Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Rozpravy
Pondělí, 17. listopadu 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

25. Ochrana spotřebitele v oblasti úvěrů a financí (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva (A6-0393/2008) o ochraně spotřebitele: zlepšení informovanosti spotřebitelů v oblasti úvěrů a financí, kterou vypracovala paní Iotová jménem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (2007/2288(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Iliana Malinova Iotova , zpravodajka. – (BG) Zpráva o vzdělávání v oblasti financí, o které se bude hlasovat na zítřejším plenárním zasedání, je důležitější než kdykoli předtím. Je zjevné, že finanční krize, které nyní čelíme, se bylo možno vyvarovat, pokud by spotřebitelé měli řádné informace o rizicích obsažených v různých druzích úvěrů. Rozhodně můžeme prohlásit, že kdybychom se v minulosti více soustředili na finanční vzdělávání lidí, neocitli bychom se v současné situaci, či by krize přinejmenším nedosáhla takových rozměrů, jako má nyní. V zájmu budoucnosti musíme zajistit, aby naše děti po celé Evropě měly příležitost naučit se řádně nakládat s úvěrovými kartami a půjčkami. Musíme se soustředit na studentské půjčky a penzijní a investiční fondy. Tyto finanční produkty významným způsobem ovlivňují životy spotřebitelů, a právě proto musí být brány do úvahy. Nesmíme zapomínat, že stále více mladých lidí zabředá do hlubokých dluhů, aniž by tušili, jaký to bude mít vliv na jejich životy.

Strávili jsme řadu měsíců důkladnou prací na přípravě textu této zprávy. Uskutečnili jsme zajímavé veřejné diskuse se zástupci evropských a amerických bank a finančních institucí právě v předvečer krize. I tehdy se zcela jasně ukázaly problémy a bylo vzneseno varování. Na druhou stranu jsme viděli zkušenosti a osvědčené postupy ve finančním vzdělávání v zemích, které mají v této oblasti dlouhou tradici a které se neustále snaží o zlepšování – Spojeném království, Francii, Německu a dalších, a vyslechli jsme názory těch, kteří v této oblasti podnikají první kroky. Těší mne výsledky hlasování o zprávě ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a rozhodnutí Komise o rozpočtu, které je potřeba pro podporu tohoto projektu.

Ohledně zprávy se nám rovněž dostalo řady povzbudivých reakcí ze strany předních finančních institucí. Domnívám se, že jsme dospěli ke kompromisnímu řešení, které uspokojí všechny politické skupiny, a proto doufám, že zpráva v zítřejším hlasování uspěje. Současnou finanční krizi překonáme pouze společným úsilím, a právě proto se musíme sjednotit a spolupracovat na této společné iniciativě. Nastal čas konat a zajistit, že se evropským spotřebitelům dostane potřebných znalostí o spotřebitelských úvěrech a dalších typech úvěrů, aby se podobná finanční katastrofa už neopakovala. Pro dosažení tohoto cíle je nanejvýš důležité, aby členské státy uskutečnily přijatá opatření a úzce spolupracovaly. Závěrem bych chtěla velmi poděkovat členům Evropské komise za pomoc, kterou mi poskytli.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, členka Komise. − Pane předsedající, jde o velmi aktuální zprávu. Poukazuje na řadu výzev, které stojí před evropskými spotřebiteli v kontextu současné finanční krize. Právě proto paní Iotové velmi děkuji za vynikající práci.

Komise uznala potřebu finančního vzdělávání pro řádné fungování vnitřního trhu ve svém sdělení, které bylo přijato v prosinci loňského roku. Rozhodně je třeba emancipovat spotřebitele, aby byli schopni přijímat zodpovědná rozhodnutí týkající se jejich osobních financí; jedině tak budou schopni sklízet hmatatelné výhody, které vyplývají z finanční integrace v rámci Evropské unie.

Vzdělávání je v kompetenci členských států. Komise má v tomto ohledu především podpůrnou, nicméně důležitou úlohu.

Pro uskutečňování programů vzdělávání je nejvhodnější vnitrostátní úroveň, která je rovněž nejúčinnější a nejhospodárnější. Členské státy mají klíčovou úlohu, například ve věci přijímání vnitrostátních strategií pro finanční vzdělání založených na partnerství soukromého a veřejného sektoru.

Domníváme se, že úloha Komise spočívá v celoevropské podpoře finančního vzdělávání, poukazování na jeho výhody, koordinaci úsilí a předvádění osvědčených postupů.

V tomto směru jsme uskutečnili několik praktických iniciativ a vytvořili odbornou skupinu pro finanční vzdělávání, která v říjnu uskutečnila své první zasedání, na kterém se zabývala hovory o vnitrostátních strategiích pro vzdělávání v oblasti financí.

Rovněž postupujeme ve vývoji internetového nástroje Dolcetta, který má učitelům usnadnit začlenění finančních témat do stávajících osnov. Brzy zveřejníme evropskou databázi vzdělávání v oblasti financí, což je elektronická knihovna programů provozovaných různými poskytovateli. A konečně, Komise pravidelně zaštiťuje vybrané události, které zviditelňují tento druh vzdělávání.

Plně souhlasíme s celkovým zaměřením této parlamentní zprávy a s většinou jejích návrhů. Zásadní význam má vzdělávání dětí a mládeže a Komise je spolu s Parlamentem přesvědčena, že vzdělání v oblasti financí by mělo být součástí školní výuky.

Jsme připraveni a ochotni pomáhat členským státům při vývoji základních vzdělávacích programů v oblasti osobních financí, totéž platí i pro myšlenku pověřit Komisi pořádáním evropských informačních a mediálních kampaní o finančním vzdělávání. Podobné osvětové kampaně by měly být přizpůsobeny specifickým potřebám adresátů a dosahují největší účinnosti, pokud jsou organizovány na vnitrostátní, či dokonce místní úrovni. I zde jsme připraveni pomáhat.

Ráda bych uzavřela poděkováním Parlamentu za dobrou práci v této záležitosti a těším se na pokračování dialogu mezi Parlamentem a Komisí v důležitých otázkách vzdělávání spotřebitelů v oblasti financí.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Tím končí doba vyhrazená pro tento bod programu.

Hlasování se bude konat zítra ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písemně.(RO) Neznalost zákona nás nezbavuje odpovědnosti za jeho porušení, stejně tak nás neznalost finančních mechanismů nechrání před utrpěnými ztrátami.

Finanční a bankovní instituce a pojišťovny měly a mají poskytnout spotřebitelům „návod k použití“ finančních nástrojů, aby spotřebitelé mohli činit informovaná rozhodnutí. Proto se domnívám, že poskytování vzdělání evropským občanům v oblasti financí, bankovnictví a pojišťovnictví ze strany vládních a nevládních institucí je dobrým řešením pro ty, kteří o to skutečně stojí. Nicméně poskytování informací občanům, kteří tyto nástroje využívají, musí být povinností poskytovatelů služeb v této oblasti. Domnívám se, že je povinností Evropské komise a členských států varovat a informovat evropské občany o škodlivé povaze určitých produktů či služeb a regulovat evropský trh takovým způsobem, aby se na něm tyto škodlivé produkty a služby nemohly objevit.

Rád bych uzavřel blahopřáním zpravodajce, paní Iotové, a našim kolegům z Výboru pro mezinárodní obchod a Hospodářského a měnového výboru k efektivnímu způsobu, kterým navrhli toto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE) , písemně. - (SK) Krize s rizikovými hypotékami nám potvrdila, že informovanost občanů o finančních otázkách je v EU nízká. Spotřebitelé nejsou dostatečně obeznámeni s riziky nesolventnosti a přílišného zadlužení. Informace o finančních produktech finančních institucí, zejména v reklamách, jsou málo srozumitelné a leckdy matoucí. Neposkytují spotřebitelům před podepsání smlouvy dostatečné informace.

Informování spotřebitelů v oblasti financí a poskytování úvěrů je nutné zahájit již na školách, které by studenty jako budoucí spotřebitele měly seznámit s produkty bankovního sektoru. Zvláštní důraz je třeba klást na programy pro mladé lidi, důchodce a zranitelné skupiny.

Jsem přesvědčená, že Komise musí vytvořit rozpočtovou položku pro programy finančního vzdělávání na úrovni EU, do nichž se budou moci zapojit všechny subjekty jako stát, nevládní organizace, spotřebitelské organizace i finanční instituce.

Zejména chci zdůraznit úlohu spotřebitelských organizací na úrovni Společenství i na vnitrostátní úrovni, protože ty nejlépe znají konkrétní potřeby cílových skupin v oblasti vzdělávacích programů. Mnohé členské státy nevyčleňují adekvátní finanční prostředky ve svých rozpočtech na politiku ochrany spotřebitelů a nevěnují aktivitám spotřebitelských organizací ani pozornost, ani finanční podporu.

Jen málo spotřebitelů si může dovolit služby osobních finančních poradců, proto jsem přesvědčená, že právě odborníci vyškolení skrze vzdělávací programy EU by v rámci spotřebitelských organizací mohli spotřebitelům poskytovat nezávislé poradenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písemně. (RO) Rád bych blahopřál paní Iotové k obsahu její zprávy. Považuji finanční vzdělávání za velmi důležité téma. V současnosti se v Rumunsku potýkáme s problémem lidí, kteří už nejsou schopni splácet své dluhy, protože získali úvěry u různých bank. Nejenom že obdrželi špatné rady ohledně důsledků těchto úvěrů, ale nedostalo se jim ani žádného adekvátního finančního vzdělání, které by jim umožnilo rozhodnout se, která finanční služba je pro ně nejvhodnější.

Nesmíme zaměňovat finanční vzdělávání s poskytováním informací spotřebitelům. Programy finančního vzdělávání musí být rozvíjeny podle věkových skupin a podle potřeb různých skupin obyvatel.

Doufám, že se služba Dolceta co nejdříve dočká překladu do rumunštiny a bulharštiny, aby ji mohli využívat všichni občané členských států.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí