Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Maanantai 17. marraskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

26. Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana Anna Hedhin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta laatima mietintö (A6-0392/2008) kuluttajamarkkinoiden tulostaulusta (2008/2057(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic, esittelijä. (SV) Arvoisa puhemies, sisämarkkinat ovat äärimmäisen tärkeä osa eurooppalaista yhteistyötä, mutta monille kuluttajille ne ovat vain epämääräinen käsite. Riippumatta siitä, kuinka hyvin tunnustamme sisämarkkinoiden merkityksen, säännöt ja määräykset, olemme kuitenkin kaikki kuluttajia, joihin sisämarkkinoiden toiminta vaikuttaa. Olen aina sanonut, että jos eurooppalaiset kuluttajat ovat tyytyväisiä ja luottavaisia, myös sisämarkkinat toimivat tehokkaasti ja menestyksellisesti.

Kuluttajien luottamuksen voittaminen edellyttää sisämarkkinoiden toiminnan tehostamista sekä kansalaisten odotusten ja ongelmien huomioon ottamista. Tämä ei tarkoita välttämättä lainsäädännön ja sääntöjen lisäämistä tai tiukentamista EU:ssa. Tiedottaminen, koulutus ja itsesääntely ovat usein parempia ja tehokkaampia keinoja. Ongelmien ratkaisutavasta riippumatta tavoitteeksi on aina asetettava kuluttajien oikeuksien turvaaminen, jotta he voivat tehdä oikeita ja perusteltuja päätöksiä. Tämä on toki hyvä asia myös sisämarkkinoiden kannalta. Näin ollen sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ja minä kannatamme kuluttajamarkkinoiden tulostaulua, jota komissio esitti valiokunnan pyynnöstä. Meistä se voisi tarjota tärkeän välineen kuluttajapolitiikan kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Yhtenäismarkkinoilla on noin 500 miljoonaa kuluttajaa ja suuri määrä tavaroita ja palveluita. Sisämarkkinoiden kaikkia puolia ei tietenkään ole mahdollista tarkastella yksityiskohtaisesti. Siten on tärkeää hyödyntää analyyttisiä voimavaroja silloin, kun niitä eniten tarvitaan. Olen iloinen siitä, että komissio kiinnitti huomiota viiteen osa-alueeseen, nimittäin valituksiin, hintatasoihin, kuluttajatyytyväisyyteen, tuotteiden vaihtamiseen ja turvallisuuteen. Nämä viisi keskeisintä indikaattoria ovat asianmukaisia ja käyttökelpoisia, vaikka tulevaisuudessa niitä on vielä kehiteltävä ja paranneltava, ja niihin on kenties lisättävä uusia osa-alueita.

Haluan korostaa myös, että on tärkeää lisätä tietoisuutta tulostaulusta kuluttajien ja kansalaisten keskuudessa. Tulostaulu on siten laadittava helppolukuisella kielellä. Tulostaulun on lisäksi oltava näkyvillä asiaankuuluvilla internet-sivuilla.

Lopuksi haluan sanoa, että tulostaulun kehittäminen on aikaa vievää toimintaa osittain siksi, että eri jäsenvaltiot ovat edenneet eri tahtiin kuluttajapolitiikan ja kuluttajansuojan suhteen, mutta myös siksi, että jäsenvaltiot ovat erilaisia ja niiden kulttuurit ja perinteet poikkeavat toisistaan. Meidän on oltava kärsivällisiä ja annettava kuluttajamarkkinoiden tulostaululle aikaa.

Käytän tilaisuutta hyväkseni ja kiitän komission jäsen Kunevaa ja hänen sihteeristöään sekä omaa sihteeristöäni erittäin rakentavasta yhteistyöstä.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, tulostaulualoite esitettiin vajaa vuosi sitten, ja tänä aikana komissio on arvostanut suuresti parlamentin kiinnostusta ja tukea asiassa.

Tulostaulusta on keskusteltu paljon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa, ja olemme oppineet paljon näistä keskusteluista ja tehdyistä ehdotuksista. Kiitoksia paljon kaikesta tästä työtä, ja haluan osoittaa erityiskiitokset Anna Hedhille hienosta mietinnöstä.

Toistaisin nyt lyhyesti, miksi kuluttajamarkkinoiden tulostaulu on niin tärkeä meille kaikille. Jos haluamme saada aikaan kuluttajia hyödyttäviä tuloksia, meidän on otettava entistä paremmin huomioon heidän odotuksensa ja ymmärrettävä paremmin ongelmia, joita he kohtaavat arkielämässään. Tämä edellyttää tietopohjaista näyttöä markkinoiden taloudellisesta ja sosiaalisesta suorituskyvystä kuluttajien keskuudessa sekä heidän markkinakäyttäytymisestään. Kestävä politiikanteko edellyttää tarkkoja tietoja, ja olemme täysin samaa mieltä kanssanne tästä.

Tulostauluun kootaan yhteen näytöt, joiden pohjalta voidaan tunnistaa markkinat, jotka eivät mahdollisesti toimi hyvin kuluttajien kannalta ja joihin on siten kiinnitettävä erityistä huomiota. Tulostaulun avulla voidaan seurata myös vähittäismarkkinoiden yhdentymisen kehitystä sekä vertailla eri jäsenvaltioiden kulutusilmapiiriä etenkin kuluttajalainsäädännön noudattamisen, lainvalvonnan, kannetoimien ja kuluttajien valtuuksien lisäämisen suhteen. Olemme samaa mieltä kanssanne siitä, mitkä indikaattorit olisi sisällytettävä tulostauluun, ja yhdenmukaisen EU:n laajuisen tietokannan perustaminen kuluttajien tekemistä valituksista on mielestämme tärkeä edistysaskel. Siten voimme havaita jo varhaisessa vaiheessa kuluttajamarkkinoilla esiintyvät ongelmat ja ryhtyä tarvittaessa asianmukaisiin toimiin.

Komissio on vahvasti sitä mieltä, että hintatietojen lisääminen on tärkeää, sillä kuluttajat ovat eniten huolissaan juuri hinnoista. Nykyinen poliittinen ja taloudellinen ilmapiiri vain vahvistaa hyvien hintatietojen tarpeesta. Meidän on lähetettävä selkeä viesti kuluttajille siitä, että seuraamme hintavertailua sisämarkkinoilla. Komissio voi vakuuttaa teille, että se on täysin tietoinen asian monimutkaisuudesta ja että se tulkitsee tietoja tarkoin sekä varmistaa, että tietoja tulkitaan oikeassa asiayhteydessä. Sisämarkkinoiden hintojen vaihteluun saattaa olla kestävät taloudelliset perusteet, mutta ne saattavat vaihdella myös markkinoiden toimimattomuuden vuoksi, minkä vuoksi tavoitteenamme on löytää keinot erojen tekemiseksi.

Yhdymme esittelijä Hedhin näkemykseen siitä, että tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on tärkeää. Komissio aloitti tänä vuonna yhteistyön jäsenvaltioiden poliittisten päättäjien, tilastotoimistojen, lainvalvontaviranomaisten ja kuluttajajärjestöjen kanssa tulostaulun indikaattoreiden hiomiseksi. Jatkamme yhteistyötä myös tulevina vuosina. Esittelijä Hedh on korostanut tarvetta ulottaa tulostaulun saatavuus entistä suuremman yleisön pariin sekä tarvetta lisätä valistusta. Komissio hyväksyy tämän ja vauhdittaa ponnisteluja tämän mahdollistamiseksi. Kehotan teitä tutustumaan tulostaulun toiseen painokseen sisältyviin tuloksiin.

Komissio haluaa nostaa Hedhin mietinnöstä esille etenkin toiveen lisätä kuluttajien vaikutusvaltaa kuvaavia indikaattoreita, kuten kuluttajataitoja ja muita taitoja kuvaavia indikaattoreita, vaikka voisin nostaa esille monia muitakin kohtia, jos minulla olisi enemmän aikaa. Komissio aikoo ottaa Eurostatin tarkistetun sosiaalisen valvontaohjelman (European Social Survey Programme) yhteydessä käyttöön kuluttajavaltuuksia koskevan moduulin, jonka avulla komissio voi arvioida kuluttajataitoja, kuluttajatiedotusta sekä tietämystä oikeuksista ja vakuuttavuudesta. Näin voisimme ryhtyä laatimaan tilastokatsauksia Euroopan kansalaisista kuluttajina. Tämä on nähdäksemme parlamentin vuodeksi 2009 esittämän pilottihankkeen tärkein aihe. Lopuksi saanen kiittää jälleen esittelijä Hedhiä mielenkiinnosta ja tuesta, eikä vähiten taloudellisessa mielessä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Tämän asian käsittely on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna kello 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), kirjallinen. (BG) Kannatan kuluttajamarkkinoiden tulostaulua käsittelevää Anna Hedhin mietintöä ja mietinnön tavoitetta ottaa sisämarkkinoilla entistä paremmin huomioon kuluttajien odotukset ja huolenaiheet. Bulgaria on viimeisten 19 vuoden niin sanotun demokraattisen siirtymäajan kuluessa saanut osansa maan valtaapitävien viranomaisten esittämistä eri yksityistämisratkaisuista. Silmiinpistävä tapaus liittyy siihen, kun ČEZ Měření -nimisen energiayhtiön varkaat (joiden teot on näytetty toteen) päästettiin Bulgarian markkinoille. Tämän yhtiön herrat, joita me Ataka-puolueen jäsenet olemme jo pitkään pitäneet suoranaisina gangstereina, on asetettu syytteeseen kotimaassaan. Yhtiön 32 työntekijää on pidätetty, koska he ovat kiristäneet asiakkaita ja väittäneet näiden varastaneen sähköä. Korruption parissa puuhaileva Bulgarian kolmipuoluekoalitio ei kuitenkaan pitänyt tätä riittävänä syynä heittää näitä rikollisia ulos, kuten Kanadan ja Unkarin hallitukset tekivät, joten yhtiö jatkaa Bulgarian veronmaksajien ryöväämistä ja kiristämistä näppärien yksityistämissopimustensa varjolla.

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulun hyväksyminen parantaa mielestäni välineitä, joilla valvotaan aloja, joita on syytä tutkia puutteiden ja rikkomusten vuoksi, tulostaulun avulla kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset voivat osallistua yhteiskuntapalvelujen laadun säilyttämiseen, ja tulostaulu auttaa palauttamaan kuluttajien luottamuksen sisämarkkinoihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. – (SK) Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan keskeisenä tavoitteena on parantaa Euroopan kuluttajien asemaa sisämarkkinoilla. Valiokunta kehottaa jatkuvasti komissiota ja jäsenvaltioita kartoittamaan kuluttajien mielipiteitä sisämarkkinoista sekä erityisesti kuluttajien tarpeita. Kuluttajien luottamus on sisämarkkinoiden tehokkaan ja hyvän toiminnan tärkein edellytys.

Koska valiokunta tunnustaa vuodesta 1997 käytössä olleen sisämarkkinoiden arviointitaulukon hyödyt, se on kehottanut komissiota jättämään ehdotuksen kuluttajamarkkinoita koskevaksi arviointitaulukoksi, joka tarjoaisi välineen sisämarkkinoiden arvioimiseksi myös kuluttajien näkökulmasta.

Arviointitaulukon viisi keskeistä indikaattoria ovat valitukset, hintatasot, kuluttajien tyytyväisyys, rajapinnat ja turvallisuus. Valiokunta ymmärtää, että koska kyse on ensimmäisestä kuluttajamarkkinoiden arviointitaulukosta, tulevaisuudessa jotkin indikaattorit on korvattava uusilla. Esimerkiksi hintatasoja koskeva indikaattori on erityisen kyseenalainen.

Olen esittelijä Anna Hedhin kanssa yhtä mieltä siitä, että taulukkoa on tehtävä kunnolla tunnetuksi tiedotusvälineissä ja oikeilla verkkosivuilla. Minä puolestani toivoisin, että komissio tukisi taloudellisesti yleisiä tiedotuskampanjoita, joita kuluttajajärjestöt voisivat järjestää. Kuluttajajärjestöt tietävät kuluttajapolitiikasta hankkimansa tietämyksen ansiosta parhaiten, kuinka taulukkoa voidaan tehdä tunnetuksi kuluttajien keskuudessa.

Uskon vakaasti, että kuluttajat on saatava kiinnostumaan taulukosta, jos haluamme tehdä siitä keskeisen välineen tulevan kuluttajapolitiikan kehittämisessä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö