Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0051(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0417/2008

Předložené texty :

A6-0417/2008

Rozpravy :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Hlasování :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0541

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 17. listopadu 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

23. Obecná úprava spotřební daně (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva o návrhu směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně, kterou vypracovala Astrid Lullingová za Hospodářský a měnový výbor (KOM(2008)0078-C6-0099/2008-2008/0051(CNS)) (A6-0417/2008).

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, zpravodajka. − (FR) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, tento návrh směrnice, která má nahradit směrnici z roku 1992, především usiluje o zavedení elektronického sledování pohybu zboží podléhajícího spotřební dani – slavný EMCS (systém pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani) – v souladu s legislativou od 1. dubna 2009.

Jedná se tedy o technické opatření, ale zároveň o krok směrem k nižší byrokracii, menšímu množství podvodů a větší rychlosti.

Kromě několika změn, které jsem navrhla a které byly přijaty, usilujících o zaručení větší systematičnosti činnosti nového systému, se rovněž shodneme ve věci tohoto typu návrhů Evropské komise.

V tomto směru učinil Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku zprávu Hospodářského a měnového výboru mnohem těžkopádnější tím, že do ní zkopíroval množství pozměňovacích návrhů vyjednaných v Radě. Ve skutečnosti tento krok, co se nás týká, nepřináší žádné podstatné výhody.

Politická diskuse je jinde. Týká se podmínek přepravy a zdanění zboží podléhajícího spotřební dani, zejména alkoholu a tabákových výrobků zakoupených soukromými spotřebiteli. Evropská komise měla tentokrát tu moudrost, aby předložila text založený na nedávné judikatuře, konkrétně judikatuře, která Evropanům umožňuje převážet zboží podléhající spotřební dani, které je zakoupeno v jiném členském státě než ve státě bydliště, bez omezení množství za podmínky, že toto zboží bylo zakoupeno za účelem soukromé spotřeby.

Můj návrh a postoj jako zpravodajky je jednoznačný: tento text Komise plně podporuji, neboť je jasný, přesný a zakládá se na principech správy vnitřního trhu. Někteří kolegové poslanci, zejména sociální demokraté a liberálové, cítili potřebu nastolit pozměňovací návrhy, které by znovuzavedením směrných mezních hodnot znovu ustanovily celní hranice podobné těm, které existovaly před rokem 1992.

Skutečností je, že směrné mezní hodnoty v teorii znamenají množstevní omezení v praxi. Následkem absencí a využitím nedostatečných znalostí určitých kolegů poslanců dosáhli ve výboru většiny. Moje politická skupina jednomyslně rozhodla nastolit pozměňovací návrhy směřující k opětovnému zavedení původních návrhů Evropské komise. Jde o čestný krok. Nechceme návrat hranic a postupů podobných těm, které existovaly před vznikem jednotného trhu.

Chceme naopak řešení, která jsou vhodná pro dnešní dobu, včetně těch týkajících se elektronického obchodování. Naše poselství Radě musí být jasné: nenavrhujte našim spoluobčanům, že v oblasti acquis communautaire učiníme kroky zpět.

Jako prostě nepochopitelný se jeví postoj některých sociálních demokratů a liberálů, kteří chtějí skoncovat s posledními zbývajícími bezcelními obchody na pozemních hranicích Evropské unie. Komise bohužel usiluje o totéž, přestože tyto obchody žádným způsobem nenarušují jednotný trh. Jejich uzavření by však vedlo ke ztrátě tisíců pracovních příležitostí, zejména na hranicích Řecka. Vybrali jsme si skutečně nejlepší čas pro takové návrhy!

To však není to nejhorší. Okolnostmi vzniklá většina v Hospodářském a měnovém výboru dokonce odmítla můj pozměňovací návrh, který měl umožnit dále nakupovat v bezcelních obchodech cestujícím, kteří cestují do třetích zemí, aby se do úvahy vzala situace týkající se spojovacích letů.

Proč bych si, pokud cestuji z Lucemburku do Singapuru přes Frankfurt nebo Paříž, nemohla nakoupit v bezcelních obchodech na letišti odletu? Musím říct, pane předsedající, že je to dosti skličující. Mám k dispozici šest minut, ale nevyužiji celý přidělený čas. Věřím nyní v rozumnost většiny kolegů poslanců – škoda, že tu nejsou přítomni –, se kterou přijmou řešení, které bude rovněž v zájmu spotřebitelů a nebude znovu zavádět nové daně a byrokratické bariéry.

Ti, kteří budou zítra hlasovat proti našim rozumným návrhům, budou mít problémy vysvětlit tento krok svým spoluobčanům. Mohou se spolehnout na to, že já i moji kolegové jejich zpátečnické názory odsoudíme.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN VIDAL-QUADRAS
Místopředseda

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, člen Komise.− Pane předsedající, dovolte mi především poděkovat zpravodajce, paní Lullingové, a Hospodářskému a měnovému výboru za zprávu a urychlené řešení tohoto návrhu, který poskytuje právní základ pro komputerizaci výběru spotřební daně od dubna 2010.

Členské státy i Komise vložily velké investice do systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani (EMCS). Ten nahrazuje současný systém kontroly přepravy založený na papírových formulářích novým, komputerizovaným systémem.

Rozsáhlejší využívání transevropských sítí pro komunikaci mezi obchodníky a orgány souvisejícími se spotřební daní a mezi orgány samotnými zkrátí čas potřebný pro zhostění se daňových závazků souvisejících se zbožím podléhajícím spotřební dani.

To orgánům příslušným pro spotřební daně poskytne základní nástroj pro účinný boj proti podvodům a tím pro ochranu legitimního obchodu. Zároveň se zlepší služby daňovým poplatníkům, kteří budou těžit z lepší právní jistoty a výměny informací s daňovými orgány v reálném čase.

Kromě těchto nových opatření navrhovaná směrnice přepracovává a aktualizuje starou směrnici o horizontální spotřební dani z roku 1992. Zjednodušuje a modernizuje postupy související se spotřební daní s cílem snížit povinnosti související se spotřební daní pro obchodníky, zejména pro obchodníky podnikající v přeshraničním obchodě, aniž by došlo ke zhoršení kontrol souvisejících se spotřební daní.

Jelikož Komise navrhla nový, aktuálnější právní rámec pro spotřební daň, bylo zjevně nutno některé političtější otázky související s touto legislativou znovu prodiskutovat.

To se týká problémů pozemních bezcelních obchodů, postavení tranzitních letišť a udržování směrných hodnot pro rozlišování pohybu zboží podléhajícího spotřební daní pro komerční účely a pro soukromou spotřebu.

Mnohé pozměňovací návrhy předložené Parlamentem se už shodují s textem obecné orientace schváleným na zasedání ECOFIN dne 4. listopadu 2008 nebo směřují stejným směrem. Jsou rovněž přijatelné i pro Komisi.

Proto věřím, že může dojít k brzkému schválení návrhu a zajištění včasného uplatnění EMCS.

 
  
MPphoto
 

  Manuel António dos Santos, navrhovatel stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku(PT) První ze svých dvou minut využiji na rychlý výčet hlavních principů mého stanoviska, které bylo jednomyslně schváleno Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku.

Tyto principy jsou: zvýšení účinnosti výroby a distribuce zboží a služeb, především omezením byrokracie; vylepšení stávajících pravidel a jejich přizpůsobení současným podmínkám, zejména pro usnadnění kontrolních postupů vnitrostátních úřadů založených na rizicích; zjednodušení postupů a zvýšení transparentnosti obchodu uvnitř Společenství zvýšením právní jistoty a stanovením spravedlivých pravidel; a konečně, systém pro výběr a refundaci cel by neměl zapříčiňovat vznik diskriminačních kritérií a měl by se vyvarovat dvojího zdanění.

Takové byly hlavní zásady při vypracovávání stanoviska, které jsem předložil Hospodářskému a měnovému výboru jménem Výboru pro průmysl. Chtěl bych zopakovat, že v rámci Výboru pro průmysl panoval ohledně tohoto stanoviska široký konsenzus.

Právě proto musím v druhé minutě svého příspěvku říct, jako člen skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu, že nechápu poznámku paní Lullingové, že skupina sociálních demokratů a skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu – a pouze ony – zavedly množstevní limity. Nebyly to pouze skupina sociálních demokratů a skupina ALDE, neboť přinejmenším ve Výboru pro průmysl to byli všichni, jelikož moje stanovisko bylo, jak už jsem řekl, přijato jednomyslně.

Mám pocit, že je skutečně neobvyklé, že nedošlo k zařazení množstevních limitů, neboť víme, že tento druh cla má různé cíle. Prvním z nich je pochopitelně daňový příjem, ale je tu také ochrana zdraví veřejnosti. Každá země samozřejmě přikládá těmto dvěma cílům různou úroveň důležitosti.

Mám proto pocit, že řešení, ke kterému jsme dospěli (stanovení množstevních limitů) je řešení spravedlivé a vyvážené, které nepřináší žádné konkrétní zemi přehnané výhody. Nepoškozuje ani žádné státy, které mají přirozeně jiné chápání věci než země, kterou zastupuje paní Lullingová a jejíž chápání samozřejmě respektuji. Avšak přání této země pochopitelně nemohou být nadřazena všeobecným přáním dalších států Evropské unie.

Moje poslední desetivteřinová poznámka je, že skupina sociálních demokratů samozřejmě podporuje vnitřní trh a jeho rozšiřování a nedomnívá se, že návrhy schválené ať už ve Výboru pro průmysl nebo v Hospodářském a měnovém výboru tento trh ohrožují.

 
  
MPphoto
 

  Bill Newton Dunn, zpravodaj pro stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. − Pane předsedající, Parlament ochraňuje jednotlivce a malé organizace, malé podniky, narozdíl od vlád, které se nepohodlné záležitosti snaží zamést pod koberec, a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se rozhodně domnívá, že by měla být umožněna další existence bezcelních obchodů na vnějších pozemních hranicích. Měly by podléhat lepšímu dohledu, podobně jako by mělo o hodně zlepšeno potlačování přeshraničního zločinu v Evropě, ale to není důvod pro jejich odstranění.

Za druhé, co se týká cestování po moři a vzduchem, Výbor pro vnitřní trh je přesvědčen, že cestující – na základě jejich konečné destinace a nikoli tranzitní destinace – by měli mít možnost nakupovat v bezcelních obchodech, protože to pomůže malým regionálním letištím vytvářet příjem. Snad je to pro vlády nepohodlné, ale my to rozhodně obhajujeme.

Třetí a poslední bod, který chci zmínit – který Komise, jak je třeba s politováním říci, nezařadila do svých konzultací o této legislativě v roce 2006 – je odstranění výjimek, které nyní navrhuje. Proč nedošlo k jeho zařazení? Proč Komise neprovedla hodnocení dopadu, který by to mělo, než toto odstranění navrhla?

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, jménem skupiny PPE-DE. – (HU) Děkuji vám, pane předsedající. Rád bych poblahopřál Komisi i zpravodajům k jejich práci a domnívám se, že tento elektronický systém aktualizace přinese brzký pozitivní efekt.

Rád bych učinil dvě poznámky. Za prvé, nechme vnitřní trh fungovat. Pokud bude dobře fungovat systém daňových záznamů a výměny informací, domnívám se, že převážení zboží pro osobní potřebu soukromými osobami nezpůsobí přílišnou škodu. Pokud někdo někde – poté co nakoupil zboží pro osobní potřebu – zaplatí spotřební daň, pak velkoobchodní ceny a částečně rozdílné sazby DPH spolu budou každopádně soutěžit.

Není potřeba stanovovat omezení na všechno a naprosto není nutné vysílat negativní signály v zájmu ochrany pokladen států s vysokými cenami. Bylo by velmi divné zejména v schengenském prostoru, kdybychom se měli otravovat s policií či celními kontrolami, neboť víme, že existují různé jiné metody pro kontrolu obsahu větších nákladních vozidel. Proto nevidím žádný důvod pro orientační seznamy.

Má další poznámka je, že i já podporuji právo občanů opouštějících vnitřní trh, aby si takové zboží při odjezdu nakoupili. Co se týká cestování po zemi, nedomnívám se, že by to vedlo k rozsáhlému pašování nebo že by sousední členské státy utrpěly velké ztráty, neboť ceny v sousedních třetích zemích jsou mnohem nižší než v rámci členských států EU. Proto mi na mysl nepřichází vývoz zboží v průmyslovém rozsahu.

Předpokládám, že totéž platí i pro případ letišť, protože do odbavených nebo příručních zavazadel nelze vzít takové množství zboží, abychom museli zakazovat převážení takového zboží pro osobní potřebu do třetích zemí mimo celní unii. Pane předsedající, děkuji vám za příležitost přednést příspěvek.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, jménem skupiny PSE. (PT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, ráda bych především blahopřála hlavní zpravodajce, paní Lullingové, a stínovým zpravodajům, Benoîtu Hamonovi a Ollemu Schmidtovi. Z neodkladných důvodů tu dnes s námi nemůže být kolega Benoît Hamon, takže se pokusím sdělit jeho stanovisko, které je zároveň stanoviskem naší politické skupiny, k záležitosti, jež si zaslouží naši plnou pozornost. Zdanění, co se týká spotřební daně, je ve skutečnosti citlivou otázkou.

Hovoříme-li spotřebních daních, musíme mít na paměti, že jsou uvaleny na přesně definované spotřebitelské zboží a služby: tabákové výrobky, alkohol a energetické produkty.

Návrh Komise pozměňuje text z roku 1992. Od té doby došlo na vnitřním trhu s tímto zbožím k velkým změnám. Je třeba poznamenat, že nový elektronický systém řízení a kontroly transakcí je změna, kterou vítáme a která by měla fungování systému zjednodušit jak pro subjekty, tak i pro daňové orgány, jak tu právě prohlásil pan komisař.

Co se týká techničtějších záležitostí – včetně časových limitů pro předávání dokumentů, pravidel pro zakládání finančních garancí ze strany subjektů a tak dále –, je třeba návrhu Komisi a zprávě předložené zpravodajkou zatleskat a souhlasit s nimi, neboť představují skutečný, užitečný pokrok.

Nicméně co se týká spotřebních daní, politický obsah by se neměl zastavit u technických otázek, jak zde již zmínil můj kolega Manuel António dos Santos. Zboží, kterého se tento návrh týká, je zboží citlivé, jehož prodej by neměl podléhat pouze silám hospodářské soutěže. V této souvislosti bych se proto zaměřila na dva názorné příklady. Prvním jsou směrné hodnoty omezující osobní přepravu tohoto zboží a druhým pravidla uplatnitelná pro prodej po internetu.

V těchto otázkách zcela zjevně se zpravodajkou nesouhlasíme.

Rozdíly ve zdanění alkoholu, tabákových výrobků a rovněž paliv mezi jednotlivými členskými státy jsou obrovské, a proto se liší i prodejní ceny. Stačí jen uvést skutečnost, že cena balíčku tabáku se v rámci Unie může díky těmto značným rozdílům ve zdanění pohybovat mezi 1 EUR a 7 EUR.

Pravidlem je, že daně se platí v zemi spotřeby, s výjimkou zboží přepravovaného v rámci Evropské unie. Podle současných pravidel je třeba dodržovat určitá množstevní omezení, jinak se předpokládá, že zboží je přepravováno z komerčních důvodů.

Návrh Komise usiluje o zrušení těchto množstevních omezení a v této konkrétní otázce s ním zpravodajka paní Lullingová souhlasí. Hospodářský a měnový výbor má na věc jiný pohled. Po iniciativách stínových zpravodajů Benoîta Hamona a Olleho Schmidta a mne samotné jsme se dohodli na snížení těchto limitů.

Liberalizace umožňuje některým spotřebitelům nakoupit toto zboží levněji. To však nedává smysl v případě, že by mohlo dojít k ohrožení veřejných financí členských států nebo cílů ochrany veřejného zdraví, jejichž zabezpečení je v pravomoci členských států. Rovněž tak to nedává smysl v případě, že je tak podporována činnost šedého trhu, čehož bychom se všichni měli vyvarovat.

Proto konečná dohoda, které bylo ve výboru dosaženo, ponechává omezení na rozumné úrovni, konkrétně 400 cigaret a 45 litrů vína na osobu. O těchto množstvích se předpokládá, že jsou pro osobní spotřebu. Cestujících, kteří nakoupí toto zboží a nepřekročí limity, se proto změna nedotkne.

Ze stejného důvodu nesouhlasíme s pozměňovacím návrhem 68 skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů, který navrhuje zdanit zásilkový prodej, zejména prodej po internetu, v zemi prodejce a nikoli v zemi spotřebitele. To představuje (neodůvodněné) převrácení obecného principu uplatňovaného při zdaňování. Tento pozměňovací návrh by rovněž otevřel dveře pro vznik rozsáhlého šedého trhu, a proto je třeba ho rozhodně odmítnout.

Nakonec se jen zmíním o otázce bezcelních obchodů. Mezinárodně uznávanou zásadou je, že existence bezcelní obchodů je umožněna pouze v přístavech a na letištích, aby byla zajištěna optimální kontrola a předešlo se riziku podvodů a zneužití. Musíme proto lidem poskytnout dostatek času, aby se přizpůsobili, a proto jménem skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu navrhujeme přechodné období pro ty členské státy, které stále mají bezcelní obchody, jež jim umožní postupně se přizpůsobit nové situaci. Navrhujeme tedy vzdálené datum 1. ledna 2017, aby bylo umožněno postupné sbližování se společnými pravidly.

Domníváme se, že tento přístup je správný. Je to přístup, který vedl ke konsenzu. Nebyl to konsenzus naprostý, ale došlo k jeho většinovému schválení v Hospodářském a měnovém výboru, a já doufám, že bude schválen při zítřejším hlasování v plénu.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, jménem skupiny ALDE. – (SV) Pane předsedající, pane komisaři, paní Lullingová, opět se setkáváme u tohoto problému. Samozřejmě to není poprvé, co se dostáváme, paní Lullingová a já, do střetu ve věci podoby, kterou by spotřební daň v Evropě měla mít. Je to nicméně zřejmě poprvé, kdy mám pocit, že většina je na mé straně. Je nebezpečné předbíhat událostem, ale uvidíme, co se stane.

Co se týká otázky nového technického systému EMCS, tam se naprosto shodneme. Naše pohledy se podstatně rozcházejí v citlivé otázce dovozních kvót.

Pokud Parlament přijme stanovisko výboru, prokáže své odhodlání, jak směrem k svobodě pohybu po Evropě, tak směrem k podpoře rozumné politiky ochrany veřejného zdraví. Jako vždy, když dojde na otázky spojené se zdaněním, je potřeba nalézt rovnováhu mezi tím, co by mělo zůstat v kompetenci členského státu, a tím, co je považováno za naši společnou zodpovědnost. Pokud schválíme návrh výboru, bude to znamenat, že Evropský parlament ustanoví, že tabákové výrobky a alkohol nejsou výrobky jako všechny ostatní, přesně tak, jak jsme v této sněmovně slyšeli už dříve, a že je třeba s nimi nakládat odlišným způsobem. To pochopitelně není žádný revoluční názor, neboť řada lidí to prohlašuje už dlouhou dobu.

Rozhodnutím snížit na polovinu směrné úrovně pro dovoz a zároveň zachovat princip limitů poskytujeme členským státům velký prostor pro provádění své vlastní politiky, zatímco společná legislativa zároveň usnadní podnikům a jednotlivcům provozovat přeshraniční obchod. Jednoduše řečeno: Švédsko bude mít prostor pro upřednostňování otázek veřejného zdraví, zatímco Lucembursko paní Lullingové bude moci pokračovat ve své politice nízkého zdanění. Vnitřní trh nemůže být vybudován na základě alkoholové turistiky coby vzoru.

Opilost a její následky nejsou problémem Švédska, jak někdy slýchávám. Nedávno jsme slyšeli požadavky po rázných opatřeních pro potlačování opilství ve Spojeném království, nad čímž by se možná měli zamyslet britští poslanci. Domnívám se, že je nejvyšší čas, aby Evropský parlament zaujal k těmto otázkám rozumnější postoj a umožnil členským státům podniknout kroky směřující k ochraně veřejného zdraví.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, jménem skupiny UEN. (PL) Pane předsedající, pane komisaři, jménem skupiny Unie pro Evropu národů bych rád obrátil vaši pozornost ke třem bodům. Za prvé, změny v clech na úrovni Evropské unie by měly podpořit zvyšování výroby a distribuci zboží a služeb, především prostřednictvím snížení byrokracie, ale rovněž usnadněním uplatňování kontrolních postupů založených na analýze rizik pro vnitrostátní orgány.

Za druhé, opatření navrhovaná v této směrnici tyto požadavky splňují. Zjednodušení administrativních postupů a elektronický systém výměny informací se pro daňové orgány členských států stanou nástrojem pro vylepšení a lepší řízení kontrol. Za třetí, musíme podpořit řešení předložená zpravodajkou, včetně zásilkového prodeje zboží podléhajícího spotřební dani spadajícího pod tuto směrnici a rovněž ve věci podmíněného osvobození od daně uplatněním omezených záruk, co se týká subjektů, které splňují podmínky dobrého chování a pravidelně využívají systému garancí.

 
  
MPphoto
 

  Trevor Colman, jménem skupiny IND/DEM. – Pane předsedající, návrh Komise týkající se postupu 2008/0051(CNS) v článku 10 uvádí, že „členské státy mohou […] stanovit zboží podléhající spotřební dani, které bylo propuštěno pro spotřebu, jako způsobilé k vrácení spotřební daně…“ Na tomto základě nám paní Lullingová tvrdí, že co se týká podmínek pro vracení spotřební daně, stanovuje návrh jako obecný princip, že určení těchto podmínek je na členských státech.

Článek 10 však pokračuje: „pokud toto vrácení [...] nepovede k jinému osvobození od daně, než je uvedeno v článku 11.“ Článek 11 hovoří o osvobození pro diplomatické účely, pro dotování mezinárodních organizací, pro pomoc vojenským silám NATO a v rámci zvláštních dohod se zeměmi mimo Evropskou unii, což jsou všechno – jak se mnou zřejmě budete souhlasit – spíše zvláštní výjimky, které v protikladu k prohlášením paní Lullingové nestanovují obecný princip, že určování podmínek pro vracení spotřební daně spočívá na členských státech.

V tomto návrhu není žádná výjimka pro členské státy a na tomto základě poslancům doporučuji pozměňovací návrh 54, který usiluje o nápravu do očí bijícího nedostatku tohoto návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE).(EL) Pane předsedající, opět tu opřed námi leží výstřední návrh Komise. Ničím jiným než buldozerovou politikou navrhuje zrušit všechny bezcelní obchody na pozemních hranicích mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

Zásadní otázka zní, proč tomu tak je? Proč jste, pane komisaři, došli k těmto myšlenkám, a když už jste k nim došli, proč jste je nenastolili během konzultací, které jste zorganizovali v roce 2006, a proč jste je nezahrnuli do hodnocení dopadu, které jste měli povinnost provést v rámci nových zásad pro lepší právní úpravy?

Musíte nám proto vysvětlit, proč máme stovkám pracovníků říct, že přijdou o zaměstnání, zejména v těchto těžkých časech; musíte nám vysvětlit, co představuje takový obrovský dopad na vnitřní trh, že musíte šmahem zrušit veškeré obchody na pozemních hranicích s třetími zeměmi, které v případě mé vlasti Řecka fungují velmi úspěšně bez problému s podvody a bez dopadu na vnitřní trh. Parlament a politické skupiny, které sdílí tento názor, na sebe musí rovněž vzít politickou zodpovědnost a vysvětlit zaměstnancům, proč chceme tyto úspěšné obchody zrušit.

Pokud jde o mne – jak paní Lullingová jasně prohlásila a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jasně řekl ve své zprávě –, tak jsme nedostali přesvědčivou odpověď, což mne vede k domněnce, že se jedná o určitý vrtoch Komise. Nedostalo se nám přesvědčivé odpovědi.

Z tohoto důvodu na nás proto v hodině jedenácté apeluji, abychom zítra hlasovali pro pozměňovací návrhy 63, 64 a 65, abychom zabránili této buldozerové politice znovu srovnat se zemí vše, co v Evropské unii funguje.

 
  
MPphoto
 

  Katerina Batzeli (PSE). (EL) Pane předsedající, pane komisaři, přednesu konkrétní návrh týkající se systému výjimek pro pozemní obchody.

Pane komisaři, zavádíte obecnou výjimku pro pozemní obchody, což představuje diskriminaci vůči těmto zařízením a má významný dopad na fungování těchto jinak zdravých obchodů, které představují důležitý příspěvek pro národní společnosti a místní zaměstnanost.

V členských státech jako Řecko, které mají dlouhé pozemní hranice s třetími zeměmi, fungovaly tyto obchody bez problémů a ziskově po velmi dlouhou dobu, přičemž na druhé straně vnitrostátní orgány kontrolují záležitosti spojené se systematickým porušováním kritérií nákupů pro osobní potřebu či případy systematického zneužívání a daňových úniků. Považuji umožnění dalšího obchodování bezcelním obchodům na pozemních hranicích za řešení, které je rovněž v souladu s vlastním návrhy Komise, přičemž kontrola způsobu jejich činnosti a vymýcení případů daňových úniků by, podobně jako u všech ostatních obchodů, bylo na zodpovědnosti přístavů a letišť.

Proto se domnívám, že bychom v nadcházejícím hlasování měli podpořit pozměňovací návrhy 57, 63, 64 a 65 a v nejhorším případě pozměňovací návrh 69, který dobu činnosti těchto obchodů prodlužuje do roku 2012.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). – Pane předsedající, vítám zprávu o obecných úpravách spotřební daně. Rád bych zdůraznil pokrok, kterého bylo dosaženo ve věci nákupní daně. Původní návrh, pokud by došlo k jeho uskutečnění, by cestujícím umožnil nakupovat zboží osvobozené od cla pouze na posledním letišti odletu před opuštěním EU. V praxi by to znamenalo, že osoba cestující z irského Corku do Dubaje přes Paříž by mohla nakoupit takové zboží pouze v Paříži. To by zničilo ziskovost irských regionálních letišť, neboť mnohé z nich získávají většinu příjmů z komerčních aktivit. To by bezpochyby vedlo ke ztrátám pracovních míst. Tato otázka však nyní byla řešena a já bych proto chtěl blahopřát zpravodajce k práci, kterou odvedla při řešení našich obav.

To představuje vítaný vývoj v době, kdy irská vláda zavedla letištní daň, která přinese diskriminaci těžce zkoušeným regionálním letištím ve prospěch již tak přeplněného dublinského letiště. V tomto ohledu vyzývám Komisi, aby prošetřila zákonnost těchto opatření v rámci pravidel EU pro hospodářskou soutěž. Vítám zprávu paní Lullingové a Komise.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE). – Pane předsedající, kdybych byl paní Lullingovou a žil v Lucembursku, měl bych snad podobně silné pocity ve věci zrušení směrných limitů.

Bohužel žiji na ostrově, kde dochází k rozsáhlému pašování a většina alkoholu a tabákových výrobků, o kterých se lidé domnívají, že je mohou využívat pro své účely, je ve skutečnosti posléze prodána dalším osobám na komerční bázi. Obávám se, že cokoli uděláme ve věci zrušení směrných limitů, vyšle signál a poselství pašerákům, kteří provozují opětovný prodej alkoholu a cigaret.

Směrné limity se možná nejeví jako bezpečné vodítko pro spotřebitele, ale jsou bezpečným vodítkem pro děti, děti, které často požívají alkohol a cigarety prodávané podloudníky a pašeráky, kteří je přivážejí do mého regionu na jihovýchodě a prodávají je na ulicích, v alejích a dalších místech za pár drobných, po jedné či dvou cigaretách, což však stačí, aby děti začali s jejich užíváním.

Právě tento obchod je třeba kontrolovat a lze ho kontrolovat pouze stanovením směrných limitů, abychom se dostali ke zdroji, k lidem, kteří se snaží toto provozovat a pašovat přes policejní a celní kontroly.

Právě proto si myslím, že by měly být směrné limity zachovány. Nejedná se, abych tak řekl, o konec integrace jednotných trhů, ale rozhodně dává lepší představu o společenské soudržnosti a společenském chování a ve Spojeném království o toto žádali celní úředníci, úředníci pro výběr spotřební daně a policisté. Žádají o to, protože jim to poskytuje dobré vodítko, co se týká toho, co dá očekávat, že si lidi přivezou pro svou osobní potřebu.

Tabák má trvanlivost pouhých šest měsíců, takže když zastavíte dodávky napěchované až po střechu cigaretami, musíte si klást otázku: Je to skutečně pro osobní potřebu, nebo to směřuje někam k dalšímu prodeji, často dětem?

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu (PSE). (RO) Kolegyně a kolegové, spotřební daň a elektronický systém výběru se obecně jeví jako technické otázky, ale slouží zároveň k dosažení určitých významných politických cílů. Abychom jich však mohli využívat, musíme vzít do úvahy kromě abstraktních teorií i specifické situace v členských státech Zároveň musíme soudržně dodržovat obecnější zásady politik, které uplatňujeme, například zásadu rovného zacházení.

V případě přijetí jednoho návrhu by tato zpráva splňovala obě podmínky. To se týká zejména pozměňovacího návrhu 69, který hovoří o zachování bezcelních obchodů na celních stanovištích jiných než přístavy a letiště v Unii do roku 2017. Tento pozměňovací návrh odstraní diskriminaci mezi těmi, kteří cestují po vodě nebo vzduchem, a těmi, kteří cestují po zemi, která je naprosto neodůvodnitelná nejen z hospodářského a teoretického hlediska, ale i z hlediska praktického. Zároveň, jak už bylo řečeno, poskytuje určité výhody lidem žijícím v pohraničních oblastech. Tito lidé jsou většinou hospodářsky znevýhodněni kvůli svému okrajovému postavení, a kdyby mělo dojít ke zrušení jejich pracovních příležitostí, mělo by to na ně negativní dopad.

Kolegyně a kolegové, to jsou závažné důvody pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu při zítřejším hlasování. V porovnání s obrovskými výdaji, které jsme ochotni bez protestů vynaložit na záchranu korporací, bude mít tato výjimka pouze malý finanční dopad.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Pane předsedo, bezbariérový pohyb lidí a zboží patří k velkému úspěchu Evropské unie, ale špatně funguje u zboží, kde je ve hře různě vysoká spotřební daň mezi členskými státy. Nesmiřitelná stanoviska Komise, výboru, Evropského soudu a zpravodajů o množstevní politice odhalila, že nedokážeme najít dobré řešení, dokud tyto daňové rozdíly budou existovat. Mrzí mne, že Komise neprovedla dopadovou studii, abychom posoudili ekonomický význam paralelního trhu, ten společenský význam omezující občany snad nahlížíme všichni. Přála bych si, aby tato rozprava inspirovala ke koordinaci spotřební daňové politiky pro alkohol a tabák, mimo jiné i kvůli zdravotním rizikům. Vždyť země s vysokou daní se nemohou pochlubit viditelným úspěchem v boji s alkoholismem.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Pane předsedající, pane komisaři, kapitola 4 stanovuje základní ustanovení a postupy, které jsou užívány jako součást systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani. Novým aspektem je zavedení tohoto systému a úřední dokumentace v elektronické formě.

Pro zajištění účinného fungování počítačového systému by měly členské státy přijmout v rámci svých vnitrostátních aplikací jednotné sady údajů a jednotnou strukturu, aby hospodářským subjektům poskytly spolehlivé rozhraní.

Přechodné období pro přijetí systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani při pozastavení spotřební daně musí být stanoveno s příslušnými ohledy na uskutečnitelnost zavedení komputerizovaného systému v jednotlivých členských státech. S tím na mysli podnikají členské státy a Komise příslušná opatření pro realizaci klíčových veřejných zařízení na vnitrostátní úrovni a pro zajištění jejich interoperability.

Pane komisaři, vzhledem ke zmíněné potravinové krizi a společenskému a hospodářskému významu evropského zemědělství se domnívám, že se musíme řádně podívat na možnost zrušení spotřební daně pro paliva užívaná pro zemědělské účely i pro energii užívanou k čerpání vody pro zavlažování.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, člen Komise. − Pane předsedající, z diskusí pozoruji, že existuje obecná podpora pro hlavní cíl návrhu Komise, kterým je položení právního základu pro komputerizaci postupů spojených se spotřební daní do dubna 2010.

Chci zdůraznit a potvrdit, že účelem tohoto návrhu je zjednodušení a modernizace postupů spojených se spotřební daní, zlepšení kontroly přepravy zboží podléhajícího spotřební dani a zároveň snížení byrokracie související se spotřební daní pro obchodníky a snížení zátěže pro soukromé cestující. To byly hlavní zásady při vypracovávání těchto návrhů.

Rád bych zmínil několik postřehů ohledně pozměňovacích návrhů, které se týkají některých citlivějších otázek návrhu.

Ve věci „směrných úrovní“ je Komise ochotná souhlasit s udržením směrných úrovní coby nástroje, přestože jsme nechtěli směrné úrovně zavádět či navrhovat. Musí však být zachovány současné kvantitativní referenční hodnoty. Nemůžeme souhlasit se snížením těchto hodnot, což by představovalo krok zpět ve srovnání se směrnicí z roku 1993.

Ve věci zrušení bezcelních obchodů na pozemních hranicích, což představuje další citlivou otázku, bych vám rád připomněl, že počátek tohoto stanoviska spadá už do roku 1960, kdy Světová celní organizace doporučila zrušení bezcelních obchodů na pozemních hranicích, a rovněž bych vám rád připomenul rok 2002, kdy skončily hovory o přistoupení deseti nových zemí a země jako Slovinsko, Maďarsko a některé další byly přinuceny zrušit své bezcelní obchody na pozemních hranicích, takže si myslím, že navrhované řešení, které poskytuje Řecku a Rumunsku velmi dlouhé přechodné období, je spravedlivé v porovnání s postojem, se kterým se předtím setkaly nové státy.

Ve věci vracení spotřební daně malým distributorům paliv zastává Komise zásadu, že platební neschopnost konečného spotřebitele nemůže být důvodem pro zproštění povinnosti platit spotřební daň. Zároveň, vzhledem k probíhající hospodářské krizi a někdy přetrvávajícím vysokým cenám paliv a pro zajištění dodávek paliv koncovým uživatelům, by členské státy měly mít možnost zabezpečit ochranu zájmů malých distributorů jiným způsobem, pokud tím nedojde k narušení hospodářské soutěže.

Ohledně hodnocení dopadu, což zde zmínili mnozí řečníci, bych vám rád připomněl, že hodnocení dopadu bylo vypracováno už v roce 2004, takže jsme prostě nepovažovali za nutné ho opakovat o dva roky později.

Na závěr bych Parlamentu rád poděkoval za jeho podporu a konstruktivní přístup. Vytvoření právního základu pro nový systém pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani umožní členským státům urychlit přípravy pro zavedení tohoto systému, které se očekává v dubnu 2010. Komise podnikne veškeré potřebné kroky k zajištění, že všechny ústřední systémy budou k tomuto datu funkční, a poskytne rovněž podporu pro hladký přechod do nového prostředí bez používání papíru.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, zpravodajka. − (FR) Pane komisaři, skutečně chceme, aby systém pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v dubnu 2009 nahradil systém papírových formulářů, a doufáme, že celá nešťastná debata týkající se směrných limitů nezpozdí přijetí této směrnice.

Ráda bych panu Dos Santosovi řekla, že tyto směrné limity nemají nic společného se zdravím ani s Lucemburskem. Paní Ferreiraovou bych upozornila na skutečnost, že v roce 2005 jsme v této sněmovně schválili zprávu člena skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu, pana Rosatiho, ve které jsme již podpořili zrušení směrných limitů. Navíc pan Hamon, který má nyní jiné starosti, ve svém pozměňovacím návrhu navrhl mnohem vyšší limity, než jsou ty uvedené v onom nechvalném sociálně-liberálním kompromisu, který mi byl zosnován za zády. Panu Schmidtovi bych řekla, že bychom skutečně neměli míchat věci dohromady a jedním dechem mluvit o zdanění a zdraví. Navíc je metla alkoholismu bohužel v přímé úměrnosti s úrovní spotřební daně, čím vyšší je spotřební daň, tím horší je problém alkoholismu v dané zemi. Ty mají pochopitelně naprostou svobodu uvalit tak vysokou míru spotřební daně, jaké se jim zachce, protože my stanovujeme jen minimální úrovně, nikoli maximální. Ale nemluvte nám prosím o zdravotní politice, když máte takovou úroveň daně.

Ráda bych řekla panu Skinnerovi, že pašerákům jsou úrovně daně a směrné limity skutečně naprosto lhostejné. Navíc návrh Komise obsahuje kritéria definující zboží nabyté pro osobní potřebu, která poskytují mnohem účinnější záruky než směrné limity, a to i pro případ pašování. Doufám, že zítra dokážeme dospět ke správnému řešení, konkrétně řešení, které navrhuji.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra ve 12:00.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí