Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Razprave
Ponedeljek, 17. november 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

26. Točkovna tabela potrošniških trgov (kratka predstavitev)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 

  Predsednik. – Naslednja točka je poročilo (A6-0392/2008) Anne Hedh v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov o točkovni tabeli potrošniških trgov (2008/2057(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh, poročevalka.(SV) Gospod predsednik, notranji trg je izredno pomemben element evropskega sodelovanja, številnim potrošnikom pa pomeni zgolj nejasen, abstrakten pojem. Ne glede na to, kako dobro poznamo njegov pomen, pravila in uredbe, smo vsi potrošniki in delovanje notranjega trga vpliva na vse nas. Že od nekdaj trdim, da so zadovoljni evropski potrošniki, ki trgu zaupajo, prvi pogoj, da bo notranji trg učinkovit in uspešen.

Da bomo lahko zaupanje potrošnikov pridobili, moramo skrbeti za učinkovitost notranjega trga in za njegovo odzivnost na pričakovanja ter težave državljanov. To ne pomeni nujno, da bi morala EU predpisovati več zakonodaje ali strožjo zakonodajo oziroma pravila. Pogosto so lahko informiranje, izobraževanje in samoregulacija primernejše in učinkovitejše rešitve. Ne glede na načine reševanja problemov mora biti naš cilj vedno varstvo potrošnikovih pravic, vključno z omogočanjem pravih in dobro utemeljenih odločitev. To je seveda dobro tudi za trg sam. Zato Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov in jaz osebno pozdravljamo točkovno tabelo potrošniških trgov, ki jo je na zahtevo Odbora predstavila Komisija. Prepričani smo, da bi bila tabela lahko pomemben pripomoček pri razvoju potrošniške politike v prihodnje.

Notranji trg zajema okoli 500 milijonov potrošnikov in široko paleto blaga ter storitev. Seveda je nemogoče podrobno spremljati vse vidike notranjega trga. Zato je nujno uporabljati analitične vire, kjer so ti najbolj potrebni. Pozdravljam pet področij, na katera se je osredotočila Komisija, in sicer pritožbe, stopnje cen, zadovoljstvo, zamenjave in varnost. Ti kazalniki so pomembni in uporabni, res pa je, da jih bo treba sčasoma nadgraditi in izpopolniti, morebiti pa vključiti še kakšne nove.

Rada bi poudarila tudi pomen spodbujanja prepoznavnosti točkovne tabele med potrošniki in v splošni javnosti. Zato je pomembno, da je sestavljena v lahko razumljivem jeziku. Nadalje bi morala biti točkovna tabela vidno objavljena na ustreznih spletnih straneh.

Na koncu bi rada povedala, da bo za razvoj točkovne tabele potreben čas, deloma zato, ker se države članice precej razlikujejo med seboj glede doseženih ravni potrošniške politike in varstva potrošnikov, pa tudi zato, ker se med seboj razlikujemo, imamo različne kulture in različne tradicije. Biti moramo potrpežljivi in pustiti točkovni tabeli potrošniških trgov čas.

Ob tej priložnosti bi se rada tudi zahvalila komisarki Kunevi in njenemu sekretariatu za izredno konstruktivno sodelovanje.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, članica Komisije. − Gospod predsednik, pobuda za točkovno tabelo je bila sprožena pred nekaj manj kot letom dni in Komisija visoko ceni zanimanje in podporo, ki jo je takrat nudil Parlament.

Točkovna tabela je bila predmet številnih razprav v Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov, iz teh razprav in predlogov pa smo se veliko naučili. Hvala vam za vso to podporo, še posebej hvala pa gospe Anni Hedh za odlično poročilo.

Naj na kratko obnovim, zakaj je točkovna tabela potrošniških trgov tako pomembna za nas vse. Če želimo zadovoljiti potrošnike, moramo biti bolj odzivni na njihova pričakovanja in moramo bolj razumeti težave, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju. V ta namen potrebujemo bazo podatkov, ki kaže uspešnost trgov glede ekonomskih in socialnih izidov za potrošnike, pa tudi obnašanje potrošnikov na trgu. Za kakovostno oblikovanje politik so potrebni točni podatki – glede tega popolnoma delimo vaše mnenje.

Točkovna tabela združuje podatke in na njihovi podlagi ugotavlja, pri katerih trgih obstaja tveganje glede pravilnega delovanja in zato potrebujejo dodatno pozornost. Omogoča tudi spremljanje napredka pri integraciji maloprodajnih trgov in pomaga potrošniku primerjati potrošniška okolja po državah članicah, zlasti glede skladnosti s potrošniško zakonodajo, izvrševanja, odškodnin in krepitve vloge potrošnika. Soglašamo z vami glede tega, katere kazalnike velja vključiti v tabelo, in prepričani smo, da bo vzpostavitev poenotene baze podatkov o pritožbah potrošnikov na ravni EU pomenila bistven korak naprej. Omogočala nam bo dovolj zgodaj zaznati težave na potrošniških trgih in po potrebi ustrezno ukrepati.

Komisija je trdno prepričana, da je nujno vključiti tudi podatke o cenah, saj so cene glavna skrb potrošnikov. Sedanje politične in gospodarske razmere še dodatno potrjujejo potrebo po kakovostnih podatkih o cenah. Potrošnikom moramo poslati jasen signal, da budno spremljamo primerljivost cen na notranjem trgu. Komisija vam lahko zagotovi, da se popolnoma zaveda zahtevnosti tega vprašanja in bo podatke tolmačila premišljeno ter poskrbela, da bodo upoštevani v ustreznem kontekstu. Razlike med cenami na različnih območjih notranjega trga imajo lahko utemeljene ekonomske razloge, lahko pa izvirajo iz nepravilnega delovanja trga, in naš namen je poiskati načine, kako razlikovati med tema dvema primeroma.

Delimo stališče gospe Hedh o pomenu tesnega sodelovanja z državami članicami. Letos je Komisija začela sodelovati z nacionalnimi načrtovalci politike, statističnimi uradi, izvrševalnimi organi in potrošniškimi organizacijami pri podrobnejšem oblikovanju kazalnikov točkovne tabele in to sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih. Gospa Hedh je poudarila, da bi morala biti točkovna tabela bolj dostopna široki javnosti in da bi javnost morali seznaniti z njo. Komisija to pobudo sprejema in jo bo skušala izpeljati. Vabim vas k ogledu rezultatov ob drugi izdaji točkovne tabele.

Še ena stvar iz poročila gospe Hedh, ki jo želi Komisija uporabiti – če bi imela več časa, bi jih lahko naštela še celo vrsto –, je poziv k razširitvi nabora kazalnikov krepitve vloge potrošnikov, kakršna sta pismenost in usposobljenost. V okviru revidirane Evropske splošne družboslovne ankete Eurostat namerava Komisija izvajati modul o krepitvi vloge potrošnika, s katerim želi meriti usposobljenost, informiranost in osveščenost o pravicah in njihovem uveljavljanju med potrošniki. To bi nam omogočilo začetek oblikovanja statističnega posnetka evropskih državljanov in njihovih zmogljivosti v vlogi potrošnikov. To smatramo za glavno temo pilotnega projekta, ki ga je predlagal Parlament za leto 2009. Naj sklenem s ponovno zahvalo gospe Hedh za zanimanje in podporo, nenazadnje tudi s finančnega vidika.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. – S tem smo zaključili s to točko.

Glasovanje bo potekalo jutri ob 12.00.

Pisne izjave (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), v pisni obliki.(BG) Pozdravljam poročilo Anne Hedh o točkovni tabeli potrošniških trgov in namen poročila, to je dvig občutljivosti trgov za pričakovanja in potrebe potrošnikov. V zadnjih 19 letih tako imenovanega prehoda v demokracijo v Bolgariji so oblasti preizkusile celo vrsto privatizacijskih rešitev. Najbolj v oči bije primer, ko so dokazanim tatovom iz elektropodjetja ČEZ Měření dovolili vstop na bolgarski domači trg. Gospodje iz podjetja ČEZ, ki jih ATAKA že dolgo obravnava kot očitne kriminalce, so bili v lastni državi celo obtoženi. 32 uslužbencev tega podjetja so aretirali zaradi izsiljevanja odjemalcev pod pretvezo, češ da so kradli električno energijo. Očitno preveč zaposlena s korupcijo pa je bolgarska tristrankarska vladna koalicija menila, da to ni zadosten razlog, da bi te kriminalce vrgla iz države, kot sta storili vladi Kanade in Madžarske, in tako lahko podjetje ĆEZ še danes ropa in izsiljuje bolgarske davkoplačevalce pod krinko premetenih privatizacijskih sporazumov.

Prepričan sem, da bo uvedba točkovne tabele potrošniških trgov izboljšala možnosti nadzora nad panogami, ki kličejo po preiskavi zaradi slabosti in kršitev, da bo spodbudila državne organe za varstvo potrošnikov k zaščiti kakovosti javnih služb in pomagala obnoviti zaupanje potrošnikov v notranji trg.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), v pisni obliki.(SK) Eden od glavnih ciljev Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov Evropskega parlamenta je krepiti položaj evropskih potrošnikov na notranjem trgu. Odbor ves čas poziva Komisijo in države članice k preverjanju, kaj si potrošniki mislijo o notranjem trgu in še zlasti, kaj potrebujejo. Osnovni pogoj za učinkovito in dobro delovanje notranjega trga je zaupanje potrošnikov.

Ob upoštevanju prednosti, ki jih zagotavlja ocenjevalna tabela za notranji trg, ki se uporablja od leta 1997, je Odbor od Komisije zahteval oblikovanje predloga ocenjevalne tabele za potrošniške trge kot instrumenta za ocenjevanje trga tudi z zornega kota potrošnika.

Ocenjevalna tabela uporablja pet glavnih kazalnikov: pritožbe, ravni cen, zadovoljstvo, vmesnike in varnost. Ker bo to sploh prva ocenjevalna tabela za potrošniške trge, se Odbor zaveda, da bo nekatere kazalnike v prihodnje verjetno treba nadomestiti z novimi. Še zlasti vprašljiv je kazalnik ravni cen.

Soglašam z mnenjem poročevalke, Anne Hedh, da bi bilo treba tabelo primerno popularizirati prek medijev in objaviti na ustreznih spletnih straneh. Po mojem mnenju bi bilo najprimerneje, če bi Komisija zagotovila finančna sredstva za kampanjo osveščanja javnosti, kampanjo pa bi izvedle potrošniške organizacije. S svojimi izkušnjami na področju potrošniških politik bodo te organizacije znale najbolje zagotoviti prepoznavnost tabele med potrošniki.

Trdno sem prepričana, da bo tabela morala zbuditi zanimanje med potrošniki, če naj postane pomemben pripomoček pri razvoju potrošniških politik v prihodnje.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov