Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Debaty
Poniedziałek, 17 listopada 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

26. Tablica wyników dla rynków konsumenckich (krótka prezentacja)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Następnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie (A6-0392/2008) pani poseł Anny Hedh w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie tablicy wyników dla rynków konsumenckich (2008/2057(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, sprawozdawca.(SV) Panie przewodniczący! Rynek wewnętrzny jest niezwykle istotnym elementem europejskiej współpracy, jednak dla wielu konsumentów nie pozostaje niczym innym, jak tylko niejasną koncepcją. Niezależnie od tego, w jakim stopniu jesteśmy świadomi jego znaczenia, zasad i przepisów, wszyscy jesteśmy konsumentami i na wszystkich nas ma wpływ sposób, w jaki działa rynek wewnętrzny. Zawsze uważałam, że jeżeli będziemy mieli zadowolonych i ufnych europejskich konsumentów, to będziemy również mieli sprawnie funkcjonujący i dobrze prosperujący rynek wewnętrzny.

Aby zyskać to zaufanie musimy usprawnić rynek wewnętrzny i uwrażliwić go bardziej na oczekiwania i problemy obywateli. Nie oznacza to koniecznie bardziej rozbudowanego, czy też bardziej rygorystycznego prawodawstwa i zasad nałożonych przez UE. Informacja, edukacja i samoregulacja często bywa bardziej odpowiednim i bardziej efektywnym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, w jaki sposób rozwiązujemy problemy, celem zawsze musi być zapewnienie przestrzegania praw konsumentów, tak aby mogli podejmować dobre i uzasadnione decyzje. Jest to oczywiście dobra rzecz także dla samego rynku. W związku z tym Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów i ja sama z zadowoleniem przyjmujemy tablicę wyników dla rynków konsumenckich, którą przedstawiła Komisja Europejska na wniosek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Jesteśmy przekonani, że może ona posłużyć jako ważne narzędzie opracowywania przyszłej polityki konsumenckiej.

Rynek wewnętrzny obejmuje około 500 milionów konsumentów i charakteryzuje się dużą podażą towarów i usług. Niemożliwe jest, oczywiście, szczegółowe zbadanie wszystkich aspektów rynku wewnętrznego. Ważne jest zatem korzystanie z zasobów analitycznych tam, gdzie są one faktycznie najbardziej potrzebne. Z zadowoleniem odnotowuję pięć obszarów, na których skupiła swoją uwagę Komisja, a mianowicie związanych ze skargami, poziomem cen, poziomem satysfakcji, zmianami dostawców oraz bezpieczeństwem. Powyższe pięć głównych wskaźników jest istotnych i odpowiednich, nawet jeżeli wraz z upływem czasu pojawi się potrzeba dalszego ich rozwinięcia lub udoskonalenia lub, być może, także włączenia jakichś nowych kategorii.

Chciałabym również podkreślić znaczenie zwiększania świadomości istnienia tablicy wyników wśród samych konsumentów i opinii publicznej ogółem. Ważne jest zatem, aby tablica wyników była napisana zrozumiałym językiem. Ponadto tablica powinna być widoczna na właściwych stronach internetowych.

I wreszcie chciałabym powiedzieć, że opracowanie tablicy wyników zajmie sporo czasu, częściowo dlatego, że jesteśmy w poszczególnych państwach członkowskich na bardzo zróżnicowanym etapie zaawansowania w zakresie polityki konsumenckiej i ochrony konsumentów, ale również z powodu tego, że jesteśmy różni, reprezentujemy różne kultury i różne tradycje. Musimy wykazać się cierpliwością i dać przedmiotowej tablicy wyników dla rynków konsumenckich odpowiednią ilość czasu.

Chciałabym także skorzystać z okazji i podziękować pani komisarz Kunevie oraz pracownikom jej sekretariatu, jak również mojego sekretariatu, za ich niezwykle konstruktywną współpracę.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, komisarz. − Panie przewodniczący! Inicjatywa tablicy wyników pojawiła się mniej niż rok temu i w tym czasie Komisja niezwykle ceniła sobie zainteresowanie i wsparcie ze strony Parlamentu.

Tablica wyników była przedmiotem licznych debat na forum Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Wiele dowiedzieliśmy się z owych debat, a także z poczynionych sugestii. Bardzo za to wszystko dziękuję, a szczególne podziękowania kieruję do pani poseł Anny Hedh za jej znakomite sprawozdanie.

Pozwolę sobie krótko przypomnieć dlaczego tablica wyników dla rynków konsumenckich jest tak ważna dla nasz wszystkich. Jeżeli mamy wywiązać się z zobowiązań wobec konsumentów, to musimy w większym stopniu reagować na ich oczekiwania i zrozumieć lepiej problemy, z jakimi się stykają w swoim codziennym życiu. W tym celu potrzebujemy bazy informacji, która pokazywałaby, w jaki sposób funkcjonują rynki pod względem rezultatów ekonomicznych i społecznych z punktu widzenia konsumentów, a także w jaki sposób konsumenci zachowują się na rynku. Należyte kształtowanie polityk wymaga dokładnych danych i w tym względzie w pełni podzielamy państwa opinię.

Tablica wyników gromadzi informacje pozwalające wskazać rynki, w odniesieniu do których istnieje ryzyko, że nie będą właściwie spełniać oczekiwań konsumentów i tym samym wymagają wzmożonej uwagi. Umożliwia ona także śledzenie postępu w integracji rynków detalicznych i pomaga wyznaczyć poziomy odniesienia dla środowiska konsumenckiego w państwach członkowskich, w szczególności w zakresie zgodności z prawodawstwem konsumenckim, egzekwowania prawa, systemami rekompensat, a także wzmocnienia pozycji konsumentów. Zgadzamy się z państwem co do wyboru wskaźników, jakie mają znaleźć się w przedmiotowej tablicy wyników i wierzymy, że ustanowienie zharmonizowanej ogólnounijnej bazy danych skarg od konsumentów będzie ważnym krokiem naprzód. Pozwoli nam ona wykrywać problemy na rynkach konsumenckich na wczesnym etapie i, w razie konieczności, podejmować odpowiednie działania.

Komisja jest głęboko przekonana o celowości włączenia danych dotyczących cen, jako że ceny są dla konsumentów jedną z najistotniejszych kwestii. Obecny klimat polityczny i gospodarczy dodatkowo uwydatnia potrzebę wiarygodnych danych na temat poziomu cen. Musimy wysłać naszym konsumentom jednoznaczny sygnał, że monitorujemy wzajemne relacje cen na całym rynku wewnętrznym. Komisja może zapewnić państwa, że w pełni zdaje sobie sprawę ze złożoności tego zagadnienia i oczywiście będzie interpretować te dane z uwagą i dopilnuje, aby były one umieszczane we właściwym kontekście. Ceny mogą być zróżnicowane w poszczególnych częściach rynku wewnętrznego z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, ale również z powodu niewłaściwego funkcjonowania rynku, a naszym celem jest znalezienie sposobów dostrzeżenia tej różnicy.

Podzielamy opinię pani poseł Hedh w sprawie znaczenia ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. W tym roku Komisja rozpoczęła wspólne prace wraz z krajowymi decydentami politycznymi, z urzędami statystycznymi, organami wykonawczymi, a także organizacjami konsumenckimi, mające na celu dalsze dopracowanie wskaźników tablicy wyników i będziemy kontynuować tę współpracę w nadchodzących latach. Pani poseł Hedh podkreśliła, że powinniśmy uczynić przedmiotową tablicę wyników łatwiej dostępną dla szerszej opinii publicznej i że powinniśmy zwiększać świadomość. Komisja przyjmuje tę uwagę i przyśpieszy wysiłki zmierzające do tego celu. Zachęcam państwa do zapoznania się z rezultatami w drugim wydaniu tablicy wyników.

I wreszcie, tym aspektem sprawozdania pani poseł Hedh, który Komisja pragnie w szczególności wziąć pod uwagę – choć mogłabym tu zacytować wiele innych kwestii, gdybym miała więcej czasu – jest życzenie wprowadzenia większej liczby wskaźników dotyczących wzmocnienia pozycji konsumentów, takich jak wiedza i umiejętności. W ramach realizowanego przez Eurostat zmienionego Europejskiego Programu Badania Społecznego Komisja planuje uruchomić moduł dotyczący wzmacniania pozycji konsumentów, poprzez który chce badać umiejętności konsumentów, informacje skierowane do konsumentów, a także ich świadomość przysługujących im praw oraz asertywność. Pozwoliłoby nam to również rozpocząć opracowywanie statystycznego obrazu obywateli Europy w charakterze konsumentów. Traktujemy to jako główny temat projektu pilotażowego proponowanego przez Parlament do realizacji w 2009 roku. Na zakończenie pozwolę sobie raz jeszcze podziękować pani poseł Hedh za zainteresowanie i wsparcie, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę finansową.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Na tym kończymy ten punkt porządku dziennego.

Głosowanie odbędzie się jutro o godz. 12.

Oświadczenia pisemne (art. 142 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), na piśmie. – (BG) Z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie pani poseł Anny Hedh w sprawie tablicy wyników dla rynków konsumenckich, a także przyświecający jej cel w postaci uwrażliwienia rynku wewnętrznego na oczekiwania i problemy obywateli. W ciągu ostatnich 19 lat bułgarskiej tak zwanej demokratycznej przemiany mieliśmy już dość przeróżnych rozwiązań prywatyzacyjnych proponowanych przez organy władzy w Bułgarii. Uderzającym przypadkiem jest ten, gdzie do bułgarskiego rynku krajowego zostały dopuszczone osoby ze spółki energetycznej ČEZ Měření, którym udowodniono kradzieże. Panowie z ČEZ, o których my w partii ATAKA od dawna wiedzieliśmy, że są oczywistymi gangsterami, zostali w swojej ojczyźnie postawieni w stan oskarżenia. 32 ich pracowników zostało aresztowanych pod zarzutem szantażowania klientów, których oskarżyli o kradzież energii elektrycznej. Ale najwyraźniej trójstronna koalicja w Bułgarii, zbyt pochłonięta korupcją, nie uznała tego za wystarczający powód, aby wyrzucić owych kryminalistów, podobnie jak to uczyniły rządy Kanady i Węgier, w związku z czym spółka ČEZ nadal grabi i szantażuje bułgarskich podatników pod pozorem realizacji ich zgrabnie sformułowanych małych umów prywatyzacyjnych.

Uważam, że przyjęcie tablicy wyników dla rynków konsumenckich udoskonali narzędzia nadzoru nad sektorami, które należy zbadać pod kątem słabości i naruszeń prawa, zaangażuje krajowe organy ochrony konsumentów w proces utrzymywania należytej jakości usług społecznych i pomoże przywrócić zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), na piśmie. – (SK) Nadrzędnym celem Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w Parlamencie Europejskim jest poprawa pozycji europejskich konsumentów na rynku wewnętrznym. Wzywa ona nieustająco Komisję Europejską i państwa członkowskie do przeprowadzenia badań na temat poglądów konsumentów o rynku wewnętrznym, a w szczególności na temat ich potrzeb. Podstawowym warunkiem wstępnym skutecznego i dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego jest zaufanie konsumentów.

Uznając korzyści płynące z tabeli oceny dla rynku wewnętrznego, która jest stosowana od 1997 roku, Komisja wezwała Komisję Europejską do złożenia wniosku dotyczącego tabeli oceny dla rynków konsumenckich jako instrumentu oceny rynku również z perspektywy konsumenta.

Skargi, poziom cen, poziom satysfakcji, zmiany dostawców i bezpieczeństwo to pięć głównych wskaźników mających zastosowanie w tabeli oceny. Komisja zdaje sobie sprawę z faktu, że ponieważ będzie to pierwsza w historii tablica oceny dla rynków konsumenckich, niektóre z tych wskaźników będą musiały być w przyszłości zastąpione nowymi. Szczególne wątpliwości budzi wskaźnik odnoszący się do poziomu cen.

Podzielam stanowisko sprawozdawcy, pani poseł Anny Hedh, że przedmiotowa tablica powinna być odpowiednio rozpropagowana w środkach masowego przekazu i umieszczona na odpowiednich stronach internetowych. Wolałabym, aby Komisja Europejska udzieliła wsparcia finansowego publicznej kampanii informacyjnej, która byłaby prowadzona przez organizacje konsumenckie. Z uwagi na ich doświadczenie w dziedzinie polityki ochrony konsumentów będą one najlepiej wiedziały, jakie byłyby najskuteczniejsze metody przekazania wiedzy o tablicy konsumentom.

Jestem głęboko przekonana, że przedmiotowa tablica będzie musiała odzwierciedlać interesy konsumentów, jeżeli ma się stać ważnym instrumentem przyszłego rozwoju polityki ochrony konsumentów.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności