas svojej druhej minúty povedať, že nerozumiem zisteniu pani Lullingovej v súvislosti s tým, že Skupina socialistov a Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu – a iba tieto dve skupiny – zaviedli množstvové obmedzenia. Nebola to iba Skupina socialistov a skupina ALDE, keďže prinajmenšom vo Výbore pre priemysel podporil moje stanovisko každý. Ako som sa vyjadril, bolo prijaté jednohlasne.

Považujem naozaj za neobvyklé, ak návrh neobsahuje množstvové obmedzenia. Vieme totiž, že tento druh cla má rôzne ciele. Prvým je samozrejme daňový príjem, ale okrem toho ide aj o ochranu verejného zdravia. Každá krajina, samozrejme, prisudzuje uvedeným cieľom rozdielnu úroveň dôležitosti.

Preto sa domnievam, že riešenie, ku ktorému sme dospeli (vymedzenie množstvových obmedzení), je spravodlivé a vyvážené a nezvýhodňuje výrazne žiaden konkrétny štát. Rovnako nepoškodzuje žiaden zo štátov, ktoré majú prirodzene odlišný postoj než štát, ktorý zastupuje pani Lullingová a ktorý si samozrejme vážim. Želanie tohto štátu očividne nemožno uprednostňovať pred všeobecným želaním iných štátov Európskej únie.

Moja záverečná poznámka v priebehu desiatich sekúnd sa týka toho, že Skupina socialistov samozrejme podporuje vnútorný trh a jeho rozširovanie a nedomnieva sa, že návrhy prijaté vo Výbore pre priemysel alebo Výbore pre hospodárske veci môžu ohroziť fungovanie vnútorného trhu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia