Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0051(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0417/2008

Indgivne tekster :

A6-0417/2008

Forhandlinger :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Afstemninger :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0541

Forhandlinger
Mandag den 17. november 2008 - Strasbourg EUT-udgave

23. Ordning om punktafgift (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. − Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Astrid Lulling for Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning om punktafgift (KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)) (A6-0417/2008).

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, ordfører. − (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Dette forslag til direktiv, der efter planen skal erstatte direktivet fra 1992, betyder frem for alt, at vi den 1. april 2009 indfører elektronisk overvågning af varebevægelser, der er omfattet af punktafgifter – det berømte System til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning – som er i overensstemmelse med lovgivningen.

Der er således tale om en teknisk foranstaltning, men samtidig er det et skridt i retning af mindre bureaukrati, mindre svig og et højere tempo.

Bortset fra nogle få ændringsforslag, der skal sikre større konsekvens i driften af det nye system, som jeg har stillet, og som er blevet vedtaget, er vi enige om denne del af Kommissionens forslag.

Udvalget om Industri, Forskning og Energi har gjort Økonomi- og Valutaudvalgets betænkning langt mere klodset ved at kopiere et stort antal ændringsforslag, som man har forhandlet sig frem til i Rådet. Dette fører efter vores mening ikke til særlige fordele.

Den politiske debat ligger et andet sted. Den drejer sig om betingelserne for omsætning og beskatning af punktafgiftspligtige varer, navnlig alkohol og tobak, der købes af private forbrugere. Kommissionen har for en gangs skyld været klog nok til at foreslå en tekst, som er baseret på den seneste retspraksis, dvs. retspraksis, der giver europæere lov til at medtage punktafgiftspligtige varer, som er indkøbt i en anden medlemsstat end deres bopælsstat, uden kvantitative restriktioner, hvis varerne er indkøbt til eget forbrug.

Mit forslag og min holdning som ordfører er helt klar. Jeg går helhjertet ind for Kommissionens tekst, som er klar, præcis og baseret på de styrende principper for det indre marked. Imidlertid har nogle af mine kolleger, især socialdemokrater og liberale, følt sig nødsaget til at fremsætte ændringsforslag, der vil betyde en genindførelse af skattegrænser som dem, der fandtes før 1992, ved at genindføre vejledende grænser.

Vejledende grænser i teorien betyder kvantitative grænser i praksis. På grund af manglende tilstedeværelse og ved at udnytte visse kollegers manglende viden har de opnået et flertal i udvalget. Min politiske gruppe har enstemmigt besluttet at fremsætte ændringsforslag, der har til formål at genindføre Kommissionens oprindelige forslag. Det er kun ret og rimeligt, at vi gør dette. Vi ønsker ikke at vende tilbage til grænser og en praksis som den, vi havde før det indre marked.

Vi ønsker tværtimod løsninger, der er tilpasset vores tidsalder, herunder også inden for elektronisk handel. Vores budskab til Rådet skal være klart: Lad være med at foreslå vores medborgere, at vi skal gå et skridt tilbage inden for EU's acquis.

Noget andet, der forekommer lige så uforståeligt, er visse socialdemokraters og liberales ønske om at afskaffe de resterende toldfri butikker ved landegrænserne i EU. Det ønsker Kommissionen desværre også, selv om disse butikker på ingen måde forstyrrer det indre marked. Lukningen af disse butikker vil imidlertid koste tusindvis af arbejdspladser, især ved Grækenlands grænser. Vi har virkelig valgt et godt tidspunkt at foreslå den slags ting på!

Men det bliver værre endnu. Et betydeligt flertal i Økonomi- og Valutaudvalget har endda forkastet mine ændringsforslag om at opretholde muligheden for toldfri handel for rejsende med et tredjeland som endeligt bestemmelsessted for at tage hensyn til situationen i forbindelse med transit.

Hvis jeg rejser til Singapore fra Luxembourg via Frankfurt eller Paris, hvorfor kan jeg så ikke købe toldfrit i afrejselufthavnen? Det er ret så deprimerende, hr. formand. Jeg kan meddele Dem, at jeg har seks minutter, men jeg vil ikke gøre brug af dem alle. Jeg vil nu forlade mig på de fleste af vores kollegers sunde fornuft – det er en skam, at de ikke er til stede – så vi kan få vedtaget en løsning, der også er i forbrugernes interesse, og hvor vi ikke genopfinder nye skatter og bureaukratiske forhindringer.

De, der stemmer imod vores fornuftige forslag i morgen, får svært ved at forklare dette tilbageskridt for vores landsmænd. De kan stole på, at jeg og mine kolleger vil bekæmpe deres bagstræberiske synspunkter.

 
  
  

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, medlem af Kommissionen. (EN) Hr. formand! Først vil jeg gerne takke ordføreren fru Lulling og ECON-Udvalget for betænkningen og den hurtige behandling af dette forslag, som udgør retsgrundlaget for digitalisering af punktafgiftsprocedurerne fra april 2010.

Både medlemsstaterne og Kommissionen har investeret en hel del i Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning (EMCS). Det erstatter det nuværende papirbaserede verifikationssystem med et nyt, edb-baseret system.

Øget brug af transeuropæiske net til kommunikation mellem erhvervsdrivende og punktafgiftsmyndigheder og mellem punktafgiftsmyndighederne indbyrdes vil nedbringe den tid, der skal bruges til frigørende betaling af afgiftstilsvar for punktafgiftspligtig omsætning.

Dette vil give punktafgiftsmyndighederne et vigtigt redskab, som de kan bruge til effektivt at imødegå svig og dermed beskytte den lovlige handel. Samtidig vil det forbedre servicen over for skatteyderne, som vil opnå større retssikkerhed og tidstro informationsudveksling med deres skattemyndigheder.

Bortset fra disse nye bestemmelser vil forslaget til direktiv betyde en fuldstændig omskrivning og ajourføring af det horisontale punktafgiftsdirektiv fra 1992. Det vil føre til en forenkling og modernisering af punktafgiftsprocedurerne med henblik på at mindske punktafgiftsforpligtelsen for erhvervsdrivende, navnlig den, der driver grænseoverskridende handel, uden at bringe punktafgiftskontrollen i fare.

Eftersom Kommissionen havde foreslået nye og ajourførte juridiske rammer for punktafgifter, var vi nødt til at genforhandle nogle af de mere politiske spørgsmål i denne lovgivning.

Det drejer sig om landbaserede toldfri butikker, transitlufthavnes stilling og opretholdelse af vejledende niveauer for at kunne sondre mellem kommerciel omsætning af punktafgiftspligtige varer og omsætning af punktafgiftspligtige varer til privat forbrug.

Mange af Parlamentets ændringsforslag stemmer allerede overens med ordlyden i de overordnede retningslinjer, som blev vedtaget af Økofin-Rådet den 4. november 2008, eller går samme retning. Kommissionen kan også acceptere dem.

Derfor har jeg tillid til, at forslaget kan vedtages snart, og at der er sikkerhed for, at EMCS kan indføres til tiden.

 
  
MPphoto
 

  Manuel António dos Santos, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi.(PT) Hr. formand! Jeg vil bruge det første af mine to minutter til hurtigt at sætte fokus på hovedprincipperne i min udtalelse, som blev enstemmigt vedtaget i Udvalget om Industri, Forskning og Energi.

Det er tale om følgende principper: større effektivitet inden for produktion og distribution af varer og tjenester, især ved at mindske bureaukratiet, forbedre de eksisterende regler og tilpasse dem til de nuværende omstændigheder, navnlig ved at lette risikobaserede overvågningsprocedurer for de nationale myndigheder, forenkling af procedurer og styrkelse af gennemsigtigheden ved samhandel inden for Fællesskabet, ved at styrke retssikkerheden og sikre retfærdige regler, og endelig må systemet for opkrævning og godtgørelse af afgifter ikke føre til diskriminerende kriterier eller dobbeltbeskatning.

Det var hovedprincipperne i den udtalelse, jeg forelagde for Økonomi- og Valutaudvalget på Industriudvalgets vegne. Jeg vil gerne gentage, at der var bred enighed om udtalelsen i Industriudvalget.

Derfor må jeg som medlem af Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet i mit andet minut sige, at jeg ikke forstår fru Lullings bemærkning om, at Den Socialdemokratiske Gruppe og Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa – og kun dem – indførte kvantitative grænser. Det var ikke kun Den Socialdemokratiske Gruppe og ALDE-Gruppen, for i det mindste i Industriudvalget var det alle, da min udtalelse som sagt blev enstemmigt vedtaget.

Jeg mener, at det er noget ganske særligt, at vi ikke har indført kvantitative grænser, da vi ved, at denne type afgifter har forskellige formål. Det første er naturligvis provenuet, men der er også beskyttelsen af folkesundheden. De enkelte lande tillægger naturligvis hvert af disse to mål forskellig betydning.

Derfor mener jeg, at vi har fundet en løsning (fastsættelse af kvantitative grænser), der er retfærdig og afbalanceret, som ikke giver enkelte lande særlige fordele. Den stiller heller ikke de andre lande dårligere, der naturligvis havde en anderledes forståelse end det land, som fru Lulling repræsenterer, og som jeg naturligvis respekterer. Dette lands ønsker kan imidlertid ikke sættes over de andre EU-landes generelle ønsker.

Min sidste bemærkning på kun 10 sekunder skal være, at Den Socialdemokratiske Gruppe naturligvis støtter det indre marked og udvidelsen af det indre marked og ikke mener, at forslaget, der blev vedtaget i Industriudvalget eller i Økonomiudvalget, kan skade det indre marked.

 
  
MPphoto
 

  Bill Newton Dunn, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. (EN) Hr. formand! Parlamentet forsvarer privatpersoner og mindre organisationer, mindre virksomheder i modsætning til regeringer, som ønsker at feje besværlige ting ind under gulvtæppet, og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse lægger stor vægt på, at grænsebutikkerne ved de ydre grænser skal have lov at blive liggende. Der skal føres bedre tilsyn med dem, og indsatsen imod grænseoverskridende kriminalitet i Europa bør være langt bedre, men det er ikke en grund til at afskaffe dem.

For det andet mener Udvalget om det Indre Marked i forbindelse med sørejser og flyrejser, at rejsende – i henhold til deres endelige bestemmelsessted i modsætning til et transitsted – skal have lov til at købe toldfrit, fordi det vil hjælpe små regionale lufthavne med at generere indtægter. Det kan være ubelejligt for regeringerne, men vi vil virkelig kæmpe for dette.

Mit tredje og sidste punkt – og det er meget beklageligt, at Kommissionen ikke medtog dette i sin høring om denne lovgivning i 2006 – drejer sig om fjernelsen af disse fritagelser, som den nu foreslår. Hvorfor tog den ikke det med? Hvorfor gennemførte den ikke en konsekvensanalyse af, hvad det ville betyde, før den foreslog det?

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, for PPE-DE-Gruppen. (HU) Tak, hr. formand! Jeg vil gerne lykønske både Kommissionen og ordførerne for deres arbejde, og jeg mener, at dette elektroniske opdateringssystem vil få relevante og meget positive virkninger.

Først to bemærkninger. Først og fremmest skal vi lade det indre marked fungere. Hvis afgiftsregistreringssystemet og informationsudvekslingen fungerer fint, mener jeg ikke, at indkøb til personlig brug foretaget af private enkeltpersoner vil forårsage stor skade. Hvis nogen et sted betaler punktafgiften efter at have købt varer til personlig brug, vil engrospriserne og til dels de forskellige momssatser under alle omstændigheder konkurrere med hinanden.

Det er ikke nødvendigt at sætte grænser for alting, og det er fuldstændig unødvendigt at sende negative budskaber for at beskytte statskasserne i højprislande. Det ville meget underligt, især inden for Schengenområdet, hvis vi skulle trækkes med politi- eller toldkontrol, fordi vi ved, at der findes forskellige andre metoder til scanning af indholdet af store lastbiler. Derfor kan jeg ikke se, at vejledende mængder giver mening.

Min anden bemærkning er, at jeg også støtter borgernes ret til at forlade det indre marked for at købe sådanne varer, når de forlader dette marked. Med hensyn til rejser over land mener jeg ikke, at dette vil give anledning til smugleri i stor stil, eller at nabolandene vil lide store tab, idet priserne i nabolande uden for EU er langt lavere end i EU's medlemsstater. Dermed tænker jeg ikke på eksport af varer i industriel skala.

Jeg går ud fra, at det samme gælder lufthavne, da man ikke kan medbringe så store mængder af varer i indtjekket bagage eller håndbagage, at vi bliver nødt til at forbyde rejsende at medtage sådanne varer til personlig brug til tredjelande uden for toldunionen.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, for PSE-Gruppen.(PT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne starte med at lykønske hovedordføreren, fru Lulling, og skyggeordførerne Benoît Hamon og Olle Schmidt. Min kollega Benoît Hamon er desværre forhindret i at være til stede i dag, så jeg vil forsøge at fremføre hans holdning, som deles af vores politiske gruppe, til et spørgsmål, der fortjener vores fulde opmærksomhed. Beskatning i form af punktafgifter er rent faktisk et følsomt område.

Når vi taler om punktafgifter, skal vi huske på, at de opkræves på klart definerede forbrugsvarer og -tjenester: tobak, alkohol og energiprodukter.

Kommissionens forslag ændrer en tekst fra 1992. Det indre marked for disse varer har ændret sig meget siden da. Det skal også bemærkes, at det nye elektroniske system for forvaltning og kontrol af transaktioner er en ændring, som vi hilser velkommen, og som bør forenkle brugen af systemet for både erhvervsdrivende og skattemyndigheder, hvilket kommissæren netop var inde på.

Med hensyn til de mere tekniske aspekter såsom frister for fremsendelse af dokumenter, regler for de erhvervsdrivendes økonomiske garantier osv. fortjener Kommissionens forslag og ordførerens betænkning at blive hilst velkommen og vedtaget, da de er udtryk for ægte og nyttige fremskridt.

Med hensyn til disse punktafgifter bør det politiske indhold ikke standse ved de tekniske aspekter, hvilket min kollega Manuel António dos Santos allerede har nævnt. De varer, der er omfattet af dette forslag, er følsomme varer, og salget af dem bør ikke udelukkende være underlagt konkurrencekræfterne. I den henseende vil jeg derfor gerne fokusere på to illustrative eksempler. Det ene er vejledende grænser for personlig medbringelse af disse varer, og det andet er regler for salg via internettet.

På disse punkter er vi helt uenige med ordføreren.

Med hensyn til alkohol, tobak og ligeledes brændstof findes der kolossale afgiftsforskelle mellem medlemsstaterne, og derfor varierer detailpriserne også. Jeg behøver bare nævne, at prisen på en pakke tobak kan variere mellem en og syv EUR inden for Unionen på grund af disse betydelige afgiftsforskelle.

Som en regel skal afgifterne betales i forbrugslandet undtagen for varer, der medtages inden for EU. I henhold til de nuværende regler skal visse kvantitative grænser overholdes, idet man ellers kan formode, at varerne medtages til kommercielle formål.

Kommissionens forslag sigter mod at afskaffe disse kvantitative grænser, og på dette specifikke punkt er ordføreren, fru Lulling, enig. Det var ikke holdningen i Økonomi- og Valutaudvalget. Derimod blev vi enige om at sænke disse grænser på initiativ af skyggeordførerne, Benoît Hamon og Olle Schmidt, og mig selv.

Liberalisering giver nogle forbrugere mulighed for at købe disse varer billigere. Det giver imidlertid ingen mening, når det kan skade medlemsstaternes offentlige finanser eller de mål for folkesundhed, som medlemsstaterne har ret til at søge opfyldt. Det giver heller ikke mening, når det kan støtte det grå marked, hvilket er noget, vi alle bør undgå.

Derfor gik den endelige aftale i udvalget på en fastholdelse af grænserne på et fornuftigt niveau, nemlig 400 cigaretter eller 45 liter vin pr. person. Dette formodes at være til personligt forbrug. Derfor vil rejsende, der køber disse varer op til denne grænse, ikke blive påvirket.

Af samme grund er vi imod ændringsforslag 68 fra Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater, som går ud på at beskatte fjernsalg, især via internettet, i sælgers og ikke i forbrugerens land. Dette er en (ubegrundet) omvendt anvendelse af det generelle princip på skatteområdet. Dette ændringsforslag vil også åbne døren for et gråt marked i stor skala og må derfor på det bestemteste afvises.

Endelig vil jeg gerne nævne de toldfri butikker. Det internationalt anerkendte princip er, at toldfri butikker kun findes i havne og lufthavne for at sikre optimal kontrol og hindre enhver risiko for svig eller misbrug. Vi skal derfor give folk tilstrækkelig tid til at tilpasse sig, og derfor foreslår vi fra Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet en overgangsperiode for de medlemsstater, der stadig har toldfri butikker, hvor de får mulighed for at tilpasse sig den nye situation. Vi foreslår derfor den fjerne dato den 1. januar 2017 for at give mulighed for en gradvis tilpasning i retning af den fælles regel.

Vi mener, at denne fremgangsmåde er hensigtsmæssig. Det er den fremgangsmåde, der førte til enighed. Der var ikke tale om fuldstændig enighed, men den blev vedtaget af et flertal i Økonomi- og Valutaudvalget, og jeg håber, at den vil blive vedtaget ved afstemningen på plenum i morgen.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, for ALDE-Gruppen.(SV) Hr. formand, hr. kommissær og fru Lulling! Vi mødes igen i denne sag. Det er naturligvis ikke første gang, vi strides med hinanden, fru Lulling og jeg, om formen af punktafgifter i Europa. Men det er formentlig første gang, at jeg har følt, at flertallet står på min side. Det er farligt at foregribe tingene, men vi får se, hvordan det går.

Vi er helt enige om det nye tekniske system, EMCS. Det er med hensyn til det følsomme tema om importkvoter, at vores synspunkter er meget forskellige.

Hvis man benytter udvalgets fremgangsmåde, vil Parlamentet både have givet udtryk for sit ønske om at sikre fri bevægelighed i Europa og for sit engagement i at tilskynde til en fornuftig folkesundhedspolitik. Som altid når det drejer sig om skatterelaterede spørgsmål, skal man finde en balance mellem det, der skal forblive under medlemsstaternes kompetence, og det, der betragtes som vores fælles ansvar. Hvis vi vedtager udvalgets forslag, vil det betyde, at Europa-Parlamentet slår fast, at tobak og alkohol adskiller sig fra alle andre varer, hvilket vi tidligere har hørt her i Parlamentet, og skal behandles anderledes. Det er naturligvis ikke revolutionerende, idet mange har sagt det meget længe.

Ved at beslutte at halvere de vejledende importniveauer og samtidig fastholde princippet om en grænse giver vi medlemsstaterne et stort spillerum til at føre deres egen politik, mens den fælles lovgivning samtidig vil gøre det lettere for virksomheder og privatpersoner at handle på tværs af grænserne. Eller sagt mere enkelt: Sverige vil få større mulighed for at prioritere folkesundhedsspørgsmål, mens Lullings Luxembourg kan fortsætte sin politik med lave afgifter. Det indre marked kan ikke opbygges med alkoholturisme som model.

Drikkeri og dets følger er ikke et svensk problem, som jeg undertiden hører folk sige. For nylig har vi hørt krav om tvangsforanstaltninger til bekæmpelse af drikkeri i Det Forenede Kongerige, noget de britiske medlemmer måske også burde tænke over. Jeg mener, at det er på høje tid, at Europa-Parlamentet anlægger et mere fornuftigt syn på disse spørgsmål og giver medlemsstaterne mulighed for at indføre foranstaltninger på folkesundhedsområdet.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, for UEN-Gruppen. – (PL) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg taler på vegne af Gruppen Union for Nationernes Europa og vil gerne henlede Deres opmærksomhed på tre ting. For det første bør afgiftsændringer på EU-plan tilskynde til øget produktion og distribution af varer og tjenester, især ved at mindske bureaukratiet, men også ved at gøre det lettere for de nationale myndigheder at anvende kontrolprocedurer baseret på risikoanalyse.

For det andet opfylder løsningsforslagene i dette direktiv disse krav. En forenkling af de administrative procedurer og et elektronisk system til informationsudveksling vil blive et redskab til forbedrede og mere velforvaltede kontroller for medlemsstaternes skattemyndigheder. For det tredje skal vi støtte de løsninger, som ordføreren foreslår, om at medtage fjernsalg af punktafgiftspligtige varer i direktivets dækningsområde og ligeledes i punktafgiftssuspensionsordningen ved at anvende reducerede garantier for enheder, der opfylder betingelserne om god opførsel og regelmæssigt benytter garantisystemet.

 
  
MPphoto
 

  Trevor Colman, for IND/DEM-Gruppen.(EN) Hr. formand! I Kommissionens forslag vedrørende procedure 2008/0051(CNS) hedder det i artikel 10, at "medlemsstaterne [kan] indrømme godtgørelse eller eftergivelse af punktafgift for punktafgiftspligtige varer, som er overgået til forbrug…." På dette grundlag fortæller fru Lulling os, at der gennem forslaget med hensyn til betingelserne for godtgørelse af punktafgiften indføres et overordnet princip om, at det er op til medlemsstaterne at fastsætte disse betingelser.

Det hedder imidlertid videre i artikel 10: "forudsat at godtgørelsen eller eftergivelsen ikke giver anledning til andre fritagelser end dem, der er angivet i artikel 11". I artikel 11 henvises der til fritagelser for diplomatiske forbindelser, internationale organisationer, NATO's væbnede styrker og særlige aftaler med tredjelande, og jeg er sikker på, at De er enige i, at dette er ret specialiserede fritagelser, som i modsætning til det, fru Lulling hævder, ikke er udtryk for det generelle princip om, at det er op til medlemsstaterne at fastsætte betingelserne for godtgørelse.

Der findes ingen fritagelser for medlemsstaterne i dette forslag, og derfor anbefaler jeg medlemmerne at stemme for ændringsforslag 54, hvorved man forsøger at udbedre en himmelråbende mangel i dette forslag.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE).(EL) Hr. formand! Vi står over for endnu et excentrisk forslag fra Kommissionen. Det er udtryk for en bulldozerpolitik, hverken mere eller mindre, idet man foreslår at afskaffe alle toldfri butikker ved landegrænserne mellem Fællesskabet og tredjelande.

Det store spørgsmål er hvorfor? Hvorfor, hr. kommissær, fik De denne tanke, og da De fik den, hvorfor fremlagde De den da ikke ved den høring, som De afholdt i 2006, og hvorfor tog De den ikke med i en konsekvensvurdering, som De er forpligtet til at gennemføre inden for rammerne af det nye princip om bedre lovgivning?

De skal derfor forklare os, hvorfor vi skal fortælle hundredvis af arbejdstagere, at de vil miste deres arbejde, netop i disse svære tider. De skal forklare os, hvad det er for en virkning på det indre marked, der er så kraftig, at De med ét stort slag er nødt til at fjerne alle butikker ved grænser mod tredjelande, som for mit lands vedkommende, i Grækenland, fungerer fantastisk godt og uden problemer med svig eller påvirkning af det indre marked. Parlamentet og de politiske grupper, som deler denne holdning, skal også tage det politiske ansvar for at forklare arbejdstagerne, hvorfor vi ønsker at afskaffe disse succesrige butikker.

Som fru Lulling sagde ganske klart, og som IMCO sagde ganske klart i sin betænkning, mener jeg ikke, at vi har fået et overbevisende svar, hvilket får os til at tro, at dette er udtryk for Kommissionens luner. Vi har ikke fået et overbevisende svar.

Jeg vil derfor her i 11. time rette en appel til Dem om, at vi i morgen stemmer for ændringsforslag 63, 64 og 65 for at forhindre denne bulldozerpolitik i endnu en gang at jævne alt det velfungerende i EU med jorden.

 
  
MPphoto
 

  Katerina Batzeli (PSE).(EL) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg har et specifikt forslag til systemet om fritagelse for landbaserede butikker.

Hr. kommissær, De indfører en generel fritagelse for landbaserede butikker, hvilket udgør forskelsbehandling over for disse virksomheder og har stor betydning for disse ellers sunde butikkers funktion, som desuden yder et vigtigt bidrag til de nationale samfund og den lokale beskæftigelse.

I medlemsstater som Grækenland med lange landegrænser imod tredjelande har disse butikker fungeret upåklageligt og rentabelt i lang tid, mens problemerne med systematisk krænkelse af kriteriet om køb til personlig brug eller tilfælde af systematisk misbrug og skatteunddragelse på den anden side helt klart bekæmpes af de nationale myndigheder. Jeg mener, at det vil være en løsning at give toldfri butikker lov til fortsat at drive handel ved landegrænserne, hvilket også er i overensstemmelse med Kommissionens eget forslag, mens kontrollen med deres funktionsform og bekæmpelse af tilfælde af skatteunddragelse, som for alle andre butikker, skal være havnenes og lufthavnenes ansvar.

Jeg mener derfor, at vi ved den kommende afstemning skal stemme for ændringsforslag 57, 63, 64 og 65 og i værste fald ændringsforslag 69, som giver disse butikker lov til at operere frem til 2012.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE).(EN) Hr. formand! Jeg glæder mig over betænkningen om ordningen om punktafgift. Jeg vil gerne fremhæve fremskridtene inden for området indkøbsafgift. Hvis det oprindelige forslag var blevet gennemført, ville det have begrænset passagererne til kun at købe toldfri varer i den sidste afrejselufthavn, før de forlader EU. I praksis ville dette have betydet, at hvis nogen rejste fra Cork i Irland til Dubai via Paris, ville de kun kunne købe toldfri varer i Paris. Dette ville have decimeret de irske regionallufthavnes rentabilitet, og mange af dem er i dag afhængige af kommercielle aktiviteter for at skaffe sig indtægter. Dette ville utvivlsomt have ført til tab af arbejdspladser. Det er der nu imidlertid rettet op på, og derfor vil jeg gerne lykønske ordføreren med, at hun har lyttet til vores ønsker.

Dette er en velkommen udvikling på et tidspunkt, hvor den irske regering har indført en ny lufthavnsskat, der vil betyde forskelsbehandling af små, betrængte regionallufthavne til fordel for den allerede overfyldte Dublin Airport. I denne forbindelse opfordrer jeg Kommissionen til at undersøge lovligheden af denne foranstaltning i henhold til EU's konkurrenceregler. Jeg hilser betænkningen fra fru Lulling og Kommissionen velkommen.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE).(EN) Hr. formand! Hvis jeg var fru Lulling og boede i Luxembourg, ville jeg måske have lige så stærke følelser over for de vejledende grænser.

Desværre bor jeg på en ø, hvor der foregår en masse smugleri, og hvor meget af den alkohol og tobak, som folk mener, at de kan bruge, som de har lyst til, rent faktisk senere sælges videre til andre gennem kommercielt videresalg. Jeg er bange for, at alt, hvad vi gør for at ophæve de vejledende grænser, vil sende et signal og et budskab til smuglerne, der netop ønsker at videresælge alkohol og cigaretter.

Vejledende grænser virker måske ikke som en sikker vejledning for forbrugerne, men de er en sikker rettesnor for børn, som ofte ender med at drikke den alkohol og ryge de cigaretter, som de køber af hjemmebrændere og smuglere, der tager det med til min region i det sydøstlige England og sælger det på gaden, i gyder og boligområderne for småpenge, måske en eller to cigaretter ad gangen, men nok til, at børnene begynder.

Det er denne handel, der skal bekæmpes, og den kan kun bekæmpes ved at indføre vejledende grænser, så vi kan finde frem til de personer, der forsøger at gøre dette og forsøger at smugle disse varer forbi vores politi og toldere.

Derfor mener jeg, at vi bør holde fast i de vejledende grænser. Som sagt betyder det ikke enden på integrationen af det indre marked, men det giver et bedre indtryk af social samhørighed og social adfærd, og i Det Forenede Kongerige har tolderne og politiet bedt om dette. De har bedt om det, fordi det udgør en god vejledning for, hvad folk forventes at tage med hjem til eget brug.

Tobak har en levetid på kun seks måneder, så når man standser varevogne, der er proppet til loftet med cigaretter, er man nødt til at stille spørgsmålet: Er det virkelig til eget brug, eller skal det bruges til videresalg, og ofte til børn?

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu (PSE).(RO) Hr. formand, kære kolleger! Punktafgifter og elektroniske opkrævningssystemer i almindelighed virker som tekniske anliggender, men de tjener også visse vigtige politiske mål. Men for at kunne benytte os af dem skal vil tage hensyn til de specifikke situationer i medlemsstaterne ud over de abstrakte teorier. Samtidig skal vi fastholde overensstemmelsen med mere overordnede principper for de politikker, vi gennemfører, f. eks. princippet om ligebehandling.

Denne betænkning vil opfylde begge betingelser, hvis et bestemt forslag vedtages. Dette gælder navnlig ændringsforslag 69, hvor der henvises til bevarelse af toldfri butikker andre steder i EU end i havne og lufthavne frem til 2017. Dette ændringsforslag vil afskaffe forskelsbehandling mellem dem, der rejser med skib eller fly, og dem, der rejser over land, hvilket er fuldkommen uberettiget, ikke bare ud fra et økonomisk og teoretisk, men også et praktisk perspektiv. Samtidig giver det beboere i grænseområder visse fordele, hvilket allerede er blevet påpeget. Disse mennesker er generelt ugunstigt stillede, fordi de bor i et randområde, men hvis deres arbejdsplader forsvinder, vil det få negative følger for dem.

Kære kolleger, der findes tungtvejende grunde til, at De bør vedtage dette ændringsforslag ved afstemningen i morgen. Sammenholdt med de kolossale udgifter, vi uden at kny er parate til at påtage os for at redde store selskaber, har denne fritagelse kun begrænsede økonomiske følger.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Hr. formand! Den fri bevægelighed for personer og varer er et af EU's store resultater, men den fungerer ikke godt for varer, fordi de er omfattet af varierende niveauer af forbrugsafgifter mellem medlemsstaterne. De modstridende synspunkter hos Kommissionen, udvalget, EF-Domstolen og ordførerne vedrørende kvantitative politikker har vist, at vi ikke kan finde nogen god løsning, så længe disse skatteforskelle består. Det generer mig, at Kommissionen ikke har foretaget en konsekvensvurdering, så vi kan vurdere den økonomiske betydning af det parallelle marked og den samfundsmæssige betydning, som begrænser vores borgere, og som vi formentlig alle anerkender. Jeg vil gerne have, at denne forhandling fører til en koordinering af punktafgiftspolitikkerne for alkohol og tobak, bl.a. på grund af sundhedsrisiciene. Det er et faktum, at lande med høje afgifter ikke kan prale af nogen synlige succeser i kampen mod alkoholmisbrug.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Hr. formand, hr. kommissær! Kapitel 4 indeholder de grundlæggende bestemmelser og procedurer for Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning. Det nye aspekt er indførelsen af systemet og administrativ dokumentation i elektronisk format.

For at sikre, at det computerbaserede system fungerer effektivt, bør medlemsstaterne indføre et ensartet datasæt og en ensartet datastruktur i deres nationale applikationer for at skabe en pålidelig grænseflade for de erhvervsdrivende.

Overgangsperioden for indførelsen af Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning med suspendering af punktafgiften skal fastsættes under skyldig hensyntagen til muligheden for at indføre det edb-baserede system i de enkelte medlemsstater. Med dette in mente skal medlemsstaterne og Kommissionen træffe de nødvendige foranstaltninger for at indføre centrale offentlige faciliteter på nationalt plan og sikre, at de er interoperable.

I lyset af den omtalte fødevarekrise og den sociale og økonomiske betydning af Europas landbrug mener jeg, at vi skal kigge nøje på muligheden for at afskaffe punktafgifter på brændstof, der anvendes til landbrugsaktiviteter, samt på energi til at pumpe vand op til vandingsformål.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, medlem af Kommissionen. (EN) Hr. formand! Forhandlingen viser, at der er generel opbakning til hovedmålet med Kommissionens forslag, som er at levere retsgrundlaget til en digitalisering af punktafgiftsprocedurerne fra april 2010.

Jeg vil gerne understrege og bekræfte, at formålet med forslaget er at forenkle og modernisere punktafgiftsproceduren, at forbedre kontrollen med omsætningen af punktafgiftspligtige varer og samtidig at reducere bureaukratiske punktafgiftsforpligtelser for erhvervsdrivende og mindske byrden på private rejsende. Det var de vejledende principper bag forslaget.

Jeg vil gerne fremsætte nogle bemærkninger til ændringsforslaget om nogle af de mere følsomme spørgsmål i forslaget.

Med hensyn til "vejledende niveauer" kan Kommissionen acceptere at fastholde vejledende niveauer som et redskab, selv om vi ikke ønskede at indføre eller foreslå vejledende niveauer. Imidlertid skal de nuværende kvantitative referenceværdier overholdes. Vi kan ikke acceptere, at disse værdier sænkes, da dette ville være et tilbageskridt i forhold til direktivet fra 1993.

Med hensyn til afskaffelsen af toldfri butikker ved landegrænserne, som er et andet følsomt spørgsmål, vil jeg gerne minde Dem om, at oprindelsen til denne fremgangsmåde stammer helt tilbage fra 1960, da WCO, Verdenstoldorganisationen, anbefalede afskaffelsen af landbaserede toldfri butikker, og jeg vil også erindre Dem om, at i 2002, da tiltrædelsesforhandlingerne med 10 nye lande blev afsluttet, blev lande som Slovenien, Ungarn m.fl. tvunget til at afskaffe deres landbaserede toldfri butikker, så jeg mener, at den foreslåede løsning, der betyder en meget lang overgangsperiode til Grækenland og Rumænien, er ganske retfærdig i sammenligning med ordningen for de tidligere nye lande.

Med hensyn til godtgørelse af punktafgifter til mindre brændstofdistributører fastholder Kommissionen princippet om, at slutforbrugerens insolvens ikke vil betyde fritagelse for opkrævning af punktafgift. Samtidig burde det i lyset af den nuværende økonomiske krise og de undertiden høje brændstofpriser være muligt for medlemsstaterne at sikre mindre forhandleres interesser på anden vis, hvis sådanne foranstaltninger ikke virker konkurrenceforvridende.

Med hensyn til konsekvensvurderingen, som flere talere var inde på, vil jeg gerne erindre Dem om, at der allerede blev foretaget en konsekvensvurdering i 2004, så vi mente ganske enkelt ikke, at det var nødvendigt at gentage den to år senere.

Her til sidst vil jeg gerne takke Parlamentet for dets støtte og konstruktive fremgangsmåde. Retsgrundlaget for det nye System til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning giver medlemsstaterne mulighed for at fremskynde deres forberedelser til indførelsen af systemet, som efter planen sker i april 2010. Kommissionen vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle centrale systemer vil være operationelle på det tidspunkt, og vil yde støtte til en gnidningsløs overgang til det nye papirløse miljø.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, ordfører. − (FR) Hr. formand, hr. kommissær! Vi ønsker virkelig, at Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning skal erstatte papirsystemet i april 2009, og vi håber ikke, at hele den uheldige diskussion om de vejledende grænser vil forsinke direktivets vedtagelse.

Jeg vil gerne sige til hr. Dos Santos, at disse vejledende grænser ikke har noget med sundhed eller Luxembourg at gøre. Jeg vil gerne påpege over for fru Ferreira, at vi her i Parlamentet i 2005 vedtog en betænkning af et medlem af Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet, hr. Rosati, hvor vi allerede støttede afskaffelsen af vejledende grænser. Desuden har hr. Hamon, som nu lægger vægt på andre ting, i sit ændringsforslag foreslået langt højere grænser end dem, der findes i det famøse social-liberale kompromis, som blev brygget sammen bag min ryg. Til hr. Schmidt vil jeg gerne sige, at vi virkelig ikke bør blande tingene sammen og tale om beskatning og sundhed i samme åndedrag. Desuden er alkoholismens svøbe desværre direkte proportional med punktafgiftens niveau. Jo højere punktafgift, jo mere udbredt er alkoholismens svøbe i landene. Disse kan naturligvis frit indføre så høje punktafgiftssatser, som de ønsker, fordi vi kun har minimumssatser, ikke maksimumssatser. Men jeg beder Dem: Lad være med at snakke om sundhedspolitik, når De har så høje satser.

Jeg vil gerne sige til hr. Skinner, at smuglerne ikke giver en høstblomst for niveauer og vejledende grænser. Kommissionens forslag indeholder desuden kriterier for definition af varer indkøbt til eget brug, som udgør en bedre sikring end de vejledende grænser, også imod smugleri. Jeg håber, at vi i morgen vil kunne finde den rette løsning, nemlig den, som jeg foreslår.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. − Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik