Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Rozpravy
Pondělí, 17. listopadu 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE-DE). – Pane předsedo, systém eCall instalovaný do motorových vozidel je významným pokrokem, který pomáhá záchranným službám, aby co nejrychleji dorazily na místo nehody. Přístroj identifikuje přesné místo nehody, takže lékařská pomoc, policie a hasiči na místo mohou dorazit v co nejkratším čase. To je obzvláště důležité ve venkovských a izolovaných oblastech a zejména v případě nehod, které postihly jediné vozidlo.

Systém eCall je nyní standardním vybavením všech nových aut v řadě zemí EU. Bohužel není dostupný v mé vlasti Irsku, kde máme stále nepřijatelně vysokou úroveň smrtelných nehod. Domnívám se, že systém by měl být povinný ve všech členských státech.

Jde o záchranu životů a tento přístroj rozhodně životy zachraňuje. Z tohoto důvodu vyzývám Komisi, aby po všech členských státech vyžadovala, aby trvaly na tom, že přístroj bude instalován do všech nových motorových vozidel.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka (PSE). (SK) Podle výzkumu Sociologického ústavu Slovenské akademie věd jsou obyvatelé Slovenska maďarské národnosti hrdí, že jsou občany Slovenské republiky. Tento názor má více než 70 % lidí, což je historicky nejvyšší procento v dějinách Slovenské republiky.

Tento výsledek hovoří jasnou řečí proti vystoupením některých politiků, kteří se snaží Evropě namluvit, že na Slovensku dochází k diskriminaci maďarské menšiny. Na půdě Evropského parlamentu někteří kolegové namísto toho, aby usedli za jednací stůl, provozují dva roky komunikaci způsobem, který jenom dále radikalizuje domácí politickou scénu.

Chtěl bych vyzvat ty, kterým záleží na přátelském soužití Maďarska a Slovenska, aby podpořili úsilí obou předsedů vlád, kteří se v sobotu setkali, aby koordinovali boj proti extremismu a aby obě země nasměrovali k dobrým sousedským vztahům.

Oceňuji skutečnost, že již druhý den po jednání přijal maďarský premiér opatření, která povedou ke změnám legislativy proti extremismu. To bude nejlepší zbraní proti těm, kteří dnes beztrestně ohrožují demokracii v tomto regionu.

 
  
MPphoto
 

  Eoin Ryan (UEN). – Pane předsedo, jedním z klíčových bodů bílé knihy Evropské unie o sportu je odstranění rasismu, zejména během fotbalových zápasů. Rasismus bohužel zvedl svou odpornou hlavu ve skotské fotbalové lize a my toho hluboce litujeme. Někteří hráči, kteří prohlásili, že budou hrát za Irsko, se stali předmětem rasové nesnášenlivosti a je jim zpívána píseň o hladomoru, což je obrovská urážka nejen pro ně, ale i pro irský národ.

Těší mne, že skotská fotbalová asociace a rovněž bývalý britský ministr vnitra John Reid v této záležitosti jednají. Rasismus však nelze tolerovat, ať už se objeví kdekoli, a jsem přesvědčený, že musíme všichni povstat a prohlásit, že je naprosto nepřijatelný a že k němu nemůže docházet absolutně nikde.

 
  
MPphoto
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). (DE) Pane předsedo, na summitu Rusko–Evropská unie, konaném minulý pátek v Nice, bylo rozhodnuto, že v jednáních o nové partnerské smlouvě s Ruskem se bude pokračovat 2. prosince, přestože mnohé členské státy vyjádřily své znepokojení a přestože určité otázky, jako je například další postup v Gruzii a na Kavkaze, zůstávají nevyřešené.

Sleduji vývoj vztahů s Ruskem se značným znepokojením. Zcela záhadně schválila Duma prodloužení prezidentského volebního období na šest let. Pokračuje pošlapávání lidských práv, jak dokládá případ Světlany Bachminové, bývalé zaměstnankyně Michaila Chodorkovského, obchodníka uvězněného na pět let: úřady odmítají povolit její předčasné propuštění ze sibiřského vězeňského tábora, přestože je v pokročilém stadiu těhotenství. Při vyjednávání s Ruskem nesmí Evropská unie podlehnout vyděračským pokusům Ruska, co se týká energetických surovin, a musí se jasně vyjádřit k porušování lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE-DE). (HU) Pane předsedo, dámy a pánové, jedním z nejdůležitějších práv evropských občanů je právo na svobodný pohyb. Když jsme před rokem otevírali hranice schengenského prostoru, objevily se podivné překážky na určitých hranicích nových členských států, jako například mezi Českou republikou a Rakouskem, Maďarskem a Slovenskem a také mezi Maďarskem a Rakouskem. Nedaleko mého města umístily rakouské úřady značku zákazu vjezdu vozidel, přestože je cesta jinak vozidlům volně přístupná.

Následně, jelikož podle našeho názoru tato nepříjemná překážka omezuje jedno z nejdůležitějších práv občanů Evropské unie, právo na svobodný pohyb, jsme spolu s kolegy Othmarem Karasem a Lívií Járókovou značku symbolicky polepili vlajkami EU na protest proti překážce, která místním obyvatelům značně ztrpčuje život.

Dnes již, vážení poslanci, nemusíme bojovat proti železné oponě – při několika příležitostech jsem přinesl kousek skutečné železné opony z okolí svého města –, ale pouze proti několika zákazům vjezdu, nicméně se domnívám, že bychom se měli postarat, aby byly v evropském duchu odstraněny i ony.

Co se týká konfliktu mezi Maďarskem a Slovenskem, rád bych jenom řekl, že ti, kteří protestují proti extremismu, by získali důvěryhodnost, pouze pokud by tak bývali činili i tehdy, kdy Ján Slota, člen koaliční strany, pronášel projevy proti Maďarům a volal po vyhnání Maďarů ze Slovenska.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (PSE). – Pane předsedo, letos si připomínáme 70. výročí pogromů Křišťálové noci. Zdá se, že kolektivní paměť stále slábne, protože po celém světě, evropské demokracie nevyjímaje, čelíme vzrůstající vlně extremismu spojeného s rasismem, xenofobií, antisemitismem a agresivním nacionalismem.

Skupina PSE je s ohledem na evropské volby v roce 2009 přesvědčená, že političtí představitelé mohou sehrát pozitivní roli v prosazování všeobecného vzájemného respektu a porozumění.

Skupina PSE usilovně šíří uvědomění si hodnoty kulturní a náboženské rozmanitosti jako zdroje vzájemného obohacení společností. Vždy zdůrazňujeme potřebu, aby se veřejně činné osoby vyvarovaly výroků, které podporují stigmatizaci určitých skupin lidí. Dovolte mi vyjádřit můj údiv nad tím, že si skupina PPE vybrala – a stále si ho udržuje – za svého hlavního partnera v Bulharsku stranu, jejíž předseda oceňuje státnické schopnosti Stalina, Hitlera a Maa; který je přesvědčen, že nejlepší cestou směrem k integraci je stanovit seznam bulharských jmen pro nově narozené děti nebulharského původu; muže, který říká, že v Bulharsku jsou bulharští občané, v Turecku turečtí, a jestli je někdo Turek, tak by měl jít do Turecka.

Zajímalo by mne, pane předsedo, jestli vy nebo skupina PPE podporuje stejný postup v případě Turků v Německu. Zdůrazňuji, že výběr partnerů má pro evropské strany velmi významnou úlohu, protože pokud vyměníte kvalitu za kvantitu, prvními oběťmi budou důvěryhodnost PPE, stabilita národních politických systémů a samozřejmě důvěra běžných pravicových voličů.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Pane Vigenine, vzhledem k tomu, že jste se obrátil na mne osobně, dovolím si poukázat na skutečnost, že Evropský parlament minulé pondělí v Bruselu uspořádal velmi dojemné připomenutí Křišťálové noci.

Co se týká mé stranické příslušnosti, jsem zde v pozici předsedy, nikoli jako člen své strany, přestože se s ní přirozeně cítím spojen. Budete se tedy muset přímo dotázat zodpovědných lidí, protože tuto otázku nelze směřovat na předsedu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE).(RO) Především vítáme akční plán přijatý na nedávném zasedání G20, jakož i konkrétní příspěvky pana Barrosa a prezidenta Sárkozyho. Konečná rozhodnutí, která byla přijata, odrážejí strategii, o níž se diskutovalo a kterou přijaly členské státy Evropské unie.

Rovněž bychom měli přivítat odhodlání všech účastníků spolupracovat v boji proti současné krizi ve finančnictví. V současnosti lidi nezajímají spory, zajímají je skutečná řešení. Vzájemná závislost vytváří dvě cesty, kterými se krize šíří, ale ty zároveň mohou umožnit šíření řešení vedoucích k hospodářskému zotavení.

Pokud jde o Rumunsko, způsobuje nárůst nezaměstnanosti v kterékoli zemi Evropské unie urychlení nárůstu nezaměstnanosti v naší rozvíjející se ekonomice dvojnásobným tempem. Dochází k tomu za prvé proto, že lidé pracující v zahraničí jsou posíláni zpět domů, a dále kvůli snížení počtu pracovních příležitostí nabízených zahraničními podniky, které omezují svou činnost.

V současnosti je třeba nezaměstnanost analyzovat na úrovni celé Evropské unie, ale řešení je třeba provádět a financovat na obou koncích těchto cest.

 
  
MPphoto
 

  Gábor Harangozó (PSE). (HU) Velice vám děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, rád bych obrátil vaši pozornost k tlakům, jimž je vystaven trh s kukuřicí, což platí zejména pro oblast střední Evropy. Rekordní úrody, nepříznivá situace na mezinárodním trhu a nestálé výnosy, které jsou častými jevy ve střední Evropě, stlačily ceny v určitých regionech Maďarska hluboko pod intervenční úroveň.

Musíme podniknout kroky jménem producentů a v zájmu udržení stability trhu. Za současných podmínek není Maďarsko samo schopné odkoupit přebytky, existují však i jiné cesty směřující ke stabilizaci trhu. V první řadě je třeba zvýšit intervenční objemy pro státy, které nemají přímořské přístavy. V tomto ohledu musí hrát systém úlohu záchranné sítě, jak bylo původně zamýšleno.

Dále je třeba v zájmu zemí bez přímořských přístavů vyhlásit veřejné zakázky na vývoz do třetích zemí. A konečně je třeba rovněž otevřít specializovaná soukromá skladovací zařízení. Zavedení těchto opatření by výrazně přispělo k tomu, aby nedošlo ke zhoršení situace a pomohlo by našim pěstitelům přizpůsobit se výjimečným okolnostem. Děkuji vám za pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – Tímto končí doba vyhrazená pro tento bod programu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí