Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0051(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0417/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0417/2008

Keskustelut :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Äänestykset :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0541

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 17. marraskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

23. Valmisteveroa koskeva yleinen järjestelmä (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana Astrid Lullingin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö (A6-0417/2008) ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmisteveroa koskevasta yleisestä järjestelmästä (KOM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS)) (A6-0417/2008).

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, esittelijä. − (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, tämän direktiiviehdotuksen, jonka on tarkoitus korvata vuonna 1992 annettu direktiivi, tavoitteena on ennen kaikkea saattaa 1. huhtikuuta 2009 käyttöön otettava valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen sähköisen valvonnan järjestelmä (EMCS) yhteensopivaksi lainsäädännön kanssa.

Kyse on siten teknisestä toimenpiteestä, mutta samalla se on askel kohti byrokratian ja petosten vähentämistä ja tavaroiden liikkumisen nopeuttamista.

Hyväksymme Euroopan komission ehdotuksen tämän osan lukuun ottamatta niitä muutamia tarkistuksia, jotka jätin käsiteltäväksi (ja jotka myös hyväksyttiin) uuden järjestelmän toiminnan yhtenäisyyden varmistamiseksi.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunto on tehnyt tästä talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnöstä raskaan jäljentämällä useita neuvostossa neuvoteltuja tarkistuksia. Mielestämme tällainen menettely ei kuitenkaan tuo mietintöön uutta sisältöä.

Poliittista keskustelua käydään muualla. Sitä käydään valmisteveron alaisten tuotteiden, kuten erityisesti yksityisten kuluttajien ostamien tupakka- ja alkoholituotteiden liikkumisen ja verotuksen edellytyksistä. Euroopan komissio on ollut kerrankin tarpeeksi viisas, kun se jätti tuoreeseen oikeuskäytäntöön perustuvan tekstin. Oikeuskäytäntö nimittäin sallii sen, että Euroopan kansalaiset voivat kuljettaa ilman määrällisiä rajoituksia valmisteveron alaisia tavaroita, jotka he ovat ostaneet jostakin muusta jäsenvaltiosta kuin kotijäsenvaltiostaan edellyttäen, että tavarat on ostettu yksityiseen käyttöön.

Ehdotukseni ja esittelijän kantani ovat yksiselitteiset: Kannatan täysin komission tekstiä, joka on selkeä, tarkka ja perustuu sisämarkkinoita sääteleviin periaatteisiin. Jotkut kollegani, kuten erityisesti sosialistit ja liberaalit, ovat kuitenkin katsoneet velvollisuudekseen jättää tarkistuksia, jotka palauttaisivat suuntaa-antavien enimmäismäärien käyttöönoton myötä verorajat niin kuin ne olivat olemassa vuonna 1992.

Nämä teoriassa ohjeelliset rajoitukset tarkoittavat nimittäin käytännössä määrällisiä rajoituksia. Poissaolot ja joidenkin jäsenten tietämättömyys mahdollistivat sen, että nämä suuntaa-antavat enimmäismäärät saivat määräenemmistön valiokunnassa. Puolueryhmäni päätti yksimielisesti jättää käsiteltäväksi tarkistuksia Euroopan komission alkuperäisten ehdotusten palauttamiseksi. Oikeudenmukaisuus vaatii sitä. Emme halua palauttaa rajoja ja käytäntöjä, jotka olivat olemassa ennen yhtenäismarkkinoita.

Päinvastoin haluamme löytää nykyaikaamme soveltuvia ratkaisuja myös sähköisessä kaupassa. Viestimme neuvostolle on oltava selkeä: meidän ei pidä ehdottaa kansalaisille perääntymistä yhteisön säännöstöstä.

Yhtä käsittämätön on joidenkin sosialistien ja liberaalien näkemys siitä, että viimeisetkin verovapaat myymälät Euroopan unionin maarajoilta olisi poistettava. Valitettavasti myös komissio on tätä mieltä, vaikka verovapaat myymälät eivät millään tavoin haittaa yhtenäismarkkinoiden toimintaa. Sitä vastoin niiden sulkeminen johtaisi tuhansien työpaikkojen menetykseen etenkin Kreikan raja-alueilla. Nyt ei todellakaan ole oikea hetki esittää tällaista!

Pahempaa on kuitenkin vielä tulossa. Talous- ja raha-asioiden valiokunnan tilapäinen enemmistö jopa hylkäsi tarkistukseni, jonka tavoitteena oli säilyttää niidenkin matkustajien mahdollisuus tehdä verovapaita ostoksia, joiden lopullisena määränpäänä on kolmas maa jatkolentojen huomioon ottamiseksi.

Miksi en voisi ostaa verovapaita tuotteita lähtömaan lentokentältä matkustaessani Luxemburgista Frankfurtin tai Pariisin kautta Singaporeen? Minun on sanottava, arvoisa puhemies, että tämä on varsin masentavaa; minulla on kuusi minuuttia puheaikaa, mutta en käytä sitä kokonaan. Luotan, että jäsenten enemmistö – valitettavasti he eivät ole läsnä – on tarpeeksi järkevä päätyäkseen ratkaisuun, joka on paitsi kuluttajien etujen mukainen myös sellainen, ettei se tuo mukanaan uusia verotuksellisia tai byrokraattisia esteitä.

Niiden, jotka aikovat äänestää huomenna kohtuullisia ehdotuksiamme vastaan, on vaikea perustella maanmiehilleen tätä takaiskua. He voivat luottaa minuun ja kollegoihini siinä, että tuomitsemme heidän vanhakantaiset näkemyksensä.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

 
  
MPphoto
 

  László Kovács , komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan ensiksi kiittää esittelijä Astrid Lullingia sekä talous- ja raha-asioiden valiokuntaa mietinnöstä ja tämän ehdotuksen ripeästä käsittelystä. Ehdotus tarjoaa oikeusperustan valmisteveromenettelyjen tietokoneistamiselle vuoden 2010 huhtikuusta alkaen.

Jäsenvaltiot ja komissio ovat panostaneet paljon valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan järjestelmään (EMCS). Järjestelmä korvaa nykyisen paperiversioisen valvontajärjestelmän uudella tietokoneistetulla versiolla.

Euroopan laajuisten viestintäverkkojen käytön tehostamisella elinkeinonharjoittajien ja valmisteveroviranomaisten välillä sekä valmisteveroviranomaisten kesken voidaan lyhentää aikaa, jota tarvitaan valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumista koskevan verovelvollisuuden päättämiseen.

Tämä antaa valmisteveroviranomaisille tärkeän työkalun veropetosten tehokkaakseen torjuntaan ja siten lainmukaisen kaupankäynnin turvaamiseen. Siten myös veronmaksajille voidaan tarjota entistä parempia palveluja oikeusvarmuuden sekä veroviranomaisten kanssa käytävän reaaliaikaisen tiedonvaihdon parantuessa.

Näitä uusia säännöksiä lukuun ottamatta direktiiviehdotuksella muotoillaan uudelleen ja päivitetään täysin vuonna 1992 annettu horisontaalinen valmisteverodirektiivi. Sillä yksinkertaistetaan ja nykyaikaistetaan valmisteveromenettelyjä tarkoituksena vähentää kaupan toimijoiden valmisteveroa koskevia velvollisuuksia erityisesti valtioiden rajojen yli tapahtuvassa liiketoiminnassa valmisteveron alaisten tuotteiden valvontaa vaarantamatta.

Koska komissio oli ehdottanut uutta ja päivitettyä valmisteveroa koskevaa oikeudellista kehystä, oli selvää, että joistakin lainsäädäntöön liittyvistä poliittisista kysymyksistä oli keskusteltava uudelleen.

Tämä koskee maarajoilla sijaitsevien verovapaiden myymälöiden kysymystä, kauttakulkukenttien asemaa sekä ohjetasojen säilyttämistä valmisteveron alaisten tuotteiden kaupallisen ja henkilökohtaiseen käyttöön liittyvän liikkumisen erottamiseksi toisistaan.

Monet parlamentin esittämistä tarkistuksista ovat jo sen yleisen linjauksen mukaisia, joka hyväksyttiin Ecofin-neuvoston kokouksessa 4. marraskuuta 2008, tai ainakin ne ovat samansuuntaisia. Myös komissio voi hyväksyä kyseiset tarkistukset.

Näin ollen luotan siihen, että ehdotus voidaan hyväksyä pian ja että siten voidaan varmistaa EMCS:n oikea-aikainen soveltaminen.

 
  
MPphoto
 

  Manuel António dos Santos, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija. (PT) Käytän kaksiminuuttisen puheenvuoroni ensimmäisen minuutin käymällä nopeasti läpi teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa yksimielisesti hyväksytyn lausuntoni pääperiaatteet.

Nämä periaatteet ovat: Tavaroiden ja palveluiden tuotannon ja jakelun tehostaminen varsinkin muodollisuuksia karsimalla; nykyisten sääntöjen parantaminen ja niiden mukauttaminen vastaamaan tämänhetkistä tilannetta, jotta helpotetaan kansallisten viranomaisten toteuttamia riskilähtöisiä valvontamenettelyjä; menettelyjen yksinkertaistaminen ja yhteisön sisäisen kaupan avoimuuden lisääminen oikeusvarmuuden lisäämisen ja oikeudenmukaisten sääntöjen avulla; veron kantamis- ja palauttamisjärjestelmien ei pidä antaa mahdollisuutta syrjiviin perusteisiin, ja niillä on voitava estää kaksinkertainen verotus.

Nämä olivat teollisuusvaliokunnan puolesta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle esittämäni lausunnon johtavat periaatteet. Haluan muistuttaa, että teollisuusvaliokunnassa vallitsi laaja yksimielisyys lausunnosta.

Siksi minun on puheenvuoroni toisella minuutilla todettava Euroopan parlamentin sosialistiryhmän jäsenenä, etten ymmärrä esittelijä Lullingin huomiota siitä, että sosialistiryhmä ja ALDE-ryhmä (ja vain nämä) esittivät määrällisiä rajoituksia. Niitä eivät esittäneet pelkästään sosialistiryhmä ja ALDE-ryhmä, sillä ainakin teollisuusvaliokunnassa niitä ehdottivat kaikki, kun muistetaan, että lausuntoni hyväksyttiin yksimielisesti, kuten jo totesin.

Minusta on todella merkillistä, ettei määrällisiä rajoituksia ole sisällytetty ehdotukseen, vaikka tiedämme, että tämäntyyppisellä verolla on useita tavoitteita. Ensimmäisenä mainittakoon verotulot, mutta on kyse myös kansanterveyden suojelusta. Kukin maa toki kiinnittää eri tavalla huomiota näihin tavoitteisiin.

Löytämämme ratkaisu (määrällisten rajoitusten kannattaminen) on siten mielestäni oikeudenmukainen ja tasapuolinen, eikä se hyödytä liikaa vain tiettyjä maita. Siitä ei myöskään ole vahinkoa maille, joissa asiasta ajatellaan eri tavalla kuin esittelijä Lullingin edustamassa maassa, vaikka luonnollisesti kunnioitan hänen kotimaansa näkemyksiä. Yhden jäsenvaltion toiveet eivät tietenkään saa mennä Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden yleisten toiveiden edelle.

Viimeisten kymmenen sekunnin aikana tekemäni huomio on, että sosialistiryhmä kannattaa luonnollisesti sisämarkkinoita ja niiden laajentamista, ja ryhmä on sitä mieltä, että teollisuusvaliokunnassa sen enempää kuin talousasioiden valiokunnassakaan hyväksytyt ehdotukset eivät voi vaarantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

 
  
MPphoto
 

  Bill Newton Dunn, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti ajaa kansalaisten sekä pienten organisaatioiden ja yritysten asiaa sekä vastustaa hallituksia, jotka haluavat pyyhkiä pois epämieluisia asioita. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta onkin vahvasti sitä mieltä, että maiden ulkorajoilla sijaitsevat verovapaat myymälät on voitava säilyttää. Niiden valvontaa olisi parannettava, samoin kuten rikosten estämiseen tähtäävää Euroopan rajavalvontaa olisi yleisestikin parannettava huomattavasti, mutta se ei oikeuta verovapaiden myymälöiden lakkauttamista.

Meri- ja ilmaliikenteestä sisämarkkinavaliokunta on vahvasti sitä mieltä, että matkustajien on voitava (lopullisesta päämäärästä eikä kauttakulkumaasta riippuen) ostaa verovapaita tuotteita, sillä siten pienet alueelliset kentät saavat tuloja. Tämä saattaa olla epämieluisaa hallituksille, mutta me kannatamme sitä voimakkaasti.

Kolmas ja viimeinen huomioni koskee asiaa, jota komissio ei valitettavasti sisällyttänyt vuonna 2006 järjestettyyn kuulemiseen kyseisestä lainsäädännöstä, nimittäin näiden poikkeusten poistamista, jota komissio nyt suunnittelee. Miksi sitä ei sisällytetty kuulemiseen? Miksi komissio ei tehnyt ehdotuksesta vaikutustenarviointia ennen sen esittämistä?

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (HU) Kiitoksia, arvoisa puhemies. Haluan onnitella sekä komissiota että esittelijöitä heidän työstään. Uskon, että tällä sähköisellä päivitysjärjestelmällä on oikea-aikaisia ja hyvin myönteisiä vaikutuksia.

Tekisin nyt kaksi huomiota. Ensimmäinen on se, että meidän on sallittava sisämarkkinoiden toiminta. Jos verotietojärjestelmä ja tiedonvaihto toimivat hyvin, en usko, että valmisteveron alaisten tuotteiden hankkiminen yksityishenkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön voisi aiheuttaa suurta vahinkoa. Jos joku henkilö, joka on tehnyt hankintoja henkilökohtaiseen käyttöönsä, maksaa tuotteista valmisteveron, tukkuhinnat ja osittain toisistaan poikkeavat arvonlisäverotasot kilpailevat joka tapauksessa keskenään.

Kaikkea ei ole pakko rajoittaa, ja on täysin tarpeetonta lähettää negatiivisia viestejä korkean hintatason maiden valtionkassan turvaamiseksi. Olisi varsin omituista, jos varsinkin Schengen-alueella kiusanamme olisivat poliisi- tai tullitarkastukset, kun tiedämme, että on muitakin tapoja tarkastaa suurten kuorma-autojen sisältö. Sen vuoksi en näe mieltä ohjeellisessa listauksessa.

Toinen huomioni on se, että myös minä tuen kansalaisten oikeuksia ostaa tavaroita sisämarkkinat ylittäessään. Mitä maitse tapahtuvaan matkustamiseen tulee, en usko, että se johtaisi laajamittaiseen salakuljetukseen tai että naapurijäsenvaltiot kokisivat suuria tappioita, koska jäsenvaltioiden naapureina olevien kolmansien maiden hintataso on EU:n jäsenvaltioiden hintatasoa huomattavasti alhaisempi. Siten en usko tavaroiden vientiin teollisuuden mittakaavassa.

Tämä pätee oletettavasti myös lentokenttiin, sillä matkalaukuissa ei ole mahdollista viedä niin suuria määriä tavaroita eikä ole mahdollista kantaa niin monia laukkuja, että joutuisimme kieltämään tuotteiden ostamisen henkilökohtaiseen käyttöön ja niiden viemisen tulliliiton ulkopuolisiin kolmansiin maihin. Arvoisa puhemies, kiitos paljon mahdollisuudesta puhua.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, PSE-ryhmän puolesta. (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aloittaa onnittelemalla pääesittelijä Astrid Lullingia sekä varjoesittelijöitä Benoît Hamonia ja Olle Schmidtiä. Kollegani Benoît Hamonilla oli voittamaton este, jonka vuoksi hän ei voinut osallistua täysistuntoon, joten yritän välittää hänen kantansa (joka on myös puolueryhmämme kanta) asiaan, joka ansaitsee kaiken huomiomme. Valmisteverokysymys on vaikea asia.

Valmisteveroista puhuttaessa meidän on muistettava, että niitä peritään selkeästi määritellyistä kulutustavaroista ja -palveluista: tupakka-, alkoholi- ja energiatuotteista.

Komission ehdotuksella muutetaan vuodelta 1992 peräisin olevaa tekstiä. Tavaroiden sisämarkkinat ovat muuttuneet huomattavasti tämän jälkeen. On huomattava myös että uusi liiketoimien sähköinen hallinta- ja valvontajärjestelmä on tervetullut muutos ja että sillä voidaan yksinkertaistaa järjestelmän toimintaa sekä talouden toimijoiden että veroviranomaisten hyväksi, kuten komissio juuri totesi.

Teknisistä näkökohdista, kuten asiakirjojen toimittamisen määräajoista ja talouden toimijoiden laatimia rahoitusvakuuksia koskevista säännöistä on sanottava, että komission ehdotus ja esittelijän mietintö ansaitsevat kiitokset ja hyväksynnän, koska ne saavat aikaan todellisen ja hyödyllisen parannuksen.

Mitä valmisteveroon tulee, poliittisen näkökulman ei pidä rajoittua teknisiin kysymyksiin, kuten kollegani Manuel António dos Santos jo mainitsikin. Tämän ehdotuksen kattamat tavarat ovat tärkeitä, ja niiden myyntiä ei pidä alistaa pelkälle kilpailulle. Tässä mielessä haluan keskittyä kahteen asiaa valaisevaan esimerkkiin. Toinen on henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita koskevat ohjeelliset rajoitukset ja toinen on verkkokauppaan sovellettavat säännöt.

Näistä aiheista olemme selkeästi eri mieltä esittelijän kanssa.

Alkoholin, tupakan ja polttoaineen verotus vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, minkä vuoksi myös vähittäishinnat vaihtelevat. Esimerkkinä tästä riittää, kun kerron, että savukeaskin hinta voi vaihdella unionissa yhdestä seitsemään euroon valmisteveron suurten erojen vuoksi.

Valmistevero maksetaan yleensä maahan, jossa tavara kulutetaan, lukuun ottamatta Euroopan unionin sisällä kuljetettuja tavaroita. Nykyiset säännöt edellyttävät tiettyjen määrällisten rajoitusten noudattamista, sillä muutoin oletetaan, että tavaroiden kuljetus tapahtuu kaupallisissa tarkoituksissa.

Komission ehdotuksella pyritään poistamaan nämä määrälliset rajoitukset, ja esittelijä Lulling on samaa mieltä tästä erityisestä kysymyksestä. Talous- ja raha-asioiden valiokunta on eri mieltä. Sitä vastoin suostuimme alentamaan näitä rajoituksia varjoesittelijöiden Benoît Hamonin ja Olle Schmidtin sekä minun aloitteestani.

Kaupan vapauttamisen ansiosta osa kuluttajista voi ostaa näitä tavaroita entistä halvemmalla. Tämä ei ole kuitenkaan järkevää silloin, jos se voi vaarantaa jäsenvaltioiden valtiontalouden tai kansanterveydelliset tavoitteet, joiden turvaamiseen jäsenvaltioilla on oikeus. Se ei ole järkevää myöskään silloin, jos se edistää harmaita markkinoita, joita meidän kaikkien olisi vältettävä.

Siten valiokunnassa päätettiin lopulta säilyttää rajoitukset kohtuullisina, toisin sanoen 400 savuketta tai 45 litraa viiniä henkilöä kohti. Nämä määrät koskevat henkilökohtaista kulutusta. Siten tämä ei koske matkustajia, jotka ostavat näitä tuotteita korkeintaan tämän verran.

Samoista syistä vastustamme Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän tarkistusta 68, jossa ehdotetaan etämyynnin ja erityisesti internetin kautta tapahtuvan myynnin verottamista myyjän, ei kuluttajan kotimaassa. Tämä merkitsee yleisen verotusperiaatteen (aiheetonta) kääntämistä päälaelleen. Tarkistus mahdollistaisi myös laajat harmaat markkinat, minkä vuoksi se on ehdottomasti hylättävä.

Lopuksi mainitsen verovapaita myymälöitä koskevan kysymyksen. Kansainvälisesti tunnustetun periaatteen mukaan verovapaita myymälöitä voi olla ainoastaan satamissa ja lentokentillä, jotta voidaan varmistaa paras mahdollinen valvonta ja estää veropetosten tai väärinkäytösten mahdollisuus. Sen vuoksi kansalaisille on varattava tarpeeksi aikaa sopeutumiseen, ja ehdotammekin Euroopan parlamentin sosialistiryhmän puolesta siirtymäajan käyttöönottoa jäsenvaltioissa, joissa on yhä verovapaita myymälöitä, jotta ne voivat sopeutua vähitellen uuteen tilanteeseen. Siten ehdotamme siirtymäajan päättymisajankohdaksi 1. tammikuuta 2017, jolloin jäsenvaltiot voivat vähitellen siirtyä yhteisten sääntöjen noudattamiseen.

Pidämme tätä asianmukaisena lähestymistapana. Tämä lähestymistapa johti konsensukseen. Konsensus ei ollut täydellinen, mutta sen hyväksyi talous- ja raha-asioiden valiokunnan enemmistö, ja toivonkin, että konsensus hyväksytään myös huomisessa täysistuntoäänestyksessä.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, ALDE-ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa esittelijä Lulling, tapaamme jälleen tämän asian parissa. Tämä ei toki ole ensimmäinen kerta, kun minä ja esittelijä Lulling olemme eri mieltä siitä, minkä muodon valmisteverojen olisi otettava Euroopassa. Tämä on kuitenkin kenties ensimmäinen kerta, kun tunnen, että minulla on enemmistö puolellani. On vaarallista mennä asioiden edelle, mutta tulemme näkemään, miten tässä käy.

Uudesta teknisestä EMCS-järjestelmästä olemme täysin yhtä mieltä. Sitä vastoin olemme hyvin erimielisiä tuontikiintiöiden hankalasta kysymyksestä.

Jos valiokunnan linjaus hyväksytään, se tarkoittaa sitä, että parlamentti ilmaisee sitoumuksensa sekä tavaroiden vapaaseen liikkumiseen Euroopassa että halunsa harjoittaa järkevää kansanterveyspolitiikkaa. Kuten aina verotusasioissa, nytkin on tarpeen löytää tasapaino sen välillä, mitkä asiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin ja mitkä yhteisen vastuumme piiriin. Valiokunnan ehdotuksen puolesta äänestäminen tarkoittaisi sitä, että Euroopan parlamentin mielestä tupakka- ja alkoholituotteet eivät ole rinnastettavissa muihin tuotteisiin, minkä vuoksi niitä on käsiteltävä eri tavoin, kuten täällä parlamentissa on jo aiemmin todettu. Tässä ei tietenkään ole mitään mullistavaa, kuten monet ovat sanoneet jo hyvän aikaa.

Päätöksemme, jonka mukaan ohjeelliset tuontitasot puolitetaan mutta rajoitusperiaate säilytetään, antaa jäsenvaltioille suuren liikkumavaran harjoittaa itse haluamaansa politiikkaa, ja samalla yhteinen lainsäädäntö helpottaa yritysten ja yksityishenkilöiden rajojen yli tapahtuvaa kaupankäyntiä. Asian voi ilmaista yksinkertaisemmin: Ruotsi saa mahdollisuuden priorisoida kansanterveydelliset kysymykset, mutta samaan aikaan Lullingin Luxemburg voi jatkaa alhaisen veropolitiikan tiellä. Sisämarkkinoita ei voida rakentaa alkoholimatkailun varaan.

Juopuminen ja sen seuraukset eivät ole Ruotsin ongelma, kuten kuulen toisinaan väitettävän. Viime aikoina on vaadittu voimatoimia Yhdistyneen Kuningaskunnan humalaongelman ratkaisemiseksi, mitä brittijäsenet voisivat myös kenties pohtia. Minusta on korkea aika, että Euroopan parlamentti ottaa nykyistä järkevämmän asenteen näihin kysymyksiin ja antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden toimia kansanterveyden hyväksi.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiinnittäisin UEN-ryhmän puolesta huomionne kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin valmisteveron muutoksilla Euroopan unionissa olisi voitava edistää tavaroiden ja palvelujen tuotannon ja jakelun kasvua pääasiassa byrokratiaa vähentämällä mutta myös helpottamalla kansallisten hallintoviranomaisten suorittamaa riskianalyysiin perustuvaa valvontaa.

Toiseksi tässä direktiivissä ehdotetut ratkaisut täyttävät nämä vaatimukset. Hallinnollisten menettelyjen ja sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän yksinkertaistaminen on jäsenvaltioiden veroviranomaisten väline, jolla voidaan parantaa valvontaa ja sen hallinnointia. Kolmanneksi meidän on tuettava esittelijän esittämiä ratkaisuja siitä, että valmisteveron alaisten tuotteiden etämyynti olisi sisällytettävä direktiivin soveltamisalaan sekä myös väliaikaista valmisteverottomuutta koskevaan järjestelmään soveltamalla pienennettyä vakuutta käyttäjiin, jotka täyttävä tietyt moitteettomuuteen ja vakuusjärjestelmän säännölliseen käyttöön liittyvät ehdot.

 
  
MPphoto
 

  Trevor Colman, IND/DEM-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, menettelyä 2008/0051(CNS) koskevan komission ehdotuksen 10 artiklassa todetaan, että "jäsenvaltiot voivat – – palauttaa – – kulutukseen luovutettujen valmisteveron alaisten tavaroiden valmisteveron". Tähän nojaten esittelijä Lulling toteaa valmisteveron palautuksen edellytyksistä, että direktiiviehdotuksessa säädetään yleisperiaatteesta, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat päättää näistä edellytyksistä.

Edellä mainittu 10 artikla jatkuu kuitenkin seuraavasti: "edellyttäen että kyseinen palauttaminen – – johtaa ainoastaan 11 artiklassa tarkoitettuihin vapautuksiin". Direktiiviehdotuksen 11 artikla viittaa vapautuksiin, joita myönnetään diplomaattisissa tarkoituksissa, kansainvälisten yritysten tukemiseen, Naton asevoimien avustamiseen erityisin sopimuksin, joita on tehty EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Kaikki nämä ovat – olette varmasti kaikki samaa mieltä – varsin erityisissä oloissa sovellettavia vapautuksia, jotka, toisin kuin Lulling väittää, eivät noudata yleisperiaatetta, jonka mukaan jäsenvaltioilla on oikeus päättää valmisteveron palautuksen edellytyksistä.

Ehdotukseen ei sisälly jäsenvaltioiden vapautusta, minkä vuoksi esitän jäsenille tarkistusta 54, jolla pyritään korjaamaan ehdotuksen silmiinpistävä puute.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE). - (EL) Arvoisa puhemies, edessämme on jälleen komission eriskummallinen ehdotus, joka edustaa vain komission jyräyspolitiikkaa sen esittäessä kaikkien yhteisön ja kolmansien maiden välisillä maarajoilla sijaitsevien verovapaiden myymälöiden lakkauttamista.

Keskeinen kysymys kuuluu: miksi? Arvoisa komission jäsen, miksi saitte tällaisen ajatuksen päähänne ja miksi ette esittänyt sitä vuonna 2006 järjestämässänne kuulemistilaisuudessa tai sisällyttänyt sitä vaikutustenarviointiin, jonka olitte velvollinen laatimaan niissä uusissa puitteissa, joilla pyritään lainsäädännön parantamiseen?

Siksi teidän on perusteltava meille, miksi meidän pitäisi kertoa sadoille työntekijöille, että he menettävät työpaikkansa näinä erityisen vaikeina aikoina. Teidän olisi kerrottava myös, miten lakkauttamiset vaikuttaisivat sisämarkkinoilla, jotka ovat niin suuret, että kaikki yhteisön ja kolmansien maiden välisillä maarajoilla sijaitsevat verovapaat myymälät olisi lakkautettava kertaheitolla. Kotimaassani Kreikassa verovapaat myymälät toimivat hienosti ilman veropetosongelmaa ja sisämarkkinoita vahingoittamatta. Myös parlamentin ja tämän näkemyksen jakavien puolueryhmien on kannettava poliittinen vastuunsa ja perusteltava työntekijöille, miksi nämä menestyvät verovapaat myymälät pitäisi lakkauttaa.

Minä puolestani voin sanoa, että – kuten esittelijä Lulling totesi varsin selkeästi ja kuten myös sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunta totesi selkeästi mietinnössään – ettemme ole saaneet vakuuttavaa vastausta, joka saisi meidät uskomaan, että komissio teki ehdotuksen vain hetken mielijohteesta. Emme ole saaneet vakuuttavaa vastausta.

Sen vuoksi vetoan viime hetkellä siihen, että äänestämme huomenna tarkistusten 63, 64 ja 65 puolesta estääksemme sen, että komission jyräyspolitiikka pyyhkii jälleen pois kaiken sen, mikä Euroopan unionissa todella toimii.

 
  
MPphoto
 

  Katerina Batzeli (PSE). - (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, teen erityisen ehdotuksen maarajoilla sijaitsevien verovapaiden myymälöiden vapautusjärjestelmästä.

Arvoisa komission jäsen, esitätte yleistä poikkeusta maarajoilla sijaitseville verovapaille myymälöille, mikä syrjii näitä yrityksiä ja vaikuttaa merkittävästi muuten näiden hyvin toimivien myymälöiden toimintaan, jotka tuovat merkittävän panoksen jäsenvaltioiden yhteisöihin ja paikalliseen työllisyyteen.

Kreikan kaltaisessa jäsenvaltiossa, jossa on pitkät maarajat kolmansien maiden kanssa, verovapaat myymälät ovat toimineet ongelmitta ja tuottoisasti jo pitkään, ja samaan aikaan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja ostoksia koskevien kriteereiden järjestelmälliset rikkomiset tai järjestelmälliset väärinkäytökset ja veronkierrot ovat kansallisten viranomaisten hallinnassa. Olen sitä mieltä, että verovapaiden myymälöiden toiminnan jatkumisen salliminen maarajoilla olisi myös komission omien ehdotusten mukainen, kun taas myymälöiden toimintatapojen valvonta sekä veronkiertotapausten kitkeminen on kaikkien muiden myymälöiden tavoin satamien ja lentokenttien vastuulla.

Siksi katson, että meidän olisi annettava tulevassa äänestyksessä tukemme tarkistuksille 57, 63, 64 ja 65 sekä pahimmassa tapauksessa tarkistukselle 69, jossa verovapaiden myymälöiden toimintakautta pidennetään vuoteen 2012 asti.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - (EN) Arvoisa puhemies, kannatan tätä mietintöä, jossa käsitellään valmisteveroa koskevaa yleistä järjestelmää. Haluan korostaa verovapaiden tuotteiden hankintaa koskevassa verotuksessa saavutettua edistystä. Alkuperäinen ehdotus olisi toteutuessaan rajannut matkustajien mahdollisuudet hankkia verovapaita tuotteita vain viimeiseltä lähtölentokentältä ennen EU:n alueelta poistumista. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut sitä, että jos henkilö matkustaa Irlannin Corkista Dubaihin Pariisin kautta, hän voisi ostaa verovapaita tuotteita vain Pariisin kentältä. Tämä olisi tehnyt Irlannin alueellisista lentokentistä tuottamattomia, koska kaupallinen toimintaa muodostaa nykyisin pääosan monien kenttien tuloista. Tämä olisi epäilemättä johtanut työpaikkojen menetyksiin. Asia on nyt korjattu, joten haluan onnitella esittelijää siitä, että hän näki vaivaa ottaessaan huomioon huolenaiheemme.

Tämä on tervetullut kehitys nyt, kun Irlannin hallitus on ottanut käyttöön uuden lentokenttäveron, joka syrjii ahdingossa olevia pieniä alueellisia lentokenttiä ja suosii jo ennestään ruuhkaista Dublinin kenttää. Tältä osin kehotankin komissiota tutkimaan tämän toimenpiteen lainmukaisuutta EU:n kilpailusääntöjen suhteen. Suhtaudun myönteisesti Lullingin ja komission mietintöön.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE). - (EN) Arvoisa puhemies, jos olisin Lulling ja asuisin Luxemburgissa, puuttuisin kenties yhtä voimakkaasti ohjeellisiin rajoituksiin.

Valitettavasti asun saarella, jolla esiintyy paljon salakuljetusta sekä alkoholi- ja tupakkatuotteita, joita ihmiset aikovat käyttää omiin tarkoituksiinsa mutta jotka he itse asiassa myyvät myöhemmin muille jälleenmyynnin kautta. Pahoin pelkään, että kaikki, mitä teemme ohjeellisten rajoitusten poistamiseksi, on viesti salakuljettajille, jotka suunnittelevat alkoholin ja savukkeiden jälleenmyyntiä.

Ohjeelliset rajoitukset eivät välttämättä toimi kuluttajien turvaoppaana, mutta lapsille ne ovat sitä, sillä trokareiden kotipaikkakunnalleni Kaakkois-Irlantiin salakuljettamat ja kaduilla, sivukujilla ja asuma-alueilla halvalla myymät alkoholi- ja tupakkatuotteet päätyvät usein lopulta lapsille, joille jo muutama savuke saattaa riittää tupakanpolton aloittamiseen.

Juuri tätä kauppaa on hillittävä, ja se on mahdollista vain asettamalla ohjeellisia rajoituksia, jotta pääsemme käsiksi henkilöihin, jotka harjoittavat tällaista kauppaa ja salakuljettavat näitä tuotteita poliisin ja tullin ohi.

Tämän vuoksi ohjeelliset rajoitukset olisi mielestäni säilytettävä. Tämä ei tiedä loppua yhtenäismarkkinoiden yhdentymiselle, kuten olen todennut, mutta se saa aikaan paremman käsityksen sosiaalisesta koheesiosta ja sosiaalisesta käyttäytymisestä. Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja valmisteveroviranomaiset sekä poliisi ovat sitä paitsi toivoneet tätä. He ovat toivoneet ohjeellisia rajoituksia, koska ne toimivat ohjeistuksena siitä, mitä ihmiset voivat tuoda mukanaan omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

Tupakan elinikä on vain puoli vuotta, joten jos tulliin pysähtyy pakettiauto, joka on lastattu savukkeilla katonrajaan asti, voidaan kysyä: ovatko ne kaikki todellakin henkilökohtaiseen käyttöön vai onko ne tarkoitettu jälleenmyyntiin, usein lapsille?

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu (PSE). – (RO) Hyvät kollegat, valmistevero ja sähköiset veloitusjärjestelmät yleisestikin tuntuvat teknisiltä kysymyksiltä, mutta ne palvelevat myös voimakkaita poliittisia tarkoitusperiä. Niiden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin jäsenvaltioiden erityistilanteiden huomioon ottamisen abstraktien teorioiden ohella. Meidän on kuitenkin samalla säilytettävä järjestelmien yhtäpitävyys soveltamamme politiikan yleisten periaatteiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi yhdenvertaisen kohtelun periaate.

Tämä mietintö täyttäisi molemmat ehdot, jos ehdotus hyväksytään. Tämä pätee erityisesti tarkistukseen 69, jossa viitataan verovapaiden myymälöiden säilyttämiseen satamien ja lentokenttien ulkopuolisissa unionin tullipisteissä vuoteen 2017 asti. Tarkistus poistaisi vesi- tai ilmaliikennematkustajien ja maaliikennematkustajien välillä esiintyvän syrjinnän, joka on täysin tuomittavaa paitsi taloudelliselta ja teoreettiselta myös käytännölliseltä näkökannalta. Tarkistus antaisi myös tietyn etulyöntiaseman raja-alueiden asukkaille, kuten on jo todettu. Raja-alueiden asukkaat ovat yleensä taloudellisesti epäedullisessa asemassa syrjäisen sijainnin takia, mutta jos he menettävät työpaikkansa, sillä olisi kielteisiä vaikutuksia.

Hyvät kollegat, tarkistuksen hyväksymiselle huomisessa äänestyksessä on painavia syitä. Verovapautuksen taloudelliset seuraukset ovat varsin vähäiset verrattuna niihin valtaviin menoihin, joihin meidän on ilman muuta varauduttava yritysten pelastamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Arvoisa puhemies, ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuminen on Euroopan unionin suurimpia saavutuksia, mutta se ei toimi hyvin niiden tavaroiden kohdalla, joista maksetaan korkeaa kulutusveroa, jonka taso vaihtelee jäsenvaltioiden välillä. Komission, valiokunnan, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen sekä esittelijöiden vastakkaiset näkemykset määrällisestä veropolitiikasta ovat osoittaneet, ettemme löydä tyydyttävää ratkaisua ennen verotuksellisten erojen poistamista. Minua vaivaa se, ettei komissio ole vielä tehnyt vaikutustenarviointia rinnakkaismarkkinoiden taloudellisesta merkityksestä ja sosiaalisesta merkityksestä, mikä vaikuttaa kansalaisiin ja minkä me kaikki kenties tunnustamme. Toivoisin, että tämä keskustelu johtaisi alkoholi- ja tupakkatuotteita koskevan kuluttajahintapolitiikan koordinointiin muun muassa terveysriskien osalta. Tosiasia on, että korkean verotuksen maat eivät voi ylpeillä näkyvillä tuloksilla alkoholismin torjunnassa.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, luvussa 4 esitellään perussäännökset ja menettelyt, joita sovelletaan osana valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan järjestelmää. Uutta on sähköisen EMCS-järjestelmän ja hallinnollisen asiakirja-aineiston käyttöönotto.

Tietokoneistetun järjestelmän tehokkaan toiminnan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava kansallisissa sovelluksissaan käyttöön yhdenmukainen tietoaineisto ja -rakenne, jotta talouden toimijoille tarjotaan luotettava liittymä.

EMCS-järjestelmän käyttöönottoa koskevan siirtymäkauden kesto väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä on määritettävä ottamalla asianmukaisesti huomioon tietokoneistetun järjestelmän käyttöönoton mahdollisuudet kussakin jäsenvaltiossa. Näin ollen jäsenvaltioiden ja komission on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet pannakseen kansallisesti täytäntöön keskeiset julkiset järjestelmät ja varmistaakseen niiden yhteentoimivuuden.

Arvoisa komission jäsen, täällä mainitun elintarvikekriisin sekä Euroopan maatalouden yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen vuoksi meidän olisi mielestäni tutkittava tarkoin mahdollisuutta lakkauttaa maataloudessa käytettävän polttoaineen sekä kasteluveden pumppaamiseen tarkoitetun energian valmistevero.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács , komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, keskusteluista käy ilmi yleinen tuki komission ehdotuksen päätavoitteelle tarjota oikeusperusta valmisteveromenettelyjen tietokoneistamiselle huhtikuuhun 2010 mennessä.

Haluan korostaa ja vahvistaa, että ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja uudistaa valmisteveromenettelyä, parantaa valmisteveron alaisten tavaroiden liikkuvuuden valvontaa, vähentää kauppaa harjoittavien toimijoiden valmisteverotukseen liittyviä velvollisuuksia koskevaa byrokratiaa sekä vähentää yksityisiin matkustajiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa.. Nämä olivat ehdotusten ohjaavat periaatteet.

Tekisin nyt muutaman huomion tarkistuksista, jotka koskevat ehdotuksen hankalimpia aiheita.

Komissio on valmis hyväksymään "ohjetasojen" säilyttämisen apuvälineenä, vaikka emme halunneet ottaa käyttöön tai ehdottaa ohjetasoja. Nykyiset määrälliset viitearvot on kuitenkin säilytettävä. Emme hyväksy näiden arvojen alentamista, koska se olisi askel kehityksessä taaksepäin vuodelta 1993 peräisin olevaan direktiiviin verrattuna.

Toisesta vaikeasta aiheesta eli maarajoilla sijaitsevien verovapaiden myymälöiden lakkauttamisesta minun on muistutettava, että ajatus on peräisin jo vuodelta 1960, jolloin Maailman tullijärjestö WCO suositti näiden myymälöiden lakkauttamista. Lisäksi muistuttaisin siitä, että vuonna 2002, jolloin liittymisneuvottelut 10 uuden ehdokasvaltion kanssa saatettiin päätökseen, Slovenia, Unkari ja jotkin muut maat joutuivat lakkauttamaan maarajoilla sijaitsevat verovapaat myymälänsä. Siten ehdotettu ratkaisu, joka tarjoaisi Kreikalle ja Romanialle hyvin pitkän siirtymäajan, on mielestäni varsin oikeudenmukainen verrattuna aikaisempiin ehdokasvaltioihin sovellettuun lähestymistapaan.

Mitä tulee valmisteveron palautukseen pienimuotoisille polttoaineen jakeluyrityksille, komissio pitää kiinni periaatteesta, että lopullisten kuluttajien maksukyvyttömyys ei voi olla perusteena valmisteveron perimisen jättämiselle. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin jatkuvan talouskriisin ja toisinaan korkeiden polttoainehintojen vuoksi sekä loppukuluttajien polttoaineen saannin varmistamiseksi voitava muulla tavoin turvata pienten jakelijoiden edut edellyttäen, että toimenpiteet eivät häiritse kilpailua.

Monien puhumien mainitsemasta vaikutustenarvioinnista haluan muistuttaa, että se tehtiin jo vuonna 2004, minkä vuoksi emme katsoneet tarpeelliseksi laatia uutta kahden vuoden kuluttua.

Lopuksi haluan kiittää parlamenttia sen tuesta ja rakentavasta suhtautumisesta näihin kysymyksiin. Oikeusperustan tarjoaminen uudelle EMCS-järjestelmälle antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden jouduttaa valmistautumistaan tämän järjestelmän käyttöön ottamiseksi viimeistään huhtikuussa 2010. Komissio ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kaikki keskeiset järjestelmät ovat toiminnassa tähän päivämäärään mennessä, ja tarjoaa tukensa, jotta mahdollistetaan joustava siirtyminen uuteen paperittomaan järjestelmään.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling, esittelijä. − (FR) Arvoisa komission jäsen, toivomme todella, että EMCS-järjestelmä korvaisi paperittoman järjestelmän viimeistään huhtikuussa 2009 ja ettei onneton keskustelu ohjeellisista rajoituksista viivästytä direktiivin hyväksymistä.

Haluan sanoa Dos Santosille, ettei näillä ohjeellisilla rajoituksilla ole mitään tekemistä terveyden tai Luxemburgin kanssa. Jäsen Ferreiralle puolestaan haluan sanoa, että hyväksyimme vuonna 2005 täällä parlamentissa EP:n sosialistiryhmän edustajan Rosatin mietinnön, jossa otimme kantaa ohjeellisten rajoitusten lakkauttamiseen. Benoît Hamon, jolla on nyt muita huolia, oli lisäksi ehdottanut tässä tarkistuksessa paljon korkeampia rajoituksia kuin selkäni takana kyhätyssä sosiaalisen liberaalipuolueen kuuluisassa kompromississa. Olle Schmidtille haluan sanoa, ettei meidän todellakaan pidä sotkea asioita ja puhua samaan hengenvetoon verotuksesta ja terveydestä. Alkoholiongelma on sitä paitsi valitettavasti suoraan verrannollinen valmisteveron tasoon, toisin sanoen mitä korkeampi valmistevero sitä suurempi alkoholiongelma. Jäsenvaltiot ovat toki vapaita perimään niin suurta valmisteveroa kuin haluavat, koska sovellamme vain vähimmäisverotasoa emmekä enimmäisverotasoa, mutta älkää tulko puhumaan meille terveyspolitiikasta, kun verotaso on se, mikä se on.

Peter Skinnerille sanoisin, että salakuljettajat eivät piittaa tuon taivaallista verotasoista tai ohjeellisista rajoituksista. Komission ehdotukseen sisältyy sitä paitsi kriteereitä, jotka koskevat henkilökohtaiseen kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden määrittelyä ja jotka tarjoavat ohjeellisia rajoituksia paremmat turvatakeet myös salakuljetusta vastaan. Toivon, että löydämme huomenna oikean ratkaisun, joka olisi ehdottamani ratkaisu.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna kello 12.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö