Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 17. novembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

26. Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom je správa (A6-0392/2008) pani Anny Hedhovej v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa o hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských trhov (2008/2057(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, spravodajkyňa.(SV) Vážený pán predsedajúci, vnútorný trh predstavuje mimoriadne dôležitú časť európskej spolupráce, ale pre mnohých spotrebiteľov je to len vágny pojem. Bez ohľadu na to, akú dôležitosť, pravidlá a ustanovenia mu pripíšeme, všetci sme spotrebiteľmi a všetkých nás ovplyvňuje spôsob jeho fungovania. Vždy som tvrdila, že ak budeme mať spokojných a presvedčených európskych spotrebiteľov, získame aj vnútorný trh, ktorý účinne funguje a rozvíja sa.

Ak chceme získať túto dôveru, musíme vnútorný trh zefektívniť a dosiahnuť jeho väčšiu citlivosť voči očakávaniam a problémom občanov. Neznamená to nevyhnutne zavádzanie väčšieho množstva alebo prísnejších právnych predpisov a pravidiel zo strany EÚ. Informovanosť, vzdelávanie a samoregulácia môžu byť často vhodnejším a účinnejším riešením. Bez ohľadu na spôsob riešenia problémov musí cieľ stále spočívať v zabezpečení práv spotrebiteľov, aby sa mohli správne a opodstatnene rozhodovať. Tento postoj je, samozrejme, prínosom aj pre samotný trh. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa spolu so mnou preto víta hodnotiacu tabuľku spotrebiteľských trhov, ktorú Komisia predložila na žiadosť výboru. Sme presvedčení, že by mohla byť dôležitým nástrojom pre budúci rozvoj spotrebiteľskej politiky.

Vnútorný trh zahŕňa takmer 500 miliónov spotrebiteľov a veľkú ponuku tovarov a služieb. Je samozrejme nemožné podrobne preskúmať všetky hľadiská vnútorného trhu. Je preto dôležité využiť analytické zdroje tam, kde sú v skutočnosti najviac potrebné. Vítam päť oblastí, na ktoré sa Komisia zamerala. Ide najmä o oblasť sťažností, cenových hladín, spokojnosti, prepojenia a bezpečnosti. Týchto päť hlavných ukazovateľov má veľký význam a sú uplatniteľné, dokonca aj keď ich o nejaký čas budeme musieť ďalej rozvíjať a zdokonaľovať a možno tiež zahrnúť niektoré nové kategórie.

Rada by som tiež zdôraznila dôležitosť zvyšovania informovanosti o hodnotiacej tabuľke medzi samotnými spotrebiteľmi a širokou verejnosťou. Je preto dôležité, aby bola písaná jednoduchým jazykom. Okrem toho by mala byť prístupná na príslušných internetových stránkach.

Na záver by som rada uviedla, že vypracovanie hodnotiacej tabuľky zaberie istý čas. Čiastočne preto, že v oblastiach spotrebiteľskej politiky a ochrany spotrebiteľa sme dosiahli veľmi odlišné stupne pokroku v rôznych členských štátoch, ale aj preto, že sme rozdielni, žijeme v rozdielnych kultúrach a máme odlišné tradície. Musíme byť trpezliví a poskytnúť hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských trhov čas.

Rada by som tiež využila príležitosť a poďakovala pani komisárke Kunevovej, jej sekretariátu a svojmu sekretariátu za mimoriadne konštruktívnu spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, členka Komisie. Vážený pán predsedajúci, iniciatíva v súvislosti s hodnotiacou tabuľkou sa začala pred necelým rokom a v tomto období Komisia významne ocenila záujem a podporu Parlamentu.

Otázka hodnotiacej tabuľky bola predmetom mnohých rozpráv vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. V týchto rozpravách a predložených návrhoch sme sa dozvedeli mnoho informácií. Za celý tento prínos vám veľmi pekne ďakujem, ale chcem poďakovať najmä pani Anne Hedhovej za jej vynikajúcu správu.

Rada by som v krátkosti zopakovala, prečo je pre nás všetkých hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov taká dôležitá. Ak ju máme spotrebiteľom poskytnúť, musíme byť vnímavejší voči ich potrebám a lepšie rozumieť problémom, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote. Aby sme to dosiahli, potrebujeme vytvoriť základňu údajov, ktorá ukáže spôsob fungovania trhov v súvislosti s hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami pre spotrebiteľov a spôsob správania spotrebiteľov na trhu. Zdravá tvorba politík si vyžaduje presné údaje a my úplne súhlasíme s vaším názorom v tejto oblasti.

V hodnotiacej tabuľke sú zhromaždené údaje na určenie trhov, ktoré sú pre spotrebiteľov rizikové, a preto je potrebné im venovať ďalšiu pozornosť. Umožňuje tiež sledovať vývoj integrácie maloobchodného trhu a pomáha porovnať spotrebiteľské prostredie v členských štátoch, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa spotrebiteľov, ich presadzovanie, odškodnenie a posilnenie postavenia spotrebiteľov. Súhlasíme s vašimi názormi na to, ktoré ukazovatele do tejto hodnotiacej tabuľky zahrnúť, a sme presvedčení, že vytvorenie jednotnej celoeurópskej databázy spotrebiteľských sťažností bude zásadným pokrokom. Umožní nám odhaľovať problémy na spotrebiteľských trhoch v ranom štádiu a v prípade potreby prijať primerané opatrenia.

Komisia je pevne presvedčená o dôležitosti zahrnutia údajov o cenách. Ceny sú totiž jednou z otázok, ktorá spotrebiteľov zaujíma najviac. V súčasnej politickej a hospodárskej situácii sú kvalitné údaje o cenách čoraz potrebnejšie. Musíme vyslať našim spotrebiteľom jasný signál o tom, že porovnávanie cien na vnútornom trhu máme pod kontrolou. Komisia vás môže uistiť, že si v plnej miere uvedomuje zložitosť tejto otázky, uvedené údaje bude, samozrejme, pozorne spracovávať a zabezpečí, aby boli využívané v správnych súvislostiach. Ceny na vnútornom trhu sa môžu odlišovať na základe oprávnených ekonomických dôvodov, ale aj na základe zlyhávania trhu. Naším cieľom je nájsť spôsoby na posúdenie rozdielu.

Súhlasíme s názorom pani Hedhovej o dôležitosti úzkej spolupráce s členskými štátmi. Komisia začala tento rok spolupracovať s tvorcami národných politík, štatistickými úradmi, orgánmi činnými v trestnom konaní a spotrebiteľskými organizáciami s cieľom naďalej rozvíjať ukazovatele hodnotiacej tabuľky. V tejto spolupráci budeme v nasledujúcich rokoch pokračovať. Pani Hedhová zdôraznila, že hodnotiacu tabuľku by sme mali viac sprístupniť širšej verejnosti a že by sme mali zvýšiť informovanosť. Komisia s uvedeným bodom súhlasí a začne vyvíjať úsilie, aby to dosiahla. Rada by som vás požiadala, aby ste sa pozreli na výsledky v druhej verzii hodnotiacej tabuľky.

Na záver by som rada uviedla, že želaním, ktoré si Komisia chce osvojiť zo správy pani Hedhovej, hoci by som mohla citovať viac bodov, keby som mala viac času, je vyšší počet ukazovateľov posilnenia postavenia spotrebiteľov v podobe gramotnosti a zručností. V rámci programu Európska sociálna sonda, ktorý revidoval Eurostat, má Komisia v úmysle riadiť modul na posilnenie postavenia spotrebiteľov, prostredníctvom ktorého chce hodnotiť zručnosti a informovanosť spotrebiteľa, znalosť jeho práv a sebavedomie. Tento modul by nám umožnil začať zostavovať štatistický prehľad o európskych občanoch v súvislosti s ich schopnosťami ako spotrebiteľov. Považujeme to za hlavnú oblasť pilotného projektu, ktorý Parlament navrhol na rok 2009. Rada by som na záver opäť poďakovala pani Hedhovej za záujem a podporu, v neposlednom rade z finančného hľadiska.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Týmto uzatváram tento bod rokovania.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , písomne.(BG) Vítam správu pani Anny Hedhovej o hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských trhov a jej cieľ dosiahnuť väčšiu citlivosť vnútorného trhu voči očakávaniam a záujmom občanov. Za posledných 19 rokov tzv. prechodu k demokracii Bulharska sme boli svedkami rôznych privatizačných riešení, ktoré predložili bulharské vládnuce orgány. Zvláštnym prípadom je povolenie vstupu usvedčeným zlodejom z energetickej spoločnosti ČEZ Měření na bulharský domáci trh. Páni zo spoločnosti ČEZ, ktorých my zo strany Útok dlho považujeme za očividných zločincov, boli obvinení vo svojej vlastnej krajine. 32 zamestnancov tejto spoločnosti bolo zatknutých za vydieranie zákazníkov, ktorých obvinili z krádeže elektrickej energie. Avšak zjavne vzhľadom na prílišnú zaneprázdnenosť korupciou, trojstranná koalícia v Bulharsku nepovažovala uvedený dôvod za dostatočný na vyhodenie týchto zločincov tak, ako to spravili vlády v Kanade a Maďarsku. Spoločnosť ČEZ teda pokračuje v krádežiach a vydieraní bulharských daňových poplatníkov pod rúškom dôsledne vypracovaných bezvýznamných privatizačných dohôd.

Som presvedčený, že prijatie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov zvýši kvalitu nástrojov na zachovanie dohľadu nad odvetviami, ktoré je potrebné preskúmať pre nedostatky a porušenia práva, zahrnie vnútroštátne úrady na ochranu spotrebiteľa v rámci zachovania kvality sociálnych služieb a pomôže znovu získať dôveru spotrebiteľa voči vnútornému trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.(SK) Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa zacieľuje svoje aktivity prioritne na zlepšenie postavenia európskych spotrebiteľov na vnútornom trhu. Permanentne vyzýva Komisiu a členské štáty, aby skúmali, čo si spotrebiteľ o vnútornom trhu myslí a hlavne čo potrebuje. Základným predpokladom efektívneho a dobre fungujúceho vnútorného trhu je dôvera spotrebiteľov.

Poznajúc výhody hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu, ktorá sa používa od roku 1997, vyzval výbor Komisiu, aby predložila návrh na hodnotiacu tabuľku spotrebiteľských trhov ako nástroja na hodnotenie trhu aj z pohľadu spotrebiteľov.

Sťažnosti, cenové hladiny, spokojnosť, prepojenie a bezpečnosť je päť hlavných ukazovateľov použitých v hodnotiacej tabuľke. Výbor si uvedomuje, že keďže ide o historicky prvú hodnotiacu tabuľku spotrebiteľských trhov, niektoré z týchto ukazovateľov bude potrebné v budúcnosti nahradiť novými. Spochybniteľný je hlavne ukazovateľ týkajúci sa cenových hladín.

Súhlasím s názorom spravodajkyne Anny Hedhovej, že tabuľka by mala byť náležite mediálne spropagovaná a umiestnená na relevantných internetových stránkach. Preferujem, aby Komisia finančne podporila vysvetľovacie informačné kampane, ktoré by realizovali spotrebiteľské združenia. Na základe svojich skúseností v oblasti spotrebiteľskej politiky dokážu využiť najúčinnejší spôsob priblíženia tabuľky širokej spotrebiteľskej verejnosti.

Som presvedčená, že tabuľka sa stane dôležitým nástrojom pre budúci rozvoj spotrebiteľskej politiky iba vtedy, ak si získa záujem spotrebiteľa.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia