Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Arutelud
Esmaspäev, 17. november 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

26. Tarbijaturgude tulemustabel (lühiettekanne)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel Anna Hedhi koostatud raport (A6-0392/2008) tarbijaturgude tulemustabeli kohta (2008/2057(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, raportöör

(SV) Härra juhataja, siseturg täidab Euroopa koostöös ääretult olulist osa, kuid paljude tarbijate jaoks on see vaid üks ebamäärane väljend. Sõltumata sellest, kui hästi me mõistame selle tähtsust, eeskirju ja tingimusi, oleme me kõik tarbijad ning meid kõiki mõjutab siseturu toimimise viis. Ma olen alati arvanud, et kui meil on rahulolevad ja usaldavad Euroopa tarbijad, on meil ka siseturg, mis toimib tõhusalt ja edukalt.

Selle usalduse võitmiseks peame muutma siseturgu, et see oleks tulemuslikum ning võtaks kodanike ootusi ja probleeme rohkem arvesse. See ei tähenda tingimata seda, et Euroopa Liit kehtestaks rohkem või rangemaid õigusakte ja eeskirju. Sageli võib teave, haridus ja isereguleerimine olla palju sobivam või tulemuslikum lahendus. Ükskõik kuidas me probleemid lahendame, me peame alati tagama tarbijate õiguste kaitse, et nad saaksid teha häid ja põhjendatud otsuseid. See on loomulikult hea ka turu enda jaoks. Seetõttu tunnen koos siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoniga heameelt tarbijaturgude tulemustabeli üle, mille Euroopa Komisjon meie komisjoni taotlusel esitas. Me leiame, et see võiks olla oluline vahend tarbijapoliitika edasiarendamisel.

Siseturg hõlmab ligikaudu 500 miljonit tarbijat ning suurt valikut kaupu ja teenuseid. Loomulikult on kõiki siseturu aspekte võimatu üksikasjalikult uurida. Seetõttu on oluline kasutada analüüsiressursse seal, kus need on tegelikult kõige vajalikumad. Ma tunnen heameelt nende viie valdkonna üle, millele Euroopa Komisjon on keskendunud – nendeks on kaebused, hinnatasemed, rahulolu, ümberorienteerumine ja ohutus. Need viis peamist näitajat on asjakohased ja kohaldatavad, isegi kui neid on aja jooksul vaja edasi arendada ja täiustada ning võib-olla isegi neile mõni uus aspekt lisada.

Ma sooviksin rõhutada ka seda, kui oluline on suurendada tarbijate ja üldsuse teadlikkust tarbijaturgude tulemustabelist. Seetõttu on tähtis, et see oleks kirja pandud lihtsasti mõistetavas keeles. Lisaks peaks tulemustabel olema avaldatud asjassepuutuvatel veebisaitidel.

Lõpetuseks tahaksin märkida, et tulemustabeli väljatöötamine võtab aega – osaliselt seetõttu, et erinevates liikmesriikides on tarbijapoliitika ja tarbijakaitse vallas erineval määral edasi liigutud, osaliselt aga ka seetõttu, et me erineme üksteisest oma kultuuri ja traditsioonide poolest. Me peame olema kannatlikud ja andma tarbijaturgude tulemustabelile aega.

Samuti tahaksin kasutada võimalust tänada volinik Meglena Kunevat ja tema sekretariaati, aga ka mu enda meeskonda ülimalt sisuka koostöö eest.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, komisjoni liige. − Härra juhataja, tulemustabeliga tehti algust vähem kui aasta tagasi ning selle aja jooksul on komisjon Euroopa Parlamendi huvi ja toetust väga hinnanud.

Tulemustabel on olnud siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis paljude arutelude teemaks ning me oleme nende käigus ja esitatud soovitustest palju õppinud. Ma tänan teid väga kõige selle eest, kuid mu eriline tänu kuulub Anna Hedhile tema suurepärase raporti eest.

Lubage mul lühidalt korrata, miks on tarbijaturgude tulemustabel meie kõigi jaoks nii oluline. Kui me tahame teenindada tarbijaid, peame vastama paremini nende ootustele ja mõistma paremini probleeme, millega nad oma igapäevaelus kokku puutuvad. Selleks aga vajame tõendusmaterjali, mis näitab meile, milline on turgude toimimise majanduslik ja sotsiaalne mõju tarbijatele ning kuidas tarbijad turul käituvad. Usaldusväärseks poliitika ajamiseks on vaja täpseid andmeid ja me jagame selles osas täielikult teie seisukohta.

Tulemustabelisse koondatud andmed aitavad määratleda turgusid, kus valitseb oht, et need ei teeninda tarbijaid hästi, ning mis vajavad seetõttu lisatähelepanu. Samuti võimaldab tulemustabel jälgida jaemüügiturgude lõimumise kulgu ja aitab võrrelda liikmesriikide tarbijate olusid, eelkõige tarbijakaitseseaduste järgimist, jõustamist, hüvitusmehhanisme ja tarbijate teadlikkuse suurendamist. Me jagame teie seisukohta selles osas, milliseid näitajaid tulemustabelisse lisada, ja usume, et üleeuroopalise tarbijate kaebuste ühtlustatud andmebaasi loomine on väga suur samm edasi. See võimaldab meil tarbijaturgude probleemid varajases etapis tuvastada ja võtta vajaduse korral asjakohased meetmed.

Komisjon usub kindlalt, et tähtis on kaasata tabelisse ka hinnaandmed, sest hind on üks tarbijate põhilisi mureküsimusi. Praegune poliitiline ja majanduslik kliima kinnitab veelgi vajadust usaldusväärse hinnateabe järele. Me peame oma tarbijatele selgelt teada andma, et me jälgime hindade erinevust siseturul. Komisjon võib teile kinnitada, et on täiesti teadlik selle küsimuse keerukusest; ta tõlgendab neid andmeid loomulikult hoolikalt ja veendub, et neid vaadeldakse õiges kontekstis. Hinnad võivad siseturul erineda mõistlikel majanduslikel põhjustel, kuid ka seetõttu, et turul esineb häireid; meie eesmärk on leida viis, kuidas neil vahet teha.

Me jagame proua Hedhi seisukohta, et liikmesriikide tihe koostöö on oluline. Sel aastal asus komisjon tegema koostööd liikmesriikide seadusandjatega, statistikaametite, täitevasutuste ja tarbijaorganisatsioonidega, et arendada tulemustabeli näitajaid edasi; me jätkame seda koostööd lähiaastatel. Proua Hedh on rõhutanud, et me peaksime muutma tulemustabeli avalikkusele kättesaadavamaks ja süvendama sellealast teadlikkust. Komisjon on sellega nõus ja me suurendame oma jõupingutusi selle saavutamiseks. Ma palun teil tutvuda tulemustabeli teise versiooni saavutustega.

Lõpetuseks tahaks Euroopa Komisjon rõhutada proua Hedhi raportis toodud soovi – kuigi ma võiksin viidata ka paljudele teistele punktidele, kui mul oleks rohkem aega – saavutada paremad näitajad tarbijate teadmiste suurendamise, s.t tarbijateadlikkuse ja oskuste vallas. Eurostati läbivaadatud Euroopa ühiskonnauuringu programmi raames kavatseb komisjon teha algust tarbijate teadlikkuse suurendamise mooduliga, mille abil mõõdetakse tarbijate oskusi, neile jagatavat teavet, nende teadlikkust oma õigustest ja nimetatud õiguste tõendamise võimalustest. See võimaldab meil hakata koostama statistilist lühiülevaadet sellest, milline on Euroopa kodanike suutlikkus tegutseda tarbijana. Meie peame seda Euroopa Parlamendis 2009. aastaks väljapakutud katseprojekti põhiteemaks. Lubage mul lõpetuseks tänada taas veel kord proua Hedhi tema huvi ja toetuse eest, eriti rahalises mõttes.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Sellega on päevakorrapunkti käsitlus lõppenud.

Hääletus toimub homme kell 12.00.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), kirjalikult. – (BG) Mind rõõmustab Anna Hedhi tarbijaturgude tulemustabelit käsitlev raport ja selle eesmärk muuta siseturg kodanike ootuste ja probleemidega rohkem arvestavamaks. Bulgaaria nn demokraatiale ülemineku 19 aasta vältel oleme küllalt palju puutunud kokku erinevate erastamislahendustega, mida Bulgaaria valitsusasutused on välja pakkunud. Selle rabavaks näiteks on see, et ČEZ Měření energiaettevõtte varasteks osutunud töötajatel lubati hakata tegutsema Bulgaaria siseturul. Nendele ČEZi härrastele, keda me oma erakonnas ATAKA oleme juba kaua pidanud jõhkrateks gangsteriteks, on oma kodumaal esitatud süüdistus. Energiaettevõtte 32 töötajat on vahistatud selle eest, et nad šantažeerisid kliente, keda nad süüdistasid elektri varastamises. Kuid Bulgaaria kolmikkoalitsioon, kes oli korruptsiooniga liiga hõivatud, ei pidanud seda piisavalt heaks põhjuseks, et neid kurjategijaid ukse taha visata, nagu seda tegid Kanada ja Ungari; seega jätkab ČEZ oma väikeste osavate erastamislepingute varjus Bulgaaria maksumaksjate röövimist ja šantažeerimist.

Usun, et tarbijaturgude tulemustabeli vastuvõtmine võimaldab paremini kontrollida sektoreid, mida on vaja puuduste ja rikkumiste koha pealt uurida; samuti usun, et see paneb liikmesriikide tarbijakaitseasutused osalema ühiskondlike teenuste kvaliteedi hoidmises ning aitab taastada tarbijate usaldust siseturu vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE) , kirjalikult. – (SK) Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni peamine eesmärk on parandada Euroopa tarbijate positsiooni siseturul. Parlamendikomisjon kutsub järjekindlalt Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles uurima, mida tarbijad arvavad siseturust ja eelkõige – mida nad vajavad. Tarbijate usaldus on tõhusa ja hästitoimiva siseturu peamine eeltingimus.

Tunnustades alates 1997. aastast siseturul kasutatava hindamistabeli eeliseid, on siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon kutsunud Euroopa Komisjoni üles esitama ettepaneku tarbijaturgude hindamistabeli kohta, mis aitaks näha turgu ka tarbijate vaatenurgast.

Kaebused, hinnatasemed, rahulolu, ümberorienteerumine ja ohutus on viis peamist näitajat, mida hindamistabelis kasutatakse. Parlamendikomisjon mõistab, et kuna tegemist on kõige esimese tarbijaturgude hindamistabeliga, tuleb osa nendest näitajatest tulevikus uutega asendada. Eelkõige on ebakindel hinnatasemete näitaja.

Ma nõustun raportöör Anna Hedhi arvamusega, et tabelit tuleks korralikult meedias tutvustada ja see tuleks panna üles asjassepuutuvatele veebisaitidele. Ma eelistaksin, et Euroopa Komisjon toetaks rahaliselt üldsuse teavitamise kampaaniaid, mida korraldaksid tarbijaorganisatsioonid. Tarbijapoliitika vallas omandatud kogemuste tõttu teavad just tarbijaorganisatsioonid, kuidas tulemustabelit kõige paremini tarbijatele tutvustada.

Olen kindlalt veendunud, et kui me tahame teha tulemustabelist olulise vahendi, millega tarbijapoliitikat edasi arendada, peab see tõmbama endale tarbijate tähelepanu.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika