Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Rozpravy
Pondělí, 17. listopadu 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

26. Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva (A6-0392/2008) o hodnocení spotřebitelských trhů, kterou vypracovala paní Anna Hedhová jménem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů ((2008/2057(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, zpravodajka. – (SV) Pane předsedající, vnitřní trh představuje nanejvýš důležitou součást evropské spolupráce, ale pro mnohé spotřebitele neznamená nic víc než mlhavý koncept. Bez ohledu na to, do jaké míry chápeme jeho důležitost, pravidla a opatření, všichni jsme spotřebitelé a všechny nás ovlivňuje způsob, jakým vnitřní trh funguje. Vždy jsem zastávala názor, že pokud budeme mít spokojené, sebevědomé evropské spotřebitele, budeme mít rovněž vnitřní trh, který pracuje efektivně a vzkvétá.

Abychom získali důvěru, musíme vnitřní trh zefektivnit a učinit ho citlivějším vůči očekáváním a problémům občanů. To nemusí nutně znamenat větší či přísnější legislativu a pravidla stanovená Evropskou unií. Informace, vzdělání a samoregulace často mohou představovat přiměřenější a účinnější řešení. Ať budeme řešit problémy jakkoli, stále musíme sledovat cíl ochrany práv spotřebitelů, aby mohli činit správná, fundovaná rozhodnutí. To je samozřejmě dobrá věc i pro samotný trh. Proto Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a já vítáme hodnotící zprávu o spotřebitelských trzích, kterou Komise předložila na žádost výboru. Domníváme se, že by se mohla stát důležitým nástrojem pro tvorbu budoucí spotřebitelské politiky.

Vnitřní trh sestává zhruba z 500 milionů spotřebitelů a má rozsáhlou nabídku zboží a služeb. Není samozřejmě možné podrobně prozkoumat všechny aspekty vnitřního trhu. Proto je důležité využít analytické zdroje tam, kde je jich skutečně potřeba nejvíce. Vítám pět oblastí, na které se Komise zaměřila, konkrétně stížnosti, cenové úrovně, spokojenost, změny a bezpečnost. Tato pětice hlavních ukazatelů je relevantní a uplatnitelná, i když v budoucnu může nastat potřeba jejich dalšího rozvoje a vylepšení a snad i potřeba zařazení některých nových kategorií.

Ráda bych rovněž zdůraznila důležitost zvýšení informovanosti o hodnotící zprávě mezi samotnými spotřebiteli a širokou veřejností. Proto je zapotřebí, aby byla sepsána snadno přístupným jazykem. Kromě toho by měla být hodnotící zpráva dostupná na příslušných internetových stránkách.

Závěrem bych ráda řekla, že vývoj hodnocení bude vyžadovat čas, částečně proto, že jsme v jednotlivých členských státech dosáhli velmi rozdílného stupně pokroku, co se týká spotřebitelské politiky a ochrany spotřebitelů, ale také proto, že jsme rozdílní, máme rozdílné kultury a různé tradice. Musíme mít trpělivost a poskytnout hodnotící zprávě o spotřebitelských trzích potřebný čas.

Ráda bych rovněž využila této příležitosti a poděkovala paní komisařce Kunevové a jejímu sekretariátu, stejně jako mému vlastnímu sekretariátu, za mimořádně konstruktivní spolupráci.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, členka Komise. − Pane předsedající, iniciativa hodnocení spotřebitelských trhů spatřila světlo světa před necelým rokem a během doby od jejího vzniku Komise velmi oceňovala zájem a podporu Parlamentu.

Hodnocení spotřebitelských trhů bylo ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů předmětem mnoha diskusí a tyto diskuse a vznesené návrhy nám poskytly mnoho poznatků. Děkuji vám všem, ale obzvláště děkuji paní Anně Hedhové za vynikající zprávu.

Dovolte mi v krátkosti shrnout, proč je hodnocení spotřebitelských trhů pro nás všechny tak důležité. Pokud máme spotřebitele uspokojit, musíme být citlivější k jejich očekáváním a lépe rozumět problémům, se kterými se potýkají v každodenním životě. Abychom toho dosáhli, potřebujeme základní údaje, které nám ukážou, jak trh funguje, co se týká hospodářských a sociálních výsledků pro spotřebitele, a jak se spotřebitelé na trhu chovají. Dobré formování politiky vyžaduje přesné údaje, v tom s vámi plně souhlasíme.

Hodnocení shromažďuje doklady pro odhalení trhů, u kterých je nebezpečí, že neuspokojují spotřebitele, a proto vyžadují další pozornost. Dále umožňuje sledovat pokrok v integraci maloobchodního trhu a pomáhá stanovovat měřítko spotřebitelského prostředí v členských státech, zejména co se týká dodržování spotřebitelské legislativy, jejího vymáhání, zjednávání nápravy a spotřebitelských práv. Souhlasíme s vámi ohledně ukazatelů, které mají být zařazeny do tohoto hodnocení, a domníváme se, že vytvoření harmonizované celoevropské databáze spotřebitelských stížností bude představovat zásadní pokrok. Umožní nám odhalit problémy na spotřebitelských trzích v počáteční fázi a v případě potřeby podniknout příslušné kroky.

Komise je přesvědčená, že je důležité začlenit cenové údaje, neboť ceny představují pro spotřebitele jednu z hlavních obav. Současné politické a hospodářské klima ještě více zvýrazňuje potřebu kvalitních údajů o cenách. Musíme směrem ke spotřebitelům vyslat jasný signál, že pozorně sledujeme, jak se vyvíjejí ceny napříč vnitřním trhem. Komise vás může ujistit, že si je plně vědoma složitosti této otázky, a pochopitelně bude tato data interpretovat opatrně a zajistí, že budou zasazena do správného kontextu. Napříč vnitřním trhem se mohou ceny lišit z dobrých hospodářských příčin, ale také kvůli špatnému fungování trhu, a naším cílem je nalézt způsoby, jak toto rozlišit.

Souhlasíme s názorem paní Hedhové ohledně důležitosti úzké spolupráce s členskými státy. Letos začala Komise spolupracovat s vnitrostátními politickými činiteli, statistickými úřady, donucovacími orgány a spotřebitelskými organizacemi na dalším vývoji hodnotících ukazatelů a v této spolupráci budeme pokračovat v nadcházejících letech. Paní Hedhová zdůraznila, že bychom hodnocení měli více zpřístupnit široké veřejnosti a že bychom měli zvýšit povědomí veřejnosti. Komise tento názor přijímá a zvýší v tomto směru své úsilí. Na výsledky se podívejte v druhém vydání hodnotící zprávy.

Závěrem bych chtěla říct, že Komise si chce ze zprávy paní Hedhové vzít – přestože bych mohla citovat mnohem více bodů, kdybych měla více času – snahu o větší množství ukazatelů emancipace, jako jsou vzdělanost a dovednosti. V rámci přepracovaného programu evropského sociálního průzkumu provozovaného Eurostatem plánuje Komise spustit modul zaměřený na emancipaci spotřebitelů, kterým chce změřit spotřebitelské dovednosti, informovanost, povědomí o spotřebitelských právech a asertivitu. To nám umožní udělat si statistický obrázek o evropských občanech coby spotřebitelích. Považujeme to za hlavní téma pilotního projektu navrhovaného Parlamentem pro rok 2009. Dovolte mi uzavřít tím, že znovu poděkuji paní Hedhové za zájem a podporu, v neposlední řadě podporu finanční.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Tímto končí doba vyhrazená pro tento bod programu.

Hlasování se bude konat zítra ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písemně.(BG) Vítám zprávu Anny Hedhové o hodnotící zprávě o spotřebitelských trzích a její záměr učinit vnitřní trh citlivějším vůči očekáváním a obavám občanů. Během uplynulých devatenácti let takzvané demokratické transformace v Bulharsku jsme si užili dostatečného množství privatizačních řešení, které prosadily vládní orgány. Do očí bijícím případem je, když se usvědčeným zlodějům z energetické společnosti ČEZ Měření umožní vstoupit na bulharský domácí trh. Pánové z ČEZ, které jsme my v ATAKA dávno odhalili jako prosté gangstery, byli obviněni ve své vlastní zemi. 32 jejich zaměstnanců bylo zatčeno v souvislosti vydíráním zákazníků, které obviňovali z krádeží elektřiny. Bulharská tripartitní koalice je však zjevně příliš zaměstnána korupcí, aby toto považovala za dostatečný důvod vyrazit s těmito zločinci dveře, jak to udělaly vlády Kanady a Maďarska, takže ČEZ dále okrádá a vydírá bulharské daňové poplatníky pod rouškou svých privatizačních ujednání.

Věřím, že přijetí hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích vylepší nástroje na kontrolu sektorů, které je třeba prošetřit z hlediska slabostí a porušení zákona, zapojí orgány pro ochranu spotřebitelů do ochrany kvality sociálních služeb a napomůže návratu spotřebitelské důvěry ve vnitřní trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písemně.(SK) Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů svou činnost zaměřuje především na zlepšení postavení evropských spotřebitelů na vnitřním trhu. Neustále vyzývá Komisi a členské státy, aby zkoumaly, co si spotřebitelé o vnitřním trhu myslí a hlavně co potřebují. Základním předpokladem efektivního a dobře fungujícího vnitřního trhu je důvěra spotřebitelů.

Výbor si uvědomuje výhody hodnotící tabulky vnitřního trhu, která se používá od roku 1997, a vyzval Komisi, aby předložila návrh na hodnotící tabulku spotřebitelských trhů jako nástroje pro hodnocení trhu i z pohledu spotřebitelů.

Stížnosti, cenové hladiny, spokojenost, propojení a bezpečnost je pět hlavních ukazatelů použitých v hodnotící tabulce. Výbor si uvědomuje, že jelikož se jedná o historicky první hodnotící tabulku pro spotřebitelské trhy, bude třeba některé z těchto ukazatelů v budoucnu nahradit novými. Zpochybnitelný je zejména ukazatel týkající se cenových hladin.

Souhlasím s názorem zpravodajky Anny Hedhové, že tabulka by měla být náležitě mediálně propagována a umístěna na relevantních internetových stránkách. Upřednostnila bych, aby Komise finančně podpořila osvětové informační kampaně, které by byly realizované spotřebitelskými sdruženími. Vzhledem ke svým zkušenostem v oblasti spotřebitelské politiky dokážou právě ona nalézt nejúčinnější způsob, jak tabulku přiblížit široké spotřebitelské veřejnosti.

Jsem pevně přesvědčena, že tabulka se stane důležitým nástrojem pro budoucí rozvoj spotřebitelské politiky pouze tehdy, pokud připoutá zájem spotřebitelů.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí