Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 17. listopadu 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

27. Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva (A6-0418/2008) o podpoře brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv, kterou vypracoval pan Christian Ehler jménem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku ((2008/2140(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Christian Ehler, zpravodaj.(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, jako Branibor bych samozřejmě zejména rád pozdravil paní Hübnerovou. Rád bych krátce shrnul zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku o sdělení Komise o demonstračních zařízeních pro zachycování a ukládání uhlíku. Pokud máme splnit cíle přijaté Evropskou unií v oblasti energetiky a změn klimatu, je snížení emisí CO2 zjevně jedním z nejvýznamnějších faktorů a v této souvislosti bude hrát klíčovou roli uhlí coby fosilní palivo. V Evropě na druhou stranu v současné době stojíme před dilematem. V energetické politice a politice ochrany životního prostředí máme tři cíle: prvním je ochrana životního prostředí, druhým je zabezpečení dodávek a třetím je cenová stabilita, která jde ruku v ruce se zabezpečením dodávek a je obzvláště důležitá v ekonomicky složitých dobách, jaké zažíváme dnes.

Všem v Evropě je nám jasné, že uhlí je jediným fosilním palivem, jediným evropským energetickým zdrojem, který má proto pro splnění těchto tří cílů strategický význam. Bez technologie pro zachycování a ukládání uhlíku, jinými slovy bez čisté technologie spalování uhlí, nebude mít toto palivo žádnou budoucnost. Většina ve výboru proto vítá návrh Komise na podporu naléhavě potřebných demonstračních projektů. Komise nastolila velmi rozumný návrh. Potřebujeme – a většina ve výboru se na tom shodne – co nejrychleji poskytnout pobídky pro využití technologií pro zachycování a ukládání uhlíku v průmyslovém měřítku. Většina v Parlamentu však proto cítí – a vyjádřili jsme to jednoznačně –, že pro dosažení evropských cílů v oblasti energetiky a změn klimatu je naprosto nezbytná finanční podpora čistých uhelných technologií.

Návrh Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku je proto velmi specifický, využívá fondy sedmého rámcového programu pro výzkum a rovněž předpokládané příjmy z obchodování s emisemi pro stavbu přinejmenším dvanácti demonstračních zařízení. Tato zařízení musí spojovat různé technologie s různými možnostmi uskladnění a převozu a měla by být rozprostřena v co největší šíři napříč Evropou.

S opatrným optimismem pozorujeme první známky pohybu Komise v současných trojstranných jednáních o směrnicích o zachycování a ukládání uhlíku a systému obchodování s emisemi. Se stejným opatrným optimismem zastáváme názor, že v těchto jednáních musíme nejen vyjasnit budoucí rámcové podmínky pro zachycování a ukládání uhlíku, ale rovněž položit solidní základy pro financování nezbytných předběžných zkušebních zařízení.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Hübner, členka Komise. − Pane předsedající, velmi děkuji panu Ehlerovi za zprávu o sdělení Komise o podpoře brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv. Oceňujeme obecnou podporu vyjádřenou ve zprávě pro naše politické cíle a pro uznání významné úlohy, kterou zachycování a ukládání uhlíku může hrát v celosvětovém boji proti změnám klimatu.

Zpráva rovněž jasně rozpoznává potřebu až 12 rozsáhlých demonstračních projektů, aby mohlo být zachycování a ukládání uhlíku komerčně schůdné do roku 2020. Na sdělení je třeba nahlížet jako na součást úplného, komplexního balíku energetických a klimatických opatření zahrnujícího směrnici o zachycování a ukládání uhlíku, která stanovuje právní rámec umožňující fungování technologií pro zachycování a ukládání uhlíku v Evropě, systém obchodování s emisemi, který poskytuje hospodářský a obchodní rámec téhož, a návrh Komise, který předpokládá, že členské státy vyčlení 20 % příjmů z dražeb na investice do nízkouhlíkových technologií, jako je právě zachycování a ukládání uhlíku. Ať už bude konečné rozhodnutí jakékoli, příjmy z dražeb budou jedním z podstatných zdrojů pro financování demonstračních projektů zachycování a ukládání uhlíku.

A konečně, naše sdělení rovněž navrhuje vytvoření evropské koordinační struktury na počátku roku 2009 na podporu demonstračních projektů zachycování a ukládání uhlíku prostřednictvím sdílení znalostí, společných komunikačních aktivit a dalších společných akcí.

Oceňuji vaši obecnou podporu energetického a klimatického balíku a zejména tohoto sdělení. Zpráva ovšem také konstatuje, že úsilí Komise nemusí stačit pro dosažení cíle stanoveného Radou, kterým je existence až dvanácti demonstračních projektů. Chápu tyto obavy.

Pro vyřešení problému financování přijal Výbor pro životní prostředí pozměňovací návrh k návrhu ETS, ve kterém navrhuje použít 500 milionů EUR z nové rezervy na financování demonstračních projektů zachycování a ukládání uhlíku.

Komise Parlamentu zaslala dokument uvádějící politické možnosti, aby pomohla vybudovat konsensus rovněž v Radě a zabezpečila dostatečné financování nízkouhlíkových technologií.

Ve zprávě jsou zmíněny dvě otázky, se kterými Komise v tomto okamžiku nemůže plně souhlasit. Za prvé, zpráva vyzývá Komisi, aby vypracovala podrobné hodnocení nákladů a podílu soukromého a veřejného financování na každém z dvanácti demonstračních zařízení. Dovolte mi v této souvislosti prohlásit, že k identifikaci demonstračních projektů dojde pouze po uskutečnění výběrových řízení organizovaných na úrovni Evropské unie nebo členských států. V současné době probíhají odhady nákladů, ale ty mohou poskytnout pouze hrubé odhady nákladů, neboť každý projekt je jedinečný.

Zpráva dále navrhuje využít na podporu zachycování a ukládání uhlíku zdrojů z finančního nástroje pro sdílení rizik. Jelikož tyto zdroje už byly v plné míře rozděleny, jak dobře víte, jakákoli změna by vyžadovala změny v sedmém rámcovém programu.

Dovolte mi tedy na závěr poděkovat vám za vynikající práci na zprávě a doufám, že Parlament při hlasování zachová celkové směřování a cíle zprávy.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Tímto končí doba vyhrazená pro tento bod programu.

Hlasování se bude konat zítra ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE), písemně.(PL) Pane předsedající, paní komisařko, jedním z cílů Evropské unie je ambiciózní plán ochrany klimatu do roku 2020, známý jako cíl 3 x 20. Nástroje pro jeho dosažení zahrnují zavedení dražeb do systému obchodování s emisemi a technologie pro zachycování a ukládání uhlíku do roku 2015. Avšak emisní limit 500 g CO2/kWh, který má být zaveden po roce 2015, je technicky nesplnitelný i pro moderní uhelné elektrárny. Znamenal by proto určité moratorium na stavbu uhelných elektráren a tím i ohrožení energetické bezpečnosti.

Technologie pro zachycování a ukládání uhlíku by mohly být rovněž využívány v průmyslových oborech, které produkují množství CO2 jako odpadní produkt, například ve slévání surového železa. Z tohoto důvodu by členské státy, které nejvíce závisí na uhlí, měly už nyní zahájit budování demonstračních podniků, aby získaly relevantní zkušenosti. To bude vyžadovat okamžitou finanční podporu, protože jakékoli fondy získané z obchodování s emisemi po roce 2013 dorazí příliš pozdě. Například v Polsku bychom nyní měli budovat dvě až tři taková zařízení při využití různých technologií pro zachycování a ukládání uhlíku. Mám na mysli moderní černouhelné nebo hnědouhelné elektrárny využívající různé metody uskladnění CO2 v porézních geologických útvarech nebo podzemních rezervoárech.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE), písemně. – (HU) Otázka zachytávání a ukládání oxidu uhličitého je v současné době neoddělitelnou součástí diskusí o změnách klimatu. Hovoříme o velmi slibné technologii, která si však ještě musí vydobýt důvěru společnosti. V budoucím využití by mohla sloužit jako jakýsi realistický kompromis mezi nevyhnutelným využíváním fosilních paliv a cíli ochrany klimatu.

Jelikož zachycování oxidu uhličitého vyžaduje značné dlouhodobé investice, musí Evropská unie vytvořit soudržný, stabilní právní rámec. Domnívám se, že balík opatření v oblasti ochrany klimatu, jak ho pozměnil Parlament, v tomto ohledu ukazuje správným směrem.

Ve chvályhodném posunu příslušná parlamentní zpráva navrhuje vydání bezplatných emisních kvót 10 až 12 zkušebním elektrárnám namísto poskytování přímé finanční podpory. Považuji za nezbytné, aby elektrárny mající právo na bezplatné kvóty byly určeny Evropskou komisí na základě principu regionální rovnováhy. Souhlasím se zpravodajem, že za účelem šíření nových technologií je třeba podstatně posílit zdroje pro výzkum a vývoj – na úrovni členských států i na úrovni Evropské unie.

Podpora EU nemůže nahrazovat úsilí soukromého sektoru. Pokud bude zachycování a ukládání uhlíku představovat skutečně schůdné řešení, pak se najdou společnosti ochotné ujmout se aktivní úlohy při vynakládání potřebných investic. Navíc je třeba poznamenat, že podpora pro zachycování uhlíku by neměla odvádět prostředky od udržitelných zdrojů energie. Technologie, o které tu hovoříme, je možná schůdná, ale rozhodně nepředstavuje jediné řešení pro omezování dopadů změn klimatu.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí