Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 17. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

25. Ochrana spotrebiteľa v oblasti úverov a financií (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom je správa (A6-0393/2008) pani Iotovovej v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa: zlepšovanie vzdelania a informovanosti spotrebiteľov o úveroch a financovaní (2007/2288(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Iliana Malinova Iotova, spravodajkyňa. (BG) Správa o finančnom vzdelávaní, o ktorej sa bude hlasovať na zajtrajšom plenárnom zasadnutí, je dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Je jasné, že súčasnej finančnej kríze sa možno vyhnúť, ak budú spotrebitelia dostatočne oboznámení s rizikami, ktoré so sebou prinášajú rôzne druhy úverov. Môžeme s určitosťou povedať, že keby sme sa v minulosti viac sústredili na finančné vzdelávanie ľudí, neocitli by sme sa v súčasnej situácii, alebo prinajmenšom by kríza nedosiahla súčasné rozmery. V záujme budúcnosti sa musíme ubezpečiť, že sa našim deťom poskytuje možnosť vzdelávať sa, aby vedeli správnym spôsobom používať kreditné karty a zaobchádzať s pôžičkami v celej Európe. Musíme sa zamerať na študentské hypotekárne úvery, dôchodkové a investičné fondy. Tieto finančné produkty výrazne ovplyvňujú životy spotrebiteľov, a preto ich musíme brať do úvahy. Nesmieme zabúdať, že čoraz viac mladých ľudí sa veľmi zadlžuje bez toho, aby si uvedomovali dôsledky na svoj život.

Mnoho mesiacov sme veľmi úzko spolupracovali na znení správy. Tesne pred vypuknutím krízy sme uskutočnili veľmi zaujímavú verejnú diskusiu s predstaviteľmi európskych a amerických bánk a finančných inštitúcií. Už vtedy sme jasne poukázali na problémy a bili na poplach. Na druhej strane sme mali možnosť vidieť skúsenosti a osvedčené postupy vo finančnom vzdelávaní v krajinách, ktoré majú v tejto oblasti tradíciu a ktoré neustále pracujú na jeho zlepšení – Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko a iné krajiny – a vypočuli sme si názory tých, ktorí v tejto oblasti uskutočňujú prvé kroky. Mám radosť z výsledkov hlasovania o správe vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a z rozhodnutia Komisie o rozpočtových prostriedkoch potrebných na poskytovanie pomoci v rámci projektu.

Dostali sme tiež mnoho povzbudzujúcich reakcií od vedúcich finančných inštitúcií v súvislosti so správou z vlastnej iniciatívy. Som presvedčená, že sme dosiahli kompromisné riešenie, s ktorým budú spokojné všetky politické skupiny. Dúfam preto, že zajtrajšie hlasovanie o správe bude úspešné. Súčasnú finančnú krízu môžeme prekonať iba spoločným úsilím, a preto sa v súvislosti s touto spoločnou iniciatívou potrebujeme zjednotiť a spolupracovať. Je čas konať a zabezpečiť tak, aby európski spotrebitelia mali potrebné znalosti o spotrebiteľských a iných druhoch úverov, aby sa podobná finančná katastrofa neopakovala. Na dosiahnutie tohto cieľa je mimoriadne dôležité, aby členské štáty zaviedli prijaté opatrenia a úzko spolupracovali. Na záver by som chcela srdečne poďakovať členom Európskej komisie za pomoc, ktorú mi poskytli.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, členka Komisie. Vážený pán predsedajúci, toto je veľmi aktuálna správa. Poukazuje na mnoho problémov, ktorým európski spotrebitelia čelia v súvislosti so súčasnou finančnou krízou. Z toho dôvodu veľmi ďakujem pani Iotovovej za vynikajúcu prácu.

Komisia si uvedomila dôležitosť finančného vzdelávania pre správne fungovanie vnútorného trhu v našom oznámení prijatom v decembri minulého roka. Spotrebiteľom musí byť rozhodne poskytnutá možnosť prijímať zodpovedné rozhodnutia v súvislosti s ich osobnými financiami. Iba takto budú schopní mať skutočný úžitok, ktorý prináša finančná integrácia v Európskej únii.

Oblasť vzdelávania patrí do právomoci členských štátov. Úloha Komisie v tejto oblasti spočíva najmä v podpore. Napriek tomu má však veľký význam.

Programy vzdelávania spotrebiteľov je najvhodnejšie poskytovať na národnej úrovni. Je to tiež najúčinnejší a najúčelnejší spôsob. Členské štáty musia zohrávať zásadnú úlohu, napríklad prijímaním stratégií finančného vzdelávania založených na verejno-súkromnom partnerstve.

Sme presvedčení, že úlohou Komisie je konať ako inštitúcia podporujúca finančné vzdelávanie v celej EÚ a v rámci toho propagovať výhody vzdelania, koordinovať úsilie a vysvetľovať osvedčené postupy.

V tejto súvislosti sme zaviedli niekoľko praktických iniciatív a vytvorili sme odbornú skupinu pre finančné vzdelávanie, ktorá mala prvé stretnutie v októbri. Venovala sa na ňom diskusiám o národných stratégiách finančného vzdelávania.

Podporujeme aj rozvoj internetových nástrojov Dolcetta pre učiteľov s cieľom uľahčiť im zahrnutie finančných tém do súčasných osnov. Čoskoro zverejníme európsku databázu pre finančné vzdelávanie, elektronickú knižnicu programov vedených rôznymi druhmi poskytovateľov. Komisia pravidelne poskytuje svoj patronát nad vybranými udalosťami a zviditeľňuje tak oblasť finančného vzdelávania.

Plne súhlasíme so všeobecným zameraním tejto parlamentnej správy a s väčšinou návrhov, ktoré obsahuje. Otázkou zásadného významu je vzdelávanie detí a mladých ľudí. Komisia súhlasí s presvedčením Parlamentu o tom, že finančná gramotnosť by sa mala získavať na školách.

Sme pripravení a ochotní pomáhať členským štátom pri rozvoji ich základných vzdelávacích programov v oblasti osobných financií. Rovnaký záujem sa týka myšlienky poveriť Komisiu organizovaním informačných a mediálnych kampaní o finančnom vzdelávaní na úrovni EÚ. Tieto kampane na zvyšovanie informovanosti by mali byť prispôsobené osobitným potrebám cieľovej skupiny. Najúčinnejšie sú, keď prebiehajú na národnej alebo dokonca na miestnej úrovni. Sme pripravení pomáhať aj pri tejto činnosti.

Rada by som na záver poďakovala Parlamentu za jeho kvalitnú prácu na vypracovaní týchto dokumentov a teším sa na pokračovanie dialógu medzi Parlamentom a Komisiou o dôležitých otázkach finančného vzdelávania spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Týmto uzatváram tento bod rokovania.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE), písomne.(RO) Neznalosť zákona nás neospravedlňuje pred jeho dôsledkami rovnako, ako nás neospravedlňuje neznalosť finančných mechanizmov pred vzniknutými stratami.

Finančné a bankové inštitúcie a poisťovacie spoločnosti mali a stále majú povinnosť poskytovať „pokyny pre užívateľa“ finančných nástrojov, aby mohol prijímať uvážené rozhodnutia. Z toho dôvodu som presvedčený, že potreba vzdelávať občanov Európy vo finančných, bankových a poisťovacích otázkach prostredníctvom vládnych a mimovládnych inštitúcií je dobrým riešením pre tých, ktorí si to naozaj želajú. Poskytovanie informácií občanom, ktorí používajú uvedené nástroje, však musí byť povinnosťou poskytovateľov služieb v tejto oblasti. Domnievam sa, že je povinnosťou Komisie a členských štátov EÚ upozorňovať občanov Európy na škodlivú povahu konkrétnych produktov alebo služieb a informovať o nej a regulovať európsky trh tak, aby sa tieto škodlivé produkty alebo služby nemohli na trhu vyskytovať.

Rád by som na záver zablahoželal pani spravodajkyni Iotovovej a našim kolegom z Výboru pre medzinárodný obchod a z Výboru pre hospodárske a menové veci k účinnému spôsobu, akým vypracovali návrh tohto uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.(SK) Kríza s rizikovými hypotekárnymi úvermi nás utvrdila, že vedomie občanov o financiách v EÚ je nízke. Spotrebitelia nie sú dostatočne oboznámení o rizikách nesolventnosti a nadmerného zadlženia. Informácie o finančných produktoch finančných inštitúcií, hlavne v reklamách, sú málo zrozumiteľné a niekedy zmätočné. Neposkytujú spotrebiteľom dostatočné informácie ešte pred uzatvorením zmlúv.

Informovanie spotrebiteľov v oblasti financií a poskytovania úverov je nutné začať už na školách, ktoré by ich ako budúcich spotrebiteľov mali oboznámiť s produktmi bankového sektora. Osobitný dôraz je potrebné klásť na programy pre mladých ľudí, dôchodcov a zraniteľné skupiny.

Som presvedčená, že Komisia musí vytvoriť rozpočtovú položku pre programy finančného vzdelávania na úrovni EÚ, do ktorých sa budú môcť zapojiť všetky subjekty ako štát, mimovládne organizácie, spotrebiteľské organizácie aj finančné inštitúcie.

Osobitne zdôrazňujem úlohu spotrebiteľských organizácií na úrovni Spoločenstva, ako aj na vnútroštátnej úrovni, pretože najlepšie poznajú osobitné potreby cieľových skupín v oblasti vzdelávacích programov. Mnohé členské štáty nevyčleňujú adekvátne finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na politiku ochrany spotrebiteľa a nevenujú aktivitám spotrebiteľských organizácií pozornosť ani finančnú podporu.

Len málo spotrebiteľov si môže dovoliť služby osobných finančných poradcov, preto som presvedčená, že práve odborníci vyškolení cez vzdelávacie programy EÚ by v rámci spotrebiteľských organizácií mohli spotrebiteľom poskytovať nezávislé poradenstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), písomne.(RO) Rád by som zablahoželal pani Iotovovej k téme, ktorou sa zaoberala v tejto správe. Tému finančného vzdelávania považujem za veľmi dôležitú. V súčasnosti sa v Rumunsku zaoberáme problémom občanov, ktorí už nevládzu splácať svoje dlhy, pretože si vzali úvery z rôznych bánk. Nielenže boli nesprávne informovaní o dôsledkoch svojho úveru, ale nebolo im poskytnuté žiadne primerané finančné vzdelanie, ktoré by im umožnilo rozhodnúť sa o výhodnosti konkrétnej finančnej služby.

Nesmieme si zamieňať finančné vzdelávanie s informáciami poskytovanými spotrebiteľom. Programy finančného vzdelávania je potrebné rozvíjať podľa vekových skupín a potrieb rôznych častí obyvateľstva.

Dúfam, že služba Dolceta bude čo najskôr preložená do rumunského a bulharského jazyka, aby z nej mohli mať úžitok všetci občania členských štátov.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia