Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 17 november 2008 - Straatsburg Uitgave PB

20. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang (vervolg)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE-DE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, het eCall-systeem in motorvoertuigen is een grote vooruitgang voor noodhulpdiensten om de plek van een ongeval zo spoedig mogelijk te bereiken. Het systeem stelt de exacte locatie van een ongeval vast, zodat medische hulpdiensten, politie en brandweer zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn. Dit is vooral van belang in geïsoleerde en plattelandsgebieden en met name in het geval van auto-ongelukken.

eCall wordt in veel EU-landen nu standaard ingebouwd in alle nieuwe auto’s. Helaas is het niet beschikbaar in mijn eigen land, Ierland, waar nog steeds een onaanvaardbaar hoog aantal dodelijke ongelukken plaatsvindt. Ik vind dat het systeem in alle lidstaten verplicht moet zijn.

Het gaat om het redden van mensenlevens en dit systeem redt daadwerkelijk levens. Daarom verzoek ik de Commissie er op te staan dat alle lidstaten het inbouwen van dit systeem in alle nieuwe motorvoertuigen verplicht stellen.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka (PSE). – (SK) Uit onderzoek van het Instituut voor Sociologie van de Slowaakse Academie van Wetenschappen, blijkt dat Slowaakse burgers van Hongaarse afkomst er trots op zijn ingezetenen van de Slowaakse Republiek te zijn. Dat geldt voor meer dan 70 procent van de mensen en dat percentage is in de geschiedenis van de Slowaakse Republiek nog nooit zo hoog geweest.

Deze uitkomst geeft een duidelijke boodschap af en weerlegt de beweringen van sommige politici die Europa ervan proberen te overtuigen dat de Hongaarse minderheid in Slowakije wordt gediscrimineerd. In het Europees Parlement hebben sommige van mijn collega’s er de afgelopen twee jaar voor gekozen om, in plaats van aan de onderhandelingstafel te gaan zitten, te communiceren op een wijze die leidt tot een verdere radicalisering van het binnenlandse politieke toneel.

Ik nodig degenen die graag willen dat Hongarije en Slowakije vreedzaam naast elkaar bestaan, uit hun steun te geven aan de inspanningen van beide ministers-presidenten, die elkaar zaterdag hebben ontmoet om de strijd tegen het extremisme te coördineren en de twee buurlanden op weg te helpen naar goede vriendschappelijke betrekkingen.

Ik waardeer het feit dat de Hongaarse minister-president twee dagen na de besprekingen maatregelen heeft genomen die zullen leiden tot wijzigingen in de wetten tegen extremisme. Dit is het meest doeltreffende wapen tegen degenen die de democratie in deze regio tot nu toe ongestraft kunnen bedreigen.

 
  
MPphoto
 

  Eoin Ryan (UEN). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, een van de belangrijkste onderdelen van het Europese Witboek inzake sport is het uitroeien van racisme, met name bij voetbalwedstrijden. Helaas is het verschrikkelijke fenomeen racisme ook opgedoken in de Schotse voetbalcompetitie en dat betreurt ons allen zeer. Sommige spelers die hebben verklaard voor Ierland te spelen, zijn slachtoffer geworden van raciaal geweld en van het zingen van de ‘Famine Song’, wat een grove belediging is, niet alleen voor de spelers, maar ook voor het Ierse volk.

Ik ben verheugd over het feit dat de Schotse voetbalbond, evenals de voormalige minister van Binnenlandse zaken John Reid, hier maatregelen tegen neemt. Maar racisme mag nergens worden getolereerd en ik vind dat we allemaal onze stem moeten laten horen en uitspreken dat dit absoluut onaanvaardbaar is en niet mag gebeuren, waar dan ook.

 
  
MPphoto
 

  Milan Horáček (Verts/ALE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, op de Top EU-Rusland, afgelopen vrijdag in Nice, is besloten om de onderhandelingen voor een nieuwe partnerschapsovereenkomst met Rusland vanaf 2 december te hervatten. Dit besluit is genomen ondanks het feit dat enkele lidstaten er bezwaar tegen hebben gemaakt en er nog enkele vragen onopgehelderd zijn gebleven, zoals wat de verdere aanpak in Georgië en de Kaukasus moet zijn.

Ik ben zeer bezorgd over de ontwikkelingen in Rusland. De Doema heeft nu op mysterieuze wijze de verlenging van de ambtstermijn van de president tot zes jaar goedgekeurd. De mensenrechten worden nog steeds geschonden. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het geval van Svetlana Bachmina, een voormalige medewerkster van Michail Chodorkowski die sinds vijf jaar gevangen wordt gehouden. Mevrouw Bachmina wordt nog steeds niet vrijgelaten uit een Siberisch strafkamp, hoewel ze hoogzwanger is. De Europese Unie mag bij de onderhandelingen niet ingaan op de chantagepogingen van Rusland op energiegebied en moet misstanden op het gebied van de mensenrechten duidelijk aan de kaak stellen.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE-DE). (HU) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, een van de belangrijkste rechten van de Europese burgers is het recht van vrij verkeer. Een jaar geleden, toen we de Schengen-grenzen hebben geopend, verschenen er vreemde obstakels bij bepaalde grenzen van nieuwe lidstaten, bijvoorbeeld aan de Oostenrijks-Tsjechische, de Hongaars-Slowaakse en de Hongaars-Oostenrijkse grens. In de buurt van mijn geboortestad is er door de Oostenrijkse autoriteiten een bord “verboden in te rijden” geplaatst op een weg die normaalgesproken vrij toegankelijk is voor auto’s.

Daarom, aangezien met dit ergerniswekkende obstakel volgens ons een van de belangrijkste rechten van de Europese burgers wordt ingeperkt, namelijk het recht op vrij verkeer, heb ik samen met mijn collega’s Othmar Karas en Lívia Járóka dit bord symbolisch met de Europese vlag afgedekt als protest tegen dit obstakel dat zeer veel irritatie oproept bij de mensen die daar wonen.

Tegenwoordig hoeven we niet meer tegen het ijzeren gordijn te strijden, geachte collega’s – ik heb dit stuk ijzeren gordijn uit de omgeving van mijn stad hier al vaker laten zien – maar slechts tegen een paar “verboden in te rijden”-borden; toch ben ik van mening dat we in de geest van Europa moeten zien te bereiken dat ook deze worden weggehaald.

Over het Hongaars-Slowaakse conflict wil ik alleen maar zeggen dat degenen die tegen de extremisten protesteren pas geloofwaardig waren geweest als zij ook hadden geprotesteerd toen Ján Slota, lid van de coalitiepartij, anti-Hongaarse uitspraken deed en eiste dat de Hongaren uit Slowakije werden verdreven.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (PSE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, dit jaar herdenken wij dat de pogroms van de Kristallnacht 70 jaar geleden plaatsvonden. Het lijkt wel of het collectieve geheugen steeds zwakker wordt, aangezien we over de hele wereld, ook in Europese democratieën, geconfronteerd worden met extremisme op grond van racisme, xenofobie, antisemitisme en agressief nationalisme.

Met het oog op de Europese verkiezingen van 2009 is de PSE-Fractie ervan overtuigd dat politieke vertegenwoordigers een positieve rol kunnen spelen bij de algemene bevordering van wederzijds respect en begrip.

De PSE-Fractie wil graag bewustwording creëren over de waarde van culturele en religieuze diversiteit als bron van wederzijdse verrijking van gemeenschappen. Wij onderstrepen altijd de noodzaak dat publieke figuren geen uitspraken moeten doen die de stigmatisering van groepen of personen aanmoedigen. Ik vind het verwarrend dat de EVP als haar belangrijkste partner in Bulgarije een partij heeft gekozen – en nog steeds heeft – wier leider het staatsmanschap van Stalin, Hitler en Mao bewondert; iemand die gelooft dat de weg naar integratie ligt in het opleggen van een lijst van Bulgaarse namen voor ieder pasgeboren kind van niet-Bulgaarse, etnische oorsprong; een man die zegt dat er Bulgaarse burgers zijn in Bulgarije, Turkse in Turkije en dat als iemand Turk is, die persoon dan naar Turkije moet gaan.

Ik vraag me af of u, mijnheer de Voorzitter, of de EVP dezelfde houding heeft ten opzichte van etnische Turken in Duitsland. Ik onderstreep hoe belangrijk de rol van de Europese partijen is bij het zorgvuldig kiezen van hun partners, want als men kwaliteit verruilt voor kwantiteit, dan sneuvelen als eerste de geloofwaardigheid van de EVP, de stabiliteit van de nationale politieke stelsels en uiteraard de opvatting van de gewone rechtse kiezers.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Mijnheer Vigenin, aangezien u persoonlijk het woord tot mij hebt gericht, ben ik zo vrij erop te wijzen dat het Europees Parlement afgelopen maandag een zeer ontroerende herdenking van de Kristallnacht heeft gehouden in Brussel.

Wat mijn partijlidmaatschap betreft: ik treed hier op in mijn hoedanigheid als Voorzitter, niet als lid van een partij, al voel ik mij uiteraard verbonden met mijn partij. U zult uw vraag aan de direct verantwoordelijke personen moeten stellen, omdat deze vraag niet aan de Voorzitter kan worden gesteld.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE). - (RO) Allereerst zijn wij ingenomen met het actieplan dat op de onlangs gehouden vergadering van de G20 is goedgekeurd, en in het bijzonder ook met de toespraken die daar zijn gehouden door de heer Barroso en president Sarkozy. De besluiten die daar zijn genomen, sluiten goed aan bij de strategie die door de lidstaten van de Europese Unie is besproken en goedgekeurd.

Wij zijn ook blij met de inzet van alle deelnemers om samen te werken bij de bestrijding van de huidige crisis in de financiële sector. De mensen zijn op dit moment niet geïnteresseerd in meningsverschillen, alleen in echte oplossingen. Door de onderlinge afhankelijkheid van landen ontstaat een tweerichtingsverkeer, waardoor niet alleen de crisis zich kan verspreiden, maar waardoor ook de oplossingen voor economisch herstel snel kunnen aanslaan.

In Roemenië als opkomende economie neemt de werkloosheid dubbel zo snel toe als in welk ander land van de Europese Unie dan ook. Dat komt in de eerste plaats doordat mensen die in het buitenland werken naar huis worden gestuurd, en vervolgens doordat buitenlandse bedrijven hun productie terugschroeven en dus minder banen aanbieden.

Op dit moment moet de werkloosheid op Europees niveau worden geanalyseerd, maar bij de uitvoering en financiering van de oplossingen moet met beide kanten rekening worden gehouden.

 
  
MPphoto
 

  Gábor Harangozó (PSE). - (HU) Dank u wel, mijnheer de Voorzitter. Dames en heren, ik wil uw aandacht vestigen op de toenemende druk op de maïsmarkt, die vooral in Midden-Europa voelbaar is. De overvloedige oogsten, de ongunstige omstandigheden op de internationale markt en de oogstschommelingen die gebruikelijk zijn in Midden-Europa, hebben de prijzen in bepaalde Hongaarse regio’s tot ver onder het interventieniveau gebracht.

We moeten stappen ondernemen in het belang van de producenten en de marktstabiliteit. In de huidige situatie is Hongarije zelf niet in staat om de oogstoverschotten op te kopen, maar er zijn ook andere manieren om de markt te stabiliseren. Ten eerste moet de hoeveelheid maïs die uit de interventievoorraad wordt opgekocht, worden verhoogd voor landen zonder zeehaven. Het systeem moet in dit opzicht de rol van een veiligheidsnet vervullen, zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was.

Ten tweede moet er een aanbesteding voor subsidies worden uitgeschreven voor landen zonder zeehaven met het doel om te exporteren naar derde landen. Ten slotte moeten ook de speciale opslagfaciliteiten voor particulieren worden geopend. Het treffen van deze maatregelen zou er in grote mate toe bijdragen dat de situatie niet verder verslechtert en zou onze producenten helpen zich aan te passen aan uitzonderlijke omstandigheden. Ik dank u voor uw aandacht.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Hiermee is dit onderdeel beëindigd.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid