Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 17 november 2008 - Straatsburg Uitgave PB

26. Scorebord voor de consumentenmarkten (korte presentatie)
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag (A6-0392/2008) van Anna Hedh, namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming, over het scorebord voor de consumentenmarkten (2008/2057(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, rapporteur. (SV) Mijnheer de Voorzitter, de interne markt is een uiterst belangrijk deel van de Europese samenwerking, maar voor veel consumenten is ze niet meer dan een vaag concept. Los van de vraag in hoeverre we de betekenis ervan inzien en de desbetreffende wet- en regelgeving kennen, is ieder van ons consument en heeft de werking van de interne markt invloed op ons allemaal. Ik heb altijd beweerd dat als we tevreden consumenten hebben die vertrouwen hebben in de interne markt, we ook een interne markt hebben die doelmatig functioneert en bloeit.

Om dat vertrouwen te verdienen, moeten we de interne markt doelmatiger maken en gevoeliger voor de verwachtingen en problemen van de burgers. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs meer of strengere door de EU opgelegde wetgeving en regels. Vaak bieden informatie, voorlichting of zelfregulering een passender en effectievere benadering. Ongeacht de wijze waarop de problemen worden opgelost zou het doel altijd moeten zijn de rechten van consumenten veilig te stellen zodat zij goede en weldoordachte keuzes kunnen maken. Dat is natuurlijk ook goed voor de markt op zich. Daarom zijn ik en de Commissie interne markt en consumentenbescherming ingenomen met het scorebord voor de consumentenmarkten die de Commissie op verzoek van de commissie heeft voorgelegd. Wij denken dat het een belangrijk instrument kan zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het consumentenbeleid.

De interne markt omvat ongeveer vijfhonderd miljoen consumenten en een enorm scala aan goederen en diensten. Het is natuurlijk onmogelijk om alle aspecten van de interne markt gedetailleerd door te lichten. Daarom is het essentieel om analytische middelen te gebruiken waar ze het meest nodig zijn. Ik ben ingenomen met de vijf gebieden waarop de Commissie zich heeft geconcentreerd: klachten, prijsniveaus, tevredenheid, omschakeling van leverancier en veiligheid. Die vijf hoofdindicatoren zijn relevant en nuttig, hoewel het noodzakelijk is om sommige indicatoren mettertijd verder te ontwikkelen en te verbeteren en er wellicht bepaalde nieuwe categorieën aan toe te voegen.

Ik wil ook benadrukken dat het van belang is de bekendheid van het scorebord bij de consumenten zelf en het grote publiek te vergroten. Het moet dan ook in gemakkelijk te begrijpen bewoordingen zijn opgesteld. Bovendien moet het scorebord op relevante websites staan.

Tot slot wil ik zeggen dat de ontwikkeling van het scorebord tijd zal vergen, deels omdat de vooruitgang die op het gebied van consumentenbeleid en -bescherming is geboekt, erg verschilt van lidstaat tot lidstaat, maar ook omdat wij verschillend zijn, een verschillende culturen en tradities hebben. We moeten geduld hebben en dit scorebord voor de consumentenmarkten tijd geven.

Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om commissaris Kuneva en haar secretariaat, alsmede mijn eigen secretariaat, te bedanken voor de erg goede samenwerking.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, lid van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, het scorebord-initiatief werd minder dan een jaar geleden in het leven geroepen en de Commissie is blij met de belangstelling die het Parlement sindsdien aan de dag heeft gelegd.

Het scorebord is onderwerp geweest van veel debatten in de Commissie interne markt en consumentenbescherming en we hebben uit deze debatten en uit de hierin naar voren gebrachte suggesties veel kunnen opsteken. Hiervoor mijn hartelijke dank, maar vooral wil ik dank zeggen voor het uitstekende verslag van mevrouw Anna Hedh.

Ik wil kort samenvatten waarom het scorebord voor de consumentenmarkten zo belangrijk voor ons allen is. Als we aan de consumentenwensen willen voldoen, dan moeten we beter voldoen aan hun verwachtingen en meer begrip hebben voor de problemen waarmee zij in hun dagelijks leven te kampen hebben. Om dit te bereiken hebben we feitenmateriaal nodig waaruit blijkt hoe de markten presteren in termen van economische en maatschappelijke gevolgen voor de consument, en welk gedrag de consumenten op de markt vertonen. Voor goede beleidsvorming zijn nauwkeurige gegevens nodig, hierover zijn we het volledig met u eens.

Het scorebord verzamelt feiten met behulp waarvan markten kunnen worden geïdentificeerd die mogelijk niet aan de verwachtingen van de consumenten voldoen en daarom meer aandacht moeten krijgen. Eveneens stelt het ons in staat de voortgang bij de integratie van de detailhandelsmarkt te volgen, en het draagt ertoe bij de consumentenomgeving in de lidstaten te benchmarken, met name waar het gaat om de naleving en handhaving van de consumentenwetgeving, de verhaalmogelijkheden en het mondig maken van de consument. Wij zijn het met u eens over de indicatoren die in dit scoreboard moeten worden opgenomen, en we geloven dat de oprichting van een geharmoniseerde EU-wijde gegevensbank van consumentenklachten een wezenlijke vooruitgang zal betekenen. Hierdoor kunnen we problemen in de consumentenmarkten vroegtijdig opsporen en waar nodig passende maatregelen treffen.

De Commissie is er sterk van overtuigd dat het belangrijk is om prijsgegevens op te nemen, aangezien de prijzen een van de grootste zorgen van de consument zijn. Het huidige politieke en economische klimaat heeft de behoefte aan goede prijsgegevens nog versterkt. We moeten onze consumenten duidelijk maken dat we in de gaten houden in hoeverre de prijzen over de interne markt te vergelijken zijn. De Commissie kan u ervan verzekeren dat zij zich volledig bewust is hoe ingewikkeld deze kwestie is, en zij zal deze gegevens uiteraard zorgvuldig interpreteren en ervoor zorgen dat zij in het juiste licht worden beschouwd. Soms zijn de prijsverschillen op de interne markt om economische redenen gerechtvaardigd, maar soms zijn ze ook te wijten aan een slechte werking van de markt. We willen erachter komen hoe we de ware redenen kunnen achterhalen.

We zijn het met mevrouw Hedh eens dat nauwe samenwerking met de lidstaten belangrijk is. De Commissie is dit jaar begonnen met nationale beleidsvormers, bureaus voor de statistiek, handhavingsautoriteiten en consumentenorganisaties samen te werken aan de verdere ontwikkeling van de indicatoren voor het scorebord, en we zullen deze samenwerking in de komende jaren voortzetten. Mevrouw Hedh heeft benadrukt dat we dit scorebord voor een groter publiek toegankelijk moeten maken en dat we er meer bekendheid aan moeten geven. De Commissie ziet dit in en zal de inspanningen daartoe opvoeren. U zult de resultaten hiervan bij de tweede uitgave van het scorebord kunnen zien.

Tot slot wil de Commissie zich aansluiten bij het verzoek uit het verslag van mevrouw Hedh om meer indicatoren voor empowerment zoals bijvoorbeeld geletterdheid en vaardigheden op te nemen, maar ik zou ook nog tal van andere punten kunnen noemen als ik meer tijd had. De Commissie is van plan om in het herziene Europees programma voor sociaal onderzoek van Eurostat een module voor de empowerment van consumenten op te nemen, om de vaardigheden van en voorlichting aan de consument en de kennis over zijn rechten en assertiviteit te kunnen meten. Hierdoor zouden we een statistische momentopname van de burgers van Europa in hun hoedanigheid als consument krijgen. We zien dit als het belangrijkste thema van het door het Parlement voor 2009 voorgestelde proefproject. Ik wil tot slot nog eens mevrouw Hedh danken voor de belangstelling en de ondersteuning, zeker ook wat de financiële kant betreft

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Hiermee is dit onderdeel beëindigd.

De stemming vindt morgen om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), schriftelijk. – (BG) Ik verwelkom het verslag van Anna Hedh over het scorebord voor de consumentenmarkten waarmee wordt beoogd de interne markt beter te laten inspelen op de verwachtingen en behoeften van de burger. In de afgelopen negentien jaar van de zogenaamde democratische overgang van Bulgarije hebben we schoon genoeg gekregen van de diverse privatiseringsoplossingen die door de heersende autoriteiten in Bulgarije zijn voorgesteld. Een saillant geval was het toelaten van de bekende dieven van energiemaatschappij ČEZ Měření tot de Bulgaarse binnenlandse markt. De heren van ČEZ, die wij van ATAKA al lang hebben aangewezen als onvervalste gangsters, zijn in hun eigen land aangeklaagd. Er zijn 32 werknemers gearresteerd op verdenking van afpersing van consumenten die zij ervan beschuldigden elektriciteit te stelen. Maar de tripartiete coalitie in Bulgarije, duidelijk te druk met corruptie, vond dit onvoldoende reden om deze criminelen er uit te gooien, zoals de regeringen van Canada en Hongarije hebben gedaan, en zo blijft ČEZ doorgaan met het beroven en afpersen van de Bulgaarse belastingbetaler onder het mom van hunfijne privatiseringsovereenkomstjes.

Ik ben van mening dat het aannemen van het scorebord voor consumentenmarkten zal leiden tot verbetering van de hulpmiddelen voor het bewaken van sectoren die moeten worden onderzocht op zwakheid en schendingen, zal leiden tot het betrekken van de nationale autoriteiten voor consumentenbescherming bij het behouden van de kwaliteit van de sociale diensten, en zal helpen om het vertrouwen van de consument in de interne markt te herstellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), schriftelijk. – (SK) De Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement heeft als prioriteitsdoelstelling het verbeteren van de positie van Europese consumenten in de interne markt. Ze roept de Commissie en de lidstaten voortdurend op te onderzoeken wat consumenten van de interne markt vinden en vooral wat ze nodig hebben. De voornaamste voorwaarden voor een doelmatige en goed functionerende interne markt is consumentenvertrouwen.

De Commissie interne markt en consumentenbescherming erkent de voordelen van het scorebord voor de interne markt dat sinds 1997 wordt gehanteerd en heeft de Commissie opgeroepen een voorstel in te dienen voor een scorebord voor consumentenmarkten dat kan dienen als instrument om de markt ook vanuit het standpunt van de consument te beoordelen.

Klachten, prijsniveaus, tevredenheid, interfaces en veiligheid zijn de vijf belangrijkste indicatoren die in het scorebord worden gebruikt. De commissie is zich ervan bewust dat, aangezien dit het eerste scorebord voor consumentenmarkten ooit is, sommige van deze indicatoren in de toekomst door andere zullen moeten worden vervangen. Met name de indicator met betrekking tot prijsniveaus is twijfelachtig.

Ik ben het eens met het standpunt van de rapporteur, Anna Hedh, dat via de media veel publiciteit aan het scorebord zal moeten worden gegeven en dat deze op alle relevante websites moet worden geplaatst. Ik zou er de voorkeur aan geven dat de Commissie financiële steun beschikbaar stelt voor een voorlichtingscampagne door de consumentenorganisaties. Dankzij hun ervaring op het gebied van consumentenbeleid weten zij het beste hoe ze de boodschap over het scorebord op consumenten kunnen overbrengen.

Ik ben stellig van mening dat het scorebord de belangstelling van de consumenten zal moeten wekken, wil ze een belangrijk instrument voor de toekomstige ontwikkeling van consumentenbeleid worden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid